Menettely : 2018/0042(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0384/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0384/2018

Keskustelut :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0431

MIETINTÖ     ***I
PDF 500kWORD 69k
26.11.2018
PE 626.775v03-00 A8-0384/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Bernd Lucke

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0093),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0112/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 22. elokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0384/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(3)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(4),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(5),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(6),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013(7) 129 artiklassa säädetään, että katettuihin joukkolainoihin voidaan tietyin edellytyksin soveltaa etuuskohtelua. Direktiivissä (EU) 20xx/xx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin (EU) 20xx/xx] täsmennetään katettujen joukkolainojen keskeiset osatekijät ja säädetään katettujen joukkolainojen yhteisestä määritelmästä.

(2)  Komissio esitti 20 päivänä joulukuuta 2013 Euroopan pankkiviranomaiselle, jäljempänä ’EPV’, neuvontapyynnön, joka koski asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklassa säädettyjen riskipainojen asianmukaisuutta. EPV:n lausunnon(8) mukaan kyseisen asetuksen 129 artiklassa säädetty edullisempi riskipainokohtelu on periaatteessa asianmukainen vakavaraisuuskohtelu. EPV suositteli kuitenkin, että tarkasteltaisiin vielä mahdollisuutta täydentää asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklassa säädettyjä hyväksyttävyysvaatimuksia niin, että niissä otetaan huomioon ainakin likviditeettiriskin vähentäminen, ylivakuus ja toimivaltaisen viranomaisen tehtävät, ja että harkittaisiin sijoittajia kohtaan olevaa tiedonantovelvollisuutta koskevien nykyvaatimusten edelleen kehittämistä.(9)

(3)  EPV:n lausunnon perusteella on aiheellista muuttaa asetusta (EU) N:o 575/2013 niin, että siihen lisätään katettuja joukkolainoja koskevia uusia vaatimuksia, mikä tarkoittaa mainitun asetuksen 129 artiklassa säädetyn suotuisan pääomakohtelun piiriin kuuluville katetuille joukkolainoille asetettujen laatuvaatimusten tiukentamista.

(4)  Toimivaltaiset viranomaiset voivat asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan nojalla olla osittain soveltamatta saamisiin 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa säädettyä vaatimusta luottoluokka 1:lle asetettujen edellytysten täyttymisestä ja hyväksyä sen, että luottoluokkaan 2 sijoittuvan saamisen kokonaismäärä liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä on enintään 10 prosenttia. Tällaista osittaista poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa vasta EPV:n kuulemisen jälkeen ja ainoastaan sillä edellytyksellä, että kyseisissä jäsenvaltioissa voidaan todeta mittavia potentiaalisia keskittymäongelmia, jotka johtuvat luottoluokkaa 1 koskevan vaatimuksen soveltamisesta. Ulkoisten luottoluokituslaitosten asettamat vaatimukset, jotka luottoluokkaan 1 sijoittuvien saamisten on täytettävä, ovat käyneet yhä vaikeammiksi täyttää useimmissa jäsenvaltioissa niin euroalueella kuin sen ulkopuolellakin, ja siksi poikkeusta pitivät tarpeellisena sellaiset jäsenvaltiot, joissa on suurimmat katettujen joukkolainojen markkinat. Jotta helpotettaisiin luottolaitoksilta olevien saamisten käyttöä katettujen joukkolainojen vakuutena ja ratkaistaisiin tämä ongelma, on tarpeen muuttaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohtaa. Sen sijaan, että toimivaltaisilla viranomaisilla olisi mahdollisuus jättää soveltamatta vaatimuksia, on aiheellista vahvistaa sääntö, jossa hyväksytään se, että luottoluokkaan 2 sijoittuvien luottolaitoksilta olevien saamisten kokonaismäärä liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä on enintään 10 prosenttia, ilman että on tarve kuulla EPV:tä.

(5)  Asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan ii alakohdan ja f alakohdan ii alakohdan mukaan luotot, joiden vakuutena on ranskalaisten Fonds Communs de Titrisation -rahastojen tai vastaavien arvopaperistamisyhteisöjen, jotka arvopaperistavat asuin- tai liikekiinteistöihin liittyviä saamisia, liikkeeseen laskemia etuoikeusasemaltaan parhaimpia osuuksia, ovat hyväksyttyjä omaisuuseriä, joita voidaan käyttää katettujen joukkolainojen vakuutena, kunhan noudatetaan enimmäismäärää, joka on 10 prosenttia jäljellä olevan katettuja joukkolainoja koskevan liikkeeseenlaskun nimellismäärästä, jäljempänä ’10 prosentin kynnysarvo’. Asetuksen 496 artiklan mukaan toimivaltaisilla viranomaisilla on kuitenkin mahdollisuus jättää soveltamatta 10 prosentin kynnysarvoa. Lisäksi saman asetuksen 503 artiklan 4 kohdan mukaan komission edellytetään tarkastelevan, onko poikkeus, jonka mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat olla soveltamatta 10 prosentin kynnysarvoa, asianmukainen. Komissio pyysi 22 päivänä joulukuuta 2013 EPV:tä antamaan lausunnon tästä kysymyksestä. EPV totesi 1 päivänä heinäkuuta 2014, että ranskalaisten Fonds Communs de Titrisation -rahastojen tai vastaavien jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisuuteen kuuluvien arvopaperistamisyhteisöjen, jotka arvopaperistavat asuin- tai liikekiinteistöihin liittyviä saamisia, liikkeeseen laskemien etuoikeusasemaltaan parhaimpien osuuksien käyttäminen vakuutena antaa aihetta vakavaraisuuskysymyksiin. Tämä johtuu EPV:n mukaan siitä, että katettujen joukkolainojen ohjelma, jossa käytetään vakuutena arvopaperistamisosuuksia, on rakenteeltaan kaksitasoinen, jolloin katepoolin luottoluokkaa koskeva läpinäkyvyys ei ole riittävä. EPV suositteli, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 496 artiklassa tällä hetkellä säädetty etuoikeusasemaltaan parhaita arvopaperistamisosuuksia koskeva poikkeus 10 prosentin kynnysarvosta poistetaan 31 päivän joulukuuta 2017 jälkeen(10).

(6)  Asuntolainavakuudellisten tai liikekiinteistölainavakuudellisten arvopapereiden sisällyttäminen sallitaan vain harvoissa kansallisissa katettuja joukkolainoja koskevissa kehyksissä. Tällaisten rakenteiden käyttö on vähentymässä, sillä käytön katsotaan turhaan mutkistavan katettujen joukkolainojen ohjelmia. Näin ollen on aiheellista kaiken kaikkiaan poistaa tällaisten rakenteiden käyttö hyväksyttävinä omaisuuserinä. Sen vuoksi olisi kumottava asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan ii alakohta ja f alakohdan ii alakohta sekä 496 artikla.

(7)  Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisia konserninsisäisiä katettujen joukkolainojen poolirakenteita on myös käytetty hyväksyttyinä vakuuksina saman asetuksen 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan ii alakohdan ja f alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Konserninsisäiset katettujen joukkolainojen poolirakenteet eivät aiheuta lisäriskejä vakavaraisuuden kannalta, sillä niihin ei liity samoja monimutkaisuusongelmia, joita syntyy käytettäessä luottoja, joiden vakuutena on ranskalaisten Fonds Communs de Titrisation -rahastojen tai vastaavien arvopaperistamisyhteisöjen, jotka arvopaperistavat asuin- tai liikekiinteistöihin liittyviä saamisia, liikkeeseen laskemia etuoikeusasemaltaan parhaimpia osuuksia. EPV:n mukaan olisi sallittava, että katettujen joukkolainojen vakuudeksi annetaan katettujen joukkolainojen poolirakenteita ilman että asetetaan rajoituksia, jotka koskevat liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen määrää.(11) Näin ollen 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa olisi muutettava niin, että poistetaan vaatimus, jonka mukaan 15 prosentin tai 10 prosentin rajoitusta sovelletaan luottolaitoksilta oleviin saamisiin konserninsisäisissä katettujen joukkolainojen poolirakenteissa. Kyseisiä konserninsisäisiä katettujen joukkolainojen poolirakenteita säännellään direktiivin (EU) 20../…. [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 9 artiklalla.

(8)  Asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 3 kohdassa vaaditaan, että katettuihin joukkolainoihin sovelletaan katettujen joukkolainojen vakuutena olevaa kiinteää omaisuutta koskevia 229 artiklan 1 kohdassa säädettyjä arvostussääntöjä, jotta kyseiset joukkolainat täyttäisivät etuuskohtelun edellytyksenä olevat vaatimukset. Katettujen joukkolainojen vakuutena käytettäville omaisuuserille asetettavat hyväksyttävyysvaatimukset koskevat yleisiä laatunäkökohtia, joiden avulla varmistetaan katepoolin kestävyys, ja niiden olisi näin ollen kuuluttava direktiivin (EU) 20../... [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] soveltamisalaan. Myös arvostusmenetelmiä koskevien säännösten olisi kuuluttava mainitun direktiivin soveltamisalaan. Teknisiä sääntelystandardeja, joiden laadintaan annetaan valtuudet asetuksen (EU) N:o 575/2013 124 artiklan 4 kohdan a alakohdalla, ei näin ollen pitäisi soveltaa mainitun asetuksen 129 artiklassa säädettyihin katettujen joukkolainojen hyväksyttävyyskriteereihin. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa mainitun asetuksen 129 artiklan 3 kohtaa.

(9)  Luototusasteen rajat ovat tarpeellisia, kun varmistetaan katettujen joukkolainojen luottoluokka. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan luototusasteen rajat vakuutena oleville kiinteistöille ja aluksille täsmentämättä rajojen soveltamistapaa, mikä saattaa aiheuttaa epävarmuutta. Luototusasteen rajoja olisi sovellettava ohjaavina periaatteina: toisin sanoen luoton koolle ei aseteta rajoja vaan luottoa voidaan käyttää vakuutena ainoastaan kyseisille omaisuuserille asetettujen luototusasteen rajojen puitteissa. Luototusasteen rajat määrittävät, mikä prosenttiosuus luotosta otetaan huomioon velkoja koskevassa kattavuusvaatimuksessa. Siksi on paikallaan täsmentää, että luototusasteen rajat määrittävät sen osuuden luotosta, joka otetaan huomioon katettua joukkolainaa koskevassa kattavuudessa.

(10)  Selvyyden vuoksi olisi myös tarkennettava, että luototusasteen rajoja sovelletaan luoton koko maturiteetin ajan. Tosiasiallinen luototusaste ei saisi muuttua, vaan rajana on edelleen 80 prosenttia omaisuuden arvosta asuntolainojen tapauksessa ja 60 prosenttia omaisuuden arvosta liikekiinteistölainojen ja alusten tapauksessa.

(11)  Jotta asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklassa säädetyn etuoikeutetun pääomakohtelun piiriin kuuluvien katettujen joukkolainojen laatua voitaisiin parantaa, kyseiseen etuuskohteluun olisi sovellettava ylivakuuden vähimmäistasoa eli direktiivin (EU) 20../… [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 15 artiklassa tarkoitetut kattavuusvaatimukset ylittävää vakuustasoa. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa korkeampaa ylivakuuden vähimmäistasoa asianomaisissa jäsenvaltioissa sijaitsevien luottolaitosten liikkeeseenlaskemiin katettuihin joukkolainoihin tämän estämättä muita katettuja joukkolainoja, joilla on matalampi ylivakuuden vähimmäistaso ja jotka täyttävät tämän asetuksen vaatimukset, hyötymästä sen säännöksistä. Tällaisen vaatimuksen avulla halutaan vähentää liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyydestä tai kriisinratkaisusta aiheutuvia olennaisimpia riskejä.

(12)  Yksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 7 kohdassa säädetyistä vaatimuksista on, että katettuihin joukkolainoihin sijoittava luottolaitos saa tietyt tiedot kyseisistä katetuista joukkolainoista vähintään puolivuosittain. Katettujen joukkolainojen ehdottoman tärkeänä osana ovat läpinäkyvyysvaatimukset, joilla varmistetaan yhdenmukainen tietojen ilmoittaminen, annetaan sijoittajille mahdollisuus suorittaa tarvittava riskinarviointi sekä parannetaan vertailukelpoisuutta, avoimuutta ja markkinoiden vakautta. Sen vuoksi on aiheellista varmistaa, että läpinäkyvyysvaatimuksia sovelletaan kaikkiin katettuihin joukkolainoihin. Tämä tavoite saavutetaan vahvistamalla kyseiset vaatimukset katettujen joukkolainojen yhteiseksi rakenteelliseksi tekijäksi direktiivissä (EU) 20../... [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin]. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 7 kohta olisi näin ollen kumottava.

(13)  Katetut joukkolainat ovat pitkän aikavälin rahoitusvälineitä, ja niiden sovittu maturiteetti on yleensä useita vuosia. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että ennen 31 päivää joulukuuta 2007 tai ennen [julkaisutoimisto lisää tämän asetuksen soveltamispäivän] liikkeeseen laskettuihin joukkolainoihin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, ennen 31 päivää joulukuuta 2007 liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat olisi vapautettava asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädetyistä vaatimuksista, jotka koskevat hyväksyttyjä omaisuuseriä, ylivakuutta ja täytevakuuksia. Lisäksi muut katetut joukkolainat, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan mukaisia ja jotka on laskettu liikkeeseen ennen [julkaisutoimisto lisää tämän asetuksen soveltamispäivän], olisi vapautettava ylivakuutta ja täytevakuuksia koskevista vaatimuksista, ja niihin olisi edelleen voitava soveltaa kyseisessä asetuksessa säädettyä etuuskohtelua niiden erääntymiseen saakka.

(14)  Tätä asetusta olisi sovellettava yhdessä direktiivin [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] kanssa. Jotta varmistettaisiin, että uutta kehystä, jossa vahvistetaan katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskun rakenteelliset tekijät sekä etuuskohtelua koskevat muutetut vaatimukset, sovelletaan johdonmukaisesti, tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä samaan päivään, josta lähtien jäsenvaltioiden on määrä soveltaa säännöksiä, joilla kyseinen direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(15)  Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 575/2013 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artiklaAsetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 575/2013 seuraavasti:

-1.  Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”128 a) ’jatkettavissa olevalla maturiteettirakenteella’ mekanismia, joka tarjoaa mahdollisuuden jatkaa katettujen joukkolainojen sovittua maturiteettia tietyn ajanjakson ajan, jos erityinen laukaiseva tapahtuma toteutuu;”

1.  Muutetaan 129 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  muutetaan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

–  korvataan johdantolause seuraavasti:

”Jotta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 20xx/xxxx* [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 2 artiklassa tarkoitettuihin katettuihin joukkolainoihin voidaan soveltaa 4 ja 5 kohdan mukaista etuuskohtelua, niiden on täytettävä tämän artiklan 3, 3 a ja 3 b kohdassa esitetyt vaatimukset ja niiden vakuutena on oltava jokin seuraavista hyväksytyistä omaisuuseristä:

______________________________

*  [Julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin (EU) 20xx/xx (EUVL C [...], [...], s. […])].”;

–  korvataan c alakohta seuraavasti:

”c) saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat tämän luvun mukaiseen luottoluokkaan 1 tai luottoluokkaan 2, tai saamiset, jotka ovat muodoltaan lyhytaikaisia talletuksia, joiden maturiteetti on enintään 100 päivää, kun näitä talletuksia käytetään ja on hyväksyttyä käyttää kansallisten lakien mukaisten katepoolin likviditeettipuskurin ehtojen täyttämiseen direktiivin (EU) 20xx/xxxx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 16 artiklan mukaisesti ja johdannaissopimuksiin, jotka täyttävät kansallisen lakien vaatimukset direktiivin (EU) 20xx/xxx[julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 11 artiklan mukaisesti, luottolaitoksiin, jotka sijoittuvat luottoluokkaan 3, jos toimivaltaiset viranomaiset sallivat johdannaissopimusten muodossa olevat saamiset.

–  kumotaan d alakohdan ii alakohta;

–  korvataan f alakohdan i ja ii alakohta seuraavasti:

f) luotot, joiden vakuutena on liikekiinteistö tai muu kuin asuinkiinteistö, jota ei käytetä voiton tavoitteluun, enintään määrään, joka on kiinnitysten pääomamäärä yhdistettynä aikaisempiin kiinnityksiin tai korkeintaan 60 prosenttia kiinnitetyn omaisuuden arvosta sen mukaan, kumpi on alhaisempi.”;

ii)  korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan c alakohtaa saamisia, jotka aiheutuvat maksujen siirrosta kiinteistövakuudellisten lainojen velallisilta tai velallisten selvitystilasta katettujen joukkolainojen haltijoille ja näiden maksujen hallinnasta, ei oteta huomioon mainituissa alakohdissa tarkoitettuja raja-arvoja laskettaessa.”;

iii)  kumotaan kolmas alakohta;

b)  lisätään 1 a, 1 b ja 1 c kohta seuraavasti:

”1 a. Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa sovelletaan seuraavia:

a) kun kyseessä ovat saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat luottoluokkaan 1, saaminen saa olla enintään 15 prosenttia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä;

b) kun kyseessä ovat saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat luottoluokkaan 2, saamisen kokonaismäärä saa olla enintään 10 prosenttia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä;

b a) kun kyseessä ovat lyhytaikaisten talletusten ja johdannaissopimusten muodossa olevat saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat luottoluokkaan 3, saamisen kokonaismäärä saa olla enintään 5 prosenttia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä;

direktiivin (EU) 20../… [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat EPV:tä kuultuaan sallia johdannaissopimusten muodossa olevat saamiset luottoluokkaan 3 sijoittuville luottolaitoksille vain, jos voidaan osoittaa, että asianomaisissa jäsenvaltioissa on mittavia potentiaalisia keskittymisongelmia, jotka aiheutuvat tässä kohdassa tarkoitettujen luottoluokkaa 1 ja luottoluokkaa 2 koskevien vaatimusten soveltamisesta.

c) kun kyseessä ovat saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat vähintään tässä luvussa tarkoitettuun luottoluokkaan 3, saamisen kokonaismäärä saa olla enintään 15 prosenttia liikkeeseen laskevan laitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä. Kun kyseessä ovat saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat alempaan kuin tässä luvussa tarkoitettuun luottoluokkaan 1, saamisen kokonaismäärä saa olla enintään 10 prosenttia liikkeeseen laskevan laitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä.

1 b. Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan i alakohtaa 80 prosentin rajaa sovelletaan lainakohtaisesti ja tämä raja määrittää luoton osuuden, joka otetaan huomioon katettuun joukkolainaan liittyvien velkojen kattavuudessa, ja sitä sovelletaan luoton koko maturiteetin ajan.

Kiinnitetyn kiinteistöomaisuuden arvoa seurataan säännöllisesti ja liikkeeseenlaskijan on päivitettävä sitä vuosittain käyttäen kiinteistöomaisuuden markkinahintoihin perustuvaa indeksointimenetelmää. Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetetusta rajasta riippumatta lainan koko määrään on sovellettava katepoolin varojen erottelua direktiivin EU 20xx/xxxx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 12 artiklan mukaisesti.

1 c. Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäisen alakohdan f ja g alakohtaa 60 prosentin rajaa sovelletaan lainakohtaisesti ja tämä raja määrittää luoton osuuden, joka otetaan huomioon katettuun joukkolainaan liittyvien velkojen kattavuudessa, ja sitä sovelletaan luoton koko maturiteetin ajan.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetetusta rajasta riippumatta lainan koko määrään on sovellettava katepoolin varojen erottelua direktiivin EU 20xx/xxxx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 12 artiklan mukaisesti.

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Tämän asetuksen mukaisten katettujen joukkolainojen vakuutena olevan kiinteän omaisuuden osalta on täytettävä 208 artiklassa säädetyt vaatimukset. Tämän artiklan a kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdan ehdot täyttävien vakuuksien osalta on täytettävä samat vaatimukset kuin joita sovelletaan liikekiinteistöihin.

d)  lisätään 3 a ja 3 b kohta seuraavasti:

”3 a. Sen lisäksi, että katettujen joukkolainojen vakuutena on oltava 1 kohdassa lueteltuja hyväksyttyjä omaisuuseriä, kyseisiin joukkolainoihin on sovellettava 5 prosentin suuruista direktiivin (EU) 20xx/xxxx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 3 artiklan 12 alakohdassa määritellyn ylivakuuden vähimmäistasoa.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa katepoolin kaikkien omaisuuserien yhteenlasketun nimellismäärän arvon on oltava vähintään sama kuin liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärä, jäljempänä ’nimellisperiaate’, ja koostuttava 1 kohdassa säädetyistä hyväksytyistä omaisuuseristä.

Ylivakuuden vähimmäistasossa huomioon otettaviin omaisuuseriin sovelletaan 1 kohdassa säädettyjä luottoluokan ja saamisten koon raja-arvoja. Ne otetaan huomioon vastaavien raja-arvojen laskennassa.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että katettuihin joukkolainoihin sovelletaan alhaisempaa ylivakuuden vähimmäistasoa, tai ne voivat sallia, että niiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät niin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät

a) ylivakuuden laskenta perustuu joko malliin, jossa otetaan huomioon omaisuuseriin sovellettavat riskipainot, tai malliin, jossa omaisuuserien arvostamiseen sovelletaan 4 artiklan 1 kohdan 74 alakohdassa määriteltyä kiinnitysluottoarvoa;

b) ylivakuuden vähimmäistason on oltava vähintään 2 prosenttia nimellisperiaatteen mukaan laskettuna.

b a) jos luottolaitos laskee liikkeeseen katettuja joukkolainoja säännöllisesti, sen on ilmoitettava ylivakuuden taso julkisesti.

3 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja hyväksyttyjä omaisuuseriä voidaan sisällyttää katepooliin direktiivin (EU) 20xx/xxxx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 3 artiklan 10 alakohdassa määriteltyjä ensisijaisia vakuuksia täydentävinä, mainitun direktiivin 3 artiklan 11 alakohdassa määriteltyinä täytevakuuksina tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen luottoluokkaa ja saamisten kokoa koskevien rajoitusten mukaisesti.”;

e)  korvataan 6 ja 7 kohta seuraavasti:

”6. Ennen 31 päivää joulukuuta 2007 liikkeeseen laskettuihin katettuihin joukkolainoihin ei sovelleta 1, 3, 3 a ja 3 b kohdan vaatimuksia. Niihin voidaan soveltaa etuuskohtelua 4 ja 5 kohdan nojalla niiden erääntymiseen saakka.

7. Ennen [julkaisutoimisto lisää tämän muutosasetuksen soveltamispäivän] liikkeeseen laskettuihin katettuihin joukkolainoihin ei sovelleta 3 a ja 3 b kohdan vaatimuksia. Niihin voidaan soveltaa etuuskohtelua 4 ja 5 kohdan nojalla niiden erääntymiseen saakka.

7 a.  Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan i, e, f ja g alakohtaa jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa korkeampaa rajaa, joka koskee sitä luoton osuutta, joka otetaan huomioon velkojen kattavuudessa, edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) mainituissa kohdissa tarkoitettuja rajoja sovelletaan ajankohtana, jolloin laina alun perin sisällytetään katepooliin;

b) lainan osa, joka ylittää näissä kohdissa tarkoitetut rajat, jää katepooliin koko laina-ajaksi, ja se on direktiivin [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] mukainen;

c) ylivakuuden laskenta perustuu joko malliin, jossa otetaan huomioon omaisuuseriin liittyvä riski, tai malliin, jossa omaisuuserien arvostamiseen sovelletaan kiinnitysluottoarvoa;

d) raja, joka koskee sitä luoton osuutta, joka otetaan huomioon velkojen kattavuudessa, voi olla enintään 100 prosenttia.”

2.  Korvataan 416 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii) ne ovat direktiivin (EU) 20xx/xxxx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 2 artiklassa tarkoitettuja joukkolainoja, joita ei tarkoiteta tämän alakohdan i alakohdassa;”.

3.  Korvataan 425 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Laitosten on ilmoitettava likviditeetin sisäänvirtaukset. Likvidien varojen rajatut sisäänvirtaukset ovat likviditeetin sisäänvirtaukset rajattuna 75 prosenttiin likviditeetin ulosvirtauksista. Laitokset voivat jättää tämän rajauksen ulkopuolelle likviditeetin sisäänvirtaukset, jotka saadaan muihin laitoksiin tehdyistä talletuksista, joihin voidaan soveltaa 113 artiklan 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuja käsittelytapoja. Laitokset voivat jättää tämän rajauksen ulkopuolelle luotonottajilta ja joukkovelkakirjoihin sijoittajilta tulevista maksuista johtuvat likviditeetin sisäänvirtaukset, jotka liittyvät kiinnitysluottoihin, jotka rahoitetaan sellaisilla joukkolainoilla, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4, 5 tai 6 kohdassa säädettyä kohtelua, tai direktiivin (EU) 20xx/xxxx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 2 artiklassa tarkoitetuilla katetuilla joukkolainoilla. Laitokset voivat jättää rajauksen ulkopuolelle sisäänvirtaukset edistämislainoista, jotka laitos on välittänyt. Yksittäisen laitoksen valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen etukäteissuostumuksella laitos voi kokonaan tai osittain jättää sisäänvirtaukset rajauksen ulkopuolelle, kun tarjoaja on laitoksen emoyrityksenä tai tytäryrityksenä toimiva laitos tai saman emoyrityksenä toimivan laitoksen toinen tytäryritys taikka se on direktiivin 83/349/EY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä laitokseen.”

4.  Korvataan 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan x alakohta seuraavasti:

”x) liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvat velat, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa tarkoitettua kohtelua, tai direktiivin (EU) 20xx/xxxx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 2 artiklassa tarkoitetuista liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvat velat;”.

5.  Korvataan 428 artiklan 1 kohdan h alakohdan iii alakohta seuraavasti:

”iii) kuittaus on rahoitettu (pass-through) joukkovelkakirjalainoilla, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä kohtelua, tai direktiivin (EU) 20xx/xxxx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 2 artiklassa tarkoitetuilla joukkolainoilla;”.

6.  Kumotaan 496 artikla.

7.  Korvataan liitteessä III olevan 6 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c) ne ovat direktiivin (EU) 20xx/xxxx [julkaisutoimisto lisää viittauksen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin] 2 artiklassa tarkoitettuja katettuja joukkolainoja, joita ei tarkoiteta tämän kohdan b alakohdassa.”

2 artiklaVoimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [julkaisutoimisto lisää päivän, josta lähtien jäsenvaltioiden on määrä soveltaa säännöksiä, joilla katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettu direktiivi (EU) .../... saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies   Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 382, 21.2.2018, s. 2.

(2)

EUVL C 367, 10.10.2018, s. 56.

(3)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(4)

  EUVL C , , s. .

(5)

  EUVL C , , s. .

(6)

  EUVL C , , s. .

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)

  Euroopan pankkiviranomaisen lausunto katettujen joukkolainojen etuoikeutetusta pääomakohtelusta, EBA/Op/2014/04.

(9)

  Lausunnossa EBA/Op/2014/04 esitetyt suositukset EU COM 1-A – 1-D.

(10)

  Lausunnossa EBA/Op/2014/04 esitetty suositus EU COM 2.

(11)

  Ks. edellinen alaviite.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Katetut joukkolainat

Viiteasiakirjat

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

27.3.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö