ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

23.11.2018 - (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Guillaume Balas


Διαδικασία : 2016/0397(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0386/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0386/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0815),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C-0521/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2017[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Ιουλίου 2017[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0386/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Αιτιολογική αναφορά 5

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

—  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 20171,

—  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 20171,

__________________

__________________

1 ΕΕ C 345 13.10.2017, σ. 85.

1 ΕΕ C 345 της 27.7.2007, σ. 85.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών,

 

__________________

 

ΕΕ C 342 της 12.10.17, σ. 65.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Από την 1η Μαΐου 2010 άρχισε να εφαρμόζεται ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα συντονισμού της κοινωνικής ασφάλειας με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

(1)  Από την 1η Μαΐου 2010 άρχισε να εφαρμόζεται ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα συντονισμού της κοινωνικής ασφάλειας με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, εξαιρουμένων των διατάξεων που προβλέπονται για τη θέσπιση του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)) το οποίο προορίζεται να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές και φορείς να ανταλλάσσουν πληροφορίες ταχύτερα και ασφαλέστερα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Από τις αξιολογήσεις και τις συζητήσεις στο πλαίσιο της Διοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης προέκυψε ότι στον τομέα των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας, των παροχών ανεργίας και των οικογενειακών παροχών η διαδικασία εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συνεχιστεί.

(3)  Από τις αξιολογήσεις και τις συζητήσεις στο πλαίσιο της Διοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης προέκυψε ότι στον τομέα των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας, των παροχών ανεργίας και των οικογενειακών παροχών η διαδικασία εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συνεχιστεί, ώστε οι εν λόγω κανόνες να καταστούν πιο δίκαιοι, πιο σαφείς και πιο εύκολοι στην εφαρμογή τους με την ανταλλαγή εμπειριών και των βέλτιστων διοικητικών πρακτικών. Για να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές αυτές, θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών .

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 α)  Οι ορισμοί και τα κριτήρια για τον καθορισμό της αναπηρίας και της ανικανότητας διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποφάσεων σχετικά με ζητήματα αναπηρίας και ανικανότητας, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και μηχανισμούς, ενώ μπορεί να θέσει άτομα με αναπηρία ή με ανικανότητα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης όταν μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Επομένως, είναι απαραίτητο, προκειμένου να διευκολύνονται τα ταξίδια και η μετακίνηση ατόμων με αναπηρία ή ανικανότητα από ένα κράτος μέλος σε άλλο. να εξασφαλιστεί η υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού ορισμού που να συμφωνεί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) και η αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της ταχείας εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας (EDC) σε όλα τα κράτη μέλη, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (EHIC) και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης (ESSC).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή και επιβολή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD), και να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των παροχών αναπηρίας, πρέπει να προωθηθεί η θέσπιση κοινών ορισμών, κριτηρίων και μεθόδων αξιολόγησης της αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας) για σκοπούς συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 γ)  Είναι σημαντικό να τηρούνται οι κοινές αξίες και αρχές των συστημάτων υγείας της Ένωσης, όπως αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2006, σχετικά με τις κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως οι προεξάρχουσες αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης σε καλής ποιότητας περίθαλψη, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις κατηγορίες των πολιτών που ούτε εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, όπως οι φοιτητές, των οποίων η κινητικότητα πρέπει να διαφυλαχθεί μέσω της κατάλληλης πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης υγείας, στο κράτος μέλος υποδοχής. Όπως αναφέρει το Συμβούλιο, «καθολικότητα σημαίνει ότι κανένας δεν αποκλείεται από την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· η αλληλεγγύη συνδέεται στενά με την οικονομική διευθέτηση των εθνικών μας συστημάτων υγείας και την ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης σε όλους· η ισοτιμία σχετίζεται με την ίση πρόσβαση ανάλογα με την ανάγκη, ανεξάρτητα από εθνοτική καταγωγή, φύλο, ηλικία, κοινωνική κατηγορία ή ικανότητα πληρωμής.»

 

______________

 

ΕΕ C 146 της 22.6.2006, σ. 1.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Εξακολουθεί να έχει ουσιώδη σημασία οι κανόνες συντονισμού να συμβαδίζουν με το εξελισσόμενο νομικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν και να διευκολύνουν περαιτέρω την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, νομική σαφήνεια, δίκαιη και ισότιμη κατανομή των οικονομικών επιβαρύνσεων μεταξύ των φορέων των εμπλεκόμενων κρατών μελών, καθώς και διοικητική απλούστευση και εκτελεστότητα των κανόνων.

(4)  Εξακολουθεί να έχει ουσιώδη σημασία οι κανόνες συντονισμού να συμβαδίζουν με το εξελισσόμενο νομικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν και να διευκολύνουν περαιτέρω την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ασφάλεια δικαίου, δίκαιη και ισότιμη κατανομή των οικονομικών επιβαρύνσεων μεταξύ των φορέων των εμπλεκόμενων κρατών μελών, καθώς και διοικητική απλούστευση και εκτελεστότητα των κανόνων. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) ιδίως το άρθρο 27. Ο παρών κανονισμός είναι κεντρικής σημασίας για την σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Προς τούτο, ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει σε όλα τα είδη συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στα κράτη μέλη.

 

__________________________________

 

Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ αριθ. L 303 της 02.12.2000 σ. 16).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Κατά συνέπεια, είναι επίσης απαραίτητο να διατίθενται διαφανή και δημόσια δεδομένα, που παρέχονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη μέσω ειδικών και αναλυτικών μελετών και καθιστούν δυνατή τη διεξαγωγή λογικής και αποτελεσματικής συζήτησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τον πραγματικό όγκο και τα απτά οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα των πιθανών περιπτώσεων απάτης ή κατάχρησης των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σχετικά με την ενίσχυση της προσπάθειας συντονισμού που μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης κατά την ανάληψη των καθηκόντων οργανωμένου ελέγχου και προώθησης της εργασιακής ένταξης των μετακινούμενων ανέργων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αμοιβαία εμπιστοσύνη. Προκειμένου να διασφαλίζονται τα οφέλη της κινητικότητας, η Ένωση πρέπει να καταπολεμήσει την κατάχρηση, την απάτη και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Στο ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τα εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη «να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. των κρατικών συντάξεων, της ασφάλισης υγείας, του επιδόματος ανεργίας και του οικογενειακού επιδόματος) και συνεπώς να μειωθούν οι φραγμοί στην κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ» και διατυπώνει το αίτημα να ληφθούν «αποφασιστικά και αποτελεσματικά μέτρα για ένα εναρμονισμένο σύστημα συνεπτυγμένων κοινωνικών εισφορών και παροχών για όλους στην ΕΕ, όπως η δημιουργία μιας κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα διευκολύνει την αναζήτηση στοιχείων όσον αφορά κοινωνικές εισφορές και δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης».

 

______________

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ)  Πρέπει να προωθηθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την Ένωση, όπως είναι η υιοθέτηση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης (ESSC), η οποία θα πρέπει να συνδεθεί με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (EHIC) και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας (EDC), και να καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4ε)  Προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα των εργαζομένων, των φοιτητών και των ατόμων που αναζητούν εργασία σε ολόκληρη την Ένωση, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να εγγυώνται την πρόσβαση όλων των πολιτών στην EHIC, συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και εκείνων σε άτυπες μορφές απασχόλησης, καθώς και των φοιτητών και των μετακινούμενων ατόμων που αναζητούν εργασία, χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4στ)  Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να διασφαλίζεται ισότιμος συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Από την άποψη αυτή, η εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ειδικότερα, το άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.

 

______________

 

Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Είναι αναγκαίο να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, δηλαδή να αποσαφηνιστεί ότι η πρόσβαση των οικονομικά μη ενεργών μετακινούμενων πολιτών σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να εξαρτάται από το αν αυτοί οι πολίτες έχουν το δικαίωμα νόμιμης διαμονής στο εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.33Για τους σκοπούς αυτούς, ένας οικονομικά μη ενεργός πολίτης θα πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από τον αιτούντα εργασία, στον οποίο το δικαίωμα διαμονής παρέχεται απευθείας από το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

______________

 

44 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.

 

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Προς το παρόν, οι παροχές μακροχρόνιας φροντίδας δεν περιλαμβάνονται ρητώς στο υλικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, αλλά συντονίζονται ως παροχές ασθένειας, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου τόσο στους φορείς όσο και στα πρόσωπα που ζητούν παροχές μακροχρόνιας φροντίδας. Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί, δυνάμει του κανονισμού, ένα σταθερό νομικό πλαίσιο που να είναι κατάλληλο για τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας και να περιλαμβάνει σαφή ορισμό των εν λόγω παροχών.

(6)  Προς το παρόν, οι παροχές μακροχρόνιας φροντίδας δεν περιλαμβάνονται ρητώς στο υλικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, αλλά συντονίζονται ως παροχές ασθένειας. Είναι αναγκαίο να περιληφθεί σαφής ορισμός των εν λόγω παροχών που αφορούν τη μακροχρόνια φροντίδα και να επικαιροποιηθούν οι κανόνες ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παροχών. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τόσο οι οικονομικά μη ενεργοί όσο και οι οικονομικά ενεργοί άνθρωποι μπορούν να έχουν ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας. Σκοπός των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας είναι να βοηθηθούν τα άτομα στην άσκηση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, ώστε να υποστηριχθεί η προσωπική τους αυτονομία, μεταξύ άλλων και στον τόπο εργασίας.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ότι «σε μια Ένωση όπου όλοι είναι ίσοι, δεν πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας» και ότι είναι «παράλογο να υπάρχει μια τραπεζική αρχή που επιβάλλει την τήρηση των τραπεζικών προτύπων, αλλά όχι μια κοινή αρχή εργασίας που να εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά μας». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου του 2016, σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενθάρρυνε «τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, όπου αρμόζει, ad hoc διμερείς ειδικές μονάδες και, όπου υπάρχει ανάγκη, μια πολυμερή ειδική μονάδα που να περιλαμβάνει τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τις επιθεωρήσεις εργασίας, οι οποίες θα εκτελούν, με την επιφύλαξη της έγκρισης όλων των εμπλεκόμενων κρατών μελών, επιτόπιους διασυνοριακούς ελέγχους, σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία διενεργούνται οι έλεγχοι, σε εικαζόμενες περιπτώσεις κοινωνικού ντάμπινγκ, εργασίας υπό παράνομες συνθήκες ή απάτης, και να εντοπίζονται οι εικονικές εταιρείες, τα ψευδή γραφεία εύρεσης εργασίας και οι καταχρήσεις των κανόνων που οδηγούν σε εκμετάλλευση των εργαζομένων».

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 διαμορφώνεται ένα γενικό ορθό νομικό πλαίσιο. Στα κράτη μέλη επιβάλλεται η ηθική υποχρέωση να επιχειρείται, στις περιπτώσεις όπου οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με διοικητική επιβάρυνση, μείωση αυτής μέσω διμερών συμφωνιών. Επιδιώκεται η δημιουργία εθνικών φορέων που θα υποστηρίζουν το ιστορικό εισφορών στο πλαίσιο διασυνοριακών δραστηριοτήτων στο αρμόδιο κράτος μέλος, λαμβάνοντας ασφαλώς υπόψη την ενωσιακή νομοθεσία. Επίσης καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μέσου που θα διευκολύνει την ανταλλαγή συναφών δεδομένων για λόγους διεξαγωγής ελέγχων, ούτως ώστε οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας να μπορούν να αποκτούν γρήγορα πρόσβαση στα ζητούμενα από αυτές δεδομένα. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παραμείνει στενά συνδεδεμένος με την οδηγία 96/71 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_______________________

 

Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν νέες ευκαιρίες για συντονισμό, ανταλλαγή πληροφοριών και εφαρμογή. Ένα σύστημα ηλεκτρονικής δικτύωσης, παρόμοιο με την βελγική «Τράπεζα διασταύρωσης στοιχείων κοινωνικής ασφάλισης (Crossroads Bank for Social Security)» για όλες τις αρμόδιες αρχές κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούσε να βελτιώσει τις αμοιβαίες σχέσεις, τη διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσίας.

 

__________________

 

1α http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6δ)  Στο ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την δρομολόγηση αποτελεσματικών επιθεωρήσεων εργασίας ως στρατηγικής για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι «μια ηλεκτρονική δικτύωση όλων των εμπλεκομένων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως υπάρχει για παράδειγμα στη βελγική «Τράπεζα διασταύρωσης στοιχείων κοινωνικής ασφάλισης (Crossroads Bank for Social Security)», και η συνακόλουθη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων αρχών συνιστούν ένα χρήσιμο μέσο για τις εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στα απαραίτητα για τις επιθεωρήσεις δεδομένα», και καλεί την Επιτροπή «να διερευνήσει τα οφέλη από την καθιέρωση και – εφόσον κριθεί σκόπιμο – να προβλέψει την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης που δεν θα μπορεί να παραχαραχθεί (ή κάποιο άλλο πανευρωπαϊκό ηλεκτρονικό έγγραφο) στην οποία θα είναι αποθηκευμένα όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο της εργασιακής σχέσης του/της κατόχου, όπως λεπτομέρειες για την κοινωνική ασφάλιση του/της και οι χρόνοι εργασίας, και η οποία θα υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·».

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6ε)  Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι αναγκαίο να εξετασθεί περαιτέρω η σχέση μεταξύ του εν λόγω συντονισμού και του συντονισμού των φορολογικών συστημάτων, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω συστημάτων και την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6στ) Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τα εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς διατυπώνεται το αίτημα να ληφθούν καθοριστικά και αποτελεσματικά μέτρα για ένα οργανωμένο σύστημα συντονισμού των κοινωνικών εισφορών και παροχών για κάθε πολίτη στην ΕΕ, όπως η δημιουργία μιας κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα διευκολύνει τη διαχείριση των κοινωνικών εισφορών και των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6ζ)  Εάν για μια ορισμένη ομάδα ατόμων που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο κατοικούν προκύπτει, στη βάση των διατάξεων των άρθρων 45 έως 48 ΣΛΕΕ, ότι έρχονται σε μειονεκτική θέση έναντι εργαζομένων που δεν κάνουν χρήση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων ως απόρροια της έλλειψης συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, με αποτέλεσμα για ορισμένη χρονική περίοδο να απολαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερη προστασία από ό,τι οι πολίτες των κρατών μελών κατοικίας, και όταν οι κανόνες περί συντονισμού δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, το κράτος μέλος στο οποίο κατοικούν οι εν λόγω πολίτες με την οικογένειά τους οφείλει, σε συνεννόηση με τα αρμόδια κράτη μέλη, να προβεί σε ρύθμιση για την αντιμετώπιση αυτών των μειονεκτημάτων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για να διασφαλιστεί η σαφήνεια της ορολογίας που χρησιμοποιείται στο ενωσιακό δίκαιο, ο όρος «απόσπαση» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την απόσπαση εργαζομένων κατά την έννοια της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών34. Επιπροσθέτως, για να επιτευχθεί συνέπεια ως προς τη μεταχείριση μισθωτών και μη μισθωτών, είναι αναγκαίο οι ειδικοί κανόνες για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας στην περίπτωση εργαζομένων που αποσπώνται ή αποστέλλονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος να εφαρμόζονται με συνέπεια τόσο στους μισθωτούς όσο και στους μη μισθωτούς.

(7)  Για να διασφαλιστεί η σαφήνεια της ορολογίας που χρησιμοποιείται στο ενωσιακό δίκαιο, ο όρος «απόσπαση» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την απόσπαση εργαζομένων κατά την έννοια της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών34. Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 θα πρέπει να αναφέρονται στους εργαζομένους σε απόσπαση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/71/ΕΚ, ως «απεσταλμένους» και όχι «αποσπασμένους». Επιπροσθέτως, για να επιτευχθεί συνέπεια ως προς τη μεταχείριση μισθωτών και μη μισθωτών, είναι αναγκαίο οι ειδικοί κανόνες για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας στην περίπτωση εργαζομένων που αποστέλλονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος να εφαρμόζονται με συνέπεια τόσο στους μισθωτούς όσο και στους μη μισθωτούς.

__________________________________

__________________________________

34 ΕΕ L 018 της 21.01.1997 σ. 1.

34 ΕΕ L 018 της 21.01.1997 σ. 1.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Στον τομέα των παροχών ανεργίας, οι κανόνες σχετικά με τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης θα πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα από όλα τα κράτη μέλη. Με εξαίρεση τους διασυνοριακούς εργαζομένους που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, οι κανόνες για τον συνυπολογισμό των περιόδων με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος σε παροχές ανεργίας θα πρέπει να υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει πολύ πρόσφατα τουλάχιστον τρεις μήνες ασφάλισης στο εν λόγω κράτος μέλος. Το προηγουμένως αρμόδιο κράτος μέλος θα πρέπει να καταστεί αρμόδιο για όλους τους ασφαλισμένους που δεν πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή στις υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους μέλους της πλέον πρόσφατης ασφάλισης θα πρέπει να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με την εγγραφή στις υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους μέλους στο οποίο ο άνεργος ήταν προηγουμένως ασφαλισμένος.

(8)  Στον τομέα των παροχών ανεργίας, οι κανόνες σχετικά με τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης θα πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα από όλα τα κράτη μέλη. Με εξαίρεση τους διασυνοριακούς εργαζομένους που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, οι κανόνες για τον συνυπολογισμό των περιόδων με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος σε παροχές ανεργίας θα πρέπει να υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει πολύ πρόσφατα τουλάχιστον μία ημέρα ασφάλισης στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Σε συνέχεια των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση του 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ35, είναι αναγκαίο να επεκταθεί η ελάχιστη διάρκεια εξαγωγής των παροχών ανεργίας από τρεις σε έξι μήνες, ώστε, αφενός, να βελτιωθούν οι ευκαιρίες των ανέργων που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος για να αναζητήσουν εργασία και οι ευκαιρίες τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας και, αφετέρου, να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο.

(9)  Σε συνέχεια των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση του 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ35, είναι αναγκαίο να επεκταθεί η ελάχιστη διάρκεια εξαγωγής των παροχών ανεργίας από τρεις σε έξι μήνες, ώστε, αφενός, να προωθηθεί η κινητικότητα και να βελτιωθούν οι ευκαιρίες των ανέργων που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος για να αναζητήσουν εργασία και οι ευκαιρίες τους για επανακατάρτιση και επανένταξη στην αγορά εργασίας και, αφετέρου, να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ισότιμη αντιμετώπιση των μεθοριακών και των διασυνοριακών εργαζομένων, με την εξασφάλιση ότι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι λαμβάνουν παροχές ανεργίας από το κράτος μέλος της τελευταίας δραστηριότητας υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εργαστεί στο εν λόγω κράτος μέλος κατά τους τελευταίους τουλάχιστον δώδεκα μήνες.

(10)  Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ισότιμη αντιμετώπιση των μεθοριακών και των διασυνοριακών εργαζομένων δίνοντας τους την επιλογή να λαμβάνουν παροχές ανεργίας από το κράτος μέλος της τελευταίας δραστηριότητας ή από το κράτος μέλος διαμονής, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα απασχόλησής τους στο κράτος μέλος όπου οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και να αποσαφηνιστεί το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη τελευταίας απασχόλησης, τα κράτη μέλη προηγούμενης απασχόλησης και το κράτος μέλος διαμονής, δεν δηλώνουν αναρμόδια για την καταβολή παροχών, σε βάρος των ασφαλισμένων. Η επικοινωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της τελευταίας δραστηριότητας και του αιτούντος εργασία πρέπει να γίνεται στη γλώσσα του αιτούντος. Είναι επίσης αναγκαίο οι διασυνοριακοί αιτούντες εργασία να έχουν τη δυνατότητα να τίθενται στη διάθεση μιας διασυνοριακής υπηρεσίας απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται τέτοια υπηρεσία στη γεωγραφική περιοχή που αντιστοιχεί την περιοχή αναζήτησης εργασίας τους.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Ενώ οι κανόνες συντονισμού δεν μπορούν να εμποδίσουν τους μετακινούμενους πολίτες να έχουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από τους μη μετακινούμενους πολίτες, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να βρουν διμερείς λύσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10γ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέψουν την καταβολή εξισωτικών ποσών για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των παροχών ανεργίας που καταβάλλονται από το κράτος μέλος της τελευταίας επαγγελματικής δραστηριότητας αφενός και το κράτος μέλος διαμονής αφετέρου.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10δ)  Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν οι διασυνοριακές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας έτσι ώστε να βοηθηθούν οι αιτούντες στην αναζήτηση νέας εργασίας, όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα των διασυνοριακών περιοχών.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι οικογενειακές παροχές που προορίζονται να αντικαταστήσουν εισόδημα κατά τη διάρκεια των περιόδων ανατροφής τέκνων έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ατομικές και προσωπικές ανάγκες του γονέα που υπόκειται στη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους και, ως εκ τούτου, είναι διακριτές από άλλες οικογενειακές παροχές, αφού έχουν σκοπό να αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος ή μισθού που υφίσταται ο γονέας κατά τη διάρκεια της περιόδου ανατροφής τέκνων και όχι μόνο να καλύπτουν τα γενικά έξοδα της οικογένειας.

(11)  Οι οικογενειακές παροχές σε χρήμα που προορίζονται να αντικαταστήσουν ή να παράσχουν συμπληρωματικό διαφεύγον εισόδημα, είτε εν όλω είτε εν μέρει, ή εισόδημα που αδυνατεί να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος λόγω της ανατροφής τέκνων, έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ατομικές και προσωπικές ανάγκες του γονέα που υπόκειται στη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους και, ως εκ τούτου, είναι διακριτές από άλλες οικογενειακές παροχές, αφού έχουν σκοπό να αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος ή μισθού που υφίσταται ο γονέας κατά τη διάρκεια της περιόδου ανατροφής τέκνων και όχι μόνο να καλύπτουν τα γενικά έξοδα της οικογένειας.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ότι οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν τη συνήθη διαμονή για τον σκοπό του καθορισμού των παροχών κοινωνικής ασφάλισης εντός εύλογης προθεσμίας.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού με βάση τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, να διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις και αυτές οι διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα για τη βελτίωση της νομοθεσίας με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(12)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού με βάση τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει η τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 να πραγματοποιείται τακτικά.

_________________________________

 

36 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1-14.

 

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τις περιπτώσεις απάτης και σφάλματος κατά την εφαρμογή των κανόνων συντονισμού, είναι αναγκαίο να καθοριστεί μια περαιτέρω επιτρεπτική νομική βάση, ώστε να διευκολυνθεί η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να συγκρίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα που τηρούνται από τους αρμόδιους φορείς του με τα δεδομένα που έχει στην κατοχή του άλλο κράτος μέλος, ώστε να εντοπίζονται σφάλματα ή ασυνέπειες που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

(13)  Για να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τις περιπτώσεις απάτης και σφάλματος κατά την εφαρμογή των κανόνων συντονισμού, είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, τηρώντας εξ ολοκλήρου και χωρίς εξαιρέσεις το κεκτημένο της Ένωσης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να συγκρίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα που τηρούνται από τους αρμόδιους φορείς του με τα δεδομένα που έχει στην κατοχή του άλλο κράτος μέλος, ώστε να εντοπίζονται σφάλματα ή ασυνέπειες που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

 

__________________

 

Κανονισμός (EΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των κανόνων συντονισμού, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας όσον αφορά τους μισθωτούς που ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ισότητα έναντι των όρων που εφαρμόζονται στα πρόσωπα που αποσπώνται ή αποστέλλονται για να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα σε ένα μόνο κράτος μέλος. Επιπλέον, οι κανόνες απόσπασης που προβλέπουν τη συνέχιση της εφαρμοστέας νομοθεσίας θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε πρόσωπα που είχαν προηγούμενη σύνδεση με το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας του κράτους μέλους καταγωγής τους.

(16)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των κανόνων συντονισμού, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας όσον αφορά τους μισθωτούς που ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ισότητα έναντι των όρων που εφαρμόζονται στα πρόσωπα που αποστέλλονται για να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα σε ένα μόνο κράτος μέλος. Επιπλέον, οι κανόνες που προβλέπουν τη συνέχιση της εφαρμοστέας νομοθεσίας θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε πρόσωπα που είχαν προηγούμενη σύνδεση με το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας του κράτους μέλους καταγωγής τους.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ της ουσιώδους δραστηριότητας της επιχείρησης και της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στον εργαζόμενο που αποσπάται προσωρινά από την εν λόγω επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η ουσιώδης δραστηριότητα πρέπει να χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από ποσοστό άνω του 25 % του ετήσιου κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στο κράτος μέλος από το οποίο αποσπάται ο εργαζόμενος.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή των άρθρων 12 και 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή37.

(17)  Προκειμένου να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με τη θέσπιση τυποποιημένης διαδικασίας για τον καθορισμό καταστάσεων στις οποίες τα έγγραφα εκδίδονται, ή ανακαλώνται όταν η ακρίβεια και η ισχύς του αμφισβητούνται από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους απασχόλησης, η αρμοδιότητα έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με την εφαρμογή των άρθρων 12 και 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 όπως τροποποιείται από τον παρόντα Κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________________________

_________________________________

37 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ο οποίος και ενέκρινε γνωμοδότηση.

 

_________________________________

 

1α. ΕΕ C 91, 26.4.2007, σ. 15 .

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 2 – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Στην αιτιολογική σκέψη 2 προστίθεται η ακόλουθη δεύτερη περίοδος:

διαγράφεται

«Το άρθρο 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει σε κάθε πολίτη της Ένωσης το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους.»

 

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στην αιτιολογική σκέψη 5, μετά τη φράση «των ενδιαφερομένων προσώπων, δυνάμει των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών» προστίθενται τα εξής:

(2)  Η αιτιολογική σκέψη 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«, με την επιφύλαξη των όρων που διέπουν την πρόσβαση των οικονομικά μη ενεργών μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ σε ορισμένες παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο κράτος μέλος υποδοχής, όρων οι οποίοι προβλέπονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.40»

«(5)  Στο πλαίσιο του συντονισμού αυτού, είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί, εντός της Ένωσης, ίση μεταχείριση των ενδιαφερόμενων προσώπων, δυνάμει των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών και να υποστηριχθούν οι πολίτες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους για ελεύθερη μετακίνηση δυνάμει της Συνθήκης, κυρίως διασφαλίζοντας σαφήνεια αναφορικά με το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της πρόσβασής τους και την κάλυψη από το σχετικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας.

__________________________________

 

40 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77

 

Αιτιολόγηση

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 5α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5α)  Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εξαρτούν την πρόσβαση των οικονομικά μη ενεργών πολιτών σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες δεν συνιστούν παροχές κοινωνικής πρόνοιας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, από δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας. Η επαλήθευση του σύννομου χαρακτήρα του δικαιώματος διαμονής θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Για τους σκοπούς αυτούς, ένας οικονομικά μη ενεργός πολίτης θα πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από τον αιτούντα εργασία, στον οποίο το δικαίωμα διαμονής παρέχεται απευθείας από το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να βελτιωθεί η νομική σαφήνεια για τους πολίτες και τους φορείς, είναι αναγκαίο να κωδικοποιηθεί η εν λόγω νομολογία.

διαγράφεται

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 5β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5β)  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικά μη ενεργοί μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ δεν εμποδίζονται από την πλήρωση του όρου να διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ. Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται ότι οι εν λόγω πολίτες θα επιτρέπεται να καταβάλλουν εισφορές κατά τρόπο αναλογικό σε ένα σύστημα για την κάλυψη ασθένειας στο κράτος μέλος της συνήθους κατοικίας τους.

(5β)  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικά μη ενεργοί μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ δεν εμποδίζονται από την πλήρωση του όρου να διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ. Αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να συνεπάγεται ότι οι εν λόγω πολίτες θα επιτρέπεται να καταβάλλουν εισφορές κατά τρόπο αναλογικό σε ένα σύστημα για την κάλυψη ασθένειας ή να καλύπτουν με άλλο τρόπο τα σχετικά κριτήρια για πρόσβαση σε ασφάλιση ασθένειας στο κράτος μέλος της συνήθους κατοικίας τους.

Αιτιολόγηση

Η πλήρης ασφάλιση ασθένειας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Οι μη ενεργοί μετακινούμενοι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ασφάλιση ασθένειας και στο κράτος μέλος διαμονής τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται σε δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές όταν καθιστούν το σύστημα ασφάλισης ασθένειάς τους προσβάσιμο σε μη ενεργούς μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 5γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5γ)  Κατά παρέκκλιση από τους περιορισμούς του δικαιώματος ίσης μεταχείρισης για τους οικονομικά μη ενεργούς πολίτες, περιορισμούς που απορρέουν από την οδηγία 2004/38/ΕΚ ή βάσει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1), το δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2) και το δικαίωμα στην προστασία της υγείας (άρθρο 35).

διαγράφεται

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 20

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

4α. Η αιτιολογική σκέψη 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(20)  Όσον αφορά στις παροχές ασθένειας, μητρότητας και στις ισοδύναμες παροχές πατρότητας, θα πρέπει να παρέχεται προστασία στα ασφαλισμένα πρόσωπα που κατοικούν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος μέλος, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

“(20)  Όσον αφορά στις παροχές ασθένειας, μακροχρόνιας φροντίδας, μητρότητας και στις ισοδύναμες παροχές πατρότητας, θα πρέπει να παρέχεται προστασία στα ασφαλισμένα πρόσωπα που κατοικούν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος μέλος, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους. »

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"(24)  Οι παροχές μακροχρόνιας φροντίδας για τους ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους πρέπει να συντονίζονται σύμφωνα με ειδικούς κανόνες οι οποίοι, καταρχήν, συνάδουν με τους κανόνες που εφαρμόζονται για τις παροχές ασθένειας, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις σε περίπτωση συρροής παροχών μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος και σε χρήμα.»

"(24)  Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι παροχές μακροχρόνιας φροντίδας για τους ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους πρέπει, καταρχήν, να εξακολουθήσουν να συντονίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για τις παροχές ασθένειας. Ωστόσο, οι εν λόγω κανόνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις σε περίπτωση συρροής παροχών μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος και σε χρήμα.»

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική παράγραφος 35α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«(35α)  Οι οικογενειακές παροχές σε χρήμα που προορίζονται να αντικαταστήσουν εισόδημα κατά τη διάρκεια των περιόδων ανατροφής τέκνων συνιστούν ατομικά δικαιώματα τα οποία είναι προσωποπαγή για τον γονέα ο οποίος υπάγεται στη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους. Οι εν λόγω οικογενειακές παροχές, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, θα πρέπει να παρατίθενται στο μέρος I του παραρτήματος XIII του παρόντος κανονισμού και να προορίζονται αποκλειστικά για τον οικείο γονέα. Το δευτερευόντως αρμόδιο κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να μην εφαρμόσει στις συγκεκριμένες παροχές τους κανόνες προτεραιότητας σε περίπτωση συρροής δικαιωμάτων για οικογενειακές παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας των μελών της οικογένειας. Όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει να μην εφαρμόσει τους κανόνες προτεραιότητας, πρέπει να το πράττει με συνέπεια σε όλους τους δικαιούχους που βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση και να περιλαμβάνεται στο μέρος II του παραρτήματος XIII.»

«(35α)  Οι οικογενειακές παροχές σε χρήμα που προορίζονται να αντικαταστήσουν ή να χορηγήσουν συμπληρωματικό διαφεύγον εισόδημα, είτε εν όλω είτε εν μέρει, ή εισόδημα που αδυνατεί να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος λόγω της […]ανατροφής τέκνων, μπορούν να διακρίνονται από άλλες οικογενειακές παροχές που προορίζονται να καλύπτουν τα έξοδα της οικογένειας. Δεδομένου ότι οι εν λόγω παροχές θα μπορούσαν να συνιστούν ατομικά δικαιώματα τα οποία είναι προσωποπαγή για τον γονέα ο οποίος υπάγεται στη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προορίζονται αποκλειστικά για τον οικείο γονέα. Οι εν λόγω ατομικές παροχές θα πρέπει να παρατίθενται στο μέρος I του παραρτήματος XIII του παρόντος κανονισμού. Το δευτερευόντως αρμόδιο κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να μην εφαρμόσει στις συγκεκριμένες παροχές τους κανόνες προτεραιότητας σε περίπτωση συρροής δικαιωμάτων για οικογενειακές παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας των μελών της οικογένειας. Όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει να μην εφαρμόσει τους κανόνες προτεραιότητας, πρέπει να το πράττει με συνέπεια σε όλους τους δικαιούχους που βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση και με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές παροχές περιλαμβάνονται στο μέρος II του παραρτήματος XIII.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική παράγραφος 39α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«(39α)  Το σχετικό κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων), εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»

«(39α)  Το σχετικό κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)42, εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου και χωρίς εξαιρέσεις στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό.

__________________________________

__________________________________

42 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88.

42 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 46

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού με βάση τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, να διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις και αυτές οι διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση της νομοθεσίας43. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα για τη βελτίωση της νομοθεσίας με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

διαγράφεται

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 47

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), την ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), το δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17), το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 21), τα δικαιώματα του παιδιού (άρθρο 24), τα δικαιώματα των ηλικιωμένων (άρθρο 25), την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 26), το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική ζωή (άρθρο 33), το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή (άρθρο 34), το δικαίωμα στην προστασία της υγείας (άρθρο 35) και το δικαίωμα στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45), και πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και τις εν λόγω αρχές.

(47)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1), το δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2), τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7), την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), την ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), το δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17), το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 21), την ισότητα ανδρών και γυναικών (άρθρο 23), τα δικαιώματα του παιδιού (άρθρο 24), τα δικαιώματα των ηλικιωμένων (άρθρο 25), την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 26), το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική ζωή (άρθρο 33), το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή (άρθρο 34), το δικαίωμα στην προστασία της υγείας (άρθρο 35) και το δικαίωμα στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής ( άρθρο 45), καθώς και στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, και πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(48α)  Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν περιορίζει τα αυτοτελή δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ειδικότερα το δικαίωμα σε κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 12), το δικαίωμα σε κοινωνική πρόνοια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (άρθρο 13), το δικαίωμα των διακινούμενων εργαζομένων και των οικογενειών τους στην παροχή προστασίας και αρωγής (άρθρο 19), και το δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (άρθρο 30). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 48 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(48β)  Οι νέες διατάξεις που προβλέπονται για τις παροχές ανεργίας των μεθοριακών εργαζομένων ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε επιδείνωση των συνθηκών επιστροφής τους στην αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο η διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για τη στήριξη των μεθοριακών εργαζομένων να ενισχυθεί και το ρυθμιστικό πλαίσιο να διευκολύνει π.χ. τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων στο κράτος μέλος κατοικίας, διευκρινίζοντας την αρμοδιότητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης που είναι υπεύθυνη για την πλαισίωσή τους, και οι ανταλλαγές μεταξύ του αρμόδιου φορέα του κράτους μέλους της τελευταίας δραστηριότητας και του αιτούντος εργασία να πραγματοποιούνται στη γλώσσα του τελευταίου.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 48 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(48γ)  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν την καταβολή εξισωτικών ποσών για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των παροχών ανεργίας που καταβάλλονται από το κράτος μέλος της τελευταίας επαγγελματικής δραστηριότητας αφενός και το κράτος μέλος διαμονής αφετέρου.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 48 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(48δ)  Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν περιορίζει τα αυτοτελή δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση «περί κοινωνικής και ιατρικής αντιλήψεως» του Συμβουλίου της Ευρώπης στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 48 ε (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(48ε)  Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει μέριμνα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και την αποσαφήνιση του εφαρμοστέου κανονιστικού πλαισίου ούτως ώστε τα κράτη μέλη – τελευταίας δραστηριότητας, προγενέστερης δραστηριότητας και/ή κατοικίας – να μην δηλώνουν αδυναμία καταβολής των παροχών ανεργίας, σε βάρος των κοινωνικώς ασφαλισμένων προσώπων.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Στο στοιχείο γ), η φράση «τίτλο ΙΙΙ κεφάλαια 1 και 3» αντικαθίσταται από τη φράση «τίτλο ΙΙΙ κεφάλαια 1, 1α και 3».

διαγράφεται

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 1 – στοιχείο γ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)  «ασφαλισμένος»: σε σχέση με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας που εμπίπτουν στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαια 1 και 3, το πρόσωπο το οποίο πληροί τους απαιτούμενους όρους της νομοθεσίας του αρμόδιου κράτους μέλους βάσει του τίτλου ΙΙ ώστε να έχει δικαίωμα σε παροχές, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού·

«γ)  «ασφαλισμένος»: σε σχέση με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας που εμπίπτουν στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαια 1 και 3, το πρόσωπο το οποίο πληροί τους απαιτούμενους όρους της νομοθεσίας του αρμόδιου κράτους μέλους βάσει του τίτλου ΙΙ ώστε να έχει δικαίωμα σε παροχές, για ένα τουλάχιστον από τους κινδύνους που καλύπτονται από το Κεφάλαιο προς εφαρμογή, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 1 – εδάφιο i – σημείο 1 – εδάφιο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Στο στοιχείο θ) παράγραφος 1 σημείο ii), μετά τη φράση «τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1, για τις παροχές ασθένειας, τις παροχές μητρότητας και τις ισοδύναμες παροχές πατρότητας» προστίθεται η φράση «και κεφάλαιο 1α σχετικά με τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας.

διαγράφεται

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  Στο στοιχείο θ) παράγραφος 1, το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ii)  όσον αφορά στις παροχές σε είδος σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1, για τις παροχές ασθένειας, τις παροχές μητρότητας και τις ισοδύναμες παροχές πατρότητας, το πρόσωπο το οποίο ορίζεται ή αναγνωρίζεται ως μέλος της οικογένειας ή χαρακτηρίζεται ως μέλος του νοικοκυριού από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί.

ii)  όσον αφορά στις παροχές σε είδος σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1, για τις παροχές ασθένειας, τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, τις παροχές μητρότητας και τις ισοδύναμες παροχές πατρότητας, το πρόσωπο το οποίο ορίζεται ή αναγνωρίζεται ως μέλος της οικογένειας ή χαρακτηρίζεται ως μέλος του νοικοκυριού από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 1 – στοιχείο κβα – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Στο στοιχείο κβα) σημείο i), μετά τη φράση «τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 1 (παροχές ασθένειας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας)» προστίθεται η φράση «και κεφάλαιο 1α (παροχές μακροχρόνιας φροντίδας)», και απαλείφεται η τελευταία περίοδος.

διαγράφεται

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 1 – στοιχείο κβα – σημείο i

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ α)  Στο στοιχείο κβα), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

i)  για τους σκοπούς του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 1 (παροχές ασθένειας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας), παροχές σε είδος που προβλέπονται δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους και προορίζονται για τη χορήγηση, διάθεση, άμεση καταβολή ή απόδοση του κόστους της ιατρικής περίθαλψης καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με την εν λόγω περίθαλψη. Ο όρος περιλαμβάνει τις παροχές σε είδος στο πλαίσιο μακροχρόνιας φροντίδας,

i)  για τους σκοπούς του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 1 (παροχές ασθένειας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας), παροχές σε είδος που προβλέπονται δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους και προορίζονται για τη χορήγηση, διάθεση, άμεση καταβολή ή απόδοση του κόστους της ιατρικής περίθαλψης καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με την εν λόγω περίθαλψη. Σε αυτές περιλαμβάνονται και παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος που προβλέπονται δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους και προορίζονται για τη χορήγηση, διάθεση, άμεση καταβολή ή απόδοση του κόστους μακροχρόνιας φροντίδας.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 1 στοιχείο κββ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κββ)  «παροχές μακροχρόνιας φροντίδας»: κάθε παροχή σε είδος, σε χρήμα ή σε συνδυασμό και των δύο, για πρόσωπα τα οποία, επί μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω γήρατος, αναπηρίας, ασθένειας ή μειωμένης ικανότητας, χρειάζονται σημαντική βοήθεια από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα προκειμένου να εκτελούν βασικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως για να διατηρήσουν την προσωπική τους αυτονομία· οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν παροχές που χορηγούνται στο πρόσωπο ή για το πρόσωπο που παρέχει την εν λόγω βοήθεια·»

κββ)  «παροχές μακροχρόνιας φροντίδας»: παροχή σε είδος ή σε χρήμα, σκοπός του οποίου είναι η αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας προσώπου το οποίο, λόγω γήρατος, αναπηρίας, ασθένειας, χρειάζεται βοήθεια από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα προκειμένου να εκτελεί τις βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής του επί μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διατηρήσει την προσωπική του αυτονομία, μεταξύ άλλων, και στον τόπο εργασίας· οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν παροχές που χορηγούνται για τον ίδιο σκοπό στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που παρέχουν την εν λόγω βοήθεια·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 1 – στοιχείο κββ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κββ α)  ως «συνέχιση της θεραπείας» νοείται η συνεχιζόμενη διερεύνηση, διάγνωση και θεραπεία μιας ασθένειας για όλη τη διάρκειά της·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 1, στοιχείο κββ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κββ β)  ως «συνέχιση της μακροχρόνιας φροντίδας» νοείται η συνεχιζόμενη χορήγηση παροχών μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος λόγω της ανάγκης για φροντίδα που διαπιστώθηκε πριν από τη συνταξιοδότηση και η οποία συνεχίζει να υφίσταται πέραν αυτής της ημερομηνίας.»

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

9α.  Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α)  παροχές ασθένειας·

α)  παροχές ασθένειας και μακροχρόνιας φροντίδας·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο βα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, μετά το στοιχείο β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

διαγράφεται

«β α)  παροχές μακροχρόνιας φροντίδας:

 

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.   Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

«Άρθρο 4

 

Ίση μεταχείριση

 

1.  Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους για τους υπηκόους του.

 

2.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει η πρόσβαση των οικονομικά μη ενεργών προσώπων που κατοικούν στο εν λόγω κράτος μέλος στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης που χορηγεί να εξαρτάται από την τήρηση των όρων για τη χορήγηση του δικαιώματος νόμιμης διαμονής που προβλέπεται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.44

 

___________________________________

 

44 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.”

 

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Στην παράγραφο 2, η φράση «παροχές ασθένειας σε χρήμα που καλύπτουν περίθαλψη απεριορίστου διαρκείας» αντικαθίσταται από τη φράση «παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε χρήμα».

διαγράφεται

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος τίτλου, τα πρόσωπα που λαμβάνουν παροχές σε χρήμα λόγω ή συνεπεία μισθωτής ή μη μισθωτής τους δραστηριότητας, θεωρούνται ότι ασκούν τη δραστηριότητα αυτή. Τούτο δεν ισχύει για συντάξεις αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντων ούτε για συντάξεις λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας ούτε για παροχές ασθένειας σε χρήμα που καλύπτουν περίθαλψη απεριορίστου διαρκείας.

‘2.  Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος τίτλου, τα πρόσωπα που λαμβάνουν παροχές σε χρήμα λόγω ή συνεπεία μισθωτής ή μη μισθωτής τους δραστηριότητας, θεωρούνται ότι ασκούν τη δραστηριότητα αυτή. Τούτο δεν ισχύει για συντάξεις αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντων ούτε για συντάξεις λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, ούτε για παροχές ασθένειας σε χρήμα που καλύπτουν περίθαλψη απεριορίστου διαρκείας, ούτε για παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε χρήμα που χορηγούνται σε πρόσωπο που δικαιούται φροντίδας.»

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α β)  Στην παράγραφο 3, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)  το πρόσωπο το οποίο λαμβάνει παροχές ανεργίας σύμφωνα με το άρθρο 65, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους κατοικίας, υπάγεται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·

«γ)  το πρόσωπο το οποίο λαμβάνει παροχές ανεργίας σύμφωνα με το άρθρο 65, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους κατοικίας ή του κράτους της πιο πρόσφατης μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητάς του/της, υπάγεται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·»

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο α γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, η μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα που ασκείται κανονικά σε πλοίο το οποίο ταξιδεύει στη θάλασσα υπό σημαία κράτους μέλους, θεωρείται ως δραστηριότητα που ασκείται σε αυτό το κράτος μέλος. Ωστόσο, το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε πλοίο υπό σημαία κράτους μέλους και αμείβεται για τη δραστηριότητα αυτή από επιχείρηση ή πρόσωπο του οποίου η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων του βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, υπάγεται στη νομοθεσία του τελευταίου αυτού κράτους μέλους εάν κατοικεί σε αυτό. Η επιχείρηση ή το πρόσωπο που καταβάλλει την αμοιβή θεωρείται ως εργοδότης για τους σκοπούς της εν λόγω νομοθεσίας.

‘4.   Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, η μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα που ασκείται κανονικά σε πλοίο το οποίο ταξιδεύει στη θάλασσα υπό σημαία κράτους μέλους, θεωρείται ως δραστηριότητα που ασκείται σε αυτό το κράτος μέλος. Ωστόσο, το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε πλοίο υπό σημαία κράτους μέλους και αμείβεται για τη δραστηριότητα αυτή από εργοδότη του οποίου η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, υπάγεται στη νομοθεσία του τελευταίου αυτού κράτους μέλους εάν κατοικεί σε αυτό.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Δραστηριότητα μέλους προσωπικού πτήσης ή μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών που εκτελεί υπηρεσίες αερομεταφοράς επιβατών ή φορτίου θεωρείται δραστηριότητα που ασκείται αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα βάσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα FTL του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2014.»

5.  Δραστηριότητα μέλους προσωπικού πτήσης ή μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών που εκτελεί υπηρεσίες αερομεταφοράς επιβατών ή φορτίου θεωρείται δραστηριότητα που ασκείται στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα βάσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 201445.

__________________

__________________

45 ΕΕ L 28 της 31.01.2014, σ. 17

45 ΕΕ L 28 της 31.01.2014, σ. 17

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Ειδικοί κανόνες

Ειδικοί κανόνες

1.  Πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος για λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και το οποίο έχει αποσπαστεί, κατά την έννοια της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών46, ή έχει αποσταλεί από τον εν λόγω εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος για να εκτελέσει εργασία για λογαριασμό του εν λόγω εργοδότη, εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι

1.  Πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος για λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και το οποίο έχει αποσταλεί από τον εν λόγω εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος για να εκτελέσει εργασία για λογαριασμό του εν λόγω εργοδότη, εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι:

η προβλεπόμενη διάρκεια της εργασίας δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει αποσπαστεί ή αποσταλεί προς αντικατάσταση άλλου μισθωτού ή μη μισθωτού που είχε προηγουμένως αποσπαστεί ή αποσταλεί κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

α)  η προβλεπόμενη ή η πραγματική διάρκεια της εργασίας αυτής δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες·

 

β)  ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εργοδότης για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών αμέσως πριν από την έναρξη της εργασίας του ως μισθωτού·

 

γ)  ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εργοδότης έχει ενημερωθεί για την αποστολή και έχει λάβει αίτηση πριν από την έναρξη της δραστηριότητας για τη συνέχιση της εφαρμογής της νομοθεσίας του. Κανένα τέτοιο επίσημο αίτημα δεν χρειάζεται να υποβληθεί όταν το έργο αφορά επαγγελματικό ταξίδι.

2.  Πρόσωπο που ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος και το οποίο μεταβαίνει για να ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν αντικαθιστά άλλον αποσπασμένο μισθωτό ή μη μισθωτό.»

2.  Πρόσωπο που ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος και το οποίο μεταβαίνει για να ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι:

 

α)  η προβλεπόμενη ή η πραγματική διάρκεια της εργασίας αυτής δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες·

 

β)  ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο συνεχίζει κανονικά τη δραστηριότητά του για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών αμέσως πριν από την έναρξη της εργασίας του·

 

γ)  ο αρμόδιος φορέας στο κράτος μέλος στο οποίο ο ενδιαφερόμενος ασκεί κανονικά τη δραστηριότητα έχει ενημερωθεί για την άσκηση της δραστηριότητας στο άλλο κράτος μέλος και έχει λάβει αίτηση πριν από την έναρξη της δραστηριότητας για τη συνέχιση της εφαρμογής της νομοθεσίας του. Κανένα τέτοιο επίσημο αίτημα δεν χρειάζεται να υποβληθεί όταν το έργο αφορά επαγγελματικό ταξίδι.

 

2α.  Για το σκοπό των παραγράφων 1 και 2, σε περίπτωση αντικατάστασης απεσταλμένων εργαζομένων που εκτελούν την ίδια ή παρόμοια εργασία στον ίδιο τόπο, λαμβάνεται υπόψη η σωρευτική διάρκεια των περιόδων αποστολής των εργαζομένων.

 

Όταν ο εργαζόμενος έχει φθάσει την προβλεπόμενη ανώτατη περίοδο αποστολής, δεν επιτρέπεται η περαιτέρω αποστολή του εν λόγω εργαζομένου ή μη μισθωτού από τις ίδιες επιχειρήσεις στο ίδιο κράτος μέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, έως τρεις μήνες μετά το τέλος της πλέον πρόσφατης περιόδου αποστολής. Παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο μπορεί να χορηγηθεί σε ειδικές περιστάσεις.

_________________________________

 

46 ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

 

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

13α.  στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Το πρόσωπο που ασκεί κανονικά μισθωτή δραστηριότητα και μη μισθωτή δραστηριότητα σε διαφορετικά κράτη μέλη, υπάγεται:

«1.  Το πρόσωπο που ασκεί κανονικά μισθωτή δραστηριότητα και μη μισθωτή δραστηριότητα σε διαφορετικά κράτη μέλη, υπάγεται:

α) στη νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας εφόσον ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητας στο εν λόγω κράτος μέλος· ή

α)  στη νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας εφόσον ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητας στο εν λόγω κράτος μέλος·

β) εφόσον δεν ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητας στο κράτος μέλος κατοικίας:

β)  στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο διενεργεί το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών του, εάν δεν κατοικεί σε ένα από τα κράτη μέλη στα οποία ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς του ως εργαζομένου· ή

 

β α)  στη νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας εάν το τμήμα των δραστηριοτήτων είναι το ίδιο.

i) στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του εργοδότη, εάν απασχολείται από μία επιχείρηση ή έναν εργοδότη· ή

 

ii) στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του εργοδότη, εάν απασχολείται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχουν την έδρα ή τον τόπο δραστηριοτήτων τους σε ένα μόνο κράτος μέλος· ή

 

iii) στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του εργοδότη, άλλο από το κράτος μέλος κατοικίας, εάν απασχολείται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχουν την έδρα ή τον τόπο δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους σε δύο κράτη μέλη, ένα εκ των οποίων είναι το κράτος μέλος κατοικίας·

 

iv) στη νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας, εάν απασχολείται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή εργοδότες και τουλάχιστον δύο εξ αυτών έχουν την έδρα ή τον τόπο δραστηριοτήτων τους σε διαφορετικά κράτη μέλη, άλλο από το κράτος μέλος κατοικίας.

 

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 13 – παράγραφος 4α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14.  Στο άρθρο 13, μετά την παράγραφο 4 προστίθεται η εξής παράγραφος 4α:

διαγράφεται

«4α.  Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει παροχές ανεργίας σε χρήμα από ένα κράτος μέλος και το οποίο ασκεί ταυτόχρονα μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους που χορηγεί την παροχή ανεργίας.»

 

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 15 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

14α.  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 15α

 

Δημοσιογράφοι - ανταποκριτές ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης που είναι αποσπασμένοι σε άλλο κράτος μέλος

 

Οι δημοσιογράφοι - ανταποκριτές ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης που είναι αποσπασμένοι σε άλλο κράτος μέλος μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο έχουν τοποθετηθεί, την εφαρμογή της νομοθεσίας του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοοι ή την εφαρμογή της νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα του κυρίου εργοδότη τους.»

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Τίτλος III – κεφάλαιο 1 – τίτλος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14β.  Στον τίτλο III ο τίτλος του κεφαλαίου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Παροχές ασθένειας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας

«Παροχές ασθένειας, παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας»

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 19

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14γ.  Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 19

«Άρθρο 19

Διαμονή εκτός του αρμόδιου κράτους μέλους

Διαμονή εκτός του αρμόδιου κράτους μέλους

1.  Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παράγραφο 2, ο ασφαλισμένος και τα μέλη της οικογένειάς του που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, δικαιούνται τις παροχές σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των παροχών και η αναμενόμενη διάρκεια της διαμονής. Οι παροχές αυτές χορηγούνται για λογαριασμό του αρμόδιου φορέα από τον φορέα του τόπου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που αυτός εφαρμόζει, ως εάν οι ενδιαφερόμενοι ήταν ασφαλισμένοι δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

1.  Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παράγραφο 2, ο ασφαλισμένος και τα μέλη της οικογένειάς του που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, δικαιούνται τις παροχές σε είδος που καθίστανται αναγκαίες είτε για ιατρικούς λόγους είτε λόγω της ανάγκης για μακροχρόνια φροντίδα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των παροχών και η αναμενόμενη διάρκεια της διαμονής. Οι παροχές αυτές χορηγούνται για λογαριασμό του αρμόδιου φορέα από τον φορέα του τόπου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που αυτός εφαρμόζει, ως εάν οι ενδιαφερόμενοι ήταν ασφαλισμένοι δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

2.  Η Διοικητική Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των παροχών σε είδος για τις οποίες, προκειμένου να χορηγηθούν κατά τη διάρκεια της διαμονής σε άλλο κράτος μέλος, απαιτείται για πρακτικούς λόγους προγενέστερη συμφωνία μεταξύ του ενδιαφερομένου και του φορέα που χορηγεί την περίθαλψη.

2.  Η Διοικητική Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των παροχών σε είδος για τις οποίες, προκειμένου να χορηγηθούν κατά τη διάρκεια της διαμονής σε άλλο κράτος μέλος, απαιτείται για πρακτικούς λόγους προγενέστερη συμφωνία μεταξύ του ενδιαφερομένου και του φορέα που χορηγεί την παροχή.»

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο 14 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 20 – τίτλος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14δ.  Στο άρθρο 20 ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Ταξίδι με σκοπό τη λήψη παροχών σε είδος - Έγκριση για την υποβολή σε κατάλληλη θεραπεία εκτός του κράτους μέλους κατοικίας

«Ταξίδι με σκοπό τη λήψη παροχών σε είδος Έγκριση για την υποβολή σε κατάλληλη θεραπεία και μακροχρόνια φροντίδα εκτός του κράτους μέλους κατοικίας»

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο 14 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14ε.  Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Ο ασφαλισμένος, ο οποίος λαμβάνει την έγκριση του αρμόδιου φορέα για να μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να υποβληθεί στην κατάλληλη για την κατάστασή του θεραπεία, λαμβάνει παροχές σε είδος που χορηγεί, για λογαριασμό του αρμόδιου φορέα, ο φορέας του τόπου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει, ως εάν ήταν ασφαλισμένος δυνάμει της νομοθεσίας αυτής. Η έγκριση πρέπει να χορηγείται εφόσον η εν λόγω θεραπεία περιλαμβάνεται στις παροχές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο ενδιαφερόμενος και μια τέτοια θεραπεία δεν είναι δυνατόν να του παρασχεθεί εντός χρονικού διαστήματος ιατρικά αιτιολογημένου, αφού ληφθούν υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της υγείας του και η πιθανή εξέλιξη της ασθένειάς του.

«2.  Ο ασφαλισμένος, ο οποίος λαμβάνει την έγκριση του αρμόδιου φορέα για να μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να υποβληθεί στην κατάλληλη για την κατάστασή του θεραπεία ή μακροχρόνια φροντίδα, λαμβάνει παροχές σε είδος που χορηγεί, για λογαριασμό του αρμόδιου φορέα, ο φορέας του τόπου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει, ως εάν ήταν ασφαλισμένος δυνάμει της νομοθεσίας αυτής. Η έγκριση πρέπει να χορηγείται εφόσον η εν λόγω θεραπεία ή μακροχρόνια φροντίδα περιλαμβάνεται στις παροχές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο ενδιαφερόμενος και μια τέτοια θεραπεία δεν είναι δυνατόν να του παρασχεθεί εντός χρονικού διαστήματος ιατρικά αιτιολογημένου, αφού ληφθούν υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της υγείας του και η πιθανή εξέλιξη της ασθένειάς του, ή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αφού ληφθούν υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της ανάγκης του για μακροχρόνια φροντίδα και η πιθανή εξέλιξη της ανάγκης του για μακροχρόνια φροντίδα.»

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 25

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14στ.  Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 25

Άρθρο 25

Συντάξεις δυνάμει της νομοθεσίας ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών άλλων από το κράτος μέλος κατοικίας, όταν υπάρχει δικαίωμα παροχών σε είδος στο τελευταίο αυτό κράτος μέλος

Συντάξεις δυνάμει της νομοθεσίας ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών άλλων από το κράτος μέλος κατοικίας, όταν υπάρχει δικαίωμα παροχών σε είδος στο τελευταίο αυτό κράτος μέλος

Όταν το πρόσωπο το οποίο λαμβάνει σύνταξη ή συντάξεις δυνάμει της νομοθεσίας ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών κατοικεί σε κράτος μέλος, κατά τη νομοθεσία του οποίου το δικαίωμα λήψης παροχών σε είδος δεν υπόκειται σε προϋποθέσεις ασφάλισης ή μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας, και δεν λαμβάνει σύνταξη από το εν λόγω κράτος μέλος, η δαπάνη των παροχών σε είδος που χορηγούνται στον ίδιο και στα μέλη της οικογένειάς του επιβαρύνει τον φορέα ενός από τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τις συντάξεις, ο οποίος προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, εφόσον, ο συνταξιούχος και τα μέλη της οικογένειάς του θα δικαιούνταν τις παροχές αυτές εάν κατοικούσαν στο εν λόγω κράτος μέλος.

Όταν το πρόσωπο το οποίο λαμβάνει σύνταξη ή συντάξεις δυνάμει της νομοθεσίας ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών κατοικεί σε κράτος μέλος, κατά τη νομοθεσία του οποίου το δικαίωμα λήψης παροχών σε είδος δεν υπόκειται σε προϋποθέσεις ασφάλισης ή μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας, και δεν λαμβάνει σύνταξη από το εν λόγω κράτος μέλος, η δαπάνη των παροχών σε είδος που χορηγούνται στον ίδιο και στα μέλη της οικογένειάς του επιβαρύνει τον φορέα ενός από τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τις συντάξεις, ο οποίος προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, εφόσον, ο συνταξιούχος και τα μέλη της οικογένειάς του θα δικαιούνταν τις παροχές εάν κατοικούσαν στο εν λόγω κράτος μέλος.»

Αιτιολόγηση

Η λέξη «αυτές» θα μπορούσε να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι ένα κράτος μέλος αρνείται να αποδώσει τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος γιατί δεν γεννάται δικαίωμα για αυτές τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος σύμφωνα με τη νομοθεσία του λόγω κράτους μέλους. Φαίνεται ότι η πρόθεση του εν λόγω άρθρου δεν είναι αυτή.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 ζ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 27 – τίτλος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14ζ.  Στο άρθρο 27 ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Διαμονή του συνταξιούχου ή των μελών της οικογένειάς του σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος κατοικίας - Διαμονή στο αρμόδιο κράτος μέλος - Έγκριση για κατάλληλη θεραπεία εκτός του κράτους μέλους κατοικίας

«Διαμονή του συνταξιούχου ή των μελών της οικογένειάς του σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος κατοικίας - Διαμονή στο αρμόδιο κράτος μέλος - Έγκριση για κατάλληλη θεραπεία ή μακροχρόνια φροντίδα εκτός του κράτους μέλους κατοικίας»

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 η (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14η.   Στο άρθρο 27, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Το άρθρο 20 εφαρμόζεται, mutatis mutandis, σε συνταξιούχο ή/και στα μέλη της οικογένειάς του που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος κατοικίας τους προκειμένου να τους παρασχεθεί εκεί η κατάλληλη για την κατάστασή τους θεραπεία.

«3.  Το άρθρο 20 εφαρμόζεται, mutatis mutandis, σε συνταξιούχο ή/και στα μέλη της οικογένειάς του που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος κατοικίας τους προκειμένου να τους παρασχεθεί εκεί η κατάλληλη για την κατάστασή τους θεραπεία ή μακροχρόνια φροντίδα.»

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 θ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14θ.  Στο άρθρο 28 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Ο μεθοριακός εργαζόμενος που λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας δικαιούται σε περίπτωση ασθένειας να εξακολουθήσει να λαμβάνει παροχές σε είδος στο κράτος μέλος όπου άσκησε την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητά του, εφόσον πρόκειται για τη συνέχιση της θεραπείας που άρχισε στο εν λόγω κράτος μέλος. Ως «συνέχιση της θεραπείας» νοείται η συνεχιζόμενη διερεύνηση, διάγνωση και θεραπεία μιας ασθένειας για όλη τη διάρκειά της.

Ο μεθοριακός εργαζόμενος που λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας δικαιούται σε περίπτωση ασθένειας ή ανάγκης για μακροχρόνια φροντίδα να εξακολουθεί να λαμβάνει παροχές σε είδος στο κράτος μέλος όπου άσκησε την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητά του, εφόσον πρόκειται για τη συνέχιση της θεραπείας ή μακροχρόνιας φροντίδας που άρχισε στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 ι (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14θ.  Στο άρθρο 28, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Ο συνταξιούχος ο οποίος, κατά την τελευταία πενταετία πριν από την πραγματική ημερομηνία συνταξιοδότησής του λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ασκούσε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα ως μεθοριακός εργαζόμενος τουλάχιστον για δύο έτη, δικαιούται παροχές σε είδος στο κράτος μέλος στο οποίο ασκούσε την εν λόγω δραστηριότητα ως μεθοριακός εργαζόμενος, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος και το κράτος μέλος στο οποίο ο αρμόδιος φορέας που είναι υπεύθυνος για την δαπάνη των παροχών σε είδος που χορηγούνται στο συνταξιούχο στο κράτος μέλος κατοικίας του, έχουν κάνει αυτή την επιλογή και περιλαμβάνονται αμφότεροι στο παράρτημα V.

2.  Ο συνταξιούχος ο οποίος, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την πραγματική ημερομηνία συνταξιοδότησής του λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ασκούσε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα ως μεθοριακός εργαζόμενος τουλάχιστον για δύο έτη, δικαιούται παροχές σε είδος στο κράτος μέλος στο οποίο ασκούσε την εν λόγω δραστηριότητα ως μεθοριακός εργαζόμενος, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος και το κράτος μέλος στο οποίο ο αρμόδιος φορέας που είναι υπεύθυνος για την δαπάνη των παροχών σε είδος που χορηγούνται στο συνταξιούχο στο κράτος μέλος κατοικίας του, έχουν κάνει αυτή την επιλογή και περιλαμβάνονται αμφότεροι στο παράρτημα V.»

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 ια (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14ια.  Στο άρθρο 28, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται, mutatis mutandis, στα μέλη της οικογένειας του πρώην μεθοριακού εργαζόμενου ή στους επιζώντες του, εφόσον, κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2, είχαν δικαίωμα στις παροχές σε είδος δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 2, έστω και εάν ο μεθοριακός εργαζόμενος απεβίωσε πριν από την έναρξη της συνταξιοδότησής του, εφόσον ασκούσε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα ως μεθοριακός εργαζόμενος επί δύο έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγήθηκε του θανάτου του.

3.  Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται, mutatis mutandis, στα μέλη της οικογένειας του πρώην μεθοριακού εργαζόμενου ή στους επιζώντες του, εφόσον, κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2, είχαν δικαίωμα στις παροχές σε είδος δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 2, έστω και εάν ο μεθοριακός εργαζόμενος απεβίωσε πριν από την έναρξη της συνταξιοδότησής του, εφόσον ασκούσε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα ως μεθοριακός εργαζόμενος επί δύο έτη τουλάχιστον κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε του θανάτου του.»

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 ιβ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 30

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14ιβ.  Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 30

Άρθρο 30

Εισφορές από συνταξιούχους

Εισφορές από συνταξιούχους

1.  Ο φορέας κράτους μέλους ο οποίος είναι υπεύθυνος δυνάμει της νομοθεσίας που εφαρμόζει για την επιβολή κρατήσεων επί των συντάξεων, λόγω εισφορών για παροχές ασθένειας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας, μπορεί να ζητήσει την ανάκτηση των κρατήσεων αυτών, που υπολογίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία την οποία εφαρμόζει, μόνον στο βαθμό που η δαπάνη για τις παροχές δυνάμει των άρθρων 23 έως 26 βαρύνει τον φορέα του εν λόγω κράτους μέλους.

1.  Ο φορέας κράτους μέλους ο οποίος είναι υπεύθυνος δυνάμει της νομοθεσίας που εφαρμόζει για την επιβολή κρατήσεων επί των συντάξεων, λόγω εισφορών για παροχές ασθένειας, παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας, μπορεί να ζητήσει την ανάκτηση των κρατήσεων αυτών, που υπολογίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία την οποία εφαρμόζει, μόνον στο βαθμό που η δαπάνη για τις παροχές δυνάμει των άρθρων 23 έως 26 βαρύνει τον φορέα του εν λόγω κράτους μέλους.

2.  Όταν, στις περιπτώσεις τις οποίες αναφέρει το άρθρο 25, η χορήγηση παροχών ασθένειας, παροχών μητρότητας και ισοδύναμων παροχών πατρότητας, προϋποθέτει την πληρωμή εισφορών ή παρεμφερών πληρωμών δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος, οι εισφορές αυτές δεν καταβάλλονται δυνάμει της κατοικίας αυτής.

2.  Όταν, στις περιπτώσεις τις οποίες αναφέρει το άρθρο 25, η χορήγηση παροχών ασθένειας, παροχών μακροχρόνιας φροντίδας, παροχών μητρότητας και ισοδύναμων παροχών πατρότητας, προϋποθέτει την πληρωμή εισφορών ή παρεμφερών πληρωμών δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος, οι εισφορές αυτές δεν καταβάλλονται δυνάμει της κατοικίας αυτής.»

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  δικαιώματα που αποκτώνται λόγω της άσκησης μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας από τον ασφαλισμένο·

i)  δικαιώματα που αποκτώνται λόγω της άσκησης μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας από τον ασφαλισμένο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που υφίστανται κατά την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 ή παράγραφος 3 στοιχείο γ)·

Αιτιολόγηση

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 33 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

15α.  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 33α

 

Παροχές μακροχρόνιας φροντίδας

 

«1.  Η Διοικητική Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, αντιπροσωπευτικές ενώσεις δικαιούχων και τους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς φορείς, καταρτίζει λεπτομερή κατάλογο των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας, προσδιορίζοντας ποιες αποτελούν παροχές σε είδος και ποιες αποτελούν παροχές σε χρήμα και κατά πόσον η παροχή χορηγείται στο πρόσωπο που έχει ανάγκη φροντίδας ή στο πρόσωπο που παρέχει αυτήν την φροντίδα.

 

2.  Σε περίπτωση που μια παροχή μακροχρόνιας φροντίδας που εμπίπτει στο παρόν κεφάλαιο έχει επίσης τα χαρακτηριστικά των παροχών που συντονίζονται σύμφωνα με άλλο κεφάλαιο στον τίτλο ΙΙΙ, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, να συντονίζουν αυτές τις παροχές σύμφωνα με τους κανόνες που διατυπώνονται σε αυτό το άλλο κεφάλαιο, προσδιορίζοντας ποιο κεφάλαιο ισχύει, με την προϋπόθεση ότι:

 

α)   το αποτέλεσμα ενός τέτοιου συντονισμού είναι τουλάχιστον το ίδιο ευνοϊκό για τους δικαιούχους με το αποτέλεσμα που θα επιτυγχανόταν στην περίπτωση που η παροχή είχε συντονιστεί ως παροχή μακροχρόνιας φροντίδας σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο· και

 

β)  η παροχή μακροχρόνιας φροντίδας απαριθμείται στο παράρτημα XII.»

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 34

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

16.  Το άρθρο απαλείφεται.

διαγράφεται

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 34

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

16α.  Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 34

Άρθρο 34

Συρροή παροχών μακροχρόνιας φροντίδας

Συρροή παροχών μακροχρόνιας φροντίδας

1.  Όταν ο δικαιούχος παροχών μακροχρόνιας φροντίδας που πρέπει να εξομοιωθούν προς παροχές ασθένειας και, συνεπώς, παρέχονται από το κράτος μέλος το οποίο είναι δυνάμει του άρθρου 21 ή του άρθρου 29 αρμόδιο για τις παροχές σε χρήμα, δικαιούται, ταυτόχρονα, να ζητήσει παροχές σε είδος, για τον ίδιο σκοπό, από φορέα του τόπου κατοικίας ή διαμονής άλλου κράτους μέλους, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, και ο φορέας του πρώτου κράτους μέλους υποχρεούται επίσης να αποδώσει τη δαπάνη αυτών των παροχών σε είδος, δυνάμει του άρθρου 35, εφαρμόζεται η γενική διάταξη του άρθρου 10 για το απαράδεκτο της συρροής παροχών, με τον ακόλουθο μόνον περιορισμό: εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει και λάβει τις παροχές σε είδος, το ποσό των παροχών σε χρήμα μειώνεται κατά το ποσό της παροχής σε είδος που ζητήθηκε ή μπορούσε να ζητηθεί από τον φορέα του πρώτου κράτους μέλους που υποχρεούται να αποδώσει τη δαπάνη.

“1.  Όταν ο δικαιούχος παροχών μακροχρόνιας φροντίδας σε χρήμα, που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 21 ή του άρθρου 29, δικαιούται, ταυτόχρονα, να ζητήσει παροχές σε είδος, για τον ίδιο σκοπό, από φορέα του τόπου κατοικίας ή διαμονής άλλου κράτους μέλους, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, και ο φορέας του πρώτου κράτους μέλους υποχρεούται επίσης να αποδώσει τη δαπάνη εκείνων των παροχών σε είδος, δυνάμει του άρθρου 35, εφαρμόζεται η γενική διάταξη του άρθρου 10 για το απαράδεκτο της συρροής παροχών, με τον ακόλουθο μόνον περιορισμό: εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει και λάβει τις παροχές σε είδος, το ποσό των παροχών σε χρήμα μειώνεται κατά το ποσό της παροχής σε είδος που ζητήθηκε ή μπορούσε να ζητηθεί από τον φορέα του πρώτου κράτους μέλους που υποχρεούται να αποδώσει τη δαπάνη.

2.  Η Διοικητική Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των παροχών σε χρήμα και σε είδος που καλύπτονται από την παράγραφο 1.

2.  Η Διοικητική Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των παροχών σε χρήμα και σε είδος που καλύπτονται από την παράγραφο 1.

3.  Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά ή συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία όμως δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκά για τους ενδιαφερομένους από τις αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 1.

3.  Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά ή συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία όμως δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκά για τους ενδιαφερομένους από τις αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 1.»

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Κεφάλαιο 1α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17.  Μετά το άρθρο 35 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

διαγράφεται

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1α

 

Παροχές μακροχρόνιας φροντίδας

 

Άρθρο 35a

 

Γενικές διατάξεις

 

1.  Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, τα άρθρα 17 έως 32 εφαρμόζονται, mutatis mutandis, στις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας.

 

2.  Η Διοικητική Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερή κατάλογο των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 1 στοιχείο κββ) του παρόντος κανονισμού, στον οποίο προσδιορίζονται οι παροχές σε είδος και οι παροχές σε χρήμα.

 

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε χρήμα σύμφωνα με τα άλλα κεφάλαια του τίτλου III, εάν οι παροχές και οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκεινται παρατίθενται στο παράρτημα XII, και με την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα του συντονισμού είναι τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκό για τους δικαιούχους με το αποτέλεσμα που θα επιτυγχανόταν αν η παροχή συντονιζόταν σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

 

Άρθρο 35β

 

Συρροή παροχών μακροχρόνιας φροντίδας

 

1.  Εάν ο δικαιούχος παροχών μακροχρόνιας φροντίδας σε χρήμα οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους λαμβάνει, ταυτόχρονα και δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος από τον φορέα του τόπου κατοικίας ή διαμονής άλλου κράτους μέλους, και ένας φορέας στο πρώτο κράτος μέλος καλείται επίσης να αποδώσει το κόστος των εν λόγω παροχών σε είδος δυνάμει του άρθρου 35γ, εφαρμόζεται η γενική διάταξη του άρθρου 10 για το απαράδεκτο της συρροής παροχών, με τον ακόλουθο μόνο περιορισμό: το ποσό των παροχών σε χρήμα μειώνεται κατά το αποδοτέο ποσό για τις παροχές σε είδος που είναι απαιτητές σύμφωνα με το άρθρο 35γ από τον φορέα του πρώτου κράτους μέλους.

 

2.  Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά ή συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία όμως δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκά για τους ενδιαφερομένους από τις αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 1.

 

Άρθρο 35γ

 

Απόδοση μεταξύ φορέων

 

1.  Το άρθρο 35 εφαρμόζεται, mutatis mutandis, στις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας.

 

2.  Εάν η νομοθεσία κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο αρμόδιος φορέας δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου δεν προβλέπει παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος, ο φορέας που είναι ή θα ήταν αρμόδιος στο εν λόγω κράτος μέλος δυνάμει του κεφαλαίου 1 για την απόδοση των παροχών ασθένειας σε είδος που χορηγούνται σε άλλο κράτος μέλος θεωρείται ότι είναι ο αρμόδιος φορέας και σύμφωνα με το κεφάλαιο 1α.»

 

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 61

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 61

Άρθρο 61

Ειδικοί κανόνες για τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας

Ειδικοί κανόνες για τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας

1.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, η εφαρμογή του άρθρου 6 συναρτάται από την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει πολύ πρόσφατα περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία δυνάμει της οποίας ζητούνται οι παροχές.

1.  Σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο αρμόδιος φορέας κράτους μέλους, η νομοθεσία του οποίου εξαρτά τη γένεση, τη διατήρηση, την ανάκτηση ή τη διάρκεια του δικαιώματος παροχών από την πραγματοποίηση περιόδων ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας, λαμβάνει υπόψη, εφόσον χρειάζεται, τις περιόδους ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους, ως εάν είχαν πραγματοποιηθεί δυνάμει της νομοθεσίας που αυτός εφαρμόζει. Για τον συνυπολογισμό αυτό, μόνο οι περίοδοι που λαμβάνονται υπόψη δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί για την απόκτηση και τη διατήρηση του δικαιώματος σε παροχές ανεργίας συγκεντρώνονται από το αρμόδιο κράτος μέλος.

2.  Όταν ο άνεργος δεν πληροί τους όρους για τον συνυπολογισμό των περιόδων σύμφωνα με την παράγραφο 1, επειδή η συνολική διάρκεια των περιόδων ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας που έχει πραγματοποιήσει πολύ πρόσφατα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος είναι μικρότερη από τρεις μήνες, το πρόσωπο αυτό δικαιούται παροχές ανεργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει τέτοιες περιόδους υπό τους όρους και με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 64α.»

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, υπό τον όρο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία βάσει της οποίας ζητούνται οι παροχές:

 

α)  είτε περιόδους ασφάλισης τουλάχιστον μίας ημέρας, εάν η νομοθεσία αυτή απαιτεί περιόδους ασφάλισης,

 

β)  είτε περιόδους μισθωτής δραστηριότητας τουλάχιστον μίας ημέρας, εάν η νομοθεσία αυτή απαιτεί περιόδους μισθωτής δραστηριότητας· ή

 

γ)  είτε περιόδους μη μισθωτής δραστηριότητας τουλάχιστον μίας ημέρας, εάν η νομοθεσία αυτή απαιτεί περιόδους μη μισθωτής δραστηριότητας.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 62 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

19α.  Στο άρθρο 62, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Ο αρμόδιος φορέας κράτους μέλους, η νομοθεσία του οποίου προβλέπει ότι ο υπολογισμός των παροχών βασίζεται επί του ποσού του προηγούμενου μισθού ή επαγγελματικού εισοδήματος, λαμβάνει υπόψη του αποκλειστικά το μισθό ή το επαγγελματικό εισόδημα που εισέπραξε ο ενδιαφερόμενος για την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα που άσκησε δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

1.  Ο αρμόδιος φορέας κράτους μέλους, η νομοθεσία του οποίου προβλέπει ότι ο υπολογισμός των παροχών βασίζεται επί του ποσού του προηγούμενου μισθού ή επαγγελματικού εισοδήματος, λαμβάνει υπόψη του το μισθό ή το επαγγελματικό εισόδημα που εισέπραξε ο ενδιαφερόμενος για την τελευταία ή τις τελευταίες μισθωτές ή μη μισθωτές δραστηριότητες που άσκησε δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η λέξη «τριών» αντικαθίσταται με τη λέξη «έξι» και η φράση «η περίοδος τριών μηνών δύναται να παρατείνεται από την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα έως έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται με τη φράση «η περίοδος έξι μηνών δύναται να παρατείνεται από την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα έως το τέλος της περιόδου κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο έχει δικαίωμα σε παροχές».

«γ)  το δικαίωμα παροχών διατηρείται για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος έπαυσε να είναι στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους μέλους από το οποίο αναχώρησε, υπό τον όρο ότι η συνολική διάρκεια χορήγησης των παροχών δεν υπερβαίνει τη συνολική χρονική διάρκεια του δικαιώματός του σε παροχές δυνάμει της νομοθεσίας του σχετικού κράτους μέλους· οι αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς δύνανται να παρατείνουν την περίοδο των έξι μηνών έως το τέλος της περιόδου κατά την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα παροχών·»·

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 64 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Στην παράγραφο 3, η λέξη «τρεις» αντικαθίσταται με τη λέξη «έξι» και η φράση «έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται με τη φράση «το τέλος της περιόδου κατά την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε παροχές».

β)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

 

«3.  Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερης νομοθεσίας του αρμόδιου κράτους μέλους, μεταξύ δύο περιόδων μισθωτής δραστηριότητας, η ανώτατη συνολική περίοδος κατά την οποία διατηρείται το δικαίωμα των παροχών δυνάμει της παραγράφου 1 είναι έξι μήνες· οι αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς μπορούν να παρατείνουν την περίοδο αυτή έως το τέλος της περιόδου κατά την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε παροχές.»

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 64a

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

21.  Μετά το άρθρο 64, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 64α:

διαγράφεται

«Άρθρο 64a

 

Ειδικοί κανόνες για τους ανέργους οι οποίοι μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να πληρούν τους όρους του άρθρου 61 παράγραφος 1 και του άρθρου 64

 

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 2, το κράτος μέλος στη νομοθεσία του οποίου υπαγόταν προηγουμένως ο άνεργος καθίσταται αρμόδιο για την καταβολή των παροχών ανεργίας. Οι εν λόγω παροχές βαρύνουν τον αρμόδιο φορέα για την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ), εάν ο άνεργος τίθεται στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους μέλους της πλέον πρόσφατης ασφάλισης και τηρεί τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους. Το άρθρο 64 παράγραφοι 2 έως 4 εφαρμόζεται mutatis mutandis.»

 

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 65

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 65

Άρθρο 65

Άνεργοι οι οποίοι κατοικούσαν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος

Άνεργοι οι οποίοι κατοικούσαν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος

1.  Ο άνεργος ο οποίος, κατά την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητά του, κατοικούσε σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος τίθεται στη διάθεση του προηγούμενου εργοδότη του ή των υπηρεσιών απασχόλησης του αρμόδιου κράτους μέλους. Το εν λόγω πρόσωπο λαμβάνει παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους, ως εάν κατοικούσε σε αυτό το κράτος μέλος. Οι παροχές αυτές χορηγούνται από τον φορέα του αρμόδιου κράτους μέλους.

1.  Ο άνεργος ο οποίος, κατά την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητά του, κατοικούσε σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος τίθεται στη διάθεση του προηγούμενου εργοδότη του ή των υπηρεσιών απασχόλησης του αρμόδιου κράτους μέλους. Το εν λόγω πρόσωπο λαμβάνει παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους, ως εάν κατοικούσε σε αυτό το κράτος μέλος. Οι παροχές αυτές χορηγούνται από τον φορέα του αρμόδιου κράτους μέλους. Το εν λόγω πρόσωπο μπορεί επίσης να τεθεί στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους μέλους κατοικίας. Το πρόσωπο αυτό έχει τη δυνατότητα να τεθεί στη διάθεση μιας διασυνοριακής υπηρεσίας απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται τέτοια υπηρεσία στη γεωγραφική περιοχή όπου αναζητεί εργασία.

 

1α.  Οι αρχές του αρμόδιου κράτους μέλους και του κράτους μέλους κατοικίας συνεργάζονται στενά και ενημερώνουν τα άτομα που αναζητούν εργασία σχετικά με την αρμοδιότητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης που είναι υπεύθυνη για την στήριξή τους. Εξασφαλίζουν επίσης ότι οι ανταλλαγές μεταξύ του αρμόδιου φορέα και του αιτούντος εργασία πραγματοποιούνται σε γλώσσα κατανοητή από τον τελευταίο, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των συμβούλων EURES που εργάζονται στις εν λόγω υπηρεσίες.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο πλήρως άνεργος ο οποίος, κατά την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητά του, κατοικούσε σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος και ο οποίος δεν είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 12 μήνες ασφάλισης ανεργίας αποκλειστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους τίθεται στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους μέλους κατοικίας. Το εν λόγω πρόσωπο λαμβάνει παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας, ως εάν είχε πραγματοποιήσει όλες τις περιόδους ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους. Οι παροχές αυτές χορηγούνται από τον φορέα του κράτους μέλους κατοικίας. Εναλλακτικά, ο πλήρως άνεργος που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, ο οποίος θα δικαιούνταν παροχές ανεργίας μόνο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους εάν κατοικούσε εκεί, μπορεί αντ’ αυτού να επιλέξει να τεθεί στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του εν λόγω κράτους μέλους και να λαμβάνει παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους ως εάν κατοικούσε σε αυτό.

2.  Όταν ένα πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τίθεται στη διάθεση της υπηρεσίας απασχόλησης του κράτους μέλους κατοικίας σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου, λαμβάνει παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας, ως εάν είχε συμπληρώσει όλες τις περιόδους ασφάλισης δυνάμει της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους. Οι παροχές αυτές χορηγούνται από τον φορέα του κράτους μέλους κατοικίας.

3.  Εάν ο πλήρως άνεργος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 δεν επιθυμεί να τεθεί ή να παραμείνει στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του αρμόδιου κράτους μέλους μετά την εγγραφή του σ’ αυτές και επιθυμεί να αναζητήσει εργασία στο κράτος μέλος κατοικίας ή στο κράτος μέλος της τελευταίας δραστηριότητας, εφαρμόζεται, mutatis mutandis, το άρθρο 64, με εξαίρεση την παράγραφο 1 στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να παρατείνει την περίοδο που αναφέρεται στην πρώτη περίοδο του άρθρου 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) έως το τέλος της περιόδου κατά την οποία παρέχεται το δικαίωμα για παροχές.

3.  Εάν ο πλήρως άνεργος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 δεν επιθυμεί να παραμείνει στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του αρμόδιου κράτους μέλους μετά την εγγραφή του σ’ αυτές και επιθυμεί να αναζητήσει εργασία στο κράτος μέλος κατοικίας ή στο κράτος μέλος της τελευταίας δραστηριότητας, εφαρμόζεται, mutatis mutandis, το άρθρο 64, με εξαίρεση την παράγραφο 1 στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να παρατείνει την περίοδο που αναφέρεται στην πρώτη περίοδο του άρθρου 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) έως το τέλος της περιόδου κατά την οποία παρέχεται το δικαίωμα για παροχές.

4.  Ο πλήρως άνεργος που αναφέρεται στο παρόν άρθρο μπορεί να τεθεί στη διάθεση όχι μόνο των υπηρεσιών απασχόλησης του αρμόδιου κράτους μέλους αλλά και των υπηρεσιών απασχόλησης του άλλου κράτους μέλους.

 

5.  Οι παράγραφοι 2 έως 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε μερικώς ή περιοδικώς ανέργους.»

 

 

5α.  Οι παροχές που χορηγούνται από το φορέα του τόπου κατοικίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον εν λόγω φορέα. Ωστόσο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους στη νομοθεσία του οποίου υπαγόταν τελευταία ο άνεργος, αποδίδει στον φορέα του τόπου κατοικίας το πλήρες ποσό των παροχών που κατέβαλε ο φορέας αυτός κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες. Οι ρυθμίσεις για την απόδοση αυτή καθορίζονται από τον κανονισμό εφαρμογής.

 

5β.  Η περίοδος απόδοσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5α παρατείνεται σε οκτώ μήνες στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 μηνών, έχει πραγματοποιήσει περιόδους μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας διαρκείας δώδεκα τουλάχιστον μηνών στο κράτος μέλος στη νομοθεσία του οποίου υπαγόταν, εφόσον οι περίοδοι αυτές πληρούν τους όρους για τη θεμελίωση δικαιώματος σε παροχές ανεργίας.

 

5γ.  Για τους σκοπούς των παραγράφων 5α και 5β, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους, μπορούν να προβλέπουν άλλες μεθόδους απόδοσης ή να παραιτούνται από οιαδήποτε απόδοση μεταξύ των φορέων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους.

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή 12μηνης περιόδου προτού ένας μεθοριακός εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει παροχές στο κράτος μέλος της τελευταίας δραστηριότητας είναι πιθανόν να οδηγήσει σε πρόσθετες διοικητικές δυσκολίες. Αντ’ αυτού, δίνοντας στους μεθοριακούς εργαζόμενους την επιλογή λήψης παροχών ανεργίας από το κράτος μέλος της τελευταίας δραστηριότητας ή από το κράτος μέλος κατοικίας μειώνονται οι διοικητικές δυσκολίες και δίνεται στον ενδιαφερόμενο η ευκαιρία να αναζητήσει απασχόληση στο κράτος μέλος όπου έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρει απασχόληση. Σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας τροπολογίας, θα πρέπει να γίνουν αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το κείμενο.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 68β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι οικογενειακές παροχές σε χρήμα που προορίζονται να αντικαταστήσουν εισόδημα κατά τη διάρκεια των περιόδων ανατροφής τέκνων και οι οποίες παρατίθενται στο μέρος 1 του παραρτήματος XIII χορηγούνται αποκλειστικά στο πρόσωπο που υπάγεται στη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους, και δεν υφίσταται παράγωγο δικαίωμα των μελών της οικογένειάς του επί των εν λόγω παροχών. Το άρθρο 68α του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζεται στις εν λόγω παροχές ούτε ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη αίτηση η οποία υποβάλλεται από τον άλλο γονέα, από πρόσωπο εξομοιούμενο με γονέα ή από φορέα που ασκεί την κηδεμονία του τέκνου ή των τέκνων σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμογής.

1.  Οι οικογενειακές παροχές σε χρήμα που προορίζονται να αντικαταστήσουν ή να χορηγήσουν πρόσθετο εισόδημα κατά τη διάρκεια των περιόδων ανατροφής τέκνων και οι οποίες παρατίθενται στο μέρος 1 του παραρτήματος XIII χορηγούνται αποκλειστικά στο πρόσωπο που υπάγεται στη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους, και δεν υφίσταται παράγωγο δικαίωμα των μελών της οικογένειάς του επί των εν λόγω παροχών. Το άρθρο 68α του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται σε αυτές τις παροχές σε περιπτώσεις όπου ο μεμονωμένος δικαιούχος οικογενειακών παροχών που χρησιμεύουν ως υποκατάστατο εισοδήματος κατά τη διάρκεια της ανατροφής τέκνων δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις συντήρησης που έχει αναλάβει.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος ζει σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος όπου ζουν τα τέκνα του και το πρόσωπο αυτό δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις συντήρησης που έχει αναλάβει, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, να μην παρέχουν πλέον την παροχή απευθείας στα τέκνα ή στον άλλον γονέα. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αποφευχθεί.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 71 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

23α.  Στο άρθρο 71, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Η Διοικητική Επιτροπή για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, καλούμενη στο εξής «Διοικητική Επιτροπή», υπάγεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης κάθε κράτους μέλους, ο οποίος επικουρείται, εφόσον απαιτείται, από ειδικούς συμβούλους. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέχει, με συμβουλευτική ιδιότητα, στις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής.

1.   Η Διοικητική Επιτροπή για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, καλούμενη στο εξής «Διοικητική Επιτροπή», υπάγεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης κάθε κράτους μέλους, ο οποίος επικουρείται, εφόσον απαιτείται, από ειδικούς συμβούλους. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, καθώς και των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, μετέχουν, με συμβουλευτική ιδιότητα, στις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 75α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε οι φορείς τους να είναι ενημερωμένοι και να εφαρμόζουν το σύνολο των νομοθετικών ή άλλων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής, στους τομείς και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν ο παρών κανονισμός και ο κανονισμός εφαρμογής.

1.  Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και/ή την εθνική πρακτική, ώστε οι σχετικοί φορείς τους να είναι ενημερωμένοι και να εφαρμόζουν το σύνολο των νομοθετικών ή άλλων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής, στους τομείς και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν ο παρών κανονισμός και ο κανονισμός εφαρμογής.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 75α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για να εξασφαλιστεί ο ορθός προσδιορισμός της εφαρμοστέας νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων και των επιθεωρήσεων εργασίας στα οικεία κράτη μέλη.»

2.  Για να εξασφαλιστεί ο ορθός προσδιορισμός της εφαρμοστέας νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων κατάλληλων φορέων, όπως οι επιθεωρήσεις εργασίας και οι φορολογικές αρχές στα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 76α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες θα καθορίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να εξασφαλίζονται ενιαίοι όροι για την εφαρμογή των άρθρων 12 και 13 του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω πράξεις θεσπίζουν τυποποιημένη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών για:

1.  προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή των άρθρων 12 και 13 του παρόντος κανονισμού και των άρθρων 14, 15 και 16 του κανονισμού εφαρμογής, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της ακολουθητέας διαδικασίας. Οι εν λόγω πράξεις θεσπίζουν τυποποιημένη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών για:

–  την έκδοση, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο του φορητού εγγράφου που πιστοποιεί τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας που εφαρμόζεται στον κάτοχό του,

–  την έκδοση, τον ηλεκτρονικό, μη δυνάμενο να πλαστογραφηθεί μορφότυπο και το περιεχόμενο, καθώς και υποχρεωτικές ενδείξεις, του φορητού εγγράφου που πιστοποιεί τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας που εφαρμόζεται στον κάτοχό του και περιλαμβάνει, όπου είναι διαθέσιμος, τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης,

  τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες εκδίδεται το έγγραφο,

 

–  τα στοιχεία που πρέπει να επαληθεύονται πριν από την έκδοση του εγγράφου,

–  τα στοιχεία που πρέπει να επαληθεύονται πριν από την έκδοση, τη διόρθωση ή την ανάκληση του εγγράφου,

  την ανάκληση του εγγράφου, όταν η ακρίβεια και η εγκυρότητά του αμφισβητούνται από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους απασχόλησης.

 

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 25 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 79

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

25α.  Το άρθρο 79 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 79

«Άρθρο 79

Χρηματοδότηση των ενεργειών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας

Χρηματοδότηση των ενεργειών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρηματοδοτεί, εν όλω ή εν μέρει:

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρηματοδοτεί, εν όλω ή εν μέρει:

α)   ενέργειες που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών, ιδίως την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων·

α)  ενέργειες που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών, ιδίως την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, όπως ένα ηλεκτρονικό σύστημα δικτύωσης κοινωνικής ασφάλισης·

β)   κάθε άλλη ενέργεια που σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών στα πρόσωπα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τους εκπροσώπους τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, με τη χρήση των καταλληλότερων μέσων.

β)  κάθε άλλη ενέργεια που σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών στα πρόσωπα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τους εκπροσώπους τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, με τη χρήση των καταλληλότερων μέσων, όπως ένα ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο -88 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

26α.  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο -88

 

Έκδοση και ανάκληση φορητών εγγράφων που πιστοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης

 

H Επιτροπή εκδίδει, έως τις [...], κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 88α, που συμπληρώνει τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος κανονισμού και τα άρθρα 14, 15 και 16 του εκτελεστικού κανονισμού, με τον καθορισμό τυποποιημένης διαδικασίας σχετικά με:

 

α)  τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες εκδίδονται, διορθώνονται ή αποσύρονται φορητά έγγραφα που πιστοποιούν τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει για τον κάτοχο, όπως αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 76α· και

 

β)  την ανάκληση παρόμοιου εγγράφου, όταν η ακρίβεια και η εγκυρότητά του αμφισβητούνται, για βάσιμους λόγους, από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους απασχόλησης.»

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 88α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 88α

Άρθρο 88α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 88 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) xxxx].

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα -88 και 88, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) xxxx — COD 2016/397 ]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.  Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 88 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3.  Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα -88 και 88 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.   Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

4.   Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

5.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 88 αρχίζει να ισχύει μόνο αν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα -88 και 88 αρχίζει να ισχύει μόνο αν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Παράρτημα XII – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1Α

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-1.  Η αιτιολογική σκέψη 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(13)   Ο παρών κανονισμός προβλέπει μέτρα και διαδικασίες που ευνοούν την κινητικότητα των εργαζομένων και των ανέργων. Οι μεθοριακοί εργαζόμενοι που έχουν περιέλθει σε πλήρη ανεργία έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στις υπηρεσίες απασχόλησης τόσο της χώρας κατοικίας τους όσο και του κράτους μέλους στο οποίο είχαν την τελευταία απασχόληση. Και στις δύο περιπτώσεις δικαιούνται ενός μόνον επιδόματος από το κράτος μέλος στο οποίο κατοικούν.

« (13) Ο παρών κανονισμός προβλέπει μέτρα και διαδικασίες που ευνοούν την κινητικότητα των εργαζομένων και των ανέργων. Οι μεθοριακοί εργαζόμενοι που έχουν περιέλθει σε πλήρη ανεργία έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στις υπηρεσίες απασχόλησης τόσο της χώρας κατοικίας τους όσο και του κράτους μέλους στο οποίο είχαν την τελευταία απασχόληση. "

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Αιτιολογική σκέψη 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Για να προστατευθούν τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε αίτημα παροχής δεδομένων και κάθε σχετική ανταπόκριση είναι αναγκαία και αναλογικά για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Δεν θα πρέπει να συντελείται αυτόματη ανάκληση δικαιώματος σε παροχές ως απόρροια της ανταλλαγής δεδομένων, και οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται με βάση την ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ενδιαφερομένου, υπό την έννοια ότι θα στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και θα υπόκειται σε δίκαιη διαδικασία προσφυγής.

(26)  Για να προστατευθούν τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε αίτημα παροχής δεδομένων και κάθε σχετική ανταπόκριση είναι αναγκαία και αναλογικά για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Το σχετικό ενωσιακό κεκτημένο για την προστασία δεδομένων, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Δεν θα πρέπει να συντελείται αυτόματη ανάκληση δικαιώματος σε παροχές ως απόρροια της ανταλλαγής δεδομένων, και οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται με βάση την ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ενδιαφερομένου, υπό την έννοια ότι θα στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και θα υπόκειται σε δίκαιη διαδικασία προσφυγής.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (Ε.Ε. L 119, 4.5.2016, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα σχόλια του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο εα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«εα) «απάτη»: κάθε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη με σκοπό την απόκτηση ή την απολαβή παροχών κοινωνικής ασφάλισης ή την αποφυγή της υποχρέωσης καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κατά παράβαση της νομοθεσίας κράτους μέλους·».

«ε α)  «απάτη»: κάθε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη με σκοπό την απόκτηση ή την απολαβή παροχών κοινωνικής ασφάλισης ή την αποφυγή της υποχρέωσης καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κατά παράβαση της νομοθεσίας κράτους μέλους, σύμφωνα με βασικό κανονισμό και τον κανονισμό εφαρμογής·»

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις ενός προσώπου στο οποίο εφαρμόζονται ο βασικός κανονισμός και ο κανονισμός εφαρμογής έχουν θεσπιστεί ή προσδιοριστεί, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να ζητήσει από τον φορέα του κράτους μέλους κατοικίας ή διαμονής να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο αυτό. Η αίτηση και οποιαδήποτε απάντηση αφορούν πληροφορίες που επιτρέπουν στο αρμόδιο κράτος μέλος να εντοπίζει τυχόν ανακρίβειες στα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοση εγγράφου ή απόφασης που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός προσώπου δυνάμει του βασικού κανονισμού ή του κανονισμού εφαρμογής. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την εγκυρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο ή στις οποίες βασίζεται η απόφαση για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η αίτηση πληροφοριών και οποιαδήποτε απάντηση πρέπει να είναι αναγκαίες και αναλογικές.

5.  Όταν τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις ενός προσώπου στο οποίο εφαρμόζονται ο βασικός κανονισμός και ο κανονισμός εφαρμογής έχουν θεσπιστεί ή προσδιοριστεί, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να ζητήσει από τον φορέα του κράτους μέλους κατοικίας ή διαμονής να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο αυτό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Η αίτηση και οποιαδήποτε απάντηση περιορίζονται σε πληροφορίες που επιτρέπουν στο αρμόδιο κράτος μέλος να εντοπίζει τυχόν ανακρίβειες στα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοση εγγράφου ή απόφασης που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός προσώπου δυνάμει του βασικού κανονισμού ή του κανονισμού εφαρμογής. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την εγκυρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο ή στις οποίες βασίζεται η απόφαση για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η αίτηση πληροφοριών και οποιαδήποτε απάντηση πρέπει να είναι αιτιολογημένες, αναγκαίες και αναλογικές.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα σχόλια του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 2 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Διοικητική Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερή κατάλογο των κατηγοριών αιτήσεων δεδομένων και σχετικών απαντήσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παραγράφου 5, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει στον εν λόγω κατάλογο την απαιτούμενη δημοσιότητα. Επιτρέπεται μόνο η υποβολή των αιτήσεων δεδομένων και η παροχή των σχετικών απαντήσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

6.  Η Διοικητική Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερή κατάλογο των κατηγοριών αιτήσεων δεδομένων και σχετικών απαντήσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παραγράφου 5, προσδιορίζει ποιες οντότητες μπορούν να υποβάλλουν τέτοιες αιτήσεις και καθορίζει τις διαδικασίες και εγγυήσεις που θα ισχύουν. Η Επιτροπή εξασφαλίζει στον εν λόγω κατάλογο την απαιτούμενη δημοσιότητα. Επιτρέπεται μόνο η υποβολή των αιτήσεων δεδομένων και η παροχή των σχετικών απαντήσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα σχόλια του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα έγγραφα που εκδίδονται από τον φορέα κράτους μέλους και τα οποία βεβαιώνουν την κατάσταση ενός προσώπου για τους σκοπούς της εφαρμογής του βασικού κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής, καθώς και τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκδόθηκαν τα έγγραφα, γίνονται δεκτά από τους φορείς των άλλων κρατών μελών, στον βαθμό που τα εν λόγω έγγραφα ή δικαιολογητικά δεν ανακαλούνται ή δεν κηρύσσονται άκυρα από το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκαν. Τα έγγραφα αυτά ισχύουν μόνο αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα τμήματα που αναφέρονται ως υποχρεωτικά.

1.  Τα έγγραφα που εκδίδονται από τον φορέα κράτους μέλους και τα οποία βεβαιώνουν την κατάσταση ενός προσώπου για τους σκοπούς της εφαρμογής του βασικού κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής, καθώς και τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκδόθηκαν τα έγγραφα, γίνονται δεκτά από τους φορείς των άλλων κρατών μελών, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έγγραφα ή δικαιολογητικά δεν ανακαλούνται ή δεν κηρύσσονται άκυρα από το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκαν. Τα έγγραφα αυτά ισχύουν μόνο αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα τμήματα που αναφέρονται ως υποχρεωτικά.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την εγκυρότητα ενός εγγράφου ή την ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται, ο φορέας του κράτους μέλους που λαμβάνει το έγγραφο απευθύνεται στον εκδίδοντα φορέα για τις αναγκαίες διευκρινίσεις και, κατά περίπτωση, την ανάκληση του εν λόγω εγγράφου.

2.  Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την εγκυρότητα ενός εγγράφου ή την ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται, ο φορέας του κράτους μέλους που λαμβάνει το έγγραφο απευθύνεται στον εκδίδοντα φορέα για τις αναγκαίες διευκρινίσεις και, κατά περίπτωση, την ανάκληση του εν λόγω εγγράφου.

α)  Ο εκδίδων φορέας, όταν λαμβάνει την αίτηση, επανεξετάζει τους λόγους έκδοσης του εγγράφου και, εάν είναι αναγκαίο, το ανακαλεί ή το διορθώνει εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Μόλις διαπιστωθεί αναμφισβήτητη περίπτωση απάτης που διέπραξε ο αιτών του εγγράφου, ο εκδίδων φορέας ανακαλεί ή διορθώνει αμέσως το έγγραφο και, μάλιστα, με αναδρομική ισχύ.

α)  Ο εκδίδων φορέας, όταν λαμβάνει την αίτηση, επανεξετάζει τους λόγους έκδοσης του εγγράφου και, εάν είναι αναγκαίο, το ανακαλεί ή το διορθώνει εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Μόλις διαπιστωθεί αναμφισβήτητη περίπτωση απάτης που διέπραξε ο αιτών του εγγράφου, ο εκδίδων φορέας ανακαλεί ή διορθώνει αμέσως το έγγραφο και, μάλιστα, με αναδρομική ισχύ.

β)  Αν ο εκδίδων φορέας, μετά την επανεξέταση των λόγων έκδοσης του εγγράφου, δεν μπορεί να εντοπίσει σφάλμα, διαβιβάζει στον αιτούντα φορέα όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν οι λόγοι της έκτακτης ανάγκης αναφέρονται σαφώς στην αίτηση, η διαβίβαση αυτή γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, παρά το γεγονός ότι ο εκδίδων φορέας μπορεί να μην έχει ολοκληρώσει την επανεξέταση του θέματος σύμφωνα με το στοιχείο α) ανωτέρω.

β)  Αν ο εκδίδων φορέας, μετά την επανεξέταση των λόγων έκδοσης του εγγράφου, δεν μπορεί να εντοπίσει σφάλμα, διαβιβάζει στον αιτούντα φορέα όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε περιπτώσεις που είναι επείγουσας φύσης όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου, η διαβίβαση αυτή γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, παρά το γεγονός ότι ο εκδίδων φορέας μπορεί να μην έχει ολοκληρώσει την επανεξέταση του θέματος σύμφωνα με το στοιχείο α) ανωτέρω.

γ)  Αν ο αιτών φορέας, αφού λάβει τα αποδεικτικά στοιχεία, εξακολουθεί να έχουν αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα ενός εγγράφου ή την ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζονται τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτό, ή ως προς το κατά πόσον οι πληροφορίες βάσει των οποίων εκδόθηκε το έγγραφο είναι σωστές, μπορεί να υποβάλει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και, κατά περίπτωση, την ανάκληση του εν λόγω εγγράφου από τον εκδίδοντα φορέα σύμφωνα με τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται ανωτέρω.».

γ)  Αν ο αιτών φορέας, αφού λάβει τα αποδεικτικά στοιχεία, εξακολουθεί να έχουν αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα ενός εγγράφου ή την ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζονται τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτό, ή ως προς το κατά πόσον οι πληροφορίες βάσει των οποίων εκδόθηκε το έγγραφο είναι σωστές, υποβάλει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και, κατά περίπτωση, την ανάκληση του εν λόγω εγγράφου από τον εκδίδοντα φορέα σύμφωνα με τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται ανωτέρω.».

 

γ α)  Σε περίπτωση που ο εκδίδων φορέας δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο στοιχείο β) και υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα ενός φορητού εγγράφου που πιστοποιεί τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας που ισχύει για τον κάτοχο ή την ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών επί των οποίων βασίζονται, ο αιτών φορέας ενημερώνει το φορέα έκδοσης για την κατάσταση αυτή και μπορεί να ζητήσει μια κατάθεση ίση με τις εισφορές που θα λάμβανε το κράτος μέλος στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 3, εάν η νομοθεσία του τελευταίου έχει εφαρμογή. Η εν λόγω κατάθεση επιστρέφεται στο πρώτο κράτος μέλος εφόσον διαπιστωθεί ότι ένα πρόσωπο υπόκειται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους. Εάν διαπιστωθεί ότι ένα πρόσωπο υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα, η κατάθεση που μεταβιβάζεται στο εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του διακανονισμού των εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 3.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

7α.  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.  Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των σχετικών φορέων, το θέμα μπορεί να τεθεί ενώπιον της διοικητικής επιτροπής από τις αρμόδιες αρχές, αφού παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του φορέα που έλαβε το έγγραφο. Η διοικητική επιτροπή επιχειρεί να συμβιβάσει τις διιστάμενες απόψεις εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επελήφθη του θέματος.

4.  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των σχετικών φορέων, το θέμα μπορεί να τεθεί ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής από τις αρμόδιες αρχές. Η διοικητική επιτροπή επιχειρεί να συμβιβάσει τις διιστάμενες απόψεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επελήφθη του θέματος. Οι σχετικές αρμόδιες αρχές και οι σχετικοί φορείς λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των σχετικών αρχών, φορέων και προσώπων να προσφεύγουν στα δικαστήρια και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθεσίες των κρατών μελών, από τον παρόντα κανονισμό ή από τις Συνθήκες.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β.  Στο άρθρο 5, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:

 

«4α.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 4, όταν ένα αιτούν ίδρυμα έχει αποκτήσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια δικαστικής έρευνας, που αποτελούν απόδειξη ότι το έγγραφο που πιστοποιεί τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει για τον κάτοχο ή την ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών επί των οποίων βασίζεται, ελήφθη με απάτη, ζητεί από τον εκδίδοντα φορέα να αποσύρει ή να διορθώσει το έγγραφο εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Ο εκδίδων φορέας αποσύρει ή διορθώνει το έγγραφο με αναδρομική ισχύ. Εάν ο εκδίδων φορέας δεν αποσύρει ή δεν διορθώσει το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ο αιτών φορέας μπορεί να ζητήσει από εθνικό δικαστήριο να αποφασίσει κατά πόσον το συγκεκριμένο έγγραφο μπορεί να μην ληφθεί υπόψη λόγω απάτης.»

Αιτιολόγηση

.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

7γ.  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.   Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των σχετικών φορέων ή αρχών, το θέμα μπορεί να τεθεί ενώπιον της διοικητικής επιτροπής από τις αρμόδιες αρχές, αφού παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία κατά την οποία ανέκυψε η διάσταση απόψεων, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2. Η διοικητική επιτροπή επιδιώκει να συμβιβάσει τις διισταμένες απόψεις εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επελήφθη του θέματος.

‘3.   Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των σχετικών φορέων ή αρχών μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ανέκυψε η διάσταση απόψεων, το θέμα τίθεται ενώπιον της διοικητικής επιτροπής από τις αρμόδιες αρχές, αφού παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία κατά την οποία ανέκυψε η διάσταση απόψεων, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2. Η διοικητική επιτροπή επιδιώκει να συμβιβάσει τις διισταμένες απόψεις εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επελήφθη του θέματος.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7δ.  Στο άρθρο 7, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α.   Ο προσωρινός υπολογισμός μιας παροχής ή συνεισφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.»

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

7ε.  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ των φορέων δύο ή περισσότερων κρατών μελών σχετικά με τον προσδιορισμό της κατοικίας ενός προσώπου για το οποίο εφαρμόζεται ο βασικός κανονισμός, οι φορείς αυτοί προσδιορίζουν με κοινή συμφωνία το κέντρο των συμφερόντων του εν λόγω προσώπου, βάσει συνολικής αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν συναφή στοιχεία, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση:

‘1.  Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ των φορέων δύο ή περισσότερων κρατών μελών σχετικά με τον προσδιορισμό της κατοικίας ενός προσώπου για το οποίο εφαρμόζεται ο βασικός κανονισμός, οι φορείς αυτοί προσδιορίζουν, το αργότερο εντός τριών μηνών μετά την διαπίστωση της διάστασης απόψεων, με κοινή συμφωνία το κέντρο των συμφερόντων του εν λόγω προσώπου, βάσει συνολικής αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν συναφή στοιχεία, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση:»

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 - στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, το «πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος για λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και το οποίο έχει αποσπαστεί, κατά την έννοια της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή έχει αποσταλεί από τον εν λόγω εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος» περιλαμβάνει το πρόσωπο που προσλαμβάνεται με σκοπό να αποσπαστεί ή να αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι, αμέσως πριν από την έναρξη της απασχόλησής του, το εν λόγω πρόσωπο υπάγεται ήδη στη νομοθεσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του βασικού κανονισμού.»

1.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, το «πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος για λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και το οποίο έχει αποσταλεί από τον εν λόγω εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος» περιλαμβάνει το πρόσωπο που προσλαμβάνεται με σκοπό να αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι, αμέσως πριν από την έναρξη της απασχόλησής του, το εν λόγω πρόσωπο υπάγεται ήδη στη νομοθεσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του βασικού κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τα κριτήρια που καθορίστηκαν για τον ορισμό σημαντικού αριθμού δραστηριοτήτων στην οδηγία 2014/67/ΕΚ.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η φράση «ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί» αναφέρεται σε εργοδότη που ασκεί συνήθως σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων, πέραν των δραστηριοτήτων καθαρά εσωτερικής διαχείρισης, στην επικράτεια του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες της εν λόγω επιχείρησης·. τα σχετικά κριτήρια πρέπει να είναι ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε εργοδότη και την πραγματική φύση των ασκούμενων δραστηριοτήτων.

«2.  Για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η φράση «ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί» αναφέρεται σε εργοδότη που ασκεί συνήθως σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων. Για να προσδιοριστεί κατά πόσον μία επιχείρηση ασκεί πραγματικά ουσιαστικές δραστηριότητες, πέραν των δραστηριοτήτων καθαρά εσωτερικής διαχείρισης και/ή των διοικητικών δραστηριοτήτων, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν συνολική αξιολόγηση όλων των πραγματικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν, εντός ενός ευρύτερου χρονικού πλαισίου, τις δραστηριότητες αυτές που ασκεί μια επιχείρηση στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν ιδίως:

 

α)  τον τόπο στον οποίο η επιχείρηση έχει την καταστατική και διοικητική της έδρα, καθώς και τον τόπο στον οποίο διατηρεί χώρους γραφείων, καταβάλλει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, έχει επαγγελματική άδεια ή είναι εγγεγραμμένη στα εμπορικά επιμελητήρια ή σε επαγγελματικούς φορείς·

 

β)  τον τόπο πρόσληψης των εργαζομένων και τον τόπο από τον οποίο αποστέλλονται·

 

γ)  το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις που συνάπτει η επιχείρηση με τους εργαζομένους, αφενός, και με τους πελάτες, αφετέρου·

 

δ)  τον τόπο στον οποίο ασκεί η επιχείρηση την ουσιαστική επιχειρηματική της δραστηριότητα και απασχολεί διοικητικό προσωπικό·

 

ε)  τον αριθμό των συμβάσεων που εκτελεί και/ή το μέγεθος του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί η επιχείρηση στο κράτος μέλος εγκατάστασής της, λαμβανομένης υπόψη της ειδικής κατάστασης, μεταξύ άλλων, των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ».

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τα κριτήρια που καθορίστηκαν για τον ορισμό του σημαντικού αριθμού δραστηριοτήτων στην οδηγία 2014/67/ΕΚ.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

3. Για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η φράση «που ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα» αναφέρεται σε πρόσωπο που ασκεί συνήθως σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων στην επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο έχει εγκατασταθεί. Ειδικότερα, το πρόσωπο αυτό πρέπει να έχει ήδη ασκήσει τη δραστηριότητά του για ορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να επωφεληθεί των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου και, κατά τη διάρκεια τυχόν περιόδου προσωρινής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθεί να τηρεί, στο κράτος μέλος όπου έχει εγκατασταθεί, τις απαιτήσεις για την άσκηση της δραστηριότητάς του προκειμένου να είναι σε θέση να την ασκήσει κατά την επιστροφή του.

«3. Για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η φράση «που ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα» αναφέρεται σε πρόσωπο που ασκεί συνήθως σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων στην επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο έχει εγκατασταθεί. Ειδικότερα, το πρόσωπο αυτό πρέπει να έχει ήδη ασκήσει επαρκή δραστηριότητα για ορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να επωφεληθεί των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου και, κατά τη διάρκεια τυχόν περιόδου προσωρινής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθεί να τηρεί, στο κράτος μέλος όπου έχει εγκατασταθεί, τις απαιτήσεις για την άσκηση της δραστηριότητάς του προκειμένου να είναι σε θέση να την ασκήσει κατά την επιστροφή του.»

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τα κριτήρια που καθορίστηκαν για τον ορισμό σημαντικού αριθμού δραστηριοτήτων στην οδηγία 2014/67/ΕΚ.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α γ)  Μετά την παράγραφο 4 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«4α.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, ως «επαγγελματικό ταξίδι» νοείται μια προσωρινή δραστηριότητα που σχετίζεται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του εργοδότη, μη συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών ή της παράδοσης αγαθών, όπως η συμμετοχή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιχειρηματικές συνεδριάσεις, η συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια, η διαπραγμάτευση επιχειρηματικών συμφωνιών, η ανάληψη δραστηριοτήτων πωλήσεων ή μάρκετινγκ, η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων ή λογιστικών ελέγχων πελατών, η διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών, η παρακολούθηση και η λήψη κατάρτισης.»

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τα κριτήρια που καθορίστηκαν για τον ορισμό σημαντικού αριθμού δραστηριοτήτων στην οδηγία 2014/67/ΕΚ.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 14 – παράγραφος 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Μετά την παράγραφο 8 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«8α.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του καθορίζεται συγκρίνοντας τις μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας σε κάθε κράτος μέλος όπου το πρόσωπο ασκεί δραστηριότητα.»

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τα κριτήρια που καθορίστηκαν για τον ορισμό του σημαντικού αριθμού δραστηριοτήτων στην οδηγία 2014/67/ΕΚ.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 14 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

10.  Για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας δυνάμει των παραγράφων 8 και 9, οι ενδιαφερόμενοι φορείς λαμβάνουν υπόψη την εικαζόμενη μελλοντική κατάσταση κατά τους επόμενους δώδεκα ημερολογιακούς μήνες.

«10.  Ο προσδιορισμός της εφαρμοστέας νομοθεσίας κατά την έννοια του άρθρου 13 του βασικού κανονισμού πρέπει να πραγματοποιείται για μέγιστο διάστημα 24 μηνών. Πέραν της περιόδου αυτής, η εφαρμοστέα νομοθεσία πρέπει να αξιολογείται εκ νέου με γνώμονα την κατάσταση του εργαζομένου.»

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τα κριτήρια που καθορίστηκαν για τον ορισμό του σημαντικού αριθμού δραστηριοτήτων στην οδηγία 2014/67/ΕΚ.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 8 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

8α.   στο άρθρο 15, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 16 του κανονισμού εφαρμογής, εάν ένα πρόσωπο ασκεί τη δραστηριότητά του σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος δυνάμει του τίτλου ΙΙ του βασικού κανονισμού, ο εργοδότης ή, σε περίπτωση προσώπου που δεν ασκεί δραστηριότητα μισθωτού, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει, ει δυνατόν εκ των προτέρων, τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους η νομοθεσία του οποίου εφαρμόζεται. Ο εν λόγω φορέας εκδίδει στον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού και καθιστά αμελλητί διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) ή το άρθρο 12 του βασικού κανονισμού, στον φορέα που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα.

«1.  Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 16 του κανονισμού εφαρμογής, εάν ένα πρόσωπο ασκεί τη δραστηριότητά του σε κράτος μέλος ή σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, διαφορετικό/διαφορετικά από το αρμόδιο κράτος μέλος δυνάμει του τίτλου ΙΙ του βασικού κανονισμού, ο εργοδότης ή, σε περίπτωση προσώπου που δεν ασκεί δραστηριότητα μισθωτού, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει, εκ των προτέρων, τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους η νομοθεσία του οποίου εφαρμόζεται. Ο εν λόγω φορέας καθιστά αμελλητί διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 12 ή το άρθρο 13 του βασικού κανονισμού, στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και στον φορέα που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα. "

 

 

 

1α.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 12, ο εργοδότης ή, σε περίπτωση προσώπου που δεν ασκεί δραστηριότητα μισθωτού, ο ενδιαφερόμενος, ενημερώνει, εκ των προτέρων, τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους η νομοθεσία του οποίου εφαρμόζεται.

 

Εκτός εάν η δραστηριότητα αφορά επαγγελματικό ταξίδι, ο αρμόδιος φορέας προβαίνει, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την εν λόγω κοινοποίηση, σε όλα τα ακόλουθα:

 

α)  αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της εφαρμογής της νομοθεσίας του οικείου κράτους μέλους·

 

β)  χορηγεί την βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής στον ενδιαφερόμενο·

 

γ)  καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στον ενδιαφερόμενο ή τον αυτοαπασχολούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του βασικού κανονισμού, στον οργανισμό που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα.

 

Κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου οργανισμού του κράτους μέλους όπου ασκείται η δραστηριότητα, ο αρμόδιος ενημερωμένος φορέας κοινοποιεί όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και τα πλήρη στοιχεία της εκτίμησης που αναφέρεται στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου.

 

Σε περίπτωση που ο αρμόδιος ενημερωμένος φορέας δεν θέτει την εν λόγω αξιολόγηση στη διάθεση του οργανισμού του κράτους μέλους όπου ασκείται η δραστηριότητα, καταβάλλει ημερήσιο τέλος ίσο με τις εισφορές που θα λάμβανε ο οργανισμός αυτός, εάν εφαρμοζόταν η νομοθεσία του ενημερωμένου φορέα που είναι αρμόδιος για τον σκοπό αυτό.

 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου, ο ενδιαφερόμενος εργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος παραμένει υποκείμενος στη νομοθεσία του κράτους μέλους του αρμόδιο ενημερωμένου φορέα.

 

Εάν, μετά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου, ο εργαζόμενος ή ο αυτοαπασχολούμενος θεωρείται ότι υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα, η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους εφαρμόζεται αναδρομικά και οι εισφορές επιστρέφονται και καταβάλλονται αναλόγως.»

 

 

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 15 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 15a

 

Παράδοση της βεβαίωσης

 

1.  Για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των βεβαιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, η διοικητική συνεργασία και η αμοιβαία συνδρομή, για τους σκοπούς του άρθρου 15 παράγραφος 1, υλοποιούνται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 να εκδίδονται στους ενδιαφερόμενους και στους εργοδότες ηλεκτρονικά.

 

_________________

 

1aΚανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («Κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316, 14.11.2012, σ. 1).»

Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής, δεν εκδίδουν όλα τα κράτη μέλη έντυπα PDA1 ηλεκτρονικά ούτε τα παρέχουν έγκαιρα στο κράτος μέλος υποδοχής. Αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που επιβαρύνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες και εργοδότες. Για να προωθηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και να βελτιωθεί η συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν το έγγραφο ηλεκτρονικά. Για τη συνεργασία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ΙΜΙ το οποίο αναπτύσσεται ακριβώς για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διασυνοριακά θέματα.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν ο εν λόγω φορέας κρίνει ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, λαμβάνει σχετική προσωρινή απόφαση και ενημερώνει αμελλητί τον φορέα του κράτους μέλους τον οποίο θεωρεί αρμόδιο. Η απόφαση οριστικοποιείται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που ο φορέας που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους έχει ενημερωθεί σχετικά, εκτός εάν ο τελευταίος φορέας ενημερώσει τον πρώτο φορέα και τους ενδιαφερομένους ότι δεν μπορεί ακόμη να δεχθεί τον προσωρινό προσδιορισμό ή ότι έχει διαφορετική άποψη εν προκειμένω.

3.  Εάν ο εν λόγω φορέας κρίνει ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, λαμβάνει σχετική προσωρινή απόφαση και ενημερώνει αμελλητί τον φορέα του κράτους μέλους τον οποίο θεωρεί αρμόδιο. Η απόφαση οριστικοποιείται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που ο φορέας που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους έχει ενημερωθεί σχετικά, εκτός εάν ο τελευταίος φορέας ενημερώσει τον πρώτο φορέα και τον ενδιαφερόμενο εργοδότη ότι δεν μπορεί ακόμη να δεχθεί τον προσωρινό προσδιορισμό ή ότι έχει διαφορετική άποψη εν προκειμένω.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους του οποίου η νομοθεσία προσδιορίζεται ως εφαρμοστέα, είτε προσωρινά είτε οριστικά, ενημερώνει αμελλητί τον ενδιαφερόμενο και τον εργοδότη του.»

5.  Ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους του οποίου η νομοθεσία προσδιορίζεται ως εφαρμοστέα, είτε προσωρινά είτε οριστικά, ενημερώνει αμελλητί τον ενδιαφερόμενο και τον εργοδότη του.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης των ενδιαφερομένων ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των αρμοδίων φορέων και των επιθεωρήσεων εργασίας, των αρχών μετανάστευσης ή των φορολογικών αρχών των οικείων κρατών. Αυτή η ανταλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από την άσκηση ή την επιβολή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον βασικό κανονισμό και στον παρόντα κανονισμό, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις στους τομείς της εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της φορολογικής νομοθεσίας. Περαιτέρω λεπτομέρειες καθορίζονται σε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

4.  Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης των ενδιαφερομένων ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των αρμοδίων φορέων και των επιθεωρήσεων εργασίας, των αρχών μετανάστευσης ή των φορολογικών αρχών των οικείων κρατών, με πλήρη σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. Αυτή η ανταλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από την άσκηση ή την επιβολή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον βασικό κανονισμό και στον παρόντα κανονισμό, με σκοπό και μόνο να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις στους τομείς της εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της φορολογικής νομοθεσίας. Οι αρμόδιες για τα δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης αρχές ενημερώνουν τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε άλλο δημόσιο διοικητικό φορέα και με το/τους σκοπό/σκοπούς της περαιτέρω επεξεργασίας, σύμφωνα με την αρχή της θεμιτής επεξεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (α) του κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι αρχές στις οποίες διαβιβάζονται τα δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης ενημερώνουν τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την ταυτότητά τους, το σκοπό /τους σκοπούς της επεξεργασίας και τις κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχεία (α), (β) και (γ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ και με το άρθρο 14, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)679/2016. Περαιτέρω λεπτομέρειες καθορίζονται σε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

 

_____________

 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Ε.Ε. L 281, 4.5.2016, σ. 31).

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (Ε.Ε. L 119, 4.5.2016, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα σχόλια του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

11α.  Στο άρθρο 20, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Οι σχετικοί φορείς κοινοποιούν στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους, η νομοθεσία του οποίου είναι εφαρμοστέα σε ένα πρόσωπο δυνάμει του τίτλου ΙΙ του βασικού κανονισμού, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό της ημερομηνίας κατά την οποία η νομοθεσία αυτή τίθεται σε ισχύ και για τον υπολογισμό των εισφορών που βαρύνουν αυτό το πρόσωπο και τον ή τους εργοδότες του δυνάμει αυτής της νομοθεσίας.

1.   Οι σχετικοί φορείς κοινοποιούν στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους, η νομοθεσία του οποίου είναι εφαρμοστέα σε ένα πρόσωπο δυνάμει του τίτλου ΙΙ του βασικού κανονισμού, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό της ημερομηνίας κατά την οποία η νομοθεσία αυτή τίθεται σε ισχύ και για τον υπολογισμό των εισφορών που βαρύνουν αυτό το πρόσωπο και τον ή τους εργοδότες του δυνάμει αυτής της νομοθεσίας και της οδηγίας 96/71/ΕΚ για τον υπολογισμό των εισφορών βάσει των καταβαλλομένων αποδοχών

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 20α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12.  Μετά το άρθρο 20 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 20α:

διαγράφεται

«Άρθρο 20a

 

Εξουσία έκδοσης εκτελεστικών πράξεων

 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες θα καθορίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να εξασφαλίζονται ενιαίοι όροι για την εφαρμογή των άρθρων 12 και 13 του βασικού κανονισμού. Οι εν λόγω πράξεις θεσπίζουν τυποποιημένη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών για:

 

  την έκδοση, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο του φορητού εγγράφου που πιστοποιεί τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας που εφαρμόζεται στον κάτοχό του,

 

  τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες εκδίδεται το έγγραφο,

 

  τα στοιχεία που πρέπει να επαληθεύονται πριν από την έκδοση του εγγράφου,

 

  την ανάκληση του εγγράφου, όταν η ακρίβεια και η εγκυρότητά του αμφισβητούνται από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους απασχόλησης.

 

2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/201154.

 

3. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Διοικητική Επιτροπή, η οποία συνιστά επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.»

 

_________________________________

 

54 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13–18.

 

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Τίτλος III – κεφάλαιο 1 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Παροχές ασθένειας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας, καθώς και παροχές μακροχρόνιας φροντίδας».

Παροχές ασθένειας, παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

13α.  Στο άρθρο 22, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

 

1.  Οι αρμόδιες αρχές ή φορείς μεριμνούν ώστε να διατίθεται στους ασφαλισμένους κάθε αναγκαία πληροφορία για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών σε είδος, εάν οι παροχές αυτές λαμβάνονται στην επικράτεια κράτους μέλους διαφορετικού από το κράτος μέλος του αρμόδιου φορέα.

1.  Οι αρμόδιες αρχές ή φορείς μεριμνούν ώστε να διατίθεται στους ασφαλισμένους κάθε αναγκαία πληροφορία για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών σε είδος, εάν οι παροχές αυτές λαμβάνονται στην επικράτεια κράτους μέλους διαφορετικού από το κράτος μέλος του αρμόδιου φορέα. Για να διευκολυνθεί ο συντονισμός των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά με τον φορέα που είναι υπεύθυνος για το είδος της παροχής σε κάθε κράτος μέλος.

 

 

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 23 – τελευταία πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14.  Στο τέλος του άρθρου 23 προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

διαγράφεται

«Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται, mutatis mutandis, στις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας.»

 

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 23

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14α.  Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 23

«Άρθρο 23

Εφαρμοστέο σύστημα σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός συστημάτων στο κράτος μέλος κατοικίας ή διαμονής

Εφαρμοστέο σύστημα σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός συστημάτων στο κράτος μέλος κατοικίας ή διαμονής

Εάν η νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας ή διαμονής περιλαμβάνει περισσότερα από ένα συστήματα ασφάλισης ασθένειας, μητρότητας ή πατρότητας για διαφορετικές κατηγορίες ασφαλισμένων, εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 17, του άρθρου 19 παράγραφος 1 και των άρθρων 20, 22, 24 και 26 του βασικού κανονισμού οι διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το γενικό σύστημα των μισθωτών εργαζομένων.

Εάν η νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας ή διαμονής περιλαμβάνει περισσότερα από ένα συστήματα ασφάλισης ασθένειας, μακροχρόνιας φροντίδας, μητρότητας ή πατρότητας για διαφορετικές κατηγορίες ασφαλισμένων, εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 17, του άρθρου 19 παράγραφος 1 και των άρθρων 20, 22, 24 και 26 του βασικού κανονισμού οι διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το γενικό σύστημα των μισθωτών εργαζομένων.»

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15.  Στο άρθρο 24 παράγραφος 3, η φράση «και 26» αντικαθίσταται με τη φράση «, 26 και 35α».

διαγράφεται

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

15α.  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού, ο ασφαλισμένος προσκομίζει στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης στο κράτος μέλος διαμονής έγγραφο που εκδίδει ο αρμόδιος φορέας, το οποίο πιστοποιεί τα δικαιώματά του για παροχές σε είδος. Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει το εν λόγω έγγραφο, ο φορέας του τόπου διαμονής, κατόπιν σχετικής αιτήσεως ή και αυτοδικαίως εάν απαιτείται, απευθύνεται στον αρμόδιο φορέα προκειμένου να το λάβει.

‘1.  Για την εφαρμογή του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού, ο ασφαλισμένος προσκομίζει στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή μακροχρόνιας φροντίδας στο κράτος μέλος διαμονής έγγραφο που εκδίδει ο αρμόδιος φορέας, το οποίο πιστοποιεί τα δικαιώματά του για παροχές σε είδος. Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει το εν λόγω έγγραφο, ο φορέας του τόπου διαμονής, κατόπιν σχετικής αιτήσεως ή και αυτοδικαίως εάν απαιτείται, απευθύνεται στον αρμόδιο φορέα προκειμένου να το λάβει.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

15β.  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Οι παροχές σε είδος που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού συνίστανται στις παροχές σε είδος που χορηγούνται στο κράτος μέλος διαμονής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, και καθίστανται αναγκαίες για ιατρικούς λόγους ώστε να μην υποχρεωθεί ο ασφαλισμένος να επιστρέψει στο αρμόδιο κράτος μέλος, πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης διαμονής του, για να υποβληθεί εκεί στην απαιτούμενη θεραπεία.

‘3.  Οι παροχές σε είδος που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού συνίστανται στις παροχές σε είδος που χορηγούνται στο κράτος μέλος διαμονής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, και καθίστανται αναγκαίες για ιατρικούς λόγους ή λόγω της ανάγκης μακροχρόνιας φροντίδας, ώστε να μην υποχρεωθεί ο ασφαλισμένος να επιστρέψει στο αρμόδιο κράτος μέλος, πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης διαμονής του, για να υποβληθεί εκεί στην απαιτούμενη θεραπεία ή να λάβει την μακροχρόνια φροντίδα.»

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 26

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

15γ.  Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 26

«Άρθρο 26

Προγραμματισμένη περίθαλψη

Προγραμματισμένη περίθαλψη

Α. Διαδικασία έγκρισης

Α. Διαδικασία έγκρισης

1.  Για την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, ο ασφαλισμένος προσκομίζει στο φορέα του τόπου διαμονής έγγραφο που εκδίδει ο αρμόδιος φορέας. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, αρμόδιος φορέας θεωρείται ο φορέας που φέρει το κόστος της προγραμματισμένης περίθαλψης· στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 και το άρθρο 27 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, όπου οι παροχές σε είδος οι οποίες χορηγούνται στο κράτος μέλος κατοικίας αποδίδονται βάσει κατ’ αποκοπήν ποσών, αρμόδιος φορέας θεωρείται ο φορέας του τόπου κατοικίας.

1.  Για την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, ο ασφαλισμένος προσκομίζει στο φορέα του τόπου διαμονής έγγραφο που εκδίδει ο αρμόδιος φορέας. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, αρμόδιος φορέας θεωρείται ο φορέας που φέρει το κόστος της προγραμματισμένης περίθαλψης ή μακροχρόνιας φροντίδας· στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 και το άρθρο 27 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, όπου οι παροχές σε είδος οι οποίες χορηγούνται στο κράτος μέλος κατοικίας αποδίδονται βάσει κατ’ αποκοπήν ποσών, αρμόδιος φορέας θεωρείται ο φορέας του τόπου κατοικίας.

2.  Εάν ο ασφαλισμένος δεν κατοικεί στο αρμόδιο κράτος μέλος, ζητεί επίσης την έγκριση από το φορέα του τόπου κατοικίας, ο οποίος τη διαβιβάζει αμελλητί στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτήν, ο φορέας του τόπου κατοικίας πιστοποιεί με δήλωσή του κατά πόσον πληρούνται στο κράτος μέλος κατοικίας οι προϋποθέσεις της δεύτερης πρότασης του άρθρου 20 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να αρνείται να παράσχει τη ζητούμενη έγκριση μόνον εάν, σύμφωνα με την εκτίμηση του φορέα του τόπου κατοικίας, οι όροι της δεύτερης πρότασης του άρθρου 20 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού δεν πληρούνται στο κράτος μέλος κατοικίας του ασφαλισμένου ή εάν η ίδια περίθαλψη μπορεί να παρασχεθεί στο ίδιο το αρμόδιο κράτος μέλος, εντός προθεσμίας αποδεκτής από ιατρική άποψη, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης της υγείας του ενδιαφερομένου και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειάς του. Ο αρμόδιος φορέας ενημερώνει το φορέα του κράτους μέλους κατοικίας για την απόφασή του. Η έγκριση θεωρείται ότι χορηγήθηκε από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν απαντήσει εντός των προθεσμιών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του.

2.  Εάν ο ασφαλισμένος δεν κατοικεί στο αρμόδιο κράτος μέλος, ζητεί επίσης την έγκριση από το φορέα του τόπου κατοικίας, ο οποίος τη διαβιβάζει αμελλητί στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτήν, ο φορέας του τόπου κατοικίας πιστοποιεί με δήλωσή του κατά πόσον πληρούνται στο κράτος μέλος κατοικίας οι προϋποθέσεις της δεύτερης πρότασης του άρθρου 20 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να αρνείται να παράσχει τη ζητούμενη έγκριση μόνον εάν, σύμφωνα με την εκτίμηση του φορέα του τόπου κατοικίας, οι όροι της δεύτερης πρότασης του άρθρου 20 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού δεν πληρούνται στο κράτος μέλος κατοικίας του ασφαλισμένου ή εάν η ίδια περίθαλψη ή μακροχρόνια φροντίδα μπορεί να παρασχεθεί στο ίδιο το αρμόδιο κράτος μέλος, εντός προθεσμίας αποδεκτής από ιατρική άποψη ή λόγω της ανάγκης μακροχρόνιας φροντίδας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης της υγείας ή της ανάγκης του ενδιαφερομένου για φροντίδα και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειάς του. Ο αρμόδιος φορέας ενημερώνει το φορέα του κράτους μέλους κατοικίας για την απόφασή του. Η έγκριση θεωρείται ότι χορηγήθηκε από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν απαντήσει εντός των προθεσμιών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του.

3.  Εάν ασφαλισμένος που δεν κατοικεί στο αρμόδιο κράτος μέλος χρήζει επείγουσας και ζωτικής περίθαλψης, και δεν είναι δυνατή η απόρριψη της αίτησης έγκρισης σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 20 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η έγκριση χορηγείται από το φορέα του τόπου κατοικίας για λογαριασμό του αρμόδιου φορέα, ο οποίος ενημερώνεται αμέσως από το φορέα του τόπου κατοικίας. Ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται να δέχεται τις γνωματεύσεις και τις θεραπευτικές επιλογές στις οποίες προβαίνουν ιατροί εγκεκριμένοι από το φορέα του τόπου κατοικίας που χορηγεί την έγκριση όσον αφορά την ανάγκη παροχής επείγουσας και ζωτικής περίθαλψης.

3.  Εάν ασφαλισμένος που δεν κατοικεί στο αρμόδιο κράτος μέλος χρήζει επείγουσας και ζωτικής περίθαλψης, και δεν είναι δυνατή η απόρριψη της αίτησης έγκρισης σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 20 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η έγκριση χορηγείται από το φορέα του τόπου κατοικίας για λογαριασμό του αρμόδιου φορέα, ο οποίος ενημερώνεται αμέσως από το φορέα του τόπου κατοικίας. Ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται να δέχεται τις γνωματεύσεις και τις θεραπευτικές επιλογές στις οποίες προβαίνουν ιατροί εγκεκριμένοι από το φορέα του τόπου κατοικίας που χορηγεί την έγκριση όσον αφορά την ανάγκη παροχής επείγουσας και ζωτικής περίθαλψης.

4.  Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης, ο αρμόδιος φορέας διατηρεί το δικαίωμά του να ζητήσει εξέταση του ασφαλισμένου από ιατρό της επιλογής του στο κράτος μέλος διαμονής ή κατοικίας.

4.  Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης, ο αρμόδιος φορέας διατηρεί το δικαίωμά του να ζητήσει εξέταση του ασφαλισμένου στην περίπτωση ανάγκης για μακροχρόνια φροντίδα, από ιατρό ή άλλο εμπειρογνώμονα της επιλογής του στο κράτος μέλος διαμονής ή κατοικίας.

5.  Ο φορέας του τόπου διαμονής, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την έγκριση, ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα κατά πόσον είναι σκόπιμο από ιατρική άποψη να συμπληρωθεί η περίθαλψη που καλύπτεται από την υπάρχουσα έγκριση.

5.  Ο φορέας του τόπου διαμονής, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την έγκριση, ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα κατά πόσον είναι σκόπιμο για ιατρικούς λόγους ή σε σχέση με την ανάγκη παροχής φροντίδας να συμπληρωθεί η περίθαλψη που καλύπτεται από την υπάρχουσα έγκριση.

Β.  Κάλυψη του κόστους των παροχών σε είδος με το οποίο βαρύνεται ο ασφαλισμένος

Β.  Κάλυψη του κόστους των παροχών σε είδος με το οποίο βαρύνεται ο ασφαλισμένος

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, το άρθρο 25 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού εφαρμογής εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, το άρθρο 25 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού εφαρμογής εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

7.  Εάν ο ασφαλισμένος κατέβαλε ο ίδιος το κόστος ή μέρος του κόστους εγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής και το κόστος το οποίο ο αρμόδιος φορέας είναι υποχρεωμένος να αποδώσει στο φορέα του τόπου διαμονής ή στον ασφαλισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 6 (πραγματικό κόστος) είναι χαμηλότερο από το κόστος που θα έπρεπε να καταβάλει για την ίδια θεραπευτική αγωγή στο αρμόδιο κράτος μέλος (πλασματικό κόστος), ο αρμόδιος φορέας του αποδίδει, κατ’ αίτησή του, το κόστος της θεραπευτικής αγωγής στο οποίο υποβλήθηκε ο ασφαλισμένος μέχρι του ύψους κατά το οποίο το πλασματικό κόστος υπερβαίνει το πραγματικό κόστος. Ωστόσο, το αποδιδόμενο ποσό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το κόστος στο οποίο υποβλήθηκε πράγματι ο ασφαλισμένος, μπορεί δε να λαμβάνει υπόψη του το ποσόν το οποίο ο ασφαλισμένος θα κατέβαλλε εάν η θεραπεία είχε παρασχεθεί στο αρμόδιο κράτος μέλος.

7.  Εάν ο ασφαλισμένος κατέβαλε ο ίδιος το κόστος ή μέρος του κόστους εγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής και το κόστος το οποίο ο αρμόδιος φορέας είναι υποχρεωμένος να αποδώσει στο φορέα του τόπου διαμονής ή στον ασφαλισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 6 (πραγματικό κόστος) είναι χαμηλότερο από το κόστος που θα έπρεπε να καταβάλει για την ίδια θεραπευτική αγωγή στο αρμόδιο κράτος μέλος (πλασματικό κόστος), ο αρμόδιος φορέας του αποδίδει, κατ’ αίτησή του, το κόστος της θεραπευτικής αγωγής στο οποίο υποβλήθηκε ο ασφαλισμένος μέχρι του ύψους κατά το οποίο το πλασματικό κόστος υπερβαίνει το πραγματικό κόστος. Ωστόσο, το αποδιδόμενο ποσό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το κόστος στο οποίο υποβλήθηκε πράγματι ο ασφαλισμένος, μπορεί δε να λαμβάνει υπόψη του το ποσόν το οποίο ο ασφαλισμένος θα κατέβαλλε εάν η θεραπεία είχε παρασχεθεί στο αρμόδιο κράτος μέλος.

Γ. Κάλυψη του κόστους ταξιδιού και διαμονής στο πλαίσιο προγραμματισμένης περίθαλψης

Γ.  Κάλυψη του κόστους ταξιδιού και διαμονής στο πλαίσιο προγραμματισμένης περίθαλψης

8.  Όταν η εθνική νομοθεσία του αρμόδιου φορέα προβλέπει την απόδοση του κόστους ταξιδιού και διαμονής που δεν μπορεί να διαχωριστεί από την περίθαλψη του ασφαλισμένου, το κόστος αυτό για τον ενδιαφερόμενο και, εάν χρειάζεται, για ένα ακόμη πρόσωπο που πρέπει να τον συνοδεύει, καλύπτεται από τον εν λόγω φορέα όταν χορηγείται έγκριση σε περίπτωση περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

8.  Όταν η εθνική νομοθεσία του αρμόδιου φορέα προβλέπει την απόδοση του κόστους ταξιδιού και διαμονής που δεν μπορεί να διαχωριστεί από την περίθαλψη του ασφαλισμένου, το κόστος αυτό για τον ενδιαφερόμενο και, εάν χρειάζεται, για ένα ακόμη πρόσωπο που πρέπει να τον συνοδεύει, καλύπτεται από τον εν λόγω φορέα όταν χορηγείται έγκριση σε περίπτωση περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

Δ. Μέλη της οικογένειας

Δ.  Μέλη της οικογένειας

9.  Οι παράγραφοι 1 έως 8 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων.

9.  Οι παράγραφοι 1 έως 8 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων. »

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

16.  Στο άρθρο 28 παράγραφος 1, μετά τη φράση «βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού» προστίθεται η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 35α».

διαγράφεται

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 1 – τίτλος και παράγραφοι 1 και 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17.  Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

γ)  Ο τίτλος αντικαθίσταται με τον ακόλουθο τίτλο:

 

«Εφαρμογή του άρθρου 35β του βασικού κανονισμού»· »

 

δ)  Στην παράγραφο 1, η φράση «άρθρο 34» αντικαθίσταται με τη φράση «άρθρο 35β»·

 

ε)  Στην παράγραφο 2, η φράση «άρθρου 34 παράγραφος 2» αντικαθίσταται με τη φράση «άρθρου 35α παράγραφος 2».

 

Αιτιολόγηση

το άρθρο 35β απαλείφεται.

Τροπολογία  143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

17α.  Στο άρθρο 32, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Εάν ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων απαλλάσσονται κατ’ αίτησή τους από την υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας και, συνεπώς, τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται πλέον από σύστημα ασφάλισης ασθένειας στο οποίο εφαρμόζεται ο βασικός κανονισμός, ο φορέας άλλου κράτους μέλους δεν καθίσταται, αποκλειστικά λόγω της απαλλαγής αυτής, υπεύθυνος για το κόστος των παροχών σε είδος ή σε χρήμα που χορηγούνται στα συγκεκριμένα πρόσωπα ή σε μέλος της οικογένειάς τους δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο Ι του βασικού κανονισμού.

«1.  Εάν ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων απαλλάσσονται κατ’ αίτησή τους από την υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας ή μακροχρόνιας φροντίδας και, συνεπώς, τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται πλέον από σύστημα ασφάλισης ασθένειας ή μακροχρόνιας φροντίδας στο οποίο εφαρμόζεται ο βασικός κανονισμός, ο φορέας άλλου κράτους μέλους δεν καθίσταται, αποκλειστικά λόγω της απαλλαγής αυτής, υπεύθυνος για το κόστος των παροχών σε είδος ή σε χρήμα που χορηγούνται στα συγκεκριμένα πρόσωπα ή σε μέλος της οικογένειάς τους δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο Ι του βασικού κανονισμού. »

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 32 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

18.  Στο άρθρο 32, μετά την παράγραφο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

διαγράφεται

«4.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται, mutatis mutandis, στις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας.»

 

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 55 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

21.  Στο άρθρο 55 παράγραφος 7, η φράση «άρθρο 65α παράγραφος 3» αντικαθίσταται με τη φράση «άρθρο 64α και το άρθρο 65α παράγραφος 3».

διαγράφεται

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 55a

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

22.  Μετά το άρθρο 55 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 55α:

διαγράφεται

«Άρθρο 55a

 

Υποχρεώσεις των υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους μέλους της πλέον πρόσφατης ασφάλισης

 

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, ο φορέας του κράτους μέλους της πλέον πρόσφατης ασφάλισης αποστέλλει αμέσως στον αρμόδιο φορέα του κράτος μέλος της προηγούμενης ασφάλισης έγγραφο το οποίο περιέχει: την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη άνεργος, την περίοδο ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε δυνάμει της νομοθεσίας του, τις σχετικές συνθήκες ανεργίας που είναι πιθανό να επηρεάσουν το δικαίωμα σε παροχές, την ημερομηνία εγγραφής του ενδιαφερομένου ως ανέργου και τη διεύθυνσή του.»

 

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Τίτλος VI – Κεφάλαιο I – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

24.  Στον τίτλο IV ο τίτλος του κεφαλαίου 1 τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

 

Απόδοση του κόστους των παροχών σύμφωνα με τα άρθρα 35, 35γ και 41 του βασικού κανονισμού».

 

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται αλλαγή του τίτλου καθώς το άρθρο 35 στοιχείο γ) έχει διαγραφεί (μακροχρόνια φροντίδα)

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 65 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το μέσο ετήσιο κόστος ανά άτομο σε κάθε ηλικιακή ομάδα για συγκεκριμένο έτος κοινοποιείται στην Επιτροπή Λογαριασμών το αργότερο έως το τέλος του δεύτερου έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους.

1.  Το μέσο ετήσιο κόστος ανά άτομο σε κάθε ηλικιακή ομάδα για συγκεκριμένο έτος κοινοποιείται στην Επιτροπή Λογαριασμών το αργότερο έως το τέλος του δεύτερου έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους, με τις παροχές ασθένειας να αναφέρονται ξεχωριστά από τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος.

Αιτιολόγηση

Το κόστος των παροχών ασθένειας και μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά στον υπολογισμό του μέσου ετήσιου κόστους, έτσι ώστε το κράτος που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση των παροχών να μπορεί να κατανείμει τα κόστη πιο εύκολα.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 66 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

26α.  Στο άρθρο 66, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Οι αποδόσεις μεταξύ των φορέων των κρατών μελών, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 35 και 41 του βασικού κανονισμού, πραγματοποιούνται μέσω του οργανισμού σύνδεσης. Επιτρέπεται να υπάρχει χωριστός οργανισμός σύνδεσης για τις αποδόσεις σύμφωνα με το άρθρο 35 και σύμφωνα με το άρθρο 41 του βασικού κανονισμού.

«2.  Οι αποδόσεις μεταξύ των φορέων των κρατών μελών, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 35 και 41 του βασικού κανονισμού, πραγματοποιούνται μέσω του οργανισμού σύνδεσης. Επιτρέπεται να υπάρχει χωριστός οργανισμός σύνδεσης για τις αποδόσεις σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 41 του βασικού κανονισμού. Οι αμοιβαίες απαιτήσεις συμψηφίζονται μεταξύ των οργανισμών σύνδεσης. Η διοικητική επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς ρυθμίσεις για τον εν λόγω συμψηφισμό. »

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=EN)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην αρχή της καλόπιστης συνεργασίας και να ικανοποιηθεί η οικονομική βιωσιμότητα του προϋπολογισμού που απαιτείται από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να καθιερωθεί η δυνατότητα συμψηφισμού. Ο αριθμός των πράξεων πληρωμών θα μειωνόταν, εφόσον μόνο τα υπερβάλλοντα ποσά θα καταβάλλονταν σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 67

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

26β.  Το άρθρο 67 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 67

«Άρθρο 67

Προθεσμίες υποβολής και πληρωμής των απαιτήσεων

Προθεσμίες υποβολής και πληρωμής των απαιτήσεων

1.   Οι απαιτήσεις που βασίζονται σε πραγματικές δαπάνες υποβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση των παροχών εντός δώδεκα μηνών από το τέλος του ημερολογιακού εξαμήνου κατά το οποίο καταχωρήθηκαν οι εν λόγω απαιτήσεις στους λογαριασμούς του φορέα πιστωτή.

1.  Οι απαιτήσεις που βασίζονται σε πραγματικές δαπάνες υποβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση των παροχών εντός δώδεκα μηνών από το τέλος του ημερολογιακού εξαμήνου κατά το οποίο καταχωρήθηκαν οι εν λόγω απαιτήσεις στους λογαριασμούς του φορέα πιστωτή. Οι απαιτήσεις ικανοποιούνται εντός έξι μηνών από την εισαγωγή τους στον οργανισμό σύνδεσης.

2.  Οι απαιτήσεις κατ’ αποκοπή ποσών για ένα ημερολογιακό έτος υποβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση παροχών εντός του δωδεκαμήνου που έπεται εκείνου κατά τη διάρκεια του οποίου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέσο κόστος για το σχετικό έτος. Οι καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4 του κανονισμού εφαρμογής υποβάλλονται έως το τέλος του έτους που έπεται του έτους αναφοράς.

2.  Οι απαιτήσεις κατ’ αποκοπή ποσών για ένα ημερολογιακό έτος υποβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση παροχών εντός του δωδεκαμήνου που έπεται εκείνου κατά τη διάρκεια του οποίου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέσο κόστος για το σχετικό έτος. Οι καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4 του κανονισμού εφαρμογής υποβάλλονται έως το τέλος του έτους που έπεται του έτους αναφοράς.

3.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού εφαρμογής, η προθεσμία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αρχίζει πριν από τον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα.

3.  Η περίοδος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 δεν αρχίζει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο φορέας πιστωτής πληροφορείται την απαίτηση του φορέα που οφείλει τις παροχές. Απαιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για περιόδους παροχών που δεν υπερβαίνουν τα πέντε προηγούμενα ημερολογιακά έτη. Η υποβολή απαιτήσεων στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που οφείλει τις παροχές είναι αποφασιστικής σημασίας.

4.  Οι απαιτήσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2 προθεσμιών δεν λαμβάνονται υπόψη.

4.  Οι απαιτήσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2 προθεσμιών δεν λαμβάνονται υπόψη.

5.  Οι απαιτήσεις καταβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους πιστωτή που αναφέρεται στο άρθρο 66 του κανονισμού εφαρμογής από το φορέα που οφείλει τις παροχές εντός 18 μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον υποβλήθηκαν στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση παροχών. Αυτό δεν ισχύει για τις απαιτήσεις τις οποίες έχει απορρίψει ο φορέας που οφείλει τις παροχές για συναφή λόγο εντός της προθεσμίας αυτής.

5.  Οι απαιτήσεις καταβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους πιστωτή που αναφέρεται στο άρθρο 66 του κανονισμού εφαρμογής από το φορέα που οφείλει τις παροχές εντός 12 μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον υποβλήθηκαν στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση παροχών. Αυτό δεν ισχύει για τις απαιτήσεις τις οποίες έχει απορρίψει ο φορέας που οφείλει τις παροχές για συναφή λόγο εντός της προθεσμίας αυτής. Ο οργανισμός σύνδεσης του κράτους μέλους πιστωτή απαντά σε μια τέτοια απόρριψη εντός 12 μηνών από το τέλος του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου ελήφθη η απόρριψη. Ελλείψει τέτοιας απάντησης, η απόρριψη θεωρείται δεκτή.

6.  Τυχόν αμφισβητήσεις σχετικά με απαίτηση διακανονίζονται το αργότερο εντός τριάντα έξι μηνών από το μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η απαίτηση.

6.  Τυχόν αμφισβητήσεις σχετικά με απαίτηση διακανονίζονται το αργότερο εντός τριάντα έξι μηνών από το μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η απαίτηση.

7.  Η επιτροπή λογαριασμών διευκολύνει το τελικό κλείσιμο των λογαριασμών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διακανονισμός εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως ενός των μερών, γνωμοδοτεί σχετικά με αμφισβήτηση εντός έξι μηνών από το μήνα κατά τον οποίο της παραπέμφθηκε το θέμα.

7.  Η Επιτροπή Λογαριασμών διευκολύνει το τελικό κλείσιμο των λογαριασμών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διακανονισμός εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως ενός των μερών, γνωμοδοτεί σχετικά με αμφισβήτηση εντός εννέα μηνών από το μήνα κατά τον οποίο της παραπέμφθηκε το θέμα. Η Επιτροπή Λογαριασμών παραλαμβάνει την απαίτηση το αργότερο εννέα μήνες μετά τη λήξη της περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 6.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 68 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

26γ.  Στο άρθρο 68, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Ο τόκος αυτός υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης. Εφαρμόζεται το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει την πρώτη ημέρα του μηνός κατά τον οποίον η πληρωμή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

2.  Ο τόκος αυτός υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης προσαυξημένο κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες. Εφαρμόζεται το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει την πρώτη ημέρα του μηνός κατά τον οποίον η πληρωμή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 70

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

27.  Το άρθρο 70 απαλείφεται.

διαγράφεται

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 73 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν το ποσό των εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως υπερβαίνει το ποσό που οφείλει το νομικό και/ή φυσικό πρόσωπο στον φορέα που έχει καθοριστεί ως αρμόδιος, ο φορέας που εισέπραξε τις εισφορές αχρεωστήτως αποδίδει το επιπλέον καταβληθέν ποσό στο οικείο νομικό και/ή φυσικό πρόσωπο.

Εάν το ποσό των εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως υπερβαίνει το ποσό που οφείλει το νομικό και/ή φυσικό πρόσωπο στον φορέα που έχει καθοριστεί ως αρμόδιος, ο φορέας που εισέπραξε τις εισφορές αχρεωστήτως αποδίδει το επιπλέον καταβληθέν ποσό στο οικείο νομικό και/ή φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 73 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η ύπαρξη προθεσμιών στην εθνική νομοθεσία δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για την άρνηση της ρύθμισης των απαιτήσεων μεταξύ των φορέων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4.  Η ύπαρξη προθεσμιών και διαδικασιών εφαρμογής στην εθνική νομοθεσία δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για την άρνηση της ρύθμισης των απαιτήσεων μεταξύ των φορέων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29

Κανονισμός 987/2009/ΕΚ

Άρθρο 75 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.   Το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ή παραμένει ο ενδιαφερόμενος για την επιστροφή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ενημερώνει το κράτος μέλος από το οποίο πρόκειται να γίνει η επιστροφή, σχετικά με το αποτέλεσμα της επιστροφής εντός 25 εργάσιμων ημερών.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 76 – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της αίτησης.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 31 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 77 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της αίτησης.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 32 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 78 – παράγραφοι 6 α, 6 β και 6 γ (νέες)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Εάν το νόμισμα της αρχής που λαμβάνει την αίτηση είναι διαφορετικό από το νόμισμα της αιτούσας αρχής, η αιτούσα αρχή αναγράφει το προς είσπραξη ποσό της απαίτησης εκφρασμένο και στα δύο νομίσματα.

 

6β.  Η ισοτιμία συναλλάγματος που χρησιμοποιείται για τη συνδρομή είσπραξης είναι η τελευταία ισοτιμία συναλλάγματος που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την αποστολή της αίτησης.

 

6γ.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της αίτησης.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 33

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 79 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.   Μπορεί να εκδίδεται ένας ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος της αρχής που λαμβάνει την αίτηση για διάφορες απαιτήσεις και περισσότερα πρόσωπα, ο οποίος αντιστοιχεί στον αρχικό τίτλο ή τίτλους που επιτρέπει(-ουν) την εκτέλεση στο κράτος μέλος της αρχής που λαμβάνει την αίτηση.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 34 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 80 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2α.  Ανεξάρτητα από τυχόν ποσά που εισπράττονται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ως εισπραττόμενος τόκος, η απαίτηση θεωρείται ότι ανακτάται κατ’ αναλογία προς την ανάκτηση του ποσού που εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που αναφέρεται στην αίτηση.»

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 35 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 81 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Για τη μετατροπή του ποσού της απαίτησης που προέκυψε από συμψηφισμό στο νόμισμα του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, η αιτούσα αρχή εφαρμόζει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για την αρχική της αίτηση.

Τροπολογία  162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 39

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 85α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή μπορούν, για τους σκοπούς της προαγωγής της αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπονται στο παρόν τμήμα:

1.  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, υπάλληλοι και υπεύθυνοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή ή από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μπορούν, για τους σκοπούς της προαγωγής της αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπονται στο παρόν τμήμα:

Τροπολογία  163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 39

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 85α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση·

β)  να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και/ ή της αιτούσας αρχής·

Τροπολογία  164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 39

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 85α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στον βαθμό που επιτρέπεται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να προβλέπει ότι υπάλληλοι του κράτους μέλους της αιτούσας αρχής δύνανται να προβαίνουν σε εξέταση προσώπων και έλεγχο φακέλων.

2.  Στον βαθμό που επιτρέπεται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να προβλέπει ότι υπάλληλοι ή υπεύθυνοι του κράτους μέλους της αιτούσας αρχής και, εν ανάγκη, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, δύνανται να προβαίνουν σε εξέταση προσώπων και έλεγχο φακέλων.

Τροπολογία  165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 40 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 87 – παράγραφος 6 – τελευταία πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ωστόσο, εάν ο φορέας που κλήθηκε να προβεί στον έλεγχο χρησιμοποιεί επίσης τα πορίσματα για τη χορήγηση των παροχών στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζει, δεν απαιτεί απόδοση των δαπανών για τις οποίες γίνεται λόγος στην προηγούμενη περίοδο.»

Ωστόσο, εάν ο φορέας που κλήθηκε να προβεί στον έλεγχο χρησιμοποιεί επίσης τα πορίσματα για τη χορήγηση παροχών για ίδιο λογαριασμό στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζει, δεν απαιτεί απόδοση των δαπανών για τις οποίες γίνεται λόγος στην προηγούμενη περίοδο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορέας στον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση χρησιμοποιεί επίσης τα πορίσματα για τη χορήγηση παροχών για ίδιο λογαριασμό στον ενδιαφερόμενο, δεν θα αξιώσει τα αναφερόμενα έξοδα. Στις περιπτώσεις που ο φορέας του τόπου διαμονής χρησιμοποιεί τα πορίσματα για τη χορήγηση παροχών για λογαριασμό του αρμόδιου φορέα, το πραγματικό ποσό των εξόδων των ελέγχων επιστρέφεται.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 40 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 89 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

40α.  Στο άρθρο 89, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α.   Τα όργανα των αρμόδιων αρχών καθιστούν διαθέσιμο στους πολίτες κατόπιν σχετικού αιτήματος αντίγραφο του προσωπικού τους φακέλου, μαζί με συνοπτικές και εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών και τα δικαιώματα και τα προνόμιά τους δυνάμει του βασικού κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής.»

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το άρθρο 9α του άρθρου 2 [εισαγωγή νέου άρθρου 15α στον κανονισμό (ΕΚ) 987/2009] εφαρμόζεται από... [5 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού - COD2016/0397].

  • [1]    ΕΕ C 345 της 13.10.2017, σ. 85.
  • [2]    ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 65.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση, η Επιτροπή αποβλέπει στην προώθηση της κινητικότητας των προσώπων, προκειμένου να αποφευχθεί μια απώλεια δικαιωμάτων κατά τις μετακινήσεις τους στην Ευρώπη (ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) και στην εξασφάλιση της συνέχειας της κοινωνικής τους προστασίας όταν τα πρόσωπα αυτά περνούν από τη μια εθνική νομοθεσία στην άλλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει αλλαγές όσον αφορά το συντονισμό των παροχών ανεργίας σε τρία σημεία:

(1) Η περίοδος εξαγωγής των παροχών ανεργίας επεκτείνεται από τρεις σε έξι μήνες, με τη δυνατότητα που δίδεται στα κράτη μέλη να επεκτείνουν την περίοδο αυτή μέχρι την απόσβεση των δικαιωμάτων· Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση και προτείνει να παραταθεί αυτή η περίοδος εξαγωγής έως τη λήξη των αποκτηθέντων δικαιωμάτων σε παροχές ανεργίας. Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για την Επιτροπή, μια μεγαλύτερη περίοδος εξαγωγής των παροχών ανεργίας αυξάνει τις πιθανότητες του ανέργου να βρει νέα θέση εργασίας.

(2) Το κράτος μέλος τελευταίας δραστηριότητας του αιτούντος εργασία θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφαλίσεως που συμπληρώθηκαν αλλού όταν ο αιτών απασχόληση έχει εργαστεί στο κράτος αυτό επί τρεις τουλάχιστον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, το κράτος μέλος όπου άσκησε τη δραστηριότητά του προηγουμένως θα είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να του καταβάλει τις εν λόγω παροχές. Η σημερινή κατάσταση φαίνεται κάπως συγκεχυμένη για τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών. Ο εισηγητής επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι ο συνυπολογισμός είναι μία από τις βασικές αρχές της νομοθεσίας αυτής· για τον λόγο αυτό προτείνει να μειωθεί έως ένα μήνα η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας πριν από το συνυπολογισμό στο κράτος μέλος της τελευταίας δραστηριότητας.

(3) Τέλος, όσον αφορά τους μεθοριακούς εργαζόμενους, εναπόκειται στο κράτος μέλος της τελευταίας απασχόλησης να καταβάλλει τις παροχές ανεργίας σε μεθοριακούς εργαζομένους, εάν αυτοί έχουν εργαστεί εκεί επί δώδεκα μήνες. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, το κράτος μέλος κατοικίας είναι αρμόδιο, παρά το γεγονός ότι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι καταβάλλουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα άσκησης της δραστηριότητας.

Φαίνεται λογικό το κράτος που εισπράττει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης να είναι επίσης αυτό που είναι υπεύθυνο για την καταβολή των παροχών ανεργίας, ωστόσο ο εισηγητής επιθυμεί να αποσαφηνιστούν οι προβλεπόμενες διατάξεις, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η εξέλιξη που προτείνεται από την Επιτροπή να οδηγήσει σε πρακτικές δυσκολίες, διοικητικού ή γλωσσικού χαρακτήρα ή που σχετίζονται με την προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης, και να αποσαφηνιστεί επίσης η αρμοδιότητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης.

Η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στην μακροχρόνια περίθαλψη που να βασίζεται στην προσέγγιση που εφαρμόζεται συνήθως για τις παροχές ασθενείας. Ο εισηγητής υποστηρίζει μεν κατ’ αρχήν την πρωτοβουλία, αλλά επιθυμεί η Διοικητική Επιτροπή να συνεργαστεί στενότερα με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, των επαγγελματικών οργανώσεων και των ενδιαφερομένων δικαιούχων, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση του καταλόγου των παροχών που καλύπτονται από το νέο αυτό κεφάλαιο.

Στόχος της πρότασης είναι να ενσωματώσει την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους όρους πρόσβασης των οικονομικά μη ενεργών μετακινούμενων πολιτών σε παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως. Ο εισηγητής λαμβάνει υπό σημείωση την νομολογία, αλλά είναι της άποψης ότι δεν εναπόκειται στους νομοθέτες της ΕΕ να προβούν στην κωδικοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο εισηγητής υποστηρίζει επίσης τη βούληση της Επιτροπής να προβεί στην τυποποίηση των διαδικασιών για την έκδοση, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των φορητών εγγράφων που βεβαιώνουν τη συμμετοχή στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως, στον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες εκδίδεται το έγγραφο αυτό και των ρυθμίσεων για την ανάκληση του εγγράφου, όταν η ακρίβεια και η εγκυρότητά του αμφισβητούνται από τον φορέα του κράτους μέλους απασχόλησης. Προτείνει, λοιπόν, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, και πιστεύει ότι η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας πρέπει να ενισχυθεί μέσω του καθορισμού συντομότερων προθεσμιών απάντησης, και ότι η έλλειψη απάντησης πρέπει να έχει ως συνέπεια τη μεταβίβαση αρμοδιότητας μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Για να διασφαλιστεί η βελτιστοποίηση των ανταλλαγών μεταξύ διοικήσεων και να εξασφαλιστεί η προστασία των προσώπων που καλύπτονται από τους κανονισμούς, υποστηρίζει τη δημιουργία νέων εργαλείων (π.χ. για τη διασταύρωση δεδομένων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στο πρότυπο της «Crossroads Bank for Social Security»), την καθιέρωση ενός επιχειρησιακού ηλεκτρονικού δικτύου διασύνδεσης των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως (με ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης») και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των εγγράφων που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

Ο εισηγητής κρίνει επίσης απαραίτητο να διευκρινιστεί το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στους αποσπασμένους εργαζομένους (ελάχιστη υποχρεωτική περίοδος συμμετοχής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αποστολής, προηγούμενη έκδοση του φορητού εγγράφου πριν από την έναρξη της απόσπασης...), στους αυτοαπασχολούμενους και στα πρόσωπα με πολλαπλή δραστηριότητα.

Τέλος, ο εισηγητής αντιτίθεται στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή των οικογενειακών παροχών στον τόπο κατοικίας των τέκνων: ακόμη και αν τα δεδομένα είναι ελλιπή και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των χωρών που καλύπτονται από το συντονιστικό κανονισμό, επισημαίνεται ότι λιγότερο από το 1 % των συνολικών οικογενειακών επιδομάτων καταβάλλεται σε παιδιά που κατοικούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ο/οι γονέας (-είς) εργάζεται (-ονται). Εν προκειμένω, οι επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά ενός συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που να εξασφαλίζει την τοποθέτηση και την επικαιροποίηση του ποσού των παροχών αναλόγως με τον τόπο κατοικίας των τέκνων θα απαιτούσε την εφαρμογή ενός πολύπλοκου και δαπανηρού συστήματος.

Ο εισηγητής ευελπιστεί ότι στις συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση των κανονισμών συντονισμού δεν θα προβληθούν απόψεις και στερεότυπα που καταλήγουν σε καταγγελίες για «κοινωνικό τουρισμό», «γενικευμένη απάτη» ή «συγκεκαλυμμένο προστατευτισμό»: Εάν πραγματοποιηθεί επιτυχώς, η αναθεώρηση αυτή πρέπει να καταστήσει δυνατή τη διασφάλιση της συνέχειας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και ταυτόχρονα την προώθηση της ποιοτικής κινητικότητας στην Ευρώπη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Οι συνεισηγητές επιθυμούν να καταστήσουν γνωστό ότι, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έκθεσής τους, ήλθαν σε επαφή, μεταξύ άλλων, με τους ακόλουθους εκπροσώπους ενδιαφερόμενων φορέων και ομάδων συμφερόντων.

Entity and/or person

Arnaud Emériau

Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers

Liina Carr, Confederal Secretary

Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation

 

Eugenio Quintieri

Secretary General, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU

Jordi Curell,

director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, Conseillère

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur,

Directrice du pôle juridique et social , CAPEB

Claude Denagtergal

Advisor, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Thomas Heidener

Head of Office, Danish Trade Union Office

Kaia Iva

Estonian Minister of Social Protection

Philip Von Brocksdorff

Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE

Judite Berkemeier

Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC

Garance Pineau

Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales

Mouvement des entreprises de France - MEDEF

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (24.4.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Soledad Cabezón Ruiz

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Η πρόταση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ώστε να ανταποκρίνονται στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα στα κράτη μέλη, και να ενισχυθεί η άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών βάσει αυτών των κανονισμών.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των σημερινών κανόνων σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να διέπεται από τις κοινές αξίες της καθολικότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε παροχές υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα, οι σπουδαστές και τα άτομα με αναπηρία πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισής τους όταν μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο χωρίς διακρίσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συντάκτρια λαμβάνει υπό σημείωση το νέο κεφάλαιο για τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας που προτείνει η Επιτροπή, και εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι τα επιδόματα αναπηρίας καλύπτονται πλέον σαφώς από το εν λόγω κεφάλαιο· προτείνει να συνεργαστεί στενότερα η Διοικητική Επιτροπή με ενώσεις των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, σχετικά με την κατάρτιση του λεπτομερούς καταλόγου των παροχών που καλύπτονται αυτό το κεφάλαιο. Η συντάκτρια τονίζει επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ζητεί από τη Διοικητική Επιτροπή να προωθήσει την έγκριση ενός κοινού ορισμού για την αναπηρία και σχετικών κριτηρίων για τους σκοπούς του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης. Η συντάκτρια ελπίζει ότι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας θα δώσει τη δυνατότητα για συζητήσεις σχετικά με τις παροχές που καλύπτονται από την κάρτα, με σκοπό να συμπεριληφθούν περαιτέρω σημαντικές παροχές στον τομέα της φροντίδας, της υγειονομικής περίθαλψης και βοήθειας, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να απολαύουν πλήρως του δικαιώματός τους της ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της ΕΕ.

Η Επιτροπή Αναφορών ασχολείται τακτικά με αναφορές που αφορούν όλους τους τομείς κοινωνικής ασφάλισης σε διασυνοριακές καταστάσεις. Ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και παροχών τίθενται τακτικά στην προσοχή της Επιτροπής Αναφορών, ιδίως όσον αφορά τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται προκειμένου να ληφθούν επαρκείς πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και σχετικά με τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών παροχών για τους πολίτες που έχουν εργαστεί σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Η συντάκτρια προτείνει τη θέσπιση προθεσμιών για τα θεσμικά όργανα των αρμόδιων κρατών μελών σε σχέση με τον εκ μέρους τους προσδιορισμό της συνήθους διαμονής των αιτούντων, τον υπολογισμό του ύψους των παροχών καθώς και για την επίλυση πιθανών διαφορών απόψεων με άλλα κράτη μέλη. Η πρόσβαση σε εξατομικευμένες και περιεκτικές πληροφορίες σε αυτό το συχνά περίπλοκο πεδίο είναι επίσης υψίστης σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν την ελευθερία τους να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της ΕΕ χωρίς διακρίσεις.

Οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που έχει ορίσει η Επιτροπή για να βελτιώσει την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα σαφήνεια δικαίου και εκτελεστότητα των κανόνων στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και τηρώντας τις γενικές αξίες της καθολικότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης που είναι κοινές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Οι ορισμοί και τα κριτήρια για τον καθορισμό της αναπηρίας και της ανικανότητας διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποφάσεων σχετικά με ζητήματα αναπηρίας και ανικανότητας, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και μηχανισμούς, ενώ μπορεί να θέσει άτομα με αναπηρία ή με ανικανότητα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης όταν μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Επομένως, είναι απαραίτητο, προκειμένου να διευκολύνονται τα ταξίδια και η μετακίνηση ατόμων με αναπηρία ή ανικανότητα από ένα κράτος μέλος σε άλλο. να εξασφαλιστεί η υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού ορισμού που να συμφωνεί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) και η αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της ταχείας εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή και επιβολή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD), και να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των παροχών αναπηρίας, πρέπει να προωθηθεί η θέσπιση κοινών ορισμών, κριτηρίων και μεθόδων αξιολόγησης της αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας) για σκοπούς συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Είναι σημαντικό να τηρούνται οι κοινές αξίες και αρχές των συστημάτων υγείας της Ένωσης, όπως αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2006, σχετικά με τις κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1a, και ιδίως οι προεξάρχουσες αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης σε καλής ποιότητας περίθαλψη, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις κατηγορίες των πολιτών που ούτε εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, όπως οι φοιτητές, των οποίων η κινητικότητα πρέπει να διαφυλαχθεί μέσω της κατάλληλης πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης υγείας, στο κράτος μέλος υποδοχής. Όπως αναφέρει το Συμβούλιο, «καθολικότητα σημαίνει ότι κανένας δεν αποκλείεται από την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· η αλληλεγγύη συνδέεται στενά με την οικονομική διευθέτηση των εθνικών μας συστημάτων υγείας και την ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης σε όλους· η ισοτιμία σχετίζεται με την ίση πρόσβαση ανάλογα με την ανάγκη, ανεξάρτητα από εθνοτική καταγωγή, φύλο, ηλικία, κοινωνική κατηγορία ή ικανότητα πληρωμής.»

 

______________

 

1aΕΕ C 146 της 22.6.2006, σ.1.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α)  Στο ψήφισμά του της 15 Μαρτίου 2017 σχετικά με τα εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς1a, τονίζεται η ανάγκη «να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. των κρατικών συντάξεων, της ασφάλισης υγείας, του επιδόματος ανεργίας και του οικογενειακού επιδόματος) και συνεπώς να μειωθούν οι φραγμοί στην κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ» και διατυπώνεται το αίτημα να ληφθούν «αποφασιστικά και αποτελεσματικά μέτρα για ένα εναρμονισμένο σύστημα συνεπτυγμένων κοινωνικών εισφορών και παροχών για όλους στην ΕΕ, όπως η δημιουργία μιας κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα διευκολύνει την αναζήτηση στοιχείων όσον αφορά κοινωνικές εισφορές και δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης».

 

______________

 

1a Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0083.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β)  Πρέπει να προωθηθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την Ένωση, όπως είναι η υιοθέτηση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία θα πρέπει να συνδεθεί με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, και να καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ)  Προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα των εργαζομένων, των φοιτητών και των ατόμων που αναζητούν εργασία σε ολόκληρη την Ένωση, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να εγγυώνται πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και εκείνων σε άτυπες μορφές απασχόλησης, καθώς και των φοιτητών και των μετακινούμενων ατόμων που αναζητούν εργασία, χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4δ)  Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να διασφαλίζεται ισότιμος συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Από την άποψη αυτή, η εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ειδικότερα, το άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.

 

______________

 

1a Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Στον τομέα των παροχών ανεργίας, οι κανόνες σχετικά με τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης θα πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα από όλα τα κράτη μέλη. Με εξαίρεση τους διασυνοριακούς εργαζομένους που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, οι κανόνες για τον συνυπολογισμό των περιόδων με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος σε παροχές ανεργίας θα πρέπει να υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει πολύ πρόσφατα τουλάχιστον τρεις μήνες ασφάλισης στο εν λόγω κράτος μέλος. Το προηγουμένως αρμόδιο κράτος μέλος θα πρέπει να καταστεί αρμόδιο για όλους τους ασφαλισμένους που δεν πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή στις υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους μέλους της πλέον πρόσφατης ασφάλισης θα πρέπει να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με την εγγραφή στις υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους μέλους στο οποίο ο άνεργος ήταν προηγουμένως ασφαλισμένος.

8.  Στον τομέα των παροχών ανεργίας, οι κανόνες σχετικά με τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης θα πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα από όλα τα κράτη μέλη. Με εξαίρεση τους διασυνοριακούς εργαζομένους που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, οι κανόνες για τον συνυπολογισμό των περιόδων με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος σε παροχές ανεργίας θα πρέπει να υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει πολύ πρόσφατα τουλάχιστον ένα μήνα ασφάλισης στο εν λόγω κράτος μέλος. Το προηγουμένως αρμόδιο κράτος μέλος θα πρέπει να καταστεί αρμόδιο για όλους τους ασφαλισμένους που δεν πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή στις υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους μέλους της πλέον πρόσφατης ασφάλισης θα πρέπει να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με την εγγραφή στις υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους μέλους στο οποίο ο άνεργος ήταν προηγουμένως ασφαλισμένος.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Σε συνέχεια των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση του 2013 35 για την ιθαγένεια της ΕΕ35 , είναι αναγκαίο να επεκταθεί η ελάχιστη διάρκεια εξαγωγής των παροχών ανεργίας από τρεις σε έξι μήνες, ώστε, αφενός, να βελτιωθούν οι ευκαιρίες των ανέργων που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος για να αναζητήσουν εργασία και οι ευκαιρίες τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας και, αφετέρου, να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο.

9.  Είναι αναγκαίο να επεκταθεί η διάρκεια εξαγωγής των παροχών ανεργίας μέχρι την εξάντληση των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει ο αιτών εργασία, ώστε, αφενός, να βελτιωθούν οι ευκαιρίες των ανέργων που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος για να αναζητήσουν εργασία και οι ευκαιρίες τους για απόκτηση νέων προσόντων και επανένταξη στην αγορά εργασίας και, αφετέρου, να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο.

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11 α)  Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ότι οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν τη συνήθη διαμονή για τον σκοπό του καθορισμού των παροχών κοινωνικής ασφάλισης εντός εύλογης προθεσμίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11β)  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη συνήθη διαμονή τους για τον καθορισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης, οι δε αρμόδιες αρχές να την πιστοποιούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος με βάση αποδεδειγμένες επαρκείς ρίζες στο προκείμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12.  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού με βάση τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, να διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις και αυτές οι διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση της νομοθεσίας.36 Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα για τη βελτίωση της νομοθεσίας με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(12)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού με βάση τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 πρέπει να τροποποιούνται σε τακτική βάση.

__________________

 

36 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1–14 .

 

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13  Για να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τις περιπτώσεις απάτης και σφάλματος κατά την εφαρμογή των κανόνων συντονισμού, είναι αναγκαίο να καθοριστεί μια περαιτέρω επιτρεπτική νομική βάση, ώστε να διευκολυνθεί η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να συγκρίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα που τηρούνται από τους αρμόδιους φορείς του με τα δεδομένα που έχει στην κατοχή του άλλο κράτος μέλος, ώστε να εντοπίζονται σφάλματα ή ασυνέπειες που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

13  Για να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τις περιπτώσεις απάτης και σφάλματος κατά την εφαρμογή των κανόνων συντονισμού, είναι αναγκαίο να καθοριστεί μια περαιτέρω επιτρεπτική νομική βάση, ώστε να διευκολυνθεί η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το σχετικό ενωσιακό κεκτημένο στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, και ιδίως τον κανονισμό (EΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου . Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να συγκρίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα που τηρούνται από τους αρμόδιους φορείς του με τα δεδομένα που έχει στην κατοχή του άλλο κράτος μέλος, ώστε να εντοπίζονται σφάλματα ή ασυνέπειες που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

 

______________

 

Κανονισμός (EΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15.  Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης εγγράφων (ιδίως σχετικά με τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας που εφαρμόζεται στον κάτοχο του εγγράφου) σε περίπτωση απάτης και σφάλματος, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του εκδίδοντος φορέα και του φορέα που ζητεί την ανάκληση. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την εγκυρότητα ενός εγγράφου ή την ορθότητα των δικαιολογητικών, ή εάν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας, είναι προς το συμφέρον τόσο των κρατών μελών όσο και των ενδιαφερομένων οι οικείοι φορείς να καταλήγουν σε συμφωνία εντός εύλογου χρόνου.

15.  Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία επαλήθευσης, διόρθωσης και ανάκλησης εγγράφων (ιδίως σχετικά με τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας που εφαρμόζεται στον κάτοχο του εγγράφου) σε περίπτωση απάτης και σφάλματος, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του εκδίδοντος φορέα και του φορέα που ζητεί την ανάκληση. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την εγκυρότητα ενός εγγράφου ή την ορθότητα των δικαιολογητικών, ή εάν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας, είναι προς το συμφέρον τόσο των κρατών μελών όσο και των ενδιαφερομένων οι οικείοι φορείς να καταλήγουν σε συμφωνία εντός εύλογου χρόνου. Ελλείψει απάντησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο αιτών φορέας πρέπει να καθίσταται αρμόδιος για τον καθορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 5α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α)  Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εξαρτούν την πρόσβαση των οικονομικά μη ενεργών πολιτών σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες δεν συνιστούν παροχές κοινωνικής πρόνοιας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, από δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας. Η επαλήθευση του σύννομου χαρακτήρα του δικαιώματος διαμονής θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Για τους σκοπούς αυτούς, ένας οικονομικά μη ενεργός πολίτης θα πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από τον αιτούντα εργασία, στον οποίο το δικαίωμα διαμονής παρέχεται απευθείας από το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να βελτιωθεί η νομική σαφήνεια για τους πολίτες και τους φορείς, είναι αναγκαίο να κωδικοποιηθεί η εν λόγω νομολογία.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση από την αρχή της ίσης μεταχείρισης για περισσότερους από 700.000 οικονομικά μη ενεργούς μετακινούμενους πολίτες αποτελεί σημαντικό κενό στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αλλαγές που προτείνονται από την Επιτροπή ούτε οδηγούν σε μεγαλύτερη νομική σαφήνεια ούτε ελαφραίνουν την κατάσταση των θιγόμενων πολιτών. Συνεπώς, δεν πρέπει να εισαχθεί στον κανονισμό διαπαραπομπή στην οδηγία 2004/38/ΕΚ.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 5α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5γ)  Κατά παρέκκλιση από τους περιορισμούς του δικαιώματος ίσης μεταχείρισης για τους οικονομικά μη ενεργούς πολίτες, περιορισμούς που απορρέουν από την οδηγία 2004/38/ΕΚ ή βάσει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1), το δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2) και το δικαίωμα στην προστασία της υγείας (άρθρο 35).»

5γ)  Κατά παρέκκλιση από τους περιορισμούς του δικαιώματος ίσης μεταχείρισης για τους οικονομικά μη ενεργούς πολίτες, περιορισμούς που απορρέουν από την οδηγία 2004/38/ΕΚ ή βάσει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1), το δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2), το δικαίωμα σε κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή (άρθρο 34) και το δικαίωμα στην προστασία της υγείας (άρθρο 35).»

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α)  Μετά την αιτιολογική σκέψη 24, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

«(24α)  Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να επιτρέπει την άρνηση, εκ μέρους οποιουδήποτε κράτους μέλους άλλου από το αρμόδιο κράτος μέλος, της διαμονής σε οικονομικά μη ενεργά πρόσωπα μόνο και μόνο βάσει της εφαρμογής για τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό».

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Αιτιολογική σκέψη 46

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

46.  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού με βάση τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, να διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις και αυτές οι διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση της νομοθεσίας.43 Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα για τη βελτίωση της νομοθεσίας με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

διαγράφεται

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο κββ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κββ)  «παροχές μακροχρόνιας φροντίδας»: κάθε παροχή σε είδος, σε χρήμα ή σε συνδυασμό και των δύο, για πρόσωπα τα οποία, επί μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω γήρατος, αναπηρίας, ασθένειας ή μειωμένης ικανότητας, χρειάζονται βοήθεια από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα προκειμένου να εκτελούν βασικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως για να διατηρήσουν την προσωπική τους αυτονομία· οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν παροχές που χορηγούνται στο πρόσωπο ή για το πρόσωπο που παρέχει την εν λόγω βοήθεια·»

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει η πρόσβαση των οικονομικά μη ενεργών προσώπων που κατοικούν στο εν λόγω κράτος μέλος στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης που χορηγεί να εξαρτάται από την τήρηση των όρων για τη χορήγηση του δικαιώματος νόμιμης διαμονής που προβλέπεται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.44

διαγράφεται

__________________

 

44 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.

 

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος για λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και το οποίο έχει αποσπαστεί, κατά την έννοια της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών46 ή έχει αποσταλεί από τον εν λόγω εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος για να εκτελέσει εργασία για λογαριασμό του εν λόγω εργοδότη, εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη διάρκεια της εργασίας δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει αποσπαστεί ή αποσταλεί προς αντικατάσταση άλλου μισθωτού ή μη μισθωτού που είχε προηγουμένως αποσπαστεί ή αποσταλεί κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

1.  Πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος για λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και το οποίο έχει αποσπαστεί από τον εν λόγω εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος για να εκτελέσει εργασία για λογαριασμό του εν λόγω εργοδότη, εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι:

 

α)  η προβλεπόμενη ή πραγματική διάρκεια της εργασίας δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες και ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει αποσπαστεί προς αντικατάσταση άλλου μισθωτού ή μη μισθωτού που είχε προηγουμένως αποσπαστεί κατά την έννοια του παρόντος άρθρου· και

 

β)  για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών αμέσως πριν από την έναρξη της μισθωτής δραστηριότητάς του, το εν λόγω πρόσωπο υπαγόταν ήδη στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εργοδότης του.

__________________

 

46 ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1. 1.

 

Αιτιολόγηση

Η μέση διάρκεια απόσπασης είναι μικρότερη από τέσσερις μήνες σύμφωνα με την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο ότι μετά από έξι μήνες, πρέπει να εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας απασχόλησης όσον αφορά την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Πρόσωπο που ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος και το οποίο μεταβαίνει για να ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν αντικαθιστά άλλον αποσπασμένο μισθωτό ή μη μισθωτό.

2.  Πρόσωπο που ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος και το οποίο μεταβαίνει για να ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι:

 

α)  η προβλεπόμενη ή πραγματική διάρκεια της δραστηριότητας αυτής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν αντικαθιστά άλλον αποσπασμένο μισθωτό ή μη μισθωτό, και

 

β)  για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών αμέσως πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς του, το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται ήδη στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ασκεί κανονικά τη δραστηριότητά του.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικά μη ενεργοί μετακινούμενοι πολίτες και οι αιτούντες εργασία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στο κράτος μέλος υποδοχής, επιτρέποντας στους εν λόγω πολίτες να εισφέρουν αναλογικά σε ασφάλιση ασθένειας ή άλλως να πληρούν τα σχετικά κριτήρια πρόσβασης σε ασφάλιση ασθένειας στο κράτος μέλος της συνήθους κατοικίας τους.

Αιτιολόγηση

Η πλήρης ασφάλιση ασθένειας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Οι μη ενεργοί μετακινούμενοι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ασφάλιση ασθένειας και στο κράτος μέλος διαμονής τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται σε δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές όταν καθιστούν το σύστημα ασφάλισης ασθένειάς τους προσβάσιμο σε μη ενεργούς μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 35α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Διοικητική Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερή κατάλογο των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 1 στοιχείο κββ) του παρόντος κανονισμού, στον οποίο προσδιορίζονται οι παροχές σε είδος και οι παροχές σε χρήμα.

2.    Η Διοικητική Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί δεόντως με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους καθώς και με αντιπροσωπευτικές ενώσεις δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων ατόμων με αναπηρία και όλων των εμπλεκόμενων συμφεροντούχων, καταρτίζει εξαντλητικό και λεπτομερή κατάλογο των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 1 στοιχείο κββ) του παρόντος κανονισμού, στον οποίο προσδιορίζονται οι παροχές σε είδος και οι παροχές σε χρήμα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 35α – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Διοικητική Επιτροπή μεριμνά για την ταχεία εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη, και προωθεί την έγκριση κοινού ορισμού για την αναπηρία και σχετικών κριτηρίων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

18α.  Στο άρθρο 52, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α.   Οι αρμόδιοι φορείς υπολογίζουν και χορηγούν την οφειλόμενη παροχή εντός τριών μηνών από την υποβολή αίτησης χορήγησης.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 61 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, η εφαρμογή του άρθρου 6 συναρτάται από την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει πολύ πρόσφατα περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία δυνάμει της οποίας ζητούνται οι παροχές.

1.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, η εφαρμογή του άρθρου 6 συναρτάται από την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει πολύ πρόσφατα περίοδο τουλάχιστον ενός μηνός ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία δυνάμει της οποίας ζητούνται οι παροχές.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 61 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν ο άνεργος δεν πληροί τους όρους για τον συνυπολογισμό των περιόδων σύμφωνα με την παράγραφο 1, επειδή η συνολική διάρκεια των περιόδων ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας που έχει πραγματοποιήσει πολύ πρόσφατα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος είναι μικρότερη από τρεις μήνες, το πρόσωπο αυτό δικαιούται παροχές ανεργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει τέτοιες περιόδους υπό τους όρους και με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 64α.

2.  Όταν ο άνεργος δεν πληροί τους όρους για τον συνυπολογισμό των περιόδων σύμφωνα με την παράγραφο 1, επειδή η συνολική διάρκεια των περιόδων ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας που έχει πραγματοποιήσει πολύ πρόσφατα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος είναι μικρότερη από ένα μήνα, το πρόσωπο αυτό δικαιούται παροχές ανεργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει τέτοιες περιόδους υπό τους όρους και με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 64α.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η λέξη «τριών» αντικαθίσταται με τη λέξη «έξι» και η φράση «η περίοδος τριών μηνών δύναται να παρατείνεται από την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα έως έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται με τη φράση «η περίοδος έξι μηνών δύναται να παρατείνεται από την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα έως το τέλος της περιόδου κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο έχει δικαίωμα σε παροχές».

α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

το δικαίωμα σε παροχές ανεργίας, διατηρείται έως τη λήξη τους·»

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 64 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα)  η παράγραφος 2 απαλείφεται.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EL)

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20 – στοιχείο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 64 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Στην παράγραφο 3, η λέξη «τρεις» αντικαθίσταται με τη λέξη «έξι» και η φράση «έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται με τη φράση «το τέλος της περιόδου κατά την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε παροχές».

β)   η παράγραφος 3 απαλείφεται.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 71 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

23 α.  Στο άρθρο 71, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Η Διοικητική Επιτροπή για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, καλούμενη στο εξής «Διοικητική Επιτροπή» , υπάγεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης κάθε κράτους μέλους, ο οποίος επικουρείται, εφόσον απαιτείται, από ειδικούς συμβούλους. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέχει, με συμβουλευτική ιδιότητα, στις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής.

1.   Η Διοικητική Επιτροπή για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, καλούμενη στο εξής «Διοικητική Επιτροπή» , υπάγεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης κάθε κράτους μέλους, ο οποίος επικουρείται, εφόσον απαιτείται, από ειδικούς συμβούλους. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, καθώς και των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, μετέχουν, με συμβουλευτική ιδιότητα, στις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=EL)

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – σημείο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  την ανάκληση του εγγράφου, όταν η ακρίβεια και η εγκυρότητά του αμφισβητούνται από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους απασχόλησης.

–  την ανάκληση του εγγράφου:

 

  όταν η ακρίβεια και η εγκυρότητά του αμφισβητούνται από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους απασχόλησης·

 

  όταν ο φορέας έκδοσης δεν απαντήσει εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 88

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

27.  Το άρθρο 88 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

 

 

«Άρθρο 88

 

Ανάθεση εξουσίας για την επικαιροποίηση των παραρτημάτων

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88α, για να τροποποιεί περιοδικά τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής κατόπιν αιτήματος της Διοικητικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 88α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 88 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) xxxx].

 

3.  Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 88 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

 

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

 

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 88 αρχίζει να ισχύει μόνο αν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο εα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε α)  «απάτη»: κάθε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη με σκοπό την απόκτηση ή την απολαβή παροχών κοινωνικής ασφάλισης ή την αποφυγή της υποχρέωσης καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κατά παράβαση της νομοθεσίας κράτους μέλους·».

ε α)  «απάτη»: κάθε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη, που προκαλεί ζημία σε φορείς, με σκοπό την απόκτηση ή την απολαβή παροχών κοινωνικής ασφάλισης ή την αποφυγή της υποχρέωσης καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή την καταστρατήγηση των κανόνων συμμετοχής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους μέλους, κατά παράβαση της νομοθεσίας του κράτους μέλους, του βασικού κανονισμού ή του κανονισμού εφαρμογής·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις ενός προσώπου στο οποίο εφαρμόζονται ο βασικός κανονισμός και ο κανονισμός εφαρμογής έχουν θεσπιστεί ή προσδιοριστεί, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να ζητήσει από τον φορέα του κράτους μέλους κατοικίας ή διαμονής να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο αυτό. Η αίτηση και οποιαδήποτε απάντηση αφορούν πληροφορίες που επιτρέπουν στο αρμόδιο κράτος μέλος να εντοπίζει τυχόν ανακρίβειες στα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοση εγγράφου ή απόφασης που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός προσώπου δυνάμει του βασικού κανονισμού ή του κανονισμού εφαρμογής. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την εγκυρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο ή στις οποίες βασίζεται η απόφαση για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η αίτηση πληροφοριών και οποιαδήποτε απάντηση πρέπει να είναι αναγκαίες και αναλογικές.

5.  Όταν τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις ενός προσώπου στο οποίο εφαρμόζονται ο βασικός κανονισμός και ο κανονισμός εφαρμογής έχουν θεσπιστεί ή προσδιοριστεί, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να ζητήσει από τον φορέα του κράτους μέλους κατοικίας ή διαμονής να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο αυτό, με πλήρη τήρηση των απαιτήσεων ιδιωτικότητας. Η αίτηση και οποιαδήποτε απάντηση περιορίζονται σε πληροφορίες που επιτρέπουν στο αρμόδιο κράτος μέλος να εντοπίζει τυχόν ανακρίβειες στα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοση εγγράφου ή απόφασης που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός προσώπου δυνάμει του βασικού κανονισμού ή του κανονισμού εφαρμογής. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την εγκυρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο ή στις οποίες βασίζεται η απόφαση για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η αίτηση πληροφοριών και οποιαδήποτε απάντηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, αναγκαίες και αναλογικές.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

7 α.  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.   Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των σχετικών φορέων ή αρχών, το θέμα μπορεί να τεθεί ενώπιον της διοικητικής επιτροπής από τις αρμόδιες αρχές, αφού παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία κατά την οποία ανέκυψε η διάσταση απόψεων, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2. Η διοικητική επιτροπή επιδιώκει να συμβιβάσει τις διισταμένες απόψεις εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επελήφθη του θέματος.

3.   Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των σχετικών φορέων ή αρχών μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ανέκυψε η διάσταση απόψεων, το θέμα τίθεται ενώπιον της διοικητικής επιτροπής από τις αρμόδιες αρχές, αφού παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία κατά την οποία ανέκυψε η διάσταση απόψεων, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2. Η διοικητική επιτροπή επιδιώκει να συμβιβάσει τις διισταμένες απόψεις εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επελήφθη του θέματος.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987&from=EL

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο7 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β.  Στο άρθρο 7, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α.   Ο προσωρινός υπολογισμός μιας παροχής ή συνεισφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.»

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

7γ.  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ των φορέων δύο ή περισσότερων κρατών μελών σχετικά με τον προσδιορισμό της κατοικίας ενός προσώπου για το οποίο εφαρμόζεται ο βασικός κανονισμός, οι φορείς αυτοί προσδιορίζουν με κοινή συμφωνία το κέντρο των συμφερόντων του εν λόγω προσώπου, βάσει συνολικής αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν συναφή στοιχεία, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση:

1.   Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ των φορέων δύο ή περισσότερων κρατών μελών σχετικά με τον προσδιορισμό της κατοικίας ενός προσώπου για το οποίο εφαρμόζεται ο βασικός κανονισμός, οι φορείς αυτοί προσδιορίζουν με κοινή συμφωνία, το αργότερο σε τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ανέκυψε η διάσταση απόψεων, το κέντρο των συμφερόντων του εν λόγω προσώπου, βάσει συνολικής αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν συναφή στοιχεία, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EL

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης των ενδιαφερομένων ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των αρμοδίων φορέων και των επιθεωρήσεων εργασίας, των αρχών μετανάστευσης ή των φορολογικών αρχών των οικείων κρατών. Αυτή η ανταλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από την άσκηση ή την επιβολή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον βασικό κανονισμό και στον παρόντα κανονισμό, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις στους τομείς της εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της φορολογικής νομοθεσίας. Περαιτέρω λεπτομέρειες καθορίζονται σε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

4.  Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης των ενδιαφερομένων ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των αρμοδίων φορέων και των επιθεωρήσεων εργασίας, των αρχών μετανάστευσης ή των φορολογικών αρχών των οικείων κρατών, χωρίς να παραβιάζονται με οποιοδήποτε τρόπο οι απαιτήσεις της ιδιωτικότητας. Αυτή η ανταλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από την άσκηση ή την επιβολή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον βασικό κανονισμό και στον παρόντα κανονισμό, αποκλειστικά προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις στους τομείς της εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της φορολογικής νομοθεσίας. Περαιτέρω λεπτομέρειες καθορίζονται σε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 26 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 67 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

26α)  Στο άρθρο 67, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5.  Οι απαιτήσεις καταβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους πιστωτή που αναφέρεται στο άρθρο 66 του κανονισμού εφαρμογής από το φορέα που οφείλει τις παροχές εντός 18 μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον υποβλήθηκαν στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση παροχών. Αυτό δεν ισχύει για τις απαιτήσεις τις οποίες έχει απορρίψει ο φορέας που οφείλει τις παροχές για συναφή λόγο εντός της προθεσμίας αυτής.

5.  Οι απαιτήσεις καταβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους πιστωτή που αναφέρεται στο άρθρο 66 του κανονισμού εφαρμογής από το φορέα που οφείλει τις παροχές εντός 12 μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον υποβλήθηκαν στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση παροχών. Αυτό δεν ισχύει για τις απαιτήσεις τις οποίες έχει απορρίψει ο φορέας που οφείλει τις παροχές για συναφή λόγο εντός της προθεσμίας αυτής.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:EL:HTML

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα περίοδος των 18 μηνών πρέπει να μειωθεί σε 12 μήνες, προκειμένου να ελαφρυνθεί η οικονομική πίεση που ασκείται στον οργανισμό σύνδεσης που προχρηματοδοτεί μια παροχή.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 40 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Άρθρο 89 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

40 α.  Στο άρθρο 89, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α.   Τα όργανα των αρμόδιων αρχών καθιστούν διαθέσιμο στους πολίτες κατόπιν σχετικού αιτήματος αντίγραφο του προσωπικού τους φακέλου, μαζί με συνοπτικές και εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών και τα δικαιώματα και τα προνόμιά τους δυνάμει του βασικού κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EL)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PETI

19.1.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017