Διαδικασία : 2018/0081(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0382/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0382/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.8
CRE 27/03/2019 - 18.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0307

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 939kWORD 125k
23.11.2018
PE 623.825v03-00 A8-0382/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Laura Agea

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM2018/0171),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0130/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0382/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων43, ο οποίος διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον. Το δικαίωμα σε υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και σε εργασιακό περιβάλλον που είναι προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές ανάγκες των εργαζομένων και τους επιτρέπει να παρατείνουν την παραμονή τους στην αγορά εργασίας, περιλαμβάνει επίσης την προστασία από καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

(1)  Η ανταπόκριση στις αρχές και τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων43, ο οποίος διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, αποτελεί κοινή πολιτική δέσμευση και ευθύνη της Ένωσης, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Η αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον. Το δικαίωμα σε υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και σε εργασιακό περιβάλλον που είναι προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές ανάγκες των εργαζομένων περιλαμβάνει επίσης την προστασία από καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις και τη διάρκεια της εργασίας και την έκθεση στις επικίνδυνες ουσίες.

__________________

__________________

43   Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el

43 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Τα άρθρα 153, 154 και 155 της ΣΛΕΕ ορίζουν το πεδίο και την αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων να διαπραγματεύονται και να επιβάλλουν συμφωνίες σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται, συγκεκριμένα, το θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή, στο άρθρο 2, καθώς και το δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια (άρθρο 31 παράγραφος 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44 στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους λόγω έκθεσης σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας. Στην οδηγία 2004/37/ΕΚ προβλέπεται ένα ομοιογενές επίπεδο προστασίας από τους κινδύνους που συνδέονται με καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες μέσω ενός πλαισίου γενικών αρχών, προκειμένου τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων. Οι δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που καθορίζονται βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, της οικονομικής εφικτότητας, μιας ενδελεχούς αξιολόγησης του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου και της διαθεσιμότητας πρωτοκόλλων και τεχνικών μέτρησης της έκθεσης στον χώρο εργασίας, αποτελούν σημαντικές συνιστώσες των γενικών ρυθμίσεων για την προστασία των εργαζομένων που θεσπίζει η οδηγία 2004/37/ΕΚ. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν αυστηρότερες δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης.

(2)  Η οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44 στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους λόγω έκθεσης σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας. Στην οδηγία 2004/37/ΕΚ προβλέπεται η προστασία από τους κινδύνους που συνδέονται με καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες μέσω ενός πλαισίου γενικών αρχών, προκειμένου τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων. Οι δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης πρέπει να είναι βασισμένες σε στοιχεία, αναλογικές και μετρήσιμες, και να καθορίζονται βάσει των επικαιροποιημένων διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, της οικονομικής εφικτότητας της εφαρμογής και συμμόρφωσης, μιας ενδελεχούς αξιολόγησης του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου και της διαθεσιμότητας πρωτοκόλλων και τεχνικών μέτρησης της έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι εν λόγω οριακές τιμές αποτελούν σημαντικές συνιστώσες των γενικών ρυθμίσεων για την προστασία των εργαζομένων που θεσπίζει η οδηγία 2004/37/ΕΚ. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν αυστηρότερες δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε περίπτωση που έχει καθοριστεί οριακή τιμή έκθεσης για έναν καρκινογόνο ή μεταλλαξιογόνο παράγοντα, η έκθεση των εργαζομένων θα πρέπει να περιορίζεται, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, κάτω από την εν λόγω οριακή τιμή.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η οδηγία 2004/37/ΕΚ έχει ως στόχο να καλύψει τις ουσίες και τα μείγματα που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνοι και/ή μεταλλαξιογόνοι παράγοντες κατηγορίας 1A ή 1B, όπως καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τις ουσίες, τα μείγματα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας. Οι ουσίες που πληρούν τα κριτήρια για ταξινόμηση ως καρκινογόνοι ή μεταλλαξιογόνοι παράγοντες στην κατηγορία 1Α ή 1Β, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, είναι αυτές με εναρμονισμένη ταξινόμηση ή ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 36 του κανονισμού αυτού και έχουν κοινοποιηθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Αυτές οι ουσίες παρατίθενται στον δημόσιο κατάλογο ταξινόμησης και επισήμανσης που τηρεί ο ECHA. Θα πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω συνεργασία με τον IARC ώστε, στο μέλλον οι ουσίες που έχουν ταξινομηθεί από τον IARC ως καρκινογόνοι παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2Α επίσης να θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια για ταξινόμηση ως καρκινογόνοι παράγοντες στην κατηγορία 1Α ή 1Β, που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα κράτη μέλη όσον αφορά τον καθορισμό των οριακών τιμών για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των εργαζομένων ανά την Ένωση και επίσης σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης αποτελούν μέρος της διαχείρισης των κινδύνων σύμφωνα με την οδηγία 2004/37/ΕΚ. Η συμμόρφωση προς τις οριακές αυτές τιμές δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις των εργοδοτών βάσει της οδηγίας 2004/37/EΚ, όπως η μείωση της χρήσης καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων στον χώρο εργασίας, η πρόληψη ή η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τα μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν προς τον σκοπό αυτόν. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, την αντικατάσταση του καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου παράγοντα από ουσία, μείγμα ή διαδικασία που δεν είναι επικίνδυνη ή είναι λιγότερο επικίνδυνη για την υγεία των εργαζομένων, τη χρήση κλειστού συστήματος ή άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της προφύλαξης όταν υπάρχουν αβεβαιότητες.

(3)  Οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης αποτελούν μέρος της διαχείρισης των κινδύνων σύμφωνα με την οδηγία 2004/37/ΕΚ. Οι οριακές τιμές θα πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και την αρχή της προστασίας των εργαζομένων και με βάση τα διαθέσιμα έγκυρα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία που αφορούν τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Οι οριακές τιμές για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα III έχουν ως στόχο να ελαχιστοποιήσουν, στο μέτρο του δυνατού, τον πρόσθετο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου από τη χρήση των ουσιών αυτών. Σε αυτή τη βάση, ο πρόσθετος κίνδυνος δεν αναμένεται να είναι μεγαλύτερος από 1 προς 2500 της χρονικά σταθμισμένης μέσης τιμής ενός τυπικού εργασιακού βίου. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι βελτιώσεις στις τεχνικές μέτρησης, τα μέτρα διαχείρισης κινδύνων και άλλοι συναφείς παράγοντες. Η συμμόρφωση προς τις οριακές αυτές τιμές δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις των εργοδοτών βάσει της οδηγίας 2004/37/EΚ, όπως η μείωση της χρήσης καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων στον χώρο εργασίας, η πρόληψη ή η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τα μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν προς τον σκοπό αυτόν. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, την αντικατάσταση του καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου παράγοντα από ουσία, μείγμα ή διαδικασία που δεν είναι επικίνδυνη ή είναι λιγότερο επικίνδυνη για την υγεία των εργαζομένων, τη χρήση κλειστού συστήματος ή άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στη φαρμακολογία, τα επικίνδυνα φάρμακα είναι τα φάρμακα που είναι γνωστό ότι προκαλούν βλάβη, λόγω της γονιδιοτοξικότητας, της καρκινογονικότητας, της τερατογονικότητας, της τοξικότητας στο αναπαραγωγικό σύστημα και άλλων μορφών τοξικότητας σε χαμηλές δόσεις. Τα φάρμακα αυτά περιλαμβάνουν κυτταροτοξικούς παράγοντες που εμποδίζουν ή αποτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη και διαίρεση των καρκινικών κυττάρων και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θεραπεία του καρκίνου, συχνά στο πλαίσιο αγωγών χημειοθεραπείας. Ωστόσο, τα διαθέσιμα κυτταροτοξικά φάρμακα για τρέχουσα χρήση είναι, κατά κανόνα, μη επιλεκτικά και, συνεπώς, είναι πιθανόν να βλάψουν επίσης φυσιολογικά (μη καρκινικά) κύτταρα. Συνεπώς, πολλά κυτταροτοξικά φάρμακα είναι γνωστό ότι είναι γονιδιοτοξικά, καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα.

 

_______________

 

1a  IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (Μονογραφίες για την αξιολόγηση των κινδύνων καρκινογένεσης για τον άνθρωπο), τόμοι 1-121 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Είναι επομένως σημαντικό να προστατεύονται οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες λόγω της παρασκευής, χορήγησης ή διάθεσης επικίνδυνων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροτοξικών φαρμάκων, και των οποίων η εργασία συνεπάγεται έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, μεταφοράς, πλυντηρίων, διάθεσης αποβλήτων επικίνδυνων φαρμάκων ή υλικών που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες, καθώς και την παροχή προσωπικής φροντίδας σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με επικίνδυνα φάρμακα. Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή εξέδωσε ειδικές κατευθυντήριες γραμμές, στο πλαίσιο ενός ειδικού οδηγού για την πρόληψη και τις ορθές πρακτικές, για να μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε κυτταροτοξικά φάρμακα.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ)   Ως δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις των επιστημονικών γνώσεων, να αξιολογήσει τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της οδηγία 2004/73/ΕΚ ώστε να συμπεριλάβει τα επικίνδυνα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροτοξικών φαρμάκων, τα οποία είναι καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα ή να προτείνει ένα καταλληλότερο νομικό μέσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία κατά την εργασία των εργαζομένων που χειρίζονται τα φάρμακα αυτά. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να υποβάλει, αν είναι σκόπιμο, και κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, κατάλληλη νομοθετική πρόταση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη, σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, να μην τεθεί αμφισβήτηση ούτε να υπονομευτεί για τους ασθενείς η πρόσβαση στις βέλτιστες διαθέσιμες θεραπείες.

 

 

 

 

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Τα μέγιστα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες καθορίζονται με τιμές οι οποίες, σύμφωνα με την οδηγία 2004/37/ΕΚ, δεν πρέπει να υπερβαίνονται.

(5)  Τα μέγιστα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ με τιμές οι οποίες, σύμφωνα με την οδηγία 2004/37/ΕΚ, δεν πρέπει να υπερβαίνονται. Πρακτικές συστάσεις όσον αφορά την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2004/37/ΕΚ, χωρίς ωστόσο να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η παρούσα οδηγία ενισχύει την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών και πρωτοκόλλων για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα για τον υπολειπόμενο κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (SCOEL) και γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας (ACSH). Οι πληροφορίες σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο, οι οποίες διατίθενται δημοσίως σε ενωσιακό επίπεδο, είναι πολύτιμες για τις μελλοντικές εργασίες προκειμένου να περιορίζονται οι κίνδυνοι από την επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η διαφάνεια τέτοιων πληροφοριών θα πρέπει να υποστηριχθεί ακόμα περισσότερο.

(6)  Η παρούσα οδηγία ενισχύει την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την παρούσα οδηγία σε τακτική βάση και να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις, αν είναι σκόπιμο. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών και πρωτοκόλλων για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα για τον υπολειπόμενο κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (SCOEL), και γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), όπως επίσης γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας (ACSH) και μονογραφίες του Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC). Οι πληροφορίες σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο είναι πολύτιμες για τις μελλοντικές εργασίες προκειμένου να περιορίζονται οι κίνδυνοι από την επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες και θα πρέπει να διατίθενται δημοσίως σε ενωσιακό επίπεδο. Η διαφάνεια αποτελεί μέσο πρόληψης στο πλαίσιο αυτό και θα πρέπει να διασφαλίζεται. Η παρούσα οδηγία ακολουθεί τις ειδικές συστάσεις της SCOEL και της ACSH, η σημασία των οποίων υπογραμμίστηκε σε προηγούμενες τροπολογίες στην οδηγία 2004/37/ΕΚ.

 

__________________

 

Το Διεθνές Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο δημιουργήθηκε το 1965 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Είναι αναγκαίο να εξετάζονται, εκτός της εισπνοής, άλλες οδοί απορρόφησης όλων των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διείσδυσης μέσω του δέρματος, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας. Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία συνιστούν περαιτέρω βήμα στο πλαίσιο μιας πιο μακροπρόθεσμης διαδικασίας που δρομολογήθηκε για την επικαιροποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.

(7)  Είναι αναγκαίο να εξετάζονται, υπό το φως των επιστημονικών στοιχείων, εκτός της εισπνοής, άλλες οδοί απορρόφησης όλων των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων, με παρατηρήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα διείσδυσης μέσω του δέρματος, συγκεκριμένα με χρήση της ένδειξης «δέρμα», ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας. Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία συνιστούν περαιτέρω βήμα στο πλαίσιο μιας πιο μακροπρόθεσμης διαδικασίας που δρομολογήθηκε για την επικαιροποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στην Εργασία (EU-OSHA) το 2018-2019 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιεινοί Χώροι Εργασίας»: Η διαχείριση επικίνδυνων ουσιών είναι ένα πρώτο βήμα. Ο EU-OSHA πρέπει να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και να ενισχύσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, να παρέχει κατάλληλα προσαρμοσμένη πληροφόρηση και παραδείγματα ορθών πρακτικών στους εργαζομένους που έρχονται σε επαφή με ορισμένες ουσίες, ιδίως κυτταροτοξικές, επισημαίνοντας τις εξελίξεις πολιτικής και το νομοθετικό πλαίσιο που ήδη είναι σε ισχύ.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)   Το κάδμιο (Cd) είναι ένα φυσικό στοιχείο στο οποίο οι άνθρωποι εκτίθενται από τα τσιγάρα, τα τρόφιμα και βιομηχανικές πηγές. Τα νεφρά και, ενδεχομένως, τα οστά είναι ο πιο ευαίσθητος στόχος της συστημικής τοξικότητας του καδμίου με βάση την επαγγελματική έκθεση (στοχευόμενα ζωτικά όργανα). Το Κάδμιο είναι αθροιστική τοξική ουσία· οι συστημικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τη χρόνια έκθεση συνδέονται με την επιβάρυνση του σώματος από το στοιχείο αυτό (ηπατική και νεφρική περιεκτικότητα). Βιολογικοί δείκτες όπως η Cd-U (απέκκριση καδμίου στα ούρα) επιτρέπουν την εκτίμηση της επιβάρυνσης του σώματος και την ενσωμάτωση όλων των πηγών έκθεσης σε κάδμιο, μεταξύ άλλων μέσω μολυσμένων τροφίμων και του καπνίσματος. Η χρήση τέτοιων βιοδεικτών στις περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες που διεξάγονται σε επαγγελματικά περιβάλλοντα επέτρεψε στους ερευνητές να τεκμηριώνουν αξιόπιστες σχέσεις δόσης-απόκρισης. Μια βιολογική οριακή τιμή θα προστάτευε συνεπώς τους εργαζομένους από τη συστημική τοξικότητα του καδμίου, κυρίως των επιπτώσεων στα νεφρά και στα οστά. Η βιολογική παρακολούθηση μπορεί επομένως να συμβάλει στην προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, αλλά μόνο ως μέσο για τη συμπλήρωση της παρακολούθησης της συγκέντρωσης καδμίου (και ανόργανων ενώσεών του) στον αέρα εντός της ζώνης αναπνοής ενός εργαζομένου.

 

__________________

 

1a https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Όσον αφορά το κάδμιο, η συμμόρφωση με οριακή τιμή 0,001 mg/m3 ενδεχομένως να είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη για ορισμένους κλάδους. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος επτά ετών κατά την οποία θα εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,004 mg/m3.

(12)  Όσον αφορά το κάδμιο, η συμμόρφωση με οριακή τιμή 0,001 mg/m3 ενδεχομένως να είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη για ορισμένους κλάδους. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος επτά ετών κατά την οποία θα εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,004 mg/m3. Στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν βιολογική παρακολούθηση, η βιολογική οριακή τιμή θα πρέπει να είναι 2μg Cd/g κρεατινίνης, ενώ η οριακή τιμή TWA οκταώρου θα πρέπει να είναι 0,004 mg/m³ (εισπνεύσιμο κλάσμα). Η καθιέρωση της εν λόγω οριακής τιμής δεν απαιτεί μεταβατική περίοδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική εφαρμογή αυτής της βιολογικής παρακολούθησης.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  H φορμαλδεΰδη πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνος παράγοντας (κατηγορία 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Είναι γονιδιοτοξική καρκινογόνος ουσία που επενεργεί τοπικά. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, μπορεί να οριστεί οριακή τιμή μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα για τον εν λόγω καρκινογόνο παράγοντα. Η φορμαλδεΰδη είναι επίσης αλλεργιογόνος ουσία που προκαλεί δερματίτιδα εξ επαφής (ευαισθητοποιητικό του δέρματος). Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για τη φορμαλδεΰδη και να αποδοθεί η ένδειξη «ευαισθητοποίηση του δέρματος». Επιπλέον, έπειτα από αίτημα της Επιτροπής, ο ECHA συγκεντρώνει επίσης τις υπάρχουσες πληροφορίες για την αξιολόγηση της ενδεχόμενης έκθεσης σε φορμαλδεΰδη και προϊόντα που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών και επαγγελματικών χρήσεων48.

(17)  H φορμαλδεΰδη πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνος παράγοντας (κατηγορία 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Είναι γονιδιοτοξική καρκινογόνος ουσία που επενεργεί τοπικά. Υπάρχουν επαρκή στοιχεία από έρευνα σε ανθρώπους για την καρκινογόνο δράση της φορμαλδεΰδης. Η φορμαλδεΰδη προκαλεί καρκίνο της ρινοφαρυγγικής κοιλότητας και λευχαιμία47α. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, είναι δυνατόν να οριστεί οριακή τιμή μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα για τον εν λόγω καρκινογόνο παράγοντα. Η φορμαλδεΰδη είναι επίσης αλλεργιογόνος ουσία που προκαλεί δερματίτιδα εξ επαφής (ευαισθητοποιητικό του δέρματος). Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για τη φορμαλδεΰδη και να αποδοθεί η ένδειξη «ευαισθητοποίηση του δέρματος». Επιπλέον, έπειτα από αίτημα της Επιτροπής, ο ECHA συγκεντρώνει επίσης τις υπάρχουσες πληροφορίες για την αξιολόγηση της ενδεχόμενης έκθεσης σε φορμαλδεΰδη και προϊόντα που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών και επαγγελματικών χρήσεων48.

__________________

__________________

 

47a https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-29.pdf

48 https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

48 https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Τα στερεωτικά με φορμαλδεΰδη χρησιμοποιούνται καθημερινά στα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης της Ένωσης για την τυποποιημένη στερέωση του ιστού σε δείγμα ιστού, δεδομένων της ευκολίας χειρισμού τους, του υψηλού βαθμού ακρίβειας και της εξαιρετικής προσαρμοστικότητάς τους, ιδιοτήτων που δεν παρουσιάζει ως τώρα καμία άλλη ομάδα στερεωτικών. Συνεπώς, η διάγνωση από τον παθολόγο διαφόρων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, βασίζεται στην αναγνώριση μικροσκοπικών ευρημάτων σε ιστούς στερεωμένους με φορμαλδεΰδη. Οι συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης που χρησιμοποιούνται στην υγειονομική περίθαλψη είναι ελάχιστες σε σύγκριση με αυτές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και, ενώ τα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης στην Ένωση θα πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διατηρηθεί η έκθεση του προσωπικού τους σε φορμαλδεΰδη εντός ασφαλών ορίων, ο τομέας της υγείας είναι πιθανό να μην έχει καμία δυσκολία να τηρήσει την οριακή τιμή που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Σε ορισμένα κράτη μέλη, η φορμαλδεΰδη χρησιμοποιείται συνήθως για σκοπούς ταρίχευση νεκρών ως μέρος των πολιτιστικών ή θρησκευτικών πρακτικών τους. Ο τομέας των κηδειών είναι πιθανό να διαπιστώσει ότι η συμμόρφωση προς την οριακή τιμή των 0,3ppm είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς σημαντικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στη δυναμικότητα. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος τριών ετών για τον συγκεκριμένο τομέα, κατά την οποία θα εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,5ppm.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  H 4,4ʹ-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) (MOCA) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνος παράγοντας (κατηγορία 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Για την ουσία MOCA επισημάνθηκε η πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για την ουσία MOCA και να αποδοθεί η ένδειξη «δέρμα». Επιπλέον, αναγνωρίστηκε ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΚ αριθ. 1907/2006 και συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού, ως ουσία για την οποία απαιτείται αδειοδότηση πριν από τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση της. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, μπορεί να οριστεί οριακή τιμή για την ουσία MOCA.

(18)  H 4,4ʹ-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) (MOCA) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνος παράγοντας (κατηγορία 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. H καρκινογονικότητά της, σε συνδυασμό με τα εμφανή γονιδιοτοξικά χαρακτηριστικά της, κατέστησε δυνατή την ταξινόμηση της εν λόγω ουσίας ως καρκινογόνου για τον άνθρωπο. Για την ουσία MOCA επισημάνθηκε η πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για την ουσία MOCA και να αποδοθεί η ένδειξη «δέρμα». Επιπλέον, αναγνωρίστηκε ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΚ αριθ. 1907/2006 και συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού, ως ουσία για την οποία απαιτείται αδειοδότηση πριν από τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση της. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, μπορεί να οριστεί οριακή τιμή για την ουσία MOCA.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι οριακές τιμές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά, ώστε να διασφαλιστεί συνοχή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50, ιδίως για να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ των οριακών τιμών που καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ και των παράγωγων επιπέδων χωρίς επιπτώσεις που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισμό όσον αφορά τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται αποτελεσματικά.

(21)  Οι οριακές τιμές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να ελέγχονται αυστηρά και να επανεξετάζονται τακτικά, ώστε να διασφαλιστεί συνοχή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50, ιδίως για να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ των οριακών τιμών που καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ και των παράγωγων επιπέδων χωρίς επιπτώσεις που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισμό όσον αφορά τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται αποτελεσματικά.

__________________

__________________

50   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1).

50   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει στις ΜΜΕ η πράξη μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ δεν πλήττονται δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη διοικητική επιβάρυνση, και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

(23)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ένωση, έχουν περιορισμένους οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει στις ΜΜΕ η πράξη μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ δεν πλήττονται δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη διοικητική επιβάρυνση, και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διευκολυνθούν η διατήρηση των επιπέδων ίσης προστασίας για όλους τους εργαζομένους και η συμμόρφωση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά μέτρα, όπως κίνητρα και ψηφιακά εργαλεία, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να συμμορφωθούν καλύτερα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ και να προχωρήσουν στην εξάλειψη των καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων κινδύνων. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές εν προκειμένω.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ρυθμίσεις, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή πρακτική, για να διενεργούν την κατάλληλη παρακολούθηση της υγείας εργαζομένων ως προς τους οποίους τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του άρθρου 3 παράγραφος 2 καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία. Ο ιατρός ή η αρχή που είναι υπεύθυνοι για την ιατρική παρακολούθηση εργαζομένων μπορούν να επισημαίνουν ότι η ιατρική παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί μετά το τέλος της έκθεσης για όσο διάστημα κρίνουν απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η υγεία του συγκεκριμένου εργαζομένου.

«1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ρυθμίσεις, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή πρακτική, για να διενεργούν την κατάλληλη παρακολούθηση της υγείας εργαζομένων ως προς τους οποίους τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του άρθρου 3 παράγραφος 2 καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία. Η εν λόγω επίβλεψη της υγείας μπορεί να περιλαμβάνει βιολογική παρακολούθηση για την έκθεση σε ουσίες, όπου είναι σκόπιμο. Εφαρμόζεται το άρθρο 10 της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου.»

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 14, μετά την παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α.  Όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν να εφαρμόσουν τη βιολογική παρακολούθηση, ισχύουν οι οριακές τιμές που καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ.»

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 β (νέα)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 18 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μετά το άρθρο 18α παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 18β

 

Έως το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η Επιτροπή αξιολογεί, με βάση επιστημονικά στοιχεία και κατάλληλη διαβούλευση, τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ώστε να συμπεριλάβει τα επικίνδυνα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροτοξικών φαρμάκων, τα οποία είναι καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα ή να προτείνει ένα καταλληλότερο νομικό μέσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία κατά την εργασία των εργαζομένων που χειρίζονται τα φάρμακα αυτά. Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κριθεί σκόπιμο και κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, νομοθετική πρόταση.»

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 γ (νέα)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο παράρτημα II προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«2 α.  Όταν διενεργείται βιολογική παρακολούθηση, η παρακολούθηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βιολογικές αξίες που συνιστά η SCOEL, καθώς και άλλες διαθέσιμες οδηγίες και πληροφορίες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.»

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα III – μέρος A – πίνακας – σειρά 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

τη φορμαλδεΰδη,

 

 

0,37

0,3

 

0,738

0,6

 Ευαισθητοποίηση του δέρματος (9)

 

 

Τροπολογία

τη φορμαλδεΰδη,

 

 

0,37

0,3

 

0,738

0,6

 Ευαισθητοποίηση του δέρματος (9)

Οριακή τιμή 0,5ppm για τους τομείς των κηδειών και ταρίχευσης έως τις xx yyyy 202z [3 έτη]

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα IIΙ στοιχείο Β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το σημείο Β του παραρτήματος ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Β. ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

«Β. ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

p.m.

Στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν βιοπαρακολούθηση για την έκθεση σε κάδμιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και στο σημείο 2α του παραρτήματος ΙΙ, η παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνει τη μέτρηση του καδμίου στα ούρα με τη χρήση φασματοσκοπίας απορρόφησης ή μεθόδου που δίνει ισοδύναμα αποτελέσματα. Η βιολογική οριακή τιμή είναι 2μg Cd/g κρεατινίνης, ενώ η οριακή τιμή TWA οκταώρου είναι 0,004 mg/m³ (εισπνεύσιμο κλάσμα). Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται μεταβατική περίοδος. »


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο καρκίνος αποτελεί το κύριο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία στην ΕΕ των 28, καθώς προκαλεί σχεδόν το ίδιο επίπεδο βλάβης στη ζωή και την υγεία των εργαζομένων όσο και οι δύο επόμενες παθήσεις μαζί (μυοσκελετικές διαταραχές και νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος). Εντούτοις, οι αρνητικές συνέπειες της υψηλής έκθεσης σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας είναι πολύ πιο εκτεταμένες. Πέρα από τις διάφορες μορφές καρκίνου, μπορούν επίσης να προκαλέσουν ευρύ φάσμα άλλων σημαντικών προβλημάτων υγείας, όπως ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και νευρολογικές διαταραχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, εκδίδοντας δύο νομοθετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία, τον Μάιο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2017.

Η παρούσα τρίτη νομοθετική πρόταση εξετάζει πέντε επιπλέον καρκινογόνους χημικούς παράγοντες: το κάδμιο και το βηρύλλιο, με τις αντίστοιχες ανόργανες ενώσεις τους, το αρσενικικό οξύ, τη φορμαλδεΰδη και τη λεγόμενη MOCA (4,4ʹ-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη).

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την παρούσα τρίτη νομοθετική πρόταση και τις οριακές τιμές που περιέχει οι οποίες, σύμφωνα με τις πραγματοποιηθείσες εκτιμήσεις, αναμένεται να βελτιώσουν μακροπρόθεσμα τις εργασιακές συνθήκες για πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στην ΕΕ, και να αποτρέψουν πάνω από 22 χιλιάδες περιστατικά προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία (καρκίνοι και μη καρκινικά προβλήματα).

Η προσέγγιση της εισηγήτριας ήταν η εξασφάλιση της μέγιστης προστασίας για τους εργαζομένους χωρίς την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτές οι δύο πτυχές μπορούν αν συνδυαστούν, εάν επιτραπεί, όσον αφορά τις οργανωτικές και, κυρίως, τις τεχνικές προσαρμογές, μια περίοδος μετάβασης για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Δεδομένης της ισχνής οικονομικής ανάκαμψης στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, που εξακολουθεί να υφίσταται εδώ και μερικά χρόνια, θεωρείται επιθυμητό να ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε:

- ενεργά: χορήγηση επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων με την προαγωγή σχεδίων με ενωσιακή επιδότηση, χωρίς να παραβιάζονται τυχόν ευρωπαϊκοί περιορισμοί·

- παθητικά: χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται.

Τέλος, η εισηγήτρια θέλησε να αντιμετωπίσει με άμεσο και φιλόδοξο τρόπο το πρόβλημα των εργαζομένων που εκτίθενται σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες που προκύπτουν από την παρασκευή, τη χορήγηση ή τη διάθεση επικίνδυνων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροτοξικών φαρμάκων. Για αυτόν τον λόγο, θέλησε να συμπεριλάβει στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας τις εργασίες που συνεπάγονται έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες που προκύπτουν από την παρασκευή, τη χορήγηση ή τη διάθεση επικίνδυνων φαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων κυτταροτοξικών φαρμάκων) που κατηγοριοποιούνται από τον IARC ως καρκινογόνα (κατηγορία IARC 1), πιθανότατα καρκινογόνα (κατηγορία IARC 2A) ή πιθανώς καρκινογόνα (κατηγορία IARC 2B).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (15.10.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jiří Maštálka

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μέσω του περιορισμού της επαγγελματικής έκθεσης σε πέντε χημικούς παράγοντες. Η πρόταση υποστηρίζεται από μια εκτίμηση επιπτώσεων.

Ο καρκίνος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου που συναρτάται με την εργασία στην ΕΕ (53%). Για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, ο καρκίνος δεν επιφέρει μόνο μια σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής αλλά και άμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και έμμεση απώλεια τρεχόντων και μελλοντικών εισοδημάτων. Ο καρκίνος που συνδέεται με την εργασία επηρεάζει επίσης την οικονομία γενικά, περιορίζοντας την προσφορά εργασίας, μειώνοντας την παραγωγικότητα και αυξάνοντας το βάρος στα δημόσια οικονομικά μέσω των δημόσιων δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και άλλων επιδομάτων που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Τέλος, για τις επιχειρήσεις, ο καρκίνος που συνδέεται με την εργασία συνεπάγεται δαπάνες αντικατάστασης προσωπικού, απώλειες παραγωγικότητας, καθώς και την ανάγκη καταβολής υψηλότερων μισθών για την αντιστάθμιση των υψηλότερων επαγγελματικών κινδύνων.

Οι κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, επιβεβαίωσαν ότι οι πέντε ακόλουθοι καρκινογόνοι παράγοντες που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της τρίτης τροποποίησης της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία έχουν μεγάλη σημασία για την προστασία των εργαζομένων και ενθάρρυναν την Επιτροπή να συνεχίσει το προπαρασκευαστικό της έργο για την καθιέρωση οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης («OEL») για:

1. το κάδμιο και τις ανόργανες ενώσεις του στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας,

2. το βηρύλλιο και τις ανόργανες ενώσεις βηρυλλίου στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας,

3. το αρσενικικό οξύ και τα άλατα αυτού, καθώς και τις ανόργανες ενώσεις αρσενικού στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας,

4. τη φορμαλδεΰδη,

5. την 4,4ʹ-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) («MOCA»).

Η οδηγία ορίζει έναν αριθμό γενικών ελάχιστων απαιτήσεων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό της έκθεσης στο σύνολο των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Οι εργοδότες πρέπει να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους για τους εργαζομένους που συνδέονται με την έκθεση σε συγκεκριμένους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας και πρέπει να προλαμβάνουν την έκθεση όταν υφίστανται κίνδυνοι.

Η παρούσα πρωτοβουλία τροποποίησης της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ευθυγραμμίζεται με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Υλοποιεί τη 10η αρχή του που αφορά ένα «υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον», συμβάλλοντας άμεσα σε υψηλό επίπεδο προστασίας της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων. Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου μέσω του καθορισμού επικαιροποιημένων OEL έκθεσης σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες αναγνωρίστηκε επίσης ως η βασική προτεραιότητα στο πεδίο της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Ασφαλέστερη και υγιέστερη εργασία για όλους», του Ιανουαρίου του 2017.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η έγκριση της πρότασης θα σημάνει μακροπρόθεσμα ότι πάνω από 1.000.000 εργαζόμενοι στην ΕΕ θα ωφεληθούν από βελτιωμένη πρόληψη και προστασία όσον αφορά την επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες, οι οποίες πιθανόν να ευθύνονται για διάφορες μορφές καρκίνου και θα προληφθούν 22.000 περιστατικά προβλημάτων υγείας.

Ο συντάκτης υποστηρίζει σθεναρά την προαναφερόμενη πρόταση, με ορισμένες τροπολογίες, που αποσκοπούν κυρίως στο να υπογραμμισθεί η ανάγκη για τακτική επισκόπηση και επικαιροποίηση των πιθανών καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων παραγόντων, οι οποίες θα πρέπει, στη βάση επιστημονικών δεδομένων, να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Ο συντάκτης πιστεύει επίσης ότι όλες οι ουσίες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνων που συνδέονται με την εργασία θα καλυφθούν από τη νομοθεσία της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων43, ο οποίος διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον. Το δικαίωμα σε υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και σε εργασιακό περιβάλλον που είναι προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές ανάγκες των εργαζομένων και τους επιτρέπει να παρατείνουν την παραμονή τους στην αγορά εργασίας, περιλαμβάνει επίσης την προστασία από καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

(1)  Ένας από τους κορυφαίους στόχους της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αποφεύγονται ο κοινωνικός κατακερματισμός και το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρώπη, με την ανανεωμένη σύγκλιση προς την επίτευξη καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ένωση. Είναι επίσης ένας από τους στόχους του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων43, ο οποίος διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, με την αρχή 10 να προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον. Το δικαίωμα σε υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και σε εργασιακό περιβάλλον που είναι προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές ανάγκες των εργαζομένων και τους επιτρέπει να παρατείνουν την παραμονή τους στην αγορά εργασίας, περιλαμβάνει επίσης την προστασία από καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

__________________

__________________

43 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el

43 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται, συγκεκριμένα, το θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή, στο άρθρο 2, καθώς και το δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια, στο άρθρο 31 παράγραφος 1.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Τα άρθρα 153, 154 και 155 της ΣΛΕΕ ορίζουν το πεδίο και την αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων να διαπραγματεύονται και να επιβάλλουν συμφωνίες σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44 στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους λόγω έκθεσης σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας. Στην οδηγία 2004/37/ΕΚ προβλέπεται ένα ομοιογενές επίπεδο προστασίας από τους κινδύνους που συνδέονται με καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες μέσω ενός πλαισίου γενικών αρχών, προκειμένου τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων. Οι δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που καθορίζονται βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, της οικονομικής εφικτότητας, μιας ενδελεχούς αξιολόγησης του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου και της διαθεσιμότητας πρωτοκόλλων και τεχνικών μέτρησης της έκθεσης στον χώρο εργασίας, αποτελούν σημαντικές συνιστώσες των γενικών ρυθμίσεων για την προστασία των εργαζομένων που θεσπίζει η οδηγία 2004/37/ΕΚ. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν αυστηρότερες δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης.

(2)  Στόχος των τροποποιήσεων στην οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44 που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι να εισαχθούν αποτελεσματικότερα υγειονομικά μέτρα και να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης. Στην οδηγία 2004/37/ΕΚ προβλέπεται ένα ομοιογενές επίπεδο προστασίας από τους κινδύνους που συνδέονται με καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες μέσω ενός πλαισίου γενικών αρχών, προκειμένου τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων. Οι δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης καθορίζονται βάσει των ανά πάσα στιγμή διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, της οικονομικής εφικτότητας, μιας ενδελεχούς αξιολόγησης του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου και της διαθεσιμότητας πρωτοκόλλων και τεχνικών μέτρησης της έκθεσης στον χώρο εργασίας. Είναι ουσιώδους σημασίας αυτές οι σημαντικές συνιστώσες που θεσπίζει η οδηγία 2004/37/ΕΚ να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς επισκόπησης και τακτικής αναθεώρησης και επικαιροποίησης με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές μελέτες και δεδομένα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν αυστηρότερες δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης.

________________

________________

44 Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου) (ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 50).

44 Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου) (ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 50).

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης αποτελούν μέρος της διαχείρισης των κινδύνων σύμφωνα με την οδηγία 2004/37/ΕΚ. Η συμμόρφωση προς τις οριακές αυτές τιμές δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις των εργοδοτών βάσει της οδηγίας 2004/37/EΚ, όπως η μείωση της χρήσης καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων στον χώρο εργασίας, η πρόληψη ή η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τα μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν προς τον σκοπό αυτόν. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, την αντικατάσταση του καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου παράγοντα από ουσία, μείγμα ή διαδικασία που δεν είναι επικίνδυνη ή είναι λιγότερο επικίνδυνη για την υγεία των εργαζομένων, τη χρήση κλειστού συστήματος ή άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της προφύλαξης όταν υπάρχουν αβεβαιότητες.

(3)  Οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης αποτελούν μέρος της διαχείρισης των κινδύνων σύμφωνα με την οδηγία 2004/37/ΕΚ. Οι οριακές τιμές θα πρέπει να αναθεωρούνται και να επικαιροποιούνται τακτικά, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και την αρχή της προστασίας των εργαζομένων και με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες και τεχνικά δεδομένα που αφορούν τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι βελτιώσεις στις τεχνικές μέτρησης, τα μέτρα διαχείρισης κινδύνων και άλλοι συναφείς παράγοντες. Η συμμόρφωση προς τις οριακές αυτές τιμές δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις των εργοδοτών βάσει της οδηγίας 2004/37/EΚ, όπως η μείωση της χρήσης καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων στον χώρο εργασίας, η πρόληψη ή η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τα μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν προς τον σκοπό αυτόν. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, την αντικατάσταση του καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου παράγοντα από ουσία, μείγμα ή διαδικασία που δεν είναι επικίνδυνη ή είναι λιγότερο επικίνδυνη για την υγεία των εργαζομένων, τη χρήση κλειστού συστήματος ή άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της προφύλαξης όταν υπάρχουν αβεβαιότητες.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για τους περισσότερους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, δεν είναι επιστημονικά εφικτό να προσδιοριστούν επίπεδα κάτω των οποίων η έκθεση δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις. Παρότι ο καθορισμός των οριακών τιμών για τον χώρο εργασίας όσον αφορά τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες σύμφωνα με την οδηγία 2004/37/ΕΚ δεν εξαλείφει πλήρως τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων λόγω της έκθεσης στον χώρο εργασίας (υπολειπόμενος κίνδυνος), συμβάλλει ωστόσο σε σημαντική μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση αυτή, στο πλαίσιο της σταδιακής και στοχοθετημένης προσέγγισης δυνάμει της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Για άλλους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, μπορεί να είναι επιστημονικά εφικτό να προσδιοριστούν επίπεδα κάτω των οποίων η έκθεση δεν αναμένεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις.

(4)  Για τους περισσότερους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, δεν είναι επιστημονικά εφικτό να προσδιοριστούν επίπεδα κάτω των οποίων η έκθεση δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις. Παρότι ο καθορισμός των οριακών τιμών για τον χώρο εργασίας όσον αφορά τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες σύμφωνα με την οδηγία 2004/37/ΕΚ δεν εξαλείφει πλήρως τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων λόγω της έκθεσης στον χώρο εργασίας (υπολειπόμενος κίνδυνος), συμβάλλει ωστόσο σε σημαντική μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση αυτή, στο πλαίσιο της σταδιακής και στοχοθετημένης προσέγγισης δυνάμει της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η παρούσα οδηγία ενισχύει την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών και πρωτοκόλλων για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα για τον υπολειπόμενο κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (SCOEL) και γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας (ACSH). Οι πληροφορίες σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο, οι οποίες διατίθενται δημοσίως σε ενωσιακό επίπεδο, είναι πολύτιμες για τις μελλοντικές εργασίες προκειμένου να περιορίζονται οι κίνδυνοι από την επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η διαφάνεια τέτοιων πληροφοριών θα πρέπει να υποστηριχθεί ακόμα περισσότερο.

(6)  Η παρούσα οδηγία ενισχύει το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειάς τους στον χώρο εργασίας τους. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών και πρωτοκόλλων για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα για τον υπολειπόμενο κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (SCOEL) και γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας (ACSH). Οι πληροφορίες σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο, οι οποίες διατίθενται δημοσίως σε ενωσιακό επίπεδο, είναι πολύτιμες για τις μελλοντικές εργασίες προκειμένου να περιορίζονται οι κίνδυνοι από την επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της διαφάνειας, καθώς και η πραγματοποίηση εκστρατειών πρόληψης και ενημέρωσης σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να υποστηριχθούν ακόμα περισσότερο.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Είναι αναγκαίο να εξετάζονται, εκτός της εισπνοής, άλλες οδοί απορρόφησης όλων των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διείσδυσης μέσω του δέρματος, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας. Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία συνιστούν περαιτέρω βήμα στο πλαίσιο μιας πιο μακροπρόθεσμης διαδικασίας που δρομολογήθηκε για την επικαιροποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.

(7)  Είναι αναγκαίο να εξετάζονται, υπό το πρίσμα επιστημονικών δεδομένων, εκτός της εισπνοής, άλλες οδοί απορρόφησης όλων των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων, βάσει παρατηρήσεων όσον αφορά τη δυνατότητα διείσδυσης μέσω του δέρματος και συγκεκριμένα με τη χρήση της ένδειξης «δέρμα», της αυξημένης ευαισθησίας του δέρματος ή της αναπνευστικής οδού και της ευαισθητοποίησης του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας. Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία συνιστούν περαιτέρω βήμα στο πλαίσιο μιας πιο μακροπρόθεσμης διαδικασίας που δρομολογήθηκε για την επικαιροποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Αναμένεται ότι ο καθορισμός ενωσιακών οριακών τιμών για την έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας θα συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόληψη σημαντικών προβλημάτων υγείας και καρκίνων και, επιπλέον, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την ευημερία των εργαζομένων και των ατόμων στον στενό τους κύκλο, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του εργασιακού βίου, την αύξηση της ενωσιακής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Όσον αφορά το κάδμιο, η συμμόρφωση με οριακή τιμή 0,001 mg/m3 ενδεχομένως να είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη για ορισμένους κλάδους. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος επτά ετών κατά την οποία θα εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,004 mg/m3.

(12)  Όσον αφορά το κάδμιο, η συμμόρφωση με οριακή τιμή 0,001 mg/m3 ενδεχομένως να είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη για ορισμένους κλάδους. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος πέντε ετών κατά την οποία θα εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,004 mg/m3.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Όσον αφορά το βηρύλλιο, η συμμόρφωση με οριακή τιμή 0,0002 mg/m3 ενδεχομένως να είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη για ορισμένους κλάδους. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος πέντε ετών κατά την οποία θα εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,0006 mg/m3.

(14)  Όσον αφορά το βηρύλλιο, η συμμόρφωση με οριακή τιμή 0,0002 mg/m3 ενδεχομένως να είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη για ορισμένους κλάδους. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος τεσσάρων ετών κατά την οποία θα εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,0006 mg/m3.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Υπάρχουν επαρκή στοιχεία που πιστοποιούν την καρκινογόνο δράση των εκπομπών καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ. Τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ ταξινομήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο ως καρκινογόνα για τον άνθρωπο (Ομάδα 1) το 2012, με βάση επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η έκθεση (σε αυτά) συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα. Η νέα τεχνολογία κινητήρων ντίζελ έχει αλλάξει την ποιότητα και την ποσότητα των εκπομπών ντίζελ και οι συναφείς κίνδυνοι καρκινογένεσης έχουν μειωθεί, αλλά δεν έχουν εκμηδενιστεί. Εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη μετάβαση από την παλαιά στη νέα τεχνολογία κινητήρων ντίζελ, αναμένεται ταυτόχρονη έκθεση σε εκπομπές καυσαερίων από παλαιούς και νέους κινητήρες ντίζελ σε χώρους εργασίας για πολλά χρόνια ακόμα. Οι εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ προέρχονται από διεργασίες και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, περιλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, θα πρέπει να θεσπιστεί οριακή τιμή για τις εκπομπές καυσαερίων ντίζελ. Είναι επομένως σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Ι η εργασία που συνεπάγεται έκθεση σε εκπομπές καυσαερίων κινητήρων ντίζελ και να θεσπιστεί οριακή τιμή για τις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ στο παράρτημα III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Οι καταχωρίσεις στο παράρτημα I και στο παράρτημα III της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να καλύπτουν τους καπνούς από όλους τους τύπους κινητήρων ντίζελ και, ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως του αν οι εκπομπές καυσαερίων προέρχονται από παλαιούς ή νέους κινητήρες ντίζελ. Ο στοιχειακός άνθρακας είναι γνωστός ως δείκτης για την έκθεση σε εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β)  Ορισμένα μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνοι παράγοντες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνοι παράγοντες κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Η έκθεση σε αυτά τα μείγματα μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια εργασιών που συνεπάγονται διεργασίες καύσης, όπως από καυσαέρια κινητήρα καύσης, και διεργασίες καύσης σε υψηλή θερμοκρασία, μεταξύ άλλων. Η υφιστάμενη καταχώριση 2 στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει, επομένως, να διευρυνθεί, ώστε να καλύψει και άλλες καταστάσεις επαγγελματικής έκθεσης κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται στις ουσίες αυτές και στα μείγματά τους. Επιπλέον, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για τα μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων με βενζο[a]πυρένιο ως δείκτη στο μέρος Α.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Παρομοίως, μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας υποδεικνύει ότι θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας περισσότερων από 1 000 000 εργαζομένων στην ΕΕ και θα αποτρέψει περισσότερα από 22 000 περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι οριακές τιμές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά, ώστε να διασφαλιστεί συνοχή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50, ιδίως για να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ των οριακών τιμών που καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ και των παράγωγων επιπέδων χωρίς επιπτώσεις που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισμό όσον αφορά τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται αποτελεσματικά.

(21)  Οι οριακές τιμές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να επαληθεύονται, να ελέγχονται συνεχώς και να επανεξετάζονται τακτικά, ώστε να διασφαλιστεί συνοχή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50, ιδίως για να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ των οριακών τιμών που καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ και των παράγωγων επιπέδων χωρίς επιπτώσεις που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισμό όσον αφορά τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται αποτελεσματικά.

________________

________________

50 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1).

50 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)   Η συμμόρφωση με τις μεταβατικές περιόδους που ορίζει η παρούσα οδηγία επιτρέπει τη λήψη κατάλληλων μέτρων με στόχο την προετοιμασία για νέες εξελίξεις, καθώς και τον προγραμματισμό επενδύσεων, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις ή τους εργαζομένους. Στην περίπτωση των ΜΜΕ, για παράδειγμα, οι μεταβατικές περίοδοι όσον αφορά ορισμένες ουσίες θα τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες τεχνικές προκλήσεις και να προγραμματίσουν επενδύσεις επαρκώς και εγκαίρως.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο -1 δ (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΟΚ

Παράρτημα I – σημείο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο παράρτημα I της οδηγίας 2004/37/ΕΚ, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«5α. Εργασίες που συνεπάγονται έκθεση σε εκπομπές καυσαερίων κινητήρων ντίζελ.»

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος -1α (νέα)

Οδηγία 2004/37/ΕΟΚ

Παράρτημα I – σημείο 5 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο παράρτημα I της οδηγίας 2004/37/ΕΚ, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«5β. Εργασίες που συνεπάγονται έκθεση σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες οι οποίοι περιέχονται στην αιθάλη άνθρακα, την ανθρακόπισσα ή την πισσάσφαλτο, και εργασίες που συνεπάγονται έκθεση σε καρκινογόνους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ιδίως σε οποιαδήποτε διεργασία καύσης, όπως από καυσαέρια κινητήρα καύσης, και διεργασίες καύσης σε υψηλή θερμοκρασία, μεταξύ άλλων.»

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο A – πίνακας – στήλη «Μεταβατικά μέτρα» – γραμμή 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οριακή τιμή 0,004 mg/m3 έως τις xx yyyy 202z [7 έτη]

Οριακή τιμή 0,004 mg/m3 έως τις xx yyyy 202z [5 έτη]

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο A – πίνακας – στήλη «Μεταβατικά μέτρα» – γραμμή 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οριακή τιμή 0,0006 mg/m3 έως τις xx yyyy 202z [5 έτη]

Οριακή τιμή 0,0006 mg/m3 έως τις xx yyyy 202z [4 έτη]

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο A – πίνακας – στήλη «Ονομασία του παράγοντα» – γραμμή 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που περιέχουν βενζο[a]πυρένιο τα οποία είναι καρκινογόνα κατά την έννοια της οδηγίας

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο A – πίνακας – στήλη «Οριακές τιμές» – στήλη «8 ώρες» – στήλη «mg/m3» – γραμμή 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

0,0000710a

 

________________

 

10α βενζο[a]πυρένιο ως δείκτης συνολικής συγκέντρωσης πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων

Αιτιολόγηση

Αυτή η οριακή τιμή εφαρμόζεται στη Γερμανία και αποτελεί σήμερα τη βέλτιστη πρακτική στην ΕΕ.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο A – πίνακας – στήλη «Ονομασία του παράγοντα» – γραμμή 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εκπομπές καυσαερίων κινητήρων ντίζελ

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο A – πίνακας – στήλη «Οριακές τιμές» – στήλη «8 ώρες» – στήλη «mg/m3» – γραμμή 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

0,00001110β

 

________________

 

10β μετρούμενη ως στοιχειακός άνθρακας

Αιτιολόγηση

Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε 4 θανάτους ανά 100 000, μετά από 40 έτη έκθεσης στον χώρο εργασίας, όπως υπολογίστηκε από την ολλανδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε καυσαέρια κινητήρων ντίζελ σε επίπεδα υψηλότερα από τα επίπεδα υποβάθρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

16.4.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jiří Maštálka

23.4.2018

Εξέταση στην επιτροπή

3.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

 

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

 

ECR

Angel Dzhambazki

 

EFDD

Joëlle Bergeron

 

ENF

Gilles Lebreton

 

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

 

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

 

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

 

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

5.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Laura Agea

16.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.7.2018

9.10.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Λάμπρος Φουντούλης, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Ημερομηνία κατάθεσης

23.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Mara Bizzotto

GUE

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Peter Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου