Procedure : 2018/0042(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0384/2018

Ingediende teksten :

A8-0384/2018

Debatten :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Stemmingen :

PV 18/04/2019 - 10.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0431

VERSLAG     ***I
PDF 418kWORD 65k
26.11.2018
PE 626.775v03-00 A8-0384/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Bernd Lucke

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0093),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Europees Parlement is ingediend (C8-0112/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 22 augustus 2018(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2018(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0384/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(3)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank(4),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(5),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's(6),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  In artikel 129 van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad(7) wordt, onder bepaalde voorwaarden, aan gedekte obligaties een preferentiële behandeling toegekend. In Richtlijn (EU) 20xx/xx [OP: Please insert reference to Directive (EU) 20xx/xx on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU] worden de kernbestanddelen van gedekte obligaties nader ingevuld en wordt een gemeenschappelijke definitie van gedekte obligaties gegeven.

(2)  Op 20 december 2013 heeft de Commissie een call for advice gericht aan de Europese Bankautoriteit (hierna "EBA" genoemd) met betrekking tot de relevantie van de in artikel 129 van Verordening (EU) nr. 575/2013 genoemde risicogewichten. Volgens het EBA-advies(8) is de in artikel 129 van die verordening vastgestelde preferentiële behandeling van de risicoweging, in beginsel, een passende prudentiële behandeling. EBA heeft evenwel aanbevolen dat verder zou worden nagegaan in hoeverre het opportuun is dat de in artikel 129 van Verordening (EU) nr. 575/2013 bepaalde beleenbaarheidscriteria zouden worden aangevuld zodat deze ten minste de thema's liquiditeitsrisicolimitering, overcollateralisatie en de rol van de bevoegde autoriteit zouden omvatten, en dat de bestaande vereisten inzake openbaarmaking aan beleggers verder zouden uitgewerkt(9).

(3)  Gelet op het EBA-advies dient Verordening (EU) nr. 575/2013 te worden gewijzigd door verdere vereisten voor gedekte obligaties toe te voegen, en zo de kwaliteit te versterken van gedekte obligaties die in aanmerking komen voor de gunstige kapitaalbehandeling die in artikel 129 van die verordening is bepaald.

(4)  Overeenkomstig de derde alinea van artikel 129, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 kunnen de bevoegde autoriteiten gedeeltelijke ontheffing verlenen van de toepassing van het in punt c) van de eerste alinea van artikel 129, lid 1, bepaalde vereiste voor blootstellingen om in aanmerking te komen voor kredietkwaliteitscategorie 1, en een voor kredietkwaliteitscategorie 2 in aanmerking komende blootstelling toestaan voor maximaal 10 % van de totale blootstelling van het nominale bedrag van de uitstaande gedekte obligaties van de uitgevende instelling. Een dergelijke gedeeltelijke ontheffing geldt echter alleen na voorafgaande raadpleging van EBA en mits kan worden aangetoond dat de toepassing van het vereiste betreffende kredietkwaliteitscategorie 1 in de betrokken lidstaten mogelijk tot ernstige concentratieproblemen kan leiden. Aangezien de vereisten voor blootstellingen om in aanmerking te komen voor kredietkwaliteitscategorie 1 zoals die beschikbaar wordt gesteld door externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's), steeds moeilijker in acht te nemen zijn in de meeste lidstaten zowel binnen als buiten de eurozone, werd de toepassing van die ontheffing noodzakelijk geacht door de lidstaten waar de grootste markten voor gedekte obligaties zijn gevestigd. Om het gebruik van blootstellingen aan kredietinstellingen als zekerheid voor gedekte obligaties te vereenvoudigen en om een oplossing te bieden voor deze moeilijkheid, dient artikel 129, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 te worden gewijzigd. In plaats van een mogelijkheid voor de bevoegde autoriteiten om van de vereisten ontheffing te verlenen, dient een regel te worden bepaald die blootstellingen toestaat aan kredietinstellingen die voor kredietkwaliteitscategorie 2 in aanmerking komen, voor maximaal 10 % van de totale blootstelling van het nominale bedrag van de uitstaande gedekte obligaties van de uitgevende instelling zonder dat EBA hoeft te worden geconsulteerd.

(5)  Overeenkomstig punt d), ii), en punt f), ii), van de eerste alinea van artikel 129, lid 1, zijn leningen die worden gedekt door hoger gerangschikte rechten van deelneming die worden uitgegeven door Franse "Fonds Communs de Titrisation" of door gelijkwaardige securitisatie-instellingen die blootstellingen aan niet-zakelijk of zakelijk onroerend goed securitiseren, beleenbare activa die als zekerheid kunnen dienen voor gedekte obligaties, tot maximaal 10 % van het nominale bedrag van de uitstaande uitgifte van gedekte obligaties ("de grenswaarde van 10 %"). In artikel 496 van die verordening worden bevoegde autoriteiten evenwel gemachtigd om ontheffing te verlenen van die grenswaarde van 10 %. Ten slotte wordt in artikel 503, lid 4, van diezelfde verordening geëist dat de Commissie beziet of de afwijking op grond waarvan bevoegde autoriteiten ontheffing van de grenswaarde van 10 % kunnen verlenen, passend is. Op 22 december 2013 heeft de Commissie EBA gevraagd op dat punt een advies uit te brengen. Op 1 juli 2014 heeft EBA verklaard dat het gebruik van hoger gerangschikte rechten van deelneming die worden uitgegeven door Franse "Fonds Communs de Titrisation" of door gelijkwaardige securitisatie-instellingen die blootstellingen aan niet-zakelijk of zakelijk onroerend goed securitiseren, uit prudentieel oogpunt bezwaren zou opleveren door de dubbel gelaagde structuur van een programma van gedekte obligaties dat wordt gedekt door gesecuritiseerde rechten van deelneming, en zo zou resulteren in onvoldoende transparantie over de kredietkwaliteit van de dekkingspool. Bijgevolg heeft EBA de aanbeveling gedaan dat de afwijking van de grenswaarde van 10 % voor gesecuritiseerde hoger gerangschikte rechten van deelneming die momenteel in artikel 496 van Verordening (EU) nr. 575/2013 is vastgesteld, na 31 december 2017 zou komen te vervallen(10).

(6)  Slechts een beperkt aantal nationale raamwerken voor gedekte obligaties biedt de mogelijkheid om door woninghypotheken of door bedrijfshypotheken gedekte effecten (RMBS of CMBS) op te nemen. Het gebruik van dergelijke structuren neemt af en geldt als een onnodig complicerende factor voor programma's van gedekte obligaties. Daarom dient het gebruik van dergelijke structuren als beleenbare activa volledig te worden uitgeschakeld. Bijgevolg dienen punt d), ii), en punt f), ii), van de eerste alinea van artikel 129, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 en artikel 496 van die verordening te worden geschrapt.

(7)  Ook structuren voor intragroepspooling van gedekte obligaties die aan Verordening (EU) nr. 575/2013 voldoen, zijn gebruikt als beleenbare zekerheid in overeenstemming met punt d), ii), en punt f), ii), van de eerste alinea van artikel 129, lid 1, van die verordening. Structuren voor intragroepspooling van gedekte obligaties leveren uit prudentieel oogpunt geen extra risico's op omdat die niet dezelfde complexiteitsproblemen stellen als het gebruik van leningen die worden gedekt door hoger gerangschikte rechten van deelneming die worden uitgegeven door Franse "Fonds Communs de Titrisation" of door gelijkwaardige securitisatie-instellingen die blootstellingen aan niet-zakelijk of zakelijk onroerend goed securitiseren. Volgens EBA dient het gebruik van door structuren voor het poolen van gedekte obligaties als zekerheid gehanteerde gedekte obligaties te worden toegelaten zonder beperkingen ten aanzien van het bedrag aan uitstaande gedekte obligaties van de uitgevende kredietinstelling(11). Bijgevolg dient punt c) van de eerste alinea van artikel 129, lid 1, te worden gewijzigd om het vereiste te schrappen dat de grenswaarde van 15 % of 10 % wordt toegepast op blootstellingen aan kredietinstellingen in structuren voor intragroepspooling van gedekte obligaties. De regels voor die structuren voor intragroepspooling van gedekte obligaties worden vastgesteld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 20../…. [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU].

(8)  Volgens artikel 129, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 moeten de in artikel 229, lid 1, van die verordening bepaalde waarderingsbeginselen voor onroerend goed dat als zekerheid voor gedekte obligaties dient, op gedekte obligaties worden toegepast willen die obligaties voldoen aan de vereisten voor een preferentiële behandeling. De vereisten voor de beleenbaarheid van activa die als zekerheid voor gedekte obligaties dienen, houden verband met de algemene kwaliteitskenmerken die de robuustheid van de dekkingspool moeten garanderen, en dienen daarom onderworpen te zijn aan Richtlijn (EU) 20../… [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU]. Bijgevolg dienen ook de bepalingen over de waarderingsmethodiek onder de toepassing van die richtlijn te vallen. De technische reguleringsnormen die worden opgelegd door artikel 124, lid 4, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013, dienen daarom niet te gelden ten aanzien van de beleenbaarheidscriteria voor gedekte obligaties zoals die in artikel 129 van die verordening zijn vastgesteld. Bijgevolg dient artikel 129, lid 3, van die verordening in die zin te worden gewijzigd.

(9)  Grenswaarden voor Loan-To-Value (hierna "LTV" genoemd) maken noodzakelijkerwijs deel uit van het garanderen van de kredietkwaliteit van de gedekte obligaties. In artikel 129, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de LTV-grenswaarden bepaald voor hypotheek- en scheepsactiva, maar wordt niet nader aangegeven hoe die grenswaarden moeten worden toegepast, hetgeen tot onzekerheid kan leiden. De LTV-grenswaarden dienen te worden toegepast als "zachte" dekkingsgrenswaarden, d.w.z. dat er weliswaar geen grenswaarden zijn voor de omvang van de onderliggende lening, maar dat een dergelijke lening alleen als zekerheid kan dienen binnen de voor die activa opgelegde LTV-grenswaarden. Met de LTV-grenswaarden wordt bepaald voor welk percentage die lening bijdraagt aan het dekkingsvereiste van de verplichtingen. Daarom dient uitdrukkelijk te worden bepaald dat de LTV-grenswaarden het gedeelte van de lening bepalen dat bijdraagt aan de dekking van de gedekte obligaties.

(10)  Met het oog op meer duidelijkheid dient ook te worden bepaald dat de LTV-grenswaarden gelden voor de volledige looptijd van de lening. De reële LTV mag niet veranderen, maar moet binnen de grenswaarde blijven van 80 % van de waarde van het goed voor woninghypotheken en 60 % van de waarde van het goed voor zakelijke leningen en schepen.

(11)  Met het oog op een verdere verbetering van de kwaliteit van de gedekte obligaties die de preferentiële kapitaalbehandeling van artikel 129 van Verordening (EU) nr. 575/2013 krijgen, dient die preferentiële behandeling afhankelijk te worden gesteld van een minimumpercentage aan overcollateralisatie, d.w.z. een percentage aan zekerheden dat de dekkingsvereisten van artikel 15 van Richtlijn (EU) 20../… [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] overschrijdt. De lidstaten kunnen besluiten op gedekte obligaties die door kredietinstellingen op hun grondgebied worden uitgegeven een hoger minimumpercentage aan overcollateralisatie toe te passen, maar dit mag er niet toe leiden dat andere gedekte obligaties met een lager minimumpercentage aan overcollateralisatie die aan deze verordening voldoen van de bepalingen van deze verordening worden uitgesloten. Een dergelijk vereiste dient om de meest relevante risico's te limiteren die ontstaan bij insolventie of afwikkeling van de emittent.

(12)  Een van de vereisten in artikel 129, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013 is dat de kredietinstelling die in gedekte obligaties belegt, ten minste halfjaarlijks bepaalde informatie ontvangt. Transparantievereisten zijn een onmisbaar onderdeel van gedekte obligaties dat zorgt voor een eenvormig openbaarmakingsniveau en beleggers in staat stelt de nodige risicobeoordeling te maken, hetgeen de vergelijkbaarheid, transparantie en stabiliteit van de markt ten goede komt. Daarom dient ervoor te worden gezorgd dat transparantievereisten voor alle gedekte obligaties gelden, hetgeen kan worden verwezenlijkt door die vereisten in Richtlijn (EU) 20../… [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] vast te leggen als een gemeenschappelijk structureel kenmerk van gedekte obligaties. Bijgevolg dient artikel 129, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013 te worden geschrapt.

(13)  Gedekte obligaties zijn instrumenten voor langetermijnfinanciering en worden dus uitgegeven met een geplande looptijd van meerdere jaren. Daarom dient ervoor te worden gezorgd dat gedekte obligaties die vóór 31 december 2007 of vóór [OP: Please insert the date of application of this Regulation] zijn uitgegeven, niet worden verstoord. Om die doelstelling te behalen, dienen gedekte obligaties die vóór 31 december 2007 zijn uitgegeven, vrijgesteld te blijven van de vereisten die in Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn geformuleerd ten aanzien van beleenbare activa, overcollateralisatie en vervangende activa. Bovendien dienen andere gedekte obligaties die voldoen aan artikel 129 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en vóór [OP: Please insert the date of application of this Regulation] zijn uitgegeven, tot aan hun vervaldag te worden vrijgesteld van de vereisten inzake overcollateralisatie en vervangende activa en dienen zij in aanmerking te blijven komen voor de preferentiële behandeling als beschreven in die verordening.

(14)  Deze verordening dient te worden toegepast in samenhang met [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU]. Om de coherente toepassing te garanderen van het nieuwe raamwerk waarin de structurele kenmerken van de uitgifte van gedekte obligaties en de gewijzigde vereisten voor een preferentiële behandeling worden vastgesteld, dient de toepassing van deze verordening te worden uitgesteld om samen te vallen met de datum vanaf wanneer de lidstaten de bepalingen tot omzetting van die richtlijn moeten toepassen.

(15)  Verordening (EU) nr. 575/2013 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 575/2013

Verordening (EU) nr. 575/2013 wordt als volgt gewijzigd:

-1.  Aan artikel 4, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

"(128 bis) "verlengbare looptijdstructuur": een mechanisme dat de mogelijkheid biedt om, ingeval zich een specifieke trigger voordoet, de voorziene looptijd van gedekte obligaties voor een bepaalde termijn te verlengen;"

1.  Artikel 129 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)  de eerste alinea wordt als volgt gewijzigd:

–  de inleidende zin wordt vervangen door:

"Om in aanmerking te komen voor de in de leden 4 en 5 beschreven preferentiële behandeling, voldoen gedekte obligaties als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn (EU) 20xx/xxxx van het Europees Parlement en de Raad* [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] aan de vereisten van de leden 3, 3 bis en 3 ter van dit artikel en worden zij zekergesteld door een van de volgende beleenbare activa:

______________________________

*  [OP, please insert a reference to Directive (EU) 20xx/xx of the European Parliament and of the Council on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU (OJ C […], […], p. […])].";

–  punt c) wordt vervangen door:

"blootstellingen aan kredietinstellingen die in aanmerking komen voor kredietkwaliteitscategorie 1 of voor kredietkwaliteitscategorie 2, of blootstellingen in de vorm van kortetermijndeposito's met een looptijd van ten hoogste 100 dagen, indien deze deposito's worden gebruikt om te voldoen aan, en in aanmerking komen voor, de verplichting van een liquiditeitsbuffer voor een dekkingspool in nationale wetgevingen in overeenstemming met artikel 16 van Richtlijn (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] en derivatencontracten die voldoen aan de verplichtingen in nationale wetgevingen in overeenstemming met artikel 11 van Richtlijn (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] aan kredietinstellingen die in aanmerking komen voor kredietkwaliteitscategorie 3, indien blootstellingen in de vorm van derivatencontracten door de bevoegde autoriteiten worden toegestaan, overeenkomstig dit hoofdstuk.";

–  in punt d) wordt punt ii) geschrapt;

–  in punt f) worden de punten i) en ii) vervangen door:

"f) door zakelijk onroerend goed of niet-residentieel en zonder winstoogmerk gehouden onroerend goed gedekte leningen, tot aan een waarde die de laagste is van de hoofdsom van de pandrechten in combinatie met eerder verleende pandrechten, en 60 % van de waarde van de in pand gegeven goederen.";

ii)  de tweede alinea wordt vervangen door:

"Voor de toepassing van punt c) van de eerste alinea worden blootstellingen die het gevolg zijn van de overdracht en het beheer van betalingen of liquidatieopbrengsten van de debiteur van leningen die gedekt zijn door in pand gegeven goederen van hoger gerangschikte rechten van deelneming of schuldinstrumenten, niet in aanmerking genomen bij de berekening van de in die punten bedoelde grenswaarden.";

iii)  de derde alinea wordt geschrapt;

b)  de volgende leden 1 bis, 1 ter en 1 quater worden ingevoegd:

"1 bis. Voor de toepassing van punt c) van de eerste alinea van lid 1 geldt het volgende:

a) voor blootstellingen aan kredietinstellingen die voor kredietkwaliteitscategorie 1 in aanmerking komen, bedraagt de blootstelling maximaal 15 % van het nominale bedrag van de uitstaande gedekte obligaties van de uitgevende kredietinstelling;

b) voor blootstellingen aan kredietinstellingen die voor kredietkwaliteitscategorie 2 in aanmerking komen, bedraagt de totale blootstelling maximaal 10 % van het nominale bedrag van de uitstaande gedekte obligaties van de uitgevende kredietinstelling;

b bis) voor blootstellingen in de vorm van kortetermijndeposito's en derivatencontracten aan kredietinstellingen die voor kredietkwaliteitscategorie 3 in aanmerking komen, bedraagt de totale blootstelling maximaal 5 % van het nominale bedrag van de uitstaande gedekte obligaties van de uitgevende kredietinstelling;

De in overeenstemming met artikel 18, lid 2, van Richtlijn (EU) 20../... [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] aangewezen bevoegde autoriteiten kunnen, na raadpleging van de EBA, alleen toestemming verlenen voor blootstellingen in de vorm van derivatencontracten aan kredietinstellingen die voor kredietkwaliteitscategorie 3 in aanmerking komen indien aanmerkelijke potentiële concentratieproblemen in de betrokken lidstaten als gevolg van de toepassing van de in dit lid bedoelde verplichtingen van kredietkwaliteitscategorie 1 en kredietkwaliteitscategorie 2 kunnen worden aangetoond.

c) de totale blootstelling aan kredietinstellingen die voor ten minste kredietkwaliteitscategorie 3 zoals bedoeld in dit hoofdstuk in aanmerking komen, bedraagt maximaal 15 % ▌van het nominale bedrag van de uitstaande gedekte obligaties van de uitgevende instelling. De totale blootstelling aan kredietinstellingen die voor minder dan kredietkwaliteitscategorie 1 zoals bedoeld in dit hoofdstuk in aanmerking komen, bedraagt maximaal 10 % van het nominale bedrag van de uitstaande gedekte obligaties van de uitgevende instelling.

1 ter. Voor de toepassing van punt d), onder i), van de eerste alinea van lid 1 is de grenswaarde van 80 % van toepassing op afzonderlijke leningen en bepaalt ze het gedeelte van de lening dat bijdraagt aan de dekking van de aan de gedekte obligaties verbonden verplichtingen en geldt de grenswaarde voor de volledige looptijd van de lening.

De waarde van de in pand gegeven goederen wordt door de emittent regelmatig gemonitord en jaarlijks geüpdatet middels een indexeringsmethode die stoelt op de marktprijs van onroerend goed. Het volledige leenbedrag, ongeacht de in de eerste alinea van dit lid bedoelde grens, is onderworpen aan de scheiding van activa in de dekkingspool krachtens artikel 12 van Richtlijn (EU) nr. 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive2014/59/EU].

1 quater. Voor de toepassing van punt f) en punt g) van de eerste alinea van lid 1 is de grenswaarde van 60 % van toepassing op afzonderlijke leningen en bepaalt ze het gedeelte van de lening dat bijdraagt aan de dekking van de aan de gedekte obligaties verbonden verplichtingen en geldt de grenswaarde voor de volledige looptijd van de lening;

Het volledige leenbedrag, ongeacht de in de eerste alinea van dit lid bedoelde grens, is onderworpen aan de scheiding van activa in de dekkingspool krachtens artikel 12 van Richtlijn (EU) nr. 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive2014/59/EU].";

c)  lid 3 wordt vervangen door:

"3. Voor onroerend goed dat in overeenstemming met deze verordening als zekerheid is gesteld voor gedekte obligaties, wordt aan de vereisten van artikel 208 voldaan. Voor beleende zekerheden die aan punt g) van de eerste alinea van dit lid voldoen, wordt voldaan aan dezelfde vereisten als die welke gelden voor onroerend goed.";

d)  de volgende leden 3 bis en 3 ter worden ingevoegd:

"3 bis. Gedekte obligaties worden niet alleen zekergesteld door de in lid 1 genoemde beleenbare activa, zij zijn ook onderworpen aan een minimumpercentage van 5 % aan overcollateralisatie in de zin van artikel 3, lid 12, van Richtlijn (EU) 20../…. [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU].

Voor de toepassing van de eerste alinea heeft het totale nominale bedrag van alle activa in de dekkingspool ten minste dezelfde waarde als de totale nominale waarde van uitstaande gedekte obligaties ("nominaal beginsel") en bestaat het uit beleenbare activa als beschreven in lid 1.

De activa die bijdragen aan een minimumpercentage aan overcollateralisatie zijn ▌onderworpen aan de vereisten inzake kredietkwaliteit en de grenswaarden voor de omvang van de blootstelling als bepaald in lid 1. Zij worden ▌meegeteld voor de respectieve grenswaarden.

De lidstaten kunnen beslissen een lager minimumpercentage aan overcollateralisatie toe te passen op gedekte obligaties of kunnen hun bevoegde autoriteiten toestaan dit te doen mits de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a) de berekening van overcollateralisatie is gebaseerd op een model waarin rekening wordt gehouden met de aan de activa toegekende risicogewichten, of op een model waarin de waardering van de activa afhankelijk is van de hypotheekwaarde in de zin van artikel 4, lid 1, punt 74;

b) het minimumpercentage aan overcollateralisatie mag niet lager zijn dan 2 % op basis van het nominale beginsel;

b bis) het niveau van overcollateralisatie moet openbaar worden gemaakt door de kredietinstelling die op regelmatige basis gedekte obligaties uitgeeft.

3 ter. De in lid 1 bedoelde beleenbare activa mogen in de dekkingspool worden opgenomen als vervangende activa in de zin van artikel 3, lid 11, van Richtlijn (EU) 20xx/xxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU] voor de primaire activa in de zin van artikel 3, lid 10, van die richtlijn, met inachtneming van de grenswaarden inzake kredietkwaliteit en omvang van de blootstelling als uiteengezet in lid 1 van dit artikel.";

e)  de leden 6 en 7 worden vervangen door:

"6. Gedekte obligaties die vóór 31 december 2007 zijn uitgegeven, vallen niet onder de vereisten van de leden 1, 3, 3 bis en 3 ter. Zij komen tot hun vervaldatum in aanmerking voor de in de leden 4 en 5 beschreven preferentiële behandeling.

7. Gedekte obligaties die vóór [OP: Please insert the date of application of this amending Regulation] zijn uitgegeven, vallen niet onder de vereisten van de leden 3 bis en 3 ter. Zij komen tot hun vervaldatum in aanmerking voor de in de leden 4 en 5 beschreven preferentiële behandeling.

7 bis.  Voor de toepassing van punt d), onder i), en punt e), punt f) en punt g) van de eerste alinea van lid 1 kunnen lidstaten beslissen een hogere grenswaarde toe te passen verwijzend naar het gedeelte van de lening dat bijdraagt aan de dekking van de verplichtingen mits de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a) de in deze punten vermelde grenswaarden zijn van toepassing op het ogenblik dat de lening voor het eerst in de dekkingspool wordt opgenomen;

b) het gedeelte van de lening dat de in die punten vermelde grenswaarden overschrijdt, blijft in de dekkingspool gedurende de looptijd van de lening en is in overeenstemming met Richtlijn (EU) .../... [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU];

c) de berekening van overcollateralisatie is gebaseerd op hetzij een benadering waarin rekening wordt gehouden met de onderliggende risico's van de activa, hetzij een benadering waarin de waardering van de activa afhankelijk is van de hypotheekwaarde;

d) de grenswaarde die verwijst naar het gedeelte van de lening dat bijdraagt aan de dekking van de verplichtingen is niet hoger dan 100 %."

(2)  in artikel 416, lid 2, onder a), wordt punt ii) vervangen door:

"ii) het betreft andere obligaties als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU], dan die bedoeld onder punt i) van dit punt;";

(3)  in artikel 425 wordt lid 1 vervangen door:

"1. De instellingen rapporteren hun liquiditeitsinstromen. Gemaximeerde liquiditeitsinstromen zijn de liquiditeitsinstromen die beperkt zijn tot 75 % van de liquiditeitsuitstromen. Instellingen kunnen liquiditeitsinstromen uit bij andere instellingen geplaatste deposito's die in aanmerking komen voor de in artikel 113, lid 6 of lid 7, beschreven behandelingen, van deze grenswaarde uitsluiten. Instellingen kunnen liquiditeitsinstromen uit gelden die door leningnemers en beleggers in obligaties zijn verschuldigd voor hypotheken die worden gefinancierd door obligaties die in aanmerking komen voor de in artikel 129, leden 4, 5 of 6, bedoelde behandeling of door gedekte obligaties als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU], van deze grenswaarde uitsluiten. Instellingen kunnen instromen uit stimuleringsleningen waarvoor zij als tussenpersoon hebben gefungeerd, uitsluiten. Onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit die belast is met het toezicht op individuele basis, kan de instelling geheel of gedeeltelijk instromen uitsluiten waarbij de verstrekker een moeder- of dochterinstelling van de instelling is of een andere dochter van dezelfde moederinstelling, dan wel verbonden met de instelling door een betrekking in de zin van artikel 12, lid 1, van Richtlijn 83/349/EEG.";

(4)  in artikel 427, lid 1, onder b), wordt punt x) vervangen door:

"x) verplichtingen die voortvloeien uit uitgegeven effecten die in aanmerking komen voor de in artikel 129, lid 4 of lid 5, vervatte behandeling of als omschreven in artikel 2, lid 2, van Richtlijn (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU];";

(5)  in artikel 428, lid 1, onder h), wordt punt iii) vervangen door:

"iii) die gefinancierd zijn met matchende uitgifte (pass-through) van obligaties die in aanmerking komen voor de in artikel 129, lid 4 of lid 5, beschreven behandeling, of van obligaties als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU];";

(6)  artikel 496 wordt geschrapt;

(7)  in bijlage III, punt 6, wordt punt c) vervangen door:

"c) het betreft gedekte obligaties als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn (EU) 20xx/xxxx [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU], die geen obligaties zijn als bedoeld onder b) van dit punt.".

Artikel 2Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij wordt toegepast vanaf [date from which Member States are to apply the provisions transposing Directive (EU) …/… on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU].

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De voorzitter  De voorzitter

(1)

PB C 382 van 23.10.2018, blz. 2.

(2)

PB C 367 van 10.10.2018, blz. 56.

(3)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(4)

  PB C van , blz. .

(5)

  PB C van , blz. .

(6)

  PB C van , blz. .

(7)

  Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

(8)

  Opinion of the European Banking Authority on the preferential capital treatment of covered bonds, EBA/Op/2014/04.

(9)

  Aanbevelingen EU COM 1-A tot en met 1-D geformuleerd in Opinion EBA/Op/2014/04.

(10)

  Aanbeveling EU COM 2 geformuleerd in Opinion EBA/Op/2014/04.

(11)

  Ibid.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

Document- en procedurenummers

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Datum indiening bij EP

7.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

16.4.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

JURI

16.4.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

27.3.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Datum goedkeuring

20.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Datum indiening

26.11.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid