Процедура : 2016/0397(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0386/2018

Внесени текстове :

A8-0386/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Приети текстове :


ДОКЛАД     ***I
PDF 1643kWORD 242k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Гийом Балас

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0815),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0521/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 7 юли 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 юли 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по петиции (A8-0386/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Проект на законодателна резолюция

Позоваване 5

Проект на законодателна резолюция

Изменение

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 7 юли 2017 г.1,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 юли 2017 г.1,

__________________

__________________

1 OВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 85.

1 OВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 85.

Изменение    2

Предложение за регламент

Позоваване 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 1a,

 

__________________

 

1a OВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 65.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  От 1 май 2010 г. започна да се прилага модернизирана система за координация на социалната сигурност с регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009.

(1)  От 1 май 2010 г. започна да се прилага модернизирана система за координация на социалната сигурност с регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, с изключение на разпоредбите относно въвеждането на системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) с цел подпомагане на компетентните органи и институции да обменят информация по-бързо и по-сигурно.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  От оценките и дебатите относно координацията на системите за социална сигурност в рамките на Административната комисия стана ясно, че процесът на модернизация в областта на обезщетенията за дългосрочни грижи, обезщетенията за безработица и семейните обезщетения следва да продължи.

(3)  От оценките и дебатите относно координацията на системите за социална сигурност в рамките на Административната комисия стана ясно, че процесът на модернизация в областта на обезщетенията за дългосрочни грижи, обезщетенията за безработица и семейните обезщетения следва да продължи, за да станат правилата, свързани с тези обезщетения, по-справедливи, по-ясни и по-лесни за прилагане чрез обмяна на опит и най-добри административни практики. С цел улесняването на подобен обмен, следва да се насърчава използването на нови технологии.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Определенията и критериите за определяне на увреждане и инвалидност силно се различават в държавите членки, което може да представлява голяма пречка за взаимното признаване на националните решения по въпроси, свързани с увреждания и инвалидност, по-специално по отношение на достъпа до конкретни услуги и средства, и може да постави хората с увреждания или инвалидност в особено неблагоприятно положение в областта на социалната сигурност, когато се движат от една държава членка в друга. Следователно, с оглед на улесняването на пътуването и движението на хора с увреждания или инвалидност от една държава членка в друга, е необходимо да се гарантира приемането на общо европейско определение в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и взаимното признаване на статута на лицата с увреждания между държавите членки, по-специално чрез бързото прилагане на европейската карта за хора с увреждания, която ще бъде свързана с европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК ) и с европейска социалноосигурителна карта, във всички държави членки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б)  За да се осигури ефективното изпълнение и прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да се гарантира преносимостта на обезщетенията за инвалидност, следва да се насърчи приемането на общо определение, критерии и методи за оценка на увреждането (процент на увреждане) за целите на координацията на социалната сигурност.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в)  Важно е да се зачитат общите ценности и принципи в системите на здравеопазване в Съюза, както е посочено в заключенията на Съвета от 22 юни 2006 г. относно общите ценности и принципи в системите на здравеопазване в Европейския съюз1a, по-специално всеобщите ценности като универсалност, достъп до качествени здравни грижи, справедливост и солидарност. Това е от особено значение за категориите граждани, които нито работят, нито търсят работа, като например студенти, чиято мобилност следва да се запази чрез подходящ достъп до социалноосигурителни обезщетения, включително здравно осигуряване, в приемащата държава членка. Както заявява Съветът „универсалност означава, че всеки трябва да има достъп до здравеопазване; солидарността е тясно свързана с финансовия режим на националните [ни] здравни системи и необходимостта от осигуряване на достъпност за всички; справедливостта е свързана с равен достъп според нуждите независимо от етническата принадлежност, пола, възрастта, социалното положение или платежоспособността.“

 

______________

 

1a OВ C 146, 22.6.2006 г., p. 1.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  От първостепенна важност е правилата за координация да бъдат в крак с променящата се правна и социална среда, в която те функционират, чрез допълнително улесняване на упражняването на правата на гражданите, като същевременно се гарантира правна яснота, честно и справедливо разпределение на финансовата тежест между институциите на заинтересованите държави членки и административната простота и приложимостта на правилата.

(4)  От първостепенна важност е правилата за координация да бъдат в крак с променящата се правна и социална среда, в която те функционират, чрез допълнително улесняване на упражняването на правата на гражданите, като същевременно се гарантира правна сигурност, честно и справедливо разпределение на финансовата тежест между институциите на заинтересованите държави членки и административната простота и приложимостта на правилата. В този контекст следва надлежно да се вземат предвид Директива 2000/78/ЕО1a и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално член 27 от нея. Настоящият регламент е от основно значение за правилното функциониране на вътрешния пазар и за свободното движение на хора. Във връзка с това координацията на системите за социална сигурност следва да бъде проектирана така, че да е съвместима с всички видове системи за социална сигурност в държавите членки.

 

__________________________________

 

1a Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16);

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a)  Поради това Комисията и държавите членки следва да осигурят прозрачни и публични данни, събрани чрез конкретни и подробни проучвания, които позволяват рационален и ефективен дебат на национално и европейско равнище относно реалния обем и ефективното въздействие от икономическа и социална гледна точка, възможните случаи на измама или злоупотреба с националните системи за социална сигурност, както и относно укрепването на договореностите за координация, с цел да се увеличи доверието в различните обществени служби по заетостта при насърчаването или систематичния мониторинг на интеграцията на мобилните безработни лица на пазара на труда.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б)  Свободата на движение е основен елемент на вътрешния пазар. Вътрешният пазар обаче не може да функционира без взаимно доверие. За да запази ползите от мобилността, Съюзът трябва да се бори със злоупотребите, измамите и нелоялната конкуренция.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в)  В своята резолюция от 15 март 2017 г. относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар, Европейският парламент подчерта необходимостта „да се гарантира преносимостта на обезщетенията за социална сигурност (напр. държавни пенсии, здравно осигуряване, обезщетения за безработица и семейни обезщетения) и като резултат да се намалят пречките за мобилността на работната сила в ЕС“ и призова „за категорични и ефективни стъпки за координирана система на сумарни социалноосигурителни вноски и помощи за всички физически лица на територията на ЕС, като например социалноосигурителна карта, целяща да се улесни проследимостта на социалноосигурителните вноски и права“.

 

______________

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4г)  Следва да се насърчават мерки за улесняване на установяването и защитата на социалноосигурителните права и обезщетения в Съюза, като например приемането на европейска социалноосигурителна карта, която следва да бъде свързана със съществуващата ЕЗОК и с европейската карта за хора с увреждания, и която следва да обхваща всички области на социалната сигурност.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4д)  С оглед на подобряването на мобилността на работниците, студентите и търсещите работа лица в целия Съюз е от съществено значение държавите членки да гарантират без дискриминация достъпа до европейска здравноосигурителна карта на всички лица, включително временните работници, самостоятелно заетите лица и лицата в атипични трудовоправни отношения, както и на студентите и търсещите работа мобилни лица.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4е)  Трансграничното здравно обслужване е от особено значение за гарантиране на справедливата координация на системите за социална сигурност. В това отношение прилагането на Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a силно се различава в отделните държави членки. По-специално член 7 от тази директива следва да се прилага без дискриминация, за да се гарантира свободата на движение за гражданите на Съюза и техните семейства.

 

______________

 

1a Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Необходимо е да се гарантира правната сигурност чрез уточнението, че достъпът до социални обезщетения на икономически неактивни мобилни граждани в приемащата държава членка може да бъде обвързан с това гражданинът да е законно пребиваващ в съответната държава членка съгласно Директива № 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки33.За тези цели икономически неактивният гражданин трябва да бъде ясно разграничен от търсещо работа лице, чието право на пребиваване произтича пряко от член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

заличава се

______________

 

44 ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.

 

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Обезщетенията за дългосрочни грижи досега не бяха включени изрично в материалното приложно поле на Регламент (ЕО) № 883/2004, а се координираха като обезщетения за болест, което води до правна несигурност както за институциите, така и за лицата, кандидатстващи за обезщетения за дългосрочни грижи. Необходимо е да се разработи стабилна правна рамка, съобразена с обезщетенията за дългосрочни грижи в рамките на регламента, за да се включи ясно определение на тези обезщетения.

(6)  Обезщетенията за дългосрочни грижи досега не бяха включени изрично в материалното приложно поле на Регламент (ЕО) № 883/2004, а се координираха като обезщетения за болест. Необходимо е да се включи ясно определение на тези обезщетения по отношение на дългосрочните грижи и да се актуализират правилата, за да се вземат под внимание техните специфични характеристики. Важно е да се поясни, че както икономически неактивните лица, така и икономически активните лица може да се нуждаят от дългосрочни грижи. Целта на обезщетенията за дългосрочни грижи е да се помогне на хората да извършват ежедневните си дейности, за да се подпомогне личната им независимост, включително на работното място.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a)  На 13 септември 2017 г. председателят на Комисията заяви в своята реч относно състоянието на Съюза, че „в един Съюз, в който всички са равни, не може да има втора категория работници“ и че е абсурдно да има банков орган за прилагане на банковите стандарти, но не и общ орган по заетостта за гарантиране на справедливост на нашия единен пазар“. В резолюцията си от 14 септември 2016 г. относно социалния дъмпинг в Европейския съюз Европейският парламент насърчи „държавите членки да създадат, когато е приложимо, ad hoc двустранни оперативни групи и ако е необходимо, многостранна оперативна група за включване на националните компетентни органи и инспектори по труда, за работа, със съгласието на всички заинтересовани държави членки, трансгранични проверки на място, в съответствие с националното законодателство на държавата членка, в която се извършват проверките, в случаи на социален дъмпинг, труд или предполагаема измама, и идентифициране на дружества „пощенски кутии„, измамни агенции за намиране на работа и нарушенията, които водят до експлоатация на работниците“.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б)  С Регламент (EО) № 883/2004 се установява общоприета правна рамка. Държавите членки имат морално задължение посредством двустранни споразумения да се стремят да намалят всяка административна тежест, с която се сблъсква обществеността. Следва да се предприемат мерки за създаване на национални институции, отговорни за проверяването на вноските, свързани с трансгранични дейности в съответната държава членка, като същевременно се гарантира спазването на законодателството на Съюза. Следва също така да се положат усилия за разработване на инструмент за електронен обмен на информация, който да предоставя на националните инспекции по труда бърз достъп до необходимите данни. Настоящият регламент следва да продължи да бъде в синхрон с Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

_______________________

 

1a Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6в)  Технологичното развитие предлага нови възможности за координация, обмен на информация и правоприлагане. По примера на белгийската „Банка на кръстопътя за социална сигурност“1a електронното свързване в мрежа на всички съответни социалноосигурителни органи би могло да подобри взаимните отношения, прозрачността и отчетността.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6г)  В резолюцията от 14 януари 2014 г. относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа Европейският парламент посочи, че „електронното свързване в мрежа на всички съответни социалноосигурителни органи, като например в белгийската „Банка на кръстопътя за социална сигурност“ (Crossroads Bank for Social Security) (Banque-carrefour de la sécurité sociale) и свързания това улеснен обмен на данни между всички участващи органи, е полезен инструмент за предоставяне на националните инспекции по труда на достъп до данни, от които те се нуждаят за целите на инспекциите“, и призова „Комисията да проучи ползите от въвеждането и, ако това е целесъобразно, предоставянето на разположение на невъзможна за подправяне европейска социалноосигурителна карта или друг общоевропейски електронен документ, на който биха могли да се съдържат всички данни, необходими за проверка на трудовите правоотношения, като например социалното осигуряване и работното време, като тези данни ще подлежат на строги правила за защита на данните, особено когато се обработват чувствителни по отношение на поверителността лични данни“.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 6 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6д)  С цел оптимизиране на свободното движение на хора е необходимо да се проучи по-задълбочено връзката между координацията в тази област и координацията на данъчните системи, като се вземат изцяло предвид техните индивидуални характеристики и се зачита принципът на субсидиарност.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 6 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6е) В резолюцията си от 15 март 2017 г. относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар Европейският парламент отправи призив именно за категорични и ефективни стъпки за координирана система на сумарни социалноосигурителни вноски и помощи за всички физически лица на територията на ЕС, като например социалноосигурителна карта, целяща да се улесни проследимостта на социалноосигурителните вноски и права.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 6 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6ж)  Когато поради несъответствие между системите за социална сигурност, група лица, които работят в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, в резултат от разпоредбите на членове 45 – 48 от ДФЕС са поставени в неизгодно положение в сравнение с лицата, които не са се възползвали от свободното движение на работници, доколкото за определен период им е предоставено значително по-ниско равнище на закрила, отколкото на гражданите на държавата членка на пребиваване, и когато въпросът не може да се реши съгласно правилата за координация, държавата членка на пребиваване на тези лица и семействата им, следва със съгласието на съответните държави членки да намери начин за компенсиране на това неизгодно положение.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  С цел да се осигури яснота по отношение на терминологията в законодателството на ЕС, терминът „командироване“ следва да се използва само за командироването на работници по смисъла на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги34. Освен това, за да се постигне последователност в третирането на наетите и самостоятелно заетите лица, е необходимо специалните правила за определяне на приложимото законодателство по отношение на работниците, които са временно командировани или изпратени в друга държава членка, последователно да се прилагат и за наети и самостоятелно заети лица.

(7)  С цел да се осигури яснота по отношение на терминологията в законодателството на ЕС, терминът „командироване“ следва да се използва само за командироването на работници по смисъла на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги34. Регламенти (ЕО) № 883/2004 и № 987/2009 би трябвало да използват за командироването на работници, включително на работниците в обхвата на Директива 96/71/ЕО, израза „изпратени“, а не „командировани“. Освен това, за да се постигне последователност в третирането на наетите и самостоятелно заетите лица, е необходимо специалните правила за определяне на приложимото законодателство по отношение на работниците, които са временно командировани в друга държава членка, последователно да се прилагат и за наети и самостоятелно заети лица.

__________________________________

__________________________________

34 ОВ L 018, 21.1.1997 г., стр. 1

34 ОВ L 018, 21.1.1997 г., стр. 1

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В областта на обезщетенията за безработица правилата за сумиране на осигурителни периоди следва да се прилагат по еднакъв начин от всички държави членки. С изключение на трансграничните работници, посочени в член 65, параграф 2, правилата за сумиране на периоди с цел придобиване на право на обезщетения за безработица следва да се подчиняват на условието в последно време лицето да е било социално осигурено в продължение на поне три месеца в тази държава членка. Предишната компетентна държава членка следва да остане компетентна за всички осигурени лица, които не отговарят на това условие. В този случай регистрацията в службите по заетостта на държавата членка на последната осигуровка следва да има същите последици като регистрацията в службите по заетостта на държавата членка, в която безработното лице е било осигурено по-рано.

(8)  В областта на обезщетенията за безработица правилата за сумиране на осигурителни периоди следва да се прилагат по еднакъв начин от всички държави членки. С изключение на трансграничните работници, посочени в член 65, параграф 2, правилата за сумиране на периоди с цел придобиване на право на обезщетения за безработица следва да се подчиняват на условието в последно време лицето да е било социално осигурено в продължение на поне един ден в тази държава членка.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В резултат на препоръките в Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г.35 е необходимо минималната продължителност на прехвърлянето на обезщетения за безработица да се удължи от три на шест месеца, за да се подобрят възможностите за търсене на работа за безработните лица, които се местят в друга държава членка, както и шансовете им за реинтегриране на пазара на труда и справянето с несъответствието между търсените и предлаганите умения през границите.

(9)  В резултат на препоръките в Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г.35 е необходимо минималната продължителност на прехвърлянето на обезщетения за безработица да се удължи от три на шест месеца, за да се насърчи мобилността и за да се подобрят възможностите за търсене на работа за безработните лица, които се местят в друга държава членка, както и шансовете им за преквалификация и реинтегриране на пазара на труда и справянето с несъответствието между търсените и предлаганите умения през границите.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Нужно е да се осигури по-голямо равенство на третирането на пограничните и трансграничните работници чрез осигуряване за пограничните работници на обезщетения за безработица от държавата членка на последно осъществявана дейност, при условие че са работили в тази държава членка най-малко през предходните дванадесет месеца.

(10)  Нужно е да се осигури по-голямо равенство на третирането на пограничните и трансграничните работници, като им се даде избор да получават обезщетения за безработица от държавата членка на последно осъществявана дейност или от тяхната държава членка на пребиваване, за да се увеличи вероятността те да намерят работа в държавата членка, където имат най-големи шансове.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Важно е също така да се засили сътрудничеството между националните компетентни органи и да се изясни приложимата нормативна рамка, за да се гарантира, че държавата членка на последно извършваната дейност, държавите членки на предходно извършвани дейности и държавата на пребиваване да не се обявяват за некомпетентни да изплащат обезщетения, в ущърб на осигурените лица. Комуникацията между компетентния орган на държавата членка на последно извършваната дейност и лицето, търсещо работа, следва да се извършва на езика на това лице. Необходимо е също така лицата, търсещи работа през граница, да имат възможност да се регистрират в трансгранична служба по заетостта, при условие че такава служба съществува в географската област, съответстваща на областта на тяхното търсене на работа.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Въпреки че правилата за координация не могат да предотвратят положение, при което мобилните граждани имат по-слаба закрила в сравнение с немобилните граждани, държавите членки се насърчават да намерят двустранни решения съгласно член 16 от Регламент (ЕО) )№  883/2004, изменен от настоящия регламент.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в)  Държавите членки следва да могат да предвиждат прилагането на диференциални допълнителни суми за преодоляване на разликата между обезщетенията за безработица, изплащани от държавата членка на последната дейност и държавата членка на пребиваване.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 10 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10г)  Необходимо е да се развиват пограничните служби по заетост, за да се подпомагат кандидатите в търсенето им на нова работа, намираща се възможно най-близо до условията на пограничните райони.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Семейните обезщетения, предназначени да заместят доходите по време на периоди за гледане на малко дете, имат за цел да отговорят на индивидуалните и личните нужди на родителя, подчинен на законодателството на компетентната държава членка, и следователно се отличават от другите семейни обезщетения, тъй като те целят да компенсират родителя за пропуснати доходи или възнаграждения по време на период на гледане на малко дете, а не представляват просто обща финансова подкрепа за семейството.

(11)  Паричните семейни обезщетения, които са основно предназначени да заместят или да предоставят неполучени доход, независимо дали отчасти или изцяло, или доходи, които лицето не може да получи поради гледане на малко дете, имат за цел да отговорят на индивидуалните и личните нужди на родителя, подчинен на законодателството на компетентната държава членка, и следователно се отличават от другите семейни обезщетения, тъй като те целят да компенсират родителя за пропуснати доходи или възнаграждения по време на период на гледане на малко дете, а не представляват просто обща финансова подкрепа за семейството.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Необходимо е да се гарантира, че компетентните органи определят в рамките на разумен срок обичайното местопребиваване за целите на установяване на социалноосигурителни обезщетения.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да се даде възможност за своевременно актуализиране на настоящия регламент в резултат на промените на национално равнище, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Европейската комисия във връзка с изменението на приложенията към настоящия регламент и към Регламент (ЕО) № 987/2009. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. 36 По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

(12)  С цел да се даде възможност за своевременно актуализиране на настоящия регламент в съответствие с промените на национално равнище, изменението на приложенията към настоящия регламент и към Регламент (ЕО) № 987/2009 следва да бъде извършвано периодично.

_________________________________

 

36 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14.

 

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да подкрепи държавите членки в усилията им за борба с измамите и грешките при прилагането на правилата за координация е необходимо да се установи допълнително правно основание, което да улесни обработката на лични данни за лицата, за които се прилагат регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009. Това би позволило дадена държава членка периодично да сравнява данните, съхранявани от нейните компетентни институции, с тези на друга държава членка, за да идентифицира грешки или несъответствия, които изискват по-нататъшни проучвания.

(13)  С цел да подкрепи държавите членки в усилията им за борба с измамите и грешките при прилагането на правилата за координация е необходимо да се улесни обработката на лични данни за лицата, за които се прилагат регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, като винаги се спазват изцяло и без изключение достиженията на правото на Съюза в областта на защита на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a. Това би позволило дадена държава членка периодично да сравнява данните, съхранявани от нейните компетентни институции, с тези на друга държава членка, за да идентифицира грешки или несъответствия, които изискват по-нататъшни проучвания.

 

__________________

 

1aРегламент (ЕС) 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 1).

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се гарантира ефективното и ефикасно функциониране на правилата за координация, е необходимо да се изяснят правилата за определяне на приложимото законодателство за работниците и служителите, които осъществяват икономическа дейност в две или повече държави членки, с цел да се осигури по-голяма равнопоставеност при същите условия, които се прилагат за лицата, които са командировани или упражняват икономическа дейност в една-единствена държава членка. Освен това правилата относно командироването, предвиждащи приложимото законодателство да остава в сила, следва да се отнасят само за лица, които вече са свързани със системата за социална сигурност на държавата членка по произход.

(16)  За да се гарантира ефективното и ефикасно функциониране на правилата за координация, е необходимо да се изяснят правилата за определяне на приложимото законодателство за работниците и служителите, които осъществяват икономическа дейност в две или повече държави членки, с цел да се осигури по-голяма равнопоставеност при същите условия, които се прилагат за лицата, изпратени да упражняват икономическа дейност в една-единствена държава членка. Освен това правилата, предвиждащи приложимото законодателство да остава в сила, следва да се отнасят само за лица, които вече са свързани със системата за социална сигурност на държавата членка по произход.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  За да се укрепи връзката между основната дейност на предприятието и законодателството, приложимо към лицето, което това предприятие командирова временно в друга държава членка, важно е да се подчертае факта, че основната дейност трябва да се характеризира, наред с другото, с дял по-голям от 25% от годишния оборот, осъществен в държавата членка, от която е командировано лицето.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  На Европейската комисия следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да се гарантират еднакви условия за прилагането на членове 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията37.

(17)  С цел допълване на настоящия регламент чрез установяване на стандартна процедура за определяне на случаите, в които трябва да се издават такива документи, и на случаите, в които документите трябва да бъдат оттеглени, тъй като точността и валидността им се оспорват от компетентната институция на държавата членка на заетост, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с прилагането на членове 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004, изменен от настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.37 По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие в подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи по едно и също време като експертите на държавите членки, и техните експерти следва системно да имат достъп до срещите на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

_________________________________

_________________________________

37 OВ L 55, 28.2.2011 г, стр. 13.

37 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като той прие становище1a.

 

_________________________________

 

1a. OВ C 91, 26.4.2007 г., стр. 15.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 2 – второ изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   В съображение 2 се добавя второ изречение, както следва:

заличава се

„Член 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз гарантира на всеки гражданин на Съюза правото на свободно движение при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване.“

 

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съображение 5, след думите „на съответните лица съгласно различните национални законодателства“ се вмъква следният текст:

(2)  Съображение 5 се заменя със следното:

„при спазване на условията по отношение на достъпа до социални обезщетения на икономически неактивни мобилни граждани на ЕС в приемащата държава членка, посочени в Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки.40

„(5)  Необходимо е в рамките на такава координация в Съюза да се гарантира равно третиране на съответните лица съгласно различните национални законодателства и да се подпомагат гражданите при упражняването на техните права на свободно движение съгласно Договора, не на последно място чрез гарантиране на яснота по отношение на държавата членка, която е отговорна за осигуряването на техния достъп и покритието им от съответната система за социална сигурност.“

__________________________________

 

40 OВ L 158, 30.4.2004 г, стр. 77.

 

Обосновка

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 5a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a)  Съдът на Европейския съюз е постановил, че държавите членки имат право да обвържат достъпа на икономически неактивни граждани в приемащата държава членка до социални обезщетения, които не представляват социално подпомагане по смисъла на Директива 2004/38/ЕО, с правото на законно пребиваване по смисъла на посочената директива. Проверката на правото на законно пребиваване следва да се извършва в съответствие с изискването по Директива 2004/38/ЕО. За тези цели икономически неактивният гражданин трябва да бъде ясно разграничен от търсещо работа лице, чието право на пребиваване произтича пряко от член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз. За да се подобри правната яснота за гражданите и институциите, е необходимо кодифицирането на тази съдебна практика.

заличава се

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 5 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5б)  Държавите членки следва да гарантират, че икономически неактивните мобилни граждани на ЕС не са възпрепятствани да изпълнят условието да притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава членка, както е посочено в Директива 2004/38/ЕО. За тази цел може да е нужно да се позволи на тези граждани да участват финансово, по пропорционален начин, в здравно-осигурителна схема в държавата членка, в която те обичайно пребивават.

5б)  Държавите членки следва да гарантират, че икономически неактивните мобилни граждани на ЕС не са възпрепятствани да изпълнят условието да притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава членка, както е посочено в Директива 2004/38/ЕО. За тази цел следва да се позволи на тези граждани да участват финансово, по пропорционален начин, в здравно-осигурителна схема или по друг начин да отговорят на съответните критерии за достъп до здравно осигуряване в държавата членка, в която те обичайно пребивават.

Обосновка

Пълното здравно застрахователно покритие е основно право. Неактивните мобилни граждани следва да имат възможност да получат здравно осигуряване също и в държавата членка на пребиваване. Държавите членки следва да могат да разчитат на обвързващи насоки, когато предоставят достъп на неактивните мобилни граждани на ЕС до своята здравноосигурителна система.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 5 в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5в)  Независимо от ограниченията на правото на равно третиране на икономически неактивни лица, които произтичат от Директива 2004/38/ЕО или по друг начин по силата на правото на Съюза, никаква част от настоящия регламент не следва да ограничи основните права, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на човешко достойнство (член 1), правото на живот (член 2) и правото на закрила на здравето (член 35).

заличава се

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 20

 

Текст в сила

Изменение

 

4a. Съображение 20 се заменя със следното:

(20)  В сферата на обезщетенията за болест, за гледане на малко дете от майката и приравнените обезщетения за гледане на малко дете от бащата, следва да бъде осигурена закрила на осигурените лица и на членовете на техните семейства, които живеят или имат престой в държава-членка, различна от компетентната държава-членка.

„(20)  В сферата на обезщетенията за болест, за дългосрочни грижи, за гледане на малко дете от майката и приравнените обезщетения за гледане на малко дете от бащата, следва да бъде осигурена закрила на осигурените лица и на членовете на техните семейства, които живеят или имат престой в държава членка, различна от компетентната държава членка.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 24

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„(24)  Обезщетенията за дългосрочни грижи за осигурени лица и членове на техните семейства трябва да бъдат координирани съобразно специфични правила, които по принцип съответстват на правилата, приложими към обезщетенията за болест съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Необходимо е също така да се предвидят конкретни разпоредби в случай на припокриване на обезщетения за дългосрочни грижи в натура и в брой.“

„(24)  В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз обезщетенията за дългосрочни грижи за осигурени лица и членовете на техните семейства следва по принцип да продължат да бъдат координирани при спазване на правилата, приложими за обезщетенията за болест. Тези правила обаче следва да отчитат специфичния характер на обезщетенията за дългосрочни грижи. Необходимо е също така да се предвидят конкретни разпоредби в случай на припокриване на обезщетения за дългосрочни грижи в натура и в брой.“

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 35 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„(35a)  Паричните семейни обезщетения, предназначени да заместят доходите по време на периоди за гледане на малко дете, са индивидуални права, които принадлежат лично на родителя, подчинен на законодателството на компетентната държава членка. Като се има предвид специфичното естество на тези семейни обезщетения, те следва да бъдат включени в част I от приложение XIII към настоящия регламент и да бъдат предназначени единствено за съответния родител. Държавата членка с вторична компетентност може да реши, че правилата за предимство в случай на припокриване на права на семейни обезщетения съгласно законодателството на компетентната държава членка и на държавата членка на пребиваване за членовете на семейството не следва да се прилагат за такива обезщетения. Ако държава членка реши да не прилага правилата за предимство, тя трябва да прави това последователно по отношение на всички правоимащи лица в аналогично положение и да бъде включена в част II от приложение XIII.“

„(35a)  Паричните семейни обезщетения, които са основно насочени към заместване или предоставяне на неполучени доходи, независимо дали отчасти или изцяло, или на доходи, които лицето не може да получи поради гледане на малко дете, могат да се разграничат от други семейни обезщетения, предназначени за покриване на семейни разходи. Тъй като подобни обезщетения могат да се разглеждат като индивидуални права, които са присъщи на родителя, спрямо който се прилага законодателството на компетентната държава членка, следва да бъде възможно тези обезщетения да са запазени изключително за съответния родител. Подобни индивидуални обезщетения следва да бъдат изброени в приложение ХІІІ, част І към настоящия регламент. Държавата членка с вторична компетентност може да реши, че правилата за предимство в случай на припокриване на права на семейни обезщетения съгласно законодателството на компетентната държава членка и на държавата членка на пребиваване за членовете на семейството не следва да се прилагат за такива обезщетения. Ако държава членка реши да не прилага правилата за предимство, тя трябва да прави това последователно по отношение на всички правоимащи лица в аналогично положение и при условие че съответните обезщетения са изброени в приложение XIII, част II.“

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 39 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„(39a)  По отношение на обработката на лични данни в съответствие с настоящия регламент се прилагат достиженията на правото на ЕС относно защитата на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) 42.“

„(39a)  По отношение на обработката на лични данни, засегнати от настоящия регламент, се прилагат изцяло и без изключение достиженията на правото на ЕС относно защитата на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) 42.“

__________________________________

__________________________________

42 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1–88.

42 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1–88.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 46

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46) С цел да се даде възможност за своевременно актуализиране на настоящия регламент в резултат на промените на национално равнище, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Европейската комисия във връзка с изменението на приложенията към настоящия регламент и към Регламент (ЕО) № 987/2009. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество43 от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

заличава се

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 47

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално защитата на личните данни (член 8), свобода при избор на професия и право на труд (член 15), правото на собственост (член 17), правото на недискриминация (член 21), правата на детето (член 24), правата на възрастните хора (член 25), интеграцията на хората с увреждания (член 26), правото на семеен и професионален живот (член 33); правото на социална сигурност и социална помощ (член 34), закрила на здравето (член 35) и свободата на движение и пребиваване (член 45), и трябва да се изпълнява в съответствие с тези права и принципи.

(47)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на човешко достойнство (член 1), правото на живот (член 2), зачитането на личния и семейния живот (член 7), защитата на личните данни (член 8), свобода при избор на професия и право на труд (член 15), правото на собственост (член 17), правото на недискриминация (член 21), равенство между мъжете и жените (член 23), правата на детето (член 24), правата на възрастните хора (член 25), интеграцията на хората с увреждания (член 26), правото на семеен и професионален живот (член 33); правото на социална сигурност и социална помощ (член 34), закрила на здравето (член 35) и свободата на движение и пребиваване (член 45), както и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, и трябва да се изпълнява в съответствие с тези права и принципи.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 48 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48a)  Никоя разпоредба от настоящия регламент не ограничава независимите права и задълженията, залегнали в Социалната харта на Съвета на Европа, и по-специално правото на социално осигуряване (член 12), правото на социална и медицинска помощ (член 13), правото на работещите мигранти и на техните семейства на защита и помощ (член 19) и правото на закрила срещу бедност и социална изолация (член 30). Настоящият регламент следва да се прилага от съответните държави членки в съответствие с тези права и задължения.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 48 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48б)  Новите разпоредби във връзка с обезщетенията за безработица на пограничните работници в някои случаи могат да доведат до влошаване на благоприятните условия за завръщането на тези работници на пазара на труда. Затова е абсолютно необходимо административното сътрудничество между компетентните органи, отговарящи за оказването на подкрепа на пограничните работници, да бъде засилено и регулаторната рамка да улеснява например процедури, които да се извършват в държавата членка на пребиваване, като се изяснява компетентността на публичната служба по заетостта, отговаряща за наблюдението им, както и обменът между компетентната институция на държавата членка на последната професионална дейност и лицето, търсещо работа, да се извършва на езика на въпросното лице.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 48 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48в)  Държавите членки могат да предвиждат прилагането на диференциални допълнителни суми за преодоляване на разликата между обезщетенията за безработица, изплащани от държавата членка на последната дейност и държавата членка на пребиваване.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 48 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48г)  Никоя разпоредба от настоящия регламент не ограничава независимите права и задълженията, залегнали в Конвенцията за социална и медицинска помощ на Съвета на Европа в заинтересованите държави членки.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 48 д (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48д)  Важно е също така да се гарантира укрепването на сътрудничеството между компетентните органи и да се изясни приложимата регулаторна рамка, за да може държавите членки – на последно извършвана дейност, на предишна дейност и/или на пребиваване – да не се обявяват за некомпетентни да осигурят плащането на обезщетенията за безработица, в ущърб на социално осигурените.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  В буква в) изразът „дял III, глави 1 и 3“ се заменя с израза „дял III, глави 1, 1а и 3“.

заличава се

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква a а (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

aа)  буква в) се заменя със следния текст:

в)  „осигурено лице“, във връзка с клоновете на социалното осигуряване, обхванати от дял III, глави 1 и 3, означава всяко лице, което отговаря на условията, изисквани от законодателството на компетентната по дял II държава-членка, за придобиване на право на обезщетения, отчитайки разпоредбите на настоящия регламент;

„в)  „осигурено лице“ във връзка с клоновете на социалното осигуряване, обхванати от дял III, глави 1 и 3, означава всяко лице, което отговаря на условията, изисквани от законодателството на компетентната по дял ІІ държава членка, за придобиване на право на обезщетения, за поне един от рисковете, обхванати от главата, която се прилага, отчитайки разпоредбите на настоящия регламент.“

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – буква и – точка 1 – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  В точка и), 1), подточка ii) след израза „дял III, глава 1, за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата“ се вмъква изразът „и глава 1а относно обезщетенията за дългосрочни грижи.

заличава се

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – буква и – точка 1 – подточка ii

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  В буква и), 1), подточка ii) се заменя със следното:

ii)  относно обезщетенията в натура съгласно дял III, глава 1, за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата, всяко лице, определено за член на семейството или признато за член на домакинството от законодателството на държавата-членка, където пребивава лицето;

ii)  относно обезщетенията в натура съгласно дял III, глава 1 при болест, дългосрочни грижи, обезщетения за гледане на малко дете за майката и съответно за бащата, всяко лице, определено за член на семейството или признато за член на домакинството от законодателството на държавата членка, където пребивава лицето;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – буква ха – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  В точка хa), i) след израза „дял III, глава 1 (обезщетения за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата“) се вмъква изразът „и глава 1а (обезщетения за дългосрочни грижи“), а последното изречение се заличава.

заличава се

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в а (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – буква ха – подточка i

 

Текст в сила

Изменение

 

ва)  В буква ха), подточка i) се заменя със следното:

i)  за целите на дял ІІІ, глава 1 (обезщетенията за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата) обезщетения в натура, предвидени в законодателството на държава членка, които са предназначени да осигурят, предоставят, изплатят директно или възстановят разходите за медицинско обслужване и свързаните с него продукти и услуги. Това включва обезщетения в натура за дългосрочна грижа;

i)  за целите на дял ІІІ, глава 1 (обезщетенията за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата) обезщетения в натура, предвидени в законодателството на държава членка, които са предназначени да осигурят, предоставят, изплатят директно или възстановят разходите за медицинско обслужване и свързаните с него продукти и услуги. Това включва също обезщетенията за дългосрочни грижи в натура, предвидени в законодателството на държава членка, които са предназначени да осигурят, предоставят, изплатят директно или възстановят разходите за дългосрочно медицинско обслужване.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква г

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – буква хб

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

хб)  „обезщетение за дългосрочни грижи“ означава всяко обезщетение в натура, парично обезщетение или комбинация от двете, предназначено за лица, които поради старост, инвалидност, заболяване или увреждане имат нужда, в продължение на дълъг период, от съществена помощ от страна на друго лице или лица при извършването на основните им ежедневни дейности, в т.ч. помощ за запазване на личната им независимост; това включва обезщетения, предоставяни на или за лицето, което предоставя такава помощ;

хб)  „обезщетение за дългосрочни грижи“ означава всяко обезщетение в натура или парично обезщетение, чиято цел е да отговори на нуждите от грижа или подкрепа на лице, което поради старост, инвалидност, заболяване или увреждане има нужда от помощ от страна на друго лице или лица при извършването на основните си ежедневни дейности в продължение на дълъг период за запазване на личната си независимост, включително на работното място; това включва обезщетения, предоставени за същите цели на лице или лица, предоставящи такава помощ;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква г

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – буква хб а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

хбa)  „продължение на лечението“ означава продължение на изследванията, диагностиката и лечението на болестта за цялото ѝ времетраене;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква г

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – буква хб б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

хбб)  „продължение на дългосрочните грижи“ означава продължително предоставяне на обезщетения за дългосрочни грижи в натура поради нуждата от грижи, е установена преди пенсиониране, която продължава и след тази дата.“

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 3 – параграф 1 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

9а.  В член 3, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

a)  обезщетения за болест;

a)  обезщетения за болест и за дългосрочни грижи;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 3 – параграф 1 – буква б а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  В член 3, параграф 1 след буква б) се добавя следната буква:

заличава се

„бa)  обезщетения за дългосрочни грижи

 

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.   Член 4 от Регламент (ЕО) № 883/2004 се заменя със следното:

заличава се

„Член 4

 

Равно третиране

 

1.  Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, лицата, за които се прилага настоящият регламент, получават същите обезщетения и имат същите задължения съгласно законодателството на която и да е държава членка, както нейните собствени граждани.

 

2.  Държавите членки могат да изискват достъпът до социални обезщетения на икономически неактивните мобилни граждани, пребиваващи на тяхна територия, да бъде обвързан с условието тези граждани да имат право на законно пребиваване по смисъла на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки.44

 

___________________________________

 

44 OВ L 158, 30.4.2004 г, стр. 77.

 

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква а

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 11 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  В параграф 2 изразът „паричните обезщетения за болест, покриващи лечение за неограничен период“ се заменя с израза „паричните обезщетения за дългосрочни грижи“.

заличава се

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква a а (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 11 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

aа)  Параграф 2 се заменя със следното:

2.  За целите на настоящия дял, лицата, които получават парични обезщетения поради или вследствие на тяхната дейност като наето или самостоятелно заето лице, се считат, че упражняват посочената дейност. Това не се прилага за пенсиите за инвалидност, старост или за преживяло лице или за пенсиите, получавани поради трудови злополуки или професионални болести или за паричните обезщетения за болест, покриващи лечение за неограничен период.

„2.  За целите на настоящия дял, лицата, които получават парични обезщетения поради или вследствие на тяхната дейност като наето или самостоятелно заето лице, се считат, че упражняват посочената дейност. Това не се прилага за пенсиите за инвалидност, старост или за преживяло лице, за пенсиите, получавани поради трудови злополуки или професионални болести, за паричните обезщетения за болест, покриващи лечение за неограничен период, или паричните обезщетения за дългосрочни грижи, на които нуждаещото се от грижа лице има право.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква a б (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 11 – параграф 3 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

аб)  в параграф 3 буква в) се заменя със следното:

в)  спрямо лице, получаващо обезщетения за безработица в съответствие с член 65 съгласно законодателството на държавата-членка по пребиваване, се прилага законодателството на тази държава-членка;

„в)  спрямо лице, получаващо обезщетения за безработица в съответствие с член 65 съгласно законодателството на държавата членка по пребиваване или на държавата членка, в която лицето последно е извършвало дейност като наето или самостоятелно заето лице, се прилага законодателството на тази държава членка;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква a в (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 11 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

ав) параграф 4 се заменя със следното:

4.   За целите на настоящия дял, обичайно осъществяваната дейност като наето или самостоятелно заето лице на борда на морски плавателен съд под флага на държава членка се счита за дейност, упражнявана в посочената държава членка. Въпреки това, лице, наето на борда на плавателен съд под флага на държава-членка и получаващо възнаграждение за тази дейност от предприятие или лице, чието седалище или място на дейност се намира в друга държава-членка, е подчинено на законодателството на последната държава-членка, ако то пребивава в тази държава. Предприятието или лицето, което изплаща възнаграждението се счита за работодател за целите на посоченото законодателство.

„4.   За целите на настоящия дял, обичайно осъществяваната дейност като наето или самостоятелно заето лице на борда на морски плавателен съд под флага на държава членка се счита за дейност, упражнявана в посочената държава членка. Въпреки това, лице, наето на борда на плавателен съд под флага на държава членка и получаващо възнаграждение за тази дейност от работодателя, чието седалище се намира в друга държава членка, е подчинено на законодателството на последната държава членка, ако то пребивава в тази държава.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 11 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Дейност като член на полетен или кабинен екипаж, изпълняващ пътнически или товарни въздухоплавателни услуги, се смята за дейност, извършвана в държавата членка, в която се намира основната база според определението за нея, съдържащо се в приложение III, подчаст FTL към Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 83/2014 на Комисията от 29 януари 2014 г.45

5.  Дейност като член на полетен или кабинен екипаж, изпълняващ пътнически или товарни въздухоплавателни услуги, се смята за дейност, извършвана в държавата членка, в която се намира основната база според определението за нея, съдържащо се в приложение III, към Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 83/2014 на Комисията от 29 януари 2014 г.45

__________________

__________________

45 OВ L 28, 31.1.2014 г, стр. 17.

45 OВ L 28, 31.1.2014 г, стр. 17.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Специални правила

Специални правила

1.  Лице, което осъществява дейност като наето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е командировано по смисъла на Директива № 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги46, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че:

1.  Лице, което осъществява дейност като наето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е изпратено от този работодател в друга държава членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че:

предвидената продължителност на тази дейност не превишава 24 месеца, и че лицето не е командировано или изпратено да замести друго наето или самостоятелно заето лице, което преди това е било назначено или изпратено по смисъла на настоящия член;

a)  предвидената или ефективната продължителност на тази дейност не превишава 18 месеца;

 

б)  засегнатото лице e субект на законодателството на държавата членка, в която е установен работодателят, за период от най-малко три месеца, непосредствено предхождащ началото на работата като заето лице;

 

в)  компетентната институция на държавата членка, в която е установен работодателят, е уведомена за изпращането и е получила искане преди началото на работата за непрекъснатото прилагане на нейното законодателство. Не е необходимо да се отправя такова официално искане, когато работата се отнася до служебно пътуване.

2.  Лице, което обичайно осъществява дейност като самостоятелно заето лице в държава членка и което отива да осъществява подобна дейност в друга държава членка, продължава да бъде подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че предвидената продължителност на тази дейност не превишава 24 месеца и че лицето няма да замести друго командировано наето или самостоятелно заето лице.“.

2.  Лице, което обичайно осъществява дейност като самостоятелно заето лице в държава членка и което отива да осъществява подобна дейност в друга държава членка, продължава да бъде подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че:

 

a)  предвидената или действителната продължителност на тази дейност не превишава 18 месеца;

 

б)  засегнатото лице e било субект на законодателството на държавата членка, в която обичайно извършва дейността, за период от най-малко три месеца, непосредствено предхождащ началото на дейността;

 

в)  компетентната институция на държавата членка, в която засегнатото лице обичайно извършва дейността, е уведомена за извършването на дейността в друга държава членка и е получила искане, преди началото на дейността, за непрекъснатото прилагане на нейното законодателство. Не е необходимо да се отправя такова официално искане, когато извършваната дейност се отнася до служебно пътуване.

 

2a.  За целите на параграфи 1 и 2, в случай на заместване на изпратени работници, извършващи същата или подобна задача на същото място, предвид се взема общата продължителност на периодите на изпращане.

 

Когато даден работник е достигнал максималния срок за изпращане, не се разрешава по-нататъшно изпращане на този работник или самостоятелно заето лице от същите предприятия в същата държава членка съгласно законодателството на първата държава членка, до три месеца след края на последния период на изпращане. При определени обстоятелства може да се предостави дерогация от втората алинея.

_________________________________

 

46 OВ L 018, 21.1.1997 г., стр 1.

 

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 13 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

13а.  В член 13 параграф 1 се заменя със следното:

1.  Лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице в различни държави членки, е подчинено:

„1.  Лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице в две или повече държави членки, е подчинено на:

a) на законодателството на държавата членка на пребиваване, ако то осъществява значителна част от дейността си в тази държава членка; или

a)  законодателството на държавата членка на пребиваване, ако то осъществява значителна част от дейността си в тази държава членка;

б) ако не осъществява значителна част от дейността си в държавата членка на пребиваване:

б)  законодателството на държавата членка, в която изпълнява най-голямата част от трудовата си дейност, ако то не пребивава в една от държавите членки, в която осъществява значителна част от дейността си като заето лице. или

 

ба)  законодателството на държавата членка по пребиваване, ако то осъществява значителна част от дейността си в тази държава членка;

i) на законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището или мястото на дейност на предприятието или работодателя, ако лицето е наето от едно предприятие или работодател, или

 

ii) на законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището или мястото на дейност на предприятията или работодателите, ако лицето е наето от две или повече предприятия или работодатели, чието седалище или място на дейност се намира само в една държава-членка; или

 

iii) на законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището или мястото на дейност на предприятието или работодателя, различна от държавата-членка на пребиваване, ако лицето е наето от две или повече предприятия или работодатели, чието седалище или място на дейност се намира в две държави-членки, една от които е държавата-членка на пребиваване;

 

iv) на законодателството на държавата-членка на пребиваване, ако лицето е наето от две или повече предприятия или работодатели, на поне двама от които седалището или мястото на дейност се намира в други държави-членки, различни от държавата-членка на пребиваване.

 

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 13 – параграф 4 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14.  В член 13 след параграф 4 се вмъква следният параграф 4а:

заличава се

„4а  Лице, което получава парични обезщетения за безработица от една държава членка и същевременно осъществява дейност като наето или самостоятелно заето лице в друга държава членка, е подчинено на законодателството на държавата членка, която изплаща обезщетенията за безработица.“.

 

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 15 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

14а.  Създава се следният член:

 

„Член 15а

 

Журналисти – кореспонденти на европейски медии, командировани в друга държава членка

 

Журналистите – кореспонденти на европейски медии, командировани в друга държава членка, могат да избират дали да бъде прилагано законодателството на държавата членка, в която са командировани, или законодателството на държавата членка, на която са граждани, или законодателството на държавата членка, където се намира седалището на основния им работодател.“

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 б (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Дял III – раздел 1 – заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

14б.  В дял III, глава 1 заглавието се заменя със следното:

Обезщетения за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата

Обезщетения за болест, за дългосрочни грижи, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 в (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 19

 

Текст в сила

Изменение

 

14в.  Член 19 се заменя със следното:

Член 19

„Член 19

Престой извън компетентната държава членка

Престой извън компетентната държава членка

1.  Освен ако друго не е предвидено в параграф 2, осигуреното лице и членовете на неговото семейство, които имат престой в държава-членка, различна от компетентната държава-членка, имат право на обезщетения в натура, които са необходими по време на престоя им по медицински причини, като имат предвид същността на обезщетенията и очакваната продължителност на престоя. Тези обезщетения се предоставят от името на компетентната институция, от институцията по мястото на престой в съответствие с разпоредбите на прилаганото от тази институция законодателство, като на осигурени към посоченото законодателство.

1.  Освен ако друго не е предвидено в параграф 2, осигуреното лице и членовете на неговото семейство, които имат престой в държава членка, различна от компетентната държава членка, имат право на обезщетения в натура, които са необходими по време на престоя им по медицински причини или поради нуждата от дългосрочни грижи, като имат предвид същността на обезщетенията и очакваната продължителност на престоя. Тези обезщетения се предоставят от името на компетентната институция, от институцията по мястото на престой в съответствие с разпоредбите на прилаганото от тази институция законодателство, като на осигурени към посоченото законодателство.

2.  Административната комисия съставя списък на обезщетения в натура, за предоставянето на които през време на престой в друга държава-членка, се изисква, по практически причини, предварително съгласие между заинтересованото лице и институцията, която предоставя грижите.

2.  Административната комисия съставя списък на обезщетения в натура, за предоставянето на които през време на престой в друга държава членка, се изисква, по практически причини, предварително съгласие между заинтересованото лице и институцията, която предоставя обезщетението.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – подточка 14 г (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 20 – заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

14г.  В член 20 заглавието се заменя със следното:

Придвижване с цел получаване на обезщетения в натура – Разрешително за получаване на подходящо лечение извън държавата-членка по пребиваване

Придвижване с цел получаване на обезщетения в натура – Разрешително за получаване на подходящо лечение и дългосрочни грижи извън държавата членка по пребиваване

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – подточка 14 д (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 20 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

14д.  В член 20 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Осигурено лице, което е получило разрешение от компетентната институция да замине за друга държава-членка с цел получаване подходящо за състоянието му лечение, получава обезщетенията в натура, предоставени от името на компетентната институция, от институцията по мястото на престоя, в съответствие с разпоредбите на прилаганото от нея законодателство като на осигурено съгласно посоченото законодателство лице. Разрешителното се дава, когато въпросното лечение е сред обезщетенията, предвидени от законодателството в държавата-членка, в която пребивава съответното лице и в която то не може да получи това лечение в срока, който е оправдан от медицинска гледна точка, като се вземе предвид неговото текущо здравословно състояние и вероятното развитие на неговото заболяване.

2.  Осигурено лице, което е получило разрешение от компетентната институция да замине за друга държава членка с цел получаване подходящо за състоянието му лечение или дългосрочни грижи, получава обезщетенията в натура, предоставени от името на компетентната институция, от институцията по мястото на престоя, в съответствие с разпоредбите на прилаганото от нея законодателство като на осигурено съгласно посоченото законодателство лице. Разрешителното се дава, когато въпросното лечение или дългосрочни грижи са сред обезщетенията, предвидени от законодателството в държавата членка, в която пребивава съответното лице и в която то не може да получи това лечение в срока, който е оправдан от медицинска гледна точка, като се вземе предвид неговото текущо здравословно състояние и вероятното развитие на неговото заболяване, или в разумен срок, като се вземе предвид нуждата му към момента от дългосрочни грижи и вероятното развитие на тази нужда.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 е (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 25

 

Текст в сила

Изменение

 

14е.  Член 25 се заменя със следното:

Член 25

Член 25

Пенсии съгласно законодателството на една или повече държави-членки, различни от държавата членка по пребиваване, когато съществува право на обезщетения в натура в последната държава членка

Пенсии съгласно законодателството на една или повече държави членки, различни от държавата членка по пребиваване, когато съществува право на обезщетения в натура в последната държава членка

Когато лице, което получава пенсия или пенсии съгласно законодателството на една или повече държави-членки, пребивава в държава-членка, съгласно чието законодателство правото на получаване на обезщетения в натура не зависи от изисквания за осигуряване или за извършване на дейност като заето или самостоятелно заето лице, и не се получава пенсия от тази държава-членка, разходите за обезщетения в натура, предоставяни на него и на членовете на семейството му, се поемат от институцията на една от държавите-членки, компетентна по отношение на пенсиите, определени в съответствие с член 24, параграф 2, доколкото пенсионерът и членовете на неговото семейство биха имали право на такива обезщетения, ако пребиваваха в тази държава-членка.

Когато лице, което получава пенсия или пенсии съгласно законодателството на една или повече държави членки, пребивава в държава членка, съгласно чието законодателство правото на получаване на обезщетения в натура не зависи от изисквания за осигуряване или за извършване на дейност като заето или самостоятелно заето лице, и не се получава пенсия от тази държава членка, разходите за обезщетения в натура, предоставяни на него и на членовете на семейството му, се поемат от институцията на една от държавите членки, компетентна по отношение на пенсиите, определени в съответствие с член 24, параграф 2, доколкото пенсионерът и членовете на неговото семейство биха имали право на обезщетения, ако пребиваваха в тази държава членка.

Обосновка

„Такива“ може да се тълкува в смисъл, че дадена държава членка отказва да възстанови обезщетенията за дългосрочни грижи в натура, защото нейното законодателство не предвижда право на такива обезщетения за дългосрочни грижи в натура. Изглежда, че това не е целта на този член.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 ж (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 27 – заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

14ж.  В член 27 заглавието се заменя със следното:

Престой на пенсионер или на членове на неговото семейство в държава-членка, различна от държавата-членка, в която пребивават – Престой в компетентната държава-членка – Разрешително за подходящо лечение извън държавата-членка по пребиваване

Престой на пенсионер или на членове на неговото семейство в държава членка, различна от държавата членка, в която пребивават – Престой в компетентната държава членка – Разрешително за подходящо лечение или дългосрочни грижи извън държавата членка по пребиваване

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 з (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 27 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

14з.   В член 27 параграф 3 се заменя със следното:

3.  Член 20 се прилага съответно mutatis mutandis за пенсионер и/или членовете на неговото семейство, които имат престой в държава-членка, различна от тази, в която пребивават, с цел получаване на подходящо за състоянието им лечение.

3.  Член 20 се прилага съответно mutatis mutandis за пенсионер и/или членовете на неговото семейство, които имат престой в държава членка, различна от тази, в която пребивават, с цел получаване на подходящо за състоянието им лечение или дългосрочни грижи.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 и (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

14и.  В член 28, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

Пограничен работник, който се е пенсионирал поради старост или инвалидност, има право в случай на болест да продължи да получава обезщетения в натура в държавата-членка, в която той последно е осъществявал дейност като заето или самостоятелно заето лице, доколкото това представлява продължение на лечението, започнало в тази държава-членка. „Продължение на лечението“ означава продължение на изследванията, диагностиката и лечението на болестта за цялото ѝ времетраене.

Пограничен работник, който се е пенсионирал поради старост или инвалидност, има право в случай на болест или на нужда от дългосрочни грижи да продължи да получава обезщетения в натура в държавата членка, в която той последно е осъществявал дейност като заето или самостоятелно заето лице, доколкото това представлява продължение на лечението или на дългосрочните грижи, започнало(и) в тази държава членка.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 й (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 28 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

14й.  В член 28 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Пенсионер, който в петгодишен период, предхождащ датата на отпускане на пенсия за старост или за инвалидност, е осъществявал дейност като заето или самостоятелно заето лице като пограничен работник в продължение на поне две години, има право на обезщетения в натура в държавата-членка, в която е осъществявал такава дейност като пограничен работник, ако тази държава-членка и държавата-членка, в която се намира компетентната институция, която поема разходите за обезщетения в натура, предоставяни на пенсионера в държавата-членка по пребиваването му, са избрали това и са посочени в приложение V.

2.  Пенсионер, който в десетгодишен период, предхождащ датата на отпускане на пенсия за старост или за инвалидност, е осъществявал дейност като заето или самостоятелно заето лице като пограничен работник в продължение на поне две години, има право на обезщетения в натура в държавата членка, в която е осъществявал такава дейност като пограничен работник, ако тази държава членка и държавата членка, в която се намира компетентната институция, която поема разходите за обезщетения в натура, предоставяни на пенсионера в държавата членка по пребиваването му, са избрали това и са посочени в приложение V.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 к (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 28 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

14к.  В член 28 параграф 3 се заменя със следното:

3.  Параграф 2 се прилага mutatis mutandis към членовете на семейството на бившия пограничен работник или към преживелите го лица, ако през време на периода, посочен в параграф 2, те са имали право на обезщетения в натура по член 18, параграф 2, дори ако пограничният работник е починал преди да започне получаването на пенсията си, при условие, че той е упражнявал дейност като заето или самостоятелно заето лице като пограничен работник в продължение на поне две години от петгодишен период предхождащ неговата смърт.

3.  Параграф 2 се прилага mutatis mutandis към членовете на семейството на бившия пограничен работник или към преживелите го лица, ако през време на периода, посочен в параграф 2, те са имали право на обезщетения в натура по член 18, параграф 2, дори ако пограничният работник е починал преди да започне получаването на пенсията си, при условие, че той е упражнявал дейност като заето или самостоятелно заето лице като пограничен работник в продължение на поне две години от десетгодишен период предхождащ неговата смърт.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 л (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 30

 

Текст в сила

Изменение

 

14л.  Член 30 се заменя със следното:

Член 30

Член 30

Вноски от пенсионери

Вноски от пенсионери

1.  Институцията на държавата-членка, която съгласно приложимото законодателство, извършва удръжки на осигурителни вноски за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата, може да изисква и възстановява такива удръжки, изчислени в съответствие със законодателството, което прилага, само доколкото разходите за обезщетенията по членове 23 - 26 се поемат от институцията на посочената държава-членка.

1.  Институцията на държавата членка, която съгласно приложимото законодателство, извършва удръжки на осигурителни вноски за болест, за дългосрочни грижи, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата, може да изисква и възстановява такива удръжки, изчислени в съответствие със законодателството, което прилага, само доколкото разходите за обезщетенията по членове 23 26 се поемат от институцията на посочената държава членка.

2.  Когато в случаите по член 25 придобиването на право на получаване на обезщетения за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата е в зависимост от плащането на осигурителни вноски или подобни плащания съгласно законодателството на държавата-членка, в която пребивава съответният пенсионер, тези осигурителни вноски не са дължими по силата на такова пребиваване.

2.  Когато в случаите по член 25 придобиването на право на получаване на обезщетения за болест, за дългосрочни грижи, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата е в зависимост от плащането на осигурителни вноски или подобни плащания съгласно законодателството на държавата членка, в която пребивава съответният пенсионер, тези осигурителни вноски не са дължими по силата на такова пребиваване.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 32 – параграф 3 – буква а – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  права, произтичащи от дейност като наето или самостоятелно заето лице на осигуреното лице;

i)  права, произтичащи от дейност като наето или самостоятелно заето лице на осигуреното лице, включително права, съществуващи при прилагането на член 11, параграф 2 или параграф 3, буква в);

Обосновка

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 33 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

15а.  създава се следният член:

 

„Член 33a

 

Обезщетения за дългосрочни грижи

 

„1.  Административната комисия, след консултации със социалните партньори, представителните сдружения на бенефициерите и съответните професионални организации, съставя подробен списък на обезщетенията за дългосрочни грижи, като посочва кои от обезщетенията са в натура и кои са парични обезщетения, както и дали обезщетението се предоставя на нуждаещото се от грижи лице или на лицето, което предоставя грижите.

 

2.  Когато обезщетение за дългосрочни грижи, попадащо в обхвата на настоящата глава, притежава характеристиките и на обезщетения, които се координират съгласно друга глава от дял III, държавите членки могат чрез дерогация от параграф 1 да координират тези обезщетения в съответствие с формулираните в другата глава правила, като се посочва коя глава е приложима, при условие че:

 

a)   резултатът от тази координация е поне толкова благоприятен за бенефициерите, колкото би бил, ако обезщетението е координирано като обезщетение за дългосрочни грижи съгласно настоящата глава; както и

 

б)  обезщетението за дългосрочни грижи е изброено в приложение XII.“

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 34

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16.  Член 34 се заличава.

заличава се

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 34

 

Текст в сила

Изменение

 

16а.  Член 34 се заменя със следното:

Член 34

Член 34

Припокриване на обезщетения за дългосрочни грижи

Припокриване на обезщетения за дългосрочни грижи

1.  Ако получателят на парични обезщетения за дългосрочна грижа, които се разглеждат като обезщетения за болест и поради това се предоставят от компетентната за паричните обезщетения държава-членка съгласно членове 21 или 29, има право в същото време и съгласно тази глава да претендира за обезщетения в натура, предназначени за същите цели от институцията по място на пребиваване или престой в друга държава-членка, и от институцията в първата държава-членка също е поискано да възстанови разходите за тези обезщетения в натура съгласно член 35, се прилага общата разпоредба за предотвратяване съвпадането на обезщетения, постановена в член 10, само със следното ограничение: ако заинтересованото лице поиска и получи обезщетенията в натура, от стойността на паричните обезщетения се изважда стойността на обезщетенията в натура, които са поискани или биха могли да бъдат поискани от институцията в първата държава-членка, от която е поискано да възстанови разходите.

„1.  Ако получателят на парични обезщетения за дългосрочни грижи, които се предоставят съгласно членове 21 или 29, има право в същото време и съгласно тази глава да претендира за обезщетения в натура, предназначени за същите цели от институцията по място на пребиваване или престой в друга държава членка, и от институцията в първата държава членка също е поискано да възстанови разходите за тези обезщетения в натура съгласно член 35, се прилага общата разпоредба за предотвратяване съвпадането на обезщетения, постановена в член 10, само със следното ограничение: ако заинтересованото лице поиска и получи обезщетенията в натура, от стойността на паричните обезщетения се изважда стойността на обезщетенията в натура, които са поискани или биха могли да бъдат поискани от институцията в първата държава-членка, от която е поискано да възстанови разходите.

2.  Административната комисия съставя списъка на паричните обезщетения и обезщетенията в натура, обхванати от параграф 1.

2.  Административната комисия съставя списъка на паричните обезщетения и обезщетенията в натура, обхванати от параграф 1.

3.  Две или повече държави-членки, или техните компетентни власти, могат да се споразумеят за други мерки или за допълнителни мерки, които не са по-неблагоприятни за съответните лица от принципите, установени в параграф 1.

3.  Две или повече държави членки или техните компетентни органи могат да се споразумеят за други мерки или за допълнителни мерки, които не са по-малко благоприятни за съответните лица от принципите, установени в параграф 1.“

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 17

Регламент (ЕО) № 883/2004

Глава 1a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

17.  След член 35 се добавя следната глава:

заличава се

„ГЛАВА 1а

 

Обезщетения за дългосрочни грижи

 

Член 35a

 

Общи разпоредби

 

1.  Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящата глава, членове 17—32 се прилагат mutatis mutandis за обезщетенията за дългосрочни грижи.

 

2.  Административната комисия съставя подробен списък на обезщетенията за дългосрочни грижи, които отговарят на критериите, съдържащи се в член 1 (хб) от настоящия регламент, като се посочва кои от обезщетенията са в натура и кои са парични обезщетения.

 

3.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да предоставят парични обезщетения за дългосрочни грижи в съответствие с другите глави от дял III, ако обезщетението и специфичните условия, приложими за него, са изброени в приложение XII, и при условие че резултатът от тази координация е поне толкова благоприятен за бенефициерите, колкото ако обезщетението е координирано съгласно настоящата глава.

 

Член 35б

 

Припокриване на обезщетения за дългосрочни грижи

 

1.  Ако получателят на парични обезщетения за дългосрочни грижи, отпуснати съгласно законодателството на компетентната държава членка, получава същевременно и съгласно тази глава обезщетения за дългосрочни грижи в натура болест от институцията по местопребиваване или престой в друга държава членка, и от институцията в първата държава членка също е поискано да възстанови разходите за тези обезщетения в натура съгласно член 35в, се прилага общата разпоредба за предотвратяване на припокриването на обезщетения, постановена в член 10, само със следното ограничение: от размера на паричните обезщетения се изважда възстановимата сума от обезщетенията в натура, изискуема по член 35в от институцията в първата държава членка.

 

2.  Две или повече държави членки или техните компетентни органи могат да се споразумеят за други мерки или за допълнителни мерки, които не са по-неблагоприятни за съответните лица от принципите, установени в параграф 1.

 

Член 35в

 

Възстановяване на разходи между институциите

 

1.  Член 35 се прилага mutatis mutandis за обезщетенията за дългосрочни грижи.

 

2.  Ако законодателството на държавата членка, в която се намира компетентната институция съгласно тази глава, не предвижда обезщетения за дългосрочни грижи в натура, институцията в тази държава членка, която е или би била компетентна съгласно глава 1 за възстановяване на разходите за обезщетения за болест в натура, предоставени в друга държава членка, се счита за компетентна и в съответствие с глава 1a.

 

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 61

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 61

Член 61

Специални правила за сумиране на периоди на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост

Специални правила за сумиране на периоди на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост

1.  Освен в случаите, посочени в член 65, параграф 2, член 6 се прилага, при условие че заинтересованото лице наскоро е било осигурено, наето или самостоятелно заето за период от поне три месеца съгласно законодателството, съгласно което претендира за получаването на обезщетения.

1.  При спазване на разпоредбите на параграф 2, компетентната институция на държава членка, чието законодателство поставя придобиването, запазването, възстановяването или продължаването на правото на обезщетения в зависимост от завършването на периоди на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост, зачита, доколкото е необходимо, периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост, завършени съгласно законодателството на друга държава членка, като завършени съгласно прилаганото от нея законодателство. За целите на сумирането компетентните държави членки сумират единствено периодите, които се вземат предвид съгласно законодателството на държавата членка, в която те са били завършени, с цел придобиване и запазване на правото на обезщетения за безработица.

2.  Когато безработно лице не отговаря на условията за сумирането на периоди в съответствие с параграф 1, тъй като общата продължителност на последния му завършен осигурителен период, период на заетост или на самостоятелна заетост в тази държава членка е по-малък от три месеца, това лице има право на обезщетения за безработица в съответствие със законодателството на държавата членка, в която то е било осигурено преди това, при условията и ограниченията, предвидени в член 64а.

2.  Прилагането на параграф 1 зависи от това дали заинтересованото лице, в съответствие със законодателството съгласно което се искат обезщетенията, е придобило:

 

a)  осигурителен период от поне един ден, ако това законодателство изисква осигурителен период,

 

б)  трудов стаж от поне един ден, ако това законодателство изисква трудов стаж, или

 

в)  стаж от поне един ден като самостоятелно заето лице, ако това законодателство изисква стаж като самостоятелно заето лице.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 62 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

19а.  В член 62 параграф 1 се заменя със следното:

1.  Компетентната институция на държава-членка, чието законодателство предвижда изчисляването на обезщетенията да се основава на размера на предишното трудово възнаграждение или професионален доход, отчита изключително трудовото възнаграждение или професионалния доход, получавани от заинтересованото лице при последната му работа по трудово правоотношение или като самостоятелно заето лице съгласно посоченото законодателство.

1.  Компетентната институция на държава членка, чието законодателство предвижда изчисляването на обезщетенията да се основава на размера на предишното трудово възнаграждение или професионален доход, отчита трудовото възнаграждение или професионалния доход, получавани от заинтересованото лице при последната му работа или работи по трудово правоотношение или като самостоятелно заето лице съгласно посоченото законодателство.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква а

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 64 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  В параграф 1, буква в) думата „три“ се заменя с „шест“, а изразът „от три месеца до максимум шест месеца“ се заменя с „от шест месеца до края на периода, за който лицето има право на обезщетения“;

„в)  правото на обезщетения се запазва за срок от шест месеца от датата, на която безработното лице е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка; компетентните служби или институции могат да удължат периода от шест месеца до края на периода, в рамките на който това лице има право на обезщетения“;

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква б

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 64 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  В параграф 3 думата „три“ се заменя с шест , а изразът „максимум шест месеца“ се заменя с „края на периода, за който лицето има право на обезщетения.“

б)  Параграф 3 се заменя със следното:

 

„3.  Освен ако законодателството на компетентната държава е по-благоприятно, максималният общ период на запазване по параграф 1 на правото на обезщетения между два периода на заетост е шест месеца; компетентните служби или институции може да удължат този период до края на периода, за който лицето има право на обезщетения.“

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 64 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

21.  След член 64 се вмъква следният член 64а:

заличава се

„Член 64 a

 

Специални правила за безработни лица, които са се преместили в друга държава членка, без да са изпълнени условията на член 61, параграф 1 и член 64

 

В случаите, посочени в член 61, параграф 2, компетентната държава за предоставянето на обезщетения за безработица е държавата членка, чието законодателство е било приложимо за безработното лице преди това. Те се предоставят за сметка на компетентната институция за срока, определен в член 64, параграф 1, буква в), ако безработното лице се регистрира в службите по заетостта в държавата членка на последната осигуровка и спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Член 64, параграфи 2 — 4 се прилагат mutatis mutandis“.

 

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 65

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 65

Член 65

Безработни лица, които са пребивавали в държава членка, различна от компетентната държава

Безработни лица, които са пребивавали в държава членка, различна от компетентната държава

1.  Безработно лице, което по време на последната си дейност като наето или самостоятелно заето лице, е живяло в държава членка, различна от компетентната, се поставя на разположение на неговия работодател или на службите по заетостта в компетентната държава членка. Такова лице получава обезщетения в съответствие със законодателството на компетентната държава членка, както ако е пребивавало в тази държава членка. Тези обезщетения се отпускат от институцията на компетентната държава членка.

1.  Безработно лице, което по време на последната си дейност като наето или самостоятелно заето лице, е живяло в държава членка, различна от компетентната, се поставя на разположение на неговия работодател или на службите по заетостта в компетентната държава членка. Такова лице получава обезщетения в съответствие със законодателството на компетентната държава членка, както ако е пребивавало в тази държава членка. Тези обезщетения се отпускат от институцията на компетентната държава членка. Такова лице може да се поставя на разположение на службите по заетостта в държавата членка на пребиваване. То може освен това да се поставя на разположение на трансгранична служба по заетостта, при условие че такава служба съществува в географската област, в която търси работа.

 

1a.  Органите на компетентната държава членка и тези на държавата членка на пребиваване са в тясно сътрудничество и изясняват на търсещите работа лица компетентността на публичната служба по заетостта, отговорна за тяхното наблюдение. Те също така се уверяват, че обменът между компетентната институция и лицето, търсещо работа, се осъществява на разбираем за него език, като евентуално се осъществява връзка с консултанти от портала EURES, които са на разположение за тези услуги.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 напълно безработно лице, което по време на последната си дейност като наето или самостоятелно заето лице е пребивавало в държава членка, различна от компетентната, и което не е било осигурено срещу безработица в продължение на поне 12 месеца изключително според законодателството на компетентната държава членка, се поставя на разположение на службите по заетостта в държавата членка на пребиваване. Такова лице получава обезщетения в съответствие със законодателството на държавата членка по пребиваване, както ако е било пълноправно осигурено срещу безработица в съответствие със законодателството в тази държава членка. Тези обезщетения се предоставят от институцията на държавата членка на пребиваване. Като алтернатива напълно безработното лице, посочено в настоящия параграф, което би имало право на обезщетение за безработица единствено съгласно националното законодателство на компетентната държава членка, ако живее в нея, може вместо това да избере да бъде на разположение на службите по заетостта в тази държава членка и да получава обезщетения в съответствие с нейното законодателство, както ако пребивава там.

2.  В случаите, когато лицето, посочено в параграф 1, се поставя на разположение на службите по заетостта в държавата членка на пребиваване в съответствие с втора алинея от посочения параграф, то получава обезщетения в съответствие със законодателството на държавата членка по пребиваване, както ако е било пълноправно осигурено срещу безработица в съответствие със законодателството в тази държава членка. Тези обезщетения се предоставят от институцията на държавата членка на пребиваване.

3.  Ако посоченото в параграф 1 или 2 напълно безработно лице не желае да се регистрира или да остане регистрирано в службите по заетостта в компетентната държава членка, след като е било регистрирано там, а предпочете да си търси работа в държавата членка на пребиваване или в държавата членка на последната си дейност, член 64 се прилага mutatis mutandis, с изключение на член 64, параграф 1, буква а). Компетентната институция може да удължи посочения в първото изречение на член 64, параграф 1, буква в) срок до края на периода, в който лицето има право на обезщетения.

3.  Ако посоченото в параграф 1 или 2 напълно безработно лице не желае да остане регистрирано в службите по заетостта в компетентната държава членка, след като е било регистрирано там, а предпочете да си търси работа в държавата членка на пребиваване или в държавата членка на последната си дейност, член 64 се прилага mutatis mutandis, с изключение на член 64, параграф 1, буква а). Компетентната институция може да удължи посочения в първото изречение на член 64, параграф 1, буква в) срок до края на периода, в който лицето има право на обезщетения.

4.  Напълно безработното лице, посочено в настоящия член, може в допълнение към предоставянето си на разположение на службите по заетостта на компетентната държава членка да бъде на разположение на службите по заетостта и в другата държава членка.

 

5.  Параграфи 2—4 не се прилагат за лица, които са безработни частично или през различни периоди.

 

 

5a.  Обезщетенията, предоставяни от институцията по пребиваване по параграф 2 продължават да бъдат за нейна сметка. Въпреки това, при условията на параграф 7, компетентната институция на държавата членка, на чието законодателство последно е било подчинено, възстановява на институцията по пребиваване пълния размер на обезщетенията, предоставени от последната институция през първите четири месеца. Условията за възстановяването на сумата се уреждат от регламента за изпълнение.

 

5б.  Периодът на възстановяване по параграф 5а се удължава до осем месеца, когато заинтересованото лице през предходните 24 месеца е завършило периоди на заетост или самостоятелна заетост от поне 12 месеца в държавата членка, на чието законодателство последно е бил подчинен, когато тези периоди биха били от значение за придобиване на права на обезщетения за безработица.

 

5в.  За целите на параграфи 5а и 5б, две или повече държави членки или техните компетентни органи, могат да предвидят други начини на възстановяване или да откажат всякакво възстановяване между институциите, намиращи се под тяхна юрисдикция.

Обосновка

Въвеждането на 12-месечен период преди един пограничен работник да може да кандидатства за обезщетения в държавата членка на последно осъществявана дейност може да доведе до допълнителни административни затруднения. Вместо това, като се предостави избор на пограничните работници да получават обезщетения за безработица от държавата членка на последно осъществявана дейност или от държавата членка на пребиваване, се намаляват административните затруднения и на съответното лице се дава възможност да търси работа в държавата членка, където има най-голям шанс да намери такава. В случай, че изменението бъде прието, следва да бъдат направени съответните промени в целия текст.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 23

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 68б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Паричните семейни обезщетения, които са предназначени да заместят доходите по време на периоди за гледане на малко дете и са изброени в част 1 от приложение XIII, се предоставят единствено на лице, което е субект на законодателството на компетентната държава членка, без да възникват производни права за такива обезщетения за членовете на семейството му . Член 68а от настоящия регламент не се прилага за такива обезщетения, нито компетентната институция е длъжна да вземе предвид искане, подадено от другия родител, от лице, което се приема за родител, или от институция, която упражнява настойничество върху детето или децата съгласно член 60, параграф 1 от регламента за изпълнение.

1.  Паричните семейни обезщетения, които са предназначени да заместят или да осигурят допълнителни доходи по време на периоди за гледане на малко дете и са изброени в част 1 от приложение XIII, се предоставят единствено на лице, което е субект на законодателството на компетентната държава членка, без да възникват производни права за такива обезщетения за членовете на семейството му. Член 68а от настоящия регламент се прилага за обезщетения в ситуации, при които отделният бенефициер на семейни обезщетения, служещи като заместител на доходи по време на отглеждане на малко дете, не изпълнява задълженията си за издръжка.

Обосновка

В случай, че правоимащото лице живее в държава членка, различна от тази на децата му, и ако лицето не изпълнява задълженията си за издръжка, компетентните органи могат съгласно предложението на Комисията повече да не предоставят обезщетението директно на децата или на другия родител. Тази ситуация следва да бъде избегната.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 23 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 71 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

23a.  В член 71 параграф 1 се заменя със следното:

1.  Административната комисия за координация на системите за социална сигурност (наричана по-долу „Административна комисия“) към Европейската комисия е съставена от по един правителствен представител от всяка държава членка, подпомагана, когато е необходимо, от съветници експерти. Представител на Европейската комисия участва в заседанията на Административната комисия със съвещателен глас.

1.   Административната комисия за координация на системите за социална сигурност (наричана по-долу „Административна комисия“) към Европейската комисия е съставена от по един правителствен представител от всяка държава членка, подпомагана, когато е необходимо, от съветници експерти. На заседанията на Административната комисия присъстват представител на Европейската комисия, представител на Европейския парламент, и ако е целесъобразно, представители на социалните партньори и бенефициерите, включително представители на организации на хората с увреждания, със съвещателен глас.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 75a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи правят необходимото техните институции да са запознати и да прилагат всички разпоредби, законодателни и други, включително решенията на Административната комисия, в областите, обхванати от настоящия регламент и регламента за изпълнение, и съгласно техните разпоредби.

1.  Компетентните органи правят необходимото в съответствие със своето национално право и/или практика техните съответни институции да са информирани и да прилагат всички разпоредби, законодателни и други, включително решенията на Административната комисия, в областите, обхванати от настоящия регламент и регламента за изпълнение.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 75a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С цел да се гарантира правилното определяне на приложимото законодателство компетентните органи насърчават сътрудничеството между институциите и инспекциите по труда в техните държави членки.

2.  С цел да се гарантира правилното определяне на приложимото законодателство компетентните органи насърчават сътрудничеството между съответните подходящи институции, като например инспекциите по труда и данъчните органи в техните държави членки.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 25

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 76 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на процедурата, която да бъде следвана, за да се осигурят еднакви условия за прилагане на членове 12 и 13 от настоящия регламент. В тези актове се установява стандартна процедура, в т.ч. срокове за:

1.  Комисията приема актове за изпълнение, като уточнява процедурата, която трябва да се следва, за да се осигурят еднакви условия за прилагане на членове 12 и 13 от настоящия регламент, както и на членове 14, 15 и 16 от регламента за изпълнение. В тези актове се установява стандартна процедура, в т.ч. срокове за:

–  издаването, формàта и съдържанието на преносим документ, който удостоверява кое законодателство в областта на социалната сигурност се прилага по отношение на притежателя;

–  издаването, електронния формàт със защита срещу подправяне и съдържанието, включително задължителните данни, на преносим документ, който удостоверява кое законодателство в областта на социалната сигурност се прилага по отношение на притежателя и който включва, когато такъв е наличен, единния европейски номер за социална сигурност;

  определяне на случаите, в които се издава такъв документ;

 

–  елементите, които трябва да се проверят преди такъв документ да бъде издаден;

–  елементите, които трябва да се проверят, преди такъв документ да бъде издаден, коригиран или отменен;

  отмяната на документа, ако точността и валидността му бъдат оспорени от компетентната институция на държавата членка на заетост.

 

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 25 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 79

 

Текст в сила

Изменение

 

25a.  Член 79 се заменя със следното:

Член 79

„Член 79

Финансиране на дейности в областта на социалното осигуряване

Финансиране на дейности в областта на социалното осигуряване

Във връзка с настоящия регламент и с регламента по прилагането, Европейската комисия може да финансира изцяло или частично:

Във връзка с настоящия регламент и с регламента за изпълнение, Европейската комисия може да финансира изцяло или частично:

a)   дейности, които имат за цел да подобрят обмена на информация между органите за социална сигурност и институции на държавите членки, в частност електронния обмен на данни;

a)  дейности, които имат за цел да подобрят обмена на информация между органите за социална сигурност и институции на държавите членки, в частност електронния обмен на данни, като например електронно свързване в мрежа за социална сигурност;

б)   всякакви други дейности, които имат за цел предоставяне на информацията на лицата, обхванати от настоящия регламент и техните представители, относно правата и задълженията, произтичащи от настоящия регламент, като се използват най-подходящите средства.

б)  всякакви други дейности, които имат за цел предоставяне на информацията на лицата, обхванати от настоящия регламент и техните представители, относно правата и задълженията, произтичащи от настоящия регламент, като се използват най-подходящите средства, като например единен европейски номер за социална сигурност.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член -88 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

26a.  Създава се следният член:

 

„Член -88

 

Издаване и оттегляне на преносими документи, удостоверяващи приложимото законодателство в областта на социалната сигурност

 

Комисията приема преди [...] делегирани актове в съответствие с член 88а за допълване на членове 12 и 13 от настоящия регламент и членове 14, 15 и 16 от регламента за изпълнение чрез установяване на стандартна процедура относно:

 

a)  определянето на случаите, в които се издават, коригират или отменят преносими документи, удостоверяващи законодателството в областта на социалната сигурност, приложимо за притежателя, както е посочено в член 76а; както и

 

б)  отмяната на подобен документ, ако точността и валидността му бъдат оспорени поради основателни причини от компетентната институция на държавата членка на заетост.“

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 88a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 88a

Член 88a

Упражняване на делегирането

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Делегираните правомощия по член 88 се предоставят на Европейската комисия за неопределен срок, считано от [дата на влизане в сила на Регламент (ЕС) xxxx].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член -88 и член 88, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент (ЕС) xxxx - COD 2016/397]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 88, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в настоящото решение. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член -88 и член 88, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в настоящото решение. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 88, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член -88 и член 88, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    107

Предложение за регламент

Приложение I – точка 7

Регламент (ЕО) № 883/2004

Приложение XII – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ПО СИЛАТА НА ДЕРОГАЦИЯ ОТ ЧЛЕН 35А, ПАРАГРАФ 1 ОТ ГЛАВА 1А

ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ПО СИЛАТА НА ДЕРОГАЦИЯ ОТ ЧЛЕН 33А, ПАРАГРАФ 1 ОТ ГЛАВА 1

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Съображение 13

 

Текст в сила

Изменение

 

-1.  Съображение 13 се заменя със следното:

(13)   Настоящият регламент предвижда мерки и процедури за насърчаване на мобилността на заетите и безработните лица. Погранични работници, които са станали напълно безработни, могат да се регистрират към службите по заетостта както в държавата на пребиваване, така и в държавата членка, където последно са били заети. Но при всички случаи те следва да имат право на обезщетения само от държавата-членка на пребиваване.

„(13) Настоящият регламент предвижда мерки и процедури за насърчаване на мобилността на заетите и безработните лица. Погранични работници, които са станали напълно безработни, могат да се регистрират към службите по заетостта както в държавата на пребиваване, така и в държавата членка, където последно са били заети.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 987/2009

Съображение 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  За да се защитят правата на засегнатите лица, държавите членки следва да гарантират, че данните в заявките и отговорите са необходими и пропорционални за правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на настоящия регламент, в съответствие с европейското законодателство за защита на данните. Отнемането на правото на обезщетение не следва да се извършва автоматично в резултат на обмена на данни, а всяко решение, взето въз основа на обмена на данни, трябва да зачита основните права и свободи на съответното физическо лице, да е основано на достатъчно факти и да може да подлежи на обжалване.

(26)  За да се защитят правата на засегнатите лица, държавите членки следва да гарантират, че данните в заявките и отговорите са необходими и пропорционални за правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на настоящия регламент, в съответствие с европейското законодателство за защита на данните. По отношение на обработката на лични данни в съответствие с настоящия регламент се прилагат достиженията на правото на Съюза относно защитата на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) № 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета1a. Отнемането на правото на обезщетение не следва да се извършва автоматично в резултат на обмена на данни, а всяко решение, взето въз основа на обмена на данни, трябва да зачита основните права и свободи на съответното физическо лице, да е основано на достатъчно факти и да може да подлежи на обжалване.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Обосновка

В съответствие с бележките на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 1 – параграф 2 – буква д а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„измама“ означава всяко преднамерено действие или бездействие с цел получаване на социалноосигурителни обезщетения или избягване на плащане на вноски за социално осигуряване, в противоречие с правото на дадена държава членка;“.

„дa)  „измама“ означава всяко преднамерено действие или бездействие с цел получаване на социалноосигурителни обезщетения или избягване на плащане на вноски за социално осигуряване, в противоречие с правото на дадена държава членка, в съответствие с основния регламент или с регламента за изпълнение;“

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 2 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато правата или задълженията на дадено лице, за което са приложими основният регламент и регламентът за изпълнение, са установени или определени, компетентната институция може да изисква от институцията в държавата членка на пребиваване или престой да предостави лични данни за това лице. Искането за данни и свързания с него отговор се отнасят до информация, която да даде възможност на компетентната държава членка да установи неточност във фактите, на които се основава даден документ или решение за определяне на правата и задълженията на дадено лице по силата на основния регламент или регламента за изпълнение. Искане може да бъде направено и когато няма съмнение относно валидността или точността на информацията, която се съдържа в документа или на която се основава решението в конкретен случай. Искането за информация и отговорът към него трябва да бъдат необходими и пропорционални.

5.  Когато правата или задълженията на дадено лице, за което са приложими основният регламент и регламентът за изпълнение, са установени или определени, компетентната институция може да изисква от институцията в държавата членка на пребиваване или престой да предаде лични данни за това лице, в съответствие със смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Искането за данни и свързания с него отговор се ограничават до информация, която да даде възможност на компетентната държава членка да установи неточност във фактите, на които се основава даден документ или решение за определяне на правата и задълженията на дадено лице по силата на основния регламент или регламента за изпълнение. Искане може да бъде направено и когато няма съмнение относно валидността или точността на информацията, която се съдържа в документа или на която се основава решението в конкретен случай. Искането за информация и отговорът към него трябва да бъдат обосновани, необходими и пропорционални.

Обосновка

В съответствие с бележките на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 2 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Административната комисия съставя подробен списък на видовете данни в заявките и отговорите, които могат да бъдат направени съгласно параграф 5, а Европейската комисия дава на този списък необходимата гласност. Разрешени са единствено данните и отговорите, поместени в списъка.

6.  Административната комисия съставя подробен списък на видовете данни в заявките и отговорите, които могат да бъдат направени съгласно параграф 5, определя кои субекти имат право да отправят такива искания и установява приложимите процедури и гаранции. Европейската комисия дава на този списък необходимата гласност. Разрешени са единствено данните и отговорите, поместени в списъка.

Обосновка

В съответствие с бележките на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 5 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Документи, които са издадени от институция на държава членка и показват положението на дадено лице за целите на прилагането на основния регламент и на регламента за изпълнение, и подкрепящите доказателства, въз основа на които са издадени документите, се приемат от институциите на останалите държави членки, доколкото не са отнети или обявени за невалидни от държавата членка, в която са били издадени. Тези документи са валидни само ако в тях са попълнени всички раздели, посочени като задължителни.

1.  Документи, които са издадени от институция на държава членка и показват положението на дадено лице за целите на прилагането на основния регламент и на регламента за изпълнение, и подкрепящите доказателства, въз основа на които са издадени документите, се приемат от институциите на останалите държави-членки, при условие че не са отнети или обявени за невалидни от държавата членка, в която са били издадени. Тези документи са валидни само ако в тях са попълнени всички раздели, посочени като задължителни.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 5 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При съмнение относно валидността на документ или точността на фактите, на които той се основава, институцията на държавата членка, която получава документа, отправя питане до издаващата институция за необходимите разяснения и, когато е уместно, отнемането на този документ.

2.  При съмнение относно валидността на документ или точността на фактите, на които той се основава, институцията на държавата членка, която получава документа, отправя питане до издаващата институция за необходимите разяснения и, когато е уместно, отнемането на този документ.

a)  При получаването на такова искане институцията, издала документа, преценява отново основанията за издаването му и, при необходимост, го отнема или коригира в срок от 25 работни дни от датата на получаване на искането. При разкриване на случай на неоспорима измама, извършена от заявителя на документа, издаващата институция следва незабавно да отнеме или да коригира документа, при това с обратно действие.

a)  При получаването на такова искане институцията, издала документа, преценява отново основанията за издаването му и, при необходимост, го отнема или коригира в срок от 25 работни дни от датата на получаване на искането. При разкриване на случай на неоспорима измама, извършена от заявителя на документа, издаващата институция следва незабавно да отнеме или да коригира документа, при това с обратно действие.

б)  Ако при преразглеждането на основанията за издаването на документа издаващата институция не е в състояние да открие грешка, тя изпраща на институцията, отправила искането, всички подкрепящи доказателства в срок от 20 работни дни от датата на получаване на искането. При спешни случаи, когато причините за спешността са посочени ясно в искането, това трябва да бъде направено в срок от два работни дни от получаването на искането, независимо от обстоятелството, че издаващата институция може да не е приключила с преценката си съгласно буква а) по-горе.

б)  Ако при преразглеждането на основанията за издаването на документа издаващата институция не е в състояние да открие грешка, тя изпраща на институцията, отправила искането, всички подкрепящи доказателства в срок от 25 работни дни от датата на получаване на искането. При случаи, които са спешни за целите на защитата на правата на заинтересованото лице, това трябва да бъде направено в срок от два работни дни от получаването на искането, независимо от обстоятелството, че издаващата институция може да не е приключила с преценката си съгласно буква а) по-горе.

в)  Ако след получаване на подкрепящите доказателства институцията, отправила искането, продължава да има съмнения относно валидността на документ или точността на фактите, върху които се основават съдържащите се в него сведения, тя може да представи доказателства в полза на това и да отправи искане за допълнителни разяснения и, когато е уместно, за отнемането на този документ от издаващата институция в съответствие в процедурата и сроковете, посочени по-горе.

в)  Ако след получаване на подкрепящите доказателства институцията, отправила искането, продължава да има съмнения относно валидността на документ или точността на фактите, върху които се основават съдържащите се в него сведения, тя представя доказателства в полза на това и да отправи искане за допълнителни разяснения и, когато е уместно, за отнемането на този документ от издаващата институция в съответствие в процедурата и сроковете, посочени по-горе.

 

вa)  Когато издаващата институция не отговори в рамките на приложимия срок, посочен в буква б), и когато има съмнение относно валидността на преносим документ, удостоверяващ приложимото за притежателя законодателство в областта на социалната сигурност, или точността на фактите, на които те се основават, отправилата искането институция информира издаващата институция за това положение и може да поиска депозит, равен на вноските, които държавата членка, в която се извършва дейността, би получила в съответствие с член 73, параграф 3, ако законодателството на последната е приложимо. Този депозит се прехвърля обратно на първата държава членка, ако се установи, че заинтересованото лице е субект на законодателството на тази държава членка. Ако се установи, че заинтересованото лице е субект на законодателството на държавата членка, в която се извършва дейността, депозитът, прехвърлен на тази държава, се взема предвид за целите на уреждането на вноските в съответствие с член 73, параграф 3.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 5 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

7a.  В член 5 параграф 4 се заменя със следното:

4.  Ако не бъде постигнато споразумение между съответните институции, въпросът може да бъде отнесен до Административната комисия посредством компетентните органи не по-рано от един месец след датата, на която институцията, получила документа, е отправила искането си. Административната комисия полага усилия за отстраняване на различията в становищата в срок от шест месеца от датата, на която въпросът е бил отнесен до нея.

4.  Ако не бъде постигнато споразумение между съответните институции, въпросът може да бъде отнесен до Административната комисия посредством компетентните органи. Административната комисия отстранява различията в становищата в срок от три месеца от датата, на която въпросът е бил отнесен до нея. Съответните компетентни органи и институции вземат необходимите мерки за прилагането на решението на Административната комисия, без да се засяга правото на съответните органи, институции и лица да прибягнат до процедурите и съдилищата, предвидени в законодателството на държавите членки, в настоящия регламент или в Договорите.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7 б (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 5 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б.  В член 5 се добавя следният параграф 4а:

 

„4а   Независимо от параграфи 1 и 2, ако институцията, отправила искането, е получила доказателство, събрани в хода на съдебно разследване, доказващо, че документ, удостоверяващ законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага за притежателя, или точността на фактите, на които те се основават, е бил получен в резултат на измама, тя отправя искане към издаващата институция да отмени или коригира този документ в срок от 25 работни дни от получаването на искането. Издаващата институция следва незабавно да отмени или да коригира документа с обратно действие. Ако издаващата институция не отмени, нито коригира съответния документ в съответствие с първа алинея, институцията, отправила искането, може да се обърне към даден национален съд, за да реши дали съответният документ може да не бъде взет под внимание въз основа на измама.“

Обосновка

.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7 в (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 6 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

7в.  В член 6 параграф 3 се заменя със следното:

3.   Когато между съответните институции и органи не се постигне споразумение, въпросът може да бъде отнесен до Административната комисия посредством компетентните органи не по-рано от един месец след датата, на която са възникнали различията в становищата, посочени в параграфи 1 или 2. Административната комисия се стреми да отстрани различията в становищата в срок от шест месеца от датата, на която въпросът е бил отнесен до нея.

„3.   Когато между съответните институции и органи не се постигне споразумение в срок от три месеца след датата, на която са възникнали различията в становищата, въпросът се отнася до Административната комисия посредством компетентните органи не по-рано от един месец след датата, на която са възникнали различията в становищата, посочени в параграфи 1 или 2. Административната комисия се стреми да отстрани различията в становищата в срок от шест месеца от датата, на която въпросът е бил отнесен до нея.“

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7 г (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 7 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7г.  В член 7 се създава следният параграф:

 

„1a.   Предварителното изчисление на дадено обезщетение или вноска, посочени в параграф 1, се извършва не по-късно от един месец след подаване на искането от съответното лице.“

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7 д (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 11 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

7д.  В член 11 параграф 1 се заменя със следното:

1.   При различия в становищата на институциите на две или повече държави-членки относно определяне на пребиваването на лице, за което се прилага основният регламент, тези институции установяват с взаимно съгласие центъра на интересите на съответното лице въз основа на цялостна оценка на наличната и информация относно релевантните факти, които може по целесъобразност да включват:

„1.  При различия в становищата на институциите на две или повече държави членки относно определяне на пребиваването на лице, за което се прилага основният регламент, тези институции, не по-късно от три месеца след датата, на която са възникнали различията в становищата, установяват с взаимно съгласие центъра на интересите на съответното лице въз основа на цялостна оценка на наличната и информация относно релевантните факти, които може по целесъобразност да включват:“

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 14 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел прилагането на член 12, параграф 1 от основния регламент „лице, което осъществява дейност като наето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е командировано от този работодател по смисъла на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги или изпратено от този работодател в друга държава членка“ включва лице, което е наето с цел да бъде командировано или изпратено в друга държава членка, при условие че непосредствено преди лицето да започне работа спрямо него вече се е прилагало законодателството на изпращащата държава членка в съответствие с дял II от основния регламент.

1.  С цел прилагането на член 12, параграф 1 от основния регламент „лице, което осъществява дейност като наето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е изпратено от този работодател в друга държава членка“ включва лице, което е наето с цел да бъде изпратено в друга държава членка, при условие че непосредствено преди лицето да започне работа спрямо него вече се е прилагало законодателството на изпращащата държава членка в съответствие с дял II от основния регламент.

Обосновка

В изменението са включени критериите за определяне на значителни по обхват дейности от Директива 2014/67/ЕС.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква a а (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 14 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

aа)  Параграф 2 се заменя със следното:

2. За целите на прилагането на член 12, параграф 1 от основния регламент, изразът „което обичайно осъществява дейността си в нея“ се отнася до работодател, който обичайно извършва значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности, на територията на държавата членка, в която е установен, като се вземат под внимание всички критерии, характерни за дейностите, извършвани от въпросното предприятие. Приложимите критерии трябва да отговарят на специфичните характеристики на всеки работодател и на действителния характер на извършваните дейности.

„2.  За целите на прилагането на член 12, параграф 1 от основния регламент, изразът „което обичайно осъществява дейността си в нея“ се отнася до работодател, който обичайно извършва значителни по обхват дейности. За определяне на това, дали едно предприятие действително извършва значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски и/или административни дейности, компетентните органи, като вземат предвид по-дълъг период от време, извършват цялостна оценка на всички фактически елементи, които окачествяват дейностите, извършвани от дадено предприятие в държавата членка на установяване. Тези елементи могат да включват по-специално:

 

a)  мястото, където предприятието е регистрирало своето седалище или администрация, използва помещения за своята дейност, плаща данъци и вноски за социална сигурност и, когато е приложимо в съответствие с националното право, притежава разрешение за професионална дейност или е регистрирано към търговските палати или браншовите организации;

 

б)  мястото, където са наети на работа работниците и от което са изпратени;

 

в)  правото, което се прилага към договорите, сключени между предприятието и неговите работници, от една страна, и между предприятието и неговите клиенти, от друга страна;

 

г)  мястото, където предприятието извършва значителна част от своята стопанска дейност и където работи неговият административен персонал;

 

д)  броя на изпълнени договори и/или размера на оборота, осъществен в държавата членка по установяване, като се взема предвид специфичното положение на, наред с другото, новосъздадените предприятия и МСП.“

Обосновка

В изменението са включени критериите за определяне на значителни по обхват дейности от Директива 2014/67/ЕС.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква a б (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 14 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  параграф 3 се заменя със следното:

3. За целите на прилагането на член 12, параграф 2 от основния регламент, изразът „което обичайно осъществява дейност като самостоятелно заето лице“ се отнася до лице, което обичайно извършва значителни по обхват дейности на територията на държавата-членка, в която е установено. По-специално, това лице трябва да е упражнявало дейността си определено време преди датата, на която би искало да се възползва от разпоредбите на същия член, като за всеки период, в който упражнява временна дейност в друга държава-членка, трябва да продължи да отговаря на изискванията за упражняване на дейността си в държавата-членка, в която е установено, за да може да я извършва след завръщането си.

„3. За целите на прилагането на член 12, параграф 2 от основния регламент, изразът „което обичайно осъществява дейност като самостоятелно заето лице“ се отнася до лице, което обичайно извършва значителни по обхват дейности на територията на държавата-членка, в която е установено. По-специално, това лице трябва да е упражнявало достатъчна дейност определено време преди датата, на която би искало да се възползва от разпоредбите на същия член, като за всеки период, в който упражнява временна дейност в друга държава членка, трябва да продължи да отговаря на изискванията за упражняване на дейността си в държавата членка, в която е установено, за да може да я извършва след завръщането си.

Обосновка

В изменението са включени критериите за определяне на значителни по обхват дейности от Директива 2014/67/ЕС.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква a в (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 14 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ав)  След параграф 4 се създава следният параграф:

 

„4а  За целите на прилагането на член 12, параграф 1, буква в) и член 12, параграф 2, буква в) от основния регламент „служебно пътуване“ означава временна дейност, свързана със стопанските интереси на работодателя, която не включва предоставянето на услуги или доставката на стоки, като например посещение на вътрешни и външни бизнес срещи, посещение на конференции и семинари, договаряне на търговски сделки, извършване на продажби или маркетингови дейности, провеждане на вътрешни или клиентски одити, проучване на бизнес възможности или посещение и получаване на обучение.“

Обосновка

В изменението са включени критериите за определяне на значителни по обхват дейности от Директива 2014/67/ЕС.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 14 – параграф 8 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  След параграф 8 се създава следният параграф:

 

„8a.  С цел прилагането на член 13, параграф 1, буква б) от основния регламент най-големият дял от неговите дейности се определя, като се съпоставят средно положените часове труд на седмица във всяка държава членка, където лицето извършва дейност.“

Обосновка

В изменението са включени критериите за определяне на значителни по обхват дейности от Директива 2014/67/ЕС.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 14 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  параграф 10 се заменя със следното:

10.  За определяне на приложимото законодателство по параграфи 7 и 8, съответните институции отчитат предполагаемото бъдещо положение през следващите 12 календарни месеца.

„10.  Определянето на приложимото законодателство по смисъла на член 13 от основния регламент трябва да бъде осъществено за не по-дълъг период от 24 месеца. След този период приложимото законодателство се оценява отново по отношение на положението, в което се намира работника.“

Обосновка

В изменението са включени критериите за определяне на значителни по обхват дейности от Директива 2014/67/ЕС.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 8 a (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 15 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

8a.   В член 15 параграф 1 се заменя със следното:

1. Освен ако в член 16 от регламента за изпълнение не е предвидено друго, когато дадено лице упражнява дейността си в държава членка, различна от компетентната държава членка съгласно дял II от основния регламент, работодателят, или когато става въпрос за лице, което не упражнява дейност като заето лице съответното лице информира, при възможност предварително, компетентната институция на държавата членка, чието законодателство се прилага. Тази институция издава на съответното лице атестацията, посочена в член 19, параграф 2 от регламента по прилагане, и незабавно предоставя информация относно приложимото по отношение на това лице законодателство, съгласно член 11, параграф 3, буква б) или член 12 от основния регламент, на институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, в която се осъществява дейността.

„1.  Освен ако в член 16 от регламента за изпълнение не е предвидено друго, когато дадено лице упражнява дейността си в държава членка или повече от една държава членка, различна(и) от компетентната държава членка съгласно дял II от основния регламент, работодателят, или когато става въпрос за лице, което не упражнява дейност като заето лице съответното лице информира предварително компетентната институция на държавата членка, чието законодателство се прилага. Тази институция незабавно предоставя информация относно приложимото законодателство спрямо съответното лице, съгласно член 11, параграф 3, буква б) или член 12 или 13 от основния регламент, на заинтересованото лице и на институцията, определена от компетентния орган на държавата членка, в която се упражнява дейността.

 

 

 

1a.  За целите на прилагането на член 12, работодателят или, когато дадено лице не упражнява дейност като заето лице, съответното лице информира предварително компетентната институция на държавата членка, чието законодателство се прилага.

 

Освен ако упражняваната дейност не се отнася за служебно пътуване, тази компетентна институция извършва, в срок от 20 работни дни от уведомлението, следното:

 

a)  оценява дали са изпълнени условията за продължаване на прилагането на законодателството на съответната държава членка;

 

б)  издава атестацията, посочена в член 19, параграф 2 от регламента за изпълнение, на съответното лице;

 

в)  предоставя информация относно законодателството, приложимо за работника или самостоятелно заетото лице, съгласно член 12 от основния регламент, на институцията, определена от компетентния орган на държавата членка, в която се упражнява дейността.

 

По искане на компетентната институция на държавата членка, в която се извършва дейността, уведомената компетентна институция съобщава не само резултатите, но и пълните подробности относно оценката, посочена във втора алинея, буква а).

 

Когато уведомената компетентна институция не успее да предостави тази оценка на институцията на държавата членка, в която се извършва дейността, тя заплаща дневна такса, равна на вноските, които последната би получила, ако е приложимо законодателството на уведомената компетентна институция.

 

По време на оценката, посочена в алинея втора, буква а), заинтересованият работник или самостоятелно заето лице остава субект на законодателството на държавата членка на уведомената компетентна институция.

 

Когато, след оценката, посочена в алинея втора, буква а), заинтересованият работник или самостоятелно заето лице се счита за субект на законодателството на държавата членка, в която се упражнява дейността, законодателството на тази държава членка се прилага със задна дата и съответно се възстановяват и плащат вноски.“

 

 

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 15 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9а.  Създава се следният член:

 

„Член 15а

 

Предоставяне на атестация

 

1.  С цел да се гарантира своевременното предоставяне на атестацията, посочена в член 19, параграф 2, за целите на член 15, параграф 1, се прилагат административното сътрудничество и взаимопомощ, посочени в член 15, параграф 1 посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

2.  Държавите членки гарантират, че атестациите, посочени в член 19, параграф 2, се издават на заинтересованите лица и на работодателите по електронен път.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (OВ L 316, 14.11.2012 г., стp. 1).“

Обосновка

За момента не всички държави членки издават в електронен формат PDA1 формулярите, нито пък ги предоставят своевременно на приемащата държава членка. Това води до забавяния, които са в тежест на заинтересованите граждани и работодатели. С цел насърчаване на свободното движение и подобряване на сътрудничеството в областта на социалната сигурност държавите членки следва да издават документа в електронен формат. За сътрудничеството държавите членки следва да използват ИСВП, която е разработена точно, за да подобрява сътрудничеството по трансгранични въпроси.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 16 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако тази институция установи, че се прилага законодателството на друга държава членка, тя взема временно решение и незабавно уведомява за това си решение институцията на държавата членка, която счита за компетентна. Решението става окончателно в срок от два месеца след като институцията, определена от компетентните органи на съответната държава членка, е била информирана за него, освен ако тази институция не информира първата институция и заинтересованите лица, че все още не може да приеме временното определяне или че е на друго мнение по този въпрос.

3.  Ако тази институция установи, че се прилага законодателството на друга държава членка, тя взема временно решение и незабавно уведомява за това си решение институцията на държавата членка, която счита за компетентна. Решението става окончателно в срок от два месеца след като институцията, определена от компетентните органи на съответната държава членка, е била информирана за него, освен ако тази институция не информира първата институция и заинтересованите лица и работодатели, че все още не може да приеме временното определяне или че е на друго мнение по този въпрос.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 16 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентната институция на държавата членка, чието законодателство е определено за приложимо временно или окончателно, незабавно уведомява за това съответното лице и/или неговия работодател.

5.  Компетентната институция на държавата членка, чието законодателство е определено за приложимо временно или окончателно, незабавно уведомява за това съответното лице и неговия работодател.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 19 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато това е необходимо за упражняването на законодателни правомощия на национално равнище или на равнището на Съюза, съответната информация относно социалноосигурителните права и задължения на засегнатите лица се обменя директно между компетентните институции и инспекциите по труда, имиграционните или данъчните органи на засегнатите държави; този обмен може да включва обработването на лични данни за цели, различни от упражняването или защитата на правата и задълженията по силата на основния регламент и на настоящия регламент, по-специално, за да се гарантира спазването на съответните правни задължения в областта на труда, здравеопазването и безопасността, имиграцията и данъчното право. Допълнителни условия се установяват с решение на Административната комисия.

4.  Когато това е необходимо за упражняването на законодателни правомощия на национално равнище или на равнището на Съюза, съответната информация относно социалноосигурителните права и задължения на засегнатите лица се обменя директно между компетентните институции и инспекциите по труда, имиграционните или данъчните органи на засегнатите държави, при пълно зачитане на неприкосновеността на личния живот; този обмен може да включва обработването на лични данни за цели, различни от упражняването или защитата на правата и задълженията по силата на основния регламент и на настоящия регламент, единствено за да се гарантира спазването на съответните правни задължения в областта на труда, здравеопазването и безопасността, имиграцията и данъчното право. Органите, отговарящи за социалноосигурителните данни, информират субектите на данни за предаването на тези данни на друг публичен административен орган и за целта(ите) на допълнителното обработване, в съответствие с принципа на справедливото обработване, посочен в член 6 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a , и член 5, параграф 1), буква а) от Регламент (ЕС) 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета. В съответствие с член 11, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 95/46/ЕО и с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 679/2016 органите, на които се предават социалноосигурителните данни, информират субектите на данни относно самоличността си, целта(ите) на обработването и категориите обработвани данни. Допълнителни условия се установяват с решение на Административната комисия.

 

_____________

 

1a Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

Регламент (ЕС) 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Обосновка

В съответствие с бележките на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 20 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

11а.  В член 20 параграф 1 се заменя със следното:

1.   Съответните институции съобщават на компетентната институция на държавата-членка, чието законодателство се прилага за дадено лице по силата на дял II от основния регламент, необходимата информация за установяване на датата, на която същото законодателство става приложимо, и вноските, които това лице и неговият(ите) работодател(и) са длъжни да плащат съгласно това законодателство.

„1.   Съответните институции съобщават на компетентната институция на държавата-членка, чието законодателство се прилага за дадено лице по силата на дял II от основния регламент, необходимата информация за установяване на датата, на която същото законодателство става приложимо, и вноските, които това лице и неговият(ите) работодател(и) са длъжни да плащат съгласно това законодателство и Директива 96/71/ЕО за изчисляването на вноските въз основа на изплатеното възнаграждение.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 20a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  След член 20 се вмъква следният член 20а:

заличава се

„Член 20a

 

Правомощия за приемане на актове за изпълнение

 

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на процедурата, която да бъде следвана, за да се осигурят еднакви условия за прилагането на членове 12 и 13 от основния регламент. В тези актове се установява стандартна процедура, в т.ч. срокове за:

 

  издаването, формàта и съдържанието на преносим документ, който удостоверява кое законодателство в областта на социалната сигурност се прилага по отношение на притежателя;

 

  определяне на случаите, в които се издава такъв документ;

 

  елементите, които трябва да се проверят преди такъв документ да бъде издаден;

 

  оттеглянето на документа, ако точността и валидността му бъдат оспорени от компетентната институция на държавата членка на заетост.

 

2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/201154.

 

3. Комисията се подпомага от Административната комисия, която е комисия по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.“

 

_________________________________

 

54 ОВ L 55, 28.2.2011, p. 13-18.

 

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 987/2009

Дял III – глава 1 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обезщетения за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата и обезщетения за дългосрочни грижи.

Обезщетения за болест, за дългосрочни грижи, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 22 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

13а.  В член 22 параграф 1 се заменя със следния текст:

 

 

1.  Компетентните органи или институции гарантират, че осигурените лица имат достъп до необходимата информация относно процедурите и условията за предоставяне на обезщетения в натура, в случаите когато такива обезщетения се получават на територията на държава членка, различна от държавата на компетентната институция.

1.  Компетентните органи или институции гарантират, че осигурените лица имат достъп до необходимата информация относно процедурите и условията за предоставяне на обезщетения в натура, в случаите когато такива обезщетения се получават на територията на държава членка, различна от държавата на компетентната институция. С цел улесняване на координацията на обезщетенията за дългосрочни грижи, Комисията предоставя информация за това коя институция отговаря за кой вид обезщетение във всяка държава членка.

 

 

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 23 – последно изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14.  В края на член 23 се добавя следното изречение:

заличава се

„Тази разпоредба се прилага mutatis mutandis за обезщетенията за дългосрочни грижи“.

 

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14 a (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 23

 

Текст в сила

Изменение

 

14а.  Член 23 се заменя със следното:

Член 23

Член 23

Режим, който се прилага в случаите на повече от един режим в държавата членка на пребиваване или престой

Режим, който се прилага в случаите на повече от един режим в държавата членка на пребиваване или престой

Ако законодателството на държавата-членка на пребиваване или престой обхваща повече от една схема на осигуряване за болест, майчинство и за гледане на малко дете от бащата, за повече от една категории осигурени лица, приложимите разпоредби по силата на член 17, член 19, параграф 1 и членове 20, 22, 24 и 26 от основния регламент са разпоредбите на законодателството относно общата схема за заети лица.

Ако законодателството на държавата членка на пребиваване или престой обхваща повече от една схема на осигуряване за болест, за дългосрочни грижи, за майчинство и за гледане на малко дете от бащата за повече от една категория осигурени лица, приложимите разпоредби по силата на член 17, член 19, параграф 1 и членове 20, 22, 24 и 26 от основния регламент са разпоредбите на законодателството относно общата схема за заети лица.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 15

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 24 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15.  В член 24, параграф 3 думите „и 26” се заменят с ”, 26 и 35а”.

заличава се

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 15 a (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 25 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

15а.  В член 25 параграф 1 се заменя със следния текст:

1.   За целите на прилагането на член 19 от основния регламент осигуреното лице представя пред осигуряващите здравни услуги в държавата-членка на престой документ, издаден от компетентната институция, удостоверяващ правото му на обезщетения в натура. Ако осигуреното лице не разполага с подобен документ, институцията по мястото на престой се свързва, при поискване или ако е необходимо, с компетентната институция, за да получи такъв документ.“

„1.  За целите на прилагането на член 19 от основния регламент осигуреното лице представя пред осигуряващите здравни услуги или дългосрочни грижи в държавата членка на престой документ, издаден от компетентната институция, удостоверяващ правото му на обезщетения в натура. Ако осигуреното лице не разполага с подобен документ, институцията по мястото на престой се свързва, при поискване или ако е необходимо, с компетентната институция, за да получи такъв документ.“

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 15 б (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 25 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

15б.  В член 25 параграф 3 се заменя със следното:

3.  Обезщетенията в натура, посочени в член 19, параграф 1 от основния регламент се отнасят за обезщетенията в натура, които са предоставяни в държавата-членка на престой, в съответствие с нейното законодателство, необходимостта от които е медицински обоснована, с оглед на това да се избегне принудителното връщане на осигуреното лице в компетентната държава-членка преди края на предвидената продължителност на престоя, с цел получаване на необходимото лечение.

„3.  Обезщетенията в натура, посочени в член 19, параграф 1 от основния регламент, се отнасят за обезщетенията в натура, които са предоставяни в държавата членка на престой, в съответствие с нейното законодателство, необходимостта от които е медицински обоснована или се дължи на нуждата от дългосрочни грижи, с оглед на това да се избегне принудителното връщане на осигуреното лице в компетентната държава членка преди края на предвидената продължителност на престоя, с цел получаване на необходимото лечениеили дългосрочни грижи.“

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 15 в (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 26

 

Текст в сила

Изменение

 

15в.  Член 26 се заменя със следното:

Член 26

„Член 26

Лечение по график

Лечение по график

А. Процедура за получаване на разрешение

А. Процедура за получаване на разрешение

1.  За целите на прилагането на член 20, параграф 1 от основния регламент осигуреното лице представя на институцията по мястото на престой документ, издаден от компетентната институция. За целите на настоящия член, компетентната институция означава институцията, която поема разходите за лечението по график; За целите на настоящия член компетентната институция означава институцията, която поема разходите за лечението по график или за дългосрочните грижи в случаите, посочени в член 20, параграф 4 и член 27, параграф 5 от основния регламент, при които обезщетенията в натура, предоставени в държавата членка на пребиваване, се възстановяват въз основа на фиксирани суми, компетентната институция означава институцията по мястото на пребиваване.

1.  За целите на прилагането на член 20, параграф 1 от основния регламент осигуреното лице представя на институцията по мястото на престой документ, издаден от компетентната институция. За целите на настоящия член, компетентната институция означава институцията, която поема разходите за лечението по график или дългосрочните грижи; За целите на настоящия член компетентната институция означава институцията, която поема разходите за лечението по график или за дългосрочните грижи в случаите, посочени в член 20, параграф 4 и член 27, параграф 5 от основния регламент, при които обезщетенията в натура, предоставени в държавата членка на пребиваване, се възстановяват въз основа на фиксирани суми, компетентната институция означава институцията по мястото на пребиваване.

2.  Ако осигуреното лице не пребивава в компетентната държава членка, то отправя искане за получаване на разрешение от институцията по мястото на пребиваване, която незабавно го препраща на компетентната институция. В този случай, институцията по мястото на пребиваване удостоверява с декларация дали условията, изложени в член 20, параграф 2, второ изречение от основния регламент, са изпълнени в държавата членка на пребиваване. Компетентната институция може да откаже да даде исканото разрешение само ако в съответствие с оценката, извършена от институцията по мястото на пребиваване, условията, уредени в член 20, параграф 2, второ изречение от основния регламент, не са изпълнени в държавата-членка на пребиваване на осигуреното лице, или в случай че същото лечение може да бъде осигурено в самата компетентна държава-членка, в рамките на медицински обоснован срок, като се вземе предвид здравословното състояние на съответното лице към момента и вероятното протичане на болестта му. Компетентната институция уведомява институцията на държавата членка на пребиваване за своето решение. При липса на отговор в сроковете, определени от нейното национално законодателство, разрешението се счита за предоставено от компетентната институция.

2.  Ако осигуреното лице не пребивава в компетентната държава членка, то отправя искане за получаване на разрешение от институцията по мястото на пребиваване, която незабавно го препраща на компетентната институция. В този случай, институцията по мястото на пребиваване удостоверява с декларация дали условията, изложени в член 20, параграф 2, второ изречение от основния регламент, са изпълнени в държавата членка на пребиваване. Компетентната институция може да откаже да даде исканото разрешение, само ако в съответствие с оценката, извършена от институцията по мястото на пребиваване, условията, изложени в член 20, параграф 2, второ изречение от основния регламент, не са изпълнени в държавата членка на пребиваване на осигуреното лице, или в случай че същото лечение или дългосрочни грижи могат да бъдат осигурени в самата компетентна държава членка, в рамките на медицински обоснован срок или на базата на нуждата от дългосрочни грижи, като се вземе предвид здравословното състояние на съответното лице към момента или нуждата от дългосрочни грижи и вероятното протичане на болестта му. Компетентната институция уведомява институцията на държавата членка на пребиваване за своето решение. При липса на отговор в сроковете, определени от нейното национално законодателство, разрешението се счита за предоставено от компетентната институция.

3.  Ако осигурено лице, което не пребивава в компетентната държава членка, се нуждае от спешно жизнено необходимо лечение и разрешението не може да бъде отказано в съответствие с член 20, параграф 2, второ изречение от основния регламент, то разрешението се предоставя от институцията по мястото на пребиваване от името на компетентната институция, която незабавно бива уведомена от институцията по мястото на пребиваване. Компетентната институция приема констатациите и възможностите за лечение, посочени от лекарите, одобрени от институцията по мястото на пребиваване, която издава разрешението относно нуждата от спешно жизнено необходимо лечение.

3.  Ако осигурено лице, което не пребивава в компетентната държава членка, се нуждае от спешно жизнено необходимо лечение и разрешението не може да бъде отказано в съответствие с член 20, параграф 2, второ изречение от основния регламент, то разрешението се предоставя от институцията по мястото на пребиваване от името на компетентната институция, която незабавно бива уведомена от институцията по мястото на пребиваване. Компетентната институция приема констатациите и възможностите за лечение, посочени от лекарите, одобрени от институцията по мястото на пребиваване, която издава разрешението относно нуждата от спешно жизнено необходимо лечение.

4.  Във всеки един момент по време на процедурата за издаване на разрешение компетентната институция запазва правото да изиска осигуреното лице да бъде прегледано от посочен от нея лекар в държавата-членка на престой или пребиваване.

4.  Във всеки един момент по време на процедурата за издаване на разрешение компетентната институция запазва правото да изиска осигуреното лице да бъде прегледано, в случай на нужда от дългосрочни грижи, от лекар или друг специалист по неин избор в с на престой или пребиваване.

5.  Без да се засяга решението относно разрешението, институцията по мястото на престой уведомява компетентната институция, ако се окаже медицински целесъобразно да се допълни лечението, обхванато от действащото разрешение.

5.  Без да се засяга решението относно разрешението, институцията по мястото на престой уведомява компетентната институция, ако се окаже целесъобразно по медицински причини или във връзка с нуждата от грижи да се допълни лечението, обхванато от действащото разрешение.

Б.  Покриване на разходите за обезщетенията в натура, извършени от осигуреното лице

Б.  Покриване на разходите за обезщетенията в натура, извършени от осигуреното лице

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 7, се прилага mutatis mutandis член 25, параграфи 4 и 5 от регламента за изпълнение.

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 7, се прилага mutatis mutandis член 25, параграфи 4 и 5 от регламента за изпълнение.

7.  Ако осигуреното лице действително е поело пълния размер или част от разходите за разрешеното медицинско лечение, и разходите, които компетентната институция е задължена да възстанови на институцията по мястото на престой или на осигуреното лице в съответствие с параграф 6 (действителни разходи), са по-малки от разходите, които би поела за същото лечение в компетентната държава членка (условни разходи), компетентната институция възстановява, при поискване, разходите за лечението, поети от осигуреното лице до сумата, с която условните разходи надвишават действителните разходи. Възстановената сума обаче не може да надвишава разходите, действително направени от осигуреното лице, и може да отчита сумата, която лицето би трябвало да плати, ако лечението е било предоставено в компетентната държава членка.

7.  Ако осигуреното лице действително е поело пълния размер или част от разходите за разрешеното медицинско лечение, и разходите, които компетентната институция е задължена да възстанови на институцията по мястото на престой или на осигуреното лице в съответствие с параграф 6 (действителни разходи), са по-малки от разходите, които би поела за същото лечение в компетентната държава членка (условни разходи), компетентната институция възстановява, при поискване, разходите за лечението, поети от осигуреното лице до сумата, с която условните разходи надвишават действителните разходи. Възстановената сума обаче не може да надвишава разходите, действително направени от осигуреното лице, и може да отчита сумата, която лицето би трябвало да плати, ако лечението е било предоставено в компетентната държава членка.

В. Поемане на пътните разходи и разходите за престой като част от лечението по график

В.  Поемане на пътните разходи и разходите за престой като част от лечението по график

8.  В случаите когато националното законодателство на компетентната институция предвижда възстановяването на пътните разходи и разходите за престой, които са неделима част от лечението на осигуреното лице, такива разходи за съответното лице и, при необходимост, за лице, което се налага да го/я придружава, се поемат от институцията, при издадено разрешение в случай на лечение в друга държава членка.

8.  В случаите когато националното законодателство на компетентната институция предвижда възстановяването на пътните разходи и разходите за престой, които са неделима част от лечението на осигуреното лице, такива разходи за съответното лице и, при необходимост, за лице, което се налага да го/я придружава, се поемат от институцията, при издадено разрешение в случай на лечение в друга държава членка.

Г. Членове на семейството

Г.  Членове на семейството

9.  Параграфи 1—8 се прилагат mutatis mutandis за членовете на семейството на осигурените лица.

9.  Параграфи 1—8 се прилагат mutatis mutandis за членовете на семейството на осигурените лица.“

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 28 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16.  В член 28, параграф 1 след думите „съгласно член 21, параграф 1 от основния регламент“ се добавя изразът „в съответствие с член 35а от него“.

заличава се

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 17

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 31 – заглавие и параграф 1 и 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

17.  Член 31 се изменя, както следва:

заличава се

в)  Заглавието се заменя със следното:

 

„Прилагане на член 35б от основния регламент“; “

 

г)  В параграф 1 думите „член 34“ се заменят с „член 35б“;

 

д)  В параграф 2 думите „член 34, параграф 2“ се заменят с „член 35а, параграф 2“;

 

Обосновка

Член 35б се заличава.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 17 a (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 32 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

17а.  В член 32 параграф 1 се заменя със следния текст:

1.  В случаите когато дадено лице или група лица са освободени, при поискване, от задължително осигуряване за болест и по този начин такива лица не са обхванати от осигурителната схема за болест, за която се прилага основният регламент, институцията на друга държава-членка не носи отговорност, единствено поради това освобождаване, за поемането на разходите за парични обезщетения или обезщетения в натура, предоставяни на такива лица или на член от тяхното семейство съгласно дял III, глава I от основния регламент.

„1.  В случаите когато дадено лице или група лица са освободени, при поискване, от задължително осигуряване за болест или дългосрочни грижи и по този начин такива лица не са обхванати от осигурителната схема за болест или дългосрочни грижи, за която се прилага основният регламент, институцията на друга държава членка не носи отговорност, единствено поради това освобождаване, за поемането на разходите за парични обезщетения или обезщетения в натура, предоставяни на такива лица или на член от тяхното семейство съгласно дял III, глава I от основния регламент.“

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 18

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 32 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

18.  В член 32 след параграф 3 се добавя следният параграф 4:

заличава се

„4.  Този член се прилага mutatis mutandis за обезщетенията за дългосрочни грижи.“

 

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 55 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

21.  В член 55, параграф 7 думите „член 65а, параграф 3“ се заменят с „член 64а и член 65а, параграф 3“.

заличава се

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 22

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 55a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

22.  След член 55 се вмъква следният член 55а:

заличава се

„Член 55a

 

Задължение на службата по заетостта на държавата членка на последната осигуровка

 

В случая, посочен в член 61, параграф 2 от основния регламент, институцията на държавата членка на последната осигуровка незабавно изпраща на компетентната институция на държавата членка на предишните осигуровки документ, който съдържа: датата, на която съответното лице е станало безработно, периода на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост, завършени съгласно нейното законодателство, обстоятелства, свързани с безработица, които биха могли да повлияят на правото на обезщетения, датата на регистрация като безработно лице и неговия адрес.“

 

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 987/2009

Дял VI – глава I – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

24.  Дял IV, глава 1 се преименува, както следва:

заличава се

„ГЛАВА I

 

Възстановяване на разходи за обезщетения при прилагането на членове 35, 35в и 41 от основния регламент“

 

Обосновка

Не е необходима промяна на заглавието, тъй като член 35в е заличен (дългосрочни грижи).

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 26

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 65 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Одиторският съвет се уведомява за средните годишни разходи за едно лице във всяка възрастова група за конкретна година не по-късно от края на втората година след въпросната година.

1.  Одиторският съвет се уведомява за средните годишни разходи за едно лице във всяка възрастова група за конкретна година не по-късно от края на втората година след въпросната година, като обезщетенията за болест се посочват отделно от дългосрочните грижи в натура.

Обосновка

Разходите за обезщетенията за болест и дългосрочни грижи в натура следва да се посочват отделно в рамките на изчисляването на средните годишни разходи, така че държавата длъжник да може по-лесно да раздели разходите.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 26 a (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 66 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

26a.  В член 66 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Възстановяването на разходи между институциите на държавите-членки, предвидени в членове 35 и 41 от основния регламент, се извършва чрез органа за връзка. Може да се определи отделен орган за връзка за възстановяванията на суми по реда на член 35 и член 41 от основния регламент.

„2.  Възстановяването на разходи между институциите на държавите членки, предвидени в членове 35 и 41 от основния регламент, се извършва чрез органа за връзка. Може да се определи отделен орган за връзка за възстановяванията на суми по реда на членове 35 и 41 от основния регламент. Взаимните претенции се прихващат между органите за връзка. Административната комисия определя подробните условия за това прихващане.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=BG)

Обосновка

С цел запазване на доверието в принципа на лоялното сътрудничество и удовлетворяване на изискваната от институциите за социална сигурност икономическа жизнеспособност на бюджетирането, следва да се въведе възможността за прихващане. Ще се намали броят на платежните операции, тъй като само надплатените суми ще бъдат плащани по международен път.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 26 б (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 67

 

Текст в сила

Изменение

 

26б.  Член 67 се заменя със следното:

Член 67

„Член 67

Срокове за подаване и уреждане на искания

Срокове за подаване и уреждане на искания

1.   Искания, основаващи се на действителни разходи, се подават до органа за връзка на държавата членка длъжник в рамките на 12 месеца след края на календарното полугодие, по време на което сумите по тези искания са били осчетоводени по сметките на институцията кредитор.

1.  Искания, основаващи се на действителни разходи, се подават до органа за връзка на държавата членка длъжник в рамките на 12 месеца след края на календарното полугодие, по време на което сумите по тези искания са били осчетоводени по сметките на институцията кредитор. Исканията се удовлетворяват в срок от шест месеца от подаването им до органа за връзка.

2.  Искания за фиксирани суми за календарна година се подават до органа за връзка на държавата-членка длъжник в 12-месечния срок от изтичане на месеца, през който в Официален вестник на Европейския съюз са публикувани средните разходи за съответната година. Списъците, посочени в член 64, параграф 4 от регламента по прилагане, се представят до края на годината, следваща референтната година.

2.  Искания за фиксирани суми за календарна година се подават до органа за връзка на държавата членка длъжник в 12-месечния срок от изтичане на месеца, през който в Официален вестник на Европейския съюз са публикувани средните разходи за съответната година. Списъците, посочени в член 64, параграф 4 от регламента за изпълнение, се представят до края на годината, следваща референтната година.

3.  В случая, посочен в член 6, параграф 5, втора алинея от регламента по прилагане, срокът, установен в параграфи 1 и 2 от настоящия член, не започва да тече преди да се определи компетентната институция.

3.  Срокът, посочен в параграфи 1 и 2, не започва да тече преди датата, на която институцията кредитор бъде уведомена за искането на институцията длъжник. Искания може да бъдат подавани за периоди на изплащане на обезщетение, не по-дълги от предходните пет години. Подаването на искания до органа за връзка на държавата членка длъжник е определящо.“

4.  Искания, подадени след изтичане на сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, не се разглеждат.

4.  Искания, подадени след изтичане на сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, не се разглеждат.

5.  Институцията длъжник изплаща сумите по исканията на органа за връзка на държавата-членка кредитор, посочен в член 66 от регламента по прилагане, в срок от 18 месеца, считано от края на месеца, през който са подадени до органа за връзка на държавата-членка длъжник. Това не важи за искания, отхвърлени от институцията длъжник по основателна причина в рамките на този срок.

5.  Институцията длъжник изплаща сумите по исканията на органа за връзка на с кредитор, посочен в член66 от регламента за изпълнение, в срок от 12 месеца, считано от края на месеца, през който са подадени до органа за връзка на държавата членка длъжник. Това не важи за искания, отхвърлени от институцията длъжник по основателна причина в рамките на този срок. Органът за връзка на държавата членка кредитор отговаря на такова отхвърляне в срок от 12 месеца, считано от края на месеца, през който е получено отхвърлянето. При липса на такъв отговор отхвърлянето се счита за прието.

6.  Всеки спор по искане се урежда най-късно в рамките на 36 месеца след месеца, през който е направено искането.

6.  Всеки спор по искане се урежда най-късно в рамките на 36 месеца след месеца, през който е направено искането.

7.  Одиторският съвет съдейства за окончателното уреждане на сметките в случаите, когато не може да се постигне споразумение в рамките на посочения в параграф 6 срок, и при мотивирано искане на една от страните дава становище по спора в шестмесечен срок след месеца, през който въпросът е бил отнесен до него.

7.  Одиторският съвет съдейства за окончателното уреждане на сметките в случаите, когато не може да се постигне споразумение в рамките на посочения в параграф 6 срок, и при мотивирано искане на една от страните дава становище по спора в деветмесечен срок след месеца, през който въпросът е бил отнесен до него. Одиторският съвет получава искането не по-късно от девет месеца след изтичането на периода, посочен в параграф 6.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 26 в (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 68 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

26в.  В член 68 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Тази лихва се изчислява на базата на референтния лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране. Приложимият референтен лихвен процент е този, който е в сила в първия ден от месеца, през който е дължимо плащането.

2.  Тази лихва се изчислява на базата на референтния лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране плюс осем процентни пункта. Приложимият референтен лихвен процент е този, който е в сила в първия ден от месеца, през който е дължимо плащането.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 70

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

27.  Член 70 се заличава.

заличава се

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 28

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 73 – параграф 3 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако сумата на неправомерно изплатените вноски надхвърля сумата, която юридическото и/или физическото лице дължи на институцията, определена за компетентна, неправомерно получилата вноските институция възстановява надплатената сума на съответното юридическо и/или физическо лице.

Ако сумата на неправомерно изплатените вноски надхвърля сумата, която юридическото и/или физическото лице дължи на институцията, определена за компетентна, неправомерно получилата вноските институция възстановява надплатената сума на съответното юридическо и/или физическо лице съгласно националното законодателство.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 28

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 73 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Наличието на срокове съгласно националното законодателство не е основателна причина за отказ за уреждането на искове между институциите съгласно настоящия член.

4.  Наличието на срокове и процедури за прилагане съгласно националното законодателство не е основателна причина за отказ за уреждането на искове между институциите съгласно настоящия член.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 75 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.   Държавата членка, в която заинтересованото от възстановяването на вноски за социална сигурност лице в момента пребивава или се намира, в срок от 25 работни дни информира държавата членка, от която трябва да се извърши възстановяването, относно резултата от възстановяването.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 30

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 76 – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Органът, получил искането, потвърждава получаването на искането във възможно най-кратък срок, но във всеки случай в рамките на 15 календарни дни след получаването.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 31 – буква б

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 77 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Органът, получил искането, потвърждава получаването на искането във възможно най-кратък срок, но във всеки случай в рамките на 15 календарни дни след получаването.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 32 – буква г

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 78 – параграфи 6 а, 6 б и 6 в (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Ако паричната единица на органа, получил искането, е различна от паричната единица на органа заявител, органът заявител посочва размера на вземането, което подлежи на събиране, и в двете парични единици.

 

6б.  Обменният курс, който трябва да се използва за целите на помощта при събиране на вземане, е последният обменен курс, публикуван от Европейската централна банка преди датата на изпращане на искането.

 

6в.  Органът, получил искането, потвърждава получаването на искането във възможно най-кратък срок, но във всеки случай в рамките на 15 календарни дни след получаването.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 33

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 79 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.   За няколко вземания или за няколко лица може да бъде издаден само един единен инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в държавата членка на органа, получил искането, съответстващ на първоначалния инструмент или първоначалните инструменти за предприемане на изпълнителни мерки в държавата членка на органа заявител.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 34 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 80 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  Добавя се следният параграф:

 

„2a.  Независимо дали органът, получил искането, е събрал някакви суми от лихва, вземането се счита за събрано съразмерно на събраната сума, изразена в националната парична единица на държавата членка на органа, получил искането, въз основа на обменния курс, посочен в искането.“

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 35 – буква г

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 81 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  За превръщането на сумата на вземането, получена в резултат на корекция, в паричната единица на държавата членка на органа, получил искането, органът заявител използва обменния курс, използван при първоначалното искане.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 39

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 85a – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С оглед насърчаване на взаимната помощ, предвидена в настоящия раздел, по споразумение между органа заявител и органа, получил искането, и в съответствие с условията, посочени от органа, получил искането, длъжностни лица, които са упълномощени от органа заявител, могат:

1.  С оглед насърчаване на взаимната помощ, предвидена в настоящия раздел, по споразумение между органа заявител и органа, получил искането, и в съответствие с условията, посочени от органа, получил искането, длъжностни лица и отговорни титуляри на мандатни длъжности, които са упълномощени от органа заявител или Европейския орган по заетостта, могат:

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 39

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 85а - параграф 1 - буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да присъстват по време на административни разследвания, извършвани на територията на държавата членка на органа, получил искането;

б)  да присъстват по време на административни разследвания, извършвани на територията на държавата членка на органа, получил искането, и/или органа заявител;

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 39

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 85a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При условие че това е разрешено съгласно действащото законодателство в държавата членка на органа, получил искането, споразумението, посочено в параграф 1, буква б), може да предвижда, че длъжностни лица от държавата членка на органа заявител могат да разпитват физически лица и да разглеждат досиета.

2.  При условие че това е разрешено съгласно действащото законодателство в държавата членка на органа, получил искането, споразумението, посочено в параграф 1, буква б), може да предвижда, че длъжностни лица и отговорни титуляри на мандатни длъжности от държавата членка на органа заявител, и ако е необходимо, от Европейския орган по заетостта, могат да разпитват физически лица и да разглеждат досиета.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 40 – буква б

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 87 – параграф 6 – последното изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въпреки това, ако институцията, от която е било поискано да извърши проверката, също използва заключенията за предоставяне на обезщетения на съответното лице съгласно прилаганото от нея законодателство, тя не може да иска възстановяването на разходите, посочени в предходното изречение.

Въпреки това, ако институцията, от която е било поискано да извърши проверката, също използва заключенията за предоставяне за своя сметка на обезщетения на съответното лице съгласно прилаганото от нея законодателство, тя не може да иска възстановяването на разходите, посочени в предходното изречение.

Обосновка

Трябва да се поясни, че само в случаи, когато институцията, получила искането, също използва заключенията за предоставяне за своя сметка на обезщетения на съответното лице, тя няма да иска възстановяване на посочените разходи. В случаите, когато институцията по мястото на престой използва заключенията за предоставяне на обезщетенията за сметка на компетентната институция, се възстановява действителният размер на разходите за проверките.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 40 a (нова)

Регламент (ЕО) № 987/2009

Член 89 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

40a.  В член 89 се добавя следният параграф:

 

„1a.   Институциите на компетентните органи при поискване предоставят на гражданите копие от тяхното лично досие заедно със сбита и съобразена с нуждите информация относно правилата, определящи компетентните органи и техните права съгласно основния регламент и съгласно регламента за изпълнение.“

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2, точка 9а [за създаване на нов член 15a в Регламент (EЕОC) 987/2009] се прилага от ... [5 години след влизането в сила на настоящия регламент – COD2016/0397].

(1)

  ОВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 85.

(2)

  ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 65.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С предлаганото преразглеждане Комисията цели да насърчи мобилността на лицата, за да се избегне загуба на права при придвижване в рамките на Европа (ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и да се гарантира непрекъснатост на социалната им закрила, когато тези лица преминават от едно национално законодателство към друго.

Европейската комисия внася изменения в областта на координацията на обезщетенията за безработица по отношение на три аспекта:

(1) Периодът за прехвърляне на обезщетения за безработица се удължава от три на шест месеца с възможност за държавите членки да удължават периода до изтичане на срока на правата. Докладчикът подкрепя това предложение и предлага удължаване на периода на прехвърляне до изтичането на срока на правото на обезщетение за безработица. Според проучване, проведено за Комисията, по-дългият период за прехвърляне на обезщетения за безработица увеличава шансовете на безработното лице да намери работа.

(2) Държавата членка, в която търсещото работа лице е упражнявало последната си дейност, трябва да вземе под внимание завършените осигурителни периоди на друго място, ако това лице е работило в тази държава най-малко в продължение на три месеца. В противен случай държавата членка, в която лицето е упражнявало предходната си дейност, ще трябва да изплаща въпросните обезщетения. Настоящото положение изглежда твърде объркващо за компетентните институции на държавите членки. Докладчикът би желал да припомни, че сумирането е един от основните принципи на това законодателство; ето защо той предлага минималният период на дейност преди сумиране в държавата членка на последната упражнявана дейност да се намали на един месец.

(3) И накрая, що се отнася до пограничните работници, от държавата членка на последната месторабота ще се изисква да изплаща обезщетенията за безработица на пограничните работници, ако те са упражнявали там дейност в продължение на дванадесет месеца. Съгласно съществуващите правила компетентна е държавата членка на пребиваване, въпреки че пограничните работници плащат социалноосигурителни вноски в държавата на дейност.

Изглежда обосновано държавата, получаваща социалноосигурителните вноски, да е отговорна също и за изплащането на обезщетенията за безработица. При все това докладчикът би желал да бъдат направени разяснения относно разпоредбите, за да се гарантира, че предложената от Комисията промяна не води до практически трудности от административно или езиково естество, или по отношение на предлаганото обучение, както и разяснения относно компетентността на публичните служби по заетостта.

Комисията предлага създаването на специална глава за дългосрочни грижи, които се основават на подход, следван при обезщетенията за болест. Докладчикът принципно подкрепя тази инициатива, но счита, че Административната комисия следва да работи в по-тясно сътрудничество с представители на социалните партньори, на професионалните организации и на съответните бенефициери, особено при изготвянето на списък на обезщетенията, обхванати от новата глава.

Предложението има за цел да включи скорошната съдебна практика на Съда на Европейския съюз относно условията за достъп на икономически неактивни мобилни граждани до социалноосигурителни обезщетения. Докладчикът приема за сведение съдебната практика, но счита, че кодификацията на решенията на Съда не е задължение на европейските законодатели.

Докладчикът също така подкрепя Комисията в желанието ѝ да пристъпи към стандартизиране на процедурите относно издаването, формàта и съдържанието на преносимите документи, удостоверяващи принадлежността към системата за социална сигурност, към определяне на случаите, в които се издава такъв документ, и процедурите за неговото оттегляне, в случай че точността и валидността му бъдат оспорени от институцията на държавата членка по месторабота. Докладчикът предлага засилване на сътрудничеството между компетентните администрации и счита, че принципът на лоялно сътрудничество трябва да бъде засилен чрез определянето на по-кратки срокове за отговор, както и че липсата на отговор трябва да води до прехвърляне на компетентността между компетентните органи.

За да се гарантира оптимизиране на обмена между администрациите и да се осигури защитата на лицата, попадащи в обхвата на регламентите, докладчикът подкрепя въвеждането на нови механизми („Банка на кръстопътя за социална сигурност“) и създаването на електронна оперативна мрежа, свързваща органите за социална сигурност (европейска електронна карта и европейски номер за социално осигуряване), и желае да се започне с цифровизирането на документите, попадащи в обхвата на регламентите.

Докладчикът също така признава необходимостта да се изясни регулаторната рамка, приложима за командированите работници (задължителен минимален период на принадлежност към схемата за социално осигуряване на командироващата държава, предварително издаване на преносим документ преди началото на командировката и др.), самостоятелно заетите лица и лицата, заети с комбинирани дейности.

И накрая, докладчикът се противопоставя на индексирането на детските надбавки на мястото на пребиваване на децата: дори и да допуснем, че данните са непълни и не обхващат всички държави, обхванати от регламента за координация, припомняме, че по-малко от 1% от съвкупните семейни добавки се изплащат за деца, които пребивават в държава членка, различна от тази, в която техният(те) родител(и) работи(ят). В това отношение система за индексация, локализираща и актуализираща размера на надбавките в зависимост от мястото на пребиваване на децата, би довела до въвеждането на система, която е сложна и скъпа, с последици за публичните финанси.

Докладчикът изразява надежда, че разискванията относно преразглеждането на регламентите за координация избягват позиране и обвинения в „социален туризъм“, „измами в големи размери“ или „скрит протекционизъм“: настоящото преразглеждане трябва в крайна сметка да гарантира непрекъснатостта на социалните права на гражданите чрез насърчаване на качествена мобилност в Европа.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Съдокладчиците биха искали да уведомят, че докато изготвяха доклада си, с тях осъществиха връзка, наред с останалите, следните представители на заинтересовани страни и лобистки организации.

Субект и/или лице

Arnaud Emériau

Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers

Liina Carr, Confederal Secretary

Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation

 

Eugenio Quintieri

Secretary General, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU

Jordi Curell,

director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, Conseillère

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur,

Directrice du pôle juridique et social , CAPEB

Claude Denagtergal

Advisor, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Thomas Heidener

Head of Office, Danish Trade Union Office

Kaia Iva

Estonian Minister of Social Protection

Philip Von Brocksdorff

Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE

Judite Berkemeier

Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC

Garance Pineau

Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales

Mouvement des entreprises de France - MEDEF


СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (24.4.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

(COM(2016)0815 – C8‑0521/2016 – 2016/0397(COD))

Докладчик по становище: Соледад Кабесон Руис

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 13 декември 2016 г. Европейската комисия публикува своето предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Предложението има за цел модернизирането и опростяването на съществуващите правила за координация на системите за социална сигурност, за да се отговори на социалната и икономическата действителност в държавите членки и да се подобри упражняването на правата на гражданите съгласно тези регламенти.

Докладчикът счита, че всяко изменение на действащите правила за координация на системите за социална сигурност следва да се ръководи от общите ценности на универсалността, справедливостта и солидарността, особено по отношение на достъпа до обезщетения за здравни грижи. По-специално студентите и хората с увреждания следва да запазят без дискриминация преносимостта на социалноосигурителните си права, когато се движат от една държава членка в друга.

Във връзка с това докладчикът отбелязва новата глава относно обезщетенията за дългосрочни грижи, предложена от Комисията, и приветства факта, че в момента обезщетенията за инвалидност са ясно обхванати от тази глава; тя предлага Административната комисия да работи в тясно сътрудничество със сдружения на бенефициерите, включително представители на организации на хората с увреждания, при определянето на подробния списък на обезщетенията, обхванати от тази глава. Докладчикът подчертава също така необходимостта да се гарантира бързото прилагане на европейската карта за хора с увреждания във всички държави – членки на ЕС, и призовава Административната комисия да насърчава приемането на общо определение за увреждане и критерии за целите на координацията на системите за социална сигурност. Докладчикът изразява надежда, че прилагането на европейската карта за хора с увреждания ще даде възможност за дискусии относно обхванатите от картата обезщетения, с оглед на включването на други важни обезщетения в областта на грижите, здравните грижи и помощ, за да могат хората с увреждания в пълна степен да се възползват от свободата на движение в ЕС.

Комисията по петиции редовно получава петиции относно всички области на социалната сигурност при трансгранични ситуации. На вниманието на комисията по петиции редовно се предоставят въпроси, свързани с преносимостта на пенсионните права и правата на обезщетения, по-специално във връзка със значителното забавяне при получаването на подходяща информация от компетентните органи, както и във връзка с изчисляването на пенсионните обезщетения за гражданите, които са работили в повече от една държава членка. Докладчикът предлага да се установят срокове за институциите на компетентните държави членки за определяне на обичайното местопребиваване на лицата, претендиращи за обезщетения, за изчисляване на размера на обезщетенията и за разрешаване на възможните различия на становищата с други държави членки. Достъпът до съобразена с нуждите и сбита информация в тази често сложна област е също от първостепенна важност за гарантиране, че гражданите могат да упражняват свободата да се движат и работят без дискриминация на територията на ЕС.

Тези предложения биха допринесли за целите, определени от Комисията, за подобряване на упражняването на правата на гражданите при гарантиране на правна яснота и приложимост на правилата в областта на координацията на социалната сигурност и зачитане на всеобщите ценности универсалност, справедливост и солидарност, които се споделят в целия Европейски съюз.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Определенията и критериите за определяне на увреждане и инвалидност силно се различават в държавите членки, което може да представлява голяма пречка за взаимното признаване на националните решения по въпроси, свързани с увреждания и инвалидност, по-специално по отношение на достъпа до конкретни услуги и средства, и може да постави хората с увреждания или инвалидност в особено неблагоприятно положение в областта на социалната сигурност, когато се движат от една държава членка в друга. Следователно, с оглед на улесняването на пътуването и движението на хора с увреждания или инвалидност от една държава членка в друга, е необходимо да се гарантира приемането на общо европейско определение в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD) и взаимното признаване на статута на лицата с увреждания между държавите членки, по-специално чрез бързото прилагане на европейската карта за хора с увреждания, която ще бъде свързана с европейска здравноосигурителна карта и с европейска социалноосигурителна карта, във всички държави членки.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  За да се осигури ефективното изпълнение и прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD) и да се гарантира преносимостта на обезщетенията за инвалидност, следва да се насърчи приемането на общо определение, критерии и методи за оценка на увреждането (процент на увреждане) за целите на координацията на социалната сигурност.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в)  Важно е да се зачитат общите ценности и принципи в системите на здравеопазване в Съюза, както е посочено в заключенията на Съвета от 22 юни 2006 г. относно общите ценности и принципи в системите на здравеопазване в Европейския съюз1a, по-специално всеобщите ценности като универсалност, достъп до качествени здравни грижи, справедливост и солидарност. Това е от особено значение за категориите граждани, които нито работят, нито търсят работа, като например студенти, чиято мобилност следва да се запази чрез техния подходящ достъп до социалноосигурителни обезщетения, включително здравно осигуряване, в приемащата държава членка. Както заявява Съветът „универсалност означава, че всеки трябва да има достъп до здравеопазване; солидарността е тясно свързана с финансовия режим на нашите национални здравни системи и необходимостта от осигуряване на достъпност за всички; справедливостта е свързана с равен достъп според нуждите независимо от етническата принадлежност, пола, възрастта, социалното положение или платежоспособността“.

 

______________

 

1a ОВ C 146, 22.6.2006 г., стр. 1.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  В своята резолюция от 15 март 2017 г. относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар1a, Европейският парламент подчерта необходимостта „да се гарантира преносимостта на обезщетенията за социална сигурност (напр. държавни пенсии, здравно осигуряване, обезщетения за безработица и семейни обезщетения) и като резултат да се намалят пречките за мобилността на работната сила в ЕС“ и призова „за категорични и ефективни стъпки за координирана система на сумарни социалноосигурителни вноски и помощи за всички физически лица на територията на ЕС, като например социалноосигурителна карта, целяща да се улесни проследимостта на социалноосигурителните вноски и права“.

 

______________

 

Приети текстове, P8_TA(2017)0083.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Следва да се насърчават мерки за улесняване на установяването и защитата на социалноосигурителните права и обезщетения в Съюза, като например приемането на европейска социалноосигурителна карта, която следва да бъде свързана със съществуващата европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), европейска карта за хора с увреждания, и за обхващане на всички области на социалната сигурност.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  С оглед на подобряването на мобилността на работниците, студентите и търсещите работа лица в целия Съюз е от съществено значение държавите членки да гарантират без дискриминация достъпа до европейска здравноосигурителна карта на всички лица, включително временните работници, самостоятелно заетите лица и лицата в атипични трудовоправни отношения, както и на студентите и търсещите работа мобилни лица.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г)  Трансграничното здравно обслужване е от особено значение за гарантиране на справедливата координация на системите за социална сигурност. В това отношение прилагането на Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a силно се различава в отделните държави членки. По-специално член 7 от тази директива следва да се прилага без дискриминация, за да се гарантира свободата на движение за гражданите на Съюза и техните семейства.

 

______________

 

1a Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В областта на обезщетенията за безработица правилата за сумиране на осигурителни периоди следва да се прилагат по еднакъв начин от всички държави членки. С изключение на трансграничните работници, посочени в член 65, параграф 2, правилата за сумиране на периоди с цел придобиване на право на обезщетения за безработица следва да се подчиняват на условието в последно време лицето да е било социално осигурено в продължение на поне три месеца в тази държава членка. Предишната компетентна държава членка следва да остане компетентна за всички осигурени лица, които не отговарят на това условие. В този случай регистрацията в службите по заетостта на държавата членка на последната осигуровка следва да има същите последици като регистрацията в службите по заетостта на държавата членка, в която безработното лице е било осигурено по-рано.

(8)  В областта на обезщетенията за безработица правилата за сумиране на осигурителни периоди следва да се прилагат по еднакъв начин от всички държави членки. С изключение на трансграничните работници, посочени в член 65, параграф 2, правилата за сумиране на периоди с цел придобиване на право на обезщетения за безработица следва да се подчиняват на условието в последно време лицето да е било социално осигурено в продължение на поне един месец в тази държава членка. Предишната компетентна държава членка следва да остане компетентна за всички осигурени лица, които не отговарят на това условие. В този случай регистрацията в службите по заетостта на държавата членка на последната осигуровка следва да има същите последици като регистрацията в службите по заетостта на държавата членка, в която безработното лице е било осигурено по-рано.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В резултат на препоръките в Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г.35 е необходимо минималната продължителност на прехвърлянето на обезщетения за безработица да се удължи от три на шест месеца, за да се подобрят възможностите за търсене на работа за безработните лица, които се местят в друга държава членка, както и шансовете им за реинтегриране на пазара на труда и справянето с несъответствието между търсените и предлаганите умения през границите.

(9)  Необходимо е продължителността на прехвърлянето на обезщетения за безработица да се удължи до изчерпването на правата, придобити от лицето, търсещо работа, за да се подобрят възможностите за търсене на работа за безработните лица, които се местят в друга държава членка, както и шансовете им за преквалификация и реинтегриране на пазара на труда и справянето с несъответствието между търсените и предлаганите умения през границите.

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 окончателен.

 

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Необходимо е да се гарантира, че компетентните органи определят в рамките на разумен срок обичайното местопребиваване за целите на установяване на социалноосигурителни обезщетения.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Лицата следва да могат да избират своето обичайно местопребиваване за целите на определянето на обезщетенията за социална сигурност, като компетентните органи удостоверяват това в разумен срок въз основа на достатъчни доказателства относно стабилна връзка със съответната държава членка.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да се даде възможност за своевременно актуализиране на настоящия регламент в резултат на промените на национално равнище, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Европейската комисия във връзка с изменението на приложенията към настоящия регламент и към Регламент (ЕО) № 987/2009. Много е важно Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.36 По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

(12)  С цел да се даде възможност за своевременно актуализиране на настоящия регламент в резултат на промените на национално равнище, приложенията към настоящия регламент и към Регламент (ЕО) № 987/2009 следва редовно да се изменят.

__________________

 

36 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1–14 .

 

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да подкрепи държавите членки в усилията им за борба с измамите и грешките при прилагането на правилата за координация е необходимо да се установи допълнително правно основание, което да улесни обработката на лични данни за лицата, за които се прилагат регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009. Това би позволило дадена държава членка периодично да сравнява данните, съхранявани от нейните компетентни институции, с тези на друга държава членка, за да идентифицира грешки или несъответствия, които изискват по-нататъшни проучвания.

(13)  С цел да подкрепи държавите членки в усилията им за борба с измамите и грешките при прилагането на правилата за координация е необходимо да се установи допълнително правно основание, което да улесни обработката на лични данни за лицата, за които се прилагат регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, като надлежно се зачитат съответните достижения на правото на Съюза, свързани със защита на данните, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a. Това би позволило дадена държава членка периодично да сравнява данните, съхранявани от нейните компетентни институции, с тези на друга държава членка, за да идентифицира грешки или несъответствия, които изискват по-нататъшни проучвания.

 

______________

 

1aРегламент (ЕС) 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се ускори процедурата за проверка и оттегляне на документи (по-конкретно по отношение на законодателството в областта на социалната сигурност, приложимо по отношение на притежателя на документите) в случай на измами и грешки, е необходимо да се засили сътрудничеството и обмена на информация между институцията, издала документите, и институцията, поискала оттеглянето им. При съмнение относно валидността на документ или правилността на подкрепящите доказателства или в случай на различие в становищата на държавите членки относно определянето на приложимото законодателство, в интерес на държавите членки и на заинтересованите лица е съответните институции да постигнат споразумение в приемлив срок.

(15)  За да се ускори процедурата за проверка, коригиране и оттегляне на документи (по-конкретно по отношение на законодателството в областта на социалната сигурност, приложимо по отношение на притежателя на документите) в случай на измами и грешки, е необходимо да се засили сътрудничеството и обмена на информация между институцията, издала документите, и институцията, поискала оттеглянето им. При съмнение относно валидността на документ или правилността на подкрепящите доказателства или в случай на различие в становищата на държавите членки относно определянето на приложимото законодателство, в интерес на държавите членки и на заинтересованите лица е съответните институции да постигнат споразумение в приемлив срок. При липса на отговор в определения срок, институцията, отправила искането, следва да е компетентна да определи приложимото законодателство.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 5а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5a)  Съдът на Европейския съюз е постановил, че държавите членки имат право да обвържат достъпа на икономически неактивни граждани в приемащата държава членка до социални обезщетения, които не представляват социално подпомагане по смисъла на Директива 2004/38/ЕО, с правото на законно пребиваване по смисъла на посочената директива. Проверката на правото на законно пребиваване следва да се извършва в съответствие с изискването по Директива 2004/38/ЕО. За тези цели икономически неактивният гражданин трябва да бъде ясно разграничен от търсещо работа лице, чието право на пребиваване произтича пряко от член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз. За да се подобри правната яснота за гражданите и институциите, е необходимо кодифицирането на тази съдебна практика.

заличава се

Обосновка

Дерогацията от принципа на равно третиране за повече от 700 000 икономически неактивни мобилни граждани представлява значително разминаване в координацията на системите за социална сигурност в рамките на Европейския съюз. Предложените промени от Комисията нито ще доведат до по-голяма правна яснота, нито ще облекчат положението на съответните граждани. Ето защо в регламента не следва да се въвежда препратка към Директива 2004/38.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 5в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5в)  Независимо от ограниченията на правото на равно третиране на икономически неактивни лица, които произтичат от Директива 2004/38/ЕО или по друг начин по силата на правото на Съюза, никаква част от настоящия регламент не следва да ограничи основните права, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на човешко достойнство (член 1), правото на живот (член 2) и правото на закрила на здравето (член 35).

(5в)  Независимо от ограниченията на правото на равно третиране на икономически неактивни лица, които произтичат от Директива 2004/38/ЕО или по друг начин по силата на правото на Съюза, никаква част от настоящия регламент не следва да ограничи основните права, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на човешко достойнство (член 1), правото на живот (член 2), правото на социална сигурност и социална помощ (член 34) и правото на закрила на здравето (член 35).

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 24 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  След съображение 24 се добавя следният текст:

 

„(24a)  Нищо в настоящия регламент не следва да дава основание на която и да било държава членка, различна от компетентната държава членка, да отказва пребиваване на икономически неактивни лица единствено въз основа на заявлението за клоновете на социалната сигурност, обхванати от настоящия регламент.“

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 883/2004

Съображение 46

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  С цел да се даде възможност за своевременно актуализиране на настоящия регламент в резултат на промените на национално равнище, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Европейската комисия във връзка с изменението на приложенията към настоящия регламент и към Регламент (ЕО) № 987/2009. Много е важно Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.43 По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

заличава се

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква г

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 1 – параграф 1 – буква хб

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

хб)  „обезщетение за дългосрочни грижи“ означава всяко обезщетение в натура, парично обезщетение или комбинация от двете, предназначено за лица, които поради старост, инвалидност, заболяване или увреждане имат нужда, в продължение на дълъг период, от съществена помощ от страна на друго лице или лица при извършването на основните им ежедневни дейности, в т.ч. помощ за запазване на личната им независимост; това включва обезщетения, предоставяни на или за лицето, което предоставя такава помощ;“

хб)  „обезщетение за дългосрочни грижи“ означава всяко обезщетение в натура, парично обезщетение или комбинация от двете, предназначено за лица, които поради старост, инвалидност, заболяване или увреждане имат нужда, в продължение на дълъг период, от помощ от страна на друго лице или лица при извършването на основните им ежедневни дейности, в т.ч. помощ за запазване на личната им независимост; това включва обезщетения, предоставяни на или за лицето, което предоставя такава помощ;“

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 4 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да изискват достъпът до социални обезщетения на икономически неактивните мобилни граждани, пребиваващи на тяхна територия, да бъде обвързан с условието тези граждани да имат право на законно пребиваване по смисъла на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки44.

заличава се

__________________

 

44 OВ L 158, 30.4.2004 г, стр. 77.

 

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Лице, което осъществява дейност като наето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е командировано по смисъла на Директива № 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги46 или изпратено от този работодател в друга държава членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че предвидената продължителност на тази дейност не превишава 24 месеца и че лицето не е командировано или изпратено да замести друго наето или самостоятелно заето лице, което преди това е било назначено или изпратено по смисъла на настоящия член.

1.  Лице, което осъществява дейност като наето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е командировано от този работодател в друга държава членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че:

 

а)  предвидената или ефективната продължителност на тази дейност не превишава шест месеца и че лицето не е командировано или изпратено да замести друго наето или самостоятелно заето лице, което преди това е било назначено или изпратено по смисъла на настоящия член; както и

 

б)  за период от най-малко шест месеца преди да започне работа, спрямо съответното лице вече се е прилагало законодателството на държавата членка, в която е установен неговият работодател.

__________________

 

46 OВ L 018, 21.1.1997 г., стр. 1.

 

Обосновка

Според Комисията средната продължителност на командироването е по-малка от четири месеца. Ето защо е разумно след шест месеца правото на страната по заетост да се прилага по отношение на социалното осигуряване.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 12 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Лице, което обичайно осъществява дейност като самостоятелно заето лице в държава членка и което отива да осъществява подобна дейност в друга държава членка, продължава да бъде подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че предвидената продължителност на тази дейност не превишава 24 месеца и че лицето няма да замести друго командировано наето или самостоятелно заето лице.“.

2.  Лице, което обичайно осъществява дейност като самостоятелно заето лице в държава членка и което отива да осъществява подобна дейност в друга държава членка, продължава да бъде подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че:

 

а)  предвидената или действителната продължителност на тази дейност не превишава шест месеца и че лицето няма да замести друго командировано наето или самостоятелно заето лице, както и че

 

б)  за период от най-малко шест месеца преди започването на работата спрямо съответното лице вече се е прилагало законодателството на държавата членка, в която то обичайно извършва дейността си.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 12 – параграф 2а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, че икономически неактивни мобилни граждани и лица, които търсят работа, имат достъп до пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава членка, като се позволява на тези граждани да участват финансово по пропорционален начин в здравноосигурителна схема или по друг начин да отговорят на съответните критерии за достъп до здравно осигуряване в държавата членка, в която обичайно пребивават.

Обосновка

Пълното здравно застрахователно покритие е основно право. Неактивните мобилни граждани следва да имат възможност да получат здравно осигуряване също и в държавата членка на пребиваване. Държавите членки следва да могат да разчитат на обвързващи насоки, когато предоставят достъп на неактивните мобилни граждани на ЕС до своята здравноосигурителна система.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 17

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 35a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Административната комисия съставя подробен списък на обезщетенията за дългосрочни грижи, които отговарят на критериите, съдържащи се в член 1 (хб) от настоящия регламент, като се посочва кои от обезщетенията са в натура и кои са парични обезщетения.

2.    Административната комисия, след като извърши надлежни консултации със съответните социални партньори, както с организациите, представляващи бенефициерите, включително организациите на хората с увреждания и всички заинтересовани лица, съставя изчерпателен и подробен списък на обезщетенията за дългосрочни грижи, които отговарят на критериите, съдържащи се в член 1 (хб) от настоящия регламент, като се посочва кои от обезщетенията са в натура и кои са парични обезщетения.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 17

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 2 а – параграф 35a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Административната комисия гарантира бързото прилагане на европейската карта за хора с увреждания във всички държави членки и насърчава приемането на общо определение за увреждане и критерии за целите на настоящия регламент и регламента за изпълнение.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 18 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 52 – параграф 1а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

18а.  В член 52 се вмъква следният параграф:

 

„1a.   Компетентните институции изчисляват и отпускат дължимото обезщетение в срок от три месеца от подаване на искането за отпускане.“

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 61 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Освен в случаите, посочени в член 65, параграф 2, член 6 се прилага, при условие че заинтересованото лице наскоро е било осигурено, наето или самостоятелно заето за период от поне три месеца съгласно законодателството, съгласно което претендира за получаването на обезщетения.

1.  Освен в случаите, посочени в член 65, параграф 2, член 6 се прилага, при условие че заинтересованото лице наскоро е било осигурено, наето или самостоятелно заето за период от поне един месец съгласно законодателството, съгласно което претендира за получаването на обезщетения.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 61 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато безработно лице не отговаря на условията за сумирането на периоди в съответствие с параграф 1, тъй като общата продължителност на последния му завършен осигурителен период, период на заетост или на самостоятелна заетост в тази държава членка е по-малък от три месеца, това лице има право на обезщетения за безработица в съответствие със законодателството на държавата членка, в която то е било осигурено преди това, при условията и ограниченията, предвидени в член 64а.

2.  Когато безработно лице не отговаря на условията за сумирането на периоди в съответствие с параграф 1, тъй като общата продължителност на последния му завършен осигурителен период, период на заетост или на самостоятелна заетост в тази държава членка е по-малък от един месец, това лице има право на обезщетения за безработица в съответствие със законодателството на държавата членка, в която то е било осигурено преди това, при условията и ограниченията, предвидени в член 64а.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква а

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 64 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  В параграф 1, буква в) думата „три“ се заменя с „шест“, а изразът „от три месеца до максимум шест месеца“ се заменя с „от шест месеца до края на периода, за който лицето има право на обезщетения“;

а)  В параграф 1 буква в) се заменя със следния текст:

 

„в)   правото на обезщетения за безработица се запазва до изтичането на срока им“;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква аа (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 64 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  Параграф 2 се заличава;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=BG)

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква б

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 64 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  В параграф 3 думата „три“ се заменя с „шест“, а изразът „максимум шест месеца“ се заменя с „края на периода, за който лицето има право на обезщетения“.

б)   Параграф 3 се заличава.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 23 a (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 71 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

23а.  В член 71 параграф 1 се заменя със следния текст:

1.  Административната комисия за координация на системите за социална сигурност (наричана по-долу „Административна комисия“) към Европейската комисия е съставена от по един правителствен представител от всяка държава членка, подпомагана, когато е необходимо, от съветници експерти. На заседанията на Административната комисия присъства представител на Европейската комисия със съвещателен глас.

1.   Административната комисия за координация на системите за социална сигурност (наричана по-долу „Административна комисия“) към Европейската комисия е съставена от по един правителствен представител от всяка държава членка, подпомагана, когато е необходимо, от съветници експерти. На заседанията на Административната комисия присъстват представител на Европейската комисия, представител на Европейския парламент, и ако е целесъобразно, представители на социалните партньори и бенефициерите, включително представители на организации на хората с увреждания, със съвещателен глас.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=BG)

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 25

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 76а – параграф 1 – тире 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  оттеглянето на документа, ако точността и валидността му бъдат оспорени от компетентната институция на държавата членка на заетост.

–  оттеглянето на документа:

 

  когато точността и валидността му бъдат оспорени от компетентната институция на държавата членка на заетост;

 

  когато издаващата институция не отговори в рамките на определения краен срок.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 88

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

27.  Член 88 се заменя със следното:

заличава се

 

 

„Член 88

 

Делегиране на правомощия за актуализиране на приложенията

 

Европейската комисия е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 88а, за да изменя периодично приложенията към настоящия регламент и регламента за изпълнение в резултат на искане от страна на Административната комисия.

 

Член 88a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Делегираните правомощия по член 88 се предоставят на Европейската комисия за неопределен срок, считано от [дата на влизане в сила на Регламент (ЕС) xxxx].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 88, може д