Postup : 2018/0069(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0381/2018

Predkladané texty :

A8-0381/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.14

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0234

SPRÁVA     ***I
PDF 695kWORD 76k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajkyňa: Linnéa Engström

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0143),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0123/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0381/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Jedným z cieľov spoločnej rybárskej politiky (SRP) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/20131a je zabezpečiť využívanie živých morských biologických zdrojov za dlhodobých udržateľných hospodárskych, environmentálnych a sociálnych podmienok.

 

______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 2 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky komerčné činnosti rybolovu a akvakultúry, ktoré vykonávajú rybárske plavidlá EÚ a štátni príslušníci členských štátov v oblasti dohody o GFCM.

Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky komerčné činnosti rybolovu a akvakultúry, ako aj na činnosti rekreačného rybolovu, pokiaľ sú osobitne stanovené v tomto nariadení, ktoré vykonávajú rybárske plavidlá EÚ a štátni príslušníci členských štátov v oblasti dohody o GFCM.

Odôvodnenie

Článkom 2 ods. 1 nariadenia o GFCM sa jeho rozsah pôsobnosti obmedzuje na komerčné rybárstvo. Súčasný návrh však obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré sa zaoberajú činnosťami rekreačného rybárstva (články 10c, 16n a 22h, ako aj príloha VI bod 6). Bolo by preto vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť rozsah pôsobnosti článku 2 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „ochranné pásmo“ je oblasť zriadená okolo oblasti obmedzenia rybolovu s cieľom zabrániť náhodnému prístupu do danej oblasti;

e)  „ochranné pásmo“ je oblasť obklopujúca oblasť obmedzenia rybolovu s cieľom zabrániť náhodnému prístupu do danej oblasti a posilňovať ochranu obklopenej oblasti;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „plavidlo používané na rekreačné rybárstvo“ je loď akéhokoľvek typu s dĺžkou trupu 2,5 metra alebo viac a s akýmkoľvek spôsobom pohonu, ktorá je určená na športové alebo rekreačné účely a neslúži na obchodné činnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 10a – odsek 1 – bod 3 – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  36° 59,344′ s. š., 15° 26,062′ v. d.

–  35° 59,344′ s. š., 15° 26,062′ v. d.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaním GFCM 40/2016/4 (príloha 2).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 10a – odsek 1 – bod 3 – zarážka 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  36° 59,344′ s. š., 15° 13,338′ v. d.

–  35° 59,344′ s. š., 15° 13,338′ v. d.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaním GFCM 40/2016/4 (príloha 2).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 10b – odsek 3 – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  36° 58,342′ s. š., 15° 27,294′ v. d.

–  35° 58,342′ s. š., 15° 27,294′ v. d.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaním GFCM 40/2016/4 (príloha 2).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 10b – odsek 3 – zarážka 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  36° 58,342′ s. š., 15° 12,106′ v. d.

–  35° 58,342′ s. š., 15° 12,106′ v. d.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaním GFCM 40/2016/4 (príloha 2).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 10d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3 článku 10c, v oblasti uvedenej v daných odsekoch môžu komerčné rybolovné činnosti nastavovacími sieťami na lov pri dne, vlečnými sieťami na lov pri dne, osadenými lovnými šnúrami a pascami vykonávať len plavidlá, ktoré majú osobitné oprávnenie a preukážu, že v minulosti vykonávali rybolovné činnosti v predmetných oblastiach.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3 článku 10c, v oblasti uvedenej v daných odsekoch môžu komerčné rybolovné činnosti nastavovacími sieťami na lov pri dne, vlečnými sieťami na lov pri dne, osadenými lovnými šnúrami a pascami vykonávať len plavidlá, ktoré majú osobitné vnútroštátne oprávnenie a preukážu, že v minulosti vykonávali rybolovné činnosti v predmetných oblastiach.

Odôvodnenie

Na objasnenie pôvodu osobitného povolenia, ktoré je ďalej vyjadrené v bode 3.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 10d – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V oblasti uvedenej v článku 10c ods. 2 oprávnené rybárske plavidlá nie sú oprávnené loviť viac ako dva rybolovné dni za týždeň. Oprávnené rybárske plavidlá, ktoré používajú dvojitú vlečnú sieť s vodiacimi štítmi, nie sú oprávnené loviť viac ako jeden rybolovný deň za týždeň.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaním GFCM 41/2017/3 (odseky 8 a 9).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 10d – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Rybárskym plavidlám vybaveným nastavovacími sieťami na lov pri dne, vlečnými sieťami na lov pri dne, osadenými lovnými šnúrami a pascami sa povoľuje tranzit cez oblasť obmedzeného rybolovu len v prípade, že dodržiavajú priamy kurz a konštantnú rýchlosť najmenej 7 uzlov a na palube majú aktívny systém VMS a/alebo systém AIS.

7.  Rybárskym plavidlám vybaveným nastavovacími sieťami na lov pri dne, vlečnými sieťami na lov pri dne, osadenými lovnými šnúrami a pascami sa povoľuje tranzit cez oblasť obmedzeného rybolovu len v prípade, že dodržiavajú priamy kurz a konštantnú rýchlosť najmenej 7 uzlov a na palube majú aktívny systém VMS a/alebo systém AIS a ak nevykonávajú žiadny druh rybolovnej činnosti.

Odôvodnenie

S cieľom objasniť, že rybárskym plavidlám bez oprávnenia na rybolov sa povoľuje tranzit cez obmedzenú oblasť, len ak nevykonávajú žiadny druh rybolovnej činnosti, a to napriek priamemu kurzu a konštantnej rýchlosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 14a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V období od apríla do júna každého roka každý príslušný členský štát stanoví aspoň dvojmesačné obdobie zákazu rybolovu v Čiernom mori.

1.  Každý príslušný členský štát stanoví počas obdobia neresenia kalkana veľkého od apríla do júna každého roku aspoň dvojmesačné obdobie zákazu rybolovu.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaním GFCM 41/2017/4 (odsek 19).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 16m – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát môže zaviesť v Stredozemnom mori systém individuálnych denných a/alebo ročných obmedzení zberu koralu červeného.

Každý členský štát zavedie v Stredozemnom mori systém individuálnych denných a/alebo ročných obmedzení zberu koralu červeného.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 22i – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zriadia register rybárskych plavidiel, ktoré majú oprávnenie mať na palube alebo vyloďovať množstvá jedincov pagela bledého ulovených v Alboránskom mori, ktoré predstavujú viac ako 20 % živej hmotnosti úlovku po triedení na príliv.

1.  Členské štáty zriadia register rybárskych plavidiel, ktoré majú oprávnenie mať na palube alebo vyloďovať množstvá jedincov pagela bledého ulovených v Alboránskom mori, ktoré predstavujú viac ako 20 % živej hmotnosti úlovku po triedení na príliv. Tento register sa vedie a aktualizuje.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaním GFCM 41/2017/2 (odsek 12).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 22k a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 22ka

 

Dočasný zákaz rybolovu v Gabeskom zálive.

 

Každý rok od 1. júla do 31. septembra je zakázaný rybolov vlečnými sieťami na lov pri dne medzi pobrežím a hĺbnicami 200 m v geografickej podoblasti (GSA) 14 (Gabeský záliv), ako sa uvádza v prílohe I.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je v súlade s odporúčaním GFCM/40/2016/4 ods. 12. SRP zahŕňa aj rybolovné činnosti vykonávané rybárskymi plavidlami Únie mimo vôd Únie (článok 1 ods. 2 písm. c) nariadenia o SRP). Primerane tomu sa nariadenie o GFCM uplatňuje na všetky činnosti komerčného rybárstva vykonávané rybárskymi plavidlami EÚ a občanmi členských štátov v celej oblasti dohody o GFCM (článok 2 ods. 1). Ak sú teda rybárske plavidlá Únie, ktoré lovia v týchto vodách, EÚ musí v skutočnosti vykonávať príslušné odporúčanie aj pre túto oblasť.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 22k b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 22kb

 

Určené prístavy

 

1.  Každý členský štát v súlade s článkom 43 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 určí prístavy, v ktorých bude možné vykonávať vylodenie merlúzy európskej a krevety ružovej zo Sicílskeho prielivu. Členské štáty najneskôr do 30. novembra 2018 predložia zoznam určených prístavov vylodenia sekretariátu GFCM a Komisii. Každá následná zmena tohto zoznamu sa bezodkladne oznámi sekretariátu GFCM a Komisii.

 

2.  Je zakázané vyloďovať alebo prekladať z rybárskych plavidiel akékoľvek množstvo merlúzy európskej a krevety ružovej, ktoré boli ulovené v Sicílskom prielive, na akomkoľvek inom mieste než v prístavoch, ktoré na vylodenie určili členské štáty.

Odôvodnenie

V súlade s časťou V odporúčania GFCM/40/2016/4.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 22n – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nedodržiavanie povinnosti používať systém VMS.

c)  nedodržiavanie povinnosti používať systém VMS alebo akéhokoľvek iný systém geolokalizácie, ktorý umožňuje kontrolným orgánom sledovať činnosti v prípade plavidiel s celkovou dĺžkou presahujúcou 12 metrov.

Odôvodnenie

V článku 22i „Oprávnenia na rybolov a rybolovné činnosti“ sa v bode 4. uvádza, že všetky plavidlá s dĺžkou nad 12 metrov „musia byť vybavené systémom monitorovania plavidiel (VMS)“ alebo inými kontrolnými činnosťami, aby sa im udelilo oprávnenie na rybolov. Zodpovedajúce porušenie predpisov pre nevybavenie takýmto zariadením uvedené v článku 22n nehovorí o možnosti vybavenia iným zariadením ako VMS.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 22o – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do 30. novembra každého roku zašle každý členský štát Komisii prostredníctvom obvyklého nosiča spracovaných údajov aktualizovaný zoznam plavidiel na lov nastavovacími žiabrovkami s oprávnením na lov kalkana veľkého v Čiernom mori (geografická podoblasť GFCM 29 vymedzená v prílohe I).

1.  Do 30. decembra každého roku zašle každý členský štát Komisii prostredníctvom obvyklého nosiča spracovaných údajov aktualizovaný zoznam plavidiel na lov nastavovacími žiabrovkami s oprávnením na lov kalkana veľkého v Čiernom mori (geografická podoblasť GFCM 29 vymedzená v prílohe I), ak boli v tomto zozname vykonané zmeny.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011

Článok 22p – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Národné plány a všetky ich prvky sa oznamujú rybárskym združeniam a sú verejne prístupné všetkým rybárom.

(1)

Ú. v. EÚ C 283, 28.6.2018, s. 95.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more (GFCM) bola zriadená medzinárodnou dohodou v roku 1949 prostredníctvom medzinárodnej dohody v rámci Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorá nadobudla platnosť v roku 1952. Všetky členské štáty hraničiace so Stredozemným morom a s Čiernym morom sa spolu s Európskou úniou v spolupráci s viacerými tretími krajinami v rámci GFCM zúčastňujú na riadení rybárstva v tejto oblasti. Zmluvnými stranami GFCM sú: Európska únia, Albánsko, Alžírsko, Bulharsko, Cyprus, Egypt, Francúzsko, Chorvátsko, Japonsko, Grécko, Izrael, Libanon, Líbya, Malta, Maroko, Monako, Rumunsko, Slovinsko, Sýria, Španielsko, Taliansko, Tunisko a Turecko.

GFCM prijme na základe vedeckých informácií odporúčania a rezolúcie zamerané na podporu rozvoja, ochrany a čo najlepšieho využívania populácií živých vodných zdrojov v Stredozemnom a Čiernom mori, ako aj na podporu racionálneho hospodárenia s nimi na úrovniach, ktoré sa považujú za udržateľné a na nízkom stupni ohrozenia.

Organizácia má právomoc prijímať v oblasti svojej pôsobnosti povinné rozhodnutia („odporúčania“). EÚ je ako zmluvná strana GFCM povinná prijímať a náležite transponovať tieto odporúčania do práva Spoločenstva, pokiaľ už tento obsah nie je súčasťou právnych predpisov Spoločenstva.

Európska komisia navrhuje zmeniť nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 s cieľom transponovať do práva Únie viaceré opatrenia, ktoré GFCM prijala počas svojich výročných zasadnutí v rokoch 2015, 2016 a 2017.

Tieto opatrenia sa týkajú merlúzy európskej a krevety ružovej v Sicílskom prielive, kalkana veľkého v Čiernom mori, pagela bledého v Alboránskom mori a korála červeného v Stredozemnom mori. Návrhom sa takisto zriaďuje oblasť obmedzenia rybolovu v Jadranskom mori (oblasť Jabuka/PomoPit) a

návrh je v súlade so spoločnou rybárskou politikou (SRP). Vzťahuje sa na ochranné opatrenia, riadiace opatrenia, opatrenia na monitorovanie, kontrolu a dohľad a opatrenia na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)

Referenčné čísla

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Dátum predloženia v EP

22.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Dátum predloženia

23.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia