Postup : 2016/0397(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0386/2018

Předložené texty :

A8-0386/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Přijaté texty :


ZPRÁVA     ***I
PDF 1486kWORD 220k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Guillaume Balas

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJ ZÍSKAL VSTUPNÍ ÚDAJE
 STANOVISKO Petičního výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0815),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 48 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0521/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená francouzským senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. července 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 12. července 2017(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Petičního výboru (A8-0386/2018),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění předloženého návrhu;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh legislativního usnesení

Právní východisko 5

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. července 20171,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 5. července 20171,

__________________

__________________

1 Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 85.

1 Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 85.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Právní východisko 4 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na stanovisko Výboru regionů 1a,

 

__________________

 

1a Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 65.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Ode dne 1. května 2010 se na základě nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 začal používat modernizovaný systém koordinace sociálního zabezpečení.

(1)  Ode dne 1. května 2010 se na základě nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 začal používat modernizovaný systém koordinace sociálního zabezpečení s výjimkou ustanovení týkajících se zavedení systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI), který má pomáhat příslušným orgánům a institucím s rychlejší a bezpečnější výměnou informací.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Z hodnocení a diskusí v rámci Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení vyplynulo, že v oblasti dávek dlouhodobé péče, dávek v nezaměstnanosti a rodinných dávek by proces modernizace měl dále pokračovat.

(3)  Z hodnocení a diskusí v rámci Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení vyplynulo, že v oblasti dávek dlouhodobé péče, dávek v nezaměstnanosti a rodinných dávek by proces modernizace měl dále pokračovat, aby byla pravidla související s těmito dávkami spravedlivější, jasnější a snadněji použitelná prostřednictvím výměny zkušeností a osvědčených administrativních postupů. Aby se tyto výměny usnadnily, je třeba podporovat používání nových technologií.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Definice a kritéria pro určování zdravotního postižení a invalidity se v jednotlivých členských státech značně liší, což může představovat významnou překážku pro vzájemné uznávání vnitrostátních rozhodnutí o záležitostech týkajících se zdravotního postižení a invalidity, zejména pokud jde o přístup ke specifickým službám a zařízením, a může zdravotně postižené nebo invalidní osoby dostat do obzvláště nevýhodné situace v oblasti sociálního zabezpečení, pokud se stěhují z jednoho členského státu do druhého. Je proto nezbytné v zájmu usnadnění cestování a pohybu zdravotně postižených nebo invalidních osob z jednoho členského státu do druhého zajistit přijetí společné evropské definice v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a vzájemné uznávání statusu osoby se zdravotním postižením mezi členskými státy, zejména tím, že bude rychle zaveden evropský průkaz osob se zdravotním postižením, který bude propojen s evropským průkazem zdravotního pojištění a s evropským průkazem sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Aby se zajistilo účinné provádění a vymáhání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a zaručila přenositelnost dávek v invaliditě, mělo by být podporováno přijetí společné definice, kritérií a metod posuzování zdravotního postižení (procentní míra pracovní neschopnosti) pro účely koordinace sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c)  Je důležité respektovat společné hodnoty a zásady zdravotních systémů Unie, jak jsou uvedeny v závěrech Rady ze dne 22. června 2006 o společných hodnotách a zásadách ve zdravotních systémech Evropské unie1a, zejména základní hodnoty, jimiž jsou univerzálnost, přístup ke kvalitní péči, rovnost a solidarita. Tento přístup je obzvláště důležitý pro kategorie občanů, kteří nepracují ani si nehledají zaměstnání, jako jsou například studenti, jejichž mobilita by měla být zachována prostřednictvím náležitého přístupu k dávkám sociálního zabezpečení, včetně zdravotního pojištění, v hostitelském členském státě. Jak uvedla Rada, „univerzálnost znamená, že nikomu není zamezen přístup ke zdravotní péči; solidarita úzce souvisí s finančním uspořádáním vnitrostátních zdravotních systémů a s potřebou zajistit přístup pro všechny; rovnost se vztahuje k rovnému přístupu podle potřeby, bez ohledu na etnickou příslušnost, pohlaví, věk, společenské postavení nebo možnost zaplatit“.

 

______________

 

1a Úř. věst. C 146, 22.6.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Je nadále zásadní, aby pravidla pro koordinaci držela krok s vyvíjejícím se právním a společenským kontextem, v jehož rámci fungují, tím, že se dále usnadní výkon práv občanů a současně zajistí právní jasnost, spravedlivé a vyvážené rozdělení finanční zátěže mezi zúčastněné instituce členských států, jakož i správní jednoduchost a vymahatelnost předpisů.

(4)  Je nadále zásadní, aby pravidla pro koordinaci držela krok s vyvíjejícím se právním a společenským kontextem, v jehož rámci fungují, tím, že se dále usnadní výkon práv občanů a současně zajistí právní jistotu, spravedlivé a vyvážené rozdělení finanční zátěže mezi zúčastněné instituce členských států, jakož i správní jednoduchost a vymahatelnost předpisů. V této souvislosti by měly být náležitě zohledněny směrnice Rady 2000/78/ES1aa Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, zejména její článek 27. Toto nařízení má zásadní význam pro řádné fungování vnitřního trhu a volný pohyb osob. V této souvislosti je proto nezbytné, aby koordinace sociálního zabezpečení byla nastavena tak, aby vyhovovala všem druhům systémů sociálního zabezpečení v členských státech.

 

__________________________________

 

1a Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16);

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Komise a členské státy by proto měly poskytovat transparentní a veřejně dostupné údaje získané prostřednictvím specializovaných a podrobných studií, které umožní racionální a efektivní debatu na vnitrostátní i unijní úrovni o reálném objemu a skutečném ekonomickém a sociálním dopadu možných podvodů nebo zneužití vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení i o posílení prvků koordinace, s cílem zvýšit důvěru v různé veřejné služby zaměstnanosti při podpoře a systematickém monitorování začlenění mobilních nezaměstnaných osob na trhu práce.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Svoboda pohybu je základním pilířem vnitřního trhu. Vnitřní trh však nemůže fungovat bez vzájemné důvěry. EU musí pro zajištění výhod mobility bojovat proti zneužívání, podvodům a nekalé soutěži.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  Ve svém usnesení ze dne 15. března 2017 o překážkách bránících občanům EU svobodně se pohybovat a pracovat na vnitřním trhu Evropský parlament zdůraznil, že je nutné, aby se „zajistila přenositelnost dávek sociálního zabezpečení (státní důchody, zdravotní pojištění, dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky) a následně odstranily překážky mobility pracovníků v EU“, a požadoval, aby „byla přijata rozhodná a účinná opatření k zajištění koordinovaného systému kumulovaných sociálních příspěvků a dávek pro všechny osoby v celé EU, jako je průkaz sociálního zabezpečení, s cílem usnadnit možnost dohledání původu příspěvků a nároků na sociální zabezpečení“.

 

______________

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d)  Je třeba podporovat opatření, která usnadní identifikaci a zachování práv a dávek sociálního zabezpečení v celé Unii, jako je evropský průkaz sociálního zabezpečení, který by měl doplnit stávající evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) a evropský průkaz osob se zdravotním postižením, a jež by se měla vztahovat na všechny oblasti sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4e)  Pro zlepšení mobility pracovníků, studentů a uchazečů o zaměstnání v celé Unii je zásadní, aby členské státy bez jakékoli diskriminace zajistily přístup k evropskému průkazu zdravotního pojištění (EHIC) všem občanům, včetně dočasných pracovníků, osob samostatně výdělečně činných a osob v atypickém pracovním poměru a také studentů a mobilních uchazečů o zaměstnání.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f)  Přeshraniční zdravotní péče má zvlášť velký význam pro zajištění vyvážené koordinace systémů sociálního zabezpečení. V tomto ohledu se provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU1a mezi členskými státy značně liší. Zejména článek 7 této směrnice by měl být prováděn bez diskriminace s cílem zajistit volný pohyb občanů Unie a jejich rodin.

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Je nezbytné zaručit právní jistotu ozřejměním skutečnosti, že přístup k dávkám sociálního zabezpečení pro ekonomicky neaktivní mobilní občany v hostitelském členském státě může být podmíněn tím, že občan musí mít právo v tomto členském státě legálně pobývat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států33. Pro tyto účely by ekonomicky neaktivní občan měl být jasně odlišen od uchazeče o zaměstnání, jehož právo pobytu je přímo přiznáno na základě článku 45 Smlouvy o fungování Evropské unie.

vypouští se

______________

 

44 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Dávky dlouhodobé péče dosud nebyly výslovně zahrnuty do věcné působnosti nařízení (ES) č. 883/2004, nýbrž byly koordinovány jakožto dávky v nemoci, což vedlo k právní nejistotě jak pro instituce, tak pro osoby žádající o dávky dlouhodobé péče. Je třeba, aby byl v rámci nařízení pro dávky dlouhodobé péče vytvořen stabilní právní rámec, který bude zahrnovat jejich jasnou definici.

(6)  Dávky dlouhodobé péče dosud nebyly výslovně zahrnuty do věcné působnosti nařízení (ES) č. 883/2004, nýbrž byly koordinovány jakožto dávky v nemoci. Je třeba zahrnout jasnou definici těchto dávek týkajících se dlouhodobé péče a aktualizovat pravidla tak, aby zohledňovala jejich specifika. Je důležité jasně uvést, že potřeby v oblasti dlouhodobé péče mohou mít jak lidé ekonomicky neaktivní, tak lidé ekonomicky aktivní. Cílem dávek dlouhodobé péče je pomoci lidem vykonávat jejich každodenní činnosti, a podpořit tak jejich osobní nezávislost, a to i na pracovišti.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Dne 13. září 2017 předseda Komise ve svém projevu o stavu Unie prohlásil, že „v Unii, kde jsou si všichni rovni, není možné, aby se na některé pracovníky pohlíželo jako na pracovníky druhé kategorie“ a že „je absurdní, že máme orgán pro bankovnictví, jenž dohlíží na fungování bankovních norem, ale nikoli společný orgán pro pracovní záležitosti, který by zajišťoval spravedlnost na našem jednotném trhu“. Evropský parlament vybídl ve svém usnesení ze dne 14. září 2016 o sociálním dumpingu v Evropské unii „členské státy, aby ve vhodných případech vytvářely bilaterální a multilaterální pracovní skupiny ad hoc, do jejichž činnosti se zapojí i příslušné vnitrostátní úřady a inspektoři práce; tyto pracovní skupiny budou – se souhlasem všech dotčených členských států a v souladu s vnitrostátním právem členských států, ve kterých kontroly proběhnou – provádět přeshraniční kontroly na místě, pokud se vyskytne podezření na sociální dumping, práci za nezákonných podmínek nebo podvody, budou rovněž rozpoznávat krycí společnosti („letterbox companies) a podvodné personální agentury a odhalovat případy porušování pravidel, která vedou k vykořisťování pracovníků“.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Nařízení (ES) č. 883/2004 vytváří obecně přijatelný právní rámec. Členské státy mají morální povinnost usilovat o to, aby prostřednictvím dvoustranných dohod omezily jakoukoli administrativní zátěž občanů. Měla by být přijata opatření k vytvoření vnitrostátních institucí odpovědných za ověřování plateb příspěvků vztahujících se k přeshraničním činnostem v příslušném členském státě a za zajištění souladu s unijními právními předpisy. Je třeba také usilovat o vytvoření elektronického nástroje pro výměnu informací pro účely ověřování, který by vnitrostátním inspektorátům práce umožnil rychlý přístup k potřebným údajům. Toto nařízení by proto mělo být i nadále v těsném souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES1a.

 

_______________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21. 1. 1997, s. 1).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c)  Technologický vývoj nabízí nové možnosti koordinace, výměny informací a prosazování předpisů. Elektronické propojení všech zúčastněných orgánů sociálního zabezpečení, jako je tomu například v belgické síti „Crossroads Bank for Social Security1a“ by mohlo zlepšit vzájemné vztahy, transparentnost a odpovědnost.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6d)  Ve svém usnesení ze dne 14. ledna 2014 o účinných inspekcích práce jako strategii na zlepšení pracovních podmínek v Evropě Evropský parlament poukázal „na to, že elektronické propojení všech zúčastněných orgánů sociálního zabezpečení, jako je tomu například v belgické síti „Crossroads Bank for Social Security“, a s tím související snadnější výměna údajů mezi nimi, je užitečným nástrojem, který umožňuje vnitrostátním inspektorátům práce získat údaje potřebné při provádění inspekcí“, a vyzval „Komisi, aby prošetřila výhodu zavedení evropského průkazu sociálního zabezpečení chráněného proti padělání nebo jiného elektronického dokumentu platného v celé EU a aby ho případně zajistila, přičemž by v něm mohly být uloženy všechny údaje podstatné pro kontrolu pracovního poměru, např. podrobnosti o statusu sociálního zabezpečení a pracovní době, a na nějž by se vztahovala přísná pravidla ochrany údajů, zvláště při zpracování citlivých soukromých osobních údajů“.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6e)  Za účelem optimalizace volného pohybu osob je třeba pečlivě prověřit vazbu mezi koordinací v této oblasti a koordinací daňových systémů a přitom plně zohlednit jejich individuální charakteristiky a dodržet zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6f) Ve svém usnesení ze dne 15. března 2017 o překážkách bránících občanům EU svobodně se pohybovat a pracovat na vnitřním trhu Evropský parlament zejména žádal, „aby byla přijata rozhodná a účinná opatření k zajištění koordinovaného systému kumulovaných sociálních příspěvků a dávek pro všechny občany v celé EU, jako je průkaz sociálního zabezpečení, s cílem usnadnit možnost dohledání původu těchto odvodů a dávek“.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6g)  Pokud je kvůli nesouladu mezi systémy sociálního zabezpečení v důsledku ustanovení článků 45 až 48 Smlouvy o fungování EU určitá skupina osob pracujících v jiném členském státě, než je jejich členský stát bydliště, znevýhodněna oproti osobám, které neuplatňují svobodu volného pohybu pracovníků, a mají tak po určitou dobu výrazně nižší úroveň ochrany než občané, kteří v daném členském státě bydlí, a pokud tuto situaci nelze vyřešit na základě pravidel koordinace, musí členský stát, ve kterém dotčené osoby se svými rodinami bydlí, po dohodě s dotčenými členskými státy najít způsob, jak toto znevýhodnění odstranit.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  V zájmu zajištění jasnosti, pokud jde o terminologii v právních předpisech EU, by se pojem „vyslání“ měl používat pouze pro vysílání pracovníků ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb34. Kromě toho by se zvláštní pravidla pro určení použitelných právních předpisů v případě pracovníků, kteří jsou dočasně vysláni nebo přiděleni do jiného členského státu, měla jednotně uplatňovat na zaměstnance i na osoby samostatně výdělečně činné, aby se zajistilo jednotné zacházení se zaměstnanci a s osobami samostatně výdělečně činnými.

(7)  V zájmu zajištění jasnosti, pokud jde o terminologii v právních předpisech EU, by se pojem „vyslání“ měl používat pouze pro vysílání pracovníků ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb34. Nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 by měla na pracovníky v situaci vyslání, včetně těch, kteří spadají do působnosti směrnice 96/71/ES, odkazovat jako na „přidělené (do jiného členského státu)“, spíše než jako na „vyslané“. Kromě toho by se zvláštní pravidla pro určení použitelných právních předpisů v případě pracovníků, kteří jsou dočasně přiděleni do jiného členského státu, měla jednotně uplatňovat na zaměstnance i na osoby samostatně výdělečně činné, aby se zajistilo jednotné zacházení se zaměstnanci a s osobami samostatně výdělečně činnými.

__________________________________

__________________________________

34 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1. 1.

34 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1. 1.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  V oblasti dávek v nezaměstnanosti by se pravidla pro sčítání dob pojištění měla uplatňovat všemi členskými státy jednotně. S výjimkou přeshraničních pracovníků uvedených v čl. 65 odst. 2 by pravidla pro sčítání dob pojištění pro účely přiznání nároku na dávky v nezaměstnanosti měla být podmíněna tím, že pojištěná osoba v uvedeném členském státě nedávno získala pojištění v délce alespoň tří měsíců. Pro všechny pojištěné osoby, které nesplňují tuto podmínku, by se měl stát příslušným dříve příslušný členský stát. V tomto případě by registrace u služeb zaměstnanosti členského státu posledního pojištění měla mít stejný účinek jako registrace u služeb zaměstnanosti členského státu, kde byla nezaměstnaná osoba dříve pojištěna.

(8)  V oblasti dávek v nezaměstnanosti by se pravidla pro sčítání dob pojištění měla uplatňovat všemi členskými státy jednotně. S výjimkou přeshraničních pracovníků uvedených v čl. 65 odst. 2 by pravidla pro sčítání dob pojištění pro účely přiznání nároku na dávky v nezaměstnanosti měla být podmíněna tím, že pojištěná osoba v uvedeném členském státě nedávno získala pojištění v délce alespoň jednoho dne.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V návaznosti na doporučení uvedená ve Zprávě o občanství EU pro rok 201335 je nutné prodloužit minimální dobu vývozu dávek v nezaměstnanosti ze tří na šest měsíců s cílem zlepšit příležitosti pro nezaměstnané osoby, které se přestěhují do jiného členského státu za účelem hledání práce, jakož i jejich možnosti opětovného začlenění na trhu práce a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na přeshraniční úrovni.

(9)  V návaznosti na doporučení uvedená ve Zprávě o občanství EU pro rok 201335 je nutné prodloužit minimální dobu vývozu dávek v nezaměstnanosti ze tří na šest měsíců s cílem podpořit mobilitu a zlepšit příležitosti pro nezaměstnané osoby, které se přestěhují do jiného členského státu za účelem hledání práce, jakož i jejich možnosti rekvalifikace a opětovného začlenění na trhu práce a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na přeshraniční úrovni.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je nutné zaručit rovnější zacházení ve vztahu k příhraničním a přeshraničním pracovníkům, a to tak, že se zajistí, aby příhraniční pracovníci pobírali dávky v nezaměstnanosti z členského státu, v němž naposledy vykonávali činnost, za předpokladu, že v tomto členském státě pracovali alespoň posledních dvanáct měsíců.

(10)  Je nutné zaručit rovnější zacházení ve vztahu k příhraničním a přeshraničním pracovníkům, a to tak, že jim bude poskytnuta možnost pobírat dávky v nezaměstnanosti z členského státu, v němž naposledy vykonávali činnost, nebo z jejich členského státu bydliště, aby se zvýšila pravděpodobnost, že najdou zaměstnání v tom členském státě, v němž mají k jeho nalezení nejvyšší šanci.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Je rovněž důležité posílit spolupráci mezi vnitrostátními příslušnými orgány a vyjasnit platný regulační rámec, aby se zajistilo, že členský stát, kde dotyčná osoba naposledy vykonávala činnost, členské státy, kde vykonávala předchozí činnosti, nebo členský stát, kde má bydliště, všechny současně neprohlásily, že nejsou oprávněné vyplácet dávky, a to na úkor pojištěných osob. Komunikace mezi příslušným orgánem členského státu, kde dotyčná osoba naposledy vykonávala činnost, a uchazečem o zaměstnání by měla být vedena v jazyce uchazeče o zaměstnání. Je také nezbytné, aby přeshraniční uchazeči o zaměstnání měli možnost se zaregistrovat u přeshraniční služby zaměstnanosti, za předpokladu, že taková služba existuje v zeměpisné oblasti, která odpovídá oblasti, v níž hledají práci.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Vzhledem k tomu, že pravidla koordinace nemohou bránit tomu, aby mobilní občané požívali nižší úrovně ochrany než občané, kteří mobilní nejsou, vybízejí se členské státy k nalezení dvoustranných řešení v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 883/2004 ve znění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10c)  Členské státy by měly mít možnost stanovit zavedení vyrovnávacích doplatků s cílem vyrovnat rozdíl mezi dávkami v nezaměstnanosti vyplácenými členským státem, v němž daná osoba naposledy vykonávala činnost, a členským státem, v němž má bydliště.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10d)  Je třeba rozvíjet přeshraniční služby zaměstnanosti a pomáhat tak žadatelům při hledání nového zaměstnání, které bude co nejlépe odpovídat situaci pohraničních oblastí.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Rodinné dávky, jejichž účelem je náhrada příjmu během doby výchovy dítěte, jsou navrženy tak, aby vyhovovaly individuálním a osobním potřebám rodiče, na nějž se vztahují právní předpisy příslušného členského státu, a tudíž se odlišují od jiných rodinných dávek, jelikož mají kompenzovat rodiče za ztrátu příjmu nebo platu během doby věnované výchově dítěte, a nikoli pouze pokrývat obecné rodinné výdaje.

(11)  Peněžité rodinné dávky, jejichž hlavním účelem je částečná nebo úplná náhrada či doplnění příjmu, kterého nebylo dosaženo, nebo příjmu, jehož daná osoba nemůže dosáhnout kvůli výchově dítěte, jsou navrženy tak, aby vyhovovaly individuálním a osobním potřebám rodiče, na nějž se vztahují právní předpisy příslušného členského státu, a tudíž se odlišují od jiných rodinných dávek, jelikož mají kompenzovat rodiče za ztrátu příjmu nebo platu během doby věnované výchově dítěte, a nikoli pouze pokrývat obecné rodinné výdaje.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Je třeba zajistit, aby příslušné orgány určily obvyklé bydliště pro účely stanovení dávek sociálního zabezpečení v přiměřené lhůtě.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby se umožnila včasná aktualizace tohoto nařízení s ohledem na vývoj na vnitrostátní úrovni, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 987/2009, přenesena na Evropskou komisi. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201636. V zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci se Evropskému parlamentu a Radě postupují veškeré dokumenty ve stejnou dobu jako odborníkům z členských států, přičemž odborníci uvedených orgánů mají pravidelný přístup na jednání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(12)  Aby se umožnily včasné aktualizace tohoto nařízení v souladu s vývojem na vnitrostátní úrovni, měly by se změny příloh tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 987/2009 provádět pravidelně.

_________________________________

 

36 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

 

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  S cílem podpořit členské státy v jejich úsilí bojovat proti podvodům a omylům při uplatňování pravidel pro koordinaci je nutné stanovit širší právní základ, který umožní zpracování osobních údajů o osobách, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. To by mělo členským státům umožnit pravidelné porovnávání údajů, které mají v držení příslušné instituce v tomto státě, s údaji, které má v držení jiný členský stát, s cílem odhalit omyly nebo nesrovnalosti, jež vyžadují další šetření.

(13)  S cílem podpořit členské státy v jejich úsilí bojovat proti podvodům a omylům při uplatňování pravidel pro koordinaci je nutné umožnit zpracování osobních údajů o osobách, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, přičemž musí být plně a bez výjimek dodržovány právní předpisy Unie v oblasti ochrany osobních údajů, především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a. To by mělo členským státům umožnit pravidelné porovnávání údajů, které mají v držení příslušné instituce v tomto státě, s údaji, které má v držení jiný členský stát, s cílem odhalit omyly nebo nesrovnalosti, jež vyžadují další šetření.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pro zajištění efektivního a účinného fungování pravidel pro koordinaci je nezbytné vyjasnit pravidla pro určení právních předpisů použitelných na zaměstnance, kteří vykonávají hospodářskou činnost ve dvou nebo více členských státech, aby se zaručila větší rovnost s podmínkami vztahujícími se na osoby, které jsou vyslané nebo přidělené do jednoho členského státu, aby zde vykonávaly hospodářskou činnost. Kromě toho by se pravidla pro vysílání pracovníků, jimiž se stanoví pokračování uplatňování použitelných právních předpisů, měla vztahovat pouze na osoby, které mají předchozí vazbu na systém sociálního zabezpečení členského státu původu.

(16)  Pro zajištění efektivního a účinného fungování pravidel pro koordinaci je nezbytné vyjasnit pravidla pro určení právních předpisů použitelných na zaměstnance, kteří vykonávají hospodářskou činnost ve dvou nebo více členských státech, aby se zaručila větší rovnost s podmínkami vztahujícími se na osoby, které jsou přidělené do jednoho členského státu, aby zde vykonávaly hospodářskou činnost. Kromě toho by se pravidla, jimiž se stanoví pokračování uplatňování použitelných právních předpisů, měla vztahovat pouze na osoby, které mají předchozí vazbu na systém sociálního zabezpečení členského státu původu.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  V zájmu posílení vazby mezi podstatnou činností podniku a právními předpisy vztahujícími se na osobu, kterou tato společnost dočasně přidělí do jiného členského státu, je důležité zdůraznit, že podstatná činnost se musí vyznačovat mimo jiné více než 25% podílem ročního obratu v členském státě, ze kterého je osoba přidělena.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Evropské komisi by měly být svěřeny prováděcí pravomoci v zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění článků 12 a 13 nařízení (ES) č. 883/2004. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.37

(17)  V zájmu doplnění tohoto nařízení zavedením standardního postupu pro vymezení situací, kdy musí být dokumenty vydány, a situací, kdy musí být dokumenty staženy, jelikož příslušná instituce členského státu zaměstnání zpochybnila jejich přesnost a platnost, by měla být Komisi svěřenapravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o provádění článků 12 a 13 nařízení (ES) č. 883/2004 ve znění tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201637. Pro zajištění rovné účasti na přípravě aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

_________________________________

_________________________________

37 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko1a.

 

_________________________________

 

1a. Úř. věst. C 92, 26.4.2007, s. 15.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 2 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Ve 2. bodě odůvodnění se doplňuje druhá věta, která zní:

vypouští se

„Článek 21 Smlouvy o fungování Evropské unie zaručuje všem občanům Unie právo na svobodný pohyb s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.“

 

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V 5. bodě odůvodnění se ze slova „dotčeným osobám rovnost zacházení podle různých vnitrostátních právních předpisů“ doplňují slova, která znějí:

(2)  Bod odůvodnění 5 se nahrazuje tímto:

„ , a to za podmínek, pokud jde o přístup k určitým dávkám sociálního zabezpečení pro ekonomicky neaktivní mobilní občany EU v hostitelském členském státě, stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.40

“(5)  Je nezbytné, aby v rámci této koordinace byla v Unii dotčeným osobám zaručena rovnost zacházení podle jednotlivých vnitrostátních právních předpisů a aby byli občané podporováni při uplatňování svého práva na volný pohyb stanoveného ve Smlouvě, v neposlední řadě vyjasněním toho, který členský stát nese odpovědnost za zajištění jejich přístupu k příslušnému systému sociálního zabezpečení a za jejich krytí v rámci tohoto systému.“

__________________________________

 

40 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Odůvodnění

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 5 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a)  Soudní dvůr rozhodl, že členské státy jsou oprávněny podmínit přístup ekonomicky neaktivních občanů v hostitelském členském státě k dávkám sociálního zabezpečení, které nepředstavují sociální pomoc ve smyslu směrnice 2004/38/ES, právem legálního pobytu ve smyslu uvedené směrnice. Ověření práva legálního pobytu by mělo být prováděno v souladu s požadavky směrnice 2004/38/ES. Pro tyto účely by ekonomicky neaktivní občan měl být jasně odlišen od uchazeče o zaměstnání, jehož právo pobytu je přímo přiznáno na základě článku 45 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tuto judikaturu je nutné kodifikovat, aby se zlepšila právní srozumitelnost pro občany a instituce.

vypouští se

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 5 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5b)  Členské státy by měly zajistit, aby ekonomicky neaktivním mobilním občanům EU nebylo bráněno ve splnění podmínky být účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském členském státě kryta všechna rizika, jak je stanoveno ve směrnici 2004/38/ES. Těmto občanům může být například umožněno, aby odpovídajícím způsobem přispívali do systému zdravotního pojištění v členském státě jejich obvyklého bydliště.

(5b)  Členské státy by měly zajistit, aby ekonomicky neaktivním mobilním občanům EU nebylo bráněno ve splnění podmínky být účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském členském státě kryta všechna rizika, jak je stanoveno ve směrnici 2004/38/ES. Těmto občanům by mělo být přinejmenším umožněno, aby odpovídajícím způsobem přispívali do systému zdravotního pojištění nebo jiným způsobem splnili příslušná kritéria pro přístup ke zdravotnímu pojištění v členském státě jejich obvyklého bydliště.

Odůvodnění

Komplexní zdravotní pojištění je základním právem. Neaktivní mobilní občané by měli mít možnost získat zdravotní pojištění také v členském státě svého bydliště. Členské státy by měly mít možnost opřít se při zpřístupňování systému zdravotního pojištění pro neaktivní mobilní občany EU o závazné pokyny.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 5 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5c)  Aniž jsou dotčena omezení práva ekonomicky neaktivních osob na rovné zacházení vyplývající ze směrnice 2004/38/ES nebo z jiných právních předpisů Unie, nic v tomto nařízení by nemělo omezovat základní práva uznávaná Listinou základních práv Evropské unie, především právo na lidskou důstojnost (článek 1), právo na život (článek 2) a právo na ochranu zdraví (článek 35).

vypouští se

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 20

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4a. Bod odůvodnění 20 se nahrazuje tímto:

(20)  V oblasti dávek v nemoci, mateřství a rovnocenných otcovských dávek by měla být poskytována ochrana pojištěným osobám i jejich rodinným příslušníkům žijícím nebo pobývajícím v jiném než příslušném členském státě.

„(20)  V oblasti dávek v nemoci, dlouhodobé péče, mateřství a rovnocenných otcovských dávek by měla být poskytována ochrana pojištěným osobám i jejich rodinným příslušníkům žijícím nebo pobývajícím v jiném než příslušném členském státě.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 24

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„24.  Dávky dlouhodobé péče pro pojištěné osoby a jejich rodinné příslušníky je nutné koordinovat podle zvláštních pravidel, která se v zásadě řídí pravidly použitelnými na dávky v nemoci, v souladu s judikaturou Soudního dvora. Je rovněž nezbytné stanovit zvláštní ustanovení v případě souběhu věcných a peněžitých dávek dlouhodobé péče.

„24.  V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie by dávky dlouhodobé péče pro pojištěné osoby a jejich rodinné příslušníky měly být v zásadě i nadále koordinovány podle pravidel použitelných na dávky v nemoci. Tato pravidla by však měla zohlednit zvláštní povahu dávek dlouhodobé péče. Je rovněž nezbytné stanovit zvláštní ustanovení v případě souběhu věcných a peněžitých dávek dlouhodobé péče.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 35 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„(35a)  Rodinné peněžité dávky, jejichž účelem je náhrada příjmu během doby výchovy dítěte, jsou individuálními nároky, jež osobně přísluší rodiči podléhajícímu právním předpisům příslušného členského státu. Vzhledem ke specifické povaze těchto rodinných dávek by takové dávky měly být uvedeny v příloze XIII části I tohoto nařízení a měly by být vyhrazeny pro dotčeného rodiče. Členský stát se sekundární příslušností může rozhodnout, že v případě souběhu nároků na rodinné dávky podle právních předpisů příslušného členského státu a podle právních předpisů členského státu bydliště rodinných příslušníků by se na tyto dávky neměla vztahovat pravidla přednosti. Pokud se členský stát rozhodne, že pravidla přednosti nepoužije, musí tak činit důsledně ve vztahu ke všem oprávněným osobám ve srovnatelné situaci, a musí být uveden v příloze XIII části II.“

„(35a)  Peněžité rodinné dávky, jejichž hlavním účelem je částečná nebo úplná náhrada či doplnění příjmu, kterého nebylo dosaženo, nebo příjmu, jehož daná osoba nemůže dosáhnout kvůli výchově dítěte, lze odlišit od jiných rodinných dávek určených k vyrovnání rodinných výdajů. Vzhledem k tomu, že tyto dávky by mohly být považovány za individuální nároky, jež osobně přísluší rodiči podléhajícímu právním předpisům příslušného členského státu, mělo by být možné je vyhradit výlučně pro dotčeného rodiče. Takové individuální dávky by měly být uvedeny v příloze XIII části I tohoto nařízení. Členský stát se sekundární příslušností může rozhodnout, že v případě souběhu nároků na rodinné dávky podle právních předpisů příslušného členského státu a podle právních předpisů členského státu bydliště rodinných příslušníků by se na tyto dávky neměla vztahovat pravidla přednosti. Pokud se členský stát rozhodne, že pravidla přednosti nepoužije, musí tak činit důsledně ve vztahu ke všem oprávněným osobám ve srovnatelné situaci a pod podmínkou, že dotčené dávky jsou uvedeny v příloze XIII části II.“

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 39 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„(39a)  Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení se použijí příslušné právní předpisy EU týkající se ochrany údajů, zejména nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)42.“

„(39a)  Na zpracování osobních údajů, jichž se týká toto nařízení, se použijí plně a bez výjimky příslušné právní předpisy EU týkající se ochrany údajů, zejména nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)42.“

__________________________________

__________________________________

42 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.

42 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 46

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46) Aby se umožnila včasná aktualizace tohoto nařízení s ohledem na vývoj na vnitrostátní úrovni, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 987/2009, přenesena na Evropskou komisi. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201643. V zájmu zajištění spravedlivého podílu na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci se Evropskému parlamentu a Radě postupují veškeré dokumenty ve stejnou dobu jako odborníkům z členských států, přičemž odborníci uvedených orgánů mají pravidelný přístup na jednání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

vypouští se

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 47

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů (článek 8), právo svobodné volby povolání a právo pracovat (článek 15), právo na vlastnictví (článek 17), zákaz diskriminace (článek 21), práva dítěte (článek 24), práva starších osob (článek 25), začlenění osob se zdravotním postižením (článek 26), právo na rodinný a pracovní život (článek 33), právo na sociální zabezpečení a sociální pomoc (článek 34), právo na ochranu zdraví (článek 35) a právo na volný pohyb a pobyt (článek 45), a je nutné je uplatňovat v souladu s těmito právy a zásadami.

(47)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména pokud jde o právo na lidskou důstojnost (článek 1), právo na život (článek 2), respektování soukromého a rodinného života (článek 7), ochranu osobních údajů (článek 8), právo svobodné volby povolání a právo pracovat (článek 15), právo na vlastnictví (článek 17), zákaz diskriminace (článek 21), rovnost mužů a žen (článek 23), práva dítěte (článek 24), práva starších osob (článek 25), začlenění osob se zdravotním postižením (článek 26), právo na rodinný a pracovní život (článek 33); právo na sociální zabezpečení a sociální pomoc (článek 34), právo na ochranu zdraví (článek 35) a právo na volný pohyb a pobyt (článek 45), včetně Úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod,a

je nutné je uplatňovat v souladu s těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 48 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(48a)  Nic v tomto nařízení neomezuje nezávislá práva a povinnosti uznávané v sociální chartě Rady Evropy, zejména právo na sociální zabezpečení (článek 12), právo na sociální a lékařskou pomoc (článek 13), právo migrujících pracovníků a jejich rodin na ochranu a pomoc (článek 19) a právo na ochranu před chudobou a sociálním vyloučením (článek 30). Dotčené členské státy by měly toto nařízení provádět v souladu s těmito právy a povinnostmi.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 48 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(48b)  Nová ustanovení týkající se dávek v nezaměstnanosti pro přeshraniční pracovníky by mohla v určitých případech vést ke zhoršení podmínek pro jejich návrat na trh práce. Je proto nezbytné posílit správní spolupráci mezi příslušnými orgány odpovědnými za podporu přeshraničních pracovníků a za regulační rámec s cílem usnadnit například kroky, které je třeba učinit v členském státě bydliště, a to vyjasněním pravomocí veřejné služby zaměstnanosti odpovědné za poskytování podpory těmto pracovníkům, i za to, aby výměna mezi příslušnou institucí členského státu, v němž uchazeč naposledy vykonával činnost, a uchazečem o zaměstnání probíhala v jazyce uchazeče.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 48 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(48c)  Členské státy mohou stanovit zavedení vyrovnávacích doplatků s cílem vyrovnat rozdíl mezi dávkami v nezaměstnanosti vyplácenými členským státem, v němž dotčená osoba naposledy vykonávala činnost, a členským státem, v němž má bydliště.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 48 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(48d)  Nic v tomto nařízení neomezuje nezávislá práva a povinnosti uznávané v Úmluvě Rady Evropy o sociální a lékařské pomoci v dotčených členských státech.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 48 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(48e)  Je rovněž důležité posílit spolupráci mezi vnitrostátními příslušnými orgány a vyjasnit platný regulační rámec, aby se zajistilo, že členské státy – v nichž dotčená osoba naposledy vykonávala činnost či dříve vykonávala činnost nebo kde má bydliště – neprohlásily, že nejsou oprávněné vyplácet dávky, a to na úkor pojištěných osob.

Pozměňovací návrh  56

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  V písmeni c) se slova „hlava III kapitoly 1 a 3“ nahrazují slovy „hlava III kapitoly 1, 1a a 3“.

vypouští se

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 1 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

c)  „pojištěnou osobou“ ve vztahu k oblastem sociálního zabezpečení, na které se vztahuje hlava III kapitoly 1 a 3, rozumí každá osoba, která splňuje podmínky nároku na dávky vyžadované právními předpisy členského státu příslušného podle hlavy II, s přihlédnutím k tomuto nařízení;

„c)  „pojištěnou osobou“ ve vztahu k oblastem sociálního zabezpečení, na které se vztahuje hlava III kapitoly 1 a 3, rozumí každá osoba, která splňuje podmínky nároku na dávky vyžadované právními předpisy členského státu příslušného podle hlavy II, v souvislosti s alespoň jedním z rizik, na které se vztahuje kapitola, jež má být použita, s přihlédnutím k tomuto nařízení.“

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 1 – bod i – bod 1 – bod ii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  V písmeni i) se v bodě 1 odrážce ii) za slova „hlavy III kapitoly 1 o dávkách v nemoci, v mateřství a rovnocenných otcovských dávkách“ vkládají slova „a kapitoly 1a o dávkách dlouhodobé péče“.

vypouští se

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 1 – bod i – bod 1 – bod ii

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  V písmeni i) se v bodě 1 odrážka ii) nahrazuje tímto:

ii)  jde-li o věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 o dávkách v nemoci, v mateřství a rovnocenných otcovských dávkách, každá osoba stanovená nebo uznaná za rodinného příslušníka nebo označená za člena domácnosti právními předpisy členského státu, v němž má bydliště;

ii)  jde-li o věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 o dávkách v nemoci, dávkách dlouhodobé péče, dávkách v mateřství a rovnocenných otcovských dávkách, každá osoba stanovená nebo uznaná za rodinného příslušníka nebo označená za člena domácnosti právními předpisy členského státu, v němž má bydliště;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. c

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 1 – písm. v a – bod i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  V písmeni va) se v odrážce i) za slova „hlavy III kapitoly 1 (dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky)“ vkládají slova „a kapitoly 1a (dávky dlouhodobé péče)“ a poslední věta se zrušuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. c a (nové)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 1 – písm. v a – bod i

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ca)  V písmeni va) se odrážka i) nahrazuje tímto:

i)  pro účely hlavy III kapitoly 1 (dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky) věcné dávky stanovené v právních předpisech členského státu, které jsou určeny k poskytnutí a zpřístupnění lékařské péče a produktů a služeb souvisejících s touto péčí i k přímé úhradě nebo náhradě nákladů na tuto péči, produkty a služby související s touto péčí. Patří sem i věcné dávky dlouhodobé péče;

i)  pro účely hlavy III kapitoly 1 (dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky) věcné dávky stanovené v právních předpisech členského státu, které jsou určeny k poskytnutí a zpřístupnění lékařské péče a produktů a služeb souvisejících s touto péčí i k přímé úhradě nebo náhradě nákladů na tuto péči, produkty a služby související s touto péčí. Patří sem i věcné dávky dlouhodobé péče stanovené v právních předpisech členského státu, které jsou určeny k poskytnutí a zpřístupnění dlouhodobé péče, přímé úhradě nebo náhradě nákladů na tuto péči, produkty a služby související s touto péčí.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. d

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 1 – písm. v b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vb)  „dávkou dlouhodobé péče“ rozumí věcná nebo peněžitá dávka nebo jejich kombinace určená osobám, které po delší dobu v důsledku stáří, postižení, nemoci nebo nezpůsobilosti vyžadují značnou pomoc jiné osoby nebo osob při provádění základních každodenních činností, včetně podpory jejich osobní nezávislosti; to zahrnuje dávky přiznané osobě nebo na osobu poskytující takovou péči;

vb)  „dávkou dlouhodobé péče“ rozumí věcná nebo peněžitá dávka, jejímž účelem je řešit potřeby v oblasti péče nebo naplňovat potřeby osoby, která v důsledku stáří, postižení, nemoci nebo nezpůsobilosti vyžaduje po delší dobu pomoc jiné osoby nebo osob při provádění základních činností každodenního života v zájmu podpory její osobní nezávislosti, a to i na pracovišti; to zahrnuje dávky přiznané za stejným účelem osobě nebo osobám poskytujícím takovou péči;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. d

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 1 – písm. vb a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

vba)  „pokračováním léčby“ rozumí pokračování ve vyšetřeních, diagnostikování a léčbě nemoci po celou dobu jejího trvání;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. d

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 1 – písm. vb b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

vbb)  „pokračováním dlouhodobé péče“ rozumí pokračování v poskytování věcných dávek dlouhodobé péče z důvodu potřeby v oblasti péče, která byla stanovena před odchodem do důchodu a která trvá i po tomto datu.“

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

9a.  V čl. 3 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a)  dávky v nemoci;

a)  dávky v nemoci a dávky dlouhodobé péče;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  V čl. 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno, které zní:

vypouští se

„ba)  Dávky dlouhodobé péče;“

 

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.   Článek 4 nařízení (ES) č. 883/2004 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Článek 4

 

Rovnost zacházení

 

1.  Nestanoví-li toto nařízení jinak, požívají osoby, na které se toto nařízení vztahuje, stejné dávky a mají podle právních předpisů kteréhokoliv členského státu stejné povinnosti jako jeho státní příslušníci.

 

2.  Členský stát může požadovat, aby byl přístup ekonomicky neaktivní osoby pobývající v tomto členském státě k dávkám sociálního zabezpečení podmíněn právem legálního pobytu, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států44.“

 

___________________________________

 

44 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. a

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 11 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  V odstavci 2 se slova „peněžitých dávek v nemoci poskytovaných při časově neomezené léčebné péči“ nahrazují slovy „peněžitých dávek dlouhodobé péče“.

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 11 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2.  U osob pobírajících peněžité dávky z důvodu nebo v důsledku jejich zaměstnání nebo samostatné výdělečně činnosti se pro účely této hlavy má za to, že uvedenou činnost vykonávají. To se netýká invalidních, starobních a pozůstalostních důchodů nebo důchodů při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání ani peněžitých dávek v nemoci poskytovaných při časově neomezené léčebné péči.

2.  U osob pobírajících peněžité dávky z důvodu nebo v důsledku jejich zaměstnání nebo samostatné výdělečně činnosti se pro účely této hlavy má za to, že uvedenou činnost vykonávají. To se netýká invalidních, starobních nebo pozůstalostních důchodů, důchodů při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, peněžitých dávek v nemoci poskytovaných při časově neomezené léčebné péči ani peněžitých dávek dlouhodobé péče poskytovaných osobě vyžadující péči.“

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. a b (nové)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 11 – odst. 3 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ab)  V odstavci 3 se písm. c) nahrazuje tímto:

c)  na osobu pobírající dávky v nezaměstnanosti v souladu s článkem 65 podle právních předpisů členského státu bydliště vztahují právní předpisy tohoto členského státu;

c)  na osobu pobírající dávky v nezaměstnanosti v souladu s článkem 65 podle právních předpisů členského státu bydliště nebo členského státu, v němž vykonávala svou poslední činnost formou zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, vztahují právní předpisy tohoto členského státu;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. a c (nové)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 11 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ac) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

4.   Pro účely této hlavy se považuje činnost zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné obvykle vykonávaná na námořní lodi plující pod vlajkou některého členského státu za činnost vykonávanou v uvedeném členském státě. Avšak na osobu zaměstnanou na lodi plující pod vlajkou některého členského státu a odměňovanou za tuto činnost podnikem nebo osobou, jejíž sídlo nebo místo podnikání je v jiném členském státě, se vztahují právní předpisy posledně zmíněného členského státu, jestliže v něm bydlí. Za zaměstnavatele se pro účely uvedených právních předpisů považuje podnik nebo osoba, která dotčenou osobu odměňuje.

„4.   Pro účely této hlavy se považuje činnost zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné obvykle vykonávaná na námořní lodi plující pod vlajkou některého členského státu za činnost vykonávanou v uvedeném členském státě. Avšak na osobu zaměstnanou na lodi plující pod vlajkou některého členského státu a odměňovanou za tuto činnost zaměstnavatelem, jehož sídlo je v jiném členském státě, se vztahují právní předpisy posledně zmíněného členského státu, jestliže v něm bydlí.“

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 11 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Činnost, kterou člen letové posádky nebo posádky palubních průvodčích vykonává v oblasti osobní nebo nákladní letecké dopravy, se považuje za činnost vykonávanou výhradně v členském státě, ve kterém se nachází jeho mateřské letiště ve smyslu přílohy III hlavy FTL nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, ve znění nařízení Komise (EU) č. 83/2014/EU ze dne 29. ledna 201445.“

5.  Činnost, kterou člen letové posádky nebo posádky palubních průvodčích vykonává v oblasti osobní nebo nákladní letecké dopravy, se považuje za činnost vykonávanou v členském státě, ve kterém se nachází jeho mateřské letiště ve smyslu přílohy III nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, ve znění nařízení Komise (EU) č. 83/2014/EU ze dne 29. ledna 201445.“

__________________

__________________

45 Úř. věst. L 28, 31.1.2014, s. 17.

45 Úř. věst. L 28, 31.1.2014, s. 17.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

Článek 12

Zvláštní pravidla

Zvláštní pravidla

1.  Osoba, která jako zaměstnanec provozuje v členském státě činnost jménem zaměstnavatele, jenž zde běžně vykonává své činnosti, a která je vyslána ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb46 , nebo která je tímto zaměstnavatelem přidělena do jiného členského státu, aby zde konala práci jménem tohoto zaměstnavatele, podléhá i nadále právním předpisům prvního členského státu,

1.  Osoba, která jako zaměstnanec provozuje v členském státě činnost jménem zaměstnavatele, jenž zde běžně vykonává své činnosti, a která je tímto zaměstnavatelem vyslána do jiného členského státu, aby zde konala práci jménem tohoto zaměstnavatele, podléhá i nadále právním předpisům prvního členského státu, pokud:

nepřesahuje-li předpokládaná doba trvání takové práce 24 měsíců a není-li daná osoba vyslána za účelem nahrazení jiného zaměstnance nebo samostatně výdělečně činné osoby, jež byli dříve vysláni nebo předěleni ve smyslu tohoto článku.

a)  předpokládaná nebo skutečná doba trvání takové práce nepřesahuje 18 měsíců;

 

b)  se na dotyčnou osobu vztahují právní předpisy členského státu, v němž je usazen její zaměstnavatel po dobu nejméně tří měsíců bezprostředně předcházejících zahájení zaměstnanecké činnosti;

 

c)  příslušná instituce členského státu, v němž je zaměstnavatel usazen, byla informována o vyslání a obdržela žádost o pokračování v uplatňování jeho právních předpisů před zahájením samotného výkonu práce. Taková formální žádost nemusí být podána, pokud se práce týká služební cesty.

2.  Na osobu, která obvykle vykonává samostatnou výdělečnou činnost v jednom členském státě a která se rozhodne vykonávat podobnou činnost v jiném členském státě, se nadále vztahují právní předpisy prvního členského státu, nepřesahuje-li očekávané trvání této činnosti 24 měsíců a nenahrazuje-li tato osoba jiného vyslaného zaměstnance nebo jinou vyslanou samostatně výdělečně činnou osobu.

2.  Na osobu, která obvykle vykonává samostatnou výdělečnou činnost v jednom členském státě a která se rozhodne vykonávat podobnou činnost v jiném členském státě, se nadále vztahují právní předpisy prvního členského státu, pokud:

 

a)  předpokládaná nebo skutečná doba trvání této činnosti nepřesahuje 18 měsíců;

 

b)  se na dotyčnou osobu vztahují právní předpisy členského státu, ve kterém obvykle vykonává činnost po dobu nejméně tří měsíců bezprostředně předcházejících zahájení činnosti;

 

c)  příslušná instituce členského státu, v níž dotyčná osoba obvykle vykonává činnost, byla informována o vykonávání činnosti v jiném členském státě a obdržela žádost o pokračování v uplatňování jeho právních předpisů před zahájením této činnosti. Taková formální žádost nemusí být podána, pokud se vykonávaná činnost týká služební cesty.

 

2a.  Pro účely odstavců 1 a 2 se v případě nahrazení vyslaných pracovníků vykonávajících stejný nebo podobný úkol na stejném místě zohlední souhrnná doba vyslání.

 

Pokud pracovník dosáhl maximální délky, během níž může být vyslán, nesmí být pracovník nebo osoba samostatně výdělečně činná znovu vyslána podle právních předpisů prvního členského státu stejným podnikem do téhož členského státu dříve, než uplynou nejméně tři měsíce od konce předchozího období vyslání. Za určitých okolností může být udělena odchylka od druhého pododstavce.

_________________________________

 

46 Úř. věst. L 018 , 21.1.1997 s. 1.

 

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 13 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

13a.  V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Na osobu, která jako zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo více členských státech, se vztahují:

1.  Na osobu, která jako zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo více členských státech, se vztahují:

a) právní předpisy členského státu, na jehož území má bydliště, vykonává-li podstatnou část své činnosti v tomto členském státě, nebo

a)  právní předpisy členského státu, na jehož území má bydliště, vykonává-li podstatnou část své činnosti v tomto členském státě,

b) nevykonává-li podstatnou část své činnosti v členském státě, na jehož území má bydliště,

b)  právní předpisy členského státu, v němž se nachází střed zájmu její činnosti, pokud nebydlí v členském státě, v němž vykonává podstatnou část své činnosti, nebo

 

ba)  právní předpisy členského státu, na jehož území má bydliště, je-li podíl činností stejný.

i) právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podnikání podniku nebo zaměstnavatele, pokud je tato osoba zaměstnána jedním podnikem nebo zaměstnavatelem, nebo

 

ii) právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podnikání podniků nebo zaměstnavatelů, pokud je tato osoba zaměstnána dvěma či více podniky nebo zaměstnavateli, kteří mají sídlo nebo místo podnikání pouze v jednom členském státě, nebo

 

iii) právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podnikání podniku nebo zaměstnavatele, jiného než je členský stát bydliště, je-li tato osoba zaměstnána dvěma nebo více podniky nebo zaměstnavateli, kteří mají sídlo nebo místo podnikání ve dvou členských státech, z nichž jeden je členským státem bydliště, nebo

 

iv) právní předpisy členského státu, na jehož území má tato osoba bydliště, je-li zaměstnána dvěma a více podniky nebo zaměstnavateli, z nichž alespoň dva mají sídlo nebo místo podnikání v různých členských státech jiných, než je členský stát bydliště.

 

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 13 – odst. 4 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14.  V článku 13 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 4a, který zní:

vypouští se

„4a.  Na osobu, která od jednoho členského státu pobírá peněžité dávky v nezaměstnanosti a která zároveň vykonává činnost formou zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v jiném členském státě, se vztahují právní předpisy členského státu, který vyplácí dávky v nezaměstnanosti.“

 

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 15a

 

Dopisovatelé evropských sdělovacích prostředků vyslaní do jiného členského státu

 

Dopisovatelé evropských sdělovacích prostředků vyslaní do jiného členského státu si mohou vybrat mezi uplatňováním právních předpisů členského státu, do něhož jsou vysláni, uplatňováním právních předpisů členského státu, z něhož pochází, nebo uplatňováním právních předpisů členského státu, v němž se nachází sídlo jejich hlavního zaměstnavatele.“

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 b (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Hlava III – kapitola 1 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14b.  V hlavě III se název kapitoly 1 nahrazuje tímto:

Dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky

„Dávky v nemoci, dávky dlouhodobé péče, dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky“

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 c (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 19

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14c.  Článek 19 se nahrazuje tímto:

Článek 19

„Článek 19

Pobyt mimo příslušný členský stát

Pobyt mimo příslušný členský stát

1.  Nestanoví-li odstavec 2 jinak, pojištěná osoba a její rodinní příslušníci pobývající v jiném členském státě než v příslušném členském státě mají nárok na věcné dávky, které se stanou nezbytnými ze zdravotních důvodů během jejich pobytu, s přihlédnutím k povaze těchto dávek a k očekávané délce pobytu. Tyto dávky poskytuje instituce místa pobytu jménem příslušné instituce v souladu s právními předpisy, které uplatňuje tak, jako by dotyčné osoby byly podle uvedených právních předpisů pojištěny.

1.  Nestanoví-li odstavec 2 jinak, pojištěná osoba a její rodinní příslušníci pobývající v jiném členském státě než v příslušném členském státě mají nárok na věcné dávky, které se během jejich pobytu stanou nezbytnými buď ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu potřeby dlouhodobé péče, s přihlédnutím k povaze těchto dávek a k očekávané délce pobytu. Tyto dávky poskytuje instituce místa pobytu jménem příslušné instituce v souladu s právními předpisy, které uplatňuje tak, jako by dotyčné osoby byly podle uvedených právních předpisů pojištěny.

2.  Správní komise sestaví seznam věcných dávek, které vzhledem k tomu, že mají být poskytovány během pobytu v jiném členském státě, vyžadují z praktických důvodů předchozí dohodu mezi dotyčnou osobou a institucí poskytující péči.

2.  Správní komise sestaví seznam věcných dávek, které vzhledem k tomu, že mají být poskytovány během pobytu v jiném členském státě, vyžadují z praktických důvodů předchozí dohodu mezi dotyčnou osobou a institucí poskytující dávku.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – bod 14 d (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 20 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14d.  V článku 20 se název nahrazuje tímto:

Vycestování za účelem obdržení věcných dávek – povolení k obdržení vhodného léčení mimo členský stát bydliště

„Vycestování za účelem obdržení věcných dávek – povolení k obdržení vhodného léčení a dlouhodobé péče mimo členský stát bydliště“

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – bod 14 e (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 20 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14e.  V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Pojištěná osoba, které příslušná instituce povolila cestu do jiného členského státu za účelem léčení odpovídajícího jejímu stavu, obdrží jménem příslušné instituce věcné dávky poskytované institucí místa pobytu, a to podle právních předpisů, které uplatňuje tak, jako by byla podle uvedených právních předpisů pojištěna. Povolení je vydáno, pokud dotyčné léčení patří mezi dávky stanovené právními předpisy v členském státě, kde má dotyčná osoba bydliště a kde se jí nemůže dostat takového léčení v lékařsky odůvodnitelné lhůtě, s přihlédnutím k jejímu zdravotnímu stavu a pravděpodobnému průběhu její nemoci.

„2.  Pojištěná osoba, které příslušná instituce povolila cestu do jiného členského státu za účelem léčení nebo dlouhodobé péče odpovídající jejímu stavu, obdrží jménem příslušné instituce věcné dávky poskytované institucí místa pobytu, a to podle právních předpisů, které uplatňuje tak, jako by byla podle uvedených právních předpisů pojištěna. Povolení je vydáno, pokud dotyčné léčení nebo dlouhodobá péče patří mezi dávky stanovené právními předpisy v členském státě, kde má dotyčná osoba bydliště a kde se jí nemůže dostat takového léčení v lékařsky odůvodnitelné lhůtě, s přihlédnutím k jejímu zdravotnímu stavu a pravděpodobnému průběhu její nemoci nebo v opodstatněné lhůtě s přihlédnutím k její současné potřebě dlouhodobé péče a pravděpodobnému průběhu této péče.“.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 f (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 25

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14f.  Článek 25 se nahrazuje tímto:

Článek 25

Článek 25

Důchody podle právních předpisů jednoho nebo více členských států kromě členského státu bydliště v případě existence nároku na věcné dávky v členském státě bydliště

Důchody podle právních předpisů jednoho nebo více členských států kromě členského státu bydliště v případě existence nároku na věcné dávky v členském státě bydliště

Jestliže osoba pobírající důchod nebo důchody podle právních předpisů jednoho nebo více členských států má bydliště v členském státě, jehož právní předpisy nepodmiňují nárok na věcné dávky pojištěním, zaměstnáním nebo samostatnou výdělečnou činností, a od tohoto členského státu nepobírá žádný důchod, nese náklady na věcné dávky poskytované jí a jejím rodinným příslušníkům instituce jednoho z členských států příslušných ve vztahu k jejím důchodům, určená podle čl. 24 odst. 2, v rozsahu, v jakém by dotčený důchodce a jeho rodinní příslušníci měli nárok na takovou dávku, kdyby bydleli v tomto členském státě.

Jestliže osoba pobírající důchod nebo důchody podle právních předpisů jednoho nebo více členských států má bydliště v členském státě, jehož právní předpisy nepodmiňují nárok na věcné dávky pojištěním, zaměstnáním nebo samostatnou výdělečnou činností, a od tohoto členského státu nepobírá žádný důchod, nese náklady na věcné dávky poskytované jí a jejím rodinným příslušníkům instituce jednoho z členských států příslušných ve vztahu k jejím důchodům, určená podle čl. 24 odst. 2, v rozsahu, v jakém by dotčený důchodce a jeho rodinní příslušníci měli nárok na dávku, kdyby bydleli v tomto členském státě.

Odůvodnění

Slovo „takovou“ by mohlo být vykládáno tak, že členský stát odmítá uhradit věcnou dávku dlouhodobé péče, protože podle právních předpisů daného členského státu neexistuje na takovou věcnou dávku dlouhodobé péče nárok. To zřejmě není záměrem tohoto článku.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 g (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 27 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14g.  V článku 27 se název nahrazuje tímto:

Pobyt důchodce nebo jeho rodinných příslušníků v jiném členském státě než v členském státě bydliště – pobyt v příslušném členském státě – povolení nezbytného léčení mimo členský stát bydliště

Pobyt důchodce nebo jeho rodinných příslušníků v jiném členském státě než v členském státě bydliště – pobyt v příslušném členském státě – povolení nezbytného léčení nebo dlouhodobé péče mimo členský stát bydliště

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 h (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 27 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14h.   V článku 27 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Článek 20 se použije obdobně na důchodce a jeho rodinné příslušníky pobývající v jiném členském státě než ve státě jejich bydliště za účelem obdržení léčení přiměřeného jejich stavu.

3.  Článek 20 se použije obdobně na důchodce a jeho rodinné příslušníky pobývající v jiném členském státě než ve státě jejich bydliště za účelem obdržení léčení nebo dlouhodobé péče přiměřené jejich stavu.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 i (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14i.  V čl. 28 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Příhraniční pracovník, který odešel do důchodu z důvodu stáří nebo invalidity, má v případě nemoci nárok na pokračování v poskytování věcných dávek v členském státě, ve kterém naposledy vykonával svoji činnost jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, jde-li o pokračování léčby započaté v uvedeném členském státě. „Pokračováním léčby“ se rozumí pokračování v prohlídkách, diagnostikování a léčbě nemoci po celou dobu jejího trvání.

Příhraniční pracovník, který odešel do důchodu z důvodu stáří nebo invalidity, má v případě nemoci nebo potřeby dlouhodobé péče nárok na pokračování v poskytování věcných dávek v členském státě, ve kterém naposledy vykonával svoji činnost jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, jde-li o pokračování léčby nebo dlouhodobé péče započaté v uvedeném členském státě.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 j (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 28 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14j.  V článku 28 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Důchodce, který během pěti let předcházejících dni vzniku nároku na starobní nebo invalidní důchod byl zaměstnán nebo samostatně výdělečně činný po dobu alespoň dvou let jako příhraniční pracovník, má nárok na věcné dávky v členském státě, ve kterém byl činný jako příhraniční pracovník, pokud tento členský stát a členský stát, v němž se nachází příslušná instituce odpovědná za náklady na věcné dávky poskytované tomuto důchodci v členském státě jeho bydliště, se tak rozhodly a oba jsou uvedeny v příloze V.

2.  Důchodce, který během deseti let předcházejících dni vzniku nároku na starobní nebo invalidní důchod byl zaměstnán nebo samostatně výdělečně činný po dobu alespoň dvou let jako příhraniční pracovník, má nárok na věcné dávky v členském státě, ve kterém byl činný jako příhraniční pracovník, pokud tento členský stát a členský stát, v němž se nachází příslušná instituce odpovědná za náklady na věcné dávky poskytované tomuto důchodci v členském státě jeho bydliště, se tak rozhodly a oba jsou uvedeny v příloze V.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 k (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 28 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14k.  V článku 28 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Odstavec 2 se použije obdobně na rodinné příslušníky bývalého příhraničního pracovníka nebo jeho pozůstalé, pokud během dob uvedených v odstavci 2 měli nárok na věcné dávky podle čl. 18 odst. 2, i když příhraniční pracovník zemřel před započetím důchodu, pokud byl činný jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná po dobu alespoň dvou let v posledních pěti letech před svou smrtí.

3.  Odstavec 2 se použije obdobně na rodinné příslušníky bývalého příhraničního pracovníka nebo jeho pozůstalé, pokud během dob uvedených v odstavci 2 měli nárok na věcné dávky podle čl. 18 odst. 2, i když příhraniční pracovník zemřel před započetím důchodu, pokud byl činný jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná po dobu alespoň dvou let v posledních deseti letech před svou smrtí.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 l (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 30

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14l.  Článek 30 se nahrazuje tímto:

Článek 30

Článek 30

 

 

1.  Instituce členského státu, která je podle právních předpisů, které uplatňuje, odpovědná za provádění srážek příspěvků na dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky, může vyžadovat a vymáhat tyto srážky vypočtené v souladu s platnými právními předpisy, jen pokud náklady na tyto dávky podle článků 23 až 26 má nést některá instituce uvedeného členského státu.

1.  Instituce členského státu, která je podle právních předpisů, které uplatňuje, odpovědná za provádění srážek příspěvků na dávky v nemoci, dávky dlouhodobé péče, dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky, může vyžadovat a vymáhat tyto srážky vypočtené v souladu s platnými právními předpisy, jen pokud náklady na tyto dávky podle článků 23 až 26 má nést některá instituce uvedeného členského státu.

2.  Pokud v případech uvedených v článku 25 je získání dávek v nemoci, mateřství a rovnocenných otcovských dávek podmíněno placením příspěvků nebo obdobných plateb podle právních předpisů členského státu, ve kterém dotyčný důchodce bydlí, nelze tyto příspěvky vybírat z důvodu tohoto bydliště.

2.  Pokud v případech uvedených v článku 25 je získání dávek v nemoci, dávek dlouhodobé péče, dávek v mateřství a rovnocenných otcovských dávek podmíněno placením příspěvků nebo obdobných plateb podle právních předpisů členského státu, ve kterém dotyčný důchodce bydlí, nelze tyto příspěvky vybírat z důvodu tohoto bydliště.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 31 – odst. 3 – písm. a – bod i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  nároky přiznané na základě zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti pojištěné osoby;

i)  nároky přiznané na základě zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti pojištěné osoby, včetně práv vzniklých použitím čl. 11 odst. 2 nebo odst. 3 písm. c);

Odůvodnění

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 33 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15a.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 33a

 

Dávky dlouhodobé péče

 

„1.  Správní komise po konzultaci se sociálními partnery, sdruženími zastupujícími příjemce a dotčenými profesními organizacemi vypracuje podrobný seznam dávek dlouhodobé péče, přičemž se upřesní, které dávky jsou věcné a které peněžité a zda je dávka poskytována osobě vyžadující péči nebo osobě takovou péči poskytující.

 

2.  Pokud má dávka dlouhodobé péče spadající do této kapitoly rovněž povahu dávek koordinovaných podle jiné kapitoly hlavy III, mohou členské státy postupovat odchylně od odstavce 1 a koordinovat tuto dávku v souladu s pravidly dané kapitoly, za předpokladu, že:

 

a)   výsledek takové koordinace je pro příjemce přinejmenším stejně příznivý, jako kdyby dávka byla koordinována jako dávka dlouhodobé péče podle této kapitoly, a

 

b)  daná dávka dlouhodobé péče je uvedena v příloze XII.“

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 34

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16.  Článek 34 se zrušuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 34

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

16a.  Článek 34 se nahrazuje tímto:

Článek 34

Článek 34

Souběh dávek dlouhodobé péče

Souběh dávek dlouhodobé péče

1.  Jestliže poživatel peněžitých dávek v případě dlouhodobé péče, s nimiž je třeba zacházet jako s nemocenskými dávkami, a jsou proto poskytovány členským státem způsobilým k poskytování peněžitých dávek podle článků 21 nebo 29, má podle této kapitoly zároveň nárok na věcné dávky určené ke stejnému účelu poskytované institucí místa bydliště nebo pobytu v jiném členském státě a instituce v prvním členském státě je podle článku 35 rovněž požádána o uhrazení nákladů na tyto věcné dávky, obecné ustanovení o předcházení souběhu dávek zavedené v článku 10 je použitelné pouze s tímto omezením: jestliže dotyčná osoba uplatní nárok a získá věcné dávky, částka peněžitých dávek se sníží o částku věcných dávek, na kterou je nebo by mohl být uplatňován nárok u instituce prvního členského státu, po níž se žádá uhrazení nákladů.

„1.  Jestliže poživatel peněžitých dávek v případě dlouhodobé péče poskytovaných podle článků 21 nebo 29 má podle této kapitoly zároveň nárok na věcné dávky určené ke stejnému účelu poskytované institucí místa bydliště nebo pobytu v jiném členském státě a instituce v prvním členském státě je podle článku 35 rovněž požádána o uhrazení nákladů na tyto věcné dávky, obecné ustanovení o předcházení souběhu dávek zavedené v článku 10 je použitelné pouze s tímto omezením: jestliže dotyčná osoba uplatní nárok a získá věcné dávky, částka peněžitých dávek se sníží o částku věcných dávek, na kterou je nebo by mohl být uplatňován nárok u instituce prvního členského státu, po níž se žádá uhrazení nákladů.

2.  Správní komise vypracuje seznam peněžitých i věcných dávek, na které se vztahuje odstavec 1.

2.  Správní komise vypracuje seznam peněžitých i věcných dávek, na které se vztahuje odstavec 1.

3.  Dva nebo více členských států nebo jejich příslušné instituce se mohou dohodnout na dalších doplňkových opatřeních, která však nesmějí být pro dotyčné osoby méně výhodná než zásady stanovené v odstavci 1.

3.  Dva nebo více členských států nebo jejich příslušné instituce se mohou dohodnout na dalších doplňkových opatřeních, která však nesmějí být pro dotyčné osoby méně výhodná než zásady stanovené v odstavci 1.”

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Nařízení (ES) č. 883/2004

Kapitola 1a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17.  Za článek 35 se vkládá nová kapitola, která zní:

vypouští se

„KAPITOLA 1a

 

Dávky dlouhodobé péče

 

Článek 35a

 

Obecná ustanovení

 

1.  Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení této kapitoly, články 17 až 32 se použijí obdobně na dávky dlouhodobé péče.

 

2.  Správní komise vypracuje podrobný seznam dávek dlouhodobé péče, jež splňují kritéria uvedená v čl. 1 písm. vb) tohoto nařízení, přičemž se upřesní, které dávky jsou věcné a které peněžité.

 

3.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy přiznat peněžité dávky dlouhodobé péče v souladu s ostatními kapitolami hlavy III, pokud dávka a zvláštní podmínky, které se na dávku vztahují, jsou uvedeny v příloze XII a za předpokladu, že výsledek této koordinace je pro příjemce přinejmenším stejně příznivý, jako kdyby dávka byla koordinována podle této kapitoly.

 

Článek 35b

 

Souběh dávek dlouhodobé péče

 

1.  Jestliže příjemce peněžitých dávek dlouhodobé péče poskytovaných podle právních předpisů příslušného členského státu pobírá souběžně a podle této kapitoly věcné dávky dlouhodobé péče poskytované institucí místa bydliště nebo pobytu v jiném členském státě a instituce v prvním členském státě je podle článku 35c rovněž požádána o náhradu nákladů na tyto věcné dávky, uplatní se obecné ustanovení o předcházení souběhu dávek stanovené v článku 10, pouze s tímto omezením: částka peněžité dávky se sníží o nahraditelnou částku věcné dávky, na kterou by mohl být podle článku 35c uplatňován nárok u instituce prvního členského státu.

 

2.  Dva nebo více členských států nebo jejich příslušné orgány se mohou dohodnout na dalších doplňkových opatřeních, která však nesmějí být pro dotčené osoby méně příznivá než zásady stanovené v odstavci 1.

 

Článek 35c

 

Náhrada nákladů mezi institucemi

 

1.  Článek 35 se použije obdobně na dávky dlouhodobé péče.

 

2.  Jestliže právní předpisy členského státu, ve kterém se nachází příslušná instituce podle této kapitoly, neupravují věcné dávky dlouhodobé péče, instituce, která je nebo by byla v tomto členském státě podle kapitoly 1 příslušnou institucí pro náhradu věcných dávek v nemoci přiznaných v jiném členském státě, se považuje za příslušnou rovněž podle kapitoly 1a.

 

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 61

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 61

Článek 61

Zvláštní pravidla pro sčítání dob pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti

Zvláštní pravidla pro sčítání dob pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti

1.  Kromě případů uvedených v čl. 65 odst. 2 je použití článku 6 podmíněno tím, že dotčená osoba naposledy získala dobu pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v délce alespoň tří měsíců v souladu s právními předpisy, podle nichž se o dávky žádá.

1.  Podle odstavce 2 příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy podmiňují získání, zachování, obnovení nebo trvání nároku na dávky získáním dob pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, přihlíží v nezbytné míře k dobám pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti získaným podle právních předpisů jiného členského státu, jako by šlo o doby získané podle právních předpisů, které uplatňuje. Při tomto sčítání příslušný členský stát sčítá pouze doby, které jsou zohledňovány podle právních předpisů členského státu, v němž byly získány, pro účely získání nebo zachování nároku na dávky v nezaměstnanosti.

2.  Pokud nezaměstnaná osoba nesplňuje podmínky pro sčítání dob v souladu s odstavcem 1, jelikož celkové trvání naposledy získaných dob pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v daném členském státě je kratší než tři měsíce, má tato osoba nárok na dávky v nezaměstnanosti v souladu s právními předpisy členského státu, v němž takové doby dříve získala v souladu s podmínkami a s výhradou omezení, jež jsou stanoveny v článku 64a.

2.  Použití odstavce 1 tohoto článku je podmíněno tím, že dotyčná osoba získala podle právních předpisů, podle kterých se o dávky žádá:

 

a)  doby pojištění v rozsahu minimálně jednoho dne, pokud uvedené právní předpisy doby pojištění vyžadují,

 

b)  doby zaměstnání v rozsahu minimálně jednoho dne, pokud uvedené právní předpisy doby zaměstnání vyžadují, nebo

 

c)  doby samostatné výdělečné činnosti v rozsahu minimálně jednoho dne, pokud uvedené právní předpisy doby samostatné výdělečné činnosti vyžadují.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 62 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19a.  V článku 62 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy stanoví výpočet dávek na základě výše předchozího platu nebo příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, přihlíží výlučně k platu nebo příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, který dotyčná osoba obdržela za svou poslední činnost zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné podle uvedených právních předpisů.

1.  Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy stanoví výpočet dávek na základě výše předchozího platu nebo příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, přihlíží k platu nebo příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, který dotyčná osoba obdržela za svou poslední činnost nebo poslední činnosti zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné podle uvedených právních předpisů.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. a

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 64 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  V odst. 1 písm. c) se slovo „tří“ nahrazuje slovem „šesti“ a slova „tří měsíců nejvýše na šest měsíců“ se nahrazují slovy „šesti měsíců až do konce doby nároku dané osoby na dávky“.

„c)  nárok na dávky je zachován po dobu šesti měsíců ode dne, kdy dotyčná osoba přestala být k dispozici službám zaměstnanosti státu, který opustila, za předpokladu, že celkové trvání pobírání dávek nepřekročí trvání jejího nároku na dávky podle právních předpisů tohoto členského státu; příslušné služby nebo instituce mohou prodloužit lhůtu šesti měsíců až do konce doby nároku dané osoby na dávky“.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. b

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 64 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  V odstavci 3 se slova „jsou tři měsíce“ nahrazují slovy „je šest měsíců“ a slova „nejvýše na šest měsíců“ se nahrazují slovy „do konce doby nároku na dávky“.

b)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

 

„3.  Nejsou-li právní předpisy příslušného členského státu příznivější, maximální celková lhůta mezi dvěma dobami zaměstnání, po kterou si osoba zachovává nárok na dávky podle odstavce 1, činí šest měsíců; příslušné služby nebo instituce mohou uvedenou lhůtu prodloužit do konce doby nároku na dávky.“

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 64a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21.  Za článek 64 se doplňuje nový článek 64a, který zní:

vypouští se

„Článek 64a

 

Zvláštní pravidla pro nezaměstnané osoby, které se přestěhovaly do jiného členského státu, aniž by splňovaly podmínky čl. 61 odst. 1 a článku 64

 

V situacích uvedených v čl. 61 odst. 2 se členský stát, jehož právním předpisům nezaměstnaná osoba dříve podléhala, stává příslušným pro poskytování dávek v nezaměstnanosti. Tyto dávky jsou poskytovány na náklady příslušné instituce po dobu stanovenou v čl. 64 odst. 1 písm. c), je-li nezaměstnaná osoba k dispozici službám zaměstnanosti členského státu posledního pojištění a dodržuje-li podmínky stanovené podle právních předpisů tohoto členského státu. Ustanovení čl. 64 odst. 2 až 4 se použijí obdobně.“

 

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 65

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 65

Článek 65

Nezaměstnané osoby, které měly bydliště v jiném než příslušném členském státě

Nezaměstnané osoby, které měly bydliště v jiném než příslušném členském státě

1.  Nezaměstnaná osoba, která měla během svého posledního zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti bydliště v jiném než příslušném členském státě, musí být k dispozici svému předchozímu zaměstnavateli nebo službám zaměstnanosti příslušného členského státu. Taková osoba pobírá dávky podle právních předpisů příslušného členského státu, jako by měla bydliště v tomto členském státě. Tyto dávky poskytuje instituce příslušného členského státu.

1.  Nezaměstnaná osoba, která měla během svého posledního zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti bydliště v jiném než příslušném členském státě, musí být k dispozici svému předchozímu zaměstnavateli nebo službám zaměstnanosti příslušného členského státu. Taková osoba pobírá dávky podle právních předpisů příslušného členského státu, jako by měla bydliště v tomto členském státě. Tyto dávky poskytuje instituce příslušného členského státu. Taková osoba se kromě toho může přihlásit do evidence služeb zaměstnanosti v členském státě bydliště. Také má možnost se zaregistrovat u přeshraniční služby zaměstnanosti, za předpokladu, že taková služba existuje v zeměpisné oblasti, která odpovídá oblasti, v níž hledají práci.

 

1a.  Orgány příslušného členského státu a členského státu bydliště úzce spolupracují a žadatelům o zaměstnání objasní pravomoci veřejné služby zaměstnanosti odpovědné za navazující služby. Zároveň zajistí, aby výměny mezi příslušnou institucí a žadatelem o zaměstnání probíhaly v jazyce, jemuž žadatel rozumí, a zapojily případně poradce sítě EURES, kteří v těchto službách pracují.

2.  Odchylně od odstavce 1 musí zcela nezaměstnaná osoba, která měla během svého posledního zaměstnání nebo své poslední samostatné výdělečné činnosti bydliště v jiném než v příslušném členském státě a která nezískala alespoň dvanáctiměsíční dobu pojištění pro případ nezaměstnanosti podle právních předpisů příslušného členského státu, být k dispozici službám zaměstnanosti členského státu bydliště. Taková osoba pobírá dávky podle právních předpisů členského státu bydliště, jako by získala všechny doby pojištění podle právních předpisů tohoto členského státu. Tyto dávky poskytuje instituce členského státu bydliště. Zcela nezaměstnaná osoba uvedená v tomto odstavci, která by měla nárok na dávky v nezaměstnanosti výhradně podle vnitrostátních předpisů příslušného členského státu, pokud zde měla bydliště, se místo toho může případně rozhodnout, že bude k dispozici službám zaměstnanosti v tomto členském státě a že bude pobírat dávky podle právních předpisů tohoto členského státu, jako by zde měla bydliště.

2.  Pokud osoba uvedená v odstavci 1 je k dispozici službám zaměstnanosti členského státu bydliště v souladu s druhým pododstavcem tohoto odstavce, pobírá dávky podle právních předpisů členského státu bydliště, jako by získala všechny doby pojištění podle právních předpisů tohoto členského státu.

Tyto dávky poskytuje instituce členského státu bydliště.

3.  Pokud zcela nezaměstnaná osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 nechce být nebo nechce zůstat k dispozici službám zaměstnanosti v příslušném členském státě, u nichž se zapsala do evidence, a chce se ucházet o práci v členském státě bydliště nebo v členském státě, v němž naposledy vykonávala činnost, použije se obdobně článek 64, s výjimkou čl. 64 odst. 1 písm. a). Příslušná instituce může dobu uvedenou v první větě čl. 64 odst. 1 písm. c) prodloužit do konce doby nároku na dávky.

3.  Pokud zcela nezaměstnaná osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 nechce zůstat k dispozici službám zaměstnanosti v příslušném členském státě, u nichž se zapsala do evidence, a chce se ucházet o práci v členském státě bydliště nebo v členském státě, v němž naposledy vykonávala činnost, použije se obdobně článek 64, s výjimkou čl. 64 odst. 1 písm. a). Příslušná instituce může dobu uvedenou v první větě čl. 64 odst. 1 písm. c) prodloužit do konce doby nároku na dávky.

4.  Zcela nezaměstnaná osoba uvedená v tomto článku může kromě toho, že je k dispozici službám zaměstnanosti příslušného členského státu, být rovněž k dispozici službám zaměstnanosti druhého členského státu.

 

5.  Odstavce 2 až 4 tohoto článku se nevztahují na osobu, která je nezaměstnaná částečně nebo přerušovaně.

 

 

5a.  Dávky poskytované institucí místa bydliště podle odstavce 2 nadále poskytuje tato instituce na své náklady. Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy se na nezaměstnanou osobu vztahovaly naposledy, však s výhradou odstavce 7 nahradí instituci místa bydliště plnou částku dávek poskytnutých touto institucí během prvních čtyř měsíců. Úpravu poskytování úhrad stanoví prováděcí nařízení.

 

5b.  Doba úhrad uvedená v odstavci 5a se prodlužuje na osm měsíců, jestliže dotyčná osoba během předchozích dvaceti čtyř měsíců splnila dvanáctiměsíční dobu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v členském státě, jehož právní předpisy se na ni naposledy vztahovaly, pokud by tyto doby představovaly kvalifikaci pro účely vzniku nároku na dávky v nezaměstnanosti.

 

5c.  Pro účely odstavců 5a a 5b mohou dva nebo více členských států nebo jejich příslušné instituce stanovit jiné způsoby úhrad nebo se zříci všech úhrad mezi institucemi spadajícími do jejich příslušnosti.

Odůvodnění

Zavedení dvanáctiměsíční lhůty předtím, než může příhraniční pracovník žádat o dávky v členském státě poslední činnosti, může vést k dodatečným administrativním obtížím. Možnost volby příhraničních pracovníků dostávat dávky v nezaměstnanosti v členském státě poslední činnosti nebo členském státě bydliště naproti tomu administrativní obtíže snižuje a dává dotčené osobě možnost ucházet se o zaměstnání v členském státě, kde má nejlepší vyhlídky na získání zaměstnání. V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by měly být v celém textu provedeny odpovídající změny.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 68 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Peněžité rodinné dávky, jejichž účelem je náhrada příjmu během doby výchovy dítěte a které jsou uvedeny na seznamu v části 1 přílohy XIII, se přiznávají výhradně osobě, která podléhá právním předpisům příslušného členského státu, a její rodinní příslušníci nemají na tyto dávky žádný odvozený nárok. Článek 68a tohoto nařízení se na takové dávky nevztahuje a ani příslušná instituce není povinna vzít v úvahu žádost předloženou druhým rodičem, osobou za rodiče považovanou nebo institucí jednající jako opatrovník dítěte nebo dětí podle čl. 60 odst. 1 prováděcího nařízení.

1.  Peněžité rodinné dávky, jejichž účelem je náhrada příjmu nebo zajištění dodatečného příjmu během doby výchovy dítěte a které jsou uvedeny na seznamu v části 1 přílohy XIII, se přiznávají výhradně osobě, která podléhá právním předpisům příslušného členského státu, a její rodinní příslušníci nemají na tyto dávky žádný odvozený nárok. Článek 68a tohoto nařízení se na tyto dávky vztahuje v situacích, kdy jednotlivý příjemce rodinných dávek sloužících coby náhrada příjmu během doby výchovy dítěte neplní svoji vyživovací povinnost.

Odůvodnění

Pokud oprávněná osoba žije v jiném členském státě než její děti a neplní svoji vyživovací povinnost, příslušné orgány by podle návrhu Komise nemohly poskytovat dávky přímo dětem nebo druhému rodiči. Takové situaci by se mělo zabránit.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 71 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

23a.  V článku 71 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „správní komise“) zřízená při Evropské komisi se skládá ze zástupců vlád každého členského státu, kterým jsou podle potřeby nápomocni odborní poradci. Zasedání správní komise se s poradním hlasem účastní zástupce Evropské komise.

1.   Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „správní komise“) zřízená při Evropské komisi se skládá ze zástupců vlád každého členského státu, kterým jsou podle potřeby nápomocni odborní poradci. Zasedání správní komise se s poradním hlasem účastní zástupce Evropské komise, zástupce Evropského parlamentu a v případě potřeby zástupci sociálních partnerů a příjemců, včetně zástupců organizací pro zdravotně postižené osoby.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 75 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány zajistí, aby jejich instituce byly informovány o veškerých právních a jiných předpisech, včetně rozhodnutí správní komise, v oblastech a za podmínek stanovených tímto nařízením a prováděcím nařízením, a aby je uplatňovaly.

1.  Příslušné orgány v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi zajistí, aby jejich příslušné instituce byly informovány o veškerých právních a jiných předpisech, včetně rozhodnutí správní komise, v oblastech a za podmínek stanovených tímto nařízením a prováděcím nařízením, a aby je uplatňovaly.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 75 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné orgány podporují spolupráci mezi institucemi a orgány inspekce práce v členských státech, aby se zajistilo, že budou správně určeny použitelné právní předpisy.

2.  Příslušné orgány podporují spolupráci mezi dotčenými institucemi, jako jsou orgány inspekce práce a daňové úřady v členských státech, aby se zajistilo, že budou správně určeny použitelné právní předpisy.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 25

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 76 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Komise je zmocněna přijímat prováděcí akty, kterými se upřesňuje postup, jenž je třeba dodržet v zájmu zajištění jednotných podmínek pro použití článků 12 a 13 tohoto nařízení. Tyto akty stanoví standardní postup včetně lhůt pro

1.  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro použití článků 12 a 13 tohoto nařízení a článků 14, 15 a 16 prováděcího nařízení Komise přijme prováděcí akty, jež stanoví postup, který je třeba dodržovat. Tyto akty stanoví standardní postup včetně lhůt pro

–  vydávání, formát a obsah přenositelného dokumentu, kterým se potvrzují právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení, jež se použijí na držitele,

–  vydávání, elektronický formát zajišťující ochranu proti padělání a obsah přenositelného dokumentu s povinně uváděnými poznámkami, kterým se potvrzují právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení, jež se použijí na držitele, a který případně obsahuje jednotné evropské číslo sociálního zabezpečení,

  vymezení situací, kdy musí být dokument vydán,

 

–  ověření nezbytných prvků před vydáním dokumentu,

–  ověření nezbytných prvků před vydáním, opravou nebo zrušením dokumentu,

  zrušení dokumentu, pokud je jeho správnost a platnost napadena příslušnou institucí členského státu zaměstnání.

 

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 25 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 79

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

25a.  Článek 79 se nahrazuje tímto:

Článek 79

„Článek 79

Financování činnosti v oblasti sociálního zabezpečení

Financování činnosti v oblasti sociálního zabezpečení

V souvislosti s tímto nařízením a s prováděcím nařízením může Evropská komise plně nebo částečně financovat:

V souvislosti s tímto nařízením a s prováděcím nařízením může Evropská komise plně nebo částečně financovat:

a)   činnosti zaměřené na zlepšení výměny informací mezi institucemi sociálního zabezpečení členských států, zejména elektronické výměny údajů;

a)  činnosti zaměřené na zlepšení výměny informací mezi institucemi sociálního zabezpečení členských států, zejména elektronické výměny údajů, jako např. systém elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení;

b)   jinou činnost zaměřenou na poskytování informací osobám, na které se vztahuje toto nařízení, a jejich zástupcům o právech a povinnostech vyplývajících z tohoto nařízení, při využívání nejvhodnějších prostředků.

b)  jinou činnost zaměřenou na poskytování informací osobám, na které se vztahuje toto nařízení, a jejich zástupcům o právech a povinnostech vyplývajících z tohoto nařízení, při využívání nejvhodnějších prostředků, jako je evropské číslo sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek -88 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

26a.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek -88

 

Vydávání a rušení přenositelných dokumentů, kterými se potvrzují platné právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení

 

Komise do [...] přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88a, kterými se doplňují články 12 a 13 tohoto nařízení a články 14, 15 a 16 prováděcího nařízení tím, že stanoví standardní postup týkající se:

 

a)  vymezení situací, v nichž se vydávají, upravují nebo ruší přenositelné dokumenty, kterými se potvrzují právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení, jež se použijí na držitele, ve smyslu prví odrážky článku 76a, a

 

b)  zrušení takového dokumentu, pokud je jeho správnost nebo platnost v odůvodněných případech napadena příslušnou institucí členského státu zaměstnání.“

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 88 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 88 a

Článek 88 a

Výkon přenesené pravomoci

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Přenesení pravomoci uvedené v článku 88 na Evropskou komisi platí na dobu neurčitou od [data vstupu nařízení (EU) xxxx v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích -88 a 88 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [data vstupu nařízení (EU) xxxx v platnost – COD 2016/397]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 88 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích -88 a 88 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Evropská komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Evropská komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 88 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Evropskou komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků -88 a 88 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Evropskou komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Příloha I – bod 7

Nařízení (ES) č. 883/2004

Příloha XII – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PENĚŽITÉ DÁVKY DLOUHODOBÉ PÉČE POSKYTOVANÉ ODCHYLNĚ OD ČL. 35A ODST. 1 KAPITOLY 1A

PENĚŽITÉ DÁVKY DLOUHODOBÉ PÉČE POSKYTOVANÉ ODCHYLNĚ OD ČL. 33A ODST. 1 KAPITOLY 1

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Bod odůvodnění 13

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1.  Bod odůvodnění 13 se nahrazuje tímto:

(13)   Toto nařízení stanoví opatření a postupy, jejichž cílem je podpořit mobilitu zaměstnanců a nezaměstnaných osob. Příhraniční pracovníci, kteří se stali zcela nezaměstnanými, se mohou přihlásit u služeb zaměstnanosti jak v zemi svého bydliště, tak i v členském státě, ve kterém byli naposledy zaměstnáni. Nárok na dávky by však měli mít pouze v členském státě svého bydliště.

(13)  Toto nařízení stanoví opatření a postupy, jejichž cílem je podpořit mobilitu zaměstnanců a nezaměstnaných osob. Příhraniční pracovníci, kteří se stali zcela nezaměstnanými, se mohou přihlásit u služeb zaměstnanosti jak v zemi svého bydliště, tak i v členském státě, ve kterém byli naposledy zaměstnáni.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 987/2009

Bod odůvodnění 26

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Za účelem ochrany práv dotčených osob by členské státy měly v souladu s evropskými právními předpisy o ochraně údajů zajistit, aby všechny žádosti o poskytnutí údajů a odpovědi na ně byly s ohledem na řádné provádění nařízení (ES) č. 883/2004 a tohoto nařízení nezbytné a přiměřené. V důsledku výměny údajů by nemělo dojít k automatickému zrušení nároku na dávky a veškerá rozhodnutí přijatá na základě výměny údajů by měla respektovat základní práva a svobody dotčené osoby, tj. měla by být podložena dostatečnými důkazy a podléhat spravedlivému řízení o prostředku právní nápravy.

(26)  Za účelem ochrany práv dotčených osob by členské státy měly v souladu s evropskými právními předpisy o ochraně údajů zajistit, aby všechny žádosti o poskytnutí údajů a odpovědi na ně byly s ohledem na řádné provádění nařízení (ES) č. 883/2004 a tohoto nařízení nezbytné a přiměřené. Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení se použijí příslušné právní předpisy EU týkající se ochrany údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/20161a. V důsledku výměny údajů by nemělo dojít k automatickému zrušení nároku na dávky a veškerá rozhodnutí přijatá na základě výměny údajů by měla respektovat základní práva a svobody dotčené osoby, tj. měla by být podložena dostatečnými důkazy a podléhat spravedlivému řízení o prostředku právní nápravy.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Odůvodnění

V souladu s připomínkami evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 1 – odst. 2 – písm. e a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

“ea) „podvodem“ jakékoli úmyslné jednání nebo úmyslné opomenutí jednat, které je v rozporu s právními předpisy členského státu a jehož cílem je získat nebo pobírat dávky sociálního zabezpečení nebo se vyhnout placení příspěvků sociálního zabezpečení;“.

“ea)  „podvodem“ jakékoli úmyslné jednání nebo úmyslné opomenutí jednat, které je v rozporu s právními předpisy členského státu a jehož cílem je získat nebo pobírat dávky sociálního zabezpečení nebo se vyhnout placení příspěvků sociálního zabezpečení, v souladu se základním nařízením a prováděcím nařízením;“.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 2 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud byly stanoveny či vymezeny práva nebo povinnosti osoby, na niž se vztahuje základní a prováděcí nařízení, může příslušná instituce požádat instituci členského státu bydliště nebo pobytu, aby poskytla osobní údaje této osoby. Žádost a veškeré odpovědi se týkají informací, které příslušnému členskému státu umožní zjistit případné nepřesnosti ve skutečnostech, na nichž se zakládá dokument nebo rozhodnutí určující práva a povinnosti osoby podle základního nebo prováděcího nařízení. Žádost lze učinit rovněž v případě, že neexistují žádné pochybnosti o platnosti nebo přesnosti informací, jež jsou obsaženy v dokumentu nebo na nichž se zakládá rozhodnutí v konkrétním případě. Žádost o informace a veškeré odpovědi musí být nezbytné a přiměřené.

5.  Pokud byly stanoveny či vymezeny práva nebo povinnosti osoby, na niž se vztahuje základní a prováděcí nařízení, může příslušná instituce požádat instituci členského státu bydliště nebo pobytu, aby poskytla osobní údaje této osoby v souladu s nařízením (EU) 679/2016. Žádost a veškeré odpovědi se omezí na informace, které příslušnému členskému státu umožní zjistit případné nepřesnosti ve skutečnostech, na nichž se zakládá dokument nebo rozhodnutí určující práva a povinnosti osoby podle základního nebo prováděcího nařízení. Žádost lze učinit rovněž v případě, že neexistují žádné pochybnosti o platnosti nebo přesnosti informací, jež jsou obsaženy v dokumentu nebo na nichž se zakládá rozhodnutí v konkrétním případě. Žádost o informace a veškeré odpovědi musí být odůvodněné, nezbytné a přiměřené.

Odůvodnění

V souladu s připomínkami evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 2 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Správní komise vypracuje podrobný seznam jednotlivých typů žádostí o poskytnutí údajů a odpovědí na ně, které mohou být formulovány podle odstavce 5, a Evropská komise tento seznam v potřebné míře zveřejní. Přípustné jsou pouze žádosti o poskytnutí údajů a příslušné odpovědi uvedené na seznamu.

6.  Správní komise vypracuje podrobný seznam jednotlivých typů žádostí o poskytnutí údajů a odpovědí na ně, které mohou být formulovány podle odstavce 5, určí, které subjekty mají být oprávněny k podávání takových žádostí, a stanoví platné postupy a záruky. Komise tento seznam v potřebné míře zveřejní. Přípustné jsou pouze žádosti o poskytnutí údajů a příslušné odpovědi uvedené na seznamu.

Odůvodnění

V souladu s připomínkami evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dokumenty vydané institucí členského státu prokazující postavení osoby pro účely základního nařízení a prováděcího nařízení, jakož i podpůrné doklady, na základě kterých byly dokumenty vydány, uzná instituce jiného členského státu, pokud nebyly zrušeny nebo prohlášeny za neplatné členským státem, který je vydal. Takové dokumenty jsou platné pouze tehdy, jestliže všechny jejich části stanovené jako povinné byly vyplněny.

1.  Dokumenty vydané institucí členského státu prokazující postavení osoby pro účely základního nařízení a prováděcího nařízení, jakož i podpůrné doklady, na základě kterých byly dokumenty vydány, uzná instituce jiného členského státu za předpokladu, že nebyly zrušeny nebo prohlášeny za neplatné členským státem, který je vydal. Takové dokumenty jsou platné pouze tehdy, jestliže všechny jejich části stanovené jako povinné byly vyplněny.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě pochybnosti o platnosti dokumentu nebo správnosti skutečností, na nichž se zakládá, se instituce členského státu, která dokument obdrží, obrátí na instituci, jež dokument vydala, a požádá ji o nezbytná vyjasnění a popřípadě o zrušení dokumentu.

2.  V případě pochybnosti o platnosti dokumentu nebo správnosti skutečností, na nichž se zakládá, se instituce členského státu, která dokument obdrží, obrátí na instituci, jež dokument vydala, a požádá ji o nezbytná vyjasnění a popřípadě o zrušení dokumentu.

a)  Při obdržení takové žádosti instituce, jež dokument vydala, znovu zváží důvody pro vydání příslušného dokumentu a případně tento dokument zruší nebo opraví, a to do 25 pracovních dnů od obdržení žádosti. Je-li odhalen nesporný případ podvodu spáchaného žadatelem o dokument, vydávající instituce tento dokument zruší nebo opraví, a to okamžitě a se zpětným účinkem.

a)  Při obdržení takové žádosti instituce, jež dokument vydala, znovu zváží důvody pro vydání příslušného dokumentu a případně tento dokument zruší nebo opraví, a to do 25 pracovních dnů od obdržení žádosti. Je-li odhalen nesporný případ podvodu spáchaného žadatelem o dokument, vydávající instituce tento dokument zruší nebo opraví, a to okamžitě a se zpětným účinkem.

b)  Pokud instituce, která dokument vydala, poté, co znovu zvážila důvody pro vydání dokumentu, žádný omyl neodhalí, předá dožadující instituci veškeré podpůrné doklady, a to do 20 pracovních dnů od obdržení žádosti. V naléhavých případech, kdy důvody naléhavosti jsou v žádosti jasně uvedeny, tak musí učinit ve lhůtě do dvou pracovních dnů od obdržení žádosti, a to i přesto, že vydávající instituce ještě může zvažovat důvody podle výše uvedeného písmene a).

b)  Pokud instituce, která dokument vydala, poté, co znovu zvážila důvody pro vydání dokumentu, žádný omyl neodhalí, předá dožadující instituci veškeré podpůrné doklady, a to do 25 pracovních dnů od obdržení žádosti. V případech, které jsou naléhavé pro ochranu práv dotčené osoby, tak musí učinit ve lhůtě do dvou pracovních dnů od obdržení žádosti, a to i přesto, že vydávající instituce ještě může zvažovat důvody podle výše uvedeného písmene a).

c)  Pokud má dožadující instituce po obdržení podpůrných dokladů nadále pochybnosti o platnosti dokumentu nebo správnosti skutečností, které dokládají údaje v něm obsažené, že tudíž informace, na jejichž základě byl dokument vydán, nejsou správné, může v tomto smyslu předložit důkazy a podat další žádost o vysvětlení a případně zrušení tohoto dokumentu vydávající institucí v souladu s výše stanoveným postupem a lhůtami.

c)  Pokud má dožadující instituce po obdržení podpůrných dokladů nadále pochybnosti o platnosti dokumentu nebo správnosti skutečností, které dokládají údaje v něm obsažené, že tudíž informace, na jejichž základě byl dokument vydán, nejsou správné, musí v tomto smyslu předložit důkazy a podat další žádost o vysvětlení a případně zrušení tohoto dokumentu vydávající institucí v souladu s výše stanoveným postupem a lhůtami.

 

ca)  pokud vydávající instituce neodpoví v příslušné lhůtě uvedené v písmenu b) a pokud existují pochybnosti o platnosti přenositelného dokumentu, který potvrzuje právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení vztahující se na držitele, nebo o správnost skutečností, na nichž jsou založeny, žádající instituce o této situaci informuje vydávající instituci a může požádat, aby vklad rovnající se příspěvkům, které by členský stát, ve kterém je činnost vykonávána, obdržel v souladu s čl. 73 odst. 3, pokud by byly použitelné právní předpisy posledně uvedeného státu. Tento vklad bude převeden zpět prvnímu členskému státu, pokud je stanoveno, že daná osoba podléhá právním předpisům tohoto členského státu. Pokud je stanoveno, že dotčená osoba podléhá právním předpisům členského státu, v němž je činnost vykonávána, vklad převedený tomuto členskému státu bude zohledněn pro účely vyrovnání příspěvků v souladu s čl. 73 odst. 3.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 5 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

7a.  v článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4.  Pokud nebylo mezi dotčenými institucemi dosaženo shody, může být věc po uplynutí jednoho měsíce následujícího po dni, kdy instituce, která dokument obdržela, podala žádost, předložena prostřednictvím příslušných orgánů správní komisi. Správní komise se pokusí o sblížení rozdílných stanovisek do šesti měsíců ode dne, kdy jí byla věc předložena.

4.  Pokud nebylo mezi dotčenými institucemi dosaženo shody, může být věc předložena prostřednictvím příslušných orgánů správní komisi. Správní komise usiluje o sblížení rozdílných stanovisek do tří měsíců ode dne, kdy jí byla věc předložena. Příslušné orgány a dotčené instituce přijmou opatření nezbytná k uplatňování takového rozhodnutí správní komise, aniž je dotčeno právo orgánů, institucí a dotčených osob účastnit se řízení a obracet se na soudy stanovené právními předpisy členských států, tímto nařízením nebo Smlouvou.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 b (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  V článku 5 se doplňuje odstavec 4a, který zní:

 

„4a.   Bez ohledu na ustanovení odstavců 1 až 4, pokud dožadující instituce obdržela doklady, shromážděné v rámci soudního vyšetřování, které představují důkazy o tom, že dokument potvrzující právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení, které se vztahují na držitele, či přesnost skutečností, na nichž byly založeny, bylo získán v důsledku podvodu, požádá vydávající instituci, aby zrušila nebo opravila tento dokument, a to do 25 pracovních dnů od obdržení žádosti. Vydávající instituce tento dokument zruší nebo opraví, a to se zpětným účinkem. Pokud vydávající instituce zruší nebo neopraví dotyčný dokument podle prvního pododstavce, může dožadující instituce požádat vnitrostátní soud, aby rozhodl, zda může být dotyčný dokument na základě podvodu nezohledněn.“

Odůvodnění

.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 c (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 6 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

7c.  V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.   Pokud nebylo mezi dotčenými institucemi nebo orgány dosaženo shody, mohou se po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy vyšla najevo rozdílnost stanovisek uvedená v odstavci 1 a 2, obrátit prostřednictvím příslušných orgánů na správní komisi. Správní komise se pokusí o sblížení rozdílných stanovisek do šesti měsíců ode dne, kdy jí byla věc předložena.

„3.   Pokud nebylo mezi dotčenými institucemi nebo orgány dosaženo shody do tří měsíců ode dne, kdy vyjde najevo rozdílnost stanovisek, obrátí se po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy vyšla najevo rozdílnost stanovisek uvedená v odstavci 1 a 2, prostřednictvím příslušných orgánů na správní komisi. Správní komise se pokusí o sblížení rozdílných stanovisek do šesti měsíců ode dne, kdy jí byla věc předložena.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 d (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7d.  V článku 7 se doplňuje následující odstavec, který zní:

 

„1a.   Prozatímní výpočet dávky nebo příspěvku uvedených v odstavci 1 se provede nejpozději jeden měsíc po předložení žádosti dotčenou osobou.“

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 e (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 11 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

7e.  V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.   Pokud existují rozdílná stanoviska institucí dvou nebo více členských států, pokud jde o určení bydliště osoby, na kterou se vztahuje základní nařízení, stanoví instituce vzájemnou dohodou střed zájmu dotyčné osoby, a to na základě celkového posouzení veškerých dostupných a významných informací o skutečnostech, které mohou zahrnovat podle okolností:

„1.  Pokud existují rozdílná stanoviska institucí dvou nebo více členských států, pokud jde o určení bydliště osoby, na kterou se vztahuje základní nařízení, stanoví instituce nejpozději tři měsíce ode dne, kdy vyjde najevo rozdílnost stanovisek, vzájemnou dohodou střed zájmu dotyčné osoby, a to na základě celkového posouzení veškerých dostupných a významných informací o skutečnostech, které mohou zahrnovat podle okolností:

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 14 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely uplatňování čl. 12 odst. 1 základního nařízení „osoba, která jako zaměstnanec provozuje v členském státě činnost jménem zaměstnavatele, jenž zde běžně vykonává své činnosti, a která je vyslána ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, nebo která je tímto zaměstnavatelem přidělena do jiného členského státu“, zahrnuje osobu, která byla zaměstnána s cílem vyslání nebo přidělení do jiného členského státu, pokud se na tuto dotčenou osobu bezprostředně před zahájením jejího zaměstnání již vztahují právní předpisy vysílajícího členského státu v souladu s hlavou II základního nařízení.

1.  Pro účely uplatňování čl. 12 odst. 1 základního nařízení „osoba, která jako zaměstnanec provozuje v členském státě činnost jménem zaměstnavatele, jenž zde běžně vykonává své činnosti, a která je tímto zaměstnavatelem přidělena do jiného členského státu“, zahrnuje osobu, která byla zaměstnána s cílem přidělení do jiného členského státu, pokud se na tuto dotčenou osobu bezprostředně před zahájením jejího zaměstnání již vztahují právní předpisy vysílajícího členského státu v souladu s hlavou II základního nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh začleňuje kritéria vypracovaná k vymezení podstatné činnosti ve směrnici 2014/67/ES.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 14 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2. Pro účely čl. 12 odst. 1 základního nařízení se slovy „jenž zde běžně vykonává své činnosti“ rozumí zaměstnavatel, který obvykle vykonává podstatné činnosti jiné než čistě vnitřní řídící činnosti na území členského státu, v němž je usazený, se zohledněním veškerých kritérií, která charakterizují činnosti vykonávané dotyčným podnikem. Příslušná kritéria musí odpovídat konkrétní charakteristice každého zaměstnavatele a skutečné povaze vykonávaných činností.

„2.  Pro účely čl. 12 odst. 1 základního nařízení se slovy „jenž zde běžně vykonává své činnosti“ rozumí zaměstnavatel, který obvykle vykonává podstatné činnosti. Aby příslušné orgány zjistily, zda daný podnik skutečně vykonává jiné podstatné činnosti než čistě vnitřní řídící a/nebo administrativní činnosti, provedou celkové posouzení všech skutečností charakterizujících činnosti, jež provádí podnik v členském státě, v němž je usazený, přičemž vezmou v úvahu širší časové období. Může se jednat zejména o tyto skutečnosti:

 

a)  místo, kde má podnik své sídlo a správu, využívá kancelářské prostory, platí daně a příspěvky sociálního pojištění, případně, kde má v souladu s vnitrostátním právem profesní oprávnění nebo je zaregistrován u obchodní komory nebo jiných profesních subjektů;

 

b)  místo, kde jsou nabíráni pracovníci a odkud jsou přidělováni;

 

c)  právo rozhodné pro smlouvy uzavřené podnikem s jeho pracovníky na jedné straně a s jeho klienty na straně druhé;

 

d)  místo, kde podnik vykonává svou hlavní podnikatelskou činnost a kde zaměstnává administrativní pracovníky;

 

e)  počet smluv a/nebo výše obratu uskutečněného v členském státě usazení, s přihlédnutím ke specifické situaci mimo jiné nově založených podniků a malých a středních podniků.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh začleňuje kritéria vypracovaná k vymezení podstatné činnosti ve směrnici 2014/67/ES.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a b (nové)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 14 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3. Pro účely čl. 12 odst. 2 základního nařízení se slovy „která obvykle provozuje samostatnou výdělečnou činnost“ rozumí osoba, která obvykle vykonává podstatné činnosti na území členského státu, v němž je usazená. Tato osoba musí zejména provozovat svou činnost již nějakou dobu před datem, kdy si přeje využít ustanovení výše uvedeného článku a v členském státě, kde je usazena, musí během jakéhokoli období dočasné činnosti v jiném členském státě, nadále splňovat nezbytné předpoklady pro výkon své činnosti tak, aby byla schopna v této činnosti po svém návratu pokračovat.

„3. Pro účely čl. 12 odst. 2 základního nařízení se slovy „která obvykle provozuje samostatnou výdělečnou činnost“ rozumí osoba, která obvykle vykonává podstatné činnosti na území členského státu, v němž je usazená. Tato osoba musí zejména provozovat dostatečnou činnost již nějakou dobu před datem, kdy si přeje využít ustanovení výše uvedeného článku a v členském státě, kde je usazena, musí během jakéhokoli období dočasné činnosti v jiném členském státě, nadále splňovat nezbytné předpoklady pro výkon své činnosti tak, aby byla schopna v této činnosti po svém návratu pokračovat.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh začleňuje kritéria vypracovaná k vymezení podstatné činnosti ve směrnici 2014/67/ES.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a c (nové)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ac)  za odstavec 4 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„4a.  pro účely použití čl. 12 odst. 1 písm. c) a čl. 12 odst. 2 písm. c) základního nařízení se „obchodní cestou“ rozumí dočasná činnost týkající se obchodních zájmů zaměstnavatele, mimo jiné poskytování služeb nebo dodání zboží, jako je účast na interních a externích obchodních setkáních, účast na konferencích a seminářích, sjednávání obchodních dohod, prodej nebo uvádění na trh, provádění interních nebo klientských auditů, zkoumání obchodních příležitostí nebo účast na školení a jeho absolvování.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh začleňuje kritéria vypracovaná k vymezení podstatné činnosti ve směrnici 2014/67/ES.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 14 – odst. 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  za odstavec 8 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„8a.  pro účely použití čl. 13 odst. 1 písm. b) základního nařízení se největší podíl na své pracovní činnosti určí porovnáním průměrných týdenních hodin odpracovaných v každém členském státě, kde osoba vykonává činnost.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh začleňuje kritéria vypracovaná k vymezení podstatné činnosti ve směrnici 2014/67/ES.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b b (nové)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 14 – odst. 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  odstavec 10 se nahrazuje tímto:

10.  Pro stanovení použitelných právních předpisů podle odstavců 8 a 9 zohlední příslušné instituce situaci předpokládanou pro období následujících 12 kalendářních měsíců.

„10.  Stanovení použitelných právních předpisů ve smyslu článku 13 základního nařízení musí být provedeno na období nejvýše 24 měsíců. Po uplynutí této doby musí být použitelné právní předpisy znovu posouzeny s ohledem na situaci zaměstnance.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh začleňuje kritéria vypracovaná k vymezení podstatné činnosti ve směrnici 2014/67/ES.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 8 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 15 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

8a.   V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Není-li v článku 16 prováděcího nařízení stanoveno jinak, v případě, že osoba vykonává svou činnost v jiném členském státě, než je členský stát příslušný podle hlavy II základního nařízení, informuje o tom zaměstnavatel, nebo v případě osoby, která nevykonává činnost jakožto zaměstnanec, tato osoba sama, příslušnou instituci členského státu, jehož právní předpisy se na ni vztahují, a to pokud možno předem. Tato instituce vydá dotčené osobě potvrzení uvedené v čl. 19 odst. 2 prováděcího nařízení a neprodleně zpřístupní instituci určené příslušným orgánem členského státu, ve kterém je činnost vykonávána, informace týkající se použitelných právních předpisů vztahujících se na uvedenou osobu v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. b) nebo článkem 12 základního nařízení.

„1.  Není-li v článku 16 prováděcího nařízení stanoveno jinak, v případě, že osoba vykonává svou činnost v jiném členském státě nebo ve více než jednom členském státě, než je členský stát příslušný podle hlavy II základního nařízení, informuje o tom zaměstnavatel, nebo v případě osoby, která nevykonává činnost jakožto zaměstnanec, tato osoba sama, příslušnou instituci členského státu, jehož právní předpisy se na ni vztahují, a to předem. Tato instituce neprodleně zpřístupní dotčené osobě a instituci určené příslušným orgánem členského státu, ve kterém je činnost provozována, informace týkající se použitelných právních předpisů vztahujících se na dotčenou osobu v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. b), článkem 12 nebo článkem 13 základního nařízení.

 

 

 

1a.  Pro účely uplatnění článku 16 informuje o tom zaměstnavatel, nebo v případě osoby, která nevykonává činnost jakožto zaměstnanec, tato osoba sama, příslušnou instituci členského státu, jehož právní předpisy se na ni vztahují, a to předem.

 

Pokud se vykonávaná činnost netýká služební cesty, učiní příslušná instituce do 20 pracovních dnů po tomto oznámení všechny tyto činnosti:

 

a)  posoudí, zda jsou splněny podmínky pro soustavné uplatňování právních předpisů příslušného členského státu;

 

b)  vydá potvrzení dotčené osobě uvedené v čl. 19 odst. 2 prováděcího nařízení;

 

c)  zpřístupní instituci určené příslušným orgánem členského státu, ve kterém je činnost provozována, informace týkající se použitelných právních předpisů vztahujících se na dotyčnou osobu v souladu s článkem 12 základního nařízení.

 

Na žádost příslušné instituce členského státu, v němž je činnost vykonávána, oznámí oznámená příslušná instituce nejen výsledky, ale veškeré podrobnosti posouzení uvedeného v druhém pododstavci písm. a).

 

Pokud oznámená příslušná instituce zpřístupní toto posouzení instituci členského státu, v němž je činnost vykonávána, zaplatí denní poplatek, který se rovná příspěvku, který by obdržel, pokud by byly použitelné právní předpisy oznámené příslušné instituce.

 

Během posouzení uvedeného v písmenu a) druhého pododstavce dotčený zaměstnanec nebo samostatně výdělečně činná osoba nadále podléhá právním předpisům členského státu v oznámené příslušné instituci.

 

Pokud se po posouzení uvedeném v písmenu a) druhého pododstavce na zaměstnance nebo samostatně výdělečně činnou osobu vztahují právní předpisy členského státu, v němž je vykonávána činnost, právní předpisy tohoto členského státu se uplatňují se zpětnou účinností a příspěvky se vrací a vyplácí odpovídajícím způsobem.“

 

 

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Článek 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 15a

 

Dodání potvrzení

 

1.  Aby bylo zajištěno včasné dodání potvrzení uvedeného v čl. 19 odst. 2, provede se prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/20121a správní spolupráce a vzájemná pomoc pro účely uvedené v čl. 15 odst. 1.

 

2.  Členské státy zajistí, aby potvrzení uvedená v čl. 19 odst. 2 byla dotčeným osobám a zaměstnancům vydávána elektronicky.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).

Odůvodnění

Ne všechny členské státy dosud vydávají přenositelné dokumenty A1 elektronicky a rovněž je přijímajícímu členskému státu nedodávají včas. To vede ke zpožděním, která jsou zátěží pro dotčené občany a zaměstnavatele. Aby se podpořil volný pohyb a zlepšila spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, členské státy by měly dokumenty vydávat elektronicky. Ke spolupráci by členské státy měly používat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, který byl vytvořen právě ke zvýšení spolupráce ohledně přeshraničních otázek.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 16 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud tato instituce stanoví, že se použijí právní předpisy jiného členského státu, učiní tak prozatímně a o tomto prozatímním rozhodnutí neprodleně uvědomí instituci členského státu, který považuje za příslušný. Toto rozhodnutí se stane konečným do dvou měsíců poté, co je o něm uvědomena instituce určená příslušnými orgány dotčeného členského státu, ledaže posledně uvedená instituce informuje první instituci a dotčené osoby, že ještě nemůže přijmout prozatímní rozhodnutí, nebo že ve věci zastává jiný názor.

3.  Pokud tato instituce stanoví, že se použijí právní předpisy jiného členského státu, učiní tak prozatímně a o tomto prozatímním rozhodnutí neprodleně uvědomí instituci členského státu, který považuje za příslušný. Toto rozhodnutí se stane konečným do dvou měsíců poté, co je o něm uvědomena instituce určená příslušnými orgány dotčeného členského státu, ledaže posledně uvedená instituce informuje první instituci a dotčené osoby a zaměstnavatele, že ještě nemůže přijmout prozatímní rozhodnutí, nebo že ve věci zastává jiný názor.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 16 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příslušná instituce členského státu, jejíž právní předpisy jsou určeny jako použitelné, ať už prozatímně nebo s konečnou platností, uvědomí neprodleně dotčenou osobu a/nebo jejího zaměstnavatele.

5.  Příslušná instituce členského státu, jejíž právní předpisy jsou určeny jako použitelné, ať už prozatímně nebo s konečnou platností, uvědomí neprodleně dotčenou osobu a jejího zaměstnavatele.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 19 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Je-li to nezbytné k výkonu legislativních pravomocí na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, vyměňují se podstatné informace týkající se práv a povinností dotčených osob v oblasti sociálního zabezpečení přímo mezi příslušnými institucemi a inspektoráty práce, imigračními nebo daňovými orgány dotčených států; to může zahrnovat zpracování osobních údajů pro jiné účely, než je uplatňování nebo výkon práv a povinností podle základního nařízení a tohoto nařízení, zejména s cílem zajistit dodržování příslušných právních předpisů v oblasti práce, bezpečnosti a ochrany zdraví, imigrace a daní. Další podrobnosti se stanoví rozhodnutím správní komise.

4.  Je-li to nezbytné k výkonu legislativních pravomocí na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, vyměňují se podstatné informace týkající se práv a povinností dotčených osob v oblasti sociálního zabezpečení přímo mezi příslušnými institucemi a inspektoráty práce, imigračními nebo daňovými orgány dotčených států, přičemž se zajistí úplné dodržení ochrany soukromí; to může zahrnovat zpracování osobních údajů pro jiné účely, než je uplatňování nebo výkon práv a povinností podle základního nařízení a tohoto nařízení, pouze za účelem zajištění dodržování příslušných právních předpisů v oblasti práce, bezpečnosti a ochrany zdraví, imigrace a daní. Orgány odpovědné za údaje v oblasti sociálního zabezpečení informují subjekty údajů o poskytnutí těchto údajů jinému orgánu veřejné správy a o účelu (účelech) dalšího zpracování v souladu se zásadou korektního zpracování stanovenou v článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a* a čl. 5 odst. 1 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 679/20161b**. Orgány, jimž jsou údaje o sociálním zabezpečení poskytovány, informují subjekty údajů o své totožnosti, účelu (účelech) zpracování a kategoriích zpracovávaných údajů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 95/46/ES a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 679/2016. Další podrobnosti se stanoví rozhodnutím správní komise.

 

_____________

 

1a* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/279 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Odůvodnění

V souladu s připomínkami evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 20 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

11a.  V článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.   Příslušné instituce sdělí příslušné instituci členského státu, jehož právní předpisy jsou na osobu podle hlavy II základního nařízení použitelné, všechny informace nezbytné pro stanovení dne, kterým se uvedené právní předpisy stávají použitelnými, a odvody, za jejichž placení jsou na základě těchto právních předpisů odpovědné osoba nebo její zaměstnavatel či zaměstnavatelé.

„1.   Příslušné instituce sdělí příslušné instituci členského státu, jehož právní předpisy jsou na osobu podle hlavy II základního nařízení použitelné, všechny informace nezbytné pro stanovení dne, kterým se uvedené právní předpisy stávají použitelnými, a odvody, za jejichž placení jsou na základě těchto právních předpisů a směrnice 96/71/ES odpovědné osoba nebo její zaměstnavatel či zaměstnavatelé pro výpočet odvodů na základě vyplácené odměny.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 987/2009

Článek 20 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12.  Za článek 20 se vkládá nový článek 20a, který zní:

vypouští se

„Článek 20a

 

Pravomoc přijímat prováděcí akty

 

1. Komise je zmocněna přijímat prováděcí akty, kterými se upřesňuje postup, jenž je třeba dodržet v zájmu zajištění jednotných podmínek pro použití článků 12 a 13 základního nařízení. Tyto akty stanoví standardní postup včetně lhůt pro:

 

  vydávání, formát a obsah přenositelného dokumentu, kterým se potvrzují právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení, jež se použijí na držitele,

 

  vymezení situací, kdy musí být dokument vydán,

 

  ověření nezbytných prvků před vydáním dokumentu,

 

  zrušení dokumentu, pokud je jeho správnost a platnost napadena příslušnou institucí členského státu zaměstnání.

 

2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/201154.

 

3. Komisi je nápomocna správní komise, která je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.“

 

_________________________________

 

54 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 987/2009

Hlava III – kapitola 1 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky a dávky dlouhodobé péče.

Dávky v nemoci, dávky dlouhodobé péče, dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 22 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

13a.  V článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

 

1.  Příslušné orgány nebo instituce zajistí, aby byly pojištěným osobám k dispozici veškeré nezbytné informace týkající se postupů a podmínek poskytování věcných dávek, pokud jsou tyto dávky pobírány na území jiného členského státu, než je členský stát příslušné instituce.

1.  Příslušné orgány nebo instituce zajistí, aby byly pojištěným osobám k dispozici veškeré nezbytné informace týkající se postupů a podmínek poskytování věcných dávek, pokud jsou tyto dávky pobírány na území jiného členského státu, než je členský stát příslušné instituce. Aby se usnadnila koordinace dávek dlouhodobé péče, Komise zpřístupní informace o tom, které instituce odpovídají v každém členském státě za jednotlivé typy dávek.

 

 

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 23 – poslední věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14.  Na konci článku 23 se doplňuje nová věta, která zní:

vypouští se

„Toto ustanovení se použije obdobně na dávky dlouhodobé péče.“

 

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Článek 23

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14a.  Článek 23 se nahrazuje tímto:

Článek 23

„Článek 23

Systém použitelný v případě existence více systémů v členském státě bydliště nebo pobytu

Systém použitelný v případě existence více systémů v členském státě bydliště nebo pobytu

Pokud právní předpisy členského státu bydliště nebo pobytu zahrnují více než jeden systém nemocenského, mateřského a otcovského pojištění pro více kategorií pojištěných osob, jsou ustanoveními použitelnými na základě článku 17, čl. 19 odst. 1, článků 20, 22, 24 a 26 základního nařízení ustanovení právních předpisů týkající se všeobecného systému pro zaměstnané osoby.

Pokud právní předpisy členského státu bydliště nebo pobytu zahrnují více než jeden systém nemocenského, mateřského a otcovského pojištění nebo pojištění dlouhodobé péče pro více kategorií pojištěných osob, jsou ustanoveními použitelnými na základě článku 17, čl. 19 odst. 1, článků 20, 22, 24 a 26 základního nařízení ustanovení právních předpisů týkající se všeobecného systému pro zaměstnané osoby.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 24 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15.  V článku 24 se v odstavci 3 slova „a 26“ nahrazují slovy „ , 26 a 35a“.

vypouští se

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 25 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

15a.  V článku 25 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.   Pro účely článku 19 základního nařízení předloží pojištěná osoba poskytovali zdravotní péče v členském státě pobytu dokument vydaný její příslušnou institucí potvrzující její nárok na věcné dávky. Nemá-li pojištěná osoba takový dokument k dispozici, obrátí se instituce místa pobytu na žádost nebo v jiných nutných případech na příslušnou instituci, aby tento dokument získala.

„1.  Pro účely článku 19 základního nařízení předloží pojištěná osoba poskytovateli zdravotní péče nebo dlouhodobé péče v členském státě pobytu dokument vydaný její příslušnou institucí potvrzující její nárok na věcné dávky. Nemá-li pojištěná osoba takový dokument k dispozici, obrátí se instituce místa pobytu na žádost nebo v jiných nutných případech na příslušnou instituci, aby tento dokument získala.“

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 b (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 25 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

15b.  V článku 25 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Věcné dávky uvedené v čl. 19 odst. 1 základního nařízení se vztahují k věcným dávkám poskytovaným v členském státě pobytu v souladu s jeho právními předpisy a nezbytným ze zdravotních důvodů s cílem zabránit tomu, aby byla pojištěná osoba nucena vrátit se před koncem plánované doby pobytu do příslušného členského státu, aby se zde podrobila nezbytnému léčení.

„3.  Věcné dávky uvedené v čl. 19 odst. 1 základního nařízení se vztahují k věcným dávkám poskytovaným v členském státě pobytu v souladu s jeho právními předpisy a nezbytným ze zdravotních důvodů nebo z důvodu potřeby dlouhodobé péče s cílem zabránit tomu, aby byla pojištěná osoba nucena vrátit se před koncem plánované doby pobytu do příslušného členského státu, aby se zde podrobila nezbytnému léčení nebo získala dlouhodobou péči.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 c (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Článek 26

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

15c.  Článek 26 se nahrazuje tímto:

Článek 26

„Článek 26

Plánované léčení

Plánované léčení

A. Povolovací řízení

A. Povolovací řízení

1.  Pro účely čl. 20 odst. 1 základního nařízení je pojištěná osoba povinna předložit instituci místa pobytu dokument vydaný příslušnou institucí. Pro účely tohoto článku se příslušnou institucí rozumí instituce, která nese náklady na plánované léčení; v případech uvedených v čl. 20 odst. 4 a čl. 27 odst. 5 základního nařízení, kdy jsou věcné dávky poskytované v členském státě bydliště hrazeny na základě pevně stanovených částek, se příslušnou institucí rozumí instituce místa bydliště.

1.  Pro účely čl. 20 odst. 1 základního nařízení je pojištěná osoba povinna předložit instituci místa pobytu dokument vydaný příslušnou institucí. Pro účely tohoto článku se příslušnou institucí rozumí instituce, která nese náklady na plánované léčení nebo dlouhodobou péči; v případech uvedených v čl. 20 odst. 4 a čl. 27 odst. 5 základního nařízení, kdy jsou věcné dávky poskytované v členském státě bydliště hrazeny na základě pevně stanovených částek, se příslušnou institucí rozumí instituce místa bydliště.

2.  Pokud pojištěná osoba nemá v příslušném členském státě bydliště, požádá o povolení instituci místa bydliště, která ji neprodleně předá příslušné instituci. V tomto případě instituce místa bydliště v prohlášení potvrdí, zda jsou v členském státě bydliště splněny podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2 druhé větě základního nařízení. Příslušná instituce může odmítnout vydat požadované povolení pouze tehdy, pokud v souladu s posouzením institucí místa bydliště nejsou podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2 druhé větě základního nařízení v členském státě bydliště pojištěné osoby splněny nebo pokud může být stejné léčení poskytnuto v příslušném členském státě samotném, a to ve lhůtě lékařsky odůvodnitelné a s ohledem na aktuální zdravotní stav a pravděpodobný průběh nemoci dotyčné osoby. Příslušná instituce informuje instituci místa bydliště o svém rozhodnutí. Pokud příslušná instituce v rámci lhůt stanovených vnitrostátními právními předpisy neodpoví, považuje se povolení za udělené.

2.  Pokud pojištěná osoba nemá v příslušném členském státě bydliště, požádá o povolení instituci místa bydliště, která ji neprodleně předá příslušné instituci. V tomto případě instituce místa bydliště v prohlášení potvrdí, zda jsou v členském státě bydliště splněny podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2 druhé větě základního nařízení. Příslušná instituce může odmítnout vydat požadované povolení pouze tehdy, pokud v souladu s posouzením institucí místa bydliště nejsou podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2 druhé větě základního nařízení v členském státě bydliště pojištěné osoby splněny nebo pokud mohou být stejné léčení či dlouhodobá péče poskytnuty v příslušném členském státě samotném, a to ve lhůtě lékařsky odůvodnitelné, nebo na základě potřeby dlouhodobé péče a s ohledem na aktuální zdravotní stav nebo potřebu péče a pravděpodobný průběh nemoci dotyčné osoby. Příslušná instituce informuje instituci místa bydliště o svém rozhodnutí. Pokud příslušná instituce v rámci lhůt stanovených vnitrostátními právními předpisy neodpoví, považuje se povolení za udělené.

3.  Pokud pojištěná osoba, která nemá v příslušném členském státě bydliště, potřebuje neodkladné a životně důležité léčení a povolení nelze v souladu s čl. 20 odst. 2 druhou větou základního nařízení odmítnout, udělí povolení jménem příslušné instituce instituce místa bydliště a příslušnou instituci neprodleně informuje. Příslušná instituce je povinna akceptovat lékařský nález a postupy léčení v souvislosti s potřebou neodkladného a životně důležitého léčení, o nichž rozhodnou lékaři uznaní institucí místa bydliště, která vydává povolení.

3.  Pokud pojištěná osoba, která nemá v příslušném členském státě bydliště, potřebuje neodkladné a životně důležité léčení a povolení nelze v souladu s čl. 20 odst. 2 druhou větou základního nařízení odmítnout, udělí povolení jménem příslušné instituce místa bydliště a příslušnou instituci neprodleně informuje. Příslušná instituce je povinna akceptovat lékařský nález a postupy léčení v souvislosti s potřebou neodkladného a životně důležitého léčení, o nichž rozhodnou lékaři uznaní institucí místa bydliště, která vydává povolení.

4.  Příslušná instituce si ponechává právo dát kdykoli během postupu udělování povolení pojištěnou osobu v členském státě pobytu nebo bydliště vyšetřit lékařem podle své vlastní volby.

4.  Příslušná instituce si ponechává právo dát kdykoli během postupu udělování povolení pojištěnou osobu v členském státě pobytu nebo bydliště vyšetřit lékařem podle své vlastní volby nebo v případě potřeby dlouhodobé péče lékařem či jiným odborníkem podle své vlastní volby.

5.  Aniž je dotčeno jakékoli rozhodnutí o povolení, instituce místa pobytu informuje příslušnou instituci, pokud se zdá z lékařského hlediska vhodné doplnit léčení, na které se stávající povolení vztahuje.

5.  Aniž je dotčeno jakékoli rozhodnutí o povolení, instituce místa pobytu informuje příslušnou instituci, pokud se zdá z lékařského hlediska nebo v souvislosti s potřebou péče vhodné ze zdravotních důvodů nebo z důvodu potřeby péče doplnit léčení, na které se stávající povolení vztahuje.

B.  Úhrada nákladů na věcné dávky vzniklých pojištěné osobě

B.  Úhrada nákladů na věcné dávky vzniklých pojištěné osobě

6.  Aniž je dotčen odstavec 7, použijí se čl. 25 odst. 4 a 5 prováděcího nařízení obdobně.

6.  Aniž je dotčen odstavec 7, použijí se čl. 25 odst. 4 a 5 prováděcího nařízení obdobně.

7.  Pokud pojištěná osoba sama skutečně nesla veškeré náklady na povolenou lékařskou péči nebo jejich část a pokud jsou náklady, které je příslušná instituce povinna instituci místa pobytu nebo pojištěné osobě podle odstavce 6 uhradit (skutečné náklady), nižší než náklady, které by musela za stejnou péči uhradit v příslušném členském státě (pomyslné náklady), uhradí příslušná instituce na požádání náklady na péči vzniklé pojištěné osobě až do výše, o kterou jsou pomyslné náklady vyšší než skutečné náklady. Uhrazená částka nesmí nicméně přesáhnout náklady, které pojištěné osobě ve skutečnosti vznikly, a může zohlednit částku, kterou by pojištěná osoba musela zaplatit, pokud by léčení bylo poskytnuto v příslušném členském státě.

7.  Pokud pojištěná osoba sama skutečně nesla veškeré náklady na povolenou lékařskou péči nebo jejich část a pokud jsou náklady, které je příslušná instituce povinna instituci místa pobytu nebo pojištěné osobě podle odstavce 6 uhradit (skutečné náklady), nižší než náklady, které by musela za stejnou péči uhradit v příslušném členském státě (pomyslné náklady), uhradí příslušná instituce na požádání náklady na péči vzniklé pojištěné osobě až do výše, o kterou jsou pomyslné náklady vyšší než skutečné náklady. Uhrazená částka nesmí nicméně přesáhnout náklady, které pojištěné osobě ve skutečnosti vznikly, a může zohlednit částku, kterou by pojištěná osoba musela zaplatit, pokud by léčení bylo poskytnuto v příslušném členském státě.

C. Úhrada cestovních výdajů a výdajů za pobyt v souvislosti s plánovaným léčením

C.  Úhrada cestovních výdajů a výdajů za pobyt v souvislosti s plánovaným léčením

8.  V případě, že vnitrostátní právní předpisy příslušné instituce stanoví náhradu cestovních výdajů a výdajů za pobyt, které nelze oddělit od léčení pojištěné osoby, přebírá tato instituce udělením povolení k léčení v jiném členském státě dané náklady za dotyčnou osobu a v případě potřeby za osobu, která ji musí doprovázet.

8.  V případě, že vnitrostátní právní předpisy příslušné instituce stanoví náhradu cestovních výdajů a výdajů za pobyt, které nelze oddělit od léčení pojištěné osoby, přebírá tato instituce udělením povolení k léčení v jiném členském státě dané náklady za dotyčnou osobu a v případě potřeby za osobu, která ji musí doprovázet.

D. Rodinní příslušníci

D.  Rodinní příslušníci

9.  Odstavce 1 až 8 se použijí obdobně i na rodinné příslušníky pojištěné osoby.

9.  Odstavce 1 až 8 se použijí obdobně i na rodinné příslušníky pojištěné osoby.“

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 28 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16.  V článku 28 se v odstavci 1 po slovech „podle čl. 21 odst. 1 základního nařízení“ vkládají slova „v souladu s článkem 35a uvedeného nařízení“.

vypouští se

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 31 – název a odst. 1 a 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17.  Článek 31 se mění takto:

vypouští se

c)  Název se nahrazuje tímto:

 

„Použití článku 35b základního nařízení; “

 

d)  V odstavci 1 se slova „článku 34“ nahrazují slovy „článku 35b“.

 

e)  V odstavci 2 se slova „v čl. 34 odst. 2“ nahrazují slovy „v čl. 35a odst. 2“.

 

Odůvodnění

Článek 35b se zrušuje.

Pozměňovací návrh  143

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 32 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

17a.  V článku 32 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Pokud je určitá osoba nebo skupina osob na základě žádosti osvobozena od povinného nemocenského pojištění, a tyto osoby tudíž nejsou zahrnuty do systému nemocenského pojištění, na který se vztahuje základní nařízení, nevzniká instituci jiného členského státu pouze na základě tohoto osvobození povinnost nést náklady na věcné nebo peněžité dávky poskytnuté těmto osobám nebo jejich rodinnému příslušníku podle hlavy III kapitoly I základního nařízení.

„1.  Pokud je určitá osoba nebo skupina osob na základě žádosti osvobozena od povinného nemocenského pojištění nebo pojištění dlouhodobé péče, a tyto osoby tudíž nejsou zahrnuty do systému nemocenského pojištění nebo pojištění dlouhodobé péče, na který se vztahuje základní nařízení, nevzniká instituci jiného členského státu pouze na základě tohoto osvobození povinnost nést náklady na věcné nebo peněžité dávky poskytnuté těmto osobám nebo jejich rodinnému příslušníku podle hlavy III kapitoly I základního nařízení.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 32 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18.  V článku 32 se za odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který zní:

vypouští se

„4.  Tento článek se použije obdobně na dávky dlouhodobé péče.“

 

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 55 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21.  V čl. 55 odst. 7 se slova „čl. 65a odst. 3“ nahrazují slovy „čl. 64a a čl. 65a odst. 3“.

vypouští se

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 22

Nařízení (ES) č. 987/2009

Článek 55 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22.  Za článek 55 se vkládá nový článek 55a, který zní:

vypouští se

„Článek 55a

 

Povinnosti služeb zaměstnanosti členského státu posledního pojištění

 

V situaci uvedené v čl. 61 odst. 2 základního nařízení instituce členského státu posledního pojištění neprodleně zašle příslušné instituci členského státu předchozího pojištění dokument, který obsahuje: datum, kdy se dotčená osoba stala nezaměstnanou, dobu pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti získanou podle právních předpisů daného členského státu, relevantní skutečnosti týkající se nezaměstnanosti, které mohou nárok na dávky ovlivnit, datum, kdy byla dotčená osoba zapsána jako nezaměstnaná, a její adresu.“

 

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 987/2009

Hlava VI – kapitola I – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

24.  V hlavě IV se název kapitoly 1 mění takto:

vypouští se

„KAPITOLA I

 

Náhrada nákladů na dávky podle článků 35, 35c a 41 základního nařízení“

 

Odůvodnění

Změna názvu není nutná, protože článek 35c byl vypuštěn (dlouhodobá péče).

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 65 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Částka průměrných ročních nákladů na osobu v každé věkové skupině pro stanovený rok se oznamuje účetní komisi nejpozději do konce druhého roku následujícího po daném roce.

1.  Částka průměrných ročních nákladů na osobu v každé věkové skupině pro stanovený rok se oznamuje účetní komisi nejpozději do konce druhého roku následujícího po daném roce, přičemž věcné dávky dlouhodobé péče v nemoci a věcné dávky dlouhodobé péče se uvedou odděleně.

Odůvodnění

Náklady na peněžité dávky v nemoci a peněžité dávky dlouhodobé péče by se v rámci výpočtu průměrných ročních nákladů měly uvádět odděleně, aby dlužný členský stát mohl náklady snáze rozdělit.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 26 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 66 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26a.  V článku 66 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Úhrady mezi institucemi členských států stanovené v článcích 35 a 41 základního nařízení se provádějí prostřednictvím styčného místa. Může existovat samostatné styčné místo pro úhrady podle článků 35 a 41 základního nařízení.

„2.  Úhrady mezi institucemi členských států stanovené v článcích 35 a 41 základního nařízení se provádějí prostřednictvím styčného místa. Může existovat samostatné styčné místo pro úhrady podle článků 35 a 41 základního nařízení. Vzájemné pohledávky mezi styčnými místy se vypořádají prostřednictvím zápočtu. Správní komise pro toto započtení stanoví podrobný postup.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=CS)

Odůvodnění

Aby zůstala zachována důvěra v zásadu loajální spolupráce a byla splněna hospodářská životaschopnost rozpočtování vyžadovaná institucemi sociálního zabezpečení, měla by být zavedena možnost započtení. Počet platebních transakcí by se snížil, neboť na mezinárodní úrovni by byly placeny pouze přeplatky.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 26 b (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Článek 67

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26b.  Článek 67 se nahrazuje tímto:

Článek 67

„Článek 67

Lhůty pro uplatnění a uhrazení pohledávek

Lhůty pro uplatnění a uhrazení pohledávek

1.   Pohledávky na základě skutečných výdajů se uplatňují u styčného místa dlužného členského státu ve lhůtě 12 měsíců po skončení kalendářního pololetí, během něhož byly tyto pohledávky zaznamenány v účetnictví věřitelské instituce.

1.  Pohledávky na základě skutečných výdajů se uplatňují u styčného místa dlužného členského státu ve lhůtě 12 měsíců po skončení kalendářního pololetí, během něhož byly tyto pohledávky zaznamenány v účetnictví věřitelské instituce. Pohledávky jsou uhrazeny do šesti měsíců od jejich předložení styčnému místu.

2.  Pohledávky založené na paušálních částkách pro kalendářní rok se uplatňují u styčného místa dlužného členského státu ve lhůtě 12 měsíců následujících po měsíci, v němž byly průměrné náklady na příslušný rok zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Seznamy podle čl. 64 odst. 4 prováděcího nařízení se předkládají do konce roku následujícího po referenčním roce.

2.  Pohledávky založené na paušálních částkách pro kalendářní rok se uplatňují u styčného místa dlužného členského státu ve lhůtě 12 měsíců následujících po měsíci, v němž byly průměrné náklady na příslušný rok zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Seznamy podle čl. 64 odst. 4 prováděcího nařízení se předkládají do konce roku následujícího po referenčním roce.

3.  V případě uvedeném v čl. 6 odst. 5 druhém pododstavci prováděcího nařízení nezačne lhůta podle odstavců 1 a 2 běžet, dokud nebyla určena příslušná instituce.

3.  Období uvedené v odstavcích 1 a 2 začne až po dni, kdy bude věřitelská instituce informována o pohledávce dlužné instituce. Pohledávky se mohou uplatňovat za období týkající se dávek, která nepřesahují předchozích pět kalendářních let. Uplatňování pohledávek u styčného místa dlužného členského státu je rozhodující.

4.  Pohledávky uplatněné po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 se neberou v úvahu.

4.  Pohledávky uplatněné po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 se neberou v úvahu.

5.  Pohledávky hradí dlužná instituce styčnému místu věřitelského členského státu podle článku 66 prováděcího nařízení ve lhůtě 18 měsíců od konce měsíce, ve kterém byly dané pohledávky uplatněny u styčného místa dlužného členského státu. Toto ustanovení se nepoužije na pohledávky, které dlužná instituce v dané lhůtě ze závažného důvodu odmítla.

5.  Pohledávky hradí dlužná instituce styčnému místu věřitelského členského státu podle článku 66 prováděcího nařízení ve lhůtě 12 měsíců od konce měsíce, ve kterém byly dané pohledávky uplatněny u styčného místa dlužného členského státu. Toto ustanovení se nepoužije na pohledávky, které dlužná instituce v dané lhůtě ze závažného důvodu odmítla. Styčné místo věřitelského členského státu na toto odmítnutí odpoví do 12 měsíců od konce měsíce, během něhož bylo zamítnutí obdrženo. Pokud žádná odpověď nepřijde, má se za to, že zamítnutí bylo přijato.

6.  Jakékoli spory týkající se pohledávky musí být vyřešeny nejpozději do 36 měsíců následujících po měsíci, v němž byla pohledávka uplatněna.

6.  Jakékoli spory týkající se pohledávky musí být vyřešeny nejpozději do 36 měsíců následujících po měsíci, v němž byla pohledávka uplatněna.

7.  Účetní komise napomáhá konečnému uzavření účtů v případech, kdy ve lhůtě uvedené v odstavci 6 nelze dosáhnout řešení sporu, a na odůvodněnou žádost jedné ze stran poskytne své stanovisko ke sporu ve lhůtě šesti měsíců následujících po měsíci, v němž jí daná věc byla postoupena.

7.  Účetní komise napomáhá konečnému uzavření účtů v případech, kdy ve lhůtě uvedené v odstavci 6 nelze dosáhnout řešení sporu, a na odůvodněnou žádost jedné ze stran poskytne své stanovisko ke sporu ve lhůtě devíti měsíců následujících po měsíci, v němž jí daná věc byla postoupena. Účetní komise obdrží žádost nejpozději devět měsíců po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 6.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 26 c (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 68 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26c.  V článku 68 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Úrok se vypočítá na základě referenční sazby používané Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace. Použije se referenční sazba platná první den měsíce, v němž je pohledávka splatná.

2.  Úrok se vypočítá na základě referenční sazby používané Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace zvýšené o 8 procentních bodů. Použije se referenční sazba platná první den měsíce, v němž je pohledávka splatná.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 987/2009

Článek 70

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

27.  Článek 70 se zrušuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 73 – odst. 3 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud částka neoprávněně uhrazených odvodů přesáhne částku, kterou právnická či fyzická osoba dluží instituci, jež byla určena za příslušnou, vrátí instituce, která neoprávněně obdržela tyto odvody, příslušný přeplatek dotčené právnické či fyzické osobě.

Pokud částka neoprávněně uhrazených odvodů přesáhne částku, kterou právnická či fyzická osoba dluží instituci, jež byla určena za příslušnou, vrátí instituce, která neoprávněně obdržela tyto odvody, příslušný přeplatek dotčené právnické či fyzické osobě v souladu s vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 73 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Existence lhůt v rámci vnitrostátních právních předpisů není platným důvodem pro zamítnutí vyrovnání pohledávek mezi institucemi podle tohoto článku.

4.  Existence lhůt a postupů uplatňování v rámci vnitrostátních právních předpisů není platným důvodem pro zamítnutí vyrovnání pohledávek mezi institucemi podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 29

Směrnice 987/2009/ES

Čl. 75 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.   Členský stát, v němž má osoba, jíž se týká náhrada příspěvků na sociální zabezpečení, v současnosti bydliště nebo pobyt, informuje do 25 pracovních dnů členský stát, který má náhradu provést, o výsledku této náhrady.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 30

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 76 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Dožádaný subjekt potvrdí obdržení žádosti co nejdříve a v každém případě do 15 kalendářních dnů od okamžiku jejího obdržení.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 31 – písm. b

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 77 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Dožádaný subjekt potvrdí obdržení žádosti co nejdříve a v každém případě do 15 kalendářních dnů od okamžiku jejího obdržení.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 32 – písm. d

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 78 – odst. 6 a, 6 b a 6 c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Pokud se měna dožádaného subjektu liší od měny dožadujícího subjektu, vyjádří dožadující orgán částku vymáhané pohledávky v obou měnách.

 

6b.  Jako směnný kurz pro účely pomoci při vymáhání pohledávek se použije poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou před zasláním žádosti.

 

6c.  Dožádaný subjekt potvrdí obdržení žádosti co nejdříve a v každém případě do 15 kalendářních dnů od okamžiku jejího obdržení.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 33

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 79 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.   Jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v členském státě dožádaného subjektu lze vydat s ohledem na několik pohledávek a několik osob v souladu s původním dokladem nebo doklady o vymahatelnosti pohledávky v členském státě dožadujícího subjektu.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 34 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 80 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„2a.  Bez ohledu na částky vybrané dožádaným subjektem pomocí uhrazených úroků se pohledávka považuje za vypořádanou úměrně k vypořádání částky vyjádřené ve vnitrostátní měně členského státu dožádaného subjektu na základě směnného kurzu uvedeného v žádosti.“

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 35 – písm. d

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 81 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Při přepočtu částky pohledávky vyplývající z úpravy na měnu členského státu dožádaného subjektu použije dožadující subjekt směnný kurz, který byl použit v jeho původní žádosti.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 39

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 85 a – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě dohody mezi dožadujícím a dožádaným subjektem a v souladu s postupy stanovenými dožádaným subjektem mohou úředníci zmocnění dožadujícím subjektem za účelem podpory vzájemné pomoci podle tohoto oddílu:

1.  Na základě dohody mezi dožadujícím a dožádaným subjektem a v souladu s postupy stanovenými dožádaným subjektem mohou úředníci a vedoucí pracovníci zmocnění dožadujícím subjektem nebo Evropským orgánem pro pracovní záležitosti za účelem podpory vzájemné pomoci podle tohoto oddílu:

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 39

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 85 a – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  být přítomni při správních šetřeních prováděných na území členského státu dožádaného subjektu;

b)  být přítomni při správních šetřeních prováděných na území členského státu dožádaného subjektu nebo dožadujícího subjektu;

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 39

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 85 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Umožňuje-li to právo platné v členském státě dožádaného subjektu, může dohoda uvedená v odst. 1 písm. b) stanovit, že úředníci členského státu dožadujícího subjektu mohou jednotlivým osobám pokládat otázky a nahlížet do záznamů.

2.  Umožňuje-li to právo platné v členském státě dožádaného subjektu, může dohoda uvedená v odst. 1 písm. b) stanovit, že úředníci a vedoucí pracovníci členského státu dožadujícího subjektu, a v případě potřeby Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, mohou jednotlivým osobám pokládat otázky a nahlížet do záznamů.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 40 – písm. b

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 87 – odst. 6 – poslední věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže však instituce, která byla požádána o provedení kontroly, využívá podle právních předpisů, jež uplatňuje, zjištění rovněž pro přiznání dávek dotčené osobě, nemůže taková instituce žádat o náhradu výdajů uvedených v předchozí větě.

Jestliže však instituce, která byla požádána o provedení kontroly, využívá podle právních předpisů, jež uplatňuje, zjištění rovněž pro přiznání dávek dotčené osobě na vlastní účet, nemůže taková instituce žádat o náhradu výdajů uvedených v předchozí větě.

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že pouze v případech, kdy dožádaná instituce využije zjištění rovněž pro přiznání dávek dotčené osobě na vlastní účet, nemůže žádat o náhradu uvedených výdajů. V případech, kdy instituce pobytu využije zjištění pro přiznání dávek na účet příslušné instituce, je skutečná částka nákladů na kontroly uhrazena.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 40 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 89 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

40a.  V článku 89 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a.   Instituce příslušných orgánů zpřístupní občanům na jejich žádost kopii jejich osobní složky společně se stručnými informacemi přizpůsobenými individuálním potřebám, které se týkají pravidel vymezujících příslušné orgány a jejich práv a nároků podle základního nařízení a prováděcího nařízení.“

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ustanovení čl. 2 bod 9a [kterým se vkládá článek 15a do nařízení (ES) č. 987/2009] je použitelné od... [5 let od data vstupu tohoto nařízení – COD2016/0397 – v platnost].

(1)

  Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 85.

(2)

  Úř. vest. C 342, 12.10.2017, s. 65.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem návrhu přezkumu ze strany Komise je usnadnění mobility osob tak, aby při pohybu po Evropě (EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) neztrácely svá práva, a zajistit kontinuitu sociální ochrany v případě, že tyto osoby přechází z působnosti jedněch vnitrostátních právních předpisů do působnosti jiných vnitrostátních právních předpisů.

Evropská komise přichází se změnami v oblasti koordinace dávek v nezaměstnanosti ve třech bodech:

1) Období vývozu dávek v nezaměstnanosti se prodlužuje ze tří na šest měsíců s možností, aby členské státy prodloužily toto období až do zaniknutí nároku. Zpravodaj podporuje tento návrh a navrhuje prodloužit toto období vývozu až do ukončení těchto vzniklých nároků na dávky v nezaměstnanosti. Studie provedená pro Komisi dokazuje, že delší období vývozu dávek v nezaměstnanosti zvyšuje vyhlídky nezaměstnané osoby na opětovné nalezení zaměstnání.

2) Členský stát, v němž žadatel naposledy prováděl zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, bude muset zohlednit všechny doby pojištění získané jinde, jestliže žadatel o zaměstnání pracoval v tomto státě po dobu nejméně tří měsíců. Není-li tomu tak, musí mu uvedené dávky vyplácet členský stát, v němž vykonával činnost dříve. Pro příslušné instituce členských států je stávající situace relativně nejasná. Zpravodaj by chtěl připomenout, že sčítání je jednou ze základních zásad tohoto právního předpisu. Proto navrhuje, aby byla opětovně stanovena minimální doba činnosti v délce jednoho měsíce před sčítáním v členském státě poslední činnosti.

3) Vzhledem k tomu, že se jedná o příhraniční pracovníky, bude jim nakonec dávky v nezaměstnanosti vyplácet členský stát posledního zaměstnání, pokud tito pracovníci prováděli činnost po dobu dvanácti měsíců. Podle stávajících předpisů je příslušným státem členský stát bydliště, přestože příhraniční pracovníci platí sociální odvody v zemi, v níž provádí činnost.

Zdá se, že je legitimní, aby stát, který vybírá sociální odvody, byl rovněž povinen vyplácet dávky v nezaměstnanosti, nicméně zpravodaj si přeje, aby byla objasněna stanovená opatření, aby nedocházelo k tomu, že postup navrhovaný Komisí vyústí v praktické obtíže správní nebo jazykové povahy nebo v potíže spojené s nabídkami vzdělávání, a aby byla vyjasněna pravomoc veřejných služeb zaměstnanosti.

Komise navrhuje vytvoření zvláštní kapitoly věnované dlouhodobé péči, která se inspiruje systémem, jenž převládá v oblasti dávek v nemoci. Zpravodaj tuto iniciativu rozhodně podporuje a přeje si, aby správní komise více spolupracovala se zástupci sociálních partnerů, profesních organizací a dotčených příjemců, zejména při přípravě seznamu dávek, jichž se bude tato nová kapitola týkat.

Cílem návrhu je zahrnout nejnovější judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se podmínek přístupu mobilních ekonomicky neaktivních občanů k dávkám sociálního zabezpečení. Zpravodaj bere na vědomí judikaturu, ale domnívá se, že evropským zákonodárcům nenáleží kodifikace rozhodnutí, která přijímá Soudní dvůr.

Zpravodaj podporuje Komisi též v jejím odhodlání normalizovat postupy týkající se vydávání, formátu a obsahu přenositelných dokumentů, kterými se potvrzuje účast v systému sociálního zabezpečení, stanovit situace, v nichž se tento dokument vydává, a způsoby zrušení dokumentu v případě, že je jeho správnost a platnost zpochybněna institucí členského státu, v němž osoba vykonává zaměstnání. Proto navrhuje posílit spolupráci mezi příslušnými správními orgány a domnívá se, že zásada loajální spolupráce musí být posílena tím, že budou stanoveny kratší lhůty na odpověď a absence odpovědi musí vést k převrácení pravomoci mezi příslušnými orgány.

Aby byla zajištěna optimalizace výměn mezi správními orgány a ochrana osob, na něž se vztahují předpisy, zpravodaj podporuje zavádění nových mechanismů („Crossroads Bank for Social Security“) a zavádění elektronické operační sítě zapojené mezi orgány sociálního zabezpečení, „evropský elektronický průkaz – a číslo – sociálního zabezpečení“) a přeje si digitální modernizaci dokumentů stanovených předpisy.

Zpravodaj považuje rovněž za nezbytné vyjasnit právní rámec platný pro vysílané zaměstnance (minimální povinná doba účasti v systému sociálního zabezpečení vysílajícího státu, předběžné vydání přenositelného dokumentu před vysláním…), pro osoby samostatně výdělečně činné a pro osoby provozující více činností.

Zpravodaj se dále staví proti indexaci rodinných dávek v místě bydliště dětí. Přestože údaje jsou jen částečné a netýkají se všech zemí, na něž se vztahuje nařízení o koordinaci, připomeňme, že méně než 1 % veškerých rodinných dávek je vypláceno na děti, které mají bydliště v jiném členském státě, než ve kterém pracují jejich rodiče. V tomto ohledu by dopad systému indexace zajišťující lokalizaci a aktualizaci výše dávek v závislosti na místě bydliště dětí na veřejné finance znamenal zavedení složitého a nákladného systému.

Zpravodaj si přeje, aby se diskuse o přezkumu předpisů o koordinaci vyhnuly polohám a karikaturám o „sociální turistice“, „všeobecném podvodu“ nebo „skrytém ochranářství“. Tento přezkum musí být doveden do úspěšného konce a musí zajistit kontinuitu sociálních práv občanů a usnadnit kvalitní mobilitu v Evropě.


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJ ZÍSKAL VSTUPNÍ ÚDAJE

Zpravodaj by chtěl informovat o tom, že v průběhu přípravy zprávy se na něho obrátili mimo jiné následující zástupci zúčastněných stran a lobbisté.

Subjekt nebo fyzická osoba

Arnaud Emériau

Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers

Liina Carr, Confederal Secretary

Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation

 

Eugenio Quintieri

Secretary General, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU

Jordi Curell,

director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, Conseillère

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur,

Directrice du pôle juridique et social , CAPEB

Claude Denagtergal

Advisor, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Thomas Heidener

Head of Office, Danish Trade Union Office

Kaia Iva

Estonian Minister of Social Protection

Philip Von Brocksdorff

Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE

Judite Berkemeier

Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC

Garance Pineau

Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales

Mouvement des entreprises de France - MEDEF


STANOVISKO Petičního výboru (24.4.2018)

pro Výbor pro zaměstnanost

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 13. prosince 2016 Evropská komise zveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004. Cílem návrhu je zmodernizovat a zjednodušit stávající pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení tak, aby odpovídala sociální a hospodářské realitě v členských státech a posílila výkon práv občanů na základě těchto právních předpisů.

Zpravodajka zastává názor, že jakákoli změna stávajících pravidel týkajících se koordinace sociálního zabezpečení by se měla řídit společnými hodnotami univerzálnosti, spravedlnosti a solidarity, zejména pokud jde o přístup k dávkám zdravotní péče. Zejména studenti a zdravotně postižené osoby by si měli zachovat přenositelnost svých práv a nároků v oblasti sociálního zabezpečení, pokud se stěhují z jednoho členského státu do druhého, aniž by byli diskriminováni.

V této souvislosti bere zpravodajka na vědomí novou kapitolu o dávkách dlouhodobé péče, navrhovanou Komisí, a vítá skutečnost, že jsou nyní v této kapitole jasně zahrnuty dávky v invaliditě; navrhuje, aby správní komise při sestavování podrobného seznamu dávek zahrnutých v této kapitole více spolupracovala se sdruženími příjemců, včetně zástupců organizací pro zdravotně postižené osoby. Zpravodajka rovněž zdůrazňuje, že je nutné zajistit rychlé zavedení evropského průkazu osob se zdravotním postižením ve všech členských státech EU, a vyzývá správní komisi, aby podpořila přijetí společné definice a kritérií zdravotního postižení pro účely koordinace sociálního zabezpečení. Zpravodajka doufá, že zavedení evropského průkazu osob se zdravotním postižením umožní debatu o dávkách, na které se průkaz vztahuje, za účelem zahrnutí dalších důležitých dávek v oblasti péče, zdravotní péče a pomoci, s cílem umožnit zdravotně postiženým osobám využívat svobodu pohybu v rámci EU.

Petičnímu výboru jsou pravidelně předkládány petice týkající se všech oblastí sociálního zabezpečení v přeshraničních situacích. Výbor PETI byl pravidelně upozorňován na záležitosti související s přenositelností práv na důchodové zabezpečení a důchodových dávek, zejména pokud jde o významná zpoždění, ke kterým dochází při poskytování náležitých informací příslušnými orgány, a rovněž pokud jde o výpočet důchodových dávek pro občany, kteří pracovali ve více než jednom členském státě. Zpravodajka navrhuje, aby byly pro instituce příslušných členských států zavedeny časové lhůty pro určení obvyklého bydliště žadatelů, výpočet výše dávek a vyřešení případných rozdílů v názorech s jinými členskými státy. Přístup ke stručným informacím přizpůsobeným individuálním potřebám v této často složité oblasti má rovněž klíčový význam při zajišťování toho, aby občané mohli uplatňovat své právo bez diskriminace se svobodně pohybovat a pracovat v EU.

Tyto návrhy by přispěly k dosažení cílů, jež Komise stanovila za účelem posílení výkonu občanských práv při zajištění právní jasnosti a vymahatelnosti pravidel v oblasti koordinace sociálního zabezpečení a respektování základních hodnot univerzálnosti, spravedlnosti a solidarity, které jsou sdíleny v celé Evropské unii.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Definice a kritéria pro určování zdravotního postižení a invalidity se v jednotlivých členských státech značně liší, což může představovat významnou překážku vzájemného uznávání vnitrostátních rozhodnutí o záležitostech týkajících se zdravotního postižení a invalidity, zejména pokud jde o přístup ke specifickým službám a zařízením, a může zdravotně postižené nebo invalidní osoby dostat do obzvláště nevýhodné situace v oblasti sociálního zabezpečení, pokud se stěhují z jednoho členského státu do druhého. Je proto nezbytné v zájmu usnadnění cestování a pohybu zdravotně postižených nebo invalidních osob z jednoho členského státu do druhého zajistit přijetí společné evropské definice v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a vzájemné uznávání statusu osoby se zdravotním postižením mezi členskými státy, zejména tím, že bude rychle zaveden evropský průkaz osob se zdravotním postižením, který bude propojen s evropským průkazem zdravotního pojištění a s evropským průkazem sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Aby bylo možné zajistit účinné provádění a vymáhání Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a zaručit přenositelnost dávek v invaliditě, mělo by být podporováno přijetí společné definice, kritérií a metod posuzování zdravotního postižení (procentní míra pracovní neschopnosti) pro účely koordinace sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c)  Je důležité respektovat společné hodnoty a zásady zdravotních systémů Unie, jak jsou uvedeny v závěrech Rady ze dne 22. června 2006o společných hodnotách a zásadách ve zdravotních systémech Evropské unie1a, zejména základní hodnoty, jimiž jsou všeobecnost, přístup ke kvalitní péči, rovnost a solidarita. Tento přístup je obzvláště důležitý pro kategorie občanů, kteří nepracují ani si nehledají zaměstnání, například studenti, jejichž mobilita by měla být zachována prostřednictvím jejich náležitého přístupu k dávkám sociálního zabezpečení, včetně zdravotního pojištění, v hostitelském členském státě. Jak uvedla Rada, „všeobecnost znamená, že nikomu není zamezen přístup ke zdravotní péči; solidarita úzce souvisí s finančním uspořádáním našich vnitrostátních zdravotních systémů a s potřebou zajistit přístup pro všechny; rovnost se vztahuje k rovnému přístupu podle potřeby, bez ohledu na etnickou příslušnost, pohlaví, věk, společenské postavení nebo možnost zaplatit“.

 

______________

 

Úř. věst. C 146, 22.6.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2017 o překážkách bránících občanům EU svobodně se pohybovat a pracovat na vnitřním trhu1a zdůraznilo, že je nutné, aby se „zajistily přenositelnost dávek sociálního zabezpečení (státní důchody, zdravotní pojištění, dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky) a následně odstranily překážky mobility pracovníků v EU“, a požadovalo, aby „byla přijata rozhodná a účinná opatření k zajištění koordinovaného systému kumulovaných sociálních příspěvků a dávek pro všechny osoby v celé EU, jako je průkaz sociálního zabezpečení, s cílem usnadnit možnost dohledání původu příspěvků a nároků na sociální zabezpečení“.

 

______________

 

1a Přijaté texty, P8_TA(2017)0083.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Je třeba podporovat opatření, která usnadní identifikaci a zachování práv a dávek sociálního zabezpečení v Unii, jako je evropský průkaz sociálního zabezpečení, který by měl doplnit stávající evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) a evropský průkaz osob se zdravotním postižením a měl by zahrnovat všechny oblasti sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  Pro zlepšení mobility pracovníků, studentů a uchazečů o zaměstnání v celé Unii je zásadní, aby členské státy zajistily přístup k evropskému průkazu zdravotního pojištění všem občanům, včetně dočasných pracovníků, osob samostatně výdělečně činných a osob v atypickém pracovním poměru a také studentů a mobilních uchazečů o zaměstnání, bez jakékoli diskriminace.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d)  Přeshraniční zdravotní péče má zvlášť velký význam pro zajištění vyvážené koordinace systémů sociálního zabezpečení. V tomto ohledu se provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU1a v členských státech značně liší. Zejména článek 7 této směrnice by měl být prováděn bez diskriminace s cílem zajistit volný pohyb občanů Unie a jejich rodin.

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  V oblasti dávek v nezaměstnanosti by se pravidla pro sčítání dob pojištění měla uplatňovat všemi členskými státy jednotně. S výjimkou přeshraničních pracovníků uvedených v čl. 65 odst. 2 by pravidla pro sčítání dob pojištění pro účely přiznání nároku na dávky v nezaměstnanosti měla být podmíněna tím, že pojištěná osoba v uvedeném členském státě nedávno získala pojištění v délce alespoň tří měsíců. Pro všechny pojištěné osoby, které nesplňují tuto podmínku, by se měl stát příslušným dříve příslušný členský stát. V tomto případě by registrace u služeb zaměstnanosti členského státu posledního pojištění měla mít stejný účinek jako registrace u služeb zaměstnanosti členského státu, kde byla nezaměstnaná osoba dříve pojištěna.

(8)  V oblasti dávek v nezaměstnanosti by se pravidla pro sčítání dob pojištění měla uplatňovat všemi členskými státy jednotně. S výjimkou přeshraničních pracovníků uvedených v čl. 65 odst. 2 by pravidla pro sčítání dob pojištění pro účely přiznání nároku na dávky v nezaměstnanosti měla být podmíněna tím, že pojištěná osoba v uvedeném členském státě nedávno získala pojištění v délce alespoň jednoho měsíce. Pro všechny pojištěné osoby, které nesplňují tuto podmínku, by se měl stát příslušným dříve příslušný členský stát. V tomto případě by registrace u služeb zaměstnanosti členského státu posledního pojištění měla mít stejný účinek jako registrace u služeb zaměstnanosti členského státu, kde byla nezaměstnaná osoba dříve pojištěna.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V návaznosti na doporučení uvedená ve Zprávě o občanství EU pro rok 201335 je nutné prodloužit minimální dobu vývozu dávek v nezaměstnanosti ze tří na šest měsíců s cílem zlepšit příležitosti pro nezaměstnané osoby, které se přestěhují do jiného členského státu za účelem hledání práce, jakož i jejich možnosti opětovného začlenění na trhu práce a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na přeshraniční úrovni.

(9)  Je nutné prodloužit dobu vývozu dávek v nezaměstnanosti až do vyčerpání nároků získaných žadatelem o zaměstnání s cílem zlepšit příležitosti pro nezaměstnané osoby, které se přestěhují do jiného členského státu za účelem hledání práce, jakož i jejich možnosti rekvalifikace a opětovného začlenění na trhu práce a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na přeshraniční úrovni.

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Je třeba zajistit, aby příslušné orgány určily obvyklé bydliště pro účely stanovení dávek sociálního zabezpečení v přiměřené lhůtě.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Jednotlivci by měli mít možnost zvolit si své obvyklé bydliště pro účely stanovení dávek sociálního zabezpečení, přičemž jej příslušné orgány v přiměřené lhůtě osvědčí na základě prokázaných dostatečných vazeb na dotyčný členský stát.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby se umožnila včasná aktualizace tohoto nařízení s ohledem na vývoj na vnitrostátní úrovni, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 987/2009, přenesena na Evropskou komisi. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201636. Konkrétně v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci mají Evropský parlament a Rada k dispozici veškeré dokumenty ve stejnou dobu jako odborníci z členských států, přičemž odborníci uvedených orgánů mají pravidelný přístup na jednání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(12)  Aby se umožnila včasná aktualizace tohoto nařízení s ohledem na vývoj na vnitrostátní úrovni, měly by být přílohy tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 987/2009 pravidelně měněny.

__________________

 

36 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

 

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  S cílem podpořit členské státy v jejich úsilí bojovat proti podvodům a omylům při uplatňování pravidel pro koordinaci je nutné stanovit širší právní základ, který umožní zpracování osobních údajů o osobách, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. To by mělo členským státům umožnit pravidelné porovnávání údajů, které mají v držení příslušné instituce v tomto státě, s údaji, které má v držení jiný členský stát, s cílem odhalit omyly nebo nesrovnalosti, jež vyžadují další šetření.

(13)  S cílem podpořit členské státy v jejich úsilí bojovat proti podvodům a omylům při uplatňování pravidel pro koordinaci je nutné stanovit širší právní základ, který umožní zpracování osobních údajů o osobách, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, přičemž je třeba věnovat náležitou pozornost příslušnému acquis Unie v oblasti ochrany údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a. To by mělo členským státům umožnit pravidelné porovnávání údajů, které mají v držení příslušné instituce v tomto státě, s údaji, které má v držení jiný členský stát, s cílem odhalit omyly nebo nesrovnalosti, jež vyžadují další šetření.

 

______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V zájmu zrychlení postupu pro ověření a zrušení dokumentů (zejména v souvislosti s právními předpisy v oblasti sociálního zabezpečení, jež se vztahují na držitele) v případě podvodu nebo omylu je nezbytné posílit spolupráci a výměnu informací mezi vydávající institucí a institucí požadující zrušení. V případě, že existují pochybnosti o platnosti dokumentu nebo správnosti podpůrných dokladů, nebo v případě rozdílných názorů členských států, pokud jde o určení použitelných právních předpisů je v zájmu členských států i dotčených osob, aby dotčené instituce dosáhly dohody v přiměřené lhůtě.

(15)  V zájmu zrychlení postupu pro ověření, opravu a zrušení dokumentů (zejména v souvislosti s právními předpisy v oblasti sociálního zabezpečení, jež se vztahují na držitele) v případě podvodu nebo omylu je nezbytné posílit spolupráci a výměnu informací mezi vydávající institucí a institucí požadující zrušení. V případě, že existují pochybnosti o platnosti dokumentu nebo správnosti podpůrných dokladů, nebo v případě rozdílných názorů členských států, pokud jde o určení použitelných právních předpisů je v zájmu členských států i dotčených osob, aby dotčené instituce dosáhly dohody v přiměřené lhůtě. V případě, že se tak nestane ve stanovené lhůtě, pravomoc určit platné právní předpisy bude mít dožadující instituce.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 5 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a)  Soudní dvůr rozhodl, že členské státy jsou oprávněny podmínit přístup ekonomicky neaktivních občanů v hostitelském členském státě k dávkám sociálního zabezpečení, které nepředstavují sociální pomoc ve smyslu směrnice 2004/38/ES, právem legálního pobytu ve smyslu uvedené směrnice. Ověření práva legálního pobytu by mělo být prováděno v souladu s požadavky směrnice 2004/38/ES. Pro tyto účely by ekonomicky neaktivní občan měl být jasně odlišen od uchazeče o zaměstnání, jehož právo pobytu je přímo přiznáno na základě článku 45 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tuto judikaturu je nutné kodifikovat, aby se zlepšila právní srozumitelnost pro občany a instituce.

vypouští se

Odůvodnění

Odchylka od zásady rovného zacházení pro více než 700 000 ekonomicky neaktivních mobilních občanů vytváří značné rozdíly v koordinaci systémů sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Změny, které Komise navrhuje, nepovedou ani k větší právní jasnosti, ani ke zlepšení situace dotčených občanů. Proto by křížový odkaz na směrnici 2004/38 neměl být do nařízení zařazen.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 5 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5c)  Aniž jsou dotčena omezení práva ekonomicky neaktivních osob na rovné zacházení vyplývající ze směrnice 2004/38/ES nebo z jiných právních předpisů Unie, nic v tomto nařízení by nemělo omezovat základní práva uznávaná Listinou základních práv Evropské unie, především právo na lidskou důstojnost (článek 1), právo na život (článek 2) a právo na ochranu zdraví (článek 35).

(5c)  Aniž jsou dotčena omezení práva ekonomicky neaktivních osob na rovné zacházení vyplývající ze směrnice 2004/38/ES nebo z jiných právních předpisů Unie, nic v tomto nařízení by nemělo omezovat základní práva uznávaná Listinou základních práv Evropské unie, především právo na lidskou důstojnost (článek 1), právo na život (článek 2), nárok na sociální zabezpečení a sociální pomoc (článek 34) a právo na ochranu zdraví (článek 35).“

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  V bodě odůvodnění 24 se doplňuje toto:

 

„(24a)  Nic v tomto nařízení by nemělo zavdávat jakémukoli členskému státu jinému než příslušný členský stát důvody k zamítnutí pobytu ekonomicky neaktivním osobám pouze na základě žádosti o dávky v oblastech sociálního zabezpečení, na které se vztahuje toto nařízení.“

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 883/2004

Bod odůvodnění 46

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Aby se umožnila včasná aktualizace tohoto nařízení s ohledem na vývoj na vnitrostátní úrovni, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 987/2009, přenesena na Evropskou komisi. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201643. Konkrétně v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci mají Evropský parlament a Rada k dispozici veškeré dokumenty ve stejnou dobu jako odborníci z členských států, přičemž odborníci uvedených orgánů mají pravidelný přístup na jednání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

vypouští se

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. d

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 1 – odst. 1 – písm. vb

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vb)  „dávkou dlouhodobé péče“ rozumí věcná nebo peněžitá dávka nebo jejich kombinace určená osobám, které po delší dobu v důsledku stáří, postižení, nemoci nebo nezpůsobilosti vyžadují značnou pomoc jiné osoby nebo osob při provádění základních každodenních činností, včetně podpory jejich osobní nezávislosti; to zahrnuje dávky přiznané osobě nebo na osobu poskytující takovou péči;“

vb)  „dávkou dlouhodobé péče“ rozumí věcná nebo peněžitá dávka nebo jejich kombinace určená osobám, které po delší dobu v důsledku stáří, postižení, nemoci nebo nezpůsobilosti vyžadují pomoc jiné osoby nebo osob při provádění základních každodenních činností, včetně podpory jejich osobní nezávislosti; to zahrnuje dávky přiznané osobě nebo na osobu poskytující takovou péči;“

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát může požadovat, aby byl přístup ekonomicky neaktivní osoby pobývající v tomto členském státě k dávkám sociálního zabezpečení podmíněn právem legálního pobytu, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států44.

vypouští se

__________________

 

44 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 12 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osoba, která jako zaměstnanec provozuje v členském státě činnost jménem zaměstnavatele, jenž zde běžně vykonává své činnosti, a která je vyslána ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb46, nebo která je tímto zaměstnavatelem přidělena do jiného členského státu, aby zde konala práci jménem tohoto zaměstnavatele, podléhá i nadále právním předpisům prvního členského státu, nepřesahuje-li předpokládaná doba trvání takové práce 24 měsíců a není-li daná osoba vyslána za účelem nahrazení jiného zaměstnance nebo samostatně výdělečně činné osoby, jež byli dříve vysláni nebo předěleni ve smyslu tohoto článku.

1.  Osoba, která jako zaměstnanec provozuje v členském státě činnost jménem zaměstnavatele, jenž zde běžně vykonává své činnosti, a která je tímto zaměstnavatelem přidělena do jiného členského státu, aby zde konala práci jménem tohoto zaměstnavatele, podléhá i nadále právním předpisům prvního členského státu:

 

a)  nepřesahuje-li předpokládaná nebo skutečná doba trvání takové práce šest měsíců a není-li daná osoba vyslána za účelem nahrazení jiného zaměstnance nebo samostatně výdělečně činné osoby, jež byli dříve vysláni ve smyslu tohoto článku; a

 

b)  po dobu nejméně šesti měsíců bezprostředně předcházejících zaměstnanecké činnosti podléhala tato osoba právním předpisům členského státu, v němž má sídlo její zaměstnavatel.

__________________

 

46 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

 

Odůvodnění

Průměrná doba vyslání je podle Komise kratší než čtyři měsíce. Je proto rozumné, aby se po šesti měsících v otázkách sociálního zabezpečení uplatňovalo právo země zaměstnání.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 12 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na osobu, která obvykle vykonává samostatnou výdělečnou činnost v jednom členském státě a která se rozhodne vykonávat podobnou činnost v jiném členském státě, se nadále vztahují právní předpisy prvního členského státu, nepřesahuje-li očekávané trvání této činnosti 24 měsíců a nenahrazuje-li tato osoba jiného vyslaného zaměstnance nebo jinou vyslanou samostatně výdělečně činnou osobu.

2.  Na osobu, která obvykle vykonává samostatnou výdělečnou činnost v jednom členském státě a která se rozhodne vykonávat podobnou činnost v jiném členském státě, se nadále vztahují právní předpisy prvního členského státu:

 

a)  nepřesahuje-li očekávané nebo skutečné trvání této činnosti šest měsíců a nenahrazuje-li tato osoba jiného vyslaného zaměstnance nebo jinou vyslanou samostatně výdělečně činnou osobu; a

 

b)  po dobu nejméně šesti měsíců bezprostředně předcházejících začátku činnosti podléhala tato osoba právním předpisům členského státu, v němž obvykle vykonává svou činnost.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby ekonomicky neaktivní mobilní občané a uchazeči o zaměstnání měli přístup ke zdravotnímu pojištění, kterým jsou v hostitelském členském státě kryta všechna rizika, tím, že jim umožní, aby odpovídajícím způsobem přispívali do systému zdravotního pojištění nebo jinak splnili příslušná kritéria pro přístup k nemocenskému pojištění v členském státě jejich obvyklého bydliště.

Odůvodnění

Komplexní zdravotní pojištění, kterým jsou kryta všechna rizika, je základním právem. Neaktivní mobilní občané by měli mít možnost získat zdravotní pojištění také v členském státě svého bydliště. Členské státy by měly mít možnost opřít se při zpřístupňování systému zdravotního pojištění pro neaktivní mobilní občany EU o závazné pokyny.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 35a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Správní komise vypracuje podrobný seznam dávek dlouhodobé péče, jež splňují kritéria uvedená v čl. 1 písm. vb) tohoto nařízení, přičemž se upřesní, které dávky jsou věcné a které peněžité.

2.    Správní komise vypracuje po náležité konzultaci s příslušnými sociálními partnery a také s asociacemi zastupujícími příjemce, včetně organizací zdravotně postižených, a se všemi relevantními zúčastněnými stranami úplný a podrobný seznam dávek dlouhodobé péče, jež splňují kritéria uvedená v čl. 1 písm. vb) tohoto nařízení, přičemž se upřesní, které dávky jsou věcné a které peněžité.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 35a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Správní komise zajistí rychlé zavedení evropského průkazu osob se zdravotním postižením ve všech členských státech a podpoří přijetí společné definice a kritérií zdravotního postižení pro účely tohoto nařízení a prováděcího nařízení.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 52 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

18a.  V článku 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

„1a.   Příslušné instituce vypočtou a vyplatí splatnou dávku do tří měsíců od předložení žádosti o přiznání dávky.“

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 61 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kromě případů uvedených v čl. 65 odst. 2 je použití článku 6 podmíněno tím, že dotčená osoba naposledy získala dobu pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v délce alespoň tří měsíců v souladu s právními předpisy, podle nichž se o dávky žádá.

1.  Kromě případů uvedených v čl. 65 odst. 2 je použití článku 6 podmíněno tím, že dotčená osoba naposledy získala dobu pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v délce alespoň jednoho měsíce v souladu s právními předpisy, podle nichž se o dávky žádá.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 61 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud nezaměstnaná osoba nesplňuje podmínky pro sčítání dob v souladu s odstavcem 1, jelikož celkové trvání naposledy získaných dob pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v daném členském státě je kratší než tři měsíce, má tato osoba nárok na dávky v nezaměstnanosti v souladu s právními předpisy členského státu, v němž takové doby dříve získala v souladu s podmínkami a s výhradou omezení, jež jsou stanoveny v článku 64a.

2.  Pokud nezaměstnaná osoba nesplňuje podmínky pro sčítání dob v souladu s odstavcem 1, jelikož celkové trvání naposledy získaných dob pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v daném členském státě je kratší než jeden měsíc, má tato osoba nárok na dávky v nezaměstnanosti v souladu s právními předpisy členského státu, v němž takové doby dříve získala v souladu s podmínkami a s výhradou omezení, jež jsou stanoveny v článku 64a.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. a

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 64 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  V odst. 1 písm. c) se slovo „tří“ nahrazuje slovem „šesti“ a slova „tří měsíců nejvýše na šest měsíců“ se nahrazují slovy „šesti měsíců až do konce doby nároku dané osoby na dávky“.

a)  V odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

 

„c) nárok na dávky v nezaměstnanosti je zachován až do jejich ukončení;“

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 64 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  odstavec 2 se zrušuje;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=EN)

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. b

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 64 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  V odstavci 3 se slova „jsou tři měsíce“ nahrazují slovy „je šest měsíců“ a slova „nejvýše na šest měsíců“ se nahrazují slovy „do konce doby nároku na dávky“.

b)   Odstavec 3 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 71 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

23a.  V článku 71 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „správní komise“) zřízená při Komisi Evropských společenství se skládá ze zástupců vlád každého členského státu, kterým jsou podle potřeby nápomocni odborní poradci. Zasedání správní komise se s poradním hlasem účastní zástupce Komise Evropských společenství.

1.   Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „správní komise“) zřízená při Komisi Evropských společenství se skládá ze zástupců vlád každého členského státu, kterým jsou podle potřeby nápomocni odborní poradci. Zasedání správní komise se s poradním hlasem účastní zástupce Evropské komise, zástupce Evropského parlamentu a v případě potřeby zástupci sociálních partnerů a příjemců, včetně zástupců organizací pro zdravotně postižené osoby.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=CS)

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 25

Nařízení (ES) č. 883/2004

Čl. 76 a – odst. 1 – odrážka 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  zrušení dokumentu, pokud je jeho správnost a platnost napadena příslušnou institucí členského státu zaměstnání.

–  zrušení dokumentu:

 

  pokud je jeho správnost a platnost napadena příslušnou institucí členského státu zaměstnání,

 

  pokud vydávající instituce neodpoví ve stanovené lhůtě.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 883/2004

Článek 88

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

27.  Článek 88 se nahrazuje tímto:

vypouští se

 

 

„Článek 88

 

Přenesení pravomoci za účelem aktualizace příloh

 

V souladu s článkem 88a je Evropská komise zmocněna přijímat na žádost správní komise akty v přenesené pravomoci, aby bylo možné pravidelně aktualizovat přílohy tohoto nařízení a prováděcího nařízení.

 

Článek 88a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Přenesení pravomoci uvedené v článku 88 na Evropskou komisi platí na dobu neurčitou od [data vstupu nařízení (EU) xxxx v platnost].

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 88 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Evropská komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 88 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Evropskou komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

 

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 1 – odst. 2 – písm e a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ea)  „podvodem“ jakékoli úmyslné jednání nebo úmyslné opomenutí jednat, které je v rozporu s právními předpisy členského státu a jehož cílem je získat nebo pobírat dávky sociálního zabezpečení nebo se vyhnout placení příspěvků sociálního zabezpečení;

ea)  „podvodem“ jakékoli úmyslné jednání nebo úmyslné opomenutí jednat, které je v rozporu s právními předpisy daného členského státu, se základním nařízením nebo prováděcím nařízenímzpůsobuje újmu institucím s cílem získat nebo pobírat dávky sociálního zabezpečení, vyhnout se placení příspěvků sociálního zabezpečení nebo obejít pravidla účasti v systému sociálního zabezpečení členského státu;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 2 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud byly stanoveny či vymezeny práva nebo povinnosti osoby, na niž se vztahuje základní a prováděcí nařízení, může příslušná instituce požádat instituci členského státu bydliště nebo pobytu, aby poskytla osobní údaje této osoby. Žádost a veškeré odpovědi se týkají informací, které příslušnému členskému státu umožní zjistit případné nepřesnosti ve skutečnostech, na nichž se zakládá dokument nebo rozhodnutí určující práva a povinnosti osoby podle základního nebo prováděcího nařízení. Žádost lze učinit rovněž v případě, že neexistují žádné pochybnosti o platnosti nebo přesnosti informací, jež jsou obsaženy v dokumentu nebo na nichž se zakládá rozhodnutí v konkrétním případě. Žádost o informace a veškeré odpovědi musí být nezbytné a přiměřené.

5.  Pokud byly stanoveny či vymezeny práva nebo povinnosti osoby, na niž se vztahuje základní a prováděcí nařízení, může příslušná instituce požádat instituci členského státu bydliště nebo pobytu, aby poskytla osobní údaje této osoby, a to za úplného dodržení požadavků na ochranu soukromí. Žádost a veškeré odpovědi se omezí na informace, které příslušnému členskému státu umožní zjistit případné nepřesnosti ve skutečnostech, na nichž se zakládá dokument nebo rozhodnutí určující práva a povinnosti osoby podle základního nebo prováděcího nařízení. Žádost lze učinit rovněž v případě, že neexistují žádné pochybnosti o platnosti nebo přesnosti informací, jež jsou obsaženy v dokumentu nebo na nichž se zakládá rozhodnutí v konkrétním případě. Žádost o informace a veškeré odpovědi musí být opodstatněné, nezbytné a přiměřené.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 6 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

7a.  V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.   Pokud nebylo mezi dotčenými institucemi nebo orgány dosaženo shody, mohou se po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy vyšla najevo rozdílnost stanovisek uvedená v odstavci 1 a 2, obrátit prostřednictvím příslušných orgánů na správní komisi. Správní komise se pokusí o sblížení rozdílných stanovisek do šesti měsíců ode dne, kdy jí byla věc předložena.

3.   Pokud nebylo mezi dotčenými institucemi nebo orgány dosaženo shody do tří měsíců ode dne, kdy vyjde najevo rozdílnost stanovisek, obrátí se po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy vyšla najevo rozdílnost stanovisek uvedená v odstavci 1 a 2, prostřednictvím příslušných orgánů na správní komisi. Správní komise se pokusí o sblížení rozdílných stanovisek do šesti měsíců ode dne, kdy jí byla věc předložena.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 b (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  V článku 7 se doplňuje následující odstavec, který zní:

 

„1a.   Prozatímní výpočet dávky nebo příspěvku uvedených v odstavci 1 se provede nejpozději jeden měsíc po předložení žádosti dotčenou osobou.“

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 c (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 11 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

7c.  V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.   Pokud existují rozdílná stanoviska institucí dvou nebo více členských států, pokud jde o určení bydliště osoby, na kterou se vztahuje základní nařízení, stanoví instituce vzájemnou dohodou střed zájmu dotyčné osoby, a to na základě celkového posouzení veškerých dostupných a významných informací o skutečnostech, které mohou zahrnovat podle okolností:

1.   Pokud existují rozdílná stanoviska institucí dvou nebo více členských států, pokud jde o určení bydliště osoby, na kterou se vztahuje základní nařízení, stanoví instituce nejpozději tři měsíce ode dne, kdy vyjde najevo rozdílnost stanovisek, vzájemnou dohodou střed zájmu dotyčné osoby, a to na základě celkového posouzení veškerých dostupných a významných informací o skutečnostech, které mohou zahrnovat podle okolností:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 19 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Je-li to nezbytné k výkonu legislativních pravomocí na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, vyměňují se podstatné informace týkající se práv a povinností dotčených osob v oblasti sociálního zabezpečení přímo mezi příslušnými institucemi a inspektoráty práce, imigračními nebo daňovými orgány dotčených států; to může zahrnovat zpracování osobních údajů pro jiné účely, než je uplatňování nebo výkon práv a povinností podle základního nařízení a tohoto nařízení, zejména s cílem zajistit dodržování příslušných právních předpisů v oblasti práce, bezpečnosti a ochrany zdraví, imigrace a daní. Další podrobnosti se stanoví rozhodnutím správní komise.

4.  Je-li to nezbytné k výkonu legislativních pravomocí na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, vyměňují se podstatné informace týkající se práv a povinností dotčených osob v oblasti sociálního zabezpečení přímo mezi příslušnými institucemi a inspektoráty práce, imigračními nebo daňovými orgány dotčených států, aniž by byly jakkoli porušovány požadavky na ochranu soukromí. To může zahrnovat zpracování osobních údajů pro jiné účely, než je uplatňování nebo výkon práv a povinností podle základního nařízení a tohoto nařízení, pouze s cílem zajistit dodržování příslušných právních předpisů v oblasti práce, bezpečnosti a ochrany zdraví, imigrace a daní. Další podrobnosti se stanoví rozhodnutím správní komise.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 26 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 67 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26a.  Článek 5 se nahrazuje tímto:

5.  Pohledávky hradí dlužná instituce styčnému místu věřitelského členského státu podle článku 66 prováděcího nařízení ve lhůtě 18 měsíců od konce měsíce, ve kterém byly dané pohledávky uplatněny u styčného místa dlužného členského státu. Toto ustanovení se nepoužije na pohledávky, které dlužná instituce v dané lhůtě ze závažného důvodu odmítla.

5.  Pohledávky hradí dlužná instituce styčnému místu věřitelského členského státu podle článku 66 prováděcího nařízení ve lhůtě 12 měsíců od konce měsíce, ve kterém byly dané pohledávky uplatněny u styčného místa dlužného členského státu. Toto ustanovení se nepoužije na pohledávky, které dlužná instituce v dané lhůtě ze závažného důvodu odmítla.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:EN:HTML)

Odůvodnění

Současná lhůta 18 měsíců by se měla snížit na 12 měsíců, aby se snížil tlak na náklady v případě styčného místa, které předběžně financuje dávku.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 40 a (nový)

Nařízení (ES) č. 987/2009

Čl. 89 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

40a.  V článku 89 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a.   Instituce příslušných orgánů zpřístupní občanům na jejich žádost kopii jejich osobní složky společně se stručnými informacemi přizpůsobenými individuálním potřebám, které se týkají pravidel vymezujících příslušné orgány a jejich práv a nároků podle základního nařízení a prováděcího nařízení.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=CS)

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Koordinace systémů sociálního zabezpečení

Referenční údaje

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

PETI

19.1.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Projednání ve výboru

21.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

24.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Koordinace systémů sociálního zabezpečení

Referenční údaje

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Datum předložení EP

14.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

19

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dietmar Köster

Datum předložení

23.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 10. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí