Menettely : 2016/0397(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0386/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0386/2018

Keskustelut :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Hyväksytyt tekstit :


MIETINTÖ     ***I
PDF 1333kWORD 224k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

(COM(2016)0815 – C8–0521/2016 – 2016/0397(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Guillaume Balas

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

(COM(2016)0815 – C8–0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0815),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 48 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8–0521/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 7. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 12. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja vetoomusvaliokunnan lausunnon (A8-0386/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Johdanto-osan 5 viite

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 7. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon1,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 5. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon1,

__________________

__________________

1 EUVL C 345, 13.10.2017, s. 85.

1 EUVL C 345, 13.10.2017, s. 85.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon1 a,

 

__________________

 

1 a EUVL C 342, 12.10.17, s. 65.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Nykyaikaistettua sosiaaliturvan yhteensovittamisjärjestelmää ryhdyttiin soveltamaan 1 päivästä toukokuuta 2010 asetuksilla (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009.

(1)  Nykyaikaistettua sosiaaliturvan yhteensovittamisjärjestelmää ryhdyttiin soveltamaan 1 päivästä toukokuuta 2010 asetuksilla (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009, pois lukien säännökset, jotka koskevat sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän (EESSI) käyttöönottoa, jonka tarkoituksena on auttaa toimivaltaisia viranomaisia ja laitoksia vaihtamaan tietoja nopeammin ja turvatummalla tavalla.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan arvioinneissa ja keskusteluissa on tullut esiin, että nykyaikaistamisprosessia olisi jatkettava pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien, työttömyysetuuksien ja perhe-etuuksien alalla.

(3)  Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan arvioinneissa ja keskusteluissa on tullut esiin, että nykyaikaistamisprosessia olisi jatkettava pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien, työttömyysetuuksien ja perhe-etuuksien alalla, jotta näihin etuuksiin liittyvien sääntöjen soveltaminen kokemuksia ja parhaita hallintokäytäntöjä vaihtamalla olisi oikeudenmukaisempaa, selkeämpää ja helpompaa. Tällaisten käytäntöjen vaihdon helpottamiseksi olisi edistettävä uusien teknologioiden käyttöä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Vammaisuuden ja työkyvyttömyyden määritelmät ja perusteet ovat eri jäsenvaltioissa hyvin erilaisia, mikä voi muodostaa merkittävän esteen vammaisuutta ja työkyvyttömyyttä koskevien kansallisten päätösten vastavuoroiselle tunnustamiselle, erityisesti siltä osin kuin on kyse erityispalvelujen käyttömahdollisuuksista, ja voi saattaa vammaiset tai työkyvyttömät henkilöt erityisen epäedulliseen asemaan sosiaaliturvan alalla, kun he siirtyvät yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Jotta voitaisiin helpottaa vammaisten tai työkyvyttömien henkilöiden matkustamista jäsenvaltiosta toiseen, on tarpeen hyväksyä yhteinen eurooppalainen määritelmä, joka on yhteneväinen vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ja jäsenvaltioiden välisen vammaisuuden vastavuoroisen tunnustamisen kanssa, erityisesti ottamalla käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa pikaisesti eurooppalainen vammaiskortti, joka on yhteydessä eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin ja eurooppalaiseen sosiaaliturvakorttiin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Jotta vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen tehokas täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta voidaan varmistaa ja vammaisten henkilöiden etuuksien siirrettävyys taata, olisi edistettävä vammaisuuden yhteisen määritelmän, yhteisten vammaisuuden perusteiden ja vammaisuuden arviointimenetelmien (vammaprosentti) hyväksymistä sosiaaliturvan yhteensovittamista varten.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  On tärkeää kunnioittaa unionin terveydenhuoltojärjestelmien yhteisiä arvoja ja periaatteita sellaisina kuin niihin viitataan neuvoston 22 päivänä kesäkuuta 2006 antamissa päätelmissä Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja periaatteista1 a, ottaen erityisesti huomioon yleiskattavuuden, korkealaatuiseen hoitoon pääsyn, tasapuolisuuden ja yhteisvastuullisuuden. Tämä on erityisen merkittävä asia niille kansalaisryhmille, jotka eivät ole työelämässä eivätkä etsi työtä, kuten opiskelijoille, joiden liikkuvuutta olisi pidettävä yllä sosiaaliturvaetuuksien, kuten sairausvakuutuksen, asianmukaisella myöntämisellä vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Neuvoston mukaan ”universaalisuus tarkoittaa sitä, että ketään ei estetä saamasta terveydenhoitoa. Yhteisvastuullisuus liittyy kiinteästi kansallisten terveysjärjestelmien rahoitusjärjestelyihin ja siihen, että kyseisten terveysjärjestelmien piiriin pääsy on varmistettava kaikille. Oikeudenmukaisuus liittyy yhtäläisiin mahdollisuuksiin saada tarvittaessa terveydenhoitoa etniseen ryhmään kuulumisesta, sukupuolesta, iästä, yhteiskunnallisesta asemasta tai maksukyvystä riippumatta”.

 

______________

 

1 a EUVL C 146, 22.6.2006, s. 1.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  On olennaisen tärkeää, että yhteensovittamissäännöt pysyvät samassa tahdissa oikeudellisen ja yhteiskunnallisen toimintaympäristön kehityksen kanssa ja että niillä helpotetaan edelleen kansalaisten oikeuksien harjoittamista ja taataan samalla oikeudellinen selkeys, taloudellisen rasitteen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jakautuminen jäsenvaltioiden laitosten kesken sekä sääntöjen hallinnollinen yksinkertaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus.

(4)  On olennaisen tärkeää, että yhteensovittamissäännöt pysyvät samassa tahdissa oikeudellisen ja yhteiskunnallisen toimintaympäristön kehityksen kanssa ja että niillä helpotetaan edelleen kansalaisten oikeuksien harjoittamista ja taataan samalla oikeusvarmuus, taloudellisen rasitteen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jakautuminen jäsenvaltioiden laitosten kesken sekä sääntöjen hallinnollinen yksinkertaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Sen vuoksi neuvoston direktiivi 2000/78/EY1 a ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus ja erityisesti sen 27 artikla olisi otettava asianmukaisesti huomioon. Tämä asetus on keskeinen sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden takaamiseksi. Tältä osin sosiaaliturvan yhteensovittaminen olisi suunniteltava siten, että se soveltuu kaikenlaisiin sosiaaliturvajärjestelmiin jäsenvaltioissa.

 

__________________________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista, EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi siksi tarjottava erityisten ja yksityiskohtaisten tutkimusten avulla kerättyjä avoimia ja julkisia tietoja, jotka mahdollistavat rationaalisen ja tehokkaan keskustelun kansallisella ja unionin tasolla kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien käyttöön liittyvien mahdollisten petosten ja väärinkäytösten todellisesta määrästä ja todellisista taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sekä siitä, miten vahvistetaan koordinointijärjestelyjä, joiden tarkoituksena on lisätä luottamusta eri työvoimapalveluihin edistettäessä liikkuvuutta harjoittavien työttömien työmarkkinoille integroimista tai valvottaessa sitä järjestelmällisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Liikkumisvapaus on sisämarkkinoiden kulmakivi. Sisämarkkinat eivät kuitenkaan voi toimia keskinäisen luottamuksen puuttuessa. Liikkuvuuden etujen turvaamiseksi unionin on torjuttava väärinkäytöksiä, petoksia sekä epäreilua kilpailua.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c)  Euroopan parlamentti korosti EU:n kansalaisten vapautta liikkua ja työskennellä sisämarkkinoilla rajoittavista tekijöistä 15 päivänä maaliskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa, että on tärkeää ”varmistaa sosiaaliturvaetuuksien (esim. valtion eläkkeet, sairausvakuutus, työttömyysetuudet ja perhe-etuudet) siirrettävyyden ja vähentää näin työvoiman liikkuvuuden esteitä EU:ssa” ja kehotti ”toteuttamaan määrätietoisia ja vaikuttavia toimia kunkin yksityishenkilön sosiaaliturvamaksut ja ‑etuudet EU:ssa kattavan koordinoidun järjestelmän, kuten sosiaaliturvakortin, käyttöön ottamiseksi, jotta voidaan helpottaa sosiaaliturvamaksujen ja ‑etuuksien jäljitettävyyttä”.

 

______________

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 d)  Olisi edistettävä toimia, joilla helpotetaan sosiaaliturvaoikeuksien ja ‑etuuksien määrittelyä ja säilyttämistä kaikkialla unionissa, kuten ottamalla käyttöön eurooppalainen sosiaaliturvakortti, joka olisi yhteydessä olemassa olevaan eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin ja eurooppalaiseen vammaiskorttiin ja kattaisi kaikki sosiaaliturvan alat.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 e)  Jotta voitaisiin parantaa työntekijöiden, opiskelijoiden ja työnhakijoiden liikkuvuutta kaikkialla unionissa, on tärkeää, että jäsenvaltiot takaavat eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöoikeuden ilman syrjintää kaikille ihmisille, mukaan lukien tilapäiset työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat ja epätyypillisissä työsuhteissa olevat sekä opiskelijat ja liikkuvuutta harjoittavat työnhakijat.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 f)  Rajat ylittävä terveydenhuolto on erityisen tärkeää, kun taataan sosiaaliturvajärjestelmien tasapuolinen yhteensovittaminen. Tässä suhteessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU1 a täytäntöönpano eroaa suuresti eri jäsenvaltioissa. Erityisesti direktiivin 7 artikla olisi pantava täytäntöön ilman syrjintää, jotta voidaan varmistaa unionin kansalaisten ja heidän perheidensä vapaa liikkuvuus.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  On tarpeen taata oikeusvarmuus selkeyttämällä, että työvoiman ulkopuolella oleville liikkuvuutta harjoittaville EU:n kansalaisille vastaanottavassa jäsenvaltiossa myönnettävien sosiaaliturvaetuuksien ehdoksi voidaan asettaa se, että henkilöllä on laillinen oleskeluoikeus kyseisessä jäsenvaltiossa Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY33 mukaisesti. Tätä varten työvoiman ulkopuolella oleva kansalainen olisi erotettava selvästi työnhakijasta, jonka oleskeluoikeus johtuu suoraan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklasta.

Poistetaan.

______________

 

44 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet eivät tähän mennessä ole sisältyneet nimenomaisesti asetuksen (EY) N:o 883/2004 aineelliseen soveltamisalaan, vaan niitä on koordinoitu sairausetuuksina, mikä on johtanut oikeudelliseen epävarmuuteen sekä laitosten että pitkäaikaishoitoon liittyviä etuuksia hakevien henkilöiden kannalta. Asetuksessa on tarpeen vahvistaa pitkäaikaishoitoon liittyviä etuuksia koskevat vakaat ja asianmukaiset oikeudelliset puitteet, jotka sisältävät näiden etuuksien selkeän määritelmän.

(6)  Pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet eivät tähän mennessä ole sisältyneet nimenomaisesti asetuksen (EY) N:o 883/2004 aineelliseen soveltamisalaan, vaan niitä on koordinoitu sairausetuuksina. Asetukseen on sisällytettävä näiden pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien selkeä määritelmä ja päivitettävä säännöt etuuksien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi. On tärkeää selventää, että sekä työvoiman ulkopuolella olevilla että työvoimaan kuuluvilla henkilöillä on pitkäaikaishoitoon liittyviä tarpeita. Pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien tarkoituksena on auttaa ihmisiä hoitamaan päivittäisiä toimiaan ja tukea heidän itsemääräämisoikeuttaan myös työpaikalla.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Komission puheenjohtaja totesi 13 päivänä syyskuuta 2017 pitämässään puheessa unionin tilasta, että ”tasa-arvoisten kumppaneiden unionissa ei voi olla toisen luokan kansalaisia” ja että ”ei ole järkevää, että pankkinormien noudattamista valvoo pankkiviranomainen, mutta sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuutta varmistamassa ei ole yhteistä työviranomaista.” Euroopan parlamentti kehotti 14 päivänä syyskuuta 2016 sosiaalisesta polkumyynnistä Euroopan unionissa antamassaan päätöslauselmassa ”jäsenvaltiota luomaan tarvittaessa kahdenväliset tilapäiset toimintayksiköt ja tarpeen vaatiessa monenvälisen toimintayksikön, johon kuuluu kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja työsuojelutarkastajia, jotka suorittavat kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella paikan päällä rajat ylittäviä tarkastuksia niiden jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti, joissa valvontaa suoritetaan epäillyissä sosiaaliseen polkumyyntiin, laittomiin työehtoihin tai petokseen liittyvissä tapauksissa, ja jotka pyrkivät paljastamaan postilaatikkoyhtiöitä, vilpillisiä värväystoimistoja ja sellaisia sääntöjen väärinkäytöksiä, joiden seurauksena on työntekijöiden hyväksikäyttö”.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Asetuksessa (EY) N:o 883/2004 vahvistetaan yleisesti hyväksyttävä oikeudellinen kehys. Jäsenvaltioilla on moraalinen velvollisuus pyrkiä vähentämään kahdenvälisten sopimusten avulla kansalaisiin kohdistuvaa mahdollista hallinnollista rasitetta. Olisi toteutettava toimenpiteitä sellaisten kansallisten laitosten perustamiseksi, jotka vastaavat rajat ylittäviin toimiin liittyvien maksujen tarkastamisesta asianomaisessa jäsenvaltiossa, ja samalla varmistettava unionin lainsäädännön noudattaminen. Lisäksi olisi otettava käyttöön sähköisiä välineitä helpottamaan tarkastettavien tietojen vaihtoa, jotta kansalliset työvoimaviranomaiset saavat nopeasti tarvitsemiaan tietoja. Tämän asetuksen olisi näin ollen oltava tiiviisti samoilla linjoilla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY1 a kanssa.

 

_______________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 c)  Tekniset edistysaskeleet tarjoavat uusia mahdollisuuksia yhteensovittamiselle, tietojenvaihdolle ja täytäntöönpanolle. Belgian ”Crossroads Bank for Social Security Crossroads Bank for Social Securityn”1 a esimerkin mukaisesti kaikkien asianomaisten sosiaaliviranomaisten käytössä olevat sähköiset rekisterit voisivat parantaa keskinäisiä suhteita, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.

 

__________________

 

1 a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 d)  Euroopan parlamentti huomautti 14 päivänä tammikuuta 2014 tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa antamassaan päätöslauselmassa, että ”kaikkien asianomaisten sosiaaliviranomaisten käytössä olevat sähköiset rekisterit, esimerkiksi Belgiassa ”Crossroads Bank for Social Security”, ja näiden mukanaan tuoma tietojenvaihdon helpottuminen kaikkien asianomaisten viranomaisten välillä ovat hyödyllinen väline, jonka ansiosta kansalliset työsuojeluviranomaiset saavat nopeasti käyttöönsä tarkastuksia varten tarvitsemansa tiedot”, ja kehotti ”komissiota selvittämään, mitä hyötyjä olisi sellaisen eurooppalaisen sosiaaliturvakortin käyttöönotosta, jota on mahdoton väärentää – ja tarvittaessa ottamaan sen käyttöön – tai muunlaisesta Euroopan laajuisesta sähköisestä asiakirjasta, johon voitaisiin tallentaa kaikki tiedot, joiden avulla voidaan tarkastaa haltijan työsuhdeasiat, kuten sosiaaliturvan taso ja työajat, ja johon sovellettaisiin tiukkoja tietosuojasääntöjä erityisesti silloin, kun yksityisluonteisia henkilötietoja käsitellään”.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 e)  Henkilöiden vapaan liikkuvuuden optimoimiseksi on tarpeen tarkastella tarkemmin tämän koordinoinnin ja verojärjestelmien yhteensovittamisen välistä johdonmukaisuutta, näiden järjestelmien ominaispiirteet ja toissijaisuusperiaate täysimääräisesti huomioon ottaen.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 f) EU:n kansalaisten vapautta liikkua ja työskennellä sisämarkkinoilla rajoittavista tekijöistä 15 päivänä maaliskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti ”toteuttamaan määrätietoisia ja vaikuttavia toimia kunkin yksityishenkilön sosiaaliturvamaksut ja ‑etuudet EU:ssa kattavan koordinoidun järjestelmän, kuten sosiaaliturvakortin, käyttöön ottamiseksi, jotta voidaan helpottaa sosiaaliturvamaksujen ja ‑oikeuksien jäljitettävyyttä”.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 g kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 g)  Jos SEUT-sopimuksen 45–48 artiklan säännökset aiheuttavat haittaa muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan työskenteleville tietyille työntekijäryhmille, jotka eivät ole käyttäneet oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen (mikä johtuu siitä, että sosiaaliturvajärjestelmiä ei ole sovitettu yhteen, mistä syystä näiden työntekijöiden suojelun taso on tiettynä ajanjaksona huomattavasti heikompi kuin oleskelujäsenvaltion kansalaisilla, eikä tätä tilannetta voida ratkaista yhteensovittamissäännöillä), kyseisten henkilöiden ja heidän perheidensä asuinjäsenvaltion olisi yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa toteutettava järjestelyt näiden haittojen ratkaisemiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta varmistetaan EU:n lainsäädännössä käytetyn terminologian selkeys, termiä ’lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon’ olisi käytettävä vain palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY34 vahvistetun merkityksen mukaisesti. Jotta palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia kohdeltaisiin johdonmukaisesti, on myös tarpeen, että erityissääntöjä, jotka koskevat sovellettavan lainsäädännön määrittämistä tilapäisesti toiseen jäsenvaltioon lähetettyjen tai muiden komennustyötä tekevien työntekijöiden tapauksessa, sovelletaan johdonmukaisesti sekä palkattuihin työntekijöihin että itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

(7)  Jotta varmistetaan EU:n lainsäädännössä käytetyn terminologian selkeys, termiä ’lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon’ olisi käytettävä vain palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY34 vahvistetun merkityksen mukaisesti. Asetuksessa (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 olisi viitattava lähettämistilanteessa työntekijöihin, direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan kuuluvat tilanteet mukaan lukien, mieluummin ”lähetettyinä” kuin ”komennukselle lähetettyinä” työntekijöinä. Jotta palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia kohdeltaisiin johdonmukaisesti, on myös tarpeen, että erityissääntöjä, jotka koskevat sovellettavan lainsäädännön määrittämistä tilapäisesti toiseen jäsenvaltioon lähetettyjen tapauksessa, sovelletaan johdonmukaisesti sekä palkattuihin työntekijöihin että itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

__________________________________

__________________________________

34 EYVL L 18, 21.1.1997 s. 1.

34 EYVL L 18, 21.1.1997 s. 1.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Työttömyysetuuksien alalla vakuutuskausien yhteenlaskemista koskevia sääntöjä olisi sovellettava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Lukuun ottamatta 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rajatyöntekijöitä, työttömyysetuuksiin liittyvien oikeuksien saamiseksi tehtävää vakuutuskausien yhteenlaskemista koskeviin sääntöihin olisi sovellettava ehtoa, jonka mukaan vakuutetulla on hiljattain täyttynyt vähintään kolmen kuukauden vakuutuskausi kyseisessä jäsenvaltiossa. Aiemmin toimivaltaisen jäsenvaltion olisi oltava toimivaltainen kaikkien niiden vakuutettujen osalta, jotka eivät täytä tätä ehtoa. Tällöin viimeisimmän vakuutusjäsenvaltion työvoimapalveluun rekisteröitymisellä pitäisi olla sama vaikutus kuin sen jäsenvaltion työvoimapalveluun rekisteröitymisellä, jossa työtön oli aiemmin vakuutettu.

(8)  Työttömyysetuuksien alalla vakuutuskausien yhteenlaskemista koskevia sääntöjä olisi sovellettava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Lukuun ottamatta 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rajatyöntekijöitä, työttömyysetuuksiin liittyvien oikeuksien saamiseksi tehtävää vakuutuskausien yhteenlaskemista koskeviin sääntöihin olisi sovellettava ehtoa, jonka mukaan vakuutetulla on hiljattain täyttynyt vähintään yhden päivän vakuutuskausi kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen (2013)35 annettujen suositusten mukaan on tarvetta pidentää työttömyysetuuksien siirron vähimmäiskesto kolmesta kuuteen kuukauteen, jotta voidaan parantaa työttömien mahdollisuuksia muuttaa toiseen jäsenvaltioon etsimään työtä ja integroitua työmarkkinoille ja puuttua näin ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon valtioiden rajojen yli.

(9)  Katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen (2013)35 annettujen suositusten mukaan on tarvetta pidentää työttömyysetuuksien siirron vähimmäiskesto kolmesta kuuteen kuukauteen, jotta voidaan edistää liikkuvuutta ja parantaa työttömien mahdollisuuksia muuttaa toiseen jäsenvaltioon etsimään työtä, kouluttautua uudelleen ja integroitua työmarkkinoille ja puuttua näin ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon valtioiden rajojen yli.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  On tarvetta varmistaa rajatyöntekijöiden ja muiden toisessa jäsenvaltiossa työskentelevien yhdenvertainen kohtelu varmistamalla, että rajatyöntekijät saavat työttömyysetuuksia viimeisimmästä työskentelyjäsenvaltiosta, edellyttäen että he ovat työskennelleet kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään viimeisten kahdentoista kuukauden ajan.

(10)  On tarvetta varmistaa rajatyöntekijöiden ja muiden toisessa jäsenvaltiossa työskentelevien yhdenvertainen kohtelu antamalla heille mahdollisuus valita työttömyysetuuksien saaminen joko viimeisimmästä työskentelyjäsenvaltiosta tai asuinjäsenvaltiosta, jotta lisätään todennäköisyyttä, että työtön löytää työpaikan siinä jäsenvaltiossa, jossa hänellä on siihen parhaat mahdollisuudet.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä vahvistetaan, ja selventää sovellettavaa sääntelykehystä, jotta jäsenvaltio, jossa toimintaa on viimeksi harjoitettu, aiempi työskentelyjäsenvaltio ja/tai asuinjäsenvaltio ei totea olevansa kykenemätön takaamaan työttömyysetuuksien maksamista aiheuttaen siten haittaa vakuutetuille. Tiedonvälitys sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa toimintaa on viimeksi harjoitettu, ja työnhakijan välillä olisi hoidettava työnhakijan kielellä. On myös tarpeen, että rajat ylittävillä työnhakijoilla on myös mahdollisuus ilmoittautua rajat ylittävään työvoimapalveluun, mikäli tällainen palvelu on olemassa sillä maantieteellisellä alueella, joka vastaa heidän työnhakualuettaan.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Vaikka yhteensovittamista koskevilla säännöillä ei voida estää sitä, että liikkuvuutta harjoittavien kansalaisten suojelun taso on alhaisempi kuin niiden kansalaisten, jotka eivät harjoita liikkuvuutta, jäsenvaltioita kannustetaan etsimään kahdenvälisiä ratkaisuta asetuksen (EY) N:o 883/2004 16 artiklan mukaisesti sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 c)  Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää sellaisten erotusetuuksien käyttöönotosta, joiden tarkoituksena on kattaa sen jäsenvaltion, jossa toimintaa on viimeksi harjoitettu, ja asuinjäsenvaltion maksamien työttömyysetuuksien välinen ero.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 d)  On tarpeen kehittää rajat ylittäviä työnvälityspalveluja, jotta hakijoita voidaan tukea uuden työpaikan haussa mahdollisimman lähellä raja-alueiden todellista tilannetta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Perhe-etuudet, joilla on tarkoitus korvata tuloja lastenhoitokausilta, on suunniteltu vastaamaan vanhemman yksilöllisiin ja henkilökohtaisiin tarpeisiin toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, minkä vuoksi ne voidaan erottaa muista perhe-etuuksista, koska niillä on tarkoitus kompensoida vanhemman tulojen tai palkan menetystä sinä aikana, joka käytetään lastenhoitoon, eikä pelkästään korvata yleisiä perheeseen liittyviä menoja.

(11)  Perhe-etuudet, joilla on ensisijaisesti tarkoitus korvata tai myöntää täydentäviä tuloja, jotka ovat jääneet ansaitsematta, joko kokonaan tai osittain, tai tuloja, joita henkilö ei voi ansaita lastenhoidon vuoksi, on suunniteltu vastaamaan vanhemman yksilöllisiin ja henkilökohtaisiin tarpeisiin toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, minkä vuoksi ne voidaan erottaa muista perhe-etuuksista, koska niillä on tarkoitus kompensoida vanhemman tulojen tai palkan menetystä sinä aikana, joka käytetään lastenhoitoon, eikä pelkästään korvata yleisiä perheeseen liittyviä menoja.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  On tarpeen varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät vakituisen asuinpaikan kohtuullisessa ajassa sosiaalietuuksien määrittämistä varten.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta mahdollistetaan asetuksen päivittäminen nopeasti kansallisen tason kehityksen perusteella, Euroopan komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä säädöksiä tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteiden muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio suorittaa asianmukaiset kuulemiset valmistelutöiden aikana, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta sääntelystä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti36. Jotta varmistetaan tasapuolinen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi saatava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, ja niiden asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti pääsy delegoitujen säädösten valmistelua käsittelevien komission asiantuntijaryhmien kokouksiin.

(12)  Jotta mahdollistetaan asetuksen päivitykset nopeasti kansallisen tason kehityksen mukaisesti, tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteitä olisi muutettava säännöllisesti.

_________________________________

 

36 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

 

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voidaan tukea jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä torjua petoksia ja virheitä yhteensovittamissääntöjen soveltamisessa, on tarpeen vahvistaa oikeusperusta, jotta mahdollistetaan henkilötietojen käsittelyn helpottaminen sellaisten henkilöiden osalta, joihin asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 sovelletaan. Näin jäsenvaltiot voisivat verrata säännöllisesti toimivaltaisten laitostensa hallussa olevia tietoja toisen jäsenvaltion laitoksen hallussa oleviin tietoihin, jotta voidaan yksilöidä virheet tai epäjohdonmukaisuudet, jotka edellyttävät lisätutkimuksia.

(13)  Jotta voidaan tukea jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä torjua petoksia ja virheitä yhteensovittamissääntöjen soveltamisessa, on helpotettava henkilötietojen käsittelyä sellaisten henkilöiden osalta, joihin asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 sovelletaan, noudattamalla kuitenkin kokonaisuudessaan ja poikkeuksetta henkilötietojen suojaa koskevaa unionin säännöstöä ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 2016/6791 a. Näin jäsenvaltiot voisivat verrata säännöllisesti toimivaltaisten laitostensa hallussa olevia tietoja toisen jäsenvaltion laitoksen hallussa oleviin tietoihin, jotta voidaan yksilöidä virheet tai epäjohdonmukaisuudet, jotka edellyttävät lisätutkimuksia.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 679/2016, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Yhteensovittamissääntöjen tehokkaan ja vaikuttavan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen selventää sovellettavan lainsäädännön määrittämistä koskevia sääntöjä sellaisten palkattujen työntekijöiden osalta, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, jotta voidaan parantaa yhdenvertaisuutta niihin ehtoihin nähden, joita sovelletaan henkilöihin, jotka on lähetetty harjoittamaan taloudellista toimintaa yhteen jäsenvaltioon. Lähettämistä koskevia sääntöjä, jotka koskevat sovellettavan lainsäädännön soveltamisen jatkamista, olisi lisäksi sovellettava vain henkilöihin, joilla oli aiempi yhteys alkuperäjäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään.

(16)  Yhteensovittamissääntöjen tehokkaan ja vaikuttavan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen selventää sovellettavan lainsäädännön määrittämistä koskevia sääntöjä sellaisten palkattujen työntekijöiden osalta, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, jotta voidaan parantaa yhdenvertaisuutta niihin ehtoihin nähden, joita sovelletaan henkilöihin, jotka on lähetetty harjoittamaan taloudellista toimintaa yhteen jäsenvaltioon. Sääntöjä, jotka koskevat sovellettavan lainsäädännön soveltamisen jatkamista, olisi lisäksi sovellettava vain henkilöihin, joilla oli aiempi yhteys alkuperäjäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Jotta yrityksen merkittävän toiminnan harjoittaminen ja kyseisen yrityksen toiseen jäsenvaltioon väliaikaisesti lähettämään työntekijään sovellettava lainsäädäntö kytketään tiiviimmin toisiinsa, on syytä korostaa, että merkittävän toiminnan harjoittamiselle on luonteenomaista se, että yli 25 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta syntyy siinä jäsenvaltiossa, josta työntekijä lähetetään.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Euroopan komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset asetuksen (EY) N:o 883/2004 12 ja 13 artiklan täytäntöönpanoa varten. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201137 5 artiklan mukaisesti.

(17)  Jotta tätä asetusta voidaan täydentää ottamalla käyttöön tavanomainen menettely sellaisten tilanteiden määrittämiseksi, joissa asiakirjat myönnetään ja joissa asiakirja peruutetaan, kun työskentelyjäsenvaltion toimivaltainen laitos kiistää sen paikkansapitävyyden tai pätevyyden, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä säädöksiä tällä asetuksella muutetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 12 ja 13 artiklan täytäntöönpanoa varten. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa37 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

_________________________________

_________________________________

37 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja hän on antanut lausunnon1 a.

 

_________________________________

 

1 a. EUVL C 91, 26.4.2007, s. 15.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 2 kappale – toinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Lisätään johdanto-osan 2 kappaleeseen toinen virke seuraavasti:

Poistetaan.

”Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artiklalla taataan kaikille unionin kansalaisille oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, jollei perussopimuksissa määrätyistä tai niiden soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu.”

 

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Lisätään johdanto-osan 5 kappaleeseen ilmaisun ”asianomaisille henkilöille yhdenvertainen kohtelu” jälkeen seuraava ilmaisu:

2.  Korvataan johdanto-osan 5 kappale seuraavasti:

”, edellyttäen että Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/38/EY vahvistetut ehdot täyttyvät työvoiman ulkopuolella oleville liikkuvuutta harjoittaville EU:n kansalaisille vastaanottavassa jäsenvaltiossa myönnettävien sosiaaliturvaetuuksien osalta.”

”(5)  Yhteensovittamisessa olisi taattava unionin sisällä erilaisten kansallisten lainsäädäntöjen perusteella asianomaisille henkilöille yhdenvertainen kohtelu ja tuettava kansalaisia heidän käyttäessään perussopimuksen mukaisia vapaan liikkuvuuden oikeuksiaan, erityisesti takaamalla selkein perustein, mikä jäsenvaltio on vastuussa siitä, että he pääsevät ja kuuluvat asiaankuuluvan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.”

__________________________________

 

40 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77

 

Perustelu

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 5 a kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5 a)  Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut, että jäsenvaltioilla on oikeus asettaa työvoiman ulkopuolella oleville liikkuvuutta harjoittaville EU:n kansalaisille vastaanottavassa jäsenvaltiossa myönnettävien sellaisten sosiaaliturvaetuuksien, jotka eivät muodosta direktiivissä 2004/38/EY tarkoitettua sosiaaliavustusta, ehdoksi direktiivissä tarkoitettu laillinen oleskeluoikeus. Laillisen oleskeluoikeuden todentaminen olisi tehtävä direktiivin 2004/38/EY vaatimusten mukaisesti. Tätä varten työvoiman ulkopuolella oleva kansalainen olisi erotettava selvästi työnhakijasta, jonka oleskeluoikeus johtuu suoraan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklasta. Tämän oikeuskäytännön kodifiointi on tarpeen, jotta parannetaan oikeusvarmuutta kansalaisten ja laitosten kannalta.

Poistetaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 5 b kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että työvoiman ulkopuolella olevia liikkuvuutta harjoittavia EU:n kansalaisia ei estetä täyttämästä edellytystä, jonka mukaan heillä on oltava kattava sairausvakuutusturva vastaanottavassa jäsenvaltiossa direktiivissä 2004/38/EY säädetyn mukaisesti. Tämä saattaa edellyttää, että tällaisille kansalaisille annetaan mahdollisuus suorittaa oikeasuhteisia maksuja sairausvakuutusjärjestelmään siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat vakinaisesti.

(5 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että työvoiman ulkopuolella olevia liikkuvuutta harjoittavia EU:n kansalaisia ei estetä täyttämästä edellytystä, jonka mukaan heillä on oltava kattava sairausvakuutusturva vastaanottavassa jäsenvaltiossa direktiivissä 2004/38/EY säädetyn mukaisesti. Tämän olisi vähintään edellytettävä, että tällaisille kansalaisille annetaan mahdollisuus suorittaa oikeasuhteisia maksuja sairausvakuutusjärjestelmään tai muulla tavoin täyttää asiaankuuluvat perusteet sairausvakuutuksen piiriin pääsemiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat vakinaisesti.

Perustelu

Kattava sairausvakuutus on keskeinen oikeus. Työvoiman ulkopuolella olevilla kansalaisilla olisi oltava mahdollisuus päästä sairausvakuutuksen piiriin myös asuinjäsenvaltiossaan. Jäsenvaltioiden olisi voitava turvautua sitoviin suuntaviivoihin saattaessaan sairausvakuutusjärjestelmänsä työvoiman ulkopuolelle olevien EU:n kansalaisten ulottuville.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 5 c kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5 c)  Direktiivistä 2004/38/EY tai muutoin unionin lainsäädännöstä johtuvista työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun koskevista rajoituksista huolimatta minkään tässä asetuksessa ei pitäisi rajoittaa perusoikeuksia, jotka on tunnustettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, etenkään oikeutta ihmisarvoon (1 artikla), oikeutta elämään (2 artikla) ja oikeutta saada terveydenhoitoa (35 artikla).”

Poistetaan.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 20 kappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a. Korvataan johdanto-osan 20 kappale seuraavasti:

(20)  Sairausetuuksien sekä äitiys- ja vastaavien isyysetuuksien osalta olisi tarjottava suojelua vakuutetuille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka asuvat tai oleskelevat muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueella.

(20)  Sairausetuuksien, pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien sekä äitiys- ja vastaavien isyysetuuksien osalta olisi tarjottava suojelua vakuutetuille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka asuvat tai oleskelevat muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueella.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 24 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”(24)  Vakuutettujen ja heidän perheenjäsentensä pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien yhteensovittaminen on tehtävä erityisten sääntöjen mukaisesti noudattaen periaatteessa sairausetuuksiin sovellettavia sääntöjä tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. On myös tarpeen antaa erityisiä säännöksiä, jotka koskevat pitkäaikaishoitoon liittyvien luontois- ja rahaetuuksien päällekkäisyyttä.”

”(24)  Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti vakuutettujen ja heidän perheenjäsentensä pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien yhteensovittamisessa olisi periaatteessa edelleen noudatettava sairausetuuksiin sovellettavia sääntöjä. Näissä säännöissä olisi kuitenkin otettava huomioon pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien erityisluonne. On myös tarpeen antaa erityisiä säännöksiä, jotka koskevat pitkäaikaishoitoon liittyvien luontois- ja rahaetuuksien päällekkäisyyttä.”

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 35 a kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”(35 a)  Rahamääräiset perhe-etuudet, joilla on tarkoitus korvata tuloja lastenhoitokausilta, ovat vanhemman yksilöllisiä ja henkilökohtaisia oikeuksia, ja niihin sovelletaan toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädäntöä. Näiden perhe-etuuksien erityinen luonne huomioon ottaen ne olisi lueteltava tämän asetuksen liitteessä XIII olevassa I osassa ja varattava yksinomaisesti asianomaiselle vanhemmalle. Toissijaisesti toimivaltainen jäsenvaltio voi päättää, että tällaisiin etuuksiin ei sovelleta ensisijaisuussääntöjä tapauksessa, jossa päällekkäisiä oikeuksia perhe-etuuksiin kertyy toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön ja perheenjäsenten asuinjäsenvaltion lainsäädännön perusteella. Jos jäsenvaltio päättää olla soveltamatta ensisijaisuussääntöjä, sen on tehtävä niin johdonmukaisesti kaikkien etuuksiin oikeutettujen henkilöiden osalta vastaavassa tilanteessa, ja se olisi mainittava liitteessä XIII olevan II osan luettelossa.”

”(35 a)  Rahamääräiset perhe-etuudet, joilla on ensisijaisesti tarkoitus korvata tai myöntää lisää, joko kokonaan tai osittain, tuloja, jotka ovat jääneet ansaitsematta tai joita henkilö ei voi ansaita lastenhoidon vuoksi, voidaan erottaa muista perheestä aiheutuvia kustannuksia korvaavista perhe-etuuksista. Koska tällaisten etuuksien voitaisiin katsoa olevan toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön alaisen vanhemman yksilöllisiä ja henkilökohtaisia oikeuksia, ne olisi oltava mahdollista varata yksinomaan asianomaiselle vanhemmalle. Tällaiset yksilölliset etuudet olisi lueteltava tämän asetuksen liitteessä XIII olevan I osan luettelossa. Toissijaisesti toimivaltainen jäsenvaltio voi päättää, että tällaisiin etuuksiin ei sovelleta ensisijaisuussääntöjä tapauksessa, jossa päällekkäisiä oikeuksia perhe-etuuksiin kertyy toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön ja perheenjäsenten asuinjäsenvaltion lainsäädännön perusteella. Jos jäsenvaltio päättää olla soveltamatta ensisijaisuussääntöjä, sen on tehtävä niin johdonmukaisesti kaikkien etuuksiin oikeutettujen henkilöiden osalta vastaavassa tilanteessa ja edellyttäen, että kyseiset edut on lueteltu liitteessä XIII olevan II osan luettelossa.”

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 39 a kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”(39 a)  Tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn on sovellettava asianmukaista EU:n tietosuojasäännöstöä, erityisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua asetusta (EU) 2016/67942.”

”(39 a)  Tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kokonaisuudessaan ja poikkeuksetta asianmukaista EU:n tietosuojasäännöstöä, erityisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua asetusta (EU) 2016/67942.”

__________________________________

__________________________________

42 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

42 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 46 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(46) Jotta mahdollistetaan asetuksen päivittäminen nopeasti kansallisen tason kehityksen perusteella, Euroopan komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä säädöksiä tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteiden muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio suorittaa asianmukaiset kuulemiset valmistelutöiden aikana, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta sääntelystä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen43 mukaisesti. Jotta varmistetaan tasapuolinen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi saatava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, ja niiden asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti pääsy delegoitujen säädösten valmistelua käsittelevien komission asiantuntijaryhmien kokouksiin.

Poistetaan.

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 47 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti henkilötietojen suojaa (8 artikla), vapautta valita ammatti ja oikeutta tehdä työtä (15 artikla), omistusoikeutta (17 artikla), syrjintäkieltoa (21 artikla), lapsen oikeuksia (24 artikla), ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia (25 artikla), vammaisten sopeutumista yhteiskuntaan (26 artikla), oikeutta perhe- ja työelämään (33 artikla), oikeutta sosiaaliturvaan ja toimeentuloturvaan (34 artikla), oikeutta terveydenhoitoon (35 artikla) sekä oikeutta liikkumis- ja oleskeluvapauteen (45 artikla), ja se on pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(47)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta ihmisarvoon (1 artikla), oikeutta elämään (2 artikla), yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista (7 artikla), henkilötietojen suojaa (8 artikla), vapautta valita ammatti ja oikeutta tehdä työtä (15 artikla), omistusoikeutta (17 artikla), syrjintäkieltoa (21 artikla), naisten ja miesten välistä tasa-arvoa (23 artikla), lapsen oikeuksia (24 artikla), ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia (25 artikla), vammaisten sopeutumista yhteiskuntaan (26 artikla), oikeutta perhe- ja työelämään (33 artikla), oikeutta sosiaaliturvaan ja toimeentuloturvaan (34 artikla), oikeutta terveydenhoitoon (35 artikla) sekä oikeutta liikkumis- ja oleskeluvapauteen (45 artikla) sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaa Euroopan neuvoston yleissopimusta, ja ne on pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 a)  Minkään tässä asetuksessa ei pitäisi rajoittaa riippumattomia oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka tunnustetaan Euroopan neuvoston sosiaalisessa peruskirjassa, etenkään oikeutta sosiaaliturvaan (12 artikla), oikeutta sosiaaliavustukseen ja lääkinnälliseen apuun (13 artikla), siirtotyöläisten ja heidän perheidensä oikeutta suojeluun ja apuun (19 artikla) ja oikeutta suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan (30 artikla). Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön tämä asetus näiden oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 48 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 b)  Rajatyöntekijöiden työttömyyskorvauksia koskevat uudet säännökset saattaisivat joissakin tapauksissa heikentää heidän työmarkkinoille paluunsa kannalta suotuisia oloja. Tämän vuoksi on ehdottomasti vahvistettava rajatyöntekijöiden tuesta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä, minkä lisäksi on varmistettava, että sääntelykehyksellä helpotetaan esimerkiksi asuinjäsenvaltiossa toteutettavia toimenpiteitä selventämällä heidän seurannastaan vastaavan julkisen työvoimapalvelun toimivaltaa, ja että sen jäsenvaltion, jossa toimintaa on viimeksi harjoitettu, toimivaltaisen laitoksen ja työnhakijan välinen yhteydenpito tapahtuu viimeksi mainitun äidinkielellä.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 48 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 c)  Jäsenvaltiot voivat säätää sellaisten erotusetuuksien käyttöönotosta, joiden tarkoituksena on kattaa sen jäsenvaltion, jossa toimintaa on viimeksi harjoitettu, ja asuinjäsenvaltion maksamien työttömyysetuuksien välinen ero.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 48 d kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 d)  Minkään tässä asetuksessa ei pidä rajoittaa Euroopan neuvostossa tehdyssä sosiaali- ja lääkintäapua koskevassa yleissopimuksessa tunnustettuja riippumattomia oikeuksia ja velvollisuuksia asianomaisissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 48 e kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 e)  Lisäksi on tärkeää varmistaa, että toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä vahvistetaan, ja selventää sovellettavaa sääntelykehystä, jotta jäsenvaltiot – jäsenvaltio, jossa toimintaa on viimeksi harjoitettu, aiempi työskentelyjäsenvaltio ja/tai asuinjäsenvaltio – eivät totea olevansa kykenemättömiä takaamaan työttömyysetuuksien maksamista aiheuttaen siten haittaa vakuutetuille.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 artikla – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  Korvataan c alakohdassa ilmaisu ”III osaston 1 ja 3 luvuissa” ilmaisulla ”III osaston 1, 1a ja 3 luvuissa”.

Poistetaan.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 artikla – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  Korvataan c alakohta seuraavasti:

c)  ’vakuutetulla’ III osaston 1 ja 3 luvuissa tarkoitettujen sosiaaliturvan alojen osalta henkilöä, joka täyttää II osaston nojalla toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännössä asetetut edellytykset oikeuden saamiseksi etuuksiin, ottaen huomioon tämän asetuksen säännökset;

”c)  ’vakuutetulla’ III osaston 1 ja 3 luvuissa tarkoitettujen sosiaaliturvan alojen osalta henkilöä, joka täyttää II osaston nojalla toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännössä asetetut edellytykset oikeuden saamiseksi etuuksiin vähintään yhden sovellettavan luvun kattaman riskin tapauksessa, ottaen huomioon tämän asetuksen säännökset;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 artikla – i kohta – 1 alakohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  Lisätään i alakohdan 1 alakohdan ii alakohtaan ilmaisun ”sairaus-, äitiys- ja vastaavia isyysetuuksia koskevan III osaston 1 luvun” jälkeen ilmaisu ”ja pitkäaikaishoitoon liittyviä etuuksia koskevan 1a luvun”.

Poistetaan.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 artikla – i kohta – 1 alakohta – ii alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Korvataan i alakohdan 1 alakohdan ii alakohta seuraavasti:

i)  sairaus-, äitiys- ja vastaavia isyysetuuksia koskevan III osaston 1 luvun mukaisten luontoisetuuksien osalta henkilöä, joka määritellään tai tunnustetaan perheenjäseneksi tai katsotaan talouteen kuuluvaksi jäseneksi sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa asianomainen asuu;

”ii)  sairaus-, äitiys- ja vastaavia isyysetuuksia ja pitkäaikaishoitoon liittyviä etuuksia koskevan III osaston 1 luvun mukaisten luontoisetuuksien osalta henkilöä, joka määritellään tai tunnustetaan perheenjäseneksi tai katsotaan talouteen kuuluvaksi jäseneksi sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa asianomainen asuu;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 artikla – v a kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  Lisätään va alakohdan i alakohtaan ilmaisun ”III osaston 1 lukua (sairausetuudet sekä äitiys- ja vastaavat isyysetuudet)” jälkeen ilmaisu ”ja 1a lukua (pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet)” ja poistetaan viimeinen virke.

Poistetaan.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 artikla – v a kohta – i alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c a)  Korvataan v a alakohdan i alakohta seuraavasti:

i)  III osaston 1 lukua (sairausetuudet sekä äitiys- ja vastaavat isyysetuudet) sovellettaessa jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti myönnettäviä luontoisetuuksia, joita on tarkoitus toimittaa tai saattaa saataville tai joilla on tarkoitus maksaa suoraan tai korvata sairaanhoitopalvelujen ja hoitotuotteiden ja lisäpalvelujen kustannukset. Tähän kuuluvat pitkäaikaishoitoon liittyvät luontoisetuudet;

”i)  III osaston 1 lukua (sairausetuudet sekä äitiys- ja vastaavat isyysetuudet) sovellettaessa jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti myönnettäviä luontoisetuuksia, joita on tarkoitus toimittaa tai saattaa saataville tai joilla on tarkoitus maksaa suoraan tai korvata sairaanhoitopalvelujen ja hoitotuotteiden ja lisäpalvelujen kustannukset. Tähän sisällytetään myös jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti luontoisetuuksina myönnettäviä pitkäaikaishoitoon liittyviä etuuksia, joita on tarkoitus toimittaa tai saattaa saataville tai joilla on tarkoitus maksaa suoraan tai korvata pitkäaikaishoidon kustannukset.”

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 artikla – v b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”v b)  ’pitkäaikaishoitoon liittyvillä etuuksilla’ kaikkia luontois- ja rahaetuuksia tai niiden molempien yhdistelmää henkilöille, jotka vanhuuden, toimintarajoitteen, sairauden tai vamman vuoksi vaativat pitkäkestoisesti merkittävää apua toiselta henkilöltä tai henkilöiltä olennaisten päivittäisten toimiensa hoitamiseen, mukaan luettuna itsemääräämisoikeuden tukeminen; tähän sisältyvät etuudet, jotka myönnetään tällaista apua antavalle henkilölle;

”v b)  ’pitkäaikaishoitoon liittyvillä etuuksilla’ luontois- tai rahaetuuksia, joiden tarkoituksena on vastata sellaisen henkilön hoitoon tai tukeen liittyviin tarpeisiin, joka vanhuuden, sairauden tai toimintarajoitteen vuoksi vaatii apua toiselta henkilöltä tai henkilöiltä jokapäiväiseen elämään liittyvien olennaisten toimiensa hoitamiseen pitkäkestoisesti, mukaan luettuna itsemääräämisoikeuden tukeminen myös työpaikalla; tähän sisältyvät etuudet, jotka myönnetään samaa tarkoitusta varten tällaista apua antavalle henkilölle tai henkilöille.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 artikla – v b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

v b a)  ’hoidon jatkamisella’ sairauden tutkimisen, diagnosoimisen ja hoidon jatkamista koko sen keston ajan.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 artikla – v b b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

v b b)  ’pitkäaikaishoidon jatkamisella’ pitkäaikaishoitoon liittyvien luontoisetuuksien myöntämisen jatkamista ennen eläkkeelle jäämistä todetun hoidon tarpeen, joka jatkuu tämän ajankohdan jälkeen, vuoksi.”

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 a.  Korvataan 3 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

a)  sairausetuudet;

a)  sairausetuudet ja pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

3 artikla – 1 kohta – b a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10.  Lisätään 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”b a)  pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet;”.

 

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

4 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

11.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 883/2004 4 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”4 artikla

 

Yhdenvertainen kohtelu

 

1.  Henkilöillä, joihin tätä asetusta sovelletaan, on samat jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset etuudet ja velvollisuudet kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaisilla, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

 

2.  Jäsenvaltio voi vaatia, että työvoiman ulkopuolella oleville liikkuvuutta harjoittaville EU:n kansalaisille kyseisessä jäsenvaltiossa myönnettävien sosiaaliturvaetuuksien osalta sovelletaan ehtoa, jonka mukaan näillä henkilöillä on oltava laillinen oleskeluoikeus Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY mukaisesti.”.

 

___________________________________

 

44 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.”

 

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

11 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”rahana maksettaviin toistaiseksi jatkuvan hoidon kattaviin sairausetuuksiin” ilmaisulla ”pitkäaikaishoitoon liittyviin rahaetuuksiin”.

Poistetaan.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

11 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

2.  Tämän osaston säännöksiä sovellettaessa palkkatyön tai itsenäisen ammatinharjoittamisen nojalla tai niiden seurauksena rahaetuutta saavien henkilöiden katsotaan harjoittavan tätä työtä tai ammattia. Tätä ei kuitenkaan sovelleta työkyvyttömyys-, vanhuus- tai perhe-eläkkeisiin eikä työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi myönnettyihin eläkkeisiin eikä rahana maksettaviin toistaiseksi jatkuvan hoidon kattaviin sairausetuuksiin.

2.  Tämän osaston säännöksiä sovellettaessa palkkatyön tai itsenäisen ammatinharjoittamisen nojalla tai niiden seurauksena rahaetuutta saavien henkilöiden katsotaan harjoittavan tätä työtä tai ammattia. Tätä ei kuitenkaan sovelleta työkyvyttömyys-, vanhuus- tai perhe-eläkkeisiin, työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi myönnettyihin eläkkeisiin eikä hoidon tarpeessa olevalle henkilölle myönnettyihin pitkäaikaishoitoon liittyviin rahaetuuksiin tai pitkäaikaishoitoon liittyviin rahaetuuksiin, joihin hoidon tarpeessa oleva henkilö on oikeutettu.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

11 artikla – 3 kohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a b)  Korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

c)  henkilö, joka saa työttömyysetuuksia 65 artiklan mukaisesti asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön nojalla, on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen;

”c)  henkilö, joka saa työttömyysetuuksia 65 artiklan mukaisesti asuinjäsenvaltionsa tai sen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa tämä on viimeksi harjoittanut toimintaa palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

11 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a c) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

4.   Jäsenvaltion lipun alla merellä purjehtivalla aluksella yleensä tapahtuvaa palkkatyötä tai itsenäistä ammatinharjoittamista pidetään tätä osastoa sovellettaessa kyseisessä jäsenvaltiossa harjoitettavana toimintana. Kuitenkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella työskentelevä henkilö, jonka toiminnasta maksaa korvauksen yritys tai henkilö, jonka kotipaikka tai liiketoimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, on viimeksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jos hän asuu tässä valtiossa. Mainittua lainsäädäntöä sovellettaessa työnantajaksi katsotaan korvauksen maksava yritys tai henkilö.

4.   Jäsenvaltion lipun alla merellä purjehtivalla aluksella yleensä tapahtuvaa palkkatyötä tai itsenäistä ammatinharjoittamista pidetään tätä osastoa sovellettaessa kyseisessä jäsenvaltiossa harjoitettavana toimintana. Kuitenkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella työskentelevä henkilö, jonka toiminnasta maksaa korvauksen työnantaja, jonka liiketoimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, on viimeksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jos hän asuu tässä valtiossa.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

11 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Toimintaa lentoliikenteen henkilö- tai rahtipalveluja suorittavana ohjaamomiehistön tai matkustamomiehistön jäsenenä pidetään yksinomaan siinä jäsenvaltiossa harjoitettavana toimintana, jossa lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti 5 päivänä lokakuuta 2012 annetun komission asetuksen (EU) N:o 965/2012, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä tammikuuta 2014 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 83/201445, liitteessä III olevassa osastossa FTL määritelty kotiasema sijaitsee.”

”5.  Toimintaa lentoliikenteen henkilö- tai rahtipalveluja suorittavana ohjaamomiehistön tai matkustamomiehistön jäsenenä pidetään siinä jäsenvaltiossa harjoitettavana toimintana, jossa lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti 5 päivänä lokakuuta 2012 annetun komission asetuksen (EU) N:o 965/2012, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä tammikuuta 2014 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 83/201445, liitteessä III määritelty kotiasema sijaitsee.”

__________________

__________________

45 EUVL L 28, 31.01.2014, s. 17

45 EUVL L 28, 31.01.2014, s. 17

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

12 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

12 artikla

12 artikla

Erityissäännöt

Erityissäännöt

1.  Jäsenvaltiossa tavallisesti toimintaansa harjoittavalle työnantajalle tässä jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä henkilö, jonka tämä työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään siellä työtä kyseisen työnantajan lukuun palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY46 tarkoitetulla tavalla tai jonka kyseinen työnantaja lähettää komennukselle toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä kyseisen työnantajan lukuun, on edelleen ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen,

1.  Jäsenvaltiossa tavallisesti toimintaansa harjoittavalle työnantajalle tässä jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä henkilö, jonka tämä työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä kyseisen työnantajan lukuun, on edelleen ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, edellyttäen että

edellyttäen että tämän työskentelyn arvioitu kesto on enintään 24 kuukautta ja että kyseistä henkilöä ei lähetetä korvaamaan toista palkattua työntekijää tai itsenäistä ammatinharjoittajaa, joka on aiemmin lähetetty tässä artiklassa tarkoitetulla tavalla.

a)  tämän työskentelyn arvioitu tai tosiasiallinen kesto on enintään 18 kuukautta;

 

b)  asianomaiseen henkilöön sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon työnantaja on asettautunut kyseisen henkilön palkkatyön alkamista välittömästi edeltävän vähintään kolmen kuukauden jakson aikana;

 

c)  sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle, johon työnantaja on asettautunut, on ilmoitettu lähettämisestä ennen työn alkamista ja tämä on saanut lainsäädäntönsä soveltamisen jatkamista koskevan pyynnön. Tällaista virallista pyyntöä ei tarvitse esittää, jos työ koskee liikematkaa.

2.  Jäsenvaltiossa tavallisesti toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, joka lähtee tekemään samankaltaista työtä toiseen jäsenvaltioon, on edelleen ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, edellyttäen että tämän toiminnan arvioitu kesto on enintään 24 kuukautta ja että kyseinen henkilö ei korvaa toista lähetettyä palkattua työntekijää tai itsenäistä ammatinharjoittajaa.”.

2.  Jäsenvaltiossa tavallisesti toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, joka lähtee tekemään samankaltaista työtä toiseen jäsenvaltioon, on edelleen ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, edellyttäen että

 

a)  tämän toiminnan arvioitu tai tosiasiallinen kesto on enintään 18 kuukautta;

 

b)  asianomaiseen henkilöön on toiminnan alkamista välittömästi edeltävän vähintään kolmen kuukauden jakson aikana sovellettu sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa hän tavallisesti harjoittaa toimintaa ;

 

c)  toimivaltaiselle laitokselle jäsenvaltiossa, jossa asianomainen henkilö tavallisesti harjoittaa toimintaa, on ilmoitettu toiminnan harjoittamisesta toisessa jäsenvaltiossa ja tämä on saanut jäsenvaltionsa lainsäädännön soveltamisen jatkamista koskevan pyynnön ennen työskentelyn alkamista. Tällaista virallista pyyntöä ei tarvitse esittää, jos harjoitettava toiminta koskee liikematkaa.

 

2 a.  Kun 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, jos lähetetty työntekijä korvataan toisella samaa tai vastaavaa työtä samassa paikassa tekevällä lähetetyllä työntekijällä, lähettämiskausien yhteenlaskettu kesto on otettava huomioon.

 

Jos työntekijä on saavuttanut lähettämiselle säädetyn enimmäiskeston, sama yritys ei saa enää lähettää kyseistä työntekijää tai itsenäistä ammatinharjoittajaa samaan jäsenvaltioon ensimmäisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla ennen kuin viimeisimmän kauden päättymisestä on kulunut kolme kuukautta. Toista alakohtaa koskeva poikkeus voidaan myöntää erityisolosuhteissa.

_________________________________

 

46 EYVL L 18 , 21.1.1997 s. 1.

 

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

13 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

13 a.  Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Palkkatyötä tavallisesti kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa tekevä henkilö on

1.  Palkkatyötä tavallisesti kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa tekevä henkilö on

a)   asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alainen, jos hän harjoittaa huomattavaa osaa toiminnastaan tässä jäsenvaltiossa; tai

a)  asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alainen, jos hän harjoittaa huomattavaa osaa toiminnastaan tässä jäsenvaltiossa;

b)   jos hän ei harjoita huomattavaa osaa toiminnastaan asuinjäsenvaltiossaan:

b)  sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa hän suorittaa suurimman osan työtehtävistään, jos hän ei asu jossakin niistä jäsenvaltioista, joissa hän harjoittaa huomattavaa osaa toiminnastaan palkattuna työntekijänä; tai

 

b a)  asuinjäsenvaltion lainsäädännön alainen, jos toiminnan osuus on sama.

i)   sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa yrityksen tai työnantajan kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee, jos henkilö on yhden yrityksen tai työnantajan palveluksessa tai tai

 

ii)  sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa yritysten tai työnantajien kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee, jos hän on kahden tai useamman yrityksen tai työnantajan palveluksessa ja näiden kotipaikka tai liiketoimipaikka sijaitsee ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa; tai tai

 

iii)   sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa yrityksen tai työnantajan kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee ja joka on muu kuin henkilön asuinjäsenvaltio, jos henkilö on kahden tai useamman yrityksen tai työnantajan palveluksessa ja näiden kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee kahdessa jäsenvaltiossa, joista toinen on henkilön asuinjäsenvaltio; tai

 

iv)   asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alainen, jos hän on kahden tai useamman yrityksen tai työnantajan palveluksessa ja näistä ainakin kahden kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee eri jäsenvaltioissa, joista kumpikaan tai mikään ei ole henkilön asuinjäsenvaltio.

 

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

13 artikla – 4 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

14.  Lisätään 13 artiklan 4 kohdan jälkeen 4 a kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”4 a.  Henkilöön, joka saa rahamääräisiä työttömyysetuuksia yhdestä jäsenvaltiosta ja harjoittaa samanaikaisesti toimintaa palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toisessa jäsenvaltiossa, sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, joka maksaa työttömyysetuudet.”.

 

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

15 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a.  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”15 a artikla

 

Toiseen jäsenvaltioon lähetetyt eurooppalaisten tiedotusvälineiden kirjeenvaihtajat

 

Toiseen jäsenvaltioon lähetetyt eurooppalaisten tiedotusvälineiden kirjeenvaihtajat voivat valita, sovelletaanko sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon heidät on lähetetty, sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jonka kansalaisia he ovat, vai sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa heidän pääasiallisen työnantajansa kotipaikka sijaitsee.”

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

III osasto – 1 luku – otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 b.  Korvataan III osaston I luvun otsikko seuraavasti:

Sairausetuudet sekä äitiys- ja vastaavat isyysetuudet

Sairausetuudet, pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet sekä äitiys- ja vastaavat isyysetuudet

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

19 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 c.  Korvataan 19 artikla seuraavasti:

19 artikla

19 artikla

Oleskelu toimivaltaisen jäsenvaltion ulkopuolella

Oleskelu toimivaltaisen jäsenvaltion ulkopuolella

1.  Jollei 2 kohdassa toisin säädetä, vakuutetulla tai hänen perheenjäsenillään, jotka oleskelevat muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, on oikeus niihin luontoisetuuksiin, jotka tulevat lääketieteellisistä syistä välttämättömiksi oleskelun aikana ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun arvioitu kesto. Nämä etuudet antaa toimivaltaisen laitoksen puolesta oleskelupaikan laitos soveltamansa lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin asianomaiset henkilöt olisivat vakuutettuja kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

1.  Jollei 2 kohdassa toisin säädetä, vakuutetulla tai hänen perheenjäsenillään, jotka oleskelevat muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, on oikeus niihin luontoisetuuksiin, jotka tulevat joko lääketieteellisistä syistä tai pitkäaikaishoidon tarpeen vuoksi välttämättömiksi oleskelun aikana ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun arvioitu kesto. Nämä etuudet antaa toimivaltaisen laitoksen puolesta oleskelupaikan laitos soveltamansa lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin asianomaiset henkilöt olisivat vakuutettuja kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

2.  Hallintotoimikunta laatii luettelon luontoisetuuksista, joiden antaminen toisessa jäsenvaltiossa oleskelun aikana edellyttää käytännön syistä, että asiasta on tehty ennakolta sopimus asianomaisen henkilön ja etuuden myöntävän laitoksen välillä.

2.  Hallintotoimikunta laatii luettelon luontoisetuuksista, joiden antaminen toisessa jäsenvaltiossa oleskelun aikana edellyttää käytännön syistä, että asiasta on tehty ennakolta sopimus asianomaisen henkilön ja etuuden myöntävän laitoksen välillä.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – 14 d alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

20 artikla – otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 d.  Korvataan 20 artiklan otsikko seuraavasti:

Matkustaminen tarkoituksena saada luontoisetuuksia – Lupa saada asianmukaista hoitoa asuinjäsenvaltion ulkopuolella

Matkustaminen tarkoituksena saada luontoisetuuksia – Lupa saada asianmukaista hoitoa ja pitkäaikaishoitoa asuinjäsenvaltion ulkopuolella

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – 14 e alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

20 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 e.  Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Vakuutettu, joka on saanut toimivaltaiselta laitokselta luvan mennä toiseen jäsenvaltioon saadakseen tilansa edellyttämää hoitoa, on oikeutettu luontoisetuuksiin, jotka oleskelupaikan laitos myöntää toimivaltaisen laitoksen puolesta ja soveltamansa lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin asianomainen olisi vakuutettu kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos kyseinen hoito kuuluu asianomaisen henkilön asuinjäsenvaltion lainsäädännössä säädettyihin etuuksiin ja jos asianomaiselle henkilölle ei voida antaa tällaista hoitoa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa, ottaen huomioon asianomaisen senhetkinen terveydentila ja sairauden todennäköinen kulku.

2.  Vakuutettu, joka on saanut toimivaltaiselta laitokselta luvan mennä toiseen jäsenvaltioon saadakseen tilansa edellyttämää hoitoa tai pitkäaikaishoitoa, on oikeutettu luontoisetuuksiin, jotka oleskelupaikan laitos myöntää toimivaltaisen laitoksen puolesta ja soveltamansa lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin asianomainen olisi vakuutettu kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos kyseinen hoito tai pitkäaikaishoito kuuluu asianomaisen henkilön asuinjäsenvaltion lainsäädännössä säädettyihin etuuksiin ja jos asianomaiselle henkilölle ei voida antaa tällaista hoitoa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa, ottaen huomioon asianomaisen senhetkinen terveydentila ja sairauden todennäköinen kulku, tai kohtuullisen ajan kuluessa, ottaen huomioon asianomaisen senhetkinen pitkäaikaishoidon tarve ja kyseisen tarpeen mahdollinen kehittyminen.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 f alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

25 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 f.  Korvataan 25 artikla seuraavasti:

25 artikla

25 artikla

Yhden tai useamman muun jäsenvaltion kuin asuinjäsenvaltion lainsäädäntöön perustuva eläke, kun oikeus luontoisetuuksiin on olemassa asuinjäsenvaltiossa

Yhden tai useamman muun jäsenvaltion kuin asuinjäsenvaltion lainsäädäntöön perustuva eläke, kun oikeus luontoisetuuksiin on olemassa asuinjäsenvaltiossa

Jos henkilö, joka saa eläkettä tai eläkkeitä yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, asuu sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka lainsäädännön mukaan oikeus saada luontoisetuuksia ei edellytä vakuutusta tai toimimista palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, ja jos asianomainen ei saa eläkettä kyseiseltä jäsenvaltiolta, asianomaiselle ja tämän perheenjäsenille myönnettävien luontoisetuuksien kustannuksista vastaa 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritetty laitos jossakin hänen eläkkeidensä osalta toimivaltaisista jäsenvaltioista siltä osin kuin mainitulla eläkkeensaajalla ja hänen perheenjäsenillään olisi oikeus tällaisiin etuuksiin, jos he asuisivat kyseisessä jäsenvaltiossa.

Jos henkilö, joka saa eläkettä tai eläkkeitä yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, asuu sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka lainsäädännön mukaan oikeus saada luontoisetuuksia ei edellytä vakuutusta tai toimimista palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, ja jos asianomainen ei saa eläkettä kyseiseltä jäsenvaltiolta, asianomaiselle ja tämän perheenjäsenille myönnettävien luontoisetuuksien kustannuksista vastaa 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritetty laitos jossakin hänen eläkkeidensä osalta toimivaltaisista jäsenvaltioista siltä osin kuin mainitulla eläkkeensaajalla ja hänen perheenjäsenillään olisi oikeus etuuksiin, jos he asuisivat kyseisessä jäsenvaltiossa.

Perustelu

Sana ”tällaisiin” voitaisiin tulkita siten, että jäsenvaltio kieltäytyy korvaamasta pitkäaikaishoitoon liittyviä luontoisetuuksia, koska kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tällaisiin pitkäaikaishoitoon liittyviin luontoisetuuksiin ei ole oikeutta. Vaikuttaa siltä, ettei tällä artiklalla pyritä tähän.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 g alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

27 artikla – otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 g.  Korvataan 27 artiklan otsikko seuraavasti:

Eläkkeensaajan tai hänen perheenjäsentensä oleskelu muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan oleskelu toimivaltaisessa jäsenvaltiossa lupa välttämättömään hoitoon asuinjäsenvaltion ulkopuolella

Eläkkeensaajan tai hänen perheenjäsentensä oleskelu muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan oleskelu toimivaltaisessa jäsenvaltiossa lupa välttämättömään hoitoon tai pitkäaikaishoitoon asuinjäsenvaltion ulkopuolella

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 h alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

27 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 h.   Korvataan 27 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3.  Edellä 20 artiklaa sovelletaan mutatis mutandis eläkkeensaajaan ja/tai hänen perheenjäseniinsä, jotka oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan saadakseen siellä tilansa edellyttämää hoitoa.

3.  Edellä 20 artiklaa sovelletaan mutatis mutandis eläkkeensaajaan ja/tai hänen perheenjäseniinsä, jotka oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan saadakseen siellä tilansa edellyttämää hoitoa tai pitkäaikaishoitoa.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 i alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 i.  Korvataan 28 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Iän tai työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeelle jääneellä rajatyöntekijällä on sairastuessaan oikeus edelleen saada luontoisetuuksia siinä jäsenvaltiossa, jossa hän on viimeksi toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, jos kyseessä on mainitussa jäsenvaltiossa aloitetun hoidon jatkaminen. ”Hoidon jatkamisella” tarkoitetaan sairauden tutkimisen, diagnosoimisen ja hoidon jatkamista koko sen keston ajan.

Iän tai työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeelle jääneellä rajatyöntekijällä on sairastuessaan tai pitkäaikaishoitoa tarvitessaan oikeus edelleen saada luontoisetuuksia siinä jäsenvaltiossa, jossa hän on viimeksi toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, jos kyseessä on mainitussa jäsenvaltiossa aloitetun hoidon tai pitkäaikaishoidon jatkaminen.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 j alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

28 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 j.  Korvataan 28 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Eläkkeensaajalla, joka on vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen tosiasiallista alkamisajankohtaa edeltävinä viitenä vuotena toiminut vähintään kaksi vuotta palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana rajatyöntekijänä, on oikeus saada luontoisetuuksia siinä jäsenvaltiossa, jossa hän toimi rajatyöntekijänä, jos sekä tämä jäsenvaltio että se jäsenvaltio, jossa eläkkeensaajalle hänen asuinjäsenvaltiossaan myönnettyjen luontoisetuuksien kustannuksista vastuussa oleva toimivaltainen laitos sijaitsee, ovat valinneet tämän vaihtoehdon ja ovat molemmat liitteen V luettelossa.”

2.  Eläkkeensaajalla, joka on vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen tosiasiallista alkamisajankohtaa edeltävinä kymmenenä vuotena toiminut vähintään kaksi vuotta palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana rajatyöntekijänä, on oikeus saada luontoisetuuksia siinä jäsenvaltiossa, jossa hän toimi rajatyöntekijänä, jos sekä tämä jäsenvaltio että se jäsenvaltio, jossa eläkkeensaajalle hänen asuinjäsenvaltiossaan myönnettyjen luontoisetuuksien kustannuksista vastuussa oleva toimivaltainen laitos sijaitsee, ovat valinneet tämän vaihtoehdon ja ovat molemmat liitteen V luettelossa.”

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 k alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

28 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 k.  Korvataan 28 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3.  Edellä 2 kohtaa sovelletaan mutatis mutandis entisen rajatyöntekijän perheenjäseniin tai hänen jälkeensä eläviin, jos heillä oli oikeus luontoisetuuksiin 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ajanjaksojen aikana, vaikka rajatyöntekijä olisi kuollut ennen eläkkeelle jäämistään, edellyttäen että hän oli toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana rajatyöntekijänä vähintään kaksi vuotta kuolemaansa edeltävien viiden vuoden aikana.”

3.  Edellä 2 kohtaa sovelletaan mutatis mutandis entisen rajatyöntekijän perheenjäseniin tai hänen jälkeensä eläviin, jos heillä oli oikeus luontoisetuuksiin 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ajanjaksojen aikana, vaikka rajatyöntekijä olisi kuollut ennen eläkkeelle jäämistään, edellyttäen että hän oli toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana rajatyöntekijänä vähintään kaksi vuotta kuolemaansa edeltävien kymmenen vuoden aikana.”

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 l alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

30 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 l.  Korvataan 30 artikla seuraavasti:

30 artikla

30 artikla

Eläkkeensaajien maksut

Eläkkeensaajien maksut

1.  Se jäsenvaltion laitos, jonka on soveltamansa lainsäädännön mukaan pidätettävä maksuja sairausetuuksien sekä äitiys- ja vastaavien isyysetuuksien kattamiseksi, voi vaatia ja periä nämä soveltamansa lainsäädännön mukaisesti laskemansa maksut vain, mikäli 23–26 artiklan nojalla suoritettavien etuuksien kustannuksista vastaa mainitun jäsenvaltion laitos.

1.  Se jäsenvaltion laitos, jonka on soveltamansa lainsäädännön mukaan pidätettävä maksuja sairausetuuksien, pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien sekä äitiys- ja vastaavien isyysetuuksien kattamiseksi, voi vaatia ja periä nämä soveltamansa lainsäädännön mukaisesti laskemansa maksut vain, mikäli 23–26 artiklan nojalla suoritettavien etuuksien kustannuksista vastaa mainitun jäsenvaltion laitos.

2.  Kun 25 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa sairausetuuksien sekä äitiys- ja vastaavien isyysetuuksien saaminen edellyttää eläkkeensaajan asuinjäsenvaltion lainsäädännön perusteella sosiaalivakuutusmaksujen tai vastaavien maksujen maksamista, kyseisiä maksuja ei voida periä asumisen perusteella.

2.  Kun 25 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa sairausetuuksien, pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien sekä äitiys- ja vastaavien isyysetuuksien saaminen edellyttää eläkkeensaajan asuinjäsenvaltion lainsäädännön perusteella sosiaalivakuutusmaksujen tai vastaavien maksujen maksamista, kyseisiä maksuja ei voida periä asumisen perusteella.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

32 artikla – 3 kohta – a alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  vakuutetun henkilön palkkatyön tai itsenäisen ammatinharjoittamisen perusteella saavutetut oikeudet;

i)  vakuutetun henkilön palkkatyön tai itsenäisen ammatinharjoittamisen perusteella saavutetut oikeudet, mukaan lukien 11 artiklan 2 kohdan tai 3 kohdan c alakohdan soveltamisen osalta olemassa olevat oikeudet;

Perustelu

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

33 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a.  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”33 a artikla

 

Pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet

 

”1.  Hallintotoimikunta laatii työmarkkinaosapuolia, edunsaajia edustavia elimiä ja asianomaisia toimialajärjestöjä kuultuaan yksityiskohtaisen luettelon pitkäaikaishoitoon liittyvistä etuuksista ja täsmentää, mitkä ovat luontoisetuuksia ja mitkä rahaetuuksia ja myönnetäänkö etuus hoidon tarpeessa olevalle henkilölle vai tällaista hoitoa antavalle henkilölle.

 

2.  Jos tämän luvun soveltamisalaan kuuluvilla pitkäaikaishoitoon liittyvillä etuuksilla on sellaisten etuuksien erityispiirteitä, joita koordinoidaan III osastoon sisältyvän muun luvun mukaisesti, jäsenvaltiot voivat, poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, koordinoida tällaisia etuuksia kyseisessä luvussa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti täsmentämällä, mitä lukua sovelletaan, jos

 

a)   tällaisen koordinoinnin tulos on edunsaajille vähintään yhtä suotuisa kuin jos etuutta olisi koordinoitu tämän luvun mukaisena pitkäaikaishoitoon liittyvänä etuutena; ja

 

b)  pitkäaikaishoitoon liittyvä etuus luetellaan liitteessä XII.”

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

34 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

16.  Poistetaan 34 artikla.

Poistetaan.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

34 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

16 a.  Korvataan 34 artikla seuraavasti:

34 artikla

34 artikla

Pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien päällekkäisyys

Pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien päällekkäisyys

1.  Jos henkilöllä, joka saa sellaisia pitkäaikaishoitoon liittyviä rahaetuuksia, joita on käsiteltävä sairausetuuksina ja jotka tästä syystä suorittaa 21 tai 29 artiklan nojalla rahaetuuksien osalta toimivaltainen jäsenvaltio, on samalla tämän luvun perusteella samaa tarkoitusta varten oikeus hakea luontoisetuuksia myös jossakin toisessa jäsenvaltiossa olevan asuin- tai oleskelupaikkansa laitokselta ja jos ensin mainitunkin jäsenvaltion laitoksen on 35 artiklan nojalla korvattava näiden etuuksien kustannukset, on sovellettava 10 artiklassa päällekkäisten etuuksien estämisestä annettua yleistä säännöstä, soveltaen ainoastaan seuraavaa rajoitusta: jos kyseinen henkilö vaatii ja saa luontoisetuutta, rahaetuuden määrää pienennetään sitä luontoisetuutta vastaavalla määrällä, jota haetaan tai voitaisiin hakea siltä ensimmäisen jäsenvaltion laitokselta, joka on velvollinen korvaamaan kustannukset.

1.  Jos henkilöllä, joka saa sellaisia pitkäaikaishoitoon liittyviä rahaetuuksia, jotka suoritetaan 21 tai 29 artiklan nojalla, on samalla tämän luvun perusteella samaa tarkoitusta varten oikeus hakea luontoisetuuksia myös jossakin toisessa jäsenvaltiossa olevan asuin- tai oleskelupaikkansa laitokselta ja jos ensin mainitunkin jäsenvaltion laitoksen on 35 artiklan nojalla korvattava näiden etuuksien kustannukset, on sovellettava 10 artiklassa päällekkäisten etuuksien estämisestä annettua yleistä säännöstä, soveltaen ainoastaan seuraavaa rajoitusta: jos kyseinen henkilö vaatii ja saa luontoisetuutta, rahaetuuden määrää pienennetään sitä luontoisetuutta vastaavalla määrällä, jota haetaan tai voitaisiin hakea siltä ensimmäisen jäsenvaltion laitokselta, joka on velvollinen korvaamaan kustannukset.

2.  Hallintotoimikunta laatii luettelon raha- ja luontoisetuuksista, joita 1 kohta koskee.

2.  Hallintotoimikunta laatii luettelon raha- ja luontoisetuuksista, joita 1 kohta koskee.

3.  Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio taikka niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia muista toimenpiteistä tai lisätoimenpiteistä, joiden on oltava vähintään yhtä suotuisia kyseisen henkilön kannalta kuin 1 kohdassa esitettyjen periaatteiden.

3.  Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio taikka niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia muista toimenpiteistä tai lisätoimenpiteistä, joiden on oltava vähintään yhtä suotuisia kyseisen henkilön kannalta kuin 1 kohdassa esitettyjen periaatteiden.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 a luku

 

Komission teksti

Tarkistus

17.  Lisätään 35 artiklan jälkeen luku seuraavasti:

Poistetaan.

”1 a LUKU

 

Pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet

 

35 a artikla

 

Yleiset säännökset

 

1.  Edellä 17–32 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin pitkäaikaishoitoon liittyviin etuuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän luvun erityissäännösten soveltamista.

 

2.  Hallintotoimikunta laatii yksityiskohtaisen luettelon pitkäaikaishoitoon liittyvistä etuuksista, jotka täyttävät tämän asetuksen 1 artiklan vb alakohtaan sisältyvät perusteet, ja täsmentää, mitkä ovat luontoisetuuksia ja mitkä rahaetuuksia.

 

3.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat myöntää pitkäaikaishoitoon liittyviä rahaetuuksia III osaston muiden lukujen mukaisesti, jos etuus ja siihen sovellettavat erityiset edellytykset luetellaan liitteessä XII ja jos tällaisen yhteensovittamisen tulos on edunsaajalle vähintään yhtä suotuisa kuin jos etuuden yhteensovittaminen tapahtuisi tämän luvun mukaisesti.

 

35 b artikla

 

Pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien päällekkäisyys

 

1.  Jos pitkäaikaishoitoon liittyviä rahaetuuksia toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla saava henkilö saa samaan aikaan tämän luvun nojalla pitkäaikaishoitoon liittyviä luontoisetuuksia toisessa jäsenvaltiossa olevan asuin- tai oleskelupaikkansa laitokselta ja jos myös ensin mainitun jäsenvaltion laitoksen on 35 c artiklan nojalla korvattava näiden luontoisetuuksien kustannukset, on sovellettava 10 artiklassa päällekkäisten etuuksien estämisestä annettua yleistä säännöstä, soveltaen ainoastaan seuraavaa rajoitusta: rahaetuuden määrästä on vähennettävä luontoisetuuden korvattava määrä, jota voidaan hakea 35 c artiklan nojalla ensimmäisen jäsenvaltion laitokselta.

 

2.  Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio taikka niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia muista toimenpiteistä tai lisätoimenpiteistä, joiden on oltava vähintään yhtä suotuisia kyseisen henkilön kannalta kuin 1 kohdassa esitettyjen periaatteiden.

 

35 c artikla

 

Korvaukset laitosten kesken

 

1.  Edellä 35 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin pitkäaikaishoitoon liittyviin etuuksiin.

 

2.  Jos sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa tämän luvun mukainen toimivaltainen laitos sijaitsee, ei säädetä pitkäaikaishoitoon liittyvistä luontoisetuuksista, laitosta, joka on tai olisi kyseisessä jäsenvaltiossa toimivaltainen luvun 1 nojalla toisessa jäsenvaltiossa luontoisetuutena myönnettyjen sairausetuuksien korvaamista varten, on pidettävä toimivaltaisena myös luvun 1 a nojalla.”.

 

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

61 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”61 artikla

”61 artikla

Vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kausien yhteenlaskemista koskevat erityissäännöt

Vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kausien yhteenlaskemista koskevat erityissäännöt

1.  Lukuun ottamatta 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, 6 artiklan soveltamiseksi edellytetään, että asianomainen henkilö on viimeksi täyttänyt vähintään kolmen kuukauden vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kauden sen lainsäädännön mukaisesti, jonka nojalla etuuksia haetaan.

1.  Jollei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, sen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen, jonka lainsäädännön mukaan etuuksia koskevan oikeuden saavuttamiseksi, säilyttämiseksi, takaisinsaamiseksi tai keston määrittämiseksi edellytetään joko vakuutuskausien tai työskentely- taikka itsenäisen ammatinharjoittamisen kausien täyttymistä, on otettava tarpeellisessa määrin huomioon vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kaudet, jotka ovat täyttyneet toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, ikään kuin nämä kaudet olisivat täyttyneet sen soveltaman lainsäädännön nojalla. Tämän yhteenlaskemisen osalta toimivaltainen jäsenvaltio laskee yhteen ainoastaan kaudet, jotka otetaan huomioon sen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa ne ovat täyttyneet työttömyysetuuksia koskevan oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi.

2.  Jos työtön henkilö ei täytä kausien yhteenlaskemisen edellytyksiä 1 kohdan mukaisesti, koska viimeksi täyttyneiden vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kausien kokonaiskesto kyseisessä jäsenvaltiossa on alle kolme kuukautta, henkilöllä on oikeus työttömyysetuuksiin sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa hän oli aiemmin täyttänyt tällaiset kaudet 64 a artiklassa säädettyjen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti.”.

2.  Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi edellytetään, että asianomainen henkilö on sen lainsäädännön mukaisesti, jonka nojalla etuuksia haetaan, täyttänyt

 

a)  vakuutuskausia, joiden kesto on vähintään yksi vakuutuspäivä, jos kyseinen lainsäädäntö edellyttää vakuutuskausia, tai

 

b)  työskentelykausia, jos kyseinen lainsäädäntö edellyttää työskentelykausia, tai tai

 

c)  vähintään yhden päivän kestoisia itsenäisen ammatinharjoittamisen kausia, jos kyseinen lainsäädäntö edellyttää itsenäisen ammatinharjoittamisen kausia.”.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

62 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a.  Korvataan 62 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen, jonka lainsäädännön mukaan etuudet on laskettava aiempien palkka- tai ammattitulojen perusteella, on otettava huomioon yksinomaan ne palkka- tai ammattitulot, jotka asianomainen henkilö on saanut viimeisimmästä toiminnastaan palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana tämän lainsäädännön alaisena.

1.  Sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen, jonka lainsäädännön mukaan etuudet on laskettava aiempien palkka- tai ammattitulojen perusteella, on otettava huomioon ne palkka- tai ammattitulot, jotka asianomainen henkilö on saanut viimeisimmästä toiminnastaan tai toiminnoistaan palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana tämän lainsäädännön alaisena.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

64 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  Korvataan 1 kohdan c alakohdassa ilmaisu ”kolmen” ilmaisulla ”kuuden” ja ilmaisut ”kolmen kuukauden ajan enintään kuudeksi kuukaudeksi” ilmaisulla ”kuuden kuukauden ajan enintään sen kauden loppuun, jona henkilöllä on oikeus etuuksiin”;

”c)  oikeus etuuksiin jatkuu kuuden kuukauden ajan siitä päivästä, jona asianomainen lakkasi olemasta lähtöjäsenvaltionsa työvoimaviranomaisten käytettävissä, edellyttäen että etuuksien myöntämisen kokonaisaika ei ylitä sitä kokonaisaikaa, jona hänellä on oikeus etuuksiin tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaan; toimivaltaiset viranomaiset tai laitokset voivat jatkaa kuuden kuukauden aikaa siihen asti, kun henkilön oikeus etuuksiin päättyy;”;

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

64 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”kolme” ilmaisulla ”kuusi” ja ilmaisu ”enintään kuudeksi kuukaudeksi” ilmaisulla ”sen kauden loppuun, jona henkilöllä on oikeus etuuksiin”.

b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

 

”3.  Ellei toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännössä ole asiasta edullisempia säännöksiä, sen kauden kokonaiskesto, jonka osalta oikeus etuuksiin 1 kohdan nojalla säilyy, on kahden työskentelykauden välisenä aikana enintään kuusi kuukautta; Toimivaltaiset viranomaiset tai laitokset voivat jatkaa tätä aikaa siihen asti, kun oikeus etuuksiin päättyy.”.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

64 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

21.  Lisätään 64 artiklan jälkeen 64 a artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”64 a artikla

 

Sellaisia työttömiä koskevat erityissäännöt, jotka muuttavat toiseen jäsenvaltioon täyttämättä 61 artiklan 1 kohdan ja 64 artiklan edellytyksiä

 

Edellä 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa jäsenvaltiosta, jonka lainsäädäntöä työttömään sovellettiin aiemmin, tulee toimivaltainen ja sen on tarjottava työttömyysetuudet. Etuudet on tarjottava toimivaltaisen laitoksen kustannuksella 64 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn kauden ajan, jos työtön ilmoittautuu käytettäväksi viimeisimmän vakuutusjäsenvaltion työvoimapalveluun ja noudattaa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettuja ehtoja. Edellä 64 artiklan 2–4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.”

 

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

65 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

65 artikla

65 artikla

Työttömät, jotka asuivat muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa

Työttömät, jotka asuivat muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa

1.  Työttömänä olevan henkilön, joka viimeisimmän palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimintansa aikana asui muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, on ilmoittauduttava aiemman työnantajansa tai toimivaltaisen jäsenvaltion työvoimapalvelun käytettäväksi. Tällainen henkilö saa etuuksia toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin hän asuisi kyseisessä jäsenvaltiossa. Nämä etuudet myöntää toimivaltaisen jäsenvaltion laitos.

1.  Työttömänä olevan henkilön, joka viimeisimmän palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimintansa aikana asui muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, on ilmoittauduttava aiemman työnantajansa tai toimivaltaisen jäsenvaltion työvoimapalvelun käytettäväksi. Tällainen henkilö saa etuuksia toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin hän asuisi kyseisessä jäsenvaltiossa. Nämä etuudet myöntää toimivaltaisen jäsenvaltion laitos. Tällainen henkilö voi myös ilmoittautua asuinmaansa työvoimapalvelun käytettäväksi. Henkilö voi myös ilmoittautua rajat ylittävään työvoimapalveluun, mikäli tällainen palvelu on olemassa maantieteellisellä alueella, jolla hän hakee työtä.

 

1 a.  Toimivaltaisen jäsenvaltion ja asuinjäsenvaltion viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja selvennettävä työnhakijoille heidän seurannastaan vastaavien julkisten työvoimapalvelujen toimivaltaa. Lisäksi niiden on varmistettava, että toimivaltaisen laitoksen ja työnhakijan välinen yhteydenpito tapahtuu viimeksi mainitun ymmärtämällä kielellä ottamalla tarvittaessa mukaan kyseisten palvelujen Eures-neuvojia.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kokonaan työttömänä olevan henkilön, joka viimeisimmän palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimintansa aikana asui muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa ja joka ei ole täyttänyt vähintään 12:ta työttömyysvakuutuskuukautta yksinomaisesti toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, on ilmoittauduttava asuinjäsenvaltionsa työvoimapalvelun käytettäväksi. Tällainen henkilö saa etuuksia asuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin hän olisi täyttänyt kaikki vakuutuskaudet kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. Kyseiset etuudet myöntää asuinjäsenvaltion laitos. Tässä kohdassa tarkoitettu kokonaan työtön henkilö, jolla olisi oikeus työttömyysetuuteen toimivaltaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ainoastaan, jos hän asuisi siellä, voi vaihtoehtoisesti ilmoittautua kyseisen jäsenvaltion työvoimapalvelun käytettäväksi ja saada etuuksia kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ikään kuin hän asuisi siellä.

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ilmoittautuu asunjäsenvaltionsa työvoimapalvelun käytettäväksi kyseisen kohdan toisen alakohdan mukaisesti, hän saa etuuksia asuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin hän olisi täyttänyt kaikki vakuutuskaudet kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. Kyseiset etuudet myöntää asuinjäsenvaltion laitos.

3.  Jos 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu kokonaan työtön henkilö ei halua ilmoittautua toimivaltaisen jäsenvaltion työvoimapalvelun käytettäväksi tai olla edelleen sen käytettävissä rekisteröidyttyään sinne ja haluaa hakea työtä asuinjäsenvaltiossa tai viimeisimmässä työskentelyjäsenvaltiossa, 64 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin, lukuun ottamatta sen 1 kohdan a alakohtaa. Toimivaltainen laitos voi jatkaa 64 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua aikaa siihen asti, kun oikeus etuuksiin päättyy.

3.  Jos 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu kokonaan työtön henkilö ei halua olla edelleen toimivaltaisen jäsenvaltion työvoimapalvelun käytettävissä rekisteröidyttyään sinne ja haluaa hakea työtä asuinjäsenvaltiossa tai viimeisimmässä työskentelyjäsenvaltiossa, 64 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin, lukuun ottamatta sen 1 kohdan a alakohtaa, toimivaltainen laitos voi jatkaa 64 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua aikaa siihen asti, kun oikeus etuuksiin päättyy.

4.  Sen lisäksi, että tässä artiklassa tarkoitettu kokonaan työtön henkilö voi ilmoittautua käytettäväksi toimivaltaisen jäsenvaltion työvoimapalveluun, hän voi ilmoittautua käytettäväksi myös toisen jäsenvaltion työvoimapalveluun.

 

5.  Tämän artiklan 2–4 kohtaa ei sovelleta henkilöön, joka on osittain tai ajoittain työttömänä.”

 

 

5 a.  Asuinpaikan laitos maksaa 2 kohdan nojalla myöntämänsä etuudet edelleen omalla kustannuksellaan. Jollei 7 kohdasta muuta johdu, sen jäsenvaltion toimivaltainen laitos, jonka lainsäädäntöä henkilöön viimeksi sovellettiin, korvaa kuitenkin asuinpaikan laitoksen kolmen ensimmäisen kuukauden aikana antamat etuudet tälle laitokselle täysimääräisesti. Korvaamista koskevista järjestelyistä säädetään täytäntöönpanoasetuksessa.

 

5 b.  Edellä 6 kohdassa tarkoitettua korvausaikaa pidennetään kahdeksaksi kuukaudeksi, kun asianomainen henkilö on edeltävien 24 kuukauden aikana täyttänyt vähintään 12 kuukauden pituisia työskentelykausia joko palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana siinä jäsenvaltiossa, jonka lainsäädäntöä häneen viimeksi sovellettiin, jos nämä kaudet antaisivat oikeuden saada työttömyysetuuksia.

 

5 c.  Edellä 6 ja 7 kohdan soveltamiseksi kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia muista korvaustavoista tai luopua korvauksista jäsenvaltioiden laitosten välillä.

Perustelu

Käyttöön otettava 12 kuukauden aika ennen kuin rajatyöntekijä voi hakea etuuksia jäsenvaltiossa, jossa toimintaa on viimeksi harjoitettu, lisää todennäköisesti hallinnollisia vaikeuksia. Sen sijaan rajatyöntekijälle annettava mahdollisuus valita, saako hän etuuksia jäsenvaltiolta, jossa toimintaa on viimeksi harjoitettu, vai asuinjäsenvaltiolta, vähentää hallinnollisia vaikeuksia ja antaa asianomaiselle henkilölle mahdollisuuden hakea työtä jäsenvaltiossa, jossa hänellä on parhaat mahdollisuudet löytää työpaikka. Jos tämä tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset olisi tehtävä kaikkialle tekstiin.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

68 b artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahamääräisiä perhe-etuuksia, joilla on tarkoitus korvata tuloja lastenhoitokausilta ja jotka luetellaan liitteessä XIII olevassa I osassa, myönnetään yksinomaisesti henkilölle, johon sovelletaan toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädäntöä, eikä hänen perheenjäsenillään ole mitään johdettuja oikeuksia näihin etuuksiin. Tämän asetuksen 68 a artiklaa ei sovelleta tällaisiin etuuksiin, eikä toimivaltaisen laitoksen tarvitse ottaa huomioon lapsen tai lasten toisen vanhemman, vanhemmaksi katsotun henkilön tai holhoojana toimivan laitoksen täytäntöönpanoasetuksen 60 artiklan 1 kohdan nojalla toimittamaa hakemusta.

1.  Rahamääräisiä perhe-etuuksia, joilla on tarkoitus korvata tai myöntää lisää tuloja lastenhoitokausilta ja jotka luetellaan liitteessä XIII olevassa I osassa, myönnetään yksinomaisesti henkilölle, johon sovelletaan toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädäntöä, eikä hänen perheenjäsenillään ole mitään johdettuja oikeuksia näihin etuuksiin. Tämän asetuksen 68 a artiklaa sovelletaan näihin etuuksiin tilanteissa, joissa lastenhoitokausia korvaamaan tarkoitettujen perhe-etuuksiin oikeutettu henkilö ei täytä elatusvelvollisuuksiaan.

Perustelu

Siinä tapauksessa, että etuuksin oikeutettu henkilö asuu eri jäsenvaltiossa kuin lapsensa ja ei täytä elatusvelvollisuuksiaan, toimivaltaiset viranomaiset eivät voisi enää komission ehdotuksen mukaan antaa etuutta suoraan lapsille tai toiselle vanhemmalle. Tällaista tilannetta olisi vältettävä.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

71 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

23 a.  Korvataan 71 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Euroopan yhteisöjen komission yhteyteen perustetaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta, jäljempänä ”hallintotoimikunta”, jossa on hallituksen edustaja kustakin jäsenvaltiosta tarvittaessa asiantuntijain avustamana. Euroopan komission edustaja osallistuu hallintotoimikunnan kokouksiin neuvoa-antavassa ominaisuudessa.

1.   Euroopan yhteisöjen komission yhteyteen perustetaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta, jäljempänä ”hallintotoimikunta”, jossa on hallituksen edustaja kustakin jäsenvaltiosta tarvittaessa asiantuntijain avustamana. Euroopan komission edustaja, Euroopan parlamentin edustaja ja tarvittaessa työmarkkinaosapuolien ja edunsaajien, myös vammaisjärjestöjen, edustajat osallistuvat hallintotoimikunnan kokouksiin neuvoa-antavassa ominaisuudessa.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

75 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että niiden laitokset ovat tietoisia kaikista säännöksistä ja muista toimista, myös hallintotoimikunnan päätöksistä, ja että ne soveltavat niitä tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalalla ja niissä säädetyin edellytyksin.

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä ja/tai käytäntöjensä mukaisesti, että niiden laitoksille tiedotetaan kaikista säännöksistä ja muista toimista, myös hallintotoimikunnan päätöksistä, ja että ne soveltavat niitä tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalalla ja niissä säädetyin edellytyksin.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

75 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jotta voidaan varmistaa sovellettavan lainsäädännön moitteeton määrittäminen, toimivaltaisten viranomaisten on edistettävä jäsenvaltioiden laitosten ja työsuojeluviranomaisten välistä yhteistyötä.”.

2.  Jotta voidaan varmistaa sovellettavan lainsäädännön moitteeton määrittäminen, toimivaltaisten viranomaisten on edistettävä asianomaisten jäsenvaltioiden laitosten välistä yhteistyötä, kuten työsuojeluviranomaisten ja veroviranomaisten toimintaa.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

76 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään noudatettavat menettelyt, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen 12 ja 13 artiklan yhdenmukainen soveltaminen. Näissä säädöksissä vahvistetaan vakiomenettely, mukaan luettuna määräajat, jotka koskevat

1.  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen 12 ja 13 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 14, 15 ja 16 artiklan yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään noudatettava menettely. Näissä säädöksissä vahvistetaan vakiomenettely, mukaan luettuna määräajat, jotka koskevat

–  esitettävän asiakirjan, jossa todistetaan haltijaan sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö, myöntämistä, muotoa ja sisältöä,

–  esitettävän asiakirjan, jossa todistetaan haltijaan sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö ja ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan yksilöllinen eurooppalainen sosiaaliturvanumero, myöntämistä, väärennössuojattua sähköistä muotoa ja sisältöä siihen liittyvine pakollisine mainintoineen,

  niiden tilanteiden määrittämistä, joissa asiakirja on myönnettävä,

 

–  todennettavia tekijöitä ennen asiakirjan myöntämistä,

–  todennettavia tekijöitä ennen asiakirjan myöntämistä, oikaisemista tai peruuttamista,

  asiakirjan peruuttamista, kun työskentelyjäsenvaltion toimivaltainen laitos kiistää sen paikkansapitävyyden tai pätevyyden.

 

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 25 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

79 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

25 a.  Korvataan 79 artikla seuraavasti:

79 artikla

79 artikla

Sosiaaliturva-alan toimien rahoitus

Sosiaaliturva-alan toimien rahoitus

Tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen osalta Euroopan komissio voi rahoittaa kokonaan tai osittain:

Tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen osalta Euroopan komissio voi rahoittaa kokonaan tai osittain:

a)   toimia, joiden tarkoituksena on kehittää jäsenvaltioiden sosiaaliturvaviranomaisten ja -laitosten välistä tiedonvaihtoa, etenkin sähköistä tiedonvaihtoa;

a)  toimia, joiden tarkoituksena on kehittää jäsenvaltioiden sosiaaliturvaviranomaisten ja -laitosten välistä tiedonvaihtoa, etenkin sähköistä tiedonvaihtoa, kuten sähköistä sosiaaliturvanumeroa koskevaa verkottumisjärjestelmää;

b)   kaikkia muita toimia, joiden tarkoituksena on soveltuvimpia keinoja käyttäen antaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville henkilöille ja heidän edustajilleen tietoa tästä asetuksesta johtuvista oikeuksista ja velvollisuuksista.

b)  kaikkia muita toimia, joiden tarkoituksena on soveltuvimpia keinoja käyttäen antaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville henkilöille ja heidän edustajilleen tietoa tästä asetuksesta johtuvista oikeuksista ja velvollisuuksista, kuten eurooppalaista sosiaaliturvanumeroa.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

-88 artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a.  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”-88 artikla

 

Sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön todistamiseen käytettävien asiakirjojen myöntäminen ja peruuttaminen

 

Komissio antaa viimeistään [...] delegoituja säädöksiä 88 a artiklan mukaisesti tämän asetuksen 12 ja 13 artiklan sekä täytäntöönpanoasetuksen 14, 15 ja 16 artiklan täydentämistä varten laatimalla vakiomenettelyn seuraavien seikkojen osalta:

 

a)  sellaisten tilanteiden määrittäminen, joissa on annettava, oikaistava tai peruutettava haltijaan sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön todistamiseen käytettävät asiakirjat 76 a artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti; ja

 

b)  tällaisen asiakirjan peruuttamista, kun työskentelyjäsenvaltion toimivaltainen laitos kiistää perustelluista syistä sen paikkansapitävyyden tai pätevyyden.”

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

88 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

88 a artikla

88 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään 88 artiklassa tarkoitettu valta Euroopan komissiolle määräämättömäksi ajaksi [the date of entry into force of the Regulation (EU) xxxx].

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … viiden vuoden ajaksi -88 artiklan 88 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä [the date of entry into force of Regulation (EU) xxxx - COD 2016/397]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 88 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa -88 ja 88 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun Euroopan komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Heti kun Euroopan komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä 88 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet Euroopan komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”.

6.  Edellä -88 ja 88 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet Euroopan komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Liite XII – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

PITKÄAIKAISHOITOON LIITTYVÄT RAHAETUUDET, JOTKA TARJOTAAN 1 LUVUN 35A ARTIKLAN 1 KOHDASTA POIKETEN

PITKÄAIKAISHOITOON LIITTYVÄT RAHAETUUDET, JOTKA TARJOTAAN 1 LUVUN 33 A ARTIKLAN 1 KOHDASTA POIKETEN

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

Johdanto-osan 13 kappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1.  Korvataan johdanto-osan 13 kappale seuraavasti:

(13)   Tämä asetus sisältää toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla edistetään työntekijöiden ja työttömien liikkuvuutta. Kokonaan työttömiksi joutuneet rajatyöntekijät voivat ilmoittautua olevansa työvoimaviranomaisten käytettävissä sekä asuinmaassaan että jäsenvaltiossa, jossa he viimeksi olivat työllistettyinä. Heillä olisi kuitenkin oltava oikeus ainoastaan asuinjäsenvaltionsa etuuksiin.

”(13) Tämä asetus sisältää toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla edistetään työntekijöiden ja työttömien liikkuvuutta. Kokonaan työttömiksi joutuneet rajatyöntekijät voivat ilmoittautua olevansa työvoimaviranomaisten käytettävissä sekä asuinmaassaan että jäsenvaltiossa, jossa he viimeksi olivat työllistettyinä.”

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

Johdanto-osan 26 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Asianomaisten henkilöiden oikeuksien suojaamiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tietopyynnöt ja vastaukset ovat tarpeellisia ja oikeasuhteisia asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon kannalta Euroopan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietojenvaihdon tuloksena oikeutta etuuksiin ei pitäisi poistaa automaattisesti, ja tietojenvaihdon perusteella tehtävissä päätöksissä olisi kunnioitettava asianomaisen yksilön perusoikeuksia ja -vapauksia niin, että päätökset perustuvat riittävään näyttöön ja ovat tasapuolisen muutoksenhakumenettelyn kohteena.”.

(26)  Asianomaisten henkilöiden oikeuksien suojaamiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tietopyynnöt ja vastaukset ovat tarpeellisia ja oikeasuhteisia asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon kannalta Euroopan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiaankuuluvaa unionin tietosuojasäännöstöä ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/6791a on sovellettava tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Tietojenvaihdon tuloksena oikeutta etuuksiin ei pitäisi poistaa automaattisesti, ja tietojenvaihdon perusteella tehtävissä päätöksissä olisi kunnioitettava asianomaisen yksilön perusoikeuksia ja ‑vapauksia niin, että päätökset perustuvat riittävään näyttöön ja ovat tasapuolisen muutoksenhakumenettelyn kohteena.”.

 

_________________

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Perustelu

Vastaa Euroopan tietosuojavaltuutetun esittämiä huomautuksia ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

1 artikla – 2 kohta – e a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”e a) ’petoksella’ tahallista tekoa tai laiminlyöntiä, jonka tarkoituksena on saada sosiaaliturvaetuus tai välttää sosiaaliturvamaksujen maksaminen jäsenvaltion lainsäädännön vastaisesti;”.

”e a)  ’petoksella’ tahallista tekoa tai laiminlyöntiä, jonka tarkoituksena on saada perus- ja täytäntöönpanoasetuksen mukainen sosiaaliturvaetuus tai välttää sosiaaliturvamaksujen maksaminen jäsenvaltion lainsäädännön vastaisesti;”

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

2 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos perus- ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön oikeudet tai velvollisuudet on vahvistettu tai määritetty, toimivaltainen laitos voi pyytää asuin- tai oleskelujäsenvaltion laitosta toimittamaan henkilötietoja kyseisestä henkilöstä. Pyynnön ja vastauksen on koskettava tietoja, joiden perusteella toimivaltainen jäsenvaltio pystyy yksilöimään mahdolliset epätarkkuudet tosiseikoissa, joihin henkilön perus- tai täytäntöönpanoasetuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet määrittävä asiakirja tai päätös perustuu. Pyyntö voidaan esittää myös tapauksissa, joissa ei ole epäilyksiä asiakirjaan sisältyvien tai päätöksen perustana olevien tietojen pätevyydestä tai paikkansapitävyydestä. Tietopyynnön ja vastauksen on oltava tarpeellisia ja oikeasuhteisia.

5.  Jos perus- ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön oikeudet tai velvollisuudet on vahvistettu tai määritetty, toimivaltainen laitos voi pyytää asuin- tai oleskelujäsenvaltion laitosta toimittamaan asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettuja henkilötietoja kyseisestä henkilöstä. Pyynnön ja vastauksen on rajoituttava tietoihin, joiden perusteella toimivaltainen jäsenvaltio pystyy yksilöimään mahdolliset epätarkkuudet tosiseikoissa, joihin henkilön perus- tai täytäntöönpanoasetuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet määrittävä asiakirja tai päätös perustuu. Pyyntö voidaan esittää myös tapauksissa, joissa ei ole epäilyksiä asiakirjaan sisältyvien tai päätöksen perustana olevien tietojen pätevyydestä tai paikkansapitävyydestä. Tietopyynnön ja vastauksen on oltava perusteltuja, tarpeellisia ja oikeasuhteisia.

Perustelu

Vastaa Euroopan tietosuojavaltuutetun esittämiä huomautuksia ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

2 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Hallintotoimikunta laatii yksityiskohtaisen luettelon tietopyynnöistä ja vastauksista, jotka voidaan esittää ja antaa 5 kohdan nojalla, ja Euroopan komissio huolehtii näiden luetteloiden julkistamisesta. Ainoastaan luetteloon sisältyvät tietopyynnöt ja vastaukset sallitaan.

6.  Hallintotoimikunta laatii yksityiskohtaisen luettelon tietopyynnöistä ja vastauksista, jotka voidaan esittää ja antaa 5 kohdan nojalla, ja määrittelee, mitkä toimijat voivat esittää tällaisia pyyntöjä, sekä vahvistaa sovellettavat menettelyt ja suojatoimet. Komissio huolehtii näiden luetteloiden julkistamisesta. Ainoastaan luetteloon sisältyvät tietopyynnöt ja vastaukset sallitaan.

Perustelu

Vastaa Euroopan tietosuojavaltuutetun esittämiä huomautuksia ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion laitoksen antamat asiakirjat, joissa osoitetaan henkilön tilanne perusasetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamista varten, ja todisteet, joiden perusteella nämä asiakirjat on annettu, on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden laitoksissa niin kauan kuin jäsenvaltio, jossa nämä asiakirjat tai todisteet on annettu, ei peruuta niitä tai julista niitä mitättömiksi. Tällaiset asiakirjat ovat päteviä vain, jos kaikki pakollisiksi merkityt kohdat on täytetty.

1.  Jäsenvaltion laitoksen antamat asiakirjat, joissa osoitetaan henkilön tilanne perusasetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamista varten, ja todisteet, joiden perusteella nämä asiakirjat on annettu, on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden laitoksissa edellyttäen, että jäsenvaltio, jossa nämä asiakirjat tai todisteet on annettu, ei peruuta niitä tai julista niitä mitättömiksi. Tällaiset asiakirjat ovat päteviä vain, jos kaikki pakollisiksi merkityt kohdat on täytetty.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos on syytä epäillä asiakirjan pätevyyttä tai sen perustana olevien tosiseikkojen paikkansapitävyyttä, asiakirjan vastaanottaneen jäsenvaltion laitoksen on pyydettävä asiakirjan antaneelta laitokselta tarvittavia tarkennuksia ja tarvittaessa kyseisen asiakirjan peruuttamista.

2.  Jos on syytä epäillä asiakirjan pätevyyttä tai sen perustana olevien tosiseikkojen paikkansapitävyyttä, asiakirjan vastaanottaneen jäsenvaltion laitoksen on pyydettävä asiakirjan antaneelta laitokselta tarvittavia tarkennuksia ja tarvittaessa kyseisen asiakirjan peruuttamista.

a)  Vastaanottaessaan tällaisen pyynnön asiakirjan antaneen laitoksen on tarkasteltava uudelleen asiakirjan antamisperusteita ja tarvittaessa peruutettava tai oikaistava asiakirja 25 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos havaitaan kiistattomasti, että asiakirjan hakija on tehnyt petoksen, asiakirjan antaneen laitoksen on peruutettava tai oikaistava asiakirja välittömästi ja taannehtivasti.

a)  Vastaanottaessaan tällaisen pyynnön asiakirjan antaneen laitoksen on tarkasteltava uudelleen asiakirjan antamisperusteita ja tarvittaessa peruutettava tai oikaistava asiakirja 25 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos havaitaan kiistattomasti, että asiakirjan hakija on tehnyt petoksen, asiakirjan antaneen laitoksen on peruutettava tai oikaistava asiakirja välittömästi ja taannehtivasti.

b)  Jos asiakirjan antanut laitos tarkasteltuaan uudelleen asiakirjan antamisperusteita ei havaitse virheitä, sen on toimitettava pyynnön esittäneelle laitokselle kaikki asiaa tukeva näyttö 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Kiireellisissä tapauksissa, joissa kiireellisyyden syyt on selvästi ilmoitettu pyynnössä, tämä on tehtävä kahden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, siitä huolimatta, että asiakirjan antanut laitos ei ehkä ole saanut päätökseen a alakohdassa tarkoitettua uudelleentarkasteluaan.

b)  Jos asiakirjan antanut laitos tarkasteltuaan uudelleen asiakirjan antamisperusteita ei havaitse virheitä, sen on toimitettava pyynnön esittäneelle laitokselle kaikki asiaa tukeva näyttö 25 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tapauksissa, jotka ovat kiireellisiä asiaankuuluvan henkilön oikeuksien suojelemiseksi, tämä on tehtävä kahden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, siitä huolimatta, että asiakirjan antanut laitos ei ehkä ole saanut päätökseen a alakohdassa tarkoitettua uudelleentarkasteluaan.

c)  Jos pyynnön esittäneellä laitoksella, joka on saanut asiaa tukevan näytön, on edelleen epäilyksiä asiakirjan pätevyydestä tai sen perusteena olevien tosiseikkojen paikkansapitävyydestä ja se katsoo, että tiedot, joiden pohjalta asiakirja annettiin, ovat virheellisiä, se voi toimittaa näyttöä tämän tueksi ja pyytää lisäselvennyksiä ja tarvittaessa pyytää asiakirjan antanutta laitosta peruuttamaan asiakirjan edellä esitetyn menettelyn ja määräaikojen mukaisesti.”.

c)  Jos pyynnön esittäneellä laitoksella, joka on saanut asiaa tukevan näytön, on edelleen epäilyksiä asiakirjan pätevyydestä tai sen perusteena olevien tosiseikkojen paikkansapitävyydestä ja se katsoo, että tiedot, joiden pohjalta asiakirja annettiin, ovat virheellisiä, se toimittaa näyttöä tämän tueksi ja pyytää lisäselvennyksiä ja tarvittaessa pyytää asiakirjan antanutta laitosta peruuttamaan asiakirjan edellä esitetyn menettelyn ja määräaikojen mukaisesti.”.

 

c a)  Jos asiakirjan antanut laitos ei vastaa b alakohdassa tarkoitetussa sovellettavassa määräajassa ja jos on epäilyksiä sellaisen esitettävän asiakirjan pätevyydestä, jolla todistetaan haltijaan sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö, tai sen perusteena olevien tosiseikkojen paikkansapitävyydestä, pyynnön esittäneen laitoksen on tiedotettava asiakirjan antaneelle laitokselle tilanteesta ja se voi pyytää takuutalletusta, joka on yhtä suuri kuin maksut, jotka jäsenvaltio, jossa toimintaa harjoitetaan, vastaanottaisi 73 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos sovellettaisiin viimeksi mainitun lainsäädäntöä. Tämä takuutalletus on siirrettävä takaisin ensimmäiselle jäsenvaltiolle, jos todetaan, että asianomaiseen henkilöön sovelletaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä. Jos todetaan, että asianomaiseen henkilöön sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa toimintaa harjoitetaan, kyseiseen jäsenvaltioon siirretty takuuraha on otettava huomioon maksettaessa 73 artiklan 3 kohdan mukaisia vakuutusmaksuja.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

5 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

7 a.  Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

4.  Jos kyseiset laitokset eivät pääse sopimukseen, asia voidaan viedä toimivaltaisten viranomaisten kautta hallintotoimikunnan käsittelyyn aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona asiakirjan vastaanottanut laitos on esittänyt pyynnön. Hallintotoimikunta pyrkii sovittelemaan näkökannat kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi.

4.  Jos kyseiset laitokset eivät pääse sopimukseen, asia voidaan viedä toimivaltaisten viranomaisten kautta hallintotoimikunnan käsittelyyn. Hallintotoimikunnan on soviteltava näkökannat kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ja laitosten on toteutettava hallintotoimikunnan päätöksen soveltamisen edellyttämät toimenpiteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianomaisten viranomaisten, laitosten tai henkilöiden oikeutta turvautua jäsenvaltioiden lainsäädännössä, tässä asetuksessa tai perustamissopimuksessa säädettyyn tai määrättyyn menettelyyn tai tuomioistuimeen.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Lisätään 5 artiklaan 4 a kohta seuraavasti:

 

”4 a.   Sen estämättä, mitä 1–4 kohdassa säädetään, jos pyynnön esittänyt laitos on hankkinut oikeudellisen tutkinnan aikana kerättyjä todisteita, jotka osoittavat, että esitettävä asiakirja, jolla todistetaan haltijaan sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö tai sen perusteena olevien tosiseikkojen paikkansapitävyys, on saatu petoksen tuloksena, sen on pyydettävä asiakirjan antanutta laitosta peruuttamaan tai oikaisemaan kyseisen asiakirjan 25 työpäivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Asiakirjan antaneen laitoksen on peruutettava tai oikaistava asiakirja taannehtivasti. Jos asiakirjan antanut laitos ei peruuta tai oikaise kyseistä asiakirjaa ensimmäisen alakohdan mukaisesti, pyynnön esittänyt laitos voi pyytää kansallista tuomioistuinta ratkaisemaan, olisiko kyseinen asiakirja hylättävä petoksen perusteella.”

Perustelu

.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

6 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

7 c.  Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3.   Jos kyseiset laitokset tai viranomaiset eivät pääse sopimukseen, asia voidaan viedä toimivaltaisten viranomaisten kautta hallintotoimikunnan käsittelyyn aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu erimielisyys syntyi. Hallintotoimikunta pyrkii sovittelemaan näkökannat kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi.

3.   Jos kyseiset laitokset tai viranomaiset eivät pääse sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa erimielisyyden syntymisestä, asia viedään toimivaltaisten viranomaisten kautta hallintotoimikunnan käsittelyyn aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu erimielisyys syntyi. Hallintotoimikunta pyrkii sovittelemaan näkökannat kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 d alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 d.  Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a.   Alustava laskelma 1 kohdassa tarkoitetusta etuudesta tai maksusta on tehtävä viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen henkilö on toimittanut pyynnön.”

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 e alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

11 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

7 e.  Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.   Jos kahden tai useamman jäsenvaltion laitosten välillä on erimielisyyttä perusasetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön asuinpaikan määrittämisestä, laitosten on vahvistettava yhteisellä sopimuksella asianomaisen henkilön etujen tavanomainen keskus tekemällä kokonaisarvio kaikista asiaankuuluviin tosiseikkoihin liittyvistä saatavilla olevista tiedoista, joita voivat olla muun muassa seuraavat:

1.  Jos kahden tai useamman jäsenvaltion laitosten välillä on erimielisyyttä perusasetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön asuinpaikan määrittämisestä, laitosten on viimeistään kolmen kuukauden kuluessa erimielisyyden syntymisestä vahvistettava yhteisellä sopimuksella asianomaisen henkilön etujen tavanomainen keskus tekemällä kokonaisarvio kaikista asiaankuuluviin tosiseikkoihin liittyvistä saatavilla olevista tiedoista, joita voivat olla muun muassa seuraavat:

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sovellettaessa perusasetuksen 12 artiklan 1 kohtaa ”jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä henkilö, jonka työnantaja harjoittaa tavallisesti toimintaansa tässä jäsenvaltiossa ja jonka tämä työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään siellä työtä palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY tarkoitetulla tavalla tai jonka kyseinen työnantaja lähettää komennukselle toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä” käsittää henkilön, joka on palkattu työskentelemään toiseen jäsenvaltioon lähetettynä tai muuna komennustyötä tekevänä työntekijänä, jos välittömästi ennen työskentelyn aloittamista kyseiseen henkilöön jo sovelletaan lähettävän jäsenvaltion lainsäädäntöä perusasetuksen II osaston mukaisesti.”.

1.  Sovellettaessa perusasetuksen 12 artiklan 1 kohtaa ”jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä henkilö, jonka työnantaja harjoittaa tavallisesti toimintaansa tässä jäsenvaltiossa ja jonka tämä työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään siellä työtä” käsittää henkilön, joka on palkattu työskentelemään toiseen jäsenvaltioon lähetettynä työntekijänä, jos välittömästi ennen työskentelyn aloittamista kyseiseen henkilöön jo sovelletaan lähettävän jäsenvaltion lainsäädäntöä perusasetuksen II osaston mukaisesti.”.

Perustelu

Tällä muutoksella sisällytetään perusteet merkittävän toiminnan määrittelemiseksi direktiivissä 2014/67/EY.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

14 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

2. Sovellettaessa perusasetuksen 12 artiklan 1 kohtaa ilmaus ”jonka työnantaja tavallisesti harjoittaa toimintaansa tässä jäsenvaltiossa” tarkoittaa työnantajaa, joka tavallisesti harjoittaa muuta kuin pelkkää sisäiseen hallintoon liittyvää merkittävää toimintaa sen jäsenvaltion alueella, johon se on sijoittautunut, kaikki kyseisen yrityksen toimintaa luonnehtivat perusteet huomioon ottaen. Asiaankuuluvien perusteiden on sovelluttava kunkin työnantajan erityispiirteisiin ja harjoitetun toiminnan todelliseen luonteeseen.”

2.  Sovellettaessa perusasetuksen 12 artiklan 1 kohtaa ilmaus ”jonka työnantaja tavallisesti harjoittaa toimintaansa tässä jäsenvaltiossa” tarkoittaa työnantajaa, joka tavallisesti harjoittaa merkittävää toimintaa. Sen määrittämiseksi, harjoittaako yritys aidosti merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin pelkkää sisäiseen hallintoon liittyvää ja/tai muuta hallinnollista toimintaa, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kokonaisarviointi kaikista tosiseikoista, jotka pidemmällä aikajänteellä tarkasteltuna luonnehtivat yrityksen harjoittamaa toimintaa sijoittautumisjäsenvaltiossa. Tällaisia seikkoja voivat olla erityisesti seuraavat:

 

a)  paikka, jossa yrityksen kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se käyttää toimistotiloja, johon se maksaa veroja ja sosiaaliturvamaksuja sekä, soveltuvin osin, jossa sillä on kansallisen lain mukainen elinkeinolupa tai jossa se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai ammattialajärjestöön;

 

b)  paikka, jossa työntekijät otetaan palvelukseen ja josta heidät lähetetään;

 

c)  laki, jota sovelletaan yrityksen työntekijöidensä ja toisaalta asiakkaidensa kanssa tekemiin sopimuksiin;

 

d)  paikka, jossa yritys harjoittaa merkittävää liiketoimintaa ja jossa sen hallintohenkilökunta toimii;

 

e)  täytettyjen sopimusten ja/tai toteutuneen liikevaihdon määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa ottaen huomioon muun muassa vastaperustettujen yritysten ja pk-yritysten erityistilanne.”

Perustelu

Tällä muutoksella sisällytetään direktiivissä 2014/67/EY määritellyt merkittävän toiminnan kriteerit.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

14 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

3. Sovellettaessa perusasetuksen 12 artiklan 2 kohtaa ilmaus ”tavallisesti toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja” tarkoittaa henkilöä, joka tavanomaisesti harjoittaa merkittävää toimintaa sen jäsenvaltion alueella, jonne hän on sijoittautunut. Erityisesti kyseisen henkilön on täytynyt harjoittaa toimintaansa jo jonkin aikaa ennen ajankohtaa, jona hän haluaa käyttää edukseen mainitun artiklan säännöksiä, ja työskennellessään tilapäisesti jossain toisessa jäsenvaltiossa hänen on edelleen täytettävä toimintansa harjoittamisen edellytykset sijoittautumisjäsenvaltiossaan voidakseen palattuaan jatkaa toimintaansa.

3. Sovellettaessa perusasetuksen 12 artiklan 2 kohtaa ilmaus ”tavallisesti toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja” tarkoittaa henkilöä, joka tavanomaisesti harjoittaa merkittävää toimintaa sen jäsenvaltion alueella, jonne hän on sijoittautunut. Erityisesti kyseisen henkilön on täytynyt harjoittaa riittävää toimintaa jo jonkin aikaa ennen ajankohtaa, jona hän haluaa käyttää edukseen mainitun artiklan säännöksiä, ja työskennellessään tilapäisesti jossain toisessa jäsenvaltiossa hänen on edelleen täytettävä toimintansa harjoittamisen edellytykset sijoittautumisjäsenvaltiossaan voidakseen palattuaan jatkaa toimintaansa.

Perustelu

Tällä muutoksella sisällytetään direktiivissä 2014/67/EY määritellyt merkittävän toiminnan kriteerit.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

14 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a c)  Lisätään 4 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”4 a.  Sovellettaessa perusasetuksen 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 12 artiklan 2 kohdan c alakohtaa, ”työmatkalla” tarkoitetaan väliaikaista toimintaa, joka liittyy työnantajan liiketoimintaetuihin, lukuun ottamatta palvelun tarjoamista tai tavaroiden toimitusta, kuten sisäisiin ja ulkoisiin liikekokouksiin osallistumista, konferensseihin ja seminaareihin osallistumista, liikesopimusten neuvottelua, myynti- tai markkinointitoimintojen suorittamista, sisäisten tai asiakkaisiin kohdistuvien tarkastusten suorittamista, liiketoimintamahdollisuuksien selvittämistä tai koulutukseen osallistumista;”

Perustelu

Tällä muutoksella sisällytetään direktiivissä 2014/67/EY määritellyt merkittävän toiminnan kriteerit.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

14 artikla – 8 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään 8 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”8 a.  Sovellettaessa perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, henkilön toiminnan suurin osa määritetään vertaamalla kussakin jäsenvaltiossa, jossa henkilö harjoittaa toimintaa, suoritettuja keskimääräisiä viikkotyötunteja.”

Perustelu

Tällä muutoksella sisällytetään direktiivissä 2014/67/EY määritellyt merkittävän toiminnan kriteerit.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

14 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  Korvataan 10 kohta seuraavasti:

10.  Määritettäessä sovellettavaa lainsäädäntöä 8 ja 9 kohdan perusteella asianomaisten laitosten on otettava huomioon tilanne, jonka arvioidaan vallitsevan seuraavien 12 kalenterikuukauden aikana.

10.  Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen asetuksen 13 artiklan perusteella on tehtävä enintään 24 kuukauden ajanjaksoksi. Tämän ajanjakson päätyttyä sovellettava lainsäädäntö on arvioitava uudelleen työntekijän tilanteen mukaisesti.”

Perustelu

Tällä muutoksella sisällytetään direktiivissä 2014/67/EY määritellyt merkittävän toiminnan kriteerit.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

15 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 a.   Korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Jos henkilö harjoittaa toimintaansa muussa jäsenvaltiossa kuin perusasetuksen II osaston mukaisesti toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, työnantajan tai, jos henkilö ei ole palkkatyössä, asianomaisen henkilön itsensä on ilmoitettava asiasta mahdollisuuksien mukaan ennalta sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle, jonka lainsäädäntöä sovelletaan, jollei täytäntöönpanoasetuksen 16 artiklassa toisin säädetä. Kyseisen laitoksen on annettava asianomaiselle henkilölle täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus ja viipymättä toimitettava kyseiseen henkilöön perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan b alakohdan tai 12 artiklan nojalla sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen saataville, jossa toimintaa harjoitetaan.

1.  Jos henkilö harjoittaa toimintaansa muussa jäsenvaltiossa tai useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa kuin perusasetuksen II osaston mukaisesti toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, työnantajan tai, jos henkilö ei ole palkkatyössä, asianomaisen henkilön itsensä on ilmoitettava asiasta ennalta sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle, jonka lainsäädäntöä sovelletaan, jollei täytäntöönpanoasetuksen 16 artiklassa toisin säädetä. Kyseisen laitoksen on viipymättä toimitettava asianomaiseen henkilöön perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan b alakohdan, 12 tai 13 artiklan nojalla sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat tiedot asianomaisen henkilön ja sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen saataville, jossa toimintaa harjoitetaan.

 

 

 

1 a.  Sovellettaessa 12 artiklaa, työnantajan tai, jos henkilö ei ole palkkatyössä, asianomaisen henkilön itsensä on ilmoitettava asiasta ennalta sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle, jonka lainsäädäntöä sovelletaan.

 

Ellei harjoitettu toiminta liity työmatkaan, toimivaltaisen laitoksen on 20 työpäivän kuluessa kyseisestä ilmoituksesta toteutettava seuraavat toimet:

 

a)  arvioitava, täyttyvätkö edellytykset asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön soveltamisen jatkamiselle;

 

b)  annettava täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus;

 

c)  asetettava työntekijään tai itsenäiseen ammatinharjoittajaan perusasetuksen 12 artiklan nojalla sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen saataville, jossa toimintaa harjoitetaan.

 

Sen jäsenvaltion, jossa toimintaa harjoitetaan, toimivaltaisen laitoksen pyynnöstä ilmoituksen saaneen toimivaltaisen laitoksen on annettava tulosten lisäksi yksityiskohtaiset tiedot toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetusta arvioinnista.

 

Jos ilmoituksen saanut toimivaltainen laitos ei anna kyseistä arviointia sen jäsenvaltion, jossa toimintaa harjoitetaan, laitokselle, sen on maksettava päivittäinen maksu, joka vastaa vakuutusmaksuja, jotka viimeksi mainittu saisi, jos sovellettaisiin ilmoituksen saaneen toimivaltaisen laitoksen lainsäädäntöä.

 

Toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun arvioinnin aikana asianomainen työntekijään tai itsenäiseen ammatinharjoittajaan sovelletaan ilmoituksen saaneen toimivaltaisen laitoksen jäsenvaltion lainsäädäntöä.

 

Jos toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun arvioinnin jälkeen katsotaan, että työntekijään tai itsenäiseen ammatinharjoittajaan on sovellettava sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa toimintaa harjoitetaan, kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä sovelletaan taannehtivasti ja vakuutusmaksut on korvattava ja maksettava sen mukaisesti.”

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

15 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”15 a artikla

 

Todistuksen toimittaminen

 

1.  Jotta voidaan varmistaa 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten toimittaminen ajoissa, 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/20121 a perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) avulla.

 

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut todistukset on annettu asianomaisille henkilöille ja työnantajille sähköisesti.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

Perustelu

Tällä hetkellä kaikki jäsenvaltiot eivät anna PDA1-lomakkeita sähköisesti eivätkä toimita niitä vastaanottavalle jäsenvaltiolle ajoissa. Se johtaa viivästyksiin, jotka rasittavat asianomaisia kansalaisia ja työnantajia. Vapaan liikkuvuuden edistämiseksi ja sosiaaliturvaan liittyvän yhteistyön parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi annettava asiakirja sähköisesti. Jäsenvaltioiden pitäisi hyödyntää yhteistyössä IMI -järjestelmää, joka on kehitetty nimenomaan yhteistyön lisäämiseksi rajatylittävissä asioissa.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

16 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos kyseinen laitos määrittää, että sovelletaan toisen jäsenvaltion lainsäädäntöä, sen on tehtävä väliaikainen päätös ja ilmoitettava tästä väliaikaisesta päätöksestä viipymättä sen jäsenvaltion laitokselle, jota se pitää toimivaltaisena. Päätöksestä tulee lopullinen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimeämälle laitokselle on ilmoitettu siitä, paitsi jos viimeksi mainittu laitos ilmoittaa ensimmäiselle laitokselle ja asianomaisille henkilöille, että se ei voi vielä hyväksyä väliaikaista määrittämistä tai että se on eri mieltä asiasta.

3.  Jos kyseinen laitos määrittää, että sovelletaan toisen jäsenvaltion lainsäädäntöä, sen on tehtävä väliaikainen päätös ja ilmoitettava tästä väliaikaisesta päätöksestä viipymättä sen jäsenvaltion laitokselle, jota se pitää toimivaltaisena. Päätöksestä tulee lopullinen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimeämälle laitokselle on ilmoitettu siitä, paitsi jos viimeksi mainittu laitos ilmoittaa ensimmäiselle laitokselle, asianomaiselle työnantajalle ja asianomaisille henkilöille, että se ei voi vielä hyväksyä väliaikaista määrittämistä tai että se on eri mieltä asiasta.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

16 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen, jonka lainsäädäntö määritetään sovellettavaksi joko väliaikaisesti tai lopullisesti, on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle henkilölle ja/tai hänen työnantajalleen.

5.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen, jonka lainsäädäntö määritetään sovellettavaksi joko väliaikaisesti tai lopullisesti, on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle henkilölle ja hänen työnantajalleen.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

19 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos se on tarpeen lainsäädäntövallan harjoittamisen kannalta kansallisella tai unionin tasolla, asianomaisten henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksia ja -velvollisuuksia koskevia tietoja vaihdetaan suoraan toimivaltaisten laitosten sekä asianomaisten valtioiden työsuojelu-, maahanmuutto- tai veroviranomaisten välillä; tähän voi sisältyä henkilötietojen käsittely muita tarkoituksia kuin perusasetuksen ja tämän asetuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien käyttöä tai valvomista varten, erityisesti jotta varmistetaan asiaa koskevien oikeudellisten velvollisuuksien noudattaminen työ-, terveys- ja turvallisuus-, maahanmuutto- ja verotuslainsäädännön alalla. Yksityiskohdista päätetään hallintotoimikunnan päätöksellä.

4.  Jos se on tarpeen lainsäädäntövallan harjoittamisen kannalta kansallisella tai unionin tasolla, asianomaisten henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksia ja -velvollisuuksia koskevia tietoja vaihdetaan suoraan toimivaltaisten laitosten sekä asianomaisten valtioiden työsuojelu-, maahanmuutto- tai veroviranomaisten välillä henkilöiden yksityisyyttä täysimääräisesti kunnioittaen; tähän voi sisältyä henkilötietojen käsittely muita tarkoituksia kuin perusasetuksen ja tämän asetuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien käyttöä tai valvomista varten, ainoastaan jotta varmistetaan asiaa koskevien oikeudellisten velvollisuuksien noudattaminen työ-, terveys- ja turvallisuus-, maahanmuutto- ja verotuslainsäädännön alalla. Sosiaaliturvatiedoista vastaavien viranomaisten on ilmoitettava rekisteröidyille näiden tietojen siirtämisestä muille julkishallinnon elimille ja lisäkäsittelyn tarkoituksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY1 a 6 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 b 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn asianmukaisen tietojenkäsittelyn periaatteen mukaisesti. Viranomaisten, joille sosiaaliturvatietoja siirretään, on ilmoitettava rekisteröidyille henkilöllisyytensä, tietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsiteltyjen tietojen ryhmät direktiivin 95/46/EY 11 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan sekä asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Yksityiskohdista päätetään hallintotoimikunnan päätöksellä.

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Perustelu

Vastaa Euroopan tietosuojavaltuutetun esittämiä huomautuksia ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

20 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

11 a.  Korvataan 20 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.   Asiaankuuluvien laitosten on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle, jonka lainsäädäntöä henkilöön perusasetuksen II osaston nojalla sovelletaan, tarvittavat tiedot sen päivän vahvistamiseksi, jona tämän lainsäädännön soveltaminen alkaa ja niiden maksujen vahvistamiseksi, jotka asianomaisen henkilön ja hänen työnantajansa tai työnantajiensa on tämän lainsäädännön nojalla maksettava.

1.   Asiaankuuluvien laitosten on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle, jonka lainsäädäntöä henkilöön perusasetuksen II osaston nojalla sovelletaan, tarvittavat tiedot sen päivän vahvistamiseksi, jona tämän lainsäädännön soveltaminen alkaa ja niiden maksujen vahvistamiseksi, jotka asianomaisen henkilön ja hänen työnantajansa tai työnantajiensa on tämän lainsäädännön ja direktiivin 96/71/EY nojalla maksettava maksujen laskemiseksi maksettujen palkkojen perusteella.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

20 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

12.  Lisätään 20 artiklan jälkeen 20 a artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”20 a artikla

 

Valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä

 

1.   Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään noudatettavat menettelyt, jotta voidaan varmistaa perusasetuksen 12 ja 13 artiklan yhdenmukainen soveltaminen. Näissä säädöksissä vahvistetaan vakiomenettely, mukaan luettuna määräajat, jotka koskevat

 

  esitettävän asiakirjan, jossa todistetaan haltijaan sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö, myöntämistä, muotoa ja sisältöä,

 

  niiden tilanteiden määrittämistä, joissa asiakirja on myönnettävä,

 

  todennettavia tekijöitä ennen asiakirjan myöntämistä,

 

  asiakirjan peruuttamista, kun työskentelyjäsenvaltion toimivaltainen laitos kiistää sen paikkansapitävyyden tai pätevyyden.

 

2.   Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään asetuksen (EU) N:o 182/201154 5 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

3.   Komissiota avustaa hallintotoimikunta, joka on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.”

 

_________________________________

 

54 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13–18

 

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

III osasto – I luku – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

”Sairausetuudet, äitiys- ja vastaavat isyysetuudet sekä pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet”.

”Sairausetuudet, pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet sekä äitiys- ja vastaavat isyysetuudet”.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

22 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

13 a.  Korvataan 22 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Toimivaltaisten viranomaisten tai laitosten on varmistettava, että vakuutettujen saataville on saatettu kaikki tarvittava tieto luontoisetuuksien myöntämistä koskevista menettelyistä ja ehdoista, jos tällaiset etuudet saadaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä toimivaltainen laitos sijaitsee.

”1.  Toimivaltaisten viranomaisten tai laitosten on varmistettava, että vakuutettujen saataville on saatettu kaikki tarvittava tieto luontoisetuuksien myöntämistä koskevista menettelyistä ja ehdoista, jos tällaiset etuudet saadaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä toimivaltainen laitos sijaitsee. Pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien koordinoinnin helpottamiseksi komissio asettaa saataville tiedon siitä, mikä laitos on vastuussa mistäkin etuustyypistä kussakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

23 artikla – viimeinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

14.  Lisätään 23 artiklan loppuun virke seuraavasti:

Poistetaan.

”Tätä säännöstä sovelletaan soveltuvin osin pitkäaikaishoitoon liittyviin etuuksiin.”

 

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

23 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 a.  Korvataan 23 artikla seuraavasti:

23 artikla

23 artikla

Sovellettava järjestelmä, jos asuin- tai oleskelujäsenvaltiossa on useampi kuin yksi järjestelmä

Sovellettava järjestelmä, jos asuin- tai oleskelujäsenvaltiossa on useampi kuin yksi järjestelmä

Jos asuin- tai oleskelujäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyy useampi kuin yksi sairaus-, äitiys- ja isyysvakuutusjärjestelmä useiden vakuutettujen ryhmien osalta, perusasetuksen 17 artiklan, 19 artiklan 1 kohdan sekä 20, 22, 24 ja 26 artiklan nojalla sovellettavat säännökset ovat ne, jotka koskevat palkkatyöntekijöiden yleisjärjestelmää.

Jos asuin- tai oleskelujäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyy useampi kuin yksi sairaus-, pitkäaikaishoito-, äitiys- ja isyysvakuutusjärjestelmä useiden vakuutettujen ryhmien osalta, perusasetuksen 17 artiklan, 19 artiklan 1 kohdan sekä 20, 22, 24 ja 26 artiklan nojalla sovellettavat säännökset ovat ne, jotka koskevat palkkatyöntekijöiden yleisjärjestelmää.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

24 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

15.  Korvataan 24 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”ja 26” ilmaisulla ”, 26 ja 35 a”.

Poistetaan.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

25 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

15 a.  Korvataan 25 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.   Sovellettaessa perusasetuksen 19 artiklaa vakuutetun on esitettävä oleskelujäsenvaltion terveydenhoitopalvelun tarjoajalle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja, josta käyvät ilmi hänen oikeutensa luontoisetuuksiin. Jos vakuutetulla ei ole tällaista asiakirjaa, oleskelupaikan laitoksen on otettava pyynnöstä tai tarvittaessa muuten yhteyttä toimivaltaiseen laitokseen saadakseen sellaisen.”

1.  Sovellettaessa perusasetuksen 19 artiklaa vakuutetun on esitettävä oleskelujäsenvaltion terveydenhuolto- ja pitkäaikaishoitopalvelun tarjoajalle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja, josta käyvät ilmi hänen oikeutensa luontoisetuuksiin. Jos vakuutetulla ei ole tällaista asiakirjaa, oleskelupaikan laitoksen on otettava pyynnöstä tai tarvittaessa muuten yhteyttä toimivaltaiseen laitokseen saadakseen sellaisen.”

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

25 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

15 b.  Korvataan 25 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3.  Perusasetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla luontoisetuuksilla tarkoitetaan sellaisia oleskelujäsenvaltiossa sen lainsäädännön mukaisesti annettavia luontoisetuuksia, jotka tulevat lääketieteellisistä syistä välttämättömiksi sen estämiseksi, että vakuutetun täytyisi palata ennen suunnitellun oleskeluajan päättymistä toimivaltaiseen jäsenvaltioon saadakseen tarvitsemaansa hoitoa.

3.  Perusasetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla luontoisetuuksilla tarkoitetaan sellaisia oleskelujäsenvaltiossa sen lainsäädännön mukaisesti annettavia luontoisetuuksia, jotka tulevat lääketieteellisistä syistä tai pitkäaikaishoidon tarpeen vuoksi välttämättömiksi sen estämiseksi, että vakuutetun täytyisi palata ennen suunnitellun oleskeluajan päättymistä toimivaltaiseen jäsenvaltioon saadakseen tarvitsemaansa hoitoa tai pitkäaikaishoitoa.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

26 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

15 c.  Korvataan 26 artikla seuraavasti:

26 artikla

26 artikla

Erikseen määritelty hoito

Erikseen määritelty hoito

A. Lupamenettely

A. Lupamenettely

1.  Sovellettaessa perusasetuksen 20 artiklan 1 kohtaa vakuutetun on esitettävä oleskelupaikan laitokselle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja. Sovellettaessa tätä artiklaa toimivaltaisella laitoksella tarkoitetaan laitosta, joka vastaa erikseen määriteltyyn hoitoon liittyvistä kustannuksista; perusasetuksen 20 artiklan 4 kohdassa ja 27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa asuinjäsenvaltiossa annetut luontoisetuudet korvataan kiinteämääräisten summien perusteella, toimivaltainen laitos tarkoittaa asuinpaikan laitosta.

1.  Sovellettaessa perusasetuksen 20 artiklan 1 kohtaa vakuutetun on esitettävä oleskelupaikan laitokselle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja. Sovellettaessa tätä artiklaa toimivaltaisella laitoksella tarkoitetaan laitosta, joka vastaa erikseen määriteltyyn hoitoon tai pitkäaikaishoitoon liittyvistä kustannuksista; perusasetuksen 20 artiklan 4 kohdassa ja 27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa asuinjäsenvaltiossa annetut luontoisetuudet korvataan kiinteämääräisten summien perusteella, toimivaltainen laitos tarkoittaa asuinpaikan laitosta.

2.  Jos vakuutettu ei asu toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, hänen on pyydettävä lupaa asuinpaikan laitokselta, jonka on toimitettava pyyntö toimivaltaiselle laitokselle viipymättä. Tässä tapauksessa asuinpaikan laitoksen on annettava todistus siitä, täyttyvätkö 20 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaiset ehdot asuinjäsenvaltiossa. Toimivaltainen laitos voi kieltäytyä myöntämästä pyydettyä lupaa ainoastaan, jos asuinpaikan laitoksen arvion mukaan perusasetuksen 20 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaiset ehdot eivät täyty vakuutetun asuinjäsenvaltiossa tai jos sama hoito voidaan antaa toimivaltaisessa jäsenvaltiossa lääketieteellisesti perusteltavissa olevan ajan kuluessa, ottaen huomioon asianomaisen henkilön senhetkinen terveydentila ja sairauden todennäköinen kulku. Toimivaltaisen laitoksen on ilmoitettava päätöksestään asuinjäsenvaltion laitokselle. Ellei vastausta saada sen kansallisessa lainsäädännössä asetetussa määräajassa, toimivaltaisen laitoksen katsotaan myöntäneen luvan.

2.  Jos vakuutettu ei asu toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, hänen on pyydettävä lupaa asuinpaikan laitokselta, jonka on toimitettava pyyntö toimivaltaiselle laitokselle viipymättä. Tässä tapauksessa asuinpaikan laitoksen on annettava todistus siitä, täyttyvätkö 20 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaiset ehdot asuinjäsenvaltiossa. Toimivaltainen laitos voi kieltäytyä myöntämästä pyydettyä lupaa ainoastaan, jos asuinpaikan laitoksen arvion mukaan perusasetuksen 20 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaiset ehdot eivät täyty vakuutetun asuinjäsenvaltiossa tai jos sama hoito tai pitkäaikaishoito voidaan antaa toimivaltaisessa jäsenvaltiossa lääketieteellisesti perusteltavissa olevan ajan kuluessa tai pitkäaikaishoidon tarpeen perusteella, ottaen huomioon asianomaisen henkilön senhetkinen terveydentila tai hoidontarve ja sairauden todennäköinen kulku. Toimivaltaisen laitoksen on ilmoitettava päätöksestään asuinjäsenvaltion laitokselle. Ellei vastausta saada sen kansallisessa lainsäädännössä asetetussa määräajassa, toimivaltaisen laitoksen katsotaan myöntäneen luvan.

3.  Jos vakuutettu, joka ei asu toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, tarvitsee kiireellistä elintärkeää hoitoa ja lupaa ei voida perusasetuksen 20 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen nojalla evätä, luvan myöntää asuinpaikan laitos toimivaltaisen laitoksen puolesta, jolle asuinpaikan laitoksen on välittömästi ilmoitettava asiasta. Toimivaltaisen laitoksen on hyväksyttävä kiireellisen ja elintärkeän hoidon tarpeeseen liittyvät havainnot ja hoitovaihtoehdot, joihin luvan myöntävän asuinpaikan laitoksen hyväksymät lääkärit ovat päätyneet.

3.  Jos vakuutettu, joka ei asu toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, tarvitsee kiireellistä elintärkeää hoitoa ja lupaa ei voida perusasetuksen 20 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen nojalla evätä, luvan myöntää asuinpaikan laitos toimivaltaisen laitoksen puolesta, jolle asuinpaikan laitoksen on välittömästi ilmoitettava asiasta. Toimivaltaisen laitoksen on hyväksyttävä kiireellisen ja elintärkeän hoidon tarpeeseen liittyvät havainnot ja hoitovaihtoehdot, joihin luvan myöntävän asuinpaikan laitoksen hyväksymät lääkärit ovat päätyneet.

4.  Toimivaltaisella laitoksella säilyy luvanmyöntämismenettelyn kaikissa vaiheissa oikeus teettää vakuutetun lääkärintarkastus itse valitsemallaan lääkärillä oleskelu- tai asuinjäsenvaltiossa.

4.  Toimivaltaisella laitoksella säilyy luvanmyöntämismenettelyn kaikissa vaiheissa oikeus teettää vakuutetun lääkärintarkastus siinä tapauksessa, että pitkäaikaishoito on tarpeen, itse valitsemallaan lääkärillä tai asiantuntijalla oleskelu- tai asuinjäsenvaltiossa.

5.  Oleskelupaikan laitoksen on ilmoitettava toimivaltaiselle laitokselle, jos voimassa olevaan lupaan kuuluvan hoidon täydentäminen vaikuttaa lääketieteellisistä syistä asianmukaiselta, tämän kuitenkaan vaikuttamatta mihinkään lupaa koskeviin päätöksiin.

5.  Oleskelupaikan laitoksen on ilmoitettava toimivaltaiselle laitokselle, jos voimassa olevaan lupaan kuuluvan hoidon täydentäminen vaikuttaa lääketieteellisistä syistä tai hoidontarpeen perusteella asianmukaiselta, tämän kuitenkaan vaikuttamatta mihinkään lupaa koskeviin päätöksiin.

B.  Vakuutetulle aiheutuneista luontoisetuuksien kustannuksista vastaaminen

B.  Vakuutetulle aiheutuneista luontoisetuuksien kustannuksista vastaaminen

6.  Täytäntöönpanoasetuksen 25 artiklan 4 ja 5 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 kohdan soveltamista.

6.  Täytäntöönpanoasetuksen 25 artiklan 4 ja 5 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 kohdan soveltamista.

7.  Jos vakuutettu on tosiasiallisesti huolehtinut itse kaikista lupaan kuuluvien hoitotoimenpiteiden kustannuksista tai osasta niitä ja kustannukset, jotka toimivaltaisen laitoksen on korvattava oleskelupaikan laitokselle tai vakuutetulle 6 kohdan mukaisesti (todelliset kustannukset), ovat alemmat kuin kustannukset, jotka sen olisi pitänyt maksaa samasta hoidosta toimivaltaisessa jäsenvaltiossa (laskennalliset kustannukset), toimivaltaisen laitoksen on pyynnöstä korvattava vakuutetulle hoidosta aiheutuneet kustannukset siihen määrään saakka, jolla laskennalliset kustannukset ylittävät todelliset kustannukset. Korvaus ei saa kuitenkaan ylittää vakuutetulle tosiasiassa aiheutuneita kustannuksia, ja siinä voidaan ottaa huomioon määrä, joka vakuutetun olisi pitänyt maksaa, jos hoito olisi annettu toimivaltaisessa jäsenvaltiossa.

7.  Jos vakuutettu on tosiasiallisesti huolehtinut itse kaikista lupaan kuuluvien hoitotoimenpiteiden kustannuksista tai osasta niitä ja kustannukset, jotka toimivaltaisen laitoksen on korvattava oleskelupaikan laitokselle tai vakuutetulle 6 kohdan mukaisesti (todelliset kustannukset), ovat alemmat kuin kustannukset, jotka sen olisi pitänyt maksaa samasta hoidosta toimivaltaisessa jäsenvaltiossa (laskennalliset kustannukset), toimivaltaisen laitoksen on pyynnöstä korvattava vakuutetulle hoidosta aiheutuneet kustannukset siihen määrään saakka, jolla laskennalliset kustannukset ylittävät todelliset kustannukset. Korvaus ei saa kuitenkaan ylittää vakuutetulle tosiasiassa aiheutuneita kustannuksia, ja siinä voidaan ottaa huomioon määrä, joka vakuutetun olisi pitänyt maksaa, jos hoito olisi annettu toimivaltaisessa jäsenvaltiossa.

C. Erikseen määriteltyjen hoitojen edellyttämistä matka- ja oleskelukustannuksista vastaaminen

C.  Erikseen määriteltyjen hoitojen edellyttämistä matka- ja oleskelukustannuksista vastaaminen

8.  Jos toimivaltaisen laitoksen soveltamassa lainsäädännössä säädetään vakuutetun hoitoon erottamattomasti liittyvien matka- ja oleskelukustannusten korvaamisesta, tällaisista kustannuksista asianomaisen henkilön ja tarvittaessa hänen saattajansa osalta vastaa tämä laitos silloin, kun lupa myönnetään toisessa jäsenvaltiossa annettavaa hoitoa varten.

8.  Jos toimivaltaisen laitoksen soveltamassa lainsäädännössä säädetään vakuutetun hoitoon erottamattomasti liittyvien matka- ja oleskelukustannusten korvaamisesta, tällaisista kustannuksista asianomaisen henkilön ja tarvittaessa hänen saattajansa osalta vastaa tämä laitos silloin, kun lupa myönnetään toisessa jäsenvaltiossa annettavaa hoitoa varten.

D. Perheenjäsenet

D.  Perheenjäsenet

9.  Edellä olevia 1–8 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin vakuutettujen perheenjäseniin.”

9.  Edellä olevia 1–8 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin vakuutettujen perheenjäseniin.”

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

28 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

16.  Lisätään 28 artiklan 1 kohdassa ilmaisun ”perusasetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla” jälkeen ilmaisu ”sen 35 a artiklan mukaisesti”.

Poistetaan.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

31 artikla – otsikko ja 1–2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

17.  Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

c)  Korvataan otsikko seuraavasti:

 

”Perusasetuksen 35 b artiklan soveltaminen”;

 

d)  Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”34 artiklassa” ilmaisulla ”35 b artiklassa”;

 

e)  Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”34 artiklan 2 kohdassa” ilmaisulla ”35 a artiklan 2 kohdassa”.

 

Perustelu

35 b artikla poistetaan.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

32 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

17 a.  Korvataan 32 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Jos henkilö tai henkilöryhmä on pyynnöstä vapautettu pakollisesta sairausvakuutuksesta eikä näin ollen kuulu sairausvakuutusjärjestelmään, johon sovelletaan perusasetusta, toisen jäsenvaltion laitos ei yksinomaan tämän vapautuksen perusteella joudu vastaamaan tällaisille henkilöille tai heidän perheenjäsenilleen perusasetuksen III osaston 1 luvun nojalla annettujen luontois- tai rahaetuuksien kustannuksista.”

1.  Jos henkilö tai henkilöryhmä on pyynnöstä vapautettu pakollisesta sairaus- tai pitkäaikaishoitovakuutuksesta eikä näin ollen kuulu sairaus- tai pitkäaikaishoitovakuutusjärjestelmään, johon sovelletaan perusasetusta, toisen jäsenvaltion laitos ei yksinomaan tämän vapautuksen perusteella joudu vastaamaan tällaisille henkilöille tai heidän perheenjäsenilleen perusasetuksen III osaston 1 luvun nojalla annettujen luontois- tai rahaetuuksien kustannuksista.”

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

32 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

18.  Lisätään 32 artiklaan 3 kohdan jälkeen 4 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”4.  Tätä artiklaa sovelletaan soveltuvin osin pitkäaikaishoitoon liittyviin etuuksiin.”

 

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

55 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

21.  Korvataan 55 artiklan 7 kohdassa ilmaisu ”65 a artiklan 3 kohdan” ilmaisulla ”64 a artiklan ja 65 a artiklan 3 kohdan”.

Poistetaan.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

55 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

22.  Lisätään 55 artiklan jälkeen 55a artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”55 a artikla

 

Viimeisimmän vakuutusjäsenvaltion työvoimapalvelun velvollisuus

 

Perusasetuksen 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa viimeisimmän vakuutusjäsenvaltion laitoksen on lähetettävä edeltävän vakuutusjäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle välittömästi asiakirja, joka sisältää seuraavat tiedot: päivämäärä, jona asianomainen henkilö on jäänyt työttömäksi, vakuutuskausi, sen lainsäädännön mukaan täyttynyt palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen, työttömyyteen liittyvät olosuhteet, jotka todennäköisesti vaikuttavat oikeuteen etuuksiin, työttömäksi rekisteröitymisen päivämäärä sekä osoite.”.

 

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

IV osasto – I luku – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

24.  Nimetään IV osaston 1 luku uudelleen seuraavasti:

Poistetaan.

”I LUKU

 

Etuuksien kustannusten korvaaminen perusasetuksen 35, 35 c ja 41 artiklan mukaisesti”

 

Perustelu

Osastoa ei tarvitse muuttaa, koska 35 c artikla on poistettu (pitkäaikaishoito)

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

65 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tiettyä vuotta koskevat keskimääräiset vuosikustannukset henkeä kohti kussakin ikäryhmässä on ilmoitettava tilintarkastuslautakunnalle viimeistään kyseistä vuotta seuraavan toisen vuoden loppuun mennessä.

1.  Tiettyä vuotta koskevat keskimääräiset vuosikustannukset henkeä kohti kussakin ikäryhmässä on ilmoitettava tilintarkastuslautakunnalle viimeistään kyseistä vuotta seuraavan toisen vuoden loppuun mennessä, sairaudenhoito ilmoitetaan erillään pitkäaikaishoitoon liittyvistä luontoisetuuksista.

Perustelu

Sairaudenhoitoa ja pitkäaikaishoitoa koskevien luontoisetuuksien kustannukset pitäisi merkitä erikseen keskimääräisiä vuosikustannuksia koskevaan laskelmaan, jotta velallisvaltio voi jakaa kustannukset helpommin.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 26 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

66 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

26 a.  Korvataan 66 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Perusasetuksen 35 ja 41 artiklassa säädetyt korvaukset jäsenvaltioiden laitosten välillä suoritetaan yhteyselimen välityksellä. Perusasetuksen 35 artiklan mukaisista korvauksista voi huolehtia eri yhteyselin kuin 41 artiklan mukaisista korvauksista.

2.  Perusasetuksen 35 ja 41 artiklassa säädetyt korvaukset jäsenvaltioiden laitosten välillä suoritetaan yhteyselimen välityksellä. Perusasetuksen 35 artiklan mukaisista korvauksista voi huolehtia eri yhteyselin kuin 41 artiklan mukaisista korvauksista. Vastavuoroiset saatavat kuitataan yhteyselinten välityksellä. Hallintotoimikunnan on laadittava kuittaamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=FI)

Perustelu

Jotta luottamus vilpittömän yhteistyön periaatteeseen voidaan säilyttää ja jotta sosiaaliturvalaitosten vaatima talousarvio olisi taloudellisesti kannattava, asetukseen olisi lisättävä kuittaamismahdollisuus. Maksusuoritusten määrä pienenisi, sillä vain ylimääräiset summat maksettaisiin kansainvälisesti.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 26 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

67 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

26 b.  Korvataan 67 artikla seuraavasti:

67 artikla

67 artikla

Saatavien esittämistä ja maksamista koskevat määräajat

Saatavien esittämistä ja maksamista koskevat määräajat

1.   Todellisiin kustannuksiin perustuvat saatavat on esitettävä velallisjäsenvaltion yhteyselimelle 12 kuukauden kuluessa sen kalenterivuosipuoliskon päättymisestä, jona nämä saatavat on merkitty velkojalaitoksen kirjanpitoon.

1.  Todellisiin kustannuksiin perustuvat saatavat on esitettävä velallisjäsenvaltion yhteyselimelle 12 kuukauden kuluessa sen kalenterivuosipuoliskon päättymisestä, jona nämä saatavat on merkitty velkojalaitoksen kirjanpitoon. Saatavat on maksettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ne on esitetty yhteyselimelle.

2.  Kiinteisiin määriin perustuvat saatavat kalenterivuoden osalta on esitettävä velallisjäsenvaltion yhteyselimelle 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden jälkeen, jona kyseistä vuotta koskevat keskimääräiset kustannukset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Täytäntöönpanoasetuksen 64 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut luettelot on esitettävä viitevuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

2.  Kiinteisiin määriin perustuvat saatavat kalenterivuoden osalta on esitettävä velallisjäsenvaltion yhteyselimelle 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden jälkeen, jona kyseistä vuotta koskevat keskimääräiset kustannukset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Täytäntöönpanoasetuksen 64 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut luettelot on esitettävä viitevuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

3.  Täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetty määräaika alkaa kulua vasta, kun toimivaltainen laitos on määritetty.

3.  Artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso alkaa vasta siitä päivästä, jona velkojalaitos saa tietää velallislaitoksen saatavasta. Saatavat voi esittää enintään edellisten viiden kalenterivuoden etuusajanjaksojen osalta. Saatavien esittäminen velallisjäsenvaltion yhteyselimelle on ratkaisevaa.”

4.  Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen määräaikojen jälkeen esitettyjä saatavia ei oteta huomioon.

4.  Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen määräaikojen jälkeen esitettyjä saatavia ei oteta huomioon.

5.  Velallislaitoksen on maksettava saatavat täytäntöönpanoasetuksen 66 artiklassa tarkoitetulle velkojajäsenvaltion yhteyselimelle 18 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona saatavat esitettiin velallisjäsenvaltion yhteyselimelle. Tätä ei sovelleta saataviin, jotka velallislaitos on tuon ajan kuluessa hylännyt pätevästä syystä.

5.  Velallislaitoksen on maksettava saatavat täytäntöönpanoasetuksen 66 artiklassa tarkoitetulle velkojajäsenvaltion yhteyselimelle 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona saatavat esitettiin velallisjäsenvaltion yhteyselimelle. Tätä ei sovelleta saataviin, jotka velallislaitos on tuon ajan kuluessa hylännyt pätevästä syystä. Velkojajäsenvaltion yhteyselimen on vastattava kyseiseen hylkäämisilmoitukseen 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona hylkäämisilmoitus on vastaanotettu. Vastauksen puuttuessa hylkääminen katsotaan hyväksytyksi.”

6.  Saatavaa koskeva riita on ratkaistava viimeistään 36 kuukauden kuluessa sen kuukauden jälkeen, jona saatava on esitetty.

6.  Saatavaa koskeva riita on ratkaistava viimeistään 36 kuukauden kuluessa sen kuukauden jälkeen, jona saatava on esitetty.

7.  Tilintarkastuslautakunta helpottaa tilien lopullista selvittämistä tapauksissa, joissa sopuun ei päästä 6 kohdassa säädetyssä ajassa, ja se antaa jommankumman osapuolen esittämästä perustellusta pyynnöstä lausuntonsa riita-asiassa yhdeksän kuukauden kuluessa sen kuukauden jälkeen, jona asia osoitettiin sille.

7.  Tilintarkastuslautakunta helpottaa tilien lopullista selvittämistä tapauksissa, joissa sopuun ei päästä 6 kohdassa säädetyssä ajassa, ja se antaa jommankumman osapuolen esittämästä perustellusta pyynnöstä lausuntonsa riita-asiassa yhdeksän kuukauden kuluessa sen kuukauden jälkeen, jona asia osoitettiin sille. Tilintarkastuslautakunnan on saatava pyyntö viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua 6 kohdassa säädetyn määräajan päättymisestä.”

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 26 c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

68 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

26 c.  Korvataan 68 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Korko lasketaan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioissaan soveltaman viitekoron perusteella. Tällöin sovelletaan maksun erääntymiskuukauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevaa viitekorkoa.”

2.  Korko lasketaan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioissaan soveltaman viitekoron perusteella ja siihen lisätään kahdeksan prosenttiyksikköä. Tällöin sovelletaan maksun erääntymiskuukauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevaa viitekorkoa.”

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

70 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

27.  Poistetaan 70 artikla.

Poistetaan.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

73 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos perusteettomasti maksettujen vakuutusmaksujen määrä ylittää määrän, joka oikeushenkilön ja/tai luonnollisen henkilön on maksettava toimivaltaiseksi vahvistetulle laitokselle, maksuja perusteettomasti saaneen laitoksen on maksettava takaisin liikaa maksettu määrä asianomaiselle oikeushenkilölle ja/tai luonnolliselle henkilölle.

Jos perusteettomasti maksettujen vakuutusmaksujen määrä ylittää määrän, joka oikeushenkilön ja/tai luonnollisen henkilön on maksettava toimivaltaiseksi vahvistetulle laitokselle, maksuja perusteettomasti saaneen laitoksen on maksettava takaisin liikaa maksettu määrä asianomaiselle oikeushenkilölle ja/tai luonnolliselle henkilölle kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

73 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kansallisen lainsäädännön mukaiset aikarajat eivät ole pätevä peruste kieltäytyä tämän artiklan mukaisesta saatavien selvittämisestä laitosten välillä.

4.  Kansallisen lainsäädännön mukaiset aikarajat ja soveltamismenettelyt eivät ole pätevä peruste kieltäytyä tämän artiklan mukaisesta saatavien selvittämisestä laitosten välillä.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 29 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

75 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.   Sen jäsenvaltion, jossa sosiaaliturvamaksujen palautukseen liittyvä henkilö tällä hetkellä asuu tai oleskelee, on ilmoitettava palautuksen tulos 25 työpäivän kuluessa sille jäsenvaltiolle, josta palautus on maksettava.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

76 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Pyynnön vastaanottaneen elimen on ilmoitettava pyynnön vastaanottamisesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 15 kalenteripäivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

77 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Pyynnön vastaanottaneen elimen on ilmoitettava pyynnön vastaanottamisesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 15 kalenteripäivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 32 alakohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

78 artikla – 6 a–6 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jos pyynnön vastaanottaneen elimen valuutta on eri kuin pyynnön esittäneen elimen valuutta, pyynnön esittäneen viranomaisen on ilmaistava perittävien saatavien määrä molempina valuuttoina.

 

6 b.  Takaisinperintää koskevan avunannon yhteydessä on käytettävä viimeisintä valuuttakurssia, jonka Euroopan keskuspankki on julkaissut ennen pyynnön lähettämistä.

 

6 c.  Pyynnön vastaanottaneen elimen on ilmoitettava pyynnön vastaanottamisesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 15 kalenteripäivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 33 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

79 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.   Useista saatavista ja useista henkilöistä voidaan laatia yksi asiakirja, joka mahdollistaa täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavan elimen jäsenvaltiossa ja joka vastaa alkuperäistä asiakirjaa tai asiakirjoja, jotka mahdollistavat täytäntöönpanon pyynnön esittävän elimen jäsenvaltiossa.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 34 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

80 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Riippumatta pyynnön vastaanottaneen elimen korkoja perimällä keräämistä summista, saatavat katsotaan perityiksi suhteessa pyynnön vastaanottaneen elimen jäsenvaltion kansallisessa valuutassa esitetyn summan perimiseen pyynnössä ilmoitetun valuuttakurssin perusteella.”

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 35 alakohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

81 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Mukautuksesta seuraavan saatavien määrän muuntamiseksi pyynnön vastaanottavan elimen jäsenvaltion valuutaksi pyynnön esittävän elimen on käytettävä alkuperäisessä pyynnössä käytettyä valuuttakurssia.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 39 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

85 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen elimen sopimuksella ja pyynnön vastaanottaneen elimen vahvistamien järjestelyjen mukaisesti pyynnön esittäneen elimen valtuuttamat virkamiehet voivat edistääkseen tässä osastossa säädettyä vastavuoroista apua

1.  Pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen elimen sopimuksella ja pyynnön vastaanottaneen elimen vahvistamien järjestelyjen mukaisesti pyynnön esittäneen elimen tai Euroopan työviranomaisen valtuuttamat virkamiehet ja vastuuhenkilöt voivat edistääkseen tässä osastossa säädettyä vastavuoroista apua

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 39 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

85 a artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  olla läsnä pyynnön vastaanottaneen elimen jäsenvaltion alueella suoritettavissa hallinnollisissa tutkimuksissa;

b)  olla läsnä pyynnön vastaanottaneen ja/tai pyynnön esittäneen elimen jäsenvaltion alueella suoritettavissa hallinnollisissa tutkimuksissa;

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 39 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

85 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos pyynnön vastaanottaneen elimen jäsenvaltiossa voimassa oleva lainsäädäntö sen sallii, 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa sopimuksessa voidaan määrätä, että pyynnön esittäneen elimen jäsenvaltion virkamiehet voivat haastatella yksittäisiä henkilöitä ja tutkia asiakirjoja.

2.  Jos pyynnön vastaanottaneen elimen jäsenvaltiossa voimassa oleva lainsäädäntö sen sallii, 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa sopimuksessa voidaan määrätä, että pyynnön esittäneen elimen jäsenvaltion ja tarvittaessa Euroopan työviranomaisen virkamiehet tai vastuuhenkilöt voivat haastatella yksittäisiä henkilöitä ja tutkia asiakirjoja.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 40 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

87 artikla – 6 kohta – viimeinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos kuitenkin laitos, jota pyydettiin tekemään tarkastus, käyttää tuloksia myös myöntääkseen etuuksia asianomaiselle henkilölle soveltamansa lainsäädännön mukaisesti, se ei saa hakea korvausta edellisessä virkkeessä tarkoitetuista kustannuksista.”.

”Jos kuitenkin laitos, jota pyydettiin tekemään tarkastus, käyttää tuloksia myös myöntääkseen omaan lukuunsa etuuksia asianomaiselle henkilölle soveltamansa lainsäädännön mukaisesti, se ei saa hakea korvausta edellisessä virkkeessä tarkoitetuista kustannuksista.”.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että ainoastaan tapauksissa, joissa pyynnön vastaanottanut laitos käyttää tuloksia myös myöntääkseen omaan lukuunsa etuuksia asianomaiselle henkilölle, se ei saa vaatia kyseisiä kustannuksia korvattaviksi. Tapauksissa, joissa oleskelupaikan laitos käyttää tuloksia antaakseen etuuksia toimivaltaisen laitoksen lukuun, tarkastuskustannusten todellinen määrä on korvattava.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 40 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

89 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

40 a.  Lisätään 89 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a.   Toimivaltaisen viranomaisten on saatettava kansalaisten saataville pyynnöstä jäljennös henkilökohtaisista asiakirjoista sekä täsmälliset ja räätälöidyt tiedot säännöistä, joissa määritetään toimivaltaiset viranomaiset ja niiden oikeudet ja etuudet perusasetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti.”

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Asetuksen 2 artiklan 9 a kohtaa [jolla lisätään uusi 15 a artikla asetukseen (EY) 987/2009] sovelletaan ... [5 vuoden kuluttua tämän asetuksen (COD2016/0397) voimaantulopäivästä].

(1)

EUVL C 345, 13.10.2017, s. 85.

(2)

EUVL C 342, 12.10.2017, s. 65.


PERUSTELUT

Komission tarkistusehdotuksen tavoitteena on edistää henkilöiden liikkuvuutta ja estää heitä menettämästä oikeutensa heidän liikkuessaan Euroopassa (EU, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) sekä varmistaa heidän sosiaaliturvansa jatkuminen, kun he siirtyvät kansallisesta lainsäädännöstä toiseen.

Komissio esittää kolmea muutosta työttömyysetuuksien koordinointiin:

(1) Työttömyysetuuksien siirron vähimmäiskestoa pidennetään kolmesta kuuteen kuukauteen, ja jäsenvaltiot voivat pidentää sitä kyseistä kautta koskevien oikeuksien päättymiseen asti. Esittelijä kannattaa ehdotusta ja ehdottaa siirron keston pidentämistä työttömyysetuuksia koskevien olemassa olevien oikeuksien päättymiseen asti. Komission teettämän tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien siirron keston pidentäminen parantaa työttömän henkilön työllistymismahdollisuuksia.

(2) Sen jäsenvaltion, jossa työnhakija harjoitti viimeksi toimintaa, on otettava huomioon muualla täyttyneet vakuutuskaudet, mikäli työnhakija on työskennellyt kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään kolmen kuukauden ajan. Muussa tapauksessa etuudet maksaa jäsenvaltio, jossa työnhakija harjoitti aiemmin toimintaa. Nykyinen tilanne vaikuttaa suhteellisen sekavalta jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kannalta. Esittelijä haluaa muistuttaa, että yhteenlaskeminen on yksi tämän lainsäädännön perusperiaatteista. Tämän vuoksi hän ehdottaa, että vähimmäistyöskentelykautta lyhennetään yhteen kuukauteen ennen yhteenlaskemista jäsenvaltiossa, jossa työnhakija harjoitti viimeksi toimintaa.

(3) Rajatyöntekijän viimeisin työskentelyjäsenvaltio on vastuussa työttömyysetuuksien maksamisesta rajatyöntekijälle, jos rajatyöntekijä on työskennellyt siellä vähintään 12 kuukautta. Nykyisten sääntöjen nojalla asuinjäsenvaltio on toimivaltainen, vaikka rajatyöntekijät maksavat sosiaaliturvamaksunsa valtioon, jossa toimintaa harjoitetaan.

Vaikuttaa oikeutetulta, että sosiaaliturvamaksuja kantava jäsenvaltio on myös vastuussa työttömyysetuuksien maksamisesta. Esittelijä haluaa kuitenkin, että näitä säännöksiä selvennetään, jotta komission ehdottama kehityssuunta ei aiheuta käytännön, hallinnollisia, kielellisiä tai koulutusta koskevia ongelmia, ja että julkisten työvoimapalvelujen toimivaltaa selvennetään.

Komissio ehdottaa sellaisen erityisen luvun laatimista, jossa tarkastellaan pitkäaikaishoitoja, jotka on linjattu yhteen sairausetuuksia koskevan mallin kanssa. Vaikka esittelijä suhtautuukin myönteisesti aloitteeseen, hän katsoo, että hallintotoimikunnan olisi tehtävä tiiviimpää yhteistyötä työmarkkinaosapuolten, toimialajärjestöjen ja asianomaisten edunsaajien edustajien kanssa, erityisesti laadittaessa tässä uudessa luvussa tarkoitettujen etuuksien luetteloa.

Ehdotuksella pyritään integroimaan Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö, joka koskee sosiaalietuuksien myöntämistä työvoiman ulkopuolella oleville liikkuvuutta harjoittaville EU:n kansalaisille. Esittelijä ottaa oikeuskäytännön huomioon mutta katsoo, että unionin lainsäätäjien tehtävänä ei ole kodifioida unionin tuomioistuimen päätöksiä.

Esittelijä kannattaa myös komission pyrkimystä standardoida menettelyt, jotka koskevat esitettävien asiakirjojen, joissa todistetaan sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö, myöntämistä, muotoa ja sisältöä, sekä määrittää tilanteet, joissa asiakirja myönnetään, ja asiakirjan peruuttamiseen liittyvät menettelyt, kun työskentelyjäsenvaltion toimivaltainen laitos kiistää sen paikkansapitävyyden tai pätevyyden. Esittelijä ehdottaa toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön vahvistamista ja katsoo, että vilpittömän yhteistyön periaatetta on lujitettava lyhentämällä vastaamiselle asetettuja määräaikoja, jolloin vastaamatta jättämisestä seuraa toimivallan muuttuminen toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Viranomaisten välisen tietojen vaihdon optimoinnin ja sellaisten henkilöiden suojelun varmistamiseksi, joihin asetuksia sovelletaan, esittelijä kannattaa uusien järjestelmien (esimerkiksi ”Crossroads Bank for Social Security) ja sosiaaliturvasta vastaavien elimien välisen toiminnallisen sähköisen verkon sekä sähköisen eurooppalaisen sosiaaliturvakortin ja -numeron käyttöönottoa ja ilmaisee tukensa asetuksissa tarkoitettujen asiakirjojen digitalisoinnille.

Esittelijä katsoo myös, että on selvennettävä sääntelykehystä, jota sovelletaan lähetettyihin työntekijöihin (lähettävän jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään kuulumisen vähimmäisaika, esitettävän asiakirjan antaminen ennalta ennen lähettämisen alkamista), itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja monimuotoista toimintaa harjoittaviin.

Lopuksi esittelijä vastustaa perhe-etuuksien sitomista lasten asuinpaikkaan: vaikka tiedot ovat osittaisia eivätkä kata kaikkia koordinointiasetuksessa tarkoitettuja maita, on muistettava, että alle yksi prosentti kaikista perhe-etuuksista maksetaan lapsille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, joka ei ole heidän vanhempansa/vanhempiensa työskentelyjäsenvaltio. Tältä osin etuuksien sitomista koskevasta järjestelmästä, jolla varmistettaisiin etuuksien määrän maksupaikan ja nykytason määrittäminen lasten asuinpaikkaan perustuen, seuraisi monimutkaisen ja kalliin järjestelmän käyttöönotto, jolla olisi vaikutuksia julkiseen talouteen.

Esittelijä toivoo, että koordinointiasetuksien tarkistamista koskevissa keskusteluissa luovutaan asenteista ja karikatyyreistä, jotka johtavat sosiaaliturismia, petoksien yleistymistä ja piiloprotektionismia koskeviin menettelyihin. Tällä tarkistuksella on varmistettava kansalaisten sosiaalisten oikeuksien ylläpitäminen ja edistettävä samalla tehokasta liikkuvuutta unionissa.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Esittelijät haluavat tuoda julki, että muun muassa seuraavat sidosryhmien edustajat ja edunvalvojat olivat heihin yhteydessä mietinnön laatimisen aikana.

Yhteisö ja/tai henkilö

Arnaud Emériau

Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers

Liina Carr, Confederal Secretary

Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation

 

Eugenio Quintieri

Secretary General, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU

Jordi Curell,

director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, Conseillère

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur,

Directrice du pôle juridique et social , CAPEB

Claude Denagtergal

Advisor, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Thomas Heidener

Head of Office, Danish Trade Union Office

Kaia Iva

Estonian Minister of Social Protection

Philip Von Brocksdorff

Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE

Judite Berkemeier

Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC

Garance Pineau

Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales

Mouvement des entreprises de France - MEDEF


VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.4.2018)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Valmistelija: Soledad Cabezón Ruiz

LYHYET PERUSTELUT

Komissio julkaisi 13. joulukuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on uudistaa ja yksinkertaistaa voimassa olevia sääntöjä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta vastaamaan paremmin jäsenvaltioiden sosiaalista ja taloudellista todellisuutta sekä parantaa kansalaisten mahdollisuuksia harjoittaa näiden asetusten mukaisia oikeuksiaan.

Valmistelija katsoo, että sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien nykyisten sääntöjen muuttamiseen olisi sovellettava yleismaailmallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhteisvastuullisuuden yhteisiä arvoja, erityisesti kun on kyse sosiaaliturvaetuuksien saatavuudesta. Etenkin opiskelijoiden ja vammaisten henkilöiden olisi voitava säilyttää sosiaaliturvaoikeuksiensa ja -etuuksiensa siirrettävyys ilman syrjintää muuttaessaan jäsenvaltiosta toiseen.

Tässä yhteydessä valmistelija panee merkille komission ehdotuksen pitkäaikaishoitoon liittyviä etuuksia koskevasta uudesta luvusta ja pitää myönteisenä, että työkyvyttömyysetuudet kuuluvat nyt selvästi tämän luvun soveltamisalaan. Hän ehdottaa, että hallintotoimikunta tekee tiivistä yhteistyötä edunsaajia edustavien järjestöjen, myös vammaisjärjestöjen, kanssa määritellessään yksityiskohtaista luetteloa tämän luvun mukaisista etuuksista. Valmistelija korostaa lisäksi, että eurooppalaisen vammaiskortin pikainen käyttöönotto on varmistettava kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, ja kehottaa hallintokomiteaa edistämään yhteisen vammaisuuden määritelmän ja yhteisten vammaisuuden perusteiden hyväksymistä sosiaaliturvan yhteensovittamista varten. Valmistelija toivoo, että eurooppalaisen vammaiskortin käyttöönoton yhteydessä keskustellaan kortin kattamista etuuksista, jotta siihen voidaan sisällyttää uusia merkittäviä etuuksia huolenpidon, terveydenhoidon ja avustamisen aloilla, jotta vammaiset henkilöt voisivat nauttia täysimääräisesti vapaasta liikkuvuudesta unionissa.

Vetoomusvaliokunta käsittelee säännöllisesti vetoomuksia, jotka koskevat kaikkia sosiaaliturvan aloja rajat ylittävissä tilanteissa. Vetoomusvaliokunnalle esitetään säännöllisesti eläkeoikeuksien ja etuuksien siirrettävyyttä koskevia vetoomuksia, erityisesti kun on kyse toimivaltaisilta viranomaisilta saatavien asianmukaisten tietojen pitkäaikaisesta viivästymisestä sekä eläke-etuuksien laskemisesta kansalaisille, jotka ovat työskennelleet useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Valmistelija ehdottaa määräaikoja toimivaltaisten jäsenvaltioiden laitoksille niiden määrittäessä etuudenhakijan vakinaista asuinpaikkaa, jotta ne voivat laskea etuuksien määrän ja ratkaista mahdolliset eriävät näkökannat muiden jäsenvaltioiden kanssa. Räätälöityjen ja täsmällisten tietojen saaminen tällä usein monimutkaisella alalla on myös ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset voivat käyttää vapauttaan liikkua ja työskennellä EU:n alueella ilman syrjintää.

Nämä ehdotukset edistäisivät komission asettamia tavoitteita kansalaisten oikeuksien harjoittamista koskevien mahdollisuuksien parantamiseksi samalla kun varmistetaan oikeudellista selkeyttä ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia sääntöjä sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla ja otetaan huomioon, että yleismaailmallisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisvastuu ovat yhteisiä arvoja kaikkialla Euroopan unionissa.

TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Vammaisuuden ja työkyvyttömyyden määritelmät ja perusteet ovat eri jäsenvaltioissa hyvin erilaisia, mikä voi muodostaa merkittävän esteen vammaisuutta ja työkyvyttömyyttä koskevien kansallisten päätösten vastavuoroiselle tunnustamiselle, erityisesti siltä osin kuin on kyse erityispalvelujen käyttömahdollisuuksista, ja voi saattaa vammaiset tai työkyvyttömät henkilöt erityisen epäedulliseen asemaan sosiaaliturvan alalla, kun he siirtyvät yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Jotta voitaisiin helpottaa vammaisten tai työkyvyttömien henkilöiden matkustamista jäsenvaltiosta toiseen, on tarpeen hyväksyä yhteinen eurooppalainen määritelmä, joka on yhteneväinen vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ja jäsenvaltioiden välisen vammaisuuden vastavuoroisen tunnustamisen kanssa, erityisesti ottamalla käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa pikaisesti eurooppalainen vammaiskortti, joka on yhteydessä eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin ja eurooppalaiseen sosiaaliturvakorttiin.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Jotta vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen tehokas täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta voidaan varmistaa ja vammaisten henkilöiden etuuksien siirrettävyys taata, olisi edistettävä vammaisuuden yhteisen määritelmän, yhteisten vammaisuuden perusteiden ja vammaisuuden arviointimenetelmien (vammaprosentti) hyväksymistä sosiaaliturvan yhteensovittamista varten.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  On tärkeää kunnioittaa unionin terveydenhuoltojärjestelmien yhteisiä arvoja ja periaatteita sellaisina kuin niihin viitataan neuvoston 22 päivänä kesäkuuta 2006 antamissa päätelmissä Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja periaatteista1 a, ottaen erityisesti huomioon yleiskattavuuden, korkealaatuiseen hoitoon pääsyn, tasapuolisuuden ja yhteisvastuullisuuden. Tämä on erityisen merkittävä asia niille kansalaisryhmille, jotka eivät ole työelämässä eivätkä etsi työtä, kuten opiskelijoille, joiden liikkuvuutta olisi pidettävä yllä asianmukaisilla sosiaaliturvaetuuksilla, kuten sairausvakuutuksella, vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Neuvoston mukaan ”universaalisuus tarkoittaa sitä, että ketään ei estetä saamasta terveydenhoitoa; yhteisvastuullisuus liittyy kiinteästi kansallisten terveysjärjestelmiemme rahoitusjärjestelyihin ja siihen, että kyseisten terveysjärjestelmien piiriin pääsy on varmistettava kaikille; oikeudenmukaisuus liittyy yhtäläisiin mahdollisuuksiin saada tarvittaessa terveydenhoitoa etniseen ryhmään kuulumisesta, sukupuolesta, iästä, yhteiskunnallisesta asemasta tai maksukyvystä riippumatta”.

 

______________

 

1 a EUVL C 146, 22.6.2006, s.1.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Euroopan parlamentti korosti EU:n kansalaisten vapautta liikkua ja työskennellä sisämarkkinoilla rajoittavista tekijöistä 15 päivänä maaliskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa1 a, että on tärkeää ”varmistaa sosiaaliturvaetuuksien (esim. valtion eläkkeet, sairausvakuutus, työttömyysetuudet ja perhe-etuudet) siirrettävyyden ja vähentää näin työvoiman liikkuvuuden esteitä EU:ssa” ja kehotti ”toteuttamaan määrätietoisia ja vaikuttavia toimia kunkin yksityishenkilön sosiaaliturvamaksut ja -etuudet EU:ssa kattavan koordinoidun järjestelmän, kuten sosiaaliturvakortin, käyttöön ottamiseksi, jotta voidaan helpottaa sosiaaliturvamaksujen ja -etuuksien jäljitettävyyttä”.

 

______________

 

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0083.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Olisi edistettävä toimia, joilla helpotetaan sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien ja etuuksien määrittelyä ja säilyttämistä kaikkialla unionissa, kuten ottamalla käyttöön eurooppalainen sosiaaliturvakortti, joka olisi yhteydessä olemassa olevaan eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin ja eurooppalaiseen vammaiskorttiin ja kattaisi kaikki sosiaaliturvan alat.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c)  Jotta voitaisiin parantaa työntekijöiden, opiskelijoiden ja työnhakijoiden liikkuvuutta kaikkialla unionissa, on tärkeää, että jäsenvaltiot takaavat eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöoikeuden ilman syrjintää kaikille ihmisille, mukaan lukien tilapäiset työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat ja epätyypillisissä työsuhteissa olevat sekä opiskelijat ja liikkuvat työnhakijat.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 d)  Rajatylittävä terveydenhuolto on erityisen tärkeää, kun taataan sosiaaliturvajärjestelmien tasapuolinen yhteensovittaminen. Tässä suhteessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU1 a täytäntöönpano eroaa suuresti eri jäsenvaltioissa. Erityisesti direktiivin 7 artikla olisi pantava täytäntöön ilman syrjintää, jotta voidaan varmistaa unionin kansalaisten ja heidän perheidensä vapaa liikkuvuus.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Työttömyysetuuksien alalla vakuutuskausien yhteenlaskemista koskevia sääntöjä olisi sovellettava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Lukuun ottamatta 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rajatyöntekijöitä, työttömyysetuuksiin liittyvien oikeuksien saamiseksi tehtävää vakuutuskausien yhteenlaskemista koskeviin sääntöihin olisi sovellettava ehtoa, jonka mukaan vakuutetulla on hiljattain täyttynyt vähintään kolmen kuukauden vakuutuskausi kyseisessä jäsenvaltiossa. Aiemmin toimivaltaisen jäsenvaltion olisi oltava toimivaltainen kaikkien niiden vakuutettujen osalta, jotka eivät täytä tätä ehtoa. Tällöin viimeisimmän vakuutusjäsenvaltion työvoimapalveluun rekisteröitymisellä pitäisi olla sama vaikutus kuin sen jäsenvaltion työvoimapalveluun rekisteröitymisellä, jossa työtön oli aiemmin vakuutettu.

(8)  Työttömyysetuuksien alalla vakuutuskausien yhteenlaskemista koskevia sääntöjä olisi sovellettava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Lukuun ottamatta 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rajatyöntekijöitä, työttömyysetuuksiin liittyvien oikeuksien saamiseksi tehtävää vakuutuskausien yhteenlaskemista koskeviin sääntöihin olisi sovellettava ehtoa, jonka mukaan vakuutetulla on hiljattain täyttynyt vähintään yhden kuukauden vakuutuskausi kyseisessä jäsenvaltiossa. Aiemmin toimivaltaisen jäsenvaltion olisi oltava toimivaltainen kaikkien niiden vakuutettujen osalta, jotka eivät täytä tätä ehtoa. Tällöin viimeisimmän vakuutusjäsenvaltion työvoimapalveluun rekisteröitymisellä pitäisi olla sama vaikutus kuin sen jäsenvaltion työvoimapalveluun rekisteröitymisellä, jossa työtön oli aiemmin vakuutettu.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen (2013)35 annettujen suositusten mukaan on tarvetta pidentää työttömyysetuuksien siirron vähimmäiskesto kolmesta kuuteen kuukauteen, jotta voidaan parantaa työttömien mahdollisuuksia muuttaa toiseen jäsenvaltioon etsimään työtä ja integroitua työmarkkinoille ja puuttua näin ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon valtioiden rajojen yli.

(9)  Työttömyysetuuksien siirron vähimmäiskestoa on tarpeen pidentää työnhakijan oikeuksien päättymiseen saakka, jotta voidaan parantaa työttömien mahdollisuuksia muuttaa toiseen jäsenvaltioon etsimään työtä, hankkia uusia pätevyyksiä ja integroitua työmarkkinoille ja puuttua näin ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon valtioiden rajojen yli.

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  On tarpeen varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät vakituisen asuinpaikan kohtuullisessa ajassa sosiaalietuuksien määrittämistä varten.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)  Ihmisten olisi voitava valita vakituinen asuinpaikkansa sosiaaliturvaetuuksien määrittämistä varten siten, että toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat sen kohtuullisessa ajassa, kun riittävä yhteys asianomaiseen jäsenvaltioon on kyetty osoittamaan.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta mahdollistetaan asetuksen päivittäminen nopeasti kansallisen tason kehityksen perusteella, Euroopan komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä säädöksiä tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteiden muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio suorittaa asianmukaiset kuulemiset valmistelutöiden aikana, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta sääntelystä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen36 mukaisesti. Jotta varmistetaan tasapuolinen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi saatava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, ja niiden asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti pääsy delegoitujen säädösten valmistelua käsittelevien komission asiantuntijaryhmien kokouksiin.

(12)  Jotta mahdollistetaan asetuksen päivittäminen nopeasti kansallisen tason kehityksen perusteella, tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteitä olisi muutettava säännöllisesti.

__________________

 

36 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14.

 

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voidaan tukea jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä torjua petoksia ja virheitä yhteensovittamissääntöjen soveltamisessa, on tarpeen vahvistaa oikeusperusta, jotta mahdollistetaan henkilötietojen käsittelyn helpottaminen sellaisten henkilöiden osalta, joihin asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 sovelletaan. Näin jäsenvaltiot voisivat verrata säännöllisesti toimivaltaisten laitostensa hallussa olevia tietoja toisen jäsenvaltion laitoksen hallussa oleviin tietoihin, jotta voidaan yksilöidä virheet tai epäjohdonmukaisuudet, jotka edellyttävät lisätutkimuksia.

(13)  Jotta voidaan tukea jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä torjua petoksia ja virheitä yhteensovittamissääntöjen soveltamisessa, on tarpeen vahvistaa oikeusperusta, jotta mahdollistetaan henkilötietojen käsittelyn helpottaminen sellaisten henkilöiden osalta, joihin asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 sovelletaan, ottaen asianmukaisesti huomioon unionin tietosuojasäännöstön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a. Näin jäsenvaltiot voisivat verrata säännöllisesti toimivaltaisten laitostensa hallussa olevia tietoja toisen jäsenvaltion laitoksen hallussa oleviin tietoihin, jotta voidaan yksilöidä virheet tai epäjohdonmukaisuudet, jotka edellyttävät lisätutkimuksia.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 679/2016, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Asiakirjojen todentamiseen ja peruuttamiseen liittyvän menettelyn nopeuttamiseksi (etenkin haltijaan sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön osalta) petosten ja virheiden tapauksessa on tarpeen tiivistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa myöntäneen laitoksen ja peruuttamista pyytävän laitoksen välillä. Jos asiakirjan pätevyydestä tai tukena olevan näytön oikeellisuudesta on epäilystä tai jos jäsenvaltioilla on erilaisia näkemyksiä sovellettavan lainsäädännön määrittämisestä, on jäsenvaltioiden ja asianomaisten henkilöiden edun mukaista, että kyseiset laitokset pääsevät sopimukseen kohtuullisessa ajassa.

(15)  Asiakirjojen todentamiseen, oikaisemiseen ja peruuttamiseen liittyvän menettelyn nopeuttamiseksi (etenkin haltijaan sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön osalta) petosten ja virheiden tapauksessa on tarpeen tiivistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa myöntäneen laitoksen ja peruuttamista pyytävän laitoksen välillä. Jos asiakirjan pätevyydestä tai tukena olevan näytön oikeellisuudesta on epäilystä tai jos jäsenvaltioilla on erilaisia näkemyksiä sovellettavan lainsäädännön määrittämisestä, on jäsenvaltioiden ja asianomaisten henkilöiden edun mukaista, että kyseiset laitokset pääsevät sopimukseen kohtuullisessa ajassa. Jos vastausta ei anneta vaaditussa määräajassa, pyytävällä laitoksella on oltava toimivalta määrittää sovellettava lainsäädäntö.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 5 a kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5 a)  Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut, että jäsenvaltioilla on oikeus asettaa työvoiman ulkopuolella oleville liikkuvuutta harjoittaville EU:n kansalaisille vastaanottavassa jäsenvaltiossa myönnettävien sellaisten sosiaaliturvaetuuksien, jotka eivät muodosta direktiivissä 2004/38/EY tarkoitettua sosiaaliavustusta, ehdoksi direktiivissä tarkoitettu laillinen oleskeluoikeus. Laillisen oleskeluoikeuden todentaminen olisi tehtävä direktiivin 2004/38/EY vaatimusten mukaisesti. Tätä varten työvoiman ulkopuolella oleva kansalainen olisi erotettava selvästi työnhakijasta, jonka oleskeluoikeus johtuu suoraan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklasta. Tämän oikeuskäytännön kodifiointi on tarpeen, jotta parannetaan oikeusvarmuutta kansalaisten ja laitosten kannalta.

Poistetaan.

Perustelu

Yli 700 000:tta työvoiman ulkopuolella olevaa liikkuvuutta harjoittavaa kansalaista koskevasta yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta poikkeaminen aiheuttaa huomattavia eroja sosiaaliturvajärjestelmien yhdenmukaistamisessa Euroopan unionissa. Komission ehdottamat muutokset eivät lisää oikeudellista selkeyttä eivätkä helpota asianomaisten kansalaisten tilannetta. Näin ollen asetuksessa ei pitäisi tehdä ristiviittausta direktiiviin 2004/38.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 5 c kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5 c)  Direktiivistä 2004/38/EY tai muutoin unionin lainsäädännöstä johtuvista työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun koskevista rajoituksista huolimatta minkään tässä asetuksessa ei pitäisi rajoittaa perusoikeuksia, jotka on tunnustettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, etenkään oikeutta ihmisarvoon (1 artikla), oikeutta elämään (2 artikla) ja oikeutta saada terveydenhoitoa (35 artikla).”

(5 c)  Direktiivistä 2004/38/EY tai muutoin unionin lainsäädännöstä johtuvista työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun koskevista rajoituksista huolimatta minkään tässä asetuksessa ei pitäisi rajoittaa perusoikeuksia, jotka on tunnustettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, etenkään oikeutta ihmisarvoon (1 artikla), oikeutta elämään (2 artikla), oikeutta sosiaaliturvaan ja toimeentuloturvaan (34 artikla) ja oikeutta saada terveydenhoitoa (35 artikla).”

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Lisätään johdanto-osan 24 kappaleen jälkeen kappale seuraavasti:

 

”(24 a)  Mikään tässä asetuksessa ei saisi antaa muulle jäsenvaltiolle kuin toimivaltaiselle jäsenvaltiolle perusteita kieltäytyä oleskeluoikeuden myöntämisestä henkilöille, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella, yksinomaan sillä perusteella, että heidän hakemuksensa koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia sosiaaliturvan aloja.ˮ

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

Johdanto-osan 46 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Jotta mahdollistetaan asetuksen päivittäminen nopeasti kansallisen tason kehityksen perusteella, Euroopan komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä säädöksiä tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteiden muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio suorittaa asianmukaiset kuulemiset valmistelutöiden aikana, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta sääntelystä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen43 mukaisesti. Jotta varmistetaan tasapuolinen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi saatava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, ja niiden asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti pääsy delegoitujen säädösten valmistelua käsittelevien komission asiantuntijaryhmien kokouksiin.

Poistetaan.

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

1 artikla – 1 kohta – v b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

vb)  ’pitkäaikaishoitoon liittyvillä etuuksilla’ kaikkia luontois- ja rahaetuuksia tai niiden molempien yhdistelmää henkilöille, jotka vanhuuden, toimintarajoitteen, sairauden tai vamman vuoksi vaativat pitkäkestoisesti merkittävää apua toiselta henkilöltä tai henkilöiltä olennaisten päivittäisten toimiensa hoitamiseen, mukaan luettuna itsemääräämisoikeuden tukeminen; tähän sisältyvät etuudet, jotka myönnetään tällaista apua antavalle henkilölle;”

v b)  ’pitkäaikaishoitoon liittyvillä etuuksilla’ kaikkia luontois- ja rahaetuuksia tai niiden molempien yhdistelmää henkilöille, jotka vanhuuden, toimintarajoitteen, sairauden tai vamman vuoksi vaativat pitkäkestoisesti apua toiselta henkilöltä tai henkilöiltä olennaisten päivittäisten toimiensa hoitamiseen, mukaan luettuna itsemääräämisoikeuden tukeminen; tähän sisältyvät etuudet, jotka myönnetään tällaista apua antavalle henkilölle;”

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi vaatia, että työvoiman ulkopuolella oleville liikkuvuutta harjoittaville EU:n kansalaisille kyseisessä jäsenvaltiossa myönnettävien sosiaaliturvaetuuksien osalta sovelletaan ehtoa, jonka mukaan näillä henkilöillä on oltava laillinen oleskeluoikeus Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY44 mukaisesti.”.

Poistetaan.

__________________

 

44 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiossa tavallisesti toimintaansa harjoittavalle työnantajalle tässä jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä henkilö, jonka tämä työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään siellä työtä kyseisen työnantajan lukuun palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY46 tarkoitetulla tavalla tai jonka kyseinen työnantaja lähettää komennukselle toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä kyseisen työnantajan lukuun, on edelleen ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, edellyttäen että tämän työskentelyn arvioitu kesto on enintään 24 kuukautta ja että kyseistä henkilöä ei lähetetä korvaamaan toista palkattua työntekijää tai itsenäistä ammatinharjoittajaa, joka on aiemmin lähetetty tässä artiklassa tarkoitetulla tavalla.

1.  Jäsenvaltiossa tavallisesti toimintaansa harjoittavalle työnantajalle tässä jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä henkilö, jonka tämä työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä kyseisen työnantajan lukuun, on edelleen ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, edellyttäen että

 

a)  tämän työskentelyn arvioitu tai tosiasiallinen kesto on enintään kuusi kuukautta ja että kyseistä henkilöä ei lähetetä korvaamaan toista palkattua työntekijää tai itsenäistä ammatinharjoittajaa, joka on aiemmin lähetetty tässä artiklassa tarkoitetulla tavalla; ja

 

b)  että kyseiseen henkilöön on palkkatyön alkamista välittömästi edeltävän vähintään kuuden kuukauden pituisella jaksolla jo sovellettu työnantajan sijoittautumisjäsenvaltion lainsäädäntöä.

__________________

 

46 EUVL L 018 , 21.01.1997 s. 1.

 

Perustelu

Työntekijän lähettämisjakson keskimääräinen kesto on komission mukaan alle neljä kuukautta. Näin ollen olisi kohtuullista, että kuuden kuukauden jälkeen sosiaaliturvaan sovelletaan työskentelyjäsenvaltion lainsäädäntöä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

12 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiossa tavallisesti toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, joka lähtee tekemään samankaltaista työtä toiseen jäsenvaltioon, on edelleen ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, edellyttäen että tämän toiminnan arvioitu kesto on enintään 24 kuukautta ja että kyseinen henkilö ei korvaa toista lähetettyä palkattua työntekijää tai itsenäistä ammatinharjoittajaa.”.

2.  Jäsenvaltiossa tavallisesti toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, joka lähtee tekemään samankaltaista työtä toiseen jäsenvaltioon, on edelleen ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, edellyttäen että

 

a)  tämän toiminnan arvioitu tai tosiasiallinen kesto on enintään kuusi kuukautta ja että kyseinen henkilö ei korvaa toista lähetettyä palkattua työntekijää tai itsenäistä ammatinharjoittajaa ja

 

b)  että kyseiseen henkilöön on toiminnan alkamista välittömästi edeltävän vähintään kuuden kuukauden pituisella jaksolla jo sovellettu sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa hän tavallisesti harjoittaa toimintaansa.”.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työvoiman ulkopuolella olevilla liikkuvuutta harjoittavilla kansalaisilla ja työnhakijoilla on mahdollisuus saada kattava sairausvakuutus vastaanottavassa jäsenvaltiossa antamalla tällaisille kansalaisille mahdollisuus suorittaa oikeasuhteisia maksuja sairausvakuutusjärjestelmään tai muulla tavoin täyttää asiaankuuluvat perusteet sairausvakuutuksen saamiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat vakinaisesti.

Perustelu

Kattava sairausvakuutus on keskeinen oikeus. Työvoiman ulkopuolella olevilla kansalaisilla olisi oltava mahdollisuus päästä sairausvakuutuksen piiriin myös asuinjäsenvaltiossaan. Jäsenvaltioiden olisi voitava turvautua sitoviin suuntaviivoihin saattaessaan sairausvakuutusjärjestelmänsä työvoiman ulkopuolelle olevien EU:n kansalaisten ulottuville.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

35a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintotoimikunta laatii yksityiskohtaisen luettelon pitkäaikaishoitoon liittyvistä etuuksista, jotka täyttävät tämän asetuksen 1 artiklan vb alakohtaan sisältyvät perusteet, ja täsmentää, mitkä ovat luontoisetuuksia ja mitkä rahaetuuksia.

2.    Hallintotoimikunta laatii työmarkkinaosapuolia sekä edunsaajia edustavia järjestöjä, myös vammaisjärjestöjä, ja kaikkia sidosryhmiä asianmukaisesti kuultuaan kattavan ja yksityiskohtaisen luettelon pitkäaikaishoitoon liittyvistä etuuksista, jotka täyttävät tämän asetuksen 1 artiklan vb alakohtaan sisältyvät perusteet, ja täsmentää, mitkä ovat luontoisetuuksia ja mitkä rahaetuuksia.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

35a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Hallintotoimikunnan on varmistettava Euroopan vammaiskortin nopea käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa ja edistettävä yhteisen vammaisuuden määritelmän ja yhteisten vammaisuuden perusteiden hyväksymistä tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen tarkoituksia varten.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

52 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a.  Lisätään 52 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a.   Toimivaltaisen laitoksen on laskettava ja myönnettävä etuus kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.”

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

61 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lukuun ottamatta 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, 6 artiklan soveltamiseksi edellytetään, että asianomainen henkilö on viimeksi täyttänyt vähintään kolmen kuukauden vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kauden sen lainsäädännön mukaisesti, jonka nojalla etuuksia haetaan.

1.  Lukuun ottamatta 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, 6 artiklan soveltamiseksi edellytetään, että asianomainen henkilö on viimeksi täyttänyt vähintään yhden kuukauden vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kauden sen lainsäädännön mukaisesti, jonka nojalla etuuksia haetaan.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

61 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos työtön henkilö ei täytä kausien yhteenlaskemisen edellytyksiä 1 kohdan mukaisesti, koska viimeksi täyttyneiden vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kausien kokonaiskesto kyseisessä jäsenvaltiossa on alle kolme kuukautta, henkilöllä on oikeus työttömyysetuuksiin sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa hän oli aiemmin täyttänyt tällaiset kaudet 64 a artiklassa säädettyjen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti.”.

2.  Jos työtön henkilö ei täytä kausien yhteenlaskemisen edellytyksiä 1 kohdan mukaisesti, koska viimeksi täyttyneiden vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kausien kokonaiskesto kyseisessä jäsenvaltiossa on alle yksi kuukausi, henkilöllä on oikeus työttömyysetuuksiin sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa hän oli aiemmin täyttänyt tällaiset kaudet 64 a artiklassa säädettyjen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti.”.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

64 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  Korvataan 1 kohdan c alakohdassa ilmaisu ”kolmen” ilmaisulla ”kuuden” ja ilmaisut ”kolmen kuukauden ajan enintään kuudeksi kuukaudeksi” ilmaisulla ”kuuden kuukauden ajan enintään sen kauden loppuun, jona henkilöllä on oikeus etuuksiin”;

a)  Korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

 

”c)   oikeus työttömyysetuuksiin jatkuu koko sen ajan, jona henkilöllä on oikeus niihin;”

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

64 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Poistetaan 2 kohta.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=EN)

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

64 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”kolme” ilmaisulla ”kuusi” ja ilmaisu ”enintään kuudeksi kuukaudeksi” ilmaisulla ”sen kauden loppuun, jona henkilöllä on oikeus etuuksiin”.

b)   Poistetaan 3 kohta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 883/2004

71 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

23 a.  Korvataan 71 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Euroopan yhteisöjen komission yhteyteen perustetaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta, jäljempänä ”hallintotoimikunta”, jossa on hallituksen edustaja kustakin jäsenvaltiosta tarvittaessa asiantuntijain avustamana. Euroopan komission edustaja osallistuu hallintotoimikunnan kokouksiin neuvoa-antavassa ominaisuudessa.

1.   Euroopan yhteisöjen komission yhteyteen perustetaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta, jäljempänä ”hallintotoimikunta”, jossa on hallituksen edustaja kustakin jäsenvaltiosta tarvittaessa asiantuntijain avustamana. Euroopan komission edustaja, Euroopan parlamentin edustaja ja tarvittaessa työmarkkinaosapuolien ja edunsaajien, myös vammaisjärjestöjen, edustajat osallistuvat hallintotoimikunnan kokouksiin neuvoa-antavassa ominaisuudessa.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=EN)

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

76a artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  asiakirjan peruuttamista, kun työskentelyjäsenvaltion toimivaltainen laitos kiistää sen paikkansapitävyyden tai pätevyyden.

–  asiakirjan peruuttamista,

 

  kun työskentelyjäsenvaltion toimivaltainen laitos kiistää sen paikkansapitävyyden tai pätevyyden tai

 

  kun asiakirjan antanut laitos ei vastaa asetetussa määräajassa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Asetus (EY) N:o 883/2004

88 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

27.  Korvataan 88 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

 

 

”88 artikla

 

Säädösvallan siirto liitteiden päivittämiseksi

 

Siirretään Euroopan komissiolle 88 a artiklan mukaisesti valta hyväksyä delegoituja säädöksiä tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen liitteiden muuttamiseksi määräajoin hallintotoimikunnan pyynnöstä.

 

88a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään 88 artiklassa tarkoitettu valta Euroopan komissiolle määräämättömäksi ajaksi [the date of entry into force of the Regulation (EU) xxxx].

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 88 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun Euroopan komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä 88 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet Euroopan komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”.

 

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

1 artikla – 2 kohta – e a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e a)  ’petoksella’ tahallista tekoa tai laiminlyöntiä, jonka tarkoituksena on saada sosiaaliturvaetuus tai välttää sosiaaliturvamaksujen maksaminen jäsenvaltion lainsäädännön vastaisesti;”.

e a)  ’petoksella’ tahallista tekoa tai laiminlyöntiä, josta aiheutuu vahinkoa laitokselle ja jonka tarkoituksena on saada sosiaaliturvaetuus tai välttää sosiaaliturvamaksujen maksaminen tai välttää noudattamasta sääntöjä, joita sovelletaan jonkin jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään kuulumiseen, jäsenvaltion lainsäädännön, perusasetuksen tai täytäntöönpanoasetuksen vastaisesti;”.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

2 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos perus- ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön oikeudet tai velvollisuudet on vahvistettu tai määritetty, toimivaltainen laitos voi pyytää asuin- tai oleskelujäsenvaltion laitosta toimittamaan henkilötietoja kyseisestä henkilöstä. Pyynnön ja vastauksen on koskettava tietoja, joiden perusteella toimivaltainen jäsenvaltio pystyy yksilöimään mahdolliset epätarkkuudet tosiseikoissa, joihin henkilön perus- tai täytäntöönpanoasetuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet määrittävä asiakirja tai päätös perustuu. Pyyntö voidaan esittää myös tapauksissa, joissa ei ole epäilyksiä asiakirjaan sisältyvien tai päätöksen perustana olevien tietojen pätevyydestä tai paikkansapitävyydestä. Tietopyynnön ja vastauksen on oltava tarpeellisia ja oikeasuhteisia.

5.  Jos perus- ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön oikeudet tai velvollisuudet on vahvistettu tai määritetty, toimivaltainen laitos voi pyytää asuin- tai oleskelujäsenvaltion laitosta toimittamaan henkilötietoja kyseisestä henkilöstä tämän yksityisyyttä täysimääräisesti kunnioittaen. Pyynnön ja vastauksen on rajoituttava tietoihin, joiden perusteella toimivaltainen jäsenvaltio pystyy yksilöimään mahdolliset epätarkkuudet tosiseikoissa, joihin henkilön perus- tai täytäntöönpanoasetuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet määrittävä asiakirja tai päätös perustuu. Pyyntö voidaan esittää myös tapauksissa, joissa ei ole epäilyksiä asiakirjaan sisältyvien tai päätöksen perustana olevien tietojen pätevyydestä tai paikkansapitävyydestä. Tietopyynnön ja vastauksen on oltava perusteltuja, tarpeellisia ja oikeasuhteisia.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

6 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

7 a.  Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3.   Jos kyseiset laitokset tai viranomaiset eivät pääse sopimukseen, asia voidaan viedä toimivaltaisten viranomaisten kautta hallintotoimikunnan käsittelyyn aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu erimielisyys syntyi. Hallintotoimikunta pyrkii sovittelemaan näkökannat kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi.

3.   Jos kyseiset laitokset tai viranomaiset eivät pääse sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa eriävien mielipiteiden ilmaantumisesta, asia viedään toimivaltaisten viranomaisten kautta hallintotoimikunnan käsittelyyn aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu erimielisyys syntyi. Hallintotoimikunta pyrkii sovittelemaan näkökannat kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a.   Alustava laskelma 1 kohdassa tarkoitetusta etuudesta tai maksusta on tehtävä viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen henkilö on toimittanut pyynnön.”

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

11 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

7 c.  Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.   Jos kahden tai useamman jäsenvaltion laitosten välillä on erimielisyyttä perusasetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön asuinpaikan määrittämisestä, laitosten on vahvistettava yhteisellä sopimuksella asianomaisen henkilön etujen tavanomainen keskus tekemällä kokonaisarvio kaikista asiaankuuluviin tosiseikkoihin liittyvistä saatavilla olevista tiedoista, joita voivat olla muun muassa seuraavat:

1.   Jos kahden tai useamman jäsenvaltion laitosten välillä on erimielisyyttä perusasetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön asuinpaikan määrittämisestä, laitosten on viimeistään kolmen kuukauden kuluessa erimielisyyden syntymisestä vahvistettava yhteisellä sopimuksella asianomaisen henkilön etujen tavanomainen keskus tekemällä kokonaisarvio kaikista asiaankuuluviin tosiseikkoihin liittyvistä saatavilla olevista tiedoista, joita voivat olla muun muassa seuraavat:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 987/2009

19 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos se on tarpeen lainsäädäntövallan harjoittamisen kannalta kansallisella tai unionin tasolla, asianomaisten henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksia ja -velvollisuuksia koskevia tietoja vaihdetaan suoraan toimivaltaisten laitosten sekä asianomaisten valtioiden työsuojelu-, maahanmuutto- tai veroviranomaisten välillä; tähän voi sisältyä henkilötietojen käsittely muita tarkoituksia kuin perusasetuksen ja tämän asetuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien käyttöä tai valvomista varten, erityisesti jotta varmistetaan asiaa koskevien oikeudellisten velvollisuuksien noudattaminen työ-, terveys- ja turvallisuus-, maahanmuutto- ja verotuslainsäädännön alalla. Yksityiskohdista päätetään hallintotoimikunnan päätöksellä.

4.  Jos se on tarpeen lainsäädäntövallan harjoittamisen kannalta kansallisella tai unionin tasolla, asianomaisten henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksia ja -velvollisuuksia koskevia tietoja vaihdetaan suoraan toimivaltaisten laitosten sekä asianomaisten valtioiden työsuojelu-, maahanmuutto- tai veroviranomaisten välillä henkilöiden yksityisyyttä täysimääräisesti kunnioittaen; tähän voi sisältyä henkilötietojen käsittely muita tarkoituksia kuin perusasetuksen ja tämän asetuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien käyttöä tai valvomista varten, ainoastaan jotta varmistetaan asiaa koskevien oikeudellisten velvollisuuksien noudattaminen työ-, terveys- ja turvallisuus-, maahanmuutto- ja verotuslainsäädännön alalla. Yksityiskohdista päätetään hallintotoimikunnan päätöksellä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 26 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

67 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

26 a)  Korvataan 67 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5.  Velallislaitoksen on maksettava saatavat täytäntöönpanoasetuksen 66 artiklassa tarkoitetulle velkojajäsenvaltion yhteyselimelle 18 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona saatavat esitettiin velallisjäsenvaltion yhteyselimelle. Tätä ei sovelleta saataviin, jotka velallislaitos on tuon ajan kuluessa hylännyt pätevästä syystä.

5.  Velallislaitoksen on maksettava saatavat täytäntöönpanoasetuksen 66 artiklassa tarkoitetulle velkojajäsenvaltion yhteyselimelle 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona saatavat esitettiin velallisjäsenvaltion yhteyselimelle. Tätä ei sovelleta saataviin, jotka velallislaitos on tuon ajan kuluessa hylännyt pätevästä syystä.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:EN:HTML)

Perustelu

Nykyinen 18 kuukauden pituinen ajanjakso pitäisi lyhentää 12 kuukauteen, jotta yhteyselimen kustannuspainetta etuuden ennakkomaksuun voidaan vähentää.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 40 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 987/2009

89 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

40 a.  Lisätään 89 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a.   Toimivaltaisen viranomaisten on saatettava kansalaisten saataville pyynnöstä jäljennös henkilökohtaisista asiakirjoista sekä täsmälliset ja räätälöidyt tiedot säännöistä, joissa määritetään toimivaltaiset viranomaiset ja niiden oikeudet ja etuudet perusasetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sosiaaliturvajärjestelmien yhdenmukaistaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PETI

19.1.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Valiokuntakäsittely

21.2.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA ()

Otsikko

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

19

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dietmar Köster

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö