Procedūra : 2018/0081(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0382/2018

Pateikti tekstai :

A8-0382/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/03/2019 - 18.8
CRE 27/03/2019 - 18.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0307

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 892kWORD 113k
23.11.2018
PE 623.825v03-00 A8-0382/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Laura Agea

ERRATA/ADDENDA
PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Teisės reikalų komitetoNUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0171),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalies b punktą bei 153 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0130/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0382/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge paskelbto Europos socialinių teisių ramsčio 10 principu43 nustatoma, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į sveikas, saugias ir pritaikytas darbo sąlygas. Teisė į aukšto lygio sveikatos ir saugos apsaugą darbe ir į prie profesinių darbuotojo reikmių pritaikytas darbo sąlygas leidžia jam ilgiau dalyvauti darbo rinkoje; ši teisė aprėpia ir apsaugą nuo kancerogenų ir mutagenų darbo vietoje;

(1)  paisyti 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge paskelbtame Europos socialinių teisių ramstyje43 nustatytų principų ir teisių yra bendras Sąjungos, valstybių narių ir socialinių partnerių politinis įsipareigojimas ir atsakomybė, įeinantys į atitinkamas jų kompetencijos sritis. Europos socialinių teisių ramsčio 10 principu nustatoma, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į sveikas, saugias ir pritaikytas darbo sąlygas. Teisė į aukšto lygio sveikatos ir saugos apsaugą darbe ir į prie profesinių darbuotojo reikmių pritaikytas darbo sąlygas aprėpia ir apsaugą nuo kancerogenų ir mutagenų darbo vietoje, nepaisant įdarbinimo ir patiriamo poveikio sąlygų ar trukmės;

__________________

__________________

43   Europos Socialinių teisių ramstis, 2017 m. lapkričio mėn.https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_lt

43   Europos socialinių teisių ramstis, 2017 m. lapkričio mėn., https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_lt

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  SESV 153, 154 ir 155 straipsniuose nustatoma socialinių partnerių kompetencija ir įgaliojimai dalyvauti derybose dėl darbuotojų saugos ir sveikatos susitarimų ir užtikrinti jų vykdymą, o Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija garantuojama, visų pirma, pagrindinė teisė į gyvybę (2 straipsnis) ir teisė į tinkamas ir teisingas darbo sąlygas, kurios yra saugios, atitinka darbuotojo sveikatą ir orumą (31 straipsnio 1 dalis);2

 

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB44 siekiama darbuotojus apsaugoti nuo pavojaus jų sveikatai ir saugai, gresiančio dėl kancerogenų arba mutagenų poveikio darbo vietoje. Direktyvoje 2004/37/EB numatytas nuoseklus apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenais ir mutagenais, lygis taikant bendrųjų principų sistemą, kad valstybės narės galėtų užtikrinti nuoseklų būtiniausių reikalavimų taikymą. Privalomos profesinio poveikio ribinės vertės, nustatytos remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, ekonomines galimybes, išsamų socialinio ir ekonominio poveikio įvertinimą ir galimybes naudotis poveikio matavimo protokolais ir metodais darbo vietoje, yra svarbūs Direktyva 2004/37/EB nustatytų bendrųjų darbuotojų apsaugos priemonių komponentai. Direktyvoje 2004/37/EB numatytais būtiniausiais reikalavimais siekiama apsaugoti darbuotojus Sąjungos lygmeniu. Griežtesnes privalomas profesinio poveikio ribines vertes gali nustatyti valstybės narės;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB44 siekiama darbuotojus apsaugoti nuo pavojaus jų sveikatai ir saugai, gresiančio dėl kancerogenų arba mutagenų poveikio darbo vietoje. Direktyvoje 2004/37/EB numatytas nuoseklus apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenais ir mutagenais, lygis taikant bendrųjų principų sistemą, kad valstybės narės galėtų užtikrinti nuoseklų būtiniausių reikalavimų taikymą. Privalomos profesinio poveikio ribinės vertės turi būti pagrįstos įrodymais, būti proporcingos ir išmatuojamos ir nustatytos remiantis turima informacija, įskaitant naujausius mokslinius ir techninius duomenis, ekonomines įgyvendinimo ir atitikties galimybes, išsamų socialinio ir ekonominio poveikio įvertinimą ir galimybes naudotis poveikio matavimo protokolais ir metodais darbo vietoje. Tos ribinės vertės yra svarbūs Direktyva 2004/37/EB nustatytų bendrųjų darbuotojų apsaugos priemonių komponentai. Direktyvoje 2004/37/EB numatytais būtiniausiais reikalavimais siekiama apsaugoti darbuotojus Sąjungos lygmeniu. Griežtesnes privalomas profesinio poveikio ribines vertes gali nustatyti valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su socialiniais partneriais. Jeigu nustatyta kancerogeno ar mutageno ribinė vertė, poveikis darbuotojams turėtų būti sumažintas tiek, kad būtų žemiau nustatytos ribinės vertės, kiek tai yra techniškai įmanoma;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Direktyva 2004/37/EB siekiama apimti medžiagas ir mišinius, kurie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus 1A ar 1B kategorijos kancerogenų ir (arba) mutagenų klasifikavimo kriterijus, taip pat medžiagas, mišinius ar procesus, minimus šios direktyvos I priede. Medžiagos, kurios atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus 1A ar 1B kategorijos kancerogenų ir (arba) mutagenų klasifikavimo kriterijus, yra medžiagos, kurioms taikoma suderinta klasifikacija arba kurios klasifikuojamos pagal šio reglamento 4 ar 36 straipsnius ir apie kurias pranešta Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pagal jo 40 straipsnį. Šios medžiagos yra įtrauktos į viešą klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, kurį tvarko ECHA. Turėtų būti siekiama toliau bendradarbiauti su Tarptautine vėžio tyrimų agentūra (IARC) tam, kad ateityje medžiagos, kurias IARC klasifikuoja kaip 1 arba 2A kategorijos kancerogenus, taip pat būtų laikomos atitinkančiomis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus 1A ar 1B kategorijos kancerogenų ir (arba) mutagenų klasifikavimo kriterijus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  valstybėse narėse tebėra didelių skirtumų, susijusių su kancerogenų ir mutagenų ribinių verčių nustatymu, todėl visoje Sąjungoje skiriasi darbuotojų apsaugos lygis ir, be to, iškraipoma konkurencija;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  profesinio poveikio ribinės vertės yra pagal Direktyvą 2004/37/EB nustatyto rizikos valdymo dalis. Tų ribinių verčių laikymasis nedaro poveikio kitoms Direktyvoje 2004/37/EB nustatytoms darbdavių pareigoms, visų pirma kancerogenų ir mutagenų naudojimo darbo vietoje mažinimui, kancerogenų ir mutagenų poveikio darbuotojams prevencijai ar mažinimui ir priemonėms, kurios tuo tikslu turėtų būti įgyvendinamos. Tos priemonės, kiek tai techniškai įmanoma, turėtų apimti kancerogeno arba mutageno pakeitimą darbuotojo sveikatai nepavojinga arba mažiau pavojinga chemine medžiaga, mišiniu ar procesu, uždaros sistemos naudojimą ar kitas priemones, kuriomis siekiama sumažinti poveikio darbuotojams lygį. Tokiomis aplinkybėmis, kai esama neaiškumų, būtina atsižvelgti į atsargumo principą;

(3)  profesinio poveikio ribinės vertės yra pagal Direktyvą 2004/37/EB nustatyto rizikos valdymo dalis. Ribinės vertės turėtų būti reguliariai persvarstomos laikantis atsargumo principo, darbuotojų apsaugos principo ir atsižvelgiant į patikimus turimus mokslinius ir techninius duomenis apie kancerogenus ir mutagenus. III priede išvardytų medžiagų ribinėmis vertėmis siekiama kiek įmanoma sumažinti papildomą vėžio riziką, kylančią dėl darbo su tomis medžiagomis. Atsižvelgiant į tai, papildoma rizika neturėtų būti didesnė nei 1 iš 2500 atvejų, apskaičiuotų kaip standartinio profesinio gyvenimo svertinis vidurkis pagal laiką. Be to, reikėtų apsvarstyti galimybę tobulinti matavimo metodus, rizikos valdymo priemones ir kitus svarbius veiksnius. Tų ribinių verčių laikymasis nedaro poveikio kitoms Direktyvoje 2004/37/EB nustatytoms darbdavių pareigoms, visų pirma kancerogenų ir mutagenų naudojimo darbo vietoje mažinimui, kancerogenų ir mutagenų poveikio darbuotojams prevencijai ar mažinimui ir priemonėms, kurios tuo tikslu turėtų būti įgyvendinamos. Tos priemonės, kiek tai techniškai įmanoma, turėtų apimti kancerogeno arba mutageno pakeitimą darbuotojo sveikatai nepavojinga arba mažiau pavojinga chemine medžiaga, mišiniu ar procesu, uždaros sistemos naudojimą ar kitas priemones, kuriomis siekiama sumažinti poveikio darbuotojams lygį;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  farmakologijoje pavojingais vaistais laikomi vaistai, kurie, vartojami mažomis dozėmis, daro žalą dėl savo genotoksiškumo, kancerogeniškumo, teratogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir kitų formų toksiškumo1a. Šie vaistai apima citotoksines medžiagas, kurios neleidžia augti arba trukdo greitai augti ir dalytis vėžio ląstelėms ir kurios visų pirma yra naudojamos vėžiui gydyti, dažnai kaip chemoterapijos dalis. Tačiau citotoksiniai vaistai, kuriuos šiuo metu galima vartoti, paprastai yra neatrankiniai, todėl tikėtina, kad jie taip pat pažeidžia normalias (nevėžines) ląsteles. Taigi žinoma, kad dauguma citotoksinių vaistų yra genotoksiniai, kancerogeniniai ar mutageniniai;

 

_______________

 

1a  IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, volumes 1-121 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  todėl svarbu apsaugoti darbuotojus, patiriančius kancerogeninių arba mutageninių medžiagų poveikį dėl pavojingų vaistų, įskaitant citotoksinius vaistus, ruošimo, skyrimo ar utilizavimo, ir darbo, susijusio su kancerogeninių arba mutageninių medžiagų poveikiu teikiant paslaugas, susijusias su pavojingų vaistų ar pavojingais vaistais užterštų medžiagų valymu, vežimu, plovimu, atliekų šalinimu, taip pat su asmenine pavojingais vaistais gydomų pacientų priežiūra. Visų pirma Komisija specialiame prevencijos ir gerosios patirties vadove paskelbė gaires, kuriomis siekiama sumažinti riziką sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų sveikatai ir saugai, įskaitant riziką, susijusią su citotoksinių vaistų poveikiu;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c)   antra, Komisija, atsižvelgdama į naujausius mokslo žinių pokyčius, turėtų įvertinti galimybę išplėsti Direktyvos 2004/73/EB taikymo sritį, siekiant įtraukti pavojingus vaistus, įskaitant citotoksinius vaistus, kurie yra kancerogeniniai ar mutageniniai, arba pasiūlyti kitą tinkamesnę teisinę priemonę, kad būtų tinkamai apsaugota su šiais vaistais dirbančių darbuotojų sveikata. Taigi Komisija, jei tinkama, ir pasikonsultavusi su socialiniais partneriais turėtų pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Tačiau tai darant būtina, kad, laikantis SESV 168 straipsnio 1 dalies, nekiltų abejonių dėl galimybės pacientams gauti geriausią turimą gydymą ar pavojaus tokiai galimybei;

 

 

 

 

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  maksimalūs kai kurių kancerogenų arba mutagenų poveikio darbuotojams lygiai yra nustatyti vertėmis, kurios pagal Direktyvą 2004/37/EB neturi būti viršijamos;

(5)  maksimalūs kai kurių kancerogenų arba mutagenų poveikio darbuotojams lygiai yra nustatyti III priede vertėmis, kurios pagal Direktyvą 2004/37/EB neturi būti viršijamos. Direktyvos 2004/37/EB II priede gali būti nustatytos neprivalomos praktinės darbuotojų sveikatos priežiūros rekomendacijos;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  šia direktyva gerinama darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga jų darbo vietoje. Direktyvoje 2004/37/EB reikėtų nustatyti naujas ribines vertes atsižvelgiant į turimą informaciją, įskaitant naujus mokslinius ir techninius duomenis ir įrodymais pagrįstus geriausios praktikos pavyzdžius, metodus ir protokolus poveikio lygiui darbo vietoje matuoti. Ta informacija, jei įmanoma, turėtų apimti duomenis apie likutinę riziką darbuotojų sveikatai ir Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinio komiteto (SCOEL) bei Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rizikos vertinimo komiteto (RAC), taip pat Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto (ACSH)) nuomones. Su likutine rizika susijusi informacija, viešai skelbiama Sąjungos lygmeniu, yra vertinga būsimam darbui siekiant apriboti kancerogenų ir mutagenų keliamą profesinio poveikio riziką. Tokios informacijos skaidrumas turėtų būti toliau skatinamas;

(6)  šia direktyva gerinama darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga jų darbo vietoje. Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti šią Direktyvą ir prireikus teikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Direktyvoje 2004/37/EB reikėtų nustatyti naujas ribines vertes atsižvelgiant į turimą informaciją, įskaitant naujus mokslinius ir techninius duomenis ir įrodymais pagrįstus geriausios praktikos pavyzdžius, metodus ir protokolus poveikio lygiui darbo vietoje matuoti. Ta informacija, jei įmanoma, turėtų apimti duomenis apie likutinę riziką darbuotojų sveikatai ir Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinio komiteto (SCOEL) bei Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rizikos vertinimo komiteto (RAC), taip pat Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto (ACSH)) nuomones ir Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros (IARC1a) monografijas. Su likutine rizika susijusi informacija yra vertinga būsimam darbui siekiant apriboti kancerogenų ir mutagenų keliamą profesinio poveikio riziką ir turėtų būti viešai skelbiama Sąjungos lygmeniu. Šiomis aplinkybėmis skaidrumas yra prevencijos priemonė ir turėtų būti užtikrinamas; Rengiant šią direktyvą vadovautasi SCOEL ir ACSH rekomendacijomis, į kurių svarbą dėmesys buvo atkreiptas buvo atkreiptas ankstesniuose Direktyvos 2004/37/EB pakeitimuose;

 

__________________

 

1a   Tarptautinę vėžio tyrimų agentūrą 1965 m. įsteigė Jungtinių Tautų Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kad būtų galima užtikrinti geriausią galimą apsaugos lygį, būtina atsižvelgti ir į kitus negu įkvėpimas visų kancerogenų ir mutagenų patekimo būdus, įskaitant galimybę įsiskverbti per odą; šioje direktyvoje numatyti Direktyvos 2004/37/EB III priedo pakeitimai yra pirmieji veiksmai atliekant Direktyvos 2004/37/EB atnaujinimą ilgesniu laikotarpiu;

(7)  kad būtų galima užtikrinti geriausią galimą apsaugos lygį, būtina, atsižvelgiant į mokslinius duomenis, atsižvelgti ir į kitus negu įkvėpimas visų kancerogenų ir mutagenų patekimo būdus, turint mintyje nuorodas į galimybę įsiskverbti per odą, t. y. konkrečiai naudojant įrašą „oda“; šioje direktyvoje numatyti Direktyvos 2004/37/EB III priedo pakeitimai yra pirmieji veiksmai atliekant Direktyvos 2004/37/EB atnaujinimą ilgesniu laikotarpiu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2018–2019 m. kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ yra pirmasis žingsnis. EU-OSHA turi toliau glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir stiprinti gerosios patirties mainus, kad būtų galima teikti pritaikytą informaciją ir gerosios patirties pavyzdžius darbuotojams, turintiems sąlytį su tam tikromis medžiagomis, visų pirma citotoksinėmis, atkreipdama dėmesį į politikos pokyčius ir jau taikomą teisinę sistemą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)   kadmis (Cd) yra natūraliai randamas elementas, darantis poveikį žmonėms per cigaretes, maistą ir pramoninius šaltinius. Po profesinio poveikio pasireiškiantis kadmio (Cd) sisteminis toksiškumas labiausiai veikia inkstus ir, galbūt, kaulus (kritiniai tiksliniai organai). Kadmis (Cd) yra kaupiamoji toksinė medžiaga; su lėtiniu poveikiu susijusios sisteminės apraiškos yra susijusios su elemento kiekiu kūne (kepenyse ir inkstuose). Biologiniai žymenys, pvz., Cd-U (kadmio šalinimas su šlapimu) leidžia įvertinti jo kiekį kūne ir įtraukti visus kadmio poveikio, be kita ko, per užterštą maistą ir rūkymą, šaltinius. Dėl tokių biologinių žymenų naudojimo daugumoje epidemiologinių tyrimų, atliktų darbo aplinkoje, mokslininkai galėjo dokumentais pagrįsti, kad esama patikimų dozės, poveikio ir reakcijos sąsajų. Taigi biologinė ribinė vertė apsaugotų darbuotojus nuo kadmio sisteminio toksiškumo, daugiausia nuo poveikio inkstams ir kaulams1a. Taigi biologinė stebėsena gali padėti apsaugoti darbuotojus darbo vietoje, tačiau tik kaip priemonė, papildanti kadmio (ir jo neorganinių junginių) koncentracijos darbuotojo kvėpavimo erdvėje stebėseną;

 

__________________

 

1a https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kalbant apie kadmį, kai kuriuose sektoriuose trumpuoju laikotarpiu gali būti sunku laikytis 0,001 mg/m3 ribinės vertės. Todėl turėtų būti nustatytas septynerių metų pereinamasis laikotarpis, kuriuo turėtų būti taikoma 0 004 mg/m3 ribinė vertė.

(12)  kalbant apie kadmį, kai kuriuose sektoriuose trumpuoju laikotarpiu gali būti sunku laikytis 0,001 mg/m3 ribinės vertės. Todėl turėtų būti nustatytas septynerių metų pereinamasis laikotarpis, kuriuo turėtų būti taikoma 0 004 mg/m3 ribinė vertė. Valstybėse narėse, kurios įgyvendina biologinę stebėseną, biologinė ribinė vertė turėtų būti 2 μg Cd/g kreatinino, o 8 valandų dinaminio svertinio vidurkio (DVS) ribinė vertė turėtų būti 0,004 mg/m³ (alveolinė frakcija). Šios ribinės vertės nustatymui pereinamojo laikotarpio nereikia. Komisija turėtų parengti šios biologinės stebėsenos praktinio įgyvendinimo gaires;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  formaldehidas atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Tai vietinio poveikio genotoksiškas kancerogenas. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti to kancerogeno ribinę vertę ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu. Formaldehidas taip pat yra odos kontaktinis alergenas (odą jautrinanti medžiaga). Todėl tikslinga nustatyti formaldehido ribinę vertę ir priskirti įrašą dėl odos jautrinimo. Be to, Komisijos prašymu Europos cheminių medžiagų agentūra renka esamą informaciją, kad būtų galima įvertinti formaldehido ir formaldehidą išskiriančių medžiagų galimą poveikį darbe, įskaitant pramoninį ir profesinį jų naudojimą;

(17)  formaldehidas atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Tai vietinio poveikio genotoksiškas kancerogenas. Yra pakankamai įrodymų, kad formaldehidas yra kancerogeniškas žmonėms. Formaldehidas sukelia nosiaryklės vėžį ir leukemiją47a. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti to kancerogeno ribinę vertę ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu. Formaldehidas taip pat yra odos kontaktinis alergenas (odą jautrinanti medžiaga). Todėl tikslinga nustatyti formaldehido ribinę vertę ir priskirti įrašą dėl odos jautrinimo. Be to, Komisijos prašymu Europos cheminių medžiagų agentūra renka esamą informaciją, kad būtų galima įvertinti formaldehido ir formaldehidą išskiriančių medžiagų galimą poveikį darbe, įskaitant pramoninį ir profesinį jų naudojimą;

__________________

__________________

 

47a https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-29.pdf

48 https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

48 https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  formaldehido fiksatyvai paprastai naudojami Sąjungos sveikatos priežiūros centruose standartizuotam audinių mėginių fiksavimui dėl patogumo juos naudoti, didelio tikslumo ir itin didelio gebėjimo prisitaikyti, o to iki šiol nepavyko pasiekti jokiai kitai fiksatyvų grupei. Patologo nustatoma įvairių ligų, įskaitant vėžį, diagnozė grindžiama mikroskopinių pėdsakų atpažinimu formaldehide fiksuotame audinyje. Sveikatos priežiūros sektoriuje naudojamo formaldehido koncentracija yra minimali, palyginti su pramonėje naudojama koncentracija, ir, nors sveikatos priežiūros centrai Sąjungoje turėtų imtis visų tinkamų priemonių, kad formaldehido poveikis jų darbuotojams neviršytų saugių ribų, tikėtina, kad sveikatos priežiūros sektoriui nebūtų sunku laikytis šioje direktyvoje nustatytos ribinės vertės;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  kai kuriose valstybėse narėse formaldehidas paprastai naudojamas mirusiųjų balzamavimo tikslais kaip jų kultūrinės ar religinės praktikos dalis. Tikėtina, kad laidotuvių sektoriui bus sudėtinga laikytis 0,3 ppm ribinės vertės be didelio trumpalaikio poveikio pajėgumui. Todėl sektoriui turėtų būti nustatytas trejų metų pereinamasis laikotarpis, kuriuo turėtų būti taikoma 0,5 ppm ribinė vertė;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  4,4'-metilen-bis(2-chloranilinas) (MOCA) atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Nustatyta, kad didelis MOCA kiekis gali patekti per odą. Todėl tikslinga nustatyti MOCA ribinę vertę ir priskirti įrašą „oda“. Be to, jis buvo įvardytas kaip labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga (SVHC) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą ir įtrauktas į to reglamento XIV priedą, todėl jo naudojimui arba pateikimui rinkai reikia leidimo. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti MOCA ribinę vertę;

(18)  4,4'-metilen-bis(2-chloranilinas) (MOCA) atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Taigi dėl kancerogeniškumo ir akivaizdžių genotoksinių savybių šią medžiagą galima klasifikuoti kaip kancerogeninę žmonėms. Nustatyta, kad didelis MOCA kiekis gali patekti per odą. Todėl tikslinga nustatyti MOCA ribinę vertę ir priskirti įrašą „oda“. Be to, jis buvo įvardytas kaip labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga (SVHC) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą ir įtrauktas į to reglamento XIV priedą, todėl jo naudojimui arba pateikimui rinkai reikia leidimo. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti MOCA ribinę vertę;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šioje direktyvoje nustatytos ribinės vertės bus nuolat peržiūrimos siekiant užtikrinti jų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1907/200650, visų pirma siekiant atsižvelgti į ribinių verčių, nustatytų pagal Direktyvą 2004/37/EB, ir išvestinių ribinių poveikio nesukeliančių verčių, nustatytų pavojingoms cheminėms medžiagoms pagal tą reglamentą, sąsają siekiant veiksmingai apsaugoti darbuotojus;

(21)  šioje direktyvoje nustatytos ribinės vertės bus nuolat tikrinamos ir reguliariai peržiūrimos siekiant užtikrinti jų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1907/200650, visų pirma siekiant atsižvelgti į ribinių verčių, nustatytų pagal Direktyvą 2004/37/EB, ir išvestinių ribinių poveikio nesukeliančių verčių, nustatytų pavojingoms cheminėms medžiagoms pagal tą reglamentą, sąsają siekiant veiksmingai apsaugoti darbuotojus;

__________________

__________________

50   2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

50   2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės turėtų vengti nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, kuriais būtų varžomas mažų ir vidutinių įmonių kūrimas ir plėtra. Todėl valstybės narės raginamos įvertinti šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę poveikį MVĮ, kad užtikrintų, jog MVĮ nebūtų daromas neproporcingas poveikis, ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms įmonėms bei administracinei naštai, ir paskelbti tokių vertinimų rezultatus;

(23)  įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, kad MVĮ ir labai mažos įmonės, kurios sudaro Sąjungos įmonių daugumą, turi ribotus finansinius, techninius ir žmogiškuosius išteklius. Todėl valstybės narės raginamos įvertinti šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę poveikį MVĮ, kad užtikrintų, jog MVĮ nebūtų daromas neproporcingas poveikis, ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms įmonėms bei administracinei naštai, ir paskelbti tokių vertinimų rezultatus. MVĮ ir labai mažoms įmonėms turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos laikytis reikalavimų sykiu išlaikant vienodą visų darbuotojų apsaugos lygį. Šiomis aplinkybėmis MVĮ ir labai mažoms įmonėms geriau laikytis Direktyvoje 2004/37/EB nustatytų įpareigojimų ir siekti pašalinti su kancerogenais ar mutagenais susijusią riziką galėtų padėti konkrečios priemonės, pvz., skatinimo priemonės ir skaitmeninės priemonės. Socialiniai partneriai turėtų keistis geriausia patirtimi šioje srityje;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Direktyva 2004/37/EB

14 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės arba praktikos, nustato darbuotojų, kurių atveju 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto vertinimo rezultatai rodo riziką sveikatai ar saugai, atitinkamų sveikatos patikrinimų tvarką. Gydytojas arba institucija, atsakingi už darbuotojų sveikatos patikrinimus, gali nurodyti, kad sveikatos patikrinimai turi būti toliau vykdomi poveikiui pasibaigus tiek laiko, kiek jie mano esą būtina siekiant apsaugoti atitinkamo darbuotojo sveikatą.

„1.  Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės arba praktikos, nustato darbuotojų, kurių atveju 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto vertinimo rezultatai rodo riziką sveikatai ar saugai, atitinkamų sveikatos patikrinimų tvarką. Tokia sveikatos priežiūra atitinkamais atvejais gali apimti biologinę medžiagos poveikio stebėseną. Taikomas Tarybos direktyvos 98/24/EB 10 straipsnis.“

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Direktyva 2004/37/EB

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14 straipsnyje po 1 dalies įterpiama ši dalis:

 

„1a.  Jei valstybės narės nusprendžia taikyti biologinę stebėseną, taikomos III priedo B dalyje nustatytos ribinės vertės.“

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 b dalis (nauja)

Direktyva 2004/37/EB

18 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Po 18a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„18b straipsnis

 

Komisija, remdamasi naujausiais mokslinių duomenų pokyčiais ir atitinkamomis konsultacijomis, iki 2019 m. ketvirtojo ketvirčio turėtų įvertinti galimybę iš dalies pakeisti šios direktyvos taikymo sritį, siekiant įtraukti pavojingų vaistų, įskaitant citotoksinius vaistus, kurie yra kancerogeniniai ar mutageniniai, sąrašą, arba pasiūlyti kitą tinkamesnę teisinę priemonę, kad būtų užtikrinta su šiais vaistais dirbančių darbuotojų sauga. Tuo remdamasi Komisija prireikus ir pasikonsultavusi su administracija bei darbuotojais pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 c dalis (nauja)

Direktyva 2004/37/EB

II priedo 2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

II priede įterpiamas šis punktas:

 

„2a.  Atliekant biologinę stebėseną turėtų būti atsižvelgiama į SCOEL rekomenduojamas biologines vertes ir kitas turimas Sąjungos ir nacionalinio lygmens gaires bei informaciją.“

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2004/37/EB

III priedo A dalies lentelės 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

formaldehidas;

 

 

0,37

0,3

 

0,738

0,6

 odos jautrinimas (9)

 

 

Pakeitimas

formaldehidas;

 

 

0,37

0,3

 

0,738

0,6

 odos jautrinimas (9)

Laidotuvių ir balzamavimo sektoriams iki xx yyyy 202z [3 metai] taikoma ribinė vertė – 0,5 ppm

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2004/37/EB

III priedo B punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

III priedo B skyrius pakeičiamas taip:

B. KITOS TIESIOGIAI SUSIJUSIOS NUOSTATOS

„B. KITOS TIESIOGIAI SUSIJUSIOS NUOSTATOS

p. m.

Valstybėse narėse, kurios atlieka kadmio poveikio biologinę stebėseną, kaip nustatyta 14 straipsnio 1 dalyje ir II priedo 2a punkte, tokia stebėsena apima kadmio kiekio šlapime (CdU) matavimą naudojant sugerties spektrometriją arba metodą, kuriuo gaunami lygiaverčiai rezultatai. Biologinė ribinė vertė turėtų būti 2 μg Cd/g kreatinino, o 8 valandų dinaminio svertinio vidurkio (DVS) ribinė vertė turėtų būti 0,004 mg/m³ (alveolinė frakcija). Tokiu atveju pereinamasis laikotarpis nereikalingas.“


AIŠKINAMOJI DALIS

Vėžys yra pagrindinė su darbu susijusi sveikatos problema 28 ES valstybėse, daranti darbuotojų gyvybei ir sveikatai beveik tiek pat žalos, kiek dvi kitos pagrindinių susirgimų rūšys (kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai ir kraujotakos ligos) kartu sudėjus. Tačiau neigiama didelio kancerogenų ir mutagenų profesinio poveikio įtaka yra daug didesnė. Be vėžio, šis poveikis gali sukelti pačių įvairiausių rimtų sveikatos problemų, tokių kaip kvėpavimo organų ligos ir neurologiniai sutrikimai.

Europos Komisija jau ėmėsi veiksmų, kad išspręstų šiuos klausimus – ji priėmė du pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriais siekiama atnaujinti Direktyvą 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, atitinkamai 2016 m. gegužės mėn. ir 2017 m. sausio mėn.

Šiame trečiajame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nagrinėjamos dar penkios kancerogeninės cheminės medžiagos: kadmis, berilis ir jų neorganiniai junginiai, arseno rūgštis, formaldehidas ir vadinamasis MOCA (4,4'-metilen-bis(2-chloranilinas).

Pranešėja teigiamai vertina šį trečiąjį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir jame nustatytas ribines vertes, nes ši priemonė, remiantis skaičiavimais, turėtų per ilgą laiką pagerinti daugiau kaip milijono ES darbuotojų darbo sąlygas ir padėti išvengti daugiau kaip 22 tūkstančių atvejų, kai sveikatos problemas nulemia profesinės priežastys (vėžiniai ir nevėžiniai susirgimai).

Pranešėja laikosi požiūrio, kad reikia užtikrinti maksimalią darbuotojų apsaugą, pernelyg nepadidinant mažosioms ir vidutinėms išlaidoms tenkančios sąnaudų naštos. Į šiuos du aspektus gali būti atsižvelgta suteikiant pereinamąjį laikotarpį, kad būtų galima užbaigti būtinus organizacinius ir ypač techninius pakeitimus. Kadangi įvairiose Europos šalyse ekonomika jau kelerius metus atsigauna labai pamažu, pageidautina, kad įmonėms teikiamos lengvatos būtų skirstomos į:

– aktyvias: turėtų būti teikiamos dotacijos įmonėms, kurios laikosi reikalavimų, be kita ko, skatinant kurti ES subsidijuojamus projektus, tačiau nepažeidžiant ES reikalavimų;

– pasyvias: reikalavimų besilaikančioms įmonėms turėtų būti taikomos mokesčių lengvatos.

Galiausiai, pranešėja norėjo tiesiogiai ir drąsiai spręsti problemą, susijusią su darbuotojais, kurie patiria kancerogeninių ir mutageninių medžiagų poveikį, nes ruošia, duoda ar šalina pavojingus vaistus, įskaitant citotoksinius vaistus. Dėl šios priežasties ji norėjo į direktyvos I priedą įtraukti darbus, kuriuos atliekant patiriamas kancerogeninių ir mutageninių medžiagų poveikis, nes ruošiami, duodami ar šalinami pavojingi vaistai (įskaitant citotoksinius vaistus) yra IARC klasifikuojami kaip kancerogeniniai (IARC 1 grupė), tikriausiai kancerogeniniai (IARC 2A grupė) ar galbūt kancerogeniniai (IARC 2B grupė).


Teisės reikalų komitetoNUOMONĖ (15.10.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Nuomonės referentas: Jiří Maštálka

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, siekiama gerinti darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą mažinant penkių cheminių medžiagų poveikį darbo vietoje. Šis pasiūlymas grindžiamas poveikio vertinimu.

Vėžys yra dažniausia (53 proc.) su darbu susijusių mirties atvejų priežastis ES. Dėl vėžio ne tik gerokai suprastėja darbuotojų ir jų šeimų gyvenimo kokybė, bet ir patiriama tiesioginių sveikatos priežiūros sąnaudų, taip pat netiesiogiai prarandamos esamos ir būsimos pajamos. Profesiniai susirgimai vėžiu taip pat daro poveikį visai ekonomikai, dėl jų mažėja darbo jėgos pasiūla ir našumas bei didėja našta viešiesiems finansams, nes patiriama viešųjų sveikatos priežiūros ir kitų socialinių išlaidų, kurių būtų galima išvengti. Be to, įmonėms dėl profesinių susirgimų vėžiu tenka patirti darbuotojų keitimo sąnaudų ir našumo nuostolių bei tenka mokėti didesnius atlyginimus, kad būtų kompensuojama didesnė profesinė rizika.

Socialiniai partneriai, darbuotojų ir darbdavių organizacijos patvirtino, kad trečiam daliniam Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, pakeitimui atrinkti penki toliau išvardyti kancerogenai yra labai svarbūs darbuotojų apsaugai, taigi paragino Komisiją tęsti profesinio poveikio ribinių verčių (toliau – PPRV) nustatymo parengiamuosius darbus dėl:

1. kadmio ir jo neorganinių junginių, kuriems taikoma ši direktyva;

2. berilio ir neorganinių berilio junginių, kuriems taikoma ši direktyva;

3. arseno rūgšties ir jo druskų, taip pat neorganinių arseno junginių, kuriems taikoma ši direktyva;

4. formaldehido;

5. 4,4’-metilen-bis(2-chloranilino) („MOCA“).

Direktyvoje nustatyta daug bendrųjų būtiniausių reikalavimų panaikinti ar sumažinti visų kancerogenų ir mutagenų, kuriems ji taikoma, poveikį. Darbdaviai turi nustatyti ir įvertinti darbuotojų riziką, susijusią su konkrečių kancerogenų ir mutagenų profesiniu poveikiu, ir privalo užkirsti kelią poveikiui ten, kur esama rizikos.

Ši iniciatyva dėl Direktyvos 2004/37 pakeitimo atitinka Europos socialinių teisių ramstį. Ja įgyvendinamas 10-asis principas „Sveikos, saugios ir pritaikytos darbo sąlygos“ ir tiesiogiai prisidedama prie aukšto lygio darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos. Teisinės sistemos modernizavimas nustatant atnaujintas kancerogenų ir mutagenų profesinio poveikio ribines vertes taip pat priskirtas pagrindiniams darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities prioritetams 2017 m. sausio mėn. Komisijos komunikate „Saugesnės ir sveikesnės darbo vietos visiems“.

Skaičiuojama, kad priėmus pasiūlymą ilgesniuoju laikotarpiu daugiau kaip 1 000 000 ES darbuotojų gaus naudos dėl pagerėjusios prevencijos ir apsaugos, susijusios su kancerogeninių ir mutageninių medžiagų profesiniu poveikiu, galinčiu prisidėti sukeliant įvairių tipų vėžinius susirgimus; bus išvengta 22 000 susirgimų atvejų.

Nuomonės referentas tvirtai pritaria minėtam pasiūlymui su kai kuriais pakeitimais, kuriais daugiausia siekiama pabrėžti būtinybę reguliariai apžvelgti ir atnaujinti į sąrašą įtraukiamus galimus kancerogenus ar mutagenus, remiantis moksliniais duomenimis. Nuomonės referentas taip pat mano, kad visoms medžiagoms, kurios gali padidinti profesinio vėžio riziką, turi būti taikomi ES teisės aktai.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge paskelbto Europos socialinių teisių ramsčio43 10 principu nustatoma, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į sveikas, saugias ir pritaikytas darbo sąlygas. Teisė į aukšto lygio sveikatos ir saugos apsaugą darbe ir į prie profesinių darbuotojo reikmių pritaikytas darbo sąlygas leidžia jam ilgiau dalyvauti darbo rinkoje; ši teisė aprėpia ir apsaugą nuo kancerogenų ir mutagenų darbo vietoje;

(1)  vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos socialinės politikos tikslų yra išvengti socialinio susiskaidymo ir socialinio dempingo Europoje naujomis jėgomis kryptingai siekiant geresnių gyvenimo ir darbo sąlygų Sąjungoje. Tai ir vienas iš 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge paskelbto Europos socialinių teisių ramsčio, kurio 10 principu nustatoma, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į sveikas, saugias ir pritaikytas darbo sąlygas, tikslų. Teisė į aukšto lygio sveikatos ir saugos apsaugą darbe ir į prie profesinių darbuotojo reikmių pritaikytas darbo sąlygas leidžia jam ilgiau dalyvauti darbo rinkoje; ši teisė aprėpia ir apsaugą nuo kancerogenų ir mutagenų darbo vietoje;

__________________

__________________

43 Europos Socialinių teisių ramstis, 2017 m. lapkričio mėn.https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_lt

43 Europos Socialinių teisių ramstis, 2017 m. lapkričio mėn.https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_lt

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje visų pirma užtikrinama pagrindinė teisė į gyvybę (2 straipsnis) ir teisė į sąžiningas ir teisingas darbo sąlygas, susijusias su sveikata, sauga ir orumu (31 straipsnio 1 dalis);

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  SESV 153, 154 ir 155 straipsniuose nustatoma socialinių partnerių kompetencijos sritis ir įgaliojimai derėtis dėl susitarimų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, ir užtikrinti jų vykdymą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB44 siekiama darbuotojus apsaugoti nuo pavojaus jų sveikatai ir saugai, gresiančio dėl kancerogenų arba mutagenų poveikio darbo vietoje. Direktyvoje 2004/37/EB numatytas nuoseklus apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenais ir mutagenais, lygis taikant bendrųjų principų sistemą, kad valstybės narės galėtų užtikrinti nuoseklų būtiniausių reikalavimų taikymą. Privalomos profesinio poveikio ribinės vertės, nustatytos remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, ekonomines galimybes, išsamų socialinio ir ekonominio poveikio įvertinimą ir galimybes naudotis poveikio matavimo protokolais ir metodais darbo vietoje, yra svarbūs Direktyva 2004/37/EB nustatytų bendrųjų darbuotojų apsaugos priemonių komponentai. Direktyvoje 2004/37/EB numatytais būtiniausiais reikalavimais siekiama apsaugoti darbuotojus Sąjungos lygmeniu. Griežtesnes privalomas profesinio poveikio ribines vertes gali nustatyti valstybės narės;

(2)  šioje direktyvoje pateiktais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB44 pakeitimais siekiama nustatyti veiksmingesnes sveikatos priemones ir pagerinti bei sustiprinti darbuotojų sveikatos apsaugą nuo pavojaus, gresiančio dėl kancerogenų arba mutagenų poveikio darbo vietoje, ir užtikrinti jų saugą, vadovaujantis atsargumo principu. Direktyvoje 2004/37/EB numatytas nuoseklus apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenais ir mutagenais, lygis taikant bendrųjų principų sistemą, kad valstybės narės galėtų užtikrinti nuoseklų būtiniausių reikalavimų taikymą. Privalomos profesinio poveikio ribinės vertės nustatytos remiantis šiuo metu turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, ekonomines galimybes, išsamų socialinio ir ekonominio poveikio įvertinimą ir galimybes naudotis poveikio matavimo protokolais ir metodais darbo vietoje. Labai svarbu, kad šie svarbūs Direktyva 2004/37/EB nustatyti komponentai būtų nuolat stebimi ir reguliariai persvarstomi bei atnaujinami, atsižvelgiant į naujausius mokslinius tyrimus ir duomenis. Direktyvoje 2004/37/EB numatytais būtiniausiais reikalavimais siekiama apsaugoti darbuotojus Sąjungos lygmeniu. Griežtesnes privalomas profesinio poveikio ribines vertes gali nustatyti valstybės narės;

________________

________________

44 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), OL L 158, 2004 4 30, p. 50.

44 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), OL L 158, 2004 4 30, p. 50.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  profesinio poveikio ribinės vertės yra pagal Direktyvą 2004/37/EB nustatyto rizikos valdymo dalis. Tų ribinių verčių laikymasis nedaro poveikio kitoms Direktyvoje 2004/37/EB nustatytoms darbdavių pareigoms, visų pirma kancerogenų ir mutagenų naudojimo darbo vietoje mažinimui, kancerogenų ir mutagenų poveikio darbuotojams prevencijai ar mažinimui ir priemonėms, kurios tuo tikslu turėtų būti įgyvendinamos. Tos priemonės, kiek tai techniškai įmanoma, turėtų apimti kancerogeno arba mutageno pakeitimą darbuotojo sveikatai nepavojinga arba mažiau pavojinga chemine medžiaga, mišiniu ar procesu, uždaros sistemos naudojimą ar kitas priemones, kuriomis siekiama sumažinti poveikio darbuotojams lygį. Tokiomis aplinkybėmis, kai esama neaiškumų, būtina atsižvelgti į atsargumo principą;

(3)  profesinio poveikio ribinės vertės yra pagal Direktyvą 2004/37/EB nustatyto rizikos valdymo dalis. Ribinės vertės turėtų būti reguliariai persvarstomos ir atnaujinamos laikantis atsargumo principo, darbuotojų apsaugos principo ir atsižvelgiant į turimus mokslinius ir techninius duomenis apie kancerogenus ir mutagenus. Be to, reikėtų apsvarstyti galimybę tobulinti matavimo metodus, rizikos valdymo priemones ir kitus svarbius veiksnius. Tų ribinių verčių laikymasis nedaro poveikio kitoms Direktyvoje 2004/37/EB nustatytoms darbdavių pareigoms, visų pirma kancerogenų ir mutagenų naudojimo darbo vietoje mažinimui, kancerogenų ir mutagenų poveikio darbuotojams prevencijai ar mažinimui ir priemonėms, kurios tuo tikslu turėtų būti įgyvendinamos. Tos priemonės, kiek tai techniškai įmanoma, turėtų apimti kancerogeno arba mutageno pakeitimą darbuotojo sveikatai nepavojinga arba mažiau pavojinga chemine medžiaga, mišiniu ar procesu, uždaros sistemos naudojimą ar kitas priemones, kuriomis siekiama sumažinti poveikio darbuotojams lygį. Tokiomis aplinkybėmis, kai esama neaiškumų, būtina atsižvelgti į atsargumo principą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  daugelio kancerogenų ir mutagenų atveju moksliškai neįmanoma nustatyti lygio, kurio neviršijus poveikis nebūtų kenksmingas. Nors pagal Direktyvą 2004/37/EB nustačius kancerogenų ir mutagenų ribines vertes darbo vietoje visiškai nepanaikinama rizika darbuotojų sveikatai ir saugai, kurią kelia jų poveikis darbo vietoje (likutinė rizika), visgi tai padeda žymiai sumažinti su tokiu poveikiu susijusią riziką, taikant laipsnišką ir tikslų nustatymu grindžiamą požiūrį remiantis Direktyva 2004/37/EB. Kitų kancerogenų ir mutagenų atveju gali būti moksliškai įmanoma nustatyti lygį, kurio neviršijus poveikis neturėtų būti kenksmingas;

(4)  daugelio kancerogenų ir mutagenų atveju moksliškai neįmanoma nustatyti lygio, kurio neviršijus poveikis nebūtų kenksmingas. Nors pagal Direktyvą 2004/37/EB nustačius kancerogenų ir mutagenų ribines vertes darbo vietoje visiškai nepanaikinama rizika darbuotojų sveikatai ir saugai, kurią kelia jų poveikis darbo vietoje (likutinė rizika), visgi tai padeda žymiai sumažinti su tokiu poveikiu susijusią riziką, taikant laipsnišką ir tikslų nustatymu grindžiamą požiūrį remiantis Direktyva 2004/37/EB;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  šia direktyva gerinama darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga jų darbo vietoje. Direktyvoje 2004/37/EB reikėtų nustatyti naujas ribines vertes atsižvelgiant į turimą informaciją, įskaitant naujus mokslinius ir techninius duomenis ir įrodymais pagrįstus geriausios praktikos pavyzdžius, metodus ir protokolus poveikio lygiui darbo vietoje matuoti. Ta informacija, jei įmanoma, turėtų apimti duomenis apie likutinę riziką darbuotojų sveikatai ir Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinio komiteto (SCOEL) bei Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rizikos vertinimo komiteto (RAC), taip pat Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto (ACSH)) nuomones. Su likutine rizika susijusi informacija, viešai skelbiama Sąjungos lygmeniu, yra vertinga būsimam darbui siekiant apriboti kancerogenų ir mutagenų keliamą profesinio poveikio riziką. Tokios informacijos skaidrumas turėtų būti toliau skatinamas;

(6)  šia direktyva didinamas darbuotojų sveikatos apsaugos lygis siekiant pagerinti sveikatą ir saugą darbo vietoje. Direktyvoje 2004/37/EB reikėtų nustatyti naujas ribines vertes atsižvelgiant į turimą informaciją, įskaitant naujus mokslinius ir techninius duomenis ir įrodymais pagrįstus geriausios praktikos pavyzdžius, metodus ir protokolus poveikio lygiui darbo vietoje matuoti. Ta informacija, jei įmanoma, turėtų apimti duomenis apie likutinę riziką darbuotojų sveikatai ir Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinio komiteto (SCOEL) bei Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rizikos vertinimo komiteto (RAC), taip pat Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto (ACSH)) nuomones. Su likutine rizika susijusi informacija, viešai skelbiama Sąjungos lygmeniu, yra vertinga būsimam darbui siekiant apriboti kancerogenų ir mutagenų keliamą profesinio poveikio riziką. Turėtų būti toliau skatinamos skaidrumo užtikrinimo priemonės, taip pat prevencija ir informavimo kampanijos Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kad būtų galima užtikrinti geriausią galimą apsaugos lygį, būtina atsižvelgti ir į kitus negu įkvėpimas visų kancerogenų ir mutagenų patekimo būdus, įskaitant galimybę įsiskverbti per odą; šioje direktyvoje numatyti Direktyvos 2004/37/EB III priedo pakeitimai yra pirmieji veiksmai atliekant Direktyvos 2004/37/EB atnaujinimą ilgesniu laikotarpiu;

(7)  kad būtų galima užtikrinti geriausią galimą apsaugos lygį, būtina pagal mokslinius duomenis atsižvelgti ir į kitus negu įkvėpimas visų kancerogenų ir mutagenų patekimo būdus, turint mintyje pastebėjimus dėl įsiskverbimo per odą galimybės – konkrečiai, įtraukiant įrašus apie odą, didesnį odos ir kvėpavimo takų jautrumą ir kvėpavimo organų ir odos jautrinimą. Šioje direktyvoje numatyti Direktyvos 2004/37/EB III priedo pakeitimai yra pirmieji veiksmai atliekant Direktyvos 2004/37/EB atnaujinimą ilgesniu laikotarpiu;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  tikimasi, kad kancerogenų ir mutagenų poveikio darbo vietoje ribinių verčių nustatymas padės išvengti didelių sveikatos problemų ir vėžio ir kartu pagerins darbuotojų ir jų artimiausios aplinkos asmenų gyvenimo kokybę ir gerovę, todėl pailgės jų darbingas amžius, padidės našumas ir konkurencingumas ES ir bus lengviau užtikrinti įmonėms vienodas sąlygas ES;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kalbant apie kadmį, kai kuriuose sektoriuose trumpuoju laikotarpiu gali būti sunku laikytis 0,001 mg/m3 ribinės vertės. Todėl turėtų būti nustatytas septynerių metų pereinamasis laikotarpis, kuriuo turėtų būti taikoma 0,004 mg/m3 ribinė vertė;

(12)  kalbant apie kadmį, kai kuriuose sektoriuose trumpuoju laikotarpiu gali būti sunku laikytis 0,001 mg/m3 ribinės vertės. Todėl turėtų būti nustatytas penkerių metų pereinamasis laikotarpis, kuriuo turėtų būti taikoma 0,004 mg/m3 ribinė vertė;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kalbant apie berilį, kai kuriuose sektoriuose trumpuoju laikotarpiu gali būti sunku laikytis 0,0002 mg/m3 ribinės vertės. Todėl turėtų būti nustatytas penkerių metų pereinamasis laikotarpis, kuriuo turėtų būti taikoma 0,0006 mg/m3 ribinė vertė;

(14)  kalbant apie berilį, kai kuriuose sektoriuose trumpuoju laikotarpiu gali būti sunku laikytis 0,0002 mg/m3 ribinės vertės. Todėl turėtų būti nustatytas ketverių metų pereinamasis laikotarpis, kuriuo turėtų būti taikoma 0,0006 mg/m3 ribinė vertė;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  turima pakankamai įrodymų, kad dyzelinių variklių išmetamieji teršalai yra kancerogeniniai. 2012 m. Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra dyzelinių variklių išmetamąsias dujas pripažino kancerogeninėmis žmonėms (1 grupė), remdamasi pakankamais įrodymais, kad jų poveikis yra susijęs su padidėjusiu pavojumi susirgti plaučių vėžiu. Nauja dyzelinių variklių technologija pakeitė dyzelinio variklio išmetalų kokybę ir kiekį ir dėl to sumažėjo su tuo susijusi vėžinių susirgimų rizika. Kadangi perėjimas nuo senųjų prie naujųjų dyzelinių variklių technologijų užtruks nemažai laiko, dar daugelį metų darbuotojai darbo vietose patirs tiek senųjų, tiek naujųjų dyzelinių variklių išmetamųjų dujų poveikį. Dyzelinių variklių išmetamieji teršalai susidaro vykstant procesams, todėl jie neklasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, reikėtų nustatyti dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų ribinę vertę. Todėl į I priedą reikia įtraukti darbą, kurį atliekant esama dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų poveikio, ir Direktyvos 2004/37/EB III priede nustatyti dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų ribinę vertę. Direktyvos I ir III prieduose reikėtų aprašyti visų rūšių dyzelinių variklių išmetamas dujas, todėl nesvarbu, ar išmetamieji teršalai yra išskiriami senų, ar naujų dyzelinių variklių. Elementinė anglis yra žinoma kaip atitinkamas dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų žymuo;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b)  tam tikri policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) mišiniai atitinka klasifikavimo kaip kancerogenai kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai kancerogenai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/37/EB. Tokių mišinių poveikis gali būti patiriamas atliekant darbą, kurio metu vyksta degimo procesai, pavyzdžiui, iš vidaus degimo variklių išmetamos dujos, ir, be kita ko, aukštatemperatūrio deginimo procesai. Todėl esamas šios direktyvos I priedo 2 įrašas turėtų būti išplėstas, kad apimtų kitus poveikio darbe atvejus, kai darbuotojai patiria šių medžiagų ir jų mišinių poveikį. Be to, remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, tikslinga A dalyje nustatyti PAH mišinių, kurių rodiklis yra benz(a)pirenas, ribinę vertę;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  panašiai šios direktyvos įgyvendinimo pridėtinės vertės ilgalaikis vertinimas rodo, kad tai pagerins darbo sąlygas daugiau kaip 1 000 000 darbuotojų ES ir leis išvengti daugiau kaip 22 000 profesinių ligų;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šioje direktyvoje nustatytos ribinės vertės bus nuolat peržiūrimos siekiant užtikrinti jų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1907/200650, visų pirma siekiant atsižvelgti į ribinių verčių, nustatytų pagal Direktyvą 2004/37/EB, ir išvestinių ribinių poveikio nesukeliančių verčių, nustatytų pavojingoms cheminėms medžiagoms pagal tą reglamentą, sąsają siekiant veiksmingai apsaugoti darbuotojus;

(21)  šioje direktyvoje nustatytos ribinės vertės turi būti nuolat tikrinamos, stebimos ir reguliariai peržiūrimos siekiant užtikrinti jų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1907/200650, visų pirma siekiant atsižvelgti į ribinių verčių, nustatytų pagal Direktyvą 2004/37/EB, ir išvestinių ribinių poveikio nesukeliančių verčių, nustatytų pavojingoms cheminėms medžiagoms pagal tą reglamentą, sąsają siekiant veiksmingai apsaugoti darbuotojus;

________________

________________

50 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

50 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)   laikantis šioje direktyvoje nurodytų pereinamųjų laikotarpių susidaro sąlygos patvirtinti tinkamas priemones, kurios leistų iš anksto sureaguoti į bet kokias permainas ir planuoti investicijas, kad būtų išvengta neigiamo poveikio įmonėms ar darbuotojams. Pavyzdžiui, tam tikroms medžiagoms nustačius pereinamąjį laikotarpį, MVĮ bus lengviau spręsti konkrečius techninius klausimus ir pakaks laiko iš anksto numatyti investicijas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo -1 pastraipa (nauja)

Direktyva 2004/37/EB

I priedo 5 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Į Direktyvos 2004/37/EB I priedą įtraukiamas šis punktas:

 

„5a. Darbas, susijęs su dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų poveikiu“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo -1 a pastraipa (nauja)

Direktyva 2004/37/EB

I priedo 5 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Į Direktyvos 2004/37/EB I priedą įtraukiamas šis punktas:

 

„5b. Darbas, susijęs su policiklinių aromatinių angliavandenilių, esančių akmens anglies suodžiuose, akmens anglies dervoje ar akmens anglies degute, poveikiu, ir darbas, susijęs su policiklinių aromatinių angliavandenilių poveikiu, visų pirma vykstant bet kokiam degimo procesui, pavyzdžiui, kai iš vidaus degimo variklio išmetamos dujos, ir, be kita ko, aukštatemperatūrio deginimo procesui“

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo 1 pastraipa

Direktyva 2004/37/EB

III priedo A punkto lentelės skilties „Pereinamojo laikotarpio priemonės“ 1 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ribinė vertė 0,004 mg/m3 iki xx yyyy 202z [7 metai]

Ribinė vertė 0,004 mg/m3 iki xx yyyy 202z [5 metai]

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo 1 pastraipa

Direktyva 2004/37/EB

III priedo A punkto lentelės skilties „Pereinamojo laikotarpio priemonės“ 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ribinė vertė 0,0006 mg/m3 iki xx yyyy 202z [5 metai]

Ribinė vertė 0,0006 mg/m3 iki xx yyyy 202z [4 metai]

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo 1 pastraipa

Direktyva 2004/37/EB

III priedo A punkto lentelės skilties „Cheminės medžiagos pavadinimas“ 5 a eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Policiklinių aromatinių angliavandenilių mišiniai, kuriuose yra benz(a)pireno ir kurie pagal direktyvą yra kancerogenai

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo 1 pastraipa

Direktyva 2004/37/EB

III priedo A punkto lentelės skilties „Ribinės vertės“, skilties „8 val.“, skilties „mg/m3“ 5 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

0,0000710a

 

________________

 

10a benz(a)pirenas, kaip visos policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos žymuo

Pagrindimas

Šis lygis taikomas Vokietijoje ir šiuo metu tai yra geriausia patirtis ES.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo 1 pastraipa

Direktyva 2004/37/EB

III priedo A punkto lentelės skilties „Cheminės medžiagos pavadinimas“ 5 b eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Dyzelinių variklių išmetamieji teršalai

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo 1 pastraipa

Direktyva 2004/37/EB

III priedo A punkto lentelės skilties „Ribinės vertės“, skilties „8 val.“, skilties „mg/m3“ 5 b eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

0,00001110b

 

________________

 

10b matuojama kaip elementinė anglis

Pagrindimas

Tai atitinka 4 mirtis 100 000 gyventojų po 40 metų poveikio darbe, kaip apskaičiavo Olandijos darbo saugos ekspertų komitetas. Darbuotojai turėtų nepatirti foninę teršalų koncentraciją viršijančio dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų poveikio.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

Nuorodos

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.4.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jiří Maštálka

23.4.2018

Svarstymas komitete

3.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

Nuorodos

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

5.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Laura Agea

16.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

11.7.2018

9.10.2018

 

 

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Pateikimo data

23.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Mara Bizzotto

GUE

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Peter Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika