RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte

23.11.2018 - (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE)) - ***

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Alojz Peterle

Procedură : 2018/0122(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0383/2018

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte

(08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08462/2018),

–  având în vedere proiectul de Acord de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte (08463/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 212 alineatul (1), cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0417/2018),

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ... 2018 referitoare la propunerea de decizie[1],

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0383/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Japoniei.

  • [1]  Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte

Referințe

08462/2018 – C8-0417/2018 – JOIN(2018)0011 – 2018/0122(NLE)

Data sesizării / cerere de aprobare

18.9.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

AFET

1.10.2018

 

 

 

Raportor

       Data numirii

Alojz Peterle

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

2

7

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Membri supleanți prezenți la votul final

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Data depunerii

23.11.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

7

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 3 decembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate