Procedūra : 2018/0042(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0384/2018

Pateikti tekstai :

A8-0384/2018

Debatai :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0431

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 747kWORD 64k
26.11.2018
PE 626.775v03-00 A8-0384/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Bernd Lucke

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0093),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0112/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 22 d. Europos centrinio banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0384/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(3)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(4),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(5),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(6),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013(7) 129 straipsniu tam tikromis sąlygomis leidžiama padengtosioms obligacijoms taikyti lengvatinį vertinimą. Direktyvoje (ES) 20xx/xx [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) 20xx/xx dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] nustatomi pagrindiniai padengtųjų obligacijų elementai ir numatoma bendra padengtųjų obligacijų apibrėžtis;

(2)  2013 m. gruodžio 20 d. Komisija paprašė Europos bankininkystės instituciją (EBI) pateikti rekomendaciją dėl rizikos koeficientų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnyje, tinkamumo. EBI nuomone(8), lengvatinių rizikos koeficientų vertinimas, nustatytas to reglamento 129 straipsnyje, iš principo yra tinkamas prudencinis vertinimas. Vis dėlto EBI rekomendavo, kad būtų papildomai svarstoma galimybė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnyje nustatytus tinkamumo reikalavimus papildyti, kad jie apimtų bent jau tokias sritis kaip likvidumo rizikos mažinimas, užtikrinimo priemonių perviršis bei kompetentingų institucijų vaidmuo, ir dar patikslinti esamus reikalavimus dėl informacijos atskleidimo investuotojams(9);

(3)  atsižvelgiant į EBI nuomonę tikslinga iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 pridedant papildomų reikalavimų padengtosioms obligacijoms ir taip pagerinant padengtųjų obligacijų, kurioms gali būti taikomas lengvatinis kapitalo vertinimas, numatytas to reglamento 129 straipsnyje, kokybę;

(4)  pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą kompetentingos institucijos gali iš dalies netaikyti 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkte nustatyto reikalavimo dėl pozicijų priskyrimo 1 kredito kokybės žingsniui ir leisti 2 kredito kokybės žingsniui priskirti poziciją iki 10 % obligacijas išleidžiančios įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų bendros nominaliosios sumos pozicijos. Vis dėlto to reikalavimo galima iš dalies netaikyti tik iš anksto pasikonsultavus su EBI ir tik su sąlyga, kad dėl 1 kredito kokybės žingsnio reikalavimo taikymo dokumentuose galima užfiksuoti reikšmingas galimas koncentracijos problemas atitinkamose valstybėse narėse. Kadangi daugelyje valstybių narių, tiek priklausančių, tiek nepriklausančių euro zonai, tapo vis sunkiau laikytis reikalavimų, kad išorinė kredito rizikos vertinimo institucija galėtų pozicijoms priskirti 1 kredito kokybės žingsnį, to reikalavimo netaikymas buvo laikomas būtinu tose valstybėse narėse, kuriose yra didžiausios padengtųjų obligacijų rinkos. Siekiant supaprastinti kredito įstaigų pozicijų naudojimą kaip užtikrinimo priemonę padengtosioms obligacijoms ir išspręsti tą problemą, būtina iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalį. Vietoje galimybės kompetentingoms institucijoms netaikyti reikalavimų tikslinga nustatyti taisyklę, pagal kurią leidžiama 2 kredito kokybės žingsniui priskirti kredito įstaigų pozicijas iki 10 % obligacijas išleidžiančios įstaigos dar neapmokėtų padengtų obligacijų bendros nominaliosios sumos pozicijos, nereikalaujant pasikonsultuoti su EBI;

(5)  pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktį ir f punkto ii papunktį paskolos, užtikrintos aukščiausiojo reitingo investiciniais vienetais, kuriuos leidžia Prancūzijos Fonds Communs de Titrisation arba atitinkami pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai, keičiantys vertybiniais popieriais gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto pozicijas, yra reikalavimus atitinkantis turtas, kurį galima naudoti kaip užtikrinimo priemonę padengtosioms obligacijoms neviršijant 10 % neišpirktos padengtųjų obligacijų emisijos nominaliosios sumos (toliau – 10 % riba). Tačiau to reglamento 496 straipsnyje kompetentingoms institucijoms leidžiama 10 proc. ribos netaikyti. Galiausiai to paties reglamento 503 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Komisija peržiūrėtų leidžiančios nukrypti nuostatos, kuria kompetentingoms institucijoms leidžiama netaikyti 10 proc. ribos, tinkamumą. 2013 m. gruodžio 22 d. Komisija paprašė EBI dėl to pateikti nuomonę. 2014 m. liepos 1 d. EBI pateikė nuomonę, kad aukščiausiojo reitingo investicinių vienetų, kuriuos leidžia Prancūzijos Fonds Communs de Titrisation arba atitinkami pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai, keičiantys vertybiniais popieriais gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto pozicijas, naudojimas kaip užtikrinimo priemonės keltų prudencinių problemų dėl padengtųjų obligacijų programos, užtikrinamos pakeitimo vertybiniais popieriais vienetais, dvisluoksnės struktūros ir dėl to lemtų nepakankamą užtikrinamojo turto grupės kredito kokybės skaidrumą. Todėl EBI rekomendavo, kad aukščiausiojo reitingo pakeitimo vertybiniais popieriais vienetams taikoma leidžianti nuo 10 % ribos nukrypti nuostata, šiuo metu nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 496 straipsnyje, po 2017 m. gruodžio 31 d. būtų panaikinta(10);

(6)  yra tik kelios nacionalinės padengtųjų obligacijų sistemos, pagal kurias leidžiama įtraukti gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintus vertybinius popierius. Tokios struktūros naudojamos vis rečiau ir laikoma, kad dėl jų be reikalo didėja padengtųjų obligacijų programų sudėtingumas. Todėl tikslinga tokių struktūrų kaip reikalavimus atitinkančio turto naudojimą iš viso panaikinti. Taigi reikėtų išbraukti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktį bei f punkto ii papunktį ir to reglamento 496 straipsnį;

(7)  kaip reikalavimus atitinkanti užtikrinimo priemonė pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktį ir f punkto ii papunktį taip pat yra naudojamos tą reglamentą atitinkančios grupės vidaus sukauptų padengtųjų obligacijų struktūros. Grupės vidaus sukauptų padengtųjų obligacijų struktūros papildomos rizikos, vertinant iš prudencinės perspektyvos, nekelia, nes jos nekelia tokių pačių sudėtingumo problemų, kaip paskolų, užtikrintų aukščiausiojo reitingo investiciniais vienetais, kuriuos leidžia Prancūzijos Fonds Communs de Titrisation arba atitinkami pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai, keičiantys vertybiniais popieriais gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto pozicijas, naudojimas. Pasak EBI, padengtųjų obligacijų užtikrinimas sukauptų padengtųjų obligacijų struktūromis turėtų būti leidžiamas nenustatant ribų, susijusių su obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos neapmokėtų padengtųjų obligacijų suma(11). Todėl reikėtų iš dalies pakeisti 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktą, kad būtų panaikintas reikalavimas taikyti 15 proc. arba 10 proc. ribą kredito įstaigų pozicijoms grupės vidaus sukauptų padengtųjų obligacijų struktūrose. Tos grupės vidaus sukauptų padengtųjų obligacijų struktūros reglamentuojamos Direktyvos (ES) 20../… [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) 20xx/xx dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 9 straipsnyje;

(8)  Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad nekilnojamojo turto, kuriuo užtikrinamos padengtosios obligacijos, vertinimo principai, nustatyti to reglamento 229 straipsnio 1 dalyje, būtų taikomi padengtosioms obligacijoms, kad tos obligacijos atitiktų lengvatinio vertinimo reikalavimus. Turto, naudojamo kaip padengtųjų obligacijų užtikrinimo priemonė, tinkamumo reikalavimai yra susiję su bendromis kokybės ypatybėmis, kuriomis užtikrinamas užtikrinamojo turto grupės patikimumas, ir dėl to jiems turėtų būti taikoma Direktyva (ES) 20../… [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) 20xx/xx dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES]. Ta direktyva taip pat turėtų būti atitinkamai taikoma nuostatoms dėl vertinimo metodikos. Todėl techniniai reguliavimo standartai, numatyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 4 dalies a punkte, neturėtų būti taikomi padengtųjų obligacijų tinkamumo kriterijams, nustatytiems to reglamento 129 straipsnyje. Dėl to reikia atitinkamai iš dalies pakeisti to reglamento 129 straipsnio 3 dalį;

(9)  būtina padengtųjų obligacijų kredito kokybės užtikrinimo dalis – paskolos ir turto vertės santykio (angl. Loan-To-Value, LTV) ribos. Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalyje nustatytos LTV ribos hipotekos ir laivininkystės turtui, bet nepatikslinama, kaip tos ribos turi būti taikomos, o dėl to gali atsirasti netikrumo. LTV ribos turėtų būti taikomos kaip negriežtos padengimo turtu ribos, t. y. pagrindinės paskolos dydžiui ribų nėra, bet tokia paskola kaip užtikrinimo priemonė gali būti naudojama tik laikantis tam turtui nustatytų LTV ribų. LTV ribos lemia, kokia paskolos procentine dalimi galima laikytis įsipareigojimų padengimo turtu reikalavimo. Todėl tikslinga patikslinti, kad LTV ribos lemia paskolos dalį, kuria padengiama padengtoji obligacija;

(10)  siekiant didesnio aiškumo, taip pat reikėtų patikslinti, kad LTV ribos taikomos visą laikotarpį iki paskolos termino. Faktinis LTV neturėtų pasikeisti, bet būsto paskolų atveju turėtų neviršyti 80 % nekilnojamojo turto vertės, o komercinių paskolų ir laivų atveju – 60 % turto vertės;

(11)  siekiant papildomai pagerinti padengtųjų obligacijų, kurioms taikomas lengvatinis kapitalo vertinimas, numatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnyje, kokybę, tam lengvatiniam vertinimui turėtų būti taikomas minimalus užtikrinimo priemonių perviršio lygis, t. y. užtikrinimo priemonės lygis, kuriuo viršijami padengimo turtu reikalavimai, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 20../... [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) 20xx/xx dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 15 straipsnyje. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti didesnį minimalų užtikrinimo priemonių perviršio lygį padengtosioms obligacijoms, kurias yra išleidusios jų teritorijoje esančios kredito įstaigos, neužkirsdamos kelio kitoms padengtosioms obligacijoms, kurių minimalus užtikrinimo priemonių perviršis mažesnis, bet kurios atitinka šį reglamentą, taikyti jo nuostatas. Toks reikalavimas taikomas siekiant sumažinti svarbiausią riziką, kylančią emitento nemokumo arba pertvarkymo atveju;

(12)  vienas iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų yra tai, kad į padengtąsias obligacijas investuojanti kredito įstaiga bent kas pusę metų gautų tam tikrą informaciją apie padengtąsias obligacijas. Skaidrumo reikalavimai – neatskiriama padengtųjų obligacijų dalis, kuria užtikrinamas vienodas informacijos atskleidimo lygis ir investuotojams sudaromos sąlygos atlikti reikiamą rizikos vertinimą, dėl to didėja palyginamumas, skaidrumas ir rinkos stabilumas. Todėl tikslinga užtikrinti, kad skaidrumo reikalavimai būtų taikomi visoms padengtosioms obligacijoms, o tai galima pasiekti tuos reikalavimus kaip bendrą struktūrinę padengtųjų obligacijų ypatybę nustatant Direktyvoje (ES) 20../... [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) 20xx/xx dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES]. Todėl Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 7 dalį reikėtų išbraukti;

(13)  padengtosios obligacijos yra ilgalaikio finansavimo priemonės, todėl išleidžiamos su nustatytu kelerių metų terminu. Todėl būtina užtikrinti, kad nebūtų sutrikdytos padengtosios obligacijos, išleistos iki 2007 m. gruodžio 31 d. arba iki [LB: prašom įrašyti šio reglamento taikymo datą]. Kad tas tikslas būtų pasiektas, padengtosioms obligacijoms, išleistoms iki 2007 m. gruodžio 31 d., turėtų būti toliau netaikomi Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatyti reikalavimai dėl reikalavimus atitinkančio turto, užtikrinimo priemonių perviršio ir pakaitinio turto. Be to, kitoms padengtosioms obligacijoms, atitinkančioms Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnį ir išleistoms iki [LB: prašom įrašyti šio reglamento taikymo datą], turėtų būti netaikomi reikalavimai dėl užtikrinimo priemonių perviršio ir pakaitinio turto ir joms turėtų būti galima toliau iki jų termino taikyti tame reglamente nustatytą lengvatinį vertinimą;

(14)  šis reglamentas turėtų būti taikomas kartu su Direktyva [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES]. Siekiant užtikrinti naujos sistemos, kuria nustatomos padengtųjų obligacijų emisijos struktūrinės ypatybės, ir iš dalies pakeistų lengvatinio vertinimo reikalavimų nuoseklų taikymą, šio reglamento taikymą reikėtų atidėti, kad jis sutaptų su data, nuo kurios valstybės narės turi taikyti tą direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančias nuostatas;

(15)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnisReglamento (ES) Nr. 575/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 iš dalies keičiamas taip:

-1.  4 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„128a) terminų pratęsimo struktūra – tvarka, pagal kurią numatyta galimybė atsiradus priežastiniam veiksniui tam tikram laikotarpiui pratęsti nustatytą padengtųjų obligacijų terminą;

1.  129 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

–  įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Kad būtų galima taikyti 4 ir 5 dalyse nustatytą lengvatinį vertinimą, padengtosios obligacijos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 20xx/xxxx* [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) 20xx/xx dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 2 straipsnyje, turi atitikti šio straipsnio 3, 3a ir 3b dalyse išdėstytus reikalavimus ir būti užtikrintos bet kuriuo tuos reikalavimus atitinkančiu turtu:

______________________________

*  [LB: prašom įrašyti nuorodą į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 20xx/xx dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (OL C […], […], p. […])].“;

–  c punktas pakeičiamas taip:

„c) kredito įstaigų pozicijos, kurios priskiriamos 1 arba 2 kredito kokybės žingsniui, kaip nustatyta šiame skyriuje, arba pozicijos, kurios yra trumpalaikės paskolos, kurių terminas neviršija 100 dienų, kai tos paskolos naudojamos siekiant vykdyti ir atitikti užtikrinamojo turto grupės likvidumo atsargos reikalavimus, nustatytus nacionalinėje teisėje pagal Direktyvos (ES) 20xx/xxxx 16 straipsnį [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES], taip pat išvestinių finansinių priemonių sutartys, atitinkančios nacionalinės teisės reikalavimus pagal Direktyvos (ES) 20xx/xxxx 11 straipsnį [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES], su kredito įstaigomis, kurios priskiriamos 3 kredito kokybės žingsniui, jei pozicijas, kurias sudaro išvestinių finansinių priemonių sutartys, leidžia kompetentingos institucijos, kaip numatyta šiame skyriuje.“;

–  d punkto ii papunktis išbraukiamas;

–  f punkto i ir ii papunkčiai pakeičiami taip:

„f) paskolos, užtikrintos komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu arba ne pelno tikslais turimu negyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, neviršijančios mažesniosios iš pagrindinių kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių, susietų su ankstesnėmis kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėmis, sumų ir neviršijančios 60 proc. įkeisto turto vertės;“

ii)  antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmos pastraipos c punkto tikslais pozicijos, kurios atsiranda dėl to, kad įsipareigojantieji asmenys perduoda ir valdo mokėjimus ar likvidavimo pajamas, susijusius su paskolomis, užtikrintomis įkeistu aukščiausiojo reitingo investicinių vienetų turtu arba skolos vertybiniais popieriais, apskaičiuojant tame punkte nurodytas ribas neįskaitomos.“;

iii)  trečia pastraipa išbraukiama;

b)  įterpiamos 1a, 1b ir 1c dalys:

„1a. Taikant 1 dalies pirmos pastraipos c punktą:

a) kredito įstaigų pozicijų, kurios priskiriamos 1 kredito kokybės žingsniui, atveju pozicija neviršija 15 % obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų nominaliosios sumos;

b) kredito įstaigų pozicijų, kurios priskiriamos 2 kredito kokybės žingsniui, atveju pozicija neviršija 10 % obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų nominaliosios sumos bendros pozicijos;

ba) kredito įstaigų pozicijų, kurios yra trumpalaikės paskolos ir išvestinių finansinių priemonių sutartys su kredito įstaigomis ir kurios priskiriamos 3 kredito kokybės žingsniui, atveju pozicija neviršija 5 % obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų nominaliosios sumos bendros pozicijos;

pasikonsultavusios su EBI, pagal Direktyvos (ES) 20../... [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 18 straipsnio 2 dalį paskirtosios kompetentingos institucijos gali leisti pozicijas, kurias sudaro išvestinių finansinių priemonių sutartys su kredito įstaigomis, kurios priskiriamos 3 kredito kokybės žingsniui, tik jei dėl 1 ir 2 kredito kokybės žingsnio reikalavimo taikymo dokumentuose galima užfiksuoti reikšmingas galimas koncentracijos problemas atitinkamose valstybėse narėse;

c) bendra kredito įstaigų pozicija, kuri priskiriama bent 3 kredito kokybės žingsniui, kaip nustatyta šiame skyriuje, neviršija 15 % ▌ dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų nominaliosios vertės. Bendra kredito įstaigų pozicija, kuri priskiriama žemesniam kaip 1 kredito kokybės žingsniui, kaip nustatyta šiame skyriuje, neviršija 10 % dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų nominaliosios vertės.

1b. Taikant 1 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunktį, 80 % riba taikoma pagal kiekvieną paskolą ir lemia paskolos dalį, kuria padengiami su padengtąja obligacija susieti įsipareigojimai, ir yra taikoma visą laikotarpį iki paskolos termino.

Įkeisto turto objektų vertė reguliariai stebima ir emitento kasmet atnaujinama taikant indeksavimo metodą, pagrįstą nekilnojamojo turto rinkos kainomis. Visai paskolos sumai, neatsižvelgiant į pirmoje šios dalies pastraipoje nustatytą ribinę vertę, taikomas užtikrinamojo turto grupės turto atskyrimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 20xx/xxxx [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 12 straipsnyje.

1c. Taikant 1 dalies pirmos pastraipos f ir g punktą, 60 % riba taikoma pagal kiekvieną paskolą ir lemia paskolos dalį, kuria padengiami su padengtąja obligacija susieti įsipareigojimai, ir yra taikoma visą laikotarpį iki paskolos termino.

Visai paskolos sumai, neatsižvelgiant į pirmoje šios dalies pastraipoje nustatytą ribinę vertę, taikomas užtikrinamojo turto grupės turto atskyrimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 20xx/xxxx [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 12 straipsnyje.“;

c)  3 dalis pakeičiama taip:

„3. Nekilnojamuoju turtu užtikrintų padengtų obligacijų, atitinkančių šį reglamentą, atžvilgiu įvykdomi 208 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Užtikrinamajam turtui, kuris atitinka šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktą, taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir komercinės paskirties nekilnojamajam turtui.“;

d)  įterpiamos 3a ir 3b dalys:

„3a. Be to, kad padengiamos užtikrinimo reikalavimus atitinkančiu turtu, išvardytu 1 dalyje, padengtosioms obligacijoms taikomas minimalus 5 % užtikrinimo priemonių perviršio lygis, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 20xx/xxxx [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 3 straipsnio 12 punkte.

Taikant pirmą pastraipą, užtikrinamojo turto grupės viso turto bendra nominalioji suma yra bent lygi dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų bendrai nominaliajai sumai (toliau – nominaliosios sumos principas) ir ją sudaro 1 dalyje nustatytas reikalavimus atitinkantis turtas.

Turtui, naudojamam užtikrinant minimalų užtikrinimo priemonių perviršio lygį, taikomi kredito kokybės ir pozicijos dydžio ribų reikalavimai, nustatyti 1 dalyje. Jis įtraukiamas apskaičiuojant atitinkamas ribas.

Valstybės narės gali nuspręsti padengtosioms obligacijoms taikyti mažesnį minimalų užtikrinimo priemonių perviršio dydį arba suteikti leidimą tai daryti kompetentingoms institucijoms, jei laikomasi šių sąlygų:

a) užtikrinimo priemonių perviršio apskaičiavimas grindžiamas arba modeliu, kuriuo atsižvelgiama į priskirtus turto rizikos koeficientus, arba modeliu, pagal kurį turto vertės nustatymui taikoma hipotekinė vertė, apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 74 punkte;

b) minimalus užtikrinimo priemonių perviršio lygis negali būti mažesnis negu 2 %, remiantis nominaliosios sumos principu;

ba) padengtąsias obligacijas leidžianti kredito įstaiga reguliariai viešai skelbia užtikrinimo priemonių perviršio lygį.

3b. 1 dalyje nurodytas reikalavimus atitinkantis turtas gali būti įtrauktas į užtikrinamojo turto grupę kaip vyraujančio turto, apibrėžto Direktyvos (ES) 20xx/xxxx [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 3 straipsnio 10 punkte, pakaitinis turtas, apibrėžtas tos direktyvos 3 straipsnio 11 punkte, laikantis kredito kokybės ir pozicijos dydžio ribų, nustatytų šio straipsnio 1 dalyje.“;

e)  6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:

„6. Iki 2007 m. gruodžio 31 d. išleistoms padengtosioms obligacijoms 1, 3, 3a ir 3b dalių reikalavimai netaikomi. Joms gali būti taikomas lengvatinis vertinimas pagal 4 ir 5 dalis iki jų termino.

7. Iki [LB: prašom įrašyti šio pakeitimų reglamento taikymo datą] išleistoms padengtosioms obligacijoms 3a ir 3b dalių reikalavimai netaikomi. Joms gali būti taikomas lengvatinis vertinimas pagal 4 ir 5 dalis iki jų termino.

7a.  1 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunkčio, e, f ir g punktų tikslais valstybės narės gali nuspręsti taikyti aukštesnę ribą, kuria padengiami su padengtąja obligacija susieti įsipareigojimai, jei laikomasi šių sąlygų:

a) tuose punktuose nurodytos ribinės vertės taikomos pirmą kartą įtraukiant paskolą į užtikrinamojo turto grupę;

b) paskolos dalis, kuri viršija tuose punktuose nurodytas ribas, lieka užtikrinamojo turto grupėje visą paskolos laikotarpį ir atitinka Direktyvą (ES) .../… [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES];

c) užtikrinimo priemonių perviršio apskaičiavimas grindžiamas arba požiūriu, kuriuo atsižvelgiama į pagrindinę turto riziką, arba požiūriu, pagal kurį turto vertės nustatymui taikoma hipotekinė vertė;

d) paskolos dalies, kuria padengiami su padengtąja obligacija susieti įsipareigojimai, riba neviršija 100 proc.

2)  416 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii) tai obligacijos, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 20xx/xxxx [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 2 straipsnyje, išskyrus šio punkto i papunktyje nurodytas obligacijas;“;

3)  425 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Įstaigos pateikia informaciją apie gaunamų pinigų srautą. Apribotas gaunamų pinigų srautas yra gaunamų pinigų srautas, ne didesnis kaip 75 % netenkamų pinigų srauto. Įstaigos gali netaikyti šio apribojimo gaunamų pinigų srautui dėl indėlių kitose įstaigose, kuriam gali būti taikoma 113 straipsnio 6 arba 7 dalyje nurodyta tvarka. Įstaigos gali netaikyti šio apribojimo gaunamų pinigų srautui dėl sumų, gautinų iš skolininkų ir investuotojų į obligacijas, kai tos sumos yra susijusios su hipotekos paskolomis, kurios finansuojamos obligacijomis, kurioms gali būti taikoma 129 straipsnio 4, 5 arba 6 dalyje nurodyta tvarka, arba padengtosiomis obligacijomis, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 20xx/xxxx [LB: prašome įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) 20xx/xx dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 2 straipsnyje. Įstaigos gali taikyti išimtį gaunamų pinigų srautui dėl skatinamųjų paskolų, kurias įstaiga yra perleidusi. Atsižvelgdama į išankstinį kompetentingos institucijos, atsakingos už individualią priežiūrą, patvirtinimą, įstaiga gali visiškai arba iš dalies taikyti išimtį gaunamų pinigų srautui, kai teikėjas yra įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įstaiga, kita tos pačios patronuojančiosios įstaigos patronuojamoji įstaiga arba susijęs su įstaiga Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtais santykiais.“;

4)  427 straipsnio 1 dalies b punkto x papunktis pakeičiamas taip:

„x) įsipareigojimus, atsiradusius dėl išleistų vertybinių popierių, kuriems gali būti taikoma 129 straipsnio 4 arba 5 dalyje nustatyta tvarka arba kaip nurodyta Direktyvos (ES) 20xx/xxxx [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 2 straipsnyje;“;

5)  428 straipsnio 1 dalies h punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii) laikantis finansavimo atitikmens reikalavimo finansuojamos (perleidimo metodas) obligacijomis, kurioms gali būti taikoma 129 straipsnio 4 arba 5 dalyje nustatyta tvarka, arba obligacijomis, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 20xx/xxxx [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 2 straipsnyje;“;

6)  496 straipsnis išbraukiamas;

7)  III priedo 6 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c) tai yra padengtosios obligacijos, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 20xx/xxxx [LB: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 2 straipsnyje, išskyrus šio punkto b papunktyje nurodytas obligacijas.“

2 straipsnisĮsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo [data, nuo kurios valstybės narės turi taikyti nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) .../... dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

(1)

OL C 382, 2018 10 23, p. 2.

(2)

OL C 367, 2018 10 10, p. 56.

(3)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(4)

  OL C , , p. .

(5)

  OL C , , p. .

(6)

  OL C , , p. .

(7)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(8)

  Europos bankininkystės institucijos nuomonė dėl lengvatinių kapitalo reikalavimų padengtosioms obligacijoms, EBA/Op/2014/04.

(9)

  Nuomonėje EBA/Op/2014/04 pateiktos rekomendacijos nuo „EU COM 1-A“ iki „1-D“.

(10)

  Nuomonėje EBA/Op/2014/04 pateikta rekomendacija „EU COM 2“.

(11)

  Ibid.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Padengtųjų obligacijų pozicijos

Nuorodos

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.4.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

27.3.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Pateikimo data

26.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika