Procedură : 2018/0069(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0381/2018

Texte depuse :

A8-0381/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.14

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0234

RAPORT     ***I
PDF 750kWORD 89k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportoare pentru aviz: Linnéa Engström

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0143),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0123/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0381/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Unul dintre obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), potrivit Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a, este de a garanta că exploatarea resurselor biologice marine vii asigură condiții economice, sociale și de mediu sustenabile pe termen lung.

 

______________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 2 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Prezentul regulament se aplică tuturor activităților de pescuit comercial și de acvacultură, desfășurate în zona Acordului CGPM de către nave de pescuit ale UE și cetățeni ai statelor membre.

Prezentul regulament se aplică tuturor activităților de pescuit comercial și de acvacultură, precum și activităților de pescuit recreativ în cazurile prevăzute în mod expres de prezentul regulament, desfășurate în zona Acordului CGPM de către nave de pescuit ale UE și cetățeni ai statelor membre.

Justificare

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul CGPM restrânge domeniul său de aplicare la pescuitul comercial. Cu toate acestea, în prezenta propunere există mai multe dispoziții referitoare la activitățile recreative (articolele 10c, 16n și 22h, precum și anexa VI punctul 6). Prin urmare, ar fi oportun să se modifice în consecință domeniul de aplicare prevăzut la articolul 2 alineatul (1).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 3 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  «zonă-tampon» înseamnă o zonă creată în jurul unei zone de pescuit cu acces restricționat cu scopul de a   evita accesul accidental la aceasta;

(e)  «zonă-tampon» înseamnă o zonă care înconjoară o zonă de pescuit cu acces restricționat cu scopul de a evita accesul accidental la aceasta, consolidând protecția zonei pe care o cuprinde;

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „navă de pescuit de agrement” înseamnă orice navă de orice tip, cu o lungime a cocii de minimum 2,5 metri, indiferent de tipul de propulsie, care este destinată folosirii în scopuri sportive sau de agrement și care nu este implicată în activități comerciale;

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 10a – paragraful 1 – punctul 3 – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  36° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

–  35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

Justificare

În conformitate cu Recomandarea CGPM 40/2016/4 (anexa 2).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 10a – paragraful 1 – punctul 3 – liniuța 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  36° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

–  35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

Justificare

În conformitate cu Recomandarea CGPM 40/2016/4 (anexa 2).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 10b – alineatul 3 – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  36° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

Justificare

În conformitate cu Recomandarea CGPM 40/2016/4 (anexa 2).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 10b – alineatul 3 – liniuța 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  36° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

Justificare

În conformitate cu Recomandarea CGPM 40/2016/4 (anexa 2).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 10d – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere alineatelor (2) și (3) de la articolul 10c, activitățile de pescuit comerciale efectuate cu setci de fund, traule de fund, paragate de fund și capcane sunt permise numai în zona menționată la alineatele respective, dacă nava deține o autorizație specifică și dacă poate să demonstreze că în trecut a desfășurat activități de pescuit în zonele respective.

1.  Fără a aduce atingere alineatelor (2) și (3) de la articolul 10c, activitățile de pescuit comerciale efectuate cu setci de fund, traule de fund, paragate de fund și capcane sunt permise numai în zona menționată la alineatele respective, dacă nava deține o autorizație națională specifică și dacă poate să demonstreze că în trecut a desfășurat activități de pescuit în zonele respective.

Justificare

Pentru a clarifica originea autorizației specifice, descrisă mai jos la alineatul (3).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 10d – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În zona menționată la articolul 10c alineatul (2), navelor de pescuit autorizate nu li se permite să pescuiască mai mult de două zile de pescuit pe săptămână. Navelor de pescuit autorizate care utilizează traule îngemănate pelagice nu li se permite să pescuiască mai mult de o zi de pescuit pe săptămână.

Justificare

În conformitate cu recomandarea CGPM 41/2017/3 (punctele 8 și 9).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 10d – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Navele de pescuit echipate cu setci de fund, traule de fund, paragate de fund și capcane, care nu dețin autorizații au dreptul de a tranzita zona de pescuit cu acces restricționat numai dacă urmează o rută directă la o viteză constantă de cel puțin 7 noduri și cu sistemul VMS și/sau AIS activ la bord.

7.  Navele de pescuit echipate cu setci de fund, traule de fund, paragate de fund și capcane, care nu dețin autorizații au dreptul de a tranzita zona de pescuit cu acces restricționat numai dacă urmează o rută directă la o viteză constantă de cel puțin 7 noduri și cu sistemul VMS și/sau AIS activ la bord și dacă nu întreprind niciun tip de activitate de pescuit.

Justificare

Pentru a clarifica faptul că navele de pescuit fără autorizație de pescuit pot să tranziteze o zonă cu acces restricționat numai în cazul în care nu desfășoară niciun fel de activități de pescuit, chiar dacă urmează o rută directă și viteza este constantă.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 14a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În perioada cuprinsă între luna aprilie și luna iunie a fiecărui an, fiecare stat membru în cauză instituie o perioadă de interdicție de cel puțin două luni în Marea Neagră.

1.  Fiecare stat membru în cauză instituie anual o perioadă de interdicție de cel puțin două luni, între lunile aprilie și iunie, în timpul sezonului de reproducere a calcanului.

Justificare

În conformitate cu Recomandarea CGPM 41/2017/4, punctul 19.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 16m – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru poate stabili în Marea Mediterană un sistem de limite de captură zilnice și/sau anuale pentru coralul roșu.

Fiecare stat membru stabilește în Marea Mediterană un sistem de limite de captură zilnice și/sau anuale pentru coralul roșu.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 22i – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre instituie un registru al navelor de pescuit autorizate să transporte la bord sau să debarce cantități de pagel argintiu capturat în Marea Alboran care constituie mai mult de 20 % din greutatea în viu a capturii după sortare, per maree.

1.  Statele membre instituie un registru al navelor de pescuit autorizate să transporte la bord sau să debarce cantități de pagel argintiu capturat în Marea Alboran care constituie mai mult de 20 % din greutatea în viu a capturii după sortare, per maree. Acest registru este menținut și actualizat.

Justificare

În conformitate cu Recomandarea CGPM 41/2017/2 (punctul 12).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 22ka (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22ka

 

Interdicție temporală în Golful Gabès

 

Anual, între 1 iulie și 31 septembrie, pescuitul cu traule de fund este interzis între coastă și izobatele pentru adâncimea de 200 de metri din GSA 14 (Golful Gabès), astfel cum se menționează în anexa I.

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu Recomandarea CGPM/40/2016/4 punctul 12. PCP privește, de asemenea, activitățile de pescuit ale navelor de pescuit ale Uniunii în afara apelor Uniunii [Regulamentul PCP, articolul 1 alineatul (2) litera (c)]. Astfel, Regulamentul CGPM se aplică tuturor activităților de pescuit comercial desfășurate de navele de pescuit ale UE și de cetățenii statelor membre în întreaga zonă a Acordului CGPM [articolul 2 alineatul (1)]. Prin urmare, dacă există nave de pescuit ale Uniunii care pescuiesc în aceste ape, UE trebuie să pună în aplicare, de asemenea, recomandarea referitoare la secțiunea respectivă.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 22kb (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22kb

 

Porturi desemnate

 

1.  Fiecare stat membru desemnează porturi de debarcare în care să poată avea loc debarcările de merluciu și de crevete din specia Parapenaeus longirostris din Strâmtoarea Siciliei, în conformitate cu articolul 43 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Până cel târziu la 30 noiembrie 2018, statele membre transmit Secretariatului CGPM și Comisiei o listă a porturilor de debarcare desemnate. Orice modificare ulterioară a acestei liste se notifică prompt Secretariatului CGPM și Comisiei.

 

2.  Se interzice debarcarea sau transbordarea de pe navele de pescuit a oricărei cantități de merluciu sau de crevete din specia Parapenaeus longirostris pescuit în Strâmtoarea Siciliei în orice alt loc decât în porturile de debarcare desemnate de statele membre.

Justificare

În conformitate cu partea V din Recomandarea CGPM/40/2016/4.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 22n – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  desfășurarea activității în absența unui sistem VMS.

(c)  desfășurarea activității în absența unui sistem VMS sau a oricărui alt sistem de geolocalizare care să le permită autorităților de control să urmărească activitățile, în cazul ambarcațiunilor cu o lungime totală mai mare de 12 metri.

Justificare

La articolul 22i „Autorizații de pescuit și activități de pescuit”, alineatul (4) prevede că toate navele de peste 12 metri „trebuie să fie echipate cu un sistem de monitorizare a navelor (VMS) sau cu orice alt sistem de geolocalizare” pentru a li se putea acorda o autorizație de pescuit. Încălcarea aferentă lipsei unui astfel de echipament, menționată la articolul 22n, nu prevede posibilitatea de a nu avea alte echipamente decât VMS.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 22o – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, fiecare stat membru transmite Comisiei, prin sistemul obișnuit de prelucrare a datelor, o listă actualizată a navelor care utilizează setci fixe de fund autorizate pentru pescuitul de calcan în Marea Neagră (subzona geografică CGPM 29, definită în anexa I).

1.  Până la data de 30 decembrie a fiecărui an, fiecare stat membru transmite Comisiei, prin sistemul obișnuit de prelucrare a datelor, o listă actualizată a navelor care utilizează setci fixe de fund autorizate pentru pescuitul de calcan în Marea Neagră (subzona geografică CGPM 29, definită în anexa I), dacă lista a fost modificată în vreun fel.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 22p – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Planurile naționale și toate elementele lor sunt comunicate asociațiilor de pescuit și se asigură accesul public la acestea în cazul tuturor pescarilor.

(1)

JO C 283, 10.8.2018, p. 95.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) a fost instituită printr-un acord internațional în 1949, prin intermediul unui acord internațional în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Acesta a intrat în vigoare în 1952. Toate statele membre cu deschidere la Marea Mediterană sau la Marea Neagră, împreună cu Uniunea Europeană, participă la gestionarea activităților de pescuit desfășurate în această zonă, în cooperare cu mai multe țări terțe, în cadrul CGPM. Părțile contractante ale CGPM sunt: Uniunea Europeană, Albania, Algeria, Bulgaria, Cipru, Croația, Egipt, Franța, Japonia, Grecia, Israel, Italia, Liban, Libia, Malta, Maroc, Monaco, România, Siria, Slovenia, Spania, Tunisia și Turcia.

CGPM adoptă, pe baza avizelor științifice, recomandări și rezoluții pentru promovarea dezvoltării, conservării, gestionării raționale și utilizării optime a stocurilor de resurse acvatice vii din Marea Mediterană și Marea Neagră, la niveluri considerate ca fiind sustenabile și având un risc scăzut.

Organizația are autoritatea de a adopta decizii obligatorii („recomandări”) în domeniul său de competență; În calitate de parte contractantă la CGPM, UE este obligată să adopte și să transpună aceste recomandări în consecință în legislația UE, în cazul în care conținutul nu este deja reglementat de aceasta.

Comisia Europeană propune modificarea Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 pentru transpunerea în dreptul Uniunii a unui număr de măsuri adoptate de CGPM în sesiunile sale anuale din 2015, 2016 și 2017.

Aceste măsuri vizează merluciul și crevetele din specia Parapenaeus longirostris în Strâmtoarea Siciliei, calcanul în Marea Neagră, pagelul argintiu în Marea Alboran și coralul roșu în Marea Mediterană. De asemenea, propunerea stabilește o zonă de pescuit cu acces restricționat în Marea Adriatică (zona Gropii Jabuka/Pomo).

Propunerea este în concordanță cu politica comună în domeniul pescuitului (PCP). Ea acoperă măsurile de conservare, măsurile de gestionare, monitorizare, control și supraveghere și măsurile de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

Referințe

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Data prezentării la PE

22.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Examinare în comisie

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Data depunerii

23.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 10 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate