Eljárás : 2018/0069(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0381/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0381/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.14

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0234

JELENTÉS     ***I
PDF 605kWORD 80k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Linnéa Engström

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0143),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0123/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 23-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0381/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a foglaltak szerint a közös halászati politika (KHP) célja az, hogy a tengerek élő biológiai erőforrásainak kiaknázását hosszú távon fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételekkel biztosítsa.

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

1343/2011/EU rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Ez a rendelet az uniós halászhajók és a tagállamok állampolgárai által a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott valamennyi kereskedelmi halászati és akvakultúrával kapcsolatos tevékenységre alkalmazandó.

Ez a rendelet az uniós halászhajók és a tagállamok állampolgárai által a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott valamennyi kereskedelmi halászati és akvakultúrával kapcsolatos tevékenységre, valamint – amennyiben azt e rendelet külön előírja – a szabadidős horgászati és halászati tevékenységekre alkalmazandó.

Indokolás

A GFCM-rendelet 2. cikkének (1) bekezdése a rendelet hatályát a kereskedelmi halászatra korlátozza. E javaslatban azonban több rendelkezés foglalkozik a szabadidős horgászattal és halászattal (10c. cikk, 16n. cikk, 22h. cikk, valamint a VI. melléklet 6. pontja). Ennélfogva helyénvaló lenne a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt hatályt megfelelően módosítani.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

1343/2011/EU rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  »pufferterület«: a halászati korlátozás alá vont területre való véletlen belépés megakadályozása érdekében az e terület körül kijelölt övezet;

e)  »pufferterület«: a halászati korlátozás alá vont területre való véletlen belépés megakadályozása érdekében az e terület körül fekvő övezet, amely növeli a környező területek védelmét;

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

1343/2011/EU rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  „szabadidős halászathoz használt vízi jármű”: bármilyen típusú, legalább 2,5 méter teljes hosszúságú, sportolásra vagy szabadidős célokra használt és kereskedelmi tevékenységet nem folytató hajó, a meghajtási módjától függetlenül;

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1343/2011/EU rendelet

10a cikk – 1 bekezdés – 3 pont – 3 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  é. sz. 36° 59,344′, k. h. 15° 26,062′

–  é. sz. 35° 59,344′, k. h. 15° 26,062′

Indokolás

A GFCM 40/2016/4 ajánlásával összhangban (2. melléklet).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1343/2011/EU rendelet

10a cikk – 1 bekezdés – 3 pont – 4 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  é. sz. 36° 59,344′, k. h. 15° 13 338′

–  é. sz. 35° 59,344′, k. h. 15° 13 338′

Indokolás

A GFCM 40/2016/4 ajánlásával összhangban (2. melléklet).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1343/2011/EU rendelet

10b cikk – 3 bekezdés – 3 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  é. sz. 36° 58 342′, k. h. 15° 27 294′

–  é. sz. 35° 58 342′, k. h. 15° 27 294′

Indokolás

A GFCM 40/2016/4 ajánlásával összhangban (2. melléklet).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1343/2011/EU rendelet

10b cikk – 3 bekezdés – 4 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  é. sz. 36° 58 342′, k. h. 15° 12 106′

–  é. sz. 35° 58 342′, k. h. 15° 12 106′

Indokolás

A GFCM 40/2016/4 ajánlásával összhangban (2. melléklet).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1343/2011/EU rendelet

10d cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 10c. cikk (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül a fenéken rögzített hálóval, fenékvonóhálóval, fenéken rögzített horogsorral és csapdával folytatott kereskedelmi halászati tevékenységek csak akkor végezhetők az e bekezdésekben említett területeken, ha a hajó külön engedéllyel rendelkezik, és a múltban is bizonyítottan folytatott halászati tevékenységeket az érintett területeken.

(1)  A 10c. cikk (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül a fenéken rögzített hálóval, fenékvonóhálóval, fenéken rögzített horogsorral és csapdával folytatott kereskedelmi halászati tevékenységek csak akkor végezhetők az e bekezdésekben említett területeken, ha a hajó külön nemzeti engedéllyel rendelkezik, és a múltban is bizonyítottan folytatott halászati tevékenységeket az érintett területeken.

Indokolás

Az egyedi engedély eredetének pontosítása, bővebben lásd a (3) bekezdésben.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1343/2011/EU rendelet

10d cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A 10c. cikk (2) bekezdésében említett területen az engedéllyel rendelkező halászhajók nem folytathatnak halászatot heti két halászati napnál hosszabb ideig. Az engedéllyel rendelkező, feszítőlapos ikervonóhálót használó halászhajók heti egy halászati napnál hosszabb ideig nem folytathatnak halászatot.

Indokolás

A GFCM 41/2017/3 ajánlásával összhangban (8., 9. bekezdés).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1343/2011/EU rendelet

10d cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A fenéken rögzített hálóval, fenékvonóhálóval, rögzített horogsorral és csapdákkal felszerelt halászhajók csak akkor haladhatnak át a halászati korlátozás alá vont területen, ha üzemelő fedélzeti műholdas hajómegfigyelési rendszerrel vagy automatikus azonosító rendszerrel, egyenes útvonalon, legalább 7 csomós sebességgel közlekednek.

(7)  A fenéken rögzített hálóval, fenékvonóhálóval, rögzített horogsorral és csapdákkal felszerelt halászhajók csak akkor haladhatnak át a halászati korlátozás alá vont területen, ha üzemelő fedélzeti műholdas hajómegfigyelési rendszerrel vagy automatikus azonosító rendszerrel, egyenes útvonalon, legalább 7 csomós sebességgel közlekednek, és ha semmilyen halászati tevékenységet nem folytatnak.

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a halászati engedéllyel nem rendelkező halászhajók egyenes útvonalat követve és változatlan sebesség mellett is csak akkor haladhatnak át a halászati korlátozás alá vont területen, ha semmilyen halászati tevékenységet nem folytatnak.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1343/2011/EU rendelet

14a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden érintett tagállam a minden év áprilisától júniusáig terjedő időszakon belül legalább két hónapos tilalmi időszakot jelöl ki a Fekete-tengerre vonatkozóan.

(1)  Minden érintett tagállam a minden év áprilisától júniusáig terjedő időszakon belül legalább két hónapos tilalmi időszakot jelöl ki a nagy rombuszhal ívási időszakában.

Indokolás

A GFCM 41/2017/4 ajánlásával összhangban (19. bekezdés).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1343/2011/EU rendelet

16m cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam létrehozhat a vörösnemeskorall-begyűjtésre vonatkozó egyedi napi és/vagy éves korlátokból álló rendszert a Földközi-tenger vonatkozásában.

Minden tagállam a vörösnemeskorall-begyűjtésre vonatkozó egyedi napi és/vagy éves korlátokból álló rendszert hoz létre a Földközi-tenger vonatkozásában.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1343/2011/EU rendelet

22i cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok összeállítják azok halászhajók nyilvántartását, amelyek engedéllyel rendelkeznek arra, hogy az Alborán-tengerből kifogott nagyszemű vörösdurbincsból az osztályozás utáni, árapályonkénti, élőtömegben számított fogás 20%-át meghaladó mennyiséget a fedélzetükön tartsanak vagy kirakodjanak.

(1)  A tagállamok összeállítják azok halászhajók nyilvántartását, amelyek engedéllyel rendelkeznek arra, hogy az Alborán-tengerből kifogott nagyszemű vörösdurbincsból az osztályozás utáni, árapályonkénti, élőtömegben számított fogás 20%-át meghaladó mennyiséget a fedélzetükön tartsanak vagy kirakodjanak. E nyilvántartást vezetni és frissíteni kell.

Indokolás

A GFCM 41/2017/2 ajánlásával összhangban (12. bekezdés).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1343/2011/EU rendelet

22k a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22ka. cikk

 

Időbeli tilalom a Gabèsi-öbölben

 

Minden év július 1-jétől szeptember 30-ig tilos fenékvonóhálós halászatot folytatni a partvonal és az I. mellékletben meghatározott 14. földrajzi alterület 200 méteres izobátja között (Gabèsi-öböl).

Indokolás

Összhangban a GFCM/40/2016/4 ajánlás 12. bekezdésével.A KHP az uniós halászhajók uniós vizeken kívüli halászati tevékenységeivel is foglalkozik (a KHP rendelet 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja). Ennek megfelelően a GFCM rendelet az uniós halászhajók és a tagállamok állampolgárai által a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott valamennyi kereskedelmi halászati tevékenységre alkalmazandó (2. cikk (1) bekezdés). Ennélfogva ha uniós halászhajók halásznak ezeken a vizeken, az Uniónak e tekintetben is végre kell hajtania a vonatkozó ajánlást.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1343/2011/EU rendelet

22k b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22kb. cikk

 

Kijelölt kikötők

 

(1)  Minden tagállamnak az 1224/2009/EK rendelet 43. cikkének (5) bekezdése szerint kirakodási kikötőket kell kijelölnie, ahol a Tuniszi-csatornában fogott európai szürke tőkehal és piros ostorgarnéla ki- és átrakodható. A tagállamoknak legkésőbb 2018. november 30-ig meg kell küldeniük a kijelölt kirakodási kikötők jegyzékét a GFCM titkárságának és a Bizottságnak. E jegyzék minden későbbi módosításáról haladéktalanul tájékoztatni kell a GFCM titkárságát és a Bizottságot.

 

(2)  A Tuniszi-csatornában fogott európai szürke tőkehal és a piros ostorgarnéla bármely mennyiségét tilos kirakodni vagy átrakodni a tagállamok által kijelölt kirakodási kikötőkön kívül.

Indokolás

Összhangban a GFCM/40/2016/4 ajánlás V. részével.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1343/2011/EU rendelet

22n cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  műholdas hajómegfigyelési rendszer nélküli tevékenykedés.

c)  a 12 méteres teljes hosszt meghaladó hajók esetében műholdas hajómegfigyelési rendszer vagy az ellenőrző hatóságok számára a tevékenységek nyomon követését lehetővé tevő egyéb földrajzi helymeghatározási rendszer nélküli tevékenykedés.

Indokolás

A 22i. cikk („Halászati engedélyek és halászati tevékenységek”) (4) bekezdése kimondja, hogy a halászati engedély odaítéléséhez a 12 méternél hosszabb hajókat „fel kell szerelni műholdas hajómegfigyelési rendszerrel vagy olyan más” rendszerrel, amely lehetővé teszi tevékenységük nyomon követését. Az e felszerelés hiányára vonatkozó, a 22n. cikkben foglalt megfelelő jogsértés nem tér ki arra a lehetőségre, hogy valamely hajó nem rendelkezik a műholdas hajómegfigyelési rendszertől eltérő berendezésekkel sem.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1343/2011/EU rendelet

22o cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok a szokásos adatfeldolgozási támogatás igénybevételével minden év december 30-ig megküldik a Bizottságnak a Fekete-tengerben (az I. mellékletben meghatározott GFCM 29 földrajzi alterület) nagy rombuszhal halászatára jogosult, fenéken rögzített kopoltyúhálót használó hajók aktualizált jegyzékét.

(1)  A tagállamok a szokásos adatfeldolgozási támogatás igénybevételével minden év december 30-ig megküldik a Bizottságnak a Fekete-tengerben (az I. mellékletben meghatározott GFCM 29 földrajzi alterület) nagy rombuszhal halászatára jogosult, fenéken rögzített kopoltyúhálót használó hajók aktualizált jegyzékét, amennyiben e jegyzékben módosításokat eszközölnek.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1343/2011/EU rendelet

22p cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A nemzeti tervekről és azok minden eleméről tájékoztatni kell a halászati szövetségeket, és valamennyi halász számára nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

(1)

HL C 283., 2018.8.10., 95. o.


INDOKOLÁS

A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) 1949-ben nemzetközi megállapodás útján jött létre egy, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) égisze alatt megkötött, 1952-ben hatályba lépett nemzetközi megállapodás révén. A GFCM keretében a Földközi-tengerrel és a Fekete-tengerrel határos tagállamok az Európai Unióval egyetemben részt vesznek e terület halászatának irányításában, együttműködésben több harmadik országgal. A GFCM szerződő felei: az Európai Unió, Albánia, Algéria, Bulgária, Ciprus, Egyiptom, Franciaország, Görögország, Horvátország, Izrael, Japán, Libanon, Líbia, Marokkó, Málta, Monaco, Olaszország, Románia, Spanyolország, Szíria, Szlovénia, Törökország és Tunézia.

A GFCM tudományos szakvélemény alapján ajánlásokat és határozatokat fogad el azzal a céllal, hogy előmozdítsa a Földközi-tenger és a Fekete-tenger élő vízi erőforrásai állományainak fenntartható és alacsony kockázattal járó fejlesztését, védelmét, ésszerű kezelését és lehető legjobb felhasználását.

A szervezet az illetékességi körében kötelező erejű határozatokat (ún. „ajánlásokat”) fogadhat el. Az Unió a GFCM szerződő feleként köteles ezen ajánlásokat elfogadni és a közösségi jogba megfelelően átültetni, amennyiben azok tartalma még nem szerepel a közösségi jogszabályokban.

Az Európai Bizottság azért javasolja az 1343/2011/EU rendelet módosítását, hogy a GFCM által a 2015., 2016. és 2017. évi ülésein elfogadott intézkedéseket átültesse az uniós jogba.

Ezek az intézkedések a Tuniszi-csatornában élő szürke tőkehalra és piros ostorgarnélára, a Fekete-tengerben élő nagy rombuszhalra, az Alborán-tengerben élő nagyszemű vörösdurbincsra, valamint a Földközi-tengerben élő vörös nemeskorallra vonatkoznak. A javaslat emellett halászati korlátozás alá vont területet hozna létre az Adriai-tengerben található Jabuka-árok (Pomo-árok) térségében.

A javaslat összhangban van a közös halászati politikával (KHP). Állományvédelmi intézkedéseket, gazdálkodási intézkedéseket, megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti intézkedéseket, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni intézkedéseket tartalmaz.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászat

Hivatkozások

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

16.4.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Benyújtás dátuma

23.11.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

EPP

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat