Nós Imeachta : 2018/0042(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0384/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0384/2018

Díospóireachtaí :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Vótaí :

PV 18/04/2019 - 10.11

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0431

TUARASCÁIL     ***I
PDF 590kWORD 69k
26.11.2018
PE 626.775v03-00 A8-0384/2018

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le neamhchosaintí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir Bernd Lucke

LEASUITHE
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le neamhchosaintí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Gnáthnós Imeachta Reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0093),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0112//2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 22 Lúnasa 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 11 Iúil 2018(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0384/2018),

1.  ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

LEASUITHE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA(3)*

ar an togra ón gCoimisiún

---------------------------------------------------------

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le neamhchosaintí i bhforim bannaí faoi chumhdach

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach(4),

ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(5),

ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(6),

ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7) lena dtugtar, ar choinníollacha áirithe, láimhseáil fhabhrach do bhannaí faoi chumhdach. Treoir (AE) 20xx/xx [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) 20xx/xx maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE] lena sonraítear bunghnéithe na mbannaí faoi chumhdach agus lena bhforáiltear comhshainiú ar bhannaí faoi chumhdach.

(2)  An 20 Nollaig 2013 d'eisigh an Coimisiún glao ar chomhairle ón Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) maidir le hoiriúnacht na n-ualaí riosca a leagtar amach in Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. De réir thuairim ÚBE(8), is láimhseáil stuamachta iomchuí, i bprionsabal, láimhseáil fhabhrach na n-ualaí riosca a leagtar síos in Airteagal 129 den Rialachán sin. Mar sin féin, mhol ÚBE tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar an deis na ceanglais incháilitheachta, mar a leagtar amach in Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, a chomhlánú chun go gcumhdófar, ar a laghad, na réimsí a bhaineann le maolú riosca leachtachta, rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh, ról an údaráis inniúil, agus tuilleadh mionsaothraithe a dhéanamh ar na ceanglais atá ann cheana maidir le nochtadh d'infheisteoirí(9).

(3)  I bhfianaise Thuairim ÚBE, is iomchuí Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a leasú trí cheanglais bhreise maidir le bannaí faoi chumhdach a chur leis, rud a neartóidh cáilíocht na mbannaí faoi chumhdach incháilithe do láimhseáil fhabhrach caipitil dá bhforáiltear in Airteagal 129 den Rialachán sin.

(4)  De bhun an tríú fomhír d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, féadfaidh údaráis inniúla cur i bhfeidhm an cheanglais maidir le neamhchosaintí chun cáiliú do chéim 1 den cháilíocht chreidmheasa, mar a leagtar síos i bpointe (c) den chéad fhomhír d’Airteagal 129(1), a tharscaoileadh i bpáirt, agus féadfaidh siad neamhchosaint a cheadú atá incháilithe do chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa, suas le huasmhéid 10 % de neamhchosaint iomlán mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc de chuid na hinstitiúide eisiúna. Is gá dul i gcomhairle roimh ré le ÚBE sula gcuirfear an tarscaoileadh i bpáirt sin i bhfeidhm agus ní chuirfear i bhfeidhm é ach amháin ar an gcoinníoll gur féidir fadhbanna móra comhchruinnithe a d’fhéadfadh a bheith sna Ballstáit lena mbaineann a dhoiciméadú mar thoradh ar chur i bhfeidhm an cheanglais maidir le céim 1 den cháilíocht chreidmheasa. Ós rud é go bhfuil sé ag éirí níos deacra na ceanglais maidir le neamhchosaintí a cháiliú do chéim 1 den cháilíocht chreidmheasa, mar a chuireann Institiúidí um Measúnú Creidmheasa Seachtrach ar fáil iad, a chomhlíonadh i bhformhór na mBallstát laistigh agus lasmuigh den limistéar euro, mheas na Ballstáit a óstálann na margaí is mó a bhaineann le bannaí faoi chumhdach go raibh sé riachtanach an tarscaoileadh sin a chur i bhfeidhm. Chun úsáid neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa mar chomhthaobhacht le haghaidh bannaí faoi chumhdach a shimpliú agus chun dul i ngleic leis an deacracht sin, is gá Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a leasú. In áit an deis a bheith ag na húdaráis inniúla na ceanglais a tharscaoileadh, is iomchuí riail a bhunú le haghaidh neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa suas le huasmhéid 10 % de neamhchosaint iomlán mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc de chuid institiúide eisiúna gan dul i gcomhairle le ÚBE.

(5)  I gcomhréir le pointe (d)(ii) agus pointe (f)(ii) den chéad fhomhír d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, is sócmhainní incháilithe is féidir a úsáid mar chomhthaobhacht le haghaidh bannaí faoi chumhdach suas le huasmhéid 10 % de mhéid ainmniúil eisiúint na mbannaí faoi chumhdach gan íoc (an ‘tairseach 10 %’) iad iasachtaí arna n-urrú ag aonaid shinsearacha a eiseoidh Fonds Communs de Titrisation na Fraince nó a eiseoidh eintitis urrúsaithe choibhéiseacha a urrúsaíonn neamhchosaintí ar mhaoin chónaithe nó maoin tráchtála. Mar sin féin, le hAirteagal 496 den Rialachán sin cuirtear ar chumas údarás inniúil an tairseach 10 % a tharscaoileadh. Ar deireadh, ceanglaítear ar an gCoimisiún le hAirteagal 503(4) den Rialachán céanna athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht an mhaolaithe a chuireann ar chumas údarás inniúil an tairseach 10 % a tharscaoileadh. An 22 Nollaig 2013, d’iarr an Coimisiún ar ÚBE tuairim a thabhairt ina leith sin. An 1 Iúil 2014, dúirt ÚBE go n-eascródh ábhair imní stuamachta as aonaid shinsearacha, a d'eiseodh Fonds Communs de Titrisation na Fraince nó eintitis urrúsaithe choibhéiseacha a urrúsaíonn neamhchosaintí maoine cónaithe nó maoine tráchtála, a úsáid mar chomhthaobhacht toisc an struchtúir dhá shraith atá ag clár na mbannaí faoi chumhdach atá tacaithe ag aonaid urrúsaithe, rud a mbeadh easpa trédhearcachta maidir le cáilíocht chreidmheasa an chomhthiomsaithe chumhdaigh mar thoradh air. Dá bharr sin, mhol ÚBE deireadh a chur, tar éis an 31 Nollaig 2017(10), leis an maolú ar an tairseach 10 % ar aonaid urrúsaithe shinsearacha a leagtar síos faoi láthair in Airteagal 496 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

(6)  Ní cheadaítear urrúis atá tacaithe ag morgáistí cónaithe nó tráchtála ach i líon teoranta de chreataí náisiúnta um bannaí faoi chumhdach. Tá laghdú ag teacht ar úsáid na struchtúr sin agus meastar go gcuireann siad castacht nach gá leis na cláir bannaí faoi chumhdach. Is iomchuí, mar sin, deireadh a chur le húsáid struchtúr den chineál sin mar shócmhainní incháilithe go huile agus go hiomlán. Dá bhrí sin, ba cheart pointe (d)(ii) agus pointe (f)(ii) den chéad fhomhír d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, mar aon le hAirteagal 496 den Rialachán sin, a scriosadh.

(7)  Úsáideadh struchtúir bannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú laistigh de ghrúpa a chomhlíonann Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar chomhthaobhacht incháilithe freisin i gcomhréir le pointe (d)(ii) agus pointe (f)(ii) den chéad fhomhír d’Airteagal 129(1) den Rialachán sin. Níl rioscaí breise ó thaobh na stuamachta ag baint le struchtúir bannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú laistigh de ghrúpa mar ní chruthaíonn siad na deacrachtaí céanna castachta agus a chruthaíonn úsáid iasachtaí arna n-urrú ag aonaid shinsearacha eisithe ag Fonds Communs de Titrisation na Fraince nó ag eintitis urrúsaithe choibhéiseacha a urrúsaíonn neamhcosaintí maoine cónaithe nó maoine tráchtála. De réir ÚBE, ba cheart soláthar urrúis chomhthaobhaigh na mbannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú ag stuchtúir bhannaí faoi chumhdach a cheadú gan teorainneacha i gcoibhneas le líon na mbannaí faoi chumhdach gan íoc atá ag na hinstitiúidí creidmheasa eisiúna(11). Dá réir sin, ba cheart pointe (c) den chéad fhomhír d’Airteagal 129(1) a leasú chun deireadh a chur leis an gceanglas teorainn 15 % nó 10 % a chur i bhfeidhm maidir le neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa i struchtúir bhannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú laistigh de ghrúpa. Is le hAirteagal 9 de Treoir (AE) 20../… atá na struchtúir bannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú laistigh de ghrúpa sin á rialú. [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE].

(8)  Ceanglaítear le hAirteagal 129(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 go mbeidh feidhm ag prionsabail luachála le haghaidh maoin dhochorraithe a chomthaobhaíonn bannaí faoi chumhdach, a leagtar amach in Airteagal 229(1) den Rialachán sin, maidir le bannaí faoi chumhdach ionas go gcomhlíonfaidh na bannaí sin na ceanglais a bhaineann le láimhseáil fhabhrach. Maidir leis na ceanglais incháilitheachta do shócmhainní a fheidhmíonn mar chomhthaobhacht le haghaidh bannaí faoi chumhdach, baineann siad leis na gnéithe cáilíochta ginearálta lena n-áirithítear stóinseacht an chomhthiomsaithe chumhdaigh agus, dá bhrí sin, ba cheart iad a bheith faoi réir Threoir (AE) 20../… [OP Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE]. Dá réir sin, ba cheart na forálacha maidir le modheolaíocht luachála a bheith faoi réir na Treorach sin freisin. Níor cheart, mar sin, feidhm a bheith ag na caighdeáin theicniúla rialála a shainordaítear in Airteagal 124(4)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir leis na critéir incháilitheachta le haghaidh bannaí faoi chumhdach a leagtar amach in Airteagal 129 den Rialachán sin. Is gá, mar sin, Airteagal 129(3) den Rialachán sin a leasú chuige sin.

(9)  Tá teorainneacha iasachta/luacha riachtanach chun cáilíocht chreidmheasa na mbannaí faoi chumhdach a áirithiú. Bunaítear le hAirteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 na teorainneacha iasachta/luacha le haghaidh sócmhainní morgáiste agus loingis ach ní shonraítear conas is ceart na teorainneacha sin a chur i bhfeidhm, rud ar féidir éiginnteacht a theacht as. Ba cheart na teorainneacha iasachta/luacha a chur i bhfeidhm mar theorainneacha cumhdaigh boga, rud a chiallaíonn nach bhfuil aon teorainneacha le méid na bun-iasachta ach nach féidir iasacht den chineál sin a áireamh mar chomhthaobhacht ach amháin laistigh de na teorainneacha iasachta/luacha a fhorchuirtear ar na sócmhainní. Leis na teorainneacha iasachta/luacha cinntear sciar céatadáin na hiasachta a chuirfear san áireamh sa cheanglas maidir le cumhdach na ndliteanas. Is iomchuí, mar sin, a shonrú go gcinneann na teorainneacha iasachta/luacha an sciar den iasacht a chuirtear san áireamh i gcumhdach an bhanna faoi chumhdach.

(10)  Chun soiléireacht níos fearr a áirithiú, ba cheart a shonrú freisin go mbeidh feidhm ag na teorainneacha iasachta/luacha ar feadh aibíocht iomlán na hiasachta. Níor cheart an cóimheas iasachta/luacha iarbhír a athrú ach ba cheart é a choinneáil ag teorainn 80 % de luach na maoine i gcás iasachtaí cónaithe, agus ag teorainn 60 % de luach na maoine i gcás iasachtaí tráchtála agus loingis.

(11)  Ionas gur féidir cáilíocht na mbannaí faoi chumhdach dá dtugtar láimhseáil fhabhrach caipitil dá bhforáiltear in Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a fheabhsú a thuilleadh, ba cheart an láimhseáil fhabhrach sin a bheith faoi réir íosleibhéal rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh, rud arb ionann é agus leibhéal comhthaobhachta a bheidh os cionn na gceanglas maidir le cumhdach dá dtagraítear in Airteagal 15 de Threoir (AE) 20../... [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE]. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh leibhéal íosta níos airde de rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh a chur i bhfeidhm i leith bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúidí creidmheasa atá lonnaithe ina gcríoch féin, gan cosc a chur ar bhannaí eile faoi chumhdach a bhfuil leibhéal íosta níos ísle de rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh acu a chomhlíonann an Rialachán seo tairbhe a bhaint as a fhorálacha. Is é is cuspóir do cheanglas den chineál sin maolú a dhéanamh ar na rioscaí ab ábhartha a thiocfadh as dócmhainneacht an eisitheora nó a réiteach.

(12)  Ceann de na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 129(7) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 is ea go bhfaighidh an institiúid chreidmheasa atá ag infheistiú i mbannaí faoi chumhdach sonraí áirithe a bhaineann leis na bannaí faoi chumhdach ar bhonn leathbhliantúil ar a laghad. Is cuid bhunriachtanach de bhannaí faoi chumhdach iad na ceanglais trédhearcachta lena n-áirithítear leibhéal nochta aonfhoirmeach agus lenar féidir infheisteoirí an measúnú riosca is gá a dhéanamh, rud a fheabhsaíonn inchomparáideacht, trédhearcacht agus cobhsaíocht mhargaidh. Is iomchuí, mar sin, a áirithiú go mbeidh feidhm ag ceanglais trédhearcachta maidir le gach banna faoi chumhdach is féidir a bhaint amach trí na ceanglais i dTreoir (AE) 20../... [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE] mar ghné struchtúrach choiteann de bhannaí faoi chumhdach. Dá réir sin, ba cheart Airteagal 129(7) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a scriosadh.

(13)  Is ionstraimí cistiúcháin fadtéarmacha iad na bannaí faoi chumhdach agus mar sin de eisítear iad le haibíocht sceidealaithe roinnt blianta. Is gá, mar sin, a áirithiú nach gcuirfear isteach ar bhannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh an 31 Nollaig 2007 nó roimh [OP: Cuir isteach dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Chun an cuspóir sin a bhaint amach, ba cheart díolúine fós a bheith ag bannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh an 31 Nollaig 2007 ó na ceanglais a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le sócmhainní, rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh agus sócmhainní ionadaithe. Ina theannta sin, ba cheart díolúine a bheith ag bannaí faoi chumhdach eile a chomhlíonann Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus a eisíodh roimh [OP: Cuir isteach dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] ó na ceanglais maidir le rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh agus sócmhainní ionadaithe, agus ba cheart iad a bheith fós incháilithe láimhseáil fhabhrach a fháil mar a leagtar amach sa Rialachán sin go dtí a n-aibíocht.

(14)  Ba cheart an Rialachán sin a chur i bhfeidhm i gcomhar le [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE]. Chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm go comhsheasmhach creat nua lena mbunófar gnéithe struchtúracha i dtaca le bannaí faoi chumhdach agus na ceanglais leasaithe a bhaineann le láimhseáil fhabhrach, ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur siar ionas go ndéanfar é i gcomhthráth leis an dáta óna bhfuil na Ballstáit chun na forálacha lena dtrasuitear an Treoir sin a chur i bhfeidhm.

(15)  Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a leasú dá réir.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1 Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar seo a leanas:

-1.  In Airteagal 4, mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

“(128a) ciallaíonn “struchtúr aibíochta insínte” sásra lena dtugtar deis aibíocht sceidealta bannaí faoi chumhdach a shíneadh ar feadh tréimhse áirithe ama agus i gcás ina dtarlóidh truicear sonrach;”

1.  Leasaítear Airteagal 129 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:

(i)  leasaítear an chéad mhír mar a leanas:

–  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh:

“Le bheith incháilithe don láimhseáil fhabhrach atá leagtha amach i mír 4 agus i mír 5, comhlíonfar leis na bannaí dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 20xx/xxxx ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle *[OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE] na ceanglais a leagtar amach i mír 3, mír 3a agus mír 3b den Airteagal seo agus déanfar iad a chomhthaobhú le haon cheann de na sócmhainní incháilithe seo a leanas:

______________________________

*  [OP, cuir isteach tagairt do Threoir (AE) 20xx/xx ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE (OJ C […], […], lch. […])].";

–  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

"(c) neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 1 den cháilíocht chreidmheasa nó do chéim 2, neamhchosaintí i bhfoirm taiscí gearrthéarma a bhfuil aibíocht acu nach dtéann thar 100 lá i gcás ina n-úsáidtear na taiscí sin chun ceanglais maoláin leachtachta do chomhthiomsú cumhdaigh a chomhlíonadh, nó cáiliú lena n-aghaidh, ar ceanglais iad atá i ndlíthe náisiúnta i gcomhréir le hAirteagal 16 de Threoir (AE) 20xx/xxxx [OP , Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE] agus conarthaí díorthach a chomhlíonann ceanglais na ndlíthe náisiúnta i gcomhréir le hAirteagl 11 de Threoir (AE) 20xx/xxxx [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE] chuig institiúidí creidmheasa atá incháilithe le haghaidh chéim 3 den cháilíocht chreidmheasa, i gcás ina bhfuil neamhchosaint i bhfoirm conarthaí díorthach ceadaithe ag na húdaráis inniúla de réir mar a leagtar amach sa Chaibidil seo.”;

–  i bpointe (d), scriostar pointe (ii);

–  i bpointe (f) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (i) agus (ii):

"(f) iasachtaí atá urraithe le maoin tráchtála dhochorraithe, nó le maoin neamhchónaithe dhochorraithe, arna gcoimeád chun críocha neamhbhrabúis, suas go dtí an méid is ísle as méideanna phríomhshuimeanna na lian atá cónasctha le haon lian roimhe sin agus 60 % de luach na maoine atá curtha i ngeall”;

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

"Chun críocha phointe (c) den chéad fhomhír, maidir le neamhchosaintí a eascraíonn as tarchur agus bainistiú íocaíochtaí na bhféichiúnaithe i leith iasachtaí, nó i leith fáltais leachtaithe a bhaineann le hiasachtaí, arna n-urrú ag maoin gheallta de chuid na n-aonad sinsearach nó de chuid na n-urrús fiachais, ní chuirfear san áireamh iad i ríomh na dteorainneacha dá dtagraítear sna pointí sin.";

(iii)  scriostar an tríú fomhír;

(b)  cuirtear isteach mír 1a, mír 1b agus mír 1c mar seo a leanas:

"1a. Chun críocha phointe (c) den chéad fhomhír de mhír 1, beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

(a) maidir le neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 1 den cháilíocht chreidmheasa, ní bheidh siad os cionn 15 % de mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc atá ag institiúid chreidmheasa eisiúna;

(b) maidir le neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa, ní bheidh siad os cionn 10 % de neamhchosaint iomlán mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc de chuid na hinstitiúide creidmheasa eisiúna;

(ba) maidir le neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa atá i bhfoirm taiscí gearrthéarma agus a cháilíonn do chéim 3 den cháilíocht chreidmheasa, ní bheidh an neamhchosaint os cionn 5% de neamhchosaint iomlán mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc de chuid na hinstitiúide creidmheasa eisiúna;

Féadfaidh na húdaráis inniúla a ainmníodh de bhun Airteagal 18(2) de Threoir (AE) 20../… [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE], tar éis dóibh dul i gcomhairle le ÚBE neamhchosaintí a cheadú i bhfoirm conarthaí díorthach d’institiúidí creidmheasa atá incháilithe le haghaidh chéim 3 den cháilíocht chreidmheasa, ach ní cheadófar sin ach amháin ar choinníoll gur féidir doiciméadú a dhéanamh ar na fadhbanna comhthiomsaithe féideartha suntasacha sna Ballstáit lena mbaineann mar thoradh ar chur i bhfeidhm chéimeanna 1 agus 2 den cháilíocht chreidmheasa.

(c) maidir leis an neamhchosaint iomlán ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 3, ar a laghad, den cháilíocht chreidmheasa mar a leagtar amach sa Chaibidil seo, ní bheidh sí os cionn 15 % de ▌mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc de chuid na hinstitiúide creidmheasa eisiúna. Maidir leis an neamhchosaint iomlán ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 1 den cháilíocht chreidmheasa mar a leagtar amach sa Chaibidil seo, ní bheidh sí os cionn 10 % de mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc de chuid na hinstitiúide creidmheasa eisiúna.

1b. Chun críocha phointe (d)(i) den chéad fhomhír de mhír 1, maidir leis an teorainn 80 % beidh feidhm aici ar bhonn iasacht ar iasacht agus cinnfidh sí an sciar den iasacht a chuirtear san áireamh i gcumhdach na ndliteanas atá nasctha leis an mbanna faoi chumhdach agus beidh feidhm aici ar feadh aibíocht iomlán na hiasachta.

Déanfar faireachán ar bhonn rialta ar luach na maoine atá curtha i ngeall agus tabharfaidh an t-eisitheoir é sin cothrom le dáta gach bliain trí úsáid a bhaint as an modh innéacsaithe bunaithe ar phraghsanna margaidh maoine dochorraithe. Beidh méid iomlán na hiasachta, gan beann ar an teorainn a socraíodh sa chéad fhomhír den mhír seo, faoi réir leithscaradh sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh de bhun Airteagal 12 de Threoir (AE) 20xx/xxxx [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE].

1c. Chun críocha phointe (f) agus phointe (g) den chéad fhomhír de mhír 1, maidir leis an teorainn de 60 % beidh feidhm aici ar bhonn iasacht ar iasacht agus cinnfidh sí an sciar den iasacht a chuirtear san áireamh i gcumhdach na ndliteanas atá nasctha leis an mbanna faoi chumhdach agus beidh feidhm aici ar feadh aibíocht iomlán na hiasachta.

Beidh méid iomlán na hiasachta, gan beann ar an teorainn a socraíodh sa chéad fhomhír den mhír seo, faoi réir leithscaradh sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh de bhun Airteagal 12 de Threoir (AE) 20xx/xxxx [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE].

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

"3. Le haghaidh maoin dhochorraithe a chomthaobhaíonn bannaí faoi chumhdach atá i gcomhréir leis an Rialachán seo, comhlíonfar na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 208. I gcás sócmhainní comhthaobhachta a chomhlíonann pointe (g) de chéad fhomhír mhír 1 den Airteagal seo, comhlíonfaidh siad na ceanglais chéanna a bhfuil feidhm acu i leith maoin tráchtála dhochorraithe.”;

(d)  cuirtear isteach mír 3a agus mír 3b mar seo a leanas:

"3a. Mar aon le bheith comhthaobhaithe ag na sócmhainní incháilithe a liostaítear i mír 1, beidh bannaí faoi chumhdach faoi réir íosleibhéal 5 % de rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh mar a shainmhínítear in Airteagal 3(12) de Threoir (AE) 20xx/xxx [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE].

Chun críocha na chéad fhomhíre, beidh ar a laghad an luach céanna ag méid ainmniúil iomlán na sócmhainní uile sa chomhthiomsú cumhdaigh agus ag méid ainmniúil iomlán na mbannaí faoi chumhdach gan íoc ('prionsabal ainmniúil') agus is iad na sócmhainní incháilithe mar a leagtar amach i mír 1 atá i gceist leis na sócmhainní uile sin.

Beidh na sócmhainní a chuirtear san áireamh in íosleibhéal rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh ▌faoi réir na gceanglas maidir le cáilíocht chreidmheasa agus na teorainneacha maidir le neamhchosaint atá sonraithe i mír 1. Déanfar iad a ▌áireamh i leith na dteorainneacha faoi seach .

Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh íosleibhéal níos ísle rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh a chur i bhfeidhm maidir le bannaí faoi chumhdach féadfaidh siad údarú a thabhairt dá n-údaráis inniúla déanamh amhlaidh ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a) go ríomhfar rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh de réir múnla a chuireann ualaí riosca sannta na sócmhainní san áireamh nó de réir múnla ina bhfuil luacháil na sócmhainní faoi réir luach iasachta morgáiste mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(74);

(b) nach féidir íosleibhéal rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh a bheith níos ísle ná 2 % bunaithe ar an bprionsabal ainmniúil;

(ba) go ndéantar é a cheangal ar an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach ar bhonn rialta leibhéal an rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh a nochtadh go poiblí .

3b. Féadfar sócmhainní incháilithe dá dtagraítear i mír 1 a chur san áireamh sa chomhthiomsú cumhdaigh mar shócmhainní ionadaithe mar a shainmhínítear in Airteagal 3(11) de Threoir (AE) 20xx/xxx [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE] le haghaidh na sócmhainní príomha mar a shainmhínítear in Airteagal 3(10) den Treoir sin, faoi réir na dteorainneacha ar cháilíocht chreidmheasa agus ar mhéid neamhchosanta mar a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo.";

(e)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6 agus mhír 7:

"6. Níl bannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh an 31 Nollaig 2007 faoi réir cheanglais mhír 1, mhír 3, mhír 3a agus mhír 3b. Beidh siad incháilithe don láimhseáil fhabhrach faoi mhír 4 agus mhír 5 go dtí a n-aibíocht.

7. Ní bheidh bannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh [OP: cuir isteach dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo] faoi réir cheanglais mhír 3a agus mhír 3b. Beidh siad incháilithe don láimhseáil fhabhrach faoi mhír 4 agus mhír 5 go dtí a n-aibíocht.

7a.  Chun críocha phointí (d)(i), (e), (f), agus (g) de chéad fhomhír mhír 1, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh teorainn níos airde a chur i bhfeidhm ag tagairt don sciar den iasacht a chuireann le cumhdach na ndliteanas ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a) go bhfuil na teorainneacha dá dtagraítear sna pointí sin infheidhme ag an am a cuireadh iad san áireamh san iasacht sa chomhthiomsú cumhdaigh;

(b) go bhfanann an sciar sin den iasacht a théann thar na teorainneacha dá dtagraítear sna pointí sin sa chomhthiomsú cumhdaigh ar feadh shaolré na hiasachta agus go gcomhlíonann sé Treoir (AE) [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE].

(c) go ríomhfar rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh de réir múnla a chuireann ualaí riosca sannta na sócmhainní san áireamh nó de réir múnla ina bhfuil luacháil na sócmhainní faoi réir luach iasachta morgáiste;

(d) nach dtéann an teorainn a thagraíonn don sciar den iasacht a chuireann le cumhdach na ndliteanas thar 100%.”

(2)  i bpointe (a) d’Airteagal 416(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (ii):

“is bannaí iad dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 20xx/xxxx [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE] cé is moite díobh sin dá dtagraítear i bpointe (i) den phointe seo

(3)  in Airteagal 425, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"1. Tabharfaidh institiúidí tuairisc ar a n-insreabhadh leachtachta. Is éard is insreabhadh leachtachta caidhpeáilte ann insreabhadh leachtachta arna theorannú do 75 % d'eis-sreabhadh leachtachta. Féadfaidh institiúidí insreabhadh leachtachta as taiscí a taisceadh le hinstitiúidí eile agus a cháilíonn do na láimhseálacha a leagtar amach in Airteagal 113(6) nó (7) a dhíolmhú ón teorainn seo. Féadfaidh institiúidí insreafaí leachtachta a dhíolmhú ó airgead atá dlite ó iasachtóirí agus ó infheisteoirí bannaí a bhaineann le hiasachtú morgáistí atá maoinithe trí bhanna atá incháilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 129(4) (5) nó (6) nó trí bhannaí dá dtagraítear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE ón uasteorainn seo. Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE]. Féadfaidh institiúidí insreabhadh a dhíolmhú ó iasachtaí spreagtha atá ceadaithe ag na hinstitiúidí. Faoi réir réamhfhaomhadh ón údarás inniúil atá freagrach as maoirseacht ar bhonn aonair, féadfaidh an institiúid insreabhadh a dhíolmhú ina iomláine nó i bpáirt i gcás inar máthairinstitiúid nó fo-institiúid de chuid na hinstitiúide nó fochuideachta eile de chuid na máthairinstitiúide céanna é an soláthraí nó i gcás ina mbeidh an soláthraí nasctha leis an institiúid trí ghaol de réir bhrí Airteagal 12(1) de Threoir 83/349/CEE.";

(4)  i bpointe (b) d’Airteagal 427(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (x):

“dliteanais a thig ó urrúis eisithe, atá cáilithe don láimhseáila leagtar amach in Airteagal 129(4) nó (5) nó dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 20xx/xxxx [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE];”;.

(5)  i bpointe (h) d’Airteagal 428(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (iii):

“ maoinithe le cistiú meaitseála (faoi bhealach) trí bhannaí atá incháilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 129(4) nó (5) nó trí bhannaí dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 20xx/xxxx [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE];”;.

(6)  Scriostar Airteagal 496;

(7)  i bpointe (6) d'IARSCRÍBHINN III, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

“ is bannaí iad dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 20xx/xxxx [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE] seachas iadsan dá dtagraítear i bpointe (b) den phointe seo.”.

Airteagal 2 Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón [dáta óna bhfuil na Ballstáit chun na forálacha lena dtrasuitear Treoir (AE) .../... maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE a chur i bhfeidhm].

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa  Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán  An tUachtarán

(1)

IO C 382, 23.10.2018, lch. 2.

(2)

IO C 367, 10.10.2018, lch. 56.

(3)

* Leasuithe: tá aon téacs nua nó leasaithe aibhsithe i gcló trom iodálach; léirítear aon rud atá scriosta leis an tsiombail ▌.

(4)

IO C , , lch. .

(5)

IO C , , lch. .

(6)

IO C , , lch. .

(7)

Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).

(8)

Tuairim ón Údarás Baincéireachta Eorpach maidir le láimhseáil fhabhrach caipitil na mbannaí faoi chumhdach ÚBE/Op/2014/04.

(9)

Moltaí AE COM 1-A go 1-D a leagtar amach i dTuairim ÚBE/Op/2014/04.

(10)

Moladh AE COM 2 a leagtar amach i dTuairim ÚBE/Op/2014/04.

(11)

  Ibid.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Neamhchosaintí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach

Tagairtí

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Dáta a thíolactha don Pharlaimint

7.3.2018

 

 

 

An coiste freagrach

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

ECON

16.4.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

JURI

16.4.2018

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

JURI

27.3.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Arna phlé i gcoiste

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Dáta a ghlactha

20.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

45

5

1

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Dáta an chur síos

26.11.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 6 Nollaig 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais