ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ιαπωνίας αφετέρου

23.11.2018 - (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Alojz Peterle


Διαδικασία : 2018/0122M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0385/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0385/2018
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ιαπωνίας αφετέρου

(08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08462/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ιαπωνίας αφετέρου[1] (08463/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 212 παράγραφος 1, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0417/2018),

–    έχοντας υπόψη την Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΣΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, που υπεγράφη στο Τόκυο στις 17 Ιουλίου 2018,

–    έχοντας υπόψη την Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, που υπεγράφη στο Τόκυο στις 17 Ιουλίου 2018,

–    έχοντας υπόψη την 25η διμερή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο στις 17 Ιουλίου 2018 και την αντίστοιχη κοινή δήλωση,

–    έχοντας υπόψη την πρώτη διμερή διάσκεψη κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη το 1991 και την έγκριση κοινής δήλωσης για τις σχέσεις ΕΚ-Ιαπωνίας,

–  έχοντας υπόψη την 20ή σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας που διεξήχθη το 2010,

–    έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 19ης Σεπτεμβρίου 2018 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τίτλο «Συνδέοντας την Ευρώπη και την Ασία – Δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ»,

–    έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσίευσε η ΑΠ/ΥΕ τον Ιούνιο 2016,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ στην ανατολική Ασία, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 15 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ιαπωνίας σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία που υπεγράφη το 2009[2],

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ΕΕ-Ιαπωνίας του 2001,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη μιας ειδικής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στο Τόκιο (Ιαπωνία) και στη Νότιο Κορέα, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 6 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την 38η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΕ-Ιαπωνίας που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο στις 9-10 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη μιας ειδικής αντιπροσωπείας της Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας στο Τόκιο που πραγματοποιήθηκε στις 22-25 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2014 που περιέχει τις συστάσεις του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας[3],

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της ... σχετικά με το σχέδιο απόφασης[4],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0385/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία είναι στρατηγικοί εταίροι από το 2003 και εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά σε πολυάριθμα πολυμερή φόρουμ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία ως παγκόσμιοι εταίροι που συμμερίζονται τις ίδιες αντιλήψεις μοιράζονται ειδική ευθύνη για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της πολυμέρειας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ευημερίας και της βάσει κανόνων προάσπισης της τάξης σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής θα καλύπτεται από τη ΣΣΕΣ/ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιαπωνική κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μεταρρυθμίσεις στον τομέα της πολιτικής για την ασφάλεια, οι οποίες περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων, την αναμόρφωση της συμμαχίας με τις ΗΠΑ και τη συνεργασία με άλλες δημοκρατίες στην περιοχή και πέραν αυτής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή της Ιαπωνίας στη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική στρατηγική ασφάλειας της Ιαπωνίας του έτους 2013 συναρτάται με μια πολιτική ενεργούς συνεισφοράς στην ειρήνη, η οποία βασίζεται στην αρχή της διεθνούς συνεργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι ο παλαιότερος εταίρος του ΝΑΤΟ και έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας όσον αφορά τις διαβαθμισμένες πληροφορίες, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση της πειρατείας, την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και την ανθρωπιστική βοήθεια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εξασφάλισε διεθνή αναγνώριση για την πολιτική της στρατιωτικής αυτοσυγκράτησης, η οποία δεν την εμπόδισε καθόλου να ανέλθει και να καταστεί ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες στον κόσμο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για την αναθεώρηση της εταιρικής σχέσης του Ειρηνικού (TPP) σε συνέχεια της αποχώρησης των ΗΠΑ, και κύρωσε τον Ιούλιο του 2018 την αναθεωρημένη συμφωνία, τη συνολική και προοδευτική συμφωνία εταιρικής σχέσης του Ειρηνικού (CPTPP or TPP-11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία έχει επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περιφερειακή συνολική οικονομική εταιρική σχέση (RCEP), η οποία περιλαμβάνει και την Κίνα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι ενεργό μέλος της Aσιατικής Tράπεζας Aνάπτυξης (ADB), της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (AFDB), της Διαμερικανικής Τράπεζας Aνάπτυξης (IADB), της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό (UNESCAP) και πολλών άλλων εξειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ, καθώς και της Συνάντησης Ασίας – Ευρώπης (ASEM) και του Διαλόγου Συνεργασίας της Ασίας (ACD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι επίσης μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO),του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), της Ομάδας των επτά (G7) και της Ομάδας των είκοσι (G20)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε τον Φεβρουάριο του 2015 έναν νέο χάρτη συνεργασίας για την ανάπτυξη·

Η συμφωνία και οι σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύναψη του σχεδίου συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης (ΣΣΕΣ), το οποίο παρέχει ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο, ενισχύει τις διμερείς σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας και αυξάνει τη συνεργασία σε περισσότερους από 40 τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική και τα θέματα ασφαλείας συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της ειρήνης και της σταθερότητας, οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, η παγκόσμια ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια, τα οικονομικά θέματα, η έρευνα, η καινοτομία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια των τροφίμων, η γεωργική πολιτική, η πολιτική για τις ΤΠΕ, η διαστημική τεχνολογία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, καθώς και εν όψει παγκόσμιων προκλήσεων που απαιτούν παγκόσμιο συντονισμό, όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, οι απειλές στον κυβερνοχώρο, η δημόσια υγεία, η διασυνοριακή εγκληματικότητα, οι επιχειρήσεις για την εδραίωση της ειρήνης, η διαχείριση κρίσεων και καταστροφών και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

2.  υπογραμμίζει τους δεσμούς μεταξύ της ΣΣΕΣ και της ΣΟΕΣ, της μεγαλύτερης διμερούς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο· φρονεί ότι η σύναψη των δύο συμφωνιών συνιστά αναβάθμιση της εταιρικής σχέσης με στόχο την παροχή απτών οφελών στους πολίτες της ΕΕ και της Ιαπωνίας και υποστηρίζει την περαιτέρω συνεργασία σε πολυμερή φόρουμ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αμοιβαίο σεβασμό και την σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας·

3.  επικροτεί την αναφορά στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της ΣΣΕΣ σε μια κοινοβουλευτική διάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας σε πολιτικά ζητήματα και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, καθώς και μέσω της λοιπής τομεακής συνεργασίας· προτείνει, εν προκειμένω, η Ιαπωνική Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τον διάλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της συμβατικά συμφωνηθείσας συνεργασίας· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβλέπει τις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και την τεκμηρίωσή τους· ζητεί την περαιτέρω συμμετοχή και προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση της ΣΣΕΣ· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η συγκεκριμένη μορφή γενικής και τομεακής συνεργασίας θα πρέπει, καταρχήν, να βασίζεται στους στόχους και τις επιδιώξεις της βιωσιμότητας που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030, οι οποίοι εγκρίθηκαν από κοινού από τα Ηνωμένα Έθνη και στηρίζονται επίσης από τα συμβαλλόμενα μέρη·

4.  τονίζει την ανάγκη συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο για την προώθηση της προσχώρησης στη συνθήκη για το εμπόριο όπλων και της εφαρμογής της συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, την πρόληψη της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας των πλέον σοβαρών εγκλημάτων του διεθνούς δικαίου καθώς και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.   επισημαίνει ότι απαιτείται μια συνολική και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη διπλωματία, την οικονομία, τον πολιτισμό και την ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι στις χώρες αυτές ασφάλεια και ανάπτυξη συμβαδίζουν, το όραμα δε αυτό συμμερίζονται η ΕΕ και η Ιαπωνία·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

6.  επιβεβαιώνει την κοινή προσήλωση στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τις κοινές αξίες που κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στη συνεργασία για την παγκόσμια προώθηση και προστασία των αξιών αυτών και της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς έννομης τάξης·

7.  σημειώνει ότι η Ιαπωνία δεν έχει κυρώσει δύο βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ (για τις διακρίσεις και για την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας) και χαιρετίζει την απόφαση της Ιαπωνίας να θεσπίσει ένα διυπουργικό πλαίσιο για την εφαρμογή των δεσμεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ, συμπεριλαμβανομένης της κύρωσης των εν λόγω συμβάσεων·

8.  τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων θα αποτελέσει έναν από τους κύριους στόχους της εταιρικής σχέσης· ενθαρρύνει την Ιαπωνική Δίαιτα να συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου·

9.  υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη σταδιακή κατάργηση της θανατικής ποινής· καλεί την ΕΕ να δρομολογήσει διάλογο με την ιαπωνική κυβέρνηση για την επιβολή αναστολής της θανατικής ποινής ενόψει ενδεχόμενης κατάργησής της·

Περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις

10.  επισημαίνει εκ νέου ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ του έτους 2016 ανέδειξε την άμεση σχέση μεταξύ ευημερίας στην Ευρώπη και ασφάλειας στην Ασία και ζήτησε να καταβάλει η ΕΕ μεγαλύτερες πρακτικές συνεισφορές και να συνεργαστεί με εταίρους όπως η Ιαπωνία για την προώθηση της ειρήνης στην κορεατική χερσόνησο, καθώς και για την ιδιαίτερα σημαντική ειρηνική επίλυση των θαλάσσιων και εδαφικών διαφορών στις θάλασσες της Ανατολικής και της Νότιας Κίνας, βάσει του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της προληπτικής διπλωματίας· τονίζει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ελευθερία της διεθνούς ναυσιπλοΐας· χαιρετίζει τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Abe και του Προέδρου Xi στο Πεκίνο στις 26 Οκτωβρίου 2018 και την αναγγελία δέσμευσης για την έναρξη νέου κεφαλαίου σχέσεων, ως ένα βήμα για τη βελτίωση των διμερών δεσμών και τη μείωση των περιφερειακών εντάσεων·

11.  αναγνωρίζει ότι η κινεζική και η ρωσική επιρροή στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού αποτελεί μείζονα πρόκληση για την ασφάλεια της Ιαπωνίας, καθώς και για τα συμφέροντα της ΕΕ, και επικροτεί, ως εκ τούτου, τις δεσμεύσεις της ΣΣΕΣ να εμβαθύνει τη συνεργασία για την ασφάλεια ΕΕ-Ιαπωνίας ως ανάχωμα στις εν λόγω απειλές·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της αποστολής της Ιαπωνίας στο NATO την 1η Ιουλίου 2018·

13.  επικροτεί τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας με την Ασία μέσω της προώθησης του διαλόγου, της σταθερότητας, της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, των διαλειτουργικών μεταφορικών, των ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων καθώς και των διαπροσωπικών επαφών· υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που προσφέρει η συνδεσιμότητα για την ενίσχυση των ανταλλαγών στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της έρευνας και του πολιτισμού·

14.  ζητεί να διευρυνθεί η διμερής συνεργασία ΕΕ-Ιαπωνίας και η πολυμερής συνεργασία με τη Νότια Κορέα, τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), τις ΗΠΑ και την Κίνα προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες για την διασφάλιση της ειρήνης και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή, την ειρηνική συνύπαρξη στη χερσόνησο της Κορέας, και την ολοκληρωτική, μη αναστρέψιμη και επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της ΛΔΚ· Εκφράζει τη σημασία της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας και των καλών σχέσεων γειτονίας, που θα μπορούσε να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους για την ασφάλεια, που προέρχονται για παράδειγμα από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· δεσμεύεται να στηρίξει τη συνεχή διεθνή πίεση προς τη ΛΔΚ ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για την αποπυρηνικοποίηση· υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία για την επίλυση του ζητήματος των αγνοούμενων Ιαπώνων πολιτών, για τους οποίους υπάρχουν φόβοι ότι απήχθησαν από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας· τονίζει ότι η σταθερότητα στη Βορειοανατολική Ασία αντιστοιχεί στα βασικά συμφέροντα της Ευρώπης·

15.  προτείνει η ΕΕ και η Ιαπωνία να συνεργαστούν για να αυξηθούν οι δυνατότητες του ASEAN όσον αφορά το πρόγραμμα περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας και η ικανότητα για επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή σε συλλογικό επίπεδο, και για να ενισχυθεί ο σημερινός κεντρικός ρόλος του ASEAN στην πολυμερή τάξη της Νοτιοανατολικής Ασίας· υποστηρίζει την απόφαση που ελήφθη στο 33ο φόρουμ ASEAN-Ιαπωνίας στο Τόκιο να ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους, να αντιμετωπίσουν τα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας· πιστεύει ότι η προάσπιση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβάλλει αποτελεσματικά στους δύο αυτούς στόχους· ζητεί συνέργειες μεταξύ της στρατηγικής της Ιαπωνίας για την ελεύθερη και ανοικτή σχέση με τις χώρες του Ινδικού και του Ειρηνικού και των πρωτοβουλιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ και των εκτεταμένων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί η παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της συνδεσιμότητας·

16.  σημειώνει τη φιλοδοξία της Ιαπωνίας να καταστεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2023-2024, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή της στον ΟΗΕ σε τομείς όπως ο αφοπλισμός και η μη διάδοση των όπλων, η διατήρηση και η οικοδόμηση της ειρήνης, καθώς και η ασφάλεια·

Τομεακή συνεργασία

17.  υπογραμμίζει τις ευκαιρίες και την δυναμική που προσφέρει η ΣΣΕΣ για την ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων και για τη συνεργασία στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού· λαμβάνει υπό σημείωση τα σημερινά χαμηλά επίπεδα των διανθρώπινων ανταλλαγών και τα γλωσσικά εμπόδια· προτείνει την πραγματοποίηση περαιτέρω επενδύσεων προκειμένου να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών, ο εκπαιδευτικός και πολιτιστικός διάλογος, τα ακαδημαϊκά προγράμματα κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+, καθώς και η δημόσια διπλωματία με στόχο την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και της πολιτιστικής πολυμορφίας·

18.  εφιστά την προσοχή στην ώθηση που παρέχει η ΣΣΕΣ στην προώθηση της τομεακής συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών και στις ανταλλαγές σχετικά με ρυθμιστικά και εποπτικά καθεστώτα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα·

19.  φρονεί ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία, ως βασικοί χορηγοί βοήθειας παγκοσμίως με μακρά προϊστορία επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ODA) σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στην Ανατολική Ασία και, πιο πρόσφατα, στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, είναι από κοινού με τις κυβερνήσεις των δικαιούχων χωρών, φυσικοί εταίροι σε θέματα συντονισμού της βοήθειας και διασφάλισης της συνοχής· τονίζει ότι κύριος σκοπός της αναπτυξιακής βοήθειας είναι η μείωση της φτώχειας με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και προσβλέπει στην αμοιβαία συνεργασία για την επίτευξη των στόχων αυτών·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικύρωση από την Ιαπωνία της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα το 2016, και ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή της με την Ιαπωνία να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση των προσπαθειών μετριασμού· καλεί την ΕΕ και την Ιαπωνία να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας, π.χ. αναπτύσσοντας μορφές μεταφορών με χαμηλές εκπομπές· υπογραμμίζει ότι η συμβουλευτική ομάδα του Υπουργού Εξωτερικών για την κλιματική αλλαγή υπέβαλε την έκθεσή της τον Φεβρουάριο του 2018, θέτοντας την ανάγκη για ενεργειακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ιαπωνίας για την ενεργειακή διπλωματία·

21.  επικροτεί τη συμπερίληψη της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στη συμφωνία και προσβλέπει στην περαιτέρω ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά την παράνομη υλοτομία, αξιοποιώντας την εμπειρία του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία, με σκοπό την καθιέρωση υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας στην ιαπωνική νομοθεσία·

22.  εκφράζει τη λύπη του για την προσπάθεια της Ιαπωνίας να εξασφαλίσει την περάτωση του μορατόριουμ όσον αφορά την εμπορική φαλαινοθηρία κατά τις συνόδους της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) τον Σεπτέμβριο του 2018, και ζητεί την αναστολή της φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς·

23.  τονίζει ότι η Ιαπωνία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά καλλυντικών στον κόσμο· υπενθυμίζει ότι οι δοκιμές καλλυντικών σε ζώα και η πώληση εισαγόμενων καλλυντικών προϊόντων που υποβάλλονται σε δοκιμές σε ζώα έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται με σκοπό τον τερματισμό των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα στην Ιαπωνία·

24.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας και ενθαρρύνει την Ιαπωνία να άρει τις επιφυλάξεις της σχετικά με τη σύμβαση διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (CITES)·

25.  ζητεί την ταχεία κύρωση της προσωρινής συμφωνίας από τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και την πλήρη εφαρμογή της σε όλους τους τομείς·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.

  • [1]  ΕΕ L 216 της 24.8.2018, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 90 της 6.4.2011, σ. 2.
  • [3]  ΕΕ C 443 της 22.12.2017, σ. 49.
  • [4]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(0000)0000.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

2018/0122M(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

8.11.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

15.11.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Alojz Peterle

9.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

2

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Νίκος Ανδρουλάκης, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Σοφία Σακοράφα, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Doru-Claudian Frunzulică, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Ημερομηνία κατάθεσης

23.11.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Eleni Theocharous

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Michel Reimon, Alyn Smith

2

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

9

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου