Процедура : 2018/0042(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0384/2018

Внесени текстове :

A8-0384/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0431

ДОКЛАД     ***I
PDF 776kWORD 72k
26.11.2018
PE 626.775v03-00 A8-0384/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Бернд Луке

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0093),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0112/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 август 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0384/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(3)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(5),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(6),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7) предоставя преференциално третиране за покритите облигации при определени условия. В Директива (ЕС) 20xx/xx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС] се определят основните елементи на покритите облигации и се предвижда общо определение за тях.

(2)  На 20 декември 2013 г. Комисията отправи покана до Европейския банков орган (ЕБО) за представяне на становище относно уместността на рисковите тегла, определени в член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Съгласно становището на ЕБО(8) прилагането на преференциалните рискови тегла, определени в член 129 от посочения регламент, представлява по принцип уместно пруденциално третиране. ЕБО препоръча обаче да се обсъди допълнително възможността за допълване на изискванията за допустимост, установени в член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за да бъдат обхванати поне областите на редуцирането на ликвидния риск, свръхобезпечаването, ролята на компетентния орган, както и допълването на съществуващите изисквания за оповестяване на информация пред инвеститорите(9).

(3)  Предвид становището на ЕБО е целесъобразно да се измени Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез добавяне на допълнителни изисквания за покритите облигации, като по този начин се подобри качеството на покритите облигации, за които се допуска благоприятно капиталово третиране в съответствие с предвиденото в член 129 от посочения регламент.

(4)  По силата на член 129, параграф 1, третата алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013 компетентните органи могат да предоставят частично освобождаване от прилагането на изискването, определено в член 129, параграф 1, първата алинея, буква в), експозициите да отговарят на първа степен на кредитно качество и да разрешат експозиция, която отговаря на втора степен на кредитно качество, в рамките на максимум 10% от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на институцията емитент. Такова частично освобождаване обаче се прилага само след предварителна консултация с ЕБО и само при условие че могат да се документират значителни проблеми във връзка с потенциална концентрация в съответните държави членки, дължащи се на прилагането на изискването за първа степен на кредитно качество. Тъй като изискванията експозициите да отговарят на първа степен на кредитно качество, определена от агенциите за външна кредитна оценка, се спазват все по-трудно в повечето държави членки както в еврозоната, така и извън нея, прилагането на това освобождаване от изискванията бе счетено за необходимо от държавите членки с най-големите пазари на покрити облигации. С цел да се опрости използването на експозиции към кредитни институции като обезпечение за покрити облигации и да се отстрани тази трудност, е необходимо да се измени член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Вместо компетентните органи да имат възможност да предоставят освобождаване от изискванията, е целесъобразно да се установи правило, с което да се разрешават експозиции към кредитни институции, които отговарят на втора степен на кредитно качество, в рамките на максимум 10% от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на институцията емитент, без да е необходима консултация с ЕБО.

(5)  В съответствие с член 129, параграф 1, първата алинея, буква г), подточка ii) и буква е), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013 заеми, обезпечени с първостепенни дялове, емитирани от френските Fonds communs de Titrisation или от равностойни дружества за секюритизация, които секюритизират експозиции, свързани с жилищни или търговски имоти, са допустими активи, които могат да се използват като обезпечение за покрити облигации в рамките на максимум 10% от номиналната стойност на покритите облигации в обращение („прага от 10%“). С член 496 от посочения регламент обаче на компетентните органи се дава възможност да отменят прилагането на прага от 10%. На последно място, с член 503, параграф 4 от същия регламент от Комисията се изисква да направи преглед на целесъобразността на дерогацията, с която на компетентните органи се дава възможност да отменят прилагането на прага от 10%. На 22 декември 2013 г. Комисията поиска от ЕБО да представи становище по този въпрос. На 1 юли 2014 г. ЕБО заяви, че използването като обезпечение на първостепенни дялове, емитирани от френските Fonds communs de Titrisation или от равностойни дружества за секюритизация, които секюритизират експозиции, свързани с жилищни или търговски имоти, би породило опасения от пруденциално естество поради двупластовата структура на програмата за обезпечени със секюритизиращи дялове покрити облигации и поради това би довело до недостатъчна прозрачност по отношение на кредитното качество на пула от обезпечения. По тази причина ЕБО препоръча дерогацията от прага от 10% за първостепенни секюритизиращи дялове, определена понастоящем в член 496 от Регламент (ЕС) № 575/2013, да бъде премахната след 31 декември 2017 г.(10)

(6)  Само в някои държави рамката за покритите облигации позволява включването на ценни книжа, обезпечени с ипотека върху жилищен или търговски имот. Използването на такива структури намалява и се счита за излишно усложняване на програмите за покрити облигации. По тази причина е целесъобразно използването на такива структури като допустими активи изобщо да се премахне. Поради това член 129, параграф 1, първата алинея, буква г), подточка ii) и буква е), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и член 496 от същия регламент следва да бъдат заличени.

(7)  Вътрешногруповите структури от обединени покрити облигации, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013, също са използвани като приемливо обезпечение в съответствие с член 129, параграф 1, първата алинея, буква г), подточка ii) и буква е), подточка ii) от същия регламент. Вътрешногруповите структури от обединени покрити облигации не създават допълнителни рискове от пруденциално естество, тъй като не пораждат същите опасения за сложност като използването на заеми, обезпечени с първостепенни дялове, емитирани от френските Fonds communs de Titrisation или от равностойни дружества за секюритизация, които секюритизират експозиции, свързани с жилищни или търговски имоти. Според ЕБО обезпечаването на покрити облигации със структури от обединени покрити облигации следва да бъде разрешено без ограничения, свързани с размера на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент(11). Буква в) от член 129, параграф 1, първата алинея следва съответно да бъде изменена, за да се премахне изискването за прилагане на пределната стойност от 15% или 10% спрямо експозициите към кредитни институции във вътрешногрупови структури от обединени покрити облигации. Тези вътрешногрупови структури от обединени покрити облигации са уредени с член 9 от Директива (ЕС) 20../… [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС].

(8)  С член 129, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се изисква изложените в член 229, параграф 1 от същия регламент принципи за оценка на недвижими имоти, служещи за обезпечаване на покрити облигации, да се прилагат по отношение на покритите облигации, за да може тези облигации да отговарят на изискванията за преференциално третиране. Изискванията относно допустимостта на активите, служещи за обезпечаване на покрити облигации, се отнасят за общите характеристики за качеството, с които се осигурява устойчивостта на пула от обезпечения, и поради следва да бъдат предмет на разпоредбите на Директива (ЕС) 20../... [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС]. Съответно разпоредбите относно методологията за оценяване също следва да бъдат предмет на разпоредбите на посочената директива. Следователно регулаторните технически стандарти, които се разработват по силата на член 124, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да не се прилагат по отношение на критериите за допустимост на покритите облигации по член 129 от същия регламент. Поради това е необходимо член 129, параграф 3 от посочения регламент да се измени в този смисъл.

(9)  Пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението са необходими за гарантиране на кредитното качество на покритите облигации. В член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се установяват пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението за ипотечни и корабни активи, но не се уточнява начинът на прилагане на тези пределни стойности, което може да създаде несигурност. Пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението следва да се прилагат като непреки ограничения по отношение на обезпечението, което означава, че макар да няма ограничения по отношение на размера на даден базов заем, този заем може да послужи за обезпечение само в рамките на наложените за активите пределни стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението. Пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението определят процентния дял от заема, който се взема предвид по отношение на изискването за обезпечаване на задълженията. Поради това е целесъобразно да се уточни, че пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението определят дела от заема, който се взема предвид по отношение на обезпечаването на покритите облигации.

(10)  С цел осигуряване на по-голяма яснота следва да се уточни също така, че пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението са приложими през целия срок до падежа на заема. Действителното съотношение размер на заема/стойност на обезпечението следва да не се променя, а да остане на равнището 80% от стойността на имота за жилищните заеми и 60% от стойността на имота за търговските заеми и корабите.

(11)  С цел допълнително подобряване на качеството на покритите облигации, за които се предоставя преференциално третиране в съответствие с член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013, това преференциално третиране следва да зависи от наличието на минимално равнище на свръхобезпеченост, което означава равнище на обезпечение, превишаващо изискванията за покритие по член 15 от Директива (ЕС) 20../... [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС]. Държавите членки могат да решат да прилагат по-високо минимално равнище на свръхобезпеченост към покрити облигации, емитирани от кредитни институции, намиращи се на тяхна територия, без това да препятства прилагането на разпоредбите на настоящия регламент към други покрити облигации, които са с по-ниско минимално равнище на свръхобезпеченост и които са в съответствие с настоящия регламент. Целта на това изискване е да се редуцират най-вероятните рискове, свързани с неплатежоспособност или преструктуриране на емитента.

(12)  Едно от изискванията по член 129, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013 е инвестиращата в покрити облигации кредитна институция да получава определена информация за покритите облигации най-малко веднъж на полугодие. Изискванията за прозрачност са неразделна част от покритите облигации, като с тях се гарантира единно равнище за оповестяване и се дава възможност на инвеститорите да извършат необходимата оценка на риска, с което се подобряват съпоставимостта, прозрачността и стабилността на пазара. Поради това е целесъобразно да се гарантира, че изискванията за прозрачност се прилагат по отношение на всички покрити облигации, което може да бъде постигнато чрез включването на тези изисквания в Директива (ЕС) 20../... [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС] като обща структурна характеристика на покритите облигации. Член 129, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013 следва съответно да бъде заличен.

(13)  Покритите облигации са инструменти за дългосрочно финансиране и поради това се емитират с предвиден срок до падежа от няколко години. По тази причина е необходимо да се гарантира, че покритите облигации, които са емитирани преди 31 декември 2007 г. или преди [До Службата за публикации: моля, въведете началната дата на прилагане на настоящия регламент], не биват засегнати. За тази цел покритите облигации, които са емитирани преди 31 декември 2007 г., следва да продължат да са освободени от изискванията по Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на допустимите активи, свръхобезпечаването и заместващите активи. Освен това други видове покрити облигации, които отговарят на изискванията по член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и са емитирани преди [До Службата за публикации: моля, въведете началната дата на прилагане на настоящия регламент], следва да бъдат освободени от изискванията за свръхобезпеченост и заместващи активи и да продължат да са допустими за целите на преференциалното третиране по посочения регламент до настъпването на падежа им.

(14)  Настоящият регламент следва да се прилага във връзка с [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС]. С цел да се гарантира съгласуваното прилагане на новата законодателна рамка за определяне на структурните характеристики на емитирането на покрити облигации и на изменените изисквания за преференциално третиране, прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено, за да съвпадне с датата, от която държавите членки трябва да започнат да прилагат разпоредбите за транспониране на посочената директива.

(15)  Поради това Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013

Регламент (ЕС) № 575/2013 се изменя, както следва:

-1.  в член 4, параграф 1 се добавя следната буква:

„(128а) „падежни структури с възможност за удължаване“ означава механизъм, който предвижда възможността при настъпването на активиращо събитие да се удължи предвиденият срок до падежа на покритите облигации за определен период от време;“

1.  Член 129 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

(i)  първата алинея се изменя, както следва:

–  уводното изречение се заменя със следното:

„За да могат да се ползват от посоченото в параграфи 4 и 5 преференциално третиране, покритите облигации по член 2 от Директива (ЕС) 20xx/xxxx на Европейския парламент и на Съвета*[До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС], трябва да отговарят на изискванията в параграфи 3, 3а и 3б от настоящия член и да са обезпечени с някой от изброените по-долу допустими активи:

______________________________

*  [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС (ОВ C […], […], стр. […])].“;

–  буква в) се заменя със следното:

„в) експозиции към кредитни институции, които отговарят на първа или втора степен на кредитно качество, или експозиции под формата на краткосрочни депозити с падеж, който не надхвърля 100 дни, когато тези депозити са използвани за покриване и отговарят на изискванията на националното законодателство за ликвиден буфер на пула от обезпечения, в съответствие с член 16 от Директива (ЕС) 20xx/xxxx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС], и договори за деривати, удовлетворяващи изискванията на националното законодателство в съответствие с член 11 от Директива (ЕС) 20xx/xxxx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС] към кредитни институции, които отговарят на трета степен на кредитно качество, ако компетентните органи са дали разрешение за експозиция под формата на договори за деривати , съгласно настоящата глава.“;

–  в буква г) се заличава подточка ii);

–  в буква е) подточки i) и (ii) се заменят със следното:

„е) заеми, обезпечени с търговски недвижими имоти или с недвижими имоти с нежилищно предназначение, държани за нестопански цели, до по-ниската от следните две стойности – размерът на главницата на съответните ипотеки, заедно с всички предходни ипотеки, от една страна, и 60% от стойността на предоставения като обезпечение имот, от друга страна.“;

(ii)  втората алинея се заменя със следното:

„За целите на първата алинея, буква в) експозициите, възникнали вследствие на прехвърляне и управление на плащания на кредитополучателите или вследствие на постъпления от осребряване на имуществото на кредитополучатели по заеми, обезпечени с имоти, предоставени като обезпечение на първостепенните дялове или дългови ценни книжа, не се включват при изчислението на посочените в тази буква пределни стойности.“;

(iii)  третата алинея се заличава;

б)  вмъкват се следните параграфи 1а, 1б и 1в:

„1а. За целите на параграф 1, първата алинея, буква в) се прилага следното:

а) за експозициите към кредитни институции, които отговарят на първа степен на кредитно качество, размерът на експозицията не може да превишава 15% от номиналната стойност на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент;

б) за експозициите към кредитни институции, които отговарят на втора степен на кредитно качество, размерът на експозицията не може да превишава 10% от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент;

ба) за експозициите под формата на краткосрочни депозити и договори за деривати към кредитни институции, които отговарят на трета степен на кредитно качество, размерът на експозицията не може да превишава 5% от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент;

Компетентните органи, определени съгласно член 18, параграф 2 от Директива (ЕС) 20../... [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС], след като се консултират с ЕБО, могат да позволят експозиции под формата на договори за деривати към кредитни институции, които отговарят на трета степен на кредитно качество, само когато могат да бъдат документирани съществени проблеми с потенциална концентрация в съответните държави членки поради прилагането на изискванията за първа степен на кредитно качество и втора степен на кредитно качество, посочени в настоящия параграф.

в) общата експозиция към кредитни институции, които отговарят поне на трета степен на кредитно качество съгласно определеното в настоящата глава, не може да превишава 15% от ▌номиналната стойност на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент. Общата експозиция към кредитни институции, които отговарят на степен на кредитно качество, която е по-ниска от първа степен на кредитно качество съгласно определеното в настоящата глава, не може да превишава 10% от номиналната стойност на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент.

1б. За целите на параграф 1, първата алинея, буква г), подточка i) пределната стойност от 80% се прилага на база всеки отделен заем и определя дела от заема, който се взема предвид по отношение на обезпечаването на свързаните с покритата облигация задължения, и е приложима за целия срок до падежа на заема.

Стойностите на предоставените като обезпечение имоти се наблюдават редовно и се актуализират ежегодно от емитента, като се използва метод на индексиране, основаващ се на пазарните цени на недвижимата собственост. Пълният размер на заема, независимо от пределната стойност, посочена в първата алинея от настоящия параграф, подлежи на отделянето на активи в пула от обезпечения съгласно член 12 от Директива (ЕС) 20xx/xxxx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС].

1в. За целите на параграф 1, първата алинея, буква e) ▌и буква ж) пределната стойност от 60 % се прилага на база всеки отделен заем и определя дела от заема, който се взема предвид по отношение на обезпечаването на свързаните с покритата облигация задължения, и е приложима за целия срок до падежа на заема.

Пълният размер на заема, независимо от пределната стойност, посочена в първата алинея от настоящия параграф, подлежи на отделянето на активи в пула от обезпечения съгласно член 12 от Директива (ЕС) 20xx/xxxx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС].“;

в)  параграф 3 се заменя със следното:

"3. За служещите за обезпечаване на покрити облигации недвижими имоти, които са в съответствие с настоящия регламент, трябва да бъдат изпълнени изискванията по член 208. По отношение на активите, служещи за обезпечение, които са в съответствие с параграф 1, първа алинея, буква ж) от настоящия член, трябва да бъдат изпълнени същите изисквания, които се прилагат за търговските имоти.“;

г)  вмъкват се следните параграфи 3а и 3б:

„3а. Освен че трябва да бъдат обезпечени с изброените в параграф 1 допустими активи, покритите облигации подлежат на изискването за минимално равнище на свръхобезпеченост от 5%, определено в член 3, параграф 12 от Директива (ЕС) 20xx/xx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС].

За целите на първата алинея общата номинална стойност на всички активи в пула от обезпечения трябва да бъде най-малко равна на общата номинална стойност на покритите облигации в обращение („принцип на номиналната стойност“) и да е сформирана от посочени в параграф 1 допустими активи.

За активите, които се вземат предвид по отношение на минималното равнище на свръхобезпеченост, ▌се прилагат изискванията за кредитно качество и пределните стойности относно размера на експозицията, посочени в параграф 1. Те се смятат за част от съответните пределни стойности.

Държавите членки могат да решат да приложат по-ниско минимално равнище на свръхобезпеченост за покритите облигации или могат да разрешат на компетентните си органи да направят това, в случай че са изпълнени следните условия:

а) изчисляването на равнището на свръхобезпеченост се основава на модел, при който се вземат предвид определените за активите рискови тегла, или на модел, при който оценката на активите зависи от ипотечната заемна стойност по определението в член 4, параграф 1, точка 74;

б) минималното равнище на свръхобезпеченост не може да бъде по-ниско от 2% въз основа на принципа на номиналната стойност;

ба) равнището на свръхобезпеченост трябва да бъде публично оповестявано от кредитната институции, която редовно емитира покрити облигации.

3б. Посочените в параграф 1 допустими активи могат да бъдат включени в пула от активи като заместващи активи по определението в член 3, параграф 11 от Директива (ЕС) 20xx/xx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС] на първичните активи по определението в член 3, параграф 10 от същата директива, при спазване на пределните стойности относно кредитното качество и размера на експозицията, определени в параграф 1 от настоящия член.“;

д)  параграфи 6 и 7 се заменят със следното:

"6. Изискванията по параграфи 1, 3, 3а и 3б не се прилагат за покритите облигации, емитирани преди 31 декември 2007 г. Те могат да бъдат третирани преференциално по параграфи 4 и 5 до падежа им.

7. За покритите облигации, емитирани преди [До Службата за публикации: моля, въведете началната дата на прилагане на настоящия регламент] не се прилагат изискванията по параграфи 3а и 3б. Те могат да бъдат третирани преференциално по параграфи 4 и 5 до падежа им.

7а.  За целите на параграф 1, първа алинея, буква г), подточка i), буква д), буква е) и буква ж) държавите членки може да решат да приложат по-високи пределни стойности, отнасящи се до дела на заема, който се взема предвид по отношение на обезпечаването на задълженията, в случай че са изпълнени следните условия:

а) пределните стойности, посочени в тези букви, са приложими към момента на първоначалното включване на заема в пула от обезпечения;

б) делът на заема над пределните стойности, посочени в тези подточки, остава в пула от обезпечения през целия срок на заема и отговаря на изискванията на Директива (ЕС) 20xx/xx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС];

в) изчисляването на равнището на свръхобезпеченост се основава на подход, при който се взема предвид базисният риск на активите, или на подход, при който оценката на активите зависи от ипотечната заемна стойност;

г) пределната стойност по отношение на дела на заема, допринасящ за покриването на задълженията, не надвишава 100%.

(2)  в член 416, параграф 2, буква а) подточка ii) се заменя със следното:

"ii) те са облигации съгласно посоченото в член 2 от Директива (ЕС) 20xx/xxxx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС], различни от посочените в подточка i) от настоящата буква;“;

(3)  в член 425 параграф 1 се заменя със следното:

"1. Институциите отчитат входящите ликвидни потоци. Ограничените входящи ликвидни потоци са входящите ликвидни потоци, ограничени до 75% от размера на изходящите ликвидни потоци. Институциите могат да изключат от прилагането на тази пределна стойност входящите ликвидни потоци от влогове в други институции, за които може да се приложи третирането по член 113, параграф 6 или 7. Институциите могат да изключат от прилагането на тази пределна стойност входящите ликвидни потоци от суми, дължими от кредитополучатели и инвеститори в облигации, които са свързани с ипотечно кредитиране, финансирано чрез облигации, за които може да се приложи третирането по член 129, параграф 4, 5 или 6, или чрез покрити облигации съгласно посоченото в член 2 от Директива (ЕС) 20xx/xxxx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС]. Институциите могат да изключат от прилагането на тази пределна стойност входящите потоци по насърчителни заеми, по които са посредник. След предварително одобрение от компетентния орган, който отговаря за надзора на индивидуална основа, институцията може да изключи напълно или частично входящите потоци от прилагането на тази пределна стойност, когато доставчикът е институция майка или дъщерна институция на институцията или е друго дъщерно предприятие на същата институция майка, или е свързан с институцията чрез определено отношение по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО.“;

(4)  в член 427, параграф 1, буква б) подточка x) се заменя със следното:

„x) задължения, които произтичат от емитирани ценни книжа, отговарящи на условията за третирането, предвидено в член 129, параграф 4 или 5, или съгласно посоченото в член 2 от Директива (ЕС) 20xx/xxxx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС];“;

(5)  в член 428, параграф 1, буква з) подточка iii) се заменя със следното:

„iii) предмет на съчетано (посредническо) финансиране чрез облигации, отговарящи на условията за третирането по член 129, параграф 4 или 5, или чрез облигации съгласно посоченото в член 2 от Директива (ЕС) 20xx/xxxx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС];“;

(6)  член 496 се заличава;

(7)  в точка 6 от ПРИЛОЖЕНИЕ III буква в) се заменя със следното:

"„в) те са покрити облигации съгласно посоченото в член 2 от Директива (ЕС) 20xx/xxxx [До Службата за публикации: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС], различни от посочените в буква б) от настоящата точка.“;

Член 2Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [датата, от която държавите членки трябва да започнат да прилагат разпоредбите за транспониране на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

ОВ С 382, 23.10.2018 г., стр. 2.

(2)

ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 56.

(3)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(4)

ОВ C , г., стр. .

(5)

ОВ C , г., стр. .

(6)

ОВ C , г., стр. .

(7)

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(8)

Становище на Европейския банков орган относно преференциалното капиталово третиране на покритите облигации, EBA/Op/2014/04.

(9)

Препоръки EU COM 1-A до 1-D, изложени в Становище EBA/Op/2014/04.

(10)

Препоръка EU COM 2, изложена в Становище EBA/Op/2014/04.

(11)

Пак там.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Експозиции под формата на покрити облигации

Позовавания

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.4.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

JURI

27.3.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Бернд Луке

31.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместник(-ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Заместник(-ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Дата на внасяне

26.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност