Menetlus : 2018/0042(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0384/2018

Esitatud tekstid :

A8-0384/2018

Arutelud :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Hääletused :

PV 18/04/2019 - 10.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0431

RAPORT     ***I
PDF 573kWORD 68k
26.11.2018
PE 626.775v03-00 A8-0384/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Bernd Lucke

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0093),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0112/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 22. augusti 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0384/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(3)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(4),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(5),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust(6),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013(7) artikliga 129 on teatavatel tingimustel lubatud pandikirju sooduskohelda. Direktiivis (EL) 20xx/xx [OP: lisada viide direktiivile (EL) 20xx/xx pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] on täpsustatud pandikirjade põhielemente ja sätestatud pandikirjade ühine määratlus.

(2)  20. detsembril 2013 pöördus komisjon määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 129 sätestatud riskikaalude asjakohasuse kohta nõu saamiseks Euroopa Pangandusjärelevalve („EBA“) poole. EBA arvamuse(8) kohaselt on kõnealuse määruse artiklis 129 riskikaalude suhtes sätestatud sooduskohtlemine põhimõtteliselt usaldatavusnõuetega kooskõlas. EBA soovitas siiski veel kaaluda võimalust täiendada määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 129 sätestatud aktsepteeritavuse nõudeid, et hõlmata valdkondadest vähemalt likviidsusriski maandamist, ületagatust, pädeva asutuse rolli ning täpsustada investoritele teabe avalikustamise nõudeid(9).

(3)  EBA arvamust silmas pidades on asjakohane muuta määrust (EL) nr 575/2013 ja lisada pandikirjadele täiendavad nõuded, et tugevdada kõnealuse määruse artikli 129 kohaselt leebemate kapitalinõuete kohaldamiseks sobivate pandikirjade kvaliteeti.

(4)  Pädevad asutused võivad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 kolmanda lõigu kohaselt osaliselt loobuda kohaldamast artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punktis c sätestatud nõuet, et riskipositsioonid peavad vastama krediidikvaliteedi astmele 1, ja lubada krediidikvaliteedi astmele 2 vastavat riskipositsiooni, mis moodustab kuni 10 % emitendist krediidiasutuse või investeerimisühingu lunastamata pandikirjade nimiväärtuse kogu riskipositsioonist. Sellist osalist loobumist kohaldatakse siiski alles pärast eelnevat konsulteerimist EBAga ja ainult tingimusel, et seoses nimetatud punktis osutatud krediidikvaliteedi astme 1 nõude kohaldamisega võib asjaomases liikmesriigis täheldada märkimisväärseid kontsentratsiooniprobleeme. Kuna enamikus liikmesriikides ja nii euroalal kui ka väljaspool on üha raskem täita riskipositsioonide krediidikvaliteedi astmele 1 vastavuse nõudeid, mille krediidikvaliteeti hindavad asutused on kehtestanud, pidasid kõige suuremate pandikirjade turgudega liikmesriigid vajalikuks selle erandi kohaldamist. Selleks et lihtsustada krediidiasutustega seotud riskipositsioonide kasutamist pandikirjade tagatisena ja selle probleemiga tegeleda, on vaja muuta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõiget 1. Selle asemel, et jätta pädevatele asutustele võimalus nõuete kohaldamisest loobuda, on asjakohane kehtestada reegel, mille kohaselt on lubatud hoida krediidiasutustega seotud riskipositsioone, mis liigituvad krediidikvaliteedi astmele 2, kuni 10 % emitendist krediidiasutuse või investeerimisühingu lunastamata pandikirjade nimiväärtuse kogu riskipositsioonist, ilma et oleks vaja konsulteerida EBAga.

(5)  Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punkti d alapunkti ii ja punkti f alapunkti ii kohaselt on laenud, mis on tagatud kõrgema nõudeõiguse järguga osakutega, mille on välja andnud prantsuse Fonds Communs de Titrisation või samaväärsed väärtpaberistamisasutused, mis tegelevad elamu- või ärikinnisvaraga seotud nõuete väärtpaberistamisega, aktsepteeritavad varad, mida saab kasutada pandikirjade tagatisena kuni 10 % ulatuses pandikirja lunastamata emissiooni nimiväärtusest („10 % piirmäär“). Samas annab kõnealuse määruse artikkel 496 pädevatele asutustele võimaluse 10 % piirmäärast loobuda. Lisaks nõutakse sama määruse artikli 503 lõikega 4, et komisjon vaataks läbi pädevatel asutustel 10 % piirmäära kohaldamisest loobuda võimaldava erandi asjakohasuse. 22. detsembril 2013 palus komisjon EBA-l esitada selles küsimuses oma arvamuse. EBA märkis 1. juulil 2014, et kui tagatisena kasutataks kõrgema nõudeõiguse järguga osakuid, mille on välja andnud prantsuse Fonds Communs de Titrisation või samaväärsed väärtpaberistamisasutused, mis tegelevad elamu- või ärikinnisvaraga seotud nõuete väärtpaberistamisega, tekitaks selline väärtpaberistamisosakutega tagatud pandikirjade programmi kahekihiline struktuur usaldatavusnõuete osas probleeme ning kahjustaks seega tagatiste kogumi krediidikvaliteedi läbipaistvust. Seetõttu soovitas EBA määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 496 kõrgema nõudeõiguse järguga väärtpaberistamisosakute puhul praegu sätestatud 10 % piirmäära erand pärast 31. detsembrit 2017 kaotada(10).

(6)  Elamu- või ärikinnisvarale seatud hüpoteekidega tagatud võlakirjad on lubatud üksikute liikmesriikide pandikirjaraamistikes. Selliste struktuuride kasutamine väheneb ja leitakse, et see teeb pandikirjade programmid tarbetult keerukaks. Seetõttu on asjakohane selliste struktuuride aktsepteeritavate varadena kasutamise võimalus kindlalt välistada. Seepärast tuleks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punkti d alapunkt ii ja punkti f alapunkt ii ning kõnealuse määruse artikkel 496 välja jätta.

(7)  Määrusele (EL) nr 575/2013 vastavaid grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirjade struktuure on kasutatud aktsepteeritud tagatisena ka kõnealuse määruse artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punkti d alapunkti ii ja punkti f alapunkti ii kohaselt. Grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirjade struktuurid ei tähenda usaldatavusnõuete seisukohast täiendavaid riske, sest need ei põhjusta keerukuse seisukohast samasuguseid probleeme nagu kõrgema nõudeõiguse järguga osakud, mille on välja andnud prantsuse Fonds Communs de Titrisation või samaväärsed väärtpaberistamisasutused, mis tegelevad elamu- või ärikinnisvaraga seotud nõuete väärtpaberistamisega. EBA leiab, et pandikirjade tagamist koondatud pandikirjade struktuuridega tuleks lubada ilma emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade summa piirmäära kehtestamiseta(11). Seetõttu tuleks muuta artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punkti c, et kõrvaldada nõue, mille kohaselt tuleb grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirjade struktuuri puhul krediidiasutuse suhtes kohaldada 15 % või 10 % piirmäära. Sellised grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirjade struktuurid on reguleeritud direktiivi (EL) 20../…. [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artikliga 9.

(8)  Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 3 on nõutud, et pandikirjade suhtes kohaldataks kõnealuse määruse artikli 229 lõikes 1 sätestatud pandikirjade tagatiseks oleva kinnisvara hindamise eeskirju, et tagada nende võlakirjade vastavus sooduskohtlemise nõuetele. Pandikirjade tagatisena kasutatavate varade aktsepteeritavuse nõuded seonduvad tagatiste kogumi stabiilsuse tagamise üldiste kvaliteedinäitajatega ning nende suhtes tuleks seega kohaldada direktiivi (EL) 20../… [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL]. Seetõttu peaks kõnealuse direktiivi kohaldamisala hõlmama ka hindamismetoodikat. Seega ei tuleks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 4 punkti a kohaseid regulatiivseid tehnilisi standardeid kohaldada kõnealuse määruse artiklis 129 sätestatud pandikirjade aktsepteeritavuse kriteeriumide suhtes. Seepärast on vaja kõnealuse määruse artikli 129 lõiget 3 vastavalt muuta.

(9)  Laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäärad on pandikirjade krediidikvaliteedi tagamiseks vältimatult vajalikud. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 1 on küll kehtestatud hüpoteegi ja laevade puhul laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäär, kuid nende piirmäärade kohaldamist ei ole täpsustatud ja see võib põhjustada ebakindlust. Laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäärasid tuleks kohaldada kattevara hoiatuslike piirmääradena, mis tähendab, et kuigi aluseks oleva laenu suurust ei piirata, võib selline laen olla tagatiseks ainult varade suhtes kehtestatud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäära ulatuses. Laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmääradega pannakse paika laenu protsentuaalne osa, mida arvestatakse kohustuste kattevaras. Seepärast on asjakohane täpsustada, et laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmääradega määratakse kindlaks laenu see osa, mida arvestatakse pandikirja kattevaras.

(10)  Suurema selguse tagamiseks tuleks samuti täpsustada, et laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäärasid kohaldatakse kogu laenuperioodi jooksul. Tegelik laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarv ei tohiks muutuda, vaid see peaks jääma eluasemelaenude puhul 80 % piiresse eluaseme väärtusest ning ärikinnisvaralaenude ja laevade puhul 60 % piiresse väärtusest.

(11)  Selleks et veelgi parandada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 kohaselt leebemate kapitalinõuete kohaldamiseks sobivate pandikirjade kvaliteeti, tuleks sellise sooduskohtlemise suhtes kohaldada ületagatuse minimaalset taset, st tagatise taset, mis ületaks direktiivi (EL) 20../… [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artiklis 15 osutatud kattevara nõudeid. Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada oma territooriumil asuvate krediidiasutuste emiteeritud pandivõlakirjade suhtes kõrgemat ületagatuse minimaalset taset, ilma et see takistaks kõnealuse määruse sätete kasutamist määrusele vastavate muude madalama ületagatuse minimaalse tasemega pandikirjade suhtes. Sellise nõude eesmärk on maandada emitentide maksejõuetusest või kriisilahendusest tulenevaid kõige olulisemaid riske.

(12)  Üks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 7 sätestatud nõuetest on, et pandikirjadesse investeeriv krediidiasutus saab pandikirjade kohta ettenähtud teavet vähemalt kord poolaastas. Läbipaistvusnõuded on pandikirjade lahutamatu osa, millega tagatakse ühtne avalikustamise tase ja võimaldatakse investoritel teha vajalikku riskihindamist, parandades võrreldavust, läbipaistvust ja turu stabiilsust. Seepärast on asjakohane tagada, et kõigi pandikirjade suhtes kohaldatakse läbipaistvusnõudeid, ning seda eesmärki on võimalik saavutada nende nõuete sätestamisega direktiivis (EL 20../… [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] pandikirjade ühise struktuurse tunnusena. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõige 7 tuleks sellest lähtuvalt välja jätta.

(13)  Pandikirjad on pikaajalised rahastamisvahendid, mille emiteerimisel on ette nähtud, et lõpptähtajani jääb mitu aastat. Seetõttu on vaja tagada, et enne 31. detsembrit 2007 või enne [OP: lisada kõnealuse määruse kohaldamise kuupäev] emiteeritud pandikirjade kehtivust ei häirita. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks enne 31. detsembrit 2007 emiteeritud pandikirjadele teha erand määruses (EL) nr 575/2013 aktsepteeritavate varade, ületagatuse ja asendusvarade kohta sätestatud nõuetest. Lisaks tuleks muudele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 kohastele enne [OP: lisada kõnealuse määruse kohaldamise kuupäev] emiteeritud pandikirjadele teha erand ületagatuse ja asendusvara kohta sätestatud nõuetest ning nende suhtes peaks kuni nende lõpptähtajani olema võimalik kohaldada kõnealuses määruses sätestatud sooduskohtlemist.

(14)  Kõnealust määrust tuleks kohaldada koos [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL]. Selleks et tagada pandikirjade emiteerimisel struktuursete tunnuste uue raamistiku ja sooduskohtlemise muudetud nõuete järjekindel kohaldamine, tuleks kõnealuse määruse kohaldamine edasi lükata, et see langeks kokku kuupäevaga, millest alates liikmesriigid peavad kohaldama kõnealuse direktiivi ülevõtmiseks vastuvõetud sätteid.

(15)  Määrust (EL) nr 575/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine

Määrust (EL) nr 575/2013 muudetakse järgmiselt.

-1.  Artikli 4 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„128 a) „lõpptähtaja pikendamise struktuur“ – mehhanism, mis annab käivitava sündmuse esinemise korral võimaluse pikendada pandikirjade kavandatud lõpptähtaega teatavaks ajavahemikuks.“;

1.  Artiklit 129 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)  esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

–  sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Selleks et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 20xx/xxxx* [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artiklis 2 osutatud pandikirjade suhtes saaks kohaldada lõigetes 4 ja 5 sätestatud sooduskohtlemist, peavad need vastama kõnealuse artikli lõigetes 3, 3a ja 3b sätestatud tingimustele ja olema tagatud mis tahes järgmise aktsepteeritava varaga:

______________________________

*  [OP: lisada viide Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 20xx/xx pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL (ELT C […], […], lk […])].“;

–  punkt c asendatakse järgmisega:

„c) sellised nõuded krediidiasutuste vastu, mis vastavad ▌krediidikvaliteedi astmele 1 või krediidikvaliteedi astmele 2, või nõuded, mis tulenevad lühiajalistest hoiustest, mille lõpptähtaeg ei ületa 100 päeva, kui neid hoiuseid kasutatakse riigi õigusest tuleneva tagatiste kogumi likviidsuspuhvri nõuete täitmiseks ja nõuetele vastamiseks vastavalt direktiivi (EL) 20xx/xxxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artiklile 16, ja tuletislepingutest, mis vastavad riigi õiguse nõuetele vastavalt direktiivi (EL) 20xx/xxxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artiklile 11, mis vastavad krediidikvaliteedi astmele 3, kui pädevad asutused lubavad tuletislepingutest tulenevaid kohustusi, nagu kõnealuses peatükis on sätestatud.“;

–  punkti d alapunkt ii jäetakse välja;

–  punkti f alapunktid i ja ii asendatakse järgmisega:

f) laenud, mis on tagatud ärikinnisvaraga või mittetulunduslikel eesmärkidel omanduses hoitava mitteelamukinnisvaraga kuni ulatuses, mis vastab kas pandiõiguste põhisummale koos kõikide eelisõigust omavate pandiõigustega või 60 %-le panditud kinnisvara väärtusest, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem.“;

ii)  teine lõik asendatakse järgmisega:

„Esimese lõigu punkti c kohaldamisel ei võeta riskipositsioone, mis tulenevad võlgnike laenumaksete või laenude likvideerimisjaotiste ülekannetest ja haldusest laenude puhul, mis on tagatud kõrgema nõudeõiguse järguga osakute või võlainstrumentidega seoses panditud kinnisvaraga, nimetatud punktis osutatud piirmäärade arvutamisel arvesse.“;

iii)  kolmas lõik jäetakse välja;

b)  lisatakse järgmised lõiked 1a, 1b ja 1c:

„1a. Lõike 1 esimese lõigu punkti c puhul kohaldatakse järgmist:

a) sellised nõuded krediidiasutuste vastu, mis vastavad krediidikvaliteedi astmele 1, ei tohi ületada 15 % emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade nimiväärtusest;

b) sellised nõuded krediidiasutuste vastu, mis vastavad krediidikvaliteedi astmele 2, ei tohi ületada 10 % emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade nimiväärtuse kogu riskipositsioonist;

b a) sellised nõuded krediidiasutuste vastu, mis tulenevad lühiajalistest hoiustest ja tuletislepingutest, mis vastavad krediidikvaliteedi astmele 3, ei tohi ületada 5 % emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade nimiväärtuse kogu riskipositsioonist.

Direktiivi (EL) 20../... [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused võivad pärast EBAga konsulteerimist lubada krediidiasutustel omada kohustusi, mis tulenevad tuletislepingutest ja mis kvalifitseeruvad krediidikvaliteedi astmele 3, üksnes juhul, kui kõnealuses lõikes osutatud krediidikvaliteedi astme 1 ja krediidikvaliteedi astme 2 nõuete kohaldamise tõttu on asjaomases liikmesriigis võimalik dokumenteerida olulisi kontsentratsiooniprobleeme;

c) krediidiasutustega seotud kogu riskipositsioon, mis liigitub vähemalt krediidikvaliteedi astmele 3, nagu on sätestatud kõnealuses peatükis, ei tohi ületada 15 % emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade nimiväärtusest. Krediidiasutustega seotud kogu riskipositsioon, mis liigitub madalamale kui krediidikvaliteedi astmele 1, nagu on sätestatud kõnealuses peatükis, ei tohi ületada 10 % emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade nimiväärtusest.

1 b. Lõike 1 esimese lõigu punkti d alapunkti i kohaldamisel kohaldatakse piirmäära 80 % iga laenu kohta eraldi ja sellega määratakse kindlaks laenu osa, mis aitab katta pandikirjaga seotud kohustusi ja mida kohaldatakse kogu laenuperioodi jooksul.

Emitent jälgib panditud kinnisvara väärtust korrapäraselt ja ajakohastab seda igal aastal, kasutades kinnisvara turuhindadel põhinevat indekseerimismeetodit. Kõnealuse lõike esimeses lõigus osutatud piirmäärast olenemata kohaldatakse kogu laenusumma suhtes tagatiste kogumi varade eraldamist direktiivi (EL) 20xx/xxxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artikli 12 kohaselt.

1 c. Lõike 1 esimese lõigu punktide f ja g kohaldamisel kohaldatakse 60 % piirmäära iga laenu kohta eraldi ja sellega määratakse kindlaks laenu osa, mis aitab katta pandikirjaga seotud kohustusi ja mida kohaldatakse kogu laenuperioodi jooksul.

Kõnealuse lõike esimeses lõigus osutatud piirmäärast olenemata kohaldatakse kogu laenusumma suhtes tagatiste kogumi varade eraldamist direktiivi (EL) 20xx/xxxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artikli 12 kohaselt.“;

c)  lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kõnealusele määrusele vastavaid pandikirju tagava kinnisvara puhul peavad olema täidetud artiklis 208 sätestatud nõuded. Kõnealuse artikli lõike 1 esimese lõigu punktile g vastava tagatisvara suhtes peavad olema täidetud samad nõuded, mida kohaldatakse ärikinnisvara suhtes.“;

d)  lisatakse lõiked 3a ja 3b:

„3a. Lisaks sellele, et pandikirjad peavad olema tagatud lõikes 1 loetletud aktsepteeritavate varadega, kohaldatakse nende suhtes direktiivi (EL) 20xx/xxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artikli 3 lõikes 12 määratletud ületagatuse minimaalset taset, mis on 5 %.

Esimese lõigu kohaldamisel on tagatiste kogumi kõigi varade nimiväärtus kokku vähemalt sama suur kui lunastamata pandikirjade nimiväärtus kokku („nimiväärtuse printsiip“) ja kogumisse kuuluvad üksnes lõike 1 kohased aktsepteeritavad varad.

Ületagatuse minimaalse taseme saavutamiseks kasutatavate varade suhtes kohaldatakse lõikes 1 sätestatud nõudeid krediidikvaliteedi kohta ja riskipositsiooni piirmäärasid ▌. Neid võetakse vastavate piirmäärade arvutamisel arvesse.

Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada madalamat ületagatuse minimaalset taset või anda oma pädevatele asutustele õiguse seda teha, kui täidetud on järgmised tingimused:

a) ületagatuse arvutamisel on aluseks võetud mudel, milles on arvesse võetud varadele määratud riskikaale, või mudel, kus varade hindamine sõltub artikli 4 lõike 1 punktis 74 määratletud hüpoteekimisväärtusest;

b) ületagatuse minimaalne tase ei või olla nimiväärtuse printsiibi kohaselt alla 2 %;

b a) pandikirju emiteeriv krediidiasutus peab ületagatuse taseme korrapäraselt avalikustama.

3b. Lõikes 1 osutatud aktsepteeritavaid varasid võib võtta tagatiste kogumisse direktiivi (EL) 20xx/xxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artikli 3 lõikes 11 sätestatud määratluse kohase asendusvarana kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikes 10 määratletud peamiste varade asendamiseks, võttes arvesse kõnealuse artikli lõikes 1 krediidikvaliteedi ja riskipositsiooni suuruse suhtes sätestatud piirmäärasid.“;

e)  lõiked 6 ja 7 asendatakse järgmistega:

„6. Lõigetes 1, 3, 3a ja 3b sätestatud nõudeid ei kohaldata enne 31. detsembrit 2007 emiteeritud pandikirjade suhtes. Nende suhtes võib kohaldada lõigete 4 ja 5 kohast sooduskohtlemist kuni nende lõpptähtajani.

7. Lõigetes 3a ja 3b sätestatud nõudeid ei kohaldata enne [OP lisada kõnealuse muutmismääruse jõustumise kuupäev] emiteeritud pandikirjade suhtes. Nende suhtes võib kohaldada lõigete 4 ja 5 kohast sooduskohtlemist kuni nende lõpptähtajani.

7 a.  Lõike 1 esimese lõigu punktide d, i, e, f ja g kohaldamisel võivad liikmesriigid otsustada kohaldada suuremat piirmäära, mis viitab laenu osale, mis aitab katta kohustusi, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kõnealustes punktides osutatud piirmäärasid kohaldatakse ajal, mil laen lisatakse tagatiste kogumisse;

b) see osa laenust, mis ületab nendes punktides osutatud piirmäärasid, jääb tagatiste kogumisse kogu laenu kestuse ajaks ning vastab direktiivile (EL).../...[OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL];

c) ületagatuse arvutamisel on aluseks võetud mudel, milles on arvesse võetud varadest tulenevat riski, või mudel, kus varade hindamine sõltub hüpoteekimisväärtusest;

d) piirmäär, mis viitab laenu osale, mis aitab katta kohustusi, ei ole suurem kui 100 %.“;

2)  artikli 416 lõike 2 punkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii) need on muud kui kõnealuse punkti alapunktis i osutatud võlakirjad, millele on osutatud direktiivi (EL) 20xx/xxxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artiklis 2;“;

3)  artikli 425 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Krediidiasutused ja investeerimisühingud annavad aru oma likviidsete vahendite sissevoolu kohta. Likviidsete vahendite piiristatud sissevool on likviidsete vahendite sissevool, mis on piiratud 75 %-ga likviidsete vahendite väljavoolust. Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad sellest piirmäärast välja arvata likviidsete vahendite sissevoolu hoiustest, mis on muudes krediidiasutustes ja investeerimisühingutes ning mida saab käsitleda vastavalt artikli 113 lõikes 6 või 7 sätestatule. Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad sellest piirmäärast välja arvata likviidsete vahendite sissevoolu laenuvõtjate ja võlakirjainvestorite vastu olevatest rahalistest nõuetest, mis on seotud selliste hüpoteeklaenude andmisega, mida rahastatakse võlakirjadega, mille suhtes saab kohaldada artikli 129 lõigetes 4, 5 või 6 sätestatud käsitlust, või pandikirjadega, millele on osutatud direktiivi (EL) 20xx/xxxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artiklis 2. Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad välja arvata sissevoolu tugilaenudest, mida nad on vahendanud. Individuaalse järelevalve eest vastutavate pädevate asutuste eelneval nõusolekul võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud sissevoolu täielikult või osaliselt välja arvata siis, kui andja on krediidiasutuse või investeerimisühingu ema- või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutuse või investeerimisühinguga seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses.“;

4)  artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt x asendatakse järgmisega:

„x) kohustused, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest, mille suhtes saab kohaldada artikli 129 lõigetes 4 või 5 sätestatud käsitlust või millele on osutatud direktiivi (EL) 20xx/xxxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artiklis 2;“;

5)  artikli 428 lõike 1 punkti h alapunkt iii asendatakse järgmisega:

„iii) rahastatud neile otseselt vastavate võlakirjade arvelt (vahendatud), mille suhtes saab kohaldada artikli 129 lõigetes 4 või 5 sätestatud käsitlust, või võlakirjadega, millele on osutatud direktiivi (EL) 20xx/xxxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artiklis 2;“;

6)  artikkel 496 jäetakse välja;

7)  III lisa punktis 6 asendatakse alapunkt c järgmisega:

„c) need on muud kui kõnealuse punkti alapunktis b osutatud pandikirjad, mis vastavad direktiivi (EL) 20xx/xxxx [OP: lisada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL] artikli 2 määratlusele.“.

Artikkel 2Jõustumine ja kohaldamine

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates [kuupäev, mil liikmesriigid peavad kohaldama direktiivi (EL) …/… (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) ülevõtmise sätteid].

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

ELT C 382, 23.10.2018, lk 2.

(2)

ELT C 367, 10.10.2018, lk 56.

(3)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(4)

  ELT C , , lk .

(5)

  ELT C , , lk .

(6)

  ELT C , , lk .

(7)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(8)

  Euroopa Pangandusjärelevalve arvamus pandikirjade suhtes kohaldatava kapitali sooduskäsitlemise kohta, EBA/Op/2014/04.

(9)

  Soovitused EU COM 1-A kuni 1-D, mis on esitatud arvamuses EBA/Op/2014/04.

(10)

  Soovitus EU COM 2, mis on esitatud arvamuses EBA/Op/2014/04.

(11)

  Samas.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid

Viited

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

EP-le esitamise kuupäev

7.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

16.4.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

27.3.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Esitamise kuupäev

26.11.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika