Postup : 2018/0042(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0384/2018

Predkladané texty :

A8-0384/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0431

SPRÁVA     ***I
PDF 691kWORD 70k
26.11.2018
PE 626.775v03-00 A8-0384/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Bernd Lucke

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0093),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0112/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. augusta 2018,(1)

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0384/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(4),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(5),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(6),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Na základe článku 129 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013(7) sa za určitých podmienok udeľuje preferenčné zaobchádzanie krytým dlhopisom. V smernici (EÚ) č. 20xx/xx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) 20xx/xx o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/EÚ a smernica 2014/59/EÚ] sa bližšie určujú základné prvky a stanovuje sa spoločné vymedzenie krytých dlhopisov.

(2)  Komisia vydala 20. decembra 2013 výzvu na predloženie poradenstva adresovanú Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) týkajúcu sa vhodnosti rizikových váh stanovených v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Podľa názoru orgánu EBA(8) predstavuje zaobchádzanie s preferenčnými rizikovými váhami stanovené v článku 129 nariadenia v zásade vhodné prudenciálne zaobchádzanie. Orgán EBA však odporúča, aby sa ďalej zvážila možnosť doplniť požiadavky prípustnosti stanovené v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s cieľom pokryť aspoň oblasti zmierňovania rizika likvidity a nadmerného zabezpečenie kolaterálom, úlohu príslušného orgánu a ďalšie rozpracovanie existujúcich požiadaviek na zverejnenie investorom(9).

(3)  So zreteľom na stanovisko orgánu EBA je vhodné zmeniť nariadenie (EÚ) č. 575/2013 pridaním dodatočných požiadaviek na kryté dlhopisy, čím sa posilní kvalita krytých dlhopisov oprávnených na priaznivé zaobchádzanie s kapitálom, ako sa stanovuje v článku 129 uvedeného nariadenia.

(4)  Podľa článku 129 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 môžu príslušné orgány čiastočne upustiť od uplatňovania požiadavky pre expozície, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako sa stanovuje v článku 129 ods. 1 prvom pododseku písm. c), ako aj povoliť expozíciu, ktorá sa kvalifikuje do 2. stupňa kreditnej kvality, až do výšky maximálne 10 % celkovej expozície nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej inštitúcie. Takéto čiastočné upustenie sa však uplatňuje len po predchádzajúcej porade s orgánom EBA a iba za predpokladu, že významné prípadné problémy s koncentráciou v dotknutých členských štátoch je možné zdokumentovať vzhľadom na uplatňovanie požiadavky 1. stupňa kreditnej kvality. Uplatnenie tejto výnimky sa považovalo za potrebné pre tie členské štáty, v ktorých existujú najväčšie trhy s krytými dlhopismi, keďže dodržiavanie požiadaviek pre expozície, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako sú sprístupnené externými ratingovými agentúrami, sa stalo čoraz zložitejšie vo väčšine členských štátov v rámci eurozóny, ako aj mimo nej. Treba zmeniť článok 129 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, aby sa zjednodušilo používanie expozícií voči úverovým inštitúciám ako kolaterál pre kryté dlhopisy a aby sa vyriešil tento problém. Namiesto možnosti príslušných orgánov upustiť od požiadaviek je vhodné stanoviť pravidlo, ktoré povoľuje expozície voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 2. stupňa kreditnej kvality, až do výšky maximálne 10 % celkovej expozície nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej inštitúcie, a to bez potreby konzultovať orgán EBA.

(5)  V súlade s článkom 129 ods. 1 prvým pododsekom písm. d) bodom ii) a článkom 129 ods. 1 prvým pododsekom písm. f) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú úvery zabezpečené nadriadenými podielovými listami, ktoré emitujú francúzske fondy Fonds Communs de Titrisation alebo rovnocenné subjekty, ktoré sa zaoberajú sekuritizáciou expozícií voči nehnuteľnému majetku určenému na bývanie alebo nehnuteľnému majetku určenému na podnikanie, oprávnenými aktívami, ktoré možno použiť ako kolaterál pre kryté dlhopisy až do výšky maximálne 10 % nominálnej hodnoty nesplatenej emisie krytých dlhopisov („limit 10 %“). Na základe článku 496 uvedeného nariadenia však príslušné orgány môžu udeliť výnimku z uplatňovania limitu 10 %. V článku 503 ods. 4 toho istého nariadenia sa napokon od Komisie vyžaduje preskúmať vhodnosť výnimky umožňujúcej príslušným orgánom udeliť výnimku z uplatňovania od limitu 10 %. Komisia požiadala 22. decembra 2013 v tejto súvislosti orgán EBA o poskytnutie stanoviska. Orgán EBA uviedol 1. júla 2014, že používanie nadriadených podielových listov, ktoré emitujú francúzske fondy Fonds Communs de Titrisation alebo rovnocenné subjekty, ktoré sa zaoberajú sekuritizáciou expozícií voči nehnuteľnému majetku určenému na bývanie alebo nehnuteľnému majetku určenému na podnikanie, by malo za následok vznik prudenciálnych obáv spôsobených dvojvrstvovou štruktúrou programu krytých dlhopisov zabezpečenému sekuritizačnými podielovými listami, čo by viedlo k nedostatočnej transparentnosti, pokiaľ ide o kreditnú kvalitu krycieho súboru. V dôsledku toho orgán EBA odporučil, aby sa výnimka z uplatňovania limitu 10 % pre nadradené sekuritizačné podielové listy, v súčasnosti stanovená v článku 496 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, po 31. decembri 2017 odstránila(10).

(6)  Len obmedzený počet vnútroštátnych rámcov krytých dlhopisov umožňuje zahrnutie cenných papierov zabezpečených hypotékami na obytné nehnuteľnosti alebo cenných papierov zabezpečených hypotékami na komerčné nehnuteľnosti. Používanie takýchto štruktúr je na ústupe a považuje sa za zbytočné zvyšovanie zložitosti programov krytých dlhopisov. Z tohto dôvodu je vhodné úplne odstrániť používanie takýchto štruktúr ako oprávnených aktív. Preto by sa mal vypustiť článok 129 ods. 1 prvý pododsek písm. d) bod ii) a článok 129 ods. 1 prvý pododsek písm. f) bod ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj článok 496 uvedeného nariadenia.

(7)  Štruktúry zoskupených krytých dlhopisov v rámci skupiny, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013, sa takisto používali ako prípustný kolaterál v súlade s článkom 129 ods. 1 prvým pododsekom písm. d) bodom ii) a článkom 129 ods. 1 prvým pododsekom písm. f) bodom ii) uvedeného nariadenia. Štruktúry zoskupených krytých dlhopisov v rámci skupiny nepredstavujú dodatočné riziká z prudenciálneho hľadiska, pretože nevyvolávajú tie isté otázky týkajúce sa zložitosti, aké vyvoláva používanie úverov zabezpečených nadriadenými podielovými listami, ktoré emitujú francúzske fondy Fonds Communs de Titrisation alebo rovnocenné subjekty, ktoré sa zaoberajú sekuritizáciou expozícií voči nehnuteľnému majetku určenému na bývanie alebo nehnuteľnému majetku určenému na podnikanie. Podľa orgánu EBA by sa zabezpečenie krytých dlhopisov štruktúrami zoskupených krytých dlhopisov malo povoliť bez obmedzení týkajúcich sa výšky nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie(11). Podobne by sa mal zmeniť článok 129 ods. 1 prvý pododsek písm. c), aby sa odstránila požiadavka na uplatňovanie limitu 15 % alebo 10 % vo vzťahu k expozíciám voči úverovým inštitúciám v rámci štruktúr zoskupených krytých dlhopisov v rámci skupiny. Tieto štruktúry zoskupených krytých dlhopisov v rámci skupiny sú upravené v článku 9 smernice (EÚ) 20../… [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ].

(8)  Na základe článku 129 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa požaduje, aby sa zásady oceňovania pre nehnuteľný majetok zabezpečujúci kryté dlhopisy, ako sa stanovuje v článku 229 ods. 1 uvedeného nariadenia, uplatňovali na kryté dlhopisy, aby tieto dlhopisy spĺňali požiadavky na preferenčné zaobchádzanie. Požiadavky na oprávnenosť aktív slúžiacich ako kolaterál pre kryté dlhopisy odkazujú na všeobecné kvalitatívne vlastnosti, ktoré zabezpečujú solídnosť krycieho súboru, a preto by sa na ne mala vzťahovať smernica (EÚ) 20../... [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ]. Preto by sa na ustanovenia týkajúce sa metodiky oceňovania mala takisto vzťahovať uvedená smernica. Regulačné technické predpisy stanovené v článku 124 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa preto nemali uplatňovať v súvislosti s kritériami prípustnosti pre kryté dlhopisy, ako sa stanovuje v článku 129 uvedeného nariadenia. Je preto potrebné zmeniť v tomto zmysle článok 129 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(9)  Limity pre pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia („ukazovateľ LTV“) sú nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kreditnej kvality krytých dlhopisov. V článku 129 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa stanovujú limity ukazovateľa LTV pre hypotekárne a lodné aktíva, ale sa v ňom bližšie neurčuje, ako sa majú tieto limity uplatňovať, čo môže viesť k neistote. Limity ukazovateľa LTV by sa mali uplatňovať ako mäkké limity krytia, čo znamená, že kým neexistujú žiadne limity pre veľkosť podkladového úveru, takýto úver sa môže používať ako kolaterál len v rámci limitov ukazovateľa LTV uloženého na aktíva. Limity ukazovateľa LTV určujú percentuálnu časť úveru, ktorá sa podieľa na požiadavke na krytie záväzkov. Je preto vhodné bližšie určiť, aby limity ukazovateľa LTV určovali časť úveru, ktorá sa podieľa na krytí krytých dlhopisov.

(10)  Na zabezpečenie väčšej zrozumiteľnosti by sa takisto malo bližšie určiť, že limity ukazovateľa LTV sú uplatniteľné počas celého obdobia splatnosti úveru. Skutočný ukazovateľ LTV by sa nemal meniť, ale mal by zostať na úrovni limitu 80 % hodnoty nehnuteľnosti v prípade úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie a na úrovni limitu 60 % hodnoty nehnuteľnosti v prípade úverov určených na podnikanie a lodí.

(11)  S cieľom ešte viac zlepšovať kvalitu krytých dlhopisov, ktorým sa poskytuje preferenčné zaobchádzanie s kapitálom, ako sa stanovuje v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, by sa na uvedené preferenčné zaobchádzanie mala vzťahovať minimálna úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom, čiže úroveň kolaterálu presahujúca požiadavky na krytie aktív, ako sa uvádza v článku 15 smernice (EÚ) 20../... [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ]. Členské štáty môžu rozhodnúť o uplatňovaní vyššej minimálnej úrovne nadmerného zabezpečenia kolaterálom na kryté dlhopisy, ktoré emitovali úverové inštitúcie so sídlom na ich území, bez toho, aby zabránili iným krytým dlhopisom s nižšou minimálnou úrovňou nadmerného zabezpečenia kolaterálom, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, mať prospech z jeho ustanovení. Táto požiadavka slúži na zmiernenie najvýznamnejších rizík, ktoré vznikajú v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie emitenta.

(12)  Jednou z požiadaviek stanovených v článku 129 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je, že úverová inštitúcia investujúca do krytých dlhopisov dostáva určité informácie o krytých dlhopisoch minimálne raz za pol roka. Požiadavky na transparentnosť tvoria neoddeliteľnú súčasť krytých dlhopisov, pričom zabezpečujú jednotnú úroveň zverejnenia a umožňujú investorom, aby vykonávali potrebné posúdenie rizika, čím sa zlepšuje porovnateľnosť, transparentnosť a stabilita trhu. Preto je vhodné zabezpečiť, aby sa požiadavky na transparentnosť uplatňovali na všetky kryté dlhopisy, čo možno dosiahnuť stanovením týchto požiadaviek v smernici (EÚ) 20../... [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ] ako spoločného štrukturálneho znaku krytých dlhopisov. Preto by sa článok 129 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 mal vypustiť.

(13)  Kryté dlhopisy sú nástroje dlhodobého financovania, a preto sa emitujú s plánovanou splatnosťou v dĺžke niekoľko rokov. Preto treba zabezpečiť, aby nedošlo k prerušeniu krytých dlhopisov emitovaných do 31. decembra 2007 alebo do [OP: vložte dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia]. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by kryté dlhopisy emitované pred 31. decembrom 2007 mali zostať oslobodené od požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s oprávnenými aktívami, nadmerným zabezpečením kolaterálom a náhradnými aktívami. Okrem toho, ostatné kryté dlhopisy, ktoré sú v súlade s článkom 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a emitované pred [OP: vložte dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia], by mali byť oslobodené od požiadaviek na nadmerné zabezpečenie kolaterálom a náhradné aktíva a mali by byť naďalej oprávnené na preferenčné zaobchádzanie, ako sa stanovuje v uvedenom nariadení, a to až do ich splatnosti.

(14)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v spojení s [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ]. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie nového rámca, ktorým sa stanovujú štrukturálne znaky emisie krytých dlhopisov a zmenené požiadavky na preferenčné zaobchádzanie, by sa uplatňovanie tohto nariadenia malo odložiť tak, aby sa časovo zhodovalo s dátumom, od ktorého musia členské štáty uplatňovať ustanovenia, ktorými sa transponuje uvedená smernica.

(15)  Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1Zmeny nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 sa mení takto:

-1.  V článku 4 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„128a) „štruktúra s možnosťou predĺženia splatnosti“ je mechanizmus, ktorý umožňuje v prípade výskytu spúšťacej udalosti predĺžiť naplánovanú splatnosť krytých dlhopisov na určité obdobie;“

1.  Článok 129 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  prvý pododsek sa mení takto:

–  úvodná veta sa nahrádza takto:

„Aby sa mohlo uplatniť preferenčné zaobchádzanie stanovené v odsekoch 4 a 5, kryté dlhopisy uvedené v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20xx/xxxx *[OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ] musia spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 3, 3a a 3b tohto článku a musia byť zabezpečené kolaterálom vo forme niektorých z týchto oprávnených aktív:

______________________________

*  [OP, vložte odkaz na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20xx/xx o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/EÚ a smernica 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...])].“,

–  písmeno c) sa nahrádza takto:

„c) expozíciami voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, do 2. stupňa kreditnej kvality, alebo expozíciami vo forme krátkodobých termínovaných vkladov so splatnosťou nepresahujúcou 100 dní, ak sa tieto vklady používajú a kvalifikujú na splnenie požiadaviek vnútroštátnych právnych predpisov na vankúš likvidity krycieho súboru v súlade s článkom 16 smernice (EÚ) 20xx/xxxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ] a zmlúv o derivátoch spĺňajúcich požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov v súlade s článkom 11 smernice (EÚ) 20xx/xxxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ] voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 3. stupňa kreditnej kvality, ak príslušné orgány povoľujú expozíciu vo forme zmlúv o derivátoch, ako sa ustanovuje v tejto kapitole.“;

–  v písmene d) sa vypúšťa bod ii),

–  v písmene f) sa body i) a ii) nahrádzajú takto:

„f) úvermi zabezpečenými nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie alebo nehnuteľným majetkom určeným na iné účely než bývanie držaným na neziskové účely až do výšky nižšej hodnoty spomedzi hodnôt istín záložných práv spolu so všetkými prednostnými záložnými právami a 60 % hodnoty založených nehnuteľností.“;

ii)  druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Na účely prvého pododseku písmena c) expozície vzniknuté prevodom a riadením platieb dlžníkov alebo výnosov z realizácie, ktoré sa týkajú úverov zabezpečených nehnuteľnosťami, sa držiteľom krytých dlhopisov do limitov uvedených v tomto písmene nezapočítavajú.“;

iii)  tretí pododsek sa vypúšťa;

b)  vkladajú sa tieto odseky 1a, 1b a 1c:

„1a. Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. c) sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a) v prípade expozícií voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, expozícia nesmie presiahnuť 15 % nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie;

b) v prípade expozícií voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 2. stupňa kreditnej kvality, expozícia nesmie presiahnuť 10 % celkovej expozície nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie;

ba) v prípade expozícií vo forme termínovaných vkladov a zmlúv o derivátoch voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 3. stupňa kreditnej kvality, expozícia nesmie presiahnuť 5 % celkovej expozície nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie;

Príslušné orgány určené podľa článku 18 ods. 2 smernice (EÚ) 20../... [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ] môžu po porade s EBA povoliť expozície vo forme zmlúv o derivátoch voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 3. stupňa kreditnej kvality, len ak je v dotknutých členských štátoch možné zdokumentovať významné prípadné problémy s koncentráciou z dôvodu uplatňovania požiadaviek 1. stupňa kreditnej kvality a 2. stupňa kreditnej kvality uvedených v tomto odseku.

c) celková expozícia voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú minimálne do 3. stupňa kreditnej kvality, ako sa uvádza v tejto kapitole, nesmie presiahnuť 15 % ▌nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie. Celková expozícia voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do nižšieho než 1. stupňa kreditnej kvality, ako sa uvádza v tejto kapitole, nesmie presiahnuť 10 % nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie.

1b. Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. d) bodu i) sa limit 80 % uplatňuje jednotlivo na každý úver a určuje časť úveru, ktorá sa podieľa na krytí záväzkov spojených s krytým dlhopisom, a je uplatniteľný počas celého obdobia splatnosti úveru.

Emitent pravidelne monitoruje a každoročne aktualizuje hodnoty založených nehnuteľností, a to použitím metódy indexácie založenej na trhových cenách nehnuteľností. Celková hodnota úveru, bez ohľadu na limit stanovený v tomto odseku prvom pododseku, podlieha oddeleniu aktív v krycom súbore podľa článku 12 smernice (EÚ) 20xx/xxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ].

1c. Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. f) a g) sa limit 60 % uplatňuje jednotlivo na každý úver a určuje časť úveru, ktorá sa podieľa na krytí záväzkov spojených s krytým dlhopisom, a je uplatniteľný počas celého obdobia splatnosti úveru.

Celková hodnota úveru, bez ohľadu na limit stanovený v tomto odseku prvom pododseku, podlieha oddeleniu aktív v krycom súbore podľa článku 12 smernice (EÚ) 20xx/xxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ].“;

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. V prípade nehnuteľného majetku zabezpečujúceho kryté dlhopisy v súlade s týmto nariadením musia byť splnené požiadavky stanovené v článku 208. V prípade aktív slúžiacich ako kolaterál, ktoré sú v súlade s týmto článkom ods. 1 prvým pododsekom písm. g), musia byť splnené rovnaké požiadavky ako v prípade nehnuteľného majetku určeného na podnikanie.“;

d)  vkladajú sa tieto odseky 3a a 3b:

„3a. Okrem toho, že kryté dlhopisy sú zabezpečené kolaterálom vo forme oprávnených aktív uvedených v odseku 1, sa na ne vzťahuje minimálna úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom vo výške 5 % v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 12 smernice (EÚ) 20xx/xxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ].

Na účely prvého pododseku celková nominálna hodnota všetkých aktív v krycom súbore musí mať prinajmenej rovnakú hodnotu ako celková nominálna hodnota nesplatených krytých dlhopisov („nominálna zásada“) a musí pozostávať z oprávnených aktív, ako sa stanovuje v odseku 1.

Na aktíva, ktoré sa podieľajú na minimálnej úrovni nadmerného zabezpečenia kolaterálom, sa vzťahujú požiadavky na kreditnú kvalitu a limity na veľkosť expozície stanovené v odseku 1. Aktíva sa započítavajú do príslušných limitov.

Členské štáty môžu rozhodnúť o uplatňovaní nižšej minimálnej úrovne nadmerného zabezpečenia kolaterálom na kryté dlhopisy alebo to môžu povoliť svojim príslušným orgánom za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) výpočet nadmerného zabezpečenia kolaterálom buď vychádza z modelu, ktorý zohľadňuje pripísané rizikové váhy aktív, alebo z modelu, v rámci ktorého sa ocenenie aktív vzťahuje na záložnú hodnotu podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 74;

b) minimálna úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom nemôže byť nižšia ako 2 %, pričom sa vychádza z nominálnej zásady;

ba) úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy pravidelne zverejňuje úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom.

3b. Oprávnené aktíva uvedené v odseku 1 sa môžu zahrnúť do krycieho súboru ako náhradné aktíva v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 11 smernice (EÚ) 20xx/xxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/E] v prípade primárnych aktív v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 10 uvedenej smernice, s výhradou limitov týkajúcich sa kreditnej kvality a veľkosti expozície, ako sa stanovuje v odseku 1 tohto článku.“;

e)  odseky 6 a 7 sa nahrádzajú takto:

„6. Na kryté dlhopisy emitované do 31. decembra 2007 sa nevzťahujú požiadavky uvedené v odsekoch 1, 3, 3a a 3b. Sú oprávnené na preferenčné zaobchádzanie podľa odsekov 4 a 5 až do dátumu svojej splatnosti.

7. Na kryté dlhopisy emitované pred [OP: vložte dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňovacieho nariadenia] sa nevzťahujú požiadavky uvedené v odsekoch 3a a 3b. Sú oprávnené na preferenčné zaobchádzanie podľa odsekov 4 a 5 až do dátumu svojej splatnosti.

7a.  Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. d) bodu i) a písm. e), f) a g) členské štáty môžu rozhodnúť o uplatňovaní vyššieho limitu na časť úveru, ktorá sa podieľa na krytí záväzkov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) limity uvedené v týchto bodoch sa uplatňujú v čase počiatočného zahrnutia úveru do krycieho súboru;

b) časť úveru, ktorá presahuje limity uvedené v týchto bodoch, zostáva v krycom súbore počas celej lehoty splatnosti úveru a je v súlade so smernicou (EÚ).../... [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ];

c) výpočet nadmerného zabezpečenia kolaterálom je založený buď na prístupe, ktorý zohľadňuje podkladové riziká aktív, alebo na prístupe, v rámci ktorého sa aktíva oceňujú záložnou hodnotou;

d) limit vzťahujúci sa na časť úveru, ktorá sa podieľa na krytí záväzkov, nie je vyšší ako 100 %.

(2)  V článku 416 ods. 2 písm. a) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii) ostatné dlhopisy uvedené v článku 2 smernice (EÚ) 20xx/xxxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ], ktoré nie sú uvedené v tomto písmene bode i);“.

(3)  V článku 425 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Inštitúcie vykazujú svoje kladné toky likvidity. Obmedzené kladné toky likvidity sú kladné toky likvidity obmedzené na 75 % záporných tokov likvidity. Inštitúcie môžu vyňať z tohto obmedzenia kladné toky likvidity z vkladov umiestnených v iných inštitúciách, ktoré sa kvalifikujú na zaobchádzanie stanovené v článku 113 ods. 6 alebo 7. Inštitúcie môžu vyňať z tohto obmedzenia kladné toky likvidity z peňazí splatných dlžníkmi a investormi do dlhopisov súvisiace s hypotekárnymi úvermi financovanými dlhopismi prípustnými na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4, 5 alebo 6 alebo krytými dlhopismi uvedenými v článku 2 smernice (EÚ) 20xx/xxxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ]. Inštitúcie môžu vyňať kladné peňažné toky z podporných úverov, ktoré inštitúcia postúpila. Na základe predchádzajúceho schválenia príslušným orgánom zodpovedným za dohľad na individuálnom základe môže inštitúcia úplne alebo čiastočne vyňať kladné peňažné toky, ak je poskytovateľom materská alebo dcérska inštitúcia tejto inštitúcie alebo iná dcérska spoločnosť tej istej materskej inštitúcie, alebo je prepojená s touto inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS.“

(4)  V článku 427 ods. 1 písm. b) sa bod x) nahrádza takto:

„x) záväzky vyplývajúce z emitovaných cenných papierov, ktoré sa kvalifikujú na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4 alebo 5), alebo ktoré sú uvedené v článku 2 smernice (EÚ) 20xx/xxxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ].“.

(5)  V článku 428 ods. 1 písm. h) sa bod iii) nahrádza takto:

„iii) krytie financované (pass through) prostredníctvom dlhopisov prípustných na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4 alebo 5, alebo prostredníctvom dlhopisov uvedených v článku 2 smernice (EÚ) 20xx/xxxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ].“.

(6)  Článok 496 sa vypúšťa;

(7)  V bode 6 PRÍLOHY III sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) sú ostatné kryté dlhopisy uvedené v článku 2 smernice (EÚ) 20xx/xxxx [OP: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ], ktoré nie sú uvedené v tomto bode písmene b).“

Článok 2Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od [dátum, odkedy členské štáty majú uplatňovať ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) .../... o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

Ú. v. EÚ C 382, 23.10.2018, s. 2.

(2)

Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 56.

(3)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(4)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(5)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(6)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)

  Stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo o preferenčnom zaobchádzaní s kapitálom s krytými dlhopismi (EBA/Op/2014/04).

(9)

  Odporúčania EÚ COM 1-A k 1-D uvedené v stanovisku EBA/Op/2014/04.

(10)

  Odporúčanie EÚ COM 2 uvedené v stanovisku EBA/Op/2014/04.

(11)

  Tamtiež.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Expozície vo forme krytých dlhopisov

Referenčné čísla

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Dátum predloženia v EP

7.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.4.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

27.3.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Dátum predloženia

26.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia