Eljárás : 2016/0397(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0386/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0386/2018

Viták :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Szavazatok :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Elfogadott szövegek :


JELENTÉS     ***I
PDF 1483kWORD 214k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0815 – C80521/2016 – 2016/0397(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Guillaume Balas

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON EGYSÉGEK VAGY SZEMÉLYEK LISTÁJA, AKIK VÉLEMÉNYÜKET MEGKÜLDTÉK AZ ELŐADÓNAK
 VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0815 – C80521/2016 – 2016/0397(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0815),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 48. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C80521/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia Szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolással ellátott véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2016. június 15-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzat 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Petíciós Bizottság véleményére (A80000/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

5 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

—  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. július 7-i véleményére1,

—  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. július 5-i véleményére1,

__________________

__________________

1 HL C 345., 2017.10.3., 85. o.

1 HL C 345., 2017.10.3., 85. o.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére1a,

 

__________________

 

1a HL C 342., 2017.10.12., 65. o.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Mivel a szociális biztonsági koordináció modernizált rendszere vált alkalmazandóvá 2010. május 1-jétől a 883/2004/EK rendelettel és a 987/2009/EK rendelettel.

(1)  A szociális biztonsági koordináció modernizált rendszere vált alkalmazandóvá 2010. május 1-jétől a 883/2004/EK rendelettel és a 987/2009/EK rendelettel, az illetékes hatóságokat és intézményeket a gyorsabb és biztonságosabb adatcsere terén segítő, szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcsere (EESSI) rendszerének bevezetésére vonatkozó rendelkezések kivételével.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az értékelésekből és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottságban folytatott vitákból nyilvánvalóvá vált, hogy a tartós ápolást biztosító ellátások, a munkanélküli-ellátások és a családi ellátások területén folytatódnia kell a modernizációs folyamatnak.

(3)  Az értékelésekből és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottságban folytatott vitákból nyilvánvalóvá vált, hogy a tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások, a munkanélküli-ellátások és a családi ellátások területén folytatódnia kell a modernizációs folyamatnak annak érdekében, hogy az ilyen ellátásokra vonatkozó szabályok tisztességesebbek, egyértelműbbek és egyszerűbben alkalmazhatók legyenek a tapasztalatok és a legjobb igazgatási gyakorlatok cseréje révén. E cserék megkönnyítése érdekében elő kell mozdítani az új technológiák alkalmazását.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamokban igen eltérőek a fogyatékosságra és a rokkantságra vonatkozó fogalommeghatározások és kritériumok, ami komoly akadályt jelenthet a fogyatékossággal és a rokkantsággal kapcsolatos nemzeti határozatok kölcsönös elismerése tekintetében, különös tekintettel az egyes szolgáltatásokhoz és létesítményekhez való hozzáférésre, továbbá különösen hátrányos helyzetbe hozhatja a szociális biztonság területén azokat a fogyatékossággal vagy rokkantsággal élő személyeket, akik egyik tagállamból a másikba költöznek. Ezért annak érdekében, hogy megkönnyítsék a fogyatékossággal vagy rokkantsággal élő személyek egyik tagállamból a másikba történő utazását és mozgását, biztosítani kell a fogyatékossággal élő személyek jogállásának a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban álló közös európai meghatározását és a tagállamok közötti kölcsönös elismerését, különösen az európai fogyatékossági kártya valamennyi tagállamban történő gyors végrehajtása révén, amely kártya kapcsolódni fog az európai egészségbiztosítási kártyához és az európai társadalombiztosítási kártyához.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény hatékony végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása és a rokkantsági ellátások hordozhatóságának garantálása céljából elő kell mozdítani a fogyatékosság (a fogyatékosság foka) közös fogalommeghatározásának, kritériumainak és értékelési módszereinek elfogadását a szociális biztonsági koordináció érdekében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Tiszteletben kell tartani az uniós egészségügyi rendszereknek az európai uniós egészségügyi rendszerek közös értékeiről és alapelveiről szóló, 2006. június 22-i tanácsi következtetésekben1a említett közös értékeit és elveit, különös tekintettel az egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz való hozzáférés, az azonos bánásmód és a szolidaritás átfogó értékeire. Ez különösen fontos azon polgárok kategóriái, például a diákok esetében, akik nem dolgoznak, és nem is keresnek állást, és akiknek a mobilitását a fogadó tagállamban a szociális biztonsági ellátásokhoz – beleértve az egészségbiztosítást is – való megfelelő hozzáférés révén meg kell őrizni. A Tanács által megállapítottak szerint „az egyetemesség azt jelenti, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés senki elől sincs elzárva; a szolidaritás szorosan kapcsolódik nemzeti egészségügyi rendszereink pénzügyi kialakításához, valamint a hozzáférés mindenki számára történő biztosításának szükségességéhez; az azonos bánásmód a szükség szerinti azonos hozzáféréshez kapcsolódik az etnikai hovatartozástól, nemtől, kortól, társadalmi helyzettől vagy a fizetés képességétől függetlenül.”

 

______________

 

1a HL C 146., 2006.6.22., 1. o.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Továbbra is elengedhetetlen, hogy a koordinációs szabályok lépést tartsanak alkalmazásuk jogi és társadalmi környezetének folyamatos alakulásával, tovább könnyítve a polgárokat megillető jogok gyakorlását és ezzel egyidejűleg biztosítva a jogi helyzet egyértelműségét, a pénzügyi terhek érintett tagállami intézmények közötti tisztességes és igazságos elosztását, valamint az adminisztratív egyszerűséget és a szabályok végrehajthatóságát.

(4)  Továbbra is elengedhetetlen, hogy a koordinációs szabályok lépést tartsanak alkalmazásuk jogi és társadalmi környezetének folyamatos alakulásával, tovább könnyítve a polgárokat megillető jogok gyakorlását és ezzel egyidejűleg biztosítva a jogbiztonságot, a pénzügyi terhek érintett tagállami intézmények közötti tisztességes és igazságos elosztását, valamint az adminisztratív egyszerűséget és a szabályok végrehajthatóságát. Ezzel összefüggésben megfelelően figyelembe kell venni a 2000/78/EK tanácsi irányelvet1a és az Egyesült Nemzeteknek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét, különösen annak 27. cikkét. E rendelet központi jelentőségű a belső piac megfelelő működése és a személyek szabad mozgása szempontjából. E tekintetben a szociális biztonsági koordinációt úgy kell megtervezni, hogy mindenféle tagállami szociális biztonsági rendszer számára megfelelő legyen.

 

__________________________________

 

1a A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról, HL L 303., 2000.12.2., 16. o.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ezért az is elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljanak olyan, a Bizottság és a tagállamok által részletes külön tanulmányok révén szolgáltatott átlátható és nyilvános adatok, amelyek észérveken alapuló és hatékony vitát tesznek lehetővé nemzeti és uniós szinten arra vonatkozóan, hogy ténylegesen milyen mértékűek és milyen tényleges gazdasági és társadalmi hatásokkal járnak a nemzeti szociális biztonsági rendszerekkel kapcsolatos lehetséges csalások és visszaélések, és miként kellene megerősíteni az együttműködés azon elemeit, amelyekkel növelhető a különböző állami foglalkoztatási szolgálatok közötti bizalom a szervezett ellenőrzési feladatok elvégzése és a mobilis munkanélküliek munkaerőpiaci integrációjának előmozdítása tekintetében.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A mozgás szabadsága a belső piac alapja. A belső piac azonban nem működhet kölcsönös bizalom hiányában. A mobilitás előnyeinek megőrzése érdekében az EU-nak fel kell vennie a küzdelmet a visszaélések, a csalások és a tisztességtelen verseny ellen.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  Az uniós polgárok szabad mozgása és a belső piacon történő munkavállalása előtt álló akadályokról szóló, 2017. március 15-i állásfoglalásában1a az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy szükséges „a szociális ellátások (pl. az állami nyugdíj, az egészségbiztosítás, a munkanélküli ellátás és a családi ellátás) hordozhatóságának biztosítása és következésképpen az Unión belüli munkavállalói mobilitás útjában álló akadályok csökkentése”, és „határozott és hatékony lépéseket sürget egy olyan összehangolt rendszer kialakítására, amely Unió-szerte minden ember számára összesített társadalombiztosítási járulékokat és juttatásokat biztosít, például egy olyan társadalombiztosítási kártya révén, amely megkönnyíti a társadalombiztosítási járulékok és jogosultságok nyomon követhetőségét”.

 

______________

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  Támogatni kell a szociális biztonsági jogok és ellátások megállapítását és fenntartását elősegítő intézkedéseket, köztük az európai társadalombiztosítási kártya elfogadását, amelyet össze kell kapcsolni a meglévő európai egészségbiztosítási kártyával (EHIC), az európai fogyatékossági kártyával, és a szociális biztonság valamennyi területére ki kell terjeszteni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e)  A munkavállalók, a diákok és a munkakeresők Unión belüli mobilitásának javítása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállamok megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítsák a hozzáférést az európai egészségbiztosítási kártyához, beleértve az ideiglenes munkavállalókat, az önálló vállalkozókat, valamint az atipikus munkaviszonnyal rendelkező személyeket, továbbá a diákokat és a mobil álláskeresőket.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f)  A határokon átnyúló egészségügyi ellátás különösen fontos a szociális biztonsági rendszerek méltányos koordinációjának biztosításához. E tekintetben a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a végrehajtása jelentős eltéréseket mutat a tagállamokban. Különösen az említett irányelv 7. cikkét kell megkülönböztetés nélkül végrehajtani az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgásának biztosítása érdekében.

 

______________

 

Az Európai Parlamenti és a Tanács 2011/24/EU irányelve a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Biztosítani kell a jogi helyzet egyértelműségét annak leszögezésével, hogy a szociális biztonsági ellátásokhoz a gazdaságilag inaktív mobilis polgárok által a fogadó tagállamban való hozzáférés annak feltételéhez köthető, hogy a polgár jogszerű tartózkodáshoz való joggal rendelkezzen az említett tagállamban az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel33 összhangban. E célból a gazdaságilag inaktív polgárt egyértelműen meg kell különböztetni az álláskeresőtől, akinek tartózkodáshoz való joga közvetlenül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45. cikkéből ered.

törölve

______________

 

44  HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

 

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tartós ápolást biztosító ellátások ez idáig nem tartoztak kifejezetten a 883/2004/EK rendelet tárgyi hatálya alá, de betegségi ellátásokként koordináció tárgyát képezték, ami jogbizonytalanságot szült mind az intézmények, mind a tartós ápolást biztosító ellátásokat igénylő személyek körében. A tartós ápolást biztosító ellátásokra szabott szilárd jogi keretet kell kialakítani a rendeleten belül ezen ellátások fogalmának egyértelmű meghatározása érdekében.

(6)  A tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások ez idáig nem tartoztak kifejezetten a 883/2004/EK rendelet tárgyi hatálya alá, de betegségi ellátásokként koordináció tárgyát képezték. Egyértelműen meg kell határozni a tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások fogalmát, és a sajátosságaik figyelembevétele érdekében aktualizálni kell a szabályokat. Fontos tisztázni, hogy mind a gazdaságilag inaktív személyeknek, mind a gazdaságilag aktív személyeknek lehetnek tartós ápolási-gondozási szükségleteik. A tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások célja, hogy segítsék az embereket mindennapi tevékenységük végzésében személyes autonómiájuk támogatása érdekében, többek között a munkahelyen is.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  2017. szeptember 13-án a Bizottság elnöke az Unió helyzetéről szóló beszédében kijelentette, hogy „az egyenlők Uniójában nem lehetnek másodrendű munkavállalók”, és „abszurdnak tűnik, hogy a banki előírások betartását a Bankhatósággal ellenőriztetjük, miközben az egységes piaci tisztességesség biztosítására még közös Munkaügyi Hatóságunk sincsen”. Az Európai Unión belüli szociális dömpingről szóló 2016. szeptember 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament ösztönzi „a tagállamokat, hogy adott esetben hozzanak létre ad hoc kétoldalú munkacsoportokat és szükség esetén a nemzeti illetékes hatóságokat és a munkaügyi felügyelőségeket is bevonó többoldalú munkacsoportot, hogy szociális dömping, illegális feltételekkel történő foglalkoztatás vagy csalás gyanúja esetén – valamennyi érintett tagállam jóváhagyására figyelemmel – határon átnyúló helyszíni ellenőrzéseket lehessen végezni az ellenőrzés helye szerinti tagállam nemzeti jogával összhangban, és kiszűrhetők legyenek a postafiókcégek, a munkaerő-felvétellel foglalkozó csalárd vállalkozások és a szabályokkal való, a munkavállalók kizsákmányolását eredményező visszaélések”.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A 883/2004/EK rendelet egy általánosságban elfogadható jogi keretet hoz létre. A tagállamoknak morális kötelessége, hogy kétoldalú megállapodások révén törekedjenek a lakosságot érintő adminisztratív terhek csökkentésére. Intézkedéseket kell hozni a határokon átnyúló tevékenységekhez kapcsolódó járulékok ellenőrzéséért az adott tagállamban felelős nemzeti intézmények létrehozása érdekében, amelyek egyben az uniós jogszabályoknak való megfelelést is biztosítják. Erőfeszítéseket kell tenni egy ellenőrzési célokra szolgáló elektronikus információcsere-eszköz kifejlesztése érdekében is, amelynek segítségével a munkaügyi felügyelőségek gyorsan hozzáférnek a szükséges adatokhoz. A rendeletnek ennek megfelelően továbbra is szoros összhangban kell lennie a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1a.

 

_______________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c)  A technológiai fejlődés új lehetőségeket kínál a koordinációra, információcserére és végrehajtásra. Az összes érintett szociális hatóságot összekötő elektronikus hálózat, mint amilyen például a belga „Crossroads Bank for Social Security”1a, javíthatná a kölcsönös kapcsolatokat, az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

6 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6d)  „A hathatós munkaügyi ellenőrzésekről: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia” című 2014. január 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament „rámutat arra, hogy az összes érintett szociális hatóságot összekötő elektronikus hálózat, mint amilyen például a belga »Crossroads Bank for Social Security«, és az ezzel együtt járó, e hatóságok közötti könnyebb adatcsere hasznos eszközt jelent a nemzeti munkaügyi ellenőrzések számára, gyors hozzáférést biztosítva az ellenőrzésekhez szükséges adatokhoz” és felszólította „a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy nem hamisítható európai társadalombiztosítási kártya vagy egyéb, az egész Unióban érvényes elektronikus dokumentum bevezetésének előnyeit és adott esetben bocsásson is ki ilyet. Ezen a munkaviszony ellenőrzéséhez szükséges minden fontos adat – például az illető társadalombiztosítási státusza és a munkaidő – tárolható lenne, és szigorú adatvédelmi szabályok vonatkoznának rá, különösen az adatvédelmi szempontból érzékeny személyes adatok feldolgozását illetően”.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

6 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6e)  A személyek szabad mozgásának optimalizálása érdekében alaposabban meg kell vizsgálni az e területtel kapcsolatos koordináció és az adórendszerek összehangolása közötti összefüggést, az egyéni sajátosságaik teljes körű figyelembevétele és a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

6 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6f) Az uniós polgárok szabad mozgása és a belső piacon történő munkavállalása előtt álló akadályokról szóló 2017. március 15-i állásfoglalásában az Európai Parlament határozott és hatékony lépéseket sürgetett egy olyan összehangolt rendszer kialakítására, amely Unió-szerte minden ember számára összesített társadalombiztosítási járulékokat és juttatásokat biztosít, például egy olyan társadalombiztosítási kártya révén, amely megkönnyíti a társadalombiztosítási járulékok és jogosultságok nyomon követhetőségét.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

6 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6g)  Ha a szociális biztonsági rendszerek közötti összhang hiánya miatt a lakóhelyük szerinti tagállamtól eltérő tagállamban dolgozó személyek valamely csoportja az EUMSZ 45. cikkében foglalt rendelkezések következtében hátrányosabb helyzetbe kerül azokhoz képest, akik nem éltek a munkavállalók szabad mozgásával annyiban, amennyiben bizonyos ideig lényegesen alacsonyabb szintű védelemben részesül, mint a lakóhely szerinti tagállam állampolgárai, és amennyiben a kérdés nem oldható meg a koordinációs szabályok alapján, azon tagállamnak, ahol az érintettek a családtagjaikkal laknak, az érintett tagállammal megállapodva módot kell találnia a hátrányos helyzet rendezésére.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az uniós jog terminológiájával kapcsolatos világos helyzet megteremtése érdekében a „kiküldetés” kifejezés csak a munkavállalóknak a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv34 értelmében vett kiküldetésére használható. Emellett a munkavállalók és önálló vállalkozók következetes kezelésének megvalósítása érdekében szükséges, hogy az alkalmazandó jogszabályok ideiglenesen másik tagállamban kiküldetésen lévő vagy másik tagállamba küldött munkavállalók esetében történő meghatározására vonatkozó különös szabályok következetesen mind a munkavállalókra, mind az önálló vállalkozókra alkalmazandók legyenek.

(7)  Az uniós jog terminológiájával kapcsolatos világos helyzet megteremtése érdekében a „kiküldetés” kifejezés csak a munkavállalóknak a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv34 értelmében vett kiküldetésére használható. A 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeleteknek a kiküldetésben levő munkavállalókra, ideértve azokat is, akik a 96/71/EK irányelv hatálya alá tartoznak, inkább „küldött munkavállalókként”, nem pedig „kiküldetésben levő munkavállalókként” kell hivatkozniuk. Emellett a munkavállalók és önálló vállalkozók következetes kezelésének megvalósítása érdekében szükséges, hogy az alkalmazandó jogszabályok ideiglenesen másik tagállamba küldött munkavállalók esetében történő meghatározására vonatkozó különös szabályok következetesen mind a munkavállalókra, mind az önálló vállalkozókra alkalmazandók legyenek.

__________________________________

__________________________________

34  HL L 018., 1997.1.21., 1. o.

34  HL L 018., 1997.1.21., 1. o.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A munkanélküli-ellátások területén a biztosítási időszakok összesítésének szabályait egységesen kell alkalmaznia valamennyi tagállamnak. A 65. cikk (2) bekezdésében említett határon túli munkavállalók kivételével az időszakoknak a munkanélküli-ellátásokra való jogosultság megadása céljából történő összesítésére vonatkozó szabályokat ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a biztosított személy legutóbb legalább három hónap biztosítási időt szerzett az adott tagállamban. A korábban illetékes tagállamnak minden olyan biztosított személy tekintetében illetékessé kell válnia, aki nem felel meg e feltételnek. Ebben az esetben a legutóbbi biztosítás szerinti tagállam foglalkoztatási szolgálatainál való bejelentkezésnek ugyanazzal a hatással kell járnia, mint az azon tagállam foglalkoztatási szolgálatainál való bejelentkezésnek, amelyben a munkanélküli személy korábban biztosított volt.

(8)  A munkanélküli-ellátások területén a biztosítási időszakok összesítésének szabályait egységesen kell alkalmaznia valamennyi tagállamnak. A 65. cikk (2) bekezdésében említett határon túli munkavállalók kivételével az időszakoknak a munkanélküli-ellátásokra való jogosultság megadása céljából történő összesítésére vonatkozó szabályokat ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a biztosított személy legutóbb legalább egy nap biztosítási időt szerzett az adott tagállamban.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentés35 ajánlásai alapján háromról hat hónapra kell kiterjeszteni a munkanélküli-ellátások exportálásának minimális időtartamát annak érdekében, hogy javuljanak a munkanélküli személyek lehetőségei arra, hogy másik tagállamba költözzenek munkát keresni, és esélyeik a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésre, valamint hogy kezelhetők legyenek a készségkereslet és -kínálat közti, határokon átívelő eltérések.

(9)  Az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentés35 ajánlásai alapján háromról hat hónapra kell kiterjeszteni a munkanélküli-ellátások exportálásának minimális időtartamát annak érdekében, hogy előmozdítsák a mobilitást, és javuljanak a munkanélküli személyek lehetőségei arra, hogy másik tagállamba költözzenek munkát keresni, és esélyeik az átképzésre és a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésre, valamint hogy kezelhetők legyenek a készségkereslet és -kínálat közti, határokon átívelő eltérések.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 végleges.

35 COM(2013)0269.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Egyenlőbb bánásmódot kell biztosítani a határ menti munkavállalók és a határon túli munkavállalók számára annak biztosításával, hogy a határ menti munkavállalók munkanélküli-ellátásban részesüljenek az utolsó tevékenység tagállamától, ha legalább az elmúlt tizenkét hónapban e tagállamban dolgoztak.

(10)  Egyenlőbb bánásmódot kell biztosítani a határ menti munkavállalók és a határon túli munkavállalók számára azon lehetőség megadásával, hogy eldönthetik, hogy az utolsó tevékenység helye szerinti tagállamtól vagy a lakóhelyük szerinti tagállamtól szeretnének munkanélküli-ellátásban részesülni, annak érdekében, hogy nagyobb valószínűséggel találjanak munkát abban a tagállamban, ahol legnagyobbak az esélyeik.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Fontos továbbá biztosítani, hogy megerősítsék az illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködést, és egyértelműsítsék az alkalmazandó keretszabályozást annak érdekében, hogy az utolsó tevékenység szerinti tagállam, a korábbi tevékenység szerinti tagállam és/vagy a lakóhely szerinti tagállam ne nyilvánítsák magukat illetéktelennek az ellátások folyósítása tekintetében a biztosított személyek kárára. Az utolsó tevékenység szerinti tagállam illetékes hatósága és az álláskereső közötti kommunikációt az álláskereső nyelvén kell folytatni. Szükséges, hogy a határt átlépő álláskeresők számára is biztosítva legyen a lehetőség, hogy határ menti foglalkoztatási szolgálathoz fordulhassanak, feltéve, hogy az álláskeresésük helyével megegyező földrajzi térségben van ilyen szolgálat.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  Miközben a koordinációs szabályok nem akadályozhatják meg a mobil polgárokat abban, hogy alacsonyabb szintű védelmet élvezzenek, mint a nem mobil állampolgárok, a Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az e rendelettel módosított 883/2004/EK rendelet 16. cikk megfelelően kétoldalú megoldásokat találjanak.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10c)  A tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy különbözeti kiegészítést vezethessenek be az utolsó tevékenység helye szerinti tagállam által és a lakóhely szerinti tagállam által fizetett munkanélküli ellátás közötti különbség kiküszöbölése érdekében.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

10 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10d)  Fejleszteni kell a határ menti területek valóságához közelebb álló, határokon átnyúló munkaközvetítő szolgálatokat, hogy a munkakeresők segítséget kapjanak az új munkahely kereséséhez.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A gyermekneveléssel töltött időszak alatt a jövedelem helyettesítését szolgáló családi ellátások az illetékes tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó szülő egyéni és személyes szükségleteinek kielégítésére szolgálnak, és ezért megkülönböztethetők az egyéb családi ellátásoktól, mivel azok célja a szülő kompenzálása a gyermeknevelésre fordított idő alatti jövedelem- vagy bérveszteségért, nem pedig kizárólag az általános családi kiadások fedezése.

(11)  Azok a pénzbeli családi ellátások, amelyek elsődleges célja a gyermeknevelés miatt meg nem keresett jövedelemnek, illetve azon jövedelemnek részben vagy egészben történő helyettesítése vagy kiegészítő biztosítása, amelyet egy személy nem tud megkeresni, az illetékes tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó szülő egyéni és személyes szükségleteinek kielégítésére szolgálnak, és ezért megkülönböztethetők az egyéb családi ellátásoktól, mivel azok célja a szülő kompenzálása a gyermeknevelésre fordított idő alatti jövedelem- vagy bérveszteségért, nem pedig kizárólag az általános családi kiadások fedezése.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok meghatározzák a szokásos tartózkodási helyet a szociális biztonsági ellátások észszerű határidőn belüli megállapítása céljából.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Annak érdekében, hogy e rendelet időben hozzáigazítható legyen a nemzeti szintű fejleményekhez, az Európai Bizottság részére felhatalmazást kell adni az e rendelet és a 987/2009/EK rendelet mellékleteit módosító jogi aktusok elfogadására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő – többek között szakértői szintű – konzultációkat folytasson előkészítő munkái során, és hogy e konzultációk lefolytatására a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban36 foglalt elvekkel összhangban kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg megkap minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó bizottsági szakértői csoportok ülésein.

(12)  Annak érdekében, hogy e rendeletet időben naprakésszé lehessen tenni a nemzeti szintű fejleményekkel összhangban, e rendelet és a 987/2009/EK rendelet mellékleteit rendszeresen módosítani kell.

_________________________________

 

36  HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.

 

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A tagállamok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatása céljából, hogy küzdelmet folytassanak a koordinációs szabályok alkalmazásával kapcsolatos csalások és hibák ellen, további megengedő jogalapot kell létrehozni a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének elősegítésére. Ez lehetővé tenné egy tagállam számára, hogy az illetékes intézményei által őrzött adatokat rendszeresen összevesse valamely más tagállam által őrzött adatokkal a további vizsgálatot igénylő hibák vagy ellentmondások feltárása érdekében.

(13)  A tagállamok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatása céljából, hogy küzdelmet folytassanak a koordinációs szabályok alkalmazásával kapcsolatos csalások és hibák ellen, elő kell segíteni a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó személyes adatok kezelését, mindenkor teljes mértékben és kivétel nélkül tiszteletben tartva a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós vívmányokat, különösen az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet1a. Ez lehetővé tenné egy tagállam számára, hogy az illetékes intézményei által őrzött adatokat rendszeresen összevesse valamely más tagállam által őrzött adatokkal a további vizsgálatot igénylő hibák vagy ellentmondások feltárása érdekében.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A koordinációs szabályok eredményes és hatékony működésének biztosításához egyértelművé kell tenni az olyan munkavállalókra alkalmazandó jogszabályok meghatározásának szabályait, akik két vagy több tagállamban végzik gazdasági tevékenységüket, hogy ily módon nagyobb hasonlóság legyen biztosítható az olyan személyekre alkalmazandó feltételekkel, akik egyetlen tagállamban vannak kiküldetésben vagy akiket egyetlen tagállamba küldenek gazdasági tevékenység végzése céljából. Ezenfelül az alkalmazandó jogszabályok fennmaradását előíró kiküldetési szabályokat csak azon személyekre kell alkalmazni, akiket előzőleg kapcsolat fűzött a származási tagállam szociális biztonsági rendszeréhez.

(16)  A koordinációs szabályok eredményes és hatékony működésének biztosításához egyértelművé kell tenni az olyan munkavállalókra alkalmazandó jogszabályok meghatározásának szabályait, akik két vagy több tagállamban végzik gazdasági tevékenységüket, hogy ily módon nagyobb hasonlóság legyen biztosítható az olyan személyekre alkalmazandó feltételekkel, akiket egyetlen tagállamba küldenek gazdasági tevékenység végzése céljából. Ezenfelül az alkalmazandó jogszabályok fennmaradását előíró szabályokat csak azon személyekre kell alkalmazni, akiket előzőleg kapcsolat fűzött a származási tagállam szociális biztonsági rendszeréhez.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Annak érdekében, hogy szorosabb kapcsolat legyen a vállalkozás érdemi tevékenysége és az arra a személyre alkalmazandó jogszabályok között, akit ez a vállalkozás ideiglenes jelleggel egy másik tagállamba küld ki, fontos hangsúlyozni, hogy az érdemi tevékenységet többek között az jellemzi, hogy az éves forgalom több mint 25%-át abban a tagállamban realizálják, ahonnan az adott személyt kiküldik.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A 883/2004/EK rendelet 12. és 13. cikkének végrehajtásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében az Európai Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Az említett hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet37 5. cikkének megfelelően kell gyakorolni.

(17)  E rendelet egy olyan egységes eljárás létrehozása révén történő kiegészítése érdekében, amely azon helyzeteket határozza meg, amelyekben a dokumentumokat ki kell állítani, vagy vissza kell vonni, mert annak pontosságát vagy érvényességét vitatja a foglalkoztatás helye szerinti tagállam illetékes intézménye, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a Bizottság részére felhatalmazást kell adni az e rendelet által módosított 883/2004/EK rendelet 12. és 13. cikkének végrehajtására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban37 foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

_________________________________

_________________________________

37  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

37  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése értelmében egyeztettek az európai adatvédelmi biztossal, aki véleményt1a adott.

 

_________________________________

 

1a. HL C 92., 2007.4.26., 15. o.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

883/2004/EK rendelet

2 preambulumbekezdés – második mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.   A (2) preambulumbekezdés a következő második mondattal egészül ki:

törölve

„Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikke a Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak jogot biztosít a szabad mozgáshoz.”

 

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

883/2004/EK rendelet

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az (5) preambulumbekezdés az „érintett személyek számára” szöveg után a következő szöveggel egészül ki:

2.  A (5) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„, a bizonyos szociális biztonsági ellátásokhoz a gazdaságilag inaktív mobilis uniós polgárok által a fogadó tagállamban való hozzáférést illetően az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben40 megállapított feltételekkel.”

„(5)  Egy ilyen koordináció keretében a Közösségen belül biztosítani kell a különböző nemzeti jogszabályok szerinti egyenlő bánásmódot az érintett személyek számára és támogatni kell a polgárokat a Szerződésben foglalt, a szabad mozgáshoz való jogaik gyakorlásában, többek között azon tagállam egyértelmű meghatározásával, amely felelős a vonatkozó szociális biztonsági rendszerhez való hozzáférésük és jogosultságuk biztosításáért.”

__________________________________

 

40  HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

 

Indokolás

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2004/EK rendelet

5 a preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a)  A Bíróság megállapította, hogy a nem a 2004/38/EK irányelv értelmében vett szociális segítségnyújtásnak minősülő szociális biztonsági ellátásokhoz a gazdaságilag inaktív polgárok által a fogadó tagállamban való hozzáférést a tagállamok az említett irányelv értelmében vett jogszerű tartózkodáshoz való jog fennállásához köthetik. A jogszerű tartózkodáshoz való jog fennállásának vizsgálatát a 2004/38/EK irányelv követelményével összhangban kell elvégezni. E célból a gazdaságilag inaktív polgárt egyértelműen meg kell különböztetni az álláskeresőtől, akinek tartózkodáshoz való joga közvetlenül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45. cikkéből ered. A jogi helyzet polgárok és intézmények számára történő egyértelműsítése érdekében ezen ítélkezési gyakorlat kodifikálására van szükség.

törölve

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2004/EK rendelet

5 b preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5b)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdaságilag inaktív mobilis uniós polgárok ne legyenek akadályoztatva abban, hogy teljesítsék a fogadó tagállamban teljes körű egészségbiztosítással való rendelkezés 2004/38/EK irányelvben megállapított feltételét. Ez azzal járhat, hogy az említett polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy a szokásos tartózkodási helyük szerinti tagállamban arányos módon hozzájáruljanak valamely egészségbiztosítási rendszerhez.

(5b)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdaságilag inaktív mobilis uniós polgárok ne legyenek akadályoztatva abban, hogy teljesítsék a fogadó tagállamban teljes körű egészségbiztosítással való rendelkezés 2004/38/EK irányelvben megállapított feltételét. Ennek legalább azzal kell járnia, hogy az említett polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy a szokásos tartózkodási helyük szerinti tagállamban arányos módon hozzájáruljanak valamely egészségbiztosítási rendszerhez, vagy máshogyan teljesítsék az egészségbiztosításhoz való hozzáférésre vonatkozó kritériumokat.

Indokolás

A teljes körű egészségbiztosítás az alapvető jogok közé tartozik. Az inaktív mobilis polgárok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban is rendelkezzenek egészségbiztosítással. A tagállamok számára kötelező érvényű iránymutatásokat kell adni, amelyekre támaszkodni tudnak, amikor egészségbiztosítási rendszerüket hozzáférhetővé teszik az inaktív mobilis uniós polgárok számára.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2004/EK rendelet

5 c preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5c)  A gazdaságilag inaktív személyek egyenlő bánásmódhoz való jogát illetően a 2004/38/EK irányelvből vagy egyébként az uniós jogból eredő korlátozások ellenére e rendelet nem korlátozza az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapvető jogokat, különösen az emberi méltósághoz való jogot (1. cikk), az élethez való jogot (2. cikk) és az egészségvédelemhez való jogot (35. cikk).

törölve

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

20 preambulumbekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a. A (20) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(20)  A betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások területén az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban élő vagy tartózkodó biztosított személyek és családtagjaik részére védelmet kell biztosítani.

„(20)  A betegségi, tartós ápolást-gondozást biztosító, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások területén az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban élő vagy tartózkodó biztosított személyek és családtagjaik részére védelmet kell biztosítani.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

883/2004/EK rendelet

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(24)  A biztosított személyek és családtagjaik számára nyújtott tartós ápolást biztosító ellátások koordinálására van szükség főszabály szerint a betegségi ellátásokra alkalmazandó szabályokat követő különös szabályoknak megfelelően, a Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban. Különös rendelkezések előírása szükséges a tartós ápolást biztosító természetbeni és pénzbeli ellátások halmozódásának esetére is.”

„(24)  Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a biztosított személyek és családtagjaik számára nyújtott tartós ápolást-gondozást biztosító ellátásokat főszabály szerint továbbra is a betegségi ellátásokra alkalmazandó szabályok alapján kell koordinálni. Ezeknek a szabályoknak azonban figyelembe kell venniük a tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások sajátos jellegét. Különös rendelkezések előírása szükséges a tartós ápolást-gondozást biztosító természetbeni és pénzbeli ellátások halmozódásának esetére is.”

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

883/2004/EK rendelet

35 a preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(35a)  A gyermekneveléssel töltött időszak alatt a jövedelem helyettesítését szolgáló pénzbeli családi ellátások olyan egyéni jogosultságok, amelyek az illetékes tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó szülő személyéhez kötődnek. E családi ellátások különös jellege miatt azokat fel kell sorolni e rendelet XIII. mellékletének I. részében, és kizárólag az érintett szülőnek kell fenntartani azokat. A másodsorban illetékes tagállam dönthet úgy, hogy az elsőbbségi szabályok nem alkalmazandók ezekre az ellátásokra az illetékes tagállam jogszabályai és a családtagok lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai szerinti családi ellátásokra vonatkozó jogosultságok halmozódása esetén. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy nem alkalmazza az elsőbbségi szabályokat, következetesen így kell eljárnia hasonló helyzetben minden jogosult személy tekintetében, és e tagállamot fel kell sorolni a XIII. melléklet II. részében.

„(35a)  Azok a pénzbeli családi ellátások, amelyek elsődleges célja a gyermekneveléssel […] töltött időszak alatt meg nem keresett jövedelemnek, illetve azon jövedelemnek, amelyet egy személy nem tud megkeresni, részben vagy egészben történő helyettesítése vagy kiegészítő biztosítása, megkülönböztethetők a családi kiadások fedezésére szolgáló egyéb családi ellátásoktól. Mivel az ilyen ellátások az illetékes tagállam jogszabályaitól függően a szülőt személyében megillető egyéni jognak lehetnek tekinthetők, lehetővé kell tenni, hogy azokat kizárólagosan az érintett szülő számára tartsák fenn. Ezeket az egyéni ellátásokat fel kell sorolni e rendelet XIII. mellékletének I. részében. A másodsorban illetékes tagállam dönthet úgy, hogy az elsőbbségi szabályok nem alkalmazandók ezekre az ellátásokra az illetékes tagállam jogszabályai és a családtagok lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai szerinti családi ellátásokra vonatkozó jogosultságok halmozódása esetén. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy nem alkalmazza az elsőbbségi szabályokat, következetesen így kell eljárnia hasonló helyzetben minden jogosult személy tekintetében, feltéve, hogy az ellátások fel vannak sorolva a XIII. melléklet II. részében.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

883/2004/EK rendelet

39 a preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(39a)  A releváns uniós adatvédelmi vívmányokat, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletet (általános adatvédelmi rendelet)42 kell alkalmazni az e rendelet szerinti személyesadat-kezelésre.”

„(39a)  A releváns uniós adatvédelmi vívmányokat, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletet42 (általános adatvédelmi rendelet) teljes egészében és kivételek nélkül kell alkalmazni az e rendelet által érintett személyesadat-kezelésre.”

__________________________________

__________________________________

42  HL L 119., 2016.5.4., 1-88. o.

42  HL L 119., 2016.5.4., 1-88. o.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

883/2004/EK rendelet

46 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46) Annak érdekében, hogy e rendelet időben hozzáigazítható legyen a nemzeti szintű fejleményekhez, az Európai Bizottság részére felhatalmazást kell adni az e rendelet és a 987/2009/EK rendelet mellékleteit módosító jogi aktusok elfogadására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő – többek között szakértői szintű – konzultációkat folytasson előkészítő munkái során, és hogy e konzultációk lefolytatására a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban43 foglalt elvekkel összhangban kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg megkap minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó bizottsági szakértői csoportok ülésein.

törölve

__________________

 

43 COM(2015) 216 végleges.

 

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

883/2004/EK rendelet

47 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket, különösen a személyes adatok védelmét (8. cikk), a foglalkozás megválasztásának szabadságát és a munkavállaláshoz való jogot (15. cikk), a tulajdonhoz való jogot (17. cikk), a megkülönböztetés tilalmához való jogot (21. cikk), a gyermekek jogait (24. cikk), az idősek jogait (25. cikk), a fogyatékkal élő személyek beilleszkedését (26. cikk), a családhoz és a munkához való jogot (33. cikk); a szociális biztonsághoz és a szociális segítségnyújtáshoz való jogot (34. cikk), az egészségvédelemhez való jogot (35. cikk), valamint a mozgás és a tartózkodás szabadságához való jogot (45. cikk); és azt e jogoknak és alapelveknek megfelelően kell alkalmazni.

(47)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket, különösen az emberi méltósághoz való jogot (1. cikk), az élethez való jogot (2. cikk), a magán- és a családi élet tiszteletben tartását (7. cikk), a személyes adatok védelmét (8. cikk), a foglalkozás megválasztásának szabadságát és a munkavállaláshoz való jogot (15. cikk), a tulajdonhoz való jogot (17. cikk), a megkülönböztetés tilalmához való jogot (21. cikk), a nők és férfiak közötti egyenlőséget (23. cikk), a gyermekek jogait (24. cikk), az idősek jogait (25. cikk), a fogyatékkal élő személyek beilleszkedését (26. cikk), a családhoz és a munkához való jogot (33. cikk); a szociális biztonsághoz és a szociális segítségnyújtáshoz való jogot (34. cikk), az egészségvédelemhez való jogot (35. cikk), valamint a mozgás és a tartózkodás szabadságához való jogot (45. cikk), továbbá az Európa Tanácsnak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményét, és azt e jogoknak és alapelveknek megfelelően kell alkalmazni.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

883/2004/EK rendelet

48 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(48a)  E rendelet egyetlen rendelkezése sem korlátozza az Európa Tanács Szociális Chartája által elismert független jogokat és kötelezettségeket, különösen a társadalombiztosításhoz való jogot (12. cikk), a szociális és orvosi ellátáshoz való jogot (13. cikk), a migráns munkavállalók és családtagjaik védelemhez és segítségnyújtáshoz való jogát (19. cikk), valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni védelemhez való jogot (30. cikk). Ezt a rendeletet az érintett tagállamoknak ezekkel a jogokkal és alapelvekkel összhangban kell végrehajtaniuk.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

883/2004/EK rendelet

48 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(48b)  A határ menti ingázó munkavállalók munkanélküli ellátására vonatkozó új rendelkezések egyes esetekben a munkaerőpiacra való visszatérésük számára kedvező feltételek romlásához vezethetnek. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a határ menti ingázó munkavállalók támogatásáért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti igazgatási együttműködést megerősítsék, és a keretszabályozás elősegítse például a lakóhely szerinti tagállamban megteendő lépéseket a követésükért felelős állami foglalkoztatási szolgálat hatáskörének tisztázása révén, továbbá hogy az utolsó tevékenység helye szerinti tagállam illetékes intézménye és az álláskereső közötti kommunikációra az álláskereső nyelvén kerüljön sor.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

883/2004/EK rendelet

48 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(48c)  A tagállamok különbözeti kiegészítést vezethetnek be az utolsó tevékenység helye szerinti tagállam által és a lakóhely szerinti tagállam által fizetett munkanélküli ellátás közötti különbség kiküszöbölése érdekében.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

883/2004/EK rendelet

48 d preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(48d)  E rendelet egyetlen rendelkezése sem korlátozza az Európa Tanács szociális és orvosi ellátásról szóló európai egyezménye által elismert független jogokat és kötelezettségeket az érintett tagállamokban.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

883/2004/EK rendelet

48 e preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(48e)  Fontos továbbá biztosítani, hogy megerősítsék az illetékes hatóságok közötti együttműködést, és egyértelműsítsék az alkalmazandó keretszabályozást annak érdekében, hogy az utolsó tevékenység, a korábbi tevékenység és/vagy a lakóhely szerinti tagállamok ne nyilvánítsák magukat illetéktelennek a munkanélküli ellátások folyósítása tekintetében a biztosított személyek kárára.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

883/2004/EK rendelet

1 cikk – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A c) pontban a „III. cím 1. és 3. fejezete” szöveg helyébe a „III. cím 1., 1a. és 3. fejezete” szöveg lép.

törölve

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)

883/2004/EK rendelet

1 cikk – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

c)  „biztosított személy”: a III. cím 1. és 3. fejezete alá tartozó szociális biztonsági ágazatok tekintetében az a személy, aki az ellátásokhoz való jogosultság tekintetében a II. cím szerint illetékes tagállam jogszabályaiban meghatározott feltételeknek megfelel, e rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével;

„c)  „biztosított személy”: a III. cím 1. és 3. fejezete alá tartozó szociális biztonsági ágazatok tekintetében az a személy, aki az ellátásokhoz való jogosultság tekintetében az alkalmazandó fejezet alá tartozó kockázatok közül legalább egy vonatkozásában megfelel a II. cím szerint illetékes tagállam jogszabályaiban meghatározott feltételeknek, e rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

883/2004/EK rendelet

1 cikk – i pont – 1 pont – ii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az i) pont 1. alpontjának ii. pontjában a „betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátásokról szóló III. cím 1. fejezete” szöveg helyébe a „III. cím betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátásokról szóló 1. fejezete és tartós ápolást biztosító ellátásokról szóló 1a. fejezete” szöveg lép;

törölve

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b a pont (új)

883/2004/EK rendelet

1 cikk – i pont – 1 pont – ii alpont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  Az i) pont 1. alpontjának ii. pontja helyébe a következő szöveg lép:

ii.  a betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátásokról szóló III. cím 1. fejezete szerinti természetbeni ellátások tekintetében, családtagként meghatározott vagy elismert személy, illetve a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai által a háztartás tagjának tekintett személy;

ii.  a betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátásokról szóló III. cím 1. fejezete szerinti természetbeni ellátások tekintetében, családtagként meghatározott vagy elismert személy, illetve a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai által a háztartás tagjának tekintett személy;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – c pont

883/2004/EK rendelet

1 cikk – va pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a va. pont i. alpontjában a „III. cím 1. fejezetének alkalmazásában (betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások)” szöveg helyébe a „III. cím 1. fejezetének (betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások) és 1a. fejezetének (tartós ápolást biztosító ellátások) alkalmazásában” szöveg lép, és az utolsó mondatot el kell hagyni;

törölve

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – c a pont (új)

883/2004/EK rendelet

1 cikk – va pont – i pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ca)  A va. pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

i.  a III. cím 1. fejezetének alkalmazásában (betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások) valamely tagállam jogszabályai alapján előírt természetbeni ellátások, amelyek célja az orvosi ellátás és az ezen ellátáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások biztosítása, rendelkezésre bocsátása, közvetlen kifizetése vagy költségeinek visszatérítése. Ide tartoznak a tartós ápolást biztosító ellátások is;

i.  a III. cím 1. fejezetének alkalmazásában (betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások) valamely tagállam jogszabályai alapján előírt természetbeni ellátások, amelyek célja az orvosi ellátás és az ezen ellátáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások biztosítása, rendelkezésre bocsátása, közvetlen kifizetése vagy költségeinek visszatérítése. Ide tartoznak a valamely tagállam jogszabályai alapján előírt tartós ápolást-gondozást biztosító természetbeni ellátások is, amelyek célja tartós ápolás-gondozás biztosítása, rendelkezésre bocsátása, közvetlen kifizetése vagy költségeinek visszatérítése.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – d pont

883/2004/EK rendelet

1 cikk – v b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vb.  »tartós ápolást biztosító ellátások«: minden olyan természetbeni, pénzbeli ellátás vagy e kettő kombinációja, amelyet olyan személyek részére nyújtanak, akik idős koruk, fogyatékosságuk, betegségük vagy sérülésük miatt hosszú időszakon keresztül jelentős segítségre szorulnak más személytől vagy személyektől elengedhetetlen napi teendőik ellátásához, beleértve személyes autonómiájuk fenntartását is; ez az ilyen segítséget nyújtó személynek vagy személy részére nyújtott ellátásokat is magában foglalja;

vb.  „tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások”: minden olyan természetbeni vagy pénzbeli ellátás, amely olyan személyek ápolási és támogatási szükségleteire irányul, akik idős koruk, fogyatékosságuk, betegségük vagy sérülésük miatt hosszú időszakon keresztül jelentős segítségre szorulnak más személytől vagy személyektől alapvető mindennapi tevékenységeik ellátásához, személyes autonómiájuk fenntartásának támogatása érdekében, akár munkahelyükön is; ez az ilyen segítséget nyújtó személynek vagy személyeknek ugyanazon célból nyújtott ellátásokat is magában foglalja;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – d pont

883/2004/EK rendelet

1 cikk – v b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

vba.  „kezelés folytatása”: a betegség kivizsgálásának, diagnosztizálásának és kezelésének folytatását jelenti annak teljes időtartama alatt;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – d pont

883/2004/EK rendelet

1 cikk – v b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

vbb.  „tartós ápolás-gondozás folytatása”: a nyugdíjba vonulás előtt megállapított gondozási igény miatti tartós ápolást-gondozást biztosító természetbeni ellátások nyújtásának folytatása, amely a nyugdíjba vonulás időpontja után is folytatódik.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9a.  A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

a)  betegségi ellátások;

a)  betegségi és tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

883/2004/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  A 3. cikk (1) bekezdése a b) pont után a következő ponttal egészül ki:

törölve

„ba)  tartós ápolást biztosító ellátások;”.

 

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

883/2004/EK rendelet

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.   A 883/2004/EK rendelet 4. cikke helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„4. cikk

 

Egyenlő bánásmód

 

(1)  E rendelet eltérő rendelkezései hiányában az e rendelet hatálya alá tartozó személyeket bármely tagállam jogszabályai szerint ugyanolyan jogok illetik meg, és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az adott tagállam állampolgárait.

 

(2)  A tagállam az ott lakóhellyel rendelkező, gazdaságilag inaktív személy e tagállam szociális biztonsági ellátásaihoz való hozzáférését a jogszerű tartózkodáshoz való joggal való rendelkezésnek az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben44 megállapított feltételeihez kötheti.

 

___________________________________

 

44  HL L 158., 2004.4.30., 77. o.”

 

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

883/2004/EK rendelet

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a (2) bekezdésben a „határozatlan időtartamú kezelést fedező pénzbeli betegségi ellátásokra” szöveg helyébe a „tartós ápolást biztosító pénzbeli ellátásokra” szöveg lép;

törölve

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – a a pont (új)

883/2004/EK rendelet

11 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)  E cím alkalmazásában a munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységük miatt vagy következtében pénzbeli ellátásokban részesülő személyeket úgy kell tekinteni, mint akik folytatják az említett tevékenységet. Ez nem vonatkozik a rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozói nyugdíjakra, illetve munkahelyi balesetek vagy foglalkozási megbetegedések miatt nyújtott nyugdíjakra vagy határozatlan időtartamú kezelést fedező pénzbeli betegségi ellátásokra.

(2)  E cím alkalmazásában a munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységük miatt vagy következtében pénzbeli ellátásokban részesülő személyeket úgy kell tekinteni, mint akik folytatják az említett tevékenységet. Ez nem vonatkozik a rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozói nyugdíjakra, a munkahelyi balesetek vagy foglalkozási megbetegedések miatt nyújtott nyugdíjakra, a határozatlan időtartamú kezelést fedező pénzbeli betegségi ellátásokra vagy az ápolásra szoruló személyek részére nyújtott tartós ápolást-gondozást biztosító pénzbeli ellátásokra.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – a b pont (új)

883/2004/EK rendelet

11 cikk – 3 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ab)  A (3) bekezdés c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

c)  a 65. cikk értelmében a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai alapján munkanélküli-ellátásban részesülő személyek az adott tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak;

„c)  a 65. cikk értelmében a lakóhely szerinti tagállam, illetve a legutóbbi munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység szerinti tagállam jogszabályai alapján munkanélküli-ellátásban részesülő személyek az adott tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – a c pont (új)

883/2004/EK rendelet

11 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ac) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(4)   E cím alkalmazásában a munkavállaló vagy önálló vállalkozó által szokásosan egy tagállam lobogója alatt közlekedő tengeri hajó fedélzetén végzett tevékenység az említett tagállamban végzett tevékenységnek minősül. Ugyanakkor az a személy, akit egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén alkalmaznak, és aki az e munkáért járó javadalmazást olyan vállalkozástól vagy személytől kapja, amelynek vagy akinek a székhelye vagy lakóhelye más tagállamban található, az utóbbi tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, ha e tagállamban rendelkezik lakóhellyel. Az említett jogszabályok alkalmazásában a javadalmazást fizető vállalkozás vagy személy munkáltatónak tekintendő.

(4)   E cím alkalmazásában a munkavállaló vagy önálló vállalkozó által szokásosan egy tagállam lobogója alatt közlekedő tengeri hajó fedélzetén végzett tevékenység az említett tagállamban végzett tevékenységnek minősül. Ugyanakkor az a személy, akit egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén alkalmaznak, és aki az e munkáért járó javadalmazást olyan munkáltatótól kapja, amelynek a székhelye más tagállamban található, az utóbbi tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, ha e tagállamban rendelkezik lakóhellyel.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – 12 pont – b pont

883/2004/EK rendelet

11 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A hajózószemélyzet és a légiutas-kísérő személyzet légi személy- vagy árufuvarozási szolgáltatásokat lebonyolító tagjainak tevékenységét kizárólag azon tagállamban végzett tevékenységnek kell tekinteni, amelyben a 2014. január 29-i 83/2014/EU bizottsági rendelettel45 módosított, a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet III. mellékletének FTL alrészében meghatározottak szerint a hazai bázisuk található.

(5)  A hajózószemélyzet és a légiutas-kísérő személyzet légi személy- vagy árufuvarozási szolgáltatásokat lebonyolító tagjainak tevékenységét azon tagállamban végzett tevékenységnek kell tekinteni, amelyben a 2014. január 29-i 83/2014/EU bizottsági rendelettel módosított, a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározottak szerint a hazai bázisuk található.

__________________

__________________

45 HL L 28., 2014.1.31., 17. o.

45 HL L 28., 2014.1.31., 17. o.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

883/2004/EK rendelet

12 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. cikk

12. cikk

Különös szabályok

Különös szabályok

(1)  Az a személy, aki egy tagállamban munkavállalóként végzi tevékenységét olyan munkáltató nevében, aki tevékenységét szokásosan e tagállamban végzi, és akit az említett munkáltató egy másik tagállamba küld vagy a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv46 értelmében kiküld, hogy a munkáltató nevében ott munkát végezzen, továbbra is az elsőként említett tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy

(1)  Az a személy, aki egy tagállamban munkavállalóként végzi tevékenységét olyan munkáltató nevében, aki tevékenységét szokásosan e tagállamban végzi, és akit az említett munkáltató egy másik tagállamba kiküld, hogy a munkáltató nevében ott munkát végezzen, továbbra is az elsőként említett tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy:

az ilyen munkavégzés várható időtartama nem haladja meg a huszonnégy hónapot, és a szóban forgó személy másik tagállamba történő kiküldése vagy küldése nem egy másik, e cikk értelmében a másik tagállamba korábban kiküldött vagy küldött munkavállaló vagy önálló vállalkozó felváltása céljából történik.

a)  az ilyen munkavégzés várható vagy tényleges időtartama nem haladja meg a tizennyolc hónapot;

 

b)  az érintett személy annak a tagállamnak a jogszabályai hatálya alá tartozik, amelyben a munkáltató a munkavégzés kezdetét közvetlenül megelőzően legalább három hónapig letelepedett;

 

c)  a munkáltató székhelye szerinti tagállam illetékes intézménye értesítést kapott a kiküldésről és a munkavégzés megkezdése előtt kérelmet kapott jogszabályainak további alkalmazására. Nem kell hivatalos kérelmet benyújtani abban az esetben, ha a munka üzleti utat érint.

(2)  A tagállamok egyikében szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő olyan személy, aki hasonló tevékenység végzése céljából egy másik tagállamba távozik, továbbra is az első tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy az ilyen tevékenység várható időtartama nem haladja meg a huszonnégy hónapot, és a szóban forgó személy nem a másik tagállamban kiküldetésben lévő munkavállalót vagy önálló vállalkozót vált fel.

(2)  A tagállamok egyikében szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő olyan személy, aki hasonló tevékenység végzése céljából egy másik tagállamba távozik, továbbra is az első tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy:

 

a)  az ilyen tevékenység várható vagy tényleges időtartama nem haladja meg a tizennyolc hónapot;

 

b)  az érintett személy azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelyben a tevékenység kezdetét közvetlenül megelőzően legalább három hónapig tevékenységet folytatott;

 

c)  az az illetékes intézmény, amely abban a tagállamban található, ahol az érintett személy szokásos üzleti tevékenységet folytat, a tevékenység folytatása céljából bejelentést kapott a másik tagállamban, és a tevékenység megkezdése előtt kérte, hogy továbbra is alkalmazza a jogszabályait. Nem kell hivatalos kérelmet benyújtani abban az esetben, ha a tevékenység üzleti utat érint.

 

(2a)  Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában, ugyanazon a helyen azonos vagy hasonló feladatot ellátó, egymást helyettesítő munkavállalók esetében az érintett munkavállalók kiküldetésének összesített időtartamát kell figyelembe venni.

 

Ha a munkavállaló elérte az előírt maximális időtartamot, az első tagállam jogszabályai szerint az adott munkavállaló vagy önálló vállalkozó további kiküldésére ugyanazon vállalkozások nem jogosultak az első tagállam jogszabályai szerint a legutóbbi küldési időszak végét követő három hónapig. Különleges körülmények esetén engedélyezhető a második albekezdéstől való eltérés.

_________________________________

 

46 HL L 018., 1997.1.21., 1. o.

 

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

13 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

13a.  A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A két vagy több tagállamban szokásosan munkavállalóként tevékenységet végző személy a következők hatálya alá tartozik:

(1)  A két vagy több tagállamban szokásosan munkavállalóként tevékenységet végző személy a következők hatálya alá tartozik:

a) a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha tevékenységének jelentős részét abban a tagállamban végzi; vagy

a)  a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha tevékenységének jelentős részét abban a tagállamban végzi;

b) ha tevékenységének nem jelentős részét végzi a lakóhely szerinti tagállamban:

b)  annak a tagállamnak a jogszabályai, amelyben a személy tevékenységeinek központi érdekeltsége található, ha nem azon tagállamoknak az egyikében rendelkezik lakóhellyel, amelyben munkavállalóként tevékenységének jelentős részét végzi; vagy

 

ba)  a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha a tevékenységek aránya azonos.

i. annak a tagállamnak a jogszabályai, amelyben a vállalkozás vagy munkáltató bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye található, ha a személyt egyetlen vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza; vagy

 

ii. annak a tagállamnak a jogszabályai, amelyben a vállalkozások vagy munkáltatók bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye található, ha a személyt két vagy több vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza, és e vállalkozások bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye egyetlen tagállamban található; vagy

 

iii. annak a lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamnak a jogszabályai, amelyben a vállalkozás vagy munkáltató bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye található, ha a személyt két vagy több vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza, amelyek bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye két tagállamban található, amelyek egyike a lakóhely szerinti tagállam.

 

iv. a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha a személyt két vagy több vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza, amelyek közül legalább kettőnek a bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye a lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban található.

 

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

883/2004/EK rendelet

13 cikk – 4 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  A 13. cikk a (4) bekezdés után a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(4a)  Az a személy, aki pénzbeli munkanélküli-ellátásban részesül egy tagállamtól, és aki ezzel egyidejűleg egy másik tagállamban munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként végez tevékenységet, azon tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelyik a munkanélküli-ellátást folyósítja.”

 

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

15 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„15a. cikk

 

Az európai médiák másik tagállamban dolgozó tudósítói

 

Az európai médiák másik tagállamban dolgozó tudósítói választhatnak a munkahelyük szerinti tagállam jogának, az állampolgárságuk szerinti tagállam jogának vagy a fő munkáltatójuk székhelye szerinti tagállam jogának alkalmazása között.”

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)

883/2004/EK rendelet

III cím – 1 fejezet – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14b.  A III. cím I. fejezetének címe helyébe a következő szöveg lép:

Betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások

Betegségi, tartós ápolási-gondozási, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új)

883/2004/EK rendelet

19 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14c.  A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

19. cikk

19. cikk

Tartózkodás az illetékes tagállam területén kívül

Tartózkodás az illetékes tagállam területén kívül

(1)  A (2) bekezdés eltérő rendelkezései hiányában az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban tartózkodó biztosított személy és családtagjai jogosultak a tartózkodásuk alatt orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátásokra, figyelembe véve az ellátások jellegét és a tartózkodás várható időtartamát. Ezeket az ellátásokat az illetékes intézmény nevében a tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja, az általa alkalmazott jogszabályok rendelkezései szerint, mintha az érintett személyek az említett jogszabályok szerint lennének biztosítva.

(1)  A (2) bekezdés eltérő rendelkezései hiányában az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban tartózkodó biztosított személy és családtagjai jogosultak a tartózkodásuk alatt orvosi okokból vagy tartós ápolás-gondozás igénye miatt szükségessé váló természetbeni ellátásokra, figyelembe véve az ellátások jellegét és a tartózkodás várható időtartamát. Ezeket az ellátásokat az illetékes intézmény nevében a tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja, az általa alkalmazott jogszabályok rendelkezései szerint, mintha az érintett személyek az említett jogszabályok szerint lennének biztosítva.

(2)  Az igazgatási bizottság meghatározza azon természetbeni ellátások jegyzékét, amelyekhez gyakorlati okokból az érintett személy és az ellátást nyújtó intézmény előzetes megállapodása szükséges, azért, hogy egy másik tagállamban való tartózkodás során azokat biztosítani lehessen.

(2)  Az igazgatási bizottság meghatározza azon természetbeni ellátások jegyzékét, amelyekhez gyakorlati okokból az érintett személy és az ellátást nyújtó intézmény előzetes megállapodása szükséges, azért, hogy egy másik tagállamban való tartózkodás során azokat biztosítani lehessen.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – 14 d pont (új)

883/2004/EK rendelet

20 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14d.  A 20. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

Utazás természetbeni ellátás igénybevétele céljából – Engedély megfelelő kezelés igénybevételére a lakóhely szerinti tagállamon kívül

Utazás természetbeni ellátás igénybevétele céljából – Engedély megfelelő kezelés és tartós ápolás-gondozás igénybevételére a lakóhely szerinti tagállamon kívül

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – 14 e pont (új)

883/2004/EK rendelet

20 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14e.  A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Az a biztosított személy, akit az illetékes intézmény feljogosít arra, hogy az állapotának megfelelő kezelés igénybevétele céljából egy másik tagállamba utazzon, az illetékes intézmény nevében a tartózkodási hely szerinti tagállam intézménye által az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően nyújtott természetbeni ellátásban részesül, mintha az említett jogszabályok szerint lenne biztosított. Az engedélyt akkor adják meg, ha a szóban forgó kezelés szerepel az érintett személy lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai által előírt ellátások között, és ha az ilyen kezelést az orvosilag indokolt határidőn belül nem tudják biztosítani, figyelembe véve a személy aktuális egészségi állapotát és betegségének várható lefolyását.

(2)  Az a biztosított személy, akit az illetékes intézmény feljogosít arra, hogy az állapotának megfelelő kezelés vagy tartós ápolás-gondozás igénybevétele céljából egy másik tagállamba utazzon, az illetékes intézmény nevében a tartózkodási hely szerinti tagállam intézménye által az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően nyújtott természetbeni ellátásban részesül, mintha az említett jogszabályok szerint lenne biztosított. Az engedélyt akkor adják meg, ha a szóban forgó kezelés vagy tartós ápolás-gondozás szerepel az érintett személy lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai által előírt ellátások között, és ha az ilyen kezelést az orvosilag indokolt határidőn belül nem tudják biztosítani, figyelembe véve a személy aktuális egészségi állapotát és betegségének várható lefolyását, vagy észszerű időn belül, figyelembe véve a tartós ápolás-gondozás iránti aktuális igényét és ezen igény várható alakulását.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 f pont (új)

883/2004/EK rendelet

25 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14f.  A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

25. cikk

25. cikk

A lakóhely szerinti tagállamtól eltérő egy vagy több tagállam jogszabályai szerinti nyugdíjak, ha a természetbeni ellátásokra való jogosultság a lakóhely szerinti tagállamban áll fenn

A lakóhely szerinti tagállamtól eltérő egy vagy több tagállam jogszabályai szerinti nyugdíjak, ha a természetbeni ellátásokra való jogosultság a lakóhely szerinti tagállamban áll fenn

Ha az egy vagy több tagállam jogszabályai alapján nyugdíjban vagy nyugdíjakban részesülő személy olyan tagállamban rendelkezik lakóhellyel, amelynek jogszabályai szerint a természetbeni ellátásokhoz való jogosultság nem függ biztosítási, illetve munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységre vonatkozó feltételektől, és attól a tagállamtól nyugdíjban nem részesül, az érintett személy és családtagjai részére nyújtott természetbeni ellátások költségét a 24. cikk (2) bekezdésének megfelelően megállapított nyugdíjak tekintetében illetékes tagállamok egyikének intézménye viseli, addig a mértékig, amennyire a nyugdíjas és családtagjai jogosultak lennének az ilyen ellátásokra, ha abban a tagállamban rendelkeznének lakóhellyel.

Ha az egy vagy több tagállam jogszabályai alapján nyugdíjban vagy nyugdíjakban részesülő személy olyan tagállamban rendelkezik lakóhellyel, amelynek jogszabályai szerint a természetbeni ellátásokhoz való jogosultság nem függ biztosítási, illetve munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységre vonatkozó feltételektől, és attól a tagállamtól nyugdíjban nem részesül, az érintett személy és családtagjai részére nyújtott természetbeni ellátások költségét a 24. cikk (2) bekezdésének megfelelően megállapított nyugdíjak tekintetében illetékes tagállamok egyikének intézménye viseli, addig a mértékig, amennyire a nyugdíjas és családtagjai jogosultak lennének az ellátásokra, ha abban a tagállamban rendelkeznének lakóhellyel.

Indokolás

Az „ilyen” kifejezést úgy is lehet értelmezni, hogy egy tagállam azért utasítja el a tartós ápolást-gondozást biztosító természetbeni ellátás megtérítését, mert e tagállam jogszabályai alapján nincs jogosultság az ilyen tartós ápolást-gondozást biztosító természetbeni ellátásokra. Láthatóan nem ez ennek a cikknek a szándéka.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 g pont (új)

883/2004/EK rendelet

27 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14g.  A 27. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

A nyugdíjasnak vagy családtagjainak tartózkodása a lakóhelyüktől eltérő tagállamban – Tartózkodás az illetékes tagállamban – Engedély megfelelő kezelés igénybevételére a lakóhely szerinti tagállamon kívül

A nyugdíjasnak vagy családtagjainak tartózkodása a lakóhelyüktől eltérő tagállamban – Tartózkodás az illetékes tagállamban – Engedély megfelelő kezelés vagy tartós ápolás-gondozás igénybevételére a lakóhely szerinti tagállamon kívül

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 h pont (új)

883/2004/EK rendelet

27 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14h.   A 27. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3)  A 20. cikket értelemszerűen kell alkalmazni az olyan nyugdíjasra és/vagy családtagjaira, akik a lakóhelyüktől eltérő tagállamban tartózkodnak, az állapotuknak megfelelő kezelés igénybevétele céljából.

(3)  A 20. cikket értelemszerűen kell alkalmazni az olyan nyugdíjasra és/vagy családtagjaira, akik a lakóhelyüktől eltérő tagállamban tartózkodnak, az állapotuknak megfelelő kezelés vagy tartós ápolás-gondozás igénybevétele céljából.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 i pont (új)

883/2004/EK rendelet

28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14i.  A 28. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az öregségi vagy rokkantsági nyugdíjba vonuló, határ menti munkavállaló betegség esetén továbbra is jogosult természetbeni ellátásokra abban a tagállamban, ahol munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként legutóbb tevékenységét végezte, amennyiben ez egy olyan kezelés folytatása, amely abban a tagállamban kezdődött. A „kezelés folytatása” a betegség kivizsgálásának, diagnosztizálásának és kezelésének folytatását jelenti annak teljes időtartama alatt.

Az öregségi vagy rokkantsági nyugdíjba vonuló határ menti munkavállaló betegség vagy tartós ápolás-gondozás szükségessége esetén továbbra is jogosult természetbeni ellátásokra abban a tagállamban, ahol munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként legutóbb tevékenységét végezte, amennyiben ez egy olyan kezelés vagy tartós ápolás-gondozás folytatása, amely abban a tagállamban kezdődött.”

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 j pont (új)

883/2004/EK rendelet

28 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14j.  A 28. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Az a nyugdíjas, aki az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj esedékességének időpontját megelőző öt évben legalább két éven keresztül határ menti munkavállalóként végzett munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységet, jogosult természetbeni ellátásokra abban a tagállamban, amelyben az ilyen tevékenységet határ menti munkavállalóként végezte, ha ez a tagállam és a nyugdíjasnak a lakóhelye szerinti tagállamban nyújtott természetbeni ellátások költségeiért felelős illetékes intézmény tagállama ezt választotta, és mindkét tagállam szerepel az V. mellékletben.

(2)  Az a nyugdíjas, aki az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj esedékességének időpontját megelőző tíz évben legalább két éven keresztül határ menti munkavállalóként végzett munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységet, jogosult természetbeni ellátásokra abban a tagállamban, amelyben az ilyen tevékenységet határ menti munkavállalóként végezte, ha ez a tagállam és a nyugdíjasnak a lakóhelye szerinti tagállamban nyújtott természetbeni ellátások költségeiért felelős illetékes intézmény tagállama ezt választotta, és mindkét tagállam szerepel az V. mellékletben.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 k pont (új)

883/2004/EK rendelet

28 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14k.  A 28. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3)  A (2) bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni a korábbi határ menti munkavállaló családtagjaira vagy túlélő hozzátartozóira, ha a (2) bekezdésben említett időszakokban a 18. cikk (2) bekezdése szerint jogosultak voltak természetbeni ellátásokra, akkor is, ha a határ menti munkavállaló a nyugdíj esedékességét megelőzően elhalálozott, feltéve, hogy a halálát megelőző öt évben legalább két évig határ menti munkavállalóként végzett munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységet.

(3)  A (2) bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni a korábbi határ menti munkavállaló családtagjaira vagy túlélő hozzátartozóira, ha a (2) bekezdésben említett időszakokban a 18. cikk (2) bekezdése szerint jogosultak voltak természetbeni ellátásokra, akkor is, ha a határ menti munkavállaló a nyugdíj esedékességét megelőzően elhalálozott, feltéve, hogy a halálát megelőző tíz évben legalább két évig határ menti munkavállalóként végzett munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységet.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 l pont (új)

883/2004/EK rendelet

30 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14l.  A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:

30. cikk

30. cikk

Nyugdíjasok által fizetendő járulékok

Nyugdíjasok által fizetendő járulékok

(1)  Egy tagállam azon intézménye, amely az általa alkalmazott jogszabályok szerint felelős a betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások fedezeteként fizetendő járulékok levonásáért, abban a mértékben követelheti és szedheti be az általa alkalmazott jogszabályok szerint számított levonásokat, amennyire az említett tagállam egy intézményének az ellátások költségét viselnie kell a 23–26. cikk alapján.

(1)  Egy tagállam azon intézménye, amely az általa alkalmazott jogszabályok szerint felelős a betegségi, tartós ápolási-gondozási, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások fedezeteként fizetendő járulékok levonásáért, abban a mértékben követelheti és szedheti be az általa alkalmazott jogszabályok szerint számított levonásokat, amennyire az említett tagállam egy intézményének az ellátások költségét viselnie kell a 23–26. cikk alapján.

(2)  Ha a 25. cikkben említett esetekben a betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások fedezeteként az érintett nyugdíjas lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai alapján járulékot kell fizetni, vagy hasonló összegeket vonnak le, az ilyen járulékokat nem lehet beszedni azon az alapon, hogy a nyugdíjas ott rendelkezik lakóhellyel.

(2)  Ha a 25. cikkben említett esetekben a betegségi, tartós ápolási-gondozási, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások fedezeteként az érintett nyugdíjas lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai alapján járulékot kell fizetni, vagy hasonló összegeket vonnak le, az ilyen járulékokat nem lehet beszedni azon az alapon, hogy a nyugdíjas ott rendelkezik lakóhellyel.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

883/2004/EK rendelet

32 cikk – 3 bekezdés – a pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a biztosított személy munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységein alapuló jogosultságok;

i.  a biztosított személy munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységein alapuló jogosultságok, beleértve a 11. cikk (2) bekezdésének vagy (3) bekezdése c) pontjának alkalmazása során meglévő jogokat is;

Indokolás

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

33 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„33a. cikk

 

Tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások

 

„(1)  Az igazgatási bizottságnak – az érintett szociális partnerekkel, a kedvezményezettek reprezentatív egyesületeivel és a szakmai szervezetekkel folytatott konzultációt követően – össze kell állítania a tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások részletes jegyzékét, meghatározva, hogy melyek a természetbeni, és melyek a pénzbeli ellátások, és azt, hogy az ellátást az ápolásra szoruló vagy az azt nyújtó személy kapja-e.

 

(2)  Amennyiben az e fejezet hatálya alá tartozó tartós ápolást-gondozást biztosító ellátás olyan, a III. cím más fejezete alapján koordinált ellátások sajátosságaival is rendelkezik, a tagállamok az (1) bekezdéstől eltérve az említett másik fejezetben meghatározott szabályok szerint is koordinálhatják ezeket az ellátásokat, megadva, hogy melyik fejezet alkalmazandó, feltéve, hogy:

 

a)   e koordináció kimenetele legalább olyan kedvező a kedvezményezettek számára, mint amilyen akkor lett volna, ha az ellátást e fejezet alapján tartós ápolást-gondozást biztosító ellátásként koordinálták volna; valamint

 

b)  a tartós ápolást-gondozást biztosító ellátás fel van sorolva az XII. mellékletben.”

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

883/2004/EK rendelet

34 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16.  A cikket el kell hagyni.

törölve

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

34 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

16a.  A 34. cikk helyébe a következő szöveg lép:

34. cikk

34. cikk

Tartós ápolást biztosító ellátások halmozódása

Tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások halmozódása

(1)  Ha egy személy, aki tartós ápolást biztosító pénzbeli ellátásokban részesül, amelyeket betegségi ellátásként kell kezelni, és ezért azokat a 21. vagy a 29. cikk alapján a pénzbeli ellátások tekintetében illetékes tagállam nyújtja, egyidejűleg és e fejezet szerint jogosult ugyanabból a célból természetbeni ellátásokat igényelni egy másik tagállamban található lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti intézménytől, és az első tagállamban található intézménynek is meg kell térítenie ezeknek a természetbeni ellátásoknak a költségét a 35. cikk szerint, a 10. cikkben az ellátások halmozódásának megelőzéséről szóló általános rendelkezést alkalmazni kell, az alábbi egy megkötéssel: ha az érintett személy igényli és megkapja a természetbeni ellátást, a pénzbeli ellátás összegét csökkenteni kell a természetbeni ellátás azon összegével, amelyet a költségek megtérítésére kötelezett első tagállam intézményétől igényel vagy igényelhet.

(1)  Ha egy személy, aki tartós ápolást-gondozást biztosító pénzbeli ellátásokban részesül, amelyeket a 21. vagy a 29. cikk alapján kapja, egyidejűleg és e fejezet szerint jogosult ugyanabból a célból természetbeni ellátásokat igényelni egy másik tagállamban található lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti intézménytől, és az első tagállamban található intézménynek is meg kell térítenie ezeknek a természetbeni ellátásoknak a költségét a 35. cikk szerint, a 10. cikkben az ellátások halmozódásának megelőzéséről szóló általános rendelkezést alkalmazni kell, az alábbi egy megkötéssel: ha az érintett személy igényli és megkapja a természetbeni ellátást, a pénzbeli ellátás összegét csökkenteni kell a természetbeni ellátás azon összegével, amelyet a költségek megtérítésére kötelezett első tagállam intézményétől igényel vagy igényelhet.

(2)  Az igazgatási bizottság összeállítja az (1) bekezdés körébe tartozó pénzbeli ellátások és természetbeni ellátások jegyzékét.

(2)  Az igazgatási bizottság összeállítja az (1) bekezdés körébe tartozó pénzbeli ellátások és természetbeni ellátások jegyzékét.

(3)  Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodhatnak olyan további vagy kiegészítő intézkedésekről, amelyek az érintett személyek tekintetében nem kedvezőtlenebbek az (1) bekezdésben megállapított elveknél.

(3)  Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodhatnak olyan további vagy kiegészítő intézkedésekről, amelyek az érintett személyek tekintetében nem kedvezőtlenebbek az (1) bekezdésben megállapított elveknél.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

883/2004/EK rendelet

1 a fejezet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17.  A 35. cikk után a rendelet a következő fejezettel egészül ki:

törölve

„1a. FEJEZET

 

Tartós ápolást biztosító ellátások

 

35a. cikk

 

Általános rendelkezések

 

(1)  E fejezet különös rendelkezéseinek sérelme nélkül a 17–32. cikket kell értelemszerűen alkalmazni a tartós ápolást biztosító ellátásokra.

 

(2)  Az igazgatási bizottság összeállítja az e rendelet 1. cikkének vb) pontjában foglalt kritériumoknak megfelelő tartós ápolást biztosító ellátások részletes jegyzékét, meghatározva, hogy melyek a természetbeni, és melyek a pénzbeli ellátások.

 

(3)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok tartós ápolást biztosító pénzbeli ellátásokat nyújthatnak a III. cím más fejezeteivel összhangban, ha az ellátás és annak konkrét feltételei fel vannak sorolva a XII. mellékletben, és feltéve, hogy az ilyen koordináció eredménye legalább olyan kedvező a kedvezményezettek számára, mintha az ellátás e fejezet keretében lenne koordinálva.

 

35b. cikk

 

Tartós ápolást biztosító ellátások halmozódása

 

(1)  Ha egy személy, aki az illetékes tagállam jogszabályai alapján nyújtott tartós ápolást biztosító pénzbeli ellátásokban részesül, egyidejűleg és e fejezet szerint tartós ápolást biztosító természetbeni ellátásokban részesül egy másik tagállamban található lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti intézménytől, és az első tagállamban található intézménynek is meg kell térítenie ezeknek a természetbeni ellátásoknak a költségét a 35c. cikk szerint, a 10. cikkben az ellátások halmozódásának megelőzéséről szóló általános rendelkezést alkalmazni kell, az alábbi egy megkötéssel: a pénzbeli ellátás összegét csökkenteni kell a természetbeni ellátás azon megtérítendő összegével, amely a 35c. cikk alapján az első tagállam intézményétől igényelhető.

 

(2)  Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodhatnak olyan további vagy kiegészítő intézkedésekről, amelyek az érintett személyek tekintetében nem kedvezőtlenebbek az (1) bekezdésben megállapított elveknél.

 

35c. cikk

 

Intézmények közötti megtérítések

 

(1)  A 35. cikket értelemszerűen alkalmazni kell a tartós ápolást biztosító ellátásokra.

 

(2)  Ha azon tagállam jogszabályai, amelyben az e fejezet szerint illetékes intézmény található, nem biztosítanak tartós ápolást biztosító természetbeni ellátásokat, azt az intézményt, amely illetékes vagy illetékes lenne e tagállamban az 1. fejezet alapján a valamely másik tagállamban nyújtott természetbeni betegségi ellátások megtérítésére, az 1a. fejezet keretében is illetékes intézménynek kell tekinteni.

 

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

883/2004/EK rendelet

61 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

61. cikk

61. cikk

A biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő összesítésére vonatkozó különös szabályok

A biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő összesítésére vonatkozó különös szabályok

(1)  A 65. cikk (2) bekezdésében említett esetek kivételével a 6. cikk alkalmazása az érintett személy által az ellátások igénylése szerinti jogszabályoknak megfelelően legutóbb szerzett, legalább három hónap biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időtől függ.

(1)  A (2) bekezdés alapján azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai az ellátásokra való jogosultság megszerzését, fenntartását vagy feléledését, illetve tartamát a biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő megszerzésétől teszik függővé, a szükséges mértékben egy másik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt úgy veszi figyelembe, mintha azt az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna. Ezt az összesítést az illetékes tagállam készíti kizárólag azon időszakokra, amelyeket azon tagállam jogszabályai szerint kell figyelembe venni, amelyben megszerezték őket a munkanélküli ellátásra való jogosultság megszerzése és fenntartása céljából.

(2)  Ha egy munkanélküli személy azért nem felel meg az időszakok összesítése (1) bekezdés szerinti feltételeinek, mert az adott tagállamban legutóbb szerzett biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idejének teljes időtartama kevesebb mint három hónap, e személy azon tagállam jogszabályainak megfelelően jogosult munkanélküli-ellátásra, amelyben korábban ilyen időket szerzett a 64a. cikkben megállapított feltételek szerint és korlátozásokkal.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazása az érintett személy által az ellátások igénylése szerinti jogszabályoknak megfelelően teljesített:

 

a)  legalább egy napos biztosítási időtől függ, ha az említett jogszabály biztosítási időt ír elő;

 

b)  legalább egy napos szolgálati időtől függ, ha az említett jogszabály szolgálati időt ír elő; vagy

 

c)  legalább egy napos önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időtől függ, ha az említett jogszabály önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt ír elő.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

62 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a.  A 62. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai az ellátásoknak a korábbi bér vagy szakmai jövedelem összegén alapuló kiszámítását írják elő, kizárólag az érintett személy által az említett jogszabályok szerint munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként folytatott legutolsó tevékenysége tekintetében kapott bérét vagy szakmai jövedelmét veszi figyelembe.

(1)  Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai az ellátásoknak a korábbi bér vagy szakmai jövedelem összegén alapuló kiszámítását írják elő, az érintett személy által az említett jogszabályok szerint munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként folytatott legutolsó tevékenysége vagy tevékenységei tekintetében kapott bérét vagy szakmai jövedelmét veszi figyelembe.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – a pont

883/2004/EK rendelet

64 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az (1) bekezdés c) pontjában a „három hónapig” szöveg helyébe a „hat hónapig” szöveg, a „három hónapos időszakot legfeljebb hat hónapra” szöveg helyébe pedig a hat hónapos időszakot az érintett személy ellátásokra való jogosultságának lejártáig” szöveg lép;

„c)  az ellátásra való jogosultság hat hónapig áll fenn attól a naptól számítva, amikor az érintett személy megszűnt az általa elhagyott tagállam foglalkoztatási szolgálata rendelkezésére állni, feltéve, hogy az ellátások teljes időtartama nem haladja meg az utóbbi tagállam jogszabályai szerint neki járó ellátások teljes időtartamát; az illetékes szolgálatok vagy intézmények meghosszabbíthatják a hat hónapos időszakot az érintett személy ellátásokra való jogosultságának lejártáig;

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – b pont

883/2004/EK rendelet

64 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a (3) bekezdésben a „három” szó helyébe a „hat” szó, a „legfeljebb hat hónapra” szöveg helyébe pedig az „az ellátásokra való jogosultság lejártáig” szöveg lép.

b)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3)  Kivéve, ha az illetékes tagállam jogszabályai kedvezőbbek, két munkavállalási időszak között az (1) bekezdés szerint a leghosszabb időszak, amíg az ellátáshoz való jogosultság fenntartható, hat hónap; az illetékes szolgálatok vagy intézmények meghosszabbíthatják ezt az időszakot az ellátásokra való jogosultság lejártáig.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

883/2004/EK rendelet

64 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  A rendelet a 64. cikk után a következő 64a. cikkel egészül ki:

törölve

„64a. cikk

 

A 61. cikk (1) bekezdése és a 64. cikk szerinti feltételeket nem teljesítő és más tagállamba költöző munkanélküli személyekre vonatkozó különös szabályok

 

A 61. cikk (2) bekezdésében említett helyzetekben az a tagállam válik illetékessé a munkanélküli-ellátás nyújtására, amely tagállam jogszabályainak hatálya alá a munkanélküli személy korábban tartozott. A munkanélküli-ellátást az illetékes intézmény költségére nyújtják a 64. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított időszakra, ha a munkanélküli személy a legutóbbi biztosítás tagállamában a foglalkoztatási szolgálat rendelkezésére áll, és teljesíti az e tagállam jogszabályaiban megállapított feltételeket. A 64. cikk (2)–(4) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.”

 

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

883/2004/EK rendelet

65 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

65. cikk

65. cikk

Munkanélküliek, akik az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban rendelkeztek lakóhellyel

Munkanélküliek, akik az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban rendelkeztek lakóhellyel

(1)  Az a munkanélküli személy, aki a legutóbbi munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenysége során az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezett lakóhellyel, a korábbi munkáltató vagy az illetékes tagállam foglalkoztatási szolgálata rendelkezésére áll. Az ilyen személy az illetékes tagállam jogszabályainak megfelelően jogosult ellátásokra, mintha abban a tagállamban rendelkezne lakóhellyel. Ezeket az ellátásokat az illetékes tagállam intézménye biztosítja.

(1)  Az a munkanélküli személy, aki a legutóbbi munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenysége során az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezett lakóhellyel, a korábbi munkáltató vagy az illetékes tagállam foglalkoztatási szolgálata rendelkezésére áll. Az ilyen személy az illetékes tagállam jogszabályainak megfelelően jogosult ellátásokra, mintha abban a tagállamban rendelkezne lakóhellyel. Ezeket az ellátásokat az illetékes tagállam intézménye biztosítja. Az ilyen személy a lakóhelye szerinti tagállam foglalkoztatási szolgálatai számára is rendelkezésre állhat. Az adott személy egy határokon átnyúló foglalkoztatási szolgálat rendelkezésére is állhat, amennyiben létezik ilyen szolgálat abban a földrajzi térségben, ahol munkát keres.

 

(1a)  Az illetékes tagállam és a lakóhely szerinti tagállam hatóságai szorosan együttműködnek egymással, és a munkakeresők számára egyértelműen tisztázzák a követésükért felelős állami foglalkoztatási szolgálat hatáskörét. Biztosítják továbbá, hogy az illetékes intézmény és a munkakereső közötti kommunikáció a munkakereső számára érthető nyelven, az intézmény osztályain dolgozó EURES tanácsadók esetleges bevonásával történjen.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az a teljes munkanélküli személy, aki a legutóbbi munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenysége során az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezett lakóhellyel, és aki nem szerzett legalább 12 hónap munkanélküli-biztosítási időt kizárólag az illetékes tagállam jogszabályai alapján, a lakóhely szerinti tagállam foglalkoztatási szolgálata rendelkezésére áll. Az ilyen személy a lakóhely szerinti tagállam jogszabályainak megfelelően jogosult ellátásokra, mintha az összes biztosítási időt e tagállam jogszabályai alapján szerezte volna. Az ellátásokat a lakóhely szerinti tagállam intézménye biztosítja. Vagylagosan, azon e bekezdésben említett teljes munkanélküli személy, aki kizárólag az illetékes tagállam nemzeti jogszabályai alapján lenne jogosult munkanélküli-ellátásra, ha ott rendelkezne lakóhellyel, ehelyett úgy dönthet, hogy e tagállam foglalkoztatási szolgálata rendelkezésére áll, és e tagállam jogszabályainak megfelelően részesül ellátásokban, mintha ott rendelkezne lakóhellyel.

(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett személy a lakóhely szerinti tagállam foglalkoztatási szolgálata rendelkezésére áll az említett bekezdés második albekezdésének megfelelően, akkor a lakóhely szerinti tagállam jogszabályainak megfelelően jogosult ellátásokra, mintha az összes biztosítási időt e tagállam jogszabályai alapján szerezte volna. Az ellátásokat a lakóhely szerinti tagállam intézménye biztosítja.

(3)  Amennyiben az (1) vagy (2) bekezdésben említett teljes munkanélküli személy nem kíván az illetékes tagállam foglalkoztatási szolgálatai számára rendelkezésre állni azt követően, hogy bejelentkezett, és a lakóhelye szerinti tagállamban vagy a legutóbbi tevékenysége szerinti tagállamban kíván munkába állni, akkor a 64. cikket értelemszerűen kell alkalmazni, kivéve a 64. cikk (1) bekezdésének a) pontját. Az illetékes intézmény meghosszabbíthatja a 64. cikk (1) bekezdése c) pontjának első részében említett időtartamot az ellátásokra való jogosultság lejártáig.

(3)  Amennyiben az (1) vagy (2) bekezdésben említett teljes munkanélküli személy nem kíván az illetékes tagállam foglalkoztatási szolgálatai számára rendelkezésre állni azt követően, hogy bejelentkezett, és a lakóhelye szerinti tagállamban vagy a legutóbbi tevékenysége szerinti tagállamban kíván munkába állni, akkor a 64. cikket értelemszerűen kell alkalmazni, kivéve a 64. cikk (1) bekezdésének a) pontját, az illetékes intézmény meghosszabbíthatja a 64. cikk (1) bekezdése c) pontjának első részében említett időtartamot az ellátásokra való jogosultság lejártáig.

(4)  Az e cikkben említett teljes munkanélküli személy az illetékes tagállam foglalkoztatási szolgálata számára való rendelkezésre állás mellett a másik tagállam foglalkoztatási szolgálata számára is rendelkezésre állhat.

 

(5)  E cikk (2)–(4) bekezdése nem alkalmazható a részlegesen vagy időszakosan munkanélküli személyekre.

 

 

(5a)  A lakóhely szerinti intézmény a (2) bekezdés szerint biztosított ellátásokat továbbra is saját költségén nyújtja. A (7) bekezdésre is figyelemmel azonban, azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a személy legutóbb tartozott, a lakóhely szerinti intézmény részére megtéríti az utóbbi intézmény által nyújtott ellátások teljes összegét az első négy hónapban. A megtérítés szabályozását a végrehajtási rendelet állapítja meg.

 

(5b)  Az (5a) bekezdésben említett megtérítési időszak nyolc hónapra hosszabbítható, ha az érintett személy az előző 24 hónap során legalább 12 hónap szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt szerzett abban a tagállamban, amely jogszabályainak a hatálya alá legutóbb tartozott, ha az ilyen időszakok a munkanélküli ellátásokra jogosítanak.

 

(5c)  Az (5a) és (5b) bekezdés alkalmazásában két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai előírhatnak más megtérítési módszereket is, illetve lemondhatnak a joghatóságuk alá tartozó intézmények közötti valamennyi megtérítésről.

Indokolás

Valószínűleg további adminisztratív nehézségekhez fog vezetni, ha bevezetik azt, hogy egy 12 hónapos időszaknak kell eltelnie, mielőtt a határ menti munkavállaló ellátásokat igényelhet az utolsó tevékenysége szerinti tagállamban. Ezzel szemben csökkenti az adminisztratív nehézségeket, ha választási lehetőséget biztosítanak a határ menti munkavállaló számára, hogy az utolsó tevékenysége szerinti tagállamtól vagy a lakóhely szerinti tagállamtól kapjon munkanélküli-ellátást, továbbá lehetőséget biztosít az érintett személy számára, hogy abban a tagállamban keressen munkát, ahol arra a legjobb esélye van. E módosítás elfogadása esetén a megfelelő változtatásokat az egész szövegben el kell végezni.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

883/2004/EK rendelet

68 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A gyermekneveléssel töltött időszak alatt a jövedelem helyettesítését szolgáló és a XIII. melléklet 1. részében felsorolt pénzbeli családi ellátások kizárólag az illetékes tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó személy részére nyújthatók, és e személy családtagjai nem rendelkeznek származtatott jogosultsággal ilyen ellátásokra. E rendelet 68a. cikke nem alkalmazható az ilyen ellátásokra, és az illetékes intézmény nem köteles figyelembe venni a végrehajtási rendelet 60. cikke (1) bekezdésének megfelelően a másik szülő, egy szülőnek tekintett személy vagy a gyermek, illetőleg gyermekek gyámjaként eljáró intézmény által benyújtott kérelmet.

(1)  A gyermekneveléssel töltött időszak alatt a jövedelem helyettesítését vagy kiegészítő jövedelem biztosítását szolgáló és a XIII. melléklet 1. részében felsorolt pénzbeli családi ellátások kizárólag az illetékes tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó személy részére nyújthatók, és e személy családtagjai nem rendelkeznek származtatott jogosultsággal ilyen ellátásokra. E rendelet 68a. cikke olyan helyzetekben alkalmazandó ezekre az ellátásokra, amikor a gyermekneveléssel töltött időszak alatt a jövedelem helyettesítését szolgáló családi ellátások egyéni kedvezményezettje nem teljesíti tartási kötelezettségeit.

Indokolás

Ha a jogosult személy nem abban a tagállamban él, ahol a gyermeke, és ha ez a személy nem teljesíti tartási kötelezettségeit, az illetékes hatóságok – a bizottsági javaslat értelmében – többé nem tudnák közvetlenül a gyermeknek vagy a másik szülőnek folyósítani az ellátást. Ezt a helyzetet el kell kerülni.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

71 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

23a.  A 71. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Az Európai Bizottság mellett működő, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság (a továbbiakban: az igazgatási bizottság) minden egyes tagállam részéről egy kormányzati képviselőből áll, akiket szükség esetén szakértő tanácsadók segítenek. Az igazgatási bizottság ülésein az Európai Bizottság képviselője tanácsadói minőségben vesz részt.

(1)   Az Európai Bizottság mellett működő, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság (a továbbiakban: az igazgatási bizottság) minden egyes tagállam részéről egy kormányzati képviselőből áll, akiket szükség esetén szakértő tanácsadók segítenek. Az igazgatási bizottság ülésein az Európai Bizottság egy képviselője, az Európai Parlament egy képviselője és adott esetben a szociális partnerek, valamint a kedvezményezettek képviselői, köztük a fogyatékossággal foglalkozó szervezetek képviselői tanácsadói minőségben vesznek részt.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

883/2004/EK rendelet

75 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok gondoskodnak arról, hogy intézményeik ismerjenek és alkalmazzanak minden jogalkotási vagy egyéb rendelkezést az e rendelet és a végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó területeken és azok feltételei szerint, az igazgatási bizottság határozatait is beleértve.

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok nemzeti jogukkal és/vagy gyakorlatukkal összhangban gondoskodnak arról, hogy megfelelő intézményeik ismerjenek és alkalmazzanak minden jogalkotási vagy egyéb rendelkezést az e rendelet és a végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó területeken és azok feltételei szerint, az igazgatási bizottság határozatait is beleértve.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

883/2004/EK rendelet

75 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az alkalmazandó jogszabályok helyes meghatározásának biztosítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságok elősegítik a tagállamaik intézményei és munkaügyi felügyelőségei közötti együttműködést.

(2)  Az alkalmazandó jogszabályok helyes meghatározásának biztosítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságok elősegítik a tagállamaik megfelelő érintett intézményei, mint például munkaügyi felügyelőségei és adóhatóságai közötti együttműködést.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

883/2004/EK rendelet

76 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   A Bizottság hatáskört kap az e rendelet 12. és 13. cikke alkalmazása egységes feltételeinek biztosítása érdekében követendő eljárást megállapító végrehajtási jogi aktusok elfogadására. E jogi aktusok megállapítják az egységes eljárást, beleértve

(1)  E rendelet 12. és 13. cikke, valamint a végrehajtási rendelet 14., 15. és 16. cikke alkalmazása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a követendő eljárás megállapítására. E jogi aktusok megállapítják az egységes eljárást, beleértve

–  egy olyan hordozható dokumentum kiállításának határidejét, formátumát és tartalmát, amely tanúsítja az annak birtokosára alkalmazandó szociális biztonsági jogszabályokat,

–  egy olyan hordozható dokumentum kiállításának határidejét, hamisíthatatlanságát biztosító elektronikus formátumát és kötelező adatokat magában foglaló tartalmát, amely tanúsítja az annak birtokosára alkalmazandó szociális biztonsági jogszabályokat, valamint adott esetben az egyedi európai társadalombiztosítási azonosító számát,

  azon helyzetek meghatározását, amelyekben a dokumentumot ki kell állítani,

 

–  a dokumentum kiállítása előtt ellenőrizendő elemeket,

–  a dokumentum kiállítása, helyesbítése vagy visszavonása előtt ellenőrizendő elemeket,

  a dokumentum visszavonását, ha annak pontosságát és érvényességét vitatja a foglalkoztatás szerinti tagállam illetékes intézménye.

 

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 25 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

79 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

25a.  A 79. cikk helyébe a következő szöveg lép:

79. cikk

79. cikk

A szociális biztonság területén végzett tevékenységek finanszírozása

A szociális biztonság területén végzett tevékenységek finanszírozása

E rendelettel és a végrehajtási rendelettel kapcsolatban az Európai Bizottság részben vagy egészben finanszírozhatja a következőket:

E rendelettel és a végrehajtási rendelettel kapcsolatban az Európai Bizottság részben vagy egészben finanszírozhatja a következőket:

a)   a tagállamok szociális biztonsági hatóságai és intézményei közötti információcsere –különösen az elektronikus adatcsere – javítására irányuló tevékenységek;

a)  a tagállamok szociális biztonsági hatóságai és intézményei közötti információcsere –különösen az elektronikus adatcsere – javítására irányuló tevékenységek, mint például a társadalombiztosítási hálózatokat összekötő elektronikus rendszer;

b)   az e rendelet hatálya alá tartozó személyek és képviselőik részére az e rendeletből származó jogaikról és kötelezettségeikről szóló információ nyújtását célzó bármely egyéb tevékenység, a legmegfelelőbb eszközök használatával.

b)  az e rendelet hatálya alá tartozó személyek és képviselőik részére az e rendeletből származó jogaikról és kötelezettségeikről szóló információ nyújtását célzó bármely egyéb tevékenység, a legmegfelelőbb eszközök használatával, mint például egy európai társadalombiztosítási szám.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

883/2004/EK rendelet

-88 cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„-88. cikk

 

Az alkalmazandó szociális biztonsági jogszabályokat tanúsító hordozható dokumentumok kiállítása és visszavonása

 

A Bizottság [...]-ig a 88a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet 12. és 13. cikkének és a végrehajtási rendelet 14., 15. és 16. cikkének kiegészítése céljából, amelyek egységes eljárást határoznak meg a következők tekintetében:

 

a)  azon helyzetek meghatározása, amelyekben a 76a. cikk (1) bekezdésében említett, a dokumentumok birtokosára alkalmazandó szociális biztonsági jogszabályokat tanúsító hordozható dokumentumokat ki kell állítani, helyesbíteni kell vagy vissza kell vonni; valamint

 

b)  egy ilyen dokumentumok visszavonása, ha azok pontosságát vagy érvényességét a foglalkoztatás szerinti tagállam illetékes intézménye indokoltan vitatja.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

883/2004/EK rendelet

88 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

88a. cikk

88a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A 88. cikkben említett bizottsági felhatalmazás [az (EU) xxxx rendelet hatálybalépésének időpontjától] határozatlan időre szól.

(2)  A -88. és 88. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazást a Bizottság [az (EU) xxxx rendelet (COD 2016/397) hatálybalépésének időpontjától] számított öt évre kapja. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 88. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a -88. és 88. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   Az Európai Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   Az Európai Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 88. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A -88. és 88. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 7 pont

883/2004/EK rendelet

XII melléklet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ 1A. FEJEZET 35A. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉTŐL ELTÉRVE NYÚJTOTT TARTÓS ÁPOLÁST BIZTOSÍTÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

AZ 1. FEJEZET 33A. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉTŐL ELTÉRVE NYÚJTOTT TARTÓS ÁPOLÁST-GONDOZÁST BIZTOSÍTÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

987/2009/EK rendelet

13 preambulumbekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1)  A (13) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(13)   A rendeletben szereplő intézkedések és eljárások célja a munkavállalók és munkanélküli személyek mobilitásának előmozdítása. Egy teljesen munkanélkülivé vált határ menti munkavállaló rendelkezésre állhat a lakóhelye szerinti ország, valamint azon tagállam foglalkoztatási szolgálatánál is, ahol utoljára tevékenykedett. Ugyanakkor mindkét esetben kizárólag a lakóhelye szerinti tagállamtól igényelhet ellátást.

„(13)   A rendeletben szereplő intézkedések és eljárások célja a munkavállalók és munkanélküli személyek mobilitásának előmozdítása. Egy teljesen munkanélkülivé vált határ menti munkavállaló rendelkezésre állhat a lakóhelye szerinti ország, valamint azon tagállam foglalkoztatási szolgálatánál is, ahol utoljára tevékenykedett. ”

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

987/2009/EK rendelet

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az érintett személyek jogainak védelme érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden adatkérés és -szolgáltatás szükséges legyen a 883/2004/EK rendelet és e rendelet megfelelő végrehajtásához, és arányban álljon azzal az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Az ellátásra való jogosultság nem vonható meg automatikusan az adatcsere eredményeként, és az adatcsere alapján hozott minden határozatnak tiszteletben kell tartania az érintett egyén alapvető jogait és szabadságait azzal, hogy megfelelő bizonyítékokon alapul, és tisztességes jogorvoslati eljárás tárgyát képezheti.

(26)  Az érintett személyek jogainak védelme érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden adatkérés és -szolgáltatás szükséges legyen a 883/2004/EK rendelet és e rendelet megfelelő végrehajtásához, és arányban álljon azzal az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. A személyes adatok e rendelet szerinti feldolgozására a vonatkozó uniós adatvédelmi vívmányok, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete1a alkalmazandó. Az ellátásra való jogosultság nem vonható meg automatikusan az adatcsere eredményeként, és az adatcsere alapján hozott minden határozatnak tiszteletben kell tartania az érintett egyén alapvető jogait és szabadságait azzal, hogy megfelelő bizonyítékokon alapul, és tisztességes jogorvoslati eljárás tárgyát képezheti.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Indokolás

Összhangban az európai adatvédelmi biztosnak a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító javaslatára vonatkozó észrevételeivel, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárást megállapító 987/2009/EK rendelettel.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

987/2009/EK rendelet

1 cikk – 2 bekezdés – e a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„ea) »csalás«: valamely tagállam jogát sértő bármely szándékos cselekmény vagy mulasztás, amelynek célja szociális biztonsági ellátások megszerzése vagy igénybevétele, vagy a szociális biztonsági járulékok fizetésének elkerülése;”.

„ea)  csalás: valamely tagállam jogát sértő bármely szándékos cselekmény vagy mulasztás, amelynek célja szociális biztonsági ellátások megszerzése vagy igénybevétele, vagy a szociális biztonsági járulékok fizetésének elkerülése, az alaprendeletnek vagy a végrehajtási rendeletnek megfelelően;”

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

987/2009/EK rendelet

2 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha sor került valamely személy azon jogainak és kötelezettségeinek megállapítására vagy meghatározására, amelyekre az alap- és végrehajtási rendeleteket alkalmazni kell, az illetékes intézmény az adott személyre vonatkozó személyes adatok átadását kérheti a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti tagállam intézménytől. Az adatkérés és -szolgáltatás olyan információra vonatkozhat, amely lehetővé teszi az illetékes tagállam számára azon tények pontatlanságának megállapítását, amelyeken valamely személy alap- vagy végrehajtási rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit meghatározó dokumentum vagy határozat alapul. Adatkérésre akkor is sor kerülhet, ha nem áll fenn kétség a dokumentumban foglalt vagy valamely egyedi ügyben hozott határozat alapjául szolgáló információ érvényességét vagy pontosságát illetően. Az információkérésnek és -szolgáltatásnak szükségesnek és arányosnak kell lennie.

(5)  Ha sor került valamely személy azon jogainak és kötelezettségeinek megállapítására vagy meghatározására, amelyekre az alap- és végrehajtási rendeleteket alkalmazni kell, az illetékes intézmény, az (EU) 2016/679 rendelet értelmében az adott személyre vonatkozó személyes adatok átadását kérheti a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti tagállam intézménytől. Az adatkérés és -szolgáltatás olyan információra korlátozódik, amely lehetővé teszi az illetékes tagállam számára azon tények pontatlanságának megállapítását, amelyeken valamely személy alap- vagy végrehajtási rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit meghatározó dokumentum vagy határozat alapul. Adatkérésre akkor is sor kerülhet, ha nem áll fenn kétség a dokumentumban foglalt vagy valamely egyedi ügyben hozott határozat alapjául szolgáló információ érvényességét vagy pontosságát illetően. Az információkérésnek és -szolgáltatásnak indokoltnak, szükségesnek és arányosnak kell lennie.

Indokolás

Összhangban az európai adatvédelmi biztosnak a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító javaslatára vonatkozó észrevételeivel, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárást megállapító 987/2009/EK rendelettel.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

987/2009/EK rendelet

2 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az igazgatási bizottság összeállítja az (5) bekezdés alapján megengedett adatkérések és -szolgáltatások típusainak részletes jegyzékét, és az Európai Bizottság megfelelő nyilvánosságot biztosít e jegyzéknek. Csak a jegyzékben szereplő adatkérések és -szolgáltatások megengedettek.

(6)  Az igazgatási bizottság összeállítja az (5) bekezdés alapján megengedett adatkérések és -szolgáltatások típusainak részletes jegyzékét, meghatározza azokat a jogalanyokat, amelyek jogosultak az ilyen kérelmek benyújtására, és megállapítja az alkalmazandó eljárásokat és biztosítékokat. A Bizottság megfelelő nyilvánosságot biztosít e jegyzéknek. Csak a jegyzékben szereplő adatkérések és -szolgáltatások megengedettek.

Indokolás

Összhangban az európai adatvédelmi biztosnak a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító javaslatára vonatkozó észrevételeivel, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárást megállapító 987/2009/EK rendelettel.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

987/2009/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A valamely tagállam intézménye által az alaprendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazása céljából egy személy helyzetének bemutatására kiállított dokumentumokat, valamint a dokumentumok kiállításának alapjául szolgáló bizonyítékokat a többi tagállam intézményei mindaddig elfogadják, amíg azokat a kiállító tagállam vissza nem vonja vagy érvénytelenné nem nyilvánítja. E dokumentumok csak akkor érvényesek, ha valamennyi kötelező mező ki van töltve.

(1)  A valamely tagállam intézménye által az alaprendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazása céljából egy személy helyzetének bemutatására kiállított dokumentumokat, valamint a dokumentumok kiállításának alapjául szolgáló bizonyítékokat a többi tagállam intézményei mindaddig elfogadják, feltéve, ha azokat a kiállító tagállam vissza nem vonja vagy érvénytelenné nem nyilvánítja. E dokumentumok csak akkor érvényesek, ha valamennyi kötelező mező ki van töltve.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

987/2009/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a dokumentum érvényessége vagy az alapját képező tények pontossága tekintetében kétség merül fel, a dokumentumot átvevő tagállami intézmény kéri a kiállító intézménytől a szükséges pontosításokat, valamint adott esetben a dokumentum visszavonását.

(2)  Amennyiben a dokumentum érvényessége vagy az alapját képező tények pontossága tekintetében kétség merül fel, a dokumentumot átvevő tagállami intézmény kéri a kiállító intézménytől a szükséges pontosításokat, valamint adott esetben a dokumentum visszavonását.

a)  Ilyen kérés kézhezvétele esetén a kiállító intézmény felülvizsgálja a dokumentum kiállításának alapját képező indokokat és szükség esetén visszavonja vagy helyesbíti a dokumentumot a kérés kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül. Cáfolhatatlan bizonyítékok vagy a dokumentum kérelmezője által elkövetett csalás feltárása esetén a kiállító intézmény azonnali és visszaható hatállyal visszavonja vagy helyesbíti a dokumentumot.

a)  Ilyen kérés kézhezvétele esetén a kiállító intézmény felülvizsgálja a dokumentum kiállításának alapját képező indokokat és szükség esetén visszavonja vagy helyesbíti a dokumentumot a kérés kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül. Cáfolhatatlan bizonyítékok vagy a dokumentum kérelmezője által elkövetett csalás feltárása esetén a kiállító intézmény azonnali és visszaható hatállyal visszavonja vagy helyesbíti a dokumentumot.

b)  Ha a kiállító intézmény a dokumentum kiállításának alapját képező indokok felülvizsgálata során nem tár fel hibát, a kérés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül minden bizonyítékot továbbít a megkereső intézménynek. Sürgős esetekben, amennyiben a kérés egyértelműen megjelölte a sürgősség indokait, ezt a kérés kézhezvételétől számított két munkanapon belül kell megtenni akkor is, ha a kiállító intézmény még nem zárta le a fenti a) pont szerinti vizsgálatát.

b)  Ha a kiállító intézmény a dokumentum kiállításának alapját képező indokok felülvizsgálata során nem tár fel hibát, a kérés kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül minden bizonyítékot továbbít a megkereső intézménynek. Az érintett személy jogainak védelme szempontjából sürgős esetekben ezt a kérés kézhezvételétől számított két munkanapon belül kell megtenni akkor is, ha a kiállító intézmény még nem zárta le a fenti a) pont szerinti vizsgálatát.

c)  Ha a megkereső intézménynek a bizonyítékok kézhezvételét követően továbbra is kétségei vannak a dokumentum érvényessége vagy az abban szereplő bejegyzések alapját képező tények pontossága tekintetében, és úgy véli, hogy a dokumentum kiállításának alapjául szolgáló információk tévesek, erre vonatkozó bizonyítékok előterjesztése mellett újból pontosításokat, valamint adott esetben a dokumentum visszavonását kérheti a kiállító intézménytől a fent meghatározott eljárás keretében és határidőkön belül.

c)  Ha a megkereső intézménynek a bizonyítékok kézhezvételét követően továbbra is kétségei vannak a dokumentum érvényessége vagy az abban szereplő bejegyzések alapját képező tények pontossága tekintetében, és úgy véli, hogy a dokumentum kiállításának alapjául szolgáló információk tévesek, erre vonatkozó bizonyítékok előterjesztése mellett újból pontosításokat, valamint adott esetben a dokumentum visszavonását kéri a kiállító intézménytől a fent meghatározott eljárás keretében és határidőkön belül.

 

ca)  Amennyiben a kibocsátó intézmény nem válaszol a b) pontban említett alkalmazandó határidőn belül, és kétség merül fel a jogosultra alkalmazandó szociális biztonsági jogszabályokat tanúsító hordozható dokumentum érvényességével vagy az azok alapjául szolgáló tények pontosságával kapcsolatban, a kérelmező intézmény tájékoztatja a kibocsátó intézményt erről a helyzetről, és kérheti, hogy a 73. cikk (3) bekezdésével összhangban a tevékenység helye szerinti tagállam által nyújtott hozzájárulásoknak megfelelő letétet kapjanak, ha az utóbbi jogszabály alkalmazandó lenne. Ezt a letétet vissza kell utalni az első tagállamba, amennyiben megállapítást nyer, hogy az érintett személy az adott tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik. Ha megállapítást nyer, hogy az érintett személyre annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a tevékenységet folytatja, az adott tagállamba utalt letétet a 73. cikk (3) bekezdésével összhangban figyelembe kell venni a hozzájárulások kiegyenlítése céljából.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7a.  Az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(4)  Amennyiben az érintett intézmények között nem születik megállapodás, az ügyet az illetékes hatóságokon keresztül az igazgatási bizottság elé lehet terjeszteni, legkorábban egy hónappal azon napot követően, hogy a dokumentumot kézhez vevő intézmény benyújtotta a kérelmet. Az igazgatási bizottság hat hónapon belül azon napot követően, hogy az ügyet elé terjesztették, megkísérli az álláspontok összeegyeztetését.

(4)  Amennyiben az érintett intézmények között nem születik megállapodás, az ügyet az illetékes hatóságokon keresztül az igazgatási bizottság elé lehet terjeszteni, Az igazgatási bizottság három hónapon belül azon napot követően, hogy az ügyet elé terjesztették, összeegyezteti az álláspontokat. Az érintett hatóságoknak és intézményeknek meg kell hozniuk az igazgatási bizottság e határozatának alkalmazásához szükséges intézkedéseket, mégpedig anélkül, hogy sérülne az érintett hatóságok, intézmények és személyek joga arra, hogy a tagállamok jogszabályaiban, valamint e rendeletben vagy a Szerződésekben foglaltak szerint eljárást kezdeményezzenek, illetve bírósághoz forduljanak.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

987/2009/EK rendelet

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b.  Az 5. cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a)   Az (1)–(4) bekezdéstől eltérve, amennyiben a megkereső intézmény egy igazságügyi vizsgálat során gyűjtött olyan bizonyítékot szerez be, amely bizonyítja, hogy a dokumentum tulajdonosára vonatkozó társadalombiztosítási törvényeket vagy az alapjául szolgáló tények valódiságát igazoló dokumentumot csalás útján szerezték meg, a megkereső intézmény felkéri a kibocsátó intézményt, hogy a kérelem kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül vonja vissza vagy helyesbítse a dokumentumot. A kibocsátó intézmény visszamenőleges hatállyal visszavonja vagy helyesbíti a dokumentumot. Ha a kibocsátó intézmény az első albekezdéssel összhangban nem vonja vissza vagy nem helyesbíti az érintett dokumentumot, a megkereső intézmény kérheti a nemzeti bíróságot annak eldöntésére, hogy az érintett dokumentumot csalás miatt figyelmen kívül lehet-e hagyni.”

Indokolás

.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 c pont (új)

987/2009/EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7c.  A 6. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3)   Amennyiben az érintett intézmények vagy hatóságok között nem születik megállapodás, az ügyet az illetékes hatóságokon keresztül az igazgatási bizottság elé lehet terjeszteni, legkorábban egy hónappal azon napot követően, amikor az (1) vagy a (2) bekezdésben említett álláspontbeli különbség felmerült. Az igazgatási bizottság hat hónapon belül azon napot követően, hogy az ügyet elé terjesztették, megkísérli az álláspontok összeegyeztetését.

(3)   Amennyiben az érintett intézmények vagy hatóságok között nem születik megállapodás, az ügyet a véleménykülönbség kialakulásának időpontját követő három hónapon belül az illetékes hatóságokon keresztül az igazgatási bizottság elé terjesztik, legkorábban egy hónappal azon napot követően, amikor az (1) vagy a (2) bekezdésben említett álláspontbeli különbség felmerült. Az igazgatási bizottság hat hónapon belül azon napot követően, hogy az ügyet elé terjesztették, megkísérli az álláspontok összeegyeztetését.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 d pont (új)

987/2009/EK rendelet

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7d.  A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)   Az (1) bekezdésben említett ellátások vagy hozzájárulások ideiglenes kiszámítását legkésőbb az érintett személy kérelmének benyújtását követő egy hónapon belül el kell végezni.”

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 e pont (új)

987/2009/EK rendelet

11 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7e.  A 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)   Amennyiben két vagy több tagállam intézményeinek álláspontja eltér az alaprendelet hatálya alá tartozó személy lakóhelyének meghatározását illetően, ezen intézmények közös megegyezéssel meghatározzák az érintett személy érdekeltségeinek központját, a releváns tényekre vonatkozóan rendelkezésre álló összes információ átfogó értékelése alapján, amely adott esetben az alábbiakat tartalmazhatja:

(1)  Amennyiben két vagy több tagállam intézményeinek álláspontja eltér az alaprendelet hatálya alá tartozó személy lakóhelyének meghatározását illetően, ezen intézmények legkésőbb a véleménykülönbség kialakulásának időpontját követő három hónapon belül közös megegyezéssel meghatározzák az érintett személy érdekeltségeinek központját, a releváns tényekre vonatkozóan rendelkezésre álló összes információ átfogó értékelése alapján, amely adott esetben az alábbiakat tartalmazhatja:

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

987/2009/EK rendelet

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alaprendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában az »a személy, aki egy tagállamban munkavállalóként végzi tevékenységét olyan munkáltató nevében, aki tevékenységét szokásosan e tagállamban végzi, és akit az említett munkáltató a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében egy másik tagállamba küld ki vagy küld«, olyan személy is lehet, akivel egy másik tagállamba való kiküldetés vagy küldés céljából létesítettek munkaviszonyt, feltéve, hogy az érintett személy – közvetlenül a foglalkoztatás kezdetét megelőzően – már a küldő tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott az alaprendelet II. címének megfelelően.

(1)  Az alaprendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában az »a személy, aki egy tagállamban munkavállalóként végzi tevékenységét olyan munkáltató nevében, aki tevékenységét szokásosan e tagállamban végzi, és akit az említett munkáltató egy másik tagállamba küld«, olyan személy is lehet, akivel egy másik tagállamba való küldés céljából létesítettek munkaviszonyt, feltéve, hogy az érintett személy – közvetlenül a foglalkoztatás kezdetét megelőzően – már a küldő tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott az alaprendelet II . címének megfelelően.

Indokolás

A módosítással beépülnek a szövegbe a 2014/67/EU irányelvben az érdemi tevékenység meghatározásához alkalmazott kritériumok.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)

987/2009/EK rendelet

14 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2) Az alaprendelet 12. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az „aki tevékenységeit szokásosan abban a tagállamban végzi” kifejezés olyan munkáltatóra utal, aki a letelepedése szerinti tagállam területén szokásos jelleggel a kizárólag belső igazgatási tevékenységektől eltérő érdemi tevékenységet folytat, figyelembe véve az adott vállalkozás által folytatott tevékenységek minden jellemző ismérvét. A releváns ismérveknek kapcsolódniuk kell az egyes munkáltatók egyedi jellemzőihez és a tevékenységek valódi jellegéhez.

(2)  Az alaprendelet 12. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az „aki tevékenységeit szokásosan abban a tagállamban végzi” kifejezés olyan munkáltatóra utal, aki szokásos jelleggel érdemi tevékenységet folytat. Annak megállapítása érdekében, hogy egy vállalkozás a pusztán belső igazgatási és/vagy adminisztratív tevékenységeken kívül ténylegesen folytat-e érdemi tevékenységet, az illetékes hatóságok tágabb időkeretet figyelembe véve elvégzik a vállalkozás által a letelepedés helye szerinti tagállamban folytatott tevékenységeket jellemző tényszerű elemek átfogó értékelését. Ilyen elemek különösen a következőket foglalhatják magukban:

 

a)  az a hely, ahol a vállalkozás bejegyzett székhelye és ügyvitele található, irodai helyiségeket használ, adót és társadalombiztosítási járulékokat fizet, illetve adott esetben a nemzeti jogszabályoknak megfelelő működési engedéllyel rendelkezik, vagy kereskedelmi kamara vagy szakmai testület bejegyzett tagja;

 

b)  a munkavállalók felvételének helye, illetve az a hely, ahonnan küldik őket;

 

c)  a vállalkozás által egyrészről a munkavállalóival, másrészről az ügyfeleivel kötött szerződésekre alkalmazandó jog;

 

d)  az a hely, ahol a vállalkozás üzleti tevékenységének jelentős részét végzi, és ahol adminisztratív személyzetet alkalmaz;

 

e)  a letelepedés helye szerinti tagállamban meglévő szerződések és/vagy elért forgalom száma, illetve nagysága, figyelembe véve többek között az új alapítású vállalkozások és a kkv-k egyedi helyzetét.

Indokolás

A módosítással beépülnek a szövegbe a 2014/67/EU irányelvben az érdemi tevékenység meghatározásához alkalmazott kritériumok.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a b pont (új)

987/2009/EK rendelet

14 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3) Az alaprendelet 12. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a „szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő olyan személy” kifejezés olyan személyre utal, aki a letelepedése szerinti tagállam területén szokásos jelleggel érdemi tevékenységet folytat. Különösen, a személynek egy bizonyos idő óta gyakorolnia kellett tevékenységét már azon nap előtt, amikor a cikk rendelkezéseiből számára fakadó előnyöket igénybe kívánja venni, és bármely, valamely másik tagállamban átmenetileg folytatott tevékenység ideje alatt a letelepedése szerinti tagállamban teljesítenie kell a tevékenysége gyakorlásához szükséges követelményeket, hogy visszatértekor folytatni tudja azt.

„(3) Az alaprendelet 12. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a „szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő olyan személy” kifejezés olyan személyre utal, aki a letelepedése szerinti tagállam területén szokásos jelleggel érdemi tevékenységet folytat. Különösen, a személynek egy bizonyos idő óta gyakorolnia kellett elegendő mértékű tevékenységét már azon nap előtt, amikor a cikk rendelkezéseiből számára fakadó előnyöket igénybe kívánja venni, és bármely, valamely másik tagállamban átmenetileg folytatott tevékenység ideje alatt a letelepedése szerinti tagállamban teljesítenie kell a tevékenysége gyakorlásához szükséges követelményeket, hogy visszatértekor folytatni tudja azt.

Indokolás

A módosítással beépülnek a szövegbe a 2014/67/EU irányelvben az érdemi tevékenység meghatározásához alkalmazott kritériumok.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a c pont (új)

987/2009/EK rendelet

14 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac)  a szöveg a (4) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a)  Az alaprendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 12. cikke (2) bekezdésének c) pontja alkalmazásában »üzleti út« a munkáltató üzleti érdekeihez fűződő olyan ideiglenes tevékenység, amely nem foglalja magában szolgáltatások nyújtását vagy áruk szállítását, például belső és külső üzleti tárgyalásokon, konferenciákon és szemináriumokon való részvétel, gazdasági ügyletek tárgyalása, értékesítési vagy marketing tevékenységek végzése, belső vagy ügyfeleknél végzett auditálás, üzleti lehetőségek felkutatása vagy képzésen való részvétel.”

Indokolás

A módosítással beépülnek a szövegbe a 2014/67/EU irányelvben az érdemi tevékenység meghatározásához alkalmazott kritériumok.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b a pont (új)

987/2009/EK rendelet

14 cikk – 8 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a szöveg a (8) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(8a)  Az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában munkával kapcsolatos tevékenységeinek legnagyobb részét azon tagállamokban ledolgozott heti átlagos munkaórák összehasonlításával kell meghatározni, amelyekben a személy tevékenységét folytatja.”

Indokolás

A módosítással beépülnek a szövegbe a 2014/67/EU irányelvben az érdemi tevékenység meghatározásához alkalmazott kritériumok.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b b pont (új)

987/2009/EK rendelet

14 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a (10) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(10)  A (8) és (9) bekezdés szerint alkalmazandó jogszabályok meghatározásához az érintett intézmények figyelembe veszik a következő 12 naptári hónapra előre jelzett helyzetet.

(10)  Az alaprendelet 13. cikke értelmében alkalmazandó jogszabályok meghatározása legfeljebb 24 hónapra szól. Ezen időszak letelte után az alkalmazandó jogszabályokat a munkavállaló helyzetére tekintettel újra kell értékelni.”

Indokolás

A módosítással beépülnek a szövegbe a 2014/67/EU irányelvben az érdemi tevékenység meghatározásához alkalmazott kritériumok.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 8 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

15 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8a.   A 15. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) Amennyiben a végrehajtási rendelet 16. cikke másképp nem rendelkezik, ha egy személy az alaprendelet II. címe szerint illetékes tagállamtól eltérő tagállamban folytatja tevékenységét, a munkáltató vagy – tevékenységét nem munkavállalóként gyakorló személy esetében –az érintett személy erről tájékoztatja – lehetőleg előzetesen az alkalmazandó jogszabályok szerinti tagállam illetékes intézményét. Ezen intézmény kiállítja az érintett személy számára a végrehajtási rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett tanúsítványt, valamint a tevékenység gyakorlása szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény számára haladéktalanul hozzáférhetővé teszi az e személyre az alaprendelet 11. cikke (3) bekezdésének b) pontja vagy 12. cikke szerint alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó információt.

(1)  Amennyiben a végrehajtási rendelet 16. cikke másképp nem rendelkezik, ha egy személy az alaprendelet II. címe szerint illetékes tagállamtól eltérő tagállamban vagy tagállamokban folytatja tevékenységét, a munkáltató vagy – tevékenységét nem munkavállalóként gyakorló személy esetében – az érintett személy erről előzetesen tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok szerinti tagállam illetékes intézményét. Ezen intézmény az érintett személyre az alaprendelet 11. cikke (3) bekezdésének b) pontja, 12. cikke, vagy 13. cikke szerint alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó információt haladéktalanul hozzáférhetővé teszi az érintett személy és a tevékenység gyakorlása szerinti tagállam illetékes hatósága számára.

 

 

 

(1a)  A 12. cikk alkalmazásában, a munkáltató vagy – tevékenységét nem munkavállalóként gyakorló személy esetében – az érintett személy erről előzetesen tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok szerinti tagállam illetékes intézményét.

 

Ha a tevékenység nem üzleti úttal kapcsolatos, az érintett illetékes intézmény az értesítéstől számított 20 munkanapon belül az alábbiak mindegyikét elvégzi:

 

a)  értékeli, hogy teljesülnek-e az érintett tagállam jogszabályai folytatólagos alkalmazására vonatkozó feltételek;

 

b)  kiállítja a végrehajtási rendelet 19. cikke (2) bekezdésében említett tanúsítványt az érintett személy számára;

 

c)  a munkavállalóra vagy az önálló vállalkozóra az alaprendelet 12. cikke szerint alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó információt hozzáférhetővé teszi a tevékenység gyakorlása szerinti tagállam illetékes hatósága számára.

 

A tevékenység gyakorlása szerinti tagállam illetékes intézményének kérésére az értesített illetékes intézmény nem csak az eredményeket, hanem a második albekezdés a) pontjában említett értékelés részletes adatait is közli.

 

Ha az értesített illetékes intézmény ezt az értékelést elmulasztja a tevékenység gyakorlása szerinti tagállam intézményének rendelkezésére bocsátani, akkor az értesített illetékes intézmény köteles a másik intézménynek annyi napidíjat fizetni, amennyi járulékot ez utóbbi kapna, ha az értesített intézmény jogszabályait alkalmaznák.

 

A második albekezdés a) pontjában említett értékelés során az érintett munkavállaló vagy önálló vállalkozó az értesített illetékes intézmény szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik.

 

Amennyiben a második albekezdés a) pontjában említett értékelést követően úgy tekintik, hogy a munkavállaló vagy önálló vállalkozó annak a tagállamnak a jogszabályai alá tartozik, amelyben a tevékenységet folytatják, e tagállam jogszabályait visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni, a járulékokat pedig ennek megfelelően vissza kell téríteni.”

 

 

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

15 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„15a. cikk

 

A tanúsítvány átadása

 

(1)  A 19. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok időben történő átadásának biztosítása érdekében, a 15. cikk (1) bekezdésében szereplő igazgatási együttműködést és kölcsönös segítségnyújtást az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendeletével1a létrehozott belső piaci információs rendszer keretében kell megvalósítani.

 

(2)  A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a 19. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványokat elektronikus formában állítsák ki az érintett személyek és a munkáltatók részére.

 

_________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 1024/2012/EU rendelete („a belső piaci információs rendelet”) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).”

Indokolás

Jelenleg az A1. hordozható dokumentumot nem minden tagállam állítja ki elektronikus formában, és nem is juttatja el időben a fogadó tagállam részére. Az ebből fakadó késedelem terhet ró az érintett polgárokra és munkáltatókra. A szabad mozgás elősegítése és a társadalombiztosítás területén zajló együttműködés javítása érdekében a tagállamoknak a dokumentumokat elektronikus formában kell kiállítaniuk. Az együttműködésekhez a tagállamoknak a belső piaci információs rendszert kell igénybe venniük, amelyet kifejezetten a több országot átívelő ügyeket érintő együttműködés fokozására fejlesztettek ki.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

987/2009/EK rendelet

16 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha az említett intézmény valamely másik tagállam jogszabályait határozza meg alkalmazandóként, ideiglenes jelleggel tesz így, és haladéktalanul tájékoztatja azon tagállam intézményét, amelyet illetékesnek tekint ezen ideiglenes határozat meghozatalára. A határozat két hónapon belül véglegessé válik azt követően, hogy az érintett tagállam illetékes hatóságai által kijelölt intézmény arról értesítést kapott, kivéve, ha az utóbbi intézmény tájékoztatja az előbbi intézményt és az érintett személyeket arról, hogy az ideiglenes meghatározást nem tudja még elfogadni, vagy az azzal kapcsolatos álláspontja eltérő.

(3)  Ha az említett intézmény valamely másik tagállam jogszabályait határozza meg alkalmazandóként, ideiglenes jelleggel tesz így, és haladéktalanul tájékoztatja azon tagállam intézményét, amelyet illetékesnek tekint ezen ideiglenes határozat meghozatalára. A határozat két hónapon belül véglegessé válik azt követően, hogy az érintett tagállam illetékes hatóságai által kijelölt intézmény arról értesítést kapott, kivéve, ha az utóbbi intézmény tájékoztatja az előbbi intézményt és az érintett személyeket, valamint a munkáltatót arról, hogy az ideiglenes meghatározást nem tudja még elfogadni, vagy az azzal kapcsolatos álláspontja eltérő.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

987/2009/EK rendelet

16 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Azon tagállam illetékes intézménye, amelynek jogszabályait akár ideiglenesen, akár véglegesen alkalmazandóként határozták meg, haladéktalanul értesíti erről az érintett személyt vagy e személy munkáltatóját.

(5)  Azon tagállam illetékes intézménye, amelynek jogszabályait akár ideiglenesen, akár véglegesen alkalmazandóként határozták meg, haladéktalanul értesíti erről az érintett személyt és e személy munkáltatóját.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

987/2009/EK rendelet

19 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a jogalkotási hatáskörök nemzeti vagy uniós szintű gyakorlásához szükséges, az érintett személyek szociális biztonsági jogaira és kötelezettségeire vonatkozó releváns információk kicserélhetők közvetlenül az érintett államok illetékes intézményei és munkaügyi felügyelőségei, idegenrendészeti vagy adóhatóságai között; ez magában foglalhatja a személyes adatoknak az alaprendelet és az e rendelet szerinti jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésének kikényszerítésére irányuló céltól eltérő célból történő kezelését is, különösen a releváns munka-, egészségügyi, biztonsági, idegenrendészeti és adójogi kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében. A részletes szabályokat az igazgatási bizottság határozata állapítja meg.

(4)  Ha a jogalkotási hatáskörök nemzeti vagy uniós szintű gyakorlásához szükséges, az érintett személyek szociális biztonsági jogaira és kötelezettségeire vonatkozó releváns információk – a magánélet védelmének teljes körű tiszteletben tartása mellett – kicserélhetők közvetlenül az érintett államok illetékes intézményei és munkaügyi felügyelőségei, idegenrendészeti vagy adóhatóságai között; ez magában foglalhatja a személyes adatoknak az alaprendelet és az e rendelet szerinti jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésének kikényszerítésére irányuló céltól eltérő célból történő kezelését is, kizárólag a releváns munka-, egészségügyi, biztonsági, idegenrendészeti és adójogi kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében. A társadalombiztosítási adatokért felelős hatóságok tájékoztatják az érintetteket az ilyen adatoknak egy másik közigazgatási szerv számára történő átruházásáról, valamint a további adatkezelés céljáról vagy céljairól a tisztességes adatkezelés elve szerint, a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 6. cikkének, valamint az (EU)679/2016 európai parlamenti és tanácsi rendelet1b 5. cikke (l) bekezdése a) pontjának megfelelően. Azok a hatóságok, amelyeknek a társadalombiztosítási adatokat átadják, az érintetteket az adatkezelőről, az adatkezelő céljáról vagy céljairól, valamint a feldolgozott adatok kategóriáiról a 95/46/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjával és az (EU)679/2016 rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban tájékoztatják. A részletes szabályokat az igazgatási bizottság határozata állapítja meg.

 

_____________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Indokolás

Összhangban az európai adatvédelmi biztosnak a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító javaslatára vonatkozó észrevételeivel, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárást megállapító 987/2009/EK rendelettel

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

20 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

11a.  A 20. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)   A megfelelő intézmények közlik az alaprendelet II. címe szerint valamely személyre alkalmazandó jogszabályok szerinti tagállam illetékes intézményével az azon időpont megállapításához szükséges információt, amelytől kezdve a jogszabályokat alkalmazni kell, valamint az azon járulékok megállapításához szükséges információt, amelyek fizetésére a személy és annak munkáltatója vagy munkáltatói e jogszabályok alapján kötelezettek.

(1)   A megfelelő intézmények közlik az alaprendelet II. címe szerint valamely személyre alkalmazandó jogszabályok szerinti tagállam illetékes intézményével az azon időpont megállapításához szükséges információt, amelytől kezdve a jogszabályokat alkalmazni kell, valamint az azon járulékok megállapításához szükséges információt, amelyek fizetésére a személy és annak munkáltatója vagy munkáltatói e jogszabályok, valamint a kifizetett javadalmazás alapján a járulékok kiszámítása tekintetében a 96/71/EK irányelv alapján kötelezettek.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

987/2009/EK rendelet

20 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  A rendelet az 20. cikk után a következő 20a. cikkel egészül ki:

törölve

„20a. cikk

 

Hatáskör végrehajtási jogi aktusok elfogadására

 

(1) A Bizottság hatáskört kap az alaprendelet 12. és 13. cikke alkalmazása egységes feltételeinek biztosítása érdekében követendő eljárást megállapító végrehajtási jogi aktusok elfogadására. E jogi aktusok megállapítják az egységes eljárást, beleértve:

 

  egy olyan hordozható dokumentum kiállításának határidejét, formátumát és tartalmát, amely tanúsítja az annak birtokosára alkalmazandó szociális biztonsági jogszabályokat,

 

  azon helyzetek meghatározását, amelyekben a dokumentumot ki kell állítani,

 

  a dokumentum kiállítása előtt ellenőrizendő elemeket,

 

  a dokumentum visszavonását, ha annak pontosságát és érvényességét vitatja a foglalkoztatás szerinti tagállam illetékes intézménye.

 

(2) Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 182/2011/EU rendelet54 5. cikkében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

 

(3) A Bizottságot a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősülő igazgatási bizottság segíti.”

 

_________________________________

 

54  HL L 55., 2011.2.28., 13-18. o.

 

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

987/2009/EK rendelet

III cím – 1 fejezet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások, valamint tartós ápolást biztosító ellátások.

Betegségi, tartós ápolást-gondozást biztosító, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

22 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

13a.  A 22. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

 

(1)  Az illetékes hatóságok vagy intézmények gondoskodnak arról, hogy a biztosítottak megkapják a szükséges tájékoztatást a természetbeni ellátások nyújtásával kapcsolatos eljárásokról és feltételekről, amennyiben az ilyen ellátásokat az illetékes intézmény szerinti tagállamtól eltérő tagállam területén kapják.

(1)  Az illetékes hatóságok vagy intézmények gondoskodnak arról, hogy a biztosítottak megkapják a szükséges tájékoztatást a természetbeni ellátások nyújtásával kapcsolatos eljárásokról és feltételekről, amennyiben az ilyen ellátásokat az illetékes intézmény szerinti tagállamtól eltérő tagállam területén kapják. A tartós ápolást-gondozást biztosító ellátások koordinációjának megkönnyítése érdekében a Bizottság valamennyi tagállamra vonatkozóan tájékoztatást tesz közzé arról, hogy az egyes ellátástípusokért mely intézmények felelősek.

 

 

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

987/2009/EK rendelet

23 cikk – utolsó mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  A 23. cikk vége a következő mondattal egészül ki:

törölve

„E rendelkezést értelemszerűen alkalmazni kell a tartós ápolást biztosító ellátásokra.”

 

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

23 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14a.  A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:

23. cikk

23. cikk

A lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti tagállamban egynél több rendszer létezése esetén alkalmazandó rendszer

A lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti tagállamban egynél több rendszer létezése esetén alkalmazandó rendszer

Ha a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti tagállam joga a biztosítottak egynél több kategóriája tekintetében egynél több betegségi, anyasági és apasági biztosítási rendszert is magában foglal, az alaprendelet 17. cikke, 19. cikkének (1) bekezdése, valamint 20., 22., 24. és 26. cikke alapján alkalmazandó rendelkezések a munkavállalókra vonatkozó általános rendszerrel kapcsolatos jogszabályok rendelkezései.

„Ha a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti tagállam joga a biztosítottak egynél több kategóriája tekintetében egynél több betegségi, tartós ápolási-gondozási, anyasági és apasági biztosítási rendszert is magában foglal, az alaprendelet 17. cikke, 19. cikkének (1) bekezdése, valamint 20., 22., 24. és 26. cikke alapján alkalmazandó rendelkezések a munkavállalókra vonatkozó általános rendszerrel kapcsolatos jogszabályok rendelkezései.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

987/2009/EK rendelet

24 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  A 24. cikk (3) bekezdésében a „25. és 26.” szöveg helyébe a „25., 26. és 35a.” szöveg lép.

törölve

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

25 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

15a.  A 25. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)   Az alaprendelet 19. cikkének alkalmazása céljából a biztosított bemutatja a tartózkodás helye szerinti tagállam egészségügyi ellátást nyújtó intézményének a biztosított illetékes intézménye által kibocsátott dokumentumot, amely igazolja a biztosított természetbeni ellátásokhoz való jogosultságát. Ha a biztosított nem rendelkezik az említett dokumentummal, a tartózkodási hely szerinti intézmény – kérelemre, vagy ha szükséges, anélkül – az illetékes intézményhez fordul a dokumentum beszerzése érdekében.

(1)  Az alaprendelet 19. cikkének alkalmazása céljából a biztosított bemutatja a tartózkodás helye szerinti tagállam egészségügyi ellátást nyújtó vagy tartós ápolást-gondozást biztosító intézményének a biztosított illetékes intézménye által kibocsátott dokumentumot, amely igazolja a biztosított természetbeni ellátásokra való jogosultságát. Ha a biztosított nem rendelkezik az említett dokumentummal, a tartózkodási hely szerinti intézmény – kérelemre, vagy ha szükséges, anélkül – az illetékes intézményhez fordul a dokumentum beszerzése érdekében.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 15 b pont (új)

987/2009/EK rendelet

25 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

15b.  A 25. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3)  Az alaprendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett természetbeni ellátások azokat az orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátásokat jelentik, amelyeket a tartózkodási hely szerinti tagállamban, ennek jogszabályai alapján nyújtanak annak érdekében, hogy a biztosított a szükséges kezelés céljából ne kényszerüljön tervezett tartózkodásának vége előtt visszatérni lakóhelyére.

(3)  Az alaprendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett természetbeni ellátások azokat az orvosi okokból vagy tartós ápolás-gondozás iránti igényből szükségessé váló természetbeni ellátásokat jelentik, amelyeket a tartózkodási hely szerinti tagállamban, ennek jogszabályai alapján nyújtanak annak érdekében, hogy a biztosított a szükséges kezelés vagy a tartós ápolás-gondozás igénybevétele céljából ne kényszerüljön tervezett tartózkodásának vége előtt visszatérni az illetékes tagállamba.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 15 c pont (új)

987/2009/EK rendelet

26 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

15c.  A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

26. cikk

26. cikk

Tervezett gyógykezelés

Tervezett gyógykezelés

A. Engedélyezési eljárás

A. Engedélyezési eljárás

(1)  Az alaprendelet 20. cikke (1) bekezdésének alkalmazása céljából a biztosított az illetékes intézmény által kibocsátott dokumentumot mutat be a tartózkodási hely szerinti intézménynek. E cikk alkalmazásában az illetékes intézmény azon intézmény, amely a tervezett gyógykezelés költségeit viseli; az alaprendelet 20. cikkének (4) bekezdésében és 27. cikkének (5) bekezdésben említett esetekben, amikor a lakóhely szerinti tagállamban biztosított természetbeni ellátásokat rögzített összegek alapján térítik vissza, az illetékes intézmény a lakóhely szerinti intézmény.

(1)  Az alaprendelet 20. cikke (1) bekezdésének alkalmazása céljából a biztosított az illetékes intézmény által kibocsátott dokumentumot mutat be a tartózkodási hely szerinti intézménynek. E cikk alkalmazásában az illetékes intézmény azon intézmény, amely a tervezett gyógykezelés vagy a tartós ápolás-gondozás költségeit viseli; az alaprendelet 20. cikkének (4) bekezdésében és 27. cikkének (5) bekezdésben említett esetekben, amikor a lakóhely szerinti tagállamban biztosított természetbeni ellátásokat rögzített összegek alapján térítik vissza, az illetékes intézmény a lakóhely szerinti intézmény.

(2)  Amennyiben a biztosított személy lakóhelye nem az illetékes tagállam területén van, az engedélyt a lakóhely szerinti intézménytől igényli, amely azt haladéktalanul továbbítja az illetékes intézménynek. Ebben az esetben a lakóhely szerinti intézmény nyilatkozatban igazolja, hogy a lakóhely szerinti tagállamban teljesülnek-e az alaprendelet 20. cikke (2) bekezdésének második mondatában foglalt feltételek. Az illetékes intézmény csak akkor tagadhatja meg a kért engedélyt, ha a lakóhely szerinti intézmény értékelése szerint az alaprendelet 20. cikke (2) bekezdésének második mondatában foglalt feltételek a biztosított lakóhelye szerinti tagállamban nem teljesülnek, vagy ha ugyanaz a kezelés az illetékes tagállamban – orvosilag indokolt határidőn belül, figyelembe véve az érintett személy aktuális egészségi állapotát és betegségének várható lefolyását – is biztosítható. Az illetékes intézmény döntéséről tájékoztatja a lakóhely szerinti intézményt. Amennyiben az intézmény államának nemzeti jogszabályaiban megállapított határidőkön belül nem érkezik válasz, az engedélyt az illetékes intézmény által megadottnak kell tekinteni.

(2)  Amennyiben a biztosított személy lakóhelye nem az illetékes tagállam területén van, az engedélyt a lakóhely szerinti intézménytől igényli, amely azt haladéktalanul továbbítja az illetékes intézménynek. Ebben az esetben a lakóhely szerinti intézmény nyilatkozatban igazolja, hogy a lakóhely szerinti tagállamban teljesülnek-e az alaprendelet 20. cikke (2) bekezdésének második mondatában foglalt feltételek. Az illetékes intézmény csak akkor tagadhatja meg a kért engedélyt, ha a lakóhely szerinti intézmény értékelése szerint az alaprendelet 20. cikke (2) bekezdésének második mondatában foglalt feltételek a biztosított lakóhelye szerinti tagállamban nem teljesülnek, vagy ha ugyanaz a kezelés vagy tartós ápolás-gondozás az illetékes tagállamban – orvosilag vagy a tartós ápolási-gondozási szükséglet alapján indokolt határidőn belül, figyelembe véve az érintett személy aktuális egészségi állapotát vagy tartós ápolási-gondozási szükségletét és betegségének várható lefolyását – is biztosítható. Az illetékes intézmény döntéséről tájékoztatja a lakóhely szerinti intézményt. Amennyiben az intézmény államának nemzeti jogszabályaiban megállapított határidőkön belül nem érkezik válasz, az engedélyt az illetékes intézmény által megadottnak kell tekinteni.

(3)  Amennyiben egy biztosítottnak, akinek lakóhelye nem az illetékes tagállamban van, sürgős, életmentő ellátásra van szüksége, és az engedély az alaprendelet 20. cikke (2) bekezdésének második mondatával összhangban nem tagadható meg, az engedélyt az illetékes intézmény nevében a lakóhely szerinti intézmény adja meg, és erről azonnal értesíti az illetékes intézményt. Az illetékes intézmény elfogadja az engedélyt kiadó, lakóhely szerinti intézmény által jóváhagyott orvosoknak a sürgős, életmentő ellátás szükségességét alátámasztó megállapításait és kezelési módszereit.

(3)  Amennyiben egy biztosítottnak, akinek lakóhelye nem az illetékes tagállamban van, sürgős, életmentő ellátásra van szüksége, és az engedély az alaprendelet 20. cikke (2) bekezdésének második mondatával összhangban nem tagadható meg, az engedélyt az illetékes intézmény nevében a lakóhely szerinti intézmény adja meg, és erről azonnal értesíti az illetékes intézményt. Az illetékes intézmény elfogadja az engedélyt kiadó, lakóhely szerinti intézmény által jóváhagyott orvosoknak a sürgős, életmentő ellátás szükségességét alátámasztó megállapításait és kezelési módszereit.

(4)  Az illetékes intézménynek bármikor joga van ahhoz, hogy az engedélyezési eljárás során a biztosítottat a tartózkodási vagy lakóhely szerinti tagállamban az általa kiválasztott orvossal bármikor megvizsgáltassa.

(4)  Az illetékes intézménynek bármikor joga van ahhoz, hogy az engedélyezési eljárás során a biztosítottat a tartózkodási vagy lakóhely szerinti tagállamban az általa kiválasztott orvossal, vagy más szakértővel tartós ápolási-gondozási szükséglet felmerülése esetén bármikor megvizsgáltassa.

(5)  A lakóhely szerinti intézmény – az engedélyezést érintő bármely döntés sérelme nélkül – értesíti az illetékes intézményt, amennyiben a meglévő engedélyben szereplő kezelésen kívüli kiegészítő kezelés tűnik orvosilag indokoltnak.

(5)  A lakóhely szerinti intézmény – az engedélyezést érintő bármely döntés sérelme nélkül – értesíti az illetékes intézményt, amennyiben a meglévő engedélyben szereplő kezelésen kívüli kiegészítő kezelés tűnik orvosilag vagy az ápolási-gondozási szükséglet tekintetében indokoltnak.

B.  A természetbeni ellátásoknak a biztosított számára felmerülő költségeinek viselése

B.  A természetbeni ellátásoknak a biztosított számára felmerülő költségeinek viselése

(6)  A (7) bekezdés sérelme nélkül a végrehajtási rendelet 25. cikkének (4) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó az alábbiakra:

(6)  A (7) bekezdés sérelme nélkül a végrehajtási rendelet 25. cikkének (4) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó az alábbiakra:

(7)  Amennyiben az engedélyezett gyógykezelés költségét részben vagy egészben a biztosított személy ténylegesen maga viselte, és az illetékes intézmény által a tartózkodás helye szerinti intézménynek vagy a biztosítottnak a (6) bekezdés értelmében visszatérítendő költség (tényleges költség) alacsonyabb, mint amelyet ugyanazon kezelésért az illetékes tagállamban kellett volna fizetnie (fiktív költség), az illetékes intézmény a biztosított gyógykezelésének költségeit, annak kérésére, visszatéríti azon összeg erejéig, amennyivel a fiktív költség meghaladja a tényleges költséget. A visszatérített összeg azonban nem haladhatja meg a biztosított számára ténylegesen felmerült költségeket, és megállapításánál figyelembe veheti azt az összeget, amelyet a biztosítottnak akkor kellett volna fizetnie, ha a kezelést az illetékes tagállamban veszi igénybe.

(7)  Amennyiben az engedélyezett gyógykezelés költségét részben vagy egészben a biztosított személy ténylegesen maga viselte, és az illetékes intézmény által a tartózkodás helye szerinti intézménynek vagy a biztosítottnak a (6) bekezdés értelmében visszatérítendő költség (tényleges költség) alacsonyabb, mint amelyet ugyanazon kezelésért az illetékes tagállamban kellett volna fizetnie (fiktív költség), az illetékes intézmény a biztosított gyógykezelésének költségeit, annak kérésére, visszatéríti azon összeg erejéig, amennyivel a fiktív költség meghaladja a tényleges költséget. A visszatérített összeg azonban nem haladhatja meg a biztosított számára ténylegesen felmerült költségeket, és megállapításánál figyelembe veheti azt az összeget, amelyet a biztosítottnak akkor kellett volna fizetnie, ha a kezelést az illetékes tagállamban veszi igénybe.

C. A tervezett gyógykezelés részét képező utazás és tartózkodás költségeinek viselése

C.  A tervezett gyógykezelés részét képező utazás és tartózkodás költségeinek viselése

(8)  Ha az illetékes intézmény nemzeti jogszabályai rendelkeznek a biztosított kezelésétől elválaszthatatlan utazás és tartózkodás költségeinek megtérítéséről, az érintett személy, valamint szükség esetén a kísérő személy költségeit ezen intézmény vállalja, amennyiben egy más tagállamban való kezelésre engedélyezte.

(8)  Ha az illetékes intézmény nemzeti jogszabályai rendelkeznek a biztosított kezelésétől elválaszthatatlan utazás és tartózkodás költségeinek megtérítéséről, az érintett személy, valamint szükség esetén a kísérő személy költségeit ezen intézmény vállalja, amennyiben egy más tagállamban való kezelésre engedélyezte.

D. Családtagok

D.  Családtagok

(9)  Az (1)–(8) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell a biztosítottak családtagjaira.

(9)  Az (1)–(8) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell a biztosítottak családtagjaira.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

987/2009/EK rendelet

28 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16.  A 28. cikk (1) bekezdésében a „jogosultság megszerzése” szöveg helyébe a „jogosultságnak az alaprendelet 35a. cikkével összhangban történő megszerzése” szöveg lép.

törölve

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

987/2009/EK rendelet

31 cikk – cím és 1 és 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17.  A 31. cikk a következőképpen módosul:

törölve

c)  a cím helyébe a következő szöveg lép:

 

„Az alaprendelet 35b. cikkének alkalmazása”; ”

 

d)  az (1) bekezdésben a „34. cikkében” szöveg helyébe a „35b. cikkében” szöveg lép;

 

e)  a (2) bekezdésben a „34. cikke (2) bekezdésében” szöveg helyébe a „35a. cikke (2) bekezdésében” szöveg lép.

 

Indokolás

A 35b. cikket el kell hagyni.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

32 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

17a.  A 32. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Ha egy személy vagy csoport kérésre mentesül a kötelező betegbiztosítás alól, és így ezekre a személyekre nem érvényes valamely olyan betegbiztosítási rendszer, amelyre az alaprendeletet alkalmazni kell, kizárólag e mentesség miatt más tagállam intézménye nem válik felelőssé az alaprendelet III. címe I. fejezetének értelmében e személyeknek vagy családtagjuknak nyújtott természetbeni vagy pénzbeli ellátások költségeinek viseléséért.

(1)  Ha egy személy vagy csoport kérésre mentesül a kötelező betegbiztosítás vagy tartós ápolás-gondozás biztosítás alól, és így ezekre a személyekre nem terjed ki olyan betegbiztosítási vagy a tartós ápolás-gondozás biztosítási rendszer, amelyre az alaprendeletet alkalmazni kell, kizárólag e mentesség miatt más tagállam intézménye nem válik felelőssé az alaprendelet III. címe I. fejezetének értelmében e személyeknek vagy családtagjuknak nyújtott természetbeni vagy pénzbeli ellátások költségeinek viseléséért.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

987/2009/EK rendelet

32 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18.  A 32. cikk a (3) bekezdés után a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(4)  E cikket értelemszerűen alkalmazni kell a tartós ápolást biztosító ellátásokra.”

 

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

987/2009/EK rendelet

55 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  Az 55. cikk (7) bekezdésében a „65a. cikke (3) bekezdésének” szöveg helyébe a „64a. cikkének és 65a. cikke (3) bekezdésének” szöveg lép.

törölve

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

987/2009/EK rendelet

55 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22.  A rendelet az 55. cikk után a következő 55a. cikkel egészül ki:

törölve

„55a. cikk

 

A legutóbbi biztosítás tagállama foglalkoztatási szolgálatának kötelezettsége

 

Az alaprendelet 61. cikkének (2) bekezdésében említett helyzetben a legutóbbi biztosítás tagállamának intézménye azonnal megküldi a korábbi biztosítás tagállamának illetékes intézménye részére az alábbi adatokat tartalmazó dokumentumot: azon időpont, amikor az érintett személy munkanélkülivé vált, a jogszabályai alapján megszerzett biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő, a munkanélküliség azon releváns körülményei, amelyek az ellátásra való jogosultságot befolyásolhatják, a munkanélküli személyként történt nyilvántartásba vétel időpontja és a lakcím.”

 

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

987/2009/EK rendelet

VI cím – 1 fejezet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24.  A IV. cím I. fejezetének címe helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„I. FEJEZET

 

Az ellátások költségeinek megtérítése az alaprendelet 35., 35c. és 41. cikkének alkalmazásában”

 

Indokolás

Mivel a 35c. cikk (tartós ápolás-gondozás) törlésre került, nem kell a címet módosítani.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

987/2009/EK rendelet

65 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A különböző korcsoportok meghatározott évre vonatkozó, egy főre jutó, éves átlagos költségét legkésőbb a tárgyévet követő második év végéig jelenteni kell a könyvvizsgáló bizottságnak.

(1)  A különböző korcsoportok meghatározott évre vonatkozó, egy főre jutó, éves átlagos költségét legkésőbb a tárgyévet követő második év végéig jelenteni kell a könyvvizsgáló bizottságnak, külön feltüntetve a betegségeket és a tartós ápolást-gondozást biztosító természetbeni ellátásokat.

Indokolás

Az éves átlagos költségen belül a betegségi természetbeni ellátásokat és a tartós ápolást-gondozást biztosító természetbeni ellátásokat elkülönítetten kell feltüntetni, hogy az adós állam könnyebben tudja a költségeket felosztani.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

66 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

26a.  A 66. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Az alaprendelet 35. és 41. cikkében meghatározott, a tagállamok intézményei közötti visszatérítésre az összekötő szerven keresztül kerül sor. Külön összekötő szerv működhet az alaprendelet 35. és 41. cikke szerinti visszatérítések rendezésére.

„(2)  Az alaprendelet 35. és 41. cikkében meghatározott, a tagállamok intézményei közötti visszatérítésre az összekötő szerven keresztül kerül sor. Külön összekötő szerv működhet az alaprendelet 35. és 41. cikke szerinti visszatérítések rendezésére. A kölcsönös követelések beszámítására az összekötő szervek között kerül sor. Az ilyen beszámítás részletes szabályait az igazgatási bizottság határozza meg.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=HU)

Indokolás

A beszámítás lehetőségét be kell vezetni a lojális együttműködés elvébe vetett bizalom fenntartása és a költségvetésnek a szociális biztonsági intézmények által elvárt gazdasági életképessége biztosítása érdekében. A fizetési műveletek száma csökkenne, mivel kizárólag a beszámítás után fennmaradó összegeket kellene az országok közötti kifizetni.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 26 b pont (új)

987/2009/EK rendelet

67 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

26b.  A 67. cikk helyébe a következő szöveg lép:

67. cikk

67. cikk

A követelések benyújtásának és rendezésének határideje

A követelések benyújtásának és rendezésének határideje

(1)   A tényleges kiadáson alapuló igényeket azon naptári félév végétől számított 12 hónapon belül kell benyújtani az adós tagállam összekötő szervéhez, amelyben ezek a követelések a hitelező intézmény nyilvántartásában megjelentek.

(1)  A tényleges kiadáson alapuló igényeket azon naptári félév végétől számított 12 hónapon belül kell benyújtani az adós tagállam összekötő szervéhez, amelyben ezek a követelések a hitelező intézmény nyilvántartásában megjelentek. A követeléseket az összekötő szervhez történő benyújtásukat követő hat hónapon belül kell kielégíteni.

(2)  Valamely naptári év tekintetében a rögzített összegekre vonatkozó igényeket az azon hónapot követő 12 hónapon belül kell benyújtani az adós tagállam összekötő szervéhez, amelyben az érintett évi átlagköltségeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdették. A végrehajtási rendelet 64. cikkének (4) bekezdésében említett nyilvántartásokat a tárgyévet követő év végéig kell benyújtani.

(2)  Valamely naptári év tekintetében a rögzített összegekre vonatkozó igényeket az azon hónapot követő 12 hónapon belül kell benyújtani az adós tagállam összekötő szervéhez, amelyben az érintett évi átlagköltségeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdették. A végrehajtási rendelet 64. cikkének (4) bekezdésében említett nyilvántartásokat a tárgyévet követő év végéig kell benyújtani.

(3)  A végrehajtási rendelet 6. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében említett esetben az e cikk (1) és (2) bekezdésében előírt határidő nem kezdődhet az illetékes hatóság kijelölését megelőzően.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett időszak nem kezdődhet előbb annál, mint amikor a hitelező intézmény tudomást szerez az adós intézmény követeléséről. A követeléseket a megelőző öt naptári évet meg nem haladó ellátási időszakra lehet benyújtani. A követelésnek az adós tagállam összekötő szervéhez történő benyújtása döntő jelentőségű.”

(4)  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőkön túl benyújtott követeléseket nem veszik figyelembe.

(4)  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőkön túl benyújtott követeléseket nem veszik figyelembe.

(5)  A követeléseket az adós intézmény azon hónap végétől számított 18 hónapon belül téríti meg a hitelező tagállam – a végrehajtási rendelet 66. cikke szerinti – összekötő szerve számára, amelyben az érintett igényeket az adós tagállam összekötő szervéhez benyújtották. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a követelésekre, amelyeket az adós intézmény az említett időszakban elfogadható okból elutasított.

(5)  A követeléseket az adós intézmény azon hónap végétől számított 12 hónapon belül téríti meg a hitelező tagállam – a végrehajtási rendelet 66. cikke szerinti – összekötő szerve számára, amelyben az érintett igényeket az adós tagállam összekötő szervéhez benyújtották. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a követelésekre, amelyeket az adós intézmény az említett időszakban elfogadható okból elutasított. A hitelező tagállam összekötő szerve azon hónap végétől számított 12 hónapon belül köteles válaszolni az elutasító határozatra, amelyben az elutasító határozatot megkapta. Amennyiben nem érkezik válasz, az elutasító határozat elfogadottnak tekintendő.”

(6)  A valamely igényre vonatkozó esetleges vitát az azon hónap végét követő 36 hónapon belül kell rendezni, amelyben a követelést benyújtották.

(6)  A valamely igényre vonatkozó esetleges vitát az azon hónap végét követő 36 hónapon belül kell rendezni, amelyben a követelést benyújtották.

(7)  A könyvvizsgáló bizottság segítséget nyújt az elszámolások végleges lezárásához olyan esetekben, amikor az ügyet nem lehet a (6) bekezdésben előírt határidőn belül rendezni, valamint – valamely fél indokolt kérésére – vitás kérdésekben véleményt nyilvánít, mégpedig azon hónapot követő hat hónapon belül, amelyben az ügyet hozzá utalták.

(7)  A könyvvizsgáló bizottság segítséget nyújt az elszámolások végleges lezárásához olyan esetekben, amikor az ügyet nem lehet a (6) bekezdésben előírt határidőn belül rendezni, valamint – valamely fél indokolt kérésére – vitás kérdésekben véleményt nyilvánít, mégpedig azon hónapot követő kilenc hónapon belül, amelyben az ügyet hozzá utalták. A kérést a (6) bekezdésben előírt határidő lejártát követő kilenc hónapon belül el kell juttatni a könyvvizsgáló bizottsághoz. ”

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 26 c pont (új)

987/2009/EK rendelet

68 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

26c.  A 68. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Ezt a kamatot az Európai Központi Bank által az elsődleges refinanszírozó műveleteire alkalmazott referencia-kamatláb alapján kell kiszámítani. Az alkalmazandó referencia-kamatláb a fizetés esedékességi hónapjának első napján hatályban lévő referencia-kamatláb.

(2)  Ezt a kamatot az Európai Központi Bank által az elsődleges refinanszírozó műveleteire alkalmazott referencia-kamatláb alapján, ahhoz nyolc százalékpontot hozzáadva kell kiszámítani. Az alkalmazandó referencia-kamatláb a fizetés esedékességi hónapjának első napján hatályban lévő referencia-kamatláb.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

987/2009/EK rendelet

70 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27.  A 70. cikket el kell hagyni.

törölve

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont

987/2009/EK rendelet

73 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a jogalap nélkül fizetett járulékok összege meghaladja azt az összeget, amellyel a jogi és/vagy természetes személy az illetékesként megjelölt intézmény felé tartozik, az az intézmény, amelynek jogalap nélkül fizettek járulékot, a túlfizetés összegét megtéríti az érintett jogi és/vagy természetes személy részére.

Amennyiben a jogalap nélkül fizetett járulékok összege meghaladja azt az összeget, amellyel a jogi és/vagy természetes személy az illetékesként megjelölt intézmény felé tartozik, az az intézmény, amelynek jogalap nélkül fizettek járulékot, a túlfizetés összegét a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megtéríti az érintett jogi és/vagy természetes személy részére.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont

987/2009/EK rendelet

73 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nemzeti jogszabályok szerint alkalmazandó határidők nem képezhetik a követelések intézmények közötti, e cikk alapján történő rendezése megtagadásának érvényes indokát.

(4)  A nemzeti jogszabályok szerint alkalmazandó határidők és kérelmezési eljárások nem képezhetik a követelések intézmények közötti, e cikk alapján történő rendezése megtagadásának érvényes indokát.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 29 pont

987/2009/EK rendelet

75 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)   A társadalombiztosítási járulékok visszatérítése szempontjából érintett személy jelenlegi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti tagállam a visszatérítés kimeneteléről 25 munkanapon belül értesíti azt a tagállamot, ahonnan a visszatérítés jár.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

987/2009/EK rendelet

76 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A megkeresett fél a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 naptári napon belül visszaigazolja a megkeresés átvételét.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – b pont

987/2009/EK rendelet

77 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A megkeresett fél a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 naptári napon belül visszaigazolja a megkeresés átvételét.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 32 pont – d pont

987/2009/EK rendelet

78 cikk – 6 a, 6 b és 6 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Amennyiben a megkeresett fél pénzneme eltér a megkereső fél pénznemétől, a megkereső hatóság mindkét pénznemben megállapítja a behajtandó követelés összegét.

 

(6b)  A behajtási segítségnyújtás céljára alkalmazandó átváltási árfolyam az Európai Központi Bank által a megkeresés elküldését megelőzően közzétett utolsó átváltási árfolyam.

 

(6c)  A megkeresett fél a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 naptári napon belül visszaigazolja a megkeresés átvételét.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 33 pont

987/2009/EK rendelet

79 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)   Több követelés és több személy tekintetében egyetlen, a megkeresett fél tagállamában végrehajtást engedélyező, egységes okirat is kibocsátható, a megkereső fél tagállamában végrehajtást engedélyező eredeti okiratnak vagy okiratoknak megfelelően.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 34 pont – b a pont (új)

987/2009/EK rendelet

80 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)  Függetlenül attól az összegtől, amelyet a megkeresett fél kamat útján hajtott be, a követelés a megkeresett fél tagállamának pénznemében kifejezett, a megkeresésben szereplő árfolyam alapján számított összeg behajtásának arányában tekintendő behajtottnak.”

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 35 pont – d pont

987/2009/EK rendelet

81 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A követelés összegének a megkeresett fél tagállamának pénznemére történő átváltásakor a megkereső fél az eredeti megkeresésben alkalmazott árfolyamot veszi alapul.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 39 pont

987/2009/EK rendelet

85 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A megkereső és a megkeresett fél közötti megállapodás alapján, a megkeresett fél által megállapított feltételekkel összhangban a megkereső fél által felhatalmazott tisztviselők az e szakasz szerinti kölcsönös segítségnyújtás előmozdítása céljából:

(1)  A megkereső és a megkeresett fél közötti megállapodás alapján, a megkeresett fél vagy az Európai Munkaügyi Hatóság által megállapított feltételekkel összhangban a megkereső fél által felhatalmazott tisztviselők és felelős tisztséget betöltő személyek az e szakasz szerinti kölcsönös segítségnyújtás előmozdítása céljából:

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 39 pont

987/2009/EK rendelet

85 a cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  jelen lehetnek a megkeresett fél tagállamának területén végrehajtott közigazgatási vizsgálatoknál;

b)  jelen lehetnek a megkeresett fél, és/vagy a megkereső fél tagállamának területén végrehajtott közigazgatási vizsgálatoknál;

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 39 pont

987/2009/EK rendelet

85 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben azt a megkeresett fél tagállamának hatályos jogszabályai lehetővé teszik, az (1) bekezdés b) pontjában említett megállapodásban előírható, hogy a megkereső fél tagállamának tisztviselői magánszemélyeket kérdezhetnek ki és a nyilvántartást megvizsgálhatják.

(2)  Amennyiben azt a megkeresett fél tagállamának hatályos jogszabályai lehetővé teszik, az (1) bekezdés b) pontjában említett megállapodásban előírható, hogy a megkereső fél tagállamának tisztviselői vagy felelős tisztséget betöltő személyei, valamint adott esetben az Európai Munkaügyi Hatóság, magánszemélyeket kérdezhessenek ki és a nyilvántartást megvizsgálhassák.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 40 pont – b pont

987/2009/EK rendelet

87 cikk – 6 bekezdés –utolsó mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben azonban az ellenőrzés elvégzésére felkért intézmény maga is felhasználja a megállapításokat az ellátások érintett személy részére történő nyújtására az általa alkalmazott jogszabályok alapján, nem követelheti az előző mondatban említett költségeket.

Amennyiben azonban az ellenőrzés elvégzésére felkért intézmény maga is felhasználja a megállapításokat arra, hogy az általa alkalmazott jogszabályok alapján saját számlára ellátásokat nyújtson az érintett személynek, nem követelheti az előző mondatban említett költségek megtérítését.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a megkeresett intézmény csak akkor nem követelheti az említett költségek megtérítését, ha a megállapításokat felhasználja ahhoz, hogy a saját számlájára ellátásokat nyújtson az érintett személynek. Abban az esetben, ha a tartózkodási hely szerinti intézmény a megállapításokat arra használja fel, hogy az illetékes intézmény számlájára nyújtson ellátásokat, az ellenőrzések tényleges költségei megtérítendők.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 40 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

89 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

40a.  A 89. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)   Az illetékes hatóságok intézményei kérésre a polgárok rendelkezésére bocsátják személyes aktájuk másolatát, valamint lényegre törő és személyre szabott tájékoztatást adnak az illetékes hatóságok meghatározására vonatkozó szabályokról, valamint az alaprendelet és a végrehajtási rendelet szerinti jogaikról és jogosultságaikról.”

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 2. cikk 9a. pontja [amely a 987/2009/EK rendeletet egy új, 15a. cikkel egészíti ki] [e rendelet (COD2016/0397) hatálybalépése után öt évvel] ...-tól/-től alkalmazandó.

(1)

  HL C 345., 2017.10.3., 85. o.

(2)

  HL C 342., 2017.10.12., 65. o.


INDOKOLÁS

A Bizottság felülvizsgálatra irányuló javaslata a személyek mobilitását kívánja elősegíteni jogosultságaik Európán (EU, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) belüli mozgás esetén történő elveszítésének elkerülése és szociális védelmük folyamatosságának biztosítása érdekében, abban az esetben, amikor a személyek valamely tagállam jogszabályainak hatálya alól egy másik tagállam jogszabályainak hatálya alá kerülnek.

Az Európai Bizottság három ponton módosítja a munkanélküli-ellátások koordinációját:

1. A munkanélküli-ellátások exportálásának időtartamát háromról hat hónapra terjeszti ki azzal, hogy a tagállamok ezt az időszakot a jogosultság megszűnéséig kiterjeszthetik. Az előadó támogatja ezt a javaslatot, és javasolja, hogy az exportálási időszakot a munkanélküli-ellátásra való jogosultság végéig terjesszék ki. A Bizottság részére készített tanulmány, a munkanélküli-ellátások hosszabb exportálási időszaka növeli a személy esélyét arra, hogy munkát találjon.

2. Az álláskereső utolsó tevékenységének helye szerinti tagállamnak figyelembe kell vennie a másutt megszerzett biztosítási időszakokat abban az esetben, ha a munkavállaló legalább három hónapot dolgozott ebben a tagállamban. Ellenkező esetben a korábbi tevékenység helye szerinti tagállamnak kell számára az ellátásokat folyósítania. A jelenlegi helyzet viszonylag zavarosnak tűnik a tagállami illetékes intézmények számára. Az előadó emlékeztetni kíván arra, hogy e jogszabály egyik alapelve az összesítés, ezért javasolja, hogy egy hónapra csökkentsék az összesítés előtti minimális tevékenységi időt az utolsó tevékenység helye szerinti tagállamban.

3. Végezetül, a határ menti ingázó munkavállalók esetében az utolsó tevékenység helye szerinti tagállamnak kell folyósítania a munkanélküli ellátást a határ menti ingázó munkavállalók részére, ha e munkavállalók legalább tizenkét hónapig folytattak tevékenységet e tagállamban. A jelenlegi szabályok értelmében a lakóhely szerinti tagállam illetékes, annak ellenére, hogy a határ menti ingázó munkavállalók a tevékenység helye szerinti tagállamban fizetik társadalombiztosítási járulékaikat.

Jogosnak tűnik, hogy a társadalombiztosítási járulékokat beszedő tagállam folyósítsa a munkanélküli-ellátásokat, az előadó ugyanakkor – annak elkerülése érdekében, hogy a Bizottság által javasolt változás okozzon nehézségeket gyakorlati, adminisztratív, nyelvi vagy képzéskínálati téren – a tervezett rendelkezések pontosítását, valamint az állami foglalkoztatási szolgálat illetékességének tisztázását kéri.

A Bizottság – a betegségi ellátásokra vonatkozó logika alapján – javasolja, hogy külön fejezetet szenteljenek a tartós ápolást-gondozást biztosító ellátásoknak. Bár az előadó elvben támogatja ezt a kezdeményezést, kívánatosnak tartja, hogy az igazgatási bizottság szorosabban működjön együtt az érintett szociális partnerek, szakmai szervezetek és kedvezményezettek képviselőivel különösen az új fejezetben említett ellátások jegyzékének kidolgozásában.

A javaslat integrálni kívánja az Európai Unió Bíróságának gazdasági tevékenységet nem végző polgárok társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz való hozzájutására vonatkozó legújabb ítélkezési gyakorlatát. Az előadó tudomásul veszi az ítélkezési gyakorlatot, mindazonáltal úgy véli, hogy az európai jogalkotóknak nem feladata a Bíróság döntéseinek kodifikálása.

Az előadó támogatja a Bizottság azon szándékát is, hogy szabványosítsa a szociális biztonsági rendszerhez való tartozást igazoló hordozható dokumentumok kibocsátásával, formájával és tartalmával kapcsolatos eljárásokat, meghatározza azokat a helyzeteket, amikor e dokumentumokat kiadják, valamint a dokumentum visszavonására vonatkozó szabályokat abban az esetben, ha annak pontosságát és érvényességét a foglalkoztatás helye szerinti tagállam vitatja. Ennek megfelelően javasolja az illetékes hatóságok közötti együttműködés megerősítését, és úgy véli, hogy a jóhiszemű együttműködés elvét rövidebb válaszadási határidők meghatározása révén kell megerősíteni, a válasz elmulasztásának pedig a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti illetékességváltáshoz kell vezetnie.

A hatóságok közötti információcsere és a rendeletekben említett személyek védelmének biztosítása érdekében az előadó támogatja új eszközök („Crossroads Bank for Social Security”), az illetékes intézményeket összekötő elektronikus hálózat ("európai elektronikus társadalombiztosítási kártya és szám)" bevezetését, és kívánatosnak tartja a rendeletekben említett dokumentumok digitális korszerűsítését.

Az előadó alapvetően fontosnak tartja azt is, hogy tisztázzák a kiküldött munkavállalókra (a küldő tagállam szociális biztonsági rendszeréhez való tartozás kötelező minimális időtartama, a hordozható dokumentum előzetes, kiküldetés előtti kibocsátása), az önálló vállalkozókra és a több tevékenységet folytató személyekre vonatkozó keretszabályokat.

Végezetül az előadó ellenzi a családtámogatásoknak a gyermekek lakóhelyén történő indexálását: habár az adatok csak részlegesek, és nem fedik le a koordinációs rendelet hatálya alá tartozó valamennyi érintett országot, figyelembe kell venni, hogy az összes családtámogatás kevesebb, mint 1%-át folyósítják olyan gyermekek után, akik más tagállamban élnek, mint amelyben egyik vagy mindkét szülőjük dolgozik. E tekintetben a gyermekek lakóhelyének azonosítását és az ellátások összegének lakóhely alapján történő meghatározását biztosító indexálási rendszer államháztartásra gyakorolt hatása egy összetett és költséges rendszer létrehozásával járna.

Az előadó kívánatosnak tartaná, hogy a koordinációs rendeletekkel kapcsolatos viták túllépnének a „szociális turizmusra”, az „általános csalásra” vagy a „bújtatott protekcionizmusra” vonatkozó teátrális vádaskodásokon. A módosítás, ha sikeresen befejeződik, biztosítani fogja a polgárok szociális jogosultságainak folyamatosságát, és elő fogja segíteni a munkavállalók Európán belüli mozgásának magas színvonalát.


MELLÉKLET: AZON EGYSÉGEK VAGY SZEMÉLYEK LISTÁJA, AKIK VÉLEMÉNYÜKET MEGKÜLDTÉK AZ ELŐADÓNAK

Az előadó jelezni kívánja, hogy jelentése készítése során többek között a következő érdekelt képviselők és lobbisták keresték meg őt.

Egység és/vagy személy

Arnaud Emériau

Állandó küldött, a Francia Társadalombiztosítási Intézmények EU Képviselete (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, az „Európai és Nemzetközi Kapcsolatok” igazgatója

Chiara Lorenzini

Szakpolitikai tanácsadó, Építő- és Faipari Munkások Európai Szövetsége

Jean-Francois Macours

Jogtanácsos, Belga Általános Munkaügyi Szövetség

Isabelle Ory,

Újságíró. Brüsszeli tudósító. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Tanácsos, Európai Nyugdíjasok és Idősek Szakszervezeti Szövetsége

Claire Champeix

Szakpolitikai munkatárs, Eurocarers – Gondozók Európai Szövetsége

Liina Carr, szövetségi titkár

Claude Denagtergal, tanácsadó Igazgatási asszisztens, Európai Szakszervezeti Szövetség

Eugenio Quintieri

Főtitkár, Európai Építőipari Szövetség EBC

Gilles Kounowski

Az Országos Családtámogatási Pénztár európai és nemzetközi kapcsolatokért, valamint együttműködésért felelős igazgatója

Rebekah Smith

Szenior tanácsadó, Business Europe, Szociális Ügyek Osztálya

Werner Buelen

Építő- és Faipari Munkások Európai Szövetsége

Arsène Schmitt

Elnök, Moselle-i Határmenti Ingázó Munkavállalók Védelmi Bizottsága

Kaare Barslev

Titkár, Dánia Európai Unió melletti Állandó Képviselete

Jordi Curell,

Munkavállalói mobilitási igazgató, A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága

Európai Bizottság

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, tanácsadó

Francia Építőipari Szövetség

Patrick Liébus,

Az Építőipari Kézművesek és Kisvállalkozások Szövetségének (CAPEB) elnöke

Cécile Sauveur,

Igazgató, jogi és szociális ügyek, CAPEB

Claude Denagtergal

Tanácsadó, Európai Szakszervezeti Szövetség

Dr. David Pascal Dion

Egységvezető, A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága

Európai Bizottság

Thomas Heidener

Hivatalvezető, Dán Szakszervezetek Hivatala

Kaia Iva

Észt szociális védelmi miniszter

Philip Von Brocksdorff

Munkavállalók csoportja, Málta, az EGSZB szociális biztonsági rendszerek uniós koordinálásáról szóló új rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatos kommunikációval megbízott előadója

Judite Berkemeier

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Titkársága, SOC szekció

Garance Pineau

Igazgatóhelyettes, Szociális Kapcsolatok Igazgatósága

Francia Vállalkozások mozgalma – MEDEF


VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről (24.4.2018)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

A vélemény előadója: Soledad Cabezón Ruiz

RÖVID INDOKOLÁS

2016. december 13-án az Európai Bizottság közzétette a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatát. A javaslat célja a szociális biztonsági koordinációra vonatkozó jelenlegi szabályok korszerűsítése és egyszerűsítése a tagállamokban tapasztalható társadalmi és gazdasági helyzet kezelése, valamint a polgárok e rendeletek szerinti jogai gyakorlásának erősítése érdekében.

Az előadó azon a véleményen van, hogy a szociális biztonsági koordinációra vonatkozó hatályos szabályok bármilyen módosítását az egyetemesség, a méltányosság és a szolidaritás közös értékeinek kell szabályozni, különös tekintettel az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre. Különösen a diákoknak és a fogyatékossággal élő személyeknek kell megkülönböztetés nélkül megőrizniük szociális biztonsági jogaik és jogosultságaik hordozhatóságát, amikor egyik tagállamból a másikba költöznek.

E tekintetben az előadó tudomásul veszi a Bizottság által javasolt, a tartós ápolást biztosító ellátásokról szóló új fejezetet, és üdvözli, hogy a rokkantsági ellátások most már e fejezet hatálya alá tartoznak; azt javasolja, hogy az igazgatási bizottság szorosan működjön együtt a kedvezményezettek szervezeteivel, beleértve a fogyatékossággal élő szervezetek képviselőit is, az e fejezet hatálya alá tartozó ellátások részletes listájának meghatározása során. Az előadó azt is hangsúlyozza, hogy valamennyi uniós tagállamban biztosítani kell az európai fogyatékossági kártya gyors végrehajtását, és felhívja az igazgatási bizottságot, hogy a szociális biztonsági koordináció érdekében mozdítsa elő a fogyatékosság közös meghatározásának és kritériumainak elfogadását. Az előadó reméli, hogy az európai fogyatékosságügyi kártya végrehajtása kapcsán meg lehet vitatni a kártya által lefedett ellátásokat annak érdekében, hogy a gondozás, az egészségügyi ellátás és a segítségnyújtás területén további fontos juttatásokat biztosítson a fogyatékossággal élő személyek számára, hogy teljes mértékben gyakorolhassák az EU-n belüli szabad mozgáshoz való jogukat.

A Petíciós Bizottság rendszeresen kap olyan petíciókat, amelyek határokon átnyúló helyzetekkel kapcsolatban a szociális biztonsági különféle területeire vonatkoznak. A nyugdíjjogosultságok és ellátások hordozhatóságával kapcsolatos kérdésekre rendszeresen felhívták a PETI bizottság figyelmét, különösen az illetékes hatóságoktól származó megfelelő információk megszerzése során tapasztalható hosszú késedelmekre, valamint a több tagállamban munkát vállaló polgárok nyugdíjellátásának kiszámítására vonatkozóan. Az előadó javasolja, hogy az illetékes tagállamok intézményei számára határidőket állapítsanak meg a kérelmezők szokásos tartózkodási helyének meghatározására, az ellátások összegének kiszámítására és a más tagállamokkal való lehetséges nézetkülönbségek rendezésére. E gyakran összetett területen a testreszabott és lényegre törő információkhoz való hozzáférés szintén kiemelkedő fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok megkülönböztetés nélkül szabadon gyakorolhassák az EU-n belüli szabad mozgáshoz és munkavállaláshoz való jogukat.

Ezek a javaslatok hozzájárulnának a Bizottság által a polgárok jogainak gyakorlása érdekében meghatározott célkitűzésekhez, miközben egyértelmű jogi helyzetet teremtenek és biztosítják a szociális biztonsági koordinációra vonatkozó szabályok érvényesíthetőségét, valamint tiszteletben tartják az egyetemesség, a méltányosság és a szolidaritás átfogó értékeit, amelyek közösek az Európai Unióban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Petíciós Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamokban igen eltérnek a fogyatékosságra és a rokkantságra vonatkozó fogalommeghatározások és kritériumok, ami komoly akadályt jelenthet a fogyatékossággal és a rokkantsággal kapcsolatos nemzeti határozatok kölcsönös elismerése tekintetében, különös tekintettel az egyes szolgáltatásokhoz és létesítményekhez való hozzáférésre, továbbá különösen hátrányos helyzetbe hozhatja a szociális biztonság területén azokat a fogyatékossággal vagy rokkantsággal élő személyeket, akik egyik tagállamból a másikba költöznek. Ezért annak érdekében, hogy megkönnyítsék a fogyatékossággal vagy rokkantsággal élő személyek egyik tagállamból a másikba történő utazását és mozgását, biztosítani kell a fogyatékossággal élő személyek jogállásának a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban álló közös európai meghatározását és a tagállamok közötti kölcsönös elismerését, különösen az európai fogyatékossági kártya valamennyi tagállamban történő gyors végrehajtása révén, amely kártya kapcsolódni fog az európai egészségbiztosítási kártyához és az európai társadalombiztosítási kártyához.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény hatékony végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása és a rokkantsági ellátások hordozhatóságának garantálása céljából elő kell mozdítani a fogyatékosság (a fogyatékosság foka) közös fogalommeghatározásának, kritériumainak és értékelési módszereinek elfogadását a szociális biztonsági koordináció érdekében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Tiszteletben kell tartani az uniós egészségügyi rendszereknek az európai uniós egészségügyi rendszerek közös értékeiről és alapelveiről szóló, 2006. június 22-i tanácsi következtetésekben1a említett közös értékeit és elveit, különös tekintettel az egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz való hozzáférés, az azonos bánásmód és a szolidaritás átfogó értékeire. Ez különösen fontos azon polgárok kategóriái, például a diákok esetében, akik nem dolgoznak, és nem is keresnek állást, és akiknek a mobilitását a fogadó tagállamban a szociális biztonsági ellátásokhoz – beleértve az egészségbiztosítást is – való megfelelő hozzáférés révén meg kell őrizni. A Tanács által megállapítottak szerint „az egyetemesség azt jelenti, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés senki elől sincs elzárva; a szolidaritás szorosan kapcsolódik nemzeti egészségügyi rendszereink pénzügyi kialakításához, valamint a hozzáférés mindenki számára történő biztosításának szükségességéhez; az azonos bánásmód a szükség szerinti azonos hozzáféréshez kapcsolódik az etnikai hovatartozástól, nemtől, kortól, társadalmi helyzettől vagy a fizetés képességétől függetlenül.”

 

______________

 

1a HL C 146., 2006.6.22., 1. o.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  Az uniós polgárok szabad mozgása és a belső piacon történő munkavállalása előtt álló akadályokról szóló, 2017. március 15-i állásfoglalásában1a az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy szükséges „a szociális ellátások (pl. az állami nyugdíj, az egészségbiztosítás, a munkanélküli ellátás és a családi ellátás) hordozhatóságának biztosítása és következésképpen az Unión belüli munkavállalói mobilitás útjában álló akadályok csökkentése”, és „határozott és hatékony lépéseket sürget egy olyan összehangolt rendszer kialakítására, amely Unió-szerte minden ember számára összesített társadalombiztosítási járulékokat és juttatásokat biztosít, például egy olyan társadalombiztosítási kártya révén, amely megkönnyíti a társadalombiztosítási járulékok és jogosultságok nyomon követhetőségét”.

 

______________

 

1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0083

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Támogatni kell a szociális biztonsági jogok és ellátások megállapítását és fenntartását elősegítő intézkedéseket, köztük az európai társadalombiztosítási kártya elfogadását, amelyet össze kell kapcsolni a meglévő európai egészségbiztosítási kártyával (EHIC), az európai fogyatékossági kártyával, és a szociális biztonság valamennyi területére ki kell terjeszteni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  A munkavállalók, a diákok és a munkakeresők Unión belüli mobilitásának javítása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállamok megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítsák a hozzáférést az európai egészségbiztosítási kártyához, beleértve az ideiglenes munkavállalókat, az önálló vállalkozókat, valamint az atipikus munkaviszonnyal rendelkező személyeket, továbbá a diákokat és a mobil álláskeresőket.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  A határokon átnyúló egészségügyi ellátás különösen fontos a szociális biztonsági rendszerek méltányos koordinációjának biztosításához. E tekintetben a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a végrehajtása jelentős eltéréseket mutat a tagállamokban. Különösen az említett irányelv 7. cikkét kell megkülönböztetés nélkül végrehajtani az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgásának biztosítása érdekében.

 

______________

 

1a A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 88., 2011.4.4., 45. o.).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A munkanélküli-ellátások területén a biztosítási időszakok összesítésének szabályait egységesen kell alkalmaznia valamennyi tagállamnak. A 65. cikk (2) bekezdésében említett határon túli munkavállalók kivételével az időszakoknak a munkanélküli-ellátásokra való jogosultság megadása céljából történő összesítésére vonatkozó szabályokat ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a biztosított személy legutóbb legalább három hónap biztosítási időt szerzett az adott tagállamban. A korábban illetékes tagállamnak minden olyan biztosított személy tekintetében illetékessé kell válnia, aki nem felel meg e feltételnek. Ebben az esetben a legutóbbi biztosítás szerinti tagállam foglalkoztatási szolgálatainál való bejelentkezésnek ugyanazzal a hatással kell járnia, mint az azon tagállam foglalkoztatási szolgálatainál való bejelentkezésnek, amelyben a munkanélküli személy korábban biztosított volt.

(8)  A munkanélküli-ellátások területén a biztosítási időszakok összesítésének szabályait egységesen kell alkalmaznia valamennyi tagállamnak. A 65. cikk (2) bekezdésében említett határon túli munkavállalók kivételével az időszakoknak a munkanélküli-ellátásokra való jogosultság megadása céljából történő összesítésére vonatkozó szabályokat ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a biztosított személy legutóbb legalább egy hónap biztosítási időt szerzett az adott tagállamban. A korábban illetékes tagállamnak minden olyan biztosított személy tekintetében illetékessé kell válnia, aki nem felel meg e feltételnek. Ebben az esetben a legutóbbi biztosítás szerinti tagállam foglalkoztatási szolgálatainál való bejelentkezésnek ugyanazzal a hatással kell járnia, mint az azon tagállam foglalkoztatási szolgálatainál való bejelentkezésnek, amelyben a munkanélküli személy korábban biztosított volt.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentés35 ajánlásai alapján háromról hat hónapra kell kiterjeszteni a munkanélküli-ellátások exportálásának minimális időtartamát annak érdekében, hogy javuljanak a munkanélküli személyek lehetőségei arra, hogy másik tagállamba költözzenek munkát keresni, és esélyeik a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésre, valamint hogy kezelhetők legyenek a készségkereslet és -kínálat közti, határokon átívelő eltérések.

(9)  A munkanélküli-ellátások exportálásának időtartamát ki kell terjeszteni addig az időpontig, amíg ki nem merülnek a munkakereső szerzett jogai, annak érdekében, hogy javuljanak a munkanélküli személyek lehetőségei arra, hogy másik tagállamba költözzenek munkát keresni, és esélyeik arra, hogy újabb szakképesítést szerezzenek és újra beilleszkedjenek a munkaerőpiacra, valamint hogy kezelhetők legyenek a készségkereslet és -kínálat közti, határokon átívelő eltérések.

__________________

__________________

35 COM(2013)0269

COM(2013)0269

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok meghatározzák a szokásos tartózkodási helyet a szociális biztonsági ellátások észszerű határidőn belüli megállapítása céljából.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Az egyénnek képesnek kell lennie arra, hogy megválaszthassa szokásos tartózkodási helyét a szociális biztonsági ellátás megállapítása céljából, amelyet az illetékes hatóságok ésszerű időn belül igazolnak, az érintett tagállamhoz fűző bizonyított, elégséges kapcsolat alapján.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Annak érdekében, hogy e rendelet időben hozzáigazítható legyen a nemzeti szintű fejleményekhez, az Európai Bizottság részére felhatalmazást kell adni az e rendelet és a 987/2009/EK rendelet mellékleteit módosító jogi aktusok elfogadására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak36 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(12)  Annak érdekében, hogy e rendelet időben hozzáigazítható legyen a nemzeti szintű fejleményekhez, az e rendelet és a 987/2009/EK rendelet mellékleteit rendszeres időközönként módosítani kell.

__________________

 

36 HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.

 

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A tagállamok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatása céljából, hogy küzdelmet folytassanak a koordinációs szabályok alkalmazásával kapcsolatos csalások és hibák ellen, további megengedő jogalapot kell létrehozni a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének elősegítésére. Ez lehetővé tenné egy tagállam számára, hogy az illetékes intézményei által őrzött adatokat rendszeresen összevesse valamely más tagállam által őrzött adatokkal a további vizsgálatot igénylő hibák vagy ellentmondások feltárása érdekében.

(13)  A tagállamok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatása céljából, hogy küzdelmet folytassanak a koordinációs szabályok alkalmazásával kapcsolatos csalások és hibák ellen, további megengedő jogalapot kell létrehozni a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének elősegítésére, egyúttal megfelelően tiszteletben kell tartani a vonatkozó uniós adatvédelmi vívmányokat, különösen az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet1a. Ez lehetővé tenné egy tagállam számára, hogy az illetékes intézményei által őrzött adatokat rendszeresen összevesse valamely más tagállam által őrzött adatokkal a további vizsgálatot igénylő hibák vagy ellentmondások feltárása érdekében.

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A (különösen a dokumentum birtokosára alkalmazandó szociális biztonsági jogszabályokkal kapcsolatos) dokumentumok ellenőrzésére és visszavonására irányuló eljárás meggyorsítása céljából csalás és hiba esetén meg kell erősíteni a kiállító intézmény és a visszavonást kérő intézmény közötti együttműködést és információcserét. Amennyiben a dokumentum érvényessége vagy a bizonyítékok helytállósága tekintetében kétség merül fel, vagy ha az alkalmazandó jogszabályok meghatározása tekintetében a tagállamok álláspontja eltér, a tagállamok és az érintett személyek érdeke azt diktálja, hogy az érintett intézmények észszerű határidőn belül megállapodásra jussanak egymással.

(15)  A (különösen a dokumentum birtokosára alkalmazandó szociális biztonsági jogszabályokkal kapcsolatos) dokumentumok ellenőrzésére, helyesbítésére és visszavonására irányuló eljárás meggyorsítása céljából csalás és hiba esetén meg kell erősíteni a kiállító intézmény és a visszavonást kérő intézmény közötti együttműködést és információcserét. Amennyiben a dokumentum érvényessége vagy a bizonyítékok helytállósága tekintetében kétség merül fel, vagy ha az alkalmazandó jogszabályok meghatározása tekintetében a tagállamok álláspontja eltér, a tagállamok és az érintett személyek érdeke azt diktálja, hogy az érintett intézmények észszerű határidőn belül megállapodásra jussanak egymással. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, a megkereső intézmény válik illetékessé az alkalmazandó jogszabályok meghatározása tekintetében.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2004/EK rendelet

5 a preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a)  A Bíróság megállapította, hogy a nem a 2004/38/EK irányelv értelmében vett szociális segítségnyújtásnak minősülő szociális biztonsági ellátásokhoz a gazdaságilag inaktív polgárok által a fogadó tagállamban való hozzáférést a tagállamok az említett irányelv értelmében vett jogszerű tartózkodáshoz való jog fennállásához köthetik. A jogszerű tartózkodáshoz való jog fennállásának vizsgálatát a 2004/38/EK irányelv követelményével összhangban kell elvégezni. E célból a gazdaságilag inaktív polgárt egyértelműen meg kell különböztetni az álláskeresőtől, akinek tartózkodáshoz való joga közvetlenül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45. cikkéből ered. A jogi helyzet polgárok és intézmények számára történő egyértelműsítése érdekében ezen ítélkezési gyakorlat kodifikálására van szükség.

törölve

Indokolás

Az egyenlő bánásmód elvétől több mint 700 000 gazdaságilag inaktív mobilis polgár esetében történő eltérés komoly hiányosságot jelent a szociális biztonsági rendszerek Európai Unión belüli koordinálásában. A Bizottság által javasolt módosítások nem eredményeznének nagyobb jogi egyértelműséget és nem is könnyítenének az érintett polgárok helyzetén. A 2004/38 irányelvre való kereszthivatkozás ezért nem illeszthető be a rendeletbe.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2004/EK rendelet

5 c preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5c)  A gazdaságilag inaktív személyek egyenlő bánásmódhoz való jogát illetően a 2004/38/EK irányelvből vagy egyébként az uniós jogból eredő korlátozások ellenére e rendelet nem korlátozza az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapvető jogokat, különösen az emberi méltósághoz való jogot (1. cikk), az élethez való jogot (2. cikk) és az egészségvédelemhez való jogot (35. cikk).

(5c)  A gazdaságilag inaktív személyek egyenlő bánásmódhoz való jogát illetően a 2004/38/EK irányelvből vagy egyébként az uniós jogból eredő korlátozások ellenére e rendelet nem korlátozza az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapvető jogokat, különösen az emberi méltósághoz való jogot (1. cikk), az élethez való jogot (2. cikk), a szociális biztonsághoz és a szociális segítségnyújtáshoz való jogosultságot (34. cikk) és az egészségvédelemhez való jogot (35. cikk).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

24 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A (24) preambulumbekezdés a következőkkel egészül ki:

 

„(24a)  Az e rendeletben foglalt rendelkezések egyike sem indokolhatja, hogy gazdaságilag inaktív személyek esetében az illetékes tagállamtól eltérő tagállam megtagadja a letelepedés engedélyezését pusztán az e rendelet hatálya alá tartozó szociális biztonsági ágakra vonatkozóan benyújtott kérelem alapján.”

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

883/2004/EK rendelet

46 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  Annak érdekében, hogy e rendelet időben hozzáigazítható legyen a nemzeti szintű fejleményekhez, az Európai Bizottság részére felhatalmazást kell adni az e rendelet és a 987/2009/EK rendelet mellékleteit módosító jogi aktusok elfogadására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő – többek között szakértői szintű – konzultációkat folytasson előkészítő munkái során, és hogy e konzultációk lefolytatására a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban43 foglalt elvekkel összhangban kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg megkap minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó bizottsági szakértői csoportok ülésein.

törölve

__________________

 

43COM(2015) 216 végleges.

 

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – d pont

883/2004/EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – v b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vb)  »tartós ápolást biztosító ellátások«: minden olyan természetbeni, pénzbeli ellátás vagy e kettő kombinációja, amelyet olyan személyek részére nyújtanak, akik idős koruk, fogyatékosságuk, betegségük vagy sérülésük miatt hosszú időszakon keresztül jelentős segítségre szorulnak más személytől vagy személyektől elengedhetetlen napi teendőik ellátásához, beleértve személyes autonómiájuk fenntartását is; ez az ilyen segítséget nyújtó személynek vagy személy részére nyújtott ellátásokat is magában foglalja;”

vb)  »tartós ápolást biztosító ellátások«: minden olyan természetbeni, pénzbeli ellátás vagy e kettő kombinációja, amelyet olyan személyek részére nyújtanak, akik idős koruk, fogyatékosságuk, betegségük vagy sérülésük miatt hosszú időszakon keresztül segítségre szorulnak más személytől vagy személyektől elengedhetetlen napi teendőik ellátásához, beleértve személyes autonómiájuk fenntartását is; ez az ilyen segítséget nyújtó személynek vagy személy részére nyújtott ellátásokat is magában foglalja;”

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

883/2004/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállam az ott lakóhellyel rendelkező, gazdaságilag inaktív személy e tagállam szociális biztonsági ellátásaihoz való hozzáférését a jogszerű tartózkodáshoz való joggal való rendelkezésnek az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben44 megállapított feltételeihez kötheti.

törölve

__________________

 

44 HL L 158., 2004.4.30., 77.o.

 

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

883/2004/EK rendelet

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az a személy, aki egy tagállamban munkavállalóként végzi tevékenységét olyan munkáltató nevében, aki tevékenységét szokásosan e tagállamban végzi, és akit az említett munkáltató egy másik tagállamba küld vagy a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv46 értelmében kiküld, hogy a munkáltató nevében ott munkát végezzen, továbbra is az elsőként említett tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy az ilyen munkavégzés várható időtartama nem haladja meg a huszonnégy hónapot, és a szóban forgó személy másik tagállamba történő kiküldése vagy küldése nem egy másik, e cikk értelmében a másik tagállamba korábban kiküldött vagy küldött munkavállaló vagy önálló vállalkozó felváltása céljából történik.

(1)  Az a személy, aki egy tagállamban munkavállalóként végzi tevékenységét olyan munkáltató nevében, aki tevékenységét szokásosan e tagállamban végzi, és akit az említett munkáltató egy másik tagállamba kiküld, hogy a munkáltató nevében ott munkát végezzen, továbbra is az elsőként említett tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy:

 

a)  az ilyen munkavégzés várható vagy tényleges időtartama nem haladja meg a hat hónapot, és a szóban forgó személy másik tagállamba történő kiküldése vagy küldése nem egy másik, e cikk értelmében a másik tagállamba korábban kiküldött vagy küldött munkavállaló vagy önálló vállalkozó felváltása céljából történik; valamint

 

b)  a szóban forgó személy a munkavállalói tevékenységének kezdetét közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig a munkáltatója székhelye szerinti tagállam jogának hatálya alá tartozott.

__________________

 

46 HL L 018., 1997.1.21., 1. o.

 

Indokolás

A Bizottság szerint a kiküldetés átlagos időtartama kevesebb mint négy hónap. Észszerű ezért, hogy hat hónap elteltével a szociális biztonsági ellátások tekintetében a foglalkoztatás helye szerinti ország jogát alkalmazzák.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

883/2004/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok egyikében szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő olyan személy, aki hasonló tevékenység végzése céljából egy másik tagállamba távozik, továbbra is az első tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy az ilyen tevékenység várható időtartama nem haladja meg a huszonnégy hónapot, és a szóban forgó személy nem a másik tagállamban kiküldetésben lévő munkavállalót vagy önálló vállalkozót vált fel.

(2)  A tagállamok egyikében szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő olyan személy, aki hasonló tevékenység végzése céljából egy másik tagállamba távozik, továbbra is az első tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy:

 

a)  az ilyen tevékenység várható vagy tényleges időtartama nem haladja meg a hat hónapot, és a szóban forgó személy nem a másik tagállamban másik kiküldetésben lévő munkavállalót vagy önálló vállalkozót vált fel, és

 

b)  a tevékenységének kezdetét közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig azon tagállam jogának hatálya alá tartozott, ahol általában tevékenységét végzi.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

883/2004/EK rendelet

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok azáltal biztosítják, hogy a gazdaságilag inaktív mobilis polgárok és az álláskeresők teljes körű egészségbiztosítással rendelkezhessenek a fogadó tagállamban, hogy lehetővé teszik, hogy ezek a polgárok a szokásos tartózkodási helyük szerinti tagállamban arányos módon hozzájáruljanak valamely egészségbiztosítási rendszerhez, vagy máshogyan teljesítsék az egészségbiztosításhoz való hozzáférésre vonatkozó feltételeket.

Indokolás

A teljes körű egészségbiztosítás az alapvető jogok közé tartozik. Az inaktív mobilis polgárok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban is rendelkezzenek egészségbiztosítással. A tagállamok számára kötelező érvényű iránymutatásokat kell adni, amelyekre támaszkodni tudnak, amikor egészségbiztosítási rendszerüket hozzáférhetővé teszik az inaktív mobilis uniós polgárok számára.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

883/2004/EK rendelet

35a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatási bizottság összeállítja az e rendelet 1. cikkének vb) pontjában foglalt kritériumoknak megfelelő tartós ápolást biztosító ellátások részletes jegyzékét, meghatározva, hogy melyek a természetbeni, és melyek a pénzbeli ellátások.

(2)    Az igazgatási bizottság – az érintett szociális partnerekkel, valamint a kedvezményezetteket a képviselő egyesületekkel, köztük a fogyatékosságügyi szervezetekkel és az összes fontos érdekelt féllel való megfelelő konzultációt követően – összeállítja az e rendelet 1. cikkének vb) pontjában foglalt kritériumoknak megfelelő tartós ápolást biztosító ellátások kimerítő és részletes jegyzékét, meghatározva, hogy melyek a természetbeni, és melyek a pénzbeli ellátások.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

883/2004/EK rendelet

35a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az igazgatási bizottság biztosítja az európai fogyatékossági kártya gyors végrehajtását valamennyi tagállamban, és előmozdítja a fogyatékosság közös meghatározásának és kritériumainak elfogadását e rendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazásában.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

52 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a.  Az 52. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)   Az illetékes intézmények a támogatás iránti kérelem benyújtásától számított három hónapon belül kiszámítják és odaítélik a juttatást.”

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

883/2004/EK rendelet

61 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 65. cikk (2) bekezdésében említett esetek kivételével a 6. cikk alkalmazása az érintett személy által az ellátások igénylése szerinti jogszabályoknak megfelelően legutóbb szerzett, legalább három hónap biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időtől függ.

(1)  A 65. cikk (2) bekezdésében említett esetek kivételével a 6. cikk alkalmazása az érintett személy által az ellátások igénylése szerinti jogszabályoknak megfelelően legutóbb szerzett, legalább egy hónap biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időtől függ.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

883/2004/EK rendelet

61 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha egy munkanélküli személy azért nem felel meg az időszakok összesítése (1) bekezdés szerinti feltételeinek, mert az adott tagállamban legutóbb szerzett biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idejének teljes időtartama kevesebb mint három hónap, e személy azon tagállam jogszabályainak megfelelően jogosult munkanélküli-ellátásra, amelyben korábban ilyen időket szerzett a 64a. cikkben megállapított feltételek szerint és korlátozásokkal.

(2)  Ha egy munkanélküli személy azért nem felel meg az időszakok összesítése (1) bekezdés szerinti feltételeinek, mert az adott tagállamban legutóbb szerzett biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idejének teljes időtartama kevesebb mint egy hónap, e személy azon tagállam jogszabályainak megfelelően jogosult munkanélküli-ellátásra, amelyben korábban ilyen időket szerzett a 64a. cikkben megállapított feltételek szerint és korlátozásokkal.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – a pont

883/2004/EK rendelet

64 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az (1) bekezdés c) pontjában a „három hónapig” szöveg helyébe a „hat hónapig” szöveg, a „három hónapos időszakot legfeljebb hat hónapra” szöveg helyébe pedig a „hat hónapos időszakot az érintett személy ellátásokra való jogosultságának lejártáig” szöveg lép;

a)  az (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„c) a munkanélküli-ellátásokra való jogosultág azok megszűnéséig fennmarad;”

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – a a pont (új)

883/2004/EK rendelet

64 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  A (2) bekezdést el kell hagyni;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=HU)

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – b pont

883/2004/EK rendelet

64 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a (3) bekezdésben a „három” szó helyébe a „hat” szó, a „legfeljebb hat hónapra” szöveg helyébe pedig az „az ellátásokra való jogosultság lejártáig” szöveg lép.

b)   a (3) bekezdést el kell hagyni

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

883/2004/EK rendelet

71 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

23a)  A 71. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Az Európai Közösségek Bizottsága mellett működő, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság (a továbbiakban: az igazgatási bizottság) minden egyes tagállam részéről egy kormányzati képviselőből áll, akiket szükség esetén szakértő tanácsadók segítenek. Az igazgatási bizottság ülésein az Európai Közösségek Bizottságának képviselője tanácsadói minőségben vesz részt.

(1)   Az Európai Közösségek Bizottsága mellett működő, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság (a továbbiakban: az igazgatási bizottság) minden egyes tagállam részéről egy kormányzati képviselőből áll, akiket szükség esetén szakértő tanácsadók segítenek. Az igazgatási bizottság ülésein az Európai Bizottság egy képviselője, az Európai Parlament egy képviselője és adott esetben a szociális partnerek, valamint a kedvezményezettek képviselői, köztük a fogyatékossággal foglalkozó szervezetek képviselői tanácsadói minőségben vesznek részt.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=HU)

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

883/2004/EK rendelet

76 a cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a dokumentum visszavonását, ha annak pontosságát és érvényességét vitatja a foglalkoztatás szerinti tagállam illetékes intézménye.

–  a dokumentum visszavonását:

 

  ha annak pontosságát és érvényességét vitatja a foglalkoztatás szerinti tagállam illetékes intézménye;

 

  amennyiben a kiállító intézmény részéről a megadott határidőn belül nem érkezik válasz.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

883/2004/EK rendelet

88 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27.  A 88. cikk helyébe a következő szöveg lép:

törölve

 

 

„88 cikk

 

A mellékletek naprakésszé tételére vonatkozó felhatalmazás

 

Az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet és a végrehajtási rendelet mellékleteinek rendszeres módosítása céljából az igazgatási bizottság kérését követően.

 

88a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A 88. cikkben említett bizottsági felhatalmazás [az (EU) xxxx rendelet hatálybalépésének időpontjától] határozatlan időre szól.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 88. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  Az Európai Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 88. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

 

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

987/2009/EK rendelet

1 cikk – 2 bekezdés – e a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ea)  »csalás«: valamely tagállam jogát sértő bármely szándékos cselekmény vagy mulasztás, amelynek célja szociális biztonsági ellátások megszerzése vagy igénybevétele, vagy a szociális biztonsági járulékok fizetésének elkerülése;

ea)  „csalás”: valamely tagállam jogát, az alaprendeletet vagy a végrehajtási rendeletet sértő bármely, az intézményeknek kárt okozó szándékos cselekmény vagy mulasztás, amelynek célja szociális biztonsági ellátások megszerzése vagy igénybevétele, vagy a szociális biztonsági járulékok fizetésének elkerülése, illetve egy tagállam szociális biztonsági rendszeréhez való tartozásra vonatkozó szabályok megkerülése;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

987/2009/EK rendelet

2 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha sor került valamely személy azon jogainak és kötelezettségeinek megállapítására vagy meghatározására, amelyekre az alap- és végrehajtási rendeleteket alkalmazni kell, az illetékes intézmény az adott személyre vonatkozó személyes adatok átadását kérheti a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti tagállam intézménytől. Az adatkérés és -szolgáltatás olyan információra vonatkozhat, amely lehetővé teszi az illetékes tagállam számára azon tények pontatlanságának megállapítását, amelyeken valamely személy alap- vagy végrehajtási rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit meghatározó dokumentum vagy határozat alapul. Adatkérésre akkor is sor kerülhet, ha nem áll fenn kétség a dokumentumban foglalt vagy valamely egyedi ügyben hozott határozat alapjául szolgáló információ érvényességét vagy pontosságát illetően. Az információkérésnek és -szolgáltatásnak szükségesnek és arányosnak kell lennie.

(5)  Ha sor került valamely személy azon jogainak és kötelezettségeinek megállapítására vagy meghatározására, amelyekre az alap- és végrehajtási rendeleteket alkalmazni kell, az illetékes intézmény – a magánélet védelmével kapcsolatos követelmények betartása mellett – az adott személyre vonatkozó személyes adatok átadását kérheti a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti tagállam intézménytől. Az adatkérés és -szolgáltatás olyan információra korlátozódik, amely lehetővé teszi az illetékes tagállam számára azon tények pontatlanságának megállapítását, amelyeken valamely személy alap- vagy végrehajtási rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit meghatározó dokumentum vagy határozat alapul. Adatkérésre akkor is sor kerülhet, ha nem áll fenn kétség a dokumentumban foglalt vagy valamely egyedi ügyben hozott határozat alapjául szolgáló információ érvényességét vagy pontosságát illetően. Az információkérésnek és -szolgáltatásnak kellően alátámasztottnak, szükségesnek és arányosnak kell lennie.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7a.  A 6. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3)   Amennyiben az érintett intézmények vagy hatóságok között nem születik megállapodás, az ügyet az illetékes hatóságokon keresztül az igazgatási bizottság elé lehet terjeszteni, legkorábban egy hónappal azon napot követően, amikor az (1) vagy a (2) bekezdésben említett álláspontbeli különbség felmerült. Az igazgatási bizottság hat hónapon belül azon napot követően, hogy az ügyet elé terjesztették, megkísérli az álláspontok összeegyeztetését.

(3)   Amennyiben az érintett intézmények vagy hatóságok között nem születik megállapodás, az ügyet a véleménykülönbség kialakulásának időpontját követő három hónapon belül az illetékes hatóságokon keresztül az igazgatási bizottság elé terjesztik, legkorábban egy hónappal azon napot követően, amikor az (1) vagy a (2) bekezdésben említett álláspontbeli különbség felmerült. Az igazgatási bizottság hat hónapon belül azon napot követően, hogy az ügyet elé terjesztették, megkísérli az álláspontok összeegyeztetését.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

987/2009/EK rendelet

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b.  A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)   Az (1) bekezdésben említett ellátások vagy hozzájárulások ideiglenes kiszámítását legkésőbb az érintett személy kérelmének benyújtását követő egy hónapon belül el kell végezni.”

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 c pont (új)

987/2009/EK rendelet

11 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7c.  A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)   Amennyiben két vagy több tagállam intézményeinek álláspontja eltér az alaprendelet hatálya alá tartozó személy lakóhelyének meghatározását illetően, ezen intézmények közös megegyezéssel meghatározzák az érintett személy érdekeltségeinek központját, a releváns tényekre vonatkozóan rendelkezésre álló összes információ átfogó értékelése alapján, amely adott esetben az alábbiakat tartalmazhatja:

(1)   Amennyiben két vagy több tagállam intézményeinek álláspontja eltér az alaprendelet hatálya alá tartozó személy lakóhelyének meghatározását illetően, ezen intézmények legkésőbb a véleménykülönbség kialakulásának időpontját követő három hónapon belül közös megegyezéssel meghatározzák az érintett személy érdekeltségeinek központját, a releváns tényekre vonatkozóan rendelkezésre álló összes információ átfogó értékelése alapján, amely adott esetben az alábbiakat tartalmazhatja:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=HU)

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

987/2009/EK rendelet

19 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a jogalkotási hatáskörök nemzeti vagy uniós szintű gyakorlásához szükséges, az érintett személyek szociális biztonsági jogaira és kötelezettségeire vonatkozó releváns információk kicserélhetők közvetlenül az érintett államok illetékes intézményei és munkaügyi felügyelőségei, idegenrendészeti vagy adóhatóságai között; ez magában foglalhatja a személyes adatoknak az alaprendelet és az e rendelet szerinti jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésének kikényszerítésére irányuló céltól eltérő célból történő kezelését is, különösen a releváns munka-, egészségügyi, biztonsági, idegenrendészeti és adójogi kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében. A részletes szabályokat az igazgatási bizottság határozata állapítja meg.

(4)  Ha a jogalkotási hatáskörök nemzeti vagy uniós szintű gyakorlásához szükséges, az érintett személyek szociális biztonsági jogaira és kötelezettségeire vonatkozó releváns információk – a magánélet védelmével kapcsolatos követelmények megsértése nélkül – kicserélhetők közvetlenül az érintett államok illetékes intézményei és munkaügyi felügyelőségei, idegenrendészeti vagy adóhatóságai között; ez magában foglalhatja a személyes adatoknak az alaprendelet és az e rendelet szerinti jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésének kikényszerítésére irányuló céltól eltérő célból történő kezelését is, kizárólag a releváns munka-, egészségügyi, biztonsági, idegenrendészeti és adójogi kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében. A részletes szabályokat az igazgatási bizottság határozata állapítja meg.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

67 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

26a.  a 67. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(5)  A követeléseket az adós intézmény azon hónap végétől számított 18 hónapon belül téríti meg a hitelező tagállam – a végrehajtási rendelet 66. cikke szerinti – összekötő szerve számára, amelyben az érintett igényeket az adós tagállam összekötő szervéhez benyújtották. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a követelésekre, amelyeket az adós intézmény az említett időszakban elfogadható okból elutasított.

(5)  A követeléseket az adós intézmény azon hónap végétől számított 12 hónapon belül téríti meg a hitelező tagállam – a végrehajtási rendelet 66. cikke szerinti – összekötő szerve számára, amelyben az érintett igényeket az adós tagállam összekötő szervéhez benyújtották. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a követelésekre, amelyeket az adós intézmény az említett időszakban elfogadható okból elutasított.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:HU:HTML)

Indokolás

Az ellátást előfinanszírozó összekötő szervre nehezedő pénzügyi nyomás enyhítése érdekében a jelenlegi 18 hónapos időszakot 12 hónapra kell csökkenteni.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 40 a pont (új)

987/2009/EK rendelet

89 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

40a.  A 89. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)   Az illetékes hatóságok intézményei kérésre a polgárok rendelkezésére bocsátják személyes aktájuk másolatát, valamint lényegre törő és személyre szabott tájékoztatást adnak az illetékes hatóságok meghatározására vonatkozó szabályokról, valamint az alaprendelet és a végrehajtási rendelet szerinti jogaikról és jogosultságaikról.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=HU)

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A szociális biztonsági rendszerek koordinálása

Hivatkozások

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PETI

19.1.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Vizsgálat a bizottságban

21.2.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN ()

Cím

A szociális biztonsági rendszerek összehangolása

Hivatkozások

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

19

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Dietmar Köster

Benyújtás dátuma

23.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat