Förfarande : 2018/0042(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0384/2018

Ingivna texter :

A8-0384/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0431

BETÄNKANDE     ***I
PDF 507kWORD 68k
26.11.2018
PE 626.775v03-00 A8-0384/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Bernd Lucke

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer

(COM(2018)0093 – C8‑0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0093),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0112/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 22 augusti 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0384/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(3)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(4),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(5),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(6),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Artikel 129 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013(7) föreskriver, på vissa villkor, förmånsbehandling av säkerställda obligationer. Direktiv (EU) 20xx/xx [PB: infoga hänvisning till direktiv (EU) 20xx/xx om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EU och direktiv 2014/59/EU] specificerar de centrala delarna av säkerställda obligationer och innehåller en gemensam definition av säkerställda obligationer.

(2)  Den 20 december 2013 lämnade kommissionen en begäran om råd till Europeiska bankmyndigheten (EBA) avseende huruvida de riskvikter som anges i artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013 är lämpliga. Enligt EBA:s yttrande(8) är den förmånliga riskviktsbehandling som föreskrivs i artikel 129 i den förordningen i princip en lämplig tillsynsbehandling. EBA rekommenderade dock att man ytterligare bör överväga möjligheten att komplettera de krav för godtagbarhet som föreskrivs i artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013 för att åtminstone täcka områdena likviditetsriskreducering, övervärde i säkerhetsmassan, behöriga myndigheters roll samt vidareutveckla befintliga krav på upplysningslämnande till investerare(9).

(3)  Mot bakgrund av EBA:s yttrande är det lämpligt att ändra förordning (EU) nr 575/2013 genom att lägga till ytterligare krav för säkerställda obligationer. På så sätt stärker man kvaliteten på säkerställda obligationer som omfattas av förmånsbehandling enligt artikel 129 i den förordningen.

(4)  Enligt artikel 129.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 575/2013 får behöriga myndigheter delvis göra undantag från kravet att exponeringar måste uppfylla kravet för kreditkvalitetssteg 1, enligt artikel 129.1 första stycket led c, och tillåta en exponering som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 2 på upp till maximalt 10 % av den totala exponeringen av det nominella beloppet för det emitterande institutets utestående säkerställda obligationer. Ett sådant partiellt undantag gäller dock endast efter förhandssamråd med EBA och endast förutsatt att betydande potentiella koncentrationsproblem i de berörda medlemsstaterna kan dokumenteras som en följd av tillämpningen av kravet på att kreditkvalitetssteg 1 måste uppfyllas. Eftersom kravet på att exponeringar, efter att ha bedömts av externa kreditvärderingsinstitut, måste uppfylla kravet för kreditkvalitetssteg 1 har blivit allt svårare att uppfylla i de flesta medlemsstater såväl inom som utanför euroområdet, ansågs detta undantag nödvändigt av de medlemsstater där de största marknaderna för säkerställda obligationer finns. För att förenkla användningen av exponeringar mot kreditinstitut som säkerhet för säkerställda obligationer och för att åtgärda denna svårighet är det nödvändigt att ändra artikel 129.1 i förordning (EU) nr 575/2013. I stället för att ge de behöriga myndigheterna möjlighet att göra undantag från kraven är det lämpligt att införa en bestämmelse som tillåter exponeringar mot kreditinstitut som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 2 på upp till maximalt 10 % av den totala exponeringen av det nominella beloppet för det emitterande institutets utestående säkerställda obligationer, utan krav på samråd med EBA.

(5)  I enlighet med artikel 129.1 första stycket leden d ii och f ii) i förordning (EU) nr 575/2013 är lån mot säkerhet i bättre rangordnade andelar utfärdade av franska Fonds Communs de Titrisation eller av likvärdiga organ för värdepapperisering av exponeringar i bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter, godtagbara tillgångar som kan användas som säkerhet för säkerställda obligationer på upp till högst 10 % av det nominella beloppet för det emitterande institutets utestående säkerställda obligationer (den så kallade tioprocentsgränsen). Emellertid ger artikel 496 i den förordningen utrymme för behöriga myndigheter att bevilja undantag från tioprocentsgränsen. Slutligen föreskriver artikel 503.4 i samma förordning att kommissionen ska se över om undantaget, som ger behöriga myndigheter möjlighet att frångå tioprocentsgränsen, är lämpligt. Den 22 december 2013 bad kommissionen EBA om ett yttrande i frågan. Den 1 juli 2014 konstaterade EBA att användning av bättre rangordnade andelar utfärdade av franska Fonds Communs de Titrisation eller av likvärdiga organ för värdepapperisering av exponeringar i bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter skulle kunna ge upphov till tillsynsproblem på grund av den dubbla struktur som blir följden av ett obligationsprogram som bygger på värdepapperiserade andelar. Detta skulle i sin tur leda till bristande transparens när det gäller säkerhetsmassans kreditkvalitet. EBA rekommenderade att det undantag från tioprocentsgränsen för bättre rangordnade värdepapperiserade andelar som föreskrivs i artikel 496 i förordning (EU) nr 575 tas bort efter den 31 december 2017(10).

(6)  Endast ett begränsat antal nationella regelverk för säkerställda obligationer tillåter förekomst av värdepapper med privata eller kommersiella hypotekslån som säkerhet. Användningen av sådana strukturer minskar och anses tillföra onödig komplexitet till program för säkerställda obligationer. Det är därför lämpligt att helt och hållet avskaffa användningen av sådana strukturer som godtagbara tillgångar. Därför bör artikel 129.1 första stycket leden d ii och f ii) i förordning (EU) nr 575/2013 såväl som artikel 496 i samma förordning utgå.

(7)  Strukturer av gruppinterna pooler av säkerställda obligationer som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 575/2013 har också används som godtagbar säkerhet i enlighet med artikel 129.1 första stycket leden d ii och f ii) i förordning (EU) nr 575/2013 i den förordningen. Gruppinterna strukturer av pooler av säkerställda obligationer medför inga extra risker ur tillsynssynpunkt eftersom de inte ger upphov till samma komplexitetsproblem som användningen av lån med säkerhet i bättre rangordnade andelar utfärdade av franska Fonds Communs de Titrisation eller av likvärdiga organ för värdepapperisering av exponeringar i bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter. Enligt EBA bör kollateralisering av säkerställda obligationer genom strukturer av gruppinterna pooler av säkerställda obligationer vara tillåten utan begränsningar i fråga om det utfärdande kreditinstitutets antal utestående säkerställda obligationer(11). I enlighet med detta bör artikel 129.1 första stycket led c ändras så att kravet på en gräns på 15 % eller 10 % för exponeringar mot kreditinstitut i strukturer av gruppinterna säkerställda obligationer tas bort. Dessa gruppinterna strukturer av pooler av säkerställda obligationer regleras genom artikel 9 i direktiv (EU) 20../…. [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU].

(8)  Enligt artikel 129.3 i förordning (EU) nr 575/2013 måste värderingsreglerna för fast egendom som ställs som säkerhet för säkerställda obligationer, vilka anges i artikel 229.1 i den förordningen, tillämpas på säkerställda obligationer för att dessa obligationer ska uppfylla kraven för förmånsbehandling. Kraven för tillgångar som står som säkerhet för säkerställda obligationer är kopplade till de allmänna kvalitetsegenskaper som ska säkerställa säkerhetsmassans robusthet, och de bör därför omfattas av direktiv (EU) 20../… [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU]. I enlighet med detta bör även bestämmelserna om värderingsmetoder omfattas av det direktivet. De tekniska tillsynsstandarder som föreskrivs i artikel 124.4 a i förordning (EU) nr 575/2013 bör därför inte gälla för de kriterier för säkerställda obligationer som anges i artikel 129 i den förordningen. Således är det nödvändigt att ändra artikel 129.3 i den förordningen.

(9)  Tak för belåningsgrad (Limits for Loan-To-Value eller LTV limits) är en nödvändig del i säkerställandet av kreditkvaliteten hos säkerställda obligationer. I artikel 129.1 i förordning (EU) nr 575/2013 fastställs taken för belåningsgrad för hypotekslån och fartygstillgångar, men det specificeras inte hur dessa tak ska tillämpas, vilket kan leda till osäkerhet. Taken för belåningsgrad bör tillämpas som mjuka täckningsgränser, vilket betyder att även om det inte finns någon gräns för hur stort det underliggande lånet får vara, så kan lånet endast fungera som säkerhet upp till det tak för belåningsgrad som fastställts för tillgången. Taken för belåningsgrad avgör hur stor procentandel av lånet som bidrar till att täcka skulderna i enlighet med gällande krav. Det bör därför preciseras att taken för belåningsgrad avgör hur stor del av lånet som bidrar till täckningen av den säkerställda obligationen.

(10)  För att säkerställa större tydlighet bör det också specificeras att taken för belåningsgrad gäller under lånets hela löptid. Den faktiska belåningsgraden bör inte ändras, utan ligga kvar med ett tak på 80 % av fastighetens värde för bostadslån, och ett tak på 60 % av fastighetens värde för kommersiella lån och fartyg.

(11)  För att ytterligare förbättra kvaliteten på de säkerställda obligationer som får den förmånliga kapitalbehandling som föreskrivs i artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013, bör den förmånsbehandlingen omfattas av ett minsta övervärde i säkerhetsmassan, dvs. förekomsten av säkerheter i en omfattning som överstiger de krav på täckning som avses i artikel 15 i direktiv (EU) 20../... [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU]. Medlemsstaterna kan besluta att tillämpa ett högre minsta övervärde i säkerhetsmassan för säkerställda obligationer som emitteras av kreditinstitut som är etablerade på deras territorium, utan att detta hindrar andra säkerställda obligationer med ett lägre minsta övervärde i säkerhetsmassan som uppfyller kraven i denna förordning från att omfattas av dess bestämmelser. Ett sådant krav syftar till att reducera de mest relevanta risker som uppstår om emittenten blir insolvent eller försätts i resolution.

(12)  Ett av kraven i artikel 129.7 i förordning (EU) nr 575/2013 är att kreditinstitut som investerar i säkerställda obligationer ska erhålla viss information om de säkerställda obligationerna minst en gång i halvåret. Transparenskraven är ett oundgängligt inslag i säkerställda obligationer eftersom de säkerställer att upplysningar lämnas på ett enhetligt sätt, möjliggör för investerare att genomföra nödvändig riskbedömning, förbättrar jämförbarheten och ökar transparensen och marknadsstabiliteten. Det är därför lämpligt att säkerställa att transparenskraven gäller alla säkerställda obligationer, något som kan uppnås genom att dessa krav fastställs i direktiv (EU) 20../… [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU]. I enlighet med detta bör artikel 129.7 i förordning (EU) nr 575/2013 utgå.

(13)  Säkerställda obligationer är långsiktiga finansieringsinstrument och som sådana emitterade med en löptid på flera år. Det är därför nödvändigt att säkerställa att säkerställda obligationer som emitterats före den 31 december 2007 eller före den [PB: infoga datum för tillämpning av denna förordning] inte upphör att gälla. Därför bör säkerställda obligationer som emitterats före den 31 december 2007 även fortsättningsvis undantas från kraven i förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på godtagbara tillgångar, övervärde i säkerhetsmassan och ersättningstillgångar. Dessutom bör andra säkerställda obligationer som uppfyller kraven i artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013 och som emitterats före den [PB: infoga datum för tillämpning av denna förordning] undantas från kraven på övervärde i säkerhetsmassan och ersättningstillgångar, och även fortsatt vara berättigade till förmånsbehandlingen i den förordningen under återstoden av deras löptid.

(14)  Denna förordning bör tillämpas tillsammans med [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU]. För att säkerställa en konsekvent tillämpning av det nya regelverk som fastställer de strukturella elementen för emission av säkerställda obligationer, och de ändrade kraven för förmånsbehandling, bör dagen då denna förordning börjar tillämpas anpassas så att den sammanfaller med dagen då medlemsstaterna måste börja tillämpa de bestämmelser som införlivar det direktivet.

(15)  Förordning (EU) nr 575/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013

Förordning (EU) nr 575/2013 ska ändras på följande sätt:

-1.  I artikel 4.1 ska följande led läggas till:

”(128a) förlängningsbar löptidsstruktur: en mekanism som ger möjlighet att förlänga den planerade löptiden för säkerställda obligationer med en viss tid i händelse av att en specifik utlösande faktor inträffar.”

1.  Artikel 129 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Första stycket ska ändras på följande sätt:

–  Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”För att vara kvalificerade för förmånsbehandling enligt punkterna 4 och 5 ska säkerställda obligationer som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 20xx/xxxx*[PB: infoga hänvisning till direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU] uppfylla kraven i punkterna 3, 3a och 3b i denna artikel och ha någon av följande godtagbara tillgångar som säkerhet:

______________________________

*  [PB: infoga hänvisning till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 20xx/xx om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EU och direktiv 2014/59/EU (EUT […], […], s. […])].”.

–  Led c ska ersättas med följande:

”c) Exponeringar mot kreditinstitut som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 1, kreditkvalitetssteg 2 eller exponeringar i form av kortfristig inlåning med en löptid av högst 100 dagar om denna inlåning används för att uppfylla kraven för, och är kvalificerade att ingå i, likviditetsbufferten i säkerhetsmassan enligt nationell lagstiftning i enlighet med artikel 16 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [PB: infoga hänvisning till direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU] och derivatkontrakt som uppfyller kraven i nationell lagstiftning i enlighet med artikel 11 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [PB: infoga hänvisning till direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU] mot kreditinstitut som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 3 om exponeringar i form av derivatkontrakt godkänns av de behöriga myndigheterna, enligt detta kapitel.”

–  I led d ska led ii utgå.

–  I led f ska leden i och ii ersättas med följande:

”f) Lån mot säkerhet i kommersiella fastigheter, eller i andra fastigheter än bostadsfastigheter som hålls i icke vinstdrivande syfte, upp till det lägsta nominella beloppet av panträtterna kombinerade med eventuella tidigare panträtter och 60 % av värdet av de intecknade fastigheterna.”

ii)  Andra stycket ska ersättas med följande:

”Vid tillämpningen av första stycket led c ska exponeringar som uppstår på grund av överföring och förvaltning av gäldenärernas betalningar av, eller behållning efter likvidation för, lån mot säkerhet i bättre rangordnade andelar av intecknade fastigheter eller räntebärande värdepapper inte ingå i beräkningen av de gränser som avses i detta led.”.

iii)  Tredje stycket ska utgå.

b)  Följande punkter ska införas som punkterna 1a, 1b och 1c:

”1a. Vid tillämpningen av punkt 1 första stycket led c ska följande gälla:

a) För exponeringar mot kreditinstitut som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 1 får exponeringen inte överstiga 15 % av det nominella beloppet för det emitterande kreditinstitutets utestående säkerställda obligationer.

b) För exponeringar mot kreditinstitut som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 2 får exponeringen inte överstiga 10 % av den totala exponeringen av det nominella beloppet för det emitterande kreditinstitutets utestående säkerställda obligationer.

ba) För exponeringar i form av kortsiktig inlåning och derivatkontrakt mot kreditinstitut som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 3 får exponeringarna inte överstiga 5 % av den totala exponeringen av det nominella beloppet för det emitterande kreditinstitutets utestående säkerställda obligationer.

De behöriga myndigheter som utsetts enligt artikel 18.2 i direktiv (EU) 20xx/xxx [PB: infoga hänvisning till direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU] får, efter samråd med EBA, tillåta exponeringar i form av derivatkontrakt mot kreditinstitut som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 3 endast om det finns betydande potentiella koncentrationsproblem i de berörda medlemsstaterna till följd av tillämpningen av de krav för kreditkvalitetssteg 1 och kreditkvalitetssteg 2 som avses i denna punkt kan dokumenteras.

c) Den totala exponering mot kreditinstitut som åtminstone uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 3 i detta kapitel får inte överstiga 15 % av ▌ det nominella beloppet för det emitterande kreditinstitutets utestående säkerställda obligationer. Den totala exponeringen mot kreditinstitut med en kreditvärdighet som är lägre än kreditkvalitetssteg 1 i detta kapitel får inte överstiga 10 % av det nominella beloppet för det emitterande kreditinstitutets utestående säkerställda obligationer.

1b. Vid tillämpning av punkt 1 första stycket led d i ska gränsen på 80 % tillämpas för varje enskilt lån och avgöra den del av lånet som bidrar till täckningen av de åtaganden som är knutna till den säkerställda obligationen och vara tillämplig under lånets hela löptid.

Värdet av de intecknade fastigheterna ska övervakas regelbundet och uppdateras årligen av emittenten med hjälp av en indexeringsmetod baserad på marknadspriser på fast egendom. Hela lånebeloppet oavsett den gräns som fastställs i första stycket i denna punkt ska vara föremål för separering av tillgångar i säkerhetsmassan i enlighet med artikel 12 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [PB: infoga hänvisning till direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU].

1c. Vid tillämpning av punkt 1 första stycket leden f ▌ och g ska gränsen på 60 % tillämpas för varje enskilt lån och avgöra den del av lånet som bidrar till täckningen av de åtaganden som är knutna till den säkerställda obligationen och vara tillämplig under lånets hela löptid.

Hela lånebeloppet oavsett den gräns som fastställs i första stycket i denna punkt ska vara föremål för separering av tillgångar i säkerhetsmassan i enlighet med artikel 12 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [PB: infoga hänvisning till direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU].

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. För fast egendom som står som säkerhet för säkerställda obligationer i överensstämmelse med denna förordning ska kraven i artikel 208 vara uppfyllda. För underliggande säkerheter som uppfyller kraven i punkt 1 första stycket led g i denna artikel ska de krav som tillämpas för kommersiella fastigheter uppfyllas.

d)  Följande punkter 3a och 3b ska införas:

”3a. Utöver att vara kollateraliserade genom godtagbara tillgångar förtecknade i punkt 1 ska säkerställda obligationer omfattas av ett minsta övervärde i säkerhetsmassan på 5 % i enlighet med artikel 3.12 i direktiv (EU) 20xx/xxx [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU].

Vid tillämpning av första stycket ska det totala nominella beloppet av alla tillgångar i säkerhetsmassan ha minst samma värde som det totala nominella beloppet av utestående säkerställda obligationer (nominellt kapitalbelopp) och bestå av godtagbara tillgångar enligt punkt 1.

De tillgångar som bidrar till ett minsta övervärde i säkerhetsmassan ska ▌omfattas av de krav för kreditkvalitet och de gränser för exponeringsstorlek som föreskrivs i punkt 1. De ska ▌räknas in i de respektive gränserna.

Medlemsstaterna får besluta att tillämpa ett lägre minsta övervärde i säkerhetsmassan för säkerställda obligationer eller tillåta sina behöriga myndigheter att göra detta förutsatt att följande villkor uppfylls:

a) Beräkningen av säkerhetsmassans övervärde baseras antingen på en modell som tar hänsyn till den riskvikt som tilldelats tillgången eller på en modell där värderingen av tillgången är föremål för pantlånevärde enligt definitionen i artikel 4.1.74.

b) Det minsta övervärdet i säkerhetsmassan är inte lägre än 2 % baserat på det nominella kapitalbeloppet.

ba) Nivån på övervärdet i säkerhetsmassan ska regelbundet offentliggöras av det kreditinstitut som emitterar säkerställda obligationer.

3b. De godtagbara tillgångar som avses i punkt 1 får ingå i säkerhetsmassan som ersättningstillgång enligt definitionen i artikel 3.11 i direktiv (EU) 20xx/xxx [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU] för de primärtillgångar som definieras i artikel 3.10 i det direktivet förutsatt att de efterlever de krav på kreditkvalitet och exponeringsstorlek som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel.”

e)  Punkterna 6 och 7 ska ersättas med följande:

"6. Säkerställda obligationer som emitterats före den 31 december 2007 ska inte omfattas inte av kraven i punkterna 1, 3, 3a och 3b. De ska vara kvalificerade för den förmånsbehandling som avses i punkterna 4 och 5 tills de löper ut.

7. Säkerställda obligationer som emitterats före den [PB: infoga datum för tillämpning av denna förordning] ska inte omfattas av kraven i punkterna 3a och 3b. De ska vara kvalificerade för den förmånsbehandling som avses i punkterna 4 och 5 tills de löper ut.

7a.  Vid tillämpningen av punkt 1 första stycket leden d i, e, f och g får medlemsstaterna besluta att tillämpa en högre gräns för den del av lånet som bidrar till täckningen av skulder, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) De gränser som avses i dessa led är tillämpliga vid tidpunkten för det första upptagandet av lånet i säkerhetspoolen.

b) Den del av lånet som överstiger de gränser som avses i dessa led ligger kvar i säkerhetsmassan under lånets löptid och uppfyller kraven i direktiv (EU) .../... [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU].

c) Beräkningen av övervärdet i säkerhetsmassan baseras antingen på en metod som tar hänsyn till den underliggande risken för tillgångarna eller på en metod där värderingen av tillgången är föremål för pantlånevärde.

d) Gränsen för den del av lånet som bidrar till täckningen av skulder är inte högre än 100 %.

2.  I artikel 416.2 a ska led ii ersättas med följande:

”ii) De är obligationer enligt artikel 2 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EU och direktiv 2014/59/EU] andra än de som avses i led i) i detta led.”.

3.  I artikel 425 ska punkt 1 ersättas med följande:

"1. ”1. Instituten ska rapportera sina likviditetsinflöden. De maximala likviditetsinflödena ska vara likviditetsinflödena begränsade till 75 % av likviditetsutflödena. Instituten får undanta likviditetsinflöden från insättningar som görs hos andra institut och som är kvalificerade för de behandlingar som anges i artikel 113.6 och 113.7 från denna gräns. Instituten får från denna gräns undanta likviditetsinflöden från fordringar på låntagare och investerare i obligationer säkerställda med panträtt som finansieras genom sådana obligationer som omfattas av artikel 129.4, 129.5 eller 129.6 eller genom säkerställda obligationer, som avses i artikel 2 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EU och direktiv 2014/59/EU]. Instituten får undanta inflöden från subventionerade lån som instituten har förmedlat (pass through-lån). Med förbehåll för ett förhandsgodkännande från den behöriga myndighet som är ansvarig för den individuella övervakningen, får institutet helt eller delvis undanta inflöden där insättaren är ett moder- eller dotterinstitut till institutet eller ett annat dotterföretag till samma moderföretag eller knuten till institutet genom ett förhållande i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.”.

4.  I artikel 427.1 b ska led x ersättas med följande:

”x) Skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129.4 eller 129.5 eller i enlighet med artikel 2 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EU och direktiv 2014/59/EU].”.

5.  I artikel 428.1 h ska led iii ersättas med följande:

”iii) är finansierade på matchande löptider (pass through) via obligationer som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129.4 eller 129.5 eller via obligationer i enlighet med artikel 2 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [PB: Infoga hänvisning till direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EU och direktiv 2014/59/EU].”.

6.  Artikel 496 ska utgå.

7.  I BILAGA III punkt 6 ska led c ersättas med följande:

”c) De är säkerställda obligationer enligt artikel 2 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [PB: infoga hänvisning direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EU och direktiv 2014/59/EU] andra än de som avses i led b) i detta led.”.

Artikel 2Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den [dagen då medlemsstaterna måste tillämpa bestämmelserna som införlivar direktiv (EU) .../ ... om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EU och direktiv 2014/59/EU].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EUT C 382, 23.10.2018, s. 2.

(2)

EUT C 367, 10.10.2018, s. 56.

(3)

* Ändringsförslag: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(4)

  EUT C , , s. .

(5)

  EUT C , , s. .

(6)

  EUT C , , s. .

(7)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)

  Opinion of the European Banking Authority on the preferential capital treatment of covered bonds, EBA/Op/2014/04 (ej översatt till svenska).

(9)

  Recommendations EU COM 1-A–1-D i Opinion EBA/Op/2014/04 (ej översatta till svenska).

(10)

  Recommendations EU COM 2 i Opinion EBA/Op/2014/04 (ej översatta till svenska).

(11)

  Ibid.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Exponeringar i form av säkerställda obligationer

Referensnummer

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Framläggande för parlamentet

7.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

27.3.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Ingivande

26.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy