VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

23.11.2018 - (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)) - ***I

Commissie visserij
Rapporteur: Linnéa Engström


Procedure : 2018/0069(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0381/2018
Ingediende teksten :
A8-0381/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0143),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0123/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 2018[1],

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A8‑0381/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Een van de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 bis is ervoor te zorgen dat de exploitatie van de mariene levende biologische rijkdommen leidt tot duurzame economische, ecologische en sociale omstandigheden op lange termijn.

 

______________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(-1)  In artikel 2, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

Deze verordening is van toepassing op alle commerciële visserij- en aquacultuuractiviteiten die in het GFCM-overeenkomstgebied worden verricht door EU-vissersvaartuigen en door burgers van de lidstaten.

"Deze verordening is van toepassing op alle commerciële visserij- en aquacultuuractiviteiten, en op recreatieve visserijactiviteiten indien expliciet vermeld in deze verordening, die in het GFCM-overeenkomstgebied worden verricht door EU‑vissersvaartuigen en door burgers van de lidstaten."

Motivering

In artikel 2, lid 1, van de GFCM-verordening wordt het toepassingsgebied beperkt tot commerciële visserijactiviteiten. Maar in het huidige voorstel gaan diverse bepalingen over recreatieve visserijactiviteiten (artikel 10 quinquies, artikel 16 quindecies en artikel 22 nonies, evenals punt 6 van bijlage VI). Het is dan ook logisch om het toepassingsgebied dienovereenkomstig aan te passen in artikel 2, lid 1.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 3 – lid 1 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  "bufferzone": een zone die is ingesteld rond een voor de visserij beperkt gebied om accidentele toegang ertoe te voorkomen;

e)  "bufferzone": een zone die een voor de visserij beperkt gebied omsluit om accidentele toegang ertoe te voorkomen en zo het omsloten gebied beter te beschermen;

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  "recreatief vissersvaartuig": elk schip met een romplengte van 2,5 meter of meer, ongeacht het type of de aandrijving, dat bestemd is voor sport- of recreatiedoeleinden en niet voor handelsdoeleinden wordt gebruikt.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10 bis – alinea 1 – punt 3 – streepje 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  36° 59,344′ NB, 15° 26,062′ OL

–  35° 59,344′ NB, 15° 26,062′ OL

Motivering

Sluit aan bij GFCM-aanbeveling 40/2016/4 (bijlage 2).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10 bis – alinea 1 – punt 3 – streepje 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  36° 59,344′ NB, 15° 13,338′ OL

–  35° 59,344′ NB, 15° 13,338′ OL

Motivering

Sluit aan bij GFCM-aanbeveling 40/2016/4 (bijlage 2).

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10 ter – lid 3 – streepje 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  36° 58,342′ NB, 15° 27,294′ OL

–  35° 58,342′ NB, 15° 27,294′ OL

Motivering

Sluit aan bij GFCM-aanbeveling 40/2016/4 (bijlage 2).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10 ter – lid 3 – streepje 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  36° 58,342′ NB, 15° 12,106′ OL

–  35° 58,342′ NB, 15° 12,106′ OL

Motivering

Sluit aan bij GFCM-aanbeveling 40/2016/4 (bijlage 2).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10 quinquies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd artikel 10 quater, leden 2 en 3, zijn commerciële visserijactiviteiten die worden verricht met geankerde netten, bodemtrawls, grondbeugen en vallen, enkel in het in die leden bedoelde gebied toegestaan indien het vaartuig in het bezit is van een specifieke machtiging en indien het kan aantonen dat het in het verleden visserijactiviteiten in de betrokken gebieden heeft verricht.

1.  Onverminderd artikel 10 quater, leden 2 en 3, zijn commerciële visserijactiviteiten die worden verricht met geankerde netten, bodemtrawls, grondbeugen en vallen, enkel in het in die leden bedoelde gebied toegestaan indien het vaartuig in het bezit is van een specifieke nationale machtiging en indien het kan aantonen dat het in het verleden visserijactiviteiten in de betrokken gebieden heeft verricht.

Motivering

Ter verduidelijking van de herkomst van de specifieke machtiging, waar in punt 3 verder op wordt ingegaan.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10 quinquies – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  In het in artikel 10 quater, lid 2, bedoelde gebied mogen gemachtigde vissersvaartuigen niet meer dan twee visdagen per week actief zijn. Gemachtigde vissersvaartuigen die gebruikmaken van dubbelebordentrawls mogen niet meer dan één visdag per week actief zijn.

Motivering

Sluit aan bij GFCM-aanbeveling 41/2017/3 (paragraaf 8 en 9).

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10 quinquies – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Vissersvaartuigen zonder machtiging die met geankerde netten, bodemtrawls, grondbeugen en vallen zijn uitgerust, mogen enkel door het voor de visserij beperkt gebied varen indien zij een directe koers volgen met een constante snelheid van niet minder dan zeven knopen en hun VMS en/of AIS aan boord in werking zijn/is.

7.  Vissersvaartuigen zonder machtiging die met geankerde netten, bodemtrawls, grondbeugen en vallen zijn uitgerust, mogen enkel door het voor de visserij beperkt gebied varen indien zij een directe koers volgen met een constante snelheid van niet minder dan zeven knopen, hun VMS en/of AIS aan boord in werking zijn/is en zij geen enkele visserijactiviteit verrichten.

Motivering

Om te verduidelijken dat vissersvaartuigen zonder vismachtiging alleen door een beperkt gebied mogen varen als zij geen enkele visserijactiviteit verrichten, ook al volgen zij een directe koers met een constante snelheid.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 14 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elk jaar stelt elke betrokken lidstaat in de periode van april tot en met juni een sluitingsperiode van ten minste twee maanden in de Zwarte Zee vast.

1.  Elke betrokken lidstaat stelt tijdens het paaiseizoen van tarbot, elk jaar in de periode van april tot en met juni een sluitingsperiode van ten minste twee maanden vast.

Motivering

Sluit aan bij GFCM-aanbeveling 41/2017/4 (paragraaf 19).

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 16 quaterdecies – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke lidstaat kan in de Middellandse Zee een systeem van individuele dagelijkse en/of jaarlijkse vangstbeperkingen voor rood koraal vaststellen.

Elke lidstaat stelt in de Middellandse Zee een systeem van individuele dagelijkse en/of jaarlijkse vangstbeperkingen voor rood koraal vast.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22 decies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten leggen een register aan van de vissersvaartuigen die gemachtigd zijn om in de Zee van Alborán gevangen hoeveelheden zeebrasem die na sortering meer dan 20 % van de vangst in levend gewicht per tij uitmaken, aan boord te houden of aan te landen.

1.  De lidstaten leggen een register aan van de vissersvaartuigen die gemachtigd zijn om in de Zee van Alborán gevangen hoeveelheden zeebrasem die na sortering meer dan 20 % van de vangst in levend gewicht per tij uitmaken, aan boord te houden of aan te landen. Dat register wordt bijgehouden en geactualiseerd.

Motivering

Sluit aan bij GFCM-aanbeveling 41/2017/2 (paragraaf 12).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22 duodecies bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 22 duodecies bis

 

Tijdelijke sluiting in de Golf van Gabès

 

Vissen met bodemtrawls is elk jaar van 1 juli tot en met 31 september verboden tussen de kust en binnen het gebied bepaald door de dieptelijn van 200 meter van GSA 14 (Golf van Gabès) als bedoeld in bijlage I.

Motivering

Sluit aan bij GFCM-aanbeveling 40/2016/4 (paragraaf 12). Het GVB beslaat ook visserijactiviteiten door vissersvaartuigen van de Unie in wateren buiten de Unie (GVB-verordening, artikel 1, lid 2, onder c). De GFCM-verordening is dienovereenkomstig van toepassing op alle commerciële visserijactiviteiten die in het hele GFCM-overeenkomstgebied worden verricht door EU‑vissersvaartuigen en door burgers van de lidstaten (artikel 2, lid 1). Dus als visserijvaartuigen van de Unie in die wateren vissen, moet de EU de desbetreffende aanbeveling ook voor dat gebied opvolgen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22 duodecies ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 22 duodecies ter

 

Aangewezen havens

 

1.  Elke lidstaat wijst overeenkomstig artikel 43, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 aanlandingshavens aan waar de aanlandingen van heek en roze diepzeegarnaal uit het Kanaal van Sicilië kunnen plaatsvinden. De lidstaten sturen uiterlijk op 30 november 2018 de lijst van aangewezen aanlandingshavens aan het GFCM-secretariaat en de Commissie. Elke latere wijziging in die lijst wordt onmiddellijk gemeld aan het GFCM-secretariaat en de Commissie.

 

2.  Het is verboden in het Kanaal van Sicilië gevangen heek en roze diepzeegarnaal vanaf vissersvaartuigen aan te landen of over te laden op andere plaatsen dan de door de lidstaten aangewezen aanlandingshavens.

Motivering

Sluit aan bij deel V van aanbeveling GFCM/40/2016/4.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22 quindecies – lid 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  actief zijn zonder VMS.

c)  actief zijn zonder VMS of een ander systeem voor geolocalisatie dat de controleautoriteiten in staat stelt activiteiten te volgen in het geval van vaartuigen met een totale lengte van meer dan twaalf meter.

Motivering

In punt 4 van artikel 22 decies "Vismachtigingen en visserijactiviteiten" is vastgesteld dat alle vaartuigen met een lengte van meer dan twaalf meter "uitgerust moeten zijn met een satellietvolgsysteem voor vaartuigen (VMS) of een ander systeem dat de controleautoriteiten in staat stelt hun activiteiten te volgen", willen zij een vismachtiging verkrijgen. In artikel 22 quindecies is bepaald dat actief zijn zonder VMS wordt beschouwd als een inbreuk op dit artikel. Dat vaartuigen ook uitgerust kunnen zijn met een ander systeem wordt hier echter niet vermeld.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22 sexdecies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elk jaar uiterlijk op 30 november zendt elke lidstaat de Commissie via de gebruikelijke gegevensverwerkingssystemen een geactualiseerde lijst toe van de vaartuigen die geankerde kieuwnetten gebruiken en die gemachtigd zijn om in de Zwarte Zee (geografisch deelgebied 29 van de GFCM, zoals omschreven in bijlage I) op tarbot te vissen.

1.  Elk jaar uiterlijk op 30 december zendt elke lidstaat de Commissie via de gebruikelijke gegevensverwerkingssystemen een geactualiseerde lijst toe van de vaartuigen die geankerde kieuwnetten gebruiken en die gemachtigd zijn om in de Zwarte Zee (geografisch deelgebied 29 van de GFCM, zoals omschreven in bijlage I) op tarbot te vissen, indien deze lijst gewijzigd is.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22 septdecies – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De nationale plannen en alle daarin opgenomen elementen worden meegedeeld aan de vissersverenigingen en openbaar gemaakt voor alle vissers.

  • [1]  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

TOELICHTING

De Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) werd in 1949 opgericht met een internationale overeenkomst onder auspiciën van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), die in werking trad in 1952. Alle lidstaten die grenzen aan de Middellandse en de Zwarte Zee nemen samen met de Europese Unie deel aan het beheer van de visserijactiviteiten in dit gebied, in samenwerking met diverse derde landen, in het kader van de GFCM. De overeenkomstsluitende partijen bij de GFCM-overeenkomst zijn: de Europese Unie, Albanië, Algerije, Bulgarije, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Israël, Italië, Japan, Kroatië, Libanon, Libië, Malta, Marokko, Monaco, Roemenië, Slovenië, Spanje, Syrië, Tunesië en Turkije.

De GFCM neemt op basis van wetenschappelijk advies aanbevelingen en resoluties aan voor het bevorderen van de ontwikkeling, de instandhouding, het rationele beheer en het optimale gebruik van bestanden van levende aquatische hulpbronnen in de Middellandse en de Zwarte Zee op een als duurzaam beschouwd niveau met een laag risico van instorting van die bestanden.

De organisatie heeft de bevoegdheid om bindende besluiten ("aanbevelingen") vast te stellen in haar bevoegdheidsgebied. Aangezien de EU een overeenkomstsluitende partij is bij de GFCM-overeenkomst, moet zij deze aanbevelingen aannemen en omzetten in het recht van de Unie, tenzij de inhoud ervan al wordt gedekt door Europese wetgeving.

De Europese Commissie stelt voor Verordening (EU) nr. 1343/2011 te wijzigen om een aantal maatregelen die de GFCM op haar jaarvergaderingen van 2015, 2016 en 2017 heeft vastgesteld, in het recht van de Unie om te zetten.

Deze maatregelen betreffen heek en roze diepzeegarnaal in het Kanaal van Sicilië, tarbot in de Zwarte Zee, zeebrasem in de Zee van Alborán en rood koraal in de Middellandse Zee. Het voorstel stelt ook een voor de visserij beperkt gebied vast in de Adriatische Zee (Jabuka/Pomo Pit-gebied).

Het voorstel is in overeenstemming met het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Het heeft betrekking op instandhoudingsmaatregelen, beheersmaatregelen, monitoring-, controle- en bewakingsmaatregelen en maatregelen ter bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Datum indiening bij EP

22.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

PECH

16.4.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Datum goedkeuring

21.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Datum indiening

23.11.2018

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 6 december 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid