RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

23.11.2018 - (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)) - ***I

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportor: Guillaume Balas


Procedură : 2016/0397(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0386/2018

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0815),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0521/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Franței în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 iulie 2017[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 iulie 2017[2],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru petiții (A8-0386/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Proiect de rezoluție legislativă

Referirea 5

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

—  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 iulie 20171,

—  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 5 iulie 20171,

__________________

__________________

1 JO C 345, 13.10.2017, p. 85.

1 JO C 345, 13.10.2017, p. 85.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Referirea 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor1a,

 

__________________

 

1a JO C 342, 12.10.17, p. 65.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Un sistem modernizat de coordonare a securității sociale a început să se aplice de la 1 mai 2010, cu Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

(1)  Un sistem modernizat de coordonare a securității sociale a început să se aplice de la 1 mai 2010, cu Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, cu excepția dispozițiilor privind instituirea sistemului de schimb electronic de informații în materie de securitate socială (EESSI), menit să ajute autoritățile și instituțiile competente să realizeze un schimb de informații mai rapid și mai securizat.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Din evaluările și discuțiile din cadrul Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială a reieșit că, în domeniul prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung, al prestațiilor de șomaj și al prestațiilor familiale, procesul de modernizare ar trebui să continue.

(3)  Din evaluările și discuțiile din cadrul Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială a reieșit că, în domeniul prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung, al prestațiilor de șomaj și al prestațiilor familiale, procesul de modernizare ar trebui să continue pentru ca normele privind aceste prestații să devină mai echitabile, mai clare și mai ușor de aplicat prin schimburi de experiență și de cele mai bune practici administrative. Ar trebui promovată utilizarea noilor tehnologii pentru a facilita astfel de schimburi.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Definițiile și criteriile de stabilire a handicapului și a invalidității diferă foarte mult de la un stat membru la altul, ceea ce poate constitui un obstacol major în calea recunoașterii reciproce a deciziilor naționale privind chestiunile legate de handicap și invaliditate, în special în ceea ce privește accesul la anumite servicii și facilități, și pot pune persoanele cu handicap sau invaliditate într-o poziție deosebit de dezavantajoasă în domeniul securității sociale atunci când se deplasează dintr-un stat membru în altul. În consecință, pentru a facilita călătoriile și circulația persoanelor cu handicap sau invaliditate dintr-un stat membru în altul, este necesară asigurarea adoptării unei definiții comune europene, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD), și recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu handicap între statele membre, în special prin punerea în aplicare rapidă a cardului european pentru dizabilitate (CED) în toate statele membre, care va fi conectat la cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) și la cardul european de securitate socială (CESS).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Pentru a asigura punerea efectivă în aplicare și respectarea CRPD și pentru a garanta transferabilitatea prestațiilor de handicap, ar trebui să se promoveze adoptarea unei definiții, a unor criterii și metode de evaluare comune privind handicapul (procentul de handicap) în scopul coordonării sistemelor de securitate socială.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  Este important să fie respectate valorile și principiile comune ale sistemelor de sănătate ale Uniunii, astfel cum sunt menționate în Concluziile Consiliului din 22 iunie 2006 privind valorile și principiile comune în sistemele de sănătate ale Uniunii Europene1a, în special valorile generale ale universalității, accesului la îngrijiri de bună calitate, echității și solidarității. Acest lucru este deosebit de semnificativ pentru anumite categorii de cetățeni care nu sunt nici încadrați în muncă, nici nu caută un loc de muncă, cum ar fi studenții, a căror mobilitate ar trebui menținută prin accesul corespunzător la prestații de securitate socială, inclusiv la asigurările de sănătate, în statul membru gazdă. Așa cum afirmă Consiliul, „universalitatea înseamnă că nimănui nu îi este îngrădit accesul la asistență medicală; solidaritatea este strâns legată de sistemul financiar al sistemelor naționale de sănătate și de necesitatea de a asigura accesibilitatea pentru toți; echitatea se referă la accesul egal în funcție de necesități, indiferent de etnie, gen, vârstă, statut social sau capacitatea de a plăti.”

 

______________

 

1a JO C 146, 22.6.2006, p. 1.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Este în continuare esențial ca regulile de coordonare să țină pasul cu evoluțiile contextului juridic și societal în care se aplică, facilitând în continuare exercitarea drepturilor cetățenilor și garantând, în același timp, claritatea juridică, o repartizare corectă și echitabilă a sarcinii financiare între instituțiile statelor membre implicate, precum și simplitatea administrativă și forța executorie a normelor.

(4)  Este în continuare esențial ca regulile de coordonare să țină pasul cu evoluțiile contextului juridic și societal în care se aplică, facilitând în continuare exercitarea drepturilor cetățenilor și garantând, în același timp, securitatea juridică, o repartizare corectă și echitabilă a sarcinii financiare între instituțiile statelor membre implicate, precum și simplitatea administrativă și forța executorie a normelor. În acest context, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de Directiva 2000/78/CE1a a Consiliului și de CRPD, în special articolul 27. Prezentul regulament este esențial pentru funcționarea corectă a pieței interne și pentru libera circulație a persoanelor. În această privință, coordonarea securității sociale ar trebui concepută pentru a fi compatibilă cu toate tipurile de sisteme de securitate socială din statele membre.

 

__________________________________

 

1a Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Comisia și statele membre ar trebui să ofere, așadar, date transparente și publice, strânse prin intermediul unor studii specifice și detaliate, care să permită o dezbatere rațională și eficace la nivel național și al Uniunii în ceea ce privește volumul real și impactul efectiv din punct de vedere economic și social al unor eventuale situații de fraudă sau de abuz care vizează sistemele naționale de securitate socială, precum și în ceea ce privește consolidarea elementelor de coordonare care permit creșterea nivelului de încredere între diferitele servicii publice de ocupare a forței de muncă atunci când acestea își asumă sarcina efectuării unor controale organizate și a promovării integrării pe piața muncii a cetățenilor mobili aflați în șomaj.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Libertatea de circulație este o piatră de temelie a pieței interne. Cu toate acestea, piața internă nu poate funcționa în absența încrederii reciproce. Pentru a proteja beneficiile mobilității, Uniunea trebuie să combată abuzurile, frauda și concurența neloială.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c)  În Rezoluția sa din 15 martie 2017 referitoare la obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor UE de a circula și a munci pe piața internă, Parlamentul European a subliniat necesitatea de „a asigura portabilitatea prestațiilor de securitate socială (de exemplu pensiile de stat, asigurările de sănătate, alocațiile de șomaj și cele familiale), reducând astfel obstacolele pentru mobilitatea lucrătorilor în UE” și a solicitat „măsuri eficiente și ferme în direcția unui sistem coordonat de cotizații și prestații sociale agregate pentru toate persoanele din UE, cum ar fi un card de securitate socială care să faciliteze trasabilitatea contribuțiilor la asigurările sociale și a altor drepturi”.

 

______________

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d)  Ar trebui să fie promovate măsuri pentru a facilita identificarea și protejarea drepturilor și prestațiilor de securitate socială în întreaga Uniune, cum ar fi adoptarea CEAS, care ar trebui să fie asociat cu actualul CEASS și CED și care ar trebui să acopere toate domeniile securității sociale.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4e)  Pentru a îmbunătăți mobilitatea lucrătorilor, a studenților și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe întreg teritoriul Uniunii, este esențial ca statele membre să garanteze, fără discriminare, accesul la CEASS pentru toate persoanele, inclusiv lucrătorii temporari, lucrătorii care desfășoară activități independente și persoanele aflate în raporturi de muncă atipice, precum și studenții și persoanele mobile aflate în căutarea unui loc de muncă.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 4 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4f)  Asistența medicală transfrontalieră este de o importanță deosebită pentru garantarea unei coordonări echitabile a sistemelor de securitate socială. În această privință, punerea în aplicare a Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a diferă mult de la un stat membru la altul. În special, articolul 7 din această directivă ar trebui să fie pus în aplicare fără discriminare pentru a se asigura libera circulație a cetățenilor Uniunii și a familiilor acestora.

 

______________

 

1a Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Este necesar să se garanteze securitatea juridică prin clarificarea faptului că accesul cetățenilor mobili inactivi din punct de vedere economic la prestațiile de securitate socială în statul membru gazdă poate fi condiționat de dreptul de ședere legală al cetățenilor respectivi în acel stat membru în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora33.În acest scop, ar trebui să se facă o distincție clară între un cetățean inactiv din punct de vedere economic și o persoană aflată în căutarea unui loc de muncă al cărei drept de ședere este conferit în mod direct de articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

eliminat

______________

 

44 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.

 

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung nu au fost până în prezent incluse în mod explicit în domeniul de aplicare material al Regulamentului (CE) nr. 883/2004, ci au fost coordonate ca prestații de boală, generând o lipsă de securitate juridică atât pentru instituții, cât și pentru persoanele care solicită prestații pentru îngrijirea pe termen lung. Este necesar să se elaboreze în cadrul regulamentului un cadru juridic stabil, adecvat pentru prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung, care includă o definiție clară a acestor prestații.

(6)  Prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung nu au fost până în prezent incluse în mod explicit în domeniul de aplicare material al Regulamentului (CE) nr. 883/2004, ci au fost coordonate ca prestații de boală. Este necesar să se includă o definiție clară a acestor prestații în ceea ce privește îngrijirea pe termen lung și să se actualizeze normele pentru a ține seama de particularitățile acestora. Este important să se clarifice faptul că atât persoanele inactive din punct de vedere economic, cât și persoanele active din punct de vedere economic pot avea necesități de îngrijire pe termen lung. Scopul prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung este de a ajuta persoanele să își desfășoare activitățile zilnice pentru a-și asigura autonomia personală, inclusiv la locul de muncă.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În discursul său din 13 septembrie 2017 privind starea Uniunii, președintele Comisiei a declarat că „într-o Uniune în care suntem toți egali, nu pot exista lucrători de mâna a doua” și că „este absurd să existe o autoritate bancară care să asigure punerea în aplicare a normelor bancare și să nu existe o autoritate comună în domeniul muncii, care să vegheze la respectarea echității pe piața unică”. În rezoluția sa din 14 septembrie 2016 referitoare la dumpingul social în Uniunea Europeană, Parlamentul European a încurajat „statele membre să creeze, după caz, grupuri operative bilaterale ad-hoc și, atunci când este necesar, un grup operativ multilateral care să includă autoritățile naționale competente și inspectori de muncă, pentru a efectua, cu acordul tuturor statelor membre în cauză, controale transfrontaliere la fața locului, în conformitate cu dreptul intern al statului membru în care au loc controalele, în cazuri în care se suspectează existența dumpingului social, a muncii în condiții ilegale sau a fraudei, precum și pentru identificarea societăților de tip «cutie poștală», a agențiilor de recrutare frauduloase și a încălcărilor normelor care conduc la exploatarea lucrătorilor”.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 instituie un cadru juridic general corect. Statele membre au obligația morală, atunci când cetățenii au o sarcină administrativă care apasă asupra lor, să încerce să o reducă prin acorduri bilaterale. Ar trebui luate măsuri pentru înființarea de organisme naționale care verifice contribuțiile legate de activitățile transfrontaliere în statul membru relevant, asigurând, totodată, respectarea legislației Uniunii. De asemenea, ar trebui să se facă eforturi pentru dezvoltarea unui instrument electronic pentru a facilita schimbul de informații relevante pentru verificări, astfel încât inspectoratele naționale de muncă să aibă acces rapid la informațiile solicitate de acestea. Prezentul regulament ar trebui să rămână strâns corelat de Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

_______________________

 

1a Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c)  Evoluțiile tehnologice oferă noi oportunități de coordonare, de schimb de informații și de asigurare a respectării legislației. Urmând modelul belgian al „Crossroads Bank for Social Security”1a un sistem de punere în rețea electronică a tuturor autorităților relevante de securitate socială ar putea îmbunătăți relațiile reciproce, transparența și responsabilitatea.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6d)  În Rezoluția sa din 14 ianuarie 2014 referitoare la inspecțiile eficace la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa, Parlamentul European a subliniat că „un sistem de interconectare electronică a tuturor autorităților pertinente din domeniul asigurărilor sociale, asemănător modelului belgian Crossroads Bank for Social Security, care le-ar facilita acestora schimbul de informații, reprezintă un instrument util pentru a le asigura inspectoratelor de muncă de la nivel național accesul la datele de care au nevoie la efectuarea inspecțiilor” și a invitat „Comisia să analizeze avantajele introducerii și, dacă este cazul, să furnizeze un card european de asigurare socială care să nu poată fi falsificat, sau un alt document electronic european, pe care să poată fi stocate toate informațiile necesare pentru verificarea raportului de muncă al titularului, cum ar fi asigurarea socială și programul de lucru, și care să facă obiectul unor norme stricte privind protecția datelor, în special în cazul în care se prelucrează date confidențiale cu caracter personal”.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 6 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6e)  Pentru optimizarea liberei circulații a persoanelor, este necesară o analiză atentă a legăturii între coordonarea din acest domeniu și coordonarea sistemelor fiscale, respectându-se pe deplin elementele lor specifice și principiul subsidiarității.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 6 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6f) În rezoluția sa din 15 martie 2017 referitoare la obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor UE de a circula și a munci pe piața internă, Parlamentul European a solicitat în special „măsuri eficiente și ferme în direcția unui sistem coordonat de cotizații și prestații sociale agregate pentru toate persoanele din UE, cum ar fi un card de securitate socială care să faciliteze trasabilitatea contribuțiilor la asigurările sociale și a altor drepturi”.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 6 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6g)  Dacă pentru un anumit grup de persoane, care lucrează într-un alt stat membru decât cel în care își au reședința, dispozițiile articolelor 45-48 din TFUE conduc la apariția unor dezavantaje față de angajații care nu și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor - ca urmare a faptului că sistemele de securitate socială nu au fost armonizate, având ca efect o protecție semnificativ mai redusă pe o anumită perioadă, comparativ cu cea oferită resortisanților statului membru de reședință, și dacă această problemă nu poate fi soluționată cu ajutorul normelor de coordonare - atunci statul membru în care respectivii cetățeni și familiile lor își au reședința ar trebui, în acord cu statele membre implicate, să găsească o cale de soluționare a acestor dezavantaje.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a se asigura claritatea în ceea ce privește terminologia din legislația UE, termenul „detașare” ar trebui utilizat doar pentru detașarea lucrătorilor în sensul Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii34. În plus, pentru a asigura coerența în ceea ce privește tratamentul lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente, este necesar ca normele speciale pentru determinarea legislației aplicabile în cazul lucrătorilor care sunt detașați sau trimiși temporar în alt stat membru să se aplice în mod consecvent atât salariaților, cât și persoanelor care desfășoară activități independente.

(7)  Pentru a se asigura claritatea în ceea ce privește terminologia din legislația UE, termenul „detașare” ar trebui utilizat doar pentru detașarea lucrătorilor în sensul Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii34. Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ar trebui să se refere la lucrătorii aflați într-o situație de detașare, inclusiv lucrătorii care intră în domeniul de aplicare al Directivei 96/71/CE, ca „trimiși” mai degrabă decât ca „detașați”. În plus, pentru a asigura coerența în ceea ce privește tratamentul lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente, este necesar ca normele speciale pentru determinarea legislației aplicabile în cazul lucrătorilor care sunt trimiși temporar în alt stat membru să se aplice în mod consecvent atât salariaților, cât și persoanelor care desfășoară activități independente.

__________________________________

__________________________________

34 JO L 018, 21.01.1997 p. 1.

34 JO L 018, 21.01.1997 p. 1.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În domeniul prestațiilor de șomaj, normele privind cumulul perioadelor de asigurare ar trebui să fie aplicate în mod uniform de către toate statele membre. Cu excepția lucrătorilor transfrontalieri la care se face referire la articolul 65 alineatul (2), normele privind cumulul perioadelor în scopul acordării dreptului la prestații de șomaj ar trebui să fie supuse condiției ca persoana asigurată să fi beneficiat cel mai recent de cel puțin trei luni de asigurare în statul membru respectiv. Statul membru competent anterior ar trebui să devină competent pentru toate persoanele asigurate care nu îndeplinesc această condiție. În acest caz, înregistrarea pe lângă serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru al celei mai recente asigurări ar trebui să aibă aceleași efect ca înregistrarea pe lângă serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru în care șomerul a fost asigurat anterior.

(8)  În domeniul prestațiilor de șomaj, normele privind cumulul perioadelor de asigurare ar trebui să fie aplicate în mod uniform de către toate statele membre. Cu excepția lucrătorilor transfrontalieri la care se face referire la articolul 65 alineatul (2), normele privind cumulul perioadelor în scopul acordării dreptului la prestații de șomaj ar trebui să fie supuse condiției ca persoana asigurată să fi beneficiat cel mai recent de cel puțin o zi de asigurare în statul membru respectiv.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În urma recomandărilor formulate în Raportul privind cetățenia UE din 201335, este necesar să se extindă durata minimă de export a prestațiilor de șomaj de la trei la șase luni, pentru a le oferi șomerilor care se deplasează în alt stat membru mai multe oportunități de găsire a unui loc de muncă și mai multe șanse de reintegrare pe piața muncii, precum și pentru a soluționa problema necorelării competențelor la nivel transfrontalier.

(9)  În urma recomandărilor formulate în Raportul privind cetățenia UE din 201335, este necesar să se extindă durata minimă de export a prestațiilor de șomaj de la trei la șase luni, pentru a promova mobilitatea și a le oferi șomerilor care se deplasează în alt stat membru mai multe oportunități de găsire a unui loc de muncă și mai multe șanse de recalificare și reintegrare pe piața muncii, precum și pentru a soluționa problema necorelării competențelor la nivel transfrontalier.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Este necesar să se asigure într-o măsură mai mare egalitatea de tratament a lucrătorilor frontalieri și a celor transfrontalieri, garantându-se că lucrătorii frontalieri primesc prestații de șomaj din partea statului membru în care au desfășurat ultima activitate, cu condiția să fi lucrat în statul membru respectiv cel puțin în cursul celor douăsprezece luni precedente.

(10)  Este necesar să se asigure într-o măsură mai mare egalitatea de tratament a lucrătorilor frontalieri și a celor transfrontalieri, oferindu-le posibilitatea de a alege între a primi prestații de șomaj din partea statului membru în care au desfășurat ultima activitate sau a statului lor membru de reședință, pentru a crește probabilitatea ca aceștia să-și găsească un loc de muncă în statul membru în care au cele mai mari șanse.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Este, de asemenea, important să se consolideze cooperarea între autoritățile competente și să se clarifice cadrul de reglementare aplicabil pentru ca statul membru în care a fost desfășurată ultima activitate, statele membre în care au fost desfășurate activitățile anterioare și statul membru de reședință să nu își decline competența de a plăti prestațiile, în detrimentul persoanelor asigurate. Comunicarea dintre autoritatea competentă a statului membru în care s-a desfășurat ultima activitate și persoana aflată în căutarea unui loc de muncă ar trebui să fie realizată în limba persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă. Este necesar că și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă la nivel transfrontalier să aibă posibilitatea de a se pune la dispoziția unui serviciu transfrontalier de ocupare a forței de muncă, cu condiția ca acest serviciu să existe în zona geografică corespunzătoare zonei în care caută un loc de muncă.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Deși normele de coordonare nu pot împiedica existența unui nivel mai redus de protecție pentru cetățenii mobili în raport cu cetățenii care nu se deplasează, statele membre sunt încurajate să găsească soluții bilaterale în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10c)  Statele membre ar trebui să poată prevedea introducerea unor suplimente diferențiale menite să acopere diferența dintre prestațiile de șomaj acordate de statul membru în care a fost desfășurată ultima activitate și statul membru de reședință.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 10 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10d)  Este necesară crearea unor servicii de plasare transfrontaliere cât mai apropiate posibil de realitatea din regiunile frontaliere, pentru a sprijini persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nou.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Prestațiile familiale destinate să înlocuiască venitul în timpul perioadelor de creștere a copilului sunt concepute pentru a satisface nevoile individuale și personale ale părintelui care intră sub incidența legislației statului membru competent și, prin urmare, se poate face o distincție între acestea și alte prestații familiale, dat fiind faptul că ele sunt destinate să asigure părintelui o compensație pentru pierderea de venit sau salariu pe durata perioadei dedicate creșterii copilului și nu numai să acopere cheltuielile familiale generale.

(11)  Prestațiile familiale în numerar, destinate, în principal, să înlocuiască sau să furnizeze venitul suplimentar nerealizat, parțial sau integral, sau veniturile pe care persoana nu le poate câștiga ca urmare a creșterii copilului sunt concepute pentru a satisface nevoile individuale și personale ale părintelui care intră sub incidența legislației statului membru competent și, prin urmare, se poate face o distincție între acestea și alte prestații familiale, dat fiind faptul că ele sunt destinate să asigure părintelui o compensație pentru pierderea de venit sau salariu pe durata perioadei dedicate creșterii copilului și nu numai să acopere cheltuielile familiale generale.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Este necesar să se asigure că autoritățile competente stabilesc reședința obișnuită în scopul stabilirii prestațiilor de securitate socială într-un termen rezonabil.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a permite actualizarea în timp util a prezentului regulament în funcție de evoluțiile naționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei Europene în ceea ce privește modificarea anexelor la prezentul regulament și la Regulamentul (CE) nr. 987/2009. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. 36 În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinați cu pregătirea actelor delegate.

(12)  Pentru a permite actualizările în timp util ale prezentului regulament în conformitate cu evoluțiile naționale, ar trebui modificate periodic anexele la prezentul regulament și la Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

_________________________________

 

36 JO L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

 

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de combatere a fraudei și a erorilor în aplicarea normelor de coordonare, este necesar să se stabilească un temei juridic și mai permisiv care să faciliteze prelucrarea datelor cu caracter personal aferente persoanelor care intră sub incidența Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009. Astfel, un stat membru ar putea să compare periodic datele deținute de instituțiile sale competente cu cele aflate în posesia altor state membre, pentru a identifica erori sau inconsecvențe care necesită investigații suplimentare.

(13)  Pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de combatere a fraudei și a erorilor în aplicarea normelor de coordonare, este necesar să se faciliteze prelucrarea datelor cu caracter personal aferente persoanelor care intră sub incidența Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, respectând pe deplin și fără excepție acquis-ul Uniunii în materie de protecție a datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a. Astfel, un stat membru ar putea să compare periodic datele deținute de instituțiile sale competente cu cele aflate în posesia altor state membre, pentru a identifica erori sau inconsecvențe care necesită investigații suplimentare.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a asigura funcționarea eficace și eficientă a normelor de coordonare, este necesar să se clarifice regulile pentru determinarea legislației aplicabile în cazul angajaților care își desfășoară activitatea economică în două sau mai multe state membre, cu scopul de a asigura într-o mai mare măsură condiții egale cu cele care se aplică persoanelor care sunt detașate sau trimise să desfășoare activități economice pe teritoriul unui singur stat membru. În plus, normele privind detașarea care prevăd menținerea legislației aplicabile ar trebui să se aplice numai persoanelor care au avut o legătură prealabilă cu sistemul de securitate socială din statul membru de origine.

(16)  Pentru a asigura funcționarea eficace și eficientă a normelor de coordonare, este necesar să se clarifice regulile pentru determinarea legislației aplicabile în cazul angajaților care își desfășoară activitatea economică în două sau mai multe state membre, cu scopul de a asigura într-o mai mare măsură condiții egale cu cele care se aplică persoanelor care sunt trimise să desfășoare activități economice pe teritoriul unui singur stat membru. În plus, normele care prevăd menținerea legislației aplicabile ar trebui să se aplice numai persoanelor care au avut o legătură prealabilă cu sistemul de securitate socială din statul membru de origine.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Pentru a consolida legătura dintre activitatea semnificativă desfășurată de întreprindere și legislația care se aplică persoanei pe care această întreprindere o detașează temporar într-un alt stat membru, este important să se sublinieze faptul că activitatea semnificativă trebuie să reprezinte, printre altele, mai mult de 25 % din cifra de afaceri anuală realizată în statul membru din care a fost detașată persoana respectivă.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Comisiei Europene ar trebui să i se acorde competențe de executare în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor de la articolele 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie37.

(17)  Pentru a completa acest regulament prin stabilirea unei proceduri standard pentru stabilirea situațiilor în care se eliberează documentele și în care se retrag documentele, deoarece instituția competentă din statul membru în care se desfășoară activitatea contestă acuratețea sau validitatea acestora, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a articolelor 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare37. În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________________________

_________________________________

37 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a adoptat un aviz1a.

 

_________________________________

 

1a. JO C 91, 26.4.2007, p. 15.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 2 – a doua teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Se adaugă o a doua teză la considerentul 2, după cum urmează:

eliminat

„Articolul 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene garantează fiecărui cetățean al Uniunii dreptul la liberă circulație, sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de măsurile adoptate în vederea aplicării acestora.”

 

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 5;

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. La considerentul 5, după fraza „diferitelor legislații interne, pentru persoanele în cauză” se inserează următorul text:

(2)  Considerentul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„ , sub rezerva condițiilor privind accesul cetățenilor mobili ai UE inactivi din punct de vedere economic la anumite prestații de securitate socială în statul membru gazdă, prevăzute de Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora40.”

„(5)  În cadrul acestei coordonări, este necesar să se garanteze tratamentul egal în Uniune, potrivit diferitelor legislații interne, pentru persoanele în cauză și să fie sprijiniți cetățenii în exercitarea drepturilor lor la liberă circulație conferite prin tratat, nu în ultimul rând prin existența clarității în ceea ce privește statul membru responsabil pentru asigurarea accesului lor la sistemul de securitate socială relevant și a acoperirii lor de către sistemul respectiv.”

__________________________________

 

40 JO L 158, 30.4.2004, p. 77

 

Justificare

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 5a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a)  Curtea de Justiție a stabilit că statele membre pot condiționa accesul cetățenilor inactivi din punct de vedere economic, în statul membru gazdă, la prestații de securitate socială care nu constituie prestații de asistență socială în sensul Directivei2004/38/CE de dreptul legal de ședere în sensul aceleiași directive. Verificarea dreptului legal de ședere ar trebui să fie efectuată în conformitate cu cerințele Directivei 2004/38/CE. În acest scop, ar trebui să se facă o distincție clară între un cetățean inactiv din punct de vedere economic și o persoană aflată în căutarea unui loc de muncă al cărei drept de ședere este conferit în mod direct de articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Pentru a îmbunătăți claritatea juridică pentru cetățeni și instituții, este necesară codificarea acestei jurisprudențe.

eliminat

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 5b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5b)  Statele membre ar trebui să se asigure că cetățenii mobili ai UE inactivi din punct de vedere economic nu sunt împiedicați să îndeplinească condiția de a dispune de o asigurare medicală completă în statul membru gazdă, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2004/38/CE. Astfel, acești cetățeni ar putea să contribuie în mod proporțional la un sistem de asigurări în caz de boală în statul membru unde locuiesc în mod normal.

(5b)  Statele membre ar trebui să se asigure că cetățenii mobili ai UE inactivi din punct de vedere economic nu sunt împiedicați să îndeplinească condiția de a dispune de o asigurare medicală completă în statul membru gazdă, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2004/38/CE. Astfel, acești cetățeni ar trebui cel puțin să contribuie în mod proporțional la un sistem de asigurări în caz de boală sau să îndeplinească în alt mod criteriile relevante pentru accesul la asigurările medicale în statul membru unde locuiesc în mod normal.

Justificare

Dreptul la asigurarea medicală completă este un drept fundamental. Cetățenii mobili inactivi din punct de vedere economic ar trebui să aibă posibilitatea de a obține o asigurare medicală și în statul membru în care își au reședința. Statele membre ar trebui să se poată baza pe orientări cu caracter obligatoriu atunci când asigură accesul cetățenilor mobili ai Uniunii inactivi din punct de vedere economic la sistemul lor de asigurare medicală.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 5c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5c)  În pofida limitărilor privind dreptul la egalitate de tratament al persoanelor inactive din punct de vedere economic, care rezultă din Directiva 2004/38/CE sau din dreptul Uniunii în general, nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să restricționeze drepturile fundamentale recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la demnitatea umană (articolul 1), dreptul la viață (articolul 2), dreptul la îngrijiri medicale (articolul 35).

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 20

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

4a. Considerentul 20 se înlocuiește cu următorul text:

(20)  în ceea ce privește prestațiile de boală, de maternitate și cele de paternitate asimilate, este necesar să se asigure protecția persoanelor asigurate, precum și a membrilor familiilor acestora, care sunt rezidenți sau au drept de ședere într-un alt stat membru decât statul membru competent.

(20)  În ceea ce privește prestațiile de boală, de îngrijire pe termen lung, de maternitate și cele de paternitate asimilate, este necesar să se asigure protecția persoanelor asigurate, precum și a membrilor familiilor acestora, care sunt rezidenți sau au drept de ședere într-un alt stat membru decât statul membru competent.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(24)  Prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung pentru persoanele asigurate și membrii familiilor acestora trebuie să fie coordonate conform unor reguli specifice care, în principiu, respectă normele aplicabile prestațiilor de boală, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție. De asemenea, este necesar să se prevadă dispoziții specifice în cazul cumulului de prestații pentru îngrijirea pe termen lung în natură și în bani.”

„(24)  În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung pentru persoanele asigurate și membrii familiilor acestora ar trebui, în principiu, să continue să fie coordonate conform normelor aplicabile prestațiilor de boală. Cu toate acestea, aceste norme ar trebui să țină seama de natura specifică a prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung. De asemenea, este necesar să se prevadă dispoziții specifice în cazul cumulului de prestații pentru îngrijirea pe termen lung în natură și în bani.”

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 35a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(35a)  Prestațiile familiale în bani destinate să înlocuiască venitul pe durata perioadelor de creștere a copilului sunt drepturi individuale și personale ale părintelui care intră sub incidența legislației statului membru competent. Având în vedere natura specifică a acestor prestații familiale, ele ar trebui să fie enumerate în partea I a anexei XIII la prezentul regulament și ar trebui să fie rezervate exclusiv părintelui în cauză. Statul membru cu competență secundară poate decide ca acestor prestații să nu li se aplice normele de prioritate în cazul cumulului de drepturi la prestații familiale în temeiul legislației statului membru competent și în temeiul legislației statului membru de reședință al membrilor de familie. În cazul în care alege să nu aplice normele de prioritate, un stat membru trebuie să facă acest lucru în mod consecvent pentru toate persoanele îndreptățite aflate într-o situație similară și trebuie să figureze în partea II din anexa XIII.”

„(35a)  Prestațiile familiale în numerar, destinate, în principal, să înlocuiască sau să furnizeze venitul suplimentar nerealizat, parțial sau integral, sau veniturile pe care persoana nu le poate câștiga ca urmare a creșterii copilului pot fi considerate diferite de alte prestații familiale care au ca scop să acopere cheltuielile familiale. Având în vedere că aceste prestații ar putea fi considerate ca fiind drepturi individuale și personale ale părintelui care intră sub incidența legislației statului membru competent, ar trebui ca acestea să poată fi rezervate exclusiv părintelui în cauză. Aceste prestații individuale ar trebui să fie enumerate în partea I a anexei XIII la prezentul regulament. Statul membru cu competență secundară poate decide ca acestor prestații să nu li se aplice normele de prioritate în cazul cumulului de drepturi la prestații familiale în temeiul legislației statului membru competent și în temeiul legislației statului membru de reședință al membrilor de familie. În cazul în care alege să nu aplice normele de prioritate, un stat membru trebuie să facă acest lucru în mod consecvent pentru toate persoanele îndreptățite aflate într-o situație similară și cu condiția ca beneficiile în cauză să figureze în partea II din anexa XIII.”

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 39a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(39a)  Acquis-ul UE în materie de protecție a datelor, în special Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament.”

„(39a)  Acquis-ul UE în materie de protecție a datelor, în special Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)42, se aplică integral și fără excepție prelucrării datelor cu caracter personal vizate de prezentul regulament.”

__________________________________

__________________________________

42 JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88.

42 JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 46

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Pentru a permite actualizarea în timp util a prezentului regulament în funcție de evoluțiile naționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei Europene în ceea ce privește modificarea anexelor la prezentul regulament și la Regulamentul (CE) nr. 987/2009. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201643. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinați cu pregătirea actelor delegate.

eliminat

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 47

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), dreptul la proprietate (articolul 17), dreptul la nediscriminare (articolul 21), drepturile copilului (articolul 24), drepturile persoanelor în vârstă (articolul 25), integrarea persoanelor cu handicap (articolul 26), dreptul la viața de familie și la viața profesională (articolul 33), dreptul la securitate socială și la asistență socială (articolul 34), dreptul la îngrijiri medicale (articolul 35) și dreptul la libertatea de circulație și de ședere (articolul 45), și trebuie să fie pus în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(47)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la demnitate umană (articolul 1), dreptul la viață (articolul 2), respectarea vieții private și de familie (articolul 7), protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), dreptul la proprietate (articolul 17), dreptul la nediscriminare (articolul 21), egalitatea între bărbați și femei (articolul 23), drepturile copilului (articolul 24), drepturile persoanelor în vârstă (articolul 25), integrarea persoanelor cu handicap (articolul 26), dreptul la viața de familie și la viața profesională (articolul 33), dreptul la securitate socială și la asistență socială (articolul 34), dreptul la îngrijiri medicale (articolul 35) și dreptul la libertatea de circulație și de ședere (articolul 45), și în Convenția Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și trebuie să fie pus în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 48 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48a)  Nicio dispoziție din prezentul regulament nu limitează drepturile și obligațiile independente recunoscute în Carta socială a Consiliului Europei, în special dreptul la securitate socială (articolul 12), dreptul la asistență socială și medicală (articolul 13), dreptul lucrătorilor migranți și al familiilor acestora la protecție și asistență (articolul 19) și dreptul la protecție împotriva sărăciei și a excluderii sociale (articolul 30). Prezentul regulament ar trebui pus în aplicare de către statele membre în cauză în conformitate cu aceste drepturi și obligații.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 48 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48b)  Noile dispoziții prevăzute în ceea ce privește indemnizația de șomaj pentru lucrătorii transfrontalieri ar putea conduce, în anumite cazuri, la degradarea condițiilor reintegrării acestora pe piața muncii. Așadar, este esențial să fie consolidată cooperarea administrativă dintre autoritățile competente responsabile de furnizarea de asistență lucrătorilor transfrontalieri, de facilitarea, prin intermediul cadrului de reglementare, a demersurilor care trebuie efectuate în statul membru de reședință, clarificând competența serviciului public de ocupare a forței de muncă care trebuie să le acorde asistență, precum și de folosirea limbii persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă în schimburile dintre aceasta și instituția competentă a statului membru în care a fost desfășurată ultima activitate.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 48 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48c)  Statele membre pot prevedea stabilirea unor suplimente diferențiale menite să acopere diferența dintre prestațiile de șomaj acordate de statul membru în care a fost desfășurată ultima activitate și statul membru de reședință.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 48 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48d)  Nicio dispoziție din prezentul regulament nu limitează drepturile și obligațiile independente recunoscute de Convenția Consiliului Europei de asistență socială și medicală în statele membre în cauză.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 48 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48e)  Este important, de asemenea, să se asigure consolidarea cooperării dintre autoritățile competente și să se clarifice cadrul de reglementare aplicabil, astfel încât statele membre în care a fost desfășurată ultima activitate, activitatea anterioară și/sau statele membre de reședință să nu își decline competența în ceea ce privește acordarea prestațiilor de șomaj, în detrimentul persoanelor asigurate.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  La litera (c), cuvintele „titlul III capitolele 1 și 3” se înlocuiesc cu cuvintele „titlul III capitolele 1, 1a și 3”.

eliminat

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 1 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c)  prin „persoană asigurată” se înțelege, în raport cu diferitele ramuri de securitate socială prevăzute de titlul III capitolele 1 și 3, orice persoană care îndeplinește condițiile impuse de legislația statului membru competent în temeiul titlului II pentru a avea dreptul la prestații, luând în considerare dispozițiile prezentului regulament;

(c)  prin „persoană asigurată” se înțelege, în raport cu diferitele ramuri de securitate socială prevăzute de titlul III capitolele 1 și 3, orice persoană care îndeplinește condițiile impuse de legislația statului membru competent în temeiul titlului II pentru a avea dreptul la prestații, pentru cel puțin unul dintre riscurile acoperite de capitolul care se aplică, luând în considerare dispozițiile prezentului regulament.”

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 1 – litera i – punctul 1 – subpunctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  La litera (i) punctul (1) subpunctul (ii), după cuvintele „titlului III capitolul 1 pentru boală, maternitate și prestațiile de paternitate asimilate”, se introduc cuvintele „și capitolul 1a privind prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung”.

eliminat

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 1 – litera i – punctul 1 – subpunctul ii

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  la punctul (1) litera (i), subpunctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

(ii)  în ceea ce privește prestațiile în natură în temeiul titlului III, capitolul 1 pentru boală, maternitate și prestațiile de paternitate asimilate, orice persoană definită sau recunoscută ca membru de familie sau desemnată ca membru al gospodăriei de către legislația statului membru în care este rezidentă;

(ii)  în ceea ce privește prestațiile în natură în temeiul titlului III, capitolul 1 pentru boală, îngrijirea pe termen lung și prestațiile de paternitate asimilate, orice persoană definită sau recunoscută ca membru de familie sau desemnată ca membru al gospodăriei de legislația statului membru în care este rezidentă;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 1 – litera va – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  La litera (va) punctul (i), după cuvintele „titlului III capitolul 1 (prestații de boală, de maternitate și de paternitate asimilate)”, se introduc cuvintele „și capitolul 1a (prestații pentru îngrijirea pe termen lung)”, iar ultima propoziție se elimină.

eliminat

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 1 – litera va – punctul i

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ca)  la litera (va), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

(i)  în sensul titlului III capitolul 1 (prestații de boală, de maternitate și de paternitate asimilate) prestații în natură, prevăzute în legislația unui stat membru, care vizează să acopere, să pună la dispoziție, să plătească direct sau să ramburseze costul îngrijirilor medicale și al produselor și serviciilor auxiliare tratamentului. Acestea includ și prestațiile în natură pentru îngrijirea pe termen lung;

(i)  în sensul titlului III capitolul 1 (prestații de boală, de maternitate și de paternitate asimilate) prestații în natură, prevăzute în legislația unui stat membru, care vizează să acopere, să pună la dispoziție, să plătească direct sau să ramburseze costul îngrijirilor medicale și al produselor și serviciilor auxiliare tratamentului. Acestea includ și prestațiile în natură pentru îngrijirea pe termen lung prevăzute în legislația unui stat membru, care vizează să acopere, să pună la dispoziție, să plătească direct sau să ramburseze costurile îngrijirii pe termen lung.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 1 – litera vb

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vb)  „prestație pentru îngrijirea pe termen lung” înseamnă orice prestație în natură, în bani sau ambele, destinată persoanelor care, pentru o perioadă lungă de timp, din motive de limită de vârstă, de handicap, de boală sau de accident, necesită într-o măsură considerabilă asistență din partea unei/unor alte persoane pentru activitățile de zi cu zi, inclusiv pentru autonomia personală; este vorba inclusiv despre prestațiile acordate persoanei care furnizează această asistență;

(vb)  „prestație pentru îngrijirea pe termen lung” înseamnă o prestație în natură sau în bani, care are drept scop să acopere nevoile de îngrijire sau de sprijin ale unei persoane care, din motive de vârstă înaintată, de handicap, de boală sau din alte motive, necesită, pentru o perioadă lungă de timp, asistență din partea unei/unor alte persoane pentru activitățile vieții de zi cu zi, pentru autonomia personală, inclusiv la locul de muncă; este vorba inclusiv despre prestațiile acordate în același scop persoanei sau persoanelor care furnizează această asistență;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 1 – litera vb a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(vba)  „continuare a tratamentului” înseamnă continuarea investigării, diagnosticării și tratamentului unei boli pe parcursul întregii ei durate.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 1 – litera vb b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(vbb)  „continuare a îngrijirii pe termen lung” înseamnă continuarea acordării prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung în natură, ca urmare a nevoii de îngrijire, care a fost stabilită înainte de pensionare și care continuă după acea dată.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

9a.  la articolul 3 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a)  prestațiile de boală;

(a)  prestațiile de boală și pentru îngrijirea pe termen lung;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  La articolul 3 alineatul (1) se adaugă următoarea literă după litera (b):

eliminat

„(ba)  prestații pentru îngrijirea pe termen lung

 

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.   Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Articolul 4

 

Egalitatea de tratament

 

1.  Cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel, persoanele cărora li se aplică prezentul regulament beneficiază de aceleași prestații și sunt supuse acelorași obligații, în temeiul legislației unui stat membru, ca și resortisanții acelui stat membru.

 

2.  Un stat membru poate solicita ca accesul unui cetățean mobil inactiv din punct de vedere economic care își are reședința în statul membru respectiv la prestații de securitate socială oferite în acel stat membru să fie suspus condițiilor privind dreptul legal de ședere în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora.44

 

___________________________________

 

44 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.”

 

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  La alineatul (2), cuvintele „prestațiilor de boală în numerar, care acoperă tratamentul pentru o perioadă nelimitată” se înlocuiesc cu cuvintele „prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung în bani”.

eliminat

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  În aplicarea prezentului titlu, persoanele cărora li se acordă o prestație în numerar ca urmare sau ca o consecință a desfășurării unei activități salariate sau independente se consideră că desfășoară activitatea menționată. Această dispoziție nu se aplică în cazul pensiei de invaliditate, pentru limită de vârstă sau de urmaș, sau al indemnizațiilor pentru accidente de muncă, boli profesionale sau al prestațiilor de boală în numerar, care acoperă tratamentul pentru o perioadă nelimitată.

„2.  În aplicarea prezentului titlu, persoanele cărora li se acordă o prestație în numerar ca urmare sau ca o consecință a desfășurării unei activități salariate sau independente se consideră că desfășoară activitatea menționată. Această dispoziție nu se aplică în cazul pensiei de invaliditate, al pensiei pentru limită de vârstă sau al pensiei de urmaș, în cazul indemnizațiilor pentru accidente de muncă sau boli profesionale, al prestațiilor de boală în numerar, care acoperă tratamentul pentru o perioadă nelimitată, ori al prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung în numerar acordate persoanei care are nevoie de îngrijire.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a b (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 11 – alineatul 3 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ab)  la alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c)  persoana care beneficiază de ajutor de șomaj în conformitate cu articolul 65, în temeiul legislației statului membru de reședință, se supune legislației statului membru respectiv;

„(c)  persoana care beneficiază de ajutor de șomaj în conformitate cu articolul 65, în temeiul legislației statului membru de reședință sau al statului membru în care a desfășurat cel mai recent activități salariate sau independente, se supune legislației statului membru respectiv;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a c (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 11 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ac)   alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4.   În sensul prezentului titlu, activitatea salariată sau independentă care se desfășoară în mod obișnuit la bordul unei nave pe mare sub pavilionul unui stat membru se consideră activitate desfășurată în statul membru respectiv. Cu toate acestea, un salariat care își desfășoară activitatea la bordul unei nave sub pavilionul unui stat membru și care este remunerat pentru această activitate de către o întreprindere sau de către o persoană al cărei sediu sau domiciliu se află în alt stat membru, se supune legislației celui de-al doilea stat membru, în cazul în care își are reședința în statul membru respectiv. Întreprinderea sau persoana care plătește remunerația se consideră angajator în sensul legislației menționate.

„4.   În sensul prezentului titlu, activitatea salariată sau independentă care se desfășoară în mod obișnuit la bordul unei nave pe mare sub pavilionul unui stat membru se consideră activitate desfășurată în statul membru respectiv. Cu toate acestea, un salariat care își desfășoară activitatea la bordul unei nave sub pavilionul unui stat membru și care este remunerat pentru această activitate de către un angajator al cărui sediu se află în alt stat membru, se supune legislației celui de-al doilea stat membru, în cazul în care își are reședința în statul membru respectiv.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 11 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  O activitate desfășurată în calitate de membru al echipajului de zbor sau al echipajului de cabină care furnizează servicii de transport aerian sau de mărfuri este considerată a fi o activitate desfășurată exclusiv în statul membru în care este situată baza de reședință”, definită în subpartea FTL din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 83/2014 al Comisiei din 29 ianuarie 201445.”

5.  O activitate desfășurată în calitate de membru al echipajului de zbor sau al echipajului de cabină care furnizează servicii de transport aerian sau de mărfuri este considerată a fi o activitate desfășurată în statul membru în care este situată baza de reședință”, definită în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 83/2014 al Comisiei din 29 ianuarie 201445.”

__________________

__________________

45 JO L 28, 31.01.2014, p. 17

45 JO L 28, 31.01.2014, p. 17

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Reguli speciale

Reguli speciale

1.  Persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru și care este detașată în sensul Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii sau care este trimisă de acest angajator în alt stat membru cu scopul de a lucra pentru angajatorul respectiv continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca

1.  Persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru și care este trimisă de acest angajator în alt stat membru cu scopul de a lucra pentru angajatorul respectiv continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca:

durata previzibilă a activității să nu depășească 24 de luni și ca persoana să nu fie detașată sau trimisă să înlocuiască un alt lucrător salariat sau lucrător care desfășoară o activitate independentă detașat sau trimis anterior în sensul prezentului articol.

(a)  durata previzibilă sau efectivă a activității să nu depășească 18 luni;

 

(b)  persoana în cauză să se afle deja sub incidența legislației statului membru în care este stabilit angajatorul pentru o perioadă de cel puțin trei luni imediat anterioară începerii activității sale salariate;

 

(c)  instituția competentă din statul membru în care este stabilit angajatorul a fost notificată cu privire la trimitere și a primit o cerere, înainte de începerea activității, cu privire la continuarea aplicării legislației sale. Nu este necesară o astfel de cerere oficială în cazul în care activitatea se referă la o călătorie de afaceri.

2.  Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă într-un stat membru și care se deplasează în alt stat membru pentru a desfășura o activitate similară continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească 24 de luni și ca persoana să nu înlocuiască o altă persoană detașată, salariată sau care desfășoară o activitate independentă.

2.  Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă într-un stat membru și care se deplasează în alt stat membru pentru a desfășura o activitate similară continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca:

 

(a)  durata previzibilă sau efectivă a activității să nu depășească 18 luni;

 

(b)  persoana în cauză să se afle deja sub incidența legislației statului membru în care își desfășoară în mod normal activitatea timp de o perioadă de cel puțin trei luni imediat anterioară începerii activității;

 

(c)  instituția competentă din statul membru în care persoana în cauză își desfășoară în mod normal activitatea să fi fost informată cu privire la desfășurarea activității în celălalt stat membru și să fi primit o cerere, înainte de începerea activității, privind continuarea aplicării legislației sale. Nu este necesară o astfel de cerere oficială în cazul în care activitatea desfășurată se referă la o călătorie de afaceri.

 

2a.  În sensul alineatelor (1) și (2), în cazul înlocuirii unor lucrători trimiși care îndeplinesc aceeași sarcină sau sarcini similare în același loc, se ia în considerare durata cumulată a perioadelor de trimitere.

 

În cazul în care un lucrător a atins perioada maximă de trimitere prevăzută, nu este autorizată nicio altă trimitere a lucrătorului salariat sau a persoanei care desfășoară o activitate independentă în cauză de către aceleași întreprindere în același stat membru în temeiul legislației primului stat membru, decât după trei luni de la sfârșitul celei mai recente perioade de trimitere. În situații speciale, se poate acorda o derogare de la al doilea paragraf.

_________________________________

 

46 JO L 018 , 21.01.1997 p. 1.

 

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

13a.  La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată în două sau mai multe state membre face obiectul:

„1.  Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată în două sau mai multe state membre face obiectul:

(a) legislației statului membru de reședință, în cazul în care desfășoară o parte substanțială a activității sale în statul membru respectiv; sau

(a)  legislației statului membru de reședință, în cazul în care desfășoară o parte substanțială a activității sale în statul membru respectiv,

(b) dacă nu desfășoară o parte substanțială a activității sale în statul membru de reședință:

(b)  legislației statului membru în care își desfășoară cea mai mare parte a activităților sale profesionale, în cazul în care nu își are reședința într-unul din statele membre în care desfășoară o parte substanțială a activității sale de salariat. sau

 

(ba)  legislației statului membru de reședință, în cazul în care proporția activităților este identică.

(i) legislației statului membru în care este situat sediul sau locul de desfășurare a activității întreprinderii sau angajatorului, dacă persoana este angajată de o întreprindere sau de un angajator; sau

 

(ii) legislației statului membru în care este situat sediul sau locul de desfășurare a activității întreprinderii sau angajatorului, dacă persoana este angajată de două sau mai multe întreprinderi sau angajatori ale căror sedii sau locuri de desfășurare ale activității sunt situate într-un singur stat membru; sau

 

(iii) legislației statului membru în care este situat sediul sau locul de desfășurare a activității întreprinderii sau angajatorului, altul decât statul membru de reședință, dacă persoana este angajată de două sau mai multe întreprinderi sau angajatori care își au sediile sau locurile de desfășurare a activității în două state membre, unul dintre acestea fiind statul membru de reședință;

 

(iv) legislației statului membru de reședință, dacă persoana este angajată de două sau mai multe întreprinderi sau angajatori, dintre care cel puțin două (doi) au sediul sau locul de desfășurare a activității în state membre diferite, altele decât statul membru de reședință.

 

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 13 – alineatul 4a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14.  La articolul 13, după alineatul (4) se inserează următorul alineat (4 a):

eliminat

„4a.  Persoana care primește prestații de șomaj în bani din partea unui stat membru și care desfășoară simultan o activitate ca lucrător salariat sau independent în alt stat membru este supusă legislației din statul membru care plătește prestațiile de șomaj.”.

 

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 15 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

14a.  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 15a

 

Corespondenți de presă ai mass-mediei europene detașați într-un alt stat membru

 

Corespondenții de presă ai mass-mediei europene detașați într-un alt stat membru pot alege între aplicarea legislației din statul membru în care sunt detașați, aplicarea legislației din statul membru ai cărui resortisanți sunt sau aplicarea legislației din statul membru în care se află sediul angajatorului lor principal.”

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Titlul III – capitolul 1 – titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14b.  La titlul III capitolul 1, titlul se înlocuiește cu următorul text:

Prestațiile de boală, de maternitate și de paternitate asimilate

Prestațiile de boală, de îngrijire pe termen lung, de maternitate și de paternitate asimilate

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 19

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14c.  Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 19

„Articolul 19

Șederea în afara statului membru competent

Șederea în afara statului membru competent

1.  Cu excepția cazului în care alineatul (2) prevede altfel, persoana asigurată și membrii familiei acesteia care au drept de ședere într-un alt stat membru decât statul membru competent pot beneficia de prestații în natură care se dovedesc necesare din motive medicale în timpul șederii lor, luându-se în considerare natura prestațiilor și durata estimată a șederii. Aceste prestații se acordă, în numele instituției competente, de către instituția de la locul de ședere, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum persoanele interesate ar fi fost asigurate în temeiul legislației menționate.

1.  Cu excepția cazului în care alineatul (2) prevede altfel, persoana asigurată și membrii familiei acesteia care au drept de ședere într-un alt stat membru decât statul membru competent pot beneficia de prestații în natură care se dovedesc necesare din motive medicale sau ca urmare a nevoii de îngrijire pe termen lung în timpul șederii lor, luându-se în considerare natura prestațiilor și durata estimată a șederii. Aceste prestații se acordă, în numele instituției competente, de către instituția de la locul de ședere, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum persoanele interesate ar fi fost asigurate în temeiul legislației menționate.

2.  Comisia administrativă întocmește o listă de prestații în natură care, pentru a fi acordate în timpul unei șederi într-un alt stat membru, necesită din rațiuni practice un acord prealabil între persoana în cauză și instituția care furnizează îngrijirea medicală.

2.  Comisia administrativă întocmește o listă de prestații în natură care, pentru a fi acordate în timpul unei șederi într-un alt stat membru, necesită din rațiuni practice un acord prealabil între persoana în cauză și instituția care furnizează prestația.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 20 – titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14d.  Titlul articolului 20 se înlocuiește cu următorul text:

Deplasarea în scopul beneficierii de prestații în natură. Autorizația de a primi un tratament adaptat în afara statului membru de reședință

Deplasarea în scopul beneficierii de prestații în natură autorizația de a primi un tratament adecvat și îngrijire pe termen lung în afara statului membru de reședință

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 20 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14e.  La articolul 20, alineatul (2) este înlocuit cu următorul text:

2.  Persoana asigurată care este autorizată de către instituția competentă să se deplaseze în alt stat membru în scopul de a primi un tratament adaptat stării sale beneficiază de prestațiile în natură acordate, în numele autorității competente, de către instituția de la locul de ședere, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum ar fi fost asigurată în temeiul legislației menționate. Autorizația se acordă în cazul în care tratamentul respectiv se află printre prestațiile prevăzute de legislația statului membru pe teritoriul căruia este rezidentă persoana în cauză și în cazul în care acesteia nu i se poate acorda un astfel de tratament într-un termen justificat din punct de vedere medical, avându-se în vedere starea sa actuală de sănătate și evoluția probabilă a bolii sale.

„2.  Persoana asigurată care este autorizată de către instituția competentă să se deplaseze în alt stat membru în scopul de a primi un tratament sau o îngrijire pe termen lung adaptate stării sale beneficiază de prestațiile în natură acordate, în numele autorității competente, de către instituția de la locul de ședere, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum ar fi fost asigurată în temeiul legislației menționate. Autorizația se acordă în cazul în care tratamentul respectiv sau îngrijirea pe termen lung se află printre prestațiile prevăzute de legislația statului membru pe teritoriul căruia este rezidentă persoana în cauză și în cazul în care acesteia nu i se poate acorda un astfel de tratament într-un termen justificat din punct de vedere medical, avându-se în vedere starea sa actuală de sănătate și evoluția probabilă a bolii sale, sau într-un termen rezonabil, avându-se în vedere nevoile sale de la momentul respectiv de îngrijire pe termen lung și evoluția probabilă a nevoilor respective.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 25

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14f.  Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 25

Articolul 25

Pensiile prevăzute de legislația unuia sau mai multor state membre, altele decât statul membru de reședință, în timp ce persoana în cauză beneficiază de prestații în natură într-un alt stat membru decât statul membru de reședință

Pensiile prevăzute de legislația unuia sau mai multor state membre, altele decât statul membru de reședință, în timp ce persoana în cauză beneficiază de prestații în natură într-un alt stat membru decât statul membru de reședință

În cazul în care persoana care primește una sau mai multe pensii în temeiul legislației unuia sau mai multor state membre își are reședința într-un stat membru în conformitate cu legislația căruia dreptul la prestații în natură nu este condiționat de existența perioadelor de asigurare, de activitate salariată sau independentă, și nu primește o pensie din partea statului membru respectiv, costul prestațiilor în natură care i se acordă acesteia și membrilor familiei sale este suportat de instituția dintr-unul din statele membre competente cu privire la pensiile sale, stabilită în conformitate cu articolul 24 alineatul (2), în măsura în care titularul de pensie și membrii familiei sale ar avea dreptul la aceste prestații, în cazul în care ar rezida în statul membru respectiv.

În cazul în care persoana care primește una sau mai multe pensii în temeiul legislației unuia sau mai multor state membre își are reședința într-un stat membru în conformitate cu legislația căruia dreptul la prestații în natură nu este condiționat de existența perioadelor de asigurare, de activitate salariată sau independentă, și nu primește o pensie din partea statului membru respectiv, costul prestațiilor în natură care i se acordă acesteia și membrilor familiei sale este suportat de instituția dintr-unul din statele membre competente cu privire la pensiile sale, stabilită în conformitate cu articolul 24 alineatul (2), în măsura în care titularul de pensie și membrii familiei sale ar avea dreptul la prestații, în cazul în care ar rezida în statul membru respectiv.

Justificare

Cuvântul „aceste” ar putea fi interpretat astfel încât un stat membru să refuze să ramburseze prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung în natură fiindcă legislația statului membru respectiv nu acordă dreptul la astfel de prestații pentru îngrijirea pe termen lung. Nu aceasta pare să fie intenția prezentului articol.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 27 – titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14g.  Titlul articolului 27 se înlocuiește cu următorul text:

Șederea titularului de pensie sau a membrilor familiei sale într-un alt stat membru decât statul membru de reședință. Șederea în statul membru competent. Autorizarea tratamentului necesar în afara statului membru de reședință

„Șederea titularului de pensie sau a membrilor familiei sale într-un alt stat membru decât statul membru de reședință. Șederea în statul membru competent. Autorizarea tratamentului sau a îngrijirii pe termen lung necesare în afara statului membru de reședință”

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 h (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 27 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14h.   La articolul 27, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  Articolul 20 se aplică mutatis mutandis unui titular de pensie și membrilor săi de familie care au drept de ședere într-un alt stat membru decât cel în care își au reședința, cu scopul de a primi acolo tratamentul adaptat stării lor.

„3.  Articolul 20 se aplică mutatis mutandis unui titular de pensie și membrilor săi de familie care au drept de ședere într-un alt stat membru decât cel în care își au reședința, cu scopul de a primi acolo tratamentul sau îngrijirea pe termen lung adaptate stării lor.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 i (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14i.  la articolul 28 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Lucrătorul frontalier care s-a pensionat din motive de limită de vârstă sau de invaliditate are dreptul ca, în caz de boală, să continue să beneficieze de prestații în natură în statul membru în care și-a desfășurat ultima dată activitatea salariată sau independentă, în măsura în care aceste prestații reprezintă o continuare a tratamentului care a început în statul membru respectiv. „Continuare a tratamentului” înseamnă continuarea investigării, diagnosticării și tratamentului unei boli pe parcursul întregii ei durate.

„Lucrătorul frontalier care s-a pensionat din motive de limită de vârstă sau de invaliditate are dreptul ca, în caz de boală sau de nevoie de îngrijire pe termen lung, să continue să beneficieze de prestații în natură în statul membru în care și-a desfășurat ultima dată activitatea salariată sau independentă, în măsura în care aceste prestații reprezintă o continuare a tratamentului sau a îngrijirii pe termen lung care a început în statul membru respectiv.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 j (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 28 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14j.  La articolul 28, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Titularul de pensie care, în cei cinci ani care au precedat data propriu-zisă a pensionării pentru limită de vârstă sau invaliditate, a desfășurat o activitate salariată sau independentă ca lucrător frontalier timp cel puțin doi ani, are dreptul la prestații în natură în statul membru în care a desfășurat activitatea salariată sau independentă ca lucrător frontalier, în cazul în care statul membru respectiv, precum și statul membru în care este situată instituția competentă responsabilă de costul prestațiilor în natură acordate titularului de pensie în statul membru de reședință au optat pentru această formulă și ambele se află pe lista din anexa V.

„2.  Titularul de pensie care, în cei zece ani care au precedat data propriu-zisă a pensionării pentru limită de vârstă sau invaliditate, a desfășurat o activitate salariată sau independentă ca lucrător frontalier timp cel puțin doi ani, are dreptul la prestații în natură în statul membru în care a desfășurat activitatea salariată sau independentă ca lucrător frontalier, în cazul în care statul membru respectiv, precum și statul membru în care este situată instituția competentă responsabilă de costul prestațiilor în natură acordate titularului de pensie în statul membru de reședință au optat pentru această formulă și ambele se află pe lista din anexa V.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 k (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 28 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14k.  La articolul 28, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis membrilor de familie ai unui fost lucrător frontalier sau urmașilor acestuia, în cazul în care, în timpul perioadelor prevăzute la alineatul (2), aceștia aveau dreptul la prestații în natură în temeiul articolului 18 alineatul (2), chiar dacă lucrătorul frontalier a decedat înainte de începerea pensiei, cu condiția ca acesta să fi desfășurat o activitate salariată sau independentă ca lucrător frontalier timp de cel puțin doi ani în cei cinci ani care i-au precedat decesul.

3.  Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis membrilor de familie ai unui fost lucrător frontalier sau urmașilor acestuia, în cazul în care, în timpul perioadelor prevăzute la alineatul (2), aceștia aveau dreptul la prestații în natură în temeiul articolului 18 alineatul (2), chiar dacă lucrătorul frontalier a decedat înainte de începerea pensiei, cu condiția ca acesta să fi desfășurat o activitate salariată sau independentă ca lucrător frontalier timp de cel puțin doi ani în cei zece ani care i-au precedat decesul.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 l (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 30

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14l.  Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 30

Articolul 30

Cotizațiile titularilor de pensii

Cotizațiile titularilor de pensii

1.  Instituția unui stat membru care aplică o legislație ce prevede rețineri ale cotizațiilor pentru prestațiile de boală, de maternitate și de paternitate asimilate poate solicita și recupera aceste cotizații, calculate în conformitate cu legislația pe care o aplică, numai în măsura în care cheltuielile legate de prestațiile acordate în temeiul articolelor 23-26 se suportă de către o instituție din statul membru menționat.

1.  Instituția unui stat membru care aplică o legislație ce prevede rețineri ale cotizațiilor pentru prestațiile de boală, pentru îngrijirea pe termen lung, de maternitate și de paternitate asimilate poate solicita și recupera aceste rețineri, calculate în conformitate cu legislația pe care o aplică, numai în măsura în care cheltuielile legate de prestațiile acordate în temeiul articolelor 23-26 se suportă de către o instituție din statul membru menționat.

2.  Dacă, în cazurile prevăzute la articolul 25, titularul de pensie trebuie să plătească contribuții sau, dacă suma corespunzătoare trebuie să îi fie reținută pentru a fi acoperite prestațiile de boală, de maternitate și de paternitate asimilate, în conformitate cu legislația statului membru în care își are reședința, aceste cotizații nu pot fi recuperate în temeiul respectivei reședințe.

2.  Dacă, în cazurile prevăzute la articolul 25, titularul de pensie trebuie să plătească contribuții sau, dacă suma corespunzătoare trebuie să îi fie reținută pentru a fi acoperite prestațiile de boală, de îngrijire pe termen lung, de maternitate și de paternitate asimilate, în conformitate cu legislația statului membru în care își are reședința, aceste cotizații nu pot fi recuperate în temeiul respectivei reședințe.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 32 – alineatul 3 – litera a – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  drepturile dobândite pe baza unei activități salariate sau independente a persoanei asigurate;

(i)  drepturile dobândite pe baza unei activități salariate sau independente a persoanei asigurate, inclusiv drepturile ce rezultă din aplicarea articolului 11 alineatul (2) sau alineatul (3) litera (c);

Justificare

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 33 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

15a.  se introduce următorul articol:

 

„Articolul 33a

 

Prestații pentru îngrijirea pe termen lung

 

1.  După consultarea partenerilor sociali, a asociațiilor reprezentative ale beneficiarilor și a organismelor profesionale vizate, Comisia administrativă întocmește o listă detaliată a prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung, precizând care sunt prestații în natură și care sunt prestații în numerar și dacă prestația este acordată persoanei care are nevoie de îngrijire sau persoanei care furnizează această îngrijire.

 

2.  Atunci când o prestație pentru îngrijirea pe termen lung ce face obiectul prezentului capitol prezintă și caracteristicile prestațiilor coordonate în temeiul altui capitol de la titlul III, prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot coordona astfel de prestații în conformitate cu dispozițiile prevăzute la capitolul respectiv, specificând ce capitol se aplică, în următoarele condiții:

 

(a)   rezultatul unei astfel de coordonări este cel puțin la fel de favorabil pentru beneficiari ca în cazul în care prestația ar fi fost coordonată ca o prestație pentru îngrijirea pe termen lung în temeiul prezentului capitol; și

 

(b)  prestația pentru îngrijirea pe termen lung este menționată în anexa XII.”

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 34

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16.  Articolul se elimină.

eliminat

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 34

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

16a.  Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 34

Articolul 34

Cumulul de prestații pentru îngrijirea pe termen lung

Cumulul de prestații pentru îngrijirea pe termen lung

1.  În cazul în care beneficiarul unei prestații în numerar pentru îngrijirea pe termen lung, care trebuie considerate prestații de boală și, prin urmare, se acordă de către statul membru competent pentru plata prestațiilor în numerar în temeiul articolului 21 sau 29, poate să beneficieze concomitent și în condițiile prezentului capitol de prestații în natură destinate aceluiași scop din partea instituției de la locul de reședință sau de ședere dintr-un alt stat membru, iar o instituție din primul stat membru este, de asemenea, solicitată să ramburseze costul acestei prestații în natură în temeiul articolului 35, se aplică dispoziția generală privind prevenirea cumulului de prestații prevăzută la articolul 10 numai cu următoarea restricție: dacă persoana în cauză solicită și primește prestațiile în natură la care are dreptul, valoarea prestației în numerar se reduce cu valoarea prestației în natură care este sau poate fi solicitată de la instituția competentă din primul stat membru care trebuie să ramburseze costurile.

1.  În cazul în care beneficiarul unei prestații în numerar pentru îngrijirea pe termen lung, care se acordă în temeiul articolului 21 sau 29, poate să beneficieze concomitent și în condițiile prezentului capitol de prestații în natură destinate aceluiași scop din partea instituției de la locul de reședință sau de ședere dintr-un alt stat membru, iar o instituție din primul stat membru este, de asemenea, solicitată să ramburseze costul acelei prestații în natură în temeiul articolului 35, se aplică dispoziția generală privind prevenirea cumulului de prestații prevăzută la articolul 10 numai cu următoarea restricție: dacă persoana în cauză solicită și primește prestațiile în natură, cuantumul prestației în numerar se reduce cu cuantumul prestației în natură care este sau ar putea fi solicitată de la instituția din primul stat membru care trebuie să ramburseze costurile.

2.  Comisia administrativă întocmește o listă a prestațiilor în numerar și în natură cărora li se aplică alineatul (1).

2.  Comisia administrativă întocmește o listă a prestațiilor în numerar și în natură cărora li se aplică alineatul (1).

3.  Două sau mai multe state membre, sau autoritățile lor competente pot conveni asupra altor dispoziții sau asupra dispozițiilor complementare care nu pot fi totuși mai puțin favorabile pentru persoanele în cauză decât cele prevăzute la alineatul (1).

3.  Două sau mai multe state membre, sau autoritățile lor competente pot conveni asupra altor dispoziții sau asupra dispozițiilor complementare care nu pot fi totuși mai puțin favorabile pentru persoanele în cauză decât cele prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Capitolul 1a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17.  După articolul 35 se introduce următorul capitol:

eliminat

„CAPITOLUL 1a

 

Prestații pentru îngrijirea pe termen lung

 

Articolul 35a

 

Dispoziții generale

 

1.  Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice din prezentul capitol, articolele 17-32 se aplică mutatis mutandis în cazul prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung.

 

2.  Comisia administrativă întocmește o listă detaliată a prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 1 litera (vb) din prezentul regulament, precizând care sunt prestații în natură și care sunt prestații în bani.

 

3.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot acorda prestații în bani pentru îngrijirea pe termen lung în conformitate cu celelalte capitole din titlul III dacă prestația și condițiile specifice în care este acordată sunt enumerate în anexa XII și cu condiția ca rezultatul acestei coordonări să fie cel puțin la fel de favorabil pentru beneficiari ca în cazul în care prestația ar fi fost coordonată în temeiul prezentului capitol.

 

Articolul 35b

 

Cumulul de prestații pentru îngrijirea pe termen lung

 

1.  În cazul în care beneficiarul unei prestații în bani pentru îngrijirea pe termen lung, acordată în temeiul legislației statului membru competent, primește concomitent și în condițiile prezentului capitol prestații în natură pentru îngrijirea pe termen lung din partea instituției de la locul de reședință sau de ședere dintr-un alt stat membru, iar o instituție din primul stat membru este, de asemenea, solicitată să ramburseze costul acestei prestații în natură în temeiul articolului 35c, se aplică dispoziția generală privind prevenirea cumulului de prestații prevăzută la articolul 10, numai cu următoarea restricție: valoarea prestației în bani se reduce cu valoarea rambursabilă pentru prestația în natură care poate fi solicitată în temeiul articolului 35c din partea instituției competente din primul stat membru.

 

2.  Două sau mai multe state membre sau autoritățile lor competente pot conveni asupra altor dispoziții sau asupra unor dispoziții suplimentare care nu pot fi mai puțin favorabile pentru persoanele în cauză decât principiile prevăzute la alineatul (1).

 

Articolul 35c

 

Rambursarea între instituții

 

1.  Articolul 35 se aplică mutatis mutandis în cazul prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung.

 

2.  În cazul în care legislația unui stat membru unde este situată instituția competentă conform prezentului capitol nu prevede acordarea de prestații în natură pentru îngrijirea pe termen lung, instituția care este sau ar fi competentă, în statul membru respectiv, în temeiul capitolului 1, pentru rambursarea prestațiilor de boală în natură acordate în alt stat membru este considerată a fi competentă și în temeiul capitolului 1a.

 

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 61

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 61

Articolul 61

Reguli speciale privind cumularea perioadelor de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă

Reguli speciale privind cumularea perioadelor de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă

1.  Cu excepția cazurilor menționate la articolul 65 alineatul (2), pentru ca articolul 6 să se aplice este necesar ca persoana în cauză să fi beneficiat cel mai recent de o perioadă de cel puțin trei luni de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă în conformitate cu legislația în temeiul căreia se solicită prestațiile.

1.  Sub rezerva alineatului (2), instituția competentă dintr-un stat membru a cărui legislație condiționează dobândirea, menținerea, recuperarea sau durata dreptului la prestații de realizarea fie a perioadelor de asigurare, fie a perioadelor de încadrare în muncă sau de activitate independentă, ia în considerare, în măsura necesară, perioadele de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă realizate în temeiul legislației altui stat membru, ca și cum ar fi fost realizate în temeiul legislației pe care o aplică. În scopul acestei cumulări, statele membre competente cumulează doar perioadele care sunt luate în considerare în temeiul legislației statului membru în care au fost realizate pentru dobândirea și păstrarea dreptului la prestații de șomaj.

2.  În cazul în care un șomer nu îndeplinește condițiile pentru cumularea perioadelor în conformitate cu alineatul (1) deoarece durata totală a celor mai recente perioade de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă realizate în statul membru respectiv este mai mică de trei luni, persoana în cauză are dreptul la prestații de șomaj în conformitate cu legislația statului membru în care aceasta a realizat anterior astfel de perioade în condițiile și sub rezerva limitărilor prevăzute la articolul 64a.

2.  Alineatul (1) se aplică doar în cazul în care persoana în cauză a realizat, în conformitate cu legislația în temeiul căreia se solicită prestația:

 

(a)  perioade de asigurare de cel puțin o zi, în cazul în care legislația respectivă impune perioade de asigurare;

 

(b)  perioade de încadrare în muncă de cel puțin o zi, în cazul în care legislația respectivă impune perioade de încadrare în muncă; sau

 

(c)  perioade de activitate independentă de cel puțin o zi, în cazul în care legislația respectivă impune perioade de activitate independentă.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 62 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

19a.  La articolul 62, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Instituția competentă dintr-un stat membru a cărui legislație prevede calcularea prestațiilor pe baza valorii salariului sau venitului profesional anterior ia în considerare exclusiv salariul sau venitul profesional primit de către persoana în cauză pentru ultima sa activitate salariată sau independentă desfășurată în temeiul legislației menționate.

1.  Instituția competentă dintr-un stat membru a cărui legislație prevede calcularea prestațiilor pe baza valorii salariului sau venitului profesional anterior ia în considerare salariul sau venitul profesional primit de către persoana în cauză pentru ultima sau ultimele activități salariate sau independente desfășurate în temeiul legislației menționate.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 64 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  La alineatul (1) litera (c), cuvântul „trei” se înlocuiește cu cuvântul „șase”, iar cuvintele „de trei luni până la maximum șase luni” se înlocuiesc cu cuvintele „de șase luni până la sfârșitul perioadei în care persoana are dreptul la prestații.

„(c)  dreptul la prestații se menține pe o perioadă de șase luni de la data la care șomerul a încetat să se afle la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru din care a plecat, cu condiția ca durata totală pentru care sunt acordate prestațiile să nu depășească durata totală a perioadei în care șomerul are dreptul la prestații, în temeiul legislației statului membru respectiv; serviciile sau instituțiile competente pot prelungi termenul de șase luni până la sfârșitul perioadei în care persoana are dreptul la prestații;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 64 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  La alineatul (3), cuvântul „trei” se înlocuiește cu cuvântul „șase”, iar cuvintele „maximum șase luni” se înlocuiesc cu cuvintele „sfârșitul perioadei în care persoana are dreptul la prestații.”

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„3.  Cu excepția cazului în care legislația statului membru competent este mai favorabilă, între două perioade de încadrare în muncă, perioada totală maximă în care se menține dreptul la prestații, în condițiile stabilite la alineatul (1), este de șase luni; serviciile sau instituțiile competente pot prelungi această perioadă până la sfârșitul perioadei în care persoana are dreptul la prestații.”

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 64a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

21.  După articolul 64 se introduce următorul articol 64a:

eliminat

„Articolul 64a

 

Reguli speciale pentru șomerii care se deplasează în alt stat membru fără să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 61 alineatul (1) și la articolul 64

 

În situațiile prevăzute la articolul 61 alineatul (2), statul membru a cărui legislație i se aplica anterior persoanei aflate în șomaj devine competent pentru acordarea prestațiilor de șomaj. Acestea sunt furnizate pe cheltuiala instituției competente pentru perioada prevăzută la articolul 64 alineatul (1) litera (c) în cazul în care șomerul se pune la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru al celei mai recente asigurări și aderă la condițiile prevăzute de legislația statului membru respectiv. Articolul 64 alineatele (2)-(4) se aplică mutatis mutandis.”

 

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 65

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 65

Articolul 65

Șomerii rezidenți într-un alt stat membru decât statul competent

Șomerii rezidenți într-un alt stat membru decât statul competent

1.  Persoana aflată în șomaj care, în timpul ultimei sale activități salariate sau independente, își avea reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent, se pune la dispoziția angajatorului anterior sau a serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru competent. Această persoană beneficiază de prestații în temeiul legislației statului membru competent, ca și cum ar fi rezidentă în statul membru respectiv. Aceste prestații se furnizează de către instituția statului membru competent.

1.  Persoana aflată în șomaj care, în timpul ultimei sale activități salariate sau independente, își avea reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent, se pune la dispoziția angajatorului anterior sau a serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru competent. Această persoană beneficiază de prestații în temeiul legislației statului membru competent, ca și cum ar fi rezidentă în statul membru respectiv. Aceste prestații se furnizează de către instituția statului membru competent. Această persoană se poate pune, de asemenea, la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru de reședință. În plus, se poate pune și la dispoziția unui serviciu transfrontalier de ocupare a forței de muncă, în cazul în care un astfel de serviciu există în zona geografică a căutării sale de locuri de muncă.

 

1a.  Autoritățile din statul membru competent și cele din statul membru de reședință cooperează îndeaproape și oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă clarificări cu privire la competența serviciului public de ocupare a forței de muncă care răspunde de monitorizarea lor. Autoritățile respective se asigură, de asemenea, că schimburile dintre instituția competentă și persoana aflată în căutarea unui loc de muncă au loc într-o limbă care poate fi înțeleasă de aceasta din urmă, implicând eventual consilierii EURES prezenți în cadrul acestor servicii.

2.  Prin derogare de la alineatul (1), persoana aflată în șomaj total care, în timpul ultimei sale activități salariate sau independente, își avea reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent și care nu a beneficiat de cel puțin 12 luni de asigurare de șomaj exclusiv în temeiul legislației statului membru competent se pune la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru de reședință. Această persoană primește prestații în conformitate cu legislația statului membru de reședință ca și când ar fi beneficiat de toate perioadele de asigurare în temeiul legislației din statul membru respectiv. Aceste prestații se acordă de către instituția din statul membru de reședință. În mod alternativ, persoana aflată în șomaj total menționată la prezentul alineat, care ar avea dreptul la prestații de șomaj doar pe baza legislației naționale a statului membru competent dacă și-ar avea reședința în acest stat, poate să opteze pentru a se pune la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru respectiv și a beneficia de prestații în conformitate cu legislația acelui stat membru, ca și când și-ar avea reședința acolo.

2.  În cazul în care o persoană menționată la alineatul (1), se pune la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru de reședință în conformitate cu al doilea paragraf de la alineatul menționat, ea primește prestații în conformitate cu legislația statului membru de reședință ca și când ar fi beneficiat de toate perioadele de asigurare în temeiul legislației din statul membru respectiv. Aceste prestații se acordă de către instituția din statul membru de reședință.

3.  Dacă persoana aflată în șomaj total menționată la alineatul (1) sau (2) nu dorește să se pună sau să rămână la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru competent după ce s-a înregistrat pe lângă aceste servicii, ci dorește să caute un loc de muncă în statul membru de reședință sau în statul membru unde a desfășurat ultima activitate, se aplică mutatis mutandis articolul 64, cu excepția alineatului (1) litera (a). Instituția competentă poate prelungi perioada menționată la prima teză din articolul 64 alineatul (1) litera (c) până la sfârșitul perioadei în care persoana are dreptul la prestații.

3.  Dacă persoana aflată în șomaj total menționată la alineatul (1) sau (2) nu dorește să rămână la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru competent după ce s-a înregistrat pe lângă aceste servicii, ci dorește să caute un loc de muncă în statul membru de reședință sau în statul membru unde a desfășurat ultima activitate, se aplică mutatis mutandis articolul 64, cu excepția alineatului (1) litera (a). Instituția competentă poate prelungi perioada menționată la prima teză din articolul 64 alineatul (1) litera (c) până la sfârșitul perioadei în care persoana are dreptul la prestații.

4.  Persoana aflată în șomaj total menționată la prezentul articol poate să se pună atât la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru competent, cât și a serviciilor de ocupare a forței de muncă din celălalt stat membru.

 

5.  Alineatele (2) și (4) de la prezentul articol nu se aplică unei persoane aflate în șomaj parțial sau intermitent.

 

 

5a.  Prestațiile acordate de instituția de la locul de reședință în temeiul alineatului (2) rămân în sarcina acesteia. Cu toate acestea, sub rezerva alineatului (7), instituția competentă din statul membru a cărui legislație s-a aplicat persoanei ultima dată, rambursează instituției de la locul de reședință întreaga valoare a prestațiilor acordate de către această din urmă instituție în primele patru luni de indemnizație. Modalitățile de rambursare sunt prevăzute în regulamentul de aplicare.

 

5b.  Perioada de rambursare prevăzută la alineatul (5a) se extinde la opt luni în cazul în care, în timpul celor 24 de luni precedente, persoana interesată a realizat perioade de încadrare în muncă sau de activitate independentă de cel puțin 12 luni în statul membru a cărui legislație i s-a aplicat ultima dată, în cazul în care aceste perioade ar fi suficiente pentru a-i da dreptul la ajutor de șomaj.

 

5c.  În sensul alineatelor (5a) și (5b), două sau mai multe state membre sau autoritățile lor competente, pot să prevadă alte metode de rambursare sau să renunțe la orice rambursare între instituțiile aflate în jurisdicția lor.

Justificare

Introducerea unei perioade de 12 luni înainte ca un lucrător frontalier să poată pretinde prestații în statul membru în care și-a desfășurat ultima activitate este de natură să conducă la dificultăți administrative suplimentare. În schimb, posibilitatea lucrătorilor frontalieri de a alege dacă să beneficieze de prestații de șomaj de la statul membru în care și-au desfășurat ultima activitate sau de la statul membru de reședință reduce dificultățile administrative și conferă persoanei în cauză posibilitatea de a căuta un loc de muncă în statul membru în care are cele mai bune șanse de a găsi un loc de muncă. În cazul în care prezentul amendament este adoptat, ar trebui să se facă modificări corespunzătoare în întregul text.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 68b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prestațiile în bani care sunt destinate să înlocuiască venitul în timpul perioadelor de creștere a copilului și care sunt enumerate în partea 1 din anexa XIII se acordă exclusiv persoanei supuse legislației statului membru competent și nu există drepturi derivate pentru membrii familiei sale la astfel de prestații. Articolul 68a din prezentul regulament nu se aplică acestor prestații, iar instituția competentă nu este obligată să ia în considerare o cerere depusă de celălalt părinte, de o persoană asimilată unui părinte sau de o instituție care acționează în calitate de tutore al copilului sau al copiilor în conformitate cu articolul 60 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare.

1.  Prestațiile în bani care sunt destinate să înlocuiască venitul sau să acorde un venit suplimentar în timpul perioadelor de creștere a copilului și care sunt enumerate în partea 1 din anexa XIII se acordă exclusiv persoanei supuse legislației statului membru competent și nu există drepturi derivate pentru membrii familiei sale la astfel de prestații. Articolul 68a din prezentul regulament se aplică prestațiilor respective în cazurile în care beneficiarul individual al prestațiilor familiale care înlocuiesc venitul în timpul creșterii copilului nu își îndeplinește obligațiile de întreținere.

Justificare

În cazul în care persoana îndreptățită locuiește într-un alt stat membru decât copiii săi și nu își îndeplinește obligațiile de întreținere, în conformitate cu propunerea Comisiei, autoritățile competente nu ar mai putea oferi prestația direct copiilor sau celuilalt părinte. Această situație ar trebui evitată.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 71 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

23a.  La articolul 71, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială (denumită în continuare „Comisia administrativă”), constituită pe lângă Comisia Europeană, este compusă dintr-un reprezentant al guvernului din fiecare dintre statele membre, asistat, în cazul în care acest lucru este necesar, de consilieri de specialitate. Un reprezentant al Comisiei Europene participă la întrunirile Comisiei administrative în calitate de consultant.

1.   Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială (denumită în continuare „Comisia administrativă”), constituită pe lângă Comisia Europeană, este compusă dintr-un reprezentant al guvernului din fiecare dintre statele membre, asistat, în cazul în care acest lucru este necesar, de consilieri de specialitate. Un reprezentant al Comisiei Europene, un reprezentant al Parlamentului European și, dacă este cazul, reprezentanți ai partenerilor sociali și ai beneficiarilor, inclusiv reprezentanți ai organizațiilor persoanelor cu handicap participă la întrunirile Comisiei administrative în calitate de consultanți.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 75a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente se asigură că instituțiile lor sunt informate și aplică toate dispozițiile, de natură legislativă sau de altă natură, inclusiv deciziile Comisiei administrative, în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament și a regulamentului de punere în aplicare.

1.  În conformitate cu legislația și/sau practicile lor naționale, autoritățile competente se asigură că instituțiile lor relevante sunt informate și aplică toate dispozițiile, de natură legislativă sau de altă natură, inclusiv deciziile Comisiei administrative, în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament și a regulamentului de punere în aplicare și în condițiile acestor regulamente.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 75a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a asigura determinarea corectă a legislației aplicabile, autoritățile competente promovează cooperarea dintre instituții și inspectoratele de muncă din statele membre de care aparțin.”.

2.  Pentru a asigura determinarea corectă a legislației aplicabile, autoritățile competente promovează cooperarea dintre instituțiile corespunzătoare în cauză, precum inspectoratele de muncă și autoritățile fiscale din statele membre de care aparțin.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 76 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza procedura care trebuie urmată în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru aplicarea articolelor 12 și 13 din prezentul regulament. Aceste acte stabilesc o procedură standard, inclusiv termene, pentru

1.  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru aplicarea articolelor 12 și 13 din prezentul regulament și a articolelor 14, 15 și 16 din regulamentul de punere în aplicare, Comisia adoptă acte de punere în aplicare în care precizează procedura ce trebuie urmată. Aceste acte stabilesc o procedură standard, inclusiv termene, pentru

–  eliberarea, formatul și conținutul unui document portabil care certifică legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului,

–  eliberarea, formatul electronic care asigură caracterul nefalsificabil și conținutul, inclusiv informațiile obligatorii, ale unui document portabil care certifică legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului și care include, atunci când este disponibil, un număr de securitate socială european unic,

  determinarea situațiilor în care este emis documentul,

 

–  elementele care trebuie verificate înainte ca documentul să poată fi emis,

–  elementele care trebuie verificate înainte ca documentul să poată fi emis, rectificat sau retras,

  retragerea documentului în cazul în care exactitatea și valabilitatea acestuia sunt contestate de către instituția competentă din statul membru unde se desfășoară activitatea.

 

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 79

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

25a.  Articolul 79 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 79

„Articolul 79

Finanțarea acțiunilor din domeniul securității sociale

Finanțarea acțiunilor din domeniul securității sociale

În contextul prezentului regulament și al regulamentului de aplicare, Comisia Europeană poate finanța total sau parțial:

În contextul prezentului regulament și al regulamentului de aplicare, Comisia Europeană poate finanța total sau parțial:

(a)   acțiunile destinate să îmbunătățească schimburile de informații dintre autoritățile și instituțiile de securitate socială din statele membre, în special schimbul electronic de date;

(a)  acțiunile destinate să îmbunătățească schimburile de informații dintre autoritățile și instituțiile de securitate socială din statele membre, în special schimbul electronic de date, precum un sistem de rețele electronice de securitate socială;

(b)   orice altă activitate destinată să furnizeze informații persoanelor reglementate de prezentul regulament, precum și reprezentanților acestora, cu privire la drepturile și obligațiile rezultate din prezentul regulament, utilizându-se cele mai adecvate mijloace.

(b)  orice altă activitate destinată să furnizeze informații persoanelor reglementate de prezentul regulament, precum și reprezentanților acestora, cu privire la drepturile și obligațiile rezultate din prezentul regulament, utilizându-se cele mai adecvate mijloace, precum un număr european de securitate socială.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul -88 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

26a.  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul -88

 

Emiterea și retragerea documentelor portabile care certifică legislația aplicabilă în materie de securitate socială

 

Comisia este împuternicită să adopte, până la [...], în conformitate cu articolul 88a, acte delegate pentru completarea articolelor 12 și 13 din prezentul regulament și a articolelor 14, 15 și 16 din regulamentul de punere în aplicare, prin stabilirea unei proceduri standard privind:

 

(a)  stabilirea situațiilor în care se eliberează, se rectifică sau se retrag documente portabile care certifică legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului, astfel cum se face referire la articolul 76a prima liniuță; și

 

(b)  retragerea unui astfel de document în cazul în care exactitatea sau valabilitatea acestuia sunt contestate din motive justificate de către instituția competentă din statul membru de angajare.”

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 88a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 88a

Articolul 88a

Exercitarea delegării

Exercitarea delegării

1.   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

1.   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.   Delegarea de competențe menționată la articolul 88 este conferită Comisiei Europene pentru o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) xxxx].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele -88 și 88 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) xxxx - COD 2016/397]. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

3.  Delegarea competenței menționate la articolul 88 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolele -88 și 88 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia Europeană îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia Europeană îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 88 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia Europeană că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor -88 și 88 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia Europeană că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 883/2004

Anexa XII - titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

PRESTAȚII DE ÎNGRIJIRE PE TERMEN LUNG ÎN BANI ACORDATE PRIN DEROGARE DE LA ARTICOLUL 35A ALINEATUL (1) DIN CAPITOLUL 1A

PRESTAȚII DE ÎNGRIJIRE PE TERMEN LUNG ÎN BANI ACORDATE PRIN DEROGARE DE LA ARTICOLUL 33A ALINEATUL (1) DIN CAPITOLUL 1

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Considerentul 13

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

-1.  Considerentul 13 se înlocuiește cu următorul text:

(13)   Prezentul regulament include măsuri și proceduri pentru promovarea mobilității angajaților și a persoanelor aflate în șomaj. Lucrătorii frontalieri care se află în șomaj complet se pot pune la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă atât în statul lor de reședință, cât și în statul membru unde au avut ultimul loc de muncă. Cu toate acestea, lucrătorii au dreptul la prestații numai din partea statului membru de reședință.

„(13)  Prezentul regulament include măsuri și proceduri pentru promovarea mobilității angajaților și a persoanelor aflate în șomaj. Lucrătorii frontalieri care se află în șomaj complet se pot pune la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă atât în statul lor de reședință, cât și în statul membru unde au avut ultimul loc de muncă. ”

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Considerentul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Pentru a proteja drepturile persoanelor în cauză, statele membre ar trebui să se asigure că toate cererile și răspunsurile legate de date sunt necesare și proporționale pentru punerea în aplicare corespunzătoare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a prezentului regulament, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor. În urma schimbului de date nu ar trebui să se efectueze nicio anulare automată a drepturilor la prestații, iar orice decizie luată pe baza schimbului de date ar trebui să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, altfel spus să fie întemeiată pe elemente de probă suficiente și să facă obiectul unei proceduri de recurs corecte.

(26)  Pentru a proteja drepturile persoanelor în cauză, statele membre ar trebui să se asigure că toate cererile și răspunsurile legate de date sunt necesare și proporționale pentru punerea în aplicare corespunzătoare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a prezentului regulament, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor. Acquis-ul Uniunii în materie de protecție a datelor, în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament. În urma schimbului de date nu ar trebui să se efectueze nicio anulare automată a drepturilor la prestații, iar orice decizie luată pe baza schimbului de date ar trebui să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, altfel spus să fie întemeiată pe elemente de probă suficiente și să facă obiectul unei proceduri de recurs corecte.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Justificare

în conformitate cu observațiile Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ea

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(ea) „fraudă” înseamnă orice acțiune sau omisiune intenționată de a acționa având drept scop obținerea unor prestații de securitate socială sau evitarea obligațiilor de a plăti cotizațiile de securitate socială și care este contrară legislației unui stat membru;

„(ea)  «fraudă» înseamnă orice acțiune sau omisiune intenționată de a acționa având drept scop obținerea unor prestații de securitate socială sau evitarea obligațiilor de a plăti cotizațiile de securitate socială și care este contrară legislației unui stat membru, în conformitate cu regulamentul de bază și cu regulamentul de punere în aplicare;

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 2 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când s-au stabilit sau determinat drepturile sau obligațiile unei persoane care intră sub incidența regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare, instituția competentă poate cere instituției din statul membru de reședință sau de ședere să furnizeze date cu caracter personal cu privire la persoana respectivă. Cererea și orice răspuns la aceasta se referă la informații de natură să permită statului membru competent să identifice orice inexactitate a datelor pe care se bazează un document sau o decizie ce determină drepturile și obligațiile unei persoane în temeiul regulamentului de bază sau al regulamentului de punere în aplicare. Cererea poate fi făcută și în cazul în care nu există îndoieli cu privire la valabilitatea sau exactitatea informațiilor cuprinse în document sau pe care se bazează decizia într-un anumit caz. Cererea de informații și orice răspuns la aceasta trebuie să fie necesare și proporționale.

5.  Atunci când s-au stabilit sau determinat drepturile sau obligațiile unei persoane care intră sub incidența regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare, instituția competentă poate cere instituției din statul membru de reședință sau de ședere să furnizeze date cu caracter personal cu privire la persoana respectivă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Cererea și orice răspuns la aceasta se limitează la informații de natură să permită statului membru competent să identifice orice inexactitate a datelor pe care se bazează un document sau o decizie ce determină drepturile și obligațiile unei persoane în temeiul regulamentului de bază sau al regulamentului de punere în aplicare. Cererea poate fi făcută și în cazul în care nu există îndoieli cu privire la valabilitatea sau exactitatea informațiilor cuprinse în document sau pe care se bazează decizia într-un anumit caz. Cererea de informații și orice răspuns la aceasta trebuie să fie justificate, necesare și proporționale.

Justificare

în conformitate cu observațiile Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 2 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia administrativă întocmește o listă detaliată a tipurilor de cereri de date și de răspunsuri care pot fi efectuate în temeiul alineatului (5), iar Comisia Europeană asigură comunicarea publică a acestei liste. Sunt permise numai cererile de date și răspunsurile cuprinse în listă.

6.  Comisia administrativă întocmește o listă detaliată a tipurilor de cereri de date și de răspunsuri care pot fi efectuate în temeiul alineatului (5), identifică entitățile care au dreptul să prezinte astfel de cereri și stabilește procedurile și garanțiile aplicabile. Comisia asigură comunicarea publică a acestei liste. Sunt permise numai cererile de date și răspunsurile cuprinse în listă.

Justificare

în conformitate cu observațiile Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Documentele eliberate de către instituția unui stat membru și care fac dovada statutului unei anumite persoane în scopul aplicării regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare, precum și documentele justificative pe baza cărora au fost eliberate documentele sunt acceptate de către instituțiile celorlalte state membre atât timp cât aceste documente nu au fost retrase sau declarate nule de către statul membru în care au fost emise. Aceste documente sunt valabile numai în cazul în care sunt completate toate secțiunile indicate ca fiind obligatorii.

1.  Documentele eliberate de către instituția unui stat membru și care fac dovada statutului unei anumite persoane în sensul aplicării regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare, precum și documentele justificative pe baza cărora au fost eliberate documentele sunt acceptate de către instituțiile celorlalte state membre cu condiția ca ele să nu fi fost retrase sau declarate nule de către statul membru în care au fost emise. Aceste documente sunt valabile numai în cazul în care sunt completate toate secțiunile indicate ca fiind obligatorii.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care există îndoieli cu privire la valabilitatea unui document sau la exactitatea datelor pe care se bazează acesta, instituția statului membru care primește documentul solicită instituției emitente lămuririle necesare și, dacă este cazul, retragerea documentului respectiv.

2.  În cazul în care există îndoieli cu privire la valabilitatea unui document sau la exactitatea datelor pe care se bazează acesta, instituția statului membru care primește documentul solicită instituției emitente lămuririle necesare și, dacă este cazul, retragerea documentului respectiv.

(a)  Atunci când primește o astfel de solicitare, instituția emitentă reexaminează motivele eliberării documentului și, dacă este necesar, îl retrage sau îl rectifică, în termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea cererii. Dacă se detectează un caz irefutabil de fraudă comisă de persoana care a solicitat documentul, instituția emitentă retrage sau rectifică documentul imediat și cu efect retroactiv.

(a)  Atunci când primește o astfel de solicitare, instituția emitentă reexaminează motivele eliberării documentului și, dacă este necesar, îl retrage sau îl rectifică, în termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea cererii. Dacă se detectează un caz irefutabil de fraudă comisă de persoana care a solicitat documentul, instituția emitentă retrage sau rectifică documentul imediat și cu efect retroactiv.

(b)  Dacă instituția emitentă, după ce a reexaminat motivele eliberării documentului, nu este în măsură să detecteze nicio eroare, aceasta transmite instituției solicitante toate documentele justificative în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. În cazuri urgente, atunci când motivele urgenței au fost indicate în mod clar în cerere, acest demers se realizează în termen de două zile lucrătoare de la primirea cererii, chiar dacă instituția emitentă nu a finalizat deliberările în conformitate cu litera (a) de mai sus.

(b)  Dacă instituția emitentă, după ce a reexaminat motivele eliberării documentului, nu este în măsură să detecteze nicio eroare, aceasta transmite instituției solicitante toate documentele justificative în termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. În cazurile care sunt urgente în scopul protejării drepturilor persoanei în cauză, acest demers se realizează în termen de două zile lucrătoare de la primirea cererii, chiar dacă instituția emitentă nu a finalizat deliberările în conformitate cu litera (a) de mai sus.

(c)  Atunci când instituția solicitantă care a primit documentele justificative are în continuare îndoieli cu privire la valabilitatea unui document sau la exactitatea datelor pe care se bazează conținutul acestuia și suspectează că informațiile pe baza cărora a fost emis documentul nu sunt corecte, aceasta poate prezenta dovezi în acest sens și poate formula o nouă cerere de clarificare și, dacă este cazul, de retragere a documentului respectiv de către autoritatea emitentă în conformitate cu procedura și termenele menționate anterior.

(c)  Atunci când instituția solicitantă care a primit documentele justificative are în continuare îndoieli cu privire la valabilitatea unui document sau la exactitatea datelor pe care se bazează conținutul acestuia și suspectează că informațiile pe baza cărora a fost emis documentul nu sunt corecte, aceasta prezintă dovezi în acest sens și poate formula o nouă cerere de clarificare și, dacă este cazul, de retragere a documentului respectiv de către autoritatea emitentă în conformitate cu procedura și termenele menționate anterior.

 

(ca)  În cazul în care instituția emitentă nu răspunde în termenul aplicabil menționat la litera (b) și dacă există îndoieli cu privire la valabilitatea unui document portabil care certifică legislația în materie de securitate socială aplicabilă titularului sau la exactitatea datelor pe care se bazează, instituția solicitantă informează instituția emitentă cu privire la această situație și poate solicita un depozit egal cu contribuțiile pe care le-ar primi statul membru în care se desfășoară activitatea, în conformitate cu articolul 73 alineatul (3), dacă ar fi aplicabilă legislația acestuia din urmă. Depozitul se returnează primului stat membru în cazul în care se constată că persoana în cauză se află sub incidența legislației acelui stat membru. În cazul în care se stabilește că persoana vizată intră sub incidența legislației statului membru în care se desfășoară activitatea, depozitul transferat respectivului stat membru este luat în considerare în scopul lichidării contribuțiilor în conformitate cu articolul 73 alineatul (3).

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 5 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

7a.  La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu textul următor:

4.  În cazul în care nu se ajunge la un acord între instituțiile în cauză, cazul poate fi supus atenției Comisiei administrative de către autoritățile competente cel devreme în termen de o lună de la data la care instituția care a primit documentul și-a prezentat cererea. Comisia administrativă încearcă să reconcilieze punctele de vedere în termen de șase luni de la data la care a fost sesizată cu privire la cazul respectiv.

4.  „În cazul în care nu se ajunge la un acord între instituțiile în cauză, cazul poate fi supus atenției Comisiei administrative de către autoritățile competente. Comisia administrativă reconciliază punctele de vedere în termen de trei luni de la data la care a fost sesizată cu privire la cazul respectiv. Autoritățile și instituțiile competente în cauză iau măsurile necesare pentru a aplica decizia Comisiei administrative, fără a aduce atingere dreptului autorităților, al instituțiilor și al persoanelor vizate de a recurge la procedurile și jurisdicțiile prevăzute de legislațiile statelor membre, de prezentul regulament sau de tratat.”

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  La articolul 5, se adaugă următorul alineat (4a):

 

„4a.   Fără a aduce atingere alineatelor (1) - (4), în cazul în care o instituție solicitantă a obținut probe, colectate în cursul unei anchete judiciare, care demonstrează că un document care certifică legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului sau exactitatea datelor pe care se bazează a fost obținut ca urmare a unei fraude, solicită instituției emitente să retragă sau să rectifice documentul respectiv în termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea cererii. Instituția emitentă retrage sau rectifică documentul cu efect retroactiv. În cazul în care instituția emitentă nu retrage sau nu rectifică documentul în cauză în conformitate cu primul paragraf, instituția solicitantă poate sesiza o instanță națională care să decidă dacă documentul în cauză poate să nu fie luat în considerare din motive de fraudă.”

Justificare

.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

7c.  La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.   În cazul în care nu se ajunge la un acord între instituțiile sau autoritățile respective, cazul poate fi înaintat Comisiei administrative de către autoritățile competente cel devreme la o lună de la data la care a intervenit divergența de opinii menționată la alineatul (1) sau (2). Comisia administrativă încearcă să reconcilieze opiniile divergente în termen de șase luni de la data la care i-a fost adus în atenție cazul.

„3.   În cazul în care nu se ajunge la un acord între instituțiile sau autoritățile respective în termen de trei luni de la data la care a intervenit divergența de opinii, cazul este înaintat Comisiei administrative de către autoritățile competente cel devreme la o lună de la data la care a intervenit divergența de opinii menționată la alineatul (1) sau (2). Comisia administrativă încearcă să reconcilieze opiniile divergente în termen de șase luni de la data la care i-a fost adus în atenție cazul.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7d.  La articolul 7 se introduce următorul alineat:

 

„1a.   Calculul provizoriu al unei prestații sau al unei contribuții prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie făcut cel târziu în termen de o lună de la depunerea cererii de către persoana în cauză.”

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

7e.  La articolul 11, alineatul (1) este înlocuit cu următorul text:

1.   În cazul în care instituțiile din două sau mai multe state membre au opinii divergente privind stabilirea reședinței unei persoane căreia i se aplică regulamentul de bază, respectivele instituții stabilesc, de comun acord, centrul de interes al persoanei respective, pe baza unei evaluări globale a tuturor informațiilor disponibile referitoare la elementele de fapt relevante, care pot include, după caz:

„1.  În cazul în care instituțiile din două sau mai multe state membre au opinii divergente privind stabilirea reședinței unei persoane căreia i se aplică regulamentul de bază, respectivele instituții stabilesc, în termen de cel mult trei luni de la data la care a intervenit divergența de opinii, de comun acord, centrul de interes al persoanei respective, pe baza unei evaluări globale a tuturor informațiilor disponibile referitoare la elementele de fapt relevante, care pot include, după caz:

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 14 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În sensul aplicării articolului 12 alineatul (1) din regulamentul de bază, „persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru și care este detașată în sensul Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii sau care este trimisă de acest angajator în alt stat membru” poate fi inclusiv o persoană recrutată în vederea detașării sau trimiterii în alt stat membru, cu condiția ca persoana în cauză, imediat anterior începerii activității sale salariate, să se fi aflat deja sub incidența legislației statului membru de trimitere, în conformitate cu titlul II din regulamentul de bază.

1.  În sensul aplicării articolului 12 alineatul (1) din regulamentul de bază, „persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru și care este trimisă de acest angajator în alt stat membru” poate fi inclusiv o persoană recrutată în vederea trimiterii în alt stat membru, cu condiția ca persoana în cauză, imediat anterior începerii activității sale salariate, să se fi aflat deja sub incidența legislației statului membru de trimitere, în conformitate cu titlul II din regulamentul de bază.

Justificare

Acest amendament integrează criteriile elaborate pentru a defini activitatea semnificativă în Directiva 2014/67/CE.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 14 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2. În sensul aplicării articolului 12 alineatul (1) din regulamentul de bază, expresia „care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru” se referă la un angajator care desfășoară în mod obișnuit activități semnificative, altele decât cele strict legate de gestionarea internă, pe teritoriul statului membru unde este stabilit, ținând seama de toate criteriile care caracterizează activitățile desfășurate de întreprinderea respectivă; criteriile pertinente trebuie să fie adaptate caracteristicilor specifice fiecărui angajator și naturii reale a activităților desfășurate.

2.  În sensul aplicării articolului 12 alineatul (1) din regulamentul de bază, expresia «care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru» se referă la un angajator care desfășoară în mod obișnuit activități semnificative. Pentru a stabili dacă o întreprindere exercită în mod efectiv activități semnificative, altele decât cele strict legate de gestionarea internă și/sau administrative, autoritățile competente realizează, ținând seama de un interval de timp mai îndelungat, o evaluare de ansamblu a tuturor elementelor faptice care caracterizează activitățile desfășurate de o întreprindere în statul membru în care aceasta este stabilită. Aceste elemente pot include, în special, aspectele următoare:

 

(a)  locul în care întreprinderea își are sediul social și administrația, locul în care deține birourile, plătește impozite și contribuții de asigurări sociale și, dacă este cazul, în conformitate cu dreptul intern, este autorizată să își exercite activitatea sau este înregistrată la camerele de comerț sau organismele profesionale;

 

(b)  locul de recrutare a lucrătorilor și locul din care sunt trimiși;

 

(c)  legea aplicabilă contractelor încheiate de întreprindere cu lucrătorii acesteia, pe de o parte, și cu clienții, pe de altă parte;

 

(d)  locul în care întreprinderea își exercită activitatea economică semnificativă, precum și locul în care angajează personal administrativ;

 

(e)  numărul de contracte executate și/sau mărimea cifrei de afaceri realizate în statul membru de stabilire, ținând seama de situația specifică, printre altele, a întreprinderilor nou înființate și a IMM-urilor.”

Justificare

Acest amendament integrează criteriile elaborate pentru a defini activitatea semnificativă în Directiva 2014/67/CE.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a b (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 14 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3. În sensul aplicării articolului 12 alineatul (2) din regulamentul de bază, expresia „care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă” se referă la o persoană care desfășoară în mod obișnuit activități semnificative pe teritoriul statului membru unde este stabilită. În special, este necesar ca persoana respectivă să își fi desfășurat deja activitatea un timp anterior datei de la care dorește să beneficieze de dispozițiile respectivului articol și ca, pe perioada desfășurării oricărei activități temporare într-un alt stat membru, să îndeplinească în continuare, în statul membru în care este stabilită, cerințele necesare pentru exercitarea activității sale pentru a fi capabilă să o reia la întoarcere.

„3. În sensul aplicării articolului 12 alineatul (2) din regulamentul de bază, expresia „care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă” se referă la o persoană care desfășoară în mod obișnuit activități semnificative pe teritoriul statului membru unde este stabilită. În special, este necesar ca persoana respectivă să fi desfășurat deja o activitate suficientă un timp anterior datei de la care dorește să beneficieze de dispozițiile respectivului articol și ca, pe perioada desfășurării oricărei activități temporare într-un alt stat membru, să îndeplinească în continuare, în statul membru în care este stabilită, cerințele necesare pentru exercitarea activității sale pentru a fi capabilă să o reia la întoarcere.

Justificare

Acest amendament integrează criteriile elaborate pentru a defini activitatea semnificativă în Directiva 2014/67/CE.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a c (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)  după alineatul (4), se introduce următorul alineat:

 

“4a.  În scopul aplicării articolului 12 alineatul (1) litera (c) și a articolului 12 alineatul (2) litera (c) din regulamentul de bază, „călătorie de afaceri” înseamnă o activitate temporară legată de interesele economice ale angajatorului, care nu include furnizarea de servicii sau livrarea de bunuri, cum ar fi participarea la reuniuni de afaceri interne și externe, participarea la conferințe și seminare, negocierea de acorduri comerciale, desfășurarea de activități de vânzare sau de marketing, realizarea de audituri interne sau privind clienții, explorarea oportunităților de afaceri sau participarea la cursuri de formare.”

Justificare

Acest amendament integrează criteriile elaborate pentru a defini activitatea semnificativă în Directiva 2014/67/CE.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 14 – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  după alineatul (8), se introduce următorul alineat:

 

„8a.  În scopul aplicării articolului 13 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de bază, cea mai mare parte a activităților sale de lucru se determină prin compararea mediei săptămânale a orelor lucrate în fiecare stat membru în care persoana desfășoară o activitate.”

Justificare

Acest amendament integrează criteriile elaborate pentru a defini activitatea semnificativă în Directiva 2014/67/CE.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b b (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 14 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

10.  Pentru determinarea legislației aplicabile în temeiul alineatelor (8) și (9), instituțiile respective iau în considerare situația estimată pentru următoarele 12 luni calendaristice.

„10.  Determinarea legislației aplicabile în sensul articolului 13 din regulamentul de bază vizează o perioadă maximă de 24 de luni. După această perioadă, legislația aplicabilă se evaluează din nou, în funcție de situația angajatului.”

Justificare

Acest amendament integrează criteriile elaborate pentru a defini activitatea semnificativă în Directiva 2014/67/CE.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 8 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 15 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

8a.   La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Dacă nu se specifică altfel la articolul 16 din regulamentul de punere în aplicare, în cazul în care o persoană își desfășoară activitatea într-un stat membru altul decât statul membru competent în temeiul titlului II din regulamentul de bază, angajatorul sau, în cazul unei persoane care nu desfășoară o activitate salariată, persoana în cauză informează anticipat, ori de câte ori este posibil, instituția competentă a statului membru a cărui legislație este aplicabilă. Instituția respectivă eliberează atestatul menționat la articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare persoanei în cauză și pune, fără întârziere, la dispoziția instituției desemnate de autoritatea competentă a statului membru în care se desfășoară activitatea informații privind legislația aplicabilă persoanei respective, în temeiul articolului 11 alineatul (3) litera (b) sau al articolului 12 din regulamentul de bază.

„1.  Dacă nu se specifică altfel la articolul 16 din regulamentul de punere în aplicare, în cazul în care o persoană își desfășoară activitatea într-un stat membru sau mai multe, altul decât statul membru competent în temeiul titlului II din regulamentul de bază, angajatorul sau, în cazul unei persoane care nu desfășoară o activitate salariată, persoana în cauză informează anticipat instituția competentă a statului membru a cărui legislație este aplicabilă. Instituția respectivă pune, fără întârziere, la dispoziția persoanei în cauză și a instituției desemnate de autoritatea competentă a statului membru în care se desfășoară activitatea, informații privind legislația aplicabilă persoanei în cauză, în temeiul articolului 11 alineatul (3) litera (b), al articolului 12 sau al articolului 13 din regulamentul de bază.

 

 

 

1a.  În sensul aplicării articolului 12, angajatorul sau, în cazul unei persoane care nu desfășoară o activitate salariată, persoana în cauză informează anticipat instituția competentă a statului membru a cărui legislație este aplicabilă.

 

Cu excepția cazului în care activitatea desfășurată se referă la o călătorie de afaceri, instituția competentă în cauză întreprinde toate acțiunile următoare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la notificarea respectivă:

 

(a)  analizează dacă sunt îndeplinite condițiile pentru menținerea aplicării legislației statului membru în cauză;

 

(b)  eliberează persoanei în cauză atestatul menționat la articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare;

 

(c)  pune la dispoziția instituției desemnate de autoritatea competentă a statului membru în care se desfășoară activitatea, informațiile privind legislația aplicabilă lucrătorului sau persoanei care face activități independente, în temeiul articolului 12 din regulamentul de bază.

 

La cererea instituției competente din statul membru în care se desfășoară activitatea, instituția competentă notificată comunică nu numai rezultatele, dar și toate detaliile evaluării menționate la al doilea paragraf litera (a).

 

Dacă instituția competentă notificată nu pune evaluarea respectivă la dispoziția instituției din statul membru în care se desfășoară activitatea, atunci plătește o taxă zilnică egală cu contribuțiile pe care le-ar primi dacă ar fi aplicabile legislația instituției competente notificate.

 

În timpul evaluării menționate la al doilea paragraf litera (a), lucrătorul sau persoana care desfășoară o activitate independentă în cauză rămâne sub incidența legislației statului membru în instituția competentă notificată.

 

Dacă, în urma evaluării menționate la al doilea paragraf litera (a), lucrătorul sau lucrătorul care desfășoară o activitate independentă se consideră a fi supus legislației statului membru în care se desfășoară activitatea, legislația respectivului stat membru este aplicabilă retroactiv, iar contribuțiile se rambursează și se plătesc în consecință.”

 

 

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 15 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a.  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 15a

 

Furnizarea atestatului

 

1.  Pentru a asigura furnizarea în timp util a atestatelor menționate la articolul 19 alineatul (2), cooperarea administrativă și asistența reciprocă menționate la articolul 15 alineatul (1) sunt aplicate prin Sistemul de informare al pieței interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

2.  Statele membre se asigură că atestatele menționate la articolul 19 alineatul (2) sunt eliberate în format electronic persoanelor în cauză și angajatorilor.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI” ) (JO L 316, 14.11.2012, p. 1).”

Justificare

Până în prezent, nu toate statele membre au eliberat documente portabile A1 în format electronic și nici nu le-au furnizat în timp util statului membru care le primește. Aceasta duce la întârzieri care reprezintă o povară pentru cetățenii și angajatorii în cauză. Pentru a încuraja libera circulație și pentru a îmbunătăți cooperarea în materie de securitate socială, statele membre ar trebui să emită documentul în format electronic. În vederea cooperării, statele membre ar trebui să utilizeze IMI, care este dezvoltat special pentru a spori cooperarea legată de chestiunile transfrontaliere.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 16 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care instituția respectivă determină că se aplică legislația unui alt stat membru, ea face acest lucru cu titlu provizoriu și informează fără întârziere instituția din statul membru pe care îl consideră competent cu privire la această decizie provizorie. Decizia devine definitivă în termen de două luni din momentul în care instituția desemnată de autoritățile competente ale statului membru în cauză a fost informată cu privire la decizie, cu excepția cazului în care această instituție informează prima instituție și persoanele vizate asupra faptului că nu poate accepta încă determinarea cu titlu provizoriu sau că are un punct de vedere diferit în această privință.

3.  În cazul în care instituția respectivă determină că se aplică legislația unui alt stat membru, ea face acest lucru cu titlu provizoriu și informează fără întârziere instituția din statul membru pe care îl consideră competent cu privire la această decizie provizorie. Decizia devine definitivă în termen de două luni din momentul în care instituția desemnată de autoritățile competente ale statului membru în cauză a fost informată cu privire la decizie, cu excepția cazului în care această instituție informează prima instituție, persoanele vizate și angajatorul asupra faptului că nu poate accepta încă determinarea cu titlu provizoriu sau că are un punct de vedere diferit în această privință.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 16 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Instituția competentă din statul membru a cărui legislație este determinată ca fiind aplicabilă, fie provizoriu, fie definitiv, informează de îndată persoana respectivă și/sau pe angajatorul acesteia.

5.  Instituția competentă din statul membru a cărui legislație este determinată ca fiind aplicabilă, fie provizoriu, fie definitiv, informează de îndată persoana respectivă și pe angajatorul acesteia.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 19 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care este necesar pentru exercitarea competențelor legislative la nivel național sau la nivelul Uniunii, informațiile relevante privind drepturile și obligațiile în materie de securitate socială ale persoanelor în cauză fac obiectul unui schimb direct între instituțiile competente, inspectoratele de muncă și autoritățile fiscale sau din domeniul imigrării ale statelor în cauză; acesta poate include prelucrarea datelor cu caracter personal pentru alte scopuri decât exercitarea sau aplicarea drepturilor și obligațiilor în temeiul regulamentului de bază și al prezentului regulament, în special pentru a se asigura respectarea obligațiilor juridice relevante din domeniul muncii, sănătății și securității, imigrației și dreptului fiscal. Mai multe detalii vor fi stabilite printr-o decizie a Comisiei administrative.

4.  În cazul în care este necesar pentru exercitarea competențelor legislative la nivel național sau la nivelul Uniunii, informațiile relevante privind drepturile și obligațiile în materie de securitate socială ale persoanelor în cauză fac obiectul unui schimb direct între instituțiile competente, inspectoratele de muncă și autoritățile fiscale sau din domeniul imigrării ale statelor în cauză, respectând totodată pe deplin viața privată; acesta poate include prelucrarea datelor cu caracter personal pentru alte scopuri decât exercitarea sau aplicarea drepturilor și obligațiilor în temeiul regulamentului de bază și al prezentului regulament, exclusiv pentru a se asigura respectarea obligațiilor juridice relevante din domeniul muncii, sănătății și securității, imigrației și dreptului fiscal. Autoritățile responsabile pentru datele vizând securitatea socială informează persoanele vizate despre transmiterea acestor date unui alt organism administrativ public și despre scopul (scopurile) prelucrării ulterioare, în conformitate cu principiul prelucrării echitabile a datelor prevăzut la articolul 6 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului1b. Autoritățile către care se face transferul de date privind securitatea socială informează persoanele vizate cu privire la identitatea lor, la scopul (scopurile) prelucrării și la categoriile de date prelucrate în conformitate cu literele (a), (b) și (c) de la alinatul (1) articolul 11 din Directiva 95/46/CE și cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016. Mai multe detalii vor fi stabilite printr-o decizie a Comisiei administrative.

 

_____________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

 

1b Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Justificare

În conformitate cu observațiile Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 20 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

11a.  La articolul 20, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.   Instituțiile relevante comunică instituției competente din statul membru a cărui legislație îi este aplicabilă unei anumite persoane în temeiul titlului II din regulamentul de bază informațiile necesare pentru a stabili data la care legislația respectivă devine aplicabilă și cotizațiile pe care acea persoană și angajatorul (angajatorii) săi sunt obligați să le plătească în temeiul legislației respective.

„1.   Instituțiile relevante comunică instituției competente din statul membru a cărui legislație îi este aplicabilă unei anumite persoane în temeiul titlului II din regulamentul de bază informațiile necesare pentru a stabili data la care legislația respectivă devine aplicabilă și cotizațiile pe care acea persoană și angajatorul (angajatorii) săi sunt obligați să le plătească în temeiul legislației respective și al Directivei 96/71/CE pentru calculul cotizațiilor pe baza remunerației plătite.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 20a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12.  După articolul 20 se inserează următorul articol 20a:

eliminat

„Articolul 20a

 

Competența de a adopta acte de punere în aplicare

 

1. Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza procedura care trebuie urmată în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru aplicarea articolelor 12 și 13 din regulamentul de bază. Aceste acte stabilesc o procedură standard, inclusiv termene, pentru:

 

  eliberarea, formatul și conținutul unui document portabil care certifică legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului,

 

  determinarea situațiilor în care este emis documentul,

 

  elementele care trebuie verificate înainte ca documentul să poată fi emis,

 

  retragerea documentului în cazul în care exactitatea și valabilitatea acestuia sunt contestate de către instituția competentă din statul membru unde se desfășoară activitatea.

 

2. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/201154.

 

3. Comisia este asistată de către Comisia administrativă, care este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.”

 

_________________________________

 

54 JO L 55, 28.2.2011, p. 13–18

 

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Titlul III – capitolul 1 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prestațiile de boală, de maternitate și de paternitate asimilate și prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung.

Prestațiile de boală, pentru îngrijirea pe termen lung, de maternitate și de paternitate asimilate.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 22 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

13a.  La articolul 22, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

 

1.  Autoritățile sau instituțiile competente se asigură că se pune la dispoziția persoanelor asigurate orice informație necesară în legătură cu procedurile și condițiile privind acordarea prestațiilor în natură, în cazul în care aceste prestații se primesc pe teritoriul unui alt stat membru decât acela în care se găsește instituția competentă.

1.  Autoritățile sau instituțiile competente se asigură că se pune la dispoziția persoanelor asigurate orice informație necesară în legătură cu procedurile și condițiile privind acordarea prestațiilor în natură, în cazul în care aceste prestații se primesc pe teritoriul unui alt stat membru decât acela în care se găsește instituția competentă. Pentru a facilita coordonarea prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung, Comisia Europeană pune la dispoziție informații cu privire la instituția responsabilă pentru fiecare tip de prestație în fiecare stat membru.

 

 

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 23 – ultima teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14.  La sfârșitul articolului 23 se adaugă următoarea teză:

eliminat

„Această dispoziție se aplică mutatis mutandis prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung.”

 

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 23

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

14a.  Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 23

„Articolul 23

Regimul aplicabil în cazul existenței mai multor regimuri în statul membru de reședință sau de ședere

Regimul aplicabil în cazul existenței mai multor regimuri în statul membru de reședință sau de ședere

În cazul în care legislația din statul membru de reședință sau de ședere prevede mai multe sisteme de asigurare pentru boală, maternitate sau paternitate, pentru mai multe categorii de persoane asigurate, dispozițiile aplicabile în temeiul articolului 17, articolului 19 alineatul (1) și articolelor 20, 22, 24 și 26 din regulamentul de bază sunt cele ale legislației privind sistemul de asigurare general pentru lucrătorii salariați.

Dacă legislația din statul membru de reședință sau de ședere prevede mai sisteme de asigurare pentru boală, pentru îngrijirea pe termen lung, pentru maternitate sau paternitate, pentru mai multe categorii de persoane asigurate, dispozițiile aplicabile în temeiul articolului 17, al articolului 19 alineatul (1) și al articolelor 20, 22, 24 și 26 din regulamentul de bază sunt cele ale legislației privind sistemul de asigurare general pentru lucrătorii salariați.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 24 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15.  La articolul 24 alineatul (3), cuvintele „și 26” se înlocuiesc cu cuvintele „26 și 35 a”.

eliminat

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 25 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

15a.  La articolul 25, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.   În scopul aplicării articolului 19 din regulamentul de bază, persoana asigurată prezintă furnizorului de servicii medicale din statul membru de ședere un document eliberat de către instituția competentă, care să certifice dreptul său la prestații în natură. În cazul în care persoana asigurată nu se află în posesia unui astfel de document, instituția de la locul de ședere, la cerere sau dacă este necesar, contactează instituția competentă pentru a obține documentul.

„1.  În scopul aplicării articolului 19 din regulamentul de bază, persoana asigurată prezintă furnizorului de servicii medicale sau de servicii de îngrijire pe termen lung din statul membru de ședere un document eliberat de către instituția competentă, care să certifice dreptul său la prestații în natură. Dacă persoana asigurată nu se află în posesia unui astfel de document, instituția de la locul de ședere, la cerere sau dacă este necesar, contactează instituția competentă pentru a obține documentul.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 25 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

15b.  La articolul 25, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  Prestațiile în natură prevăzute la articolul 19 alineatul (1) din regulamentul de bază se referă la prestațiile în natură acordate în statul membru de ședere în conformitate cu legislația acestuia și care au devenit necesare din motive medicale în scopul de a împiedica întoarcerea forțată a unei persoane asigurate în statul membru competent înainte de încheierea planificată a șederii pentru a beneficia de tratamentul care îi este necesar.

„3.  Prestațiile în natură prevăzute la articolul 19 alineatul (1) din regulamentul de bază se referă la prestațiile în natură acordate în statul membru de ședere în conformitate cu legislația acestuia și care au devenit necesare din motive medicale sau din cauza nevoii de îngrijire pe termen lung în scopul de a împiedica întoarcerea forțată a unei persoane asigurate în statul membru competent înainte de încheierea planificată a șederii pentru a beneficia de tratamentul sau de îngrijirea pe termen lung care îi este necesară.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 26

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

15c.  Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 26

„Articolul 26

Tratamentul programat

Tratamentul programat

A. Procedura de autorizare

A. Procedura de autorizare

1.  În scopul aplicării articolului 20 alineatul (1) din regulamentul de bază, persoana asigurată prezintă un document eliberat de către instituția competentă către instituția de la locul de ședere. În sensul prezentului articol, instituția competentă înseamnă instituția care suportă costurile tratamentului programat; în cazurile menționate la articolul 20 alineatul (4) și articolul 27 alineatul (5) din regulamentul de bază, în care cuantumul prestațiilor în natură acordate în statul membru de reședință este rambursat pe baza unor sume fixe, instituția competentă este instituția de la locul de reședință.

1.  În scopul aplicării articolului 20 alineatul (1) din regulamentul de bază, persoana asigurată prezintă un document eliberat de către instituția competentă către instituția de la locul de ședere. În sensul prezentului articol, instituția competentă înseamnă instituția care suportă costurile tratamentului programat sau ale îngrijirii pe termen lung; în cazurile menționate la articolul 20 alineatul (4) și articolul 27 alineatul (5) din regulamentul de bază, în care cuantumul prestațiilor în natură acordate în statul membru de reședință este rambursat pe baza unor sume fixe, instituția competentă este instituția de la locul de reședință.

2.  În cazul în care persoana asigurată nu își are reședința pe teritoriul statului membru competent, aceasta solicită autorizația instituției din locul de reședință, care o transmite imediat instituției competente. În acest caz, instituția de la locul de reședință certifică printr-un atestat dacă condițiile prevăzute la articolul 20 alineatul (2) teza a doua din regulamentul de bază sunt îndeplinite în statul membru de reședință. Instituția competentă poate refuza acordarea autorizației solicitate numai dacă, în conformitate cu evaluarea instituției de la locul de reședință, condițiile prevăzute la articolul 20 alineatul (2) teza a doua din regulamentul de bază nu sunt îndeplinite în statul membru de reședință al persoanei asigurate sau dacă același tratament poate fi acordat chiar în statul membru competent, într-un termen justificat din punct de vedere medical, avându-se în vedere starea actuală de sănătate și evoluția probabilă a bolii persoanei în cauză. Instituția competentă informează imediat instituția de la locul de reședință în legătură cu decizia sa. În absența unui răspuns în perioada stabilită de legislația națională a acesteia, se consideră că instituția competentă a acordat autorizația.

2.  În cazul în care persoana asigurată nu își are reședința pe teritoriul statului membru competent, aceasta solicită autorizația instituției din locul de reședință, care o transmite imediat instituției competente. În acest caz, instituția de la locul de reședință certifică printr-un atestat dacă condițiile prevăzute la articolul 20 alineatul (2) teza a doua din regulamentul de bază sunt îndeplinite în statul membru de reședință. Instituția competentă poate refuza acordarea autorizației solicitate numai dacă, în conformitate cu evaluarea instituției de la locul de reședință, condițiile prevăzute la articolul 20 alineatul (2) teza a doua din regulamentul de bază nu sunt îndeplinite în statul membru de reședință al persoanei asigurate sau dacă același tratament sau aceeași îngrijire pe termen lung poate fi acordată chiar în statul membru competent, într-un termen justificat din punct de vedere medical sau pe baza unei nevoi de îngrijire pe termen lung, avându-se în vedere starea actuală de sănătate sau nevoia de îngrijire și evoluția probabilă a bolii persoanei în cauză. Instituția competentă informează imediat instituția de la locul de reședință în legătură cu decizia sa. În absența unui răspuns în perioada stabilită de legislația națională a acesteia, se consideră că instituția competentă a acordat autorizația.

3.  Dacă o persoană asigurată care nu își are reședința în statul membru competent are nevoie de un tratament urgent și vital și autorizația nu poate fi refuzată, în conformitate cu teza a doua a articolului 20 alineatul (2) din regulamentul de bază, instituția de la locul de reședință acordă autorizația în numele instituției competente și o anunță imediat pe aceasta. Instituția competentă acceptă constatările și opțiunile terapeutice privind nevoia unui tratament urgent și vital ale medicilor aprobați de instituția de la locul de reședință care eliberează autorizația.

3.  Dacă o persoană asigurată care nu își are reședința în statul membru competent are nevoie de un tratament urgent și vital și autorizația nu poate fi refuzată, în conformitate cu teza a doua a articolului 20 alineatul (2) din regulamentul de bază, instituția de la locul de reședință acordă autorizația în numele instituției competente și o anunță imediat pe aceasta. Instituția competentă acceptă constatările și opțiunile terapeutice privind nevoia unui tratament urgent și vital ale medicilor aprobați de instituția de la locul de reședință care eliberează autorizația.

4.  În orice moment al procedurii de acordare a autorizației, instituția competentă își rezervă dreptul de a supune persoana asigurată unei examinări de către un medic la alegerea sa în statul membru de ședere sau de reședință.

4.  În orice moment al procedurii de acordare a autorizației, instituția competentă își rezervă dreptul de a supune persoana asigurată unei examinări în cazul nevoii de îngrijire pe termen lung, de către un medic sau un expert la alegerea sa în statul membru de ședere sau de reședință.

5.  Instituția de la locul de ședere, fără a aduce atingere vreunei decizii privind autorizația, informează instituția competentă dacă se consideră adecvată din punct de vedere medical completarea tratamentului acoperit de autorizația existentă.

5.  Instituția de la locul de ședere, fără a aduce atingere vreunei decizii privind autorizația, informează instituția competentă, dacă se consideră adecvată din motive medicale sau legată de nevoia de îngrijire, completarea tratamentului acoperit de autorizația existentă.

B.  Acoperirea costului prestațiilor în natură suportate de persoana asigurată

B.  Acoperirea costului prestațiilor în natură suportate de persoana asigurată

6.  Fără a aduce atingere alineatului (7), articolul 25 alineatele (4) și (5) din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

6.  Fără a aduce atingere alineatului (7), articolul 25 alineatele (4) și (5) din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

7.  În cazul în care persoana asigurată a suportat ea însăși în mod efectiv, în totalitate sau parțial, costurile tratamentelor medicale autorizate, iar costurile pe care instituția competentă este obligată să le ramburseze instituției de la locul de ședere sau persoanei asigurate în conformitate cu alineatul (6) (costul real) sunt inferioare costurilor pe care ar fi trebuit să le suporte pentru același tratament în statul membru competent (costul nominal), instituția competentă rambursează, la cerere, costul tratamentului suportat de persoana asigurată până la cuantumul cu care costul nominal depășește costul real. Suma rambursată nu poate totuși depăși costurile suportate efectiv de persoana asigurată și poate lua în considerare suma pe care persoana asigurată ar fi trebuit să o plătească dacă tratamentul ar fi fost acordat în statul membru competent.

7.  În cazul în care persoana asigurată a suportat ea însăși în mod efectiv, în totalitate sau parțial, costurile tratamentelor medicale autorizate, iar costurile pe care instituția competentă este obligată să le ramburseze instituției de la locul de ședere sau persoanei asigurate în conformitate cu alineatul (6) (costul real) sunt inferioare costurilor pe care ar fi trebuit să le suporte pentru același tratament în statul membru competent (costul nominal), instituția competentă rambursează, la cerere, costul tratamentului suportat de persoana asigurată până la cuantumul cu care costul nominal depășește costul real. Suma rambursată nu poate totuși depăși costurile suportate efectiv de persoana asigurată și poate lua în considerare suma pe care persoana asigurată ar fi trebuit să o plătească dacă tratamentul ar fi fost acordat în statul membru competent.

C. Acoperirea costurilor de călătorie și de ședere în cadrul tratamentului programat

C.  Acoperirea costurilor de călătorie și de ședere în cadrul tratamentului programat

8.  În cazul în care legislația națională a instituției competente prevede rambursarea costurilor de călătorie și de ședere care sunt inseparabil legate de tratamentul la care este supusă persoana asigurată, aceste costuri pentru persoana în cauză și, dacă este necesar, pentru o persoană care trebuie să o însoțească sunt acoperite de către această instituție, atunci când se emite o autorizație în cazul tratamentului într-un alt stat membru.

8.  În cazul în care legislația națională a instituției competente prevede rambursarea costurilor de călătorie și de ședere care sunt inseparabil legate de tratamentul la care este supusă persoana asigurată, aceste costuri pentru persoana în cauză și, dacă este necesar, pentru o persoană care trebuie să o însoțească sunt acoperite de către această instituție, atunci când se emite o autorizație în cazul tratamentului într-un alt stat membru.

D. Membrii de familie

D.  Membrii de familie

9.  Alineatele (1)-(8) se aplică mutatis mutandis membrilor de familie ai persoanelor asigurate.

9.  Alineatele (1)-(8) se aplică mutatis mutandis membrilor de familie ai persoanelor asigurate.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 28 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16.  La articolul 28 alineatul (1), după cuvintele „în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din regulamentul de bază” se adaugă cuvintele „și cu articolul 35a din același regulament”.

eliminat

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 31 – titlu și alineatele 1 și 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17.  Articolul 31 se modifică după cum urmează:

eliminat

(c)  Titlul se înlocuiește după cum urmează:

 

„Aplicarea articolului 35b din regulamentul de bază”;

 

(d)  La alineatul (1), mențiunea „articolul 34” se înlocuiește cu mențiunea „articolul 35b”;

 

(e)  La alineatul (2), mențiunea „articolul 34 alineatul (2)” se înlocuiește cu mențiunea „articolul 35a alineatul (2)”.

 

Justificare

Articolul 35b se elimină.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 32 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

17a.  La articolul 32, alineatul (1) este înlocuit cu următorul text:

1.  Atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt scutite la cerere de asigurarea obligatorie de sănătate, iar aceste persoane nu intră astfel sub incidența unui sistem de asigurare pentru boală căruia i se aplică regulamentul de bază, instituția altui stat membru nu devine, doar datorită acestei scutiri, responsabilă pentru a suporta costurile prestațiilor în natură sau în bani acordate acestor persoane sau unui membru de familie al acestora în temeiul titlului III capitolul 1 din regulamentul de bază.

„1.  Atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt scutite la cerere de asigurarea obligatorie de sănătate sau de îngrijire pe termen lung, iar aceste persoane nu intră astfel sub incidența unui sistem de asigurare pentru boală sau pentru îngrijirea pe termen lung căruia i se aplică regulamentul de bază, instituția altui stat membru nu devine, doar datorită acestei scutiri, responsabilă să suporte costurile prestațiilor în natură sau în bani acordate acestor persoane sau unui membru de familie al acestora în temeiul titlului III capitolul 1 din regulamentul de bază.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 32 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

18.  La articolul 32, după alineatul (3) se adaugă următorul alineat (4):

eliminat

„4.  Acest articol se aplică mutatis mutandis prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung.”

 

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 55 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

21.  La articolul 55 alineatul (7), mențiunea „articolul 65a alineatul (3)” se înlocuiește cu mențiunea „articolul 64a și articolul 65a alineatul (3)”.

eliminat

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

„Articolul 55a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

22.  După articolul 55 se inserează următorul articol 55a:

eliminat

„Articolul 55a

 

Obligațiile serviciului de ocupare a forței de muncă din statul membru al celei mai recente asigurări

 

În situația menționată la articolul 61 alineatul (2) din regulamentul de bază, instituția statului membru al celei mai recente asigurări trimite imediat instituției competente din statul membru al asigurării anterioare un document care conține: data la care persoana în cauză a intrat în șomaj, perioada de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă realizată în temeiul legislației sale și circumstanțele relevante ale șomajului de natură să afecteze dreptul la prestații, data înregistrării ca șomer a persoanei și adresa acesteia.”

 

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Titlul VI – capitolul 1 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

24.  Capitolul 1 din titlul IV se redenumește după cum urmează:

eliminat

„CAPITOLUL I

 

Rambursarea costurilor prestațiilor în aplicarea articolului 35, a articolului 35c și a articolului 41 din regulamentul de bază”

 

Justificare

Nu este necesară modificarea titlului, întrucât articolul 35c a fost eliminat (îngrijire pe termen lung).

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 65 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Costul mediu anual pe persoană, pentru un anumit an, pentru fiecare grupă de vârstă, este notificat Comisiei de audit, cel târziu până la sfârșitul celui de-al doilea an care urmează anului respectiv.

1.  Costul mediu anual pe persoană, pentru un anumit an, pentru fiecare grupă de vârstă, este notificat Comisiei de audit, cel târziu până la sfârșitul celui de-al doilea an care urmează anului respectiv, prestațiile în natură pentru boală fiind indicate separat de prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung.

Justificare

Costurile aferente prestațiilor în natură pentru boală și pentru îngrijirea pe termen lung trebuie indicate separat în calculul costului mediu anual, astfel încât statul debitor să poată diviza costurile mai ușor.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 66 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

26a.  La articolul 66, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Rambursarea între instituțiile statelor membre, prevăzută la articolele 35 și 41 din regulamentul de bază, se face prin intermediul organismului de legătură. Este posibil să existe un organism de legătură separat pentru rambursările făcute în conformitate cu articolul 35 și cu articolul 41 din regulamentul de bază.

„2.  Rambursarea între instituțiile statelor membre, prevăzută la articolele 35 și 41 din regulamentul de bază, se face prin intermediul organismului de legătură. Este posibil să existe un organism de legătură separat pentru rambursările efectuate în conformitate cu articolele 35 și 41 din regulamentul de bază. Creanțele reciproce se compensează între organismele de legătură. Comisia administrativă stabilește dispozițiile detaliate privind această compensare.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=EN)

Justificare

Pentru a păstra încrederea în principiul cooperării sincere și pentru a asigura viabilitatea economică a includerii în buget necesară pentru instituțiile de securitate socială, ar trebui introdusă posibilitatea compensării. Numărul operațiunilor de plată ar fi redus, întrucât numai sumele excedentare ar fi plătite la nivel internațional.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 67

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

26b.  Articolul 67 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 67

„Articolul 67

Termene pentru înaintarea și soluționarea creanțelor

Termene pentru înaintarea și soluționarea creanțelor

1.   Creanțele stabilite pe baza nivelului real al cheltuielilor sunt înaintate organismului de legătură al statului membru debitor în termen de 12 luni de la expirarea semestrului calendaristic în timpul căruia aceste creanțe au fost înregistrate în conturile instituției creditoare.

1.  Creanțele stabilite pe baza nivelului real al cheltuielilor sunt înaintate organismului de legătură al statului membru debitor în termen de 12 luni de la expirarea semestrului calendaristic în timpul căruia aceste creanțe au fost înregistrate în conturile instituției creditoare. Creanțele sunt soluționate în termen de șase luni de la introducerea lor la organismul de legătură.

2.  Creanțele stabilite pe baza sumelor fixe pentru un an calendaristic sunt înaintate organismului de legătură al statului membru debitor în termen de douăsprezece luni de la sfârșitul lunii în care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene costurile medii pentru anul respectiv. Evidențele menționate la articolul 64 alineatul (4) din regulamentul de punere în aplicare sunt prezentate până la sfârșitul anului care urmează anului de referință.

2.  Creanțele stabilite pe baza sumelor fixe pentru un an calendaristic sunt înaintate organismului de legătură al statului membru debitor în termen de douăsprezece luni de la sfârșitul lunii în care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene costurile medii pentru anul respectiv. Evidențele menționate la articolul 64 alineatul (4) din regulamentul de punere în aplicare sunt prezentate până la sfârșitul anului care urmează anului de referință.

3.  În cazul menționat la articolul 6 alineatul (5) paragraful al doilea din regulamentul de punere în aplicare, termenul prevăzut la alineatele (1) și (2) din prezentul articol nu începe să curgă anterior identificării instituției competente.

3.  Perioada menționată la alineatele (1) și (2) nu începe să curgă înainte de data la care instituția creditoare ia act de creanța instituției debitoare. Creanțele pot fi introduse pentru perioade în care se aplică prestațiile care nu depășesc ultimii cinci ani calendaristici. Introducerea creanțelor la organismul de legătură din statul membru debitor este decisivă.

4.  Cererile înaintate după expirarea termenului menționat la alineatele (1) și (2) nu sunt luate în considerare.

4.  Cererile înaintate după expirarea termenului menționat la alineatele (1) și (2) nu sunt luate în considerare.

5.  Creanțele sunt plătite de către instituția debitoare organismului de legătură al statului membru creditor menționat la articolul 66 din regulamentul de punere în aplicare în termen de 18 luni de la sfârșitul lunii în timpul căreia acestea au fost înaintate organismului de legătură al statului membru debitor. Acest lucru nu se aplică creanțelor pe care instituția debitoare le-a respins dintr-un motiv întemeiat în această perioadă.

5.  Creanțele sunt plătite de către instituția debitoare organismului de legătură al statului membru creditor menționat la articolul66 din regulamentul de punere în aplicare în termen de 12 luni de la sfârșitul lunii în timpul căreia acestea au fost înaintate organismului de legătură al statului membru debitor. Acest lucru se aplică creanțelor pe care instituția debitoare le-a respins dintr-un motiv întemeiat în această perioadă. Organismul de legătură din statul membru creditor răspunde la o astfel de respingere în termen de 12 luni de la sfârșitul lunii în care respingerea a fost primită. În absența acestui răspuns, respingerea se consideră acceptată.

6.  Orice litigiu cu privire la o creanță se soluționează cel mai târziu în termen de 36 de luni de la sfârșitul lunii în care a fost înaintată creanța.

6.  Orice litigiu cu privire la o creanță se soluționează cel mai târziu în termen de 36 de luni de la sfârșitul lunii în care a fost înaintată creanța.

7.  Comisia de audit facilitează închiderea definitivă a conturilor în cazurile în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul prevăzut la alineatul (6) și, la solicitarea justificată a uneia dintre părți, se pronunță cu privire la litigiu în termen de șase luni de la sfârșitul lunii în care problema a fost supusă comisiei.

7.  Comisia de audit facilitează închiderea definitivă a conturilor în cazurile în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul prevăzut la alineatul (6) și, la solicitarea justificată a uneia dintre părți, se pronunță cu privire la litigiu în termen de nouă luni de la sfârșitul lunii în care problema a fost supusă comisiei. Comisia de audit primește cererea cel târziu în termen de nouă luni de la expirarea perioadei stabilite la alineatul (6).”

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 68 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

26c.  La articolul 68, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Dobânzile sunt calculate pe baza ratei de referință aplicate de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operațiuni de refinanțare. Rata de referință aplicabilă este cea în vigoare în prima zi a lunii în care trebuie să fie efectuată plata.

2.  Dobânzile sunt calculate pe baza ratei de referință aplicate de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operațiuni de refinanțare plus opt puncte procentuale. Rata de referință aplicabilă este cea în vigoare în prima zi a lunii în care trebuie să fie efectuată plata.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 27

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 70

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

27.  Articolul 70 se elimină.

eliminat

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 73 – alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care cotizațiile plătite în mod nejustificat depășesc suma pe care persoana juridică și/sau fizică o datorează instituției identificate ca fiind competentă, instituția care a primit cotizațiile în mod nejustificat rambursează suma excedentară persoanei juridice și/sau fizice în cauză.

În cazul în care cotizațiile plătite în mod nejustificat depășesc suma pe care persoana juridică și/sau fizică o datorează instituției identificate ca fiind competentă, instituția care a primit cotizațiile în mod nejustificat rambursează suma excedentară persoanei juridice și/sau fizice în cauză, în conformitate cu legislația națională.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 73 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Existența termenelor prevăzute de legislația națională nu este un motiv întemeiat pentru refuzul plății creanțelor între instituții în conformitate cu prezentul articol.

4.  Existența termenelor și a procedurilor de aplicare prevăzute de legislația națională nu este un motiv întemeiat pentru refuzul plății creanțelor între instituții în conformitate cu prezentul articol.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 29

Directiva 987/2009/CE

Articolul 75 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.   Statul membru în care persoana vizată de rambursarea cotizațiilor de securitate socială își are în prezent reședința sau domiciliul informează statul membru din care rambursarea urmează să fie efectuată cu privire la rezultatul rambursării în termen de 25 de zile lucrătoare.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 76 – alineatul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Partea solicitată confirmă primirea cererii cât de curând posibil și, în orice caz, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acesteia.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 31 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 77 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Partea solicitată confirmă primirea cererii cât de curând posibil și, în orice caz, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acesteia.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 32 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 78 – alineatele 6a, 6b și 6c (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Dacă moneda părții solicitate este diferită de moneda părții solicitante, autoritatea solicitantă indică valoarea creanței de recuperat în ambele monede.

 

6b.  Cursul de schimb care trebuie utilizat în scopul acordării asistenței pentru recuperare este ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană înainte de trimiterea cererii.

 

6c.  Partea solicitată confirmă primirea cererii cât mai rapid dar, în orice caz, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acesteia.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 33

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 79 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.   Un titlu uniform unic care permite executarea în statul membru al părții solicitate poate fi emis pentru mai multe creanțe și persoane, în concordanță cu titlul (titlurile) inițial(e) care permite (permit) executarea în statul membru al părții solicitante.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 34 – litera b a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 80 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  se adaugă următorul alineat:

 

„2a.  Indiferent de sumele colectate de partea solicitată prin intermediul dobânzilor recuperate, o creanță este considerată recuperată în proporție egală cu recuperarea sumei exprimate în moneda națională a statului membru al părții solicitate pe baza cursului de schimb menționat în cerere.”

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 35 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 81 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Pentru conversia sumei creanței care rezultă dintr-o ajustare în moneda statului membru al părții solicitate, partea solicitantă utilizează cursul de schimb aplicat în cererea sa inițială.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 39

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 85a – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prin acord între partea solicitantă și partea solicitată și în conformitate cu modalitățile stabilite de partea solicitată, funcționarii autorizați de partea solicitantă pot, în vederea promovării asistenței reciproce prevăzute de prezenta secțiune:

1.  Prin acord între partea solicitantă și partea solicitată și în conformitate cu modalitățile stabilite de partea solicitată, funcționarii și responsabilii autorizați de partea solicitantă sau de Autoritatea Europeană în domeniul Muncii pot, în vederea promovării asistenței reciproce prevăzute de prezenta secțiune:

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 39

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 85a – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b)  să fie prezenți la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru al părții solicitate;

b)  să fie prezenți la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru al părții solicitate și/sau al părții solicitante;

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 39

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 85a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În măsura în care legislația în vigoare în statul membru al părții solicitate permite acest lucru, acordul menționat la alineatul (1) litera (b) poate prevedea posibilitatea ca funcționarii din statul membru al părții solicitante să intervieveze persoane și să examineze registre.

2.  În măsura în care legislația în vigoare în statul membru al părții solicitate permite acest lucru, acordul menționat la alineatul (1) litera (b) poate prevedea posibilitatea ca funcționarii sau responsabilii din statul membru al părții solicitante și, atunci când este necesar, ai Autorității Europene în domeniul Muncii, să intervieveze persoane și să examineze registre.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 87 – alineatul 6 – ultima teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul în care instituția căreia i s-a solicitat să efectueze controlul utilizează constatările și pentru acordarea prestațiilor persoanei în cauză în temeiul legislației pe care o aplică, ea nu poate pretinde cheltuielile menționate în teza precedentă.

Cu toate acestea, în cazul în care instituția căreia i s-a solicitat să efectueze controlul utilizează constatările și pentru acordarea prestațiilor, în nume propriu, persoanei în cauză în temeiul legislației pe care o aplică, ea nu poate pretinde cheltuielile menționate în teza precedentă.

Justificare

Trebuie clarificat faptul că numai în cazurile în care instituția solicitată utilizează, de asemenea, constatările pentru acordarea prestațiilor în nume propriu persoanei vizate, aceasta nu pretinde cheltuielile menționate. În cazurile în care instituția din statul de ședere utilizează constatările pentru a acorda prestațiile în numele instituției competente, suma efectivă a cheltuielilor privind controalele este rambursată.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 40 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 89 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

40a.  La articolul 89 se introduce următorul alineat:

 

„1a.   Instituțiile autorităților competente pun la dispoziția cetățenilor, la cerere, o copie a dosarului lor personal, împreună cu informații concise și specifice privind normele de stabilire a autorităților competente și a drepturilor pe care le au în temeiul regulamentului de bază și al regulamentului de punere în aplicare.”

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2 punctul 9a [se inserează un nou articol 15a în Regulamentul (CE) nr. 987/2009] se aplică începând cu ... [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament - COD(2016)0397].

  • [1]    JO C 345, 13.10.2017, p. 85.
  • [2]    JO C 342, 12.10.2017, p. 65.

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de revizuire a Comisiei are drept scop facilitarea mobilității persoanelor pentru a evita pierderea drepturilor în cazul deplasărilor în Europa (UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) și pentru a asigura continuitatea protecției sociale a persoanelor care călătoresc atunci când acestea trec de sub incidența unei legislații naționale sub incidența altei legislații naționale.

Comisia Europeană vizează modificarea a trei aspecte legate de coordonarea prestațiilor de șomaj:

(1) Extinderea perioadei pentru exportul prestațiilor de șomaj de la trei la șase luni, statelor membre oferindu-li-se posibilitatea de a prelungi această perioadă până la stingerea drepturilor - Raportorul susține această propunere și propune extinderea acestei perioade până la expirarea drepturilor la prestațiile de șomaj. Potrivit unui studiu realizat pentru Comisie, o perioadă mai lungă pentru exportul prestațiilor de șomaj crește șansele de reîncadrare în muncă a unei persoane aflate în șomaj.

(2) Statul membru al ultimei încadrări în muncă va trebui să țină seama de perioadele de asigurare realizate în altă parte în cazul în care persoana aflată în căutarea unui loc de muncă a lucrat în statul respectiv cel puțin trei luni. În caz contrar, prestațiile menționate vor trebui plătite de statul membru în care persoana și-a desfășurat anterior activitatea. Situația actuală pare să fie destul de confuză pentru instituțiile de resort ale statelor membre. Raportorul dorește să reamintească faptul că unul dintre principiile de bază ale acestei legislații este cumularea perioadelor de asigurare, motiv pentru care propune reducerea la o lună a perioadei minime de activitate înainte de cumularea în statul membru în care persoana a desfășurat ultima activitate.

(3) În cele din urmă, în ceea ce privește lucrătorii frontalieri, sarcina de a le plăti acestora prestațiile de șomaj îi revine statului membru al ultimei încadrări în muncă, în cazul în care lucrătorul frontalier în cauză a lucrat în statul respectiv timp de cel puțin 12 luni. În temeiul actualelor norme, statul competent este statul membru de reședință, deși lucrătorii frontalieri plătesc cotizațiile sociale în statul în care își desfășoară activitatea.

Pare legitim ca statul care colectează cotizațiile sociale să fie responsabil de plata prestațiilor de șomaj; totuși, raportorul dorește clarificarea dispozițiilor prevăzute pentru ca modificările propuse de Comisie să nu genereze dificultăți practice, administrative, lingvistice sau legate de ofertele de formare; de asemenea, raportorul dorește clarificarea competențelor serviciilor publice de ocupare a forței de muncă.

Comisia propune crearea unui capitol specific referitor la îngrijirea pe termen lung, care să se bazeze pe abordarea adoptată în cazul prestațiilor de boală. În principiu, raportorul este în favoarea acestei inițiative, însă îndeamnă la o colaborare mai strânsă între Comisia administrativă și reprezentanții partenerilor sociali, ai organizațiilor profesionale și ai beneficiarilor în cauză, în special în ceea ce privește elaborarea listei prestațiilor vizate de acest nou capitol.

Propunerea are drept scop integrarea jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la condițiile de acces al cetățenilor mobili inactivi din punct de vedere economic la prestațiile de securitate socială. Raportorul ia act de jurisprudență, însă consideră că nu incumbă legiuitorilor europeni sarcina de a codifica deciziile adoptate de Curte.

De asemenea, raportorul susține intenția Comisiei de standardizare a procedurilor privind eliberarea, formatul și conținutul documentelor portabile care certifică afilierea la sistemul de securitate socială și de stabilire a situațiilor în care se eliberează un astfel de document și a procedurilor de retragere a documentului în cazul în care exactitatea și valabilitatea acestuia sunt contestate de către instituția competentă din statul membru unde se desfășoară activitatea. Raportorul propune, de asemenea, o cooperare mai strânsă între administrațiile competente și consideră că principiul cooperării loiale ar trebui consolidat prin stabilirea unor termene-limită mai scurte pentru furnizarea unui răspuns și că lipsa unui răspuns ar trebui să conducă la un transfer de competențe între autoritățile de resort.

Pentru a se asigura optimizarea schimburilor între administrații, precum și protecția persoanelor vizate de regulamente, raportorul susține punerea în aplicare a unor noi instrumente (Crossroads Bank for Social Security - o rețea electronică operațională de interconectare a organismelor din domeniul securității sociale, precum și cardul electronic - și numărul - de securitate socială european) și, de asemenea, digitizarea documentelor care fac obiectul regulamentelor.

De asemenea, raportorul consideră absolut necesară clarificarea cadrului de reglementare aplicabil lucrătorilor detașați (perioada minimă obligatorie de afiliere la sistemul de securitate socială al statului de detașare, eliberarea unui document portabil înainte de începerea perioadei de detașare etc.), lucrătorilor independenți și persoanelor care desfășoară mai multe activități.

În sfârșit, raportorul se opune indexării prestațiilor familiale în locul de reședință al copiilor: chiar dacă datele sunt parțiale și nu acoperă toate țările vizate de regulamentul de coordonare, raportorul amintește că sub 1 % din totalul alocațiilor familiale se plătesc copiilor care au reședința într-un stat membru diferit de cel în care lucrează părinții lor. În acest sens, trebuie avut în vedere că un sistem de indexare care asigură localizarea și actualizarea sumei alocațiilor în funcție de locul de reședință al copiilor ar necesita punerea în aplicare a unui sistem complex și costisitor, ceea ce ar avea impact asupra finanțelor publice.

Raportorul speră ca, în cadrul dezbaterilor privind revizuirea regulamentelor de coordonare, să nu se aducă acuzații legate de „turismul social”, „frauda pe scară largă” sau „protecționismul disimulat”. Scopul acestei revizuiri este de a asigura continuitatea drepturilor sociale ale cetățenilor, facilitându-se în același timp o mobilitate mai eficientă în Europa.

ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

Coraportorii doresc să facă cunoscut faptul că au fost contactați pe perioada pregătirii acestui raport, printre alții, de următorii, părți interesate sau lobby-iști:

Entitatea și/sau persoana

Arnaud Emériau

Delegat permanent, Représentation des Institutions de sécurité sociale auprès de l’EU (REIF)

Delphine Rudelli

Directoare, UIMM, „Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

Consilieră politică, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

Consilier juridic, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

Jurmalistă, corespondentă la Bruxelles a rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Consilier, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

Responsabil de politici, European Association Working for Carers

Liina Carr, secretar confederal

Claude Denagtergal, consilier administrativ, European Trade Union

Eugenio Quintieri

Secretar general, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

Director pentru relații europene, internaționale și cooperare, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

Consilier principal Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

Președinte, Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

Ministru consilier, Reprezentantul permanent al Danemarcei pe lângă UE

Jordi Curell,

director pentru mobilitatea forței de muncă, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune

Comisia Europeană

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, consilieră

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

Președinte, Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur,

Directoare a departamentului juridic și social, CAPEB

Claude Denagtergal

Consilier, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

Șef de unitate, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune;

Comisia Europeană

Thomas Heidener

Șef de birou, Danish Trade Union

Kaia Iva

Ministra Protecției Sociale din Estonia

Philip Von Brocksdorff

Groupe des Travailleurs, Malte, raportor al CESE pentru comunicarea privind noul regulament pentru coordonarea regimurilor de securitate socială în UE

Judite Berkemeier

Secretariatul Comitetului Economic și Social European/Secțiunea SOC

Garance Pineau

Director adjunct, Direcția pentru relații sociale,

Mouvement des entreprises de France - MEDEF

AVIZ al Comisiei pentru petiții (24.4.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Raportoare pentru aviz: Soledad Cabezón Ruiz

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 13 decembrie 2016, Comisia Europeană a publicat propunerea sa de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004. Propunerea vizează modernizarea și simplificarea normelor existente pentru coordonarea securității sociale pentru a răspunde realității sociale și economice din statele membre și pentru a consolida exercitarea drepturilor cetățenilor în temeiul acestor regulamente.

Raportoarea este de părere că orice modificare a reglementărilor existente în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială ar trebui să respecte valorile comune ale universalității, echității și solidarității, în special în ceea ce privește accesul la prestațiile de sănătate. În special pentru studenți și persoanele cu dizabilități, ar trebui menținută posibilitatea de a transfera, fără discriminare, drepturile de securitate socială atunci când se deplasează dintr-un stat membru în altul.

În acest sens, raportoarea ia act de noul capitol referitor la prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung propus de Comisie și salută faptul că prestațiile de invaliditate sunt acum clar reglementate de acest capitol. Raportoarea sugerează ca Comisia administrativă să colaboreze îndeaproape cu asociațiile de beneficiari, inclusiv reprezentanții organizațiilor persoanelor cu dizabilități, atunci când se stabilește lista detaliată a prestațiilor prevăzute în temeiul acestui capitol. Raportoarea subliniază, de asemenea, necesitatea de a se asigura introducerea rapidă a Cardului european pentru dizabilitate în toate statele membre ale UE și invită Comisia administrativă să promoveze adoptarea unei definiții și a unor criterii comune privind dizabilitățile în scopul coordonării sistemelor de securitate socială. Raportoarea își exprimă speranța că implementarea cardului european pentru dizabilitate va permite discuții cu privire la prestațiile vizate de card, cu scopul de a include și alte prestații importante în materie de îngrijire, de asistență medicală și de asistență pentru ca persoanele cu dizabilități să se bucure pe deplin de libertatea lor de circulație în UE.

Comisia pentru petiții primește cu regularitate petiții referitoare la toate domeniile securității sociale în situații transfrontaliere. Aspectele legate de transferabilitatea drepturilor și prestațiilor de pensie au fost aduse în mod sistematic în atenția Comisiei pentru petiții, în special în ceea ce privește întârzierile mari suportate pentru obținerea unor informații adecvate din partea autorităților competente, precum și în ceea ce privește calcularea prestațiilor de pensie pentru cetățenii care au lucrat în mai mult de un stat membru. Raportoarea propune stabilirea de termene pentru instituțiile statului membru competent în privința stabilirii reședinței obișnuite a solicitantului în vederea calculării cuantumului prestațiilor și a soluționării eventualelor divergențe de opinii cu alte state membre. Este, de asemenea, extrem de important accesul la informații concise și specifice în acest domeniu, adesea complex, pentru a garanta că cetățenii își pot exercita, fără discriminare, libertatea de a circula și de a munci în UE.

Aceste propuneri ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisie pentru a consolida exercitarea drepturilor cetățenilor, asigurând, în același timp, claritatea juridică și forța executorie a reglementărilor în domeniul coordonării securității sociale și respectând valorile generale ale universalității, echității și solidarității, care sunt acceptate în întreaga Uniune Europeană.

AMENDAMENTE

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Definițiile și criteriile de stabilire a handicapului și a invalidității diferă foarte mult de la un stat membru la altul, ceea ce poate constitui un obstacol major în calea recunoașterii reciproce a deciziilor naționale privind chestiunile legate de handicap și invaliditate, în special în ceea ce privește accesul la anumite servicii și facilități, și pot pune persoanele cu handicap sau invaliditate într-o poziție deosebit de dezavantajoasă în domeniul securității sociale atunci când se deplasează dintr-un stat membru în altul. În consecință, pentru a facilita călătoriile și circulația persoanelor cu handicap sau invaliditate dintr-un stat membru în altul, este necesară asigurarea adoptării unei definiții comune europene, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, și recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu handicap între statele membre, în special prin punerea în aplicare rapidă a cardului european pentru dizabilitate în toate statele membre, care va fi conectat la cardul european de asigurări sociale de sănătate și la cardul european de securitate socială.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Pentru a asigura punerea efectivă în aplicare și respectarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și pentru a garanta transferabilitatea prestațiilor de handicap, ar trebui să se promoveze adoptarea unei definiții, a unor criterii și metode de evaluare comune privind handicapul (procentul de handicap) în scopul coordonării sistemelor de securitate socială.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  Este important să fie respectate valorile și principiile comune ale sistemelor de sănătate ale Uniunii, astfel cum sunt menționate în Concluziile Consiliului din 22 iunie 2006 privind valorile și principiile comune în sistemele de sănătate ale Uniunii Europene1a, în special valorile generale ale universalității, accesului la îngrijiri de bună calitate, echității și solidarității. Acest lucru este deosebit de semnificativ pentru anumite categorii de cetățeni care nu sunt nici încadrați în muncă, nici nu caută un loc de muncă, cum ar fi studenții, a căror mobilitate trebuie menținută prin accesul corespunzător al acestora la prestații de securitate socială, inclusiv la asigurările de sănătate, în statul membru gazdă. Așa cum afirmă Consiliul, „universalitatea înseamnă că nimănui nu îi este îngrădit accesul la asistență medicală; solidaritatea este strâns legată de sistemul financiar al sistemelor noastre naționale de sănătate și de necesitatea de a asigura accesibilitatea pentru toți; echitatea se referă la accesul egal în funcție de necesități, indiferent de etnie, gen, vârstă, statut social sau capacitatea de a plăti.”

 

______________

 

1aJO C 146, 22.6.2006, p. 1.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  În Rezoluția sa din 15 martie 2017 referitoare la obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor UE de a circula și a munci pe piața internă1a, Parlamentul European a subliniat necesitatea de „a asigura portabilitatea prestațiilor de securitate socială (de exemplu pensiile de stat, asigurările de sănătate, alocațiile de șomaj și cele familiale), reducând astfel obstacolele pentru mobilitatea lucrătorilor în UE” și a solicitat „măsuri eficiente și ferme în direcția unui sistem coordonat de cotizații și prestații sociale agregate pentru toate persoanele din UE, cum ar fi un card de securitate socială care să faciliteze trasabilitatea contribuțiilor la asigurările sociale și a altor drepturi”.

 

______________

 

1a Texte adoptate, P8_TA(2017)0083.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Ar trebui să fie promovate măsuri pentru a facilita identificarea și protejarea drepturilor și prestațiilor de securitate socială în întreaga Uniune, cum ar fi adoptarea cardului european de asigurare socială, care ar trebui să fie asociat cu actualul card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) și cardul european pentru dizabilitate, și pentru a acoperi toate domeniile securității sociale.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c)  Pentru a îmbunătăți mobilitatea lucrătorilor, a studenților și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe întreg teritoriul Uniunii, este esențial ca statele membre să garanteze, fără discriminare, accesul la cardul european de asigurări sociale de sănătate pentru toate persoanele, inclusiv lucrătorii temporari, lucrătorii care desfășoară activități independente și persoanele aflate în raporturi de muncă atipice, precum și studenții și persoanele mobile aflate în căutarea unui loc de muncă.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d)  Asistența medicală transfrontalieră este de o importanță deosebită pentru garantarea unei coordonări echitabile a sistemelor de securitate socială. În această privință, punerea în aplicare a Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a diferă mult de la un stat membru la altul. În special, articolul 7 din această directivă ar trebui să fie pus în aplicare fără discriminare pentru a se asigura libera circulație a cetățenilor Uniunii și a familiilor acestora.

 

______________

 

1aDirectiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În domeniul prestațiilor de șomaj, normele privind cumulul perioadelor de asigurare ar trebui să fie aplicate în mod uniform de către toate statele membre. Cu excepția lucrătorilor transfrontalieri la care se face referire la articolul 65 alineatul (2), normele privind cumulul perioadelor în scopul acordării dreptului la prestații de șomaj ar trebui să fie supuse condiției ca persoana asigurată să fi beneficiat cel mai recent de cel puțin trei luni de asigurare în statul membru respectiv. Statul membru competent anterior ar trebui să devină competent pentru toate persoanele asigurate care nu îndeplinesc această condiție. În acest caz, înregistrarea pe lângă serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru al celei mai recente asigurări ar trebui să aibă aceleași efect ca înregistrarea pe lângă serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru în care șomerul a fost asigurat anterior.

(8)  În domeniul prestațiilor de șomaj, normele privind cumulul perioadelor de asigurare ar trebui să fie aplicate în mod uniform de către toate statele membre. Cu excepția lucrătorilor transfrontalieri la care se face referire la articolul 65 alineatul (2), normele privind cumulul perioadelor în scopul acordării dreptului la prestații de șomaj ar trebui să fie supuse condiției ca persoana asigurată să fi beneficiat cel mai recent de cel puțin o lună de asigurare în statul membru respectiv. Statul membru competent anterior ar trebui să devină competent pentru toate persoanele asigurate care nu îndeplinesc această condiție. În acest caz, înregistrarea pe lângă serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru al celei mai recente asigurări ar trebui să aibă aceleași efect ca înregistrarea pe lângă serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru în care șomerul a fost asigurat anterior.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În urma recomandărilor formulate în Raportul privind cetățenia UE din 201335, este necesar să se extindă durata minimă de export a prestațiilor de șomaj de la trei la șase luni, pentru a le oferi șomerilor care se deplasează în alt stat membru mai multe oportunități de găsire a unui loc de muncă și mai multe șanse de reintegrare pe piața muncii, precum și pentru a soluționa problema necorelării competențelor la nivel transfrontalier.

(9)  Este necesar să se extindă durata de export a prestațiilor de șomaj până la epuizarea drepturilor dobândite de persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, pentru a le oferi șomerilor care se deplasează în alt stat membru mai multe oportunități de găsire a unui loc de muncă și mai multe șanse de recalificare și de reintegrare pe piața muncii, precum și pentru a soluționa problema necorelării competențelor la nivel transfrontalier.

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013)0269.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Este necesar să se asigure că autoritățile competente stabilesc reședința obișnuită în scopul stabilirii prestațiilor de securitate socială într-un termen rezonabil.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Persoanele fizice ar trebui să aibă posibilitatea de a-și alege reședința obișnuită în scopul stabilirii prestațiilor de securitate socială, autoritățile competente certificând reședința într-un termen rezonabil, pe baza unor origini suficient dovedite în statul membru în cauză.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a permite actualizarea în timp util a prezentului regulament în funcție de evoluțiile naționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei Europene în ceea ce privește modificarea anexelor la prezentul regulament și la Regulamentul (CE) nr. 987/2009. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201636.În mod concret, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

(12)  Pentru a permite actualizarea în timp util a prezentului regulament în funcție de evoluțiile naționale, anexele la prezentul regulament și la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ar trebui modificate în mod regulat.

__________________

 

36JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

 

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de combatere a fraudei și a erorilor în aplicarea normelor de coordonare, este necesar să se stabilească un temei juridic și mai permisiv care să faciliteze prelucrarea datelor cu caracter personal aferente persoanelor care intră sub incidența Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009. Astfel, un stat membru ar putea să compare periodic datele deținute de instituțiile sale competente cu cele aflate în posesia altor state membre, pentru a identifica erori sau inconsecvențe care necesită investigații suplimentare.

(13)  Pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de combatere a fraudei și a erorilor în aplicarea normelor de coordonare, este necesar să se stabilească un temei juridic și mai permisiv care să faciliteze prelucrarea datelor cu caracter personal aferente persoanelor care intră sub incidența Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, respectând în mod corespunzător acquis-ul relevant al Uniunii privind protecția datelor, în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a. Astfel, un stat membru ar putea să compare periodic datele deținute de instituțiile sale competente cu cele aflate în posesia altor state membre, pentru a identifica erori sau inconsecvențe care necesită investigații suplimentare.

 

______________

 

1aRegulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a accelera procedura de verificare și retragere a documentelor (în special în ceea ce privește legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului) în caz de fraudă și eroare, este necesar să se consolideze colaborarea și schimbul de informații dintre instituția emitentă și instituția care solicită o retragere. În cazul în care există îndoieli cu privire la valabilitatea unui document sau cu privire la corectitudinea elementelor justificative sau atunci când există diferențe de opinii între statele membre privind determinarea legislației aplicabile, este în interesul statelor membre și al persoanelor vizate ca instituțiile în cauză să ajungă la un acord într-un interval de timp rezonabil.

(15)  Pentru a accelera procedura de verificare, rectificare și retragere a documentelor (în special în ceea ce privește legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului) în caz de fraudă și eroare, este necesar să se consolideze colaborarea și schimbul de informații dintre instituția emitentă și instituția care solicită o retragere. În cazul în care există îndoieli cu privire la valabilitatea unui document sau cu privire la corectitudinea elementelor justificative sau atunci când există diferențe de opinii între statele membre privind determinarea legislației aplicabile, este în interesul statelor membre și al persoanelor vizate ca instituțiile în cauză să ajungă la un acord într-un interval de timp rezonabil. În cazul în care nu se primește niciun răspuns în termenul stabilit, instituția solicitantă ar trebui să devină competentă pentru stabilirea legislației aplicabile.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a)  Curtea de Justiție a stabilit că statele membre pot condiționa accesul cetățenilor inactivi din punct de vedere economic, în statul membru gazdă, la prestații de securitate socială care nu constituie prestații de asistență socială în sensul Directivei 2004/38/CE de dreptul legal de ședere în sensul aceleiași directive. Verificarea dreptului legal de ședere ar trebui să fie efectuată în conformitate cu cerințele Directivei 2004/38/CE. În acest scop, ar trebui să se facă o distincție clară între un cetățean inactiv din punct de vedere economic și o persoană aflată în căutarea unui loc de muncă al cărei drept de ședere este conferit în mod direct de articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Pentru a îmbunătăți claritatea juridică pentru cetățeni și instituții, este necesară codificarea acestei jurisprudențe.

eliminat

Justificare

Derogarea de la principiul egalității de tratament pentru peste 700 000 de cetățeni mobili inactivi din punct de vedere economic constituie un decalaj considerabil în coordonarea sistemelor de securitate socială din cadrul Uniunii Europene. Modificările propuse efectuate de Comisie nu vor conduce la o mai mare claritate juridică și nici la îmbunătățirea situației cetățenilor în cauză. Prin urmare, nu ar trebui introdusă în regulament o trimitere la Directiva 2004/38.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5c)  În pofida limitărilor privind dreptul la egalitate de tratament al persoanelor inactive din punct de vedere economic, care rezultă din Directiva 2004/38/CE sau din dreptul Uniunii în general, nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să restricționeze drepturile fundamentale recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la demnitatea umană (articolul 1), dreptul la viață (articolul 2), dreptul la îngrijiri medicale (articolul 35).

(5c)  În pofida limitărilor privind dreptul la egalitate de tratament al persoanelor inactive din punct de vedere economic, care rezultă din Directiva 2004/38/CE sau din dreptul Uniunii în general, nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să restricționeze drepturile fundamentale recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la demnitatea umană (articolul 1), dreptul la viață (articolul 2), dreptul la securitate socială și la asistență socială (articolul 34) și dreptul la îngrijiri medicale (articolul 35).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 24 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  După considerentul 24 se introduce următorul text:

 

„(24a)  Nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să dea vreun motiv niciunui alt stat membru decât statul membru competent de a refuza șederea persoanelor inactive din punct de vedere economic doar pe baza cererii pentru categoriile de asigurări sociale reglementate de prezentul regulament.”

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Considerentul 46

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Pentru a permite actualizarea în timp util a prezentului regulament în funcție de evoluțiile naționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei Europene în ceea ce privește modificarea anexelor la prezentul regulament și la Regulamentul (CE) nr. 987/2009. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201643.În mod concret, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

eliminat

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 1 – alineatul 1 – litera vb

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vb)  „prestație pentru îngrijirea pe termen lung” înseamnă orice prestație în natură, în bani sau ambele, destinată persoanelor care, pentru o perioadă lungă de timp, din motive de limită de vârstă, de handicap, de boală sau de accident, necesită într-o măsură considerabilă asistență din partea unei/unor alte persoane pentru activitățile de zi cu zi, inclusiv pentru autonomia personală; este vorba inclusiv despre prestațiile acordate persoanei care furnizează această asistență;”

(vb)  „prestație pentru îngrijirea pe termen lung” înseamnă orice prestație în natură, în bani sau ambele, destinată persoanelor care, pentru o perioadă lungă de timp, din motive de limită de vârstă, de handicap, de boală sau de accident, necesită asistență din partea unei/unor alte persoane pentru activitățile de zi cu zi, inclusiv pentru autonomia personală; este vorba inclusiv despre prestațiile acordate persoanei care furnizează această asistență;”

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un stat membru poate solicita ca accesul unui cetățean mobil inactiv din punct de vedere economic care își are reședința în statul membru respectiv la prestații de securitate socială oferite în acel stat membru să fie suspus condițiilor privind dreptul legal de ședere în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora44.”

eliminat

__________________

 

44 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.

 

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru și care este detașată în sensul Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii46 sau care este trimisă de acest angajator în alt stat membru cu scopul de a lucra pentru angajatorul respectiv continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească 24 de luni și ca persoana să nu fie detașată sau trimisă să înlocuiască un alt lucrător salariat sau lucrător care desfășoară o activitate independentă detașat sau trimis anterior în sensul prezentului articol.

1.  Persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru și care este detașată de acest angajator în alt stat membru cu scopul de a lucra pentru angajatorul respectiv continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca:

 

(a)  durata previzibilă sau efectivă a activității să nu depășească șase luni și ca persoana să nu fie detașată sau trimisă să înlocuiască un alt lucrător salariat sau lucrător care desfășoară o activitate independentă detașat sau trimis anterior în sensul prezentului articol; și

 

(b)  pe o perioadă de cel puțin șase luni imediat anterioară începerii activității sale salariate, persoana în cauză să se afle deja sub incidența legislației statului membru în care este stabilit angajatorul său.

__________________

 

46 JO L 018 , 21.1.1997 p. 1 1.

 

Justificare

Potrivit Comisiei, durata medie a unei detașări este de mai puțin de patru luni. Prin urmare, este rezonabil ca după șase luni legislația țării în care lucrătorul își desfășoară activitatea să se aplice în ceea ce privește regimul securității sociale.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă într-un stat membru și care se deplasează în alt stat membru pentru a desfășura o activitate similară continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească 24 de luni și ca persoana să nu înlocuiască o altă persoană detașată, salariată sau care desfășoară o activitate independentă.

2.  Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă într-un stat membru și care se deplasează în alt stat membru pentru a desfășura o activitate similară continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca:

 

(a)  durata previzibilă sau efectivă a activității să nu depășească șase luni și ca persoana să nu înlocuiască o altă persoană detașată, salariată sau care desfășoară o activitate independentă, și

 

(b)  pe o perioadă de cel puțin șase luni imediat anterioară începerii activității sale, persoana în cauză să se afle deja sub incidența legislației statului membru în care își exercită în mod normal activitatea.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că cetățenii mobili inactivi din punct de vedere economic sau care se află în căutarea unui loc de muncă pot avea acces la o asigurare medicală completă în statul membru gazdă, dându-le posibilitatea de a cotiza în mod proporțional la o asigurare medicală sau de a îndeplini în alt mod criteriile relevante pentru a avea acces la o asigurare medicală în statul membru în care își au reședința în mod obișnuit.

Justificare

Dreptul la asigurarea medicală completă este un drept fundamental. Cetățenii mobili inactivi din punct de vedere economic ar trebui să aibă posibilitatea de a obține o asigurare medicală și în statul membru în care își au reședința. Statele membre ar trebui să se poată baza pe orientări cu caracter obligatoriu atunci când asigură accesul cetățenilor mobili ai Uniunii inactivi din punct de vedere economic la sistemul lor de asigurare medicală.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 17

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 35a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia administrativă întocmește o listă detaliată a prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 1 litera (vb) din prezentul regulament, precizând care sunt prestații în natură și care sunt prestații în bani.

2.    Comisia administrativă întocmește, după consultarea adecvată a partenerilor sociali și a tuturor părților interesate relevante, o listă exhaustivă și detaliată a prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 1 litera (vb) din prezentul regulament, precizând care sunt prestații în natură și care sunt prestații în bani.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 17

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 35a – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia administrativă asigură punerea în aplicare rapidă a cardului european pentru dizabilitate în toate statele membre și promovează adoptarea unei definiții și a unor criterii comune privind handicapul în sensul prezentului regulament și a regulamentului de punere în aplicare.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 18 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 52 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

18a.  La articolul 52 se introduce următorul alineat:

 

„1a.   Instituțiile competente calculează și acordă prestația cuvenită în termen de trei luni de la depunerea unei cereri de acordare.”

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 19

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 61 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cu excepția cazurilor menționate la articolul 65 alineatul (2), pentru ca articolul 6 să se aplice este necesar ca persoana în cauză să fi beneficiat cel mai recent de o perioadă de cel puțin trei luni de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă în conformitate cu legislația în temeiul căreia se solicită prestațiile.

1.  Cu excepția cazurilor menționate la articolul 65 alineatul (2), pentru ca articolul 6 să se aplice este necesar ca persoana în cauză să fi beneficiat cel mai recent de o perioadă de cel puțin o lună de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă în conformitate cu legislația în temeiul căreia se solicită prestațiile.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 19

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 61 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un șomer nu îndeplinește condițiile pentru cumularea perioadelor în conformitate cu alineatul (1) deoarece durata totală a celor mai recente perioade de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă realizate în statul membru respectiv este mai mică de trei luni, persoana în cauză are dreptul la prestații de șomaj în conformitate cu legislația statului membru în care aceasta a realizat anterior astfel de perioade în condițiile și sub rezerva limitărilor prevăzute la articolul 64a.

2.  În cazul în care un șomer nu îndeplinește condițiile pentru cumularea perioadelor în conformitate cu alineatul (1) deoarece durata totală a celor mai recente perioade de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă realizate în statul membru respectiv este mai mică de o lună, persoana în cauză are dreptul la prestații de șomaj în conformitate cu legislația statului membru în care aceasta a realizat anterior astfel de perioade în condițiile și sub rezerva limitărilor prevăzute la articolul 64a.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 64 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  La alineatul (1) litera (c), cuvântul „trei” se înlocuiește cu cuvântul „șase”, iar cuvintele „de trei luni până la maximum șase luni” se înlocuiesc cu cuvintele „de șase luni până la sfârșitul perioadei în care persoana are dreptul la prestații”;

(a)  La alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

 

(c) dreptul la prestații de șomaj este păstrat până la termenul de expirare a acestora;”

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20 – litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 64 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  alineatul (2) se elimină;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883)

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 64 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  La alineatul (3), cuvântul „trei” se înlocuiește cu cuvântul „șase”, iar cuvintele „maximum șase luni” se înlocuiesc cu cuvintele „sfârșitul perioadei în care persoana are dreptul la prestații.”

(b)   Alineatul (3) se elimină.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 23 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 71 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

23a.  La articolul 71, alineatul 1 se înlocuiește cu următorul text:

1.  Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială (denumită în continuare „Comisia administrativă”), constituită pe lângă Comisia Europeană, este compusă dintr-un reprezentant al guvernului din fiecare dintre statele membre, asistat, în cazul în care acest lucru este necesar, de consilieri de specialitate. Un reprezentant al Comisiei Europene participă la întrunirile Comisiei administrative în calitate de consultant.

1.   Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială (denumită în continuare „Comisia administrativă”), constituită pe lângă Comisia Europeană, este compusă dintr-un reprezentant al guvernului din fiecare dintre statele membre, asistat, în cazul în care acest lucru este necesar, de consilieri de specialitate. Un reprezentant al Comisiei Europene, un reprezentant al Parlamentului European și, dacă este cazul, reprezentanți ai partenerilor sociali și ai beneficiarilor, inclusiv reprezentanți ai organizațiilor persoanelor cu handicap participă la întrunirile Comisiei administrative în calitate de consultanți.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101)

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 25

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 76a – alineatul 1 – liniuța 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  retragerea documentului în cazul în care exactitatea și valabilitatea acestuia sunt contestate de către instituția competentă din statul membru unde se desfășoară activitatea.

–  retragerea documentului:

 

  în cazul în care exactitatea și valabilitatea acestuia sunt contestate de către instituția competentă din statul membru unde se desfășoară activitatea;

 

  în cazul în care instituția emitentă nu trimite un răspuns în termenul prevăzut.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 27

Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 88

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

27.  Articolul 88 se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

 

 

„Articolul 88

 

Delegarea competenței de a actualiza anexele

 

Comisia Europeană este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 88a pentru a modifica periodic anexele la prezentul regulament și la regulamentul de punere în aplicare în urma unei solicitări din partea Comisiei administrative.

 

Articolul 88a

 

Exercitarea delegării

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 88 este conferită Comisiei Europene pentru o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) xxxx].

 

3.  Delegarea competenței menționate la articolul 88 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia Europeană îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 88 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia Europeană că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

 

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 987/2009

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ea

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ea)  „fraudă” înseamnă orice acțiune sau omisiune intenționată de a acționa având drept scop obținerea unor prestații de securitate socială sau evitarea obligațiilor de a plăti cotizațiile de securitate socială și care este contrară legislației unui stat membru;.

(ea)  „fraudă” înseamnă orice acțiune sau omisiune intenționată de a acționa, care cauzează prejudicii instituțiilor, având drept scop obținerea unor prestații de securitate socială sau evitarea obligațiilor de a plăti cotizațiile de securitate socială sau de a eluda normele privind afilierea la sistemul de securitate socială al unui stat membru, și care este contrară legislației acelui stat membru, regulamentului de bază sau regulamentului de punere în aplicare.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 987/2009

Articolul 2 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când s-au stabilit sau determinat drepturile sau obligațiile unei persoane care intră sub incidența regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare, instituția competentă poate cere instituției din statul membru de reședință sau de ședere să furnizeze date cu caracter personal cu privire la persoana respectivă. Cererea și orice răspuns la aceasta se referă la informații de natură să permită statului membru competent să identifice orice inexactitate a datelor pe care se bazează un document sau o decizie ce determină drepturile și obligațiile unei persoane în temeiul regulamentului de bază sau al regulamentului de punere în aplicare. Cererea poate fi făcută și în cazul în care nu există îndoieli cu privire la valabilitatea sau exactitatea informațiilor cuprinse în document sau pe care se bazează decizia într-un anumit caz. Cererea de informații și orice răspuns la aceasta trebuie să fie necesare și proporționale.

5.  Atunci când s-au stabilit sau determinat drepturile sau obligațiile unei persoane care intră sub incidența regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare, instituția competentă poate cere instituției din statul membru de reședință sau de ședere să furnizeze date cu caracter personal cu privire la persoana respectivă, respectând totodată pe deplin viața privată. Cererea și orice răspuns la aceasta se limitează la informații de natură să permită statului membru competent să identifice orice inexactitate a datelor pe care se bazează un document sau o decizie ce determină drepturile și obligațiile unei persoane în temeiul regulamentului de bază sau al regulamentului de punere în aplicare. Cererea poate fi făcută și în cazul în care nu există îndoieli cu privire la valabilitatea sau exactitatea informațiilor cuprinse în document sau pe care se bazează decizia într-un anumit caz. Cererea de informații și orice răspuns la aceasta trebuie să fie justificate, necesare și proporționale.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

7a.  La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.   În cazul în care nu se ajunge la un acord între instituțiile sau autoritățile respective, cazul poate fi înaintat Comisiei administrative de către autoritățile competente cel devreme la o lună de la data la care a intervenit divergența de opinii menționată la alineatul (1) sau (2). Comisia administrativă încearcă să reconcilieze opiniile divergente în termen de șase luni de la data la care i-a fost adus în atenție cazul.

3.   În cazul în care nu se ajunge la un acord între instituțiile sau autoritățile respective, în termen de trei luni de la data la care a intervenit divergența de opinii, cazul este înaintat Comisiei administrative de către autoritățile competente cel devreme la o lună de la data la care a intervenit divergența de opinii menționată la alineatul (1) sau (2). Comisia administrativă încearcă să reconcilieze opiniile divergente în termen de șase luni de la data la care i-a fost adus în atenție cazul.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b  La articolul 7 se introduce următorul alineat:

 

„1a.   Calculul provizoriu al unei prestații sau al unei contribuții prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie făcut cel târziu în termen de o lună de la depunerea cererii de către persoana în cauză.”

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

7c.  La articolul 11, alineatul 1 se înlocuiește cu următorul text:

1.   În cazul în care instituțiile din două sau mai multe state membre au opinii divergente privind stabilirea reședinței unei persoane căreia i se aplică regulamentul de bază, respectivele instituții stabilesc, de comun acord, centrul de interes al persoanei respective, pe baza unei evaluări globale a tuturor informațiilor disponibile referitoare la elementele de fapt relevante, care pot include, după caz:

1.   În cazul în care instituțiile din două sau mai multe state membre au opinii divergente privind stabilirea reședinței unei persoane căreia i se aplică regulamentul de bază, respectivele instituții stabilesc, în termen de cel mult trei luni de la data la care a intervenit divergența de opinii, de comun acord, centrul de interes al persoanei respective, pe baza unei evaluări globale a tuturor informațiilor disponibile referitoare la elementele de fapt relevante, care pot include, după caz:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987)

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 987/2009

Articolul 19 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care este necesar pentru exercitarea competențelor legislative la nivel național sau la nivelul Uniunii, informațiile relevante privind drepturile și obligațiile în materie de securitate socială ale persoanelor în cauză fac obiectul unui schimb direct între instituțiile competente, inspectoratele de muncă și autoritățile fiscale sau din domeniul imigrării ale statelor în cauză; acesta poate include prelucrarea datelor cu caracter personal pentru alte scopuri decât exercitarea sau aplicarea drepturilor și obligațiilor în temeiul regulamentului de bază și al prezentului regulament, în special pentru a se asigura respectarea obligațiilor juridice relevante din domeniul muncii, sănătății și securității, imigrației și dreptului fiscal. Mai multe detalii vor fi stabilite printr-o decizie a Comisiei administrative.

4.  În cazul în care este necesar pentru exercitarea competențelor legislative la nivel național sau la nivelul Uniunii, informațiile relevante privind drepturile și obligațiile în materie de securitate socială ale persoanelor în cauză fac obiectul unui schimb direct între instituțiile competente, inspectoratele de muncă și autoritățile fiscale sau din domeniul imigrării ale statelor în cauză, respectând totodată pe deplin viața privată; acesta poate include prelucrarea datelor cu caracter personal pentru alte scopuri decât exercitarea sau aplicarea drepturilor și obligațiilor în temeiul regulamentului de bază și al prezentului regulament, exclusiv pentru a se asigura respectarea obligațiilor juridice relevante din domeniul muncii, sănătății și securității, imigrației și dreptului fiscal. Mai multe detalii vor fi stabilite printr-o decizie a Comisiei administrative.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009

Articolul 67 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(26a)  La articolul 67, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5.  Creanțele sunt plătite de către instituția debitoare organismului de legătură al statului membru creditor menționat la articolul 66 din regulamentul de punere în aplicare în termen de 18 luni de la sfârșitul lunii în timpul căreia acestea au fost înaintate organismului de legătură al statului membru debitor. Acest lucru nu se aplică creanțelor pe care instituția debitoare le-a respins dintr-un motiv întemeiat în această perioadă.

5.  Creanțele sunt plătite de către instituția debitoare organismului de legătură al statului membru creditor menționat la articolul 66 din regulamentul de punere în aplicare în termen de 12 luni de la sfârșitul lunii în timpul căreia acestea au fost înaintate organismului de legătură al statului membru debitor. Acest lucru nu se aplică creanțelor pe care instituția debitoare le-a respins dintr-un motiv întemeiat în această perioadă.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:RO:HTML)

Justificare

Perioada actuală de 18 luni ar trebui redusă la 12 luni pentru a diminua presiunea la nivelul costurilor asupra organismului de legătură care prefinanțează prestația.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 40 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009

Articolul 89 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

40a.  La articolul 89 se introduce următorul alineat:

 

„1a.   Instituțiile autorităților competente pun la dispoziția cetățenilor, la cerere, o copie a dosarului lor personal, împreună cu informații concise și specifice privind normele de stabilire a autorităților competente și a drepturilor pe care le au în temeiul regulamentului de bază și al regulamentului de punere în aplicare.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987)

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Coordonarea sistemelor de securitate socială

Referințe

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

PETI

19.1.2017

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Examinare în comisie

21.2.2018

 

 

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Membri supleanți prezenți la votul final

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTĂ ()

Titlu

Coordonarea sistemelor de securitate socială

Referințe

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Data prezentării la PE

14.12.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Raportor

Data numirii

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

19

5

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Dietmar Köster

Data depunerii

23.11.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 10 decembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate