Procedura : 2016/0397(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0386/2018

Teksty złożone :

A8-0386/2018

Debaty :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Teksty przyjęte :


SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1592kWORD 226k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Guillaume Balas

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE
 OPINIA Komisji Petycji
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0815),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0521/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Francji, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 lipca 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 lipca 2017 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię przedstawioną przez Komisję Petycji (A8-0386/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Umocowanie 5

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 lipca 2017 r.1,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 lipca 2017 r.1,

__________________

__________________

1 Dz.U. C 345 z 13.10.2017, s. 85.

1 Dz.U. C 345 z 13.10.2017, s. 85.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów1a,

 

__________________

 

1a Dz.U. C 342 z 12.10.17, s. 65.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zmodernizowany system koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zaczął obowiązywać dnia 1 maja 2010 r. na podstawie rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009.

(1)  Zmodernizowany system koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zaczął obowiązywać dnia 1 maja 2010 r. na podstawie rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, z wyjątkiem przepisów o wprowadzeniu systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI), który ma pomagać właściwym organom i instytucjom szybciej i bezpieczniej wymieniać informacje.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Z ocen i dyskusji w Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wynika, że w dziedzinie świadczeń z tytułu opieki długoterminowej, świadczeń dla bezrobotnych i świadczeń rodzinnych powinno się kontynuować proces modernizacji.

(3)  Z ocen i dyskusji w Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wynika, że w dziedzinie świadczeń z tytułu opieki długoterminowej, świadczeń dla bezrobotnych i świadczeń rodzinnych powinno się kontynuować proces modernizacji, aby przez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk administracyjnych zasady dotyczące tych świadczeń stały się bardziej sprawiedliwe, przejrzyste i łatwiejsze do stosowania. Aby ułatwić tę wymianę, należy wspierać korzystanie z nowych technologii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Definicje niepełnosprawności i inwalidztwa oraz kryteria ich określania znacznie różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, co może stanowić poważną przeszkodę we wzajemnym uznawaniu krajowych decyzji w sprawach dotyczących niepełnosprawności i inwalidztwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do konkretnych usług i udogodnień, a także może stawiać osoby niepełnosprawne lub inwalidów w szczególnie niekorzystnej sytuacji w odniesieniu do zabezpieczenia społecznego w czasie, gdy osoby te przemieszczają się między państwami członkowskimi. Dlatego aby ułatwić osobom niepełnosprawnym lub inwalidom podróżowanie i przemieszczanie się między państwami członkowskimi, należy przyjąć wspólną europejską definicję zgodną z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić wzajemne uznawanie statusu niepełnosprawności w państwach członkowskich, zwłaszcza przez szybkie wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich europejskiej karty osoby niepełnosprawnej (EDC), powiązanej z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) i europejską kartą ubezpieczenia społecznego (ESSC).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  Aby zapewnić skuteczne wdrożenie i egzekwowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i zagwarantować możliwość przenoszenia uprawnień do świadczeń z tytułu niepełnosprawności, należy wspierać przyjęcie wspólnej definicji, kryteriów i metod oceny (obliczenia procentu) niepełnosprawności do celów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c)  Należy zapewnić poszanowanie wspólnych wartości i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii, o których mowa w konkluzjach Rady z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii Europejskiej1a, zwłaszcza nadrzędnych wartości powszechności, dostępu do dobrej jakościowo opieki, sprawiedliwości i solidarności. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do obywateli, którzy nie posiadają zatrudnienia i nie poszukują pracy, np. studentów, którzy powinni zachować swą mobilność dzięki odpowiedniemu dostępowi do świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, w przyjmującym państwie członkowskim. Jak wskazuje Rada, „powszechność oznacza, że nikomu nie zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej; solidarność jest ściśle związana z zasadami finansowania krajowych systemów opieki zdrowotnej oraz z potrzebą zapewnienia wszystkim dostępu do nich; sprawiedliwość wiąże się z równym, stosownym do potrzeb, dostępem bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, wiek, status społeczny czy zdolność do zapłaty”.

 

______________

 

1a Dz.U. C 146 z 22.6.2006, s. 1.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Zasady koordynacji muszą nadążać za ich zmieniającym się kontekstem prawnym i społecznym i dalej ułatwiać obywatelom korzystanie z ich praw przy jednoczesnym zagwarantowaniu jasności prawa, sprawiedliwego i równego podziału obciążeń finansowych między instytucjami zainteresowanych państw członkowskich, prostoty administracyjnej i wykonalności przepisów.

(4)  Zasady koordynacji muszą nadążać za ich zmieniającym się kontekstem prawnym i społecznym i dalej ułatwiać obywatelom korzystanie z ich praw przy jednoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa, sprawiedliwego i równego podziału obciążeń finansowych między instytucjami zainteresowanych państw członkowskich, prostoty administracyjnej i wykonalności przepisów. W tym kontekście należy odpowiednio uwzględnić dyrektywę Rady 2000/78/WE1a i Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności jej art. 27. Niniejsze rozporządzenie ma kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i swobodnego przepływu osób. W związku z tym koordynacja zabezpieczenia społecznego powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby była odpowiednia dla wszystkich rodzajów systemów zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich.

 

__________________________________

 

1a Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Z tego względu również należy dysponować przejrzystymi i publicznymi danymi zebranymi przez Komisję i państwa członkowskie w ramach specjalistycznych i szczegółowych badań, które umożliwią racjonalną i skuteczną dyskusję na szczeblu krajowym i unijnym na temat rzeczywistej skali i skutków ekonomicznych i społecznych ewentualnych sytuacji oszustw i nadużywania krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, a także na temat wzmocnienia elementów koordynacji, które umożliwią podniesienie poziomu zaufania między poszczególnymi publicznymi służbami zatrudnienia w ramach podejmowania zadań z zakresu zorganizowanej kontroli oraz promowania integracji zawodowej przemieszczających się osób bezrobotnych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Swoboda przemieszczania się jest podstawą funkcjonowania rynku wewnętrznego. Niemniej rynek wewnętrzny nie może funkcjonować przy braku wzajemnego zaufania. Aby ochronić korzyści wynikające z mobilności, Unia musi zwalczać nadużycia, oszustwa i nieuczciwą konkurencję.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  W swojej rezolucji z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przeszkód utrudniających obywatelom UE swobodne przemieszczanie się i podejmowanie pracy na rynku wewnętrznym Parlament Europejski podkreślił potrzebę „zapewnienia możliwości przenoszenia świadczeń społecznych (tzn. emerytur, ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku dla bezrobotnych i świadczeń rodzinnych), a co za tym idzie – zmniejszania barier dla mobilności pracowników w UE” oraz wezwał do „zdecydowanego podjęcia skutecznych kroków na rzecz wprowadzenia w całej UE skoordynowanego systemu sumowania składek na ubezpieczenie społeczne i świadczeń społecznych dla poszczególnych osób, takiego jak karta ubezpieczenia społecznego, w celu ułatwienia śledzenia składek na ubezpieczenie społeczne i uprawnień do świadczeń z zabezpieczenia społecznego”.

 

______________

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d)  Należy wspierać środki mające na celu łatwiejszą identyfikację i ochronę praw i świadczeń w zakresie zabezpieczenia społecznego na terenie całej Unii, m.in. przyjęcie europejskiej karty ubezpieczenia społecznego, która powinna zostać powiązana z obecną europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego i europejską kartą osoby niepełnosprawnej i powinna obejmować wszystkie obszary zabezpieczenia społecznego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4e)  Aby zwiększyć mobilność pracowników, studentów i osób poszukujących pracy na terenie Unii, państwa członkowskie muszą zagwarantować dostęp do EKUZ wszystkim obywatelom, w tym pracownikom tymczasowym, osobom samozatrudnionym i osobom pracującym na podstawie nietypowych form zatrudnienia, a także studentom i przemieszczającym się osobom poszukującym pracy, bez dyskryminacji.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4f)  Transgraniczna opieka zdrowotna ma szczególne znaczenie dla zagwarantowania sprawiedliwej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W tej kwestii stopień wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE1a znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. W szczególności art. 7 dyrektywy powinien zostać wdrożony bez jakiejkolwiek dyskryminacji, aby zapewnić swobodę przemieszczania się obywatelom Unii i ich rodzinom.

 

______________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Należy koniecznie zapewnić pewność prawa przez sprecyzowanie, że dostęp do świadczeń socjalnych w przyjmującym państwie członkowskim dla przemieszczających się obywateli biernych zawodowo może zostać uzależniony od posiadania przez takich obywateli prawa pobytu w danym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.33 W tym celu przemieszczających się obywateli biernych zawodowo należy wyraźnie odróżnić od osób poszukujących pracy, których prawo pobytu zostało przyznane bezpośrednio na mocy art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

skreśla się

______________

 

33 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.

 

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Świadczenia z tytułu opieki długoterminowej nie zostały jak dotąd wyraźnie włączone do zakresu materialnego rozporządzenia (WE) nr 883/2004, lecz były koordynowane jako świadczenia z tytułu choroby, co prowadziło do niepewności prawa zarówno dla instytucji, jaki i osób ubiegających się o takie świadczenia. W rozporządzeniu należy stworzyć stabilne ramy prawne odpowiednie dla świadczeń z tytułu opieki długoterminowej w celu wprowadzenia jednoznacznej definicji takich świadczeń.

(6)  Świadczenia z tytułu opieki długoterminowej nie zostały jak dotąd wyraźnie włączone do zakresu materialnego rozporządzenia (WE) nr 883/2004, lecz były koordynowane jako świadczenia z tytułu choroby. Należy wprowadzić jednoznaczną definicję takich świadczeń z tytułu opieki długoterminowej i uaktualnić zasady w tym zakresie, uwzględniając ich specyfikę. Istotne jest wyjaśnienie, że zarówno osoby bierne zawodowo, jak i osoby czynne zawodowo mogą mieć potrzeby w zakresie opieki długoterminowej. Celem świadczeń z tytułu opieki długoterminowej jest udzielanie pomocy osobom w wykonywaniu codziennych czynności, tka aby wspierać ich samodzielność, w tym w miejscu pracy.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W dniu 13 września 2017 r. przewodniczący Komisji w orędziu o stanie Unii stwierdził, że „w Unii, w której wszyscy są równi, nie może być pracowników drugiej kategorii”, oraz że „to absurdalne, że istnieje Urząd Nadzoru Bankowego, który pilnuje przestrzegania standardów w bankowości, lecz nie ma wspólnego organu ds. prawa pracy, aby zapewnić sprawiedliwe warunki na jednolitym rynku”. W rezolucji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie dumpingu socjalnego w Unii Europejskiej Parlament Europejski zachęcał „państwa członkowskie do tworzenia, w stosownych przypadkach, doraźnych dwustronnych grup zadaniowych, a w razie potrzeby wielostronnych grup zadaniowych z udziałem właściwych organów krajowych i inspektorów pracy, aby móc z zastrzeżeniem zgody wszystkich zainteresowanych państw członkowskich dokonywać kontroli na miejscu zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, w którym odbywają się kontrole, w przypadkach domniemanego dumpingu socjalnego, pracy na nielegalnych warunkach lub oszustw, a także identyfikować firmy przykrywki i agencje rekrutacyjne dopuszczające się oszustw oraz wykrywać nadużycia, których skutkiem jest wyzysk pracowników”.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 zasadniczo tworzy prawidłowe ramy prawne. Na państwach członkowskich spoczywa moralny obowiązek dołożenia starań w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla obywateli przez porozumienia dwustronne. Należy dążyć do ustanowienia krajowych organów wspierających przekazywanie składek w przypadku działań transgranicznych w danym państwie członkowskim. Oczywiście z uwzględnieniem prawa Unii. Konieczne jest również opracowanie elektronicznego narzędzia ułatwiającego wymianę istotnych danych do celów kontroli, tak aby krajowe inspekcje pracy mogły mieć szybki dostęp do potrzebnych danych. Niniejsze rozporządzenie powinno w tym zakresie ściśle nawiązywać do dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

_______________________

 

1a Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  Rozwój technologii stwarza nowe możliwości koordynacji, wymiany informacji i egzekwowania. Stworzenie elektronicznej sieci wszystkich zainteresowanych organów socjalnych, jak np. belgijskiego Crossroads Bank for Social Security1a, mogłoby ulepszyć wzajemne relacje, zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6d)  W rezolucji z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategii poprawy warunków pracy w Europie Parlament Europejski zaznaczył, że „[elektroniczna sieć] wszystkich zainteresowanych organów socjalnych, [np. na wzór] belgijskiego Crossroads Bank for Social Security, [ułatwiłaby wymianę] danych między [nimi i stanowiłaby] przydatny instrument dla krajowych inspektoratów pracy umożliwiający szybkie uzyskanie danych niezbędnych do przeprowadzenia inspekcji”, oraz wezwał „Komisję do zbadania korzyści wprowadzenia oraz – w stosownym przypadku – udostępnienia europejskiej karty ubezpieczenia społecznego lub innego dokumentu elektronicznego na poziomie UE, na którym mogłyby być zapisywane wszystkie istotne dane umożliwiające sprawdzenie stosunku pracy, takie jak np. szczegóły dotyczące statusu ubezpieczenia społecznego i czasu pracy, i który podlegałby rygorystycznym zasadom ochrony danych, szczególnie w zakresie przetwarzania danych osobowych wymagających szczególnej ochrony”.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6e)  W celu optymalizacji swobodnego przepływu osób konieczne jest dalsze zbadanie powiązań między taką koordynacją a koordynacją systemów podatkowych, z pełnym uwzględnieniem ich swoistych cech i zasady pomocniczości.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6f) W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przeszkód utrudniających obywatelom UE swobodne przemieszczanie się i podejmowanie pracy na rynku wewnętrznym wezwano zwłaszcza do zdecydowanego i skutecznego działania w celu utworzenia skoordynowanego na szczeblu Unii systemu składek i uprawnień do świadczeń socjalnych dla wszystkich obywateli, np. karty ubezpieczenia społecznego mającej ułatwiać śledzenie składek i uprawnień.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6g)  Jeżeli w przypadku określonej grupy osób pracujących w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania, oraz jeżeli przepisy art. 45–48 TFUE przewidują niekorzystną sytuację w stosunku do pracowników, którzy nie skorzystali z prawa do swobodnego przepływu pracowników – wskutek nieskoordynowanego charakteru systemów zabezpieczenia społecznego, co przekłada się na to, że przez pewien czas poziom ochrony jest znacznie niższy niż w przypadku obywateli państwa członkowskiego miejsca zamieszkania, a zasady koordynacji nie są w stanie rozwiązać tej kwestii – państwo członkowskie miejsca zamieszkania danej osoby i jej rodziny, w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi powinno ustanowić przepisy mające na celu rozwiązanie tych problemów.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W celu zapewnienia jasności terminologii w prawie Unii pojęcie „delegowania” powinno być stosowane wyłącznie w odniesieniu do delegowania pracowników w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług34. Ponadto, aby zapewnić spójność w traktowaniu pracowników najemnych i osób pracujących na własny rachunek, szczególne zasady określania właściwego ustawodawstwa w przypadku pracowników delegowanych czasowo lub wysyłanych do innego państwa członkowskiego należy stosować konsekwentnie zarówno do pracowników najemnych, jak i do osób pracujących na własny rachunek.

(7)  W celu zapewnienia jasności terminologii w prawie Unii pojęcie „delegowania” powinno być stosowane wyłącznie w odniesieniu do delegowania pracowników w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług34. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 powinny odnosić się do pracowników znajdujących się w sytuacji delegowania, w tym pracowników objętych zakresem zastosowania dyrektywy 96/71/WE, jako „wysyłanych” a nie „delegowanych”. Ponadto, aby zapewnić spójność w traktowaniu pracowników najemnych i osób pracujących na własny rachunek, szczególne zasady określania właściwego ustawodawstwa w przypadku pracowników wysyłanych czasowo do innego państwa członkowskiego należy stosować konsekwentnie zarówno do pracowników najemnych, jak i do osób pracujących na własny rachunek.

__________________________________

__________________________________

34 Dz.U. L 18 z 21.01.1997, s.. 1.

34 Dz.U. L 18 z 21.01.1997, s.. 1.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W dziedzinie świadczeń dla bezrobotnych zasady sumowania okresów ubezpieczenia powinny być stosowane jednolicie przez wszystkie państwa członkowskie. Z wyjątkiem pracowników transgranicznych, o których mowa w art. 65 ust. 2, prawo do świadczeń dla bezrobotnych zgodnie z zasadami sumowania okresów ubezpieczenia można przyznać osobie ubezpieczonej pod warunkiem, że ta opłacała uprzednio składki na ubezpieczenie przez co najmniej trzy miesiące w danym państwie członkowskim. W przypadku osób ubezpieczonych, które nie spełniają tego warunku, właściwe powinno być wcześniejsze właściwe państwo członkowskie. W takiej sytuacji rejestracja w służbach zatrudnienia państwa członkowskiego ostatniego ubezpieczenia powinna mieć taki sam skutek jak rejestracja w służbach zatrudnienia państwa członkowskiego, w którym osoba bezrobotna była wcześniej ubezpieczona.

(8)  W dziedzinie świadczeń dla bezrobotnych zasady sumowania okresów ubezpieczenia powinny być stosowane jednolicie przez wszystkie państwa członkowskie. Z wyjątkiem pracowników transgranicznych, o których mowa w art. 65 ust. 2, prawo do świadczeń dla bezrobotnych zgodnie z zasadami sumowania okresów ubezpieczenia można przyznać osobie ubezpieczonej pod warunkiem, że ta opłacała uprzednio składki na ubezpieczenie przez co najmniej jeden dzień w danym państwie członkowskim.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W następstwie zaleceń zawartych w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za 2013 r.35 należy przedłużyć minimalny okres eksportu świadczeń dla bezrobotnych z trzech do sześciu miesięcy w celu poprawy perspektyw osób bezrobotnych udających się do innego państwa członkowskiego w celu znalezienia zatrudnienia oraz zwiększenia ich szans powrotu na rynek pracy i rozwiązania problemu niedopasowania umiejętności w wymiarze transgranicznym.

(9)  W następstwie zaleceń zawartych w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za 2013 r.35 należy przedłużyć minimalny okres eksportu świadczeń dla bezrobotnych z trzech do sześciu miesięcy w celu promowania mobilności, poprawy perspektyw osób bezrobotnych udających się do innego państwa członkowskiego w celu znalezienia zatrudnienia oraz zwiększenia ich szans na przekwalifikowanie i powrót na rynek pracy i rozwiązania problemu niedopasowania umiejętności w wymiarze transgranicznym.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Należy zapewnić większą równość traktowania pracowników przygranicznych i pracowników transgranicznych przez zagwarantowanie pracownikom przygranicznym świadczeń dla bezrobotnych w państwie członkowskim ostatniej działalności pod warunkiem, że pracowali w tym państwie co najmniej ostatnie dwanaście miesięcy.

(10)  Należy zapewnić większą równość traktowania pracowników przygranicznych i pracowników transgranicznych przez zapewnienie im wyboru otrzymywania świadczeń dla bezrobotnych w państwie członkowskim ostatniej działalności lub w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, aby zwiększyć możliwość znalezienia przez nich zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym ich szanse na znalezienie zatrudnienia są największe.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Należy również zacieśnić współpracę między właściwymi organami krajowymi i wyjaśnić, które przepisy mają zastosowanie, by państwo członkowskie ostatniej działalności, państwa członkowskie wcześniejszych działalności lub państwo członkowskie miejsca zamieszkania nie twierdziły ze szkodą dla ubezpieczonych, że nie są właściwe do wypłacenia świadczeń. Komunikacja między właściwym organem państwa członkowskiego ostatniej działalności a osobą poszukującą pracy powinna odbywać się w języku osoby poszukującej pracy. Należy ponadto zapewnić, aby osoby poszukujące pracy za granicą miały możliwość zgłoszenia się do transgranicznych służb zatrudnienia, pod warunkiem że takie służby istnieją na obszarze geograficznym odpowiadającym obszarowi poszukiwania pracy.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  Chociaż zasady koordynacji nie mogą zapobiec temu, że obywatele przemieszczający się są objęci mniejszą ochroną niż obywatele nieprzemieszczający się, zachęca się państwa członkowskie do znajdowania dwustronnych rozwiązań zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10c)  Państwa członkowskie powinny móc wprowadzić dodatki mające kompensować różnice w wysokości świadczeń dla bezrobotnych wypłacanych przez państwo członkowskie ostatniej działalności i państwo miejsca zamieszkania.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10d)  Należy utworzyć transgraniczne agencje pośrednictwa pracy, aby wspierać osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy w sposób najbardziej dostosowany do realnych uwarunkowań stref przygranicznych.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Świadczenia rodzinne mające na celu zastąpienie dochodu podczas okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka służą zaspokojeniu indywidualnych i osobistych potrzeb rodzica podlegającego ustawodawstwu właściwego państwa członkowskiego, zatem można je odróżnić od innych świadczeń rodzinnych, jako że mają one wyrównywać dochody lub wynagrodzenie utracone przez rodzica w czasie wychowywania dziecka, a nie wyłącznie pokrywać ogólne koszty utrzymania rodziny.

(11)  Pieniężne świadczenia rodzinne mające na celu przede wszystkim zastąpienie dochodu nieuzyskanego, w części lub w całości, lub którego dana osoba nie może uzyskać ze względu na wychowywanie dziecka, lub przyznanie dodatkowego dochodu, służą zaspokojeniu indywidualnych i osobistych potrzeb rodzica podlegającego ustawodawstwu właściwego państwa członkowskiego, zatem można je odróżnić od innych świadczeń rodzinnych, jako że mają one wyrównywać dochody lub wynagrodzenie utracone przez rodzica w czasie wychowywania dziecka, a nie wyłącznie pokrywać ogólne koszty utrzymania rodziny.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Należy zapewnić, aby właściwe władze dokonywały ustalenia miejsca zwykłego pobytu na potrzeby określenia świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego w rozsądnych granicach czasowych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Aby umożliwić terminową aktualizację niniejszego rozporządzenia w zależności od sytuacji na szczeblu krajowym, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie dokonywania zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia (WE) nr 987/2009. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 36 W szczególności, aby zagwarantować równe uczestnictwo w przygotowaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach komisyjnych grup eksperckich zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(12)  Aby umożliwić terminowe aktualizacje niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozwojem sytuacji na szczeblu krajowym, należy okresowo dokonywać zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

_________________________________

 

36 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

 

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu wsparcia państw członkowskich w ich wysiłkach mających na celu zwalczanie nadużyć i błędów w stosowaniu zasad koordynacji konieczne jest ustanowienie bardziej liberalnej podstawy prawnej, aby ułatwić przetwarzanie danych dotyczących osób objętych rozporządzeniami (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009. Umożliwiłoby to państwom członkowskim okresowe porównywanie danych przechowywanych przez ich właściwe instytucje z danymi innych państw członkowskich w celu znalezienia ewentualnych błędów lub niespójności, które wymagają dalszego dochodzenia.

(13)  W celu wsparcia państw członkowskich w ich wysiłkach mających na celu zwalczanie nadużyć i błędów w stosowaniu zasad koordynacji konieczne jest ułatwienie przetwarzania danych dotyczących osób objętych rozporządzeniami (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, odbywającego się w każdym przypadku przy pełnym i bezwzględnym poszanowaniu dorobku prawnego UE w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a. Umożliwiłoby to państwom członkowskim okresowe porównywanie danych przechowywanych przez ich właściwe instytucje z danymi innych państw członkowskich w celu znalezienia ewentualnych błędów lub niespójności, które wymagają dalszego dochodzenia.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby zapewnić skuteczne i sprawne funkcjonowanie zasad koordynacji konieczne jest doprecyzowanie zasad określania ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników, którzy wykonują działalność gospodarczą w co najmniej dwóch państwach członkowskich, tak aby bardziej dostosować te zasady do warunków mających zastosowanie do osób delegowanych lub wysyłanych do wykonywania działalności gospodarczej w jednym państwie członkowskim. Ponadto przepisy w sprawie delegowania pracowników przewidujące dalsze obowiązywanie mającego zastosowanie ustawodawstwa powinny mieć zastosowanie jedynie do osób, które miały wcześniejszy związek z systemem zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego pochodzenia.

(16)  Aby zapewnić skuteczne i sprawne funkcjonowanie zasad koordynacji, należy doprecyzować zasady określania ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników, którzy wykonują działalność gospodarczą w co najmniej dwóch państwach członkowskich, tak aby bardziej dostosować te zasady do warunków mających zastosowanie do osób wysyłanych do wykonywania działalności gospodarczej w jednym państwie członkowskim. Ponadto przepisy przewidujące dalsze obowiązywanie mającego zastosowanie ustawodawstwa powinny mieć zastosowanie jedynie do osób, które miały wcześniejszy związek z systemem zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego pochodzenia.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Aby wzmocnić powiązanie między znaczną częścią działalności przedsiębiorstwa i prawodawstwem mającym zastosowanie do osoby, którą to przedsiębiorstwo tymczasowo deleguje do innego państwa członkowskiego, należy zdecydowanie położyć nacisk na fakt, że znaczna część działalności musi m.in. odpowiadać za ponad 25 % rocznego obrotu osiąganego w państwie członkowskim, z którego ta osoba jest delegowana.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Należy przyznać Komisji Europejskiej uprawnienia wykonawcze w celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję37.

(17)  Aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie przez ustanowienie standardowej procedury określania sytuacji, w których dokumenty mają być wydane oraz w których mają być wycofane w przypadku zakwestionowania jego rzetelności i ważności przez właściwą instytucję państwa członkowskiego zatrudnienia, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie wykonywania art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 zmienionego niniejszym rozporządzeniem. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa37. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

_________________________________

_________________________________

37 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Danych Osobowych, który wydał opinię1a.

 

_________________________________

 

1a Dz.U. C 92 z 26.4.2007, s. 15.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 2 – zdanie 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   w motywie 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

skreśla się

„W art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapisano prawo obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i w środkach przyjętych w celu ich wykonania.”;

 

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. w motywie 5, po słowach „różnych ustawodawstw krajowych” dodaje się słowa

2.  motyw 5 otrzymuje brzmienie:

„, o ile spełnione są warunki dostępu przemieszczających się obywateli biernych zawodowo do niektórych świadczeń socjalnych w przyjmującym państwie członkowskim określone w dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich40.”;

„(5)  Niezbędne jest, w ramach takiej koordynacji, zagwarantowanie w Unii równego traktowania zainteresowanych osób na podstawie różnych ustawodawstw krajowych i wspieranie obywateli w korzystaniu z wynikających z Traktatu praw do swobodnego przemieszczania się, w tym także przez zapewnienie jasności w odniesieniu do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za zapewnienie dostępu do właściwego systemu zabezpieczenia społecznego oraz świadczeń w ramach tego systemu.”;

__________________________________

 

40 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.

 

Uzasadnienie

W motywie 5 podkreśla się obowiązek zapewnienia równego traktowania zawarty w art. 4 rozporządzenia 883/2004. Nie jest właściwe dodawanie obecnie ograniczeń w odniesieniu do tej zasady, biorąc pod uwagę fakt, że orzecznictwo w tym obszarze wciąż ewoluuje. Ta sugerowana poprawka odzwierciedla również stanowisko Rady (ST 13139/2017), zgodnie z którym motyw 5 rozporządzenia 883/2004 nie powinien być zmieniany. Ponadto występują okoliczności, w których zasada równego traktowania ma zastosowanie również bez stosowania dyrektywy 2004/38, na przykład w odniesieniu do możliwości przenoszenia świadczeń, gdy obywatel nie zamieszkuje we właściwym państwie członkowskim. Należy zatem skreślić wszystkie odniesienia do biernych zawodowo obywateli, świadczeń z zabezpieczenia społecznego i dyrektywy 2004/38.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 5 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5a)  Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwa członkowskie są uprawnione do uzależnienia dostępu obywateli biernych zawodowo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, które nie stanowią świadczeń z pomocy społecznej w rozumieniu dyrektywy 2004/38/WE, od posiadania przez takie osoby prawa pobytu w danym państwie w rozumieniu tej dyrektywy. Weryfikacja prawa pobytu powinna zostać dokonana zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/38/WE. W tym celu przemieszczających się obywateli biernych zawodowo należy wyraźnie odróżnić od osób poszukujących pracy, których prawo pobytu zostało przyznane bezpośrednio na mocy art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W celu zwiększenia jasności prawa dla obywateli i instytucji niezbędna jest kodyfikacja tego orzecznictwa.

skreśla się

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 5 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5b)  Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby przemieszczający się obywatele UE bierni zawodowo nie byli pozbawieni możliwości spełnienia warunku posiadania pełnego ubezpieczenia zdrowotnego w przyjmującym państwie członkowskim, który ustanowiono w dyrektywie 2004/38/WE. Może to obejmować umożliwienie takim obywatelom wnoszenia proporcjonalnego wkładu do systemu ubezpieczenia zdrowotnego w państwie członkowskim, w którym zwykle przebywają.

(5b)  Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby przemieszczający się obywatele UE bierni zawodowo nie byli pozbawieni możliwości spełnienia warunku posiadania pełnego ubezpieczenia zdrowotnego w przyjmującym państwie członkowskim, który ustanowiono w dyrektywie 2004/38/WE. Powinno to obejmować co najmniej umożliwienie takim obywatelom wnoszenia proporcjonalnego wkładu do systemu ubezpieczenia zdrowotnego lub spełnienia w inny sposób odpowiednich kryteriów dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego w państwie członkowskim, w którym zwykle przebywają.

Uzasadnienie

Posiadanie pełnego ubezpieczenia zdrowotnego jest prawem podstawowym. Przemieszczający się obywatele bierni zawodowo powinni mieć możliwość uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego również w państwie członkowskim miejsca zamieszkania. Państwa członkowskie powinny móc opierać się na wiążących wytycznych, udostępniając swój system ubezpieczenia zdrowotnego przemieszczającym się obywatelom UE biernym zawodowo.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 5 c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5c)  Niezależnie od ograniczeń dotyczących prawa do równego traktowania osób biernych zawodowo wynikających z dyrektywy 2004/38/WE lub z innych przepisów prawa Unii niniejsze rozporządzenie nie powinno ograniczać podstawowych praw uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza prawa do godności (art. 1), prawa do życia (art. 2) i prawa do opieki zdrowotnej (art. 35).

skreśla się

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 20

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a. motyw 20 otrzymuje brzmienie:

(20)  W dziedzinie świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, osoby ubezpieczone, jak również członkowie ich rodzin, mieszkający lub przebywający w innym Państwie Członkowskim niż właściwe Państwo Członkowskie, powinni mieć zapewnioną ochronę.

(20)  W dziedzinie świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, opieki długoterminowej, macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, osoby ubezpieczone, jak również członkowie ich rodzin, mieszkający lub przebywający w innym państwie członkowskim niż właściwe państwo członkowskie, powinni mieć zapewnioną ochronę.”;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 24

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Świadczenia z tytułu opieki długoterminowej dla osób ubezpieczonych i członków ich rodzin muszą być koordynowane zgodnie ze szczegółowymi przepisami, które zasadniczo opierają się na przepisach mających zastosowanie do świadczeń z tytułu choroby, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. Niezbędne jest także ustanowienie szczegółowych przepisów regulujących kwestię zbiegu świadczeń rzeczowych z tytułu opieki długoterminowej oraz świadczeń pieniężnych z tytułu opieki długoterminowej.

(24)  Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej świadczenia z tytułu opieki długoterminowej dla osób ubezpieczonych i członków ich rodzin powinny zasadniczo nadal być koordynowane zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do świadczeń z tytułu choroby. Przepisy te powinny jednak uwzględniać szczególny charakter świadczeń z tytułu opieki długoterminowej. Niezbędne jest także ustanowienie szczegółowych przepisów regulujących kwestię zbiegu świadczeń rzeczowych z tytułu opieki długoterminowej oraz świadczeń pieniężnych z tytułu opieki długoterminowej.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 35 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35a)  Pieniężne świadczenia rodzinne mające na celu zastąpienie dochodu podczas okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka są prawem indywidualnym i osobistym, które przysługuje rodzicowi podlegającemu ustawodawstwu właściwego państwa członkowskiego. Z uwagi na ich specyfikę świadczenia rodzinne powinny być wymienione w części I załącznika XIII do niniejszego rozporządzenia i powinny być zarezerwowane wyłącznie dla tego rodzica. Państwo członkowskie właściwe w drugiej kolejności może postanowić, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawodawstwem państwa właściwego i zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego miejsca zamieszkania członków rodziny zasady pierwszeństwa nie powinny mieć zastosowania do takich świadczeń. Jeżeli państwo członkowskie postanowi odstąpić od stosowania zasad pierwszeństwa, musi to czynić konsekwentnie wobec wszystkich osób uprawnionych znajdujących się w podobnej sytuacji, a także figurować w załączniku XIII część II.

(35a)  Pieniężne świadczenia rodzinne mające na celu przede wszystkim zastąpienie dochodu nieuzyskanego, w części lub w całości, lub dochodu, którego dana osoba nie może uzyskać, w związku z wychowywaniem dziecka, albo przyznanie dodatkowego dochodu, można odróżnić od innych świadczeń rodzinnych, które przeznaczone są na pokrycie wydatków rodziny. Ponieważ takie świadczenia można by uznać za prawo indywidualne i osobiste, które przysługuje rodzicowi podlegającemu ustawodawstwu właściwego państwa członkowskiego, powinna istnieć możliwość zastrzeżenia ich wyłącznie dla tego rodzica. Takie świadczenia indywidualne powinny być wymienione w części I załącznika XIII do niniejszego rozporządzenia. Państwo członkowskie właściwe w drugiej kolejności może postanowić, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawodawstwem państwa właściwego i zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego miejsca zamieszkania członków rodziny zasady pierwszeństwa nie powinny mieć zastosowania do takich świadczeń. Jeżeli państwo członkowskie postanowi odstąpić od stosowania zasad pierwszeństwa, musi to czynić konsekwentnie wobec wszystkich osób uprawnionych znajdujących się w podobnej sytuacji i pod warunkiem, że świadczenia te figurują w załączniku XIII część II.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 39 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39a)  Do przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia zastosowanie ma dorobek prawny UE w zakresie ochrony danych, w szczególności rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)42.

(39a)  Do przetwarzania danych osobowych objętych niniejszym rozporządzeniem zastosowanie ma w pełni i bezwzględnie dorobek prawny UE w zakresie ochrony danych, w szczególności rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)42.

__________________________________

__________________________________

42 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1-88.

42 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1-88.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 46

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) Aby umożliwić terminową aktualizację niniejszego rozporządzenia w zależności od sytuacji na szczeblu krajowym, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie dokonywania zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia (WE) nr 987/2009. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa43 z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić równe uczestnictwo w przygotowaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

skreśla się

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 47

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Niniejsze rozporządzenie uwzględnia prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, przede wszystkim z prawem do ochrony danych osobowych (art. 8), wolnością wyboru zawodu i prawem do podejmowania pracy (art. 15), prawem własności (art. 17), prawem do niedyskryminacji (art. 21), prawami dziecka (art. 24), prawami osób w podeszłym wieku (art. 25), prawem osób niepełnosprawnych do integracji (art. 26), prawem do życia rodzinnego i zawodowego (art. 33), prawem do zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (art. 34), prawem do opieki zdrowotnej (art. 35) oraz swobodą przemieszczania się i pobytu (art. 45); rozporządzenie to musi być wykonywane zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(47)  Niniejsze rozporządzenie uwzględnia prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami uznanymi przez Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, przede wszystkim z prawem do godności (art. 1), prawem do życia (art. 2), poszanowaniem życia prywatnego i rodzinnego (art. 7), prawem do ochrony danych osobowych (art. 8), wolnością wyboru zawodu i prawem do podejmowania pracy (art. 15), prawem własności (art. 17), prawem do niedyskryminacji (art. 21), równością kobiet i mężczyzn (art. 23), prawami dziecka (art. 24), prawami osób w podeszłym wieku (art. 25), prawem osób niepełnosprawnych do integracji (art. 26), prawem do życia rodzinnego i zawodowego (art. 33), prawem do zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (art. 34), prawem do opieki zdrowotnej (art. 35) oraz swobodą przemieszczania się i pobytu (art. 45), a także z Konwencją Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; rozporządzenie to musi być wykonywane zgodnie z tymi prawami i zasadami.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 48 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(48a)  Żaden przepis niniejszego rozporządzenia nie ogranicza niezależnych praw i obowiązków ujętych w karcie społecznej Rady Europy, a w szczególności prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 12), prawa do pomocy społecznej i medycznej (art. 13), prawa pracowników migrujących oraz ich rodzin do ochrony i pomocy (art. 19), prawa do ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną (art. 30). Niniejsze rozporządzenie powinno być wdrażane przez państwa członkowskie zgodnie z tymi prawami i obowiązkami.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 48 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(48b)  Nowe przepisy dotyczące świadczeń dla bezrobotnych wypłacanych pracownikom przygranicznym mogą w niektórych przypadkach prowadzić do pogorszenia warunków powrotu tych pracowników na rynek pracy. Z tego względu należy zacieśnić współpracę administracyjną między właściwymi organami wspierającymi pracowników przygranicznych, ramy regulacyjne muszą ułatwiać np. przeprowadzenie formalności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania przez wyjaśnienie właściwości publicznej służby zatrudnienia odpowiedzialnej za monitorowanie sytuacji danej osoby, a komunikacja między właściwą instytucją państwa członkowskiego ostatniej działalności a osobą bezrobotną powinna odbywać się w języku, którym posługuje się ta osoba.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 48 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(48c)  Państwa członkowskie mogą wprowadzić dodatki mające kompensować różnice w wysokości świadczeń dla bezrobotnych wypłacanych przez państwo członkowskie ostatniej działalności i państwo miejsca zamieszkania.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 48 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(48d)  Żaden przepis niniejszego rozporządzenia nie ogranicza niezależnych praw i obowiązków ujętych w Europejskiej konwencji o pomocy społecznej i medycznej Rady Europy w zainteresowanych państwach członkowskich.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 48 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(48e)  Jest również istotne, aby zapewnić zacieśnienie współpracy między właściwymi organami i wyraźne określenie mających zastosowanie ram prawnych, tak aby państwa członkowskie – ostatniej działalności, poprzedniej działalności lub miejsca zamieszkania – nie oświadczały, że nie posiadają właściwości w zakresie zapewnienia wypłacania świadczeń dla bezrobotnych ze szkodą dla osób ubezpieczonych w ramach systemu zabezpieczeń społecznych.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a)  w lit. c) słowa „tytułu III, rozdział 1 i 3” zastępuje się słowami „tytułu III rozdział 1, 1a i 3”;

skreśla się

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  lit. c) otrzymuje brzmienie:

c)  określenie ubezpieczony, w odniesieniu do działów ubezpieczenia społecznego objętych przepisami tytułu III, rozdział 1 i 3, oznacza każdą osobę spełniającą warunki wymagane na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego właściwego zgodnie z tytułem II, do posiadania prawa do świadczeń, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia;

c)  określenie »ubezpieczony«, w odniesieniu do działów ubezpieczenia społecznego objętych przepisami tytułu III rozdział 1 i 3, oznacza każdą osobę spełniającą warunki wymagane na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego właściwego zgodnie z tytułem II, do posiadania prawa do świadczeń obejmujących co najmniej jedno ryzyko objęte przepisami rozdziału, który ma być stosowany, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia;”;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – litera i – punkt 1 – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w lit. i) pkt 1) ppkt (ii) po słowach „tytułem III, rozdział 1, dotyczącym świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca” dodaje się słowa „i rozdziałem 1a dotyczącym świadczeń z tytułu opieki długoterminowej”;

skreśla się

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – litera i – punkt 1 – podpunkt ii

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba)  lit. i) pkt 1) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

(ii)  w odniesieniu do świadczeń rzeczowych zgodnie z tytułem III, rozdział 1, dotyczącym świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca – każdą osobę określoną lub uznaną za członka rodziny lub określoną jako członek gospodarstwa domowego przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, na terytorium którego osoba ta zamieszkuje;

(ii)  w odniesieniu do świadczeń rzeczowych zgodnie z tytułem III rozdział 1, dotyczącym świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, opieki długoterminowej, macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca – każdą osobę określoną lub uznaną za członka rodziny lub określoną jako członek gospodarstwa domowego przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, na terytorium którego osoba ta zamieszkuje;”;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – litera v a – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w lit. va) ppkt (i) po słowach „tytułu III rozdział 1 (świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca)” dodaje się słowa „i rozdziału 1a (świadczenia z tytułu opieki długoterminowej)” i skreśla ostatnie zdanie;

skreśla się

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera c a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – litera v a – podpunkt i

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ca)  lit. va) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

(i)  do celów tytułu III rozdział 1 (świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca) – świadczenia rzeczowe przewidziane w ustawodawstwie państwa członkowskiego, które służą zapewnieniu, udostępnieniu, bezpośredniemu opłaceniu lub zwrotowi kosztów opieki medycznej oraz produktów i usług stanowiących element dodatkowy takiej opieki. Określenie to obejmuje również świadczenia rzeczowe z tytułu długotrwałej opieki;

(i)  do celów tytułu III rozdział 1 (świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca) – świadczenia rzeczowe przewidziane w ustawodawstwie państwa członkowskiego, które służą zapewnieniu, udostępnieniu, bezpośredniemu opłaceniu lub zwrotowi kosztów opieki medycznej oraz produktów i usług stanowiących element dodatkowy takiej opieki. Określenie to obejmuje również świadczenia rzeczowe z tytułu długotrwałej opieki przewidziane w ustawodawstwie państwa członkowskiego, które służą zapewnieniu, udostępnieniu i bezpośredniemu opłaceniu opieki długoterminowej lub zwrotowi kosztów takiej opieki.”;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – litera v b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vb)  „świadczenie z tytułu opieki długoterminowej” oznacza świadczenie rzeczowe, pieniężne lub świadczenie łączące oba te rodzaje świadczeń, udzielane osobom, które ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność, chorobę lub upośledzenie wymagają przez dłuższy czas znacznej pomocy innej osoby lub osób w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności, w tym wspierania ich samodzielności; obejmuje to świadczenia udzielane osobie niosącej taką pomoc lub na jej rzecz;

(vb)  „świadczenie z tytułu opieki długoterminowej” oznacza świadczenie rzeczowe lub pieniężne mające na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki lub wsparcia osoby, która ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność, chorobę lub upośledzenie wymaga przez dłuższy czas pomocy innej osoby lub osób w wykonywaniu podstawowych czynności związanych z codziennym życiem w celu wspierania jej samodzielności, w tym w miejscu pracy; obejmuje to świadczenia udzielane w tym samym celu osobie lub osobom niosącym taką pomoc;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – litera v b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

vba)  określenie „kontynuacja opieki” oznacza dalsze badanie, diagnozowanie i leczenie choroby przez cały okres jej trwania;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – litera v b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

vbb)  określenie „kontynuacja opieki długoterminowej” oznacza dalsze udzielanie świadczeń rzeczowych z tytułu opieki długoterminowej ze względu na potrzebę opieki, która pojawiła się przed przejściem na emeryturę lub rentę i nadal ma miejsce po nim;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9a.  art. 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a)  świadczeń z tytułu choroby;

„a)  świadczeń z tytułu choroby i świadczeń z tytułu opieki długoterminowej;”;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  w art. 3 ust. 1 po lit. b) dodaje się następującą literę:

skreśla się

„ba)  świadczenia z tytułu opieki długoterminowej;”;

 

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.   art. 4 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„Artykuł 4

 

Równe traktowanie

 

1.  O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, osoby, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, korzystają z tych samych świadczeń i podlegają tym samym obowiązkom na mocy ustawodawstwa każdego państwa członkowskiego, co jego obywatele.

 

2.  Państwo członkowskie może wymagać, aby dostęp przebywającej w tym państwie członkowskim osoby biernej zawodowo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego był uzależniony od posiadania przez nią prawa pobytu w tym państwie, jak określono w dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich44.”;

 

___________________________________

 

44 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.

 

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 11 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a)  w ust. 2 słowa „świadczeń pieniężnych z tytułu choroby obejmujących leczenie przez czas nieokreślony” zastępuje się słowami „świadczeń pieniężnych z tytułu opieki długoterminowej”;

skreśla się

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 11 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Do celów stosowania przepisów tego tytułu osoby otrzymujące świadczenia pieniężne z powodu lub w konsekwencji swej na własny rachunek uważane są za wykonujące wspomnianą pracę. Nie dotyczy to świadczeń z tytułu inwalidztwa, emerytur ani rent rodzinnych, ani też rent z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych lub świadczeń pieniężnych z tytułu choroby obejmujących leczenie przez czas nieokreślony.

2.  Do celów stosowania przepisów tego tytułu osoby otrzymujące świadczenia pieniężne z powodu lub w konsekwencji swej na własny rachunek uważane są za wykonujące wspomnianą pracę. Nie dotyczy to świadczeń z tytułu inwalidztwa, emerytur ani rent rodzinnych, rent z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby obejmujących leczenie przez czas nieokreślony ani świadczeń pieniężnych z tytułu długotrwałej opieki przyznanych osobie wymagającej opieki.”;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera a b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ab)  ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c)  osoba otrzymująca zasiłek dla bezrobotnych zgodnie z przepisami art. 65 na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego zamieszkania podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego;

c)  osoba otrzymująca zasiłek dla bezrobotnych zgodnie z przepisami art. 65 na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego zamieszkania lub państwa członkowskiego, w którym pracowała ostatnio jako pracownik najemny lub jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek, podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego;”;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera a c (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 11 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ac) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.   Do celów stosowania przepisów niniejszego tytułu, praca najemna lub praca na własny rachunek wykonywana normalnie na pokładzie statku na morzu pod banderą państwa członkowskiego uważana jest za pracę wykonywaną w tym państwie członkowskim. Jednakże osoba zatrudniona na pokładzie statku pod banderą państwa członkowskiego a otrzymująca wynagrodzenie za taką pracę od przedsiębiorstwa lub osoby, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności są w innym państwie członkowskim, podlega ustawodawstwu tego ostatniego państwa członkowskiego, jeżeli zamieszkuje w tym państwie. Do celów stosowania wspomnianego ustawodawstwa, przedsiębiorstwo lub osoba wypłacająca wynagrodzenie uważana jest za pracodawcę.

4.   Do celów stosowania przepisów niniejszego tytułu, praca najemna lub praca na własny rachunek wykonywana normalnie na pokładzie statku na morzu pod banderą państwa członkowskiego uważana jest za pracę wykonywaną w tym państwie członkowskim. Jednakże osoba zatrudniona na pokładzie statku pod banderą państwa członkowskiego a otrzymująca wynagrodzenie za taką pracę od pracodawcy, którego siedziba jest w innym państwie członkowskim, podlega ustawodawstwu tego ostatniego państwa członkowskiego, jeżeli zamieszkuje w tym państwie.”;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 11– ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Praca w charakterze członka załogi lotniczej lub personelu pokładowego, wykonywana w lotniczym transporcie pasażerów lub towarów, jest uznawana za pracę wykonywaną wyłącznie w państwie członkowskim, w którym znajduje się port macierzysty, zgodnie z definicją zawartą w części FTL załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.45.

5.  Praca w charakterze członka załogi lotniczej lub personelu pokładowego, wykonywana w lotniczym transporcie pasażerów lub towarów, jest uznawana za pracę wykonywaną w państwie członkowskim, w którym znajduje się port macierzysty, zgodnie z definicją zawartą w załączniku III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.45.

__________________

__________________

45 Dz.U. L 28 z 31.1.2014, s. 17.

45 Dz.U. L 28 z 31.1.2014, s. 17.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

Artykuł 12

Przepisy szczególne

Przepisy szczególne

1.  Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie prowadzi tam swą działalność, a która jest oddelegowana w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług46 lub wysłana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że

1.  Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie prowadzi tam swą działalność, a która jest wysłana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest delegowana lub wysyłana, by zastąpić inną osobę będącą pracownikiem najemnym lub osobą pracującą na własny rachunek, która została uprzednio oddelegowana lub wysłana w rozumieniu niniejszego artykułu.

a)  przewidywany lub rzeczywisty czas takiej pracy nie przekracza 18 miesięcy;

 

b)  osoba ta bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia jako pracownik najemny podlegała, przez okres przynajmniej trzech miesięcy, ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę pracodawca;

 

c)  właściwa instytucja państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę pracodawca została powiadomiona o wysłaniu i otrzymała przed rozpoczęciem pracy wniosek o dalsze stosowanie swoich przepisów, przed wykonaniem pracy. Nie ma potrzeby składania takiego formalnego wniosku, jeśli praca dotyczy podróży służbowej.

2.  Osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w państwie członkowskim, a która udaje się do innego państwa członkowskiego, by wykonywać tam podobną działalność, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie ma zastąpić innego pracownika najemnego lub osoby pracującej na własny rachunek.

2.  Osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w państwie członkowskim, a która udaje się do innego państwa członkowskiego, by wykonywać tam podobną działalność, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

 

a)  przewidywany lub rzeczywisty czas takiej pracy nie przekracza 18 miesięcy;

 

b)  osoba ta bezpośrednio przed rozpoczęciem działalności podlegała, przez okres przynajmniej trzech miesięcy, ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym normalnie wykonuje działalność;

 

c)  właściwa instytucja państwa członkowskiego, w którym ta osoba normalnie wykonuje działalność, została powiadomiona o wykonywaniu działalności w innym państwie członkowskim i przed rozpoczęciem działalności otrzymała wniosek o dalsze stosowanie swoich przepisów. Nie ma potrzeby składania takiego formalnego wniosku, jeśli prowadzona działalność dotyczy podróży służbowej.

 

2a.  Do celów ust. 1 i 2 w przypadku zastępowania wysłanych pracowników wykonujących te same lub podobne zadania w tym samym miejscu należy wziąć pod uwagę łączny okres wysłania.

 

Gdy pracownik osiągnie określony maksymalny okres wysłania, dalsze wysyłanie tego pracownika lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek przez te same przedsiębiorstwa do tego samego państwa członkowskiego nie będzie dozwolone na mocy ustawodawstwa pierwszego państwa członkowskiego do trzech miesięcy po zakończeniu z ostatniego okresu wysłania. W szczególnych okolicznościach może zostać przyznane odstępstwo od przepisów akapitu drugiego.

_________________________________

 

46 Dz.U. L 18 z 21.01.1997, s. 1.

 

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 13 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

13a.  art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich podlega:

1.  Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną w co najmniej dwóch państwach członkowskich podlega:

a) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym państwie członkowskim; lub

a)  ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym państwie członkowskim,

b) jeżeli nie wykonuje znacznej części pracy w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania:

b)  ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonuje największą część swojej pracy, jeżeli osoba ta nie zamieszkuje w jednym z państw członkowskich, w których wykonuje ona znaczną część swej pracy najemnej; lub

 

ba)  ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonywana część pracy jest taka sama.”;

(i) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa lub pracodawcy, jeżeli jest zatrudniona przez jedno przedsiębiorstwo lub jednego pracodawcę; lub

 

(ii) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstw lub pracodawców, jeżeli jest zatrudniona przez co najmniej dwa przedsiębiorstwa lub co najmniej dwóch pracodawców, których siedziba lub miejsce wykonywania działalności znajduje się tylko w jednym państwie członkowskim; lub

 

(iii) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa lub pracodawcy, innego niż państwo członkowskie jej zamieszkania, jeżeli jest zatrudniona przez dwa lub więcej przedsiębiorstw lub dwóch lub więcej pracodawców, których siedziba lub miejsce wykonywania działalności znajduje się w dwóch państwach członkowskich, z których jedno jest państwem członkowskim jej zamieszkania; lub

 

(iv) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli jest zatrudniona przez dwa lub więcej przedsiębiorstw lub dwóch lub więcej pracodawców, a co najmniej dwa z tych przedsiębiorstw lub dwóch z tych pracodawców mają siedzibę lub miejsce wykonywania działalności w różnych państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania.

 

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 13 – ustęp 4 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14.  w art. 13 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

skreśla się

„4a.  Osoba otrzymująca pieniężne świadczenia dla bezrobotnych z jednego państwa członkowskiego i jednocześnie wykonująca działalność jako pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego wypłacającego świadczenia dla bezrobotnych.”;

 

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 15 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

14a.  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 15a

 

Dziennikarze korespondenci mediów europejskich na stanowisku w innym państwie członkowskim

 

Dziennikarze korespondenci mediów europejskich na stanowisku w innym państwie członkowskim mogą wybrać między stosowaniem prawa państwa członkowskiego, w którym pracują, państwa członkowskiego, którego są obywatelami, lub państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba ich głównego pracodawcy.”;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Tytuł III – rozdział 1 – tytuł

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14b.  w tytule III tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie:

Świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca

Świadczenia z tytułu choroby, opieki długoterminowej, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca”;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 19

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14c.  art. 19 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 19

Artykuł 19

Pobyt poza właściwym państwem członkowskim

Pobyt poza właściwym państwem członkowskim

1.  O ile przepisy ust. 2 nie stanowią inaczej, ubezpieczony i członkowie jego rodziny przebywający w innym państwie członkowskim niż państwo właściwe są uprawnieni do świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie ich pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Świadczenia te udzielane są w imieniu instytucji właściwej przez instytucję miejsca pobytu, zgodnie z przepisami stosowanego przez nią ustawodawstwa tak jak gdyby zainteresowane osoby były ubezpieczone na mocy wspomnianego ustawodawstwa.

1.  O ile przepisy ust. 2 nie stanowią inaczej, ubezpieczony i członkowie jego rodziny przebywający w innym państwie członkowskim niż państwo właściwe są uprawnieni do świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych lub z powodu potrzeby opieki długoterminowej stają się niezbędne w czasie ich pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Świadczenia te udzielane są w imieniu instytucji właściwej przez instytucję miejsca pobytu, zgodnie z przepisami stosowanego przez nią ustawodawstwa tak jak gdyby zainteresowane osoby były ubezpieczone na mocy wspomnianego ustawodawstwa.

2.  Komisja Administracyjna ustala listę świadczeń rzeczowych, które, aby mogły być udzielone w czasie pobytu w innym państwie członkowskim, wymagają, z przyczyn praktycznych, wcześniejszego porozumienia między zainteresowaną osobą a instytucją zapewniającą opiekę.

2.  Komisja Administracyjna ustala listę świadczeń rzeczowych, które, aby mogły być udzielone w czasie pobytu w innym państwie członkowskim, wymagają, z przyczyn praktycznych, wcześniejszego porozumienia między zainteresowaną osobą a instytucją zapewniającą świadczenie.”;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – punkt 14 d (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 20 – tytuł

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14d.  tytuł art. 20 otrzymuje brzmienie:

Udanie się w celu uzyskania świadczeń rzeczowych – zezwolenie na stosowne leczenie poza państwem członkowskim miejsca zamieszkania

Udanie się w celu uzyskania świadczeń rzeczowych – zezwolenie na stosowne leczenie i opiekę długoterminową poza państwem członkowskim miejsca zamieszkania”;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – punkt 14 e (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 20 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14e.  art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Ubezpieczony, który uzyskał zezwolenie właściwej instytucji na udanie się do innego państwa członkowskiego w celu poddania się leczeniu odpowiedniemu do jego stanu, otrzymuje świadczenia rzeczowe udzielane, w imieniu instytucji właściwej, przez instytucję miejsca pobytu, zgodnie z przepisami stosowanego przez nią ustawodawstwa tak, jak gdyby był on ubezpieczony na mocy wspomnianego ustawodawstwa. Zezwolenie zostaje wydane, jeżeli przedmiotowe leczenie należy do świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym zainteresowany ma miejsce zamieszkania oraz jeżeli nie może on uzyskać takiego leczenia w terminie uzasadnionym z medycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz prawdopodobnego przebiegu choroby.

2.  Ubezpieczony, który uzyskał zezwolenie właściwej instytucji na udanie się do innego państwa członkowskiego w celu poddania się leczeniu lub opiece długoterminowej odpowiedniej do jego stanu, otrzymuje świadczenia rzeczowe udzielane, w imieniu instytucji właściwej, przez instytucję miejsca pobytu, zgodnie z przepisami stosowanego przez nią ustawodawstwa tak, jak gdyby był on ubezpieczony na mocy wspomnianego ustawodawstwa. Zezwolenie zostaje wydane, jeżeli przedmiotowe leczenie lub opieka długoterminowa należy do świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym zainteresowany ma miejsce zamieszkania oraz jeżeli nie może on uzyskać takiego leczenia w terminie uzasadnionym z medycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz prawdopodobnego przebiegu choroby, lub w uzasadnionym terminie, z uwzględnieniem jego aktualnej potrzeby opieki długoterminowej oraz prawdopodobnego przebiegu potrzeby opieki długoterminowej.”;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 f (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 25

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14f.  art. 25 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 25

Artykuł 25

Emerytury lub renty na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku państw członkowskich innych niż państwo miejsca zamieszkania, w przypadkach, gdy istnieje prawo do świadczeń rzeczowych w tym ostatnim państwie członkowskim

Emerytury lub renty na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku państw członkowskich innych niż państwo miejsca zamieszkania, w przypadkach, gdy istnieje prawo do świadczeń rzeczowych w tym ostatnim państwie członkowskim

W przypadkach gdy osoba otrzymująca emeryturę lub rentę albo emerytury lub renty na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku państw członkowskich zamieszkuje w państwie członkowskim, na podstawie ustawodawstwa którego prawo do otrzymywania świadczeń rzeczowych nie jest uzależnione od warunków ubezpieczenia, pracy najemnej lub pracy na własny rachunek, i nie otrzymuje emerytury lub renty od tego państwa członkowskiego, koszt udzielanych jej i członkom jej rodziny świadczeń rzeczowych ponosi instytucja jednego z państw członkowskich właściwych w odniesieniu do jej emerytur lub rent, określona zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2, w zakresie, w jakim uprawniony i członkowie jego rodziny byliby uprawnieni do takich świadczeń, gdyby zamieszkiwali w tym państwie członkowskim.

W przypadkach gdy osoba otrzymująca emeryturę lub rentę albo emerytury lub renty na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku państw członkowskich zamieszkuje w państwie członkowskim, na podstawie ustawodawstwa którego prawo do otrzymywania świadczeń rzeczowych nie jest uzależnione od warunków ubezpieczenia, pracy najemnej lub pracy na własny rachunek, i nie otrzymuje emerytury lub renty od tego państwa członkowskiego, koszt udzielanych jej i członkom jej rodziny świadczeń rzeczowych ponosi instytucja jednego z państw członkowskich właściwych w odniesieniu do jej emerytur lub rent, określona zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2, w zakresie, w jakim uprawniony i członkowie jego rodziny byliby uprawnieni do świadczeń, gdyby zamieszkiwali w tym państwie członkowskim.”;

Uzasadnienie

Słowo „takich” można zinterpretować w ten sposób, że państwo członkowskie odmawia zwrotu za świadczenia rzeczowe z tytułu opieki długoterminowej, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego nie przysługuje prawo do takich świadczeń rzeczowych z tytułu opieki długoterminowej. Wydaje się to niezgodne z intencją tego artykułu.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 g (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 27 – tytuł

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14g.  tytuł art. 27 otrzymuje brzmienie:

Pobyt uprawnionego lub członków jego rodziny w państwie innym niż to, w którym mają miejsce zamieszkania – pobyt we właściwym państwie członkowskim – zgoda na uzyskanie właściwej opieki poza państwem członkowskim miejsca zamieszkania

Pobyt uprawnionego lub członków jego rodziny w państwie innym niż to, w którym mają miejsce zamieszkania – pobyt we właściwym państwie członkowskim – zgoda na uzyskanie właściwej opieki lub opieki długoterminowej poza państwem członkowskim miejsca zamieszkania”;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 h (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 27 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14h.   art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Przepisy art. 20 mają zastosowanie mutatis mutandis do emeryta lub rencisty i/lub członków jego rodziny, którzy przebywają w innym Państwie Członkowskim niż to, w którym mają oni miejsce zamieszkania, w celu uzyskania tam opieki właściwej dla ich stanu.

3.  Przepisy art. 20 mają zastosowanie mutatis mutandis do emeryta lub rencisty i/lub członków jego rodziny, którzy przebywają w innym państwie członkowskim niż to, w którym mają oni miejsce zamieszkania, w celu uzyskania tam opieki lub opieki długoterminowej właściwej dla ich stanu.”;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 i (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14i.  w art. 28 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Pracownik przygraniczny, który przeszedł na emeryturę lub rentę inwalidzką, jest uprawniony w przypadku choroby do dalszego uzyskiwania świadczeń rzeczowych w państwie członkowskim, w którym ostatnio wykonywał pracę najemną lub pracę na własny rachunek, w zakresie, w jakim jest to kontynuacja opieki, która została rozpoczęta w tym państwie członkowskim. Określenie „kontynuacja opieki” oznacza dalsze badanie, diagnozowanie i leczenie choroby przez cały okres jej trwania.

Pracownik przygraniczny, który przeszedł na emeryturę lub rentę inwalidzką, jest uprawniony w przypadku choroby lub potrzeby opieki długoterminowej do dalszego uzyskiwania świadczeń rzeczowych w państwie członkowskim, w którym ostatnio wykonywał pracę najemną lub pracę na własny rachunek, w zakresie, w jakim jest to kontynuacja opieki lub opieki długoterminowej, które zaczęły się w tym państwie członkowskim.”;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 j (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 28 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14j.  art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Emeryt lub rencista, który w okresie pięciu lat poprzedzających datę uzyskania emerytury lub świadczenia z tytułu inwalidztwa wykonywał pracę najemną lub pracę na własny rachunek przez co najmniej dwa lata jako pracownik przygraniczny, jest uprawniony do świadczeń rzeczowych w państwie członkowskim, w którym wykonywał taka pracę jako pracownik przygraniczny, jeżeli to państwo członkowskie oraz państwo członkowskie, w którym znajduje się instytucja właściwa odpowiedzialna za koszty świadczeń rzeczowych udzielanych emerytowi lub renciście w państwie członkowskim, w którym ma on miejsce zamieszkania, tak wybrało i jest wymienione w załączniku V.

2.  Emeryt lub rencista, który w okresie dziesięciu lat poprzedzających datę uzyskania emerytury lub świadczenia z tytułu inwalidztwa wykonywał pracę najemną lub pracę na własny rachunek przez co najmniej dwa lata jako pracownik przygraniczny, jest uprawniony do świadczeń rzeczowych w państwie członkowskim, w którym wykonywał taka pracę jako pracownik przygraniczny, jeżeli to państwo członkowskie oraz państwo członkowskie, w którym znajduje się instytucja właściwa odpowiedzialna za koszty świadczeń rzeczowych udzielanych emerytowi lub renciście w państwie członkowskim, w którym ma on miejsce zamieszkania, tak wybrało i jest wymienione w załączniku V.”;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 k (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 28 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14k.  art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Przepisy ust. 2 mają zastosowanie mutatis mutandis do członków rodziny byłego pracownika przygranicznego lub osób pozostałych przy życiu, jeżeli, w okresach, o których mowa w ust. 2, byli oni uprawnieni do świadczeń rzeczowych zgodnie z art. 18 ust. 2, nawet jeżeli pracownik przygraniczny zmarł przed rozpoczęciem wypłacania emerytury lub renty, pod warunkiem że wykonywał on pracę najemną lub pracę na własny rachunek jako pracownik przygraniczny przez co najmniej dwa lata w okresie pięciu lat poprzedzających jego śmierć.

3.  Przepisy ust. 2 mają zastosowanie mutatis mutandis do członków rodziny byłego pracownika przygranicznego lub osób pozostałych przy życiu, jeżeli, w okresach, o których mowa w ust. 2, byli oni uprawnieni do świadczeń rzeczowych zgodnie z art. 18 ust. 2, nawet jeżeli pracownik przygraniczny zmarł przed rozpoczęciem wypłacania emerytury lub renty, pod warunkiem że wykonywał on pracę najemną lub pracę na własny rachunek jako pracownik przygraniczny przez co najmniej dwa lata w okresie dziesięciu lat poprzedzających jego śmierć.”;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 l (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 30

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14l.  art. 30 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 30

Artykuł 30

Składki obciążające emerytów lub rencistów

Składki obciążające emerytów lub rencistów

1.  Instytucja państwa członkowskiego zobowiązana na mocy stosowanego przez nią ustawodawstwa do potrącania składek od emerytów lub rencistów, z tytułu świadczeń z tytułu choroby, świadczeń macierzyńskich i równoważnych świadczeń dla ojca, może żądać i uzyskiwać takie potrącenia, których wysokość ustalana jest zgodnie z wymienionym ustawodawstwem, o ile świadczenia udzielane zgodnie z art. 23–26, obciążają instytucję wymienionego państwa członkowskiego.

1.  Instytucja państwa członkowskiego zobowiązana na mocy stosowanego przez nią ustawodawstwa do potrącania składek od emerytów lub rencistów, z tytułu świadczeń z tytułu choroby, opieki długoterminowej, świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, może żądać i uzyskiwać takie potrącenia, których wysokość ustalana jest zgodnie ze wspomnianym powyżej ustawodawstwem, tylko w zakresie, w jakim koszt świadczeń udzielanych zgodnie z art. 23–26 obciąża instytucję wymienionego państwa członkowskiego.

2.  Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 25, uzyskanie świadczeń z tytułu choroby, świadczeń macierzyńskich lub równoważnych świadczeń dla ojca uwarunkowane jest wpłacaniem składek lub podobnych wpłat na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego, w którym uprawniony ma miejsce zamieszkania, składki te nie są opłacane z tytułu takiego miejsca zamieszkania.

2.  Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 25, uzyskanie świadczeń z tytułu choroby, opieki długoterminowej, świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca uwarunkowane jest wpłacaniem składek lub podobnych wpłat na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego, w którym zainteresowany emeryt lub rencista ma miejsce zamieszkania, składki te nie są opłacane z tytułu takiego miejsca zamieszkania.”;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 32 – ustęp 3 – litera a – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  prawa nabyte na podstawie działalności osoby ubezpieczonej jako pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek;

(i)  prawa nabyte na podstawie działalności osoby ubezpieczonej jako pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek, w tym prawa wynikające z zastosowania art. 11 ust. 2 lub ust. 3 lit. c);

Uzasadnienie

Wniosek nie zawiera przepisów dotyczących okoliczności, w których rodzic otrzymuje świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (świadczenia z tytułu macierzyństwa, świadczenia z tytułu ojcostwa), zasiłek rodzicielski lub zasiłek dla bezrobotnych. Ważne jest wyjaśnienie, że zgodnie z art. 11 ust. 2 osoby otrzymujące świadczenia pieniężne z powodu działalności jako pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek lub w jej wyniku, są uważane za wykonujące tę pracę najemną lub działalność. Jeśli zatem rodzic otrzymuje świadczenia z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłku dla bezrobotnych z powodu lub w wyniku zatrudnienia, wynikające z tego prawo pochodne nie może być traktowane inaczej niż jakiekolwiek wynikające bezpośrednio z zatrudnienia.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 33 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15a.  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 33a

 

Świadczenia z tytułu opieki długoterminowej

 

1.  Komisja Administracyjna, po konsultacji z zainteresowanymi partnerami społecznymi, reprezentatywnymi stowarzyszeniami beneficjentów i organami zawodowymi, opracowuje szczegółowy wykaz świadczeń z tytułu opieki długoterminowej, określając, które z nich są świadczeniami rzeczowymi, a które świadczeniami pieniężnymi, a także to, czy świadczenie udzielane jest osobie wymagającej opieki, czy też osobie zapewniającej taką opiekę.

 

2.  Jeżeli dane świadczenie z tytułu opieki długoterminowej wchodzące w zakres niniejszego rozdziału ma jednocześnie cechy świadczeń koordynowanych w ramach innego rozdziału tytułu III, państwa członkowskie mogą, w drodze odstępstwa od ust. 1, koordynować takie świadczenia zgodnie z zasadami ustanowionymi w tym innym rozdziale, określając, który rozdział ma zastosowanie, pod warunkiem że:

 

a)   wynik tej koordynacji jest co najmniej równie korzystny dla beneficjentów, jak gdyby świadczenie było koordynowane jako świadczenie z tytułu opieki długoterminowej zgodnie z niniejszym rozdziałem; oraz

 

b)  świadczenie z tytułu opieki długoterminowej jest wymienione w załączniku XII.”;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 34

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16.  skreśla się art. 34;

skreśla się

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 34

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

16a.  art. 34 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 34

Artykuł 34

Zbieg świadczeń z tytułu długotrwałej opieki

Zbieg świadczeń z tytułu długotrwałej opieki

1.  Jeżeli uprawniony do świadczeń pieniężnych z tytułu długotrwałej opieki, które mają być traktowane jako świadczenia z tytułu choroby i wobec tego są wypłacane przez państwo członkowskie właściwe dla świadczeń pieniężnych na podstawie przepisów art. 21 lub art. 29, jest jednocześnie i na podstawie przepisów niniejszego rozdziału uprawniony do świadczeń rzeczowych służących temu samemu celowi od instytucji miejsca zamieszkania lub pobytu w innym państwie członkowskim, a instytucja pierwszego państwa członkowskiego ma także pokrywać koszt tych świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami art. 35, to ma zastosowanie przepis ogólny dotyczący zakazu kumulacji świadczeń określony w art. 10, z jednym tylko ograniczeniem: jeżeli zainteresowany ubiega się i otrzymuje świadczenie rzeczowe, kwota świadczenia pieniężnego zostaje obniżona o kwotę świadczenia rzeczowego, która jest lub mogłaby być przedmiotem ubiegania się z instytucji pierwszego państwa członkowskiego, która zobowiązana jest pokryć ten koszt.

1.  Jeżeli uprawniony do świadczeń pieniężnych z tytułu długotrwałej opieki, które są wypłacane na podstawie przepisów art. 21 lub art. 29 jest jednocześnie i na podstawie przepisów niniejszego rozdziału uprawniony do świadczeń rzeczowych służących temu samemu celowi od instytucji miejsca zamieszkania lub pobytu w innym państwie członkowskim, a instytucja pierwszego państwa członkowskiego ma także pokrywać koszt tamtych świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami art. 35, to ma zastosowanie przepis ogólny dotyczący zakazu kumulacji świadczeń określony w art. 10, z jednym tylko ograniczeniem: jeżeli zainteresowany ubiega się i otrzymuje świadczenie rzeczowe, kwota świadczenia pieniężnego zostaje obniżona o kwotę świadczenia rzeczowego, która jest lub mogłaby być przedmiotem ubiegania się z instytucji pierwszego państwa członkowskiego, która zobowiązana jest pokryć ten koszt.

2.  Komisja Administracyjna ustala wykaz świadczeń pieniężnych i rzeczowych, do których stosują się przepisy ust. 1.

2.  Komisja Administracyjna ustala wykaz świadczeń pieniężnych i rzeczowych, do których stosują się przepisy ust. 1.

3.  Dwa lub kilka Państw Członkowskich, lub ich właściwe władze mogą ustalić inne środki lub środki uzupełniające, które nie są mniej korzystne dla zainteresowanych niż zasady określone w ust. 1.

3.  Dwa lub kilka Państw Członkowskich, lub ich właściwe władze mogą ustalić inne środki lub środki uzupełniające, które nie są mniej korzystne dla zainteresowanych niż zasady określone w ust. 1.”;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Rozdział 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17.  po art. 35 dodaje się rozdział w brzmieniu:

skreśla się

„ROZDZIAŁ 1a

 

Świadczenia z tytułu opieki długoterminowej

 

Artykuł 35a

 

Przepisy ogólne

 

1.  Nie naruszając szczegółowych przepisów niniejszego rozdziału, do świadczeń z tytułu opieki długoterminowej stosuje się odpowiednio art. 17–32.

 

2.  Komisja Administracyjna opracowuje szczegółowy wykaz świadczeń z tytułu opieki długoterminowej, które spełniają kryteria określone w art. 1 lit. vb) niniejszego rozporządzenia, określając, które z nich są świadczeniami rzeczowymi, a które – świadczeniami pieniężnymi.

 

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą przyznać świadczenia pieniężne z tytułu opieki długoterminowej zgodnie z innymi rozdziałami tytułu III, jeżeli świadczenie oraz szczególne warunki, jakim ono podlega, jest wymienione w załączniku XII oraz pod warunkiem, że wynik takiej koordynacji świadczeń jest co najmniej tak korzystny dla beneficjentów, jak w przypadku koordynacji w ramach niniejszego rozdziału.

 

Artykuł 35b

 

Zbieg świadczeń z tytułu opieki długoterminowej

 

1.  W przypadku gdy osoba pobierająca świadczenia pieniężne z tytułu opieki długoterminowej przyznane na podstawie ustawodawstwa właściwego państwa członkowskiego otrzymuje, w tym samym czasie i na podstawie niniejszego rozdziału, świadczenia rzeczowe z tytułu opieki długoterminowej od instytucji miejsca zamieszkania lub pobytu w innym państwie członkowskim, a instytucja pierwszego państwa członkowskiego jest także zobowiązana do zwrotu kosztów tych świadczeń rzeczowych na podstawie art. 35c, zastosowanie mają ogólne przepisy dotyczące zapobiegania zbiegowi świadczeń określone w art. 10, z następującym wyjątkiem: kwota świadczenia pieniężnego zostaje obniżona o podlegającą zwrotowi kwotę świadczenia rzeczowego, którą instytucja pierwszego państwa członkowskiego jest zobowiązana zwrócić zgodnie z art. 35c.

 

2.  Co najmniej dwa państwa członkowskie lub ich właściwe organy mogą ustalić inne środki lub środki uzupełniające, które nie są mniej korzystne dla zainteresowanych niż zasady określone w ust. 1.

 

Artykuł 35c

 

Zwroty między instytucjami

 

1.  Art. 35 stosuje się odpowiednio do świadczeń z tytułu opieki długoterminowej.

 

2.  Jeżeli ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym mieści się instytucja właściwa na podstawie niniejszego rozdziału, nie przewiduje świadczeń rzeczowych z tytułu opieki długoterminowej, instytucję, która jest lub byłaby właściwa w tym państwie członkowskim, na podstawie rozdziału 1, dla zwrotu świadczeń rzeczowych udzielonych w innym państwie członkowskim, uznaje się za właściwą również na podstawie rozdziału 1a.”;

 

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 61

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 61

Artykuł 61

Zasady szczególne w odniesieniu do sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek

Zasady szczególne w odniesieniu do sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek

1.  Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 65 ust. 2, art. 6 może być stosowany pod warunkiem, że zainteresowany przebył ostatnio co najmniej trzymiesięczny okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek zgodnie z ustawodawstwem, na podstawie którego ubiega się on o świadczenia.

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo uzależnia nabycie, zachowanie, odzyskanie lub kontynuację prawa do świadczeń od spełnienia okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, bierze pod uwagę, w niezbędnym zakresie, okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek ukończone na podstawie ustawodawstwa innego państwa członkowskiego, tak jak gdyby były one ukończone na podstawie stosowanego przez nią ustawodawstwa. W przypadku tego sumowania, właściwe państwo członkowskie sumuje jedynie te okresy, które są brane pod uwagę zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym zostały zakończone, w celu nabycia i zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

2.  Osoba bezrobotna, która nie spełnia warunków sumowania okresów zgodnie z ust. 1, ponieważ całkowita długość jej ostatnio przebytych okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w tym państwie członkowskim nie przekracza trzech miesięcy, ma prawo do świadczeń dla bezrobotnych zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym przebyła ostatnio takie okresy, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w art. 64a.

2.  Zastosowanie przepisów ust. 1 uzależnione jest od spełnienia przez zainteresowanego, zgodnie z ustawodawstwem, na podstawie którego ubiega się on o świadczenia:

 

a)  co najmniej jednodniowych okresów ubezpieczenia, jeżeli ustawodawstwo to wymaga okresów ubezpieczenia;

 

b)  co najmniej jednodniowych okresów zatrudnienia, jeżeli ustawodawstwo to wymaga okresów zatrudnienia; lub

 

c)  co najmniej jednodniowych okresów pracy na własny rachunek, jeżeli ustawodawstwo to wymaga okresów pracy na własny rachunek.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 62 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19a.  art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo przewiduje ustalanie wysokości świadczeń na podstawie wysokości poprzedniego wynagrodzenia lub dochodu zawodowego, bierze pod uwagę wyłącznie wynagrodzenie lub dochód zawodowy, który zainteresowany otrzymywał z tytułu swojego ostatniego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek na podstawie wspomnianego ustawodawstwa.

1.  Instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo przewiduje ustalanie wysokości świadczeń na podstawie wysokości poprzedniego wynagrodzenia lub dochodu zawodowego, bierze pod uwagę wynagrodzenie lub dochód zawodowy, który zainteresowany otrzymywał z tytułu swojego ostatniego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek na podstawie wspomnianego ustawodawstwa.”;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 64 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a)  w ust. 1 lit. c) słowo „trzech” zastępuje się słowem „sześciu”, a zdanie „Termin trzech miesięcy może być przedłużony przez właściwe urzędy lub instytucje maksymalnie do sześciu miesięcy” zastępuje się zdaniem „Termin sześciu miesięcy może być przedłużony przez właściwe urzędy lub instytucje do końca okresu uprawnienia zainteresowanego do świadczeń”;

„c)  prawo do świadczeń zachowywane jest przez okres sześciu miesięcy, licząc od chwili, gdy zainteresowany przestał pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia państwa członkowskiego, które opuścił, przy czym łączny okres, przez który przyznawane są świadczenia, nie może przekraczać okresu udzielania świadczeń, do których był uprawniony na podstawie ustawodawstwa tego państwa.;. Termin sześciu miesięcy może być przedłużony przez właściwe urzędy lub instytucje do końca okresu uprawnienia zainteresowanego do świadczeń.”;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 64 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b)  w ust. 3 słowo „trzy miesiące” zastępuje się słowem „sześć miesięcy”, a słowa „maksymalnie do sześciu miesięcy” zastępuje się słowami „do końca okresu uprawnienia zainteresowanego do świadczeń.”;

(b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3.  O ile ustawodawstwo właściwego państwa członkowskiego nie jest bardziej korzystne, maksymalny okres, przez który zachowane jest prawo do świadczeń między dwoma okresami zatrudnienia zgodnie z przepisami ust. 1 wynosi sześć miesięcy . Okres ten może być przedłużony przez właściwe urzędy lub instytucje do końca okresu uprawnienia zainteresowanego do świadczeń.”;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 64 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21.  po art. 64 dodaje się art. 64a w brzmieniu:

skreśla się

„Artykuł 64a

 

Zasady szczególne w odniesieniu do bezrobotnych udających się do innego państwa członkowskiego, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 61 ust. 1 i art. 64

 

W sytuacjach, o których mowa w art. 61 ust. 2, dla udzielania świadczeń dla bezrobotnych staje się właściwe państwo członkowskie, którego ustawodawstwu bezrobotny podlegał wcześniej. Świadczenia te są udzielane na koszt instytucji właściwej przez okres wyznaczony w art. 64 ust. 1 lit. c), pod warunkiem że bezrobotny pozostaje do dyspozycji służb zatrudnienia państwa członkowskiego ostatniego ubezpieczenia oraz spełnia warunki określone na podstawie ustawodawstwa tego państwa członkowskiego. Art. 64 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.”;

 

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 65

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 65

Artykuł 65

Bezrobotni, którzy zamieszkiwali w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe

Bezrobotni, którzy zamieszkiwali w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe

1.  Bezrobotny, który w okresie swojej ostatniej działalności jako pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek miał miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim niż właściwe państwo członkowskie, pozostaje do dyspozycji służb zatrudnienia właściwego państwa członkowskiego. Korzysta on ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem właściwego państwa członkowskiego, tak jak gdyby zamieszkiwał na terytorium tego państwa. Świadczenia te udzielane są przez instytucję właściwego państwa członkowskiego.

1.  Bezrobotny, który w okresie swojej ostatniej działalności jako pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek miał miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim niż właściwe państwo członkowskie, pozostaje do dyspozycji służb zatrudnienia właściwego państwa członkowskiego. Korzysta on ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem właściwego państwa członkowskiego, tak jak gdyby zamieszkiwał na terytorium tego państwa. Świadczenia te udzielane są przez instytucję właściwego państwa członkowskiego. Taka osoba może także pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia państwa członkowskiego miejsca zamieszkania. Bezrobotny może też oddać się do dyspozycji transgranicznych służb zatrudnienia, o ile takie służby istnieją na obszarze, na którym poszukuje pracy.

 

1a.  Organy właściwego państwa członkowskiego i organy państwa członkowskiego miejsca zamieszkania ściśle współpracują i wyjaśniają osobom bezrobotnym zakres kompetencji publicznych służb zatrudnienia odpowiedzialnych za ich monitorowanie. Upewniają się również, że komunikacja między instytucją właściwą a osobą bezrobotną odbywa się w języku zrozumiałym dla tej osoby, przy czym w razie potrzeby angażują do współpracy doradców EURES pracujących w tych służbach.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 całkowicie bezrobotny, który w okresie ostatniej działalności jako pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek miał miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim niż właściwe państwo członkowskie i który nie przebył co najmniej dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia wyłącznie na podstawie ustawodawstwa właściwego państwa członkowskiego, pozostaje do dyspozycji służb zatrudnienia państwa członkowskiego miejsca zamieszkania. Korzysta on ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego miejsca zamieszkania, tak jak gdyby przebył wszystkie okresy ubezpieczenia na podstawie ustawodawstwa tego państwa członkowskiego. Świadczenia te udzielane są przez instytucję państwa członkowskiego miejsca zamieszkania. Jeżeli natomiast całkowicie bezrobotny, o którym mowa w niniejszym ustępie, byłby uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych wyłącznie na podstawie krajowego ustawodawstwa państwa właściwego, o ile by w nim przebywał, mógłby on ewentualnie wybrać zgłoszenie się do służb zatrudnienia w tym państwie członkowskim i otrzymywanie świadczeń zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, tak jakby miał w nim miejsce zamieszkania.

2.  Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1 pozostaje do dyspozycji służb zatrudnienia państwa członkowskiego miejsca zamieszkania zgodnie z akapitem drugim wspomnianego ustępu, korzysta ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego miejsca zamieszkania, tak jak gdyby przebyła wszystkie okresy ubezpieczenia na podstawie ustawodawstwa tego państwa członkowskiego. Świadczenia te udzielane są przez instytucję państwa członkowskiego miejsca zamieszkania.

3.  Jeżeli całkowicie bezrobotny, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie chce oddać się do dyspozycji lub pozostawać do dyspozycji służb zatrudnienia właściwego państwa członkowskiego po zarejestrowaniu się w tych służbach i pragnie poszukiwać pracy w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub w państwie ostatniej działalności, wówczas stosuje się odpowiednio art. 64 z wyjątkiem art. 64 ust. 1 lit. a). Właściwa instytucja może przedłużyć okres, o którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. c) zdanie pierwsze, do końca okresu uprawnienia do świadczeń.

3.  Jeżeli całkowicie bezrobotny, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie chce pozostawać do dyspozycji służb zatrudnienia właściwego państwa członkowskiego po zarejestrowaniu się w tych służbach i pragnie poszukiwać pracy w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub w państwie ostatniej działalności, wówczas stosuje się odpowiednio art. 64 z wyjątkiem art. 64 ust. 1 lit. a). Właściwa instytucja może przedłużyć okres, o którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. c) zdanie pierwsze, do końca okresu uprawnienia do świadczeń.

4.  Całkowicie bezrobotny, o którym mowa w niniejszym artykule, może, oprócz oddania się do dyspozycji służb zatrudnienia właściwego państwa członkowskiego, zgłosić się również do służb zatrudnienia drugiego państwa członkowskiego.

 

5.  Ust. 2–4 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do osób, które są bezrobotne częściowo lub w pewnych odstępach czasu.

 

 

5a.  Świadczenia udzielane przez instytucję miejsca zamieszkania zgodnie z ust. 2 udzielane są nadal na jej koszt. Jednak, z zastrzeżeniem ust. 7, instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu bezrobotny ostatnio podlegał, zwraca instytucji miejsca zamieszkania pełną kwotę świadczeń wypłaconych przez tę drugą instytucję w ciągu pierwszych czterech miesięcy. Ustalenia dotyczące zwrotu określają przepisy rozporządzenia wykonawczego.

 

5b.  Okres zwrotu, o którym mowa w ust. 5a, zostaje przedłużony do ośmiu miesięcy, kiedy zainteresowany, w okresie poprzednich 24 miesięcy, spełnił co najmniej dwunastomiesięczne okresy zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w państwie członkowskim, którego ustawodawstwu ostatnio podlegał, w przypadkach, gdy okresy takie kwalifikowałyby się do celów ustalania uprawnienia do zasiłków dla bezrobotnych.

 

5c.  Do celów stosowania przepisów ust. 5a i 5b, dwa lub więcej państw członkowskich lub ich właściwe władze mogą przewidzieć inne sposoby dokonywania zwrotów lub zaniechać dokonywania wszelkich zwrotów między instytucjami podlegającymi ich właściwości.

Uzasadnienie

Wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu, zanim pracownik przygraniczny będzie uprawniony do świadczeń w państwie członkowskim ostatniej działalności prawdopodobnie spowoduje dodatkowe trudności administracyjne. Pozostawienie pracownikom przygranicznym wyboru między otrzymywaniem świadczeń dla bezrobotnych z państwa członkowskiego ostatniej działalności lub z państwa członkowskiego zamieszkania zmniejsza trudności administracyjne i umożliwia zainteresowanemu poszukiwanie zatrudnienia w tym państwie członkowskim, w którym ma największe szanse na jego znalezienie. Jeżeli ta poprawka zostanie przyjęta, odpowiednie zmiany należy wprowadzić w całym tekście.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 68 b – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pieniężnych świadczeń rodzinnych mających na celu zastąpienie dochodu podczas okresów przeznaczonych na wychowywanie dzieci, które są wymienione w załączniku XIII część 1, udziela się wyłącznie zainteresowanemu zgodnie z ustawodawstwem właściwego państwa członkowskiego; członkom jego rodziny nie przysługuje pochodne prawo do takich świadczeń. Do takich świadczeń nie ma zastosowania art. 68a niniejszego rozporządzenia, a instytucja właściwa nie jest zobowiązana uwzględnić wniosku złożonego na podstawie art. 60 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego przez drugiego rodzica, osobę traktowaną jak rodzic lub instytucję występującą jako opiekun dziecka lub dzieci.

1.  Pieniężnych świadczeń rodzinnych mających na celu zastąpienie dochodu podczas okresów przeznaczonych na wychowywanie dzieci, które są wymienione w załączniku XIII część 1, albo przyznanie dodatkowego dochodu, udziela się wyłącznie zainteresowanemu zgodnie z ustawodawstwem właściwego państwa członkowskiego; członkom jego rodziny nie przysługuje pochodne prawo do takich świadczeń. Do takich świadczeń ma zastosowanie art. 68a niniejszego rozporządzenia w sytuacjach, gdy indywidualny beneficjent świadczeń rodzinnych służących jako zastąpienie dochodu podczas wychowywania dziecka nie spełnia swoich obowiązków alimentacyjnych.

Uzasadnienie

Jeżeli osoba uprawniona mieszka w innym państwie członkowskim niż jej dzieci i nie spełnia swoich obowiązków alimentacyjnych, właściwe organy mogłyby – zgodnie z wnioskiem Komisji – nie udzielać świadczenia bezpośrednio dzieciom lub drugiemu rodzicowi. Należy unikać takich sytuacji.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 71 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

23a.  art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  W skład Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (zwanej dalej „Komisją Administracyjną”), utworzonej przy Komisji Europejskiej, wchodzą przedstawiciele rządów każdego z państw członkowskich, którym towarzyszą, w odpowiednich przypadkach, doradcy techniczni. W posiedzeniach Komisji Administracyjnej bierze udział w charakterze doradczym przedstawiciel Komisji Europejskiej.

1.   W skład Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (zwanej dalej „Komisją Administracyjną”), utworzonej przy Komisji Europejskiej, wchodzą przedstawiciele rządów każdego z państw członkowskich, którym towarzyszą, w odpowiednich przypadkach, doradcy techniczni. W posiedzeniach Komisji Administracyjnej biorą udział w charakterze doradczym przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciel Parlamentu Europejskiego oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciele zainteresowanych partnerów społecznych i beneficjentów, w tym organizacji osób niepełnosprawnych.”;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 24

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 75 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe władze zapewniają, aby ich instytucje były poinformowane o wszystkich przepisach legislacyjnych lub innych, w tym o decyzjach Komisji Administracyjnej, oraz, aby je stosowały, w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniem wykonawczym oraz zgodnie z warunkami określonymi w tych rozporządzeniach.

1.  Właściwe władze zapewniają, zgodnie z krajowym prawem lub praktyką, aby ich właściwe instytucje były informowane o wszystkich przepisach legislacyjnych lub innych, w tym o decyzjach Komisji Administracyjnej, oraz aby je stosowały w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniem wykonawczym oraz zgodnie z warunkami określonymi w tych rozporządzeniach.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 24

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 75 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W celu zapewnienia prawidłowego ustalenia mającego zastosowanie ustawodawstwa właściwe organy wspierają współpracę między instytucjami i inspektoratami pracy w ich państwach członkowskich.

2.  W celu zapewnienia prawidłowego ustalenia mającego zastosowanie ustawodawstwa właściwe organy wspierają współpracę między właściwymi zainteresowanymi instytucjami, takimi jak inspektoraty pracy i organy podatkowe w ich państwach członkowskich.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 25

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 76 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych określających procedurę, którą należy stosować w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 12 i 13 niniejszego rozporządzenia. W aktach tych ustanawia się standardową procedurę, w tym terminy

1.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 12 i 13 niniejszego rozporządzenia oraz art. 14, 15, i 16 rozporządzenia wykonawczego Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające procedurę, którą należy stosować. W aktach tych ustanawia się standardową procedurę, w tym terminy

–  wydawania dokumentu przenośnego poświadczającego ustawodawstwo w dziedzinie zabezpieczenia społecznego mające zastosowanie do posiadacza oraz format i treść tego dokumentu,

–  wydawania dokumentu przenośnego poświadczającego ustawodawstwo w dziedzinie zabezpieczenia społecznego mające zastosowanie do posiadacza oraz obejmującego – o ile jest dostępny – jednolity europejski numer zabezpieczenia społecznego, a także elektroniczny format uniemożliwiający sfałszowanie dokumentu oraz jego treść, w tym obowiązkowe elementy,

  określania sytuacji, w których dokument musi być wydany,

 

–  ustalania kwestii, które należy sprawdzić przed wydaniem dokumentu,

–  ustalania kwestii, które należy sprawdzić przed wydaniem, skorygowaniem lub wycofaniem dokumentu,

  oraz wycofania dokumentu w przypadku zakwestionowania jego rzetelności i ważności przez właściwą instytucję państwa członkowskiego zatrudnienia.

 

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 25 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 79

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

25a.  art. 79 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 79

Artykuł 79

Finansowanie działań w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Finansowanie działań w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

W związku niniejszym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem wykonawczym, Komisja Europejska może finansować w całości lub w części:

W związku niniejszym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem wykonawczym, Komisja Europejska może finansować w całości lub w części:

a)   działania mające na celu usprawnienie wymiany informacji między organami i instytucjami zabezpieczenia społecznego państw członkowskich, w szczególności wymiany danych drogą elektroniczną;

a)  działania mające na celu usprawnienie wymiany informacji między władzami i instytucjami zabezpieczenia społecznego państw członkowskich, w szczególności wymiany danych drogą elektroniczną, takiej jak system elektronicznej sieci łączącej organy socjalne;

b)   wszelkie inne działania mające na celu udzielenie informacji osobom objętym niniejszym rozporządzeniem oraz ich pełnomocnikom o prawach i zobowiązaniach wynikających z niniejszego rozporządzenia, z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich środków.

b)  wszelkie inne działania mające na celu udzielenie informacji osobom objętym niniejszym rozporządzeniem oraz ich pełnomocnikom o prawach i zobowiązaniach wynikających z niniejszego rozporządzenia, z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich środków, takich jak europejski numer zabezpieczenia społecznego.”;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł -88 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

26a.  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł -88

 

Wydawanie i wycofywanie dokumentów przenośnych poświadczających mające zastosowanie ustawodawstwo w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

 

Do […] Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 88a uzupełniające art. 12 i 13 niniejszego rozporządzenia oraz art. 14, 15 i 16 rozporządzenia wykonawczego przez ustanowienie standardowej procedury:

 

a)  określania sytuacji, w których wydaje się, koryguje lub wycofuje dokumenty przenośne poświadczające ustawodawstwo w dziedzinie zabezpieczenia społecznego mające zastosowanie do posiadacza, o których mowa w art. 76a tiret pierwsze; oraz

 

b)  wycofywania takich dokumentów w przypadku zakwestionowania ich rzetelności lub ważności przez właściwą instytucję państwa członkowskiego zatrudnienia z uzasadnionych powodów.”;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 88a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 88a

Artykuł 88a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia, o których mowa w art. 88, przekazuje się Komisji Europejskiej na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie rozporządzenia (UE) xxxx].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. -88 i 88, przekazuje się Komisji na okres pięciu lat od dnia [data wejścia w życie rozporządzenia (UE) xxxx – COD 2016/397]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 88, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. -88 i 88, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja Europejska przekazuje go jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja Europejska przekazuje go jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 88 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. -88 i 88 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Załącznik XII – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PRZYZNANE W DRODZE ODSTĘPSTWA OD ROZDZIAŁU 1A ART. 35A UST. 1

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PRZYZNANE W DRODZE ODSTĘPSTWA OD ROZDZIAŁU 1 ART. 33A UST. 1

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Motyw 13

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1.  motyw 13 otrzymuje brzmienie:

(13)   Niniejsze rozporządzenie przewiduje środki i procedury służące propagowaniu mobilności pracowników oraz bezrobotnych. Pracownicy przygraniczni, którzy stali się bezrobotnymi w pełnym wymiarze, mogą pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia zarówno w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania, jak i w państwie członkowskim, w którym ostatnio byli zatrudnieni. Jednakże powinni oni być uprawnieni do świadczeń jedynie w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania.

(13)   Niniejsze rozporządzenie przewiduje środki i procedury służące propagowaniu mobilności pracowników oraz bezrobotnych. Pracownicy przygraniczni, którzy stali się bezrobotnymi w pełnym wymiarze, mogą pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia zarówno w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania, jak i w państwie członkowskim, w którym ostatnio byli zatrudnieni. ”;

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Motyw 26

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  W celu ochrony praw zainteresowanych państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wnioski o udzielenie informacji i odpowiedzi na nie były niezbędne i proporcjonalne do celów właściwego wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i niniejszego rozporządzenia, zgodnie z europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych osobowych. W wyniku wymiany danych nie powinno być możliwe automatyczne wycofanie uprawnienia do świadczenia, a każda decyzja podjęta na podstawie takiej wymiany powinna być zgodna z podstawowymi prawami i wolnościami zainteresowanego – decyzja ta musi opierać się na wystarczających dowodach i podlegać rzetelnemu postępowaniu odwoławczemu.

(26)  W celu ochrony praw zainteresowanych państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wnioski o udzielenie informacji i odpowiedzi na nie były niezbędne i proporcjonalne do celów właściwego wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i niniejszego rozporządzenia, zgodnie z europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych osobowych. Odpowiedni dorobek prawny Unii w zakresie ochrony danych, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a, ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia. W wyniku wymiany danych nie powinno być możliwe automatyczne wycofanie uprawnienia do świadczenia, a każda decyzja podjęta na podstawie takiej wymiany powinna być zgodna z podstawowymi prawami i wolnościami zainteresowanego – decyzja ta musi opierać się na wystarczających dowodach i podlegać rzetelnemu postępowaniu odwoławczemu.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Uzasadnienie

Zgodnie z uwagami Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„ea) »nadużycie« oznacza wszelkie sprzeczne z prawem państwa członkowskiego umyślne działanie lub zaniechanie podjęcia działania w celu uzyskania świadczeń z zabezpieczenia społecznego lub w celu uniknięcia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;”;

„ea)  »nadużycie« oznacza wszelkie sprzeczne z prawem państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem podstawowym i rozporządzeniem wykonawczym umyślne działanie lub zaniechanie podjęcia działania w celu uzyskania świadczeń z zabezpieczenia społecznego lub w celu uniknięcia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;”;

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 2 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W przypadku gdy prawa lub obowiązki osoby, do której mają zastosowanie rozporządzenia podstawowe i wykonawcze, zostały już określone, instytucja właściwa może zażądać od instytucji w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub pobytu przekazania danych osobowych tej osoby. Wniosek o udzielenie informacji i odpowiedź na taki wniosek dotyczą informacji, które pozwalają właściwemu państwu członkowskiemu na stwierdzenie ewentualnych nieścisłości w danych, zgodnie z którymi wydano dokument lub decyzję określające prawa i obowiązki osoby wynikające z rozporządzenia podstawowego lub rozporządzenia wykonawczego. Wniosek o udzielenie informacji może zostać złożony, nawet jeśli nie ma żadnych wątpliwości co do ważności lub rzetelności informacji zawartych w dokumentach lub informacji, na podstawie których wydano decyzję w danej sprawie. Wniosek o udzielenie informacji i odpowiedź na wniosek muszą być konieczne i proporcjonalne.

5.  W przypadku gdy prawa lub obowiązki osoby, do której mają zastosowanie rozporządzenia podstawowe i wykonawcze, zostały już określone, instytucja właściwa może zażądać od instytucji w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub pobytu przekazania danych osobowych tej osoby zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679. Wniosek o udzielenie informacji i odpowiedź na taki wniosek ograniczają się do informacji, które pozwalają właściwemu państwu członkowskiemu na stwierdzenie ewentualnych nieścisłości w danych, zgodnie z którymi wydano dokument lub decyzję określające prawa i obowiązki osoby wynikające z rozporządzenia podstawowego lub rozporządzenia wykonawczego. Wniosek o udzielenie informacji może zostać złożony, nawet jeśli nie ma żadnych wątpliwości co do ważności lub rzetelności informacji zawartych w dokumentach lub informacji, na podstawie których wydano decyzję w danej sprawie. Wniosek o udzielenie informacji i odpowiedź na wniosek muszą być uzasadnione, konieczne i proporcjonalne.

Uzasadnienie

Zgodnie z uwagami Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 2 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja Administracyjna opracowuje szczegółowy wykaz rodzajów wniosków o przekazanie informacji i odpowiedzi, które mogą być przekazane na podstawie ust. 5, a Komisja Europejska informuje w dostatecznym stopniu o istnieniu takiego wykazu. Dozwolone są jedynie te wnioski o udzielenie informacji i te odpowiedzi, które wymieniono w wykazie.

6.  Komisja Administracyjna opracowuje szczegółowy wykaz rodzajów wniosków o przekazanie informacji i odpowiedzi, które mogą być przekazane na podstawie ust. 5, określa, jakie podmioty mają prawo do składania takich wniosków, oraz ustanawia obowiązujące procedury i zabezpieczenia. Komisja informuje w dostatecznym stopniu o istnieniu takiego wykazu. Dozwolone są jedynie te wnioski o udzielenie informacji i te odpowiedzi, które wymieniono w wykazie.

Uzasadnienie

Zgodnie z uwagami Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wydane przez instytucję państwa członkowskiego dokumenty stanowiące poświadczenie sytuacji danej osoby do celów stosowania rozporządzenia podstawowego i rozporządzenia wykonawczego oraz dowody potwierdzające, na podstawie których dokumenty te zostały wydane, są akceptowane przez instytucje pozostałych państw członkowskich dopóki, dopóty nie zostaną wycofane lub uznane za nieważne przez państwo członkowskie, w którym zostały wydane. Dokumenty takie są ważne, pod warunkiem że wypełniono wszystkie sekcje określone jako obowiązkowe.

1.  Wydane przez instytucję państwa członkowskiego dokumenty stanowiące poświadczenie sytuacji danej osoby do celów stosowania rozporządzenia podstawowego i rozporządzenia wykonawczego oraz dowody potwierdzające, na podstawie których dokumenty te zostały wydane, są akceptowane przez instytucje pozostałych państw członkowskich pod warunkiem, że nie zostaną wycofane lub uznane za nieważne przez państwo członkowskie, w którym zostały wydane. Dokumenty takie są ważne, pod warunkiem że wypełniono wszystkie sekcje określone jako obowiązkowe.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 5 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W razie pojawienia się wątpliwości co do ważności dokumentu lub rzetelności przedstawienia okoliczności, na których opiera się ten dokument, instytucja państwa członkowskiego, która otrzymuje dokument, zwraca się do instytucji, która go wydała, o niezbędne wyjaśnienia oraz, w stosownych przypadkach, o wycofanie tego dokumentu.

2.  W razie pojawienia się wątpliwości co do ważności dokumentu lub rzetelności przedstawienia okoliczności, na których opiera się ten dokument, instytucja państwa członkowskiego, która otrzymuje dokument, zwraca się do instytucji, która go wydała, o niezbędne wyjaśnienia oraz, w stosownych przypadkach, o wycofanie tego dokumentu.

a)  W przypadku otrzymania takiego wniosku instytucja wydająca dokument ponownie rozpatruje podstawy jego wydania i, w stosownych przypadkach, wycofuje go lub koryguje w terminie 25 dni roboczych od otrzymania wniosku. W przypadku wykrycia przypadku niepodważalnego oszustwa popełnionego przez osobę występującą o taki dokument instytucja wydająca niezwłocznie wycofuje go lub koryguje z mocą wsteczną.

a)  W przypadku otrzymania takiego wniosku instytucja wydająca dokument ponownie rozpatruje podstawy jego wydania i, w stosownych przypadkach, wycofuje go lub koryguje w terminie 25 dni roboczych od otrzymania wniosku. W przypadku wykrycia przypadku niepodważalnego oszustwa popełnionego przez osobę występującą o taki dokument instytucja wydająca niezwłocznie wycofuje go lub koryguje z mocą wsteczną.

b)  Jeśli po ponownym rozpatrzeniu podstawy wydania dokumentu instytucja wydająca nie jest w stanie wykryć błędu, przesyła instytucji występującej wszelkie dowody potwierdzające w terminie 20 dni roboczych od otrzymania wniosku. W nagłych przypadkach, jeżeli przyczyny pilności zostały wyraźnie wskazane we wniosku, powyższe należy uczynić w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania wniosku, nawet jeśli instytucja wydająca nie zakończyła rozpatrywania sprawy zgodnie z lit. a) powyżej.

b)  Jeśli po ponownym rozpatrzeniu podstawy wydania dokumentu instytucja wydająca nie jest w stanie wykryć błędu, przesyła instytucji występującej wszelkie dowody potwierdzające w terminie 25 dni roboczych od otrzymania wniosku. W przypadkach nagłych ze względu na ochronę praw zainteresowanego powyższe należy uczynić w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania wniosku, nawet jeśli instytucja wydająca nie zakończyła rozpatrywania sprawy zgodnie z lit. a) powyżej.

c)  Jeśli po otrzymaniu dowodów potwierdzających instytucja występująca nadal ma wątpliwości co do ważności dokumentu, rzetelności przedstawienia okoliczności, na których opierają się informacje zawarte w tym dokumencie, lub co do prawidłowości informacji, na podstawie których wydano dokument, może przedstawić dowody w tym zakresie i złożyć nowy wniosek o wyjaśnienia oraz, w stosownych przypadkach, o wycofanie tego dokumentu przez instytucję wydającą zgodnie z procedurą i terminami określonymi powyżej.

c)  Jeśli po otrzymaniu dowodów potwierdzających instytucja występująca nadal ma wątpliwości co do ważności dokumentu, rzetelności przedstawienia okoliczności, na których opierają się informacje zawarte w tym dokumencie, lub co do prawidłowości informacji, na podstawie których wydano dokument, przedstawia dowody w tym zakresie i składa nowy wniosek o wyjaśnienia oraz, w stosownych przypadkach, o wycofanie tego dokumentu przez instytucję wydającą zgodnie z procedurą i terminami określonymi powyżej.

 

ca)  W przypadku gdy instytucja wydająca nie udzieli odpowiedzi w obowiązującym terminie, o którym mowa w lit. b), oraz w razie pojawienia się wątpliwości co do ważności dokumentu przenośnego poświadczającego ustawodawstwo w dziedzinie zabezpieczenia społecznego mające zastosowanie do posiadacza lub rzetelności przedstawienia okoliczności, na których opiera się ten dokument, instytucja wnioskująca informuje instytucję wydającą o tej sytuacji i może zażądać depozytu równego wysokości składek, które otrzymałoby państwo członkowskie, w którym wykonywana jest działalność, zgodnie z art. 73 ust. 3, jeżeli ustawodawstwo tego ostatniego miałoby zastosowanie. Depozyt ten zostanie zwrócony pierwszemu państwu członkowskiemu, jeżeli zostanie ustalone, że dana osoba podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego. Jeśli zostanie ustalone, że dana osoba podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność, depozyt przekazany do tego państwa członkowskiego zostanie uwzględniony przy rozliczaniu składek zgodnie z art. 73 ust. 3.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 5 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7a.  art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Jeżeli zainteresowane instytucje nie osiągną porozumienia, sprawa może zostać przedstawiona Komisji Administracyjnej przez właściwe władze, nie wcześniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez instytucję, która otrzymała dokument. Komisja Administracyjna stara się pogodzić rozbieżne opinie w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym przedstawiono jej sprawę.

4.  Jeżeli zainteresowane instytucje nie osiągną porozumienia, sprawa może zostać przedstawiona Komisji Administracyjnej przez właściwe władze. Komisja Administracyjna godzi rozbieżne opinie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym przedstawiono jej sprawę. Właściwe zainteresowane władze i instytucje przyjmują niezbędne środki w celu wykonania decyzji Komisji Administracyjnej, bez uszczerbku dla przysługującego zainteresowanym organom, instytucjom i osobom prawa do odwołania się do procedur i sądów przewidzianych przez ustawodawstwo państw członkowskich, przez niniejsze rozporządzenie lub przez Traktaty.”;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  w art. 5 dodaje ust. 4a w brzmieniu:

 

„4a.   Niezależnie od ust. 1–4, jeżeli instytucja wnioskująca uzyskała dowody zebrane w toku dochodzenia sądowego, które wykazują, że dokument poświadczający ustawodawstwo w dziedzinie zabezpieczenia społecznego mające zastosowanie do posiadacza lub rzetelność przedstawienia okoliczności, na których opiera się ten dokument uzyskano w wyniku oszustwa, zwraca się do instytucji wydającej o wycofanie lub poprawienie tego dokumentu w terminie 25 dni roboczych od otrzymania wniosku. Instytucja wydająca wycofuje lub poprawia dokument ze skutkiem wstecznym. Jeżeli instytucja wydająca nie wycofa lub nie poprawi danego dokumentu w terminie określonym zgodnie z akapitem pierwszym, instytucja wnioskująca może zwrócić się do sądu krajowego o wydanie decyzji, czy dany dokument może zostać odrzucony na podstawie oszustwa.”;

Uzasadnienie

.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7c.  art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.   W przypadku gdy zainteresowane instytucje lub władze nie osiągną porozumienia, sprawa może zostać przedstawiona Komisji Administracyjnej przez właściwe władze, nie wcześniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia pojawienia się rozbieżności opinii, o której mowa w ust. 1 lub 2. Komisja Administracyjna stara się pogodzić rozbieżne opinie w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym przedstawiono jej sprawę.

3.   W przypadku gdy zainteresowane instytucje lub władze nie osiągną porozumienia w terminie trzech miesięcy od dnia powstania rozbieżności opinii, sprawa jest przedstawiana Komisji Administracyjnej przez właściwe władze, nie wcześniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia pojawienia się rozbieżności opinii, o której mowa w ust.1 lub 2. Komisja Administracyjna stara się pogodzić rozbieżne opinie w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym przedstawiono jej sprawę.”;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 d (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7d.  w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.   Tymczasowego wyliczenia świadczenia lub składki, o których mowa w ust. 1, dokonuje się nie później niż jeden miesiąc po złożeniu wniosku przez zainteresowanego.”;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 e (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 11 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7e.  art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.   W przypadku gdy pomiędzy instytucjami dwóch lub więcej państw członkowskich istnieje rozbieżność opinii w odniesieniu do ustalenia miejsca zamieszkania osoby, do której stosuje się rozporządzenie podstawowe, instytucje te ustalają na podstawie wspólnego porozumienia ośrodek interesów życiowych zainteresowanego w oparciu ogólną ocenę wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności, które mogą obejmować, w stosownych przypadkach:

1.  W przypadku gdy pomiędzy instytucjami dwóch lub więcej państw członkowskich istnieje rozbieżność opinii w odniesieniu do ustalenia miejsca zamieszkania osoby, do której stosuje się rozporządzenie podstawowe, instytucje te ustalają, nie później niż trzy miesiące po powstaniu rozbieżności opinii, na podstawie wspólnego porozumienia ośrodek interesów życiowych zainteresowanego w oparciu ogólną ocenę wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności, które mogą obejmować, w stosownych przypadkach:”;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 14 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów stosowania art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego „osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swoją działalność, a która jest oddelegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, lub wysłana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego”, oznacza także osobę zatrudnioną w celu oddelegowania jej do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że osoba ta bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu wysyłającego państwa członkowskiego zgodnie z tytułem II rozporządzenia podstawowego.

1.  Do celów stosowania art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego „osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swoją działalność, a która jest wysłana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego”, oznacza także osobę zatrudnioną w celu wysłania jej do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że osoba ta bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu wysyłającego państwa członkowskiego zgodnie z tytułem II rozporządzenia podstawowego.

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia kryteria opracowane w celu zdefiniowania znaczącej działalności zawarte w treści dyrektywy 2014/67/UE.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 14 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Do celów stosowania art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego sformułowanie który normalnie tam prowadzi swą działalność odnosi się do pracodawcy zazwyczaj prowadzącego znaczną część działalności, innej niż działalność związana z samym zarządzeniem wewnętrznym, na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, z uwzględnieniem wszystkich kryteriów charakteryzujących działalność prowadzoną przez dane przedsiębiorstwo. Odnośne kryteria muszą zostać dopasowane do specyficznych cech każdego pracodawcy i do rzeczywistego charakteru prowadzonej działalności.

2.  Do celów stosowania art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego sformułowanie »który normalnie tam prowadzi swą działalność« odnosi się do pracodawcy zazwyczaj prowadzącego znaczną część działalności. Aby ustalić, czy przedsiębiorstwo rzeczywiście prowadzi znaczną część działalności, innej niż działalność związana z samym zarządzaniem lub administrowaniem wewnętrznym, właściwe organy dokonują – biorąc pod uwagę szeroki przedział czasowy – całościowej oceny wszystkich elementów faktycznych cechujących taką działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo w państwie członkowskim prowadzenia działalności. Do elementów tych mogą należeć w szczególności:

 

a)  miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma statutową siedzibę i administrację, korzysta z pomieszczeń biurowych, płaci podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz – w stosownych przypadkach – zgodnie z prawem krajowym jest uprawnione do wykonywania zawodu lub jest zarejestrowane w izbach handlowych lub organizacjach branżowych;

 

b)  miejsce, w którym prowadzi się nabór pracowników i z którego są oni wysyłani;

 

c)  prawo właściwe dla umów zawieranych przez przedsiębiorstwo ze swoimi pracownikami z jednej strony oraz prawo właściwe dla umów zawieranych z klientami przedsiębiorstwa z drugiej;

 

d)  miejsce, w którym przedsiębiorstwo prowadzi znaczną część działalności gospodarczej oraz w którym zatrudnia personel administracyjny;

 

e)  liczba wykonanych umów lub wielkość obrotu uzyskanego w państwie członkowskim prowadzenia działalności, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji m.in. nowo powstałych przedsiębiorstw i MŚP.”;

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia kryteria opracowane w celu zdefiniowania znaczącej działalności zawarte w treści dyrektywy 2014/67/UE.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera a b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 14 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Do celów stosowania art. 12 ust. 2 rozporządzenia podstawowego określenie „która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek” odnosi się do osoby, która zwykle prowadzi znaczną część działalności na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę. W szczególności osoba taka musi już prowadzić działalność od pewnego czasu przed dniem, od którego zamierza skorzystać z przepisów tego artykułu, oraz, w każdym okresie prowadzenia tymczasowej działalności w innym państwie członkowskim, musi nadal spełniać w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, wymogi konieczne do prowadzenia działalności pozwalające na jej ponowne podjęcie po powrocie.

3. Do celów stosowania art. 12 ust. 2 rozporządzenia podstawowego określenie „która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek” odnosi się do osoby, która zwykle prowadzi znaczną część działalności na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę. W szczególności osoba taka musi już prowadzić wystarczającą działalność od pewnego czasu przed dniem, od którego zamierza skorzystać z przepisów tego artykułu, oraz, w każdym okresie prowadzenia tymczasowej działalności w innym państwie członkowskim, musi nadal spełniać w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, wymogi konieczne do prowadzenia działalności pozwalające na jej ponowne podjęcie po powrocie.”;

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia kryteria opracowane w celu zdefiniowania znaczącej działalności zawarte w treści dyrektywy 2014/67/UE.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera a c (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  po ust. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„4a.  Do celów stosowania art. 12 ust. 1 lit. c) i art. 12 ust. 2 lit. c) rozporządzenia podstawowego określenie »podróż służbowa« oznacza działalność tymczasową związaną z interesami gospodarczymi pracodawcy nieobejmującą świadczenia usług lub dostarczania towarów, taką jak uczestnictwo w wewnętrznych i zewnętrznych spotkaniach biznesowych, uczestnictwo w konferencjach i seminariach, negocjowanie umów handlowych, podejmowanie działań sprzedażowych lub marketingowych, przeprowadzanie audytów wewnętrznych lub audytów klientów, badanie możliwości biznesowych lub uczestnictwo w szkoleniu.”;

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia kryteria opracowane w celu zdefiniowania znaczącej działalności zawarte w treści dyrektywy 2014/67/UE.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 14 – ustęp 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  po ust. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„8a.  Do celów stosowania art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia podstawowego największą część wykonywanej pracy określa się przez porównanie średniej liczby godzin przepracowanych tygodniowo w każdym państwie członkowskim, w którym dana osoba wykonuje pracę.”;

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia kryteria opracowane w celu zdefiniowania znaczącej działalności zawarte w treści dyrektywy 2014/67/UE.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera b b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 14 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  ust. 10 otrzymuje brzmienie:

10.  W celu określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa na podstawie ust. 8 i 9 instytucje zainteresowane uwzględniają sytuację, jaka prawdopodobnie może mieć miejsce podczas kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

10.  Określenie mającego zastosowanie ustawodawstwa w rozumieniu art. 13 rozporządzenia podstawowego obowiązuje przez okres maksymalnie 24 miesięcy. Po upływie tego okresu mające zastosowanie ustawodawstwo jest ponownie oceniane w kontekście sytuacji danego pracownika.”;

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia kryteria opracowane w celu zdefiniowania znaczącej działalności zawarte w treści dyrektywy 2014/67/UE.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

8a.   art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. O ile art. 16 rozporządzenie wykonawczego nie stanowi inaczej, w przypadku gdy osoba wykonuje pracę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie właściwe na podstawie przepisów tytułu II rozporządzenia podstawowego, pracodawca lub – w przypadku osoby, która nie wykonuje pracy jako pracownik najemny – zainteresowany informują o tym instytucję właściwą państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie w danym przypadku, w miarę możliwości z wyprzedzeniem. Instytucja ta wydaje zainteresowanemu poświadczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, i niezwłocznie udostępnia informacje dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do tej osoby, zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) lub art. 12 rozporządzenia podstawowego, instytucji wyznaczonej przez właściwą władzę państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca.

1.  O ile art. 16 rozporządzenie wykonawczego nie stanowi inaczej, w przypadku gdy osoba wykonuje pracę w państwie członkowskim lub w więcej niż jednym państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie właściwe na podstawie przepisów tytułu II rozporządzenia podstawowego, pracodawca lub – w przypadku osoby, która nie wykonuje pracy jako pracownik najemny – zainteresowany informują o tym z wyprzedzeniem instytucję właściwą państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie w danym przypadku. Instytucja ta niezwłocznie udostępnia informacje dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do zainteresowanego, zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b), art. 12 lub art. 13 rozporządzenia podstawowego, zainteresowanemu oraz instytucji wyznaczonej przez właściwą władzę państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca.

 

 

 

1a.  Do celów stosowania art. 12 pracodawca lub – w przypadku osoby, która nie wykonuje pracy jako pracownik najemny – zainteresowany powiadamiają o tym z wyprzedzeniem instytucję właściwą państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie w danym przypadku.

 

O ile wykonywana praca nie dotyczy podróży służbowej, ta właściwa instytucja w terminie 20 dni roboczych od powiadomienia wykona wszystkie poniższe czynności:

 

a)  oceni, czy spełnione są warunki dalszego stosowania ustawodawstwa odpowiedniego państwa członkowskiego;

 

b)  wyda zainteresowanej osobie zaświadczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego;

 

c)  udostępni informacje dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracownika lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek zgodnie z art. 12 rozporządzenia podstawowego instytucji wyznaczonej przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność.

 

Na wniosek właściwej instytucji państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest dana działalność, powiadamiana właściwa instytucja przekazuje nie tylko wyniki, ale także pełne dane szczegółowe oceny, o której mowa w akapicie drugim lit. a).

 

Jeżeli powiadamiana właściwa instytucja nie udostępni tej oceny instytucji państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest dana działalność, płaci dzienną opłatę w wysokości składek, które ta ostatnia otrzymywałaby, gdyby zastosowanie miało ustawodawstwo powiadamianej instytucji właściwej.

 

Podczas oceny, o której mowa w akapicie drugim lit. a), zainteresowany pracownik lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego w powiadamianej instytucji właściwej.

 

Jeżeli po ocenie, o której mowa w akapicie drugim lit. a), pracownik lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek zostaje uznana za podlegającą ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym dana działalność jest wykonywana, ustawodawstwo tego państwa członkowskiego stosuje się z mocą wsteczną, a składki są zwracane i wypłacane odpowiednio.”;

 

 

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 15 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a.  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 15a

 

Dostarczenie poświadczenia

 

1.  W celu zapewnienia terminowego dostarczania poświadczeń, o których mowa w art. 19 ust. 2, stosowana jest współpraca administracyjna i wzajemna pomoc, do celów art. 15 ust. 1, za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/20121a.

 

2.  Państwa członkowskie zapewniają wydawanie zainteresowanym oraz pracodawcom poświadczeń, o których mowa w art. 19 ust. 2, w formacie elektronicznym.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1).”;

Uzasadnienie

Jak dotąd nie wszystkie państwa członkowskie wydają formularze PDA1 w formacie elektronicznym, a formularze nie są przekazywane do otrzymującego państwa członkowskiego w odpowiednim czasie. Powoduje to opóźnienia stanowiące obciążenie dla obywateli i pracodawców, których to dotyczy. Aby sprzyjać swobodnemu przepływowi i poprawić współpracę w zakresie zabezpieczenia społecznego, państwa członkowskie powinny wydawać przedmiotowy dokument w formacie elektronicznym. Do celów współpracy państwa członkowskie powinny wykorzystywać system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) opracowany właśnie z myślą o zacieśnieniu współpracy w sprawach transgranicznych.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 16 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli instytucja ta uzna, że zastosowanie ma ustawodawstwo innego państwa członkowskiego, ustalenie to jest tymczasowe, a instytucja ta niezwłocznie przekazuje je instytucji państwa członkowskiego, którą uznaje ona za właściwą dla podjęcia tej tymczasowej decyzji. Decyzja staje się ostateczna w terminie dwóch miesięcy od momentu, w którym instytucja wyznaczona przez właściwe organy danego państwa członkowskiego została o niej poinformowana, chyba że ta ostatnia instytucja powiadomi pierwszą instytucję i zainteresowanych, że nie może jeszcze zaakceptować tymczasowego ustalenia lub że ma ona odmienne zdanie.

3.  Jeżeli instytucja ta uzna, że zastosowanie ma ustawodawstwo innego państwa członkowskiego, ustalenie to jest tymczasowe, a instytucja ta niezwłocznie przekazuje je instytucji państwa członkowskiego, którą uznaje ona za właściwą dla podjęcia tej tymczasowej decyzji. Decyzja staje się ostateczna w terminie dwóch miesięcy od momentu, w którym instytucja wyznaczona przez właściwe organy danego państwa członkowskiego została o niej poinformowana, chyba że ta ostatnia instytucja powiadomi pierwszą instytucję i zainteresowanych oraz pracodawcę, że nie może jeszcze zaakceptować tymczasowego ustalenia lub że ma ona odmienne zdanie.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 16 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo zostało tymczasowo lub ostatecznie określone jako mające zastosowanie, niezwłocznie informuje o tym zainteresowanego lub jego pracodawcę.

5.  Instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo zostało tymczasowo lub ostatecznie określone jako mające zastosowanie, niezwłocznie informuje o tym zainteresowanego i jego pracodawcę.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 19 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na potrzeby wykonywania kompetencji ustawodawczych na szczeblu krajowym lub unijnym istotne informacje dotyczące praw i obowiązków zainteresowanych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego są wymieniane bezpośrednio między właściwymi instytucjami i inspektoratami pracy, organami imigracyjnymi lub podatkowymi zainteresowanych państw; wymiana ta może obejmować przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż wykonywanie lub egzekwowanie praw i obowiązków wynikających z rozporządzenia podstawowego i niniejszego rozporządzenia, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z istotnymi zobowiązaniami prawnymi w dziedzinie pracy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, imigracji i prawa podatkowego. Dalsze szczegóły zostaną określone w decyzji Komisji Administracyjnej.

4.  Na potrzeby wykonywania kompetencji ustawodawczych na szczeblu krajowym lub unijnym istotne informacje dotyczące praw i obowiązków zainteresowanych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego są wymieniane bezpośrednio między właściwymi instytucjami i inspektoratami pracy, organami imigracyjnymi lub podatkowymi zainteresowanych państw, przy pełnym poszanowaniu prywatności; wymiana ta może obejmować przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż wykonywanie lub egzekwowanie praw i obowiązków wynikających z rozporządzenia podstawowego i niniejszego rozporządzenia, wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z istotnymi zobowiązaniami prawnymi w dziedzinie pracy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, imigracji i prawa podatkowego. Organy odpowiedzialne za dane dotyczące zabezpieczenia społecznego informują osoby, których dane dotyczą, o przekazaniu danych innemu organowi administracji publicznej oraz o celu/celach dalszego przetwarzania, zgodnie z zasadą rzetelnego przetwarzania danych określoną w art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE1a oraz w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/20161b. Organy, którym przekazywane są dane dotyczące zabezpieczenia społecznego, informują osoby, których dane dotyczą, o swojej tożsamości, celu (celach) przetwarzania oraz kategoriach danych przetwarzanych zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a), b) i c) dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 679/2016. Dalsze szczegóły zostaną określone w decyzji Komisji Administracyjnej.

 

_____________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Uzasadnienie

Zgodnie z uwagami Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 20 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

11a.  art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.   Odpowiednie instytucje przekazują instytucji właściwej państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie do danej osoby zgodnie z przepisami tytułu II rozporządzenia podstawowego, informacje niezbędne do ustalenia dnia, od którego ustawodawstwo to ma zastosowanie, oraz składek, jakie osoba ta i jej pracodawca(-y) zobowiązani są zapłacić na podstawie tego ustawodawstwa.

1.   Odpowiednie instytucje przekazują instytucji właściwej państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie do danej osoby zgodnie z przepisami tytułu II rozporządzenia podstawowego, informacje niezbędne do ustalenia dnia, od którego ustawodawstwo to ma zastosowanie, oraz składek, jakie osoba ta i jej pracodawca(-y) zobowiązani są zapłacić na podstawie tego ustawodawstwa oraz dyrektywy 96/71/WE w odniesieniu do obliczenia składek na podstawie wypłaconego wynagrodzenia.”;

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 20 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12.  po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

skreśla się

„Artykuł 20a

 

Uprawnienia do przyjmowania aktów wykonawczych

 

1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych określających procedurę, którą należy stosować w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 12 i 13 rozporządzenia podstawowego. W aktach tych ustanawia się standardową procedurę, w tym terminy:

 

  wydawania dokumentu przenośnego poświadczającego ustawodawstwo w dziedzinie zabezpieczenia społecznego mające zastosowanie do posiadacza oraz format i treść tego dokumentu,

 

  określania sytuacji, w których dokument musi być wydany,

 

  ustalania kwestii, które należy sprawdzić przed wydaniem dokumentu,

 

  oraz wycofania dokumentu w przypadku zakwestionowania jego rzetelności i ważności przez właściwą instytucję państwa członkowskiego zatrudnienia.

 

2. Powyższe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/201154.

 

3. Komisja jest wspierana przez Komisję Administracyjną, która jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”;

 

_________________________________

 

54 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13–18.

 

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Tytuł III – rozdział 1 – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca oraz świadczenia z tytułu opieki długoterminowej

Świadczenia z tytułu choroby, opieki długoterminowej, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

13a.  art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

 

1.  Właściwe władze lub instytucje zapewniają, aby ubezpieczonym udostępniano wszelkie niezbędne informacje na temat procedur i warunków przyznawania świadczeń rzeczowych, w przypadku gdy otrzymują oni te świadczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym znajduje się instytucja właściwa.

1.  Właściwe władze lub instytucje zapewniają, aby ubezpieczonym udostępniano wszelkie niezbędne informacje na temat procedur i warunków przyznawania świadczeń rzeczowych, w przypadku gdy otrzymują oni te świadczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym znajduje się instytucja właściwa. Aby ułatwić koordynację świadczeń z tytułu opieki długoterminowej, Komisja udostępnia informacje na temat instytucji odpowiedzialnej za poszczególne rodzaje świadczeń w każdym państwie członkowskim.”;

 

 

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 23 – ostatnie zdanie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14.  na końcu art. 23 dodaje się zdanie w brzmieniu:

skreśla się

„Niniejszy przepis ma zastosowanie odpowiednio do świadczeń z tytułu opieki długoterminowej.”;

 

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 23

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14a.  art. 23 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 23

Artykuł 23

System mający zastosowanie w przypadku, gdy w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub pobytu istnieje więcej niż jeden system

System mający zastosowanie w przypadku, gdy w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub pobytu istnieje więcej niż jeden system

Jeżeli ustawodawstwo państwa członkowskiego miejsca zamieszkania lub pobytu obejmuje więcej niż jeden system ubezpieczeń z tytułu choroby, macierzyństwa i w zakresie świadczeń dla ojca dla więcej niż jednej kategorii ubezpieczonych, przepisami mającymi zastosowanie zgodnie z art. 17, art. 19 ust. 1 oraz art. 20, 22, 24 i 26 rozporządzenia podstawowego są przepisy z zakresu systemu ogólnego dla pracowników najemnych.

Jeżeli ustawodawstwo państwa członkowskiego miejsca zamieszkania lub pobytu obejmuje więcej niż jeden system ubezpieczeń z tytułu choroby, opieki długoterminowej, macierzyństwa i w zakresie świadczeń dla ojca dla więcej niż jednej kategorii ubezpieczonych, przepisami mającymi zastosowanie zgodnie z art. 17, art. 19 ust. 1 oraz art. 20, 22, 24 i 26 rozporządzenia podstawowego są przepisy z zakresu systemu ogólnego dla pracowników najemnych.”;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 24 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15.  w art. 24 ust. 3 słowa „oraz 26” zastępuje się słowami „,26 i 35a”;

skreśla się

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 25 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

15a.  art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.   Do celów stosowania art. 19 rozporządzenia podstawowego ubezpieczony przedstawia świadczeniodawcy w państwie członkowskim, w którym ma miejsce pobytu, dokument wydany przez swoją instytucję właściwą, potwierdzający jego uprawnienie do świadczeń rzeczowych. Jeżeli ubezpieczony nie posiada takiego dokumentu, instytucja miejsca pobytu, na wniosek lub z innych koniecznych względów, występuje do instytucji właściwej o wystawienie tego dokumentu.

1.  Do celów stosowania art. 19 rozporządzenia podstawowego ubezpieczony przedstawia świadczeniodawcy lub podmiotowi świadczącemu opiekę długoterminową w państwie członkowskim, w którym ma miejsce pobytu, dokument wydany przez swoją instytucję właściwą, potwierdzający jego uprawnienie do świadczeń rzeczowych. Jeżeli ubezpieczony nie posiada takiego dokumentu, instytucja miejsca pobytu, na wniosek lub z innych koniecznych względów, występuje do instytucji właściwej o wystawienie tego dokumentu.”;

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 25 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

15b.  art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Świadczenia rzeczowe, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, oznaczają świadczenia rzeczowe, które są udzielane w państwie członkowskim miejsca pobytu, zgodnie z jego ustawodawstwem, a które stają się niezbędne ze wskazań medycznych, z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi ubezpieczonego do właściwego państwa członkowskiego przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania niezbędnego leczenia.

3.  Świadczenia rzeczowe, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, oznaczają świadczenia rzeczowe, które są udzielane w państwie członkowskim miejsca pobytu, zgodnie z jego ustawodawstwem, a które stają się niezbędne ze wskazań medycznych lub z potrzeby uzyskania opieki długoterminowej, z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi ubezpieczonego do właściwego państwa członkowskiego przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania niezbędnego leczenia lub opieki długoterminowej.”;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 26

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

15c.  art. 26 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 26

Artykuł 26

Leczenie planowane

Leczenie planowane

A. Procedura wydawania zezwolenia

A. Procedura wydawania zezwolenia

1.  Do celów stosowania art. 20 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, ubezpieczony przedstawia instytucji miejsca pobytu dokument wydany przez swoją instytucję właściwą. Do celów niniejszego artykułu instytucja właściwa oznacza instytucję, która ponosi koszty planowanego leczenia; w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 4 i w art. 27 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w których koszty świadczeń rzeczowych udzielanych w państwie członkowskim miejsca zamieszkania są zwracane na podstawie kwot zryczałtowanych, instytucja właściwa oznacza instytucję miejsca zamieszkania.

1.  Do celów stosowania art. 20 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, ubezpieczony przedstawia instytucji miejsca pobytu dokument wydany przez swoją instytucję właściwą. Do celów niniejszego artykułu instytucja właściwa oznacza instytucję, która ponosi koszty planowanego leczenia lub opieki długoterminowej; w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 4 i w art. 27 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w których koszty świadczeń rzeczowych udzielanych w państwie członkowskim miejsca zamieszkania są zwracane na podstawie kwot zryczałtowanych, instytucja właściwa oznacza instytucję miejsca zamieszkania.

2.  Jeżeli ubezpieczony nie ma miejsca zamieszkania we właściwym państwie członkowskim, zwraca się on o udzielenie zezwolenia do instytucji miejsca zamieszkania, która niezwłocznie przekazuje wniosek instytucji właściwej. W takim przypadku instytucja miejsca zamieszkania wydaje zaświadczenie, w którym potwierdza, że w państwie członkowskim miejsca zamieszkania zostały spełnione warunki określone w art. 20 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia podstawowego. Instytucja właściwa może odmówić wydania zezwolenia jedynie wtedy, gdy w ocenie instytucji miejsca zamieszkania warunki określone w art. 20 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia podstawowego nie zostały spełnione w państwie członkowskim, w którym ubezpieczony ma miejsce zamieszkania, lub gdy takie samo leczenie może zostać zapewnione we właściwym państwie członkowskim w terminie uzasadnionym z medycznego punktu widzenia, uwzględniając aktualny i przewidywany przebieg choroby zainteresowanego. Instytucja właściwa informuje o swojej decyzji instytucję miejsca zamieszkania. W przypadku braku odpowiedzi w terminie określonym w ustawodawstwie krajowym uznaje się, że instytucja właściwa udzieliła zezwolenia.

2.  Jeżeli ubezpieczony nie ma miejsca zamieszkania we właściwym państwie członkowskim, zwraca się on o udzielenie zezwolenia do instytucji miejsca zamieszkania, która niezwłocznie przekazuje wniosek instytucji właściwej. W takim przypadku instytucja miejsca zamieszkania wydaje zaświadczenie, w którym potwierdza, że w państwie członkowskim miejsca zamieszkania zostały spełnione warunki określone w art. 20 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia podstawowego. Instytucja właściwa może odmówić wydania zezwolenia jedynie wtedy, gdy w ocenie instytucji miejsca zamieszkania warunki określone w art. 20 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia podstawowego nie zostały spełnione w państwie członkowskim, w którym ubezpieczony ma miejsce zamieszkania, lub gdy takie samo leczenie lub opieka długoterminowa mogą zostać zapewnione we właściwym państwie członkowskim w terminie uzasadnionym z medycznego punktu widzenia lub stosownie do potrzeb opieki długoterminowej, uwzględniając aktualny stan zdrowia lub bieżące potrzeby w zakresie opieki i przewidywany przebieg choroby zainteresowanego. Instytucja właściwa informuje o swojej decyzji instytucję miejsca zamieszkania. W przypadku braku odpowiedzi w terminie określonym w ustawodawstwie krajowym uznaje się, że instytucja właściwa udzieliła zezwolenia.

3.  Jeżeli ubezpieczony, który nie ma miejsca zamieszkania we właściwym państwie członkowskim, wymaga pilnego leczenia ratującego życie, a nie można odmówić wydania zezwolenia zgodnie z art. 20 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia podstawowego, zezwolenie wydaje instytucja miejsca zamieszkania w imieniu instytucji właściwej, która natychmiast zostaje o tym poinformowana przez instytucję miejsca zamieszkania. Instytucja właściwa uznaje ustalenia i metody leczenia lekarzy zatwierdzonych przez instytucję miejsca zamieszkania wydającą zezwolenie, dotyczące potrzeby pilnego leczenia ratującego życie.

3.  Jeżeli ubezpieczony, który nie ma miejsca zamieszkania we właściwym państwie członkowskim, wymaga pilnego leczenia ratującego życie, a nie można odmówić wydania zezwolenia zgodnie z art. 20 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia podstawowego, zezwolenie wydaje instytucja miejsca zamieszkania w imieniu instytucji właściwej, która natychmiast zostaje o tym poinformowana przez instytucję miejsca zamieszkania. Instytucja właściwa uznaje ustalenia i metody leczenia lekarzy zatwierdzonych przez instytucję miejsca zamieszkania wydającą zezwolenie, dotyczące potrzeby pilnego leczenia ratującego życie.

4.  Na każdym etapie procedury wydawania zezwolenia instytucja właściwa zachowuje prawo do zlecenia zbadania ubezpieczonego przez wybranego przez siebie lekarza w państwie członkowskim miejsca pobytu lub zamieszkania.

4.  Na każdym etapie procedury wydawania zezwolenia instytucja właściwa zachowuje prawo do zlecenia zbadania ubezpieczonego w przypadku konieczności zapewnienia opieki długoterminowej przez wybranego przez siebie lekarza lub eksperta w państwie członkowskim miejsca pobytu lub zamieszkania.

5.  Bez uszczerbku dla jakiejkolwiek decyzji w sprawie zezwolenia, instytucja miejsca pobytu informuje instytucję właściwą, jeśli ze wskazań medycznych zasadne wydaje się uzupełnienie leczenia objętego aktualnym zezwoleniem.

5.  Bez uszczerbku dla jakiejkolwiek decyzji w sprawie zezwolenia, instytucja miejsca pobytu informuje instytucję właściwą, jeśli ze względów medycznych lub ze względu na konieczność opieki zasadne wydaje się uzupełnienie leczenia objętego aktualnym zezwoleniem.

B.  Pokrywanie kosztów świadczeń rzeczowych poniesionych przez ubezpieczonego

B.  Pokrywanie kosztów świadczeń rzeczowych poniesionych przez ubezpieczonego

6.  Bez uszczerbku dla ust. 7, przepisy art. 25 ust. 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego stosuje się odpowiednio.

6.  Bez uszczerbku dla ust. 7, przepisy art. 25 ust. 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego stosuje się odpowiednio.

7.  Jeżeli ubezpieczony rzeczywiście w całości lub w części poniósł koszty leczenia objętego zezwoleniem, a kwota kosztów, które instytucja właściwa jest zobowiązana zwrócić instytucji miejsca pobytu lub ubezpieczonemu zgodnie z ust. 6 (koszt rzeczywisty), są niższe od kosztów, jakie musiałaby ona uiścić za to samo leczenie we właściwym państwie członkowskim (koszt hipotetyczny), instytucja właściwa zwraca, na wniosek, koszty leczenia poniesione przez ubezpieczonego do wysokości różnicy kosztów hipotetycznych i kosztów rzeczywistych. Zwracana kwota nie może jednak przewyższać koszty rzeczywiście poniesionej przez ubezpieczonego i może uwzględniać kwotę, którą ubezpieczony musiałby uiścić, jeśli leczenie miałoby miejsce we właściwym państwie członkowskim.

7.  Jeżeli ubezpieczony rzeczywiście w całości lub w części poniósł koszty leczenia objętego zezwoleniem, a kwota kosztów, które instytucja właściwa jest zobowiązana zwrócić instytucji miejsca pobytu lub ubezpieczonemu zgodnie z ust. 6 (koszt rzeczywisty), są niższe od kosztów, jakie musiałaby ona uiścić za to samo leczenie we właściwym państwie członkowskim (koszt hipotetyczny), instytucja właściwa zwraca, na wniosek, koszty leczenia poniesione przez ubezpieczonego do wysokości różnicy kosztów hipotetycznych i kosztów rzeczywistych. Zwracana kwota nie może jednak przewyższać koszty rzeczywiście poniesionej przez ubezpieczonego i może uwzględniać kwotę, którą ubezpieczony musiałby uiścić, jeśli leczenie miałoby miejsce we właściwym państwie członkowskim.

C. Pokrywanie kosztów podróży i pobytu w ramach leczenia planowanego

C.  Pokrywanie kosztów podróży i pobytu w ramach leczenia planowanego

8.  Jeżeli w ustawodawstwie krajowym obowiązującym instytucję właściwą przewidziano zwrot kosztów podróży i pobytu, które są nierozerwalnie związane z leczeniem ubezpieczonego, oraz w przypadku gdy wydano zezwolenie na leczenie w innym państwie członkowskim, instytucja ta pokrywa te koszty, a w razie konieczności także koszty poniesione przez osobę muszącą towarzyszyć ubezpieczonemu.

8.  Jeżeli w ustawodawstwie krajowym obowiązującym instytucję właściwą przewidziano zwrot kosztów podróży i pobytu, które są nierozerwalnie związane z leczeniem ubezpieczonego, oraz w przypadku gdy wydano zezwolenie na leczenie w innym państwie członkowskim, instytucja ta pokrywa te koszty, a w razie konieczności także koszty poniesione przez osobę muszącą towarzyszyć ubezpieczonemu.

D. Członkowie rodziny

D.  Członkowie rodziny

9.  Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do członków rodziny ubezpieczonych.

9.  Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do członków rodziny ubezpieczonych.”;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 28 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16.  w art. 28 ust. 1, po słowach „zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia podstawowego” dodaje się słowa „i art. 35a tego rozporządzenia”;

skreśla się

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 17

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 31 – tytuł i ustępy 1 i 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17.  w art. 31 wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się

(c)  tytuł artykułu otrzymuje brzmienie:

 

„Stosowanie art. 35b rozporządzenia podstawowego ”;

 

(d)  w ust. 1 słowa „art. 34” zastępuje się słowami „art. 35b”;

 

(e)  w ust. 2 słowa „art. 34 ust. 2” zastępuje się słowami „art. 35a ust. 2”;

 

Uzasadnienie

Skreśla się artykuł 35b.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 17 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 32 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

17a.  art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  W przypadku gdy osoba lub grupa osób jest zwolniona na swój wniosek z obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek choroby, w związku z czym osoby te nie są objęte systemem ubezpieczenia na wypadek choroby, do którego zastosowanie ma rozporządzenie podstawowe, instytucja innego państwa członkowskiego nie staje się, wyłącznie z powodu tego zwolnienia, odpowiedzialna za ponoszenie kosztów świadczeń rzeczowych lub pieniężnych udzielonych tym osobom lub członkom ich rodzin na podstawie przepisów tytułu III rozdział I rozporządzenia podstawowego.

1.  W przypadku gdy osoba lub grupa osób jest zwolniona na swój wniosek z obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek choroby lub konieczności opieki długoterminowej, w związku z czym osoby te nie są objęte systemem ubezpieczenia na wypadek choroby lub konieczności opieki długoterminowej, do którego zastosowanie ma rozporządzenie podstawowe, instytucja innego państwa członkowskiego nie staje się, wyłącznie z powodu tego zwolnienia, odpowiedzialna za ponoszenie kosztów świadczeń rzeczowych lub pieniężnych udzielonych tym osobom lub członkom ich rodzin na podstawie przepisów tytułu III rozdział I rozporządzenia podstawowego.”;

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 32 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

18.  w art. 32 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

skreśla się

„4.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie odpowiednio do świadczeń z tytułu opieki długoterminowej.”;

 

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 55 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21.  w art. 55 ust. 7 słowa „art. 65a ust. 3” zastępuje się słowami „art. 64a i art. 65a ust. 3”;

skreśla się

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 22

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 55 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22.  po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

skreśla się

„Artykuł 55a

 

Obowiązki służb zatrudnienia państwa członkowskiego ostatniego ubezpieczenia

 

W sytuacji, o której mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, instytucja państwa członkowskiego ostatniego ubezpieczenia niezwłocznie przesyła instytucji właściwej państwa członkowskiego ostatniego ubezpieczenia dokument zawierający następujące informacje: dzień, w którym zainteresowany stał się bezrobotny, okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przebyte na podstawie ustawodawstwa danego państwa, istotne okoliczności bezrobocia, które mogą wpłynąć na uprawnienie do świadczeń, datę rejestracji jako osoba bezrobotna oraz adres zainteresowanego.”;

 

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 24

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Tytuł VI – rozdział I – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24.  w tytule IV tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„ROZDZIAŁ I

 

Zwrot kosztów świadczeń zgodnie z art. 35, 35c i 41 rozporządzenia podstawowego”

 

Uzasadnienie

Zmiany tytułu nie są konieczne ze względu na skreślenie art. 35c (opieka długoterminowa).

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 26

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 65 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Informacja o średnim koszcie rocznym na osobę w każdej grupie wiekowej w danym roku jest przekazywana Komisji Obrachunkowej najpóźniej do końca drugiego roku następującego po danym roku.

1.  Informacja o średnim koszcie rocznym na osobę w każdej grupie wiekowej w danym roku jest przekazywana Komisji Obrachunkowej najpóźniej do końca drugiego roku następującego po danym roku, przy czym świadczenia rzeczowe z tytułu choroby i opieki długoterminowej są wskazywane oddzielnie.

Uzasadnienie

Koszty świadczeń rzeczowych udzielonych z tytułu choroby i opieki długoterminowej powinny być wskazywane oddzielnie w ramach kalkulacji średniego kosztu rocznego, aby ułatwić podział kosztów państwu będącemu dłużnikiem.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 26 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 66 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

26a.  art. 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Zwroty między instytucjami państw członkowskich, przewidziane w art. 35 i 41 rozporządzenia podstawowego odbywają się za pośrednictwem instytucji łącznikowej. Odrębne instytucje łącznikowe mogą zajmować się odpowiednio zwrotami należności dokonywanymi zgodnie z art. 35 i art. 41 rozporządzenia podstawowego.

2.  Zwroty między instytucjami państw członkowskich, przewidziane w art. 35 i 41 rozporządzenia podstawowego odbywają się za pośrednictwem instytucji łącznikowej. Odrębne instytucje łącznikowe mogą zajmować się odpowiednio zwrotami należności dokonywanymi zgodnie z art. 35 i 41 rozporządzenia podstawowego. Wzajemne należności są kompensowane między instytucjami łącznikowymi. Komisja Administracyjna określa szczegółowy sposób takiego kompensowania. ”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=EN)

Uzasadnienie

Aby utrzymać zaufanie do zasady lojalnej współpracy i zapewnić rentowność budżetowania wymaganą przez instytucje zabezpieczenia społecznego, należy wprowadzić możliwość kompensacji. Umożliwiłoby to ograniczenie liczby transakcji płatniczych, ponieważ tylko kwoty stanowiące nadwyżkę byłyby wypłacane na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 26 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 67

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

26b.  art. 67 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 67

Artykuł 67

Terminy zgłaszania i rozliczania należności

Terminy zgłaszania i rozliczania należności

1.   Należności oparte na rzeczywistych wydatkach należy zgłaszać instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego dłużnikiem w terminie dwunastu miesięcy od zakończenia półrocza kalendarzowego, w którym należności te zostały zaksięgowane w księgach rachunkowych instytucji będącej wierzycielem.

1.  Należności oparte na rzeczywistych wydatkach należy zgłaszać instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego dłużnikiem w terminie dwunastu miesięcy od zakończenia półrocza kalendarzowego, w którym należności te zostały zaksięgowane w księgach rachunkowych instytucji będącej wierzycielem. Należności zostaną zaspokojone w ciągu sześciu miesięcy od ich zgłoszenia instytucji łącznikowej.

2.  Należności za dany rok kalendarzowy oparte na kwotach zryczałtowanych należy zgłaszać instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego dłużnikiem w okresie dwunastu miesięcy następującym po miesiącu, w którym średnie koszty za dany rok zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rejestry, o których mowa w art. 64 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego, przedstawia się do końca roku następującego po roku odniesienia.

2.  Należności za dany rok kalendarzowy oparte na kwotach zryczałtowanych należy zgłaszać instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego dłużnikiem w okresie dwunastu miesięcy następującym po miesiącu, w którym średnie koszty za dany rok zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rejestry, o których mowa w art. 64 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego, przedstawia się do końca roku następującego po roku odniesienia.

3.  W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego, bieg terminu określonego w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie rozpoczyna się, dopóki nie zostanie określona instytucja właściwa.

3.  Bieg okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie rozpoczyna się do dnia powzięcia wiadomości o należności instytucji będącej dłużnikiem przez instytucję będącą wierzycielem. Należności mogą być zgłaszane za okresy świadczeń nie dłuższe niż poprzednich pięć lat kalendarzowych. Decydujące znaczenie ma zgłoszenie należności instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego dłużnikiem.

4.  Należności zgłoszone po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2 nie są rozpatrywane.

4.  Należności zgłoszone po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2 nie są rozpatrywane.

5.  Należności wypłacane są instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego wierzycielem, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia wykonawczego, przez instytucję będącą dłużnikiem w terminie osiemnastu miesięcy od końca miesiąca, w którym zostały one zgłoszone instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego dłużnikiem. Zasada ta nie ma zastosowania do należności, które zostały w tym okresie odrzucone z istotnej przyczyny przez instytucję będącą dłużnikiem.

5.  Należności wypłacane są instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego wierzycielem, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia wykonawczego, przez instytucję będącą dłużnikiem w terminie dwunastu miesięcy od końca miesiąca, w którym zostały one zgłoszone instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego dłużnikiem. Zasada ta nie ma zastosowania do należności, które zostały w tym okresie odrzucone z istotnej przyczyny przez instytucję będącą dłużnikiem. W przypadku odrzucenia należności instytucja łącznikowa państwa członkowskiego będącego wierzycielem przesyła swoją odpowiedź w ciągu 12 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano informację o odrzuceniu. W przypadku braku odpowiedzi odrzucenie zostanie uznane za przyjęte.

6.  Wszelkie spory dotyczące należności rozstrzygane są najpóźniej w terminie 36 miesięcy następujących po miesiącu, w którym zgłoszono należność.

6.  Wszelkie spory dotyczące należności rozstrzygane są najpóźniej w terminie 36 miesięcy następujących po miesiącu, w którym zgłoszono należność.

7.  Komisja Obrachunkowa ułatwia dokonywanie ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych w przypadkach, gdy nie jest możliwe dojście do porozumienia w terminie określonym w ust. 6, a także – na uzasadniony wniosek jednej ze stron – wydaje opinię w sporze w terminie sześciu miesięcy następujących po miesiącu, w którym dana sprawa została jej przedstawiona do rozpatrzenia.

7.  Komisja Obrachunkowa ułatwia dokonywanie ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych w przypadkach, gdy nie jest możliwe dojście do porozumienia w terminie określonym w ust. 6, a także – na uzasadniony wniosek jednej ze stron – wydaje opinię w sporze w terminie dziewięciu miesięcy następujących po miesiącu, w którym dana sprawa została jej przedstawiona do rozpatrzenia. Komisja Obrachunkowa otrzymuje wniosek w terminie najpóźniej dziewięciu miesięcy od upływu okresu określonego w ust. 6.”;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 26 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 68 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

26c.  art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Odsetki są naliczane na podstawie stopy referencyjnej stosowanej przez Europejski Bank Centralny w jego głównych operacjach refinansowania. Zastosowanie ma stopa referencyjna mająca zastosowanie w pierwszym dniu miesiąca, w którym należy dokonać płatności.

2.  Odsetki są naliczane na podstawie stopy referencyjnej stosowanej przez Europejski Bank Centralny w jego głównych operacjach refinansowania, powiększonej o osiem punktów procentowych. Zastosowanie ma stopa referencyjna mająca zastosowanie w pierwszym dniu miesiąca, w którym należy dokonać płatności.”;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 70

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

27.  skreśla się art. 70;

skreśla się

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 73 – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli kwota nienależnie opłaconych składek jest wyższa niż kwota należna instytucji uznanej za właściwą od osoby prawnej lub fizycznej, instytucja, która nienależnie otrzymywała składki, zwraca nadpłaconą kwotę zainteresowanej osobie prawnej lub fizycznej.

Jeżeli kwota nienależnie opłaconych składek jest wyższa niż kwota należna instytucji uznanej za właściwą od osoby prawnej lub fizycznej, instytucja, która nienależnie otrzymywała składki, zwraca nadpłaconą kwotę zainteresowanej osobie prawnej lub fizycznej zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 73 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Istnienie terminów na podstawie ustawodawstwa krajowego nie stanowi ważnej podstawy odmowy rozliczania należności między instytucjami na podstawie niniejszego artykułu.

4.  Istnienie terminów i procedur składania wniosków na podstawie ustawodawstwa krajowego nie stanowi ważnej podstawy odmowy rozliczania należności między instytucjami na podstawie niniejszego artykułu.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 29

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 75 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.   Państwo członkowskie stanowiące obecne miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy zwrot składek na zabezpieczenie społeczne, informuje państwo członkowskie, z którego ma zostać dokonany zwrot, o wynikach zwrotu w ciągu 25 dni roboczych.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 30

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 76 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Strona wezwana potwierdza otrzymanie wniosku jak najszybciej, a w każdym przypadku w ciągu 15 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 31 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 77 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Strona wezwana potwierdza otrzymanie wniosku jak najszybciej, a w każdym przypadku w ciągu 15 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 32 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 78 – ustępy 6 a, 6 b i 6 c (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Jeżeli waluta strony wezwanej jest inna niż waluta strony występującej, organ wnioskujący podaje kwotę wierzytelności do odzyskania w obu walutach.

 

6b.  Kursem wymiany, który należy zastosować do celów pomocy w zakresie odzyskiwania wierzytelności, jest ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny przed wysłaniem wniosku.

 

6c.  Strona wezwana potwierdza otrzymanie wniosku jak najszybciej, a w każdym przypadku w ciągu 15 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 33

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 79 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.   Jednolity tytuł wykonawczy umożliwiający egzekucję w państwie członkowskim strony wezwanej może zostać wydany w odniesieniu do kilku należności i kilku osób, zgodnie z pierwotnym tytułem wykonawczym lub pierwotnymi tytułami wykonawczymi umożliwiającymi egzekucję w państwie członkowskim strony występującej.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 34 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 80 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a.  Bez względu na kwoty pobrane przez stronę wezwaną z tytułu odzyskanych odsetek należność uznaje się za odzyskaną proporcjonalnie do odzyskania kwoty podanej w walucie państwa członkowskiego strony wezwanej w oparciu o kurs wymiany wskazany we wniosku.”;

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 35 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 81 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  W celu przeliczenia kwoty należności wynikającej ze zmiany na walutę państwa członkowskiego strony wezwanej strona występująca stosuje kurs walut mający zastosowanie przy pierwotnym wniosku.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 39

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 85 a – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Za porozumieniem strony występującej i strony wezwanej oraz zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez stronę wezwaną, urzędnicy upoważnieni przez stronę występującą mogą, w celu wspierania wzajemnej pomocy przewidzianej w niniejszej sekcji:

1.  Za porozumieniem strony występującej i strony wezwanej oraz zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez stronę wezwaną urzędnicy i osoby odpowiedzialne, które upoważni strona występująca lub Europejski Urząd ds. Pracy, mogą, w celu ułatwienia wzajemnej pomocy przewidzianej w niniejszej sekcji:

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 39

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 85 a – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  być obecni podczas postępowań administracyjnych prowadzonych na terytorium państwa członkowskiego strony wezwanej;

b)  być obecni podczas postępowań administracyjnych prowadzonych na terytorium państwa członkowskiego strony wezwanej lub strony występującej;

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 39

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 85 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może przewidywać, że urzędnicy państwa członkowskiego strony wezwanej mogą przesłuchiwać osoby fizyczne i analizować dokumentację, pod warunkiem że jest to dozwolone w ustawodawstwie obowiązującym w państwie członkowskim strony wezwanej.

2.  Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może przewidywać, że urzędnicy lub osoby odpowiedzialne z państwa członkowskiego strony występującej oraz, w razie potrzeby, z Europejskiego Urzędu ds. Pracy, mogą przesłuchiwać osoby fizyczne i analizować dokumentację, pod warunkiem że jest to dozwolone w ustawodawstwie obowiązującym w państwie członkowskim strony wezwanej.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 40 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 87 – ustęp 6 – ostatnie zdanie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli jednak instytucja, która została wezwana do przeprowadzenia kontroli, wykorzystuje ustalenia kontroli również w celu przyznania zainteresowanemu świadczeń na podstawie stosowanego przez nią ustawodawstwa, nie może ona domagać się zwrotu kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Jeżeli jednak instytucja, która została wezwana do przeprowadzenia kontroli, wykorzystuje ustalenia kontroli również na swoją rzecz w celu przyznania zainteresowanemu świadczeń na podstawie stosowanego przez nią ustawodawstwa, nie może ona domagać się zwrotu kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wskazać, że wyłącznie w przypadkach, gdy instytucja wezwana wykorzystuje ustalenia kontroli również na swoją rzecz w zakresie przyznawania zainteresowanemu świadczeń, nie może domagać się zwrotu wspomnianych kosztów. W przypadkach, gdy instytucja miejsca pobytu wykorzystuje ustalenia kontroli na rzecz instytucji właściwej w celu przyznania świadczeń, rzeczywista kwota wydatków poniesionych na kontrole podlega zwrotowi.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 40 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 89 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

40a.  w art. 89 wprowadza się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.   Instytucje właściwych władz na wniosek obywateli udostępniają im kopię ich akt osobowych wraz ze zwięzłą i zindywidualizowaną informacją na temat zasad określania właściwych władz oraz praw i uprawnień przysługujących tym obywatelom na podstawie rozporządzenia podstawowego i rozporządzenia wykonawczego.”;

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Art. 2 pkt 9a [wprowadzenie nowego artykułu 15a do rozporządzenia (WE) nr 987/2009] ma zastosowanie od dnia ... [5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – COD2016/0397].

(1)

  Dz.U. C 345 z 13.10.2017, s. 85.

(2)

  Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 65.


UZASADNIENIE

Proponowany przez Komisję przegląd ma sprzyjać mobilności osób, pozwolić im uniknąć sytuacji, w której tracą uprawnienia, przemieszczając się po Europie (w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii), i zapewnić ciągłość ochrony socjalnej przy przechodzeniu z jednego systemu krajowego do innego.

Komisja wprowadza zmiany w dziedzinie koordynacji świadczeń dla bezrobotnych w trzech kwestiach:

1) Okres eksportu świadczeń dla bezrobotnych przedłużono z trzech do sześciu miesięcy i pozostawiono państwom członkowskim możliwość dalszego przedłużenia, do czasu wygaśnięcia uprawnień. Sprawozdawca popiera tę propozycję i sugeruje, by przedłużyć okres eksportu świadczeń dla bezrobotnych do czasu wygaśnięcia uprawnień. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji dłuższy okres eksportu świadczeń dla bezrobotnych zwiększa szanse danej osoby na znalezienie pracy.

2) Państwo członkowskie ostatniej działalności osoby poszukującej pracy musi uwzględnić okresy ubezpieczenia z innych państw, jeżeli osoba poszukująca pracy pracowała w tym państwie przez co najmniej trzy miesiące. W przeciwnym razie świadczenia wypłacać ma państwo członkowskie, w którym dana osoba wcześniej wykonywała działalność zawodową. Obecny stan rzeczy wydaje się dość niejasny dla właściwych instytucji państw członkowskich. Sprawozdawca chciałby przypomnieć, że sumowanie okresów ubezpieczenia należy do podstawowych zasad obowiązujących w tej dziedzinie prawa, dlatego proponuje, by minimalny okres działalności wymagany do zsumowania okresów ubezpieczenia w państwie członkowskim ostatniej działalności skrócić do jednego miesiąca.

3) W przypadku pracowników przygranicznych wypłata świadczeń dla bezrobotnych będzie należała do obowiązków państwa członkowskiego ostatniego zatrudnienia, jeżeli wykonywali w nim działalność przez okres dwunastu miesięcy. Według obecnych zasad właściwe jest państwo członkowskie zamieszkania, chociaż pracownicy przygraniczni płacą składki na ubezpieczenia społeczne w kraju prowadzenia działalności.

Wydaje się uzasadnione, by państwo pobierające składki na ubezpieczenia społeczne było również odpowiedzialne za wypłatę świadczeń dla bezrobotnych. Sprawozdawca chciałby jednak, by doprecyzowano proponowane przepisy, aby zmiana proponowana przez Komisję nie spowodowała praktycznych trudności administracyjnych, językowych lub dotyczących oferty szkoleń, a także by wyjaśniono właściwości publicznych służb zatrudnienia.

Komisja proponuje dodanie specjalnego rozdziału poświęconego długotrwałej opiece, wzorowanego na logice stosowanej w przypadku świadczeń z tytułu choroby. Sprawozdawca zasadniczo przychyla się do tej inicjatywy, chciałby jednak, by Komisja Administracyjna ściślej współpracowała z przedstawicielami zainteresowanych partnerów społecznych, organizacji branżowych i beneficjentów, zwłaszcza przy sporządzaniu wykazu świadczeń objętych tym nowym rozdziałem.

Wniosek ma uwzględniać najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące warunków dostępu przemieszczających się obywateli biernych zawodowo do świadczeń socjalnych. Sprawozdawca odnotowuje to orzecznictwo, ale uważa, że kodyfikowanie orzeczeń Trybunału nie należy do zadań prawodawców europejskich.

Sprawozdawca popiera również zamiar Komisji, by dokonać standaryzacji procedur wydawania, a także formatu i treści dokumentów przenośnych poświadczających objęcie systemem zabezpieczenia społecznego, określić sytuacje, w których dokument ten jest wydawany, i tryb wycofania dokumentu w razie zakwestionowania jego rzetelności i ważności przez instytucję państwa członkowskiego zatrudnienia. Proponuje zacieśnienie współpracy między właściwymi organami administracji oraz uważa, że zasadę lojalnej współpracy należy potwierdzić przez ustalenie krótszych terminów na udzielenie odpowiedzi, przy czym brak odpowiedzi powinien powodować przeniesienie właściwości z jednego właściwego organu na drugi.

Mając na względzie optymalną wymianę informacji między organami administracji, a także ochronę osób objętych rozporządzeniami, sprawozdawca popiera utworzenie nowych narzędzi (Crossroads Bank for Social Security), operacyjnej sieci elektronicznej między organami zabezpieczenia społecznego oraz „europejskiej elektronicznej karty – i numeru – ubezpieczenia społecznego”) i oczekuje, że zainicjowana zostanie cyfrowa modernizacja dokumentów, o których mowa w rozporządzeniach.

Sprawozdawca uważa również, że należy doprecyzować przepisy mające zastosowanie do pracowników delegowanych (minimalny obowiązkowy okres objęcia systemem zabezpieczenia społecznego państwa delegującego, wydanie dokumentu przenośnego przed oddelegowaniem itp.), osób pracujących na własny rachunek i osób prowadzących jednocześnie różne rodzaje działalności.

Sprawozdawca sprzeciwia się indeksacji świadczeń rodzinnych w miejscu zamieszkania dzieci: mimo że dostępne dane nie są pełne i nie obejmują wszystkich państw objętych rozporządzeniem w sprawie koordynacji, należy przypomnieć, że na dzieci mieszkające w państwie członkowskim innym niż państwo zatrudnienia rodzica (rodziców) wypłaca się mniej niż 1 % wszystkich świadczeń rodzinnych. W związku z tym system indeksacji zapewniający lokalizację i aktualizację wysokości świadczeń stosownie do miejsca zamieszkania dzieci byłby skomplikowany i kosztowny, nie bez znaczenia dla finansów publicznych.

Sprawozdawca liczy, że w dyskusjach o przeglądzie rozporządzeń w sprawie koordynacji nie pojawią się postawy i karykaturalne obrazy prowadzące do oskarżeń o „turystykę socjalną”, „powszechne oszustwa” czy „ukryty protekcjonizm”. Jeżeli przegląd ten zostanie odpowiednio zrealizowany, to powinien zapewnić ciągłość uprawnień socjalnych obywateli, a jednocześnie sprzyjać wysokiej jakości mobilności w Europie.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Sprawozdawca pragnie poinformować, że kiedy prowadził prace nad sprawozdaniem, kontaktowali się z nim następujący przedstawiciele zainteresowanych stron i następujący lobbyści:

Podmiot lub osoba

Arnaud Emériau

Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers

Liina Carr, Confederal Secretary

Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation

 

Eugenio Quintieri

Secretary General, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU

Jordi Curell,

director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, Conseillère

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur,

Directrice du pôle juridique et social , CAPEB

Claude Denagtergal

Advisor, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Thomas Heidener

Head of Office, Danish Trade Union Office

Kaia Iva

Estonian Minister of Social Protection

Philip Von Brocksdorff

Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE

Judite Berkemeier

Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC

Garance Pineau

Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales

Mouvement des entreprises de France - MEDEF


OPINIA Komisji Petycji (24.4.2018)

dla Komisji Zatrudnienia

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

(COM(2016)0815 – C8‑0521/2016 – 2016/0397(COD))

Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2016 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Celem wniosku jest aktualizacja i uproszczenie obecnych zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odpowiedzi na społeczno-gospodarcze realia państw członkowskich oraz ułatwienie obywatelom korzystania z praw przysługujących im na mocy obu rozporządzeń.

Sprawozdawczyni jest zdania, że podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian w obecnych zasadach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy kierować się wspólnymi wartościami powszechności, sprawiedliwości i solidarności, zwłaszcza w odniesieniu do dostępu do świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej. Przede wszystkim studenci oraz osoby niepełnosprawne powinni zachować możliwość przenoszenia praw i uprawnień w zakresie zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się między państwami członkowskimi bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

W tym kontekście sprawozdawczyni zwraca uwagę na nowy rozdział dotyczący świadczeń z tytułu opieki długoterminowej zawarty we wniosku Komisji oraz z zadowoleniem przyjmuje fakt, że świadczenia z tytułu niepełnosprawności zostały teraz jednoznacznie uwzględnione w tym rozdziale; sprawozdawczyni sugeruje, aby przy określaniu szczegółowego wykazu świadczeń objętych tym rozdziałem Komisja Administracyjna ściśle współpracowała ze stowarzyszeniami beneficjentów, w tym przedstawicielami organizacji osób niepełnosprawnych. Sprawozdawczyni podkreśla również potrzebę zapewnienia szybkiego wdrożenia europejskiej karty osoby niepełnosprawnej we wszystkich państwach członkowskich UE, a także wzywa Komisję Administracyjną do promowania przyjęcia wspólnej definicji niepełnosprawności oraz kryteriów w tym zakresie na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Sprawozdawczyni wyraża nadzieję, że wdrożenie europejskiej karty osoby niepełnosprawnej umożliwi otwarcie debaty w sprawie świadczeń objętych kartą z myślą o dalszej integracji istotnych świadczeń w dziedzinie opieki, opieki zdrowotnej i pomocy, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać ze swobody przemieszczania się w UE.

Komisja Petycji regularnie otrzymuje liczne petycje dotyczące wszelkich dziedzin zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do sytuacji transgranicznych. Kwestie dotyczące przenoszenia praw i przywilejów emerytalnych były regularnie przedstawiane komisji PETI, w szczególności w odniesieniu do znacznych opóźnień w uzyskiwaniu stosownych informacji od właściwych organów, jak również obliczania świadczeń emerytalnych w przypadku obywateli, którzy wykonywali pracę w więcej niż jednym państwie członkowskim. Sprawozdawczyni proponuje ustalenie ram czasowych dla instytucji właściwych państw członkowskich w celu ustalenia miejsca zwykłego pobytu osób ubiegających się o świadczenia, obliczenia kwoty świadczeń oraz rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżnych stanowisk między państwami członkowskimi. Dostęp do zindywidualizowanych i zwięzłych informacji dotyczących tej często złożonej dziedziny ma również zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania obywatelom możliwości korzystania z przysługującej im swobody przemieszczania się i wykonywania pracy w UE bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Te propozycje przyczyniłyby się do realizacji celów wyznaczonych przez Komisję na rzecz ułatwienia obywatelom korzystania z ich praw przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości prawnej i egzekwowania zasad w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z poszanowaniem nadrzędnych wartości powszechności, sprawiedliwości i solidarności, które stanowią wartości wspólne dla całej Unii Europejskiej.

POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Definicje niepełnosprawności i inwalidztwa oraz kryteria ich określania znacznie różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, co może stanowić poważną przeszkodę we wzajemnym uznawaniu krajowych decyzji w sprawach dotyczących niepełnosprawności i inwalidztwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do konkretnych usług i udogodnień, a także może stawiać osoby niepełnosprawne lub inwalidów w szczególnie niekorzystnej sytuacji w odniesieniu do zabezpieczenia społecznego w czasie, gdy osoby te przemieszczają się między państwami członkowskimi. Dlatego aby ułatwić osobom niepełnosprawnym lub inwalidom podróżowanie i przemieszczanie się między państwami członkowskimi, należy przyjąć wspólną europejską definicję zgodną z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić wzajemne uznawanie statusu niepełnosprawności w państwach członkowskich, zwłaszcza przez szybkie wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich europejskiej karty osoby niepełnosprawnej, powiązanej z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego i europejską kartą osoby niepełnosprawnej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  Aby zapewnić skuteczne wdrożenie i egzekwowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i zagwarantować możliwość przenoszenia uprawnień do świadczeń z tytułu niepełnosprawności, należy wspierać przyjęcie wspólnej definicji, kryteriów i metod oceny (obliczenia procentu) niepełnosprawności do celów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c)  Należy zapewnić poszanowanie wspólnych wartości i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii, o których mowa w konkluzjach Rady z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii Europejskiej1a, zwłaszcza nadrzędnych wartości powszechności, dostępu do dobrej jakościowo opieki, sprawiedliwości i solidarności. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do obywateli, którzy nie posiadają i nie poszukują zatrudnienia, np. studentów, którzy powinni zachować swą mobilność dzięki odpowiedniemu dostępowi do świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, w przyjmującym państwie członkowskim. Jak wskazuje Rada, „powszechność oznacza, że nikomu nie zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej; solidarność jest ściśle związana z zasadami finansowania naszych krajowych systemów opieki zdrowotnej oraz z potrzebą zapewnienia wszystkim dostępu do nich; sprawiedliwość wiąże się z równym, stosownym do potrzeb, dostępem bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, wiek, status społeczny czy zdolność do zapłaty”.

 

______________

 

1a Dz.U. C 146 z 22.6.2006, s. 1.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W swojej rezolucji z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przeszkód utrudniających obywatelom UE swobodne przemieszczanie się i podejmowanie pracy na rynku wewnętrznym1a Parlament Europejski podkreślił potrzebę „zapewnienia możliwości przenoszenia świadczeń społecznych (tzn. emerytur, ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku dla bezrobotnych i świadczeń rodzinnych), a co za tym idzie – zmniejszania barier dla mobilności pracowników w UE” oraz wezwał do „zdecydowanego podjęcia skutecznych kroków na rzecz wprowadzenia w całej UE skoordynowanego systemu sumowania składek na ubezpieczenie społeczne i świadczeń społecznych dla poszczególnych osób, takiego jak karta ubezpieczenia społecznego, w celu ułatwienia śledzenia składek na ubezpieczenie społeczne i uprawnień do świadczeń z zabezpieczenia społecznego”.

 

______________

 

1a Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0083.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Należy wspierać środki mające na celu łatwiejszą identyfikację i ochronę praw i świadczeń w zakresie zabezpieczenia społecznego na terenie całej Unii, m.in. przyjęcie europejskiej karty ubezpieczenia społecznego, która powinna zostać powiązana z obecną europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego i europejską kartą osoby niepełnosprawnej i powinna obejmować wszystkie obszary zabezpieczenia społecznego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  Aby zwiększyć mobilność pracowników, studentów i osób poszukujących pracy na terenie Unii, państwa członkowskie muszą zagwarantować dostęp do europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim obywatelom, w tym pracownikom tymczasowym, osobom samozatrudnionym i osobom pracującym na podstawie nietypowych form zatrudnienia, a także studentom i przemieszczającym się osobom poszukującym pracy, bez dyskryminacji.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d)  Transgraniczna opieka zdrowotna ma szczególne znaczenie dla zagwarantowania sprawiedliwej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W tej kwestii stopień wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE1a znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. W szczególności art. 7 dyrektywy powinien zostać wdrożony bez jakiejkolwiek dyskryminacji, aby zapewnić swobodę przemieszczania się obywatelom Unii i ich rodzinom.

 

______________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W dziedzinie świadczeń dla bezrobotnych zasady sumowania okresów ubezpieczenia powinny być stosowane jednolicie przez wszystkie państwa członkowskie. Z wyjątkiem pracowników transgranicznych, o których mowa w art. 65 ust. 2, prawo do świadczeń dla bezrobotnych zgodnie z zasadami sumowania okresów ubezpieczenia można przyznać osobie ubezpieczonej pod warunkiem, że ta opłacała uprzednio składki na ubezpieczenie przez co najmniej trzy miesiące w danym państwie członkowskim. W przypadku osób ubezpieczonych, które nie spełniają tego warunku, właściwe powinno być wcześniejsze właściwe państwo członkowskie. W takiej sytuacji rejestracja w służbach zatrudnienia państwa członkowskiego ostatniego ubezpieczenia powinna mieć taki sam skutek jak rejestracja w służbach zatrudnienia państwa członkowskiego, w którym osoba bezrobotna była wcześniej ubezpieczona.

(8)  W dziedzinie świadczeń dla bezrobotnych zasady sumowania okresów ubezpieczenia powinny być stosowane jednolicie przez wszystkie państwa członkowskie. Z wyjątkiem pracowników transgranicznych, o których mowa w art. 65 ust. 2, prawo do świadczeń dla bezrobotnych zgodnie z zasadami sumowania okresów ubezpieczenia można przyznać osobie ubezpieczonej pod warunkiem, że ta opłacała uprzednio składki na ubezpieczenie przez co najmniej jeden miesiąc w danym państwie członkowskim. W przypadku osób ubezpieczonych, które nie spełniają tego warunku, właściwe powinno być wcześniejsze właściwe państwo członkowskie. W takiej sytuacji rejestracja w służbach zatrudnienia państwa członkowskiego ostatniego ubezpieczenia powinna mieć taki sam skutek jak rejestracja w służbach zatrudnienia państwa członkowskiego, w którym osoba bezrobotna była wcześniej ubezpieczona.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W następstwie zaleceń zawartych w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za 2013 r.35 należy przedłużyć minimalny okres eksportu świadczeń dla bezrobotnych z trzech do sześciu miesięcy w celu poprawy perspektyw osób bezrobotnych udających się do innego państwa członkowskiego w celu znalezienia zatrudnienia oraz zwiększenia ich szans powrotu na rynek pracy i rozwiązania problemu niedopasowania umiejętności w wymiarze transgranicznym.

(9)  Należy przedłużyć okres eksportu świadczeń dla bezrobotnych do wyczerpania praw nabytych przez osobę poszukującą pracy w celu poprawy perspektyw osób bezrobotnych udających się do innego państwa członkowskiego w celu znalezienia zatrudnienia oraz zwiększenia ich szans przekwalifikowania się i powrotu na rynek pracy oraz rozwiązania problemu niedopasowania umiejętności w wymiarze transgranicznym.

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Należy zapewnić, aby właściwe władze dokonywały ustalenia miejsca zwykłego pobytu na potrzeby określenia świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego w rozsądnych granicach czasowych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Obywatele powinni mieć możliwość wyboru miejsca zwykłego pobytu do celów ustalenia świadczeń zabezpieczenia społecznego, a właściwe organy powinny zaświadczać ten wybór w rozsądnym terminie na podstawie dowodów na wystarczające związki z danym państwem członkowskim.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Aby umożliwić terminową aktualizację niniejszego rozporządzenia w zależności od sytuacji na szczeblu krajowym, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie dokonywania zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia (WE) nr 987/2009. Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje podczas swych prac przygotowawczych, w tym na szczeblu ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.36 W szczególności, aby zagwarantować równe uczestnictwo w przygotowaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach komisyjnych grup eksperckich zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(12)  Aby umożliwić terminową aktualizację niniejszego rozporządzenia w zależności od sytuacji na szczeblu krajowym, należy regularnie dokonywać zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

__________________

 

36 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

 

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu wsparcia państw członkowskich w ich wysiłkach mających na celu zwalczanie nadużyć i błędów w stosowaniu zasad koordynacji konieczne jest ustanowienie bardziej liberalnej podstawy prawnej, aby ułatwić przetwarzanie danych dotyczących osób objętych rozporządzeniami (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009. Umożliwiłoby to państwom członkowskim okresowe porównywanie danych przechowywanych przez ich właściwe instytucje z danymi innych państw członkowskich w celu znalezienia ewentualnych błędów lub niespójności, które wymagają dalszego dochodzenia.

(13)  W celu wsparcia państw członkowskich w ich wysiłkach mających na celu zwalczanie nadużyć i błędów w stosowaniu zasad koordynacji konieczne jest ustanowienie bardziej liberalnej podstawy prawnej, aby ułatwić przetwarzanie danych dotyczących osób objętych rozporządzeniami (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, z należytym uwzględnieniem unijnego dorobku w sprawie ochrony danych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a. Umożliwiłoby to państwom członkowskim okresowe porównywanie danych przechowywanych przez ich właściwe instytucje z danymi innych państw członkowskich w celu znalezienia ewentualnych błędów lub niespójności, które wymagają dalszego dochodzenia.

 

______________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W celu przyspieszenia procedury weryfikacji i wycofywania dokumentów (w szczególności tych dotyczących ustawodawstwa mającego zastosowanie do posiadacza dokumentu) w przypadku nadużyć i błędów konieczne jest zacieśnienie współpracy i wymiana informacji między instytucją wydającą dokument a instytucją, która wystąpiła o jego wycofanie. W razie pojawienia się wątpliwości co do ważności dokumentu lub poprawności dowodów potwierdzających albo w przypadku rozbieżności opinii między państwami członkowskimi w odniesieniu do określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa w interesie państw członkowskich i zainteresowanych leży osiągnięcie przez odpowiednie instytucje porozumienia w rozsądnym terminie.

(15)  W celu przyspieszenia procedury weryfikacji, korygowania i wycofywania dokumentów (w szczególności tych dotyczących ustawodawstwa mającego zastosowanie do posiadacza dokumentu) w przypadku nadużyć i błędów konieczne jest zacieśnienie współpracy i wymiana informacji między instytucją wydającą dokument a instytucją, która wystąpiła o jego wycofanie. W razie pojawienia się wątpliwości co do ważności dokumentu lub poprawności dowodów potwierdzających albo w przypadku rozbieżności opinii między państwami członkowskimi w odniesieniu do określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa w interesie państw członkowskich i zainteresowanych leży osiągnięcie przez odpowiednie instytucje porozumienia w rozsądnym terminie. Wobec braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie właściwość do ustalenia mającego zastosowanie ustawodawstwa powinna przechodzić na instytucję występującą.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 5 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5a)  Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwa członkowskie są uprawnione do uzależnienia dostępu obywateli biernych zawodowo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, które nie stanowią świadczeń z pomocy społecznej w rozumieniu dyrektywy 2004/38/WE, od posiadania przez takie osoby prawa pobytu w danym państwie w rozumieniu tej dyrektywy. Weryfikacja prawa pobytu powinna zostać dokonana zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/38/WE. W tym celu przemieszczających się obywateli biernych zawodowo należy wyraźnie odróżnić od osób poszukujących pracy, których prawo pobytu zostało przyznane bezpośrednio na mocy art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W celu zwiększenia jasności prawa dla obywateli i instytucji niezbędna jest kodyfikacja tego orzecznictwa.

skreśla się

Uzasadnienie

Odstępstwo od zasady równego traktowania w odniesieniu do ponad 700 000 przemieszczających się obywateli biernych zawodowo stwarza znaczącą lukę w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Zmiany proponowane przez Komisję nie doprowadzą ani do większej jasności prawa, ani do poprawy sytuacji tych obywateli. Dlatego nie należy wprowadzać w rozporządzeniu odniesienia do dyrektywy 2004/38/WE.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 5 c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5c)  Niezależnie od ograniczeń dotyczących prawa do równego traktowania osób biernych zawodowo wynikających z dyrektywy 2004/38/WE lub z innych przepisów prawa Unii niniejsze rozporządzenie nie powinno ograniczać podstawowych praw uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza prawa do godności (art. 1), prawa do życia (art. 2) i prawa do opieki zdrowotnej (art. 35).

(5c)  Niezależnie od ograniczeń dotyczących prawa do równego traktowania osób biernych zawodowo wynikających z dyrektywy 2004/38/WE lub z innych przepisów prawa Unii niniejsze rozporządzenie nie powinno ograniczać podstawowych praw uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza prawa do godności (art. 1), prawa do życia (art. 2), uprawnienia do zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (art. 34) i prawa do opieki zdrowotnej (art. 35).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 24 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  po motywie 24 dodaje się następujący motyw:

 

„(24a)  Żadne przepisy niniejszego rozporządzenia nie powinny dawać państwu członkowskiemu innemu niż właściwe państwo członkowskie podstaw do odmowy pobytu osobom biernym zawodowo wyłącznie na podstawie wniosku o dostęp do działów zabezpieczenia społecznego objętych niniejszym rozporządzeniem.ˮ;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Motyw 46

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Aby umożliwić terminową aktualizację niniejszego rozporządzenia w zależności od sytuacji na szczeblu krajowym, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie dokonywania zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia (WE) nr 987/2009. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.43 W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

skreśla się

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera v b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vb)  „świadczenie z tytułu opieki długoterminowej” oznacza świadczenie rzeczowe, pieniężne lub świadczenie łączące oba te rodzaje świadczeń, udzielane osobom, które ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność, chorobę lub upośledzenie wymagają przez dłuższy czas znacznej pomocy innej osoby lub osób w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności, w tym wspierania ich samodzielności; obejmuje to świadczenia udzielane osobie niosącej taką pomoc lub na jej rzecz;

(vb)  „świadczenie z tytułu opieki długoterminowej” oznacza świadczenie rzeczowe, pieniężne lub świadczenie łączące oba te rodzaje świadczeń, udzielane osobom, które ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność, chorobę lub upośledzenie wymagają przez dłuższy czas pomocy innej osoby lub osób w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności, w tym wspierania ich samodzielności; obejmuje to świadczenia udzielane osobie niosącej taką pomoc lub na jej rzecz;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo członkowskie może wymagać, aby dostęp przebywającej w tym państwie członkowskim osoby biernej zawodowo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego był uzależniony od posiadania przez nią prawa pobytu w tym państwie, jak określono w dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich44.

skreśla się

__________________

 

44 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.

 

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie prowadzi tam swą działalność, a która jest oddelegowana w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług46 lub wysłana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest delegowana lub wysyłana, by zastąpić inną osobę będącą pracownikiem najemnym lub pracującą na własny rachunek, która została uprzednio oddelegowana lub wysłana w rozumieniu niniejszego artykułu.

1.  Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie prowadzi tam swą działalność, a która jest oddelegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

 

a)  przewidywany lub rzeczywisty czas takiej pracy nie przekracza sześciu miesięcy i że osoba ta nie jest delegowana lub wysyłana, by zastąpić inną osobę będącą pracownikiem najemnym lub osobą pracującą na własny rachunek, która została uprzednio oddelegowana lub wysłana w rozumieniu niniejszego artykułu; oraz

 

b)  przez okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie wykonywania działalności jako pracownik najemny osoba ta już podlegała ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jej pracodawca.

__________________

 

46 Dz.U. L 18 z 21.01.1997, s. 1.

 

Uzasadnienie

Według Komisji średni czas trwania oddelegowania wynosi mniej niż cztery miesiące. Dlatego rozsądne wydaje się, aby w odniesieniu do zabezpieczenia społecznego po sześciu miesiącach zastosowanie miało prawo kraju zatrudnienia.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 12 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w państwie członkowskim, a która udaje się do innego państwa członkowskiego, by wykonywać tam podobną działalność, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie ma zastąpić innego pracownika najemnego lub osoby pracującej na własny rachunek.

2.  Osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w państwie członkowskim, a która udaje się do innego państwa członkowskiego, by wykonywać tam podobną działalność, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

 

a)  przewidywany lub rzeczywisty czas takiej pracy nie przekracza sześciu miesięcy i że osoba ta nie ma zastąpić innego pracownika najemnego lub osoby pracującej na własny rachunek; oraz

 

b)  przez okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie działalności osoba ta już podlegała ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym normalnie wykonuje ona działalność.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają przemieszczającym się obywatelom biernym zawodowo oraz osobom poszukującym pracy dostęp do pełnego ubezpieczenia zdrowotnego w przyjmującym państwie członkowskim, umożliwiając takim obywatelom wnoszenie proporcjonalnego wkładu do ubezpieczenia zdrowotnego lub spełnienie w inny sposób odpowiednich kryteriów dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego w państwie członkowskim, w którym zwykle przebywają.

Uzasadnienie

Posiadanie pełnego ubezpieczenia zdrowotnego jest prawem podstawowym. Przemieszczający się obywatele bierni zawodowo powinni mieć możliwość uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego również w państwie członkowskim miejsca zamieszkania. Państwa członkowskie powinny móc opierać się na wiążących wytycznych, udostępniając swój system ubezpieczenia zdrowotnego przemieszczającym się obywatelom UE biernym zawodowo.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 35 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja Administracyjna opracowuje szczegółowy wykaz świadczeń z tytułu opieki długoterminowej, które spełniają kryteria określone w art. 1 lit. vb) niniejszego rozporządzenia, określając, które z nich są świadczeniami rzeczowymi, a które – świadczeniami pieniężnymi.

2.    Po należytych konsultacjach z zainteresowanymi partnerami społecznymi, przedstawicielami stowarzyszeń beneficjentów, w tym organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, i wszystkimi odnośnymi zainteresowanymi stronami Komisja Administracyjna opracowuje kompletny i szczegółowy wykaz świadczeń z tytułu opieki długoterminowej, które spełniają kryteria określone w art. 1 lit. vb) niniejszego rozporządzenia, określając, które z nich są świadczeniami rzeczowymi, a które – świadczeniami pieniężnymi.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 35 a – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja Administracyjna zapewnia szybkie wdrożenie europejskiej karty osoby niepełnosprawnej we wszystkich państwach członkowskich oraz wspiera przyjęcie wspólnej definicji niepełnosprawności i kryteriów jej określania na potrzeby stosowania niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18a.  w art. 52 wprowadza się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.   Właściwe instytucje obliczają i przyznają należne świadczenia w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o ich przyznanie.”;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 61 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 65 ust. 2, art. 6 może być stosowany pod warunkiem, że zainteresowany przebył ostatnio co najmniej trzymiesięczny okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek zgodnie z ustawodawstwem, na podstawie którego ubiega się on o świadczenia.

1.  Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 65 ust. 2, art. 6 może być stosowany pod warunkiem, że zainteresowany przebył ostatnio co najmniej miesięczny okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek zgodnie z ustawodawstwem, na podstawie którego ubiega się on o świadczenia.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 61 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Osoba bezrobotna, która nie spełnia warunków sumowania okresów zgodnie z ust. 1, ponieważ całkowita długość jej ostatnio przebytych okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w tym państwie członkowskim nie przekracza trzech miesięcy, ma prawo do świadczeń dla bezrobotnych zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym przebyła ostatnio takie okresy, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w art. 64a.

2.  Osoba bezrobotna, która nie spełnia warunków sumowania okresów zgodnie z ust. 1, ponieważ całkowita długość jej ostatnio przebytych okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w tym państwie członkowskim nie przekracza miesiąca, ma prawo do świadczeń dla bezrobotnych zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym przebyła ostatnio takie okresy, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w art. 64a.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 64 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a)  w ust. 1 lit. c) słowo „trzech” zastępuje się słowem „sześciu”, a zdanie „Termin trzech miesięcy może być przedłużony przez właściwe urzędy lub instytucje maksymalnie do sześciu miesięcy” zastępuje się zdaniem „Termin sześciu miesięcy może być przedłużony przez właściwe urzędy lub instytucje do końca okresuuprawnienia zainteresowanego do świadczeń”;

(a)  w ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

 

„c)   uprawnienia do świadczeń dla bezrobotnych zachowuje się do czasu ich wygaśnięcia;”;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 64 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  skreśla się ust. 2;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&rid=1)

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 64 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b)  w ust. 3 słowo „trzy miesiące” zastępuje się słowem „sześć miesięcy”, a słowa „maksymalnie do sześciu miesięcy” zastępuje się słowami „do końca okresu uprawnienia zainteresowanego do świadczeń.”;

(b)   skreśla się ust. 3;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 71 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

23a.  art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  W skład Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (zwanej dalej „Komisją Administracyjną”), utworzonej przy Komisji Europejskiej, wchodzą przedstawiciele rządów każdego z państw członkowskich, którym towarzyszą, w odpowiednich przypadkach, doradcy techniczni. W posiedzeniach Komisji Administracyjnej bierze udział w charakterze doradczym przedstawiciel Komisji Europejskiej.

1.   W skład Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (zwanej dalej „Komisją Administracyjną”), utworzonej przy Komisji Europejskiej, wchodzą przedstawiciele rządów każdego z państw członkowskich, którym towarzyszą, w odpowiednich przypadkach, doradcy techniczni. W posiedzeniach Komisji Administracyjnej biorą udział w charakterze doradczym przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciel Parlamentu Europejskiego oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciele zainteresowanych partnerów społecznych i beneficjentów, w tym organizacji osób niepełnosprawnych.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=EN)

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 25

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 76 a – ustęp 1 – tiret 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  oraz wycofania dokumentu w przypadku zakwestionowania jego rzetelności i ważności przez właściwą instytucję państwa członkowskiego zatrudnienia.

–  oraz wycofania dokumentu:

 

  w przypadku zakwestionowania jego rzetelności i ważności przez właściwą instytucję państwa członkowskiego zatrudnienia;

 

  w przypadku gdy instytucja wydająca nie udzieli odpowiedzi w określonym terminie.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 88

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

27.  art. 88 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

 

 

„Artykuł 88

 

Przekazanie uprawnienia do aktualizacji załączników

 

Komisja Europejska jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 88a w celu dokonania, na wniosek Komisji Administracyjnej, okresowej zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia i do rozporządzenia wykonawczego.

 

Artykuł 88a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia, o których mowa w art. 88, przekazuje się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie rozporządzenia (UE) xxxx].

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 88, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja Europejska przekazuje go jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 88 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

 

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ea)  „nadużycie” oznacza wszelkie sprzeczne z prawem państwa członkowskiego umyślne działanie lub zaniechanie podjęcia działania w celu uzyskania świadczeń z zabezpieczenia społecznego lub w celu uniknięcia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;

ea)  „nadużycie” oznacza wszelkie sprzeczne z prawem państwa członkowskiego, z rozporządzeniem podstawowym lub rozporządzeniem wykonawczym umyślne działanie lub zaniechanie podjęcia działania na szkodę instytucji, w celu uzyskania świadczeń z zabezpieczenia społecznego lub w celu uniknięcia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub obejścia zasad udziału w systemie zabezpieczenia społecznego danego państwa członkowskiego;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 2 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W przypadku gdy prawa lub obowiązki osoby, do której mają zastosowanie rozporządzenia podstawowe i wykonawcze, zostały już określone, instytucja właściwa może zażądać od instytucji w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub pobytu przekazania danych osobowych tej osoby. Wniosek o udzielenie informacji i odpowiedź na taki wniosek dotyczą informacji, które pozwalają właściwemu państwu członkowskiemu na stwierdzenie ewentualnych nieścisłości w danych, zgodnie z którymi wydano dokument lub decyzję określające prawa i obowiązki osoby wynikające z rozporządzenia podstawowego lub rozporządzenia wykonawczego. Wniosek o udzielenie informacji może zostać złożony, nawet jeśli nie ma żadnych wątpliwości co do ważności lub rzetelności informacji zawartych w dokumentach lub informacji, na podstawie których wydano decyzję w danej sprawie. Wniosek o udzielenie informacji i odpowiedź na wniosek muszą być konieczne i proporcjonalne.

5.  W przypadku gdy prawa lub obowiązki osoby, do której mają zastosowanie rozporządzenia podstawowe i wykonawcze, zostały już określone, instytucja właściwa może zażądać od instytucji w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub pobytu przekazania danych osobowych tej osoby, przy pełnym poszanowaniu jej prywatności. Wniosek o udzielenie informacji i odpowiedź na taki wniosek ograniczają się do informacji, które pozwalają właściwemu państwu członkowskiemu na stwierdzenie ewentualnych nieścisłości w danych, zgodnie z którymi wydano dokument lub decyzję określające prawa i obowiązki osoby wynikające z rozporządzenia podstawowego lub rozporządzenia wykonawczego. Wniosek o udzielenie informacji może zostać złożony, nawet jeśli nie ma żadnych wątpliwości co do ważności lub rzetelności informacji zawartych w dokumentach lub informacji, na podstawie których wydano decyzję w danej sprawie. Wniosek o udzielenie informacji i odpowiedź na wniosek muszą być uzasadnione, konieczne i proporcjonalne.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7a.  art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.   W przypadku gdy zainteresowane instytucje lub władze nie osiągną porozumienia, sprawa może zostać przedstawiona Komisji Administracyjnej przez właściwe władze, nie wcześniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia pojawienia się rozbieżności opinii, o której mowa w ust. 1 lub 2. Komisja Administracyjna stara się pogodzić rozbieżne opinie w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym przedstawiono jej sprawę.

3.   W przypadku gdy zainteresowane instytucje lub władze nie osiągną porozumienia w terminie trzech miesięcy od dnia powstania rozbieżności opinii, sprawa jest przedstawiana Komisji Administracyjnej przez właściwe władze, nie wcześniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia pojawienia się rozbieżności opinii, o której mowa w ust.1 lub 2. Komisja Administracyjna stara się pogodzić rozbieżne opinie w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym przedstawiono jej sprawę.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.   Tymczasowego wyliczenia świadczenia lub składki, o których mowa w ust. 1, dokonuje się nie później niż jeden miesiąc po złożeniu wniosku przez zainteresowanego.”;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 11 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7c.  art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.   W przypadku gdy pomiędzy instytucjami dwóch lub więcej państw członkowskich istnieje rozbieżność opinii w odniesieniu do ustalenia miejsca zamieszkania osoby, do której stosuje się rozporządzenie podstawowe, instytucje te ustalają na podstawie wspólnego porozumienia ośrodek interesów życiowych zainteresowanego w oparciu ogólną ocenę wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności, które mogą obejmować, w stosownych przypadkach:

1.   W przypadku gdy pomiędzy instytucjami dwóch lub więcej państw członkowskich istnieje rozbieżność opinii w odniesieniu do ustalenia miejsca zamieszkania osoby, do której stosuje się rozporządzenie podstawowe, instytucje te ustalają, nie później niż trzy miesiące po powstaniu rozbieżności opinii, na podstawie wspólnego porozumienia ośrodek interesów życiowych zainteresowanego w oparciu ogólną ocenę wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności, które mogą obejmować, w stosownych przypadkach:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 19 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na potrzeby wykonywania kompetencji ustawodawczych na szczeblu krajowym lub unijnym istotne informacje dotyczące praw i obowiązków zainteresowanych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego są wymieniane bezpośrednio między właściwymi instytucjami i inspektoratami pracy, organami imigracyjnymi lub podatkowymi zainteresowanych państw; wymiana ta może obejmować przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż wykonywanie lub egzekwowanie praw i obowiązków wynikających z rozporządzenia podstawowego i niniejszego rozporządzenia, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z istotnymi zobowiązaniami prawnymi w dziedzinie pracy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, imigracji i prawa podatkowego. Dalsze szczegóły zostaną określone w decyzji Komisji Administracyjnej.

4.  Na potrzeby wykonywania kompetencji ustawodawczych na szczeblu krajowym lub unijnym istotne informacje dotyczące praw i obowiązków zainteresowanych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego są wymieniane bezpośrednio między właściwymi instytucjami i inspektoratami pracy, organami imigracyjnymi lub podatkowymi zainteresowanych państw, przy pełnym poszanowaniu prywatności; wymiana ta może obejmować przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż wykonywanie lub egzekwowanie praw i obowiązków wynikających z rozporządzenia podstawowego i niniejszego rozporządzenia, wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z istotnymi zobowiązaniami prawnymi w dziedzinie pracy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, imigracji i prawa podatkowego. Dalsze szczegóły zostaną określone w decyzji Komisji Administracyjnej.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 26 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 67 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

26a.  w art. 67 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5.  Należności wypłacane są instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego wierzycielem, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia wykonawczego, przez instytucję będącą dłużnikiem w terminie osiemnastu miesięcy od końca miesiąca, w którym zostały one zgłoszone instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego dłużnikiem. Zasada ta nie ma zastosowania do należności, które zostały w tym okresie odrzucone z istotnej przyczyny przez instytucję będącą dłużnikiem.

5.  Należności wypłacane są instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego wierzycielem, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia wykonawczego, przez instytucję będącą dłużnikiem w terminie dwunastu miesięcy od końca miesiąca, w którym zostały one zgłoszone instytucji łącznikowej państwa członkowskiego będącego dłużnikiem. Zasada ta nie ma zastosowania do należności, które zostały w tym okresie odrzucone z istotnej przyczyny przez instytucję będącą dłużnikiem.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:PL:HTML)

Uzasadnienie

Obecny termin 18 miesięcy należy skrócić do 12 miesięcy, aby zmniejszyć presję kosztową ciążącą na instytucji łącznikowej dokonującej zapłaty za świadczenie w ramach prefinansowania.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 40 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 987/2009

Artykuł 89 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

40a.  w art. 89 wprowadza się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.   Instytucje właściwych władz na wniosek obywateli udostępniają im kopię ich akt osobowych wraz ze zwięzłą i zindywidualizowaną informacją na temat zasad określania właściwych władz oraz praw i uprawnień przysługujących tym obywatelom na podstawie rozporządzenia podstawowego i rozporządzenia wykonawczego.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Odsyłacze

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PETI

19.1.2017

Sprawozdawca

       Data powołania

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Rozpatrzenie w komisji

21.2.2018

 

 

 

Data przyjęcia

24.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ ()

Tytuł

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Odsyłacze

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

14.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Rezygnacja z wydania opinii

       Data wydania decyzji

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Data przyjęcia

20.11.2018.

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

19

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Dietmar Köster

Data złożenia

23.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności