Eljárás : 2018/0042(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0384/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0384/2018

Viták :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Szavazatok :

PV 18/04/2019 - 10.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0431

JELENTÉS     ***I
PDF 591kWORD 83k
26.11.2018
PE 626.775v03-00 A8-0384/2018

az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Bernd Lucke

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0093),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0112/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2018. augusztus 22-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0384/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(3)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(4),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(5),

tekintettel a Régiók Európai Bizottságának véleményére(6),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(7) 129. cikke bizonyos feltételek mellett lehetőséget biztosít a fedezett kötvények kedvezményes kezelésére. Az (EU) 20xx/xxxx irányelv [OP: Please insert reference to Directive (EU) 20xx/xx on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU] meghatározza a fedezett kötvények fő elemeit, és rendelkezik a fedezett kötvények fogalmának közös meghatározásáról.

(2)  A Bizottság 2013. december 20-án tanácsadási felhívással fordult az Európai Bankhatósághoz (EBH) az 575/2013/EU rendelet 129. cikkében előírt kockázati súlyok megfelelősége tekintetében. Az EBH véleménye(8) szerint az említett rendelet 129. cikkében előírt kedvezményes kockázatisúly-kezelés elviekben megfelelő prudenciális kezelés. Az EBH ugyanakkor javasolta az 575/2013/EU rendelet 129. cikkében meghatározott jogosultsági követelmények kiegészítési lehetőségének további megfontolását annak érdekében, hogy azok kiterjedjenek legalább a likviditási kockázat csökkentésének, a túlfedezetnek, az illetékes hatóság szerepének és a befektetők tájékoztatására vonatkozó hatályos követelmények további kidolgozásának területeire(9).

(3)  Az EBH véleménye alapján helyénvaló módosítani az 575/2013/EU rendeletet a fedezett kötvényekre vonatkozó kiegészítő követelmények beillesztésével, ezáltal szigorítva az említett rendelet 129. cikke szerinti kedvezményes kezelésre jogosult fedezett kötvények minőségi kritériumait.

(4)  Az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése szerint az illetékes hatóságok részben eltekinthetnek a 129. cikk (1) bekezdése első albekezdése c) pontjában foglalt, 1. hitelminőségi besoroláshoz tartozó kitettségekre vonatkozó követelmények alkalmazásától, és engedélyezhetik a kibocsátó intézmény forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértéke teljes kitettségének legfeljebb 10%-áig a 2. hitelminőségi besoroláshoz tartozó kitettséget. Ez a részleges mentesség azonban csak az EBH-val folytatott előzetes konzultáció után alkalmazható, és csak akkor, ha az 1. hitelminőségi besorolás előírás alkalmazása bizonyíthatóan jelentős koncentrációs problémákhoz vezethet az érintett tagállamokban. Mivel a tagállamok többségében – az euróövezeten belül és kívül egyaránt – egyre nehezebb megfelelni a külső hitelminősítő intézetek által kiadott 1. hitelminőségi besoroláshoz tartozó kitettségre vonatkozó követelményeknek, a mentesség alkalmazását a legnagyobb fedezettkötvény-piaccal rendelkező tagállamok szükségesnek tekintették. A hitelintézetekkel szembeni kitettségek fedezett kötvények biztosítékaként való használatának egyszerűsítése, valamint az említett nehézség orvoslása érdekében az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (1) bekezdését módosítani kell. Azon lehetőség helyett, hogy az illetékes hatóságok eltekintsenek a követelményektől, helyénvaló olyan szabályt megállapítani, amely a kibocsátó intézmény forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértéke teljes kitettségének legfeljebb 10%-áig az EBH-val való konzultáció követelménye nélkül lehetővé teszi a hitelintézetekkel szembeni, 2. hitelminőségi besoroláshoz tartozó kitettségeket.

(5)  Az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdése első albekezdése d) pontjának ii. alpontja és f) pontjának ii. alpontja szerint a francia Fonds Communs de Titrisation vagy ahhoz hasonló, lakóingatlanokkal vagy kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kitettségek értékpapírosítását végző értékpapírosító szervezet által kibocsátott előre sorolt értékjegyekkel fedezett hitelek olyan elfogadható eszközök, amelyek a kibocsátott fedezett kötvények névértékének legfeljebb 10%-áig a fedezett kötvények biztosítékaként használhatók (az úgynevezett 10%-os felső határ). Az említett rendelet 496. cikke azonban lehetőséget biztosít arra, hogy az illetékes hatóságok eltérjenek a 10%-os felső határtól. Végezetül ugyanezen rendelet 503. cikkének (4) bekezdése előírja a Bizottság számára annak megvizsgálását, hogy helyénvaló-e az az eltérés, amely lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóságok eltekintsenek a 10%-os felső határtól. A Bizottság e tekintetben 2013. december 22-én kikérte az EBH véleményét. Az EBH 2014. július 1-jén közölte, hogy a francia Fonds Communs de Titrisation vagy ahhoz hasonló, lakóingatlanokkal vagy kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kitettségek értékpapírosítását végző értékpapírosító szervezet által kibocsátott előre sorolt értékjegyek biztosítékként való használata prudenciális aggályokat vetne fel az értékjegyekkel fedezett fedezettkötvény-program kettős rétegű szerkezete miatt, és ezért elégtelen áttekinthetőséghez vezetne a fedezeti halmaz hitelminősége tekintetében. Következésképpen az EBH azt ajánlotta, hogy 2017. december 31. után szűnjön meg az 575/2013/EU rendelet 496. cikkében jelenleg előirányzott, az előre sorolt értékjegyekre vonatkozó 10%-os felső határtól való eltérési lehetőség(10).

(6)  A lakóingatlannal vagy kereskedelmi ingatlannal fedezett értékpapírok használatát csak kevés nemzeti fedezettkötvény-keretszabályozás teszi lehetővé. Az ilyen struktúrák alkalmazása visszaszorulóban van, és úgy tekinthető, hogy szükségtelenül bonyolítja a fedezettkötvény-programokat. Helyénvaló tehát teljesen megszüntetni az ilyen struktúrák elfogadható eszközként való alkalmazását. Az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdése első albekezdése d) pontjának ii. alpontját és f) pontjának ii. alpontját, valamint az említett rendelet 496. cikkét tehát el kell hagyni.

(7)  Az 575/2013/EU rendeletnek megfelelő, csoporton belüli összevont fedezettkötvény-struktúrákat szintén használják a szóban forgó rendelet 129. cikke (1) bekezdése első albekezdése d) pontjának ii. alpontja és f) pontjának ii. alpontja szerinti elfogadható biztosítékként. A csoporton belüli összevont fedezettkötvény-struktúrák prudenciális szempontból nem jelentenek kiegészítő kockázatot, mert nem vetik fel ugyanazokat az összetettségi kérdéseket, mint a francia Fonds Communs de Titrisation vagy ahhoz hasonló, lakóingatlanokkal vagy kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kitettségek értékpapírosítását végző értékpapírosító szervezet által kibocsátott előre sorolt értékjegyekkel fedezett hitelek használata. Az EBH szerint a fedezett kötvények összevont fedezettkötvény-struktúrákkal való fedezetét a kibocsátó hitelintézet forgalomban lévő fedezettkötvény-állományának összegéhez kapcsolódó korlátozás nélkül lehetővé kell tenni(11). Ennek megfelelően a 129. cikk (1) bekezdése első albekezdésének c) pontját módosítani kell oly módon, hogy a csoporton belüli összevont fedezettkötvény-struktúrákban el kell hagyni a hitelintézetekkel szembeni kitettséggel kapcsolatos 15%-os, illetve 10%-os korlátozás alkalmazásának követelményét. A szóban forgó csoporton belüli összevont fedezettkötvény-struktúrákat az (EU) 20xx/xxxx irányelv [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] 9. cikke szabályozza.

(8)  Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a fedezett kötvények tekintetében a fedezett kötvényeket fedező ingatlanokra vonatkozó, az említett rendelet 229. cikk (1) bekezdésében meghatározott értékelési elveket kell alkalmazni annak érdekében, hogy a szóban forgó kötvények megfeleljenek a kedvezményes kezelés követelményeinek. A fedezett kötvények biztosítékaként szolgáló eszközök elfogadhatóságának követelményei azokhoz az általános minőségi jellemzőkhöz kapcsolódnak, amelyek a fedezeti halmaz szilárdságát biztosítják, és ezért ezeknek az (EU) 20xx/xxxx irányelv [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] hatálya alá kell tartozniuk. Az értékelési módszerre vonatkozó rendelkezéseknek ennek megfelelően szintén a szóban forgó irányelv hatálya alá kell tartozniuk. Az 575/2013/EU rendelet 124. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti szabályozástechnikai standardoknak tehát nem kell alkalmazandónak lenniük a szóban forgó rendelet 129. cikkében előírt, fedezett kötvényekre vonatkozó elfogadhatósági kritériumok tekintetében. A szóban forgó rendelet 129. cikkének (3) bekezdését tehát ennek megfelelően módosítani szükséges.

(9)  A fedezett kötvények hitelminőségének biztosításához a hitelfedezeti arány korlátozása is szükséges. Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (1) bekezdése megállapítja a jelzálog- és hajóeszközök hitelfedezeti arányának korlátait, de nem határozza meg a korlátok alkalmazásának módját, ami bizonytalansághoz vezethet. A hitelfedezeti arány korlátait puha fedezeti korlátként kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy bár a mögöttes kölcsön mérete nem korlátozott, ez a kölcsön csak az eszközökre előírt hitelfedezetiarány-korlátokon belül működhet biztosítékként. A hitelfedezeti arány korlátai meghatározzák a kölcsön azon százalékos részét, amely hozzájárul a kötelezettségek fedezetére vonatkozó követelményhez. Helyénvaló tehát közelebbről előírni, hogy a hitelfedezeti arány korlátai a kölcsön azon részét határozzák meg, amely hozzájárul a fedezett kötvény fedezetéhez.

(10)  A nagyobb egyértelműség biztosítása érdekében meg kell határozni azt is, hogy a hitelfedezeti arány korlátai a kölcsön teljes futamidejére alkalmazandók. A tényleges hitelfedezeti aránynak nem szabad változnia, hanem lakóingatlan esetében az ingatlan értéke 80%-ában, kereskedelmi hitelek és hajók esetében pedig az eszköz értéke 60%-ában meghatározott korlátnál kell maradnia.

(11)  Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 129. cikkében előírt kedvezményes tőkekövetelményben részesülő fedezett kötvények minőségének további javítása érdekében a kedvezményes kezelésre minimális szintű túlfedezetnek kell vonatkoznia, ami azt jelenti, hogy a biztosíték szintjének meg kell haladnia az (EU) 20xx/xxxx irányelv [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] 15. cikkében foglalt fedezeti követelményeket. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy magasabb túlfedezettségi minimumszintet alkalmaznak a területükön található hitelintézetek által kibocsátott fedezett kötvényekre anélkül, hogy ez negatívan érintené az e rendeletnek megfelelő, alacsonyabb szintű túlfedezettségi minimumszinttel rendelkező egyéb fedezett kötvényeket. E követelmény célja a kibocsátó fizetésképtelensége vagy szanálása estén felmerülő leggyakoribb kockázatok enyhítése.

(12)  Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (7) bekezdésében előírt követelmények egyike, hogy a fedezett kötvénybe fektető hitelintézet legalább félévente bizonyos információkat kap a fedezett kötvényekről. Az átláthatósági követelmények a fedezett kötvények elengedhetetlen részei, amelyek biztosítják a tájékoztatás egységes szintjét, és lehetővé teszik, hogy a befektetők elvégezzék a szükséges kockázatértékelést, fokozva az összehasonlíthatóságot, az átláthatóságot és a piac stabilitását. Helyénvaló tehát biztosítani, hogy az átláthatósági követelmények minden fedezett kötvényre alkalmazandók legyenek, ami az említett követelményeknek az (EU) 20xx/xxxx irányelvben [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] a fedezett kötvények közös strukturális jellemzőjeként való előírásával érhető el. Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (7) bekezdését ennek megfelelően törölni kell.

(13)  A fedezett kötvények hosszú távú finanszírozási eszközök, amelyeket többéves tervezett futamidővel bocsátanak ki. Szükséges tehát biztosítani hogy a 2007. december 31. vagy [OP: Please insert the date of application of this Regulation] előtt kibocsátott fedezett kötvényeknél ne következzenek be zavarok. E célkitűzés elérése érdekében a 2007. december 31. előtt kibocsátott fedezett kötvényeknek továbbra is mentesülniük kell az 575/2013/EU rendeletben az elfogadható eszközök, a túlfedezet és a helyettesítő eszközök tekintetében előírt követelmények alól. Emellett az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének megfelelő, [OP: Please insert the date of application of this Regulation] előtt kibocsátott egyéb fedezett kötvényeket mentesíteni kell a túlfedezetre és a helyettesítő eszközökre vonatkozó követelmények alól, és futamidejük alatt továbbra is biztosítani kell jogosultságukat az említett rendeletben megállapított kedvezményes kezelésre.

(14)  Ezt a rendeletet az [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU]-vel összefüggésben kell alkalmazni. A fedezett kötvények kibocsátására vonatkozó strukturális jellemzőket megállapító új keretszabályozás, illetve a kedvezményes kezelésre vonatkozó módosított követelmények következetes alkalmazásának biztosítása érdekében e rendelet alkalmazásának kezdőnapját el kell halasztani oly módon, hogy az egybeessen azzal a nappal, amelytől a tagállamoknak a szóban forgó irányelvet átültető rendelkezéseket alkalmazniuk kell.

(15)  Az 575/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk Az 575/2013/EU rendelet módosítása

Az 575/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

-1.  A 4. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„(128a) „meghosszabbítható lejárati szerkezet”: olyan mechanizmus, amely egy meghatározott kiváltó esemény bekövetkezésekor lehetővé teszi a fedezett kötvények tervezett lejáratának egy adott időszakkal való meghosszabbítását;”

1.  A 129. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  az első albekezdés a következőképpen módosul:

–  a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Az (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] európai parlamenti és tanácsi irányelv* 2. cikkében említett fedezett kötvények abban az esetben jogosultak a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kedvezményes kezelésre, ha megfelelnek az e cikk (3), (3a) és (3b) bekezdésében foglalt feltételeknek és ha a következő elfogadható eszközök valamelyike fedezi őket:

______________________________

*  [OP, please insert a reference to Directive (EU) 20xx/xx of the European Parliament and of the Council on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU (OJ C […], […], p. […])].”;

–  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) hitelintézetekkel szembeni kitettségek, amelyek az e fejezetben meghatározott 1. vagy 2. hitelminőségi besorolásba tartoznak, illetve a 100 napot meg nem haladó futamidejű, rövid lejáratú betétek formájában fennálló kitettségek, amennyiben a betéteket az (EU) 20xx/xxxx irányelv [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] 16. cikke szerinti nemzeti likviditási pufferkövetelményeknek való megfelelésre használják, továbbá a hitelintézetekkel szemben származtatott ügyletek formájában fennálló 3. hitelminőségi besorolásba tartozó olyan kitettségek, amelyek megfelelnek az (EU) 20xx/xxxx irányelv [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] 11. cikke szerinti nemzeti követelményeknek, amennyiben a származtatott ügyletek formájában való kitettséget az illetékes hatóságok engedélyezik.”;

–  a d) pont ii. alpontját el kell hagyni;

–  az f) pont i. és ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„f) a kereskedelmi ingatlannal, vagy a nem nyereségszerzés céljából birtokolt nem lakhatási célú ingatlannal fedezett hitel a bármilyen elsőbbségi zálogjoggal kombinált zálogjogok tőkeösszege és a megterhelt ingatlanok értékének 60%-a közül a kisebb értékig.”;

ii.  a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdés c) pontja alkalmazásában az olyan kitettségeket, amelyeket a zálogjoggal terhelt ingatlannal vagy előre sorolt értékjegyekkel vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal fedezett hitelek adósai által teljesített, vagy a hitelekhez kapcsolódó felszámolási bevételekből történő kifizetések továbbítása és kezelése eredményez, nem kell figyelembe venni az e pontban említett határérték kiszámításakor.”;

iii.  a harmadik albekezdést el kell hagyni;

b)  a szöveg a következő (1a), (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontja alkalmazásában az alábbiak alkalmazandók:

a) az 1. hitelminőségi besorolásba tartozó, hitelintézetekkel szembeni kitettségek esetében a kitettség nem haladhatja meg a kibocsátó hitelintézet forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértékének 15%-át;

b) a 2. hitelminőségi besorolásba tartozó, hitelintézetekkel szembeni kitettségek esetében a kitettség nem haladhatja meg a kibocsátó hitelintézetek forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértéke teljes kitettségének 10%-át;

ba) a 3. hitelminőségi besorolásba tartozó, hitelintézetekkel szemben rövid lejáratú betétek és származtatott ügyletek formájában fennálló kitettségek esetében a kitettség nem haladhatja meg a kibocsátó hitelintézetek forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértéke teljes kitettségének 5%-át;

Az (EU) 20xx/xxxx irányelv [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] 18. cikkének (2) bekezdése értelmében kijelölt illetékes hatóságok az EBH-val folytatott konzultációt követően engedélyezhetik a hitelintézetekkel szemben származtatott ügyletek formájában fennálló, 3. hitelminőségi besorolásba tartozó kitettségeket abban az esetben, ha az ebben a bekezdésben említett 1. és 2. hitelminőségi besorolásra vonatkozó követelmény bizonyíthatóan jelentős koncentrációs problémákhoz vezethet az érintett tagállamban.

c) a legalább az e fejezetben említett 3. hitelminőségi besorolásba tartozó, hitelintézetekkel szembeni teljes kitettség nem haladhatja meg a kibocsátó hitelintézet forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértékének 15%-át. Az e fejezetben említett 1. hitelminőségi besorolásnál alacsonyabb besorolásba tartozó, hitelintézetekkel szembeni teljes kitettség nem haladhatja meg a kibocsátó hitelintézet forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértékének 10%-át.

(1b) Az (1) bekezdés első albekezdése d) pontja i. alpontjának alkalmazásában a 80%-os korlát kölcsönönként alkalmazandó, és meghatározza a kölcsön azon részét, amely hozzájárul a fedezett kötvényhez kapcsolódó kötelezettségek fedezéséhez, és a kölcsön teljes futamideje alatt alkalmazandó.

A jelzáloggal terhelt ingatlanok értékét rendszeresen ellenőrizni kell, és a kibocsátónak azt az ingatlanok piaci árán alapuló indexálási módszer alkalmazásával évente aktualizálnia kell. Az (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] irányelv 12. cikke értelmében az e bekezdés első albekezdésében meghatározott korlátozástól függetlenül a teljes hitelösszegre vonatkozóan eszközöket kell elkülöníteni a fedezeti eszköztárból.

(1c) Az (1) bekezdés első albekezdése f) és g) pontja alkalmazásában a 60%-os korlát kölcsönönként alkalmazandó, és meghatározza a kölcsön azon részét, amely hozzájárul a fedezett kötvényhez kapcsolódó kötelezettségek fedezéséhez, és a kölcsön teljes futamideje alatt alkalmazandó.

Az (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] irányelv 12. cikke értelmében az e bekezdés első albekezdésében meghatározott korlátozástól függetlenül a teljes hitelösszegre vonatkozóan eszközöket kell elkülöníteni a fedezeti eszköztárból.”;

c)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az e rendeletnek megfelelő fedezett kötvényeket fedező ingatlanok esetében teljesülniük kell a 208. cikkben meghatározott követelményeknek.Az e cikk (1) bekezdése első albekezdése g) pontjának megfelelő fedezeti eszközök esetében a kereskedelmi ingatlanokra vonatkozóan ugyanezeket a követelményeket kell teljesíteni. ”;

d)  a szöveg a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1) bekezdésben felsorolt elfogadható eszközökkel történő fedezés mellett a fedezett kötvényekre legalább 5%-os, az (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] irányelv 3. cikkének (12) bekezdésében meghatározott túlfedezet alkalmazandó.

Az első albekezdés alkalmazásában a fedezeti halmazban lévő eszközök összesített névértéke legalább akkora, mint a forgalomban lévő fedezettkötvény-állomány összesített névértéke („névértékelv”), és a fedezeti halmaz az (1) bekezdésben meghatározott elfogadható eszközökből áll.

A túlfedezet minimális szintjéhez hozzájáruló eszközökre ▌az e cikk (1) bekezdésében meghatározott, a hitelminőségre és a kitettségnagyságra vonatkozó követelmények és korlátok alkalmazandók, és ezek az eszközök az egyes korlátokba beleszámítanak.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a fedezett kötvényekre alacsonyabb minimális túlfedezeti szintet alkalmaznak, és erre felhatalmazhatják illetékes hatóságaikat, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a túlfedezet számítása vagy olyan modellen alapul, amely figyelembe veszi az eszközökhöz rendelt kockázati súlyokat, vagy amelyben az eszközértékelésre a 4. cikk (1) bekezdésének 74. pontjában meghatározott jelzálog-hitelbiztosítéki érték vonatkozik;

b) a túlfedezet minimális szintje a névértékelv alapján nem lehet alacsonyabb 2%-nál;

ba) a túlfedezettség szintjét a fedezett kötvényeket kibocsátó hitelintézetnek rendszeresen közzé kell tennie a nyilvánosság számára.

(3b) Az (1) bekezdésben említett elfogadható eszközök belefoglalhatók a fedezeti halmazba az (EU) 20xx/xxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] irányelv 3. cikkének 10. pontjában meghatározott elsődleges eszközökre vonatkozó, az említett irányelv 3. cikke 11. pontjában meghatározott helyettesítő eszközként, az e cikk (1) bekezdésében előírt, hitelminőségre és kitettségnagyságra vonatkozó korlátok betartásával.”;

e)  a (6) és (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A 2007. december 31. előtt kibocsátott fedezett kötvények nem tartoznak az (1), a (3), a (3a) és a (3b) bekezdés követelményei alá. Lejáratukig jogosultak a (4) és (5) bekezdés szerinti kedvezményes kezelésre.

(7) A [OP please insert the date of application of this amending Regulation] előtt kibocsátott fedezett kötvények nem tartoznak a (3a) és a (3b) bekezdés követelményei alá. Lejáratukig jogosultak a (4) és (5) bekezdés szerinti kedvezményes kezelésre.

(7a)  Az (1) bekezdés első albekezdése d) pontja i. alpontja, valamint f) és g) pontja alkalmazásában a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a kötelezettségek fedezetéhez hozzájáruló hitel részarányára magasabb határértéket alkalmaznak, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) az említett pontokban szereplő határértékek a hitelnek a fedezeti alapban történő kezdeti szerepeltetésének időpontjában alkalmazandók;

b) a hitel azon része, amely meghaladja az említett pontokban szereplő korlátokat, a hitel futamideje alatt a fedezeti alapban marad, és megfelel az (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] irányelv rendelkezéseinek;

c) a túlfedezet számítása vagy olyan modellen alapul, amely figyelembe veszi az eszközökhöz rendelt kockázati súlyokat, vagy amelyben az eszközértékelés a jelzálog-hitelbiztosítéki értéktől függ;

d) a kötelezettségek fedezetéhez hozzájáruló hitelrészre vonatkozó határérték nem lehet magasabb 100%-nál.

(2)  A 416. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii. az (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU] irányelv 2. cikkében említett, az e pont i. alpontjában említettektől eltérő kötvények;”;

(3)  A 425. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az intézmények jelentést készítenek likviditásbeáramlásaikról. A likviditásbeáramlások figyelembevétele a likviditáskiáramlások 75%-ára korlátozott. Az intézmények mentesíthetik ezen korlát alól a más intézményeknél elhelyezett és a 113. cikk (6) vagy (7) bekezdésében meghatározott kezelés alá tartozó betétekből származó likviditásbeáramlásokat. Az intézmények mentesíthetik ezen korlát alól a hitelfelvevőktől és kötvénybefektetőktől esedékes, a 129. cikk (4), (5) vagy (6) bekezdésében előírt kezelés alá tartozó, illetve az (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] irányelv 2. cikkében említett fedezett kötvényekkel finanszírozott jelzáloghitelhez kapcsolódó összegekből származó likviditásbeáramlásokat. Az intézmények mentesíthetik az intézmény által közvetített kedvezményes kölcsönökből származó beáramlásokat. Az egyedi alapú felügyeletért felelős illetékes hatóság előzetes jóváhagyásának függvényében az intézmény teljesen vagy részlegesen mentesítheti azokat a beáramlásokat, amelyek esetében a pénzáramlás forrásának számító fél az intézmény anyaintézménye, vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyaintézmény egy másik leányvállalata, vagy a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerinti kapcsolat fűzi az intézményhez.”;

(4)  A 427. cikk (1) bekezdése b) pontjának x. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„x. a 129. cikk (4) vagy (5) bekezdése szerinti kezelésre jogosult értékpapírokból vagy az (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU] irányelv 2. cikkében említett értékpapírokból eredő kötelezettségek;”;

(5)  A 428. cikk (1) bekezdése h) pontjának iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii. olyan kötvény kibocsátásával fedezett (közvetítő finanszírozás), amely jogosult a 129. cikk (4) vagy (5) bekezdésében foglalt eljárás szerinti kezelésre, vagy az (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU] irányelv 2. cikkében említett kötvénnyel fedezett;”;

(6)  A 496. cikket el kell hagyni.

(7)  A III. melléklet 6. pontjának c) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) az (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU] irányelv 2. cikkében említettek szerinti, az e pont b) pontjában említettektől eltérő kötvények.”.

2. cikkHatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet [date from which Member States are to apply the provisions transposing Directive (EU) …/… on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU]-tól/től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

HL C 382., 2018.10.23., 2. o.

(2)

HL C 367., 2018.10.10., 56. o.

(3)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(4)

  HL C , , . o.

(5)

  HL C , , . o.

(6)

  HL C , , . o.

(7)

  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(8)

  Az Európai Bankhatóság véleménye a fedezett kötvények kedvezményes tőkekövetelményeiről, EBA/Op/2014/04.

(9)

  Az EBA/Op/2014/04. sz. véleményben foglalt EU COM 1-A–1-D ajánlás.

(10)

  Az EBA/Op/2014/04. sz. véleményben foglalt EU COM 2 ajánlás.

(11)

  Ugyanott.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek

Hivatkozások

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.4.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

16.4.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

27.3.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Benyújtás dátuma

26.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat