Procedūra : 2016/0397(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0386/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0386/2018

Debates :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Balsojumi :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1529kWORD 178k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referents: Guillaume Balas

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. STRUKTŪRAS VAI PERSONAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ
 LŪGUMRAKSTU KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0815),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 48. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0521/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar Protokolu (Nr. 2) par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas parlamenta Senāts un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 7. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2017. gada 12. jūlija atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Lūgumrakstu komitejas atzinumu (A8-0386/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Normatīvās rezolūcijas projekts

5. norāde

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

—  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 7. jūlija atzinumu1,

—  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 5. jūlija atzinumu1,

__________________

__________________

1 OV C 345, 13.10.2017., 85. lpp.

1 OV C 345, 13.10.2017., 85. lpp.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4.a norāde (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu1a,

 

__________________

 

1a OV C 342, 12.10.2017., 65. lpp.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  No 2010. gada 1. maija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 sāka piemērot modernizētu sociālā nodrošinājuma koordinācijas sistēmu.

(1)  No 2010. gada 1. maija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 sāka piemērot modernizētu sociālā nodrošinājuma koordinācijas sistēmu, izņemot noteikumus par sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniskās apmaiņas (EESSI) sistēmas ieviešanu, kura paredzēta, lai palīdzētu kompetentajām varas iestādēm un kompetentajām iestādēm ātrāk un drošāk apmainīties ar informāciju.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Novērtējumi un diskusijas ar Administratīvo komisiju sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai liecina, ka modernizācijas process ilgtermiņa aprūpes pabalstu, bezdarbnieka pabalstu un ģimenes pabalstu jomā būtu jāturpina.

(3)  Novērtējumi un diskusijas ar Administratīvo komisiju sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai liecina, ka modernizācijas process ilgtermiņa aprūpes pabalstu, bezdarbnieka pabalstu un ģimenes pabalstu jomā būtu jāturpina, lai panāktu, ka ar minētajiem pabalstiem saistītie noteikumi kļūst taisnīgāki, skaidrāki un vieglāk piemērojami, izmantojot pieredzes un administratīvās paraugprakses apmaiņu. Lai atvieglotu šādu apmaiņu, būtu jāveicina jauno tehnoloģiju izmantošana.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Definīcijas un kritēriji nespējas un invaliditātes noteikšanai dalībvalstīs ļoti atšķiras, un tas var radīt nopietnu šķērsli valstu lēmumu par nespējas un invaliditātes jautājumiem savstarpējai atzīšanai, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi specifiskiem pakalpojumiem un iestādēm, un var radīt īpaši neizdevīgu stāvokli sociālā nodrošinājuma jomā personām ar nespēju vai invaliditāti, kuras pārceļas no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti. Tāpēc, lai atvieglotu personu ar nespēju vai invaliditāti ceļošanu un pārcelšanos no vienas dalībvalsts uz citu, ir jānodrošina vienotas Eiropas līmeņa definīcijas pieņemšana saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) un invaliditātes statusa savstarpēja atzīšana dalībvalstīs, šajā nolūkā jo īpaši nodrošinot, ka visās dalībvalstīs nekavējoties tiek ieviesta Eiropas invaliditātes karte (EDC), kas būs saistīta ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EHIC) un Eiropas sociālā nodrošinājuma karti (ESSC).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  Lai nodrošinātu CRPD efektīvu īstenošanu un izpildi un garantētu invaliditātes pabalstu pārvedamību, sociālā nodrošinājuma koordinēšanas nolūkā būtu jāveicina vienotas definīcijas, kritēriju un invaliditātes (invaliditātes procentuālās daļas) novērtēšanas metožu pieņemšana.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3c)  Liela nozīme ir Savienības veselības aizsardzības sistēmu kopējo vērtību un principu ievērošanai, kā norādīts Padomes 2006. gada 22. jūnija secinājumos par Eiropas Savienības veselības aizsardzības sistēmu kopējām vērtībām un principiem1a, jo īpaši vispārējo vērtību — universāluma, piekļuves kvalitatīvai aprūpei, taisnīguma un solidaritātes — ievērošanai. Tas ir īpaši svarīgi tiem iedzīvotājiem, kuri nav nodarbināti un kuri nav darba meklētāji, piemēram, studentiem, kuru mobilitāte jāsaglabā, nodrošinot viņiem uzņemošajā dalībvalstī pienācīgu piekļuvi sociālā nodrošinājuma pabalstiem, tostarp veselības apdrošināšanai. Kā norādījusi Padome, “universālums nozīmē, ka nevienam nevar liegt piekļuvi veselības aizsardzības pakalpojumiem; solidaritāte ir cieši saistīta ar mūsu valsts veselības aizsardzības sistēmu finanšu kārtību un vajadzību nodrošināt piekļuvi visiem; taisnīgums ir saistīts ar vienlīdzīgu piekļuvi pēc vajadzības, neatkarīgi no etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, sociālā stāvokļa vai maksātspējas”.

 

______________

 

1a OV C 146, 22.6.2006., 1. lpp.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Joprojām ir būtiski, lai koordinācijas noteikumi neatpaliktu no mainīgā juridiskā un sociālā konteksta, kurā tie darbojas, un tāpēc ir jāturpina sekmēt pilsoņu tiesību īstenošana, vienlaikus nodrošinot juridisko skaidrību, taisnīgu un vienlīdzīgu finansiālā sloga sadalījumu starp iesaistīto dalībvalstu iestādēm, noteikumu administratīvo vienkāršību un izpildāmību.

(4)  Joprojām ir būtiski, lai koordinācijas noteikumi neatpaliktu no mainīgā juridiskā un sociālā konteksta, kurā tie darbojas, un tāpēc ir jāturpina sekmēt pilsoņu tiesību īstenošana, vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību, taisnīgu un vienlīdzīgu finansiālā sloga sadalījumu starp iesaistīto dalībvalstu iestādēm, noteikumu administratīvo vienkāršību un izpildāmību. Šādā kontekstā būtu pienācīgi jāņem vērā Padomes Direktīva 2000/78/EK1a un CRPD, jo īpaši tās 27. pants. Šai regulai ir būtiska nozīme iekšējā tirgus pienācīgas darbības un personu brīvas pārvietošanās nodrošināšanā. Šajā sakarībā sociālā nodrošinājuma koordinēšana ir jāparedz tā, lai tā būtu piemērota visiem dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmu veidiem.

 

__________________________________

 

1a Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Tāpēc Komisijai un dalībvalstīm būtu jānodrošina īpašos, padziļinātos pētījumos iegūti pārredzami un publiski dati, kas dotu iespēju rīkot racionālas un efektīvas debates valsts un Savienības līmenī par iespējamas krāpšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu attiecībā pret valstu sociālā nodrošinājuma sistēmām faktisko apjomu un efektīvo saimniecisko un sociālo ietekmi, kā arī par koordinācijas elementu pastiprināšanu, lai vairotu uzticību dažādos valsts nodarbinātības dienestos, veicinot vai sistemātiski uzraugot mobilu bezdarbnieku integrāciju darba tirgū.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Pārvietošanās brīvība ir viens no iekšējā tirgus stūrakmeņiem. Tomēr iekšējais tirgus nespēj darboties, ja nav savstarpējas uzticēšanās. Lai aizsargātu mobilitātes sniegtos ieguvumus, Savienībai ir jācīnās pret ļaunprātīgu izmantošanu, krāpšanu un negodīgu konkurenci.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4c)  Eiropas Parlaments 2017. gada 15. marta rezolūcijā par šķēršļiem ES pilsoņu brīvībai pārvietoties un strādāt iekšējā tirgū ir uzsvēris vajadzību “[nodrošināt] sociālās nodrošināšanas pabalstu (t. i., valsts pensijas, veselības apdrošināšanas, bezdarbnieka pabalsta un ģimenes pabalsta) pārnesamību un tādējādi [samazināt] šķēršļus darbaspēka mobilitātei ES”, un prasījis “veikt apņēmīgus un efektīvus pasākumus, lai izveidotu saskaņotu sistēmu par katras ES teritorijā dzīvojošas fiziskās personas kopējām sociālajām iemaksām un pabalstiem, piemēram, sociālā nodrošinājuma karti, lai atvieglotu sociālā nodrošinājuma iemaksu un tiesību izsekojamību”.

 

______________

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

4.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4d)  Būtu jāveicina pasākumi, ar kuriem sekmē tiesību uz sociālo nodrošinājumu un pabalstiem noteikšanu un saglabāšanu visā Savienībā, piemēram, jāpieņem ESSC, kas būtu jāsaista ar pašreizējo EHIC un EDC un kam būtu jāaptver visas sociālā nodrošinājuma jomas.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

4.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4e)  Lai uzlabotu darba ņēmēju, studentu un darba meklētāju mobilitāti visā Savienībā, dalībvalstīm ir svarīgi garantēt visiem iedzīvotājiem, tostarp pagaidu darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un nestandarta darba attiecībās iesaistītiem darba ņēmējiem, kā arī studentiem un mobiliem darba meklētājiem, nediskriminējošu piekļuvi EHIC.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

4.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4f)  Pārrobežu veselības aprūpei ir īpaši liela nozīme, lai garantētu taisnīgu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju. Šajā ziņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/24/ES1a īstenošana dalībvalstīs ļoti atšķiras. Jo īpaši minētās direktīvas 7. pants būtu jāīsteno, nepieļaujot diskrimināciju, lai nodrošinātu Savienības pilsoņu un viņu ģimeņu brīvu pārvietošanos.

 

______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (OV L 88, 4.4.2011., 45. lpp).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Ir jāgarantē juridiskā noteiktība, precizējot, ka ekonomiski neaktīvu mobilu pilsoņu piekļuvei sociālā nodrošinājuma pabalstiem uzņēmējā dalībvalstī var tikt izvirzīts nosacījums, ka minētajam pilsonim jābūt likumīgām uzturēšanās tiesībām minētajā dalībvalstī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā33.Šajā nolūkā ekonomiski neaktīvs pilsonis ir skaidri jānošķir no darba meklētāja, kura uzturēšanās tiesības ir tieši piešķirtas ar Līguma par Eiropas Savienība darbību 45. pantu.

svītrots

______________

 

44 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.

 

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ilgtermiņa aprūpes pabalsti līdz šim nav bijuši skaidri iekļauti Regulas (EK) Nr. 883/2004 materiālās piemērošanas jomā, bet tikuši koordinēti kā slimības pabalsti, kas radījis juridisko nenoteiktību gan iestādēm, gan personām, kas pieprasījušas ilgtermiņa aprūpes pabalstus. Regulā ir jāizveido stabils tiesiskais regulējums, kas būtu piemērots ilgtermiņa aprūpes pabalstiem un jāiekļauj šādu pabalstu skaidra definīcija.

(6)  Ilgtermiņa aprūpes pabalsti līdz šim nav bijuši skaidri iekļauti Regulas (EK) Nr. 883/2004 materiālās piemērošanas jomā, bet tikuši koordinēti kā slimības pabalsti. Ir jāiekļauj šādu pabalstu skaidra definīcija attiecībā uz ilgtermiņa aprūpi un jāatjaunina noteikumi, lai ņemtu vērā to īpatnības. Ir svarīgi precizēt, ka gan ekonomiski neaktīvām personām, gan ekonomiski aktīvām personām var būt nepieciešama ilgtermiņa aprūpe. Ilgtermiņa aprūpes pabalstu nolūks ir palīdzēt cilvēkiem veikt ikdienas darbības personīgās autonomijas saglabāšanas nolūkā, tostarp darba vietā.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Komisijas priekšsēdētājs 2017. gada 13. septembrī savā runā par stāvokli Savienībā paziņoja, ka “Savienībā, kurā valda vienlīdzība, nevar būt otrās kategorijas darba ņēmēji” un ka ir “absurdi, ka mums ir Banku iestāde, lai nodrošinātu kārtību banku darbības standartos, bet nav kopējas Darba iestādes, lai nodrošinātu taisnīgumu [...] vienotajā tirgū”. Eiropas Parlaments 2016. gada 14. septembra rezolūcijā par sociālo dempingu Eiropas Savienībā mudināja dalībvalstis “vajadzības gadījumā izveidot divpusējas ad hoc darba grupas un, ja nepieciešams, daudzpusēju darba grupu, iesaistot dalībvalstu kompetentās iestādes un darba inspektorus, lai, saņemot visu attiecīgo dalībvalstu apstiprinājumu, veiktu pārrobežu pārbaudes uz vietas saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā notiek kontroles, ja rastos aizdomas par sociālo dempingu, nodarbinātību atbilstīgi nelikumīgiem nosacījumiem vai krāpšanu, un identificēt “pastkastītes uzņēmumus”, krāpnieciskas darbā iekārtošanas aģentūras un noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu, kas rada darba ņēmēju ekspluatāciju”.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 ir izveidots kopumā pieņemams tiesiskais regulējums. Ja iedzīvotāji saskaras ar administratīvo slogu, dalībvalstīm ir morāls pienākums censties to samazināt, izmantojot divpusējus nolīgumus. Būtu jāveic pasākumi, lai izveidotu valstu iestādes, kas atbildīgas par to iemaksu pārbaudi, kuras saistītas ar pārrobežu darbībām attiecīgajā dalībvalstī, vienlaikus nodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem. Turklāt pārbaudes vajadzībām būtu jācenšas izveidot arī elektronisku informācijas apmaiņas instrumentu, kas ļautu valstu darba inspekcijām ātri piekļūt nepieciešamajiem datiem. Līdz ar to šai regulai būtu cieši jāsaskaņojas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/71/EK1a.

 

_______________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6c)  Tehnoloģiju attīstība sniedz jaunas iespējas koordinēšanas, informācijas apmaiņas un izpildes jomā. Līdzīgi Beļģijas tīklam “Crossroads Bank for Social Security”1a visu iesaistīto sociālā nodrošinājuma iestāžu elektroniski tīkli varētu uzlabot savstarpējās attiecības, pārredzamību un pārskatatbildību.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

6.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6d)  Eiropas Parlaments 2014. gada 14. janvāra rezolūcijā par efektīvām darba inspekcijām kā stratēģiju darba apstākļu uzlabošanai Eiropā norādīja, ka “visu iesaistīto sociālo iestāžu elektroniski tīkli kā, piemēram, Beļģijas tīkls “Crossroads Bank for Social Security”, kas atvieglina datu apmaiņu visu iesaistīto iestāžu starpā, ir lietderīgs instruments, kas valstu darba inspekcijām nodrošina ātru piekļuvi inspekcijai vajadzīgajiem datiem” un aicināja Komisiju “apsvērt, vai ir vērts ieviest pret viltojumiem drošu Eiropas sociālās apdrošināšanas identifikācijas apliecību vai citu ES mēroga elektronisku dokumentu, kurā varētu saglabāt visus attiecīgos nodarbinātības attiecību pārbaudei vajadzīgos datus, piemēram, informāciju par sociālās apdrošināšanas statusu un darba laikiem, un kurš atbilstu stingriem datu aizsardzības noteikumiem, jo īpaši apstrādājot jutīgus personu datus”.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

6.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6e)  Lai optimizētu personu brīvu pārvietošanos, ir rūpīgāk jānovērtē saskaņotība starp šīs jomas koordināciju un nodokļu sistēmu koordināciju, pilnībā ievērojot šo sistēmu īpatnības un subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

6.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6f)  Eiropas Parlaments 2017. gada 15. marta rezolūcijā par šķēršļiem ES pilsoņu brīvībai pārvietoties un strādāt iekšējā tirgū ir prasījis “veikt apņēmīgus un efektīvus pasākumus, lai izveidotu saskaņotu sistēmu par katras ES teritorijā dzīvojošas fiziskās personas kopējām sociālajām iemaksām un pabalstiem, piemēram, sociālā nodrošinājuma karti, lai atvieglotu sociālā nodrošinājuma iemaksu un tiesību izsekojamību”.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

6.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6g)  Ja sociālā nodrošinājuma sistēmu nesaskaņotības dēļ personu grupa, kas strādā dalībvalstī, kura nav to dzīvesvietas dalībvalsts, LESD 45. līdz 48. panta noteikumu dēļ atrodas nelabvēlīgākā situācijā nekā personas, kas nav izmantojušas darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, un tādējādi šai personu grupai noteiktā laikposmā tiek nodrošināts ievērojami zemāks aizsardzības līmenis nekā dzīvesvietas dalībvalsts pilsoņiem, un ja šo situāciju nevar atrisināt ar koordinācijas noteikumiem, minēto pilsoņu un viņu ģimeņu dzīvesvietas dalībvalstij, vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, būtu jārod risinājums, kā novērst minēto nelabvēlīgo situāciju.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai nodrošinātu skaidrību attiecībā uz terminoloģiju ES tiesību aktos, termins “norīkošana” būtu jāattiecina tikai uz darba ņēmēju norīkošanu darbā Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā nozīmē34. Turklāt, lai panāktu vienādu attieksmi pret nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, ir nepieciešams, lai īpašie noteikumi piemērojamo tiesību aktu noteikšanai attiecībā uz tādiem darba ņēmējiem, kas uz laiku tiek norīkoti vai nosūtīti uz citu dalībvalsti, tiktu konsekventi piemēroti gan nodarbinātām, gan pašnodarbinātām personām.

(7)  Lai nodrošinātu skaidrību attiecībā uz terminoloģiju ES tiesību aktos, termins “norīkošana” būtu jāattiecina tikai uz darba ņēmēju norīkošanu darbā Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā nozīmē34. Regulai (EK) Nr. 883/2004 un (EK) Nr. 987/2009 būtu jāattiecas uz norīkotiem darba ņēmējiem, tostarp tiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 96/71/EK darbības joma, kā “nosūtītiem”, nevis “norīkotiem”. Turklāt, lai panāktu vienādu attieksmi pret nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, ir nepieciešams, lai īpašie noteikumi piemērojamo tiesību aktu noteikšanai attiecībā uz tādiem darba ņēmējiem, kas uz laiku tiek nosūtīti uz citu dalībvalsti, tiktu konsekventi piemēroti gan nodarbinātām, gan pašnodarbinātām personām.

__________________________________

__________________________________

34 OV L 018, 21.1.1997., 1. lpp.

34 OV L 018, 21.1.1997., 1. lpp.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Attiecībā uz bezdarbnieka pabalstiem visām dalībvalstīm būtu vienādi jāpiemēro noteikumi par apdrošināšanas periodu summēšanu. Izņemot 65. panta 2. punktā minētos pārrobežu darba ņēmējus, uz noteikumiem par periodu summēšanu nolūkā dot tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem būtu jāattiecina nosacījums, ka apdrošinātās personas pēdējā apdrošināšana attiecīgajā dalībvalstī ir bijusi vismaz trīs mēnešus ilga. Dalībvalstij, kas iepriekš bija kompetenta, būtu jākļūst kompetentai attiecībā uz visām apdrošinātajām personām, ka neatbilst šim nosacījumam. Šajā gadījumā reģistrācijai tās dalībvalsts nodarbinātības dienestos, kurā ir izpildīta pēdējā personas apdrošināšana, vajadzētu būt tādām pašām sekām kā reģistrācijai tās dalībvalsts nodarbinātības dienestos, kurā persona ir bijusi apdrošināta pirms tam.

(8)  Attiecībā uz bezdarbnieka pabalstiem visām dalībvalstīm būtu vienādi jāpiemēro noteikumi par apdrošināšanas periodu summēšanu. Izņemot 65. panta 2. punktā minētos pārrobežu darba ņēmējus, uz noteikumiem par periodu summēšanu nolūkā dot tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem būtu jāattiecina nosacījums, ka apdrošinātās personas pēdējā apdrošināšana attiecīgajā dalībvalstī ir bijusi vismaz vienu dienu ilga.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Saskaņā ar ieteikumiem 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību35 ir nepieciešams bezdarbnieka pabalstu eksporta minimālo ilgumu pagarināt no trim līdz sešiem mēnešiem, lai uzlabotu tādu bezdarbnieku, kas pārceļas uz citu dalībvalsti nolūkā meklēt darbu, iespējas kopumā un iespējas reintegrēties darba tirgū un lai risinātu prasmju neatbilstību vajadzībām pāri robežām.

(9)  Saskaņā ar ieteikumiem 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību35 ir nepieciešams bezdarbnieka pabalstu eksporta minimālo ilgumu pagarināt no trim līdz sešiem mēnešiem, lai veicinātu mobiliāti un uzlabotu tādu bezdarbnieku, kas pārceļas uz citu dalībvalsti nolūkā meklēt darbu, iespējas kopumā un iespējas pārkvalificēties un reintegrēties darba tirgū un lai risinātu prasmju neatbilstību vajadzībām pāri robežām.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ir jānodrošina vienlīdzīgāka attieksme pret pierobežas darbiniekiem un pārrobežu darba ņēmējiem, nodrošinot, ka pierobežas darbinieki saņem bezdarbnieka pabalstus no dalībvalsts, kurā viņi veikuši savu pēdējo darbību, ar noteikumu, ka viņi minētajā dalībvalstī ir strādājuši vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus.

(10)  Ir jānodrošina vienlīdzīgāka attieksme pret pierobežas darbiniekiem un pārrobežu darba ņēmējiem, ļaujot viņiem izvēlēties saņemt bezdarbnieka pabalstus no dalībvalsts, kurā viņi veikuši savu pēdējo darbību, vai no dzīvesvietas dalībvalsts, lai palielinātu darba atrašanas iespējamību dalībvalstī, kurā viņu iespējas to izdarīt ir vislielākās.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Ir svarīgi arī pastiprināt valstu kompetento iestāžu sadarbību un precizēt piemērojamo tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu, ka pēdējās darbības dalībvalsts, iepriekšējās nodarbinātības dalībvalstis un dzīvesvietas dalībvalsts katra atsevišķi nepaziņotu, ka nav kompetentas nodrošināt pabalstu izmaksu, tādējādi kaitējot apdrošinātajām personām. Saziņai starp pēdējās darbības dalībvalsts kompetento iestādi un darba meklētāju būtu jānotiek darba meklētāja valodā. Pārrobežu darba meklētājiem jābūt arī iespējai reģistrēties pārrobežu nodarbinātības dienestā, ja ģeogrāfiskajā teritorijā, kurā tiek meklēts darbs, ir šāds dienests.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b)  Lai gan koordinēšanas noteikumi nespēj novērst to, ka mobilu iedzīvotāju aizsardzība nav pietiekama salīdzinājumā ar nemobilu iedzīvotāju aizsardzību, dalībvalstis tiek mudinātas rast divpusējus risinājumus saskaņā ar 16. pantu Regulā (EK) Nr. 883/2004, kura grozīta ar šo regulu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

10.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10c)  Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai paredzēt diferencētu papildinājumu ieviešanu nolūkā izlīdzināt atšķirību starp bezdarbnieka pabalstiem, ko izmaksājusi pēdējās darbības dalībvalsts un dzīvesvietas dalībvalsts.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

10.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10d)  Lai palīdzētu darba meklētājiem atrast jaunu darbu, ir jāizstrādā pierobežas apgabalu apstākļiem pēc iespējas atbilstošāki pārrobežu darbā iekārtošanas pakalpojumi.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ģimenes pabalsti, kas paredzēti ienākumu aizstāšanai bērna audzināšanas periodos, ir izveidoti, lai nodrošinātu vecāka, uz kuru attiecas kompetentās dalībvalsts tiesību akti, individuālās un personīgās vajadzības, un tāpēc tie jānošķir no citiem ģimenes pabalstiem, jo tie ir paredzēti, lai vecākam kompensētu zaudētus ienākumus vai algu bērna audzināšanas laikā, nevis tikai vispārīgo ģimenes vajadzību nodrošināšanai.

(11)  Ģimenes pabalsti naudā, kas galvenokārt paredzēti, lai daļēji vai pilnībā aizstātu vai papildus piešķirtu ienākumus, kurus persona nenopelna, vai ienākumus, kurus persona nevar nopelnīt, jo audzina bērnu, ir izveidoti, lai nodrošinātu vecāka, uz kuru attiecas kompetentās dalībvalsts tiesību akti, individuālās un personīgās vajadzības, un tāpēc tie jānošķir no citiem ģimenes pabalstiem, jo tie ir paredzēti, lai vecākam kompensētu zaudētus ienākumus vai algu bērna audzināšanas laikā, nevis tikai vispārīgo ģimenes vajadzību nodrošināšanai.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Ir jānodrošina, ka kompetentās varas iestādes nosaka pastāvīgo dzīvesvietu, lai pieņemamā termiņā noteiktu sociālā nodrošinājuma pabalstus.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai nodrošinātu šīs regulas savlaicīgu atjaunināšanu, ņemot vērā pārmaiņas valstu līmenī, pilnvaras pieņemt aktus, kas attiecas uz šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 987/2009 pielikumu grozīšanu, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Eiropas Komisijai. Sevišķi svarīgi ir Komisijai sagatavošanas darba gaitā pienācīgi apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. 36 Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(12)  Lai nodrošinātu šīs regulas savlaicīgu atjaunināšanu, ņemot vērā pārmaiņas valstu līmenī, grozījumi šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 987/2009 pielikumos būtu jāveic periodiski.

_________________________________

 

36 OV L 123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.

 

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai atbalstītu dalībvalstis to centienos apkarot krāpšanu un kļūdas koordinācijas noteikumu piemērošanā, būtu jānosaka turpmāks mazāk stingrs juridiskais pamats, lai atvieglotu personas datu apstrādi attiecībā uz personām, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009. Tas ļautu dalībvalstīm periodiski salīdzināt to kompetento iestāžu datus ar citu dalībvalstu rīcībā esošajiem datiem, lai konstatētu kļūdas un neatbilstības, kam vajadzīga turpmāka izmeklēšana.

(13)  Lai atbalstītu dalībvalstis to centienos apkarot krāpšanu un kļūdas koordinācijas noteikumu piemērošanā, ir jāatvieglo personas datu apstrāde attiecībā uz personām, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009, pilnībā un bez izņēmumiem ievērojot Savienības tiesību aktus par personas datu aizsardzību, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a. Tas ļautu dalībvalstīm periodiski salīdzināt to kompetento iestāžu datus ar citu dalībvalstu rīcībā esošajiem datiem, lai konstatētu kļūdas un neatbilstības, kam vajadzīga turpmāka izmeklēšana.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai nodrošinātu koordinācijas noteikumu rezultatīvu un efektīvu darbību, ir jāprecizē noteikumi par piemērojamo tiesību aktu noteikšanu attiecībā uz darba ņēmējiem, kas ir ekonomiski aktīvi divās vai vairākās dalībvalstīs, lai savukārt padarītu šos noteikumus līdzvērtīgākus nosacījumiem, kas attiecas uz personām, kuras ir norīkotas vai nosūtītas veikt saimniecisku darbību vienā dalībvalstī. Turklāt norīkošanas noteikumi, kas paredz piemērojamo tiesību aktu nepārtrauktību, būtu jāpiemēro tikai personām, kurām ir bijusi iepriekšēja saikne ar izcelsmes dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmu.

(16)  Lai nodrošinātu koordinācijas noteikumu rezultatīvu un efektīvu darbību, ir jāprecizē noteikumi par piemērojamo tiesību aktu noteikšanu attiecībā uz darba ņēmējiem, kas ir ekonomiski aktīvi divās vai vairākās dalībvalstīs, lai savukārt padarītu šos noteikumus līdzvērtīgākus nosacījumiem, kas attiecas uz personām, kuras ir nosūtītas veikt saimniecisku darbību vienā dalībvalstī. Turklāt noteikumi, kas paredz piemērojamo tiesību aktu nepārtrauktību, būtu jāpiemēro tikai personām, kurām ir bijusi iepriekšēja saikne ar izcelsmes dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Lai nostiprinātu saikni starp uzņēmuma būtisku darbību un tiesību aktiem, kas piemērojami personām, kuras šāds uzņēmums īslaicīgi norīko darbā citā dalībvalstī, ir svarīgi uzsvērt, ka būtiskajai darbībai cita starpā ir jāveido vairāk nekā 25 % no gada apgrozījuma dalībvalstī, no kuras persona ir norīkota darbā.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 883/2004 12. un 13. panta īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Eiropas Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16februāra Regulas (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu, 5. pantu37.

(17)  Lai papildinātu šo regulu, paredzot standarta procedūru tādu situāciju noteikšanai, kurās ir jāizsniedz dokumenti un jāatsauc dokumenti, ja tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā persona ir nodarbināta, apstrīd tā pareizību un derīgumu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai īstenotu 12. un 13. pantu Regulā (EK) Nr. 883/2004, kas grozīta ar šo regulu, būtu jāpiešķir Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai šādas apspriešanās notiktu saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu37. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

_________________________________

_________________________________

37 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

37 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju ir notikusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu, un tas ir pieņēmis atzinumu1a.

 

_________________________________

 

1a. OV C 91, 26.4.2007., 15. lpp.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

2. apsvērums – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Regulas 2. apsvērumā pievieno šādu otro teikumu:

svītrots

“Līguma par Eiropas Savienība darbību 21. pants garantē ikvienam Savienības pilsonim tiesības brīvi pārvietoties, ievērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus.”.

 

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Regulas 5. apsvērumā aiz vārdiem “vienlīdzīga attieksme pret attiecīgajām personām” pievieno šādu tekstu:

2.  Regulas 5. apsvērumu aizstāj ar šādu:

“, ievērojot nosacījumus attiecībā uz ekonomiski neaktīvu mobilu ES pilsoņu piekļuvi dažiem sociālā nodrošinājuma pabalstiem uzņēmējā dalībvalstī, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.”.

“(5)  Ar šādu koordināciju Savienībā ir jānodrošina, lai dažādajos valstu tiesību aktos būtu vienlīdzīga attieksme pret attiecīgajām personām, un jāpalīdz iedzīvotājiem izmantot Līgumos noteiktās tiesības uz brīvu pārvietošanos, arī nodrošinot skaidrību attiecībā uz to, kura dalībvalsts atbild par viņu piekļuves nodrošināšanu attiecīgajai sociālā nodrošinājuma sistēmai un par viņu iekļaušanu tajā.”.

__________________________________

 

40 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.

 

Pamatojums

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

5.a apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5a)  Tiesa ir nospriedusi, ka dalībvalstīm ir tiesības uz ekonomiski neaktīvo pilsoņu piekļuvi sociālā nodrošinājuma pabalstiem, kas nav sociālā palīdzība Direktīvas 2004/38/EK nozīmē, uzņēmējā dalībvalstī attiecināt nosacījumu par likumīgas uzturēšanās tiesībām minētās direktīvas nozīmē. Likumīgo uzturēšanās tiesību pārbaude būtu jāveic saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK prasībām. Šajā nolūkā ekonomiski neaktīvs pilsonis ir skaidri jānošķir no darba meklētāja, kura uzturēšanās tiesības ir tieši piešķirtas ar Līguma par Eiropas Savienība darbību 45. pantu. Lai uzlabotu juridisko skaidrību pilsoņiem un iestādēm, ir vajadzīga šīs judikatūras kodifikācija.

svītrots

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

5.b apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5b)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka ekonomiski neaktīviem mobiliem ES pilsoņiem netiktu liegts iegūt visaptverošu veselības apdrošināšanas segumu uzņēmējā dalībvalstī, kā noteikts Direktīvā 2004/38/EK. Tas var nozīmēt, ka šādiem pilsoņiem tiek ļauts veikt samērīgas iemaksas veselības apdrošināšanas sistēmā dalībvalstī, kurā viņi parasti uzturas.

(5b)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka ekonomiski neaktīviem mobiliem ES pilsoņiem netiktu liegts iegūt visaptverošu veselības apdrošināšanas segumu uzņēmējā dalībvalstī, kā noteikts Direktīvā 2004/38/EK. Tam vajadzētu nozīmēt vismaz to, ka šādiem pilsoņiem tiek ļauts veikt samērīgas iemaksas veselības apdrošināšanas sistēmā vai citādi izpildīt atbilstošos kritērijus, lai piekļūtu veselības apdrošināšanai dalībvalstī, kurā viņi pastāvīgi dzīvo.

Pamatojums

Visaptveroša veselības apdrošināšana ir vienas no pamattiesībām. Neaktīviem mobiliem pilsoņiem vajadzētu būt iespējai iegūt veselības apdrošināšanu arī savā dzīvesvietas dalībvalstī. Dalībvalstīm, padarot savu veselības apdrošināšanas sistēmu pieejamu neaktīviem mobiliem ES pilsoņiem, vajadzētu būt iespējai balstīties uz saistošām pamatnostādnēm.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

5.c apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5c)  Neraugoties uz ierobežojumiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret ekonomiski neaktīvām personām, kas izriet no Direktīvas 2004/38/EK vai no citiem Savienības tiesību aktiem, nekam šajā regulā nebūtu jāierobežo pamattiesības, kas atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, proti, tiesības uz cilvēka cieņu (1. pants), tiesības uz dzīvību (2. pants) un tiesības uz veselības aprūpi (35. pants).

svītrots

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

20. apsvērums

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

4.a  Regulas 20. apsvērumu aizstāj ar šādu:

(20)  jāparedz aizsardzība slimības, maternitātes un līdzvērtīgu paternitātes pabalstu jomā apdrošinātām personām, kā arī viņu ģimenes locekļiem, kas dzīvo vai uzturas dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts;

(20)  Jāparedz aizsardzība slimības, ilgtermiņa aprūpes, maternitātes un līdzvērtīgu paternitātes pabalstu jomā apdrošinātām personām, kā arī viņu ģimenes locekļiem, kas dzīvo vai uzturas dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts.”.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

24. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“(24)  Ilgtermiņa aprūpes pabalsti apdrošinātām personām un viņu ģimenes locekļiem būtu jākoordinē saskaņā ar īpašiem noteikumiem, kas saskaņā ar Tiesas judikatūru principā atbilst noteikumiem, kuri piemērojamai slimības pabalstiem. Ir jāparedz arī īpaši noteikumi gadījumos, kad pārklājas ilgtermiņa aprūpes pabalsti natūrā un naudā.”.

“(24)  Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru ilgtermiņa aprūpes pabalsti apdrošinātām personām un viņu ģimenes locekļiem principā būtu jāturpina koordinēt saskaņā ar noteikumiem, kuri piemērojami slimības pabalstiem. Tomēr šajos noteikumos būtu jāņem vērā ilgtermiņa aprūpes pabalstu īpatnības. Ir jāparedz arī īpaši noteikumi gadījumos, kad pārklājas ilgtermiņa aprūpes pabalsti natūrā un naudā.”.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

35.a apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“(35a)  Ģimenes pabalsti naudā, kas paredzēti, lai aizstātu ienākumus bērna audzināšanas periodos, ir tāda vecāka individuālas personas tiesības, uz kuru attiecas kompetentās dalībvalsts tiesību akti. Ņemot vērā šo ģimenes pabalstu īpatnības, šādi pabalsti būtu jāiekļauj šīs regulas XIII pielikuma I daļā un tiem vajadzētu būt paredzētiem tikai un vienīgi attiecīgajam vecākam. Dalībvalsts, kurai ir sekundāra kompetence, var izlemt, ka, ja tiesības uz ģimenes pabalstiem saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību aktiem un saskaņā ar ģimenes locekļu uzturēšanās dalībvalsts tiesību aktiem pārklājas, šādiem pabalstiem nebūtu jāpiemēro noteikumi par prioritāti. Ja dalībvalsts izvēlas nepiemērot noteikumus par prioritāti, tas jādara konsekventi attiecībā uz visām personām, kam ir tiesības uz šiem pabalstiem, analogā situācijā, un dalībvalsts jāiekļauj XIII pielikuma II daļā.”.

“(35a)  Ģimenes pabalstus naudā, kas galvenokārt paredzēti, lai daļēji vai pilnībā aizstātu vai papildus piešķirtu ienākumus, kurus persona nenopelna, vai ienākumus, kurus persona nevar nopelnīt, jo audzina bērnu, var nošķirt no citiem ģimenes pabalstiem, kas paredzēti ģimenes izdevumu segšanai. Tā kā šādus pabalstus varētu uzskatīt par tāda vecāka individuālām personas tiesībām, uz kuru attiecas kompetentās dalībvalsts tiesību akti, vajadzētu būt iespējai tos paredzēt tikai un vienīgi attiecīgajam vecākam. Šādi individuāli pabalsti būtu jāiekļauj šīs regulas XIII pielikuma I daļā. Dalībvalsts, kurai ir sekundāra kompetence, var izlemt, ka, ja tiesības uz ģimenes pabalstiem saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību aktiem un saskaņā ar ģimenes locekļu dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem pārklājas, šādiem pabalstiem nebūtu jāpiemēro noteikumi par prioritāti. Ja dalībvalsts izvēlas nepiemērot noteikumus par prioritāti, tas jādara konsekventi attiecībā uz visām atbalsttiesīgajām personām analogā situācijā un ar nosacījumu, ka attiecīgie pabalsti ir uzskaitīti XIII pielikuma II daļā.”.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

39.a apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“(39a)  Personas datu apstrādei, ko veic saskaņā ar šo regulu, piemēro attiecīgos ES tiesību aktus par datu aizsardzību, jo īpaši Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK42 (Vispārīgā datu aizsardzības regula).”.

“(39a)  Šīs regulas skarto personas datu apstrādei pilnībā un bez izņēmumiem piemēro attiecīgos ES tiesību aktus par datu aizsardzību, jo īpaši Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)42.”.

__________________________________

__________________________________

42 OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.

42 OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

46. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46) Lai nodrošinātu šīs regulas savlaicīgu atjaunināšanu, ņemot vērā pārmaiņas valstu līmenī, pilnvaras pieņemt aktus, kas attiecas uz šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 987/2009 pielikumu grozīšanu, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Eiropas Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīlis Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu43. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

svītrots

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

47. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un ņemti vērā principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti – personas datu aizsardzība (8. pants), brīvība izvēlēties profesiju un tiesības strādāt (15. pants), tiesības uz īpašumu (17. pants), diskriminācijas aizliegums (21. pants), bērnu tiesības (24. pants), vecāka gadagājuma cilvēku tiesības (25. pants), invalīdu integrācija (26. pants), tiesības uz ģimenes dzīvi un darbu (33. pants), tiesības uz sociālo nodrošinājumu un sociālo palīdzību (34. pants), tiesības uz veselības aprūpi (35. pants) un tiesības uz pārvietošanās un uzturēšanās brīvību (45. pants), un tā ir jāīsteno saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(47)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un ņemti vērā principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti – tiesības uz cilvēka cieņu (1. pants), tiesības uz dzīvību (2. pants), tiesības privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību (7. pants), personas datu aizsardzība (8. pants), brīvība izvēlēties profesiju un tiesības strādāt (15. pants), tiesības uz īpašumu (17. pants), diskriminācijas aizliegums (21. pants), vīriešu un sieviešu līdztiesība (23. pants), bērnu tiesības (24. pants), vecāka gadagājuma cilvēku tiesības (25. pants), invalīdu integrācija (26. pants), tiesības uz ģimenes dzīvi un darbu (33. pants), tiesības uz sociālo nodrošinājumu un sociālo palīdzību (34. pants), tiesības uz veselības aprūpi (35. pants) un tiesības uz pārvietošanās un uzturēšanās brīvību (45. pants), kā arī Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, un tā ir jāīsteno saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

48.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(48a)  Nekas šajā regulā neierobežo Eiropas Sociālajā hartā atzītās patstāvīgās tiesības un pienākumus, jo īpaši tiesības uz sociālo nodrošinājumu (12. pants), tiesības uz sociālo un medicīnisko palīdzību (13. pants), migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimeņu tiesības uz aizsardzību un palīdzību (19. pants) un tiesības uz aizsardzību pret nabadzību un sociālo atstumtību (30. pants). Attiecīgajām dalībvalstīm šī regula būtu jāīsteno saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

48.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(48b)  Jaunie noteikumi par bezdarbnieka pabalstu pārrobežu darba ņēmējiem atsevišķos gadījumos varētu pasliktināt šo darba ņēmēju atgriešanās darba tirgū apstākļus. Tādēļ ir svarīgi, lai tiktu pastiprināta administratīvā sadarbība starp kompetentajām varas iestādēm, kas atbildīgas par atbalsta sniegšanu pārrobežu darba ņēmējiem, un lai tiesiskais regulējums atvieglotu, piemēram, dzīvesvietas dalībvalstī veicamos pasākumus, precizējot par atbalsta sniegšanu atbildīgā valsts nodarbinātības dienesta kompetenci, kā arī lai saziņa starp pēdējās darbības dalībvalsts kompetento iestādi un darba meklētāju notiktu darba meklētāja valodā.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

48.c apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(48c)  Dalībvalstis var paredzēt diferencētu papildinājumu ieviešanu, lai izlīdzinātu atšķirību starp bezdarbnieka pabalstiem, kurus maksā pēdējās darbības dalībvalsts un dzīvesvietas dalībvalsts.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

48.d apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(48d)  Nekas šajā regulā neierobežo Eiropas Padomes Sociālās un medicīniskās palīdzības konvencijā atzītās patstāvīgās tiesības un pienākumus attiecīgajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

48.e apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(48e)  Ir svarīgi arī pastiprināt kompetento varas iestāžu sadarbību un precizēt piemērojamo tiesisko regulējumu, lai dalībvalstis — pēdējās darbības dalībvalsts, iepriekšējās nodarbinātības dalībvalsts un/vai dzīvesvietas dalībvalsts — nepaziņotu, ka nav kompetentas nodrošināt bezdarbnieka pabalstu izmaksu, tādējādi kaitējot apdrošinātajām personām.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

1. pants – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  panta c) punktā vārdus “III sadaļas 1. un 3. nodaļa” aizstāj ar vārdiem “III sadaļas 1., 1.a un 3. nodaļa”;

svītrots

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

1. pants – c punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  panta c) punktu aizstāj ar šādu:

c)  “apdrošināta persona” saistībā ar sociālās nodrošināšanas jomām, uz kurām attiecas III sadaļas 1. un 3. nodaļa, ir katra persona, kas atbilst pabalstu tiesību nosacījumiem, kuri noteikti tās dalībvalsts tiesību aktos, kura saskaņā ar II sadaļu ir kompetenta, ņemot vērā šās regulas noteikumus;

c)  “apdrošināta persona” saistībā ar sociālās nodrošināšanas jomām, uz kurām attiecas III sadaļas 1. un 3. nodaļa, ir katra persona, kas atbilst pabalstu tiesību nosacījumiem, kuri noteikti tās dalībvalsts tiesību aktos, kura saskaņā ar II sadaļu ir kompetenta, saistībā ar vismaz vienu no riskiem, uz ko attiecas piemērojamā nodaļa, ņemot vērā šās regulas noteikumus;”;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

1. pants – i punkts – 1) apakšpunkts – ii punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  panta i) punkta 1) apakšpunkta ii) punktā pēc vārdiem “III sadaļas 1. nodaļā par slimību, maternitātes un līdzvērtīgiem paternitātes pabalstiem” iekļauj vārdus “un 1.a nodaļā par ilgtermiņa aprūpes pabalstiem”;

svītrots

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

1. pants – i punkts – 1) apakšpunkts – ii punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  panta i) punkta 1) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

ii)  attiecībā uz pabalstiem natūrā, kas paredzēti III sadaļas 1. nodaļā par slimību, maternitātes un līdzvērtīgiem paternitātes pabalstiem, – katra persona, ko definē vai atzīst par ģimenes locekli vai uzskata par mājsaimniecības locekli tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā viņa dzīvo;

ii)  attiecībā uz pabalstiem natūrā, kas paredzēti III sadaļas 1. nodaļā par slimību, ilgtermiņa aprūpes, maternitātes un līdzvērtīgiem paternitātes pabalstiem, – katra persona, ko definē vai atzīst par ģimenes locekli vai uzskata par mājsaimniecības locekli tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā viņa dzīvo;”;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

1. pants – va punkts – i apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  panta va) punkta i) apakšpunktā pēc vārdiem “III sadaļas 1. nodaļā (slimības pabalsti, maternitātes un līdzvērtīgi paternitātes pabalsti)” iekļauj vārdus “un 1.a nodaļā (ilgtermiņa aprūpes pabalsti)” un pēdējo teikumu svītro;

svītrots

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

1. pants – va punkts – i apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ca)  panta va) punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

i)  III sadaļas 1. nodaļā (slimības pabalsti, maternitātes un līdzvērtīgi paternitātes pabalsti) – pabalsti natūrā, kas paredzēti saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu, darītu pieejamus, apmaksātu tieši vai atmaksātu medicīniskās aprūpes izmaksas un ar šo aprūpi saistītos produktus un pakalpojumus. Šeit iekļauti ilgtermiņa aprūpes pabalsti natūrā;

i)  III sadaļas 1. nodaļā (slimības pabalsti, maternitātes un līdzvērtīgi paternitātes pabalsti) – pabalsti natūrā, kas paredzēti saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu, darītu pieejamus, apmaksātu tieši vai atmaksātu medicīniskās aprūpes izmaksas un ar šo aprūpi saistītos produktus un pakalpojumus. Šeit iekļauti arī ilgtermiņa aprūpes pabalsti natūrā, kas paredzēti saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu, darītu pieejamas, tieši apmaksātu vai atmaksātu izmaksas, ko rada ilgtermiņa aprūpe;”;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

1. pants – vb punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

vb)  “ilgtermiņa aprūpes pabalsts” ir jebkāds pabalsts natūrā, naudā vai to kombinācija personām, kam vecuma, invaliditātes, slimības vai traucējumu dēļ ilgstošā laikposmā ir vajadzīga ievērojama citas personas vai personu palīdzība, lai veiktu svarīgākās ikdienas darbības, tostarp saņemtu atbalstu personīgās autonomijas nodrošināšanai; tas var būt arī pabalsts, kas piešķirts personai, kas sniedz šādu palīdzību, vai priekš personas, kas sniedz šādu palīdzību;

vb)  “ilgtermiņa aprūpes pabalsts” ir pabalsts natūrā vai naudā, kura mērķis ir apmierināt tādas personas aprūpes vai atbalsta vajadzības, kam vecuma, invaliditātes, slimības vai traucējumu dēļ ilgstošā laikposmā ir vajadzīga citas personas vai personu palīdzība, lai veiktu būtiskas ikdienas darbības personīgās autonomijas saglabāšanas nolūkā, tostarp darba vietā; tie var būt pabalsti, kas tādā pašā nolūkā piešķirti personai vai personām, kuras sniedz šādu palīdzību;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

1. pants – vba punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

vba)  “ārstēšanas turpinājums” nozīmē turpmāku izmeklēšanu, diagnosticēšanu un slimības ārstēšanu visā tās garumā;

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

1. pants – vbb punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

vbb)  “ilgtermiņa aprūpes turpinājums” nozīmē ilgtermiņa aprūpes pabalstu natūrā turpmāku piešķiršanu aprūpes nepieciešamības dēļ, kas noteikta pirms pensionēšanās un turpinās pēc pensionēšanās dienas;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

9.a  Regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a)  slimības pabalsti;

a)  slimības un ilgtermiņa aprūpes pabalsti;”.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

3. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Regulas 3. panta 1. punktā aiz b) apakšpunkta iekļauj šādu apakšpunktu:

svītrots

“ba)  ilgtermiņa aprūpes pabalsti;”.

 

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

4. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.   Regulas (EK) Nr. 883/2004 4. pantu aizstāj ar šādu:

svītrots

“4. pants

 

Vienlīdzīga attieksme

 

1.  Ja šajā regulā nav noteikts citādi, personām, uz ko attiecas šī regula, pienākas tādi paši pabalsti un ir tādi paši pienākumi kā tie, ko kādas dalībvalsts tiesību paredz akti tās piederīgajiem.

 

2.  Dalībvalsts var pieprasīt, lai uz ekonomiski neaktīvās personas, kas uzturas minētajā dalībvalstī, piekļuvi tās sociālā nodrošinājuma pabalstiem attiektos nosacījumi par likumīgas uzturēšanās tiesībām, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā44.

 

___________________________________

 

44 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.”

 

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

11. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  panta 2. punktā vārdus “slimības pabalstiem naudā, ar kuriem sedz ārstēšanas izdevumus neierobežotā laika posmā” aizstāj ar vārdiem “ilgtermiņa aprūpes pabalstiem naudā”;

svītrots

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

11. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Šajā sadaļā personas, kuras saņem naudas pabalstus sakarā ar savu darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā vai tās rezultātā, uzskatāmas par tādām, kas veic minēto darbību. Tas neattiecas uz invaliditātes vai vecuma pensijām vai apgādnieka zaudējuma pabalstiem, vai pensijām saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimībām, vai slimības pabalstiem naudā, ar kuriem sedz ārstēšanas izdevumus neierobežotā laika posmā.

2.  Šajā sadaļā personas, kuras saņem naudas pabalstus sakarā ar savu darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā vai tās rezultātā, uzskatāmas par tādām, kas veic minēto darbību. Tas neattiecas uz invaliditātes vai vecuma pensijām vai apgādnieka zaudējuma pabalstiem, pensijām saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimībām, slimības pabalstiem naudā, ar kuriem sedz ārstēšanas izdevumus neierobežotā laika posmā, vai ilgtermiņa aprūpes pabalstiem naudā, ko nodrošina personai, kurai vajadzīga aprūpe.”;

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

11. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

 

Present Text

Grozījums

 

(ab)  panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c)  persona, kas saņem bezdarbnieka pabalstus atbilstīgi 65. pantam saskaņā ar dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem, ir pakļauta minētās dalībvalsts tiesību aktiem;

c)  persona, kas saņem bezdarbnieka pabalstus atbilstīgi 65. pantam saskaņā ar dzīvesvietas dalībvalsts vai nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā veiktas pēdējās darbības dalībvalsts tiesību aktiem, ir pakļauta minētās dalībvalsts tiesību aktiem;”;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

11. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ac)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4.   Šajā sadaļā darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā, ko parasti veic jūras kuģī, kurš brauc ar dalībvalsts karogu, uzskata par darbību, ko veic minētajā dalībvalstī. Bet persona, kura tiek nodarbināta kuģī, kurš brauc ar kādas dalībvalsts karogu, taču saņem par tādu darbību atalgojumu no uzņēmuma vai personas, kam juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta ir citā dalībvalstī, ir pakļauta otras minētās dalībvalsts tiesību aktiem, ja viņa pastāvīgi dzīvo minētajā valstī. Minēto tiesību aktu vajadzībām uzņēmumu vai personu, kas maksā tādu atalgojumu, uzskata par darba devēju.

4.   Šajā sadaļā darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā, ko parasti veic jūras kuģī, kurš brauc ar dalībvalsts karogu, uzskata par darbību, ko veic minētajā dalībvalstī. Bet persona, kura tiek nodarbināta kuģī, kurš brauc ar kādas dalībvalsts karogu, taču saņem par tādu darbību atalgojumu no darba devēja, kam juridiskā adrese ir citā dalībvalstī, ir pakļauta otras minētās dalībvalsts tiesību aktiem, ja viņa pastāvīgi dzīvo minētajā valstī.”;

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

11. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Darbību lidojuma apkalpes un salona apkalpes locekļa statusā, kurš sniedz pasažieru vai kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumus, uzskata par darbību, ko veic tikai un vienīgi dalībvalstī, kur atrodas mājas bāze, kas definēta Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regulas (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/200845, III pielikuma FTL apakšdaļā.

5.  Darbību lidojuma apkalpes un salona apkalpes locekļa statusā, kurš sniedz pasažieru vai kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumus, uzskata par darbību, ko veic dalībvalstī, kur atrodas mājas bāze, kas definēta III pielikumā Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regulā (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 un kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2014. gada 29. janvāra Regulu (ES) Nr. 83/201445.

__________________

__________________

45 OV L 28, 31.1.2014., 17. lpp.

45 OV L 28, 31.1.2014., 17. lpp.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

12. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. pants

12. pants

Īpaši noteikumi

Īpaši noteikumi

1.  Uz personu, kas kādā dalībvalstī veic darbību nodarbinātas personas statusā tāda darba devēja uzdevumā, kurš parasti tur veic savas darbības, un ko minētais darba devējs ir norīkojis Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā46 nozīmē vai nosūtījis uz citu dalībvalsti veikt darbu minētā darba devēja uzdevumā, arī turpmāk attiecas pirmās dalībvalsts tiesību akti, ja

1.  Uz personu, kas kādā dalībvalstī veic darbību nodarbinātas personas statusā tāda darba devēja uzdevumā, kurš parasti tur veic savas darbības, un ko minētais darba devējs ir nosūtījis uz citu dalībvalsti veikt darbu minētā darba devēja uzdevumā, arī turpmāk attiecas pirmās dalībvalsts tiesību akti, ja:

paredzamais minētā darba ilgums nepārsniedz 24 mēnešus un ja minētā persona nav norīkota vai nosūtīta aizstāt citu turp iepriekš šā panta nozīmē norīkotu vai nosūtītu nodarbinātu vai pašnodarbinātu personu.

a)  paredzamais vai faktiskais minētā darba ilgums nepārsniedz 18 mēnešus;

 

b)  uz attiecīgo personu vismaz trīs mēnešus tieši pirms darba sākšanas nodarbinātas personas statusā jau ir attiekušies tās dalībvalsts tiesību akti, kurā darba devējs veic darījumdarbību;

 

c)  tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā darba devējs veic darījumdarbību, ir informēta par nosūtīšanu un pirms darba sākšanas ir saņēmusi pieprasījumu turpināt piemērot tās tiesību aktus. Šāds oficiāls pieprasījums nav jāiesniedz, ja darbs ir darījumu brauciens.

2.  Uz personu, kas kādā dalībvalstī parasti veic darbību pašnodarbinātas personas statusā un dodas veikt līdzīgu darbību citā dalībvalstī, arī turpmāk attiecas pirmās dalībvalsts tiesību akti, ja šādas darbības paredzamais ilgums nepārsniedz 24 mēnešus un ja minētā persona neaizstāj citu norīkotu nodarbinātu vai pašnodarbinātu personu.

2.  Uz personu, kas kādā dalībvalstī parasti veic darbību pašnodarbinātas personas statusā un dodas veikt līdzīgu darbību citā dalībvalstī, arī turpmāk attiecas pirmās dalībvalsts tiesību akti, ja:

 

a)  paredzamais vai faktiskais minētās darbības ilgums nepārsniedz 18 mēnešus;

 

b)  uz attiecīgo personu vismaz trīs mēnešus tieši pirms darbības sākšanas jau ir attiekušies tās dalībvalsts tiesību akti, kurā šī persona parasti veic savu darbību;

 

c)  tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā attiecīgā persona parasti veic darbību, ir informēta par darbības veikšanu citā dalībvalstī un pirms darbības sākšanas ir saņēmusi pieprasījumu turpināt piemērot tās tiesību aktus. Šāds oficiāls pieprasījums nav jāiesniedz, ja veiktā darbība ir darījumu brauciens.

 

2.a  Šā panta 1. un 2. punkta nolūkā tādu nosūtītu darba ņēmēju aizstāšanas gadījumā, kuri veic to pašu vai līdzīgu uzdevumu vienā un tajā pašā vietā, ņem vērā darba ņēmēju nosūtījuma periodu kumulatīvo ilgumu.

 

Kad darba ņēmēja nosūtīšanas ilgums ir sasniedzis maksimālo paredzēto periodu, tiem pašiem uzņēmumiem vairs netiek atļauta minētā darba ņēmēja vai pašnodarbinātas personas turpmāka nosūtīšana uz to pašu dalībvalsti saskaņā ar pirmās dalībvalsts tiesību aktiem, kamēr nav pagājuši trīs mēneši kopš pēdējā nosūtīšanas perioda beigām. Īpašos apstākļos var piešķirt atkāpi no otrās daļas.

_________________________________

 

46 OV L 018, 21.1.1997., 1. lpp. 1.

 

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

13. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

13.a  Regulas 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Uz personu, kas parasti veic darbību nodarbinātas personas statusā divās vai vairāk dalībvalstīs, attiecas:

1.  Uz personu, kas parasti veic darbību nodarbinātas personas statusā divās vai vairāk dalībvalstīs, attiecas:

a)  dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti, ja viņa šajā dalībvalstī veic būtisku savas darbības daļu; vai

a)  dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti, ja viņa šajā dalībvalstī veic būtisku savas darbības daļu;

b)  ja viņa dzīvesvietas dalībvalstī neveic būtisku savas darbības daļu:

b)  tās dalībvalsts tiesību akti, kurā persona veic lielāko darbības daļu, ja šī persona nedzīvo kādā no dalībvalstīm, kurā tā veic būtisku savas darbības daļu nodarbinātas personas statusā; vai

 

ba)  dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti, ja darbības daļas ir vienādas.”.

i)  tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir uzņēmuma vai darba devēja juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta, ja šo personu nodarbina viens uzņēmums vai darba devējs; vai

 

ii)  tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir uzņēmumu vai darba devēju juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta, ja šo personu nodarbina divi vai vairāk uzņēmumi vai darba devēji, kuru juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta ir tikai vienā dalībvalstī; vai

 

iii)  tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir uzņēmuma vai darba devēja juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta ārpus attiecīgās personas dzīvesvietas dalībvalsts, ja šo personu nodarbina divi vai vairāk uzņēmumi vai darba devēji, kuru juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta ir divās dalībvalstīs, no kurām viena ir dzīvesvietas dalībvalsts;

 

iv)  dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti, ja šo personu nodarbina divi vai vairāk uzņēmumi vai darba devēji, vismaz diviem no kuriem juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta ir dažādās dalībvalstīs ārpus dzīvesvietas dalībvalsts.

 

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

13. pants – 4.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14.  Regulas 13. pantā aiz 4. punkta iekļauj šādu 4.a punktu:

svītrots

“4.a  Persona, kas saņem bezdarbnieka pabalstu naudā vienā dalībvalstī un kas vienlaikus veic darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā citā dalībvalstī, ir pakļauta tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura maksā bezdarbnieka pabalstu.”.

 

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

15.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a  Iekļauj šādu pantu:

 

“15.a pants

 

Uz citu dalībvalsti norīkoti Eiropas mediju organizāciju korespondenti

 

Uz citu dalībvalsti norīkoti Eiropas mediju organizāciju korespondenti var izvēlēties piemērot sev tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā viņi tiek nodarbināti, tās dalībvalsts tiesību aktus, kuras valstpiederīgie viņi ir vai tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā atrodas viņu galvenā darba devēja galvenā mītne.”.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

III sadaļa – 1. nodaļa – virsraksts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.b  Regulas III sadaļas 1. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

Slimības, maternitātes un līdzvērtīgi paternitātes pabalsti

Slimības, ilgtermiņa aprūpes, maternitātes un līdzvērtīgi paternitātes pabalsti

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

19. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.c  Regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:

19. pants

19. pants

Uzturēšanās ārpus kompetentās dalībvalsts

Uzturēšanās ārpus kompetentās dalībvalsts

1.  Ja 2. punktā nav noteikts citādi, apdrošinātai personai un viņas ģimenes locekļiem, kas uzturas dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts, ir tiesības uz tādiem pabalstiem natūrā, kas viņu uzturēšanās laikā ir vajadzīgi medicīnisku iemeslu dēļ, ņemot vērā pabalstu veidu un paredzamo uzturēšanās ilgumu. Šos pabalstus kompetentās iestādes vārdā nodrošina uzturēšanās vietas iestāde saskaņā ar to tiesību aktu noteikumiem, ko tā piemēro, tā, it kā attiecīgās personas būtu apdrošinātās saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.

1.  Ja 2. punktā nav noteikts citādi, apdrošinātai personai un tās ģimenes locekļiem, kas uzturas dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts, ir tiesības uz tādiem pabalstiem natūrā, kas viņu uzturēšanās laikā ir vajadzīgi vai nu medicīnisku iemeslu dēļ, vai tādēļ, ka ir vajadzīga ilgtermiņa aprūpe, ņemot vērā pabalstu veidu un paredzamo uzturēšanās ilgumu. Šos pabalstus kompetentās iestādes vārdā nodrošina uzturēšanās vietas iestāde saskaņā ar to tiesību aktu noteikumiem, ko tā piemēro, tā, it kā attiecīgās personas būtu apdrošinātās saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.

2.  Administratīvā komisija izveido to pabalstu natūrā sarakstu, kuri, uzturoties citā dalībvalstī, praktisku apsvērumu dēļ saņemami tikai tad, ja ir attiecīgās personas un aprūpes sniedzējas iestādes iepriekšēja vienošanās.

2.  Administratīvā komisija izveido to pabalstu natūrā sarakstu, kuri, uzturoties citā dalībvalstī, praktisku apsvērumu dēļ saņemami tikai tad, ja ir attiecīgās personas un pabalsta sniedzējas iestādes iepriekšēja vienošanās.”.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

20. pants – virsraksts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.d  Regulas 20. panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

Ceļojums ar nolūku saņemt pabalstus natūrā – atļauja saņemt piemērotu ārstēšanu ārpus dzīvesvietas dalībvalsts

Ceļojums ar nolūku saņemt pabalstus natūrā – Atļauja saņemt piemērotu ārstēšanu un ilgtermiņa aprūpi ārpus dzīvesvietas dalībvalsts

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.e punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

20. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.e  Regulas 20. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Apdrošināta persona, kurai kompetentā iestāde ir atļāvusi doties uz citu dalībvalsti ar nolūku saņemt savam stāvoklim atbilstošu ārstēšanu, saņem pabalstus natūrā, kurus kompetentās iestādes uzdevumā nodrošina uzturēšanas vietas iestāde, saskaņā ar to tiesību aktu noteikumiem, ko tā piemēro, tā, it kā persona būtu apdrošināta saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem. Atļauju piešķir, ja attiecīgā ārstēšana ietilpst pabalstos, ko paredz tiesību akti dalībvalstī, kurā dzīvo attiecīgā persona un kurā viņai nevar nodrošināt šādu ārstēšanu termiņā, kas ir medicīniski pamatots, ņemot vērā viņas tābrīža veselības stāvokli un slimības iespējamo gaitu.

2.  Apdrošināta persona, kurai kompetentā iestāde ir atļāvusi doties uz citu dalībvalsti ar nolūku saņemt savam stāvoklim atbilstošu ārstēšanu vai ilgtermiņa aprūpi, saņem pabalstus natūrā, kurus kompetentās iestādes uzdevumā nodrošina uzturēšanas vietas iestāde, saskaņā ar to tiesību aktu noteikumiem, ko tā piemēro, tā, it kā persona būtu apdrošināta saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem. Atļauju piešķir, ja attiecīgā ārstēšana ietilpst pabalstos, ko paredz tiesību akti dalībvalstī, kurā dzīvo attiecīgā persona un kurā tai nevar nodrošināt šādu ārstēšanu termiņā, kas ir medicīniski pamatots, ņemot vērā tās tābrīža veselības stāvokli un slimības iespējamo gaitu, vai pieņemamā termiņā, ņemot vērā personas tābrīža vajadzību pēc ilgtermiņa aprūpes un šīs vajadzības iespējamo attīstību.”.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.f punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

25. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.f  Regulas 25. pantu aizstāj ar šādu:

25. pants

25. pants

Pensijas saskaņā ar vienas vai vairāku tādu dalībvalstu tiesību aktiem, kuras nav dzīvesvietas dalībvalstis, ja ir tiesības uz pabalstiem natūrā dzīvesvietas dalībvalstī

Pensijas saskaņā ar vienas vai vairāku tādu dalībvalstu tiesību aktiem, kuras nav dzīvesvietas dalībvalstis, ja ir tiesības uz pabalstiem natūrā dzīvesvietas dalībvalstī

Ja persona, kas saņem pensiju vai pensijas saskaņā ar vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, dzīvo dalībvalstī, pēc kuras tiesību aktiem tiesības saņemt pabalstus natūrā nav pakļautas apdrošināšanas nosacījumiem vai darbībai nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā, un nesaņem pensiju no minētās dalībvalsts, to pabalstu natūrā izmaksas, ko sniedz viņai vai viņas ģimenes locekļiem, sedz iestāde vienā no dalībvalstīm, kas ir kompetenta attiecībā uz viņas pensijām un ko nosaka saskaņā ar 24. panta 2. punktu, ciktāl pensionāram un viņa ģimenes locekļiem būtu tiesības uz šādiem pabalstiem, ja viņi dzīvotu minētajā dalībvalstī.

Ja persona, kas saņem pensiju vai pensijas saskaņā ar vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, dzīvo dalībvalstī, pēc kuras tiesību aktiem tiesības saņemt pabalstus natūrā nav pakļautas apdrošināšanas nosacījumiem vai darbībai nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā, un nesaņem pensiju no minētās dalībvalsts, to pabalstu natūrā izmaksas, ko sniedz viņai vai viņas ģimenes locekļiem, sedz iestāde vienā no dalībvalstīm, kas ir kompetenta attiecībā uz viņas pensijām un ko nosaka saskaņā ar 24. panta 2. punktu, ciktāl pensionāram un viņa ģimenes locekļiem būtu tiesības uz pabalstiem, ja viņi dzīvotu minētajā dalībvalstī.”.

Pamatojums

Vārdu “šādiem” varētu interpretēt tā, ka dalībvalsts atsakās izmaksāt ilgtermiņa aprūpes pabalstus natūrā, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem nav tiesību uz šādiem ilgtermiņa aprūpes pabalstiem natūrā. Domājams, ka tas nav šā panta nolūks.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.g punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

27. pants – virsraksts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.g  Regulas 27. panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

Pensionāra vai viņa ģimenes locekļu uzturēšanās dalībvalstī, kurā viņi nedzīvo – Uzturēšanās kompetentajā dalībvalstī – Atļauja saņemt piemērotu ārstēšanu ārpus dzīvesvietas dalībvalsts

Pensionāra vai viņa ģimenes locekļu uzturēšanās dalībvalstī, kurā viņi nedzīvo – Uzturēšanās kompetentajā dalībvalstī – Atļauja saņemt piemērotu ārstēšanu vai ilgtermiņa aprūpi ārpus dzīvesvietas dalībvalsts

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.h punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

27. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.h  Regulas 27. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Šās regulas 20. pantu pēc analoģijas piemēro pensionāram un/vai viņa ģimenes locekļiem, kas uzturas dalībvalstī, kurā viņi nedzīvo, ar nolūku tajā saņemt savam stāvoklim atbilstošu ārstēšanu.

3.  Šīs regulas 20. pantu pēc analoģijas piemēro pensionāram un/vai viņa ģimenes locekļiem, kas uzturas dalībvalstī, kurā viņi nedzīvo, ar nolūku tajā saņemt savam stāvoklim atbilstošu ārstēšanu vai ilgtermiņa aprūpi.”.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.i punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

28. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.i  Regulas 28. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Pārrobežu darba ņēmējs, kurš aiziet pensijā vecuma vai invaliditātes dēļ, slimības gadījumā ir tiesīgs turpināt saņemt pabalstus natūrā dalībvalstī, kurā viņš pēdējo reizi veicis darbību kā nodarbināta vai pašnodarbināta persona, ciktāl tas ir tādas ārstēšanas turpinājums, kas uzsākta minētajā dalībvalstī. “Ārstēšanas turpinājums” nozīmē turpmāku izmeklēšanu, diagnosticēšanu un slimības ārstēšanu visā tās garumā.

“Pierobežas darbinieks, kurš aiziet pensijā vecuma vai invaliditātes dēļ, slimības vai ilgtermiņa aprūpes nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs turpināt saņemt pabalstus natūrā dalībvalstī, kurā viņš pēdējo reizi veicis darbību kā nodarbināta vai pašnodarbināta persona, ciktāl tas ir tādas ārstēšanas vai ilgtermiņa aprūpes turpinājums, kas uzsākta minētajā dalībvalstī.”.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.j punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

28. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.j  Regulas 28. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Pensionāram, kurš piecu gadu laikā līdz faktiskai vecuma vai invaliditātes pensijas dienai ir veicis darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā vismaz divus gadus kā pierobežas darbinieks, ir tiesības uz pabalstiem natūrā dalībvalstī, kurā viņš veicis šo darbību kā pierobežas darbinieks, ja šī dalībvalsts un dalībvalsts, kurā atrodas kompetentā iestāde, kas atbild par tādu pabalstu natūrā izmaksām, kurus sniedz pensionāram viņa dzīvesvietas dalībvalstī, ir izvēlējušās to un ja abas ir norādītas V pielikumā.

2.  Pensionāram, kurš desmit gadu laikā līdz faktiskai vecuma vai invaliditātes pensijas dienai ir veicis darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā vismaz divus gadus kā pierobežas darbinieks, ir tiesības uz pabalstiem natūrā dalībvalstī, kurā viņš veicis šo darbību kā pierobežas darbinieks, ja šī dalībvalsts un dalībvalsts, kurā atrodas kompetentā iestāde, kas atbild par tādu pabalstu natūrā izmaksām, kurus sniedz pensionāram viņa dzīvesvietas dalībvalstī, ir izvēlējušās to un ja abas ir norādītas V pielikumā.”.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.k punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

28. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.k  Regulas 28. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Šā panta 2. punktu pēc analoģijas piemēro izbijuša pierobežas darbinieka ģimenes locekļiem vai viņa apgādību zaudējušām personām, ja 2. punktā minētajos laika posmos viņām ir bijušas tiesības uz pabalstiem natūrā saskaņā ar 18. panta 2. punktu, pat tad, ja pierobežas darbinieks miris pirms pensijas sākuma, ar nosacījumu, ka viņš veicis darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā kā pierobežas darbinieks vismaz divus gadus piecu gadu laikā pirms nāves.

3.  Šā panta 2. punktu pēc analoģijas piemēro izbijuša pierobežas darbinieka ģimenes locekļiem vai viņa apgādību zaudējušām personām, ja 2. punktā minētajos laika posmos viņām ir bijušas tiesības uz pabalstiem natūrā saskaņā ar 18. panta 2. punktu, pat tad, ja pierobežas darbinieks miris pirms pensijas sākuma, ar nosacījumu, ka viņš veicis darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā kā pierobežas darbinieks vismaz divus gadus desmit gadu laikā pirms nāves.”.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.l punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

30. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.l  Regulas 30. pantu aizstāj ar šādu:

30. pants

30. pants

Pensionāru iemaksas

Pensionāru iemaksas

1.  Tās dalībvalsts iestāde, kas saskaņā ar tiesību aktiem, kurus tā piemēro, ir atbildīga par atskaitījumu izdarīšanu attiecībā uz iemaksām par slimības, maternitātes un līdzvērtīgiem paternitātes pabalstiem, var pieprasīt un atgūt šos atskaitījumus, ko aprēķina atbilstoši tiesību aktiem, ko tā piemēro, tikai tik, cik lielas pabalstu izmaksas saskaņā ar 23.–26. pantu jāsedz minētās dalībvalsts iestādei.

1.  Tās dalībvalsts iestāde, kas saskaņā ar tiesību aktiem, kurus tā piemēro, ir atbildīga par atskaitījumu izdarīšanu attiecībā uz iemaksām par slimības, ilgtermiņa aprūpes, maternitātes un līdzvērtīgiem paternitātes pabalstiem, var pieprasīt un atgūt šos atskaitījumus, ko aprēķina atbilstoši tiesību aktiem, ko tā piemēro, tikai tik, cik lielas pabalstu izmaksas saskaņā ar 23.–26. pantu jāsedz minētās dalībvalsts iestādei.

2.  Ja 25. pantā minētajos gadījumos slimības, maternitātes vai līdzvērtīgu paternitātes pabalstu iegūšana ir atkarīga no iemaksu vai līdzīgu maksājumu izdarīšanas saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā dzīvo attiecīgais pensionārs, šīs iemaksas neizmaksā, pamatojoties uz šādu dzīvesvietu.

2.  Ja 25. pantā minētajos gadījumos slimības, ilgtermiņa aprūpes, maternitātes vai līdzvērtīgu paternitātes pabalstu iegūšana ir atkarīga no iemaksu vai līdzīgu maksājumu izdarīšanas saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā dzīvo attiecīgais pensionārs, šīs iemaksas neizmaksā, pamatojoties uz šādu dzīvesvietu.”.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

32. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – i punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  tiesības, kas pieejamas, pamatojoties uz apdrošinātās personas darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā;

i)  tiesības, kas pieejamas, pamatojoties uz apdrošinātās personas darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā, tostarp tiesības, kas pieejamas, piemērojot 11. panta 2. punktu vai 3. punkta c) apakšpunktu;

Pamatojums

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

33.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a  Iekļauj šādu pantu:

 

“33.a pants

 

Ilgtermiņa aprūpes pabalsti

 

1.  Administratīvā komisija pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem, saņēmējus pārstāvošajām apvienībām un attiecīgajām arodorganizācijām izveido sīki izstrādātu ilgtermiņa aprūpes pabalstu sarakstu, norādot, kuri pabalsti ir pabalsti natūrā un kuri — naudā, kā arī to, vai pabalsts tiek sniegts personai, kam vajadzīga aprūpe, vai personai, kura šādu aprūpi nodrošina.

 

2.  Ja ilgtermiņa aprūpes pabalstam, uz kuru attiecas šīs nodaļas noteikumi, piemīt arī tādu pabalstu pazīmes, kurus koordinē saskaņā ar III sadaļas citas nodaļas noteikumiem, dalībvalstis, atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, var koordinēt šādu pabalstu saskaņā ar šīs citas nodaļas noteikumiem, norādot, kuras nodaļas noteikumus piemēro, ar nosacījumu, ka:

 

a)   šādas koordinācijas rezultāts ir vismaz tikpat izdevīgs saņēmējiem kā tad, ja pabalsts tiktu koordinēts kā ilgtermiņa aprūpes pabalsts saskaņā ar šo nodaļu, un

 

b)  ilgtermiņa aprūpes pabalsts ir minēts XII pielikumā.”.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

34. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16.  Regulas 34. pantu svītro.

svītrots

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

34. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

16.a  Regulas 34. pantu aizstāj ar šādu:

34. pants

34. pants

Ilgtermiņa aprūpes pabalstu pārklāšanās

Ilgtermiņa aprūpes pabalstu pārklāšanās

1.  Ja persona, kura saņem ilgtermiņa aprūpes naudas pabalstus, kas jāuzskata par slimības pabalstiem un ko tādēļ nodrošina dalībvalsts, kuras kompetencē ir naudas pabalsti saskaņā ar 21. un 29. pantu, tajā pašā laikā saskaņā ar šo nodaļu ir tiesīga pieprasīt tiem pašiem mērķiem paredzētus pabalstus natūrā no dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas iestādes citā dalībvalstī, un ja pirmās dalībvalsts iestādei arī tiek prasīts atmaksāt šo pabalstu natūrā izmaksas saskaņā ar 35. pantu, vispārīgais noteikums par 10. pantā paredzēto pabalstu pārklāšanās novēršanu ir piemērojams tikai ar šādu ierobežojumu: ja attiecīgā persona pieprasa vai saņem pabalstu natūrā, naudas pabalsta summu samazina par tā pabalsta natūrā summu, ko pieprasa vai var pieprasīt no pirmās dalībvalsts iestādes, kurai jāatlīdzina attiecīgās izmaksas.

1.  Ja persona, kura saņem ilgtermiņa aprūpes naudas pabalstus saskaņā ar 21. un 29. pantu, tajā pašā laikā saskaņā ar šo nodaļu ir tiesīga pieprasīt tiem pašiem mērķiem paredzētus pabalstus natūrā no dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas iestādes citā dalībvalstī, un ja pirmās dalībvalsts iestādei arī tiek prasīts atmaksāt šo pabalstu natūrā izmaksas saskaņā ar 35. pantu, vispārīgais noteikums par 10. pantā paredzēto pabalstu pārklāšanās novēršanu ir piemērojams tikai ar šādu ierobežojumu: ja attiecīgā persona pieprasa vai saņem pabalstu natūrā, naudas pabalsta summu samazina par tā pabalsta natūrā summu, ko pieprasa vai var pieprasīt no pirmās dalībvalsts iestādes, kurai jāatlīdzina attiecīgās izmaksas.

2.  Administratīvā komisija izveido to naudas pabalstu un pabalstu natūrā sarakstu, uz ko attiecas 1. punkts.

2.  Administratīvā komisija izveido to naudas pabalstu un pabalstu natūrā sarakstu, uz ko attiecas 1. punkts.

3.  Divas vai vairākas dalībvalsts vai to kompetentās varas iestādes var vienoties par citiem vai papildu pasākumiem, kas attiecīgajām personām nav mazāk labvēlīgi kā 1. punktā noteiktie principi.

3.  Divas vai vairākas dalībvalsts vai to kompetentās varas iestādes var vienoties par citiem vai papildu pasākumiem, kas attiecīgajām personām nav mazāk labvēlīgi kā 1. punktā noteiktie principi.”.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 17. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

1.a sadaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17.  Aiz 35. panta iekļauj šādu nodaļu:

svītrots

“1.a nodaļa

 

Ilgtermiņa aprūpes pabalsti

 

35.a pants

 

Vispārīgi noteikumi

 

1.  Neskarot šajā nodaļā paredzētos īpašos noteikumus, 17.–32. pantu mutatis mutandis piemēro ilgtermiņa aprūpes pabalstiem.

 

2.  Administratīvā komisija izveido detalizētu tādu ilgtermiņa aprūpes pabalstu sarakstu, kas atbilst šīs regulas 1. panta vb) punkta kritērijiem, norādot, kuri pabalsti ir pabalsti natūrā un kuri – naudā.

 

3.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, dalībvalstis var piešķirt ilgtermiņa aprūpes pabalstus naudā saskaņā ar III sadaļas citām nodaļām, ja pabalsts un īpašie nosacījumi, kas attiecas uz pabalstu, ir minēti XII pielikumā un ja šādas koordinācijas rezultāts ir vismaz tikpat izdevīgs saņēmējiem kā tad, ja pabalsts tiktu koordinēts saskaņā ar šo nodaļu.

 

35.b pants

 

Ilgtermiņa aprūpes pabalstu pārklāšanās

 

1.  Ja tādu ilgtermiņa aprūpes naudas pabalstu saņēmējs, kuri piešķirti saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību aktiem, saņem – vienlaikus un saskaņā ar šo nodaļu – ilgtermiņa aprūpes pabalstus natūrā no dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas iestādes citā dalībvalstī un ja pirmās dalībvalsts iestādei arī jāatmaksā šo pabalstu natūrā izmaksas saskaņā ar 35.c pantu, 10. pantā paredzētais vispārīgais noteikums par pabalstu pārklāšanās novēršanu ir piemērojams tikai ar šādu ierobežojumu: naudas pabalsta summu samazina par pabalsta natūrā atmaksājamo summu, kas saskaņā ar 35.c pantu pieprasāma no pirmās dalībvalsts iestādes.

 

2.  Divas vai vairākas dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var vienoties par citiem vai papildu pasākumiem, kas attiecīgajām personām nav mazāk labvēlīgi kā 1. punktā noteiktie principi.

 

35.c pants

 

Atmaksāšana starp iestādēm

 

1.  35. pantu mutatis mutandis piemēro ilgtermiņa aprūpes pabalstiem.

 

2.  Ja dalībvalsts, kurā atrodas saskaņā ar šo nodaļu kompetentā iestāde, nepiešķir ilgtermiņa aprūpes pabalstus natūrā, iestāde, kura minētajā dalībvalstī saskaņā ar 1. nodaļu ir vai būtu kompetenta attiecībā uz citā dalībvalstī piešķirtu slimības pabalstu natūrā atmaksāšanu, ir uzskatāma par kompetentu arī 1.a nodaļas vajadzībām.”.

 

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 19. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

61. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

61. pants

61. pants

Īpaši noteikumi par apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periodu summēšanu

Īpaši noteikumi par apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periodu summēšanu

1.  Izņemot 65. panta 2. punktā minētos gadījumus, 6. pantu piemēro atkarībā no , vai attiecīgās personas pēdējās apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periods atbilstīgi tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem ir pieprasīti pabalsti, ir bijis vismaz trīs mēnešus ilgs.

1.  Ievērojot 2. punktu, dalībvalsts kompetentā iestāde, pēc kuras tiesību aktiem tiesību uz pabalstiem iegūšana, paturēšana, atgūšana vai ilgums ir atkarīgs no apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periodu izpildes, ciktāl nepieciešams, ņem vērā tādus apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periodus, kas ir izpildīti saskaņā ar kādas citas dalībvalsts tiesību aktiem, tā, it kā tie būtu izpildīti saskaņā tiesību aktiem, kurus tā piemēro. Veicot šo summēšanu, kompetentā dalībvalsts summē tikai tos periodus, kas tiek ņemti vērā saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tie tikuši izpildīti nolūkā iegūt un saglabāt tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem.

2.  Ja bezdarbnieks neatbilst saskaņā ar 1. pantu noteiktajiem periodu summēšanas nosacījumiem, jo viņa pēdējo izpildīto apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periodu ilgums attiecīgajā dalībvalstī ir mazāks nekā trīs mēneši, bezdarbniekam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kur viņš iepriekš ir izpildījis šādus periodus saskaņā ar nosacījumiem un atbilstīgi ierobežojumiem, kas noteikti 64.a pantā.

2.  Šā panta 1. punktu piemēro atkarībā no tā, vai attiecīgā persona atbilstīgi tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem ir pieprasīti pabalsti, ir izpildījusi:

 

a)  vismaz vienu dienu ilgus apdrošināšanas periodus, ja minētie tiesību akti nosaka apdrošināšanas periodu nepieciešamību;

 

b)  vismaz vienu dienu ilgus nodarbinātības periodus, ja minētie tiesību akti nosaka nodarbinātības periodu nepieciešamību; vai

 

c)  vismaz vienu dienu ilgus pašnodarbinātības periodus, ja minētie tiesību akti nosaka pašnodarbinātības periodu nepieciešamību.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

62. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

19.a  Regulas 62. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras tiesību akti paredz pabalstu aprēķinu, pamatojoties uz iepriekšējo algu vai ienākumiem no profesionālās darbības, ņem vērā tikai to algu vai ienākumus no profesionālās darbības, ko attiecīgā persona saņēmusi saistībā ar viņas darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

1.  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras tiesību akti paredz pabalstu aprēķinu, pamatojoties uz iepriekšējo algu vai ienākumiem no profesionālās darbības, ņem vērā to algu vai ienākumus no profesionālās darbības, ko attiecīgā persona saņēmusi saistībā ar viņas darbību vai darbībām nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā saskaņā ar šiem tiesību aktiem.”.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

64. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  panta 1. punkta c) apakšpunktā vārdu “trīs” aizstāj ar vārdu “sešus” un vārdus “trīs mēnešu laika posmu līdz sešiem mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “sešu mēnešu laika posmu līdz tā perioda beigām, kurā viņam ir tiesības uz pabalstiem”;

“c)  tiesības uz pabalstiem saglabājas sešus mēnešus no dienas, kad bezdarbnieks pārstājis būt tās valsts nodarbinātības dienestu rīcībā, no kuras viņš aizceļojis, ar nosacījumu, ka kopējais laika posms, kurā tiek nodrošināti pabalsti, nepārsniedz laika posmu, kurā viņam ir tiesības uz pabalstiem saskaņā ar šās dalībvalsts tiesību aktiem; kompetentie dienesti vai iestādes var pagarināt sešu mēnešu periodu līdz tā perioda beigām, kurā minētajai personai ir tiesības uz pabalstiem;”;

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

64. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  panta 3. punktā vārdu “trīs” aizstāj ar vārdu “seši” un vārdus “sešiem mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “tā perioda beigām, kurā ir tiesības uz pabalstiem”.

(b)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

 

3.  Ja kompetentās dalībvalsts tiesību akti nav labvēlīgāki, starp diviem nodarbinātības periodiem maksimālais kopējais periods, kurā saskaņā ar 1. punktu saglabājas tiesības uz pabalstiem, ir seši mēneši; kompetentie dienesti vai iestādes var pagarināt minēto periodu līdz tā perioda beigām, kurā ir tiesības uz pabalstiem.”.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

64.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

21.  Aiz 64. panta iekļauj šādu 64.a pantu:

svītrots

“64.a pants

 

Īpaši noteikumi attiecība uz bezdarbniekiem, kas ir pārcēlušies uz citu dalībvalsti, neizpildot 61. panta 1. punkta un 64. panta nosacījumus

 

61. panta 2. punktā minētajās situācijās dalībvalsts, kuras tiesību aktiem bezdarbnieks bija pakļauts iepriekš, ir kompetenta piešķirt bezdarbnieka pabalstus. Tos piešķir par kompetentās iestādes līdzekļiem uz periodu, kas noteikts 64. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ja bezdarbnieks nodod sevi nodarbinātības dienestu rīcībā dalībvalstī, kurā ir izpildīta pēdējā apdrošināšana, un atbilst nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem. 64. panta 2.–4. punktu piemēro mutatis mutandis.”.

 

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

65. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

65. pants

65. pants

Bezdarbnieki, kas dzīvo dalībvalstī, kura nav kompetentā valsts

Bezdarbnieki, kas dzīvo dalībvalstī, kura nav kompetentā valsts

1.  Bezdarbnieks, kas savas pēdējās darbības laikā nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā dzīvojis dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts, nodod sevi iepriekšējā darba devēja vai nodarbinātības dienestu rīcībā kompetentajā dalībvalstī. Šāda persona saņem pabalstus saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību aktiem tā, kā tas notiktu, ja persona dzīvotu minētajā dalībvalstī. Šos pabalstus piešķir kompetentās dalībvalsts iestāde.

1.  Bezdarbnieks, kas savas pēdējās darbības laikā nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā dzīvojis dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts, nodod sevi iepriekšējā darba devēja vai nodarbinātības dienestu rīcībā kompetentajā dalībvalstī. Šāda persona saņem pabalstus saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību aktiem tā, kā tas notiktu, ja persona dzīvotu minētajā dalībvalstī. Šos pabalstus piešķir kompetentās dalībvalsts iestāde. Šāda persona var pieteikties dzīvesvietas dalībvalsts nodarbinātības dienestiem. Šai personai ir arī iespēja pieteikties pārrobežu nodarbinātības dienestā, ja šāds dienests pastāv ģeogrāfiskajā teritorijā, kur šī persona meklē darbu.

 

1.a  Kompetentās dalībvalsts iestādes un dzīvesvietas dalībvalsts iestādes cieši sadarbojas un izskaidro darba meklētājiem tā valsts nodarbinātības dienesta kompetenci, kas atbildīgs par viņu uzraudzību. Tās arī nodrošina, ka saziņa starp kompetento iestādi un darba meklētāju notiek darba meklētājam saprotamā valodā, vajadzības gadījumā iesaistot šo dienestu EURES konsultantus.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, pilnīgs bezdarbnieks, kas savas pēdējās darbības laikā nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā dzīvojis dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts, un kas nav izpildījis vismaz 12 mēnešu bezdarbnieka apdrošināšanas periodu tikai un vienīgi saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību aktiem, nodod sevi dzīvesvietas dalībvalsts nodarbinātības dienestu rīcībā. Šāda persona saņem pabalstus saskaņā ar dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem tā, kā tas notiktu, ja persona būtu izpildījusi visus apdrošināšanas periodus saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem. Šos pabalstus piešķir dzīvesvietas dalībvalsts iestāde. Šajā punktā minētajam pilnīgam bezdarbniekam, kuram būtu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu tikai saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību aktiem, ja viņš tajā dzīvotu, ir alternatīva iespēja – viņš var izvēlēties nodot sevi minētās dalībvalsts nodarbinātības dienestu rīcībā un saņemt pabalstus saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem tā, kā tas notiktu, ja viņš tur dzīvotu.

2.  Ja persona, kā norādīts 1. punktā, nodod sevi dzīvesvietas dalībvalsts nodarbinātības dienestu rīcībā saskaņā ar minētā punkta otro daļu, saņem pabalstus saskaņā ar dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem tā, kā tas notiktu, ja persona būtu izpildījusi visus apdrošināšanas periodus saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem. Šos pabalstus piešķir dzīvesvietas dalībvalsts iestāde.

3.  Ja 1. vai 2. punktā minētais pilnīgs bezdarbnieks nevēlas nodot sevi kompetentās dalībvalsts nodarbinātības dienestu rīcībā vai palikt to rīcībā pēc reģistrēšanās tajos un vēlas meklēt darbu dzīvesvietas dalībvalstī vai dalībvalstī, kurā viņš veica savu pēdējo darbību, 64. pantu piemēro mutatis mutandis, izņemot 64. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Kompetentā iestāde var pagarināt 64. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmajā teikumā minēto periodu līdz tā laika posma beigām, kurā ir tiesības uz pabalstiem.

3.  Ja 1. vai 2. punktā minētais pilnīgs bezdarbnieks nevēlas palikt kompetentās dalībvalsts nodarbinātības dienestu rīcībā pēc reģistrēšanās tajos un vēlas meklēt darbu dzīvesvietas dalībvalstī vai dalībvalstī, kurā viņš veica savu pēdējo darbību, 64. pantu piemēro mutatis mutandis, izņemot 64. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Kompetentā iestāde var pagarināt 64. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmajā teikumā minēto periodu līdz tā laika posma beigām, kurā ir tiesības uz pabalstiem.

4.  Šajā pantā minētais pilnīgs bezdarbnieks papildus tam, ka viņš sevi nodod kompetentās dalībvalsts nodarbinātības dienestu rīcībā, var nodot sevi arī citas dalībvalsts nodarbinātības dienestu rīcībā.

 

5.  Šā panta 2.–4. pantu nepiemēro personai, kas ir daļēji vai periodiski bez darba.

 

 

5.a  Saskaņā ar 2. punktu dzīvesvietas iestādes sniegtos pabalstus turpina nodrošināt par šās iestādes pašas līdzekļiem. Tomēr, ievērojot 7. punktu, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras tiesību aktiem persona ir bijusi pakļauta pēdējiem, atlīdzina dzīvesvietas iestādei pilnu to pabalstu summu, ko šī iestāde nodrošinājusi pirmajos četros mēnešos. Atlīdzināšanas pasākumus nosaka īstenošanas regulā.

 

5.b  Tomēr 5.a punktā minēto atlīdzināšanas laika posmu pagarina līdz astoņiem mēnešiem, ja attiecīgā persona iepriekšējos 24 mēnešos ir izpildījusi 12 mēnešu nodarbinātības vai pašnodarbinātības periodus dalībvalstī, kuras tiesību aktiem viņa ir bijusi pakļauta pēdējiem, ar nosacījumu, ka šādi periodi ļauj pretendēt uz bezdarbnieka pabalstiem.

 

5.c  Šā panta 5.a un 5.b punkta piemērošanas vajadzībām divas vai vairākas dalībvalstis vai to kompetentās varas iestādes var noteikt citas atlīdzināšanas metodes vai atteikties no jebkādiem kompensācijas norēķiniem starp iestādēm, kas ir to jurisdikcijā.

Pamatojums

Divpadsmit mēnešu perioda ieviešana, kas jāievēro, pirms pierobežas darbinieks var pieprasīt pabalstus pēdējās darbības dalībvalstī, visticamāk, radīs papildu administratīvus sarežģījumus. Tā vietā dodot pierobežas darbiniekiem iespēju izvēlēties, vai saņemt bezdarbnieka pabalstus pēdējās darbības dalībvalstī vai dzīvesvietas dalībvalstī, tiek mazināti administratīvie sarežģījumi un attiecīgajai personai dota iespēja meklēt darbu dalībvalstī, kurā tai ir labākās izredzes to atrast. Šī grozījuma pieņemšanas gadījumā attiecīgas izmaiņas būtu jāveic visā tekstā.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 23. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

68.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ģimenes pabalstus naudā, kas paredzēti, lai aizstātu ienākumus bērna audzināšanas periodos, un kas minēti XIII pielikuma 1. daļā, piešķir tikai personai, uz kuru attiecas kompetentās dalībvalsts tiesību akti, un personas ģimenes locekļiem nav atvasinātu tiesību uz šādiem pabalstiem. Šīs regulas 68.a pantu nepiemēro šādiem pabalstiem, un kompetentajai iestādei nav pienākuma ņemt vērā pieprasījumu, ko iesniedzis otrs vecāks, persona, ko uzskata par vienu no vecākiem, vai iestāde, kas ir bērna vai bērnu aizbildnis, saskaņā ar īstenošanas regulas 60. panta 1. punktu.

1.  Ģimenes pabalstus naudā, kas paredzēti, lai aizstātu vai piešķirtu papildu ienākumus bērna audzināšanas periodos, un kas minēti XIII pielikuma 1. daļā, piešķir tikai personai, uz kuru attiecas kompetentās dalībvalsts tiesību akti, un personas ģimenes locekļiem nav atvasinātu tiesību uz šādiem pabalstiem. Šīs regulas 68.a pantu piemēro pabalstiem, ko piešķir situācijās, kad tādu ģimenes pabalstu individuāls saņēmējs, kuri aizstāj ienākumus bērna audzināšanas periodā, nepilda savas uzturēšanas saistības.

Pamatojums

Ja persona, kurai ir tiesības uz pabalstu, dzīvo citā dalībvalstī, kurā tās bērni nedzīvo, un ja šī persona nepilda savas uzturēšanas saistības, saskaņā ar Komisijas priekšlikumu kompetentās varas iestādes varētu pārtraukt pabalsta sniegšanu tieši bērnam vai otram vecākam. Šāda situācija būtu jānovērš.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

71. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

23.a  Regulas 71. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai (še turpmāk “Administratīvā komisija”), kas piesaistīta Eiropas Komisijai, sastāv no katras dalībvalsts valdību pārstāvjiem, kam, ja vajadzīgs, palīdz eksperti padomdevēji. Eiropas Komisijas pārstāvis apmeklē Administratīvās komisijas sanāksmes padomdevēja statusā.

1.   Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai (še turpmāk “Administratīvā komisija”), kas piesaistīta Eiropas Komisijai, sastāv no katras dalībvalsts valdību pārstāvjiem, kam, ja vajadzīgs, palīdz eksperti padomdevēji. Eiropas Komisijas pārstāvis, Eiropas Parlamenta pārstāvis un attiecīgā gadījumā sociālo partneru, kā arī saņēmēju, tostarp personu ar invaliditāti organizāciju, pārstāvji apmeklē Administratīvās komisijas sanāksmes padomdevēja statusā.”.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 24. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

75.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes nodrošina, ka to iestādes ir informētas par visiem tiesību aktu vai citiem noteikumiem, ieskaitot Administratīvās komisijas lēmumus, pamatregulas un īstenošanas regulas jomā, un piemēro tos.

1.  Kompetentās varas iestādes saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem un/vai praksi nodrošina, ka to attiecīgās iestādes ir informētas par visiem tiesību aktu vai citiem noteikumiem, ieskaitot Administratīvās komisijas lēmumus, pamatregulas un īstenošanas regulas jomā, un piemēro tos.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 24. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

75.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai nodrošinātu piemērojamo tiesību aktu pareizu noteikšanu, kompetentās iestādes sekmē sadarbību starp iestādēm un darba inspekcijām savās dalībvalstīs.

2.  Lai nodrošinātu piemērojamo tiesību aktu pareizu noteikšanu, kompetentās varas iestādes sekmē sadarbību starp attiecīgajām iestādēm, tādām kā darba inspekcijas un nodokļu iestādes savās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 25. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

76.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka procedūru, kas jāievēro, lai nodrošinātu vienādus šīs regulas 12. un 13. panta piemērošanas nosacījumus. Ar minētajiem aktiem nosaka standarta procedūru (ieskaitot termiņus) attiecībā uz:

1.  Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas 12. un 13. panta un īstenošanas regulas 14., 15. un 16. panta piemērošanas nosacījumus, Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka ievērojamo procedūru. Ar minētajiem aktiem nosaka standarta procedūru (ieskaitot termiņus) attiecībā uz:

–  portatīva dokumenta, kas apliecina uz tā turētāju attiecināmos sociālā nodrošinājuma tiesību aktus, izdošanu, formātu un saturu;

–  tāda portatīva dokumenta izdošanu, pret viltojumiem drošu elektronisku formātu un saturu, tostarp obligāto informāciju, kas apliecina uz tā turētāju attiecināmos sociālā nodrošinājuma tiesību aktus un ietver individuālu Eiropas sociālā nodrošinājuma numuru, ja tāds ir pieejams;

  tādu situāciju noteikšanu, kurās šo dokumentu izsniedz;

 

–  elementiem, kas jāpārbauda pirms dokumenta izsniegšanas;

–  elementiem, kas jāpārbauda pirms dokumenta izsniegšanas, labošanas vai atsaukšanas.

  dokumenta atsaukšanu, kad tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā persona ir nodarbināta, apstrīd tā pareizību un derīgumu.

 

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 25.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

79. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

25.a  Regulas 79. pantu aizstāj ar šādu:

79. pants

79. pants

Sociālās nodrošināšanas jomas darbību finansēšana

Sociālā nodrošinājuma jomas darbību finansēšana

Saistībā ar šo regulu un īstenošanas regulu Eiropas Komisija var pilnīgi vai daļēji finansēt:

Saistībā ar šo regulu un īstenošanas regulu Eiropas Komisija var pilnīgi vai daļēji finansēt:

a)   darbības, kuru mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu starp dalībvalstu sociālās nodrošināšanas pārvaldēm un iestādēm, jo īpaši datu elektronisko apmaiņu;

a)  darbības, kuru mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu starp dalībvalstu sociālās nodrošināšanas pārvaldēm un iestādēm, jo īpaši datu elektronisko apmaiņu, piemēram, sociālā nodrošinājuma elektroniskā tīkla sistēmu;

b)   jebkuru citu darbību, kuras mērķis ir personām, uz kurām attiecas šī regula, un to pārstāvjiem sniegt informāciju par tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šās regulas, izmantojot vispiemērotākos līdzekļus.

b)  jebkuru citu darbību, kuras mērķis ir personām, uz kurām attiecas šī regula, un to pārstāvjiem sniegt informāciju par tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šās regulas, izmantojot vispiemērotākos līdzekļus, piemēram, Eiropas sociālā nodrošinājumu numuru.”.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

-88. pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

26.a  Iekļauj šādu pantu:

 

“-88. pants

 

Kārtība, kādā izsniedz un atsauc portatīvos dokumentus, ar ko apstiprina piemērojamos sociālā nodrošinājuma tiesību aktus

 

Komisija līdz [...] pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 88.a pantu, lai papildinātu šīs regulas 12. un 13. pantu un īstenošanas regulas 14., 15. un 16. pantu, nosakot standarta procedūru attiecībā uz:

 

a)  tādu situāciju noteikšanu, kurās izsniedz, labo vai atsauc portatīvus dokumentus, kas apliecina to turētājiem piemērojamos sociālā nodrošinājuma tiesību aktus, saskaņā ar 76.a panta pirmo ievilkumu; un

 

b)  šāda dokumenta atsaukšanu, kad tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā persona ir nodarbināta, pamatotu iemeslu dēļ apstrīd tā pareizību vai derīgumu.”.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

88.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

88.a pants

88.a pants

Deleģēšanas īstenošana

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras, kas minētas 88. pantā, Eiropas Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [Regulas (ES) xxxx spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt -88. un 88. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[Regulas (ES) xxxx — COD 2016/397 — spēkā stāšanās datums]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 88. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt -88. un 88. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu noteiktajiem principiem.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Eiropas Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Tiklīdz Eiropas Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 88. pantu pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts tika paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar -88. un 88. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

I pielikums – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

XII pielikums – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ILGTERMIŅA APRŪPES PABALSTI NAUDĀ, KAS PIEŠĶIRTI, ATKĀPJOTIES NO 1.A NODAĻAS 35.A PANTA 1. PUNKTA

ILGTERMIŅA APRŪPES PABALSTI NAUDĀ, KAS PIEŠĶIRTI, ATKĀPJOTIES NO 1. NODAĻAS 33.A PANTA 1. PUNKTA

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

13. apsvērums

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-1.  Regulas 13. apsvērumu aizstāj ar šādu:

(13)   Šajā regulā ir paredzēti pasākumi un procedūras darbinieku un bezdarbnieku mobilitātes veicināšanai. Pārrobežu darba ņēmēji, kuri pilnībā zaudējuši darbu, var pieteikties nodarbinātības dienestos gan pastāvīgās dzīvesvietas valstī, gan tajā dalībvalstī, kurā viņi pēdējo reizi bija nodarbināti. Tomēr šīm personām vajadzētu būt tiesīgām saņemt pabalstus tikai no dzīvesvietas dalībvalsts.

(13)   Šajā regulā ir paredzēti pasākumi un procedūras darbinieku un bezdarbnieku mobilitātes veicināšanai. Pierobežas darbinieki, kuri pilnībā zaudējuši darbu, var pieteikties nodarbinātības dienestos gan pastāvīgās dzīvesvietas valstī, gan tajā dalībvalstī, kurā viņi pēdējo reizi bija nodarbināti.”.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

26. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Lai aizsargātu attiecīgo personu tiesības, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visi datu pieprasījumi un atbildes uz tiem saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā ir nepieciešami un samērīgi Regulas (EK) Nr. 883/2004 un šīs regulas pienācīgai izpildei. Datu apmaiņas rezultātā nebūtu jānotiek automātiskai tiesību uz pabalstu anulēšanai, un visos lēmumos, kas tiek pieņemti, pamatojoties uz datu apmaiņu, jāievēro attiecīgās personas pamattiesības un pamatbrīvības tādā ziņā, ka tiem jābalstās uz pietiekamiem pierādījumiem un uz tiem attiecināma taisnīga pārsūdzības procedūra.

(26)  Lai aizsargātu attiecīgo personu tiesības, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visi datu pieprasījumi un atbildes uz tiem saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā ir nepieciešami un samērīgi Regulas (EK) Nr. 883/2004 un šīs regulas pienācīgai izpildei. Personas datu apstrādei, ko veic saskaņā ar šo regulu, piemēro attiecīgos Savienības tiesību aktus par datu aizsardzību, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a. Datu apmaiņas rezultātā nebūtu jānotiek automātiskai tiesību uz pabalstu anulēšanai, un visos lēmumos, kas tiek pieņemti, pamatojoties uz datu apmaiņu, jāievēro attiecīgās personas pamattiesības un pamatbrīvības tādā ziņā, ka tiem jābalstās uz pietiekamiem pierādījumiem un uz tiem attiecināma taisnīga pārsūdzības procedūra.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Pamatojums

Atbilstoši Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja komentāriem par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

1. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ea) “krāpšana” ir jebkāda tīša darbība vai bezdarbība nolūkā iegūt vai saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstus vai izvairīties no sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas, pārkāpjot dalībvalsts tiesību aktus;

ea)  “krāpšana” ir jebkāda tīša darbība vai bezdarbība nolūkā iegūt vai saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstus vai izvairīties no sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas, pārkāpjot dalībvalsts tiesību aktus, saskaņā ar pamatregulu un īstenošanas regulu;

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

2. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Kad personas tiesības vai pienākumi, uz kuriem attiecas pamatregula un īstenošanas regula, ir noteiktas, kompetentā iestāde var pieprasīt dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalsts iestādei sniegt personas datus par minēto personu. Pieprasījums un atbilde uz to attiecas uz informāciju, kas ļauj kompetentajai dalībvalstij konstatēt tādu faktu nepareizību, uz kuriem balstās dokuments vai lēmums, kurā saskaņā ar pamatregulu vai īstenošanas regulu noteiktas personas tiesības un pienākumi. Pieprasījumu var veikt arī tad, ja nepastāv šaubas par tādas informācijas derīgumu vai pareizību, kura iekļauta dokumentā vai uz kuru konkrētajā gadījumā ir balstīts lēmums. Informācijas pieprasījumam un atbildei uz to jābūt nepieciešamiem un samērīgiem.

5.  Kad personas tiesības vai pienākumi, uz kuriem attiecas pamatregula un īstenošanas regula, ir noteiktas, kompetentā iestāde var pieprasīt dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalsts iestādei sniegt personas datus par minēto personu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679. Pieprasījums un atbilde uz to attiecas tikai uz tādu informāciju, kas ļauj kompetentajai dalībvalstij konstatēt tādu faktu nepareizību, uz kuriem balstās dokuments vai lēmums, kurā saskaņā ar pamatregulu vai īstenošanas regulu noteiktas personas tiesības un pienākumi. Pieprasījumu var veikt arī tad, ja nepastāv šaubas par tādas informācijas derīgumu vai pareizību, kura iekļauta dokumentā vai uz kuru konkrētajā gadījumā ir balstīts lēmums. Informācijas pieprasījumam un atbildei uz to jābūt pamatotiem, nepieciešamiem un samērīgiem.

Pamatojums

Atbilstoši Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja komentāriem par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

2. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Administratīvā komisija izstrādā detalizētu sarakstu, kurā iekļauti datu pieprasījumu un atbilžu veidi, kas ir iespējami saskaņā ar 5. punktu, un Eiropas Komisija nodrošina šādam sarakstam vajadzīgo publicitāti. Atļauti ir tikai sarakstā iekļautie datu pieprasījumi un atbildes uz tiem.

6.  Administratīvā komisija izstrādā detalizētu sarakstu, kurā iekļauti datu pieprasījumu un atbilžu veidi, kas ir iespējami saskaņā ar 5. punktu, norāda, kurām struktūrām ir jāpiešķir tiesības iesniegt šādus pieprasījumus, un nosaka piemērojamās procedūras un drošības pasākumus. Komisija nodrošina šādam sarakstam vajadzīgo publicitāti. Atļauti ir tikai sarakstā iekļautie datu pieprasījumi un atbildes uz tiem.

Pamatojums

Atbilstoši Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja komentāriem par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

5. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalsts iestādes izsniegtus dokumentus, kas norāda personas stāvokli pamatregulas un īstenošanas regulas piemērošanas vajadzībām, un apstiprinošos pierādījumus, uz kuru pamata dokuments ir izsniegts, citas dalībvalsts iestādes atzīst, ja tā dalībvalsts, kas tos izdeva, nav tos atsaukusi vai pasludinājusi par spēkā neesošiem. Šādi dokumenti ir derīgi tikai tad, ja ir aizpildītas visas sadaļas, kas norādītas kā obligātas.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

5. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja ir šaubas par dokumenta derīgumu vai to faktu pareizību, uz kuriem tas balstās, tās dalībvalsts iestāde, kas saņem dokumentu, lūdz izdevējiestādei nepieciešamo skaidrojumu un vajadzības gadījumā šā dokumenta atsaukumu.

2.  Ja ir šaubas par dokumenta derīgumu vai to faktu pareizību, uz kuriem tas balstās, tās dalībvalsts iestāde, kas saņem dokumentu, lūdz izdevējiestādei nepieciešamo skaidrojumu un vajadzības gadījumā šā dokumenta atsaukumu.

a)  Saņemot šādu lūgumu, izdevējiestāde pārskata dokumenta izsniegšanas pamatojumu un vajadzības gadījumā 25 darba dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas to atsauc vai labo. Atklājot neapstrīdamu dokumenta iesniedzēja izdarītas krāpšanas gadījumu, izdevējiestāde nekavējoties un ar atpakaļejošu spēku atsauc vai labo dokumentu.

a)  Saņemot šādu lūgumu, izdevējiestāde pārskata dokumenta izsniegšanas pamatojumu un vajadzības gadījumā 25 darba dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas to atsauc vai labo. Atklājot neapstrīdamu dokumenta iesniedzēja izdarītas krāpšanas gadījumu, izdevējiestāde nekavējoties un ar atpakaļejošu spēku atsauc vai labo dokumentu.

b)  Ja izdevējiestāde, pārskatījusi dokumenta izsniegšanas pamatojumu, nevar konstatēt kļūdas, tā nosūta lūgumu nosūtījušajai iestādei visus apstiprinošos pierādījumus 20 dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas. Steidzamos gadījumos, ja lūgumā ir skaidri norādīti steidzamības iemesli, to izdara divās darba dienās no lūguma saņemšanas dienas, neraugoties uz to, ka izdevējiestāde var nebūt izpildījusi savu izskatīšanu saskaņā ar a) apakšpunktu iepriekš.

b)  Ja izdevējiestāde, pārskatījusi dokumenta izsniegšanas pamatojumu, nevar konstatēt kļūdas, tā nosūta lūgumu nosūtījušajai iestādei visus apstiprinošos pierādījumus 25 dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas. Gadījumos, kuri ir steidzami, jo ir jāaizsargā attiecīgās personas tiesības, to izdara divās darba dienās no lūguma saņemšanas dienas, neraugoties uz to, ka izdevējiestāde var nebūt izpildījusi savu izskatīšanu saskaņā ar a) apakšpunktu iepriekš.

c)  Ja lūgumu nosūtījušajai iestādei pēc apstiprinošo pierādījumu saņemšanas joprojām ir šaubas par dokumenta derīgumu vai to faktu pareizību, uz kuriem dokumentā norādītā informācija balstās, vai tā uzskata, ka informācija, pamatojoties uz kuru dokuments ir izsniegts, nav pareiza, tā var iesniegt attiecīgus pierādījumus un nosūtīt jaunu lūgumu sniegt skaidrojumu un attiecīgā gadījumā pieprasīt, lai izdevējiestāde atsauc minēto dokumentu, ievērojot iepriekš minēto procedūru un termiņus.

c)  Ja lūgumu nosūtījušajai iestādei pēc apstiprinošo pierādījumu saņemšanas joprojām ir šaubas par dokumenta derīgumu vai to faktu pareizību, uz kuriem dokumentā norādītā informācija balstās, vai tā uzskata, ka informācija, pamatojoties uz kuru dokuments ir izsniegts, nav pareiza, tā iesniedz attiecīgus pierādījumus un nosūtīt jaunu lūgumu sniegt skaidrojumu un attiecīgā gadījumā pieprasīt, lai izdevējiestāde atsauc minēto dokumentu, ievērojot iepriekš minēto procedūru un termiņus.

 

ca)  Ja izdevējiestāde nesniedz atbildi attiecīgajā termiņā, kas norādīts b) apakšpunktā, un ja pastāv šaubas par tā portatīvā dokumenta derīgumu, kas apliecina turētājam piemērojamos sociālā nodrošinājuma tiesību aktus, vai par to faktu pareizību, uz kuru pamata šis dokuments izdots, lūgumu nosūtījusī iestāde informē izdevējiestādi par šo situāciju un var pieprasīt depozītu, kas līdzvērtīgs iemaksām, kuras saņemtu dalībvalsts, kurā tiek veikta darbība, saskaņā ar 73. panta 3. punktu, ja tās tiesību akti būtu piemērojami. Šo depozītu nosūta atpakaļ pirmajai dalībvalstij, ja tiek noteikts, ka uz attiecīgo personu attiecas šīs dalībvalsts tiesību akti. Ja tiek noteikts, ka uz attiecīgo personu attiecas tās dalībvalsts tiesību akti, kurā tiek veikta darbība, šai valstij nosūtīto depozītu ņem vērā, nokārtojot iemaksas saskaņā ar 73. panta 3. punktu.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

5. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

7.a  Regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4.  Ja attiecīgās iestādes nevar vienoties, kompetentās iestādes lietu var iesniegt Administratīvajā komisijā ne ātrāk kā mēnesi pēc dienas, kad iestāde, kas saņēma dokumentu, iesniedza savu pieprasījumu. Administratīvā komisija cenšas samierināt puses sešu mēnešu laikā no lietas iesniegšanas dienas.

4.  Ja attiecīgās iestādes nevar vienoties, kompetentās varas iestādes lietu var iesniegt Administratīvajā komisijā. Administratīvā komisija samierina puses trīs mēnešu laikā no lietas iesniegšanas dienas. Kompetentās varas iestādes un attiecīgās iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai piemērotu šādu Administratīvās komisijas lēmumu, neskarot dalībvalstu tiesību aktos, šajā regulā vai Līgumos paredzētās attiecīgo varas iestāžu, iestāžu un personu tiesības izmantot procedūras un vērsties pie tiesu iestādēm.”.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

5. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b  Regulas 5. pantā pievieno šādu 4.a punktu:

 

“4.a  Neskarot 1. līdz 4. punktu, ja lūguma iesniedzēja iestāde ir guvusi pierādījumus, kuri savākti tiesas izmeklēšanas laikā un pierāda, ka dokuments, kas apliecina turētājam piemērojamos sociālā nodrošinājuma tiesību aktus vai to faktu pareizību, kuri ir tā pamatā, ir iegūts krāpnieciskā veidā, tā pieprasa izdevējiestādei atsaukt vai labot minēto dokumentu 25 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Izdevējiestāde ar atpakaļejošu spēku atsauc vai labo dokumentu. Ja izdevējiestāde neatsauc vai nelabo attiecīgo dokumentu atbilstoši pirmajai daļai, lūguma iesniedzēja iestāde var vērsties valsts tiesā, lai izlemtu, vai attiecīgo dokumentu krāpšanas dēļ var neņemt vērā.”.

Pamatojums

Par attiecīgo Komisijas ierosināto apsvērumu, proti, 15. apsvērumu “Lai paātrinātu .. saprātīgā termiņā”, EMPL komiteja nobalsoja kā par kompromisu.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

6. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

7.c  Regulas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.   Ja attiecīgās iestādes nevar vienoties, kompetentās iestādes lietu var iesniegt Administratīvajā komisijā ne ātrāk kā mēnesi pēc dienas, kad radusies viedokļu nesaskaņa, kā minēts 1. un 2. punktā. Administratīvā komisija cenšas samierināt puses sešu mēnešu laikā no lietas iesniegšanas dienas.

3.   Ja attiecīgās iestādes nevar vienoties trīs mēnešu laikā no dienas, kad radusies viedokļu nesaskaņa, kompetentās varas iestādes iesniedz lietu Administratīvajā komisijā ne ātrāk kā mēnesi pēc dienas, kad radusies viedokļu nesaskaņa, kā minēts 1. un 2. punktā. Administratīvā komisija cenšas samierināt puses sešu mēnešu laikā no lietas iesniegšanas dienas.”.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

7. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.d  Regulas 7. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“1.a  Šā panta 1. punktā minēto pabalstu vai iemaksu provizorisku aprēķinu veic ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīgās personas pieprasījuma iesniegšanas.”.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7.e punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

11. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

7.e  Regulas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.   Gadījumos, kad divu vai vairāku dalībvalstu iestāžu starpā nav vienošanās par tādas personas, uz kuru attiecas pamatregula, dzīvesvietas noteikšanu, šīs iestādes kopīgi izveido attiecīgās personas interešu centru, balstoties uz attiecīgu vispārēju tādas pieejamās informācijas izvērtējumu, kas vajadzības gadījumā var ietvert:

1.  Gadījumos, kad divu vai vairāku dalībvalstu iestāžu starpā nav vienošanās par tādas personas, uz kuru attiecas pamatregula, dzīvesvietas noteikšanu, šīs iestādes ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kas radusies viedokļu nesaskaņa, kopīgi izveido attiecīgās personas interešu centru, balstoties uz attiecīgu vispārēju tādas pieejamās informācijas izvērtējumu, kas vajadzības gadījumā var ietvert:”.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

14. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Piemērojot pamatregulas 12. panta 1. punktu, “persona, kas kādā dalībvalstī veic darbību nodarbinātas personas statusā darba devēja uzdevumā, kurš parasti tur veic savu darbību, un ko minētais darba devējs ir norīkojis Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā nozīmē vai nosūtījis uz citu dalībvalsti” ir persona, kas pieņemta darbā norīkošanai vai nosūtīšanai uz citu dalībvalsti, ja uz attiecīgo personu tieši pirms darba uzsākšanas jau attiecas nosūtītājas dalībvalsts tiesību akti saskaņā ar pamatregulas II sadaļu.

1.  Piemērojot pamatregulas 12. panta 1. punktu, “persona, kas kādā dalībvalstī veic darbību nodarbinātas personas statusā darba devēja uzdevumā, kurš parasti tur veic savu darbību, un ko minētais darba devējs ir nosūtījis uz citu dalībvalsti,” ir persona, kas pieņemta darbā nosūtīšanai uz citu dalībvalsti, ja uz attiecīgo personu tieši pirms darba uzsākšanas jau attiecas nosūtītājas dalībvalsts tiesību akti saskaņā ar pamatregulas II sadaļu.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek integrēti kritēriji, kas būtiskas darbības definēšanai izstrādāti Direktīvā 2014/67/ES.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

14. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Pamatregulas 12. panta 1. punkta piemērošanas nolūkos frāze “kurš parasti tur veic savas darbības” attiecas uz darba devēju, kas dalībvalstī, kurā viņš veic uzņēmējdarbību, parasti veic citas būtiskas darbības, nevis tās, kuras saistītas tikai ar iekšējo pārvaldību, ņemot vērā visus kritērijus, kas raksturo attiecīgā uzņēmuma darbības. Attiecīgajiem kritērijiem jāatbilst katra darba devēja specifikai un to veikto darbību patiesajai būtībai.

2.  Pamatregulas 12. panta 1. punkta piemērošanas nolūkos frāze “kurš parasti tur veic savas darbības” attiecas uz darba devēju, kas parasti veic būtiskas darbības. Lai noteiktu, vai uzņēmums patiešām veic būtiskas darbības, kas nav tās, kuras saistītas tikai ar iekšējo pārvaldību un/vai administratīvajiem aspektiem, kompetentās varas iestādes veic visu to faktisko apstākļu kopēju novērtējumu, kuri, ņemot vērā ilgāku laikposmu, raksturo minētās darbības, ko uzņēmums ir veicis reģistrācijas dalībvalstī. Šādi elementi jo īpaši var būt:

 

a)  vieta, kur atrodas uzņēmuma juridiskā adrese un administrācija, birojs, kur tas maksā nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas un kur attiecīgā gadījumā saskaņā ar valsts tiesību aktiem tam ir profesionālās darbības atļauja vai kur tas ir reģistrēts tirdzniecības palātā vai profesionālajās struktūrās;

 

b)  vieta, kurā darba ņēmēji tiek pieņemti darbā un no kurienes tos nosūta;

 

c)  tiesību akti, kas piemērojami līgumiem, kurus uzņēmums noslēdzis ar saviem darba ņēmējiem, no vienas puses, un ar saviem klientiem, no otras puses;

 

d)  vieta, kur uzņēmums veic saimniecisko pamatdarbību un nodarbina administratīvo personālu;

 

e)  izpildīto līgumu skaits dalībvalstī, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību, un/vai šajā dalībvalstī sasniegtais apgrozījums, cita starpā ņemot vērā jaundibinātu uzņēmumu un MVU īpašo situāciju.”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek integrēti kritēriji, kas būtiskas darbības definēšanai izstrādāti Direktīvā 2014/67/ES.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

14. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Piemērojot pamatregulas 12. panta 2. punktu, ar frāzi “parasti veic darbību pašnodarbinātas personas statusā” saprot personu, kura parasti veic būtiskas darbības tās dalībvalsts teritorijā, kurā tā veic uzņēmējdarbību. Jo īpaši minētajai personai jau ir jābūt veikušai šo darbību kādu laiku pirms dienas, kad tā vēlas izmantot šā panta noteikumus, un visā pagaidu darbību laikā citā dalībvalstī jāturpina uzturēt prasības savas darbības veikšanai, lai varētu to turpināt pēc atgriešanās dalībvalstī, kur persona veic uzņēmējdarbību.

3.  Piemērojot pamatregulas 12. panta 2. punktu, ar frāzi “parasti veic darbību pašnodarbinātas personas statusā” saprot personu, kura parasti veic būtiskas darbības tās dalībvalsts teritorijā, kurā tā veic darījumdarbību. Jo īpaši minētajai personai jau ir jābūt veikušai pietiekamu darbību kādu laiku pirms dienas, kad tā vēlas izmantot šā panta noteikumus, un visā pagaidu darbību laikā citā dalībvalstī jāturpina uzturēt prasības savas darbības veikšanai, lai varētu to turpināt pēc atgriešanās dalībvalstī, kur persona veic darījumdarbību.”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek integrēti kritēriji, kas būtiskas darbības definēšanai izstrādāti Direktīvā 2014/67/ES.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

14. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ac)  aiz 4. punkta iekļauj šādu punktu:

 

“4.a  Pamatregulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 12. panta 2. punkta c) apakšpunkta piemērošanas nolūkā “darījumu brauciens” ir pagaidu darbība, kas ir saistīta ar darba devēja uzņēmējdarbības interesēm un neietver pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi, piemēram, iekšēju un ārēju darījumu sanāksmju apmeklēšana, konferenču un semināru apmeklēšana, darījumu sarunas, uzņēmumu pārdošanas vai tirgvedības pasākumi, iekšēju vai klientu revīziju veikšana, uzņēmējdarbības iespēju izpēte vai apmācību apmeklēšana un iziešana.”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek integrēti kritēriji, kas būtiskas darbības definēšanai izstrādāti Direktīvā 2014/67/ES.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

14. pants – 8.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  aiz 8. punkta iekļauj šādu punktu:

 

“8.a  Pamatregulas 13. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā personas lielāko darbības daļu nosaka, salīdzinot nedēļā vidēji nostrādātās stundas katrā dalībvalstī, kur persona veic darbību.”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek integrēti kritēriji, kas būtiskas darbības definēšanai izstrādāti Direktīvā 2014/67/ES.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

14. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  panta 10. punktu aizstāj ar šādu:

10.  Lai noteiktu, kādi tiesību akti ir piemērojami atbilstīgi 8. un 9. punktam, attiecīgās iestādes ņem vērā situāciju, kas paredzēta turpmākajiem 12 kalendāra mēnešiem.

10.  Piemērojamos tiesību aktus pamatregulas 13. panta nozīmē nosaka uz laiku, kas nepārsniedz 24 mēnešus. Pēc šā perioda beigām piemērojamos tiesību aktus izvērtē no jauna, ņemot vērā darba ņēmēja situāciju.”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek integrēti kritēriji, kas būtiskas darbības definēšanai izstrādāti Direktīvā 2014/67/ES.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

15. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

8.a  Regulas 15. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Ja vien īstenošanas regulas 16. pantā nav noteikts citādi, ja persona veic darbības dalībvalstī, kas nav kompetentā dalībvalsts saskaņā ar pamatregulas II sadaļu, tad darba devējs vai – tādas personas gadījumā, kas neveic algotas darbības – attiecīgā persona, kad vien iespējams, iepriekš informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras tiesību akti ir piemērojami. Minētā iestāde attiecīgajai personai izsniedz īstenošanas regulas 19. panta 2. punktā minēto apliecinājumu un tās dalībvalsts kompetentās iestādes norādītajai iestādei, kurā darbība tiek veikta, nekavējoties sniedz informāciju par tiesību aktiem, kas saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punkta b) apakšpunktu vai 12. pantu piemērojami minētajai personai.

1.  Ja vien īstenošanas regulas 16. pantā nav noteikts citādi, ja persona veic darbības dalībvalstī vai vairāk nekā vienā dalībvalstī, kas nav kompetentā dalībvalsts saskaņā ar pamatregulas II sadaļu, tad darba devējs vai – tādas personas gadījumā, kas neveic algotas darbības – attiecīgā persona iepriekš informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras tiesību akti ir piemērojami. Minētā iestāde nekavējoties sniedz informāciju par tiesību aktiem, kas attiecīgajai personai piemērojami saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 12. pantu vai 13. pantu, attiecīgajai personai un tās dalībvalsts kompetentās varas iestādes norādītajai iestādei, kurā veic darbību.

 

 

 

1.a  Regulas 12. panta piemērošanas nolūkā darba devējs vai – tādas personas gadījumā, kas neveic algotas darbības – attiecīgā persona iepriekš informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras tiesību akti ir piemērojami.

 

Ja vien veiktā darbība nav darījumu brauciens, minētā kompetentā iestāde 20 darba dienu laikā pēc šīs informācijas paziņošanas veic visu turpmāk minēto:

 

a)  izvērtē, vai ir izpildīti kritēriji attiecīgās dalībvalsts tiesību aktu turpmākai piemērošanai;

 

b)  izdod attiecīgajai personai īstenošanas regulas 19. panta 2. punktā minēto apliecinājumu;

 

c)  sniedz informāciju par tiesību aktiem, kas darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai piemērojami saskaņā ar pamatregulas 12. pantu, tās dalībvalsts kompetentās varas iestādes norādītajai iestādei, kurā veic darbību.

 

Pēc tās dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma, kurā veic darbību, informētā kompetentā iestāde nosūta ne tikai rezultātus, bet arī pilnu informāciju par otrās daļas a) apakšpunktā minēto izvērtējumu.

 

Ja informētā kompetentā iestāde nedara minēto izvērtējumu pieejamu tās dalībvalsts iestādei, kurā veic darbību, tā katru dienu maksā summu, kas ir līdzvērtīga iemaksām, kuras šī dalībvalsts saņemtu, ja būtu piemērojami informētās kompetentās iestādes tiesību akti.

 

Otrās daļas a) apakšpunktā minētā izvērtējuma laikā uz attiecīgo darba ņēmēju vai pašnodarbināto personu joprojām attiecas informētās kompetentās iestādes dalībvalsts tiesību akti.

 

Ja pēc otrās daļas a) apakšpunktā minētā izvērtējuma tiek uzskatīts, ka uz darba ņēmēju vai pašnodarbināto personu attiecas tās dalībvalsts tiesību akti, kurā veic darbību, šīs dalībvalsts tiesību akti tiek piemēroti retroaktīvi un attiecīgi tiek atlīdzinātas un veiktas iemaksas.”.

 

 

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

15.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a  Iekļauj šādu pantu:

 

“15.a pants

 

Apliecinājuma izsniegšana

 

1.  Lai varētu garantēt 19. panta 2. punktā minēto apliecinājumu savlaicīgu izsniegšanu, ir jāīsteno 15. panta 1. punktā minētā administratīvā sadarbība un savstarpējā palīdzība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1024/20121a.

 

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka 19. panta 2. punktā minētos apliecinājumus attiecīgajām personām un darba devējiem izsniedz elektroniski.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (“IMI regula”) (OV L 316, 14.11.2012, 1. lpp.).”

Pamatojums

Līdz šim visas dalībvalstis PDA1 veidlapas vēl neizsniedz elektroniski, turklāt laikus nenodrošina tās saņēmējai dalībvalstij. Tādējādi rodas kavēšanās, kas rada apgrūtinājumu attiecīgajiem iedzīvotājiem un darba devējiem. Lai veicinātu brīvu pārvietošanos un uzlabotu sadarbību sociālā nodrošinājuma jomā, dalībvalstīm šis dokuments būtu jāizsniedz elektroniski. Sadarbības nolūkos dalībvalstīm būtu jāizmanto IMI, kas izstrādāta tieši sadarbības uzlabošanai pārrobežu jautājumos.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

16. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja minēta iestāde nosaka, ka piemēro citas dalībvalsts tiesību aktus, tā to dara provizoriski un bez kavēšanās informē tās dalībvalsts iestādi, kuru tā uzskata par kompetentu attiecībā uz šo provizorisko lēmumu. Lēmums kļūst galīgs divos mēnešos, kopš attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu norādītā iestāde saņēmusi par to informāciju, ja vien pēdējā iestāde neinformē pirmo iestādi un attiecīgās personas, ka tā vēl nevar atzīt provizorisko noteikšanas rezultātu vai ka tai šajā jautājumā ir atšķirīgs viedoklis.

3.  Ja minētā iestāde nosaka, ka piemēro citas dalībvalsts tiesību aktus, tā to dara provizoriski un bez kavēšanās informē tās dalībvalsts iestādi, kuru tā uzskata par kompetentu attiecībā uz šo provizorisko lēmumu. Lēmums kļūst galīgs divos mēnešos, kopš attiecīgās dalībvalsts kompetento varas iestāžu norādītā iestāde saņēmusi par to informāciju, ja vien pēdējā iestāde neinformē pirmo iestādi, kā arī attiecīgās personas un darba devēju, ka tā vēl nevar atzīt provizorisko noteikšanas rezultātu vai ka tai šajā jautājumā ir atšķirīgs viedoklis.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

16. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Tās valsts kompetentā iestāde, kuras tiesību akti ir noteikti par piemērojamiem vai nu provizoriski, vai galīgi, nekavējoties to paziņo attiecīgajai personai vai tās darba devējam.

5.  Tās valsts kompetentā iestāde, kuras tiesību akti ir noteikti par piemērojamiem vai nu provizoriski, vai galīgi, nekavējoties to paziņo attiecīgajai personai un tās darba devējam.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

19. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja tas nepieciešams likumdošanas pilnvaru īstenošanai valsts vai Savienības līmenī, attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes un darba inspekcijas, imigrācijas un nodokļu iestādes tieši apmainās ar attiecīgo informāciju par attiecīgās personas sociālā nodrošinājuma tiesībām un pienākumiem; tas var ietvert personas datu apstrādi mērķiem, kas nav tiesību un pienākumu īstenošana vai izpilde saskaņā ar pamatregulu un šo regulu, – jo īpaši lai nodrošinātu attiecīgo juridisko saistību izpildi nodarbinātības, veselības un drošības, imigrācijas un nodokļu tiesību jomā. Sīkāku norisi nosaka Administratīvās komisijas lēmumā.

4.  Ja tas nepieciešams likumdošanas pilnvaru īstenošanai valsts vai Savienības līmenī, attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes un darba inspekcijas, imigrācijas un nodokļu iestādes tieši apmainās ar attiecīgo informāciju par attiecīgās personas sociālā nodrošinājuma tiesībām un pienākumiem, pilnībā ievērojot privātumu; tas var ietvert personas datu apstrādi mērķiem, kas nav tiesību un pienākumu īstenošana vai izpilde saskaņā ar pamatregulu un šo regulu, – tikai lai nodrošinātu attiecīgo juridisko saistību izpildi nodarbinātības, veselības un drošības, imigrācijas un nodokļu tiesību jomā. Iestādes, kas atbildīgas par sociālā nodrošinājuma datiem, informē datu subjektus par šo datu nosūtīšanu citai publiskās administrācijas struktūrai un par turpmākas apstrādes nolūku(iem) saskaņā ar godprātīgas apstrādes principu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK1a 6. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/6791b 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Iestādes, kurām nosūta sociālā nodrošinājuma datus, informē datu subjektus par savu identitāti, apstrādes nolūku(iem) un apstrādāto datu kategorijām saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 11. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu un Regulas (ES) 2016/679 14. panta 1. punktu. Sīkāku norisi nosaka Administratīvās komisijas lēmumā.

 

_____________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Pamatojums

Atbilstoši Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja komentāriem par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

20. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

11.a  Regulas 20. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.   Attiecīgās iestādes tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuras tiesību aktus piemēro personai, ievērojot pamatregulas II sadaļu, dara pieejamu informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu dienu, no kuras minētie tiesību akti kļūst piemērojami, un iemaksu apmēru, kuras minētajai personai un tās darba devējam jāmaksā saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.

1.   Attiecīgās iestādes tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuras tiesību aktus piemēro personai, ievērojot pamatregulas II sadaļu, dara pieejamu informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu dienu, no kuras minētie tiesību akti kļūst piemērojami, un iemaksu apmēru, kuras minētajai personai un tās darba devējam jāmaksā saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem un Direktīvu 96/71/EK, lai aprēķinātu iemaksas, pamatojoties uz izmaksāto atalgojumu.”.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

20.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.  Aiz 20. panta iekļauj šādu 20.a pantu:

svītrots

“20.a pants

 

Pilnvaras pieņemt īstenošanas aktus

 

1.  Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka procedūru, kas jāievēro, lai nodrošinātu vienādus pamatregulas 12. un 13. panta piemērošanas nosacījumus. Ar minētajiem aktiem nosaka standarta procedūru (ieskaitot termiņus) attiecībā uz:

 

  portatīva dokumenta, kas apliecina uz tā turētāju attiecināmos sociālā nodrošinājuma tiesību aktus, izdošanu, formātu un saturu;

 

  tādu situāciju noteikšanu, kurās šo dokumentu izsniedz;

 

  elementiem, kas jāpārbauda pirms dokumenta izsniegšanas;

 

  dokumenta atsaukšanu, kad tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā persona ir nodarbināta, apstrīd tā pareizību un derīgumu.

 

2.  Īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantā minēto pārbaudes procedūru54.

 

3.  Komisijai palīdz Administratīvā komisija, kas ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.”.

 

_________________________________

 

54 OV L 55, 28.2.2011., 13.–18. lpp.

 

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

III sadaļa – 1. nodaļa – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Slimības pabalsti, maternitātes un līdzvērtīgi paternitātes pabalsti un ilgtermiņa aprūpes pabalsti.

Slimības, ilgtermiņa aprūpes, maternitātes un līdzvērtīgi paternitātes pabalsti

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

22. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

13.a  Regulas 22. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

 

 

1.  Kompetentās iestādes vai iestādes raugās, lai apdrošinātajām personām būtu darīta pieejama informācija par tādām pabalstu piešķiršanas procedūrām un nosacījumiem, kas attiecas uz pabalstiem natūrā, gadījumā, ja tos nesaņem tās dalībvalsts teritorijā, kur atrodas kompetentā iestāde.

1.  Kompetentās varas iestādes vai iestādes raugās, lai apdrošinātajām personām būtu darīta pieejama informācija par tādām pabalstu piešķiršanas procedūrām un nosacījumiem, kas attiecas uz pabalstiem natūrā, gadījumā, ja tos nesaņem tās dalībvalsts teritorijā, kur atrodas kompetentā iestāde. Lai atvieglotu ilgtermiņa aprūpes pabalstu koordināciju, Komisija publisko informāciju par to, kura iestāde katrā dalībvalstī ir atbildīga par kuru pabalstu.”.

 

 

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 14. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

23. pants – pēdējais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14.  Regulas 23. panta beigās pievieno šādu teikumu:

svītrots

“Šo noteikumu mutatis mutandis piemēro ilgtermiņa aprūpes pabalstiem.”.

 

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

23. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

14.a  Regulas 23. pantu aizstāj ar šādu:

23. pants

23. pants

Piemērojamā sistēma, ja dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalstī pastāv vairāk nekā viens režīms

Piemērojamā sistēma, ja dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalstī pastāv vairāk nekā viens režīms

Ja tiesību akti, kas ir spēkā dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalstī, paredz vairāk nekā vienu apdrošināšanas sistēmu slimības, maternitātes un paternitātes pabalstu gadījumā vairākām apdrošināto personu kategorijām, saskaņā ar pamatregulas 17. pantu, 19. panta 1. punktu un 20., 22., 24. un 26. pantu piemēro tās normas, kas attiecas uz algoto darbinieku vispārējo sistēmu.

Ja tiesību akti, kas ir spēkā dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalstī, paredz vairāk nekā vienu apdrošināšanas sistēmu slimības, ilgtermiņa aprūpes, maternitātes un paternitātes pabalstu gadījumā vairākām apdrošināto personu kategorijām, saskaņā ar pamatregulas 17. pantu, 19. panta 1. punktu un 20., 22., 24. un 26. pantu piemēro tās normas, kas attiecas uz algoto darbinieku vispārējo sistēmu.”.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

24. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15.  Regulas 24. panta 3. punktā vārdus “un 26.” aizstāj ar vārdiem “, 26. un 35.a”.

svītrots

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

25. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

15.a  Regulas 25. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.   Piemērojot pamatregulas 19. pantu, apdrošinātā persona iesniedz veselības aprūpes sniedzējam uzturēšanās dalībvalstī dokumentu, ko izdevusi kompetentā iestāde un kurā ir norādītas personas tiesības uz pabalstu natūrā. Ja apdrošinātajai personai šāda dokumenta nav, uzturēšanās vietas iestāde pēc lūguma vai citā vajadzības gadījumā vēršas pie kompetentās iestādes, lai to iegūtu.

1.  Piemērojot pamatregulas 19. pantu, apdrošinātā persona iesniedz veselības aprūpes vai ilgtermiņa aprūpes sniedzējam uzturēšanās dalībvalstī dokumentu, ko izdevusi kompetentā iestāde un kurā ir norādītas personas tiesības uz pabalstu natūrā. Ja apdrošinātajai personai šāda dokumenta nav, uzturēšanās vietas iestāde pēc lūguma vai citā vajadzības gadījumā vēršas pie kompetentās iestādes, lai to iegūtu.”.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

25. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

15.b  Regulas 25. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Pamatregulas 19. panta 1. punktā minētie pabalsti natūrā attiecas uz pabalstiem natūrā, kas ir piešķirti uzturēšanās dalībvalstī saskaņā ar tās tiesību aktiem un kas kļūst vajadzīgi medicīnisku iemeslu dēļ, lai apdrošinātā persona nebūtu spiesta pirms tā termiņa beigām, ko tā paredzējusi pavadīt attiecīgajā valstī, atgriezties kompetentajā dalībvalstī, lai tur saņemtu vajadzīgo veselības aprūpi.

3.  Pamatregulas 19. panta 1. punktā minētie pabalsti natūrā attiecas uz pabalstiem natūrā, kas ir piešķirti uzturēšanās dalībvalstī saskaņā ar tās tiesību aktiem un kas kļūst vajadzīgi medicīnisku iemeslu dēļ vai saistībā ar vajadzību pēc ilgtermiņa aprūpes, lai apdrošinātā persona nebūtu spiesta pirms tā termiņa beigām, ko tā paredzējusi pavadīt attiecīgajā valstī, atgriezties kompetentajā dalībvalstī, lai tur saņemtu vajadzīgo veselības aprūpi vai ilgtermiņa aprūpi.”.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

26. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

15.c  Regulas 26. pantu aizstāj ar šādu:

26. pants

26. pants

Plānota aprūpe

Plānota aprūpe

A.  Atļaujas piešķiršanas procedūra

A.  Atļaujas piešķiršanas procedūra

1.  Piemērojot pamatregulas 20. panta 1. punktu, apdrošinātā persona iesniedz uzturēšanās vietas iestādei dokumentu, ko izdevusi kompetentā iestāde. Piemērojot šo pantu, kompetentā iestāde ir iestāde, kas sedz plānotās aprūpes izmaksas; pamatregulas 20. panta 4. punktā un 27. panta 5. punktā minētajos gadījumos, kad dzīvesvietas dalībvalstī izmaksātos pabalstus natūrā atmaksā, pamatojoties uz fiksētām summām, dzīvesvietas iestādi uzskata par kompetento iestādi.

1.  Piemērojot pamatregulas 20. panta 1. punktu, apdrošinātā persona iesniedz uzturēšanās vietas iestādei dokumentu, ko izdevusi kompetentā iestāde. Piemērojot šo pantu, kompetentā iestāde ir iestāde, kas sedz plānotās aprūpes vai ilgtermiņa aprūpes izmaksas; pamatregulas 20. panta 4. punktā un 27. panta 5. punktā minētajos gadījumos, kad dzīvesvietas dalībvalstī izmaksātos pabalstus natūrā atmaksā, pamatojoties uz fiksētām summām, dzīvesvietas iestādi uzskata par kompetento iestādi.

2.  Ja apdrošinātā persona nedzīvo kompetentajā dalībvalstī, tā lūdz atļauju arī no dzīvesvietas iestādes, kas tūlīt pārsūta lūgumu kompetentajai iestādei. Šajā gadījumā dzīvesvietas iestāde apliecina, vai pamatregulas 20. panta 2. punkta otrajā teikumā paredzētie nosacījumi dzīvesvietas dalībvalstī ir izpildīti. Kompetentā iestāde drīkst atteikties piešķirt prasīto atļauju tikai tad, ja saskaņā ar dzīvesvietas iestādes atzinumu nav izpildīti pamatregulas 20. panta 2. punkta otrajā teikumā paredzētie nosacījumi apdrošinātās personas dzīvesvietas dalībvalstī, vai tad, ja to pašu aprūpi var sniegt kompetentajā dalībvalstī medicīniski pamatotā termiņā, ņemot vērā attiecīgās personas pašreizējo veselības stāvokli un iespējamo slimības gaitu. Kompetentā iestāde informē dzīvesvietas iestādi par savu lēmumu. Ja atbilde netiek saņemta valsts tiesību aktos paredzētajos termiņos, uzskatāms, ka kompetentā iestāde atļauju ir piešķīrusi.

2.  Ja apdrošinātā persona nedzīvo kompetentajā dalībvalstī, tā lūdz atļauju arī no dzīvesvietas iestādes, kas tūlīt pārsūta lūgumu kompetentajai iestādei. Šajā gadījumā dzīvesvietas iestāde apliecina, vai pamatregulas 20. panta 2. punkta otrajā teikumā paredzētie nosacījumi dzīvesvietas dalībvalstī ir izpildīti. Kompetentā iestāde drīkst atteikties piešķirt prasīto atļauju tikai tad, ja saskaņā ar dzīvesvietas iestādes atzinumu nav izpildīti pamatregulas 20. panta 2. punkta otrajā teikumā paredzētie nosacījumi apdrošinātās personas dzīvesvietas dalībvalstī, vai tad, ja to pašu aprūpi vai ilgtermiņa aprūpi var sniegt kompetentajā dalībvalstī medicīniski pamatotā termiņā vai pamatojoties uz nepieciešamo ilgtermiņa aprūpi, ņemot vērā attiecīgās personas pašreizējo veselības stāvokli vai nepieciešamo aprūpi un iespējamo slimības gaitu. Kompetentā iestāde informē dzīvesvietas iestādi par savu lēmumu. Ja atbilde netiek saņemta valsts tiesību aktos paredzētajos termiņos, uzskatāms, ka kompetentā iestāde atļauju ir piešķīrusi.

3.  Ja apdrošinātajai personai, kas nedzīvo kompetentajā dalībvalstī, vajadzīga steidzama un vitāli svarīga aprūpe un atļauju nevar atteikt saskaņā ar pamatregulas 20. panta 2. punkta otro teikumu, atļauju piešķir dzīvesvietas iestāde kompetentās iestādes vārdā, un dzīvesvietas iestāde uzreiz informē kompetento iestādi. Kompetentā iestāde pieņem izmeklēšanas secinājumus, ko snieguši ārsti, kurus atzinusi dzīvesvietas iestāde, kas izdod atļauju par vajadzību steidzami sniegt vitāli svarīgus veselības aprūpes pakalpojumus.

3.  Ja apdrošinātajai personai, kas nedzīvo kompetentajā dalībvalstī, vajadzīga steidzama un vitāli svarīga aprūpe un atļauju nevar atteikt saskaņā ar pamatregulas 20. panta 2. punkta otro teikumu, atļauju piešķir dzīvesvietas iestāde kompetentās iestādes vārdā, un dzīvesvietas iestāde uzreiz informē kompetento iestādi. Kompetentā iestāde pieņem izmeklēšanas secinājumus, ko snieguši ārsti, kurus atzinusi dzīvesvietas iestāde, kas izdod atļauju par vajadzību steidzami sniegt vitāli svarīgus veselības aprūpes pakalpojumus.

4.  Kompetentā iestāde patur tiesības jebkurā atļaujas piešķiršanas procedūras brīdī pārbaudīt apdrošināto personu, pieaicinot ārstu, kuru izvēlas pati kompetentā iestāde uzturēšanās vai dzīvesvietas dalībvalstī.

4.  Kompetentā iestāde patur tiesības jebkurā atļaujas piešķiršanas procedūras brīdī ilgtermiņa aprūpes nepieciešamības gadījumā pārbaudīt apdrošināto personu, pieaicinot ārstu vai ekspertu, kuru izvēlas pati kompetentā iestāde uzturēšanās vai dzīvesvietas dalībvalstī.

5.  Uzturēšanās vietas iestāde, neskarot jebkādu lēmumu par atļauju, informē kompetento iestādi, vai ir medicīniski pamatoti papildināt veselības aprūpi, uz ko attiecas spēkā esošā atļauja.

5.  Uzturēšanās vietas iestāde, neskarot jebkādu lēmumu par atļauju, informē kompetento iestādi, vai ir medicīniski vai saistībā ar nepieciešamo aprūpi pamatoti papildināt veselības aprūpi, uz ko attiecas spēkā esošā atļauja.

B.  Izdevumu segšana par pabalstiem natūrā, kas radušies apdrošinātajai personai

B.  Izdevumu segšana par pabalstiem natūrā, kas radušies apdrošinātajai personai

6.  Neskarot 7. punktu, īstenošanas regulas 25. panta 4. un 5. punktu piemēro mutatis mutandis.

6.  Neskarot 7. punktu, īstenošanas regulas 25. panta 4. un 5. punktu piemēro mutatis mutandis.

7.  Ja apdrošinātā persona pati faktiski segusi visas izmaksas par atļautu veselības aprūpi vai daļu no tām un ja summa, kas kompetentajai iestādei ir jāatmaksā dzīvesvietas iestādei vai apdrošinātajai personai saskaņā ar 6. punktu (faktiskās izmaksas), ir mazāka par summu, kas tai jāmaksā par tādu pašu aprūpi kompetentajā dalībvalstī (pieņēmuma izmaksas), kompetentā iestāde atmaksā izmaksas apdrošinātajai personai pēc tās pieprasījuma tādā apmērā, kas atbilst pieņēmuma un faktisko izmaksu starpībai. Tomēr atmaksātā summa nedrīkst pārsniegt apdrošinātās personas faktiskos izdevumus, un var ņemt vērā summu, kas apdrošinātajai personai būtu bijusi jāmaksā, ja veselības aprūpe būtu nodrošināta kompetentajā dalībvalstī.

7.  Ja apdrošinātā persona pati faktiski segusi visas izmaksas par atļautu veselības aprūpi vai daļu no tām un ja summa, kas kompetentajai iestādei ir jāatmaksā dzīvesvietas iestādei vai apdrošinātajai personai saskaņā ar 6. punktu (faktiskās izmaksas), ir mazāka par summu, kas tai jāmaksā par tādu pašu aprūpi kompetentajā dalībvalstī (pieņēmuma izmaksas), kompetentā iestāde atmaksā izmaksas apdrošinātajai personai pēc tās pieprasījuma tādā apmērā, kas atbilst pieņēmuma un faktisko izmaksu starpībai. Tomēr atmaksātā summa nedrīkst pārsniegt apdrošinātās personas faktiskos izdevumus, un var ņemt vērā summu, kas apdrošinātajai personai būtu bijusi jāmaksā, ja veselības aprūpe būtu nodrošināta kompetentajā dalībvalstī.

C.  Tādu ceļojuma un uzturēšanās izdevumu segšana, kas radušies saistībā ar plānotu aprūpi

C.  Tādu ceļojuma un uzturēšanās izdevumu segšana, kas radušies saistībā ar plānotu aprūpi

8.  Ja kompetentās iestādes valsts tiesību aktos ir paredzēts atmaksāt tādus transporta un uzturēšanās izdevumus, kas ir neatņemama apdrošinātās personas veselības aprūpes sastāvdaļa, šādas izmaksas attiecīgajai personai un vajadzības gadījumā personai, kam tā ir jāpavada, sedz šī iestāde, ja ir piešķirta atļauja saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī.

8.  Ja kompetentās iestādes valsts tiesību aktos ir paredzēts atmaksāt tādus transporta un uzturēšanās izdevumus, kas ir neatņemama apdrošinātās personas veselības aprūpes sastāvdaļa, šādas izmaksas attiecīgajai personai un vajadzības gadījumā personai, kam tā ir jāpavada, sedz šī iestāde, ja ir piešķirta atļauja saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī.

D. Ģimenes locekļi

D.  Ģimenes locekļi

9.  Panta 1. līdz 6. punkts ir piemērojams mutatis mutandis apdrošinātās personas ģimenes locekļiem.

9.  Panta 1. līdz 8. punkts ir piemērojams mutatis mutandis apdrošinātās personas ģimenes locekļiem.”.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

28. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16.  Regulas 28. panta 1. punktā pēc vārdiem “saskaņā ar pamatregulas 21. panta 1. punktu” pievieno vārdus “un tās 35.a pantu”.

svītrots

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 17. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

31. pants – virsraksts un 1. un 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17.  Regulas 31. pantu groza šādi:

svītrots

(c)  nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

 

“Pamatregulas 35.b panta piemērošana”;

 

(d)  panta 1. punktā vārdus “34. pantā” aizstāj ar vārdiem “35.b pantā”;

 

(e)  panta 2. punktā vārdus “34. panta 2. punktā” aizstāj ar vārdiem “35.a panta 2. punktā”.

 

Pamatojums

Regulas 35.b pants tiek svītrots.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

32. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

17.a  Regulas 32. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Ja persona vai personu grupa pēc lūguma ir atbrīvota no obligātās apdrošināšanas slimības gadījumiem un tādējādi uz šādām personām neattiecas apdrošināšanas slimības gadījumiem sistēma, kam piemērojama pamatregula, citas dalībvalsts iestādei tikai šā atbrīvojuma dēļ nav saistību segt izmaksas par pabalstiem natūrā vai naudas pabalstiem, kas sniegti šādām personām vai viņu ģimenes locekļiem saskaņā ar pamatregulas III sadaļas I nodaļu.

1.  Ja persona vai personu grupa pēc lūguma ir atbrīvota no obligātās apdrošināšanas slimības vai ilgtermiņa aprūpes gadījumiem un tādējādi uz šādām personām neattiecas apdrošināšanas sistēma slimības vai ilgtermiņa aprūpes gadījumiem, kurai piemērojama pamatregula, citas dalībvalsts iestādei tikai šā atbrīvojuma dēļ nav saistību segt izmaksas par pabalstiem natūrā vai naudas pabalstiem, kas sniegti šādām personām vai viņu ģimenes locekļiem saskaņā ar pamatregulas III sadaļas I nodaļu.”.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 18. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

32. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18.  Regulas 32. pantā aiz 3. punkta pievieno šādu 4. punktu:

svītrots

“4.  Šo pantu mutatis mutandis piemēro ilgtermiņa aprūpes pabalstiem.”.

 

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

55. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

21.  Regulas 55. panta 7. punktā vārdus “65.a panta 3. punkts” aizstāj ar vārdiem “64.a pants un 65.a panta 3. punkts.”

svītrots

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 22. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

55.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

22.  Aiz 55. panta iekļauj šādu 55.a pantu:

svītrots

“55.a pants

 

Tās dalībvalsts nodarbinātības dienesta pienākums, kurā ir izpildīta pēdējā apdrošināšana

 

Pamatregulas 61. panta 2. punktā minētajā situācijā tās dalībvalsts iestāde, kurā ir izpildīta pēdējā apdrošināšana, nekavējoties nosūta dokumentu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir izpildīta iepriekšējā apdrošināšana, un dokumentā iekļauj: datumu, kurā attiecīga persona ir kļuvusi par bezdarbnieku, saskaņā ar tās tiesību aktiem izpildītos apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periodus, attiecīgos bezdarba apstākļus, kas varētu ietekmēt tiesības uz pabalstiem, datumu, kurā persona reģistrējusies par bezdarbnieku, un tās adresi.”.

 

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 24. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

VI sadaļa – I nodaļa – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

24.  Regulas IV sadaļas 1. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

svītrots

“I nodaļa

 

Pabalstu izmaksu atmaksāšana, piemērojot pamatregulas 35., 35.c un 41. pantu”

 

Pamatojums

Virsraksts nav jāgroza, jo 35.c pants tiek svītrots (ilgtermiņa aprūpe).

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 26. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

65. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Gada vidējo izmaksu summu uz cilvēku katrā vecuma grupā par noteikto gadu paziņo Revīzijas padomei ne vēlāk kā otrā gada beigās, kas seko attiecīgajam gadam.

1.  Gada vidējo izmaksu summu uz cilvēku katrā vecuma grupā par noteikto gadu paziņo Revīzijas padomei ne vēlāk kā otrā gada beigās, kas seko attiecīgajam gadam, atsevišķi norādot slimības un ilgtermiņa aprūpes pabalstus natūrā.

Pamatojums

Gada vidējo izmaksu aprēķinā izmaksas saistībā ar slimības un ilgtermiņa aprūpes pabalstiem natūrā būtu jānorāda atsevišķi, lai debitora valsts varētu vieglāk sadalīt izmaksas.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 26.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

66. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

26.a  Regulas 66. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Atmaksāšanu, kas ir noteikta pamatregulas 35. un 41. pantā, dalībvalstu iestāžu starpā veic ar sadarbības struktūras starpniecību. Var pastāvēt atsevišķa sadarbības struktūra atmaksāšanām saskaņā ar pamatregulas 35. pantu un 41. pantu.

2.  Atmaksāšanu, kas ir noteikta pamatregulas 35. un 41. pantā, dalībvalstu iestāžu starpā veic ar sadarbības struktūras starpniecību. Var pastāvēt atsevišķa sadarbības struktūra atmaksāšanām saskaņā ar pamatregulas 35. un 41. pantu. Savstarpējo atlīdzības pieprasījumu ieskaitus veic sadarbības struktūru starpā. Administratīvā komisija paredz izvērstus noteikumus šādam ieskaitam.”.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=LV)

Pamatojums

Lai saglabātu uzticību lojālas sadarbības principam un nodrošinātu sociālā nodrošinājuma iestādēm nepieciešamā budžeta ekonomisko dzīvotspēju, būtu jāparedz ieskaita iespēja. Tādā veidā samazinātos maksājumu darījumu skaits, jo starptautiskā mērogā tiktu izmaksāta tikai pārsnieguma summa.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 26.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

67. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

26.b  Regulas 67. pantu aizstāj ar šādu:

67. pants

67. pants

Atlīdzības pieprasījumu iesniegšanas un nokārtošanas termiņi

Atlīdzības pieprasījumu iesniegšanas un nokārtošanas termiņi

1.   Atlīdzības pieprasījumus, kuru pamatā ir reāli izdevumi, iesniedz debitora dalībvalsts sadarbības struktūrā 12 mēnešu laikā pēc tā kalendārā pusgada, kurā minētie atlīdzības pieprasījumi reģistrēti kreditora iestādē.

1.  Atlīdzības pieprasījumus, kuru pamatā ir reāli izdevumi, iesniedz debitora dalībvalsts sadarbības struktūrā 12 mēnešu laikā pēc tā kalendārā pusgada, kurā minētie atlīdzības pieprasījumi reģistrēti kreditora iestādē. Atlīdzības pieprasījumus apmierina sešu mēnešu laikā no to iesniegšanas sadarbības struktūrai.

2.  Atlīdzības pieprasījumus, kas sagatavoti, pamatojoties uz fiksētu summu kalendārajam gadam, iesniedz debitora dalībvalsts sadarbības iestādei 12 mēnešu laikā pēc mēneša, kura laikā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētas attiecīgā gada vidējās izmaksas. Sarakstu, kas minēts īstenošanas regulas 64. panta 4. punktā, iesniedz līdz tā gada beigām, kas seko atsauces gadam.

2.  Atlīdzības pieprasījumus, kas sagatavoti, pamatojoties uz fiksētu summu kalendārajam gadam, iesniedz debitora dalībvalsts sadarbības iestādei 12 mēnešu laikā pēc mēneša, kura laikā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētas attiecīgā gada vidējās izmaksas. Sarakstu, kas minēts īstenošanas regulas 64. panta 4. punktā, iesniedz līdz tā gada beigām, kas seko atsauces gadam.

3.  Īstenošanas regulas 6. panta 5. punkta otrajā daļā minētajā gadījumā šā panta 1. un 2. punktā noteiktais termiņš nesākas, iekams nav noteikta kompetentā iestāde.

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minētais periods nesākas pirms datuma, kurā kreditora iestādei kļūst zināms debitora iestādes atlīdzības pieprasījums. Atlīdzības pieprasījumus var iesniegt par pabalstu periodiem, kas nepārsniedz iepriekšējos piecus kalendāros gadus. Atlīdzības pieprasījumu iesniegšana debitora iestādes sadarbības struktūrai ir izšķirīga.

4.  Atlīdzības pieprasījumus, kas iesniegti pēc 1. un 2. punktā minētajiem termiņiem, neņem vērā.

4.  Atlīdzības pieprasījumus, kas iesniegti pēc 1. un 2. punktā minētajiem termiņiem, neņem vērā.

5.  Debitora iestāde apmaksā atlīdzības pieprasījumus īstenošanas regulas 66. pantā minētajā kreditora dalībvalsts sadarbības struktūrā 18 mēnešu laikā pēc tā mēneša, kurā minētie atlīdzības pieprasījumi iesniegti debitora dalībvalsts sadarbības iestādē. Tas neattiecas uz atlīdzību pieprasījumiem, kurus debitora iestāde šajā periodā ir noraidījusi pamatota iemesla dēļ.

5.  Debitora iestāde apmaksā atlīdzības pieprasījumus īstenošanas regulas 66. pantā minētajā kreditora dalībvalsts sadarbības struktūrā 12 mēnešu laikā pēc tā mēneša, kurā minētie atlīdzības pieprasījumi iesniegti debitora dalībvalsts sadarbības iestādē. Tas neattiecas uz atlīdzību pieprasījumiem, kurus debitora iestāde šajā periodā ir noraidījusi pamatota iemesla dēļ. Kreditora dalībvalsts sadarbības struktūra uz šādu noraidījumu atbild 12 mēnešu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā noraidījums tika saņemts. Ja atbilde netiek sniegta, noraidījumu uzskata par pieņemtu.

6.  Jebkuru strīdu par atlīdzības pieprasījumu izšķir ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā pēc tā mēneša, kad atlīdzības pieprasījums iesniegts.

6.  Jebkuru strīdu par atlīdzības pieprasījumu izšķir ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā pēc tā mēneša, kad atlīdzības pieprasījums iesniegts.

7.  Revīzijas padome atvieglo galīgo kontu slēgšanu gadījumos, kad nevar panākt vienošanos 5. punktā minētajā termiņā, un pēc pamatota vienas puses pieprasījuma sniedz atzinumu par strīdu sešu mēnešu laikā pēc mēneša, kad lieta tai iesniegta.

7.  Revīzijas padome atvieglo galīgo kontu slēgšanu gadījumos, kad nevar panākt vienošanos 5. punktā minētajā termiņā, un pēc pamatota vienas puses pieprasījuma sniedz atzinumu par strīdu deviņu mēnešu laikā pēc mēneša, kad lieta tai iesniegta. Revīzijas padome lūgumu saņem ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc 6. punktā noteiktā perioda beigām.”.

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 26.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

68. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

26.c  Regulas 68. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Procentus aprēķina, pamatojoties uz atsauces likmi, ko Eiropas Centrālā banka piemēro tās galvenajām refinansēšanas operācijām. Piemērojamā atsauces likme ir tā, kura ir spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kad jāveic maksājums.

2.  Procentus aprēķina, pamatojoties uz atsauces likmi, ko Eiropas Centrālā banka piemēro tās galvenajām refinansēšanas operācijām, pieskaitot astoņus procentpunktus. Piemērojamā atsauces likme ir tā, kura ir spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kad jāveic maksājums.”.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

70. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

27.  Regulas 70. pantu svītro.

svītrots

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 28. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

73. pants – 3. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja nelikumīgi izmaksātās iemaksas pārsniedz summu, kas juridiskai un/vai fiziskai personai ir jāmaksā iestādei, kas atzīta par kompetentu, iestāde, kas nelikumīgi saņēmusi iemaksas, attiecīgajai juridiskai un/vai fiziskai personai atmaksā minēto summas daļu.

Ja nelikumīgi izmaksātās iemaksas pārsniedz summu, kas juridiskai un/vai fiziskai personai ir jāmaksā iestādei, kas atzīta par kompetentu, iestāde, kas nelikumīgi saņēmusi iemaksas, attiecīgajai juridiskai un/vai fiziskai personai atmaksā minēto summas daļu atbilstīgi valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 28. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

73. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valstu tiesību aktos noteiktie termiņi nav pietiekams pamats atteikt pieprasījumu nokārtošanu starp iestādēm saskaņā ar šo pantu.

4.  Valstu tiesību aktos noteiktie termiņi un pieteikšanās procedūras nav pietiekams pamats atteikt pieprasījumu nokārtošanu starp iestādēm saskaņā ar šo pantu.

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 29. punkts

Regula Nr. 987/2009/EK

75. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Dalībvalsts, kur tobrīd dzīvo vai uzturas persona, uz kuru attiecas sociālā nodrošinājuma iemaksu atlīdzināšana, 25 darba dienu laikā informē par atlīdzinājuma rezultātu to dalībvalsti, no kuras atlīdzinājums ir jāveic.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 30. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

76. pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Lūguma saņēmēja puse pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā pēc lūguma saņemšanas apstiprina tā saņemšanu.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 31. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

77. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Lūguma saņēmēja puse pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā pēc lūguma saņemšanas apstiprina tā saņemšanu.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 32. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

78. pants – 6.a, 6.b un 6.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Ja lūguma saņēmējas puses valūta atšķiras no lūguma iesniedzējas puses valūtas, lūguma iesniedzēja iestāde norāda atmaksājamo atlīdzības pieprasījuma summu abās valūtās.

 

6.b  Maiņas kurss, ko izmanto piedziņas palīdzības nolūkā, ir jaunākais valūtas maiņas kurss, ko Eiropas Centrālā banka ir publicējusi pirms atlīdzības pieprasījuma nosūtīšanas.

 

6.c  Lūguma saņēmēja puse pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā pēc lūguma saņemšanas apstiprina tā saņemšanu.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 33. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

79. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Vienoto instrumentu, kurš atļauj izpildi lūguma saņēmējas puses dalībvalstī, var izdot attiecībā uz vairākiem atlīdzības pieprasījumiem un vairākām personām, kas atbilst sākotnējam instrumentam vai instrumentiem, kurš(-i) atļauj izpildi lūguma iesniedzējas puses dalībvalstī.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 34. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

80. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  pievieno šādu punktu:

 

“2.a  Neatkarīgi no summām, ko lūguma saņēmēja puse iekasējusi kā atgūtos procentus, atlīdzības pieprasījumu uzskata par atgūtu proporcionāli tam, cik lielā mērā ir atgūta lūguma saņēmējas puses dalībvalsts valūtā izteiktā summa, izmantojot atlīdzības pieprasījumā minēto maiņas kursu.”.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 35. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

81. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Lai atlīdzības pieprasījuma koriģēto summu konvertētu lūguma saņēmējas puses dalībvalsts valūtā, lūguma iesniedzēja puse izmanto sākotnējā pieprasījumā izmantoto maiņas kursu.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 39. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

85.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc lūguma iesniedzējas puses un lūguma saņēmējas puses vienošanās un saskaņā ar lūguma saņēmējas puses noteikto kārtību, lūguma iesniedzējas puses pilnvarotās amatpersonas nolūkā veicināt šajā sadaļā paredzēto savstarpējo palīdzību drīkst:

1.  Pēc lūguma iesniedzējas puses un lūguma saņēmējas puses vienošanās un saskaņā ar lūguma saņēmējas puses noteikto kārtību lūguma iesniedzējas puses vai Eiropas Darba iestādes pilnvarotās amatpersonas un atbildīgās personas nolūkā veicināt šajā sadaļā paredzēto savstarpējo palīdzību drīkst:

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 39. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

85.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  piedalīties administratīvā izmeklēšanā, ko veic lūguma saņēmējas puses dalībvalsts teritorijā;

b)  piedalīties administratīvā izmeklēšanā, ko veic lūguma saņēmējas puses un/vai lūguma iesniedzējas puses dalībvalsts teritorijā;

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 39. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

85.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ciktāl to pieļauj lūguma saņēmējas puses dalībvalstī spēkā esošie tiesību akti, 1. punkta b) apakšpunktā minētajā vienošanās var noteikt, ka lūguma iesniedzējas puses dalībvalsts amatpersonas var iztaujāt indivīdus un izskatīt oficiālus dokumentus.

2.  Ciktāl to pieļauj lūguma saņēmējas puses dalībvalstī spēkā esošie tiesību akti, ar 1. punkta b) apakšpunktā minēto vienošanos var noteikt, ka lūguma iesniedzējas puses dalībvalsts un, ja nepieciešams, Eiropas Darba iestādes amatpersonas vai atbildīgās personas var iztaujāt indivīdus un izskatīt oficiālus dokumentus.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 40. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

87. pants – 6. punkts – pēdējais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr, ja iestāde, kurai tās uzdeva veikt pārbaudes, izmanto secinājumus arī, lai saskaņā ar tās piemērotajiem tiesību aktiem piešķirtu pabalstus attiecīgajai personai, tā nepieprasa iepriekšēja teikumā minētos izdevumus.

Tomēr, ja iestāde, kurai tās uzdeva veikt pārbaudes, izmanto secinājumus arī, lai saskaņā ar tās piemērotajiem tiesību aktiem pati pēc savas iniciatīvas piešķirtu pabalstus attiecīgajai personai, tā nepieprasa iepriekšējā teikumā minētos izdevumus.

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka minētos izdevumus nepieprasa tikai tajos gadījumos, kad lūguma saņēmēja iestāde izmanto secinājumus arī tam, lai par saviem līdzekļiem piešķirtu pabalstus attiecīgajai personai. Ja uzturēšanās iestāde secinājumus izmanto, lai nodrošinātu pabalstus par kompetentās iestādes līdzekļiem, ar pārbaužu veikšanu saistīto izdevumu faktisko summu atlīdzina.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 40.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

89. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

40.a  Regulas 89. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“1.a  Kompetento varas iestāžu norīkotās iestādes pēc pieprasījuma dara iedzīvotājiem pieejamu viņu personīgās lietas kopiju, kā arī precīzu un pielāgotu informāciju par noteikumiem, pēc kuriem nosaka gan kompetentās varas iestādes, gan iedzīvotāju tiesības saskaņā ar pamatregulu un saskaņā ar īstenošanas regulu.”.

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulas 2. panta 9.a punktu [ar ko Regulā (EK) Nr. 987/2009 iekļauj jaunu 15.a pantu] piemēro no ... [5 gadi pēc datuma, kurā šī regula — COD2016/0397— stājas spēkā].

(1)

  OV C 345, 13.10.2017., 85. lpp.

(2)

  OV C 342, 12.10.2017., 65. lpp.


PASKAIDROJUMS

Komisijas ierosinātās pārskatīšanas mērķis ir atvieglot mobilitāti, nodrošinot, ka personas, pārvietojoties Eiropas robežās (ES, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), nezaudē savas tiesības, kā arī nodrošinot sociālā nodrošinājuma saglabāšanu pārejā no vienas valsts regulējuma uz citu.

Eiropas Komisija ierosina grozīt trīs ar bezdarbnieka pabalstu koordinēšanu saistītus aspektus:

1) Bezdarbnieka pabalstu eksporta periods tiek pagarināts no trim uz sešiem mēnešiem, atstājot iespēju dalībvalstīm pagarināt šo periodu līdz tiesību izbeigšanās brīdim. Referents atbalsta šo priekšlikumu un ierosina pagarināt eksporta periodu līdz tiesību uz bezdarbnieka pabalstu izbeigšanās brīdim. Pēc Komisijas pasūtījuma veikts pētījums liecina, ka bezdarbnieka pabalstu eksporta perioda pagarināšana palielina bezdarbnieka iespējas atrast darbu.

2) Dalībvalstij, kurā darba meklētājs pēdējo reizi veicis darbību, būs jāņem vērā citā valstī izpildītie apdrošināšanas periodi, ja darba meklētājs šajā valstī būs strādājis vismaz trīs mēnešus. Citā gadījumā dalībvalstij, kur viņš pirms tam ir strādājis, būs viņam jāmaksā iepriekš minētie pabalsti. Pašreizējā situācija dalībvalstu kompetentajām iestādēm šķiet diezgan neskaidra. Referents vēlas atgādināt, ka summēšana ir viens no šī tiesību akta pamatprincipiem; tādēļ viņš ierosina līdz vienam mēnesim samazināt minimālo darbības laiku pirms summēšanas dalībvalstī, kurā veikta pēdējā darbība.

3) Visbeidzot, attiecībā uz pārrobežu darba ņēmējiem dalībvalstij, kurā bijusi viņu pēdējā nodarbinātība, būs pienākums maksāt bezdarbnieka pabalstus, ja pārrobežu darba ņēmējs būs tur nostrādājis divpadsmit mēnešus. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem kompetentā dalībvalsts ir dzīvesvietas dalībvalsts, lai gan pārrobežu darba ņēmēji sociālās iemaksas maksā valstīs, kurās veic darbību.

Šķiet pamatoti, ka valsts, kura saņem sociālās iemaksas, arī ir atbildīga par bezdarbnieka pabalstu izmaksu, tomēr referents vēlas precizējumus saistībā ar šiem noteikumiem, lai Komisijas ierosinātās izmaiņas neradītu praktiskas, administratīvas, lingvistiskas vai apmācības grūtības un lai tiktu precizēta valstu nodarbinātības dienestu kompetence.

Komisija ierosina izveidot atsevišķu ilgtermiņa aprūpei veltītu nodaļu, tai par pamatu ņemot pieeju, kas izmantota slimības pabalstu gadījumā. Kaut arī referents principā atbalsta šo iniciatīvu, viņš vēlas, lai Administratīvā komisija ciešāk sadarbotos ar sociālo partneru, arodasociāciju un attiecīgo saņēmēju pārstāvjiem, īpaši saistībā ar to pabalstu saraksta izstrādi, kurus paredzētu šī jaunā nodaļa.

Priekšlikums paredz integrēt jaunāko Eiropas Savienības Tiesas judikatūru attiecībā uz noteikumiem, kuri reglamentē ekonomiski neaktīvu mobilo pilsoņu piekļuvi sociālā nodrošinājuma pabalstiem. Referents pieņem zināšanai judikatūru, taču uzskata, ka ES likumdevēju uzdevums nav kodificēt Tiesas pieņemtus lēmumus.

Referents atbalsta Komisiju arī saistībā ar tās nodomu standartizēt to portatīvo dokumentu izdošanu, formātu un saturu, kuri apliecina piederību sociālā nodrošinājuma shēmai, noteikt situācijas, kurās šo dokumentu izsniedz, un tā atsaukšanas kārtību gadījumos, kad tā pareizību un derīgumu apstrīd nodarbinātības dalībvalsts iestāde. Viņš ierosina arī pastiprināt kompetento administrāciju sadarbību un uzskata, ka lojālas sadarbības princips būtu jāstiprina, nosakot īsākus atbildes sniegšanas termiņus un paredzot, ka atbildes nesniegšana nozīmē kompetences pārnesi starp kompetentajām iestādēm.

Lai optimizētu informācijas apmaiņu starp administrācijām un aizsargātu regulās norādītās personas, referents atbalsta jaunu noteikumu (“Crossroads Bank for Social Security”) izstrādi un elektroniska darbības tīkla ieviešanu, kas vienotu sociālā nodrošinājuma iestādes (Eiropas sociālā nodrošinājuma elektroniska karte un numurs), kā arī vēlas panākt to dokumentu digitalizāciju, uz kuriem attiecas regulas.

Tāpat referents uzskata, ka noteikti ir jāprecizē tiesiskais regulējums attiecībā uz norīkotajiem darba ņēmējiem (dalības nosūtītājas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā obligātais minimālais periods, portatīva dokumenta iepriekšēja izdošana pirms norīkojuma utt.), pašnodarbinātām personām un vairākos darbības veidos iesaistītām personām.

Visbeidzot, referents iebilst pret ģimenes pabalstu indeksāciju bērnu dzīvesvietā: pat ja dati ir nepilnīgi un neattiecas uz visām valstīm, kurām tiek piemērota koordinācijas regula, mazāk nekā 1 % no kopējiem ģimenes pabalstiem tiek izmaksāts bērniem, kuri dzīvo citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā strādā viens no vecākiem vai abi vecāki. Ņemot to vērā, indeksācijas sistēma, kurā pabalstu summa tiek lokalizēta un atjaunināta atkarībā no bērnu dzīvesvietas, nozīmētu sarežģītas un dārgas sistēmas izveidi, kas ietekmētu publiskās finanses.

Referents cer, ka diskusijas par koordinācijas regulu pārskatīšanu neieslīgs pozu ieņemšanā un apvainojumos “sociālajā tūrismā”, “vispārējā krāpšanā” vai “slēptā protekcionismā”. Ar šo pārskatīšanu ir jānodrošina pilsoņu sociālo tiesību nepārtrauktība, vienlaikus veicinot efektīvu mobilitāti Eiropā.


PIELIKUMS. STRUKTŪRAS VAI PERSONAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ

Referents vēlas darīt zināmu, ka ziņojuma izstrādes laikā ar viņu sazinājās cita starpā šādi ieinteresēto personu pārstāvji un lobisti.

Entity and/or person

Arnaud Emériau

Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers

Liina Carr, Confederal Secretary

Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation

 

Eugenio Quintieri

Secretary General, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU

Jordi Curell,

director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, Conseillère

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur,

Directrice du pôle juridique et social , CAPEB

Claude Denagtergal

Advisor, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Thomas Heidener

Head of Office, Danish Trade Union Office

Kaia Iva

Estonian Minister of Social Protection

Philip Von Brocksdorff

Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE

Judite Berkemeier

Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC

Garance Pineau

Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales

Mouvement des entreprises de France - MEDEF


LŪGUMRAKSTU KOMITEJAS ATZINUMS (24.4.2018)

Nodarbinātības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Referente: Soledad Cabezón Ruiz

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija 2016. gada 13. decembrī publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004. Priekšlikuma mērķis ir modernizēt un vienkāršot spēkā esošos noteikumus attiecībā uz sociālā nodrošinājuma sistēmas koordinēšanu, lai tā atbilstu pašreizējai dalībvalstu sociālajai un ekonomiskajai situācijai, kā arī veicināt iedzīvotāju tiesību īstenošanu saskaņā ar šiem noteikumiem.

Referente uzskata, ka jebkādus grozījumus spēkā esošajos noteikumos par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu vajadzētu reglamentēt, ievērojot kopējās vērtības — universālumu, taisnīgumu un solidaritāti —, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi veselības aprūpes pabalstiem. Studentiem un invalīdiem īpaši būtu jāsaglabā tiesību uz sociālo nodrošinājumu un sociālo palīdzību pārnesamība, pārceļoties no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, nepieļaujot diskrimināciju.

Šajā saistībā referente ņem vērā Komisijas ierosināto jauno nodaļu par ilgtermiņa aprūpes pabalstiem un atzinīgi vērtē to, ka šajā nodaļā tagad ir skaidri ietverti invaliditātes pabalsti. Referente ierosina, ka Administratīvajai komisijai, sīki izstrādājot šajā nodaļā ietverto pabalstu sarakstu, vajadzētu cieši sadarboties ar saņēmēju apvienībām, tostarp personu ar invaliditāti organizāciju pārstāvjiem. Referente arī uzsver, ka jānodrošina ātra Eiropas invaliditātes kartes ieviešana visās ES dalībvalstīs, un aicina Administratīvo komisiju veicināt vienotas definīcijas un kritēriju attiecībā uz invaliditāti pieņemšanu sociālā nodrošinājuma koordinēšanas nolūkā. Referente pauž cerību, ka Eiropas invaliditātes kartes ieviešana ļaus apspriest pabalstus, uz kuriem attiecas karte, nolūkā iekļaut papildu svarīgus pabalstus aprūpes, veselības aprūpes un palīdzības jomā, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā izmantot pārvietošanās brīvību ES.

Lūgumrakstu komiteja sistemātiski saņem lūgumrakstus, kuri attiecas uz visām sociālā nodrošinājuma jomām pārrobežu situācijās. Lūgumrakstu komiteja regulāri izskata jautājumus, kas saistīti ar pensijas tiesību un pabalstu pārnesamību, jo īpaši jautājumus, kas saistīti ar ilgo laiku, kas vajadzīgs, lai saņemtu pienācīgu informāciju no kompetentajām iestādēm, kā arī ar pensiju pabalstu aprēķināšanu tiem iedzīvotājiem, kuri strādājuši vairākās, nevis tikai vienā dalībvalstī. Referente ierosina noteikt termiņus kompetento dalībvalstu iestādēm attiecībā uz saņēmēju pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu, lai aprēķinātu pabalstu summu un novērstu iespējamās viedokļu atšķirības ar citām dalībvalstīm. Piekļuve pielāgotai un precīzai informācijai šajā bieži vien sarežģītajā jomā arī ir būtiska, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji var brīvi pārvietoties un strādāt ES, nepieļaujot diskrimināciju.

Šie priekšlikumi sekmētu Komisijas izvirzīto mērķu sasniegšanu, lai uzlabotu iedzīvotāju tiesību īstenošanu, vienlaikus nodrošinot juridisko skaidrību un noteikumu izpildi sociālā nodrošinājuma koordinēšanas jomā, kā arī ievērojot ES kopējās vispārējās vērtības —universālumu, taisnīgumu un solidaritāti.

GROZĪJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Definīcijas un kritēriji nespējas un invaliditātes noteikšanai dalībvalstīs ļoti atšķiras, un tas var radīt nopietnu šķērsli valstu lēmumu par nespējas un invaliditātes jautājumiem savstarpējai atzīšanai, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi specifiskiem pakalpojumiem un iestādēm, un var radīt īpaši neizdevīgu stāvokli sociālā nodrošinājuma jomā personām ar nespēju vai invaliditāti, kuras pārceļas no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti. Tāpēc, lai atvieglotu personu ar nespēju vai invaliditāti ceļošanu un pārcelšanos no vienas dalībvalsts uz citu, ir jānodrošina vienotas Eiropas līmeņa definīcijas pieņemšana saskaņā ar UNCRPD un invaliditātes statusa savstarpēja atzīšana dalībvalstīs, tādēļ jo īpaši nodrošinot, ka visās dalībvalstīs nekavējoties tiek ieviesta Eiropas invaliditātes karte, kas būs saistīta ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti un Eiropas sociālā nodrošinājuma karti.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  Lai nodrošinātu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) efektīvu īstenošanu un izpildi un garantētu invaliditātes pabalstu pārvedamību, sociālā nodrošinājuma koordinēšanas nolūkā būtu jāveicina vienotas definīcijas, kritēriju un invaliditātes (invaliditātes procentuālās daļas) novērtēšanas metožu pieņemšana.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3c)  Liela nozīme ir Savienības veselības aizsardzības sistēmu kopējo vērtību un principu ievērošanai, kā norādīts Padomes 2006. gada 22. jūnija secinājumos par Eiropas Savienības veselības aizsardzības sistēmu kopējām vērtībām un principiem1a, jo īpaši vispārējo vērtību — universāluma, piekļuves kvalitatīvai aprūpei, taisnīguma un solidaritātes — ievērošanai. Tas ir īpaši svarīgi tiem iedzīvotājiem, kuri nav nodarbināti un kuri nav darba meklētāji, piemēram, studentiem, kuru mobilitāte jāsaglabā, nodrošinot viņiem uzņemošajā dalībvalstī pienācīgu piekļuvi sociālās nodrošināšanas pabalstiem, tostarp veselības apdrošināšanai. Kā norādījusi Padome, “universālums nozīmē, ka nevienam nevar liegt piekļuvi veselības aizsardzības pakalpojumiem; solidaritāte ir cieši saistīta ar mūsu valsts veselības aizsardzības sistēmu finanšu kārtību un vajadzību nodrošināt piekļuvi visiem; taisnīgums ir saistīts ar vienlīdzīgu piekļuvi pēc vajadzības, neatkarīgi no etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, sociālā stāvokļa vai maksātspējas.”

 

______________

 

1a OV C 146, 22.6.2006., 1. lpp.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Eiropas Parlaments 2017. gada 15. marta rezolūcijā par šķēršļiem ES pilsoņu brīvībai pārvietoties un strādāt iekšējā tirgū1a ir uzsvēris vajadzību „[nodrošināt] sociālās nodrošināšanas pabalstu (t. i., valsts pensijas, veselības apdrošināšanas, bezdarbnieka pabalsta un ģimenes pabalsta) pārnesamību un tādējādi [samazināt] šķēršļus darbaspēka mobilitātei ES”, un attiecīgi prasījis “veikt apņēmīgus un efektīvus pasākumus, lai izveidotu saskaņotu sistēmu par katras ES teritorijā dzīvojošas fiziskās personas kopējām sociālajām iemaksām un pabalstiem, piemēram, sociālā nodrošinājuma karti, lai atvieglotu sociālā nodrošinājuma iemaksu un tiesību izsekojamību”.

 

______________

 

1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0083.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Būtu jāveicina pasākumi, ar kuriem sekmē tiesību uz sociālo nodrošinājumu un pabalstiem noteikšanu un saglabāšanu visā Savienībā, piemēram, jāpieņem Eiropas sociālā nodrošinājuma karte, kas būtu jāsaista ar pašreizējo Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EHIC) un ES invaliditātes karti, un kam būtu jāaptver visas sociālās nodrošināšanas jomas.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4c)  Lai uzlabotu darba ņēmēju, studentu un darba meklētāju mobilitāti visā Savienībā, dalībvalstīm ir svarīgi garantēt visiem iedzīvotājiem, tostarp pagaidu darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un tiem, kuri strādā saskaņā ar nestandarta darba līgumu, kā arī studentiem un mobiliem darba meklētājiem, nediskriminējošu piekļuvi Eiropas veselības apdrošināšanas kartei.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4d)  Pārrobežu veselības aprūpei ir īpaši liela nozīme, lai garantētu taisnīgu sociālās nodrošināšanas sistēmu koordināciju. Šajā ziņā dalībvalstīs ļoti atšķiras Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/24/ES1a īstenošana. Minētās direktīvas 7. pants būtu jāīsteno, nepieļaujot diskrimināciju, lai nodrošinātu Savienības pilsoņu un viņu ģimeņu brīvu pārvietošanos.

 

______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (OV L 88, 4.4.2011., 45. lpp).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Attiecībā uz bezdarbnieka pabalstiem visām dalībvalstīm būtu vienādi jāpiemēro noteikumi par apdrošināšanas periodu summēšanu. Izņemot 65. panta 2. punktā minētos pārrobežu darba ņēmējus, uz noteikumiem par periodu summēšanu nolūkā dot tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem būtu jāattiecina nosacījums, ka apdrošinātās personas pēdējā apdrošināšana attiecīgajā dalībvalstī ir bijusi vismaz trīs mēnešus ilga. Dalībvalstij, kas iepriekš bija kompetenta, būtu jākļūst kompetentai attiecībā uz visām apdrošinātajām personām, ka neatbilst šim nosacījumam. Šajā gadījumā reģistrācijai tās dalībvalsts nodarbinātības dienestos, kurā ir izpildīta pēdējā personas apdrošināšana, vajadzētu būt tādām pašām sekām kā reģistrācijai tās dalībvalsts nodarbinātības dienestos, kurā persona ir bijusi apdrošināta pirms tam.

(8)  Attiecībā uz bezdarbnieka pabalstiem visām dalībvalstīm būtu vienādi jāpiemēro noteikumi par apdrošināšanas periodu summēšanu. Izņemot 65. panta 2. punktā minētos pārrobežu darba ņēmējus, uz noteikumiem par periodu summēšanu nolūkā dot tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem būtu jāattiecina nosacījums, ka apdrošinātās personas pēdējā apdrošināšana attiecīgajā dalībvalstī ir bijusi vismaz vienu mēnesi ilga. Dalībvalstij, kas iepriekš bija kompetenta, būtu jākļūst kompetentai attiecībā uz visām apdrošinātajām personām, ka neatbilst šim nosacījumam. Šajā gadījumā reģistrācijai tās dalībvalsts nodarbinātības dienestos, kurā ir izpildīta pēdējā personas apdrošināšana, vajadzētu būt tādām pašām sekām kā reģistrācijai tās dalībvalsts nodarbinātības dienestos, kurā persona ir bijusi apdrošināta pirms tam.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Saskaņā ar ieteikumiem 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību35 ir nepieciešams bezdarbnieka pabalstu eksporta minimālo ilgumu pagarināt no trim līdz sešiem mēnešiem, lai uzlabotu tādu bezdarbnieku, kas pārceļas uz citu dalībvalsti nolūkā meklēt darbu, iespējas kopumā un iespējas reintegrēties darba tirgū un lai risinātu prasmju neatbilstību vajadzībām pāri robežām.

(9)  Ir nepieciešams bezdarbnieka pabalstu eksporta ilgumu pagarināt līdz darba meklētāja iegūto tiesību izbeigšanās brīdim, lai uzlabotu tādu bezdarbnieku, kas pārceļas uz citu dalībvalsti nolūkā meklēt darbu, iespējas kopumā un iespējas pārkvalificēties un reintegrēties darba tirgū un lai risinātu prasmju neatbilstību vajadzībām pāri robežām.

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Jānodrošina, ka kompetentās iestādes nosaka pastāvīgo dzīvesvietu, lai pieņemamā termiņā noteiktu sociālā nodrošinājuma pabalstus.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b)  Personām vajadzētu būt iespējai izvēlēties savu pastāvīgo dzīvesvietu nolūkā saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstus, ko kompetentās iestādes pieņemamā termiņā apliecinātu, pamatojoties uz pierādītu un pietiekamu saistību ar attiecīgo dalībvalsti.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai nodrošinātu šīs regulas savlaicīgu atjaunināšanu, ņemot vērā pārmaiņas valstu līmenī, pilnvaras pieņemt aktus, kas attiecas uz šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 987/2009 pielikumu grozīšanu, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Eiropas Komisijai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās notiktu saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu noteiktajiem principiem 36.Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve to Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kuras nodarbojas ar deleģēto aktu sagatavošanu.

(12)  Lai nodrošinātu šīs regulas savlaicīgu atjaunināšanu, ņemot vērā pārmaiņas valstu līmenī, regulāri būtu jāgroza šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 987/2009 pielikumi.

__________________

 

36 OV L 123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.

 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai atbalstītu dalībvalstis to centienos apkarot krāpšanu un kļūdas koordinācijas noteikumu piemērošanā, būtu jānosaka turpmāks mazāk stingrs juridiskais pamats, lai atvieglotu personas datu apstrādi attiecībā uz personām, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009. Tas ļautu dalībvalstīm periodiski salīdzināt to kompetento iestāžu datus ar citu dalībvalstu rīcībā esošajiem datiem, lai konstatētu kļūdas un neatbilstības, kam vajadzīga turpmāka izmeklēšana.

(13)  Lai atbalstītu dalībvalstis to centienos apkarot krāpšanu un kļūdas koordinācijas noteikumu piemērošanā, būtu jānosaka turpmāks mazāk stingrs juridiskais pamats, lai atvieglotu personas datu apstrādi attiecībā uz personām, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009, pienācīgi ievērojot attiecīgos Savienības tiesību aktus par datu aizsardzību, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a. Tas ļautu dalībvalstīm periodiski salīdzināt to kompetento iestāžu datus ar citu dalībvalstu rīcībā esošajiem datiem, lai konstatētu kļūdas un neatbilstības, kam vajadzīga turpmāka izmeklēšana.

 

______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai paātrinātu procedūru attiecībā uz dokumentu pārbaudi un atsaukšanu (īpaši saistībā ar sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, kas piemērojami turētājiem) krāpšanas un kļūdu gadījumā, ir jāstiprina sadarbība un informācijas apmaiņa starp izdevējiestādi un iestādi, kas pieprasa atsaukšanu. Ja ir šaubas par dokumenta derīgumu vai par apstiprinošo pierādījumu pareizību, vai ja atšķiras dalībvalstu viedoklis par piemērojamo tiesību aktu noteikšanu, attiecīgo dalībvalstu un personu interesēs ir attiecīgo iestāžu vienošanās panākšana saprātīgā termiņā.

(15)  Lai paātrinātu procedūru attiecībā uz dokumentu pārbaudi, labošanu un atsaukšanu (īpaši saistībā ar sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, kas piemērojami turētājiem) krāpšanas un kļūdu gadījumā, ir jāstiprina sadarbība un informācijas apmaiņa starp izdevējiestādi un iestādi, kas pieprasa atsaukšanu. Ja ir šaubas par dokumenta derīgumu vai par apstiprinošo pierādījumu pareizību, vai ja atšķiras dalībvalstu viedoklis par piemērojamo tiesību aktu noteikšanu, attiecīgo dalībvalstu un personu interesēs ir attiecīgo iestāžu vienošanās panākšana saprātīgā termiņā. Ja noteiktajā termiņā atbilde nav sniegta, pieprasītāja iestādei būtu jāiegūst tiesības noteikt piemērojamos tiesību aktus.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

5.a apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5a)  Tiesa ir nospriedusi, ka dalībvalstīm ir tiesības uz ekonomiski neaktīvo pilsoņu piekļuvi sociālā nodrošinājuma pabalstiem, kas nav sociālā palīdzība Direktīvas 2004/38/EK nozīmē, uzņēmējā dalībvalstī attiecināt nosacījumu par likumīgas uzturēšanās tiesībām minētās direktīvas nozīmē. Likumīgo uzturēšanās tiesību pārbaude būtu jāveic saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK prasībām. Šajā nolūkā ekonomiski neaktīvs pilsonis ir skaidri jānošķir no darba meklētāja, kura uzturēšanās tiesības ir tieši piešķirtas ar Līguma par Eiropas Savienība darbību 45. pantu. Lai uzlabotu juridisko skaidrību pilsoņiem un iestādēm, ir vajadzīga šīs judikatūras kodifikācija.

svītrots

Pamatojums

Atkāpšanās no vienlīdzīgas attieksmes principa piemērošanas attiecībā uz vairāk nekā 700 000 ekonomiski neaktīviem mobiliem pilsoņiem ir būtisks trūkums sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijā Eiropas Savienībā. Komisijas ierosinātās izmaiņas nenodrošinās lielāku juridisko skaidrību un arī neatvieglos attiecīgo pilsoņu situāciju. Tādēļ regulā nebūtu jāiekļauj saistes norāde uz Direktīvu 2004/38/EK.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

5.c apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5c)  Neraugoties uz ierobežojumiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret ekonomiski neaktīvām personām, kas izriet no Direktīvas 2004/38/EK vai no citiem Savienības tiesību aktiem, nekam šajā regulā nebūtu jāierobežo pamattiesības, kas atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, proti, tiesības uz cilvēka cieņu (1. pants), tiesības uz dzīvību (2. pants) un tiesības uz veselības aprūpi (35. pants).

(5c)  Neraugoties uz ierobežojumiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret ekonomiski neaktīvām personām, kas izriet no Direktīvas 2004/38/EK vai no citiem Savienības tiesību aktiem, nekam šajā regulā nebūtu jāierobežo pamattiesības, kas atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, proti, tiesības uz cilvēka cieņu (1. pants), tiesības uz dzīvību (2. pants), tiesības uz sociālo nodrošinājumu un sociālo palīdzību (34. pants) un tiesības uz veselības aprūpi (35. pants).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

24.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Aiz 24. apsvēruma iekļauj šādu tekstu:

 

“(24a)  Nekas šajā regulā nedrīkstētu būt par iemeslu tam, lai kāda dalībvalsts, kura nav kompetentā dalībvalsts, atteiktos piešķirt ekonomiski neaktīvām personām uzturēšanās tiesības, tikai pamatojoties uz sociālā nodrošinājuma jomu piemērošanu, uz ko attiecas šī regula.”.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

46. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46)  Lai nodrošinātu šīs regulas savlaicīgu atjaunināšanu, ņemot vērā pārmaiņas valstu līmenī, pilnvaras pieņemt aktus, kas attiecas uz šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 987/2009 pielikumu grozīšanu, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Eiropas Komisijai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās notiktu saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu noteiktajiem principiem43.Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve to Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kuras nodarbojas ar deleģēto aktu sagatavošanu.

svītrots

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

1. pants – 1. daļa – vb punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

vb)  “ilgtermiņa aprūpes pabalsts” ir jebkāds pabalsts natūrā, naudā vai to kombinācija personām, kam vecuma, invaliditātes, slimības vai traucējumu dēļ ilgstošā laikposmā ir vajadzīga ievērojama citas personas vai personu palīdzība, lai veiktu svarīgākās ikdienas darbības, tostarp saņemtu atbalstu personīgās autonomijas nodrošināšanai; tas var būt arī pabalsts, kas piešķirts personai, kas sniedz šādu palīdzību, vai priekš personas, kas sniedz šādu palīdzību;".

vb)  “ilgtermiņa aprūpes pabalsts” ir jebkāds pabalsts natūrā, naudā vai to kombinācija personām, kam vecuma, invaliditātes, slimības vai traucējumu dēļ ilgstošā laikposmā ir vajadzīga citas personas vai personu palīdzība, lai veiktu svarīgākās ikdienas darbības, tostarp saņemtu atbalstu personīgās autonomijas nodrošināšanai; tas var būt arī pabalsts, kas piešķirts personai, kas sniedz šādu palīdzību, vai priekš personas, kas sniedz šādu palīdzību;”.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

4. punkts – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalsts var pieprasīt, lai uz ekonomiski neaktīvās personas, kas uzturas minētajā dalībvalstī, piekļuvi tās sociālā nodrošinājuma pabalstiem attiektos nosacījumi par likumīgas uzturēšanās tiesībām, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā44.

svītrots

__________________

 

44 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.

 

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

12. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Uz personu, kas kādā dalībvalstī veic darbību nodarbinātas personas statusā tāda darba devēja uzdevumā, kurš parasti tur veic savas darbības, un ko minētais darba devējs ir norīkojis Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā46 nozīmē vai nosūtījis uz citu dalībvalsti veikt darbu minētā darba devēja uzdevumā, arī turpmāk attiecas pirmās dalībvalsts tiesību akti, ja paredzamais minētā darba ilgums nepārsniedz 24 mēnešus un ja minētā persona nav norīkota vai nosūtīta aizstāt citu turp iepriekš šā panta nozīmē norīkotu vai nosūtītu nodarbinātu vai pašnodarbinātu personu.

1.  Uz personu, kas kādā dalībvalstī veic darbību nodarbinātas personas statusā tāda darba devēja uzdevumā, kurš parasti tur veic savas darbības, un ko minētais darba devējs ir norīkojis uz citu dalībvalsti veikt darbu minētā darba devēja uzdevumā, arī turpmāk attiecas pirmās dalībvalsts tiesību akti, ja:

 

(a)  paredzamais vai faktiskais minētā darba ilgums nepārsniedz sešus mēnešus un ja minētā persona nav norīkota vai nosūtīta aizstāt citu turp iepriekš šā panta nozīmē norīkotu vai nosūtītu nodarbinātu vai pašnodarbinātu personu; un

 

(b)  uz attiecīgo personu vismaz sešus mēnešus tieši pirms darbības sākšanas nodarbinātas personas statusā jau ir attiekušies tās dalībvalsts tiesību akti, kurā šīs personas darba devējs veic darījumdarbību.

__________________

 

46 OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp. 1.

 

Pamatojums

Komisija ir norādījusi, ka norīkošanas vidējais ilgums ir mazāks par četriem mēnešiem. Tādēļ ir pamatoti pēc sešiem mēnešiem attiecībā uz sociālā nodrošinājuma segumu piemērot nodarbinātības valsts tiesību aktus.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

12. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Uz personu, kas kādā dalībvalstī parasti veic darbību pašnodarbinātas personas statusā un dodas veikt līdzīgu darbību citā dalībvalstī, arī turpmāk attiecas pirmās dalībvalsts tiesību akti, ja šādas darbības paredzamais ilgums nepārsniedz 24 mēnešus un ja minētā persona neaizstāj citu norīkotu nodarbinātu vai pašnodarbinātu personu.

2.  Uz personu, kas kādā dalībvalstī parasti veic darbību pašnodarbinātas personas statusā un dodas veikt līdzīgu darbību citā dalībvalstī, arī turpmāk attiecas pirmās dalībvalsts tiesību akti, ja:

 

a)  šādas darbības paredzamais vai faktiskais ilgums nepārsniedz sešus mēnešus un ja minētā persona neaizstāj citu norīkotu nodarbinātu vai pašnodarbinātu personu; un

 

b)  uz attiecīgo personu vismaz sešus mēnešus tieši pirms darbības sākšanas jau ir attiekušies tās dalībvalsts tiesību akti, kurā šī persona parasti veic savu darbību.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

12. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis nodrošina, ka ekonomiski neaktīvi mobili pilsoņi un darba meklētāji uzņēmējā dalībvalstī var piekļūt visaptverošam veselības apdrošināšanas segumam, ļaujot šādiem pilsoņiem veikt samērīgas iemaksas veselības apdrošināšanas sistēmā vai citādi izpildīt nepieciešamos kritērijus, lai piekļūtu veselības apdrošināšanai dalībvalstī, kurā viņi parasti uzturas.

Pamatojums

Visaptveroša veselības apdrošināšana ir cilvēku pamattiesības. Neaktīviem mobiliem pilsoņiem vajadzētu būt iespējai iegūt veselības apdrošināšanu arī savas dzīvesvietas dalībvalstī. Dalībvalstīm, padarot savu veselības apdrošināšanas sistēmu pieejamu neaktīviem mobiliem ES pilsoņiem, vajadzētu būt iespējai paļauties uz saistošām pamatnostādnēm.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 17. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

35.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Administratīvā komisija izveido detalizētu tādu ilgtermiņa aprūpes pabalstu sarakstu, kas atbilst šīs regulas 1. panta vb) punkta kritērijiem, norādot, kuri pabalsti ir pabalsti natūrā un kuri naudā.

2.    Administratīvā komisija pēc pienācīgas apspriešanās ar attiecīgajiem sociālajiem partneriem, kā arī saņēmējus pārstāvošajām apvienībām, tostarp personu ar invaliditāti organizācijām un visām attiecīgajām iesaistītajam personām, izveido izsmeļošu un detalizētu tādu ilgtermiņa aprūpes pabalstu sarakstu, kas atbilst šīs regulas 1. panta vb) punkta kritērijiem, norādot, kuri pabalsti ir pabalsti natūrā un kuri – naudā.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 17. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

35.a pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Administratīvā komisija nodrošina, ka visās dalībvalstīs tiek ātri ieviesta ES invaliditātes karte, un veicina vienotas definīcijas un kritēriju attiecībā uz invaliditāti pieņemšanu šajā regulā un īstenošanas regulā.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

52. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

18.a  Regulas 52. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“1.a   Kompetentās iestādes aprēķina un piešķir pabalstu trīs mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts piešķiršanas pieprasījums.”

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 19. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

61. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izņemot 65. panta 2. punktā minētos gadījumus, 6. pantu piemēro atkarībā no tā, vai attiecīgās personas pēdējās apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periods atbilstīgi tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem ir pieprasīti pabalsti, ir bijis vismaz trīs mēnešus ilgs.

1.  Izņemot 65. panta 2. punktā minētos gadījumus, 6. pantu piemēro atkarībā no tā, vai attiecīgās personas pēdējās apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periods atbilstīgi tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem ir pieprasīti pabalsti, ir bijis vismaz vienu mēnesi ilgs.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 19. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

61. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja bezdarbnieks neatbilst saskaņā ar 1. pantu noteiktajiem periodu summēšanas nosacījumiem, jo viņa pēdējo izpildīto apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periodu ilgums attiecīgajā dalībvalstī ir mazāks nekā trīs mēneši, bezdarbniekam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kur viņš iepriekš ir izpildījis šādus periodus saskaņā ar nosacījumiem un atbilstīgi ierobežojumiem, kas noteikti 64.a pantā.

2.  Ja bezdarbnieks neatbilst saskaņā ar 1. pantu noteiktajiem periodu summēšanas nosacījumiem, jo viņa pēdējo izpildīto apdrošināšanas, nodarbinātības vai pašnodarbinātības periodu ilgums attiecīgajā dalībvalstī ir mazāks nekā viens mēnesis, bezdarbniekam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kur viņš iepriekš ir izpildījis šādus periodus saskaņā ar nosacījumiem un atbilstīgi ierobežojumiem, kas noteikti 64.a pantā.”.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

64. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  panta 1. punkta c) apakšpunktā vārdu "trīs" aizstāj ar vārdu "sešus" un vārdus "trīs mēnešu laika posmu līdz sešiem mēnešiem" aizstāj ar vārdiem "sešu mēnešu laika posmu līdz tā perioda beigām, kurā viņam ir tiesības uz pabalstiem";

a)  panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

“c) tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem saglabājas līdz to izbeigšanās brīdim;”

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

64. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  panta 2. punktu svītro;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=LV)

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

64. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  panta 3. punktā vārdu "trīs" aizstāj ar vārdu "seši" un vārdus "sešiem mēnešiem" aizstāj ar vārdiem "tā perioda beigām, kurā ir tiesības uz pabalstiem".

b)   panta 3. punktu svītro;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

71. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

23.a  Regulas 71. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai (še turpmāk “Administratīvā komisija”), kas piesaistīta Eiropas Komisijai, sastāv no katras dalībvalsts valdību pārstāvjiem, kam, ja vajadzīgs, palīdz eksperti padomdevēji. Eiropas Komisijas pārstāvis apmeklē Administratīvās komisijas sanāksmes padomdevēja statusā.

1.   Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai (še turpmāk “Administratīvā komisija”), kas piesaistīta Eiropas Komisijai, sastāv no katras dalībvalsts valdību pārstāvjiem, kam, ja vajadzīgs, palīdz eksperti padomdevēji. Eiropas Komisijas pārstāvis, Eiropas Parlamenta pārstāvis un attiecīgā gadījumā sociālo partneru, kā arī saņēmēju, tostarp personu ar invaliditāti organizāciju, pārstāvji apmeklē Administratīvās komisijas sanāksmes padomdevēja statusā.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=LV)

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 25. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

76.a pants – 1. punkts – 4. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  dokumenta atsaukšanu, kad tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā persona ir nodarbināta, apstrīd tā pareizību un derīgumu.

–  dokumenta atsaukšanu:

 

  kad tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā persona ir nodarbināta, apstrīd tā pareizību un derīgumu;

 

  kad izdevējiestāde noteiktajā termiņā nav sniegusi atbildi.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

88. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

27.  Regulas 88. pantu aizstāj ar šādu:

svītrots

 

 

"88. pants

 

Pielikumu atjaunināšanas pilnvaru deleģēšana

 

Eiropas Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 88.a pantu, lai periodiski grozītu šīs regulas un īstenošanas regulas pielikumus pēc Administratīvās komisijas pieprasījuma.

 

88.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras, kas minētas 88. pantā, Eiropas Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [Regulas (ES) xxxx spēkā stāšanās datums].

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 88. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu noteiktajiem principiem.

 

5.  Tiklīdz Eiropas Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.  Saskaņā ar 88. pantu pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts tika paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.".

 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

1. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ea)  “krāpšana” ir jebkāda tīša darbība vai bezdarbība nolūkā iegūt vai saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstus vai izvairīties no sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas, pārkāpjot dalībvalsts tiesību aktus;".

ea)  “krāpšana” ir jebkāda tīša darbība vai bezdarbība, radot nelabvēlīgu ietekmi uz iestādēm, nolūkā iegūt vai saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstus, izvairīties no sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas vai apiet dalību dalībvalsts sociālā nodrošinājuma shēmā reglamentējošos noteikumus, pārkāpjot dalībvalsts tiesību aktus, pamatregulu vai īstenošanas regulu;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

2. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Kad personas tiesības vai pienākumi, uz kuriem attiecas pamatregula un īstenošanas regula, ir noteiktas, kompetentā iestāde var pieprasīt dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalsts iestādei sniegt personas datus par minēto personu. Pieprasījums un atbilde uz to attiecas uz informāciju, kas ļauj kompetentajai dalībvalstij konstatēt tādu faktu nepareizību, uz kuriem balstās dokuments vai lēmums, kurā saskaņā ar pamatregulu vai īstenošanas regulu noteiktas personas tiesības un pienākumi. Pieprasījumu var veikt arī tad, ja nepastāv šaubas par tādas informācijas derīgumu vai pareizību, kura iekļauta dokumentā vai uz kuru konkrētajā gadījumā ir balstīts lēmums. Informācijas pieprasījumam un atbildei uz to jābūt nepieciešamiem un samērīgiem.

5.  Kad personas tiesības vai pienākumi, uz kuriem attiecas pamatregula un īstenošanas regula, ir noteiktas, kompetentā iestāde var pieprasīt dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalsts iestādei sniegt personas datus par minēto personu, pilnībā izpildot privātuma prasības. Pieprasījums un atbilde uz to ir tikai tā informācija, kas ļauj kompetentajai dalībvalstij konstatēt tādu faktu nepareizību, uz kuriem balstās dokuments vai lēmums, kurā saskaņā ar pamatregulu vai īstenošanas regulu noteiktas personas tiesības un pienākumi. Pieprasījumu var veikt arī tad, ja nepastāv šaubas par tādas informācijas derīgumu vai pareizību, kura iekļauta dokumentā vai uz kuru konkrētajā gadījumā ir balstīts lēmums. Informācijas pieprasījumam un atbildei uz to jābūt pamatotiem, nepieciešamiem un samērīgiem.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

6. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

7.a  Regulas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.   Ja attiecīgās iestādes nevar vienoties, kompetentās iestādes lietu var iesniegt Administratīvajā komisijā ne ātrāk kā mēnesi pēc dienas, kad radusies viedokļu nesaskaņa, kā minēts 1. un 2. punktā. Administratīvā komisija cenšas samierināt puses sešu mēnešu laikā no lietas iesniegšanas dienas.

3.   Ja attiecīgās iestādes nevar vienoties trīs mēnešu laikā no dienas, kad radusies viedokļu nesaskaņa, kompetentās iestādes iesniedz lietu Administratīvajā komisijā ne ātrāk kā mēnesi pēc dienas, kad radusies viedokļu nesaskaņa, kā minēts 1. un 2. punktā. Administratīvā komisija cenšas samierināt puses sešu mēnešu laikā no lietas iesniegšanas dienas.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

2. punkts – 1. daļa – 7.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

7. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b  Regulas 7. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“1.a   Šā panta 1. punktā minēto pabalstu vai iemaksu provizorisku aprēķinu veic ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīgās personas pieprasījuma iesniegšanas.”

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

11. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

7.c  Regulas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.   Gadījumos, kad divu vai vairāku dalībvalstu iestāžu starpā nav vienošanās par tādas personas, uz kuru attiecas pamatregula, dzīvesvietas noteikšanu, šīs iestādes kopīgi izveido attiecīgās personas interešu centru, balstoties uz attiecīgu vispārēju tādas pieejamās informācijas izvērtējumu, kas vajadzības gadījumā var ietvert:

1.   Gadījumos, kad divu vai vairāku dalībvalstu iestāžu starpā nav vienošanās par tādas personas, uz kuru attiecas pamatregula, dzīvesvietas noteikšanu, šīs iestādes ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kas radusies viedokļu nesaskaņa, kopīgi izveido attiecīgās personas interešu centru, balstoties uz attiecīgu vispārēju tādas pieejamās informācijas izvērtējumu, kas vajadzības gadījumā var ietvert:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=LV)

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

19. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja tas nepieciešams likumdošanas pilnvaru īstenošanai valsts vai Savienības līmenī, attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes un darba inspekcijas, imigrācijas un nodokļu iestādes tieši apmainās ar attiecīgo informāciju par attiecīgās personas sociālā nodrošinājuma tiesībām un pienākumiem; tas var ietvert personas datu apstrādi mērķiem, kas nav tiesību un pienākumu īstenošana vai izpilde saskaņā ar pamatregulu un šo regulu, – jo īpaši lai nodrošinātu attiecīgo juridisko saistību izpildi nodarbinātības, veselības un drošības, imigrācijas un nodokļu tiesību jomā. Sīkāku norisi nosaka Administratīvās komisijas lēmumā.

4.  Ja tas nepieciešams likumdošanas pilnvaru īstenošanai valsts vai Savienības līmenī, attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes un darba inspekcijas, imigrācijas un nodokļu iestādes tieši apmainās ar attiecīgo informāciju par attiecīgās personas sociālā nodrošinājuma tiesībām un pienākumiem, nekādi nepārkāpjot privātuma prasības. Tas var ietvert personas datu apstrādi mērķiem, kas nav tiesību un pienākumu īstenošana vai izpilde saskaņā ar pamatregulu un šo regulu, – tikai lai nodrošinātu attiecīgo juridisko saistību izpildi nodarbinātības, veselības un drošības, imigrācijas un nodokļu tiesību jomā. Sīkāku norisi nosaka Administratīvās komisijas lēmumā.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 26.a punkts

Regula (EK) Nr. 987/2009

67. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

  Regulas 67. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5.  Debitora iestāde apmaksā atlīdzības pieprasījumus īstenošanas regulas 66. pantā minētajā kreditora dalībvalsts sadarbības struktūrā 18 mēnešu laikā pēc tā mēneša, kurā minētie atlīdzības pieprasījumi iesniegti debitora dalībvalsts sadarbības iestādē. Tas neattiecas uz atlīdzību pieprasījumiem, kurus debitora iestāde šajā periodā ir noraidījusi pamatota iemesla dēļ.

5.  Debitora iestāde apmaksā atlīdzības pieprasījumus īstenošanas regulas 66. pantā minētajā kreditora dalībvalsts sadarbības struktūrā 12 mēnešu laikā pēc tā mēneša, kurā minētie atlīdzības pieprasījumi iesniegti debitora dalībvalsts sadarbības iestādē. Tas neattiecas uz atlīdzību pieprasījumiem, kurus debitora iestāde šajā periodā ir noraidījusi pamatota iemesla dēļ.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:LV:HTML)

Pamatojums

Pašreizējais 18 mēnešu laikposms būtu jāsamazina līdz 12 mēnešiem, lai mazinātu izmaksu slogu sadarbības struktūrai, kas nodrošina pabalsta priekšfinansēšanu.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 40.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 987/2009

89. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

40.a  Regulas 89. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“1.a   Kompetento varas iestāžu norīkotās iestādes pēc pieprasījuma dara iedzīvotājiem pieejamu viņu personīgās lietas kopiju, kā arī precīzu un pielāgotu informāciju par noteikumiem, pēc kuriem nosaka kompetentās iestādes, un par viņu tiesībām saskaņā ar pamatregulu un saskaņā ar īstenošanas regulu.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=LV)

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija

Atsauces

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PETI

19.1.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Izskatīšana komitejā

21.2.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija

Atsauces

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Pieņemšanas datums

20.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

19

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dietmar Köster

Iesniegšanas datums

23.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika