Postup : 2018/0122M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0385/2018

Předložené texty :

A8-0385/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 12.9

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0507

ZPRÁVA     
PDF 548kWORD 59k
23.11.2018
PE 629.442v02-00 A8-0385/2018

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unie

(08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Alojz Peterle

POZM. NÁVRHY
NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unie

(08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08462/2018),

–  s ohledem na návrh Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé(1) (08463/2018),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii a čl. 212 odst. 1, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0417/2018),

–    s ohledem na dohodu o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem podepsanou v Tokiu dne 17. července 2018,

–    s ohledem na dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem podepsanou v Tokiu dne 17. července 2018,

–    s ohledem na 25. dvoustranný summit uspořádaný dne 17. července 2018 v Tokiu a na příslušné společné prohlášení,

–    s ohledem na první dvoustranný summit, který se konal v Haagu v roce 1991, a na přijetí společného prohlášení o vztazích ES a Japonska,

–  s ohledem na 20. summit EU a Japonska uspořádaný v roce 2010,

–    s ohledem na společné sdělení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance ze dne 19. září 2018 s názvem „Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU“,

–    s ohledem na globální strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie, kterou místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka zveřejnila v červnu 2016,

–  s ohledem na „Hlavní směry zahraniční a bezpečností politiky EU vůči východní Asii“, které schválila Rada dne 15. června 2012,

–  s ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím a Japonskem o vědecko-technické spolupráci, která byla podepsána v roce 2009(2),

–  s ohledem na akční plán EU-Japonsko z roku 2001,

–  s ohledem na cestu ad hoc delegace Výboru pro zahraniční věci do japonského Tokia a do Jižní Koreje ve dnech 3.–6. dubna 2018,

–  s ohledem na 38. meziparlamentní setkání EU a Japonska, které se konalo ve dnech 9.–10. května 2018 v Tokiu,

–  s ohledem na cestu ad hoc delegace podvýboru pro bezpečnost a obranu do Tokia ve dnech 22.–25. května 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2014 obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem(3),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... o návrhu rozhodnutí(4),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0385/2018),

A.  vzhledem k tomu, že EU a Japonsko jsou od roku 2003 strategickými partnery a nadále úzce spolupracují v rámci řady multilaterálních fór;

B.  vzhledem k tomu, že EU a Japonsko coby stejně smýšlející globální partneři sdílí zvláštní odpovědnost za podporu míru, stability, multilateralismu, dodržování lidských práv, prosperity a za ochranu řádu založeného na pravidlech v rychle se měnícím světě;

C.  vzhledem k tomu, že dohodou o strategickém partnerství a dohodou o volném obchodu mezi EU a Japonskem bude pokryta zhruba třetina světové hospodářské produkce;

D.  vzhledem k tomu, že japonská vláda zahájila reformy bezpečnostní politiky, které zahrnují posílení obranných schopností, přepracování koncepce spojenectví s USA a spolupráci s dalšími demokratickými zeměmi v regionu i jinde;

E.  vzhledem k tomu, že Japonsko zvýšilo svůj příspěvek k mezinárodní bezpečnosti a stabilitě; vzhledem k tomu, že v japonské národní bezpečnostní strategii z roku 2013 se hovoří o politice „proaktivního přispívání k míru“, která je založena na zásadě mezinárodní spolupráce;

F.  vzhledem k tomu, že Japonsko je nejstarším partnerem NATO a že podepsalo dohody o spolupráci týkající se utajovaných informací, kybernetické bezpečnosti, boje proti pirátství, odstraňování následků katastrof a humanitární pomoci;

G.  vzhledem k tomu, že Japonsko si za posledních několik desetiletí vysloužilo mezinárodní věhlas za svou politiku vojenské zdrženlivosti, která ale žádným způsobem nestála v cestě jeho vzestupu a transformaci v jednoho z nejvýznamnějších ekonomických a politických hráčů na světě;

H.  vzhledem k tomu, že Japonsko stálo v čele úsilí o přezkum transpacifického partnerství (TPP) po odstoupení Spojených států a v červenci 2018 ratifikovalo revidovanou dohodu, komplexní a progresivní dohodu o transpacifickém partnerství (CPTPP nebo TPP-11); vzhledem k tomu, že Japonsko rovněž projevilo zájem o regionální komplexní hospodářské partnerství (RCEP), jehož součástí je i Čína;

I.  vzhledem k tomu, že Japonsko je aktivním členem Asijské rozvojové banky (ADB), Africké rozvojové banky (AFDB), Meziamerické rozvojové banky (IADB), Asijské a tichomořské hospodářské a sociální komise Organizace spojených národů (UNESCAP) a mnoha dalších specializovaných agentur OSN a účastní se setkání Asie-Evropa (ASEM) a dialogu o spolupráci v Asii (ACD); vzhledem k tomu, že Japonsko je členem Světové obchodní organizace (WTO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodního měnového fondu (IMF), skupiny G7 a skupiny G20;

J.  vzhledem k tomu, že japonská vláda schválila v únoru 2015 novou chartu o spolupráci v oblasti rozvoje;

Dohoda a vztahy mezi EU a Japonskem

1.  vítá uzavření návrhu dohody o strategickém partnerství, která stanoví právně závazný rámec, posiluje dvoustranné vztahy mezi EU a Japonskem a rozšiřuje spolupráci ve více než 40 oblastech, jako je zahraniční politika a otázky bezpečnosti včetně podpory míru a stability, pomoc při mimořádných událostech, celosvětový rozvoj a humanitární pomoc, hospodářské záležitosti, výzkum, inovace, vzdělávání, bezpečnost potravin, zemědělská politika, politika v oblasti IKT, vesmírné technologie, kultura a sport, jakož i globální výzvy, které vyžadují celosvětovou koordinaci, např. změna klimatu, migrace, kybernetické hrozby, veřejné zdraví, přeshraniční trestná činnost, operace pro budování míru, řešení krizí a zvládání katastrof a boj proti terorismu;

2.  zdůrazňuje, že dohoda o strategickém partnerství a dohoda o hospodářském partnerství jsou provázané a tvoří největší dvoustrannou dohodu o volném obchodu na světě; považuje uzavření obou dohod za výraz posílení partnerství, které poskytne občanům EU a Japonska konkrétní výhody, a podporuje další spolupráci v rámci mnohostranných fór; vítá vzájemnou úctu a důvěru, které byly během procesu vyjednávání posíleny;

3.  vítá odkaz na parlamentní rozměr uvedený v čl. 1 odst. 3 dohody o strategickém partnerství, jehož cílem je posílit partnerství prostřednictvím dialogu a spolupráce v oblastech politických témat, zahraniční a bezpečnostní politiky a další odvětvové spolupráce; navrhuje v této souvislosti, aby japonský a Evropský parlament i nadále rozvíjely parlamentní dohled a navazovaly dialog s cílem zajistit, aby smlouvou zakotvená spolupráce byla rovněž prováděna; vyzývá Evropský parlament, aby dohlížel na schůze Smíšeného výboru a jejich dokumentaci; naléhavě žádá, aby byla do provádění dohody o strategickém partnerství úžeji zapojena občanská společnost a aby byla podpořena její odpovědnost v tomto procesu; opakuje své přesvědčení, že konkrétní forma obecné i odvětvové spolupráce by měla být v zásadě založena na cílech udržitelnosti, které mají být naplněny do roku 2030 a které společně přijala OSN a smluvní strany je rovněž podpořily;

4.  zdůrazňuje, že je třeba spolupracovat na mnohostranné úrovni v zájmu podpory přistoupení ke Smlouvě o obchodu se zbraněmi a provádění Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, předcházení šíření zbraní hromadného ničení, boje proti terorismu a proti beztrestnosti těch nejzávažnějších trestných činů porušujících mezinárodní právo a lidská práva;

5.   připomíná, že v rozvojovém světě je zapotřebí komplexní a soudržný diplomatický, hospodářský, kulturní a bezpečnostní přístup, v jehož rámci je rozvoj provázán s bezpečností, což je vize, kterou EU a Japonsko sdílí;

Lidská práva a základní svobody

6.  znovu potvrzuje sdílený závazek k dodržování lidských práv, demokracie, základních svobod, řádné správy věcí veřejných, právního státu a společných hodnot zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a ke spolupráci v zájmu prosazování a ochrany těchto hodnot a mezinárodního pořádku založeného na pravidlech na celém světě;

7.  konstatuje, že Japonsko neratifikovalo dvě základní úmluvy MOP (o diskriminaci a o zrušení nucené práce), a vítá rozhodnutí Japonska vytvořit meziresortní rámec na úrovni ministerstev pro plnění závazků udržitelného rozvoje v rámci dohody o hospodářském partnerství, což by mělo zahrnovat i ratifikaci takovýchto úmluv;

8.  zdůrazňuje, že je nutná další spolupráce v oblasti práv žen s cílem zajistit, aby bylo dosažení genderové rovnosti jedním z hlavních cílů partnerství; vybízí parlament Japonska, aby dále pracoval na legislativě, která se bude zabývat diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity;

9.  podporuje úsilí OSN o postupné zrušení trestu smrti; vyzývá EU, aby zahájila dialog s japonskou vládou o moratoriu na trest smrti jakožto předstupni jeho konečného zrušení;

Regionální a mezinárodní vztahy

10.  připomíná, že globální strategie EU zjistila přímou souvislost mezi prosperitou v Evropě a bezpečností v Asii, a vyzývá EU, aby se v tomto ohledu více prakticky angažovala a spolupracovala s partnery, jako je Japonsko, pokud jde o podporu míru na Korejském poloostrově a velmi důležité mírové řešení námořních a územních sporů ve Východočínském a Jihočínském moři na základě mezinárodního práva a úmluv; podtrhuje význam budování důvěry a preventivní diplomacie; zdůrazňuje, že musí být dodržována svoboda mezinárodní plavby; vítá setkání premiéra Abeho a prezidenta Si, které se uskutečnilo dne 26. října 2018 v Pekingu, a oznámení příslibu zahájení nové kapitoly vzájemných vztahů, která bude krokem ke zlepšení dvoustranných vazeb a zmírnění napětí v regionu;

11.  uznává, že vliv Číny a Ruska v asijsko-tichomořské oblasti představuje pro Japonsko i evropské zájmy velké bezpečnostní riziko, a vítá proto závazky v rámci dohody o strategickém partnerství prohloubit bezpečnostní spolupráci EU a Japonska a jako ochranu před takovými hrozbami;

12.  vítá zřízení mise Japonska při NATO dne 1. července 2018;

13.  vítá novou strategii EU pro zlepšení konektivity s Asií prostřednictvím podpory dialogu, stability, regionální a mezinárodní spolupráce, interoperabilních dopravních, energetických a digitálních sítí a mezilidských kontaktů; zdůrazňuje, že konektivita přináší příležitosti v podobě intenzivnější výměny v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a kultury;

14.  vyzývá k rozšíření dvoustranné spolupráce mezi EU a Japonskem a vícestranné spolupráce s Jižní Koreou, KLDR, USA a Čínou na podporu úsilí o zabezpečení míru a udržení stability v regionu, mírového soužití na Korejském poloostrově a úplného, nezvratného a ověřitelného jaderného odzbrojení KLDR; zdůrazňuje význam další spolupráce a dobrých sousedských vztahů mezi Japonskem a Jižní Koreou, které by přispěly k regionální stabilitě a řešily by bezpečnostní rizika, jako je KLDR; zavazuje se podpořit pokračující mezinárodní tlak na KLDR s cílem zajistit, aby byly podniknuty konkrétní kroky k denuklearizaci; podporuje mezinárodní spolupráci s cílem řešit otázku pohřešovaných japonských občanů, které podle vyjádřených obav unesl severokorejský režim; zdůrazňuje, že stabilita v severovýchodní Asii má klíčový význam i pro Evropu;

15.  navrhuje, aby EU a Japonsko spolupracovaly na zvýšení schopností sdružení ASEAN, pokud jde o program regionální integrace a spolupráce a schopnost řešit konflikty v regionu kolektivně a posílit stávající ústřední postavení sdružení ASEAN v rámci multilaterálního uspořádání jihovýchodní Asie; podporuje rozhodnutí přijaté na 33. fóru ASEAN-Japonsko v Tokiu dále posílit vazby a zabývat se regionálními a mezinárodními otázkami společného zájmu a spolupracovat na podpoře míru a stability; je přesvědčen, že podpora a ochrana lidských práv účinně přispívá k těmto dvěma cílům; požaduje součinnost mezi japonskou strategií pro svobodný a otevřený indo-pacifický prostor a iniciativami EU, zejména investičním plánem EU a rozšířenou transevropskou dopravní sítí EU, na podporu světové spolupráce v oblasti konektivity;

16.  bere na vědomí snahu Japonska stát se nestálým členem Rady bezpečnosti OSN pro období 2023–2024 a vítá jeho přínos pro OSN, pokud jde mj. o odzbrojování a nešíření zbraní, udržování a budování míru a bezpečnost;

Odvětvová spolupráce

17.  zdůrazňuje příležitosti a impuls, který dohoda o strategickém partnerství nabízí s ohledem na rozvoj kulturních vztahů a spolupráci v oblasti mládeže, vzdělávání a sportu; vyjadřuje politování nad stávající nízkou mírou osobních kontaktů a nad jazykovými překážkami; navrhuje další investice za účelem posílení kontaktů mezi občany, dialogu v oblasti vzdělávání a kultury, vysokoškolské mobility v rámci programu Erasmus+ a veřejné diplomacie na podporu vzájemného porozumění a kulturní rozmanitosti;

18.  upozorňuje na skutečnost, že dohoda o strategickém partnerství je hybnou silou rozvoje odvětvové spolupráce, pokud jde o ochranu spotřebitele a výměny v oblasti regulačních a dohledových systémů pro finanční sektor;

19.  domnívá se, že EU a Japonsko jakožto přední světoví dárci s dlouhou historií v oblasti oficiální rozvojové pomoci (ODA) méně rozvinutým zemím ve východní Asii a v poslední době i v Africe, na Blízkém východě a v Latinské Americe jsou přirození partneři, pokud jde o koordinaci pomoci a zajištění soudržnosti, a to spolu s vládami zemí, které jsou příjemci pomoci; zdůrazňuje, že hlavním záměrem rozvojové pomoci je zmírňování chudoby v zájmu naplnění cílů udržitelného rozvoje, a těší se na vzájemnou spolupráci při dosahování těchto cílů;

20.  vítá skutečnost, že Japonsko v roce 2016 ratifikovalo Pařížskou dohodu o klimatu, a naléhavě žádá její účinné provádění s tím, že Japonsko by se mělo proaktivně ujmout vedoucí úlohy v boji proti změně klimatu a zvýšit své úsilí o zmírňování jejích dopadů; vyzývá EU a Japonsko, aby intenzivněji spolupracovaly v oblasti udržitelné energetiky, např. rozvojem nízkoemisních druhů dopravy; zdůrazňuje, že poradní panel ministra zahraničí pro změnu klimatu vydal v únoru 2018 svou zprávu, podle které je hlavním prvkem strategie japonské energetické diplomacie nutnost přechodu na energetiku z obnovitelných zdrojů;

21.  vítá zařazení udržitelného řízení lesů do dohody a s nadějí očekává další výměnu osvědčených postupů v oblasti nezákonné těžby dřeva vycházející ze zkušeností nařízení EU o dřevě s cílem zavést do japonské právní úpravy povinnost náležité péče;

22.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Japonsko se v září 2018 na jednání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) pokusilo dosáhnout ukončení moratoria na komerční lov velryb, a požaduje pozastavení lovu velryb k vědeckým účelům;

23.  zdůrazňuje, že Japonsko je druhým největším trhem s kosmetickými přípravky na světě; připomíná, že kosmetika testovaná na zvířatech a prodej dovážených kosmetických výrobků testovaných na zvířatech jsou v EU zakázány; v této souvislosti vyzývá strany k tomu, aby si vyměňovaly informace a spolupracovaly s cílem ukončit testování kosmetiky na zvířatech v Japonsku;

24.  zdůrazňuje význam zachování biologické rozmanitosti a vybízí Japonsko, aby přestalo uplatňovat své výhrady k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES);

25.  vyzývá parlamenty členských států EU k rychlé ratifikaci a rovněž vyzývá k důslednému provádění prozatímní dohody ve všech odvětvích;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Japonska.

(1)

Úř. věst. L 216, 24.8.2018, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 90, 6.4.2011, s. 2.

(3)

Úř. věst. C 443, 22.12.2017, s. 49.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé

Referenční údaje

2018/0122M(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

8.11.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

15.11.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Alojz Peterle

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

2

9

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Datum předložení

23.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Eleni Theocharous

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Michel Reimon, Alyn Smith

2

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

9

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 3. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí