ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech

26.11.2018 - (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Bernd Lucke


Postup : 2018/0042(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0384/2018
Předložené texty :
A8-0384/2018
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0093),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0112/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 22. srpna 2018[1],

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0384/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[3]*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky[4],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[5],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů[6],

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Článek 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013[7] přiznává krytým dluhopisům za určitých podmínek preferenční zacházení. Směrnice (EU) 20xx/xx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) 20xx/xx o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU] uvádí hlavní prvky krytých dluhopisů a společnou definici krytých dluhopisů.

(2)  Dne 20. prosince 2013 Komise požádala Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) o radu ohledně vhodnosti rizikových vah stanovených v článku 129 nařízení (EU) č. 575/2013. Podle orgánu EBA[8] zacházení spočívající v preferenčních rizikových vahách stanovené v článku 129 nařízení v zásadě je vhodný obezřetnostní režim. Orgán EBA však doporučil zvážit možnost rozšířit kritéria způsobilosti podle článku 129 nařízení (EU) č. 575/2013 tak, aby zahrnovala přinejmenším snižování rizik likvidity, přezajištění, úlohu příslušného orgánu a další rozpracování stávajících požadavků na poskytování informací investorům[9].

(3)  V návaznosti na stanovisko orgánu EBA je vhodné změnit nařízení (EU) č. 575/2013 a doplnit do něj další požadavky na kryté dluhopisy, kterými se zlepší kvalita krytých dluhopisů způsobilých pro preferenční kapitálové zacházení dle článku 129 uvedeného nařízení.

(4)  Podle čl. 129 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 575/2013 mohou příslušné orgány částečně upustit od uplatňování požadavku podle čl. 129 odst. 1 prvního pododstavce písm. c), aby expozice splňovaly stupeň úvěrové kvality 1, a povolit expozice splňující podmínky stupně úvěrové kvality 2 až do výše 10 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující instituce. Tuto částečnou výjimku lze však uplatnit až po konzultaci s orgánem EBA a za předpokladu, že významné potenciální problémy koncentrace mohou být v dotčených členských státech zdokumentovány v důsledku uplatnění požadavku stupně úvěrové kvality 1. Vzhledem k tomu, že požadavky, které musí expozice splňovat, aby dosáhly stupně úvěrové kvality 1, poskytnuté externími ratingovými agenturami, je ve většině členských států eurozóny i mimo ni čím dál obtížnější splnit, dospěly členské státy, v nichž se nacházejí největší trhy s krytými dluhopisy, k tomu, že je nutné částečnou výjimku uplatňovat. Aby bylo jednodušší expozice vůči úvěrovým institucím využívat jako kolaterál pro kryté dluhopisy a tato obtížnost se zmírnila, je nutné změnit čl. 129 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013. Namísto toho, aby příslušné orgány mohly od uplatňování požadavků upustit, je vhodné zavést pravidlo, kterým se povolí expozice vůči úvěrovým institucím splňující podmínky stupně úvěrové kvality 2 až do výše 10 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující instituce bez nutnosti konzultovat orgán EBA.

(5)  Podle čl. 129 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) bodu ii) a písm. f) bodu ii) nařízení (EU) č. 575/2013 úvěry zajištěné podíly s přednostním vypořádáním emitované francouzskými Fonds Communs de Titrisation nebo rovnocennými sekuritizačními společnostmi které sekuritizují expozice zajištěné obytnými nebo obchodními nemovitostmi, představují způsobilá aktiva, která lze použít jako kolaterál pro kryté dluhopisy, až do výše 10 % nominální hodnoty nesplacené emise („10% práh“). Článek 496 nařízení však umožňuje, aby příslušné orgány od 10% prahu upustily. V neposlední řadě pak čl. 503 odst. 4 téhož nařízení požaduje, aby Komise vhodnost odchylky, která umožňuje příslušným orgánům od 10% prahu upustit, přezkoumala. Komise požádala orgán EBA o stanovisko v této věci dne 22. prosince 2013. Orgán EBA dne 1. července 2014 prohlásil, že použití dluhopisů s přednostním vypořádáním emitovaných francouzskými Fonds Communs de Titrisation nebo rovnocennými sekuritizačními společnostmi, které sekuritizují expozice zajištěné obytnými nebo obchodními nemovitostmi, coby kolaterálu by mohlo znamenat obezřetnostní riziko, a sice kvůli dvouúrovňové struktuře programu krytých dluhopisů zajištěných sekuritizačními podíly, která by vedla k tomu, že krycí portfolio by nebylo z hlediska úvěrové kvality dostatečně transparentní. Následně proto orgán EBA doporučil odchylku od 10% prahu, kterou článek 496 nařízení (EU) č. 575/2013 v současnosti přiznává sekuritizačním podílům s přednostním vypořádáním, po 31. prosinci 2017 již nepoužívat[10].

(6)  Pouze omezený počet vnitrostátních rámců pro kryté dluhopisy připouští začleňování cenných papírů zajištěných hypotékou na obytné nebo obchodní nemovitosti. Využívání těchto struktur je však na ústupu a má se za to, že programy krytých dluhopisů zbytečně komplikují. Je proto vhodné využívání těchto struktur coby způsobilých aktiv úplně zrušit. Ustanovení čl. 129 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) bodu ii) a písm. f) bodu ii) a článek 496 nařízení (EU) č. 575/2013 by proto měly být zrušeny.

(7)  Jako kolaterál způsobilý podle čl. 129 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) bodu ii) a písm. f) bodu ii) nařízení (EU) č. 575/2013 se rovněž používají seskupení struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny, která splňují podmínky uvedeného nařízení. Z obezřetnostního hlediska seskupení struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny nepředstavují žádné další riziko, protože s sebou nenesou stejné riziko složitosti jako používání úvěrů zajištěných podíly s přednostním vypořádáním emitované francouzskými Fonds Communs de Titrisation nebo rovnocennými sekuritizačními společnostmi, které sekuritizují expozice zajištěné obytnými nebo obchodními nemovitostmi. Podle orgánu EBA by zajištění krytých dluhopisů seskupením struktur využívajících kryté dluhopisy mělo být povoleno, aniž by se na výši nesplacených krytých dluhopisů emitující instituce vztahoval jakýkoliv limit[11]. Ustanovení čl. 129 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) by proto měla být změněna tak, aby byl zrušen požadavek, aby se na expozice vůči úvěrovým institucím v seskupeních struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny vztahoval 15% nebo 10% limit. Seskupení struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny upravuje článek 9 směrnice (EU) 20../.... [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU].

(8)  Podle čl. 129 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 musí zásady oceňování nemovitostí zajišťujících kryté dluhopisy stanovené v čl. 229 odst. 1 daného nařízení platit pro kryté dluhopisy, aby tyto byly způsobilé pro preferenční zacházení. Požadavky na způsobilost aktiv použitých k zajištění krytých dluhopisů se týkají jejich obecné kvality, která zaručuje stabilitu krycího portfolia, a měly by se proto řídit směrnicí (EU) 20../... [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU]. V souladu s tím by se měla uvedenou směrnicí řídit ustanovení o metodě oceňování. Regulační technické normy vyžadované v čl. 124 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 by se proto neměly vztahovat na kritéria způsobilosti krytých dluhopisů dle článku 129 uvedeného nařízení. Ustanovení čl. 129 odst. 3 uvedeného nařízení je proto třeba změnit v tomto smyslu.

(9)  Jedním z nezbytných způsobů, jak zaručit úvěrovou kvalitu krytých dluhopisů, jsou limity na poměr úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV). V čl. 129 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 se stanoví limity LTV na zástavní práva a lodě, ale nespecifikuje se, jakým způsobem by se měly limity uplatňovat, což může vést k nejistotě. Limity LTV by se měly uplatnit jako měkké limity krytí, což znamená, že zatímco pro výši podkladové půjčky žádné limity neplatí, jako kolaterál lze půjčku použít jen v mezích limitů LTV stanovených pro dané aktivum. Limity LTV určují procentuální podíl půjčky, který se podílí na požadavku krytí závazků. Je proto vhodné specifikovat, že limity LTV rozhodují o části půjčky, která se podílí na krytí daného dluhopisu.

(10)  Pro ujasnění by se také mělo specifikovat, že limity LTV platí po celou dobu splatnosti půjčky. Aktuální limity LTV by měly zůstat beze změny na úrovni 80 % hodnoty nemovitosti u úvěrů na obytné nemovitosti a 60 % hodnoty aktiva u úvěrů na obchodní nemovitosti a lodí.

(11)  V zájmu dalšího zlepšení kvality krytých dluhopisů, kterým se dostává preferenčního kapitálového zacházení podle článku 129 nařízení (EU) č. 575/2013, by toto preferenční zacházení mělo podléhat určité minimální míře přezajištění, tedy zajištění nad úroveň krytí požadovaného v článku 15 směrnice (EU) 20../... [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU]. Členské státy se mohou rozhodnout, že na kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi nacházejícími se na jejich území uplatní vyšší minimální míru přezajištění, aniž by tím bylo dotčeno uplatňování ustanovení tohoto nařízení na jiné kryté dluhopisy s nižší minimální mírou přezajištění, které jsou s tímto nařízením v souladu. Smyslem tohoto požadavku je zmírnit nejzávažnější rizika, která vznikají v případě platební neschopnosti nebo krize emitenta.

(12)  Jeden z požadavků uvedených v čl. 129 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 je, aby úvěrová instituce, která investuje do krytých dluhopisů, dostávala o krytých dluhopisech alespoň jednou za půl roku určité informace. Nezbytnou součástí krytých dluhopisů je transparentnost, která zaručuje jednotnou úroveň poskytování informací a umožňuje investorům provádět potřebné posouzení rizik, zlepšuje komparabilitu, transparentnost a stabilitu trhu. Je proto vhodné zajistit, aby se požadavky na transparentnost na všechny kryté dluhopisy vztahovaly, čehož lze dosáhnout jejich zahrnutím do směrnice (EU) 20../... [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU] coby společného strukturálního rysu krytých dluhopisů. V souladu s tím by měl být čl. 129 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 zrušen.

(13)  Kryté dluhopisy jsou nástroj dlouhodobého financování, a vydávají se proto s dobou splatnosti stanovenou na několik let. Proto je nutné zajistit, aby kryté dluhopisy vydané před 31. prosincem 2007 nebo před [OP: Vložte datum použitelnosti tohoto nařízení] zůstaly způsobilé. Za tím účelem by kryté dluhopisy vydané před 31. prosincem 2007 měly zůstat vyňaty z požadavků nařízení (EU) č. 575/2013 týkajících se způsobilých aktiv, přezajištění a náhradních aktiv. Kromě toho další kryté dluhopisy splňující článek 129 nařízení (EU) č. 575/2013 a vydané před [OP: Vložte datum použitelnosti tohoto nařízení] by měly být vyňaty z požadavků na přezajištění a náhradní aktiva a zůstat způsobilé pro preferenční zacházení dle uvedeného nařízení až do splatnosti.

(14)  Toto nařízení by mělo být použitelné ve spojení se [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU]. V zájmu konzistentního uplatňování nového rámce, kterým se stanoví strukturální rysy emise krytých dluhopisů a pozměněné požadavky na preferenční zacházení, mělo by být použitelnost tohoto nařízení odložena tak, aby se shodovala s datem, od kterého budou členské státy povinny uplatňovat ustanovení provádějící uvedenou směrnici.

(15)  Nařízení (EU) č. 575/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1Změny nařízení (EU) č. 575/2013

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

-1.  v čl. 4 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„128a) „strukturou prodloužitelné splatnosti“ mechanismus umožňující prodloužit plánovanou splatnost krytých dluhopisů o určitou dobu v případě, že nastane určitá rozhodná událost;“

1.  Článek 129 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  první pododstavec se mění takto:

–  návětí se nahrazuje tímto:

„Aby byly způsobilé pro preferenční zacházení uvedené v odstavcích 4 a 5, splňují kryté dluhopisy uvedené v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 20xx/xxxx *[OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU] požadavky stanovené v odstavcích 3, 3a a 3b tohoto článku a jsou zajištěné některými z těchto způsobilých aktiv:

______________________________

*  [OP, vložte prosím odkaz na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 20xx/xx o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU (Úř. věst. C […], […], s. […])].“;

–  písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c) expozicemi vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 1 nebo 2, či expozicemi ve formě krátkodobých vkladů se splatností kratší než 100 dnů, pokud jsou tyto vklady používány k plnění požadavků rezervy v oblasti likvidity krycího portfolia vnitrostátních právních předpisů v souladu s článkem 16 směrnice (EU) 20xx/xxxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU] a těmto požadavkům podléhají, a derivátovými smlouvami splňujícími požadavky vnitrostátních právních předpisů v souladu s článkem 11 směrnice (EU) 20xx/xxxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU] vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 3, pokud expozice ve formě derivátových smluv povolují příslušné orgány, jak je stanoveno v této kapitole.“;

–  v písmeni d) se zrušuje bod ii);

–  v písmeni f) se body i) a ii); nahrazují tímto:

„f) úvěry zajištěnými obchodními nemovitostmi nebo nebytovými nemovitostmi drženými k neziskovým účelům až do výše jistiny kryté zástavním právem spojeným s předchozím zástavním právem nebo do výše 60 % hodnoty zastavených nemovitostí, podle toho, která z částek je nižší.“;

ii)  druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pro účely prvního pododstavce písm. c) se expozice vyplývající z převodu a správy plateb dlužníků majících úvěry zajištěné nemovitostmi držitelů krytých dluhopisů nebo expozice vyplývající z jejich likvidace do limitů stanovených v uvedených písmenech nezapočítávají.“;

iii)  třetí pododstavec se zrušuje;

b)  vkládají se nové odstavce 1a, 1b a 1c, které znějí:

„1a. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. c) se použijí tato ustanovení:

a) u expozic vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 1, expozice nepřesahuje 15 % nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující úvěrové instituce;

b) u expozic vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 2, expozice nepřesahuje 10 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující úvěrové instituce;

ba) u expozic ve formě krátkodobých vkladů a derivátových smluv vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 3, expozice nepřesahuje 5% celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující úvěrové instituce;

Příslušné orgány jmenované podle čl. 18 odst. 2 směrnice (EU) 20../… [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU] mohou po poradě s orgánem EBA povolit expozice ve formě derivátových smluv vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 3 pouze v případě, že významné potenciální problémy koncentrace mohou být v dotčených členských státech zdokumentovány v důsledku uplatnění požadavků stupně úvěrové kvality 1 a stupně úvěrové kvality 2 uvedených v tomto odstavci.

c) celková expozice vůči institucím, která patří alespoň do stupně úvěrové kvality 3 podle této kapitoly, nepřesahuje 15% ▌ nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující úvěrové instituce. Celková expozice vůči úvěrovým institucím, která patří do nižšího stupně úvěrové kvality, než je stupeň 1 podle této kapitoly, nepřesahuje 10 % nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující úvěrové instituce.

1b. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. d) bodu i) se 80% limit uplatňuje na každou půjčku zvlášť a rozhoduje o části půjčky, která se podílí na krytí závazků spojených s krytým dluhopisem, a platí po celou dobu splatnosti půjčky.

Hodnoty zastavených nemovitostí jsou emitentem pravidelně sledovány a jednou ročně aktualizovány pomocí indexace založené na tržních cenách nemovitostí. Celá částka půjčky bez ohledu na limit stanovený v prvním pododstavci tohoto odstavce je předmětem oddělení aktiv v krycím portfoliu podle článku 12 směrnice (EU) 20xx/xxxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU].

1c. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. f) a písm. g) se 60% limit uplatňuje na každou půjčku zvlášť a rozhoduje o části půjčky, která se podílí na krytí závazků spojených s krytým dluhopisem, a platí po celou dobu splatnosti půjčky.

Celá částka půjčky bez ohledu na limit stanovený v prvním pododstavci tohoto odstavce je předmětem oddělení aktiv v krycím portfoliu podle článku 12 směrnice (EU) 20xx/xxxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU].“;

c)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. V případě krytých dluhopisů zajištěných nemovitostmi splňujících požadavky tohoto nařízení musí být splněny požadavky stanovené v článku 208. V případě aktiv používaných jako kolaterál, která splňují požadavky odst. 1 prvního pododstavce písm. g) tohoto článku, je třeba splnit stejné požadavky, jaké se uplatní na obchodní nemovitosti.“;

d)  vkládají se nové odstavce 3a a 3b, které znějí:

„3a. Kromě zajištění některým ze způsobilých aktiv uvedených v odstavci 1 musí kryté dluhopisy splňovat minimálně 5% úroveň přezajištění, jak je definováno v čl. 3 odst. 12 směrnice (EU) 20xx/xxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU].

Pro účely prvního pododstavce musí být celková nominální hodnota všech aktiv v krycím portfoliu přinejmenším stejně vysoká jako celková nominální hodnota nesplacených krytých dluhopisů (zásada nominální hodnoty) a zahrnovat způsobilá aktiva dle odstavce 1.

Na aktiva podílející se na minimální míře přezajištění se vztahují požadavky úvěrové kvality a omezení velikosti expozice stanovené v odstavci 1. Do příslušných limitů se započítávají.

Členské státy se mohou rozhodnout, že na kryté dluhopisy uplatní nižší minimální míru přezajištění, nebo mohou příslušným orgánům dovolit, aby tak učinily, a to za těchto podmínek:

a) výpočet přezajištění vychází buď z modelu, který zohledňuje rizikové váhy přidělené aktivům, nebo z modelu, v němž ocenění aktiv zohledňuje zástavní hodnotu nemovitosti, jak je definována v čl. 4 odst. 1 bodě 74;

b) minimální míra přezajištění nesmí být nižší než 2 % podle zásady nominální hodnoty;

ba) míru přezajištění musí úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy pravidelně zveřejňovat.

3b. Způsobilá aktiva podle odstavce 1 mohou být zahrnuta v krycím portfoliu jako náhradní aktiva, jak jsou definována v čl. 3 odst. 11 směrnice (EU) 20xx/xxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU], za primární aktiva, jak jsou definována v čl. 3 odst. 10 uvedené směrnice, v mezích limitů vztahujících se na úvěrovou kvalitu a velikost expozice stanovených v odstavci 1 tohoto článku.“;

e)  odstavce 6 a 7 se nahrazují tímto:

„6. Kryté dluhopisy vydané před 31. prosincem 2007 nepodléhají požadavkům odstavců 1, 3, 3a a 3b. Jsou způsobilé pro preferenční zacházení podle odstavců 4 a 5 až do doby své splatnosti.

7. Na kryté dluhopisy vydané před [OP: Vložte datum použitelnosti tohoto nařízení] se nevztahují požadavky uvedené v odstavcích 3a a 3b. Jsou způsobilé pro preferenční zacházení podle odstavců 4 a 5 až do doby své splatnosti.

7a.  Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. d) bodu i, písm. e), písm. f) a písm. g) se mohou členské státy rozhodnout uplatňovat vyšší limit pro část půjčky, která se podílí na krytí závazků, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) limity uvedené v těchto bodech se uplatní v okamžiku prvního zahrnutí půjčky do krycího portfolia;

b) část půjčky překračující limity uvedené v těchto bodech zůstává v krycím portfoliu po celou dobu trvání půjčky a je v souladu se směrnicí (EU) .../... [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU];

c) výpočet přezajištění vychází buď z přístupu, který zohledňuje podkladové riziko aktiv, nebo z přístupu, kdy ocenění aktiv zohledňuje zástavní hodnotu nemovitosti;

d) limit pro část půjčky, která se podílí na krytí závazků, není vyšší než 100 %.

2)  V čl. 416 odst. 2 písm. a) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii) jedná se o dluhopisy uvedené v článku 2 směrnice (EU) 20xx/xxxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU], avšak jiné než ty, které jsou uvedené v bodě i) tohoto písmene;“;

3)  v článku 425 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Instituce podává zprávy o svém přítoku likvidity. Limitovaným přítokem likvidity se rozumí přítok likvidity, který je omezen na 75 % odtoku likvidity. Instituce mohou z tohoto limitu vyjmout přítok likvidity z vkladů uložených u ostatních institucí, se kterými lze zacházet podle čl. 113 odst. 6 nebo 7. Instituce mohou z tohoto limitu vyjmout přítok likvidity ze splatných peněžních částek od dlužníků a investorů do dluhopisů souvisejících s hypotečními úvěry financovanými z dluhopisů, se kterými lze zacházet podle čl. 129 odst. 4, 5 nebo 6, nebo z dluhopisů uvedených v článku 2 směrnice (EU) 20xx/xxxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU]. Instituce mohou vyjmout přítok z podpůrných úvěrů, které instituce zprostředkovala. S výhradou předchozího souhlasu příslušným orgánem odpovědným za dohled na individuálním základě může instituce úplně nebo zčásti vyjmout přítok, pokud je poskytovatel mateřskou nebo dceřinou institucí příslušné instituce nebo jiným dceřiným podnikem stejné mateřské instituce nebo je spojen s danou institucí vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS.“;

4)  V čl. 427 odst. 1 písm. b) se bod x) nahrazuje tímto:

„x) závazky vyplývající z vydaných cenných papírů, se kterými lze zacházet podle čl. 129 odst. 4 nebo 5 nebo způsobem vymezeným v článku 2 směrnice (EU) 20xx/xxxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU];“;

5)  V čl. 428 odst. 1 písm. h) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii) spolufinancované (postoupením) prostřednictvím dluhopisů, se kterými lze zacházet podle čl. 129 odst. 4 nebo 5, nebo prostřednictvím dluhopisů uvedených v článku 2 směrnice (EU) 20xx/xxxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU];“;

6)  Článek 496 se zrušuje;

7)  V příloze III bodě 6 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) jedná se o kryté dluhopisy uvedené v článku 2 směrnice (EU) 20xx/xxxx [OP: Vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU], jiné než dluhopisy uvedené v písmeni b) tohoto bodu.“.

Článek 2Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od [datum, od kterého budou členské státy povinny uplatňovat ustanovení provádějící směrnici (EU) .../... o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda/předsedkyně  předseda/předsedkyně

 • [1]  Úř. věst C 382, 23.10.2018, s. 2.
 • [2]  Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 56.
 • [3] * Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
 • [4]   Úř. věst. C , , s. .
 • [5]   Úř. věst. C , , s. .
 • [6]   Úř. věst. C , , s. .
 • [7]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
 • [8]   Stanovisko Evropského orgánu pro bankovnictví k preferenčnímu kapitálovému zacházení s krytými dluhopisy (EBA/Op/2014/04).
 • [9]   Doporučení EU COM 1–A až 1–D uvedená ve stanovisku EBA/Op/2014/04.
 • [10]   Doporučení EU COM 2 uvedené ve stanovisku EBA/Op/2014/04.
 • [11]   Tamtéž.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Expozice ve formě krytých dluhopisů

Referenční údaje

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Datum předložení EP

7.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

16.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI

16.4.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

JURI

27.3.2018

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Datum předložení

26.11.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 6. prosince 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí