Postopek : 2018/0069(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0381/2018

Predložena besedila :

A8-0381/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.14

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0234

POROČILO     ***I
PDF 745kWORD 80k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalka: Linnéa Engström

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0143),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0123/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0381/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Eden od ciljev skupne ribiške politike (SRP), kot je določen v Uredbi (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a, je zagotoviti izkoriščanje živih morskih bioloških virov, ki ustvarjajo trajnostne gospodarske, okoljske in socialne pogoje.

 

______________

 

1aUredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  V členu 2(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Ta uredba se uporablja za vse komercialne ribolovne in ribogojne dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila EU in državljani držav članic na območju Sporazuma GFCM.

Ta uredba se uporablja za vse komercialne ribolovne in ribogojne dejavnosti ter za rekreacijske ribolovne dejavnosti, posebej določene s to uredbo, ki jih izvajajo ribiška plovila EU in državljani držav članic na območju Sporazuma GFCM.

Obrazložitev

V členu 2(1) uredbe GFCM je področje uporabe omejeno na komercialni ribolov. V tem predlogu pa je več določb o rekreacijskem ribolovu (členi 10c, 16n in 22h ter točka 6 v Prilogi VI), zato bi bilo primerno, da se v členu 2(1) tudi ustrezno spremeni področje uporabe.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „varovalni pas“ pomeni območje okrog zaprtega območja za ribolov, namenjeno preprečevanju nenamernega dostopa do njega;

(e)  „varovalni pas“ pomeni območje, ki obdaja zaprto območje za ribolov, da se prepreči nenamerni dostop do njega, s čimer se izboljša zaščita obkroženega območja;

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  „plovilo za rekreacijski ribolov“ pomeni kakršno koli ladjo z dolžino trupa 2,5 metra ali več, ne glede na pogonsko sredstvo, ki je namenjena za šport ali prosti čas in se ne uporablja za trgovanje;

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 10 a – odstavek 1 – točka 3 – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  36° 59,344′ S, 15° 26,062′ V

–  35° 59,344′ S, 15° 26,062′ V

Obrazložitev

V skladu s Priporočilom GFCM 40/2016/4 (Priloga 2).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 10 a – odstavek 1 – točka 3 – alinea 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  36° 59,344′ S, 15° 13,338′ V.

–  35° 59,344′ S, 15° 13,338′ V.

Obrazložitev

V skladu s Priporočilom GFCM 40/2016/4 (Priloga 2).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 10 b – odstavek 3 – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  36° 58,342′ S, 15° 27,294′ V

–  35° 58,342′ S, 15° 27,294′ V

Obrazložitev

V skladu s Priporočilom GFCM 40/2016/4 (Priloga 2).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 10 b – odstavek 3 – alinea 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  36° 58,342′ S, 15° 12,106′ V

–  35° 58,342′ S, 15° 12,106′ V

Obrazložitev

V skladu s Priporočilom GFCM 40/2016/4 (Priloga 2).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 10 d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v odstavka (2) in (3) člena 10c so komercialne ribolovne dejavnosti, ki se izvajajo s stoječimi mrežami, pridnenimi vlečnimi mrežami, stoječimi parangali in vabami, na območju iz navedenih odstavkov dovoljene le, če ima plovilo posebno dovoljenje in lahko dokaže, da je na zadevnih območjih že izvajalo ribolovne dejavnosti.

1.  Brez poseganja v odstavka (2) in (3) člena 10c so komercialne ribolovne dejavnosti, ki se izvajajo s stoječimi mrežami, pridnenimi vlečnimi mrežami, stoječimi parangali in vabami, na območju iz navedenih odstavkov dovoljene le, če ima plovilo posebno nacionalno dovoljenje in lahko dokaže, da je na zadevnih območjih že izvajalo ribolovne dejavnosti.

Obrazložitev

Da se pojasni izvor posebnega dovoljenja, kot je navedeno v nadaljevanju v točki (3).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 10 d – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Na območju iz člena 10c(2) ribiška plovila z dovoljenjem ne smejo loviti več kot dva ribolovna dneva na teden. Ribiška plovila z dovoljenjem, ki uporabljajo dvojno vlečno mrežo s širilkami, ne smejo loviti več kot en ribolovni dan na teden.

Obrazložitev

V skladu s Priporočilom GFCM 41/2017/3 (odst. 8 in 9).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 10 d – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Ribiškim plovilom brez dovoljenja, opremljenim s stoječimi mrežami, pridnenimi vlečnimi mrežami, stoječimi parangali in vabami, je dovoljeno pluti skozi zaprto območje za ribolov le, če plujejo po direktni poti pri stalni hitrosti, ki ni manjša kot sedem vozlov, ter z delujočim VMS in/ali AIS na krovu.

7.  Ribiškim plovilom brez dovoljenja, opremljenim s stoječimi mrežami, pridnenimi vlečnimi mrežami, stoječimi parangali in vabami, je dovoljeno pluti skozi zaprto območje za ribolov le, če plujejo po direktni poti pri stalni hitrosti, ki ni manjša kot sedem vozlov, ter z delujočim VMS in/ali AIS na krovu in če ne opravljajo nikakršne ribolovne dejavnosti.

Obrazložitev

Za pojasnitev, da se ribiškim plovilom brez dovoljenja za ribolov dovoli prehod skozi zaprto območje le, če ne izvajajo nikakršnih ribolovnih dejavnosti, četudi je pot direktna in hitrost stalna.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 14 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka zadevna država članica v obdobju od aprila do junija vsako leto določi vsaj dvomesečno obdobje prepovedi v Črnem morju.

1.  Vsaka zadevna država članica določi vsaj dvomesečno obdobje prepovedi vsako leto od aprila do junija v času drstitve romba.

Obrazložitev

V skladu s Priporočilom GFCM 41/2017/4, odstavek 19.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 16 m – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica lahko v Sredozemskem morju vzpostavi sistem posamičnih dnevnih in/ali letnih omejitev ulova za rdečo koralo.

Vsaka država članica v Sredozemskem morju vzpostavi sistem posamičnih dnevnih in/ali letnih omejitev ulova za rdečo koralo.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 22 i – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice vzpostavijo register ribiških plovil z dovoljenjem za prevažanje ali iztovarjanje količin okatega ribona, ulovljenega v Alboranskem morju, ki predstavljajo več kot 20 % ulova v živi teži po sortiranju na bibavico.

1.  Države članice vzpostavijo register ribiških plovil z dovoljenjem za prevažanje ali iztovarjanje količin okatega ribona, ulovljenega v Alboranskem morju, ki predstavljajo več kot 20 % ulova v živi teži po sortiranju na bibavico. Ta register se vzdržuje in posodablja.

Obrazložitev

V skladu s Priporočilom GFCM 41/2017/2 (odstavek 12).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 22 k a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22ka

 

Začasna prepoved v zalivu Gabes

 

Vsako leto od 1. julija do 30. septembra je prepovedan ribolov s pridneno vlečno mrežo med obalo in izobato globine 200 metrov v GSA 14 (zaliv Gabes), kot je navedeno v Prilogi I.

Obrazložitev

To je v skladu z odstavkom 12 Priporočila GFCM/40/2016/4. Skupna ribiška politika obravnava tudi ribolovne dejavnosti ribiških plovil Unije zunaj voda Unije (uredba o skupni ribiški politiki, člen 1(2)(c). Tako se uredba GFCM uporablja za vse komercialne ribolovne dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila EU in državljani držav članic na območju Sporazuma GFCM (člen 2(1)). Če torej ribiška plovila Unije lovijo v teh vodah, mora EU to priporočilo izvajati tudi za to področje.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 22 k b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22kb

 

Določena pristanišča

 

1.  Vsaka država članica v skladu s členom 43(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 določi pristanišča, v katerih se lahko iztovarjajo oslič in dolgoostne rdeče kozice, ulovljeni v Sicilskem prelivu. Države članice najkasneje do 30. novembra 2018 sekretariatu GFCM in Komisiji posredujejo seznam določenih pristanišč za iztovarjanje. Vse naknadne spremembe tega seznama nemudoma sporočijo sekretariatu GFCM in Komisiji.

 

2.  Iztovarjanje ali pretovarjanje z ribiških plovil kakršnih koli količin osliča in dolgoostne rdeče kozice, ulovljenih v Sicilskem prelivu, je prepovedano povsod, razen v pristaniščih za iztovarjanje, ki jih določijo države članice.

Obrazložitev

V skladu z delom 5 Priporočila GFCM/10/2016/4.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 22 n – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  obratovanje brez sistema za spremljanje plovil.

(c)  obratovanje brez sistema za spremljanje plovil ali drugega sistema za geografsko lokalizacijo, ki nadzornim organom omogoča spremljanje dejavnosti plovil, daljših od 12 metrov.

Obrazložitev

V členu 22i(4) (Dovoljenja za ribolov in ribolovne dejavnosti) je določeno, da se vsem plovilom, daljšim od 12 metrov, ki so „opremljena s sistemom VMS ali katerim koli drugim sistemom za geografsko lokalizacijo, ki nadzornim organom omogoča sledenje njihovim dejavnostim“, izda dovoljenje za ribolov Kršitev zaradi pomanjkanja takšne opreme, izražena v členu 22n, ne določa možnosti, da bi bila oprema drugačna kot sistem za spremljanje plovil (VMS).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 22 o – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica pošlje Komisiji do 30. novembra vsako leto z uporabo običajnega sistema obdelave podatkov posodobljen seznam plovil, ki uporabljajo stoječe zabodne mreže in ki imajo dovoljenje za ribolov romba v Črnem morju (geografsko podobmočje GFCM 29 iz Priloge I).

1.  Vsaka država članica do 30. decembra vsako leto z uporabo običajnega sistema obdelave podatkov pošlje Komisiji posodobljen seznam plovil, ki uporabljajo stoječe zabodne mreže in ki imajo dovoljenje za ribolov romba v Črnem morju (geografsko podobmočje GFCM 29 iz Priloge I), če je prišlo do spremembe seznama.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU) št. 1343/2011

Člen 22 p – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Nacionalne načrte in vse njihove elemente se posreduje ribiškim združenjem in so javno dostopni vsem ribičem.

(1)

UL C 283, 10.8.2018, str. 95.


OBRAZLOŽITEV

Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) je bila ustanovljena leta 1949 z mednarodnim sporazumom, in sicer z mednarodnim sporazumom v okviru Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki je začel veljati leta 1952. V okviru GFCM vse države članice, ki mejijo na Sredozemsko in Črno morje, skupaj z Evropsko unijo sodelujejo pri upravljanju ribištva na tem območju v sodelovanju s številnimi tretjimi državami. Pogodbenice GFCM so: Evropska unija, Albanija, Alžirija, Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Egipt, Francija, Japonska, Grčija, Izrael, Italija, Libanon, Libija, Malta, Maroko, Monako, Romunija, Sirija, Slovenija, Španija, Tunizija in Turčija.

GFCM na podlagi znanstvenega mnenja sprejme priporočila in resolucije za spodbujanje razvoja, ohranitve, razumnega upravljanja in najboljšega izkoriščanja staležev živih vodnih virov v Sredozemskem in Črnem morju na ravneh, ki so trajnostne in z majhnim tveganjem.

Organizacija je pooblaščena za sprejemanje obveznih odločitev (priporočil) na svojem področju pristojnosti. Ker je EU pogodbenica Sporazuma GFCM, mora ta priporočila sprejeti in ustrezno prenesti v pravo Unije, razen če je njihova vsebina že vključena v njeno zakonodajo.

Evropska komisija predlaga spremembo Uredbe (EU) št. 1343/2011, da se v pravo Unije prenesejo številni ukrepi, ki jih je na letnih zasedanjih v letih 2015, 2016 in 2017 sprejela Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju.

Ti ukrepi se nanašajo na osliča in dolgoostno rdečo kozico v Sicilskem prelivu, romba v Črnem morju, okatega ribona v Alboranskem morju in rdečo koralo v Sredozemlju. Poleg tega se s predlogom uvaja zaprto območje za ribolov v Jadranskem morju (območje Jabučke kotline).

Predlog je v skladu s skupno ribiško politiko (SRP). Zajema ohranitvene ukrepe, ukrepe za upravljanje, spremljanje, nadzor in obvladovanje ter ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Datum predložitve EP

22.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

16.4.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Datum predložitve

23.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 10. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov