Procedure : 2016/0397(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0386/2018

Indgivne tekster :

A8-0386/2018

Forhandlinger :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     ***I
PDF 1231kWORD 177k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Guillaume Balas

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0815),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0521/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til den lovgivningsmæssige retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 7. juli 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 12. juli 2017(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Udvalget for Andragender (A8-0386/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Henvisning 5

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

—  der henviser til udtalelse af 7. juli 20171 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

—  der henviser til udtalelse af 5. juli 20171 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

__________________

__________________

1 EUT C 345 af 13.10.2017, s. 85.

1 EUT C 345 af 13.10.2017, s. 85.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Henvisning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget 1a,

 

__________________

 

1a EUT C 342 af 12.10.2017, s. 65.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Med forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 tog et moderniseret system for koordinering af social sikring sin begyndelse den 1. maj 2010.

(1)  Med forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 tog et moderniseret system for koordinering af social sikring sin begyndelse den 1. maj 2010, med undtagelse af bestemmelserne om indførelse af EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), der skal hjælpe kompetente myndigheder og institutioner med at udveksle oplysninger hurtigere og mere sikkert.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det fremgår af evalueringer og drøftelser i Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, at moderniseringen inden for området ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, ydelser ved arbejdsløshed og familieydelser bør fortsætte.

(3)  Det fremgår af evalueringer og drøftelser i Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, at moderniseringen inden for området ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, ydelser ved arbejdsløshed og familieydelser bør fortsætte for at gøre reglerne vedrørende sådanne goder mere retfærdige, klarere og lettere at anvende gennem udveksling af erfaringer og bedste administrative praksis. For at lette en sådan udveksling bør anvendelsen af nye teknologier fremmes.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Definitionerne på og kriterierne for handicap og invaliditet er meget forskellige medlemsstaterne imellem, hvilket kan udgøre en stor hindring for den gensidige anerkendelse af nationale afgørelser om handicap og invaliditet, særlig med hensyn til adgang til bestemte tjenester og faciliteter, og kan stille handicappede og invalide særlig ugunstigt for så vidt angår socialsikring, når de flytter fra én medlemsstat til en anden. Med henblik på at gøre det lettere for personer med handicap eller invalide at rejse og udøve fri bevægelighed fra én medlemsstat til en anden er det derfor nødvendigt at sikre, at der vedtages en fælles europæisk definition i overensstemmelse med konvention om rettigheder for personer med handicap (FN's handicapkonvention) og en gensidig anerkendelse af status som handicappet medlemsstaterne imellem, særlig via en hurtig indførelse i alle medlemsstater af EU-handicapkortet, som vil blive knyttet til det europæiske sygesikringskort og det europæiske socialsikringskort.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  For at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af FN's handicapkonvention og garantere retten til at overføre invaliditetsydelser bør vedtagelsen af en fælles definition samt fælles kriterier og metoder til evaluering af invaliditet (invaliditetsprocent) med henblik på koordinering af de sociale sikringsordninger fremmes.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c)  Det er vigtigt at respektere de fælles værdier og principper i EU's sundhedssystemer, som omhandlet i Rådets konklusioner af 22. juni 2006 om fælles værdier og principper i Den Europæiske Unions sundhedssystemer1a, særlig de overordnede værdier universalitet, adgang til pleje af god kvalitet, lighed og solidaritet. Dette er særlig relevant for visse kategorier af borgere, som hverken er arbejdstagere eller arbejdssøgende, f.eks. studerende, hvis mobilitet bør bevares gennem passende adgang til socialsikringsydelser, herunder sygesikring, i værtsmedlemsstaten. Som Rådet har fastslået: "Universalitet betyder at ingen er udelukket fra adgang til sundhedspleje; solidaritet er tæt forbundet med, hvordan vore sundhedssystemer er finansieret, og behovet for at sikre adgang for alle; lighed vedrører lige adgang efter behov, uanset etnisk baggrund, køn, alder, social status eller betalingsevne."

 

______________

 

1a EUT C 146 af 22.6.2006, s. 1.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det er fortsat af afgørende betydning, at koordineringsreglerne følger udviklingen i de juridiske og samfundsmæssige rammer, i hvilke de optræder, ved yderligere at gøre det lettere for borgerne at udøve deres rettigheder under hensyntagen til juridisk klarhed, retfærdig og rimelig fordeling af den økonomiske byrde blandt de pågældende medlemsstaters institutioner og administrativ forenkling af reglerne og deres håndhævelse.

(4)  Det er fortsat af afgørende betydning, at koordineringsreglerne følger udviklingen i de juridiske og samfundsmæssige rammer, i hvilke de optræder, ved yderligere at gøre det lettere for borgerne at udøve deres rettigheder under hensyntagen til retssikkerhed, en retfærdig og rimelig fordeling af den økonomiske byrde blandt de pågældende medlemsstaters institutioner og administrativ forenkling af reglerne og deres håndhævelse. I den forbindelse bør der tages behørigt hensyn til Rådets direktiv 2000/78/EF og FN's handicapkonvention, særlig artikel 27. Denne forordning er central for et velfungerende indre marked og den frie bevægelighed for personer. I den forstand skal koordinering af social sikring udformes således, at den passer til alle former for sociale sikringsordninger i medlemsstaterne.

 

__________________________________

 

1a Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16)

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor levere gennemsigtige, offentlige data, der er indsamlet på grundlag af specifikke og detaljerede undersøgelser, der muliggør en rationel og effektiv debat på nationalt plan og EU-plan om det virkelige omfang og den reelle økonomiske og sociale indvirkning fra de mulige tilfælde af svig eller misbrug af de nationale sociale sikringsordninger såvel som om, hvordan man kan styrke koordineringsordninger, der gør det muligt at øge tilliden til de forskellige offentlige arbejdsformidlinger for så vidt angår at fremme eller systematisk overvåge integrationen af mobile arbejdsløse på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Den fri bevægelighed er en hjørnesten i det indre marked. Det indre marked kan imidlertid ikke fungere uden gensidig tillid. For at beskytte fordelene ved mobilitet skal EU bekæmpe misbrug, bedrageri og illoyal konkurrence.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  I sin beslutning af 15. marts 2017 om hindringer for EU-borgeres ret til flytte og arbejde frit på det indre marked understregede Europa-Parlamentet nødvendigheden af "at sikre retten til at overføre sociale rettigheder (f.eks. statslige pensioner, sygeforsikring, arbejdsløshedsunderstøttelse og familieydelser) og således begrænse hindringerne for arbejdskraftmobilitet i EU" og efterlyste "målrettede og effektive foranstaltninger i retning af et koordineret system af sammenlagte socialsikringsbidrag og -ydelser for hver enkelt person på EU-plan, som f.eks. et socialsikringskort, der har til formål at gøre det lettere at spore socialsikringsbidrag og -ydelser".

 

______________

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d)  Foranstaltninger til at lette identifikationen af og til at værne om socialsikringsrettigheder og -ydelser i hele Unionen bør fremmes, f.eks. indførelsen af et europæisk socialsikringskort, der bør være knyttet til det eksisterende europæiske sygesikringskort (EHIC) og EU-handicapkortet, og som bør dække alle områder inden for social sikring.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4e)  Med henblik på at forbedre arbejdstageres, studerendes og jobsøgendes mobilitet inden for EU er det afgørende, at medlemsstaterne sikrer adgang til det europæiske sygesikringskort for alle, herunder midlertidigt ansatte, selvstændige erhvervsdrivende og personer med atypiske ansættelsesforhold samt studerende og mobile jobsøgende, uden forskelsbehandling.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 4 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4f)  Grænseoverskridende sundhedsydelser er særlig relevante, når der skal sikres en ligelig koordinering af de sociale sikringsordninger. I denne henseende varierer gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU1a meget medlemsstaterne imellem. Navnlig bør direktivets artikel 7 gennemføres uden forskelsbehandling for at sikre fri bevægelighed for EU-borgerne og deres familier.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det er nødvendigt at garantere retssikkerheden ved at præcisere, at adgangen til sociale sikringsydelser til ikke-erhvervsaktive mobile EU-borgere i værtsmedlemsstaten kan gøres betinget af, at borgeren har en lovlig opholdsret i denne medlemsstat i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes geografiske område33. Med henblik herpå bør der klart skelnes mellem en ikke-erhvervsaktiv borger og en jobsøgende, hvis opholdsret direkte har hjemmel i artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

udgår

______________

 

33 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.

 

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed har hidtil ikke været eksplicit omfattet af det materielle anvendelsesområde i forordning (EF) nr. 883/2004, men er blevet koordineret som ydelser ved sygdom, hvilket har ført til retsusikkerhed både for institutioner og personer, der gør krav på ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed. Der er behov for at udarbejde et hensigtsmæssigt og solidt retsgrundlag for ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed i forordningen for at inkludere en klar definition af sådanne ydelser.

(6)  Ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed har hidtil ikke været eksplicit omfattet af det materielle anvendelsesområde i forordning (EF) nr. 883/2004, men er blevet koordineret som ydelser ved sygdom. Der er behov for at udarbejde en klar definition af sådanne ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed og for at opdatere reglerne for at tage hensyn til deres særlige forhold. Det er vigtigt at præcisere, at både ikke-erhvervsaktive og erhvervsaktive personer kan have behov for pleje af ubegrænset varighed. Formålet med ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed er at hjælpe folk til at udføre deres daglige arbejde for at støtte deres personlige autonomi, herunder på arbejdspladsen.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Den 13. september 2017 erklærede Kommissionens formand i sin tale om Unionens tilstand, at "i en Union, hvor alle er lige, kan der ikke være andenrangs arbejdstagere" og, at det var "absurd at have en banktilsynsmyndighed til at holde opsyn med bankstandarder, men ingen fælles arbejdsmarkedsmyndighed, der skal sørge for retfærdighed i vores indre marked.". Europa-Parlamentet tilskyndede i sin beslutning af 14. september 2016 om social dumping i Den Europæiske Union "medlemsstaterne til, hvor det er muligt, at oprette bilaterale ad hoc-taskforcer og, hvor det er nødvendigt, en multilateral taskforce, der inkluderer de nationale kompetente myndigheder og arbejdsinspektører, til, under forbehold af alle de berørte medlemsstaters godkendelse, at foretage grænseoverskridende kontroller på stedet i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor kontrollen finder sted, i tilfælde af formodet social dumping, arbejde på ulovlige betingelser eller svig, og til at identificere "skuffeselskaber", svigagtige rekrutteringsbureauer og misbrug af reglerne, der fører til udnyttelse af arbejdstagere".

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Forordning (EF) nr. 883/2004 fastsætter generelt acceptable retlige rammer. Medlemsstaterne har en moralsk forpligtelse til gennem bilaterale aftaler at forsøge at reducere eventuelle administrative byrder, som opleves af borgerne. Der bør træffes foranstaltninger til at oprette nationale institutioner med ansvar for at overvåge betaling af bidrag til grænseoverskridende aktiviteter i den relevante medlemsstat, samtidig med at der sikres overholdelse af EU-lovgivningen. Der bør ligeledes arbejdes på et elektronisk informationsudvekslingssystem til kontrolformål, således at de nationale arbejdstilsyn hurtigt kan få adgang til de oplysninger, de har brug for. Denne forordning bør derfor være i nøje overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF1a,

 

_______________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c)  Den teknologiske udvikling giver nye muligheder for koordinering, informationsudveksling og håndhævelse. I tråd med den belgiske "Crossroads Bank for Social Security"1a kunne et system med elektronisk netværkssamarbejde mellem alle relevante socialsikringsmyndigheder forbedre de gensidige forbindelser, gennemsigtigheden og ansvarligheden.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 6 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6d)  I sin beslutning af 14. januar 2014 om et effektivt arbejdstilsyn som en strategi til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa påpegede Europa-Parlamentet, at "en elektronisk sammenkobling af alle relevante sociale sikkerhedsmyndigheder i lighed med den belgiske "Crossroads Bank for Social Security", som letter dataudveksling mellem dem, er et nyttigt instrument for at give nationale arbejdstilsyn adgang til de oplysninger, som er nødvendige for dem i tilsynsøjemed;" og opfordrede "Kommissionen til at undersøge fordelene ved at indføre og, såfremt det synes hensigtsmæssigt, at gøre et europæisk socialsikringskort, der er sikret mod forfalskning, eller et andet elektronisk dokument på tværs af EU tilgængeligt, hvorpå alle nødvendige oplysninger til kontrol af personens ansættelsesforhold kan gemmes som f.eks. oplysninger om hans eller hendes socialsikringsstatus og arbejdstider, og som er underlagt strenge databeskyttelsesbestemmelser, navnlig for så vidt der behandles integritetsfølsomme personoplysninger".

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 6 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6e)  For at optimere den frie bevægelighed for personer er det nødvendigt nøje at undersøge sammenhængen mellem denne koordinering og koordineringen af skattesystemerne med fuld respekt for deres individuelle karakteristika og under overholdelse af nærhedsprincippet.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 6 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6f) I sin beslutning af 15. marts 2017 om hindringer for EU-borgeres ret til at flytte og arbejde frit på det indre marked efterlyste Europa-Parlamentet "målrettede og effektive foranstaltninger i retning af et koordineret system af sammenlagte socialsikringsbidrag og -ydelser for hver enkelt person på EU-plan, som f.eks. et socialsikringskort, der har til formål at gøre det lettere at spore socialsikringsbidrag og -ydelser".

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 6 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6g)  Hvis en gruppe personer, der arbejder i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, på grund af en uoverensstemmelse mellem socialsikringssystemer og som følge af bestemmelserne i artikel 45-48 i TEUF bliver stillet dårligere end arbejdstagere, der ikke har benyttet sig af retten til arbejdstagernes frie bevægelighed, i og med at de i en vis periode gives et betydelig lavere beskyttelsesniveau end borgere i bopælsmedlemsstaten, og hvor sagen ikke kan løses gennem koordineringsreglerne, bør den medlemsstat, hvor de pågældende personer og deres familie har deres bopæl, i samråd med den berørte medlemsstat træffe foranstaltninger til at rette op på den ugunstige situation.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at sikre klarhed med hensyn til den terminologi, der anvendes i EU-retten, bør udtrykket "udstationering" kun anvendes for udstationering af arbejdstagere som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser34. Med henblik på at sikre konsekvensen i behandlingen af arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende er det desuden nødvendigt, at de særlige bestemmelser om, hvilken lovgivning der finder anvendelse i tilfælde, hvor arbejdstagere er midlertidigt udstationeret eller udsendt til en anden medlemsstat, bør anvendes konsekvent på både arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende

(7)  For at sikre klarhed med hensyn til den terminologi, der anvendes i EU-retten, bør udtrykket "udstationering" kun anvendes for udstationering af arbejdstagere som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser34. Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 bør henvise til arbejdstagere i en udstationeringssituation, herunder dem, der er omfattet af direktiv 96/71/EF, som "udsendt" snarere end "udstationeret". Med henblik på at sikre konsekvensen i behandlingen af arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende er det desuden nødvendigt, at de særlige bestemmelser om, hvilken lovgivning der finder anvendelse i tilfælde, hvor arbejdstagere er midlertidigt udstationeret til en anden medlemsstat, bør anvendes konsekvent på både arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende

__________________________________

__________________________________

34 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

34 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Inden for området ydelser ved arbejdsløshed bør reglerne om sammenlægningen af forsikringsperioder anvendes ensartet af alle medlemsstater. Med undtagelse af vandrende arbejdstagere, der er omhandlet i artikel 65, stk. 2, bør reglerne om sammenlægningen af perioder med henblik på at gøre krav på ydelser ved arbejdsløshed være underlagt den betingelse, at en forsikret person har tilbagelagt mindst tre forsikringsmåneder senest i den pågældende medlemsstat. Den hidtidige kompetente medlemsstat bør gøres kompetent for alle forsikrede personer, som ikke opfylder denne betingelse. I sådant tilfælde bør tilmeldingen hos arbejdsformidlingen i den medlemsstat, hvor den seneste forsikringsperiode blev tilbagelagt, have samme virkning som tilmelding hos arbejdsformidlingen i den medlemsstat, hvor den arbejdsløse tidligere var forsikret.

(8)  Inden for området ydelser ved arbejdsløshed bør reglerne om sammenlægningen af forsikringsperioder anvendes ensartet af alle medlemsstater. Med undtagelse af vandrende arbejdstagere, der er omhandlet i artikel 65, stk. 2, bør reglerne om sammenlægningen af perioder med henblik på at gøre krav på ydelser ved arbejdsløshed være underlagt den betingelse, at en forsikret person har tilbagelagt mindst én forsikringsdag i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Ifølge anbefalingerne i rapporten om unionsborgerskab 201335 er der behov for at forlænge minimumsperioden for eksport af ydelser ved arbejdsløshed fra tre til seks måneder for at forbedre mulighederne for arbejdsløse, som flytter til en anden medlemsstat for at søge arbejde, og øge deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og imødegå den manglende overensstemmelse mellem udbudte og efterspurgte færdigheder på tværs af grænserne.

(9)  Ifølge anbefalingerne i rapporten om unionsborgerskab 201335 er der behov for at forlænge minimumsperioden for eksport af ydelser ved arbejdsløshed fra tre til seks måneder for at fremme mobiliteten og forbedre mulighederne for arbejdsløse, som flytter til en anden medlemsstat for at søge arbejde, og øge deres muligheder for at blive omskolet og vende tilbage til arbejdsmarkedet og imødegå den manglende overensstemmelse mellem udbudte og efterspurgte færdigheder på tværs af grænserne.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Der er behov for at sikre øget ligebehandling for grænsearbejdere og vandrende arbejdstagere ved at sikre, at grænsearbejdere modtager ydelser ved arbejdsløshed fra den medlemsstat, hvor den seneste beskæftigelse blev udøvet, forudsat at de som minimum har arbejdet i den pågældende medlemsstat i de foregående tolv måneder.

(10)  Der er behov for at sikre øget ligebehandling for grænsearbejdere og vandrende arbejdstagere ved at give dem valget mellem at modtage ydelser ved arbejdsløshed fra den medlemsstat, hvor den seneste beskæftigelse blev udøvet, eller fra deres bopælsmedlemsstat, for at øge sandsynligheden for, at de finder beskæftigelse i den medlemsstat, hvor deres chancer for dette er højest.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Det er også vigtigt at styrke samarbejdet mellem de kompetente nationale myndigheder og præcisere de gældende lovgivningsmæssige rammer med henblik på at sikre, at den medlemsstat, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse, medlemsstater, hvor vedkommende tidligere har været i beskæftigelse, og bopælsmedlemsstanden ikke hver for sig erklærer sig inkompetente med hensyn til at udbetale ydelser, til skade for forsikrede personer. Kommunikationen mellem den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse, og den jobsøgende bør finde sted på den jobsøgendes sprog. Det er også nødvendigt, at jobsøgende på tværs af grænserne har mulighed for at stille sig til rådighed for en arbejdsformidling på tværs af grænserne, forudsat at der eksisterer en sådan tjeneste i det geografiske område, der svarer til deres jobsøgningsområde.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Eftersom koordineringsreglerne ikke kan forhindre, at mobile borgere har et lavere beskyttelsesniveau end ikkemobile borgere, opfordres medlemsstaterne til at finde bilaterale løsninger i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EF) nr. 883/2004 som ændret ved denne forordning.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10c)  Medlemsstaterne bør kunne indføre forskelsbetingede supplementer til at udligne forskellen mellem ydelserne ved arbejdsløshed fra den medlemsstat, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse, og bopælsmedlemsstaten.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 10 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10d)  Der er behov for at udvikle grænseoverskridende arbejdsformidlinger for at støtte de jobsøgende i deres søgning efter ny beskæftigelse, som tilpasset realiteterne i grænseområderne så godt som muligt.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Familieydelser, der skal erstatte indtægt i børnepasningsperioder, er beregnet til at opfylde den enkelte forælders individuelle og personlige behov under hensyntagen til den kompetente medlemsstats lovgivning, og kan derfor adskilles fra andre familieydelser, da de er beregnet til at kompensere en forælder for tabt indtægt eller løn i en periode, der anvendes på børnepasning, frem for bare at gå til almindelige familieudgifter.

(11)  Familieydelser i kontantform, der hovedsaglig er tænkt som enten hel eller delvis erstatning for eller supplement til indtægt, som ikke er tjent, eller for indtægt, som en person ikke kan tjene som følge af børnepasning, er beregnet til at opfylde den enkelte forælders individuelle og personlige behov under hensyntagen til den kompetente medlemsstats lovgivning, og kan derfor adskilles fra andre familieydelser, da de er beregnet til at kompensere en forælder for tabt indtægt eller løn i en periode, der anvendes på børnepasning, frem for bare at gå til almindelige familieudgifter.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Der er behov for at sikre, at de kompetente myndigheder fastslår det sædvanlige opholdssted med henblik på fastsættelsen af sociale sikringsydelser inden for en rimelig frist.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at sikre en rettidig ajourføring af nærværende forordning i forhold til udviklingerne på nationalt plan bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af bilagene til nærværende forordning og forordning (EF) nr. 987/2009. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201636. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(12)  For at sikre rettidige ajourføringer af nærværende forordning på linje med udviklingerne på nationalt plan bør bilagene til nærværende forordning og forordning (EF) nr. 987/2009 revideres periodisk.

_________________________________

 

36 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1–14 .

 

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at bekæmpe svig og fejl i anvendelsen af koordineringsreglerne er det nødvendigt at fastlægge et mere lempeligt retsgrundlag, der skal lette behandlingen af personlige oplysninger om de personer, på hvilke forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 finder anvendelse. Det vil gøre en medlemssat i stand til med jævne mellemrum at sammenligne kompetente institutioners oplysninger med en anden medlemsstats oplysninger for at opdage fejl eller unøjagtigheder, der kræver en yderligere undersøgelse.

(13)  For at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at bekæmpe svig og fejl i anvendelsen af koordineringsreglerne er det nødvendigt at lette behandlingen af personlige oplysninger om de personer, på hvilke forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 finder anvendelse, med fuld respekt, uden undtagelse, for Unionens gældende beskyttelse af personoplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a. Det vil gøre en medlemssat i stand til med jævne mellemrum at sammenligne kompetente institutioners oplysninger med en anden medlemsstats oplysninger for at opdage fejl eller unøjagtigheder, der kræver en yderligere undersøgelse.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 679/2016 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at sikre, at koordineringsreglerne fungerer effektivt og er virkningsfulde, er det nødvendigt at præcisere reglerne for fastlæggelsen af, hvilken lovgivning der finder anvendelse for arbejdstagere, der udøver deres økonomiske virksomhed i to eller flere medlemsstater, for at skabe en større paritet i forhold til de vilkår, der gælder for personer, der er udstationeret eller udsendt for at udøve aktivitet i en enkelt medlemsstat. Desuden bør de regler om udstationering, der foreskriver fortsættelsen af den gældende lovgivning, kun gælde for personer, der tidligere havde en forbindelse til de sociale sikringsordninger i oprindelsesmedlemsstaten.

(16)  For at sikre, at koordineringsreglerne fungerer effektivt og er virkningsfulde, er det nødvendigt at præcisere reglerne for fastlæggelsen af, hvilken lovgivning der finder anvendelse for arbejdstagere, der udøver deres økonomiske virksomhed i to eller flere medlemsstater, for at skabe en større paritet i forhold til de vilkår, der gælder for personer, der er udsendt for at udøve aktivitet i en enkelt medlemsstat. Desuden bør de regler, der foreskriver fortsættelsen af den gældende lovgivning, kun gælde for personer, der tidligere havde en forbindelse til de sociale sikringsordninger i oprindelsesmedlemsstaten.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  For at styrke forbindelsen mellem en virksomheds væsentlige aktivitet og den lovgivning, der gælder for en person, som den pågældende virksomhed midlertidigt udstationer i en anden medlemsstat, er det vigtigt at understrege, at væsentlig aktivitet bl.a. skal karakteriseres ved en andel på over 25 % af årsomsætningen i den medlemsstat, som personen udstationeres fra.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Europa-Kommissionen bør tildeles gennemførelsesbeføjelser for at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 12 og 13 i forordning (EF) nr. 883/2004. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser37.

(17)  For at supplere denne forordning ved at indføre en standardprocedure til bestemmelse af situationer, hvor dokumenterne skal udstedes, og situationer, hvor dokumentet skal trækkes tilbage, fordi den kompetente institution i beskæftigelsesmedlemsstaten bestrider dets nøjagtighed og gyldighed, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen med hensyn til implementeringen af artikel 12 og 13 i forordningen (EF) nr. 883/2004 som ændret ved denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører tilstrækkelige høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. Navnlig bør Europa-Parlamentet og Rådet for at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

_________________________________

_________________________________

37 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og har afgivet en udtalelse1a.

 

_________________________________

 

1a. EUT C 92 af 26.4.2007, s. 15.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 2 – andet punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Følgende indsættes i betragtning 2 som andet punktum:

udgår

"Artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde sikrer enhver unionsborger retten til at færdes med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil."

 

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I betragtning 5 indsættes følgende ordlyd efter "samtlige berørte personer efter de forskellige nationale lovgivninger":

(2)  Betragtning 5 affattes således:

",..på de betingelser, der vedrører adgangen til visse sociale sikringsydelser for ikke-erhvervsaktive mobile EU-borgere i værtsmedlemsstaten i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område40."

"(5)  Det er nødvendigt inden for rammerne af en sådan koordinering at sikre ligebehandling inden for Unionen i behandlingen af de pågældende personer i henhold til de forskellige nationale lovgivninger samt at støtte borgerne i udøvelsen af deres traktatmæssige ret til fri bevægelighed, ikke mindst ved at sikre klarhed omkring, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at sikre deres adgang til og dækning af det relevante sociale sikringssystem."

__________________________________

 

40 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.

 

Begrundelse

I betragtning 5 understreges forpligtelsen til at sikre ligebehandling, jf. artikel 4 i forordning 883/2004. Det er ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at tilføje begrænsninger til dette princip, da retspraksis på dette område stadig udvikler sig. Dette ændringsforslag afspejler også Rådets holdning (ST 13139/2017), ifølge hvilken betragtning 5 i forordning 883/2004 ikke bør ændres. Desuden er der omstændigheder, hvor princippet om ligebehandling finder anvendelse, uden at direktiv 2004/38 også finder anvendelse, for eksempel hvad angår retten til at overføre en ydelse til et andet land, hvis en borger ikke er bosat i den kompetente medlemsstat. Alle henvisninger til ikke-erhvervsaktive borgere, sociale sikringsydelser og direktiv 2004/38 bør derfor udgå.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 5a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5a)  "(5a) Domstolen har udtalt, at medlemsstaterne har ret til at gøre adgangen for ikke-erhvervsaktive mobile EU-borgere i værtsmedlemsstaten til sociale sikringsydelser, som ikke udgør sociale ydelser i henhold til direktiv 2004/38/EF, betinget af en lovlig opholdsret i henhold til det pågældende direktiv. Kontrollen af den lovlige opholdsret bør udføres i overensstemmelse med forpligtelsen i direktiv 2004/38/EF. Med henblik herpå bør der klart skelnes mellem en ikke-erhvervsaktiv borger og en jobsøgende, hvis opholdsret direkte har hjemmel i artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. For at øge den juridiske klarhed for borgere og institutioner er det nødvendigt med en kodificering af denne retspraksis.

udgår

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 5b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5b)  Medlemsstaterne bør sikre, at ikke-erhvervsaktive mobile EU-borgere ikke forhindres i at opfylde betingelsen om at have en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i værtsmedlemsstaten, som fastsat i direktiv 2004/38/EF. Dette kan medføre, at disse borgere kan bidrage på en forholdsmæssig måde til en ordning, der dækker sygdom i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted.

(5b)  Medlemsstaterne bør sikre, at ikke-erhvervsaktive mobile EU-borgere ikke forhindres i at opfylde betingelsen om at have en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i værtsmedlemsstaten, som fastsat i direktiv 2004/38/EF. Dette bør som minimum medføre, at disse borgere kan bidrage på en forholdsmæssig måde til en ordning, der dækker sygdom eller til på anden måde at opfylde de relevante kriterier for adgang til sygeforsikring i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted.

Begrundelse

En dækkende sygeforsikring er en grundlæggende ret. Ikke-erhvervsaktive mobile borgere bør have mulighed for at opnå sygeforsikring også i deres bopælsmedlemsstat. Medlemsstaterne bør kunne stole på bindende retningslinjer, når de giver ikke-erhvervsaktive mobile EU-borgere adgang til deres sygeforsikringsordning.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 5c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5c)  Uanset de begrænsninger af retten til ligebehandling for personer, der ikke er erhvervsaktive, som følge af direktiv 2004/38/EF eller på anden måde i medfør af EU-retten, bør intet i nærværende forordning begrænse de grundlæggende rettigheder, der er anerkendt i EU's charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed (artikel 1), retten til livet (artikel 2) og retten til sundhedsbeskyttelse (artikel 35)."

udgår

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 20

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a. Betragtning 20 affattes således:

(20)  I forbindelse med ydelser ved sygdom, ydelser ved moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab bør der opstilles regler til beskyttelse af forsikrede personer og deres familiemedlemmer, som er bosat eller opholder sig i en anden medlemsstat end den kompetente stat.

"(20)  I forbindelse med ydelser ved sygdom, plejebehov af ubegrænset varighed, ydelser ved moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab bør der opstilles regler til beskyttelse af forsikrede personer og deres familiemedlemmer, som er bosat eller opholder sig i en anden medlemsstat end den kompetente stat."

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"(24)  Ydelser ved plejebehov for forsikringstagere og deres familiemedlemmer skal koordineres i henhold til særlige regler, der i princippet følger regler vedrørende ydelser ved sygdom i overensstemmelse med Domstolens praksis. Det er også nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelser for at undgå dobbeltydelser i forbindelse med natural- og kontantydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed."

"(24)  I overensstemmelse med Europæiske Unions Domstols retspraksis bør ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed for forsikringstagere og deres familiemedlemmer i princippet fortsat koordineres ifølge reglerne vedrørende ydelser ved sygdom. Disse regler bør dog tage hensyn til den særlige karakter af ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed. Det er også nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelser for at undgå dobbeltydelser i forbindelse med natural- og kontantydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed."

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 35a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"(35a)  Familieydelser i kontantform, der skal erstatte indtægt i en børnepasningsperiode, er individuelle rettigheder, som er tildelt den enkelte forælder og underlagt lovgivningen i den kompetente medlemsstat. På grund af den specifikke karakter af disse familieydelser bør sådanne ydelser anføres i del I i bilag XIII til nærværende forordning og bør udelukkende være forbeholdt den berørte forælder. Medlemsstaten med sekundær kompetence kan vælge, at prioriteringsreglerne i de tilfælde, hvor der samtidig består ret til familieydelser i henhold til lovgivningen i den kompetente medlemsstat og i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor familiemedlemmerne har bopæl, ikke bør gælde for sådanne ydelser. Vælger en medlemsstat at undlade at anvende prioriteringsreglerne, skal den være konsekvent over for alle berettigede personer i en lignende situation og være anført i del II i bilag XIII."

"(35a)  Familieydelser i kontantform, der hovedsaglig er tænkt som enten hel eller delvis erstatning for eller supplement til indtægt, som ikke er tjent, eller for indtægt, som en person ikke kan tjene som følge af børnepasning, adskiller sig fra andre familieydelser til udligning af udgifter til forsørgelse. Da sådanne ydelser ville kunne betragtes som individuelle rettigheder, som er tildelt den enkelte forælder og underlagt lovgivningen i den kompetente medlemsstat, bør det være muligt at forbeholde dem den berørte forælder. Sådanne individuelle ydelser bør anføres i del I i bilag XIII til nærværende forordning. Medlemsstaten med sekundær kompetence kan vælge, at prioriteringsreglerne i de tilfælde, hvor der samtidig består ret til familieydelser i henhold til lovgivningen i den kompetente medlemsstat og i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor familiemedlemmerne har bopæl, ikke bør gælde for sådanne ydelser. Vælger en medlemsstat at undlade at anvende prioriteringsreglerne, skal den være konsekvent over for alle berettigede personer i en lignende situation, og det er en forudsætning, at de pågældende ydelser er anført i del II i bilag XIII."

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 39a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"(39a)  Den relevante gældende EU-ret om databeskyttelse, navnlig forordning (EU) nr. 679/2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)42, finder anvendelse på behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning."

"(39a)  Den relevante gældende EU-ret om databeskyttelse, navnlig forordning (EU) nr. 679/2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)42, finder uden undtagelser fuld anvendelse på behandlingen af de personoplysninger, der berøres af denne forordning."

__________________________________

__________________________________

42 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88.

42 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 46

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46) For at sikre en rettidig ajourføring af nærværende forordning i forhold til udviklingerne på nationalt plan bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af bilagene til nærværende forordning og forordning (EF) nr. 987/2009. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201643. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

udgår

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 47

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder, der er anført i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især beskyttelse af personoplysninger (artikel 8), erhvervsfrihed og ret til at arbejde (artikel 15), ejendomsret (artikel 17), ret til ikke-forskelsbehandling (artikel 21), børns rettigheder (artikel 24), ældres rettigheder (artikel 25), integration af mennesker med handicap (artikel 26), ret til familieliv og arbejdsliv (artikel 33), ret til social sikring og social bistand (artikel 34), ret til sundhedsbeskyttelse (artikel 35) og ret til fri bevægelighed og opholdsret (artikel 45), og den skal gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og forpligtelser.

(47)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder, der er anført i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især ret til den menneskelige værdighed (artikel 1), ret til livet (artikel 2), respekt for privatliv og familieliv (artikel 7), beskyttelse af personoplysninger (artikel 8), erhvervsfrihed og ret til at arbejde (artikel 15), ejendomsret (artikel 17), ret til ikke-forskelsbehandling (artikel 21), ligestilling mellem mænd og kvinder (artikel 23), børns rettigheder (artikel 24), ældres rettigheder (artikel 25), integration af mennesker med handicap (artikel 26), ret til familieliv og arbejdsliv (artikel 33); ret til social sikring og social bistand (artikel 34), ret til sundhedsbeskyttelse (artikel 35) og ret til fri bevægelighed og opholdsret (artikel 45), samt Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og den skal gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og forpligtelser.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 48 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(48a)  Intet i denne forordning begrænser de selvstændige rettigheder og forpligtelser, der er anerkendt i den europæiske socialpagt, navnlig retten til social tryghed (artikel 12), retten til social og sundhedsmæssig bistand (artikel 13), vandrende arbejderes og deres familiemedlemmers ret til beskyttelse og bistand (artikel 19) og retten til beskyttelse mod fattigdom og social udstødelse (artikel 30). Denne forordning bør anvendes af medlemsstaterne i overensstemmelse med disse rettigheder og forpligtelser.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 48 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(48b)  De nye bestemmelser vedrørende ydelser ved arbejdsløshed for grænsearbejdere kan i nogle tilfælde forværre betingelserne for deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende at fremme administrativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder, der har til opgave at understøtte grænsearbejdere, og at den reguleringsmæssige ramme bl.a. letter de formaliteter, der skal opfyldes i bopælsmedlemsstaten, og afklarer de offentlige arbejdsformidlingers kompetencer i forhold til at yde støtte til dem, samt at udvekslinger mellem den kompetente institution i den medlemsstat, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse, og den jobsøgende gennemføres på sidstnævntes sprog.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 48 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(48c)  Medlemsstaterne kan indføre forskelsbetingede supplementer til at udligne forskellen mellem ydelserne ved arbejdsløshed fra den medlemsstat, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse, og bopælsstaten.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 48 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(48d)  Intet i denne forordning begrænser de selvstændige rettigheder og forpligtelser, der er anerkendt i Europarådets konvention om social og sundhedsmæssig hjælp i de pågældende medlemsstater.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 48 e (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(48e)  Det er ligeledes vigtigt at styrke samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og at tydeliggøre den reguleringsmæssige ramme, der er gældende, for at sikre, at den medlemsstaten, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse, sin tidligere beskæftigelse og/eller oprindelseslandet, ikke erklærer sig inkompetente til at udbetale ydelser ved arbejdsløshed, til skade for de forsikrede personer.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  I litra c) ændres "afsnit III, kapitel 1 og 3" til "afsnit III, kapitel 1, 1a og 3".

udgår

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Litra c) affattes således:

c)  "forsikringstager": i forhold til de sikringsgrene, der er omfattet af afsnit III, kapitel 1 og 3, enhver person, som opfylder betingelserne i lovgivningen i den medlemsstat, der er kompetent efter afsnit II, for ret til en ydelse under hensyntagen til bestemmelserne i denne forordning

"(c)  "forsikringstager": i forhold til de sikringsgrene, der er omfattet af afsnit III, kapitel 1 og 3, enhver person, som opfylder betingelserne i lovgivningen i den medlemsstat, der er kompetent efter afsnit II, for ret til en ydelse for mindst en af de risici, som er dækket af det kapitel, der skal anvendes, under hensyntagen til bestemmelserne i denne forordning."

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra i – nr. 1 – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  I litra i), nr. 1, ii), indsættes "og kapitel 1a om ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed" efter "afsnit III, kapitel 1, om sygdom, moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab".

udgår

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra i – nr. 1 – nr. ii

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba)  I litra i). nr. 1, affattes nr. ii) således:

ii)  for så vidt angår naturalydelser efter afsnit III, kapitel 1, om sygdom, moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab enhver person, der betegnes eller anerkendes som familiemedlem eller betegnes som hørende til husstanden i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den pågældende er bosat

ii)  for så vidt angår naturalydelser efter afsnit III, kapitel 1, om sygdom, plejebehov af ubegrænset varighed, moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab enhver person, der betegnes eller anerkendes som familiemedlem eller betegnes som hørende til husstanden i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den pågældende er bosat;

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra va – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  I litra va), nr. i), indsættes "og kapitel 1a (ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed)" efter "afsnit III, kapitel 1, (ydelser ved sygdom, moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab)", og sidste punktum udgår.

udgår

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra va – nr. i

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ca)  I litra va), affattes nr. i) således:

i)  i henhold til afsnit III, kapitel 1 (ydelser ved sygdom og moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab), naturalydelser i henhold til en medlemsstats lovgivning, som er bestemt til levering, rådighedsstillelse, direkte betaling eller refusion af udgifter til lægebehandling og produkter og tjenesteydelser i forbindelse med denne behandling. Dette omfatter naturalydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed

i)  i henhold til afsnit III, kapitel 1 (ydelser ved sygdom og moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab), naturalydelser i henhold til en medlemsstats lovgivning, som er bestemt til levering, rådighedsstillelse, direkte betaling eller refusion af udgifter til lægebehandling og produkter og tjenesteydelser i forbindelse med denne behandling. Dette omfatter naturalydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, i henhold til en medlemsstats lovgivning, som er bestemt til levering, rådighedsstillelse, direkte betaling eller refusion af udgifter til plejebehov af ubegrænset varighed.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra d

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra vb

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vb)  "ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed": enhver ydelse i naturalier, i kontanter eller en kombination af begge til personer, der over en længere tidsperiode som følge af alder, handicap, sygdom eller funktionsnedsættelse kræver betydelig hjælp fra en eller flere andre personer til at udføre væsentlige daglige aktiviteter, herunder også for at styrke deres personlige autonomi; det omfatter også ydelser, der er bevilget til eller for den person, der leverer en sådan hjælp.

vb)  "ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed" en ydelse i naturalier eller i kontanter, som har til formål at tage hånd om plejebehovene hos en person, der, som følge af alder, handicap, sygdom eller funktionsnedsættelse, kræver betydelig hjælp fra en eller flere personer til at udføre sine væsentlige dagligdags aktiviteter i en længere periode for at styrke sin personlige autonomi, herunder på en arbejdsplads; det omfatter også ydelser, der er bevilget til det samme formål til den person eller de personer der leverer en sådan hjælp.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra d

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra vb a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

vba)  "fortsættelse af en behandling" fortsat undersøgelse, diagnosticering og behandling af en sygdom, så længe sygdommen varer;

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra d

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra vb b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

vbb)  "fortsat pleje af ubegrænset varighed" betyder fortsat ydelse af naturalydelser af ubegrænset varighed på baggrund af det behov for pleje, der blev etableret før pensionering, og som fortsætter ud over denne dato."

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

9a.  Artikel 3, stk. 1, litra a), affattes således:

a)  ydelser ved sygdom

a)  ydelser ved sygdom og plejebehov af ubegrænset varighed

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 3 – stk. 1 – litra ba

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende litra efter litra b):

udgår

"ba)  ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed".

 

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.   Artikel 4 i forordning (EF) nr. 883/2004 affattes således:

udgår

"Artikel 4

 

Ligebehandling

 

1.  Personer, som er omfattet af denne forordning, har de samme rettigheder og pligter i henhold til en medlemsstats lovgivning som vedkommende medlemsstats egne statsborgere, medmindre andet følger af særlige bestemmelser i denne forordning.

 

2.  En medlemsstat kan kræve, at adgangen til den pågældende medlemsstats sociale sikringsydelser for ikke-erhvervsaktive mobile borgere med bopæl i den pågældende medlemsstat underlægges betingelsen om et lovligt ophold i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område44."

 

___________________________________

 

44 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.

 

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra a

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 11 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  I stk. 2 ændres "kontante ydelser ved sygdom, der dækker tidsubegrænset behandling" til "kontante ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed".

udgår

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 11 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 2 affattes således:

2.  Ved anvendelse af dette afsnit anses personer, som modtager en kontantydelse i kraft af eller som følge af lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, for at udøve nævnte aktivitet. Dette gælder ikke i forbindelse med invalide-, alderdoms- eller efterladtepensioner, pensioner ved arbejdsulykker eller erhvervssygdomme eller kontante ydelser ved sygdom, der dækker tidsubegrænset behandling.

"2.  Ved anvendelse af dette afsnit anses personer, som modtager en kontantydelse i kraft af eller som følge af lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, for at udøve nævnte aktivitet. Dette gælder ikke i forbindelse med invalide-, alderdoms-, efterladtepensioner, pensioner ved arbejdsulykker, erhvervssygdomme, kontante ydelser ved sygdom, der dækker tidsubegrænset behandling, eller kontante ydelser ved plejebehov af ubegrænset varigheder, som en person med plejebehov er berettiget til."

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra a b (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 11 – stk. 3 – litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ab)  Stk. 3, litra c), affattes således:

c)  er en person, der i overensstemmelse med artikel 65 modtager arbejdsløshedsunderstøttelse efter lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, omfattet af lovgivningen i bopælsstaten

"(c)  er en person, der i overensstemmelse med artikel 65 modtager arbejdsløshedsunderstøttelse efter lovgivningen i bopælsmedlemsstaten eller i den stat, hvor den pågældende senest har udøvet sin virksomhed som lønmodtager eller selvstændig, er omfattet af denne medlemsstats lovgivning"

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra a c (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 11 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ac) Stk. 4 affattes således:

4.   Ved anvendelse af dette afsnit anses lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, der normalt udøves om bord på et skib, der fører en medlemsstats flag, for arbejde, der udøves i denne medlemsstat. En person, som har lønnet beskæftigelse om bord på et skib, der fører en medlemsstats flag, og som for denne beskæftigelse aflønnes af en virksomhed eller en person, der har sit hjemsted eller sin bopæl i en anden medlemsstat, er dog omfattet af lovgivningen i sidstnævnte medlemsstat, såfremt han er bosat i den pågældende stat. Den virksomhed eller person, der udbetaler lønnen, anses som arbejdsgiver ved anvendelsen af nævnte lovgivning.

"4.   Ved anvendelse af dette afsnit anses lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, der normalt udøves om bord på et skib, der fører en medlemsstats flag, for arbejde, der udøves i denne medlemsstat. En person, som har lønnet beskæftigelse om bord på et skib, der fører en medlemsstats flag, og som for denne beskæftigelse aflønnes af en arbejdsgiver, der har sit hjemsted i en anden medlemsstat, er dog omfattet af lovgivningen i sidstnævnte medlemsstat, såfremt vedkommende er bosat i den pågældende stat."

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 11 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Beskæftigelse som flyve- eller kabinebesætningsmedlem, der udfører passager- eller fragttjenester, anses for arbejde, der udøves i den medlemsstat, hvor hjemmebasen, som defineret i bilag III, subpart FTL, til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 83/2014 af 29. januar 201445, er beliggende."

5.  Beskæftigelse som flyve- eller kabinebesætningsmedlem, der udfører passager- eller fragttjenester, anses for arbejde, der udøves i den medlemsstat, hvor hjemmebasen, som defineret i bilag III til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 83/2014 af 29. januar 201445, er beliggende.

__________________

__________________

45 EUT L 28 af 31.1.2014, s. 17.

45 EUT L 28 af 31.1.2014, s. 17.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Særlige regler

Særlige regler

1.  En person, der har lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for en arbejdsgiver, som normalt udøver sin virksomhed der, og som er udstationeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser46, eller som af denne arbejdsgiver er udsendt til en anden medlemsstat for dér at udføre et arbejde for dennes regning, er fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte medlemsstat,

1.  En person, der har lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for en arbejdsgiver, som normalt udøver sin virksomhed der, og som er udsendt af denne arbejdsgiver til en anden medlemsstat for dér at udføre et arbejde for dennes regning, er fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte medlemsstat, forudsat at:

forudsat at varigheden af dette arbejde ikke påregnes at overstige 24 måneder, og at den pågældende ikke udstationeres eller udsendes for at afløse en anden udstationeret eller udsendt person, der er ansat eller udøver selvstændig virksomhed, og som tidligere har været udstationeret eller udsendt i henhold til denne artikel.

a)  arbejdets forventede eller faktiske varighed ikke overstiger 18 måneder

 

b)  den pågældende person er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, hvor arbejdsgiveren er etableret, i en periode på mindst tre måneder umiddelbart forud for påbegyndelsen af arbejdet som arbejdstager

 

c)  den kompetente institution i den medlemsstat, hvor arbejdsgiveren er etableret, er blevet underrettet om udsendelsen og har modtaget en anmodning forud for arbejdets begyndelse om fortsat anvendelse af dens lovgivning, inden arbejdet udføres. Der skal ikke indgives en sådan formel anmodning, hvis arbejdet vedrører en forretningsrejse.

2.  En person, der normalt udøver selvstændig virksomhed i en medlemsstat, og som skal udøve en lignende aktivitet i en anden medlemsstat, er fortsat omfattet af lovgivningen i førstnævnte medlemsstat, forudsat at den forventede varighed af denne aktivitet ikke påregnes at overstige 24 måneder, og at den pågældende person ikke afløser en anden udstationeret person, der er ansat eller udøver selvstændig virksomhed.

2.  En person, der normalt udøver selvstændig virksomhed i en medlemsstat, og som skal udøve en lignende aktivitet i en anden medlemsstat, er fortsat omfattet af lovgivningen i førstnævnte medlemsstat, forudsat at:

 

a)  den forventede eller faktiske varighed af en sådan aktivitet ikke overstiger 18 måneder

 

b)  den pågældende har været omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, hvor vedkommende normalt udøver sin virksomhed i en periode på mindst tre måneder umiddelbart forud for aktivitetens påbegyndelse

 

c)  den kompetente institution i den medlemsstat, hvor den pågældende normalt udøver sin virksomhed, er blevet underrettet om udøvelsen af aktiviteten i den anden medlemsstat og har modtaget en anmodning, inden aktiviteten påbegyndes, om fortsat anvendelse af dens lovgivning. Der skal ikke indgives en sådan formel anmodning, hvis arbejdet vedrører en forretningsrejse.

 

2a.  Med henblik på stk. 1 og 2 skal der i tilfælde af erstatning af udsendte arbejdstagere, der udfører den samme eller lignende opgaver på det samme sted, tages hensyn til den samlede varighed af de pågældende arbejdstageres udsendingsperioder.

 

Når en arbejdstager har nået den maksimalt tilladte udsendeperiode, er der ikke tilladelse til yderligere udsendelse af den pågældende arbejdstager eller selvstændige erhvervsdrivende til den samme medlemsstat i henhold til lovgivningen i den første medlemsstat før tre måneder efter udløbet af den seneste udsendingsperiode. En undtagelse fra andet afsnit kan indrømmes under særlige omstændigheder.

_________________________________

 

46 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

 

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 13 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

13a.  Artikel 13, stk. 1, affattes således:

1.  En person, der normalt har lønnet beskæftigelse i to eller flere medlemsstater, er omfattet:

"1.  En person, der normalt har lønnet beskæftigelse i to eller flere medlemsstater, er omfattet af:

a) af lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, såfremt den pågældende udøver en væsentlig del af sin virksomhed i denne medlemsstat, eller

a)  lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, såfremt den pågældende udøver en væsentlig del af sin virksomhed i denne medlemsstat,

b) såfremt den pågældende ikke udøver en væsentlig del af sin virksomhed i bopælsmedlemsstaten:

b)  lovgivningen i den medlemsstat, hvor vedkommende udfører den største del af sine aktiviteter, såfremt den pågældende ikke er bosat i en af de medlemsstater, hvor vedkommende udøver en væsentlig del af sin aktivitet som arbejdstager, eller

 

ba)  lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, hvis andelen af aktiviteter er identisk.

i) af lovgivningen i den medlemsstat, hvor virksomheden eller arbejdsgiveren har sit hjemsted eller sit forretningssted, hvis den pågældende er beskæftiget af én virksomhed eller arbejdsgiver eller

 

ii) af lovgivningen i den medlemsstat, hvor virksomhederne eller arbejdsgiverne har deres hjemsted eller forretningssted, hvis den pågældende er beskæftiget af to eller flere virksomheder eller arbejdsgivere, som kun har deres hjemsted eller forretningssted i én medlemsstat, eller

 

iii) af lovgivningen i den medlemsstat, hvor virksomhedens eller arbejdsgiverens hjemsted eller forretningssted er beliggende uden for bopælsmedlemsstaten, hvis den pågældende er beskæftiget af to eller flere virksomheder eller arbejdsgivere, som har deres hjemsted eller forretningssted i to medlemsstater, hvoraf den ene er bopælsmedlemsstaten, eller

 

iv) af lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, hvis den pågældende er beskæftiget af to eller flere virksomheder eller arbejdsgivere, og mindst to af dem har deres hjemsted eller forretningssted i andre medlemsstater end bopælsmedlemsstaten.

 

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 13 – stk. 4a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14.  I artikel 13 indsættes efter stk. 4 følgende som stk. 4a:

udgår

"4a.  En person, som modtager kontantydelser ved arbejdsløshed fra en medlemsstat, og som samtidig udøver lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed i en anden medlemsstat, er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, som udbetaler ydelsen ved arbejdsløshed."

 

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 15 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a.  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 15a

 

Journalister fra europæiske medievirksomheder, der er udsendt til en anden medlemsstat

 

Journalister fra europæiske medievirksomheder, der er udsendt til en anden medlemsstat, kan vælge mellem at anvende lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område de er beskæftiget, den medlemsstat, hvori de er statsborgere, eller den medlemsstat, hvori deres arbejdsgiver har hjemsted."

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Afsnit III – kapitel 1 – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14b.  I afsnit III, kapitel 1, affattes overskriften således:

Ydelser ved sygdom og moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab

"Ydelser ved sygdom, plejebehov af ubegrænset varighed og moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab"

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 19

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14c.  Artikel 19 affattes således:

Artikel 19

"Artikel 19

Ophold uden for den kompetente medlemsstat

Ophold uden for den kompetente medlemsstat

1.  En forsikringstager eller hans familiemedlemmer, som opholder sig i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat, har ret til de naturalydelser, der fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendige under opholdet under hensyn til ydelsernes art og opholdets forventede varighed, jf. dog stk. 2. Naturalydelserne udredes for den kompetente institutions regning af institutionen på opholdsstedet efter den for denne institution gældende lovgivning, som var de pågældende forsikret i henhold til denne lovgivning.

1.  En forsikringstager eller vedkommendes familiemedlemmer, som opholder sig i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat, har ret til de naturalydelser, der fra enten et medicinsk synspunkt eller grundet plejebehov af ubegrænset varighed bliver nødvendige under opholdet under hensyn til ydelsernes art og opholdets forventede varighed, jf. dog stk. 2. Naturalydelserne udredes for den kompetente institutions regning af institutionen på opholdsstedet efter den for denne institution gældende lovgivning, som var de pågældende forsikret i henhold til denne lovgivning.

2.  Den Administrative Kommission udarbejder en liste over naturalydelser som, for at de kan være til rådighed under et ophold i en anden medlemsstat, af praktiske grunde kræver, at den berørte person og den institution, der yder behandlingen, har truffet aftale herom forud for opholdet.

2.  Den Administrative Kommission udarbejder en liste over naturalydelser som, for at de kan være til rådighed under et ophold i en anden medlemsstat, af praktiske grunde kræver, at den berørte person og den institution, der udbetaler ydelsen, har truffet aftale herom forud for opholdet."

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 20 – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14d.  I artikel 20 affattes overskriften således:

Rejse med det formål at opnå naturalydelser tilladelse til nødvendig behandling uden for bopælsmedlemsstaten

"Rejse med det formål at opnå naturalydelser tilladelse til nødvendig behandling og pleje af ubegrænset varighed uden for bopælsmedlemsstaten"

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – nr. 14 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 20 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14e.  Artikel 20, stk. 2, affattes således:

2.  En forsikringstager, som af den kompetente institution får tilladelse til at rejse til en anden medlemsstat, for dér at få den for hans tilstand passende behandling, har ret til naturalydelser, der for den kompetente institutions regning udredes af institutionen på opholdsstedet efter den for denne institution gældende lovgivning, som om den pågældende var forsikret i henhold til denne lovgivning. Der gives tilladelse, hvis den pågældende behandling er opført under de ydelser, der er fastsat i lovgivningen i den medlemsstat, hvor den pågældende er bosat, og denne behandling ikke kan ydes inden for en frist, der er lægeligt forsvarlig under hensyn til den pågældendes aktuelle helbredstilstand og udsigterne for sygdommens udvikling.

"2.  En forsikringstager, som af den kompetente institution får tilladelse til at rejse til en anden medlemsstat, for dér at få den for vedkommendes tilstand passende behandling eller pleje af ubegrænset varighed, har ret til naturalydelser, der for den kompetente institutions regning udredes af institutionen på opholdsstedet efter den for denne institution gældende lovgivning, som om den pågældende var forsikret i henhold til denne lovgivning. Der gives tilladelse, hvis den pågældende behandling eller pleje af ubegrænset varighed er opført under de ydelser, der er fastsat i lovgivningen i den medlemsstat, hvor den pågældende er bosat, og den pågældende ikke kan modtage denne behandling inden for en tidsfrist, der er lægeligt forsvarlig under hensyn til vedkommendes aktuelle helbredstilstand og udsigterne for udviklingen af vedkommendes sygdom eller inden for en rimelig frist under hensyntagen til den pågældendes nuværende plejebehov af ubegrænset varighed og den sandsynlige udvikling af dette behov."

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 25

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14f.  Artikel 25 affattes således:

Artikel 25

Artikel 25

Pension i medfør af lovgivningen i én eller flere andre medlemsstater end bopælsmedlemsstaten i tilfælde, hvor der er ret til naturalydelser i bopælsmedlemsstaten

Pension i medfør af lovgivningen i én eller flere andre medlemsstater end bopælsmedlemsstaten i tilfælde, hvor der er ret til naturalydelser i bopælsmedlemsstaten

Såfremt en person, der modtager pension i medfør af lovgivningen i én eller flere medlemsstater, er bosat i en medlemsstat, efter hvis lovgivning retten til naturalydelser ikke er betinget af forsikring, lønnet beskæftigelse eller udøvelse af selvstændig virksomhed, og den pågældende ikke modtager pension fra den pågældende medlemsstat, påhviler udgifterne til naturalydelser til den pågældende og til hans familiemedlemmer den efter reglerne i artikel 24, stk. 2, bestemte institution i en af de medlemsstater, der er kompetent med hensyn til den pågældendes pensioner, for så vidt den nævnte pensionist og hans familiemedlemmer ville have ret til disse ydelser, hvis de var bosat i den pågældende medlemsstat.

Såfremt en person, der modtager pension i medfør af lovgivningen i én eller flere medlemsstater, er bosat i en medlemsstat, efter hvis lovgivning retten til naturalydelser ikke er betinget af forsikring, lønnet beskæftigelse eller udøvelse af selvstændig virksomhed, og den pågældende ikke modtager pension fra den pågældende medlemsstat, påhviler udgifterne til naturalydelser til den pågældende og til hans familiemedlemmer den efter reglerne i artikel 24, stk. 2, bestemte institution i en af de medlemsstater, der er kompetent med hensyn til den pågældendes pensioner, for så vidt den nævnte pensionist og hans familiemedlemmer ville have ret til ydelser, hvis de var bosat i den pågældende medlemsstat.

Begrundelse

"Disse" kunne fortolkes således, at en medlemsstat nægter at refundere naturalydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, fordi der ikke er ret til sådanne naturalydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed i henhold til lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Det forekommer ikke at være meningen med denne artikel.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 g (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 27 – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14g.  I artikel 27 affattes overskriften således:

Pensionistens eller dennes familiemedlemmers ophold i en anden medlemsstat end den, hvor de er bosat — ophold i den kompetente medlemsstat — tilladelse til nødvendig behandling uden for bopælsmedlemsstaten

"Pensionistens eller dennes familiemedlemmers ophold i en anden medlemsstat end den, hvor de er bosat — ophold i den kompetente medlemsstat — tilladelse til nødvendig behandling eller pleje af ubegrænset varighed uden for bopælsmedlemsstaten"

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 h (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 27 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14h.   Artikel 27, stk. 3, affattes således:

3.  Artikel 20 finder tilsvarende anvendelse på en pensionist og/eller hans familiemedlemmer, som opholder sig i en anden medlemsstat end den, hvor de er bosat, for der at få den for deres tilstand passende behandling.

"3.  Artikel 20 finder tilsvarende anvendelse på en pensionist og/eller hans familiemedlemmer, som opholder sig i en anden medlemsstat end den, hvor de er bosat, for der at få den for deres tilstand passende behandling eller pleje af ubegrænset varighed."

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 i (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14i.  Artikel 28, stk. 1, første afsnit, affattes således:

En grænsearbejder, der er gået på pension på grund af alder eller invaliditet, er i tilfælde af sygdom berettiget til fortsat at modtage naturalydelser i den medlemsstat, hvor han senest har været lønnet beskæftiget eller udøvet selvstændig virksomhed, i det omfang der er tale om fortsættelse af en behandling, som er indledt i denne medlemsstat. Ved "fortsættelse af en behandling" forstås fortsat undersøgelse, diagnosticering og behandling af en sygdom, så længe sygdommen består.

En grænsearbejder, der er gået på pension på grund af alder eller invaliditet, er i tilfælde af sygdom eller behov for pleje af ubegrænset varighed berettiget til fortsat at modtage naturalydelser i den medlemsstat, hvor han senest har været lønnet beskæftiget eller udøvet selvstændig virksomhed, i det omfang der er tale om fortsættelse af en behandling eller pleje af ubegrænset varighed, som er indledt i denne medlemsstat.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 j (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 28 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14j.  Artikel 28, stk. 2, affattes således:

2.  En pensionist, som i de seneste fem år inden den dato, hvor han går på alders- eller invalidepension, i mindst to år har haft lønnet beskæftigelse eller udøvet selvstændig virksomhed som grænsearbejder, har ret til naturalydelser i den medlemsstat, hvor han udøvede en sådan aktivitet som grænsearbejder, hvis denne medlemsstat og den medlemsstat, hvori den kompetente institution, der er ansvarlig for udgifterne til de naturalydelser, der ydes pensionisten i hans bopælsmedlemsstat, er beliggende, har truffet dette valg, og de begge er opført i bilag V.

"2.  En pensionist, som i de seneste ti år inden den dato, hvor han går på alders- eller invalidepension, i mindst to år har haft lønnet beskæftigelse eller udøvet selvstændig virksomhed som grænsearbejder, har ret til naturalydelser i den medlemsstat, hvor han udøvede en sådan aktivitet som grænsearbejder, hvis denne medlemsstat og den medlemsstat, hvori den kompetente institution, der er ansvarlig for udgifterne til de naturalydelser, der ydes pensionisten i hans bopælsmedlemsstat, er beliggende, har truffet dette valg, og de begge er opført i bilag V."

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 k (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 28 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14k.  Artikel 28, stk. 3, affattes således:

3.  Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for familiemedlemmer til eller efterlevende efter den forhenværende grænsearbejder, hvis de i de perioder, der er omhandlet i stk. 2, havde ret til naturalydelser i henhold til artikel 18, stk. 2, selv om grænsearbejderen er afgået ved døden inden pensioneringen, såfremt han inden for de seneste fem år inden sin død har udøvet lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed som grænsearbejder i mindst to år.

"3.  Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for familiemedlemmer til eller efterlevende efter den forhenværende grænsearbejder, hvis de i de perioder, der er omhandlet i stk. 2, havde ret til naturalydelser i henhold til artikel 18, stk. 2, selv om grænsearbejderen er afgået ved døden inden pensioneringen, såfremt han inden for de seneste ti år inden sin død har udøvet lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed som grænsearbejder i mindst to år."

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 l (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 30

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14l.  Artikel 30 affattes således:

Artikel 30

Artikel 30

Bidrag, der påhviler pensionister

Bidrag, der påhviler pensionister

1.  Den institution i en medlemsstat, som efter den lovgivning, der gælder for institutionen, skal tilbageholde bidrag til dækning af ydelser ved sygdom eller moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab, må kun opkræve og inddrive disse bidrag, beregnet efter den for denne institution gældende lovgivning, såfremt udgiften til ydelser, der skal udredes i medfør af artikel 23-26, skal afholdes af en institution i nævnte medlemsstat.

1.  Den institution i en medlemsstat, som efter den lovgivning, der gælder for institutionen, skal tilbageholde bidrag til dækning af ydelser ved sygdom, plejebehov af ubegrænset varighed eller moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab, må kun opkræve og inddrive disse bidrag, beregnet efter den for denne institution gældende lovgivning, såfremt udgiften til ydelser, der skal udredes i medfør af artikel 23-26, skal afholdes af en institution i nævnte medlemsstat.

2.  Når en pensionist i de i artikel 25 omhandlede tilfælde skal indbetale bidrag, eller tilsvarende beløb skal tilbageholdes, til dækning af ydelser ved sygdom eller moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab, i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor pensionisten har bopæl, må sådanne bidrag ikke opkræves som følge af denne bopæl.

2.  Når en pensionist i de i artikel 25 omhandlede tilfælde skal indbetale bidrag, eller tilsvarende beløb skal tilbageholdes, til dækning af ydelser ved sygdom, plejebehov af ubegrænset varighed eller moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab, i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor pensionisten har bopæl, må sådanne bidrag ikke opkræves som følge af denne bopæl.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 32 – stk. 3 – litra a – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  ret til ydelser, i kraft af at den forsikrede person har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig virksomhed

i)  ret til ydelser, i kraft af at den forsikrede person har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig virksomhed, herunder rettigheder, der eksisterer i henhold til artikel 11, stk. 2 eller 3, litra c);

Begrundelse

Forslaget indeholder ikke nogen entydige bestemmelser om omstændigheder, hvor en forælder modtager ydelser vedrørende uarbejdsdygtighed (eller barselsydelse, ydelse ved faderskab), forældreydelse eller arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er vigtigt at gøre det klart, at personer, der modtager kontantydelser på grund af eller som følge af deres arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, i henhold til artikel 11, stk. 2, anses for at udøve denne beskæftigelse eller aktivitet. Hvis en forælder således f.eks. modtager en ydelse i forbindelse med uarbejdsdygtighed eller arbejdsløshedsunderstøttelse på grund af eller som følge af deres beskæftigelse, skal den resulterende afledte ret ikke behandles anderledes, end den, der måtte følge direkte af ansættelsen.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 33 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15a.  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 33a

 

Ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed

 

"1.  Den Administrative Kommission udarbejder, efter høring af arbejdsmarkedets parter, repræsentative sammenslutninger af støttemodtagere og de berørte faglige organer, en detaljeret fortegnelse over ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed og angiver, hvilke ydelser der er naturalydelser, og hvilke der er kontantydelser, samt om ydelsen tildeles den person, der har behov for pleje, eller den person, der yder denne pleje.

 

2.  Hvis en ydelse ved plejebehov af ubegrænset varighed, der henhører under dette kapitel, har de samme karakteristika som de ydelser, der koordineres i henhold til et andet kapitel i afsnit III, kan medlemsstaterne som en undtagelse fra stk. 1 samordne sådanne ydelser i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i det pågældende andet kapitel, med angivelse af hvilket kapitel der gælder, forudsat at:

 

a)   resultatet af en sådan koordinering er mindst lige så gunstig for modtagerne, som det ville have været, hvis ydelsen var blevet koordineret som en ydelse ved plejebehov af ubegrænset varighed i henhold til dette kapitel, og

 

b)  ydelserne ved plejebehov af ubegrænset varighed er opført i bilag XII.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 34

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16.  Artikel 34 udgår.

udgår

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 34

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

16a.  Artikel 34 affattes således:

Artikel 34

Artikel 34

Dobbeltydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed

Dobbeltydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed

1.  Såfremt en person, der modtager kontantydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, der skal behandles som ydelser ved sygdom og derfor bliver givet af den medlemsstat, der ifølge artikel 21 eller 29 er kompetent til at udrede kontantydelser, samtidig i henhold til dette kapitel også over for bopæls- eller opholdsstedets institution i en anden medlemsstat fremsætter krav om naturalydelser, der er fastsat til samme formål, og hvis omkostninger en institution i førstnævnte medlemsstat ifølge artikel 35 ligeledes skal godtgøre, kan den generelle bestemmelse i artikel 10 om at forhindre dobbeltydelser kun anvendes med følgende begrænsninger: såfremt den pågældende person gør krav på og modtager de relevante naturalydelser, nedsættes kontantydelsen med det beløb for naturalydelsen, der kræves eller kan kræves hos den institution i den første medlemsstat, der er kompetent med hensyn til at godtgøre omkostningerne.

"1.  Såfremt en person, der modtager kontantydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, der bliver givet i henhold til artikel 21 eller 29 er kompetent til at udrede kontantydelser, samtidig i henhold til dette kapitel også over for bopæls- eller opholdsstedets institution i en anden medlemsstat fremsætter krav om naturalydelser, der er fastsat til samme formål, og hvis omkostninger en institution i førstnævnte medlemsstat ifølge artikel 35 ligeledes skal godtgøre, kan den generelle bestemmelse i artikel 10 om at forhindre dobbeltydelser kun anvendes med følgende begrænsninger: Såfremt den pågældende person gør krav på og modtager de relevante naturalydelser, nedsættes kontantydelsen med det beløb for naturalydelsen, der kræves eller kan kræves hos den institution i den første medlemsstat, der er kompetent med hensyn til at godtgøre omkostningerne.

2.  Den Administrative Kommission udarbejder en fortegnelse over de kontant- og naturalydelser, der er omhandlet i stk. 1.

2.  Den Administrative Kommission udarbejder en fortegnelse over de kontant- og naturalydelser, der er omhandlet i stk. 1.

3.  To eller flere medlemsstater eller disse staters kompetente myndigheder kan aftale andre eller supplerende ordninger, der dog ikke må være mindre gunstige for de pågældende end principperne i stk. 1.

3.  To eller flere medlemsstater eller disse staters kompetente myndigheder kan aftale andre eller supplerende ordninger, der dog ikke må være mindre gunstige for de pågældende end principperne i stk. 1.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17

Forordning (EF) nr. 883/2004

Kapitel 1a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17.  Efter artikel 35 indsættes følgende kapitel:

udgår

"KAPITEL 1a

 

Ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed

 

Artikel 35a

 

Almindelige bestemmelser

 

1.  Medmindre andet er fastsat i de særlige bestemmelser i nærværende kapitel finder artikel 17-32 tilsvarende anvendelse på ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed.

 

2.  Den administrative kommission udarbejder en detaljeret fortegnelse over de ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, som opfylder kriterierne i artikel 1, litra vb), i denne forordning, og angiver, hvilke ydelser der er naturalydelser, og hvilke der er kontantydelser.

 

3.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne bevilge ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed i overensstemmelse med andre kapitler i afsnit III, hvis ydelsen og de særlige betingelser, som denne ydelse er underlagt, er anført i bilag XII, og forudsat at resultatet af en sådan koordinering er mindst lige så gunstigt for modtagerne, som hvis ydelsen var blevet koordineret under nærværende kapitel.

 

Artikel 35b

 

Dobbeltydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed

 

1.  Får modtageren af kontantydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, der er tilkendt i henhold til lovgivningen i den kompetente medlemsstat, samtidig og i henhold til nærværende kapitel naturalydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed fra bopæls- eller opholdsstedets institution i en anden medlemsstat, og en institution i førstnævnte medlemsstat også skal refundere omkostningen ved disse naturalydelser i henhold til artikel 35c, anvendes den generelle bestemmelse i artikel 10 om at forhindre dobbeltydelser kun med følgende begrænsninger: Kontantydelsen nedsættes med det refusionsberettigede beløb for naturalydelsen, der kan indkræves hos institutionen i den første medlemsstat i henhold til artikel 35c.

 

2.  To eller flere medlemsstater eller disse staters kompetente myndigheder kan aftale andre eller supplerende ordninger, der dog ikke må være mindre gunstige for de pågældende personer end principperne i stk. 1.

 

Article 35c

 

Refusion mellem institutionerne

 

1.  Artikel 35 finder tilsvarende anvendelse på ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed.

 

2.  Foreskriver lovgivningen i en medlemsstat, hvor den kompetente institution i henhold til dette kapitel er beliggende, ikke ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, anses den institution, som er eller vil være kompetent i den pågældende medlemsstat i henhold til kapitel 1 med hensyn til refusion af naturalydelser ved sygdom, der er tilkendt i en anden medlemsstat, også for at være den kompetente i henhold til kapitel 1a."

 

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 61

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 61

Artikel 61

Særlige bestemmelser om sammenlægning af forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed

Særlige bestemmelser om sammenlægning af forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed

1.  Med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i artikel 65, stk. 2, er anvendelsen af artikel 6 betinget af, at den pågældende person senest har tilbagelagt en forsikringsperiode, en beskæftigelsesperiode eller en periode med selvstændig virksomhed på mindst tre måneder, efter bestemmelserne i den lovgivning, i henhold til hvilken der ansøges om ydelser.

1.  Med forbehold af stk. 2 skal den kompetente institution i en medlemsstat, hvis lovgivning gør erhvervelse, bevarelse, generhvervelse eller varighed af retten til ydelser betinget af, at der tilbagelægges enten forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, i det omfang, det er nødvendigt, medregne forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, der er tilbagelagt i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, som om disse perioder var blevet tilbagelagt efter den for institutionen gældende lovgivning. I forbindelse med denne sammenlægning kan kun de perioder, der er medregnet i lovgivningen i den medlemsstat, hvor de er tilbagelagt, med henblik på erhvervelse og bevarelse af retten til arbejdsløshedsunderstøttelse, sammenlægges af den kompetente medlemsstat.

2.  Hvis en arbejdsløs ikke opfylder betingelserne for sammenlægningen af perioder i overensstemmelse med stk. 1, som følge af at den arbejdsløses senest tilbagelagte forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed i den pågældende medlemsstat er under tre måneder, er den pågældende person berettiget til ydelser ved arbejdsløshed i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor denne tidligere havde tilbagelagt sådanne perioder, på de betingelser og underlagt de begrænsninger, der er fastlagt i artikel 64a."

2.  Anvendelsen af stk. 1 er betinget af, at den pågældende person, efter bestemmelserne i den lovgivning i henhold til hvilken der ansøges om ydelser, har tilbagelagt:

 

a)  forsikringsperioder på mindst én dag, hvis denne lovgivning kræver forsikringsperioder

 

b)  ansættelsesperioder på mindst én dag, hvis denne lovgivning kræver ansættelsesperioder, eller

 

c)  perioder med selvstændig beskæftigelse på mindst én dag, hvis denne lovgivning kræver perioder med selvstændig beskæftigelse.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 62 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19a.  Artikel 62, stk. 1, affattes således:

1.  Den kompetente institution i en medlemsstat, hvis lovgivning fastsætter, at ydelserne beregnes på grundlag af størrelsen af den tidligere løn- eller erhvervsindtægt, skal som grundlag for beregningen kun benytte den løn- eller erhvervsindtægt, som den pågældende har haft under sin seneste lønnede beskæftigelse eller selvstændige virksomhed efter denne lovgivning.

1.  Den kompetente institution i en medlemsstat, hvis lovgivning fastsætter, at ydelserne beregnes på grundlag af størrelsen af den tidligere løn- eller erhvervsindtægt, skal som grundlag for beregningen benytte den løn- eller erhvervsindtægt, som den pågældende har haft under sin seneste lønnede beskæftigelse eller aktiviteter eller selvstændige virksomhed efter denne lovgivning.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 64 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  I stk. 1, litra c), ændres "tre" til "seks", og "de tre måneder kan af det kompetente arbejdsformidlingskontor eller den kompetente institution forlænges til højst seks måneder" ændres til "de seks måneder kan af det kompetente arbejdsformidlingskontor eller den kompetente institution forlænges til udgangen af perioden for den pågældende persons ret til ydelser".

"c)  Retten til ydelser bevares i seks måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor den arbejdsløse ophørte med at stå til rådighed for arbejdsformidlingen i den medlemsstat, han/hun har forladt, forudsat at det samlede tidsrum, for hvilket der tilkendes ydelser, ikke overstiger det samlede tidsrum, hvor den arbejdsløse har ret til ydelser i medfør af den nævnte medlemsstats lovgivning; det kompetente arbejdsformidlingskontor eller den kompetente institution kan forlænge perioden på seks måneder til udgangen af perioden for den pågældende persons ret til ydelser".

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 64 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  I stk. 3 ændres "tre" til "seks", og "højst seks måneder" ændres til "udgangen af perioden for retten til ydelser".

b)  Stk. 3 affattes således:

 

"3.  Mellem to beskæftigelsesperioder er den maksimale samlede periode, hvor der er ret til ydelser i henhold til stk. 1, seks måneder, medmindre lovgivningen i den kompetente medlemsstat indeholder gunstigere bestemmelser; det kompetente arbejdsformidlingskontor eller den kompetente institution kan forlænge denne periode indtil udgangen af ​​perioden for retten til ydelser."

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 64a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21.  Efter artikel 64 indsættes følgende som artikel 64a:

udgår

"Artikel 64a

 

Særlige regler for arbejdsløse, der flyttede til en anden medlemsstat uden at opfylde betingelserne i artikel 61, stk. 1, og artikel 64.

 

I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 61, stk. 2, bliver den medlemsstat, hvis lovgivning den arbejdsløse tidligere var underlagt, kompetent med hensyn til at udbetale ydelser ved arbejdsløshed. De udbetales for den kompetente institutions regning i den periode, der er fastlagt i artikel 64, stk. 1, litra c), såfremt den arbejdsløse står til rådighed for arbejdsformidlingen i den medlemsstat, hvor den seneste forsikringsperiode er tilbagelagt, og opfylder de betingelser, der er fastlagt i denne medlemsstats lovgivning. Artikel 64, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse."

 

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 65

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 65

Artikel 65

Arbejdsløse, som var bosat i en anden medlemsstat end den kompetente stat

Arbejdsløse, som var bosat i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1.  En arbejdsløs, som under sin seneste beskæftigelse eller selvstændige virksomhed var bosat i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat, skal stille sig til rådighed for sin tidligere arbejdsgiver eller arbejdsformidlingen i den kompetente medlemsstat. En sådan person modtager ydelser i overensstemmelse med lovgivningen i den kompetente medlemsstat, som om denne var bosat i den medlemsstat. Disse ydelser udbetales af institutionen i den kompetente medlemsstat.

1.  En arbejdsløs, som under sin seneste beskæftigelse eller selvstændige virksomhed var bosat i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat, skal stille sig til rådighed for sin tidligere arbejdsgiver eller arbejdsformidlingen i den kompetente medlemsstat. En sådan person modtager ydelser i overensstemmelse med lovgivningen i den kompetente medlemsstat, som om denne var bosat i den medlemsstat. Disse ydelser udbetales af institutionen i den kompetente medlemsstat. En sådan person kan også stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i den medlemsstat, hvor han er bosat. Han eller hun kan også stille sig til rådighed for en grænseoverskridende arbejdsformidling, hvor en sådan tjeneste findes i det geografiske område, hvor vedkommende søger job.

 

1a.  Myndighederne i den kompetente medlemsstat og i bopælsmedlemsstaten arbejder tæt sammen og tydeliggør over for de jobsøgende kompetencerne for den offentlige beskæftigelsesmyndighed, der har ansvaret for opfølgning på dem. De sikrer endvidere, at kommunikationen mellem den kompetente institution og den jobsøgende foregår på et sprog, som sidstnævnte forstår, eventuelt ved at involvere EURES-rådgivere i disse tjenester.

2.  Uanset stk. 1 stiller en fuldtidsledig, der under sin seneste beskæftigelse eller selvstændige virksomhed var bosat i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat, og som ikke havde tilbagelagt en periode på mindst 12 måneders arbejdsløshedsforsikring udelukkende i henhold til lovgivningen i den kompetente medlemsstat, sig til rådighed for arbejdsformidlingen i bopælsmedlemsstaten. En sådan person modtager ydelser i overensstemmelse med lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, som om denne havde tilbagelagt alle forsikringsperioder i henhold til lovgivningen i den medlemsstat. Disse ydelser udbetales af institutionen i bopælsmedlemsstaten. Alternativt kan en fuldtidsledig, der er omhandlet i dette stykke, og som ville have ret til en ydelse ved arbejdsløshed udelukkende i henhold til den nationale lovgivning i den kompetente medlemsstat, hvis den pågældende var bosat der, i stedet vælge at stå til rådighed for arbejdsformidlingen i den pågældende medlemsstat og modtage ydelser i henhold til lovgivningen i denne medlemsstat, som om den pågældende var bosat der.

2.  Hvis en person som omhandlet i stk. 1 stiller sig til rådighed for arbejdsformidlingen i bopælsmedlemsstaten i overensstemmelse med dette stykkes andet afsnit, modtager den pågældende ydelser i overensstemmelse med lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, som om denne havde tilbagelagt alle forsikringsperioder i henhold til lovgivningen i den medlemsstat. Disse ydelser udbetales af institutionen i bopælsmedlemsstaten.

3.  Hvis en fuldtidsledig, der er omhandlet i stk. 1 og 2, ikke ønsker at stå til rådighed for arbejdsformidlingen i den kompetente medlemsstat efter at have tilmeldt sig der, og ønsker at søge arbejde i bopælsmedlemsstaten eller i den medlemsstat, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse, finder artikel 64 tilsvarende anvendelse, dog med undtagelse af artikel 64, stk. 1, litra a). Den kompetente institution kan forlænge den periode, der er omhandlet i artikel 64, stk. 1, litra c), første punktum, indtil udgangen af perioden for retten til ydelser.

3.  Hvis en fuldtidsledig, der er omhandlet i stk. 1 og 2, ikke ønsker at stå til rådighed for arbejdsformidlingen i den kompetente medlemsstat efter at have tilmeldt sig der, og ønsker at søge arbejde i bopælsmedlemsstaten eller i den medlemsstat, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse, finder artikel 64 tilsvarende anvendelse, dog med undtagelse af artikel 64, stk. 1, litra a). Den kompetente institution kan forlænge den periode, der er omhandlet i artikel 64, stk. 1, litra c), første punktum, indtil udgangen af perioden for retten til ydelser.

4.  En fuldtidsledig, der er omhandlet i dette stykke, kan foruden at stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i den kompetente medlemsstat også stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i den anden medlemsstat.

 

5.  Stk. 2-4 i denne artikel finder ikke anvendelse på en person, der er delvis eller periodevis arbejdsløs."

 

 

5a.  Ydelser, der efter stk. 2 udredes af institutionen på det sted, hvor den pågældende har bopæl, udredes fortsat for denne institutions regning. Den kompetente institution i den medlemsstat, hvis lovgivning den pågældende senest var underlagt, skal dog, med forbehold af stk. 7, til institutionen på det sted, hvor den pågældende har bopæl, refundere det fulde beløb af de ydelser, der af denne institution er udredt i de første fire måneder. Reglerne for refusion fastsættes i gennemførelsesforordningen.

 

5b.  Den i stk. 5a omhandlede refusionsperiode forlænges til otte måneder, når den pågældende person i løbet af de forudgående 24 måneder har afsluttet beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed af mindst 12 måneders varighed i den medlemsstat, hvis lovgivning han senest var underlagt, når sådanne perioder giver ret til arbejdsløshedsunderstøttelse.

 

5c.  Med henblik på stk. 5a og 5b kan to eller flere medlemsstater eller deres kompetente myndigheder aftale andre refusionsregler eller give afkald på enhver refusion mellem de institutioner, der er omfattet af deres lovgivning.

Begrundelse

Indførelsen af ​​en tolvmånedersperiode, inden en grænsearbejder kan gøre krav på ydelser i den medlemsstat, hvor den seneste aktivitet varetages, vil sandsynligvis føre til yderligere administrative vanskeligheder. Ved i stedet at give grænsearbejdere et valg mellem at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse fra den medlemsstat, hvor han/hun sidst har været beskæftiget, eller fra bopælsmedlemsstaten, mindskes de administrative vanskeligheder og den pågældende har mulighed for at søge arbejde i den medlemsstat, hvor han eller hun har de bedste chancer at finde beskæftigelse. Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal der foretages tilsvarende ændringer i hele teksten.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 68b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Familieydelser i kontantform, der er tænkt som erstatning for indtægt i en børnepasningsperiode, og som er anført i del 1 i bilag XIII, tilkendes udelukkende til den person, der er underlagt lovgivningen i den kompetente medlemsstat, og der er ingen afledte rettigheder for dennes familiemedlemmer til sådanne ydelser. Artikel 68a i nærværende forordning finder ikke anvendelse på sådanne ydelser, og det kræves heller ikke af den kompetente institution, at den skal tage hensyn til en fordring, der er indgivet af den anden forælder eller af en person eller institution, der optræder som værge for barnet eller børnene i henhold til artikel 60, stk. 1, i gennemførelsesforordningen.

1.  Familieydelser i kontantform, der er tænkt som erstatning for, eller som supplement til indtægt i en børnepasningsperiode, og som er anført i del 1 i bilag XIII, tilkendes udelukkende til den person, der er underlagt lovgivningen i den kompetente medlemsstat, og der er ingen afledte rettigheder for dennes familiemedlemmer til sådanne ydelser. Artikel 68a i nærværende forordning finder anvendelse på disse ydelser i situationer, hvor den enkelte modtager af familieydelser, der tjener som erstatning for indkomst i forbindelse med børnepasning, ikke opfylder hans eller hendes forsørgelsesforpligtelser.

Begrundelse

I tilfælde af at den berettigede person bor i en anden medlemsstat end hans eller hendes børn, og hvis denne person ikke opfylder hans eller hendes forsørgelsesforpligtelser, kunne de kompetente myndigheder - ifølge Kommissionens forslag - ikke længere udbetale ydelserne direkte til børnene eller til den anden forælder. Denne situation bør undgås.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 71 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

23a.  Artikel 71, stk. 1, affattes således:

1.  Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger (i det følgende benævnt »Den Administrative Kommission«), der er oprettet under  Europa-Kommissionen, består af en regeringsrepræsentant for hver af medlemsstaterne, eventuelt bistået af sagkyndige rådgivere. En repræsentant for Europa-Kommissionen deltager i Den Administrative Kommissions møder med status som rådgiver.

1.   Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger (i det følgende benævnt "Den Administrative Kommission"), der er oprettet under Europa-Kommissionen, består af en regeringsrepræsentant for hver af medlemsstaterne, eventuelt bistået af sagkyndige rådgivere. En repræsentant for Europa-Kommissionen, en repræsentant for Europa-Parlamentet og eventuelt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter samt modtagerne af ydelserne, herunder repræsentanter for handicaporganisationer, deltager i Den Administrative Kommissions møder med status som rådgiver.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24

Forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 75a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder påser, at institutionerne under dem holdes informeret og anvender samtlige lovgivningsmæssige og andre bestemmelser, herunder den administrative kommissions afgørelser, på de områder og under de betingelser, der er fastsat i nærværende forordning og i gennemførelsesforordningen.

1.  De kompetente myndigheder sikrer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og/eller praksis, at deres relevante institutioner informeres om og anvender alle bestemmelser, lovgivningsmæssige og andre bestemmelser, herunder den administrative kommissions afgørelser, på de områder og under de betingelser, der er fastsat i nærværende forordning og i gennemførelsesforordningen.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 75a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på at sikre en korrekt fastlæggelse af, hvilken lovgivning der finder anvendelse, fremmer de kompetente myndigheder samarbejdet mellem institutioner og arbejdstilsyn i deres medlemsstater.

2.  Med henblik på at sikre en korrekt fastlæggelse af, hvilken lovgivning der finder anvendelse, fremmer de kompetente myndigheder samarbejdet mellem de kompetente berørte institutioner, som f.eks. arbejdstilsynet og skattemyndighederne i deres medlemsstater.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 76 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger den procedure, der skal følges for at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af artikel 12 og 13 i denne forordning. Ved disse retsakter etableres der en standardprocedure, herunder også tidsfrister for

1.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af artikel 12 og 13 i denne forordning og af artikel 14, 15 og 16 i gennemførelsesforordningen vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastlægger den procedure, der skal følges. Ved disse retsakter etableres der en standardprocedure, herunder også tidsfrister for

–  udstedelsen, formatet og indholdet i forbindelse med et personbåret dokument, som bekræfter, hvilken lovgivning om social sikring der finder anvendelse for indehaveren

–  udstedelsen, et elektronisk format, der ikke kan forfalskes, og indholdet, herunder obligatoriske oplysninger, i forbindelse med et personbåret dokument, som bekræfter, hvilken lovgivning om social sikring der finder anvendelse for indehaveren, og omfatter, hvor et sådant findes, et unikt europæisk socialsikringsnummer

  fastlæggelsen af de situationer, hvor dokumentet udstedes

 

–  de elementer, der skal undersøges inden dokumentets udstedelse

–  de elementer, der skal undersøges, inden dokumentet kan udstedes, berigtiges eller trækkes tilbage,

  tilbagetrækningen af dokumentet, når dets nøjagtighed og gyldighed bestrides af den kompetente institution i beskæftigelsesmedlemsstaten.

 

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 79

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

25a.  Artikel 79 affattes således:

Artikel 79

"Artikel 79

Finansiering af foranstaltninger på det sociale sikringsområde

Finansiering af foranstaltninger på det sociale sikringsområde

Inden for rammerne af denne forordning og gennemførelsesforordningen kan Europa-Kommissionen  helt eller delvis finansiere:

Inden for rammerne af denne forordning og gennemførelsesforordningen kan Europa-Kommissionen helt eller delvis finansiere:

a)   foranstaltninger, der har til formål at forbedre udvekslingen af data mellem myndighederne og de sociale sikringsinstitutioner i medlemsstaterne, især elektronisk dataudveksling

a)  foranstaltninger, der har til formål at forbedre udvekslingen af data mellem myndighederne og de sociale sikringsinstitutioner i medlemsstaterne, især elektronisk dataudveksling, såsom et elektronisk netværkssystem for social sikring

b)   alle andre foranstaltninger, der har til formål at oplyse de personer, der er omfattet af denne forordning, og deres repræsentanter om de rettigheder og forpligtelser, der følger af denne forordning, ved anvendelse af de mest egnede midler.

b)  alle andre foranstaltninger, der har til formål at oplyse de personer, der er omfattet af denne forordning, og deres repræsentanter om de rettigheder og forpligtelser, der følger af denne forordning, ved anvendelse af de mest egnede midler, såsom et europæisk socialsikringsnummer."

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel -88 (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

26a.  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel -88

 

Udstedelse og tilbagetrækning af personbårne dokumenter, som bekræfter, hvilken lovgivning om socialsikring, der finder anvendelse

 

Kommissionen vedtager inden den [...] delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88a, for at supplere artikel 12 og 13 i denne forordning og artikel 14, 15 og 16 i gennemførelsesforordningen, med henblik på at fastlægge en standardprocedure for:

 

a)  fastlæggelsen af ​​situationer, hvor personbårne dokumenter, der bekræfter, hvilken lovgivning om socialsikring, der finder anvendelse for indehaveren, som omhandlet i artikel 76a, første led, kan udstedes, berigtiges eller trækkes tilbage og

 

b)  tilbagetrækningen af et sådant dokument, når dets nøjagtighed og gyldighed bestrides af begrundede årsager, af den kompetente institution i beskæftigelsesmedlemsstaten."

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 88a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 88a

Artikel 88a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 88, tillægges Europa-Kommissionen for en ubegrænset tidsperiode fra den [datoen for ikrafttrædelse af forordning (EU) xxx].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel -88 og 88, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [datoen for ikrafttrædelse af forordning (EU) xxx - COD 2016/397]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 88 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel -88 og 88 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 88 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Europa-Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel -88 og 88 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Europa-Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 7

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XIII – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

KONTANTYDELSER VED PLEJEBEHOV AF UBEGRÆNSET VARIGHED, DER YDES UANSET ARTIKEL 35A, STK. 1, I KAPITEL 1A

KONTANTYDELSER VED PLEJEBEHOV AF UBEGRÆNSET VARIGHED, DER YDES UANSET ARTIKEL 33A, STK. 1, I KAPITEL 1

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Betragtning 13

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1.  Betragtning 13 affattes således:

(13)   Denne forordning omfatter foranstaltninger og procedurer til fremme af mobiliteten blandt arbejdstagere og arbejdsløse. Grænsearbejdere, der er blevet helt arbejdsløse, kan stille sig til rådighed for arbejdsformidlingerne i både bopælslandet og den medlemsstat, hvor den pågældende senest var beskæftiget. De bør imidlertid kun have ret til ydelser fra bopælsmedlemsstaten.

"(13)   Denne forordning omfatter foranstaltninger og procedurer til fremme af mobiliteten blandt arbejdstagere og arbejdsløse. Grænsearbejdere, der er blevet helt arbejdsløse, kan stille sig til rådighed for arbejdsformidlingerne i både bopælslandet og den medlemsstat, hvor den pågældende senest var beskæftiget. "

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 987/2009

"Betragtning 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at beskytte de berørte personers rettigheder bør medlemsstaterne sikre, at alle anmodninger om oplysninger og svar er nødvendige og står i et rimeligt forhold til den korrekte gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og nærværende forordning, jf. den europæiske databeskyttelseslovgivning. Retten til ydelser bør ikke automatisk fjernes som følge af udvekslingen af oplysninger, og enhver afgørelse, der træffes på grundlag af denne udveksling af oplysninger, bør respektere de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for den berørte person, for så vidt som den er baseret på tilstrækkelige beviser og er underlagt en retfærdig klageprocedure.

(26)  For at beskytte de berørte personers rettigheder bør medlemsstaterne sikre, at alle anmodninger om oplysninger og svar er nødvendige og står i et rimeligt forhold til den korrekte gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og nærværende forordning, jf. den europæiske databeskyttelseslovgivning. Den relevante gældende EU-ret om databeskyttelse, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 679/20161a finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Retten til ydelser bør ikke automatisk fjernes som følge af udvekslingen af oplysninger, og enhver afgørelse, der træffes på grundlag af denne udveksling af oplysninger, bør respektere de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for den berørte person, for så vidt som den er baseret på tilstrækkelige beviser og er underlagt en retfærdig klageprocedure.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 679/2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Begrundelse

I overensstemmelse med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 1 – stk. 2 – litra ea

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"ea) "svig": enhver forsætlig handling eller undladelse af at handle for at opnå eller modtage sociale sikringsydelser eller undgå at betale sociale sikringsbidrag i strid med en medlemsstats lovgivning".

"ea)  "svig": enhver forsætlig handling eller undladelse af at handle for at opnå eller modtage sociale sikringsydelser eller undgå at betale sociale sikringsbidrag i strid med en medlemsstats lovgivning i overensstemmelse med grundforordningen og gennemførelsesforordningen".

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 2 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når en persons rettigheder eller forpligtelser, hvortil grundforordningen og gennemførelsesforordningen finder anvendelse, er blevet fastslået eller fastlagt, kan den kompetente institution anmode institutionen i bopæls- eller opholdsmedlemsstaten om at levere personlige oplysninger om den pågældende person. Anmodningen og et eventuelt svar vedrører oplysninger, som gør det muligt for den kompetente medlemsstat at udpege enhver unøjagtighed i fakta, på hvilke et dokument eller en afgørelse om fastlæggelsen af en persons rettigheder og forpligtelser i henhold til grundforordningen og gennemførelsesforordningen beror. Anmodningen kan ligeledes fremsættes i tilfælde, hvor der ikke hersker tvivl om gyldigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne i dokumentet, eller på hvilke afgørelsen er baseret i en konkret sag. Anmodningen om oplysninger og et eventuelt svar skal være nødvendige og forholdsmæssige.

5.  Når en persons rettigheder eller forpligtelser, hvortil grundforordningen og gennemførelsesforordningen finder anvendelse, er blevet fastslået eller fastlagt, kan den kompetente institution anmode institutionen i bopæls- eller opholdsmedlemsstaten om at levere personlige oplysninger om den pågældende person i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679. Anmodningen og et eventuelt svar skal begrænses til oplysninger, som gør det muligt for den kompetente medlemsstat at udpege enhver unøjagtighed i fakta, på hvilke et dokument eller en afgørelse om fastlæggelsen af en persons rettigheder og forpligtelser i henhold til grundforordningen og gennemførelsesforordningen beror. Anmodningen kan ligeledes fremsættes i tilfælde, hvor der ikke hersker tvivl om gyldigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne i dokumentet, eller på hvilke afgørelsen er baseret i en konkret sag. Anmodningen om oplysninger og et eventuelt svar skal være begrundede, nødvendige og forholdsmæssige.

Begrundelse

I overensstemmelse med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 2 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrative kommission udarbejder en detaljeret oversigt over de forskellige typer anmodninger om oplysninger og svar, der kan gives i henhold til stk. 5, og Europa-Kommissionen sørger for, at en sådan oversigt får den nødvendige opmærksomhed. Kun anmodninger om oplysninger og svar, der er opført på oversigten, er tilladt.

6.  Den administrative kommission udarbejder en detaljeret oversigt over de forskellige typer anmodninger om oplysninger og svar, der kan gives i henhold til stk. 5, fastlægger, hvilke enheder der skal være berettiget til at fremsætte sådanne anmodninger og etablerer de gældende procedurer og garantier. Kommissionen sørger for, at en sådan oversigt får den nødvendige opmærksomhed. Kun anmodninger om oplysninger og svar, der er opført på oversigten, er tilladt.

Begrundelse

I overensstemmelse med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De dokumenter, der er udstedt af en medlemsstats institution, og som viser en persons situation i forbindelse med anvendelsen af grundforordningen og gennemførelsesforordningen, og anden dokumentation, på grundlag af hvilken der er udstedt dokumenter, skal accepteres af de øvrige medlemsstaters institutioner, så længe de ikke er trukket tilbage eller erklæret ugyldige af den medlemsstat, hvor de er udstedt. Sådanne dokumenter er kun gyldige, såfremt alle derpå angivne obligatoriske felter er udfyldt.

1.  De dokumenter, der er udstedt af en medlemsstats institution, og som viser en persons situation i forbindelse med anvendelsen af grundforordningen og gennemførelsesforordningen, og anden dokumentation, på grundlag af hvilken der er udstedt dokumenter, skal accepteres af de øvrige medlemsstaters institutioner, forudsat at de ikke er trukket tilbage eller erklæret ugyldige af den medlemsstat, hvor de er udstedt. Sådanne dokumenter er kun gyldige, såfremt alle derpå angivne obligatoriske felter er udfyldt.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Hvis der rejses tvivl om dokumentets gyldighed eller om rigtigheden af de faktiske omstændigheder, som oplysningerne i dokumentet bygger på, anmoder institutionen i den medlemsstat, der modtager dokumentet, den udstedende institution om de fornødne uddybende forklaringer og evt. om, at dokumentet trækkes tilbage.

2.  Hvis der rejses tvivl om dokumentets gyldighed eller om rigtigheden af de faktiske omstændigheder, som oplysningerne i dokumentet bygger på, anmoder institutionen i den medlemsstat, der modtager dokumentet, den udstedende institution om de fornødne uddybende forklaringer og evt. om, at dokumentet trækkes tilbage.

a)  Ved modtagelsen af en sådan anmodning genovervejer den udstedende institution grundene til udstedelsen af dokumentet og trækker det, om nødvendigt, tilbage eller berigtiger det senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. Konstateres der et uafviselig tilfælde af svig begået af ansøgeren af dokumentet, trækker den udstedende institution dokumentet tilbage eller berigtiger det omgående og med tilbagevirkende kraft.

a)  Ved modtagelsen af en sådan anmodning genovervejer den udstedende institution grundene til udstedelsen af dokumentet og trækker det, om nødvendigt, tilbage eller berigtiger det senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. Konstateres der et uafviselig tilfælde af svig begået af ansøgeren af dokumentet, trækker den udstedende institution dokumentet tilbage eller berigtiger det omgående og med tilbagevirkende kraft.

b)  Er den udstedende institution efter at have genovervejet grundene til udstedelsen af dokumentet ikke i stand til at opdage eventuelle fejl, fremsender den al dokumentation til den anmodende institution senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. I hastetilfælde, hvor årsagerne til sagens hastende karakter har været klart angivet i anmodningen, skal dette ske senest to arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, uanset om den udstedende institution har afsluttet sine overvejelser i henhold til litra a) ovenfor.

b)  Er den udstedende institution efter at have genovervejet grundene til udstedelsen af dokumentet ikke i stand til at opdage eventuelle fejl, fremsender den al dokumentation til den anmodende institution senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. I sager, der haster for at sikre beskyttelsen af den pågældende persons rettigheder, skal dette ske senest to arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, uanset om den udstedende institution har afsluttet sine overvejelser i henhold til litra a) ovenfor.

c)  Har den anmodende institution modtaget dokumentation herfor, og hersker der fortsat tvivl om et dokuments gyldighed eller om nøjagtigheden af de forhold, som oplysningerne i dokumentet bygger på, om hvorvidt de oplysninger, på grundlag af hvilke dokumentet blev udstedt, er korrekte, kan den forelægge beviser i den henseende og indgive en yderligere anmodning om præcisering og, i givet fald, om den udstedende institutions tilbagetrækning af det pågældende dokument i overensstemmelse med ovenfor anførte procedure og tidsfrister."

c)  Har den anmodende institution modtaget dokumentation herfor, og hersker der fortsat tvivl om et dokuments gyldighed eller om nøjagtigheden af de forhold, som oplysningerne i dokumentet bygger på, om hvorvidt de oplysninger, på grundlag af hvilke dokumentet blev udstedt, er korrekte, forelægger den beviser i den henseende og indgive en yderligere anmodning om præcisering og, i givet fald, om den udstedende institutions tilbagetrækning af det pågældende dokument i overensstemmelse med ovenfor anførte procedure og tidsfrister.

 

ca)  Hvis den udstedende institution ikke svarer inden for den gældende frist, der er indeholdt i litra b), og hvis der er tvivl om gyldigheden af et personbåret dokument, som bekræfter, hvilken lovgivning om social sikring, der finder anvendelse for indehaveren, eller om rigtigheden af de faktiske omstændigheder, som oplysningerne i dokumentet bygger på, underretter den anmodende institution den udstedende institution om denne situation og kan anmode om et indskud svarende til det bidrag, som den medlemsstat, hvor aktiviteten udøves, ville modtage i overensstemmelse med artikel 73, stk. 3, hvis lovgivningen i sidstnævnte var gældende. Dette indskud tilbageføres til den første medlemsstat, hvis det fastslås, at den berørte person er omfattet af lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Hvis det fastslås, at en berørt person er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, hvor aktiviteten udøves, skal det indskud, der er overført til denne medlemsstat, tages i betragtning i forbindelse med afregningen af bidrag i henhold til artikel 73, stk. 3.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 5 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

7a.  Artikel 5, stk. 4, affattes således:

4.  Hvis de berørte institutioner ikke når til enighed, kan sagen forelægges for Den Administrative Kommission af de kompetente myndigheder tidligst en måned efter datoen for forelæggelsen af anmodningen fra den institution, der modtog dokumentet. Den Administrative Kommission skal søge at forlige synspunkterne inden for seks måneder efter den dato, hvor den fik sagen forelagt.

4.  Hvis de berørte institutioner ikke når til enighed, kan sagen af de kompetente myndigheder forelægges for Den Administrative Kommission. Den Administrative Kommission skal søge at forlige synspunkterne inden for tre måneder efter den dato, hvor den fik sagen forelagt. De berørte kompetente myndigheder og institutioner træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at anvende en sådan afgørelse fra Den Administrative Kommission, uden at dette berører de pågældende myndigheders, institutioners eller enkeltpersoners ret til at benytte sig af de procedurer og domstole, der er fastsat i medlemsstaternes lovgivning, i denne forordning eller i traktaterne.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  I artikel 5 indsættes følgende som stk. 4a:

 

"4a.   Uanset stk. 1-4 gælder det, at har en anmodende institution på grundlag af en retlig undersøgelse indhentet dokumentation for, at et dokument, som bekræfter, hvilken lovgivning om social sikring der finder anvendelse for indehaveren, eller som bekræfter rigtigheden af de faktiske omstændigheder, som oplysningerne i dokumentet bygger på, er opnået som følge af svig, anmoder den den udstedende institution om at trække dette dokument tilbage eller om at berigtige det inden for en frist på 25 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. Den udstedende institution trækker dokumentet tilbage eller berigtiger det med tilbagevirkende kraft. Såfremt den udstedende institution ikke trækker det pågældende dokument tilbage eller berigtiger det i overensstemmelse med første afsnit, kan den anmodende institution anmode en national domstol om at afgøre, om det pågældende dokument kan lades ude af betragtning på grundlag af svig. "

Begrundelse

.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 6 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

7c.  Artikel 6, stk. 3, affattes således:

3.   Hvis de berørte institutioner eller myndigheder ikke når til enighed, kan sagen forelægges for Den Administrative Kommission af de kompetente myndigheder tidligst en måned efter den dato, hvor uenigheden som nævnt i stk. 1 eller 2 opstod. Den Administrative Kommission forsøger at forlige synspunkterne inden for seks måneder efter den dato, hvor den fik sagen forelagt.

"3.   Hvis de berørte institutioner eller myndigheder ikke når til enighed inden for tre måneder efter den dato, hvor uenigheden opstod, forelægges sagen for Den Administrative Kommission af de kompetente myndigheder tidligst en måned efter den dato, hvor uenigheden som nævnt i stk. 1 eller 2 opstod. Den Administrative Kommission forsøger at forlige synspunkterne inden for seks måneder efter den dato, hvor den fik sagen forelagt."

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7d.  I artikel 7 indsættes følgende stykke:

 

"1a.   Den foreløbige beregning af en ydelse eller et bidrag som omhandlet i stk. 1 foretages senest en måned efter indgivelse af anmodningen fra den pågældende”.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 11 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

7e.  Artikel 11, stk. 1, affattes således:

1.   Hvis der er uenighed mellem institutioner i to eller flere medlemsstater om fastsættelse af bopælen for en person, der er omfattet af grundforordningen, fastsætter de pågældende institutioner ved fælles aftale, hvor den pågældende persons interessecenter er, på grundlag af en samlet vurdering af alle tilgængelige oplysninger om relevante forhold, der i givet fald bl.a. kan omfatte:

"1.  Hvis der er uenighed mellem institutioner i to eller flere medlemsstater om fastsættelse af bopælen for en person, der er omfattet af grundforordningen, fastsætter de pågældende institutioner senest tre måneder efter uenigheden opstod ved fælles aftale, hvor den pågældende persons interessecenter er, på grundlag af en samlet vurdering af alle tilgængelige oplysninger om relevante forhold, der i givet fald bl.a. kan omfatte:"

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 14 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved anvendelsen af artikel 12, stk. 1, i grundforordningen omfatter en person, der har lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for en arbejdsgiver, som normalt udøver sin virksomhed i denne medlemsstat, og som af denne arbejdsgiver udstationeres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udvekslingen af tjenesteydelser eller udsendes af denne arbejdsgiver til en anden medlemsstat, også en person, som ansættes med henblik på at blive udstationeret eller udsendt til en anden medlemsstat, forudsat at den pågældende person umiddelbart inden påbegyndelsen af ansættelsen allerede er omfattet af lovgivningen i den udsendende medlemsstat i henhold til grundforordningens afsnit II.

1.  Ved anvendelsen af artikel 12, stk. 1, i grundforordningen omfatter en person, der har lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for en arbejdsgiver, som normalt udøver sin virksomhed i denne medlemsstat, og som af denne arbejdsgiver udsendes til en anden medlemsstat, også en person, som ansættes med henblik på at blive udsendt til en anden medlemsstat, forudsat at den pågældende person umiddelbart inden påbegyndelsen af ansættelsen allerede er omfattet af lovgivningen i den udsendende medlemsstat i henhold til grundforordningens afsnit II.

Begrundelse

Dette ændringsforslag integrerer de kriterier, der er udviklet for at definere væsentlig aktivitet i direktiv 2014/67/EU.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 14 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 2 affattes således:

2. Ved anvendelsen af artikel 12, stk. 1, i grundforordningen henviser ordene »som normalt udøver sin virksomhed i denne medlemsstat« til en arbejdsgiver, der normalt udøver omfattende virksomhed, der ikke blot er intern forvaltning, i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret, idet der tages hensyn til alle kriterier, der karakteriserer den virksomhed, der udøves af den pågældende virksomhed. De relevante kriterier skal tilpasses hver enkelt arbejdsgivers særlige karakteristika og det reelle indhold af den virksomhed, der udøves."

"2.  Ved anvendelsen af artikel 12, stk. 1, i grundforordningen henviser ordene »som normalt udøver sin virksomhed i denne medlemsstat« til en arbejdsgiver, der normalt udøver omfattende virksomhed. For at fastslå, hvorvidt en virksomhed reelt udøver omfattende virksomhed, der ikke blot er intern forvaltning og/eller administrative aktiviteter, foretager de kompetente myndigheder en samlet bedømmelse af alle faktuelle elementer, der kendetegner de aktiviteter, som en virksomhed set over en længere periode udøver i etableringsmedlemsstaten. Disse elementer kan navnlig omfatte:

 

a)  det sted, hvor virksomheden har hjemsted, og hvor dennes administration er placeret, hvor den benytter kontorer, betaler skat og socialsikringsbidrag og, hvor dette er relevant, i overensstemmelse med national lovgivning har tilladelse til at udøve et erhverv eller er optaget i handelskamre eller faglige organisationer

 

b)  det sted, hvor arbejdstagerne ansættes, og hvorfra de udstationeres

 

c)  den lovgivning, der finder anvendelse på de kontrakter, som virksomheden indgår dels med sine arbejdstagere, dels med sine kunder

 

d)  det sted, hvor virksomheden udøver sine vigtigste forretningsaktiviteter, og hvor den beskæftiger administrativt personale

 

e)  antallet af udførte kontrakter og/eller størrelsen af omsætningen i etableringsmedlemsstaten under hensyntagen til den specifikke situation for bl.a. nyetablerede virksomheder og SMV'er."

Begrundelse

Dette ændringsforslag integrerer de kriterier, der er udviklet for at definere væsentlig aktivitet i direktiv 2014/67/EF.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra a b (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 14 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  Stk. 3 affattes således:

3. Ved anvendelsen af artikel 12, stk. 2, i grundforordningen forstås ved »en person, der normalt udøver selvstændig virksomhed« en person, der sædvanligvis udøver omfattende virksomhed på den medlemsstats område, hvor vedkommende er etableret. Vedkommende skal navnlig have udøvet sin virksomhed i nogen tid forud for den dato, hvor han ønsker at drage fordel af bestemmelserne i den nævnte artikel, og under enhver periode med midlertidig virksomhed i en anden medlemsstat skal vedkommende fortsat opfylde betingelserne for at udøve sin virksomhed i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret, for at virksomheden kan fortsættes, når vedkommende vender tilbage.

"3. Ved anvendelsen af artikel 12, stk. 2, i grundforordningen forstås ved »en person, der normalt udøver selvstændig virksomhed« en person, der sædvanligvis udøver omfattende virksomhed på den medlemsstats område, hvor vedkommende er etableret. Vedkommende skal navnlig have udøvet tilstrækkelig virksomhed i nogen tid forud for den dato, hvor han ønsker at drage fordel af bestemmelserne i den nævnte artikel, og under enhver periode med midlertidig virksomhed i en anden medlemsstat skal vedkommende fortsat opfylde betingelserne for at udøve sin virksomhed i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret, for at virksomheden kan fortsættes, når vedkommende vender tilbage."

Begrundelse

Dette ændringsforslag integrerer de kriterier, der er udviklet for at definere væsentlig aktivitet i direktiv 2014/67/EF.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra a c (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac)  Følgende stykke indsættes efter stk. 4:

 

"4a.  Med henblik på anvendelsen af grundforordningens artikel 12, stk. 1, litra c), og artikel 12, stk. 2, litra c), forstås ved "forretningsrejse" en midlertidig aktivitet knyttet til arbejdsgiverens forretningsmæssige interesser, bortset fra levering af tjenesteydelser eller levering af varer, såsom deltagelse i interne og eksterne forretningsmøder, deltagelse i konferencer og seminarer, forhandling af forretningsaftaler, udførelse af salgs- eller markedsføringsaktiviteter, gennemførelse af revisioner internt eller hos kunder, undersøgelse af forretningsmuligheder eller deltagelse i uddannelsesforløb."

Begrundelse

Dette ændringsforslag integrerer de kriterier, der er udviklet for at definere væsentlig aktivitet i direktiv 2014/67/EF.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 14 – stk. 8 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Følgende stykke indsættes efter stk. 8:

 

"8a.  Med henblik på anvendelsen af grundforordningens artikel 13, stk. 1, litra b), bestemmes den største andel af vedkommendes arbejdsaktiviteter ved at sammenligne det gennemsnitlige antal ugentlige timer, der arbejdes i hver medlemsstat, hvor personen udøver en aktivitet."

Begrundelse

Dette ændringsforslag integrerer de kriterier, der er udviklet for at definere væsentlig aktivitet i direktiv 2014/67/EF.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra b b (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 14 – stk. 10

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bb)  Stk. 10 affattes således:

10.  Når det skal afgøres, hvilken lovgivning der finder anvendelse i henhold til stk. 8 og 9, tager de berørte institutioner den forventede situation i de næstfølgende 12 kalendermåneder i betragtning.

"10.  Fastsættelsen af, hvilken lovgivning der finder anvendelse jf. artikel 13 i grundforordningen, skal foretages for en periode på maksimalt 24 måneder. Efter denne periodes udløb skal det på ny vurderes, hvilken lovgivning der i lyset af medarbejderens situation finder anvendelse."

Begrundelse

Dette ændringsforslag integrerer de kriterier, der er udviklet for at definere væsentlig aktivitet i direktiv 2014/67/EF.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 15 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

8a.   Artikel 15, stk. 1, affattes således:

1. Hvor en person udøver sin aktivitet i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat i henhold til afsnit II i grundforordningen, underretter arbejdsgiveren eller den berørte person, hvis det drejer sig om en person, der ikke har lønnet beskæftigelse, den kompetente institution i den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse, om muligt på forhånd, jf. dog artikel 16 i gennemførelsesforordningen. Denne institution udsteder til den berørte person den attest, som er omhandlet i artikel 19, stk. 2, i gennemførelsesforordningen, og stiller straks oplysninger om, hvilken lovgivning der finder anvendelse på den pågældende person i henhold til artikel 11, stk. 3, litra b), eller artikel 12 i grundforordningen, til rådighed for den institution, der er udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor aktiviteten udøves."

"1.  Hvor en person udøver sin aktivitet i en anden medlemsstat eller i flere andre medlemsstater end den kompetente medlemsstat i henhold til afsnit II i grundforordningen, underretter arbejdsgiveren eller den berørte person, hvis det drejer sig om en person, der ikke har lønnet beskæftigelse, den kompetente institution i den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse, på forhånd, jf. dog artikel 16 i gennemførelsesforordningen. Denne institution stiller straks oplysninger om, hvilken lovgivning der finder anvendelse på den berørte person i henhold til artikel 11, stk. 3, litra b), artikel 12 eller artikel 13 i grundforordningen, til rådighed for den berørte person og den institution, der er udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor aktiviteten udøves."

 

 

 

1a.  Med henblik på anvendelsen af artikel 12 underretter arbejdsgiveren eller den berørte person, hvis det drejer sig om en person, der ikke har lønnet beskæftigelse, den kompetente institution i den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse, på forhånd.

 

Medmindre den pågældende aktivitet vedrører en forretningsrejse, skal den kompetente institution inden for en frist på 20 arbejdsdage efter denne underretning gøre følgende:

 

a)  vurdere, om betingelserne for fortsat anvendelse af lovgivningen i den pågældende medlemsstat er opfyldt

 

b)  udstede den attest, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, i gennemførelsesforordningen, til den pågældende person

 

c)  stille oplysninger om, hvilken lovgivning der finder anvendelse på den berørte arbejdstager eller den selvstændige erhvervsdrivende, jf. artikel 12 i grundforordningen, til rådighed for den institution, der er udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor aktiviteten udøves.

 

Efter anmodning fra den kompetente institution i den medlemsstat, hvor aktiviteten udøves, skal den underrettede kompetente institution meddele ikke blot resultaterne, men alle oplysninger om den vurdering, der er omhandlet i andet afsnit i litra a).

 

Hvis den underrettede kompetente institution ikke stiller denne vurdering til rådighed for institutionen i den medlemsstat, hvor den pågældende aktivitet udøves, skal det betale et dagligt gebyr svarende til de bidrag, som sidstnævnte ville modtage, hvis den lovgivning, der gælder for den underrettede kompetente institution, var gældende.

 

I forbindelse med den vurdering, der er omhandlet i andet afsnit i litra a), skal arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende forblive omfattet af den lovgivning, der er gældende i den underrettede kompetente institutions medlemsstat.

 

Hvis arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende efter den i andet afsnit i litra a), omhandlede vurdering anses for at være omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, hvor aktiviteten udøves, finder denne medlemsstats lovgivning anvendelse med tilbagevirkende kraft, og bidrag tilbagebetales og udbetales i overensstemmelse hermed."

 

 

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 15 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a.  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 15a

 

Levering af attestation

 

1.  For at sikre rettidig udlevering af de attester, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, gennemføres administrativt samarbejde og gensidig bistand med henblik på artikel 15, stk. 1, gennem informationssystemet for det indre marked (IMI), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/20121a.

 

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de attester, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, udstedes elektronisk til de berørte personer og til arbejdsgiverne.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1)."

Begrundelse

Indtil videre udsteder ikke alle medlemsstater PDA1-formularer elektronisk, og de videresender dem heller ikke til den modtagende medlemsstat rettidigt. Dette medfører forsinkelser, som er en byrde for de berørte borgere og arbejdsgivere. For at fremme fri bevægelighed og forbedre det samarbejdet på socialsikringsområdet bør medlemsstaterne udstede dokumentet elektronisk. For samarbejde bør medlemsstaterne anvende IMI, som er udviklet netop med henblik på at øge samarbejdet om grænseoverskridende forhold.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 16 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fastlægger denne institution, at en anden medlemsstats lovgivning finder anvendelse, sker det midlertidigt, og den underretter straks institutionen i den medlemsstat, som den mener er kompetent, om denne midlertidige afgørelse. Afgørelsen bliver endelig, senest to måneder efter at den institution, der er udpeget af den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder, er blevet underrettet herom, medmindre sidstnævnte institution underretter den førstnævnte institution og de pågældende personer om, at den endnu ikke kan godkende den midlertidige fastlæggelse, eller at den er uenig heri.

3.  Fastlægger denne institution, at en anden medlemsstats lovgivning finder anvendelse, sker det midlertidigt, og den underretter straks institutionen i den medlemsstat, som den mener er kompetent, om denne midlertidige afgørelse. Afgørelsen bliver endelig, senest to måneder efter at den institution, der er udpeget af den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder, er blevet underrettet herom, medmindre sidstnævnte institution underretter den førstnævnte institution og de pågældende personer og arbejdsgiveren om, at den endnu ikke kan godkende den midlertidige fastlæggelse, eller at den er uenig heri.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 16 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den kompetente institution i den medlemsstat, hvis lovgivning er fastlagt til at skulle anvendes midlertidigt eller endeligt, underretter straks den pågældende person eller dennes arbejdsgiver herom.

5.  Den kompetente institution i den medlemsstat, hvis lovgivning er fastlagt til at skulle anvendes midlertidigt eller endeligt, underretter straks den pågældende person og dennes arbejdsgiver herom.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 19 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Er det er nødvendigt for udøvelsen af lovgivende beføjelser på nationalt plan eller på EU-plan, udveksles der relevante oplysninger om rettigheder og forpligtelser i forbindelse med social sikring for de berørte personer direkte mellem de kompetente institutioner og arbejdstilsynene, indvandrings- eller skattemyndighederne i de berørte lande, og det kan omfatte behandling af personoplysninger til andre formål end udøvelse eller håndhævelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til grundforordningen og nærværende forordning, navnlig med henblik på at sikre overholdelsen af de relevante retlige forpligtelser inden for lovgivning om beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, indvandring og beskatning. De nærmere enkeltheder fastlægges ved afgørelse truffet af den administrative kommission.

4.  Er det er nødvendigt for udøvelsen af lovgivende beføjelser på nationalt plan eller på EU-plan, udveksles der relevante oplysninger om rettigheder og forpligtelser i forbindelse med social sikring for de berørte personer direkte mellem de kompetente institutioner og arbejdstilsynene, indvandrings- eller skattemyndighederne i de berørte lande, under behørig hensyntagen til privatlivets fred. Det kan omfatte behandling af personoplysninger til andre formål end udøvelse eller håndhævelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til grundforordningen og nærværende forordning med det ene formål at sikre overholdelsen af de relevante retlige forpligtelser inden for lovgivning om beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, indvandring og beskatning. De myndigheder, der er ansvarlige for socialsikringsoplysninger, skal underrette de registrerede om videregivelsen af disse oplysninger til en anden offentlig myndighed og om formålet/formålene med yderligere behandling, i overensstemmelse med princippet om rimelig behandling, der er fastlagt i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a og i artikel 5, litra l), punkt (a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 679/20161b. De myndigheder, som socialsikringsoplysningerne overføres til, skal underrette de registrerede om deres identitet, formålet/formålene med behandlingen og de kategorier af oplysninger, som er blevet behandlet i henhold til artikel 11, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 95/46/EF og artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 679/2016. De nærmere enkeltheder fastlægges ved afgørelse truffet af den administrative kommission.

 

_____________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 679/2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Begrundelse

I overensstemmelse med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 20 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

11a.  Artikel 20, stk. 1, affattes således:

1.   De relevante institutioner sender den kompetente institution i den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse på en person i henhold til afsnit II i grundforordningen, de nødvendige oplysninger til fastsættelse af den dato, fra hvilken denne lovgivning finder anvendelse, og de bidrag, som den pågældende og dennes arbejdsgiver(e) har pligt til at indbetale i henhold til denne lovgivning.

"1.   De relevante institutioner sender den kompetente institution i den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse på en person i henhold til afsnit II i grundforordningen, de nødvendige oplysninger til fastsættelse af den dato, fra hvilken denne lovgivning finder anvendelse, og de bidrag, som den pågældende og dennes arbejdsgiver(e) har pligt til at indbetale i henhold til denne lovgivning og til direktiv 96/71/EF til beregning af bidrag på grundlag af den udbetalte løn."

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 20a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12.  Efter artikel 20 indsættes følgende som artikel 20a:

udgår

"Artikel 20a

 

Beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter

 

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger den procedure, der skal følges for at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af grundforordningens artikel 12 og 13. Ved disse retsakter etableres der en standardprocedure, herunder også tidsfrister for

 

  udstedelsen, formatet og indholdet i forbindelse med et personbåret dokument, som bekræfter, hvilken lovgivning om social sikring der finder anvendelse for indehaveren

 

  fastlæggelsen af de situationer, hvor dokumentet udstedes

 

  de elementer, der skal undersøges inden dokumentets udstedelse

 

  tilbagetrækningen af dokumentet, når dets nøjagtighed og gyldighed bestrides af den kompetente institution i beskæftigelsesmedlemsstaten.

 

2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/201154.

 

3. Kommissionen bistås af den administrative kommission, der er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011."

 

_________________________________

 

54EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

 

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EF) nr. 987/2009

Afsnit III – kapitel 1 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ydelser ved sygdom og moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab, ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed

Ydelser ved sygdom, plejebehov af ubegrænset varighed, moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 22 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

13a.  Artikel 22, stk. 1, affattes således:

 

 

1.  De kompetente myndigheder eller institutioner sikrer, at alle nødvendige oplysninger om procedurer og betingelser for udredning af naturalydelser gøres tilgængelige for forsikringstagerne, når sådanne ydelser modtages i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor den kompetente institution er beliggende.

1.  De kompetente myndigheder eller institutioner sikrer, at alle nødvendige oplysninger om procedurer og betingelser for udredning af naturalydelser gøres tilgængelige for forsikringstagerne, når sådanne ydelser modtages i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor den kompetente institution er beliggende. For at lette koordineringen af plejeydelser af ubegrænset varighed stiller Kommissionen oplysninger til rådighed om, hvilken institution der er ansvarlig for hvilken type ydelse i hver medlemsstat.

 

 

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 23 – sidste punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14.  I slutningen af artikel 23 tilføjes følgende punktum:

udgår

"Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse på ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed."

 

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 23

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14a.  Artikel 23 affattes således;

Artikel 23

"Artikel 23

Bestemmelser om, hvilken ordning der skal finde anvendelse i tilfælde, hvor der er mere end én ordning i bopæls- eller opholdsmedlemsstaten

Bestemmelser om, hvilken ordning der skal finde anvendelse i tilfælde, hvor der er mere end én ordning i bopæls- eller opholdsmedlemsstaten

Såfremt lovgivningen i bopæls- eller opholdsmedlemsstaten omfatter mere end én forsikringsordning for sygdom, moderskab eller faderskab for mere end én kategori af forsikrede, er det lovgivningen vedrørende den almindelige ordning for arbejdstagere, der skal finde anvendelse i forbindelse med artikel 17, artikel 19, stk. 1, og artikel 20, 22, 24 og 26 i grundforordningen.

Såfremt lovgivningen i bopæls- eller opholdsmedlemsstaten omfatter mere end én forsikringsordning for sygdom, plejebehov af ubegrænset varighed, moderskab eller faderskab for mere end én kategori af forsikrede, er det lovgivningen vedrørende den almindelige ordning for arbejdstagere, der skal finde anvendelse i forbindelse med artikel 17, artikel 19, stk. 1, og artikel 20, 22, 24 og 26 i grundforordningen."

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 24 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15.  I artikel 24, stk. 3, ændres "og 26" til ", 26 og 35a".

udgår

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 25 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

15a.  Artikel 25, stk. 1, affattes således:

1.   Ved anvendelsen af artikel 19 i grundforordningen forelægger forsikringstageren behandleren i opholdsmedlemsstaten et dokument, der er udstedt af den kompetente institution, og hvoraf det fremgår, at vedkommende er berettiget til naturalydelser. Hvis forsikringstageren ikke er i besiddelse af et sådant dokument, retter opholdsstedets institution efter anmodning, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt, henvendelse til den kompetente institution for at fremskaffe et.

"1.  Ved anvendelsen af artikel 19 i grundforordningen forelægger forsikringstageren behandleren eller den person, der yder pleje af ubegrænset varighed i opholdsmedlemsstaten et dokument, der er udstedt af den kompetente institution, og hvoraf det fremgår, at vedkommende er berettiget til naturalydelser. Hvis forsikringstageren ikke er i besiddelse af et sådant dokument, retter opholdsstedets institution efter anmodning, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt, henvendelse til den kompetente institution for at fremskaffe et."

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 25 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

15b.  Artikel 25, stk. 3, affattes således:

3.  De naturalydelser, der er omhandlet i grundforordningens artikel 19, stk. 1, henviser til de naturalydelser, der tilkendes i opholdsmedlemsstaten i henhold til dennes lovgivning, og som bliver nødvendige af lægelige grunde for at forhindre, at forsikringstageren, inden det planlagte opholds ophør, bliver tvunget til at vende tilbage til den kompetente medlemsstat for dér at modtage den nødvendige behandling.

"3.  De naturalydelser, der er omhandlet i grundforordningens artikel 19, stk. 1, henviser til de naturalydelser, der leveres i opholdsmedlemsstaten i henhold til dennes lovgivning, og som bliver nødvendige af lægelige grunde eller pga. behov for pleje af ubegrænset varighed for at forhindre, at forsikringstageren, inden det planlagte opholds ophør, bliver tvunget til at vende tilbage til den kompetente medlemsstat for dér at modtage den nødvendige behandling eller pleje af ubegrænset varighed."

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 26

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

15c.  Artikel 26 affattes således:

Artikel 26

"Artikel 26

Planlagte behandlinger

Planlagte behandlinger

A. Procedure for forhåndstilladelse

A. Procedure for forhåndstilladelse

1.  Ved anvendelsen af artikel 20, stk. 1, i grundforordningen forelægger forsikringstageren opholdsstedets institution et dokument udstedt af den kompetente institution. Ved anvendelsen af denne artikel er den kompetente institution den institution, som afholder udgifterne ved den planlagte behandling; i de tilfælde, der er nævnt i artikel 20, stk. 4, og artikel 27, stk. 5, i grundforordningen, hvor de naturalydelser, der tilkendes i bopælsmedlemsstaten, refunderes på grundlag af faste beløb, er den kompetente institution bopælsstedets institution.

1.  Ved anvendelsen af artikel 20, stk. 1, i grundforordningen forelægger forsikringstageren et dokument udstedt af den kompetente institution til opholdsstedets institution. I denne artikel forstås ved den kompetente institution den institution, der bærer omkostningerne ved den planlagte behandling eller pleje af ubegrænset varighed; i de tilfælde, der er nævnt i artikel 20, stk. 4, og artikel 27, stk. 5, i grundforordningen, hvor de naturalydelser, der tilkendes i bopælsmedlemsstaten, refunderes på grundlag af faste beløb, er den kompetente institution bopælsstedets institution.

2.  Hvis en forsikringstager ikke har bopæl i den kompetente medlemsstat, anmoder vedkommende om tilladelse fra bopælsstedets institution, som fremsender den til den kompetente institution med det samme.

I dette tilfælde attesterer bopælsstedets institution i en erklæring, om betingelserne i artikel 20, stk. 2, andet punktum, i grundforordningen er opfyldt i bopælsmedlemsstaten.

Den kompetente institution kan kun nægte at give den ønskede tilladelse, hvis betingelserne i artikel 20, stk. 2, andet punktum, i grundforordningen ikke er opfyldt i forsikringstagerens bopælsmedlemsstat ifølge en vurdering foretaget af bopælsstedets institution, eller hvis den samme behandling kan gives i den kompetente medlemsstat inden for en frist, der er lægeligt forsvarlig under hensyn til den pågældendes aktuelle helbredstilstand og udsigterne for sygdommens udvikling.

Den kompetente institution underretter bopælsstedets institution om sin beslutning.

Hvis der ikke er svaret inden for de frister, der er fastsat i den nationale lovgivning, anses tilladelsen for at være givet af den kompetente institution.

2.  Hvis en forsikringstager ikke har bopæl i den kompetente medlemsstat, anmoder vedkommende om tilladelse fra bopælsstedets institution, som fremsender den til den kompetente institution med det samme. I dette tilfælde attesterer bopælsstedets institution i en erklæring, om betingelserne i artikel 20, stk. 2, andet punktum, i grundforordningen er opfyldt i bopælsmedlemsstaten. Den kompetente institution kan kun nægte at give den ønskede tilladelse, hvis betingelserne i artikel 20, stk. 2, andet punktum, i grundforordningen ikke er opfyldt i forsikringstagerens bopælsmedlemsstat ifølge en vurdering foretaget af bopælsstedets institution, eller hvis den samme behandling eller pleje af ubegrænset varighed kan gives i den kompetente medlemsstat inden for en frist, der er lægeligt forsvarlig, eller på grundlag af et plejebehov af ubegrænset varighed under hensyn til den pågældendes aktuelle helbredstilstand eller af plejebehov og udsigterne for sygdommens udvikling. Den kompetente institution underretter bopælsstedets institution om sin beslutning. Hvis der ikke er svaret inden for de frister, der er fastsat i den nationale lovgivning, anses tilladelsen for at være givet af den kompetente institution.

3.  Hvis en forsikringstager, der ikke har bopæl i den kompetente medlemsstat, har brug for akut, livsvigtig behandling, og tilladelsen ikke kan nægtes i henhold til artikel 20, stk. 2, andet punktum, i grundforordningen, gives tilladelsen af bopælsstedets institution på vegne af den kompetente institution, der straks underrettes af bopælsstedets institution. Den kompetente institution skal godtage de konstateringer og behandlingsmuligheder, som er opstillet af læger, der er godkendt af den institution på bopælsstedet, der giver tilladelsen, vedrørende nødvendigheden af en akut, livsvigtig behandling.

3.  Hvis en forsikringstager, der ikke har bopæl i den kompetente medlemsstat, har brug for akut, livsvigtig behandling, og tilladelsen ikke kan nægtes i henhold til artikel 20, stk. 2, andet punktum, i grundforordningen, gives tilladelsen af bopælsstedets institution på vegne af den kompetente institution, der straks underrettes af bopælsstedets institution. Den kompetente institution skal godtage de konstateringer og behandlingsmuligheder, som er opstillet af læger, der er godkendt af den institution på bopælsstedet, der giver tilladelsen, vedrørende nødvendigheden af en akut, livsvigtig behandling.

4.  Den kompetente institution bevarer retten til når som helst under proceduren for bevilling af tilladelse at lade forsikringstageren undersøge af en af den selv udpeget læge i opholds- eller bopælsmedlemsstaten.

4.  Den kompetente institution bevarer retten til når som helst under proceduren for bevilling af tilladelse at lade forsikringstageren undersøge af en af den selv udpeget læge eller ekspert i tilfælde af plejebehov af ubegrænset varighed i opholds- eller bopælsmedlemsstaten.

5.  Opholdsstedets institution underretter, uden dermed at foregribe en afgørelse om tilladelse, den kompetente institution, hvis det viser sig, at det lægeligt set er hensigtsmæssigt at supplere den behandling, der er omfattet af den eksisterende tilladelse.

5.  Opholdsstedets institution underretter, uden dermed at foregribe en afgørelse om tilladelse, den kompetente institution, hvis det viser sig, at det af medicinske grunde eller på grundlag af plejebehov er hensigtsmæssigt at supplere den behandling, der er omfattet af den eksisterende tilladelse.

B.  Overtagelse af udgifter til naturalydelser, som afholdes af forsikringstageren

B.  Overtagelse af udgifter til naturalydelser, som afholdes af forsikringstageren

6.  Artikel 25, stk. 4 og 5, i gennemførelsesforordningen finder tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 7.

6.  Artikel 25, stk. 4 og 5, i gennemførelsesforordningen finder tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 7.

7.  Hvis forsikringstageren faktisk helt eller delvist har afholdt udgifterne eller en del af udgifterne til den tilladte lægebehandling selv, og de udgifter, som den kompetente institution har pligt til at refundere opholdsstedets institution eller forsikringstageren i overensstemmelse med stk. 6, (de faktiske udgifter), er lavere end de udgifter, som den skulle påtage sig for samme behandling i den kompetente medlemsstat (de fiktive udgifter), refunderer den kompetente institution på anmodning udgifterne til den behandling, som forsikringstageren har afholdt, indtil det beløb, med hvilket de fiktive udgifter overstiger de faktiske udgifte Refusionsbeløbet må dog ikke overstige de udgifter, som forsikringstageren faktisk har afholdt, og kan tage hensyn til det beløb, som forsikringstageren skulle have betalt, hvis behandlingen var ydet i den kompetente medlemsstat.

 

7.  Hvis forsikringstageren faktisk helt eller delvist har afholdt udgifterne eller en del af udgifterne til den tilladte lægebehandling selv, og de udgifter, som den kompetente institution har pligt til at refundere opholdsstedets institution eller forsikringstageren i overensstemmelse med stk. 6, (de faktiske udgifter), er lavere end de udgifter, som den skulle påtage sig for samme behandling i den kompetente medlemsstat (de fiktive udgifter), refunderer den kompetente institution på anmodning udgifterne til den behandling, som forsikringstageren har afholdt, indtil det beløb, med hvilket de fiktive udgifter overstiger de faktiske udgifter. Refusionsbeløbet må dog ikke overstige de udgifter, som forsikringstageren faktisk har afholdt, og kan tage hensyn til det beløb, som forsikringstageren skulle have betalt, hvis behandlingen var ydet i den kompetente medlemsstat.

C. Overtagelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med planlagt behandling

C.  Overtagelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med planlagt behandling

8.  Når den kompetente institutions nationale lovgivning giver mulighed for refusion af de rejse- og opholdsudgifter, der ikke kan adskilles fra behandlingen af forsikringstageren, overtager denne institution sådanne udgifter for den pågældende og om nødvendigt for en person, der skal ledsage den pågældende, når der er givet tilladelse til behandling i en anden medlemsstat.

8.  Når den kompetente institutions nationale lovgivning giver mulighed for refusion af de rejse- og opholdsudgifter, der ikke kan adskilles fra behandlingen af forsikringstageren, overtager denne institution sådanne udgifter for den pågældende og om nødvendigt for en person, der skal ledsage den pågældende, når der er givet tilladelse til behandling i en anden medlemsstat.

D. Familiemedlemmer

D.  Familiemedlemmer

9.  Stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på en forsikringstagers familiemedlemmer.

9.  Stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på en forsikringstagers familiemedlemmer."

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 28 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16.  I artikel 28, stk. 1, efter "i henhold til grundforordningens artikel 21, stk. 1", tilføjes "i overensstemmelse med artikel 35a".

udgår

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 1 – overskrift og stk. 1 og stk.2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17.  I artikel 31 foretages følgende ændringer:

udgår

c)  Titlen affattes således:

 

"Anvendelse af artikel 35b i grundforordningen"

 

d)  I stk. 1 ændres "artikel 34" til "artikel 35b".

 

e)  I stk. 2 ændres "artikel 34, stk. 2" til "artikel 35a, stk. 2".

 

Begrundelse

Artikel 35b udgår.

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 32 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

17a.  Artikel 32, stk. 1, affattes således:

1.  Når en person eller en gruppe af personer efter anmodning fritages fra lovpligtig sygeforsikring, og sådanne personer derfor ikke er omfattet af en sygeforsikringsordning, som grundforordningen finder anvendelse på, bliver en anden medlemsstats institution ikke, blot på grund af denne fritagelse, ansvarlig for at afholde omkostningerne ved de naturalydelser eller kontantydelser, som sådanne personer eller et medlem af deres familie modtager i henhold til afsnit III, kapitel I, i grundforordningen.

"1.  Når en person eller en gruppe af personer efter anmodning fritages fra lovpligtig sygeforsikring eller forsikring ved plejebehov af ubegrænset varighed, og sådanne personer derfor ikke er omfattet af en sygeforsikringsordning eller en forsikringsordning ved plejebehov af ubegrænset varighed, som grundforordningen finder anvendelse på, bliver en anden medlemsstats institution ikke, blot på grund af denne fritagelse, ansvarlig for at afholde omkostningerne ved de natural- eller kontantydelser, som sådanne personer eller et medlem af deres familie modtager i henhold til afsnit III, kapitel I, i grundforordningen."

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 32 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18.  I artikel 32 indsættes efter stk. 3 følgende som stk. 4:

udgår

"4.  Denne artikel finder tilsvarende anvendelse på ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed."

 

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 55 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21.  I artikel 55, stk. 7, ændres "65a, stk. 3" til "artikel 64a og artikel 65a, stk. 3".

udgår

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 55a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22.  Efter artikel 55 indsættes følgende som artikel 55 a:

udgår

"Artikel 55a

 

Forpligtelse, der påhviler arbejdsformidlingen i den medlemsstat, hvor den seneste forsikringsperiode er tilbagelagt

 

I den situation, der er omhandlet i grundforordningens artikel 61, stk. 2, sender institutionen i den medlemsstat, hvor den seneste forsikringsperiode er tilbagelagt, straks et dokument til den kompetente institution i den medlemsstat, hvor den tidligere forsikring er optjent, indeholdende: datoen for, hvornår den pågældende var blevet arbejdsløs, forsikringsperioden, beskæftigelsesperioden eller perioden med selvstændig virksomhed, der er tilbagelagt efter den pågældende stats lovgivning, de relevante omstændigheder i forbindelse med arbejdsløsheden, der kan berøre retten til ydelser, datoen for registreringen som arbejdsløs og dennes adresse."

 

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 24

Forordning (EF) nr. 987/2009

Overskrift VI – kapitel I – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24.  Afsnit IV, kapitel 1, overskriften, affattes således:

udgår

"KAPITEL I

 

Refusion af udgifter til ydelser i henhold til artikel 35, 35c og artikel 41 i grundforordningen"

 

Begrundelse

Ingen ændring af titel nødvendig eftersom artikel 35c er blevet slettet (LTC)

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 65 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den gennemsnitlige årlige udgift pr. person i de forskellige alderskategorier for et bestemt år indberettes til revisionsudvalget senest ved udgangen af det andet år efter det år, som udgifterne vedrører.

1.  Den gennemsnitlige årlige udgift pr. person i de forskellige alderskategorier for et bestemt år indberettes til revisionsudvalget senest ved udgangen af det andet år efter det år, som udgifterne vedrører, med sygdom angivet særskilt fra naturalydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed.

Begrundelse

Udgifterne til sygdom og naturalydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed bør angives separat inden for beregningen af ​​årlige gennemsnitlige omkostninger, således at debitorstaten lettere kan opdele omkostningerne.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 66 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26a.  Artikel 66, stk. 2, affattes således:

2.  Refusionerne mellem medlemsstaternes institutioner, jf. artikel 35 og 41 i grundforordningen, sker via forbindelsesorganet. Der kan etableres et separat forbindelsesorgan for refusioner i henhold til artikel 35 og artikel 41 i grundforordningen.

"2.  Refusionerne mellem medlemsstaternes institutioner, jf. artikel 35 og 41 i grundforordningen, sker via forbindelsesorganet. Der kan etableres et separat kontaktorgan for refusioner i henhold til artikel 35 og 41 i grundforordningen. Gensidige krav skal modregnes mellem forbindelsesorganerne. Den Administrative Kommission fastlægger detaljerede ordninger for en sådan modregning. "

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=DA)

Begrundelse

For at opretholde tilliden til princippet om loyalt samarbejde og for at sikre budgettets økonomiske levedygtighed, som kræves af socialsikringsinstitutionerne, bør muligheden for modregning indføres. Antallet af betalingstransaktioner ville blive reduceret, da kun de overskydende beløb ville blive betalt i udlandet.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 67

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26b.  Artikel 67 affattes således:

Artikel 67

"Artikel 67

Frister for forelæggelse og betaling af fordringer

Frister for forelæggelse og betaling af fordringer

1.   Fordringer på grundlag af de faktiske udgifter skal forelægges forbindelsesorganet i debitormedlemsstaten senest 12 måneder efter udgangen af det kalenderhalvår, hvor disse fordringer blev registreret i kreditorinstitutionens regnskaber.

1.  Fordringer på grundlag af de faktiske udgifter skal forelægges forbindelsesorganet i debitormedlemsstaten senest 12 måneder efter udgangen af det kalenderhalvår, hvor disse fordringer blev registreret i kreditorinstitutionens regnskaber. Fordringerne skal betales senest seks måneder efter, at de er blevet forelagt forbindelsesorganet.

2.  Fordringer på grundlag af faste beløb vedrørende et kalenderår skal forelægges forbindelsesorganet i debitormedlemsstaten senest 12 måneder efter den måned, hvor de gennemsnitlige udgifter for det pågældende år blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. De i artikel 64, stk. 4, i gennemførelsesforordningen nævnte fortegnelser skal forelægges senest ved udgangen af det år, der følger efter referenceåret.

2.  Fordringer på grundlag af faste beløb vedrørende et kalenderår skal forelægges forbindelsesorganet i debitormedlemsstaten senest 12 måneder efter den måned, hvor de gennemsnitlige udgifter for det pågældende år blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. De i artikel 64, stk. 4, i gennemførelsesforordningen nævnte fortegnelser skal forelægges senest ved udgangen af det år, der følger efter referenceåret.

3.  I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 5, andet afsnit, i gennemførelsesforordningen, indledes den frist, der anført i denne artikels stk. 1 og 2, først, når det er fastlagt, hvilken institution der er den kompetente.

3.  Den periode, der er omhandlet i stk. 1 og 2, løber først fra det tidspunkt, hvor kreditorinstitutionen får kendskab til debitorinstitutionens fordring. Fordringer kan forelægges for ydelsesperioder, der ikke overstiger de foregående fem kalenderår. Forelæggelsen af ​​fordringer på debitormedlemsstatens forbindelsesorgan er afgørende.

4.  Fordringer, der indgives efter fristerne i stk. 1 og 2, tages ikke i betragtning

4.  Fordringer, der indgives efter fristerne i stk. 1 og 2, tages ikke i betragtning

5.  Fordringer betales til forbindelsesorganet i kreditormedlemsstaten, jf. artikel 66 i gennemførelsesforordningen, af debitorinstitutionen inden 18 måneder efter udgangen af den måned, hvor de blev fremsat til forbindelsesorganet i debitormedlemsstaten. Dette gælder ikke for fordringer, som debitorinstitutionen har afvist af relevante grunde inden for denne periode.

5.  Fordringer betales til forbindelsesorganet i kreditormedlemsstaten, jf. artikel 66 i gennemførelsesforordningen, af debitorinstitutionen inden 12 måneder efter udgangen af den måned, hvor de blev fremsat til forbindelsesorganet i debitormedlemsstaten. Dette gælder ikke for fordringer, som debitorinstitutionen har afvist af relevante grunde inden for denne periode. Kreditormedlemsstatens forbindelsesorgan svarer på et sådant afslag inden for 12 måneder efter udgangen af ​​den måned, hvor afvisningen blev modtaget. I mangel af et sådant svar anses afslaget for at være accepteret.

6.  Indsigelser vedrørende en fordring skal afklares senest 36 måneder efter den måned, hvor fordringen blev forelagt.

6.  Indsigelser vedrørende en fordring skal afklares senest 36 måneder efter den måned, hvor fordringen blev forelagt.

7.  Revisionsudvalget fremmer den endelige afslutning af regnskaberne i tilfælde, hvor der ikke kan findes en afgørelse inden for den periode, der er anført i stk. 6, og afgiver efter begrundet begæring fra en af parterne udtalelse om en tvist senest seks måneder efter den måned, hvor sagen blev rejst over for udvalget.

7.  Revisionsudvalget fremmer den endelige afslutning af regnskaberne i tilfælde, hvor der ikke kan findes en afgørelse inden for den periode, der er anført i stk. 6, og afgiver efter begrundet begæring fra en af parterne udtalelse om en tvist senest ni måneder efter den måned, hvor sagen blev rejst over for udvalget. Revisionsudvalget modtager anmodningen senest ni måneder efter udløbet af den i stk. 6 fastsatte frist. "

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 68 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26c.  Artikel 68, stk. 2, affattes således:

2.  Renterne beregnes på grundlag af Den Europæiske Centralbanks referencesats for primære markedsoperationer. Den referencesats, der skal anvendes, er den, der er gældende på den første dag i den måned, hvor betalingen forfalder.

2.  Renterne beregnes på grundlag af Den Europæiske Centralbanks referencesats for primære markedsoperationer plus 8 procentpoint. Den referencesats, der skal anvendes, er den, der er gældende på den første dag i den måned, hvor betalingen forfalder.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 70

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

27.  Artikel 70 udgår.

udgår

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 73 – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis de foreløbigt betalte bidrag overstiger det beløb, som den juridiske og/eller fysiske person skylder den institution, der fastslås som kompetent, tilbagebetaler den institution, der har modtaget bidrag uberettiget, det overskydende beløb til den pågældende juridiske og/eller fysiske person.

Hvis de foreløbigt betalte bidrag overstiger det beløb, som den juridiske og/eller fysiske person skylder den institution, der fastslås som kompetent, tilbagebetaler den institution, der har modtaget bidrag uberettiget, det overskydende beløb til den pågældende juridiske og/eller fysiske person i overensstemmelse med national lovgivning.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 73 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Findes der frister i national lovgivning, er det ikke en gyldig grund til afslag på betaling af fordringer mellem institutioner i henhold til denne artikel.

4.  Findes der frister i national lovgivning og ansøgningsprocedurer er det ikke en gyldig grund til afslag på betaling af fordringer mellem institutioner i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 29

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 75 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.   Den medlemsstat, hvor den person, der er berørt af tilbagebetalingen af ​​de sociale sikringsbidrag, i øjeblikket opholder sig eller er bosiddende, underretter den medlemsstat, hvorfra tilbagebetalingen skal gennemføres, om resultatet af tilbagebetalingen inden for 25 dage.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 76 – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Den bistandssøgte part skal bekræfte modtagelsen af ​​anmodningen hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 15 kalenderdage efter modtagelsen.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 31 – litra b (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 77 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Den bistandssøgte part skal bekræfte modtagelsen af ​​anmodningen hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 15 kalenderdage efter modtagelsen.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 32 – litra d

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 78 – stk. 6 a, 6 b og 6 c (nye)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Hvis der i den bistandssøgte medlemsstat anvendes en anden valuta end den, der anvendes i den bistandssøgende medlemsstat, skal den bistandssøgende myndighed udtrykke størrelsen på det krav, der skal inddrives, i begge valutaer.

 

6b.  I forbindelse med bistand til inddrivelse anvendes den sidste valutakurs, der er offentliggjort af Den Europæiske Centralbank, inden anmodningen sendes.

 

6c.  Den bistandssøgte part skal bekræfte modtagelsen af ​​anmodningen hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 15 kalenderdage efter modtagelsen.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 33

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 79 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.   En ensartet akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte instans' medlemsstat, kan omfatte flere fordringer og flere personer svarende til den oprindelige akt eller de oprindelige akter, der hjemler ret til eksekution i den medlemsstat, hvor den bistandssøgende instans er etableret.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 34 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 80 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Følgende stykke tilføjes:

 

“2a.  Uanset eventuelle rentebeløb, som er opkrævet af den bistandssøgte instans, anses en fordring for inddrevet i forhold til inddrivelsen af beløbet udtrykt i den nationale valuta i den bistandssøgte instans' medlemsstat på grundlag af den valutakurs, der fremgår af anmodningen."

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 35 – litra d

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 81 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Med henblik på omregning af det fordringsbeløb, der følger af ændringen til den valuta, der er gældende i den bistandssøgte instans' medlemsstat, anvender den bistandssøgende instans den valutakurs, som blev anvendt i den oprindelige anmodning.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 39

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 85 a – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Efter aftale mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte instans og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af den bistandssøgte instans, kan embedsmænd med bemyndigelse fra den bistandssøgende instans med henblik på at fremme gensidig bistand som omhandlet i denne afdeling:

1.  Efter aftale mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte instans og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af den bistandssøgte instans, kan embedsmænd og ansvarlige med bemyndigelse fra den bistandssøgende instans eller fra den europæiske arbejdstilsynsmyndighed med henblik på at fremme gensidig bistand som omhandlet i denne afdeling:

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 39

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 85 a – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  være til stede under de administrative undersøgelser, der finder sted på det geografiske område for den medlemsstat, hvor den bistandssøgte instans er beliggende

b)  være til stede under de administrative undersøgelser, der finder sted på det geografiske område for den medlemsstat, hvor den bistandssøgte instans er beliggende/den bistandssøgende har bopæl

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 39

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 85a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning i den medlemsstat, hvor den bistandssøgte instans er beliggende, kan det fastsættes i den i stk. 1, litra b), omhandlede aftale, at embedsmænd fra den medlemsstat, hvor den bistandssøgende instans er beliggende, kan interviewe enkeltpersoner og gennemgå sagsakter.

2.  For så vidt det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning i den medlemsstat, hvor den bistandssøgte instans er beliggende, kan det fastsættes i den i stk. 1, litra b), omhandlede aftale, at embedsmænd eller ansvarlige bemyndigede fra den medlemsstat, hvor den bistandssøgende instans er beliggende, og om nødvendigt den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed, kan interviewe enkeltpersoner og gennemgå sagsakter.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 40 – litra b

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 87 – stk. 6 – sidste punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gør den institution, som var blevet anmodet om at udføre kontrollen, imidlertid også brug af konstateringerne for tilkendelse af ydelser til den pågældende person i henhold til den lovgivning, som den anvender, kræver den ikke refusion af de udgifter, der er omhandlet i det foregående punktum.

Gør den institution, som var blevet anmodet om at udføre kontrollen, imidlertid også brug af konstateringerne for tilkendelse af ydelser for egen regning til den pågældende person i henhold til den lovgivning, som den anvender, kræver den ikke refusion af de udgifter, der er omhandlet i det foregående punktum.

Begrundelse

Det skal præciseres, at det kun er i tilfælde, hvor den bistandssøgende institution også gør brug af konstateringerne for tilkendelse af ydelser for egen regning til den pågældende person, at den ikke kræver refusion af de pågældende udgifter. I tilfælde, hvor institutionen i opholdslandet gør brug af konstateringerne for den kompetente institution, refunderes de effektive omkostninger ved kontrollen.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 40 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 89 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

40a.  I artikel 89 indsættes følgende stykke:

 

"1a.   De kompetente myndigheders institutioner skal på anmodning give borgerne adgang til en kopi af deres personlige aktmappe sammen med kort og skræddersyet information om reglerne for fastlæggelse af de kompetente myndigheder og deres rettigheder i henhold til grundforordningen og gennemførelsesforordningen."

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2, stk. 9a, [indsættelse af en ny artikel 15a i forordning (EF) nr. 987/2009] finder anvendelse fra ... [5 år efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse - COD2016/0397].

(1)

EUT C 345 af 13.10.2017, s. 85.

(2)

EUT C 342 af 12.10.2017, s. 65.


BEGRUNDELSE

Kommissionens foreslåede revision sigter mod at fremme mobilitet ved at sikre, at borgerne ikke mister deres rettigheder, hvis de flytter inden for Europa (EU, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz), og sikre kontinuitet i deres sociale sikring, når de flytter fra den ene nationale lovgivning til den anden.

Kommissionen indfører ændringer for så vidt angår koordineringen af ydelser ved arbejdsløshed på tre punkter:

1) Perioden for eksport af ydelser ved arbejdsløshed forlænges fra tre til seks måneder med mulighed for, at medlemsstaterne kan forlænge fristen, indtil rettighederne for denne periode udløber. Ordføreren støtter dette forslag og foreslår at udvide perioden for eksport af ydelser indtil retten til arbejdsløshedsydelser udløber. Ifølge en undersøgelse foretaget for Kommissionen øger en længere periode for eksport af arbejdsløshedsunderstøttelse chancerne for, at den arbejdsløse finder arbejde.

2) Den medlemsstat, hvor den jobsøgende havde sin seneste beskæftigelse, bør tage højde for forsikringsperioder tilbagelagt i andre lande, hvis den arbejdssøgende har arbejdet i det pågældende lande i mindst tre måneder. I modsat fald er det den medlemsstat, i hvilken den arbejdssøgende tidligere har udøvet sin aktivitet, der skal betale disse ydelser. Den nuværende situation er temmelig forvirrende for de kompetente institutioner i medlemsstaterne. Ordføreren vil gerne understrege, at et af de grundlæggende principper i denne lovgivning er sammenlægning, hvorfor ordføreren foreslår at fastsætte minimumsperioden for beskæftigelse til en måned før sammenlægning i den medlemsstat, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse.

3) For så vidt angår grænsearbejdere skal den medlemsstat, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse, være forpligtet til at udbetale grænsearbejderen ydelser ved arbejdsløshed, hvis vedkommende har arbejdet der i mindst 12 måneder. I henhold til de nuværende bestemmelser er bopælsmedlemsstaten kompetent, selv om grænsearbejderne betaler deres sociale sikringsbidrag i det land, hvor de udøver deres aktivitet.

Det virker fornuftigt, at det land, der modtager de sociale sikringsbidrag, også er ansvarligt for udbetalingen af ydelser ved arbejdsløshed. Ordføreren ser imidlertid gerne, at bestemmelserne tydeliggøres, således at de ændringer, Kommissionen foreslår, ikke skaber praktiske, administrative, sproglige eller uddannelsesmæssige vanskeligheder, og at den offentlige arbejdsformidlings kompetencer tydeliggøres.

Kommissionen foreslår, at der indsættes et specifikt kapitel om plejebehov af ubegrænset varighed, der er inspireret af den logik, der anvendes i forbindelse med ydelser ved sygdom. Selvom ordføreren i princippet stiller sig positivt til dette initiativ, ønsker han, at den Administrative Kommissions arbejder tættere sammen med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer og modtagere, navnlig om udarbejdelsen af listen over ydelser, der er omfattet af dette nye kapitel.

Forslaget har til formål at indarbejde Domstolens seneste retspraksis vedrørende betingelserne for adgang til sociale sikringsydelser for ikkeerhvervsaktive mobile borgere. Ordføreren noterer sig retspraksis, men mener, at det ikke er EU-lovgivernes opgave at kodificere afgørelser truffet af Domstolen.

Ordføreren støtter også Kommissionen i dens bestræbelser på at standardisere procedurerne vedrørende format og indhold af personbårne dokumenter, der bekræfter medlemskab af en social sikringsordning, på at fastlægge de situationer, hvor et sådant dokument udstedes og procedurerne for dets tilbagetrækning, når dets nøjagtighed og gyldighed bestrides af den kompetente institution i beskæftigelsesmedlemsstaten. Han foreslår således at styrke samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og mener, at princippet om loyalt samarbejde bør styrkes ved at fastsætte kortere svartider, og at manglende besvarelse bør medføre overførsel af kompetence mellem de kompetente myndigheder.

For at sikre den mest effektive anvendelse af udvekslingen mellem myndighederne og for at beskytte de personer, der er omfattet af forordningerne, støtter han etableringen af nye ordninger (f.eks. Crossroads Bank for Social Security) og af et operationelt elektronisk netværk mellem sociale sikringsmyndigheder, et europæisk "e-sikringskort" og -nummer, og han ønsker at gennemføre den digitale modernisering, der er omfattet af forordningerne.

Ordføreren mener også, at det er vigtigt at præcisere de regler, der gælder for udstationerede arbejdstagere (obligatorisk minimumsperiode for medlemskab af den sociale sikringsordning i den udsendende medlemsstat, udstedelse af det personbårne dokument inden begyndelsen af udstationeringen, osv.), selvstændige og personer, der beskæftiger sig med flere aktiviteter.

Endelig modsætter ordføreren sig en indeksering af familieydelser i børnenes bopælsland: selv om oplysningerne er ufuldstændige og ikke dækker alle de lande, der er berørt af forordningen om koordinering, skal der mindes om, at mindre end 1 % af den samlede udbetaling af familieydelser går til børn, der har bopæl i en anden medlemsstat end den, hvor deres forælder eller forældre arbejder. I denne forbindelse vil et indekseringssystem, der sikrer lokalisering og ajourføring af ydelsernes størrelse på en måde, der er afhængig af børnenes bopæl, indebære, at der skulle etableres et komplekst og dyrt system, der ville have konsekvenser for de offentlige finanser.

Ordføreren håber, at drøftelserne om revisionen af forordningerne om koordinering bevæger sig væk fra forvrængede billeder og anklager om "velfærdsturisme", "omfattende svig" og "skjult protektionisme": denne revision skal, når den er afsluttet, sikre kontinuitet i borgernes sociale rettigheder og samtidig fremme effektiv mobilitet i Europa.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Ordføreren ønsker at gøre opmærksom på, at han blev kontaktet i forbindelse med forberedelsen af betænkningen af blandt andre følgende repræsentanter for interessenter og lobbyister.

Enhed og/eller person

Arnaud Emériau

Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers

Liina Carr, Confederal Secretary

Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation

 

Eugenio Quintieri

Secretary General, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU

Jordi Curell,

director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, Conseillère

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur,

Directrice du pôle juridique et social , CAPEB

Claude Denagtergal

Advisor, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Thomas Heidener

Head of Office, Danish Trade Union Office

Kaia Iva

Estonian Minister of Social Protection

Philip Von Brocksdorff

Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE

Judite Berkemeier

Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC

Garance Pineau

Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales

Mouvement des entreprises de France - MEDEF


UDTALELSE fra Udvalget for Andragender (24.4.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ordfører for udtalelse: Soledad Cabezón Ruiz

KORT BEGRUNDELSE

Den 13. december 2016 offentliggjorde Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004. Forslaget sigter mod en modernisering og forenkling af de eksisterende regler for koordinering af social sikring, således at de svarer til virkeligheden i medlemsstaterne og øger borgernes rettigheder i overensstemmelse med disse forordninger.

Ordføreren er af den opfattelse, at enhver ændring af de nuværende regler om koordinering af de sociale sikringsordninger bør bygge på fælles værdier som universalitet, lighed og solidaritet, navnlig med hensyn til adgang til sundhedsydelser. Navnlig, studerende og personer med handicap bør bevare retten til at overføre deres sociale sikringsrettigheder og -ydelser, når de flytter fra en medlemsstat til en anden uden forskelsbehandling.

Ordføreren noterer sig i denne forbindelse det nye kapitel om ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, som Kommissionen har foreslået, og glæder sig over, at ydelserne som følge af handicap nu klart er omfattet af dette kapitel. Hun foreslår, at Den Administrative Kommission arbejder tæt sammen med sammenslutningerne af støttemodtagere, herunder repræsentanter for handicaporganisationer, når den fastsætter den detaljerede liste over de ydelser, der er omfattet af dette kapitel. Ordføreren understreger endvidere behovet for at sikre en hurtig gennemførelse af EU-handicapkortet i alle EU-medlemsstater, og opfordrer Den Administrative Kommission til at fremme vedtagelsen af en fælles definition af handicap og kriterier med henblik på koordinering af sociale sikringsordninger. Ordføreren håber, at gennemførelsen af EU-handicapkortet vil give mulighed for drøftelser om de ydelser, der er omfattet af kortet, med henblik på at inkludere yderligere vigtige fordele inden for pleje, sundhed og støtte til personer med handicap, så de fuldt ud kan udøve deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

Udvalget for Andragender modtager regelmæssigt andragender vedrørende alle områder inden for social sikring i grænseoverskridende situationer. Spørgsmål vedrørende overførsel af pensionsrettigheder og ydelser bliver med jævne mellemrum forelagt Udvalget for Andragender, navnlig i forbindelse med forsinkelser i indhentningen af fyldestgørende oplysninger fra de kompetente myndigheder og i forbindelse med beregning af pensionsydelser for borgere, der har arbejdet i mere end én medlemsstat. Ordføreren foreslår, at der fastsættes frister for, hvor lang tid institutionerne i den kompetente medlemsstat har til at fastlægge det sædvanlige opholdssted for sagsøgerne, at beregne størrelsen af ydelserne og til at løse eventuelle uoverensstemmelser med andre medlemsstater. Adgang til skræddersyede og præcise oplysninger på dette ofte komplekse område er også afgørende for at sikre, at borgerne kan udøve deres ret til frit at bevæge sig og arbejde inden for EU uden forskelsbehandling.

Disse forslag vil bidrage til de målsætninger, som Kommissionen har opstillet med henblik på at forbedre udøvelsen af borgernes rettigheder og samtidig sikre juridisk klarhed og gennemførlighed af reglerne for koordinering af de sociale sikringsordninger og overensstemmelse med de overordnede værdier om universalitet, lighed og solidaritet, som er fælles for Den Europæiske Union.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Definitionerne på og kriterierne for handicap og invaliditet er meget forskellige medlemsstaterne imellem, hvilket kan udgøre en stor hindring for den gensidige anerkendelse af de nationale afgørelser om handicap og invaliditet, særlig med hensyn til adgang til bestemte tjenester og faciliteter, og kan stille personer med handicap og invalide særlig ugunstigt med hensyn til social sikring, når de flytter fra en medlemsstat til en anden. Med henblik på at gøre det lettere for personer med handicap eller invalide at rejse og udøve fri bevægelighed fra en medlemsstat til en anden er det derfor nødvendigt at sikre, at der vedtages en fælles europæiske definition i overensstemmelse med UNCRPD og en gensidig anerkendelse af status som handicappet medlemsstaterne imellem, særlig via en hurtig indførelse i alle medlemsstater af EU-handicapkortet, som vil blive knyttet til det europæiske sygesikringskort og det europæiske socialsikringskort.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  For at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) og garantere retten til at overføre invaliditetsydelser bør vedtagelsen af en fælles definition samt fælles kriterier og metoder til evaluering af invaliditet (invaliditetsprocent) med henblik på koordinering af de sociale sikringsordninger fremmes.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3.  Det er vigtigt at respektere de fælles værdier og principper i EU's sundhedssystemer som omhandlet i Rådets konklusioner af 22. juni 2006 om fælles værdier og principper i Den Europæiske Unions sundhedssystemer1a, særlig de overordnede værdier universalitet, adgang til pleje af god kvalitet, lighed og solidaritet. Dette er særlig relevant for visse kategorier af borgere, som hverken er arbejdstagere eller søger arbejde, såsom studerende, hvis mobilitet bør bevares gennem passende adgang til social sikring, herunder sygesikring, i værtsmedlemsstaten. Som anført af Rådet betyder universalitet, ”at ingen er udelukket fra adgang til sundhedspleje; solidaritet er tæt forbundet med, hvordan vore sundhedssystemer er finansieret, og behovet for at sikre adgang for alle; lighed vedrører lige adgang efter behov, uanset etnisk baggrund, køn, alder, social status eller betalingsevne."

 

______________

 

1a EUT C 146 af 22.6.2006, s. 1.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  I sin beslutning af 15. marts 2017 om hindringer for EU-borgeres ret til flytte og arbejde frit på det indre marked1a understregede Europa-Parlamentet nødvendigheden af "at sikre retten til at overføre sociale rettigheder (f.eks. statslige pensioner, sygeforsikring, arbejdsløshedsunderstøttelse og familieydelser) og således begrænse hindringerne for arbejdskraftmobilitet i EU" og efterlyste "målrettede og effektive foranstaltninger i retning af et koordineret system af sammenlagte socialsikringsbidrag og -ydelser for hver enkelt person på EU-plan, som f.eks. et socialsikringskort, der har til formål at gøre det lettere at spore socialsikringsbidrag og -ydelser".

 

______________

 

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0083.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4.  Foranstaltninger til at lette identifikationen af og værne om sociale rettigheder og ydelser i hele Unionen, såsom indførelsen af et europæisk socialsikringskort, der bør være knyttet til det eksisterende europæiske sygesikringskort (EHIC) og EU-handicapkortet, og dække alle områder inden for social sikring, bør fremmes.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  Med henblik på at forbedre arbejdstageres, studerendes og jobsøgendes mobilitet inden for EU er det vigtigt, at medlemsstaterne sikrer adgang til det europæiske sygesikringskort for alle, herunder midlertidigt ansatte, selvstændige erhvervsdrivende og personer med atypiske ansættelsesforhold samt studerende og mobile jobsøgende, uden forskelsbehandling.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4 d)  Grænseoverskridende sundhedsydelser er særlig relevante, når der skal sikres en ligelig koordinering af de sociale sikringsordninger. I denne henseende er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU1a gennemført meget forskelligt i medlemsstaterne. Navnlig bør direktivets artikel 7 gennemføres uden forskelsbehandling for at sikre fri bevægelighed for EU-borgerne og deres familier.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Inden for området ydelser ved arbejdsløshed bør reglerne om sammenlægningen af forsikringsperioder anvendes ensartet af alle medlemsstater. Med undtagelse af vandrende arbejdstagere, der er omhandlet i artikel 65, stk. 2, bør reglerne om sammenlægningen af perioder med henblik på at gøre krav på ydelser ved arbejdsløshed være underlagt den betingelse, at en forsikret person har tilbagelagt mindst tre forsikringsmåneder senest i den pågældende medlemsstat. Den hidtidige kompetente medlemsstat bør gøres kompetent for alle forsikrede personer, som ikke opfylder denne betingelse. I sådant tilfælde bør tilmeldingen hos arbejdsformidlingen i den medlemsstat, hvor den seneste forsikringsperiode blev tilbagelagt, have samme virkning som tilmelding hos arbejdsformidlingen i den medlemsstat, hvor den arbejdsløse tidligere var forsikret.

(8)  Inden for området ydelser ved arbejdsløshed bør reglerne om sammenlægningen af forsikringsperioder anvendes ensartet af alle medlemsstater. Med undtagelse af vandrende arbejdstagere, der er omhandlet i artikel 65, stk. 2, bør reglerne om sammenlægningen af perioder med henblik på at gøre krav på ydelser ved arbejdsløshed være underlagt den betingelse, at en forsikret person har tilbagelagt mindst en forsikringsmåned senest i den pågældende medlemsstat. Den hidtidige kompetente medlemsstat bør gøres kompetent for alle forsikrede personer, som ikke opfylder denne betingelse. I sådant tilfælde bør tilmeldingen hos arbejdsformidlingen i den medlemsstat, hvor den seneste forsikringsperiode blev tilbagelagt, have samme virkning som tilmelding hos arbejdsformidlingen i den medlemsstat, hvor den arbejdsløse tidligere var forsikret.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Ifølge anbefalingerne i rapporten om unionsborgerskab 201335 er der behov for at forlænge minimumsperioden for eksport af ydelser ved arbejdsløshed fra tre til seks måneder for at forbedre mulighederne for arbejdsløse, som flytter til en anden medlemsstat for at søge arbejde, og øge deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og imødegå den manglende overensstemmelse mellem udbudte og efterspurgte færdigheder på tværs af grænserne.

(9)  Der er behov for at forlænge perioden for eksport af ydelser ved arbejdsløshed, indtil den arbejdssøgende har opbrugt sine rettigheder, for at forbedre mulighederne for arbejdsløse, som flytter til en anden medlemsstat for at søge arbejde, og øge deres muligheder for omskoling og for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og imødegå den manglende overensstemmelse mellem udbudte og efterspurgte færdigheder på tværs af grænserne.

__________________

__________________

35 COM(2013)269 final.

35 COM(2013)269 final.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11 a)  Der er behov for at sikre, at de kompetente myndigheder fastsætter det sædvanlige opholdssted med henblik på fastsættelsen af sociale sikringsydelser inden for en rimelig frist.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Enkeltpersoner bør kunne vælge deres sædvanlige opholdssted med henblik på fastsættelsen af sociale sikringsydelser og inden for en rimelig frist og på grundlag af en dokumenteret tilstrækkelig grad af tilknytning til den pågældende medlemsstat opnå en attest herpå fra de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at sikre en rettidig ajourføring af nærværende forordning i forhold til udviklingerne på nationalt plan bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af bilagene til nærværende forordning og forordning (EF) nr. 987/2009. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201636. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(12)  For at sikre en rettidig ajourføring af nærværende forordning i forhold til udviklingerne på nationalt plan bør bilagene til nærværende forordning og forordning (EF) nr. 987/2009 ændres regelmæssigt.

__________________

 

36EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1–14 .

 

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at bekæmpe svig og fejl i anvendelsen af koordineringsreglerne er det nødvendigt at fastlægge et mere lempeligt retsgrundlag, der skal lette behandlingen af personlige oplysninger om de personer, på hvilke forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 finder anvendelse. Det vil gøre en medlemssat i stand til med jævne mellemrum at sammenligne kompetente institutioners oplysninger med en anden medlemsstats oplysninger for at opdage fejl eller unøjagtigheder, der kræver en yderligere undersøgelse.

(13)  For at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at bekæmpe svig og fejl i anvendelsen af koordineringsreglerne er det nødvendigt at fastlægge et mere lempeligt retsgrundlag, der skal lette behandlingen af personlige oplysninger om de personer, på hvilke forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 finder anvendelse, og hvor der tages behørigt hensyn til den relevante gældende EU-ret om databeskyttelse, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a. Det vil gøre en medlemssat i stand til med jævne mellemrum at sammenligne kompetente institutioners oplysninger med en anden medlemsstats oplysninger for at opdage fejl eller unøjagtigheder, der kræver en yderligere undersøgelse.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 679/2016 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Med henblik på at fremskynde proceduren for kontrol og tilbagetrækning af dokumenter (især vedrørende den lovgivning om socialsikring, der gælder for indehaveren) i forbindelse med svig og fejl er det nødvendigt at styrke samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem den udstedende institution og den institution, der kræver tilbagetrækning. Er der tvivl om et dokuments gyldighed eller om korrektheden af dokumentation, eller er der en uenighed mellem medlemsstaterne om, hvilken lovgivning der finder anvendelse, er det i medlemsstaternes og de berørte personers interesse, at de pågældende institutioner når til enighed inden for en rimelig frist.

(15)  Med henblik på at fremskynde proceduren for kontrol, berigtigelse og tilbagetrækning af dokumenter (især vedrørende den lovgivning om socialsikring, der gælder for indehaveren) i forbindelse med svig og fejl er det nødvendigt at styrke samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem den udstedende institution og den institution, der kræver tilbagetrækning. Er der tvivl om et dokuments gyldighed eller om korrektheden af dokumentation, eller er der en uenighed mellem medlemsstaterne om, hvilken lovgivning der finder anvendelse, er det i medlemsstaternes og de berørte personers interesse, at de pågældende institutioner når til enighed inden for en rimelig frist. Foreligger der ikke et svar inden for den fastsatte tidsfrist, bør den anmodende institution blive kompetent til at afgøre, hvilken lovgivning der finder anvendelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

forordning (EF) nr. 883/2004.

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5a)  Domstolen har udtalt, at medlemsstaterne har ret til at gøre adgangen for ikke-erhvervsaktive mobile EU-borgere i værtsmedlemsstaten til sociale sikringsydelser, som ikke udgør sociale ydelser i henhold til direktiv 2004/38/EF, betinget af en lovlig opholdsret i henhold til det pågældende direktiv. Kontrollen af den lovlige opholdsret bør udføres i overensstemmelse med forpligtelsen i direktiv 2004/38/EF. Med henblik herpå bør der klart skelnes mellem en ikke-erhvervsaktiv borger og en jobsøgende, hvis opholdsret direkte har hjemmel i artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. For at øge den juridiske klarhed for borgere og institutioner er det nødvendigt med en kodificering af denne retspraksis.

udgår

Begrundelse

Fravigelsen fra ligebehandlingsprincippet for mere end 700 000 ikke-erhvervsaktive mobile borgere udgør en væsentlig kløft i koordineringen af de sociale sikringsordninger i Den Europæiske Union. De ændringer, som Kommissionen har foreslået, vil hverken føre til større retssikkerhed eller lette situationen for de berørte borgere. Der bør derfor ikke indføres en krydshenvisning til direktiv 2004/38/EF i denne forordning.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

forordning (EF) nr. 883/2004.

Betragtning 5c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5c)  Uanset de begrænsninger af retten til ligebehandling for personer, der ikke er erhvervsaktive, som følge af direktiv 2004/38/EF eller på anden måde i medfør af EU-retten, bør intet i nærværende forordning begrænse de grundlæggende rettigheder, der er anerkendt i EU's charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed (artikel 1), retten til livet (artikel 2) og retten til sundhedsbeskyttelse (artikel 35).

(5c)  Uanset de begrænsninger af retten til ligebehandling for personer, der ikke er erhvervsaktive, som følge af direktiv 2004/38/EF eller på anden måde i medfør af EU-retten, bør intet i nærværende forordning begrænse de grundlæggende rettigheder, der er anerkendt i EU's charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed (artikel 1), retten til livet (artikel 2), retten til social sikring og social bistand (artikel 34) og retten til sundhedsbeskyttelse (artikel 35).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

forordning (EF) nr. 883/2004.

Betragtning 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Følgende indsættes efter betragtning 24:

 

”(24a)  Intet i denne forordning bør give nogen anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat anledning til at nægte ikke-erhvervsaktive personer ophold udelukkende på grundlag af ansøgningen om de sociale sikringsgrene, der er omfattet af denne forordning."

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

forordning (EF) nr. 883/2004.

Betragtning 46

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  For at sikre en rettidig ajourføring af nærværende forordning i forhold til udviklingerne på nationalt plan bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af bilagene til nærværende forordning og forordning (EF) nr. 987/2009. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201643.For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

udgår

__________________

 

43 COM(2015)216 final.

 

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 9 – litra d

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 1 – stk. 1 – litra vb

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(vb)  "ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed": enhver ydelse i naturalier, i kontanter eller en kombination af begge til personer, der over en længere tidsperiode som følge af alder, handicap, sygdom eller funktionsnedsættelse kræver betydelig hjælp fra en eller flere andre personer til at udføre væsentlige daglige aktiviteter, herunder også for at styrke deres personlige autonomi; det omfatter også ydelser, der er bevilget til eller for den person, der leverer en sådan hjælp".

(vb)  "ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed": enhver ydelse i naturalier, i kontanter eller en kombination af begge til personer, der over en længere tidsperiode som følge af alder, handicap, sygdom eller funktionsnedsættelse kræver hjælp fra en eller flere andre personer til at udføre væsentlige daglige aktiviteter, herunder også for at styrke deres personlige autonomi; det omfatter også ydelser, der er bevilget til eller for den person, der leverer en sådan hjælp".

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En medlemsstat kan kræve, at adgangen til den pågældende medlemsstats sociale sikringsydelser for ikke-erhvervsaktive mobile borgere med bopæl i den pågældende medlemsstat underlægges betingelsen om et lovligt ophold i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.44

udgår

__________________

 

44 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.

 

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 12 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En person, der har lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for en arbejdsgiver, som normalt udøver sin virksomhed der, og som er udstationeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser46, eller som af denne arbejdsgiver er udsendt til en anden medlemsstat for dér at udføre et arbejde for dennes regning, er fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte medlemsstat, forudsat at varigheden af dette arbejde ikke påregnes at overstige 24 måneder, og at den pågældende ikke udstationeres eller udsendes for at afløse en anden udstationeret eller udsendt person, der er ansat eller udøver selvstændig virksomhed, og som tidligere har været udstationeret eller udsendt i henhold til denne artikel.

1.  En person, der har lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for en arbejdsgiver, som normalt udøver sin virksomhed der, og som er udstationeret af denne arbejdsgiver til en anden medlemsstat for dér at udføre et arbejde for dennes regning, er fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte medlemsstat, forudsat at:

 

a)  varigheden af dette arbejde ikke påregnes at overstige eller faktisk overstiger seks måneder, og at den pågældende ikke udstationeres eller udsendes for at afløse en anden udstationeret eller udsendt person, der er ansat eller udøver selvstændig virksomhed, og som tidligere har været udstationeret eller udsendt i henhold til denne artikel; og

 

b)  den pågældende person allerede har været omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, hvor dennes arbejdsgiver er etableret, i en periode på mindst seks måneder umiddelbart forud for ansættelsesforholdets begyndelse.

__________________

 

46EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1. 1.

 

Begrundelse

Den gennemsnitlige varighed af en udstationering er ifølge Kommissionen under fire måneder. Det er derfor rimeligt, at lovgivningen i ansættelseslandet bør gælde i forhold til social sikring efter seks måneder.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En person, der normalt udøver selvstændig virksomhed i en medlemsstat, og som skal udøve en lignende aktivitet i en anden medlemsstat, er fortsat omfattet af lovgivningen i førstnævnte medlemsstat, forudsat at den forventede varighed af denne aktivitet ikke påregnes at overstige 24 måneder, og at den pågældende person ikke afløser en anden udstationeret person, der er ansat eller udøver selvstændig virksomhed."

2.  En person, der normalt udøver selvstændig virksomhed i en medlemsstat, og som skal udøve en lignende aktivitet i en anden medlemsstat, er fortsat omfattet af lovgivningen i førstnævnte medlemsstat, forudsat at:

 

a)  den forventede varighed af denne aktivitet ikke påregnes at overstige eller faktisk overstiger seks måneder, og at den pågældende person ikke afløser en anden udstationeret person, der er ansat eller udøver selvstændig virksomhed, og

 

b)  den pågældende person allerede har været omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, hvor han eller hun normalt udfører sin aktivitet, i en periode på mindst seks måneder umiddelbart forud for aktivitetens begyndelse.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sørger for, at ikke-erhvervsaktive mobile borgere og jobsøgende i værtsmedlemsstaten har adgang til en sygeforsikring, der dækker samtlige risici, ved at tillade sådanne borgere at bidrage på en forholdsmæssig måde til en sygeforsikring eller til på anden måde at opfylde de relevante kriterier for adgang til sygeforsikring i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted.

Begrundelse

En sygeforsikring, der dækker samtlige risici, er en grundlæggende ret. Ikke-erhvervsaktive mobile borgere bør have mulighed for at opnå sygeforsikring også i deres bopælsmedlemsstat. Medlemsstaterne bør have bindende retningslinjer, når de giver ikke-erhvervsaktive mobile EU-borgere adgang til deres sygeforsikringsordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 35a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den administrative kommission udarbejder en detaljeret fortegnelse over de ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, som opfylder kriterierne i artikel 1, litra vb), i denne forordning, og angiver, hvilke ydelser der er naturalydelser, og hvilke der er kontantydelser.

2.    Den administrative kommission udarbejder efter korrekt høring af de berørte arbejdsmarkedsparter og modtagernes repræsentative sammenslutninger, herunder handicaporganisationer, samt alle relevante interessenter en udtømmende og detaljeret fortegnelse over de ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed, som opfylder kriterierne i artikel 1, litra vb), i denne forordning, og angiver, hvilke ydelser der er naturalydelser, og hvilke der er kontantydelser.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 35a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den Administrative Kommission sørger for en hurtig gennemførelse af EU-handicapkortet i alle medlemsstater og fremmer vedtagelsen af en fælles definition af handicap og fælles kriterier med henblik på denne forordning og gennemførelsesforordningen.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 52 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18a.  I artikel 52 indsættes følgende stykke:

 

"1a.   De kompetente institutioner skal beregne og tildele ydelsen senest tre måneder efter indgivelsen af en anmodning om en tildeling."

Ændringsforslag    27  

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 61 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i artikel 65, stk. 2, er anvendelsen af artikel 6 betinget af, at den pågældende person senest har tilbagelagt en forsikringsperiode, en beskæftigelsesperiode eller en periode med selvstændig virksomhed på mindst tre måneder, efter bestemmelserne i den lovgivning, i henhold til hvilken der ansøges om ydelser.

1.  Med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i artikel 65, stk. 2, er anvendelsen af artikel 6 betinget af, at den pågældende person senest har tilbagelagt en forsikringsperiode, en beskæftigelsesperiode eller en periode med selvstændig virksomhed på mindst en måned, efter bestemmelserne i den lovgivning, i henhold til hvilken der ansøges om ydelser.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 61 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en arbejdsløs ikke opfylder betingelserne for sammenlægningen af perioder i overensstemmelse med stk. 1, som følge af at den arbejdsløses senest tilbagelagte forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed i den pågældende medlemsstat er under tre måneder, er den pågældende person berettiget til ydelser ved arbejdsløshed i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor denne tidligere havde tilbagelagt sådanne perioder, på de betingelser og underlagt de begrænsninger, der er fastlagt i artikel 64a."

2.  Hvis en arbejdsløs ikke opfylder betingelserne for sammenlægningen af perioder i overensstemmelse med stk. 1, som følge af at den arbejdsløses senest tilbagelagte forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed i den pågældende medlemsstat er under en måned, er den pågældende person berettiget til ydelser ved arbejdsløshed i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor denne tidligere havde tilbagelagt sådanne perioder, på de betingelser og underlagt de begrænsninger, der er fastlagt i artikel 64a.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 20 – litra a

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 64 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  I stk. 1, litra c), ændres "tre" til "seks", og "de tre måneder kan af det kompetente arbejdsformidlingskontor eller den kompetente institution forlænges til højst seks måneder" ændres til "de seks måneder kan af det kompetente arbejdsformidlingskontor eller den kompetente institution forlænges til udgangen af perioden for den pågældende persons ret til ydelser".

a)  I stk. 1, litra c), foretages følgende ændringer:

 

"c) retten til ydelser ved arbejdsløshed bør bevares frem til deres udløb";

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt)

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 64 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a a)  Stk. 2 udgår.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=EN)

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 20 – litra b

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 64 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  I stk. 3 ændres "tre" til "seks", og "højst seks måneder" ændres til "udgangen af perioden for retten til ydelser".

b)   Stk. 3 udgår.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 71 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

23a.  I artikel 71 affattes stk. 1 således:

1.  Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger (i det følgende benævnt "Den Administrative Kommission"), der er oprettet under Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, består af en regeringsrepræsentant for hver af medlemsstaterne, eventuelt bistået af sagkyndige rådgivere En repræsentant for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber deltager i Den Administrative Kommissions møder med status som rådgiver.

1.   Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger (i det følgende benævnt "Den Administrative Kommission"), der er oprettet under Europa-Kommissionen, består af en regeringsrepræsentant for hver af medlemsstaterne, eventuelt bistået af sagkyndige rådgivere. En repræsentant for Europa-Kommissionen, en repræsentant for Europa-Parlamentet og eventuelt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter samt modtagerne af ydelserne, herunder repræsentanter fra handicaporganisationer deltager i Den Administrative Kommissions møder med status som rådgiver.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=EN)

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 76 – stk. 1 – led 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  tilbagetrækningen af dokumentet, når dets nøjagtighed og gyldighed bestrides af den kompetente institution i beskæftigelsesmedlemsstaten.

–  tilbagetrækningen af dokumentet:

 

  når dets nøjagtighed og gyldighed bestrides af den kompetente institution i beskæftigelsesmedlemsstaten

 

  når den udstedende institution ikke afgiver et svar inden for den anførte frist.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27

forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 88

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

27.  Artikel 88 affattes således:

udgår

 

 

"Artikel 88

 

Delegation af beføjelser til ajourføring af bilagene

 

Europa-Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88a til med jævne mellemrum på den administrative kommissions vegne at ændre bilagene til denne forordning og til gennemførelsesforordningen.

 

Artikel 88a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 88, tillægges Europa-Kommissionen for en ubegrænset tidsperiode fra den [datoen for ikrafttrædelse af forordning (EU) xxx].

 

3.  Den i artikel 88 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 88 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Europa-Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 1 – stk. 2 – litra ea

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea)  "svig": enhver forsætlig handling eller undladelse af at handle for at opnå eller modtage sociale sikringsydelser eller undgå at betale sociale sikringsbidrag i strid med en medlemsstats lovgivning.

ea)  "svig": enhver forsætlig handling eller undladelse af at handle, som skader institutioner, og som foretages for at opnå eller modtage sociale sikringsydelser eller undgå at betale sociale sikringsbidrag eller omgå reglerne om optagelse i en medlemsstats sociale sikringsordning, i strid med den pågældende medlemsstats lovgivning, grundforordningen eller gennemførelsesforordningen.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 2 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når en persons rettigheder eller forpligtelser, hvortil grundforordningen og gennemførelsesforordningen finder anvendelse, er blevet fastslået eller fastlagt, kan den kompetente institution anmode institutionen i bopæls- eller opholdsmedlemsstaten om at levere personlige oplysninger om den pågældende person. Anmodningen og et eventuelt svar vedrører oplysninger, som gør det muligt for den kompetente medlemsstat at udpege enhver unøjagtighed i fakta, på hvilke et dokument eller en afgørelse om fastlæggelsen af en persons rettigheder og forpligtelser i henhold til grundforordningen og gennemførelsesforordningen beror. Anmodningen kan ligeledes fremsættes i tilfælde, hvor der ikke hersker tvivl om gyldigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne i dokumentet, eller på hvilke afgørelsen er baseret i en konkret sag. Anmodningen om oplysninger og et eventuelt svar skal være nødvendige og forholdsmæssige.

5.  Når en persons rettigheder eller forpligtelser, hvortil grundforordningen og gennemførelsesforordningen finder anvendelse, er blevet fastslået eller fastlagt, kan den kompetente institution anmode institutionen i bopæls- eller opholdsmedlemsstaten om at levere personlige oplysninger om den pågældende person, idet kravene til databeskyttes opfyldes i fuldt omfang. Anmodningen og et eventuelt svar begrænses til oplysninger, som gør det muligt for den kompetente medlemsstat at udpege enhver unøjagtighed i fakta, på hvilke et dokument eller en afgørelse om fastlæggelsen af en persons rettigheder og forpligtelser i henhold til grundforordningen og gennemførelsesforordningen beror. Anmodningen kan ligeledes fremsættes i tilfælde, hvor der ikke hersker tvivl om gyldigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne i dokumentet, eller på hvilke afgørelsen er baseret i en konkret sag. Anmodningen om oplysninger og et eventuelt svar skal være begrundede, nødvendige og forholdsmæssige.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 6 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

7a.  Artikel 6, stk. 3, affattes således:

3.   Hvis de berørte institutioner eller myndigheder ikke når til enighed, kan sagen forelægges for Den Administrative Kommission af de kompetente myndigheder tidligst en måned efter den dato, hvor uenigheden som nævnt i stk. 1 eller 2 opstod. Den Administrative Kommission forsøger at forlige synspunkterne inden for seks måneder efter den dato, hvor den fik sagen forelagt.

3.   Hvis de berørte institutioner eller myndigheder ikke når til enighed inden for tre måneder efter den dato, hvor uenigheden opstod, forelægges sagen for Den Administrative Kommission af de kompetente myndigheder tidligst en måned efter den dato, hvor uenigheden som nævnt i stk. 1 eller 2 opstod. Den Administrative Kommission forsøger at forlige synspunkterne inden for seks måneder efter den dato, hvor den fik sagen forelagt.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  I artikel 7 indsættes følgende stykke:

 

"1a.   Den foreløbige beregning af en ydelse eller et bidrag som omhandlet i stk. 1 foretages senest en måned efter indgivelse af anmodningen fra den pågældende”.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 11 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

7c.  I artikel 11 affattes stk. 1 således:

1.   Hvis der er uenighed mellem institutioner i to eller flere medlemsstater om fastsættelse af bopælen for en person, der er omfattet af grundforordningen, fastsætter de pågældende institutioner ved fælles aftale, hvor den pågældende persons interessecenter er, på grundlag af en samlet vurdering af alle tilgængelige oplysninger om relevante forhold, der i givet fald bl.a. kan omfatte:

1.   Hvis der er uenighed mellem institutioner i to eller flere medlemsstater om fastsættelse af bopælen for en person, der er omfattet af grundforordningen, fastsætter de pågældende institutioner senest tre måneder efter uenigheden opstod ved fælles aftale, hvor den pågældende persons interessecenter er, på grundlag af en samlet vurdering af alle tilgængelige oplysninger om relevante forhold, der i givet fald bl.a. kan omfatte:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 19 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Er det er nødvendigt for udøvelsen af lovgivende beføjelser på nationalt plan eller på EU-plan, udveksles der relevante oplysninger om rettigheder og forpligtelser i forbindelse med social sikring for de berørte personer direkte mellem de kompetente institutioner og arbejdstilsynene, indvandrings- eller skattemyndighederne i de berørte lande, og det kan omfatte behandling af personoplysninger til andre formål end udøvelse eller håndhævelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til grundforordningen og nærværende forordning, navnlig med henblik på at sikre overholdelsen af de relevante retlige forpligtelser inden for lovgivning om beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, indvandring og beskatning. De nærmere enkeltheder fastlægges ved afgørelse truffet af den administrative kommission.

4.  Er det er nødvendigt for udøvelsen af lovgivende beføjelser på nationalt plan eller på EU-plan, udveksles der relevante oplysninger om rettigheder og forpligtelser i forbindelse med social sikring for de berørte personer direkte mellem de kompetente institutioner og arbejdstilsynene, indvandrings- eller skattemyndighederne i de berørte lande uden på nogen måde at krænke databeskyttelseskravene. Det kan omfatte behandling af personoplysninger til andre formål end udøvelse eller håndhævelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til grundforordningen og nærværende forordning, udelukkende med henblik på at sikre overholdelsen af de relevante retlige forpligtelser inden for lovgivning om beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, indvandring og beskatning. De nærmere enkeltheder fastlægges ved afgørelse truffet af den administrative kommission.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 67 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26a)  I artikel 67, stk. 5, foretages følgende ændringer:

5.  Fordringer betales til forbindelsesorganet i kreditormedlemsstaten, jf. artikel 66 i gennemførelsesforordningen, af debitorinstitutionen inden 18 måneder efter udgangen af den måned, hvor de blev fremsat til forbindelsesorganet i debitormedlemsstaten. Dette gælder ikke for fordringer, som debitorinstitutionen har afvist af relevante grunde inden for denne periode.

5.  Fordringer betales til forbindelsesorganet i kreditormedlemsstaten, jf. artikel 66 i gennemførelsesforordningen, af debitorinstitutionen inden 12 måneder efter udgangen af den måned, hvor de blev fremsat til forbindelsesorganet i debitormedlemsstaten. Dette gælder ikke for fordringer, som debitorinstitutionen har afvist af relevante grunde inden for denne periode.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:EN:HTML)

Begrundelse

Den nuværende periode på 18 måneder bør reduceres til 12 måneder for at lette omkostningspresset på det forbindelsesorgan, der forfinansierer en ydelse.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 40 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 987/2009

Artikel 89 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

40a.  I artikel 89 indsættes følgende stykke:

 

"1a.   De kompetente myndigheders institutioner skal på anmodning give borgerne adgang til en kopi af deres personlige aktmappe sammen med kort og skræddersyet information om reglerne for fastlæggelse af de kompetente myndigheder og deres rettigheder i henhold til grundforordningen og gennemførelsesforordningen."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Koordinering af de sociale sikringsordninger

Referencer

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PETI

19.1.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Behandling i udvalg

21.2.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Koordinering af de sociale sikringsordninger

Referencer

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Dato for høring af EP

14.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Ordførere

       Dato for valg

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

19

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Dietmar Köster

Dato for indgivelse

23.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik