Menetlus : 2018/0069(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0381/2018

Esitatud tekstid :

A8-0381/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 7.14

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0234

RAPORT     ***I
PDF 663kWORD 87k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas

(COM(2018)0143 – C8‑0123/2018 – 2018/0069(COD))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Linnéa Engström

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas

(COM(2018)0143 – C8‑0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0143),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0123/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0381/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/20131 a kohaselt on ühise kalanduspoliitika üks eesmärke tagada mere bioloogiliste elusressursside kasutamine, mis tagaks pikaks ajaks jätkusuutlikud keskkonna-, majandus- ja sotsiaalsed tingimused.

 

______________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)  Artikli 2 lõikes 1 asendatakse esimene lõik järgmisega:

Käesolevat määrust kohaldatakse ELi kalalaevade ja liikmesriikide kodanike igasuguse kutselise kalapüügi ja vesiviljelusega seotud tegevuse suhtes GFCMi lepingu piirkonnas.

Käesolevat määrust kohaldatakse ELi kalalaevade ja liikmesriikide kodanike igasuguse kutselise kalapüügi ja vesiviljelusega seotud tegevuse, samuti käesolevas määruses sätestatud juhtudel harrastuskalapüügi suhtes GFCMi lepingu piirkonnas.

Selgitus

GFCMi määruse artikli 2 lõikega 1 on määruse kohaldamisala piiratud üksnes tööndusliku kalapüügiga. Siiski on käesolevas ettepanekus mitmeid sätteid, mis käsitlevad harrastuskalapüüki (artiklid 10c, 16n ja 22h ning VI lisa punkt 6). Seega oleks asjakohane kohaldamisala artikli 2 lõikes 1 vastavalt muuta.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  „puhvertsoon“ – kalapüügipiirangutega piirkonna ümber loodud tsoon, et ära hoida juhuslikku juurdepääsu sellele piirkonnale;

e)  „puhvertsoon“ – kalapüügipiirangutega piirkonda ümbritsev tsoon, et ära hoida juhuslikku juurdepääsu sellele piirkonnale ja parandada ümbritsevate alade kaitset;

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  „harrastuspüügialus“ – mis tahes liiki laev, mille kerepikkus on vähemalt 2,5 meetrit, olenemata sellest, mille jõul see liigub, ning mida kasutatakse sportimiseks või vaba aja veetmiseks ja mis ei ole seotud kaubandusliku tegevusega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 10a – lõik 1 – punkt 3 – taane 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  36° 59,344′ N, 15° 26,062′ E.

–  35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E.

Selgitus

Kooskõlas GFCMi soovitusega 40/2016/4 (2. lisa).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 10a – lõik 1 – punkt 3 – taane 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  36° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

–  35° 59,344′ N, 15° 13 338′ E.

Selgitus

Kooskõlas GFCMi soovitusega 40/2016/4 (2. lisa).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 10b – lõik 3 – taane 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  36° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

Selgitus

Kooskõlas GFCMi soovitusega 40/2016/4 (2. lisa).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 10b – lõik 3 – taane 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  36° 58,342′ N, 15° 12,106′ E.

–  35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E.

Selgitus

Kooskõlas GFCMi soovitusega 40/2016/4 (2. lisa).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 10d – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks artikli 10c lõigete 2 ja 3 kohaldamist, on töönduslik kalapüük põhjavõrkudega, põhjatraalnootadega, põhjaõngejadadega ja lõkspüünistega lubatud üksnes nimetatud lõigetes osutatud piirkondades, kui laeval on eripüügiluba ja kui ta suudab tõendada, et ta on ajalooliselt tegelenud kalapüügiga asjaomastes piirkondades.

1.  Ilma et see piiraks artikli 10c lõigete 2 ja 3 kohaldamist, on töönduslik kalapüük põhjavõrkudega, põhjatraalnootadega, põhjaõngejadadega ja lõkspüünistega lubatud üksnes nimetatud lõigetes osutatud piirkondades, kui laeval on riiklik eripüügiluba ja kui ta suudab tõendada, et ta on ajalooliselt tegelenud kalapüügiga asjaomastes piirkondades.

Selgitus

Eesmärk on teha selgeks eriloa päritolu, mida on täpsemalt kirjeldatud punktis 3.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 10d – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Artikli 10c lõikes 2 osutatud piirkonnas ei ole kalapüügiloaga kalalaevadel õigust püüda kala rohkem kui kaks püügipäeva nädalas. Traallaudadega pelaagilisi paarispüügi traale kasutavatel kalapüügiloaga kalalaevadel ei ole lubatud püüda kala rohkem kui üks püügipäev nädalas.

Selgitus

Kooskõlas GFCMi soovitusega 41/2017/3 (punktid 8 ja 9).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 10d – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Põhjavõrkudega, põhjatraalnootadega, põhjaõngejadadega ja lõkspüünistega varustatud püügiloata kalalaevadel on lubatud kalapüügipiirangutega piirkonnast läbi sõita üksnes juhul, kui nad järgivad üldkurssi ja sõidavad püsikiirusel, mis ei ole väiksem kui seitse sõlme, ning nende pardal on aktiveeritud VMS- ja/või AIS-süsteem.

7.  Põhjavõrkudega, põhjatraalnootadega, põhjaõngejadadega ja lõkspüünistega varustatud püügiloata kalalaevadel on lubatud kalapüügipiirangutega piirkonnast läbi sõita üksnes juhul, kui nad järgivad üldkurssi ja sõidavad püsikiirusel, mis ei ole väiksem kui seitse sõlme, ning nende pardal on aktiveeritud VMS- ja/või AIS-süsteem ja nad ei ole hõivatud ühegi püügitegevusega.

Selgitus

Eesmärk on täpsustada, et püügiloata kalalaevadel on lubatud kalapüügipiirangutega piirkonnast läbi sõita üksnes juhul, kui nad ei tegele mingil moel kalapüügiga, sõltumata üldkursist ja püsikiirusest.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 14a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga aasta aprillist kuni juunini kehtestab iga asjaomane liikmesriik vähemalt kahekuulise keeluaja Mustal merel.

1.  Iga aasta aprillist kuni juunini kehtestab iga asjaomane liikmesriik vähemalt kahekuulise keeluaja hariliku kammelja kudemisajal.

Selgitus

Kooskõlas GFCMi soovitusega 41/2017/4 (punkt 19).

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 16m – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võib kehtestada Vahemerel punakoralli jaoks individuaalse päevase ja/või aastase püügi piirnormi süsteemi.

Iga liikmesriik kehtestab Vahemerel punakoralli jaoks individuaalse päevase ja/või aastase püügi piirnormi süsteemi.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 22i – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid loovad selliste kalalaevade registri, kellel on lubatud pardal hoida või lossida Alboráni merel püütud besuugo koguseid, mis moodustavad üle 20 % saagi eluskaalust pärast sortimist püügireisi kohta.

1.  Liikmesriigid loovad selliste kalalaevade registri, kellel on lubatud pardal hoida või lossida Alboráni merel püütud besuugo koguseid, mis moodustavad üle 20 % saagi eluskaalust pärast sortimist püügireisi kohta. Kõnealust registrit hallatakse ja ajakohastatakse.

Selgitus

Kooskõlas GFCMi soovitusega 41/2017/2 (punkt 12).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 22k a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 22k a

 

Keeluaeg Gabèsi lahes

 

Iga aasta 1. juulist kuni 31. septembrini on keelatud kalapüük põhjatraalvõrkudega GSA 14 (Gabèsi laht) ranniku ja 200 m samasügavusjoone vahelisel alal, nagu on osutatud I lisas.

Selgitus

See on kooskõlas soovitusega GFCM/40/2016/4 punktiga 12. Ühises kalanduspoliitikas käsitletakse ka liidu kalalaevade püügitegevust liidu vetest väljaspool (ühise kalanduspoliitika määruse artikli 1 lõike 2 punkt c). Seetõttu kohaldatakse GFCMi määrust ELi kalalaevade ja liikmesriikide kodanike igasuguse kutselise kalapüügi ja vesiviljelusega seotud tegevuse suhtes GFCMi lepingu piirkonnas (GFCMi määruse artikli 2 lõige 1). Seega kui liidu kalalaevad püüavad kala kõnealustes vetes, peab EL rakendama ka kõnealust osa käsitlevat soovitust.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 22k b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 22k b

 

Määratud sadam

 

1.  Iga asjaomane liikmesriik määrab vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 43 lõikele 5 lossimissadamad, kus võib lossida Sitsiilia väinas püütud euroopa merluusi ja roosat süvahännakut. Liikmesriigid edastavad määratud lossimissadamate nimekirja GFCMi sekretariaadile ja komisjonile hiljemalt 30. novembriks 2018. Kõigist hilisematest muudatustest teatatakse viivitamata GFCMi sekretariaadile ja komisjonile.

 

2.  Sitsiilia väinas püütud euroopa merluusi ja roosa süvahännaku mis tahes koguste lossimine või ümberlaadimine kalalaevadelt on keelatud mujal kui liikmesriikide määratud lossimissadamates.

Selgitus

Kooskõlas soovituse GFCM/40/2016/4 V osaga.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 22n – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  tegutsemine ilma VMS-süsteemita.

c)  tegutsemine ilma VMS-süsteemita või mis tahes muu geolokatsioonisüsteemita, mis võimaldaks kontrolliasutustel jälgida üle 12-meetrise kogupikkusega laevade tegevust.

Selgitus

Artiklis 22i (Kalapüügiload ja kalapüük) punktis (4) on sätestatud, et kõik üle 12-meetrise kogupikkusega laevad peavad püügiloa saamiseks „olema varustatud laevaseiresüsteemiga (VMS-süsteem) või mis tahes muu geolokatsioonisüsteemiga“. Artiklis 22n nimetatud rikkumise puhul, mis seisneb selliste seadmete puudumises, ei nähta ette võimalust kasutada muid seadmeid peale VMS-süsteemi.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 22o – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga aasta 30. novembriks saadab iga liikmesriik komisjonile tavapärase andmeedastussüsteemi abil ajakohastatud nimekirja põhjanakkevõrke kasutavatest laevadest, kellel on lubatud püüda harilikku kammeljat Mustal merel (GFCMi geograafiline allpiirkond 29 vastavalt I lisale).

1.  Iga aasta 30. detsembriks saadab iga liikmesriik komisjonile tavapärase andmeedastussüsteemi abil ajakohastatud nimekirja põhjanakkevõrke kasutavatest laevadest, kellel on lubatud püüda harilikku kammeljat Mustal merel (GFCMi geograafiline allpiirkond 29 vastavalt I lisale) juhul, kui kõnesolevat nimekirja on muudetud.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EL) nr 1343/2011

Artikkel 22p – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.   Riiklikud kavad ja kõik selle osad edastatakse kalandusühendustele ja need tehakse kõigile kaluritele avalikult kättesaadavaks.

(1)

ELT C 283, 10.8.2018, lk. 95.


SELETUSKIRI

Vahemere üldine kalanduskomisjon (GFCM) loodi 1949. aastal rahvusvahelise lepinguga ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) egiidi all sõlmitud rahvusvahelise lepinguga, mis jõustus 1952. aastal. Kõik Vahemere ja Musta merega piirnevad liikmesriigid osalevad koos Euroopa Liiduga GFCMi raames selle piirkonna kalavarude majandamises ja teevad seda koostöös mitme kolmanda riigiga. GFCMi lepinguosalised on Euroopa Liit, Albaania, Alžeeria, Bulgaaria, Küpros, Horvaatia, Egiptus, Prantsusmaa, Jaapan, Kreeka, Iisrael, Itaalia, Liibanon, Liibüa, Malta, Maroko, Monaco, Rumeenia, Süüria, Sloveenia, Hispaania, Tuneesia ja Türgi.

GFCM võtab teaduslike nõuannete alusel vastu soovitusi ja resolutsioone, mille eesmärk on toetada Vahemere ja Musta mere vee-elusressursside varude arendamist, kaitsmist, otstarbekat majandamist ja parimat kasutamist sellises ulatuses, mida peetakse jätkusuutlikuks ning mis ei ohusta nimetatud varusid.

GFCMi on volitatud oma pädevusvaldkonda kuuluvates küsimustes vastu võtma kohustuslikke otsuseid (soovitusi). EL on GFCMi lepinguosalisena kohustatud need soovitused vastu võtma ja üle võtma ühenduse õigusesse, kui vastavad küsimused ei ole ühenduse õigusaktides veel reguleeritud.

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku muuta määrust (EL) nr 1343/2011, et võtta liidu õigusesse üle paljud GFCMi poolt 2015., 2016. ja 2017. aasta istungitel vastu võetud meetmed.

Kõnealused meetmed käsitlevad euroopa merluusi ja roosat süvahännakut Sitsiilia väinas, harilikku kammeljat Mustas meres, besuugot Alboráni meres ja punakoralli Vahemeres. Samuti kehtestatakse ettepanekuga kalapüügipiirangutega piirkond Aadria meres (Jabuka / Pomo Piti piirkond).

Ettepanek on kooskõlas ühise kalanduspoliitikaga. See hõlmab kaitse-, majandamis-, seire-, kontrolli- ja järelevalvemeetmeid ning meetmeid, mille abil võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas

Viited

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

EP-le esitamise kuupäev

22.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

16.4.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Esitamise kuupäev

23.11.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika