Postup : 2016/0397(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0386/2018

Predkladané texty :

A8-0386/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Prijaté texty :


SPRÁVA     ***I
PDF 1514kWORD 230k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Guillaume Balas

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre petície
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0815),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0521/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7. júla 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. júla 2017(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre petície (A8-0386/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Citácia 5

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

—  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7. júla 20171,

—  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. júla 20171,

__________________

__________________

1 Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 85.

1 Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 85.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov1a,

 

__________________

 

1a Ú. v. EÚ C 342, 12.10.2017, s. 65.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Modernizované postupy koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré boli stanovené v nariadeniach (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, sa začali uplatňovať 1. mája 2010.

(1)  Modernizované postupy koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré boli stanovené v nariadeniach (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, sa začali uplatňovať 1. mája 2010, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa zavedenia systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI), ktorý má slúžiť orgánom a príslušným inštitúciám na rýchlejšiu a bezpečnejšiu výmenu informácií.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Z hodnotení a diskusií v rámci Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia vyplynula potreba pokračovať v modernizačnom procese, pokiaľ ide o oblasti dávok dlhodobej starostlivosti, dávok v nezamestnanosti a rodinných dávok.

(3)  Z hodnotení a diskusií v rámci Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia vyplynula potreba pokračovať v modernizačnom procese, pokiaľ ide o oblasti dávok dlhodobej starostlivosti, dávok v nezamestnanosti a rodinných dávok, s cieľom zabezpečiť, aby boli pravidlá súvisiace s týmito dávkami spravodlivejšie, jasnejšie a aby sa ľahšie uplatňovali prostredníctvom výmen skúseností a najlepších administratívnych postupov. Na uľahčenie takýchto výmen by sa malo podporovať využívanie nových technológií.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a)  Vymedzenia a kritériá na určenie zdravotného postihnutia a invalidity sa v rámci členských štátov značne líšia, a to môže predstavovať hlavnú prekážku pri vzájomnom uznávaní vnútroštátnych rozhodnutí o otázkach zdravotného postihnutia a invalidity, najmä pokiaľ ide o prístup k osobitným službám a zariadeniam, a môže významne znevýhodniť ľudí so zdravotným postihnutím alebo invalidov v oblasti sociálneho zabezpečenia pri prechode z jedného členského štátu do druhého. V záujme uľahčenia cestovania a pohybu osôb so zdravotným postihnutím alebo invalidov z jedného členského štátu do druhého je preto nevyhnutné zabezpečiť prijatie spoločného európskeho vymedzenia v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) a vzájomné uznávanie statusu osôb so zdravotným postihnutím medzi členskými štátmi, najmä prostredníctvom urýchleného zavedenia preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím (EDC) vo všetkých členských štátoch, ktorý bude pripojený k európskemu preukazu zdravotného poistenia (EHIC) a európskemu preukazu sociálneho zabezpečenia (ESSC).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b)  V záujme zabezpečenia účinného vykonávania a presadzovania CRPD a zaručenia prenosnosti príspevkov pre osoby so zdravotným postihnutím by sa malo podporovať prijatie spoločného vymedzenia, kritérií a metód hodnotenia zdravotného postihnutia (percento zdravotného postihnutia) na účely koordinácie sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 c)  Je dôležité dodržiavať spoločné hodnoty a zásady zdravotníckych systémov Únie, ako je uvedené v záveroch Rady z 22. júna 2006 o spoločných hodnotách a zásadách v zdravotníckych systémoch Európskej únie1a, najmä prekrývajúce sa hodnoty univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity. Toto je obzvlášť dôležité pre kategórie osôb, ktoré nie sú zamestnané ani si nehľadajú prácu, ako sú študenti, ktorých mobilita by sa mala zachovať tým, že budú mať primeraný prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotného poistenia v hostiteľskom členskom štáte. Ako uvádza Rada, „univerzálnosť znamená, že k zdravotnej starostlivosti majú prístup všetci; solidarita je úzko spojená s finančným režimom našich národných zdravotníckych systémov a potrebou zabezpečiť dostupnosť pre všetkých; rovnosť sa vzťahuje na rovnaký prístup podľa potreby, bez ohľadu na etnický pôvod, pohlavie, vek, sociálne postavenie alebo schopnosť zaplatiť.“

 

______________

 

1a Ú. v. EÚ C 146, 22.6.2006, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Naďalej je nevyhnutné, aby pravidlá koordinácie nezaostávali za vývojom v právnom a spoločenskom kontexte, v ktorom sa uplatňujú, a ďalej uľahčovali uplatňovanie práv občanov pri súčasnom zabezpečení právnej zrozumiteľnosti, spravodlivého a rovného rozdelenia finančnej záťaže medzi dotknutými inštitúciami členských štátov a administratívnej jednoduchosti a vykonateľnosti pravidiel.

(4)  Naďalej je nevyhnutné, aby pravidlá koordinácie nezaostávali za vývojom v právnom a spoločenskom kontexte, v ktorom sa uplatňujú, a ďalej uľahčovali uplatňovanie práv občanov pri súčasnom zabezpečení právnej istoty, spravodlivého a rovného rozdelenia finančnej záťaže medzi dotknutými inštitúciami členských štátov a administratívnej jednoduchosti a vykonateľnosti pravidiel. V tejto súvislosti by sa mala náležite zohľadniť smernica Rady 2000/78/ES1a a CRPD, najmä jeho článok 27. Toto nariadenie má zásadný význam pre riadne fungovanie vnútorného trhu a slobodu pohybu osôb. V tejto súvislosti by koordinácia sociálneho zabezpečenia mala byť navrhnutá tak, aby zodpovedala všetkým druhom systémov sociálneho zabezpečenia v členských štátoch.

 

__________________________________

 

1a Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16);

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  Komisia a členské štáty by preto mali zabezpečiť transparentné verejné údaje získané prostredníctvom špecializovaných hĺbkových štúdií s cieľom umožniť na vnútroštátnej a úniovej úrovni racionálnu a účinnú diskusiu o skutočnom objeme a účinnom hospodárskom a sociálnom vplyve možných prípadov podvodu alebo zneužívania vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj o tom, ako posilniť koordinačné opatrenia v snahe zvýšiť dôveru k rôznym verejným službám zamestnanosti pri podpore alebo systematickej kontrole integrácie nezamestnaných osôb využívajúcich právo na voľný pohyb do trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b)  Sloboda pohybu je základným kameňom vnútorného trhu. Vnútorný trh však nemôže fungovať bez vzájomnej dôvery. V záujme ochrany prínosov mobility musí Únia bojovať proti zneužívaniu, podvodom a nekalej súťaži.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 15. marca 2017 o prekážkach pre občanov EÚ slobodne sa pohybovať a pracovať na vnútornom trhu zdôraznil potrebu „zaistiť prenosnosť dávok sociálneho zabezpečenia (napr. štátnych dôchodkov, zdravotného poistenia, dávok v nezamestnanosti a rodinných dávok) a následne odstrániť prekážky mobility pracovnej sily v EÚ“ a požadoval „rázne účinné kroky smerom ku koordinovanému systému súhrnných sociálnych príspevkov a dávok pre každú osobu v rámci EÚ, ako je preukaz sociálneho zabezpečenia určený na uľahčenie vysledovateľnosti príspevkov na sociálne zabezpečenie a iných nárokov“.

 

______________

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4d)  V celej Únii by sa mali podporovať opatrenia na uľahčenie identifikácie a dodržiavania práv v oblasti sociálneho zabezpečenia a dávok, ako je prijatie ESSC, ktorý by mal byť spojený so súčasným EHIC a s EDC, a mal by zahŕňať všetky oblasti sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4e)  V záujme zlepšenia mobility pracovníkov, študentov a uchádzačov o zamestnanie v rámci Únie je nevyhnutné, aby členské štáty zaručili prístup k EHIC bez diskriminácie všetkým ľuďom vrátane dočasných pracovníkov, samostatne zárobkovo činných osôb a osôb v atypických pracovných pomeroch, ako aj študentom a uchádzačom o prácu využívajúcim právo na voľný pohyb.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4f)  Cezhraničná zdravotná starostlivosť má osobitný význam pre zaručenie rovnocennej koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. V tejto súvislosti sa vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ1a v rámci členských štátov výrazne líši. V záujme zabezpečenia voľného pohybu občanov Únie a ich rodín by sa bez diskriminácie mal vykonávať najmä článok 7 uvedenej smernice.

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Je potrebné zabezpečiť právnu istotu objasnením možnosti podmieniť prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia pre ekonomicky neaktívnych občanov využívajúcich právo na voľný pohyb v hostiteľskom členskom štáte legálnym právom dotknutého občana na pobyt v uvedenom členskom štáte v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov33.Na tieto účely by sa mal ekonomicky neaktívny občan jasne odlíšiť od uchádzača o zamestnanie, ktorého právo na pobyt je priznané priamo článkom 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

vypúšťa sa

______________

 

44 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Dávky dlhodobej starostlivosti neboli doteraz výslovne zahrnuté do vecnej pôsobnosti nariadenia (ES) č. 883/2004; namiesto toho boli koordinované ako nemocenské dávky, čo viedlo k právnej neistote tak pre inštitúcie, ako aj osoby, ktoré sa domáhajú dávok dlhodobej starostlivosti. Je potrebné vypracovať v nariadení stabilný právny rámec vhodný na dávky dlhodobej starostlivosti, ktorý by zahŕňal jasné vymedzenie týchto dávok.

(6)  Dávky dlhodobej starostlivosti neboli doteraz výslovne zahrnuté do vecnej pôsobnosti nariadenia (ES) č. 883/2004; namiesto toho boli koordinované ako nemocenské dávky. Je potrebné zahrnúť jasné vymedzenie týchto dávok týkajúcich sa dlhodobej starostlivosti a aktualizovať pravidlá zohľadňovania ich osobitných vlastností. Je dôležité objasniť, že hospodársky neaktívne osoby, ako aj hospodársky aktívne osoby, môžu mať potreby dlhodobej starostlivosti. Účelom dávok dlhodobej starostlivosti je pomôcť ľuďom pri vykonávaní ich každodenných činností s cieľom podporiť ich osobnú nezávislosť, a to aj na pracovisku.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  13. septembra 2017 predseda Komisie vo svojom prejave o stave Únie uviedol, že „v Únii, v ktorej sú si všetci rovní, nemôžu existovať pracovníci druhej triedy“ a že je „absurdné, že máme orgán pre bankovníctvo, ktorý zabezpečuje uplatňovanie bankových noriem, no nemáme spoločný orgán pre prácu, ktorý by dohliadal na dodržiavanie spravodlivosti na našom jednotnom trhu“. Parlament vo svojom uznesení zo 14. septembra 2016 o sociálnom dampingu v Európskej únii vyzval „členské štáty, aby v prípade potreby vytvorili dvojstranné ad hoc pracovné skupiny, a ak je to potrebné, mnohostranné pracovné skupiny vrátane príslušných vnútroštátnych orgánov a inšpektorov práce, ktoré by mohli vykonávať so súhlasom všetkých dotknutých členských štátov, cezhraničné inšpekcie na mieste, a to v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom sa uskutočňujú kontroly, v jednotlivých prípadoch údajného sociálneho dampingu, práce v nelegálnych podmienkach alebo podvodu, a na identifikáciu schránkových spoločností, podvodných pracovných agentúr a porušovania pravidiel, ktoré vedú k vykorisťovaniu pracovníkov“.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b)  Nariadením (ES) č. 883/2004 sa stanovuje všeobecne prijateľný právny rámec. Členské štáty majú morálnu povinnosť snažiť sa prostredníctvom dvojstranných dohôd znížiť akékoľvek administratívne zaťaženie verejnosti. Mali by sa prijať opatrenia na zriadenie vnútroštátnych inštitúcií zodpovedných za overovanie príspevkov súvisiacich s cezhraničnými činnosťami v príslušnom členskom štáte a zároveň za zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi Únie. Malo by sa tiež vyvinúť úsilie o vytvorenie elektronického nástroja na výmenu informácií na účely overovania, ktorý by umožňoval vnútroštátnym inšpektorátom práce rýchly prístup k potrebným údajom. Nariadenie by preto malo byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES1a.

 

_______________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6c)  Technický rozvoj ponúka nové príležitosti na koordináciu, výmenu informácií a presadzovanie. Podľa vzoru belgickej Všeobecnej banky pre sociálne zabezpečenie (Crossroads Bank for Social Security)1aby systém elektronického prepájania všetkých príslušných orgánov sociálneho zabezpečenia mohol zlepšiť vzájomné vzťahy, transparentnosť a zodpovednosť.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6d)  Parlament vo svojom uznesení zo 14. januára 2014 o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe poukázal „na to, že elektronické prepojenie všetkých zúčastnených sociálnych orgánov, ako je napríklad belgická Všeobecná banka pre sociálne zabezpečenie (Crossroads Bank for Social Security), a súvisiaca zjednodušená výmena údajov medzi všetkými zúčastnenými orgánmi predstavujú užitočný nástroj pre vnútroštátne inšpekcie práce, ako môžu rýchlo získať potrebné údaje“, a vyzval „Komisiu, aby preskúmala výhody zavedenia európskej karty sociálneho poistenia chránenej proti falšovaniu alebo iného elektronického dokumentu platného v celej EÚ a aby ho prípadne zabezpečila, na ktorých by mohli byť uložené všetky náležité údaje na kontrolu pracovného pomeru, ako sú napríklad sociálne poistenie a pracovná doba, a na ktorú sa budú vzťahovať prísne ustanovenia o ochrane údajov, a to najmä tam, kde sa spracúvajú osobné údaje citlivé z hľadiska ochrany súkromia“.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6e)  S cieľom optimalizovať voľný pohyb osôb je nevyhnutné bližšie preskúmať spojitosť medzi koordináciou v tejto oblasti a koordináciou daňových systémov, pričom by sa mali plne zohľadniť ich osobitné črty a mala by sa dodržiavať zásada subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6f) Európsky parlament vo svojom uznesení z 15. marca 2017 o prekážkach pre občanov EÚ slobodne sa pohybovať a pracovať na vnútornom trhu požadoval „rázne účinné kroky smerom ku koordinovanému systému súhrnných sociálnych príspevkov a dávok pre každú osobu v rámci EÚ, ako je preukaz sociálneho zabezpečenia určený na uľahčenie vysledovateľnosti príspevkov na sociálne zabezpečenie a iných nárokov“.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6g)  Ak v dôsledku nesúladu medzi systémami sociálneho zabezpečenia skupina osôb pracujúcich v inom členskom štáte, ako je ich členský štát bydliska, je v dôsledku ustanovení článkov 45 až 48 ZFEÚ znevýhodnená v porovnaní s tými, ktorí nevyužili slobodu pohybu pracovníkov, a pokiaľ je týmto pracovníkom na určité obdobie priznaná výrazne nižšia úroveň ochrany než občanom členského štátu bydliska a pokiaľ sa záležitosť nemôže vyriešiť podľa pravidiel koordinácie, členský štát, v ktorom majú títo občania so svojimi rodinami bydlisko, by mal po dohode s dotknutými členskými štátmi nájsť spôsob, ako tieto nevýhody napraviť.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť pojmov v práve EÚ by sa mal pojem „vyslanie“ používať len v prípade vysielania pracovníkov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb34. V záujme dosiahnutia konzistentnosti pri zaobchádzaní so zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami je navyše potrebné, aby sa osobitné pravidlá na určenie uplatniteľných právnych predpisov v prípade pracovníkov, ktorí sú dočasne vyslaní alebo detašovaní do iného členského štátu, uplatňovali jednotne tak na zamestnancov, ako na samostatne zárobkovo činné osoby.

(7)  S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť pojmov v práve EÚ by sa mal pojem „vyslanie“ používať len v prípade vysielania pracovníkov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb34. Nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 by mali odkazovať na pracovníkov v situácii vyslania, vrátane tých, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 96/71/ES, ako na „detašovaných“ a nie ako „vyslaných“. V záujme dosiahnutia konzistentnosti pri zaobchádzaní so zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami je navyše potrebné, aby sa osobitné pravidlá na určenie uplatniteľných právnych predpisov v prípade pracovníkov, ktorí sú dočasne vyslaní do iného členského štátu, uplatňovali jednotne tak na zamestnancov, ako na samostatne zárobkovo činné osoby.

__________________________________

__________________________________

34 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

34 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Pravidlá o sčítaní dôb poistenia pri dávkach v nezamestnanosti by sa mali uplatňovať jednotne vo všetkých členských štátoch. S výnimkou cezhraničných pracovníkov uvedených v článku 65 ods. 2 by mali byť pravidlá o sčítaní dôb na účely vzniku nároku na dávky v nezamestnanosti podmienené tým, že poistenec nedávno ukončil aspoň tri mesiace poistenia v danom členskom štáte. Predchádzajúci príslušný členský štát by sa mal stať príslušným pre všetkých poistencov, ktorí nespĺňajú túto podmienku. V tomto prípade by mala mať registrácia v službách zamestnanosti členského štátu posledného poistenia rovnaký účinok ako registrácia v službách zamestnanosti členského štátu, v ktorom bola nezamestnaná osoba predtým poistená.

(8)  Pravidlá o sčítaní dôb poistenia pri dávkach v nezamestnanosti by sa mali uplatňovať jednotne vo všetkých členských štátoch. S výnimkou cezhraničných pracovníkov uvedených v článku 65 ods. 2 by mali byť pravidlá o sčítaní dôb na účely vzniku nároku na dávky v nezamestnanosti podmienené tým, že poistenec nedávno ukončil aspoň jeden deň poistenia v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Podľa odporúčaní uvedených v správe o občianstve EÚ za rok 201335 je potrebné predĺžiť minimálnu dĺžku trvania exportu dávok v nezamestnanosti z troch na šesť mesiacov, aby mali nezamestnané osoby migrujúce do iného členského štátu väčšiu šancu nájsť si prácu a opätovne sa začleniť do pracovného trhu, a zároveň aby sa odstránil cezhraničný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

(9)  Podľa odporúčaní uvedených v správe o občianstve EÚ za rok 2013 je potrebné predĺžiť minimálnu dĺžku trvania exportu dávok v nezamestnanosti z troch na šesť mesiacov, aby sa podporila mobilita a aby mali nezamestnané osoby migrujúce do iného členského štátu väčšiu šancu rekvalifikovať sa a nájsť si prácu a opätovne sa začleniť do pracovného trhu, a zároveň aby sa odstránil cezhraničný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Je nutné zabezpečiť väčšiu rovnosť pri zaobchádzaní s cezhraničnými a migrujúcimi pracovníkmi, a to tak, že sa zabezpečí, aby cezhraniční pracovníci poberali dávky v nezamestnanosti od členského štátu, v ktorom naposledy vykonávali činnosť, ak v uvedenom členskom štáte pracovali aspoň posledných dvanásť mesiacov.

(10)  Je nutné zabezpečiť väčšiu rovnosť pri zaobchádzaní s cezhraničnými a migrujúcimi pracovníkmi, a to tak, že sa zabezpečí, aby si mohli vybrať, či budú poberať dávky v nezamestnanosti od členského štátu, v ktorom naposledy vykonávali činnosť, alebo od členského štátu ich bydliska, s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť, že si nájdu zamestnanie v členskom štáte, v ktorom sú ich vyhliadky najlepšie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a)  Je tiež dôležité posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi príslušnými orgánmi a objasniť uplatniteľný regulačný rámec s cieľom zabezpečiť, aby členský štát poslednej činnosti, členské štáty predchádzajúcej činnosti a členský štát pobytu na úkor poistencov nevyhlasovali, že nie sú oprávnené vyplácať dávky. Komunikácia medzi príslušným orgánom členského štátu poslednej činnosti a uchádzačom o zamestnanie by mala prebiehať v jazyku uchádzača o zamestnanie. Je tiež potrebné, aby sa cezhraniční uchádzači o zamestnanie mohli zaregistrovať v cezhraničnej službe zamestnanosti za predpokladu, že takáto služba existuje v geografickej oblasti zodpovedajúcej oblasti, v ktorej si hľadajú prácu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10b)  Hoci pravidlá koordinácie nemôžu zabrániť tomu, aby mali mobilní občania nižšiu úroveň ochrany ako nemobilní občania, členským štátom sa odporúča, aby našli dvojstranné riešenia v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 883/2004 zmeneného týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10c)  Členské štáty by mali môcť rozhodnúť o zavedení rozdielových doplatkov na vyrovnanie rozdielu medzi dávkami v nezamestnanosti, ktoré vypláca štát poslednej činnosti, a dávkami, ktoré vypláca členský štát bydliska;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10d)  Je potrebné rozvíjať cezhraničné služby zamestnanosti na podporu žiadateľov pri hľadaní nového zamestnania, ktoré budú čo najlepšie zohľadňovať situáciu pohraničných oblastí.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Rodinné dávky, ktorých cieľom je nahradiť príjem počas dôb starostlivosti o dieťa, sú navrhnuté podľa právnych predpisov príslušného členského štátu tak, aby uspokojovali jednotlivé osobné potreby rodiča, a preto sa odlišujú od ostatných rodinných dávok, keďže sú určené na kompenzovanie rodiča za stratu príjmu alebo mzdy v období venovanom starostlivosti o dieťa, a nie iba na pomoc so všeobecnými rodinnými výdavkami.

(11)  Peňažné rodinné dávky, ktorých prvotným cieľom je nahradiť alebo doplniť nezarobený príjem či už čiastočne alebo úplne, alebo ktorý si príslušná osoba nemôže zarobiť z dôvodu starostlivosti o dieťa, sú navrhnuté podľa právnych predpisov príslušného členského štátu tak, aby uspokojovali jednotlivé osobné potreby rodiča, a preto sa odlišujú od ostatných rodinných dávok, keďže sú určené na kompenzovanie rodiča za stratu príjmu alebo mzdy v období venovanom starostlivosti o dieťa, a nie iba na pomoc so všeobecnými rodinnými výdavkami.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a)  Je potrebné zabezpečiť, aby príslušné orgány stanovili obvyklý pobyt na účely stanovenia dávok sociálneho zabezpečenia v primeranej lehote.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom umožniť včasnú aktualizáciu tohto nariadenia podľa vývoja na vnútroštátnej úrovni by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Európsku komisiu, pokiaľ ide o zmeny príloh k tomuto nariadeniu a k nariadeniu (ES) č. 987/2009. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác vykonala príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. 36 Najmä v záujme rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov dostávajú Európsky parlament a Rada všetky dokumenty v rovnakom čase ako odborníci z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa týkajú prípravy delegovaných aktov;

(12)  S cieľom umožniť včasné aktualizácie tohto nariadenia v súlade s vývojom na vnútroštátnej úrovni by sa mali pravidelne aktualizovať prílohy k tomuto nariadeniu a k nariadeniu (ES) č. 987/2009.

_________________________________

 

36 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

 

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom podporiť členské štáty v ich úsilí bojovať proti podvodom a omylom pri uplatňovaní pravidiel koordinácie treba stanoviť ďalší tolerantný právny základ na uľahčenie spracovávania osobných údajov týkajúcich sa osôb, na ktoré sa uplatňujú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. To by umožnilo členskému štátu pravidelne porovnávať údaje, ktoré uchovávajú jeho príslušné inštitúcie, s údajmi uchovávanými iným členským štátom, a zistiť tak chyby alebo nezrovnalosti, ktoré si vyžadujú ďalšie preskúmanie.

(13)  S cieľom podporiť členské štáty v ich úsilí bojovať proti podvodom a omylom pri uplatňovaní pravidiel koordinácie treba uľahčiť spracovávanie osobných údajov týkajúcich sa osôb, na ktoré sa uplatňujú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, pričom treba plne a bez výnimky dodržiavať acquis Únie v oblasti ochrany osobných údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a. To by umožnilo členskému štátu pravidelne porovnávať údaje, ktoré uchovávajú jeho príslušné inštitúcie, s údajmi uchovávanými iným členským štátom, a zistiť tak chyby alebo nezrovnalosti, ktoré si vyžadujú ďalšie preskúmanie.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na zabezpečenie účinného a efektívneho fungovania pravidiel koordinácie je potrebné objasniť pravidlá určovania uplatniteľných právnych predpisov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú ekonomickú činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch, v záujme väčšej rovnosti s podmienkami uplatňujúcimi sa na osoby, ktoré sú vyslané alebo vykonávajú ekonomickú činnosť v jednom členskom štáte. Okrem toho by sa pravidlá vysielania zabezpečujúce pokračovanie platných právnych predpisov mali vzťahovať iba na osoby, ktoré už boli v minulosti prepojené na systém sociálneho zabezpečenia členského štátu pôvodu.

(16)  Na zabezpečenie účinného a efektívneho fungovania pravidiel koordinácie je potrebné objasniť pravidlá určovania uplatniteľných právnych predpisov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú ekonomickú činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch, v záujme väčšej rovnosti s podmienkami uplatňujúcimi sa na osoby, ktoré sú vyslané na vykonávanie ekonomickej činnosti v jednom členskom štáte. Okrem toho by sa pravidlá zabezpečujúce pokračovanie platných právnych predpisov mali vzťahovať iba na osoby, ktoré už boli v minulosti prepojené na systém sociálneho zabezpečenia členského štátu pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16a)  V záujme posilnenia spojitosti medzi podstatnou činnosťou podniku a právnymi predpismi uplatniteľnými na osobu, ktorú tento podnik dočasne vysiela do iného členského štátu, treba zdôrazniť, že podstatná činnosť sa musí charakterizovať okrem iného na základe vyššieho ako 25 % podielu ročného obratu v členskom štáte, z ktorého je osoba vyslaná.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania článkov 12 a 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 by sa mali na Európsku komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie37.

(17)  S cieľom doplniť toto nariadenie stanovením štandardného postupu na určenie situácií, v ktorých sa dokumenty vydávajú, a v ktorých sa dokument zruší, pretože príslušná inštitúcia členského štátu zamestnania napadne jeho správnosť alebo platnosť, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu s ohľadom na vykonávanie článkov 12 a 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 zmenených týmto nariadením. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201637. Najmä v záujme zabezpečenia rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov dostávajú Európsky parlament a Rada všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov a ich experti majú systematický prístup na schôdze skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

_________________________________

_________________________________

37 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a)  Európsky dozorný úradník bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a prijal stanovisko1a.

 

_________________________________

 

1a. Ú. v. EÚ C 92, 26.4.2007, s. 15.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 2 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Do odôvodnenia 2 sa dopĺňa táto druhá veta:

vypúšťa sa

„článok 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zaručuje každému občanovi Únie právo na voľný pohyb, ktorého uplatňovanie podlieha obmedzeniam a podmienkam stanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie;“

 

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V odôvodnení 5 sa za slová „pre dané osoby podľa rozličných vnútroštátnych právnych predpisov“ vkladá tento text:

(2)  Odôvodnenie 5 sa nahrádza takto:

„, ak sú splnené podmienky, pokiaľ ide o prístup ekonomicky neaktívnych občanov EÚ využívajúcich právo na voľný pohyb k určitým dávkam sociálneho zabezpečenia v hostiteľskom členskom štáte, stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.40

“(5)  je potrebné v rámci takejto koordinácie zaručiť vnútri Únie rovnaké zaobchádzanie s danými osobami podľa rozličných vnútroštátnych právnych predpisov a podporovať občanov pri uplatňovaní ich práv na voľný pohyb vyplývajúcich zo zmluvy, a to v neposlednom rade zabezpečením jasnosti, pokiaľ ide o členský štát zodpovedný za zabezpečenie ich prístupu k príslušnému systému sociálneho zabezpečenia a krytiu z tohto systému;

__________________________________

 

40 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Odôvodnenie

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 5a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5a)  Súdny dvor rozhodol, že členské štáty sú oprávnené podmieniť prístup ekonomicky neaktívnych občanov v hostiteľskom členskom štáte k dávkam sociálneho zabezpečenia (ktoré nepredstavujú sociálnu pomoc v zmysle smernice 2004/38/ES) legálnym právom na pobyt v zmysle uvedenej smernice. Overenie legálneho práva na pobyt by sa malo vykonávať v súlade s požiadavkou smernice 2004/38/ES. Na tieto účely by sa mal ekonomicky neaktívny občan jasne odlíšiť od uchádzača o zamestnanie, ktorého právo na pobyt je priznané priamo článkom 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V záujme lepšej právnej zrozumiteľnosti pre občanov a inštitúcie je nutná kodifikácia tejto judikatúry;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 5b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5b)  členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa ekonomicky neaktívnym občanom EÚ využívajúcim právo na voľný pohyb nebránilo spĺňať podmienky na to, aby boli v hostiteľskom členskom štáte pokrytí komplexným nemocenským poistením uvedeným v smernici 2004/38/ES. Môže to znamenať, že takýmto občanom sa povolí primerane prispievať do systému nemocenského krytia v členskom štáte, v ktorom majú obyčajne bydlisko;

5b)  členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa ekonomicky neaktívnym občanom EÚ využívajúcim právo na voľný pohyb nebránilo spĺňať podmienky na to, aby boli v hostiteľskom členskom štáte pokrytí komplexným nemocenským poistením uvedeným v smernici 2004/38/ES. To by malo aspoň znamenať, že takýmto občanom sa povolí primerane prispievať do systému nemocenského krytia alebo iným spôsobom splniť príslušné kritériá pre prístup k nemocenskému poisteniu v členskom štáte, v ktorom majú obyčajne bydlisko;

Odôvodnenie

Komplexné nemocenské poistenie je základné právo. Neaktívni občania využívajúci právo na voľný pohyb by mali mať možnosť získať nemocenské poistenie aj v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko. Členské štáty by mali byť schopné odvolať sa na záväzné usmernenia pri sprístupňovaní ich systému nemocenského poistenia neaktívnym občanom EÚ využívajúcim právo na voľný pohyb.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 5c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5c)  Bez ohľadu na obmedzenia práva na rovnaké zaobchádzanie pre ekonomicky neaktívne osoby, ktoré vyplývajú zo smernice 2004/38/ES alebo inak na základe práva Únie, nič v tomto nariadení by nemalo obmedzovať základné práva uznané v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä právo na ľudskú dôstojnosť (článok 1), právo na život (článok 2) a právo na zdravotnú starostlivosť (článok 35).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 20

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Odôvodnenie 20 sa nahrádza takto:

(20)  v oblasti dávok v chorobe a materstve a rovnocenných dávok v otcovstve, poisteným osobám ako aj ich rodinným príslušníkom, ktorí žijú alebo sa zdržiavajú v členskom štáte inom, ako je príslušný členský štát, by sa mala poskytnúť ochrana;

(20)  v oblasti dávok v chorobe, dlhodobej starostlivosti a materstve a rovnocenných dávok v otcovstve, poisteným osobám, ako aj ich rodinným príslušníkom, ktorí žijú alebo sa zdržiavajú v členskom štáte inom, ako je príslušný členský štát, by sa mala poskytnúť ochrana;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„(24)  dávky dlhodobej starostlivosti pre poistencov a členov ich rodín treba koordinovať podľa osobitných pravidiel, ktoré sa v zásade nelíšia od pravidiel uplatniteľných na nemocenské dávky, v súlade s judikatúrou Súdneho dvora. Takisto je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia v prípade súbehu vecných a peňažných dávok dlhodobej starostlivosti;“

„(24)  v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie by sa dávky dlhodobej starostlivosti pre poistencov a členov ich rodín mali v zásade naďalej koordinovať podľa pravidiel uplatniteľných na nemocenské dávky. Tieto pravidlá by však mali zohľadňovať osobitnú povahu dávok dlhodobej starostlivosti. Takisto je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia v prípade súbehu vecných a peňažných dávok dlhodobej starostlivosti;“

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 35a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„(35a)  Peňažné rodinné dávky určené ako náhrada príjmu počas dôb starostlivosti o dieťa individuálne práva, ktoré majú pre daného rodiča osobný charakter a ktoré sú podmienené právnymi predpismi príslušného členského štátu. Vzhľadom na osobitnú povahu týchto rodinných dávok by sa mali takéto dávky uvádzať v časti I prílohy XIII k tomuto nariadeniu a mali by byť vyhradené výlučne pre daného rodiča. Členský štát so sekundárnou právomocou môže rozhodnúť, že na takéto dávky by sa nemali uplatňovať pravidlá prednosti v prípade súbehu práv na rodinné dávky podľa právnych predpisov príslušného členského štátu a podľa právnych predpisov členského štátu bydliska rodinných príslušníkov. Ak sa členský štát rozhodne neuplatniť pravidlá prednosti, musí tak urobiť konzistentne vo vzťahu ku všetkým oprávneným osobám v podobnej situácii, pričom takéto dávky musia byť uvedené v prílohe XIII časti II;

„(35a)  Peňažné rodinné dávky, ktorých hlavným účelom je nahradiť časť príjmu alebo celý príjem, ktorý osoba nezarobila, alebo príjem, ktorý osoba nemôže zarobiť z dôvodu starostlivosti o dieťa, alebo poskytnúť doplňujúci príjem, možno odlíšiť od ostatných rodinných dávok určených na uhradenie rodinných výdavkov. Keďže takéto dávky by sa mohli považovať za individuálne práva, ktoré majú pre daného rodiča osobný charakter a ktoré sú podmienené právnymi predpismi príslušného členského štátu, malo by byť možné vyhradiť ich výlučne pre dotknutého rodiča. Takéto individuálne dávky by sa mali uvádzať v časti I prílohy XIII k tomuto nariadeniu. Členský štát so sekundárnou právomocou môže rozhodnúť, že na takéto dávky by sa nemali uplatňovať pravidlá prednosti v prípade súbehu práv na rodinné dávky podľa právnych predpisov príslušného členského štátu a podľa právnych predpisov členského štátu bydliska rodinných príslušníkov. Ak sa členský štát rozhodne neuplatniť pravidlá prednosti, musí tak urobiť konzistentne vo vzťahu ku všetkým oprávneným osobám v podobnej situácii a za predpokladu, že dotknuté dávky uvedené v prílohe XIII časti II;“

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 39a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„(39a)  na spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa uplatňuje príslušné acquis EÚ o ochrane údajov, najmä nariadenie (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

„(39a)  Na spracúvanie osobných údajov, na ktoré má vplyv toto nariadenie, sa plne a bez výnimky uplatňuje príslušné acquis EÚ o ochrane údajov, najmä nariadenie (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)42;“

__________________________________

__________________________________

42 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.

42 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 46

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46) S cieľom umožniť včasnú aktualizáciu tohto nariadenia podľa vývoja na vnútroštátnej úrovni by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Európsku komisiu, pokiaľ ide o zmeny príloh k tomuto nariadeniu a k nariadeniu (ES) č. 987/2009. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác vykonala príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva43 z 13. apríla 2016. Najmä v záujme rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov dostávajú Európsky parlament a Rada všetky dokumenty v rovnakom čase ako odborníci z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa týkajú prípravy delegovaných aktov;

vypúšťa sa

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 47

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  v tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä ochrana osobných údajov (článok 8), slobodná voľba povolania a právo na prácu (článok 15), vlastnícke právo (článok 17), právo na nediskrimináciu (článok 21), práva dieťaťa (článok 24), práva starších osôb (článok 25), integrácia osôb so zdravotným postihnutím (článok 26), právo na rodinný a pracovný život (článok 33); právo na sociálne zabezpečenie a sociálnu pomoc (článok 34), právo na zdravotnú starostlivosť (článok 35) a právo na slobodu pohybu a pobytu (článok 45); a musí sa vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(47)  v tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na ľudskú dôstojnosť (článok 1), právo na život (článok 2), rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7), ochrana osobných údajov (článok 8), slobodná voľba povolania a právo na prácu (článok 15), vlastnícke právo (článok 17), právo na nediskrimináciu (článok 21), rovnosť mužov a žien (článok 23), práva dieťaťa (článok 24), práva starších osôb (článok 25), integrácia osôb so zdravotným postihnutím (článok 26), právo na rodinný a pracovný život (článok 33); právo na sociálne zabezpečenie a sociálnu pomoc (článok 34), právo na zdravotnú starostlivosť (článok 35) a právo na slobodu pohybu a pobytu (článok 45), ako aj Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a musí sa vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami..

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 48 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

48a)  Nič v tomto nariadení neobmedzuje nezávislé práva a povinnosti uznané v sociálnej charte Rady Európy, najmä právo na sociálne zabezpečenie (článok 12), právo na sociálnu a lekársku pomoc (článok 13), právo migrujúcich pracovníkov a ich rodín na ochranu a pomoc (článok 19) a právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením (článok 30). Členské štáty by mali toto nariadenie uplatňovať v súlade s uvedenými právami a povinnosťami,

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 48 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

48b)  Nové ustanovenia o dávke v nezamestnanosti pre cezhraničných pracovníkov by v niektorých prípadoch mohli zhoršiť podmienky ich návratu na trh práce. Je preto nevyhnutné posilniť administratívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za podporu cezhraničných pracovníkov a za regulačný rámec s cieľom uľahčiť napríklad kroky, ktoré treba uskutočniť v členskom štáte bydliska, a to objasnením právomoci verejnej služby zamestnanosti zodpovednej za poskytovanie podpory týmto pracovníkom, ako aj za to, aby sa výmena informácií medzi príslušnou inštitúciou členského štátu poslednej činnosti a uchádzačom o zamestnanie uskutočňovala v jeho jazyku.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 48 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

48c)  Členské štáty môžu rozhodnúť o zavedení rozdielových doplatkov na vyrovnanie rozdielu medzi dávkami v nezamestnanosti, ktoré vypláca štát poslednej činnosti, a dávkami, ktoré vypláca členský štát bydliska;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 48 d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

48d)  Nič v tomto nariadení neobmedzuje nezávislé práva a povinnosti uznané v Dohovore Rady Európy o sociálnej a lekárskej pomoci v dotknutom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 48 e (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

48e)  Je tiež dôležité posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a objasniť uplatniteľný regulačný rámec s cieľom zabezpečiť, aby členský štát poslednej činnosti, členský štát predchádzajúcej činnosti a/alebo členský štát pobytu na úkor poistencov nevyhlasovali, že nie sú oprávnené vyplácať dávky.

Pozmeňujúci návrh  56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  V písmene c) sa výraz „hlava III, kapitoly 1 a 3“ nahrádza výrazom „hlava III kapitoly 1, 1a a 3“.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Písmeno c) sa nahrádza takto:

c)  „poistenec“ vo vzťahu k odvetviam sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahuje hlava III, kapitoly 1 a 3, znamená každú osobu, ktorá spĺňa podmienky požadované podľa právnych predpisov členského štátu príslušného podľa hlavy II, nároku na dávky, pri zohľadnení ustanovení tohto nariadenia;

„c)  „poistenec“ vo vzťahu k odvetviam sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahuje hlava III kapitoly 1 a 3 znamená každú osobu, ktorá spĺňa podmienky požadované podľa právnych predpisov členského štátu príslušného podľa hlavy II nároku na dávky v prípade aspoň jedného z rizík, na ktoré sa vzťahuje kapitola, ktorá sa musí uplatňovať, pri zohľadnení ustanovení tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – písmeno i – bod 1 – písmeno ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  V písmene i) ods. 1 bode ii) sa za výraz „hlavy III, kapitola 1 o nemocenských dávkach, dávkach v materstve a rovnocenných dávkach v otcovstve“ vkladá výraz „a kapitola 1a o dávkach dlhodobej starostlivosti“.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – písmeno i – bod 1 – písmeno ii

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V písmene i) ods. 1 sa bod ii) nahrádza takto:

ii)  so zreteľom na vecné dávky podľa hlavy III, kapitola 1 o nemocenských dávkach, dávkach v materstve a rovnocenných dávkach v otcovstve, každú osobu definovanú alebo uznanú za rodinného príslušníka, alebo označenú za člena domácnosti podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má daná osoba bydlisko;

ii)  so zreteľom na vecné dávky podľa hlavy III kapitoly 1 o nemocenských dávkach, dávkach dlhodobej starostlivosti, dávkach v materstve a rovnocenných dávkach v otcovstve každú osobu definovanú alebo uznanú za rodinného príslušníka, alebo označenú za člena domácnosti podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má daná osoba bydlisko;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – písmeno va – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  V písmene va) bode i) sa za výraz „hlavy III kapitoly 1 (nemocenské dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve)“ vkladá výraz „a kapitoly 1a (dávky dlhodobej starostlivosti)“ a vypúšťa sa posledná časť vety (medzi bodkočiarkami).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – písmeno va – písmeno i

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  V písmene va) sa bod i) nahrádza takto:

i)  v zmysle hlavy III kapitoly 1 (nemocenské dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve) vecné dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, ktoré sú určené na poskytnutie, sprístupnenie alebo priame zaplatenie zdravotnej starostlivosti a doplnkových výrobkov a služieb zdravotnej starostlivosti, alebo na preplatenie nákladov na zdravotnú starostlivosť; zahŕňajú aj vecné dávky dlhodobej starostlivosti;

i)  v zmysle hlavy III kapitoly 1 (nemocenské dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve) vecné dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, ktoré sú určené na poskytnutie, sprístupnenie alebo priame zaplatenie zdravotnej starostlivosti a doplnkových výrobkov a služieb zdravotnej starostlivosti, alebo na preplatenie nákladov na zdravotnú starostlivosť; zahŕňajú aj vecné dávky dlhodobej starostlivosti poskytované podľa právnych predpisov členského štátu, ktoré sú určené na poskytnutie, sprístupnenie, priame zaplatenie alebo náhradu nákladov na dlhodobú starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – písmeno vb

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vb)  „vb) „dávky dlhodobej starostlivosti“ sú všetky vecné dávky, peňažné dávky alebo kombinácia oboch dávok pre osoby, ktoré si z dôvodu vysokého veku, zdravotného postihnutia, choroby alebo poruchy vyžadujú počas dlhšieho obdobia značnú pomoc od inej osoby alebo osôb pri vykonávaní základných každodenných činností vrátane podpory ich sebestačnosti; sú v nich zahrnuté aj dávky udelené osobe poskytujúcej takúto pomoc alebo dávky určené pre takúto osobu;“

vb)  „dávky dlhodobej starostlivosti“ sú vecné alebo peňažné dávky, ktorých účelom je riešiť potreby v oblasti starostlivosti alebo podpory, pokiaľ ide o osobu, ktorá si z dôvodu poruchy spôsobenej vysokým vekom, zdravotným postihnutím, chorobou alebo z iného dôvodu vyžaduje pomoc od inej osoby alebo osôb pri vykonávaní svojich základných činností každodenného života počas dlhšieho obdobia v záujme podpory ich sebestačnosti, a to aj na pracovisku; sú v nich zahrnuté aj dávky udelené na rovnaký účel osobe alebo osobám poskytujúcim takúto pomoc.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – písmeno vb a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

vba)  „pokračovanie liečby“ je pokračujúce vyšetrovanie, diagnostikovanie a liečenie choroby po celý čas jej trvania.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – písmeno vb b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

vbb)  „pokračovanie dlhodobej starostlivosti“ je pokračujúce poskytovanie dávok dlhodobej starostlivosti v dôsledku potreby starostlivosti, ktorá bola stanovená už pred odchodom do dôchodku a ktorá pokračuje aj po tomto dátume.“

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  V článku 3 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

a)  nemocenské dávky;

a)  nemocenské dávky a dávky dlhodobej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ba

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  V článku 3 bode 1 sa za písmeno b) vkladá toto písmeno:

vypúšťa sa

„ba)  dávky dlhodobej starostlivosti;“

 

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.   Článok 4 nariadenia (ES) č. 883/2004 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Článok 4

 

Rovnosť zaobchádzania

 

1.  Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, osoby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, poberajú tie isté dávky a majú tie isté povinnosti podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu ako štátni príslušníci daného členského štátu.

 

2.  Členský štát môže vyžadovať, aby prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia podliehal v prípade ekonomicky neaktívnej osoby, ktorá má bydlisko v uvedenom členskom štáte, podmienkam práva na legálny pobyt podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.44

 

___________________________________

 

44 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.“

 

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  V odseku 2 sa výraz „nemocenské peňažné dávky vzťahujúce sa na ošetrenie počas neobmedzenej doby“ nahrádza výrazom „peňažné dávky dlhodobej starostlivosti“.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 11 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Na účely tejto hlavy osoby, ktoré prijímajú peňažné dávky na základe ich činnosti ako zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, alebo ako dôsledok tejto činnosti, sa považujú za osoby, ktoré vykonávajú túto činnosť. Toto sa nevzťahuje na dôchodky v invalidite, starobné dôchodky alebo pozostalostné dôchodky alebo, na dôchodky v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, alebo na nemocenské peňažné dávky vzťahujúce sa na ošetrenie počas neobmedzenej doby.

„2.  Na účely tejto hlavy osoby, ktoré prijímajú peňažné dávky na základe ich činnosti ako zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, alebo ako dôsledok tejto činnosti, sa považujú za osoby, ktoré vykonávajú túto činnosť. Toto sa nevzťahuje na invalidné dôchodky, starobné dôchodky alebo pozostalostné dôchodky, na dôchodky v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, na dávky vzťahujúce sa na ošetrenie počas neobmedzenej doby alebo na peňažné dávky dlhodobej starostlivosti poskytované osobe, ktorá potrebuje starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 11 – odsek 3 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  V odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

c)  osoba prijímajúca dávku v nezamestnanosti v súlade s článkom 65 podľa právnych predpisov členského štátu bydliska podlieha právnym predpisom tohto členského štátu;

„c)  osoba prijímajúca dávku v nezamestnanosti v súlade s článkom 65 podľa právnych predpisov členského štátu bydliska alebo členského štátu, v ktorom naposledy vykonávala činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, podlieha právnym predpisom tohto členského štátu;“

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno a c (nové)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 11 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ac) Odsek 4 sa nahrádza takto:

4.   Na účely tejto hlavy činnosť zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby zvyčajne vykonávanej na palube plavidla na mori plávajúceho pod vlajkou členského štátu sa považuje za činnosť vykonávanú v danom členskom štáte. Avšak osoba zamestnaná na palube plavidla plávajúceho sa pod vlajkou členského štátu a odmeňovaná za takúto činnosť podnikom alebo osobou, ktorej registrované sídlo alebo miesto podnikania je v inom členskom štáte, podlieha právnym predpisom tohto iného členského štátu, ak daná osoba má bydlisko v tomto štáte. Podnik alebo osoba, ktorá vypláca odmenu sa na účely týchto právnych predpisov považuje za zamestnávateľa.

„4.   Na účely tejto hlavy činnosť zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby zvyčajne vykonávanej na palube plavidla na mori plávajúceho pod vlajkou členského štátu sa považuje za činnosť vykonávanú v danom členskom štáte. Avšak osoba zamestnaná na palube plavidla plaviaceho sa pod vlajkou členského štátu a odmeňovaná za takúto činnosť zamestnávateľom, ktorého registrované sídlo je v inom členskom štáte, podlieha právnym predpisom tohto iného členského štátu, ak daná osoba má bydlisko v tomto štáte.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 11 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Činnosť ako člena letovej posádky alebo palubného sprievodcu, ktorý vykonáva služby pre cestujúcich v leteckej doprave alebo pre leteckú nákladnú dopravu, sa považuje za činnosť vykonávanú výlučne v členskom štáte, v ktorom sa nachádza „domáca základňa“, ako sa vymedzuje v podčasti FTL prílohy III k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktoré bolo zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 83/2014 z 29. januára 2014.“

5.  Činnosť ako člena letovej posádky alebo palubného sprievodcu, ktorý vykonáva služby pre cestujúcich v leteckej doprave alebo pre leteckú nákladnú dopravu, sa považuje za činnosť vykonávanú v členskom štáte, v ktorom sa nachádza „domáca základňa“, ako sa vymedzuje v prílohe III k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktoré bolo zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 83/201445 z 29. januára 2014.“

__________________

__________________

45Ú. v. EÚ L 28, 31.1.2014, s. 17.

45Ú. v. EÚ L 28, 31.1.2014, s. 17.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Osobitné pravidlá

Osobitné pravidlá

1.  Osoba, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnanec v členskom štáte v mene zamestnávateľa, ktorý tam zvyčajne vykonáva svoju činnosť, a ktorá bola vyslaná v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb46, alebo ktorú detašoval uvedený zamestnávateľ do iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu v mene uvedeného zamestnávateľa, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že:

1.  Osoba, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnanec v členskom štáte v mene zamestnávateľa, ktorý tam zvyčajne vykonáva svoju činnosť, a ktorú detašoval uvedený zamestnávateľ do iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu v mene uvedeného zamestnávateľa, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že

očakávané alebo skutočné trvanie takejto práce nepresahuje 24 mesiacov, a že uvedená osoba nebola vyslaná alebo detašovaná, aby nahradila iného zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vyslaných alebo detašovaných pred ňou v zmysle tohto článku;

a)  očakávané alebo skutočné trvanie takejto práce nepresahuje 18 mesiacov;

 

b)  na dotknutú osobu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, v ktorom je zamestnávateľ usadený najmenej tri mesiace bezprostredne pred začatím práce ako zamestnanec;

 

c)  príslušná inštitúcia členského štátu, v ktorom je zamestnávateľ usadený, bola informovaná o detašovaní a prijala žiadosť o pokračovanie uplatňovania jeho právnych predpisov pred začatím prác. Takáto formálna žiadosť sa nemusí podať v prípade, že sa práca týka služobnej cesty.

2.  Osoba, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v určitom členskom štáte a ktorá chodieva vykonávať podobnú činnosť v inom členskom štáte, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že očakávané trvanie takejto činnosti nepresahuje 24 mesiacov a že táto osoba nenahrádza iného vyslaného zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu.

2.  Osoba, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v určitom členskom štáte a ktorá chodieva vykonávať podobnú činnosť v inom členskom štáte, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že:

 

a)  očakávané alebo skutočné trvanie takejto práce nepresahuje 18 mesiacov,

 

b)  na dotknutú osobu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, v ktorom obvykle vykonáva činnosť najmenej tri mesiace bezprostredne pred začatím činnosti;

 

c)  príslušná inštitúcia v členskom štáte, v ktorom dotknutá osoba obvykle vykonáva činnosť, bola informovaná o vykonávaní činnosti v inom členskom štáte a dostala žiadosť pred začatím činnosti o ďalšie uplatňovanie svojich právnych predpisov. Takáto formálna žiadosť sa nemusí podať v prípade, že sa vykonávaná činnosť týka služobnej cesty.

 

2a.  Na účely odsekov 1 a 2 sa v prípade nahradenia detašovaných pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú alebo podobnú úlohu na tom istom mieste, zohľadní kumulatívne trvanie období detašovania.

 

Ak pracovník dosiahne maximálnu dĺžku detašovania, nie je povolené žiadne ďalšie detašovanie tohto pracovníka alebo samostatne zárobkovo činnej osoby tým istým podnikom do toho istého členského štátu podľa právnych predpisov prvého členského štátu až do troch mesiacov po skončení posledného obdobia detašovania. Za osobitných okolností sa môže udeliť výnimka z druhého pododseku.

_________________________________

 

46 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

 

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 13 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Osoba, ktorá ako zamestnanec zvyčajne vykonáva činnosť v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch, podlieha:

„1.  Osoba, ktorá ako zamestnanec zvyčajne vykonáva prácu v dvoch alebo viacerých členských štátoch, podlieha:

a) právnym predpisom členského štátu bydliska, ak podstatnú časť svojej činnosti vykonáva v tomto členskom štáte; alebo

a)  právnym predpisom členského štátu bydliska, ak podstatnú časť svojej činnosti vykonáva v tomto členskom štáte;

b) ak nevykonáva podstatnú časť svojej činnosti v členskom štáte bydliska:

b)  právnym predpisom členského štátu, v ktorom vykonáva najväčšiu časť svojich pracovných činností, ak nemá bydlisko v jednom z členských štátov, v ktorých vykonáva podstatnú časť svojej činnosti ako zamestnaná osoba; alebo

 

ba)  právne predpisy členského štátu bydliska, ak je podiel činností rovnaký.

i) právnym predpisom členského štátu, v ktorom sa nachádza registrované sídlo alebo miesto podnikania podniku alebo zamestnávateľa, ak je zamestnaná jedným podnikom alebo zamestnávateľom, alebo

 

ii) právnym predpisom členského štátu, v ktorom sa nachádza registrované sídlo alebo miesto podnikania podnikov alebo zamestnávateľov, ak je zamestnaná dvomi alebo viacerými podnikmi alebo zamestnávateľmi, ktorí majú svoje registrované sídlo alebo miesto podnikania len v jednom členskom štáte; alebo

 

iii) právnym predpisom členského štátu, v ktorom sa nachádza registrované sídlo alebo miesto podnikania podniku alebo zamestnávateľa, pričom nejde o členský štát jej bydliska, ak je zamestnaná v dvoch alebo vo viacerých podnikoch alebo u dvoch alebo viacerých zamestnávateľov, ktorí majú svoje registrované sídlo alebo miesto podnikania v dvoch členských štátoch, pričom jeden z nich je členským štátom bydliska.

 

iv) právnym predpisom členského štátu bydliska, ak je zamestnaná v dvoch alebo vo viacerých podnikoch alebo u dvoch alebo viacerých zamestnávateľov, z ktorých aspoň dvaja majú registrované sídlo alebo miesto podnikania v rôznych členských štátoch, ktoré nie sú členským štátom bydliska.

 

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 13 – odsek 4a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14.  V článku 13 sa odsek 4 vkladá tento odsek 4a:

vypúšťa sa

„4a.  Osoba, ktorá poberá peňažné dávky v nezamestnanosti od jedného členského štátu a ktorá súčasne vykonáva činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba v inom členskom štáte, podlieha právnym predpisom členského štátu, ktorý vypláca dávky v nezamestnanosti.“

 

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 15 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 15a

 

Korešpondenti európskych médií pôsobiaci v inom členskom štáte

 

Korešpondenti európskych médií pôsobiaci v inom členskom štáte si môžu vybrať medzi uplatňovaním právnych predpisov členského štátu, do ktorého sú vyslaní, uplatňovaním právnych predpisov členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, alebo uplatňovaním právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa nachádza sídlo ich hlavného zamestnávateľa.“

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Hlava III – kapitola 1 – názov

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14b.  V hlave III sa kapitola 1 sa nahrádza takto:

Nemocenské dávky, dávky dlhodobej starostlivosti, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve

Nemocenské dávky, dávky dlhodobej starostlivosti, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 c (nové)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 19

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14c.  Článok 19 sa nahrádza takto:

Článok 19

„Článok 19

Pobyt mimo príslušného členského štátu

Pobyt mimo príslušného členského štátu

1.  Pokiaľ nie je stanovené inak v odseku 2, poistenec a jeho rodinní príslušníci s pobytom v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát, majú nárok na vecné dávky, ktoré sú potrebné zo zdravotných dôvodov počas ich pobytu, pričom sa zohľadní povaha dávok a očakávaná dĺžka pobytu. Tieto dávky poskytuje v mene príslušnej inštitúcie inštitúcia miesta pobytu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú, ako keby dané osoby boli poistené podľa daných právnych predpisov.

1.  Pokiaľ nie je stanovené inak v odseku 2, poistenec a jeho rodinní príslušníci s pobytom v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát, majú nárok na vecné dávky, ktoré sú potrebné buď zo zdravotných dôvodov alebo v dôsledku potreby dlhodobej starostlivosti počas ich pobytu, pričom sa zohľadní povaha dávok a očakávaná dĺžka pobytu. Tieto dávky poskytuje v mene príslušnej inštitúcie inštitúcia miesta pobytu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú, ako keby dané osoby boli poistené podľa daných právnych predpisov.

2.  Správna Komisia vytvorí zoznam vecných dávok, ktoré si z praktických dôvodov vyžadujú predchádzajúcu dohodu medzi príslušnou osobou a inštitúciou poskytujúcou starostlivosť, aby boli poskytované počas pobytu v inom členskom štáte.

2.  Správna Komisia vytvorí zoznam vecných dávok, ktoré si z praktických dôvodov vyžadujú predchádzajúcu dohodu medzi príslušnou osobou a inštitúciou poskytujúcou dávku, aby boli poskytované počas pobytu v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno 14 d (nové)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 20 – nadpis

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14d.  Nadpis článku 20 nahrádza takto:

Cestovanie na účely poberania vecných dávok – oprávnenie dostať primerané ošetrenie mimo členského štátu bydliska

„Cestovanie na účely poberania vecných dávok – oprávnenie dostať primerané ošetrenie a dlhodobú starostlivosť mimo členského štátu bydliska“

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – bod 14 e (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 20 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14e.  V článku 20 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Poistenec, ktorý je oprávnený príslušnou inštitúciou cestovať do iného členského štátu na účely ošetrenia primeraného podľa jeho stavu, dostane vecné dávky poskytnuté v mene príslušnej inštitúcie inštitúciou miesta pobytu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje, ako keby daná osoba bola poistená podľa daných právnych predpisov. Oprávnenie sa udelí, ak dané ošetrenie je medzi dávkami určenými právnymi predpismi v členskom štáte, kde má daná osoba bydlisko a kde daná osoba nemôže dostať takéto ošetrenie v časovom limite, ktorý je lekársky odôvodnený, pričom sa zohľadní jeho súčasný zdravotný stav a možný priebeh choroby.

„2.  Poistenec, ktorý je oprávnený príslušnou inštitúciou cestovať do iného členského štátu na účely ošetrenia alebo dlhodobej starostlivosti primeranej podľa jeho stavu, dostane vecné dávky poskytnuté v mene príslušnej inštitúcie inštitúciou miesta pobytu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje, ako keby bola daná osoba poistená podľa daných právnych predpisov. Oprávnenie sa udelí, ak dané ošetrenie alebo dlhodobá starostlivosť je medzi dávkami určenými právnymi predpismi v členskom štáte, kde má daná osoba bydlisko a kde daná osoba nemôže dostať takéto ošetrenie v časovom limite, ktorý je lekársky odôvodnený, pričom sa zohľadní jej súčasný zdravotný stav a pravdepodobný priebeh jej choroby, alebo v časovom limite, ktorý je odôvodnený, pričom sa zohľadní jej potreba dlhodobej starostlivosti v danom čase a pravdepodobný priebeh tejto potreby.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 f (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 25

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14f.  Článok 25 sa nahrádza takto:

Článok 25

Článok 25

Dôchodcovia podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov iných ako štát bydliska, ak nárok na vecné dávky existuje v štáte bydliska

Dôchodcovia podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov iných ako štát bydliska, ak nárok na vecné dávky existuje v štáte bydliska

Ak osoba poberajúca dôchodok alebo dôchodky podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov, má miesto bydliska v členskom štáte, podľa právnych predpisov ktorého právo na vecné dávky nepodlieha podmienke poistenia alebo podmienke činnosti ako zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, a od tohto členského štátu sa nepoberá žiaden dôchodok, náklady na vecné dávky ktoré poberá táto osoba a jej rodinní príslušníci znáša inštitúcia jedného z členských štátov príslušná v súvislosti s jeho dôchodkami určenými v súlade s článkom 24 ods. 2, do rozsahu, že tento dôchodca a jeho rodinní príslušníci by mali nárok na takéto dávky, ak by mali bydlisko v tomto členskom štáte.

Ak osoba poberajúca dôchodok alebo dôchodky podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov, má miesto bydliska v členskom štáte, podľa právnych predpisov ktorého právo na vecné dávky nepodlieha podmienke poistenia alebo podmienke činnosti ako zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, a od tohto členského štátu sa nepoberá žiaden dôchodok, náklady na vecné dávky ktoré poberá táto osoba a jej rodinní príslušníci znáša inštitúcia jedného z členských štátov príslušná v súvislosti s jeho dôchodkami určenými v súlade s článkom 24 ods. 2, do rozsahu, že tento dôchodca a jeho rodinní príslušníci by mali nárok na dávky, ak by mali bydlisko v tomto členskom štáte.

Odôvodnenie

Výraz „takéto“ by sa mohol vykladať tak, že členský štát odmieta uhradiť dávky dlhodobej starostlivosti, pretože podľa právnych predpisov tohto členského štátu neexistuje nárok na takéto dávky dlhodobej starostlivosti. Zdá sa, že to nie je zámerom tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 g (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 27 – nadpis

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14g.  Nadpis článku 27 nahrádza takto:

Pobyt dôchodcu alebo jeho rodinných príslušníkov v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má bydlisko – pobyt v príslušnom členskom štáte – oprávnenie na primerané zaobchádzanie mimo štátu bydliska

„Pobyt dôchodcu alebo jeho rodinných príslušníkov v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má bydlisko – pobyt v príslušnom členskom štáte – oprávnenie na primerané zaobchádzanie alebo dlhodobú starostlivosť mimo štátu bydliska“

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 h (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 27 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14h.   V článku 27 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Článok 20 sa uplatňuje mutatis mutandis na dôchodcu a/alebo jeho rodinných príslušníkov, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, ako je členský štát bydliska, na účel lekárskeho ošetrenia primeraného ich stavu.

„3.  Článok 20 sa uplatňuje obdobne na dôchodcu a/alebo jeho rodinných príslušníkov, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, ako je členský štát bydliska, na účel lekárskeho ošetrenia alebo dlhodobej starostlivosti primeranej ich stavu.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 i (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14i.  V článku 28 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

Cezhraničný pracovník, ktorý odišiel do dôchodku z dôvodu veku alebo invalidity, má v prípade choroby nárok naďalej poberať vecné dávky v členskom štáte, kde naposledy vykonával činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, pokiaľ je toto pokračovaním liečby, ktorá sa začala v tomto členskom štáte. „Pokračovanie liečby“ znamená pokračujúce vyšetrovanie, diagnostikovanie a liečenie choroby po celý čas jej trvania.

Cezhraničný pracovník, ktorý odišiel do dôchodku, má nárok v prípade choroby alebo potreby dlhodobej starostlivosti naďalej poberať vecné dávky v členskom štáte, kde naposledy vykonával svoju činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, pokiaľ je toto pokračovaním liečby alebo dlhodobej starostlivosti, ktorá začala v tomto členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 j (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 28 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14j.  V článku 28 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Dôchodca, ktorý počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dátumu účinnosti starobného alebo invalidného dôchodku, vykonával činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba aspoň po dobu dvoch rokov ako cezhraničný pracovník, má nárok na vecné dávky v členskom štáte, v ktorom vykonával takúto činnosť ako cezhraničný pracovník, ak tento členský štát a členský štát, v ktorom sa nachádza príslušná inštitúcia zodpovedná za náklady na vecné dávky poskytované tejto osobe v členskom štáte jej bydliska, sa pre toto rozhodli a obidva štáty sú uvedené v zozname v prílohe V.

„2.  Dôchodca, ktorý počas desiatich rokov, ktoré predchádzajú dátumu účinnosti starobného alebo invalidného dôchodku, vykonával činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba aspoň po dobu dvoch rokov ako cezhraničný pracovník, má nárok na vecné dávky v členskom štáte, v ktorom vykonával takúto činnosť ako cezhraničný pracovník, ak tento členský štát a členský štát, v ktorom sa nachádza príslušná inštitúcia zodpovedná za náklady na vecné dávky poskytované tejto osobe v členskom štáte jej bydliska, sa pre toto rozhodli a obidva štáty sú uvedené v zozname v prílohe V.“

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 k (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 28 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14k.  V článku 28 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Odsek 2 sa uplatňuje mutatis mutandis na rodinných príslušníkov cezhraničného pracovníka alebo jeho pozostalých, ak počas trvania dôb uvedených v odseku 2 mali nárok na vecné dávky podľa článku 18 ods. 2, dokonca aj keď cezhraničný pracovník umrel skôr, ako začal dôchodok poberať, za predpokladu, že tento cezhraničný pracovník vykonával činnosť ako zamestnanec osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba aspoň po dobu dvoch rokov v päťročnom období, ktoré predchádzalo jeho smrti.

„3.  Odsek 2 sa uplatňuje obdobne na rodinných príslušníkov cezhraničného pracovníka alebo jeho pozostalých, ak počas trvania dôb uvedených v odseku 2 mali nárok na vecné dávky podľa článku 18 ods. 2, dokonca aj keď cezhraničný pracovník umrel skôr, ako začal dôchodok poberať, za predpokladu, že tento cezhraničný pracovník vykonával činnosť ako zamestnanec osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba aspoň po dobu dvoch rokov v desaťročnom období, ktoré predchádzalo jeho smrti.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 l (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 30

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14l.  Článok 30 sa nahrádza takto:

Článok 30

Článok 30

Príspevky dôchodcov

Príspevky dôchodcov

1.  Inštitúcia členského štátu zodpovedná podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje na zrážky v súvislosti s príspevkami na nemocenské dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve, môže požiadať a spätne získať takéto zrážky, vypočítané v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, iba v takom rozsahu, aby náklady na príspevky podľa článkov 23 až 26 má znášala inštitúcia uvedeného členského štátu.

1.  Inštitúcia členského štátu zodpovedná podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje na zrážky v súvislosti s príspevkami na nemocenské dávky, dávky dlhodobej starostlivosti, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve, môže požiadať a spätne získať takéto zrážky, vypočítané v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, iba v takom rozsahu, aby náklady na príspevky podľa článkov 23 až 26 má znášala inštitúcia uvedeného členského štátu.

2.  Ak v prípadoch uvedených v článku 25 získanie nemocenských dávok, dávok v materstve a rovnocenných dávok v otcovstve podlieha platbám príspevkov alebo podobným platbám podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má daný dôchodca bydlisko, tieto príspevky nie sú splatné na základe takéhoto bydliska.

2.  Ak v prípadoch uvedených v článku 25 získanie nemocenských dávok, dávok dlhodobej starostlivosti, dávok v materstve a rovnocenných dávok v otcovstve podlieha platbám príspevkov alebo podobným platbám podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má dotknutý dôchodca bydlisko, tieto príspevky nie sú splatné na základe takéhoto bydliska.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 32 – odsek 3 – písmeno a – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  nároky vznikajúce na základe činnosti poistenca ako zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby;

i)  nároky vznikajúce na základe činnosti poistenca ako zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vrátane nárokov existujúcich pri uplatňovaní článku 11 ods. 2 alebo 3 písm. c);

Odôvodnenie

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 33 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 33a

 

Dávky dlhodobej starostlivosti

 

„1.  Správna komisia po konzultácii so sociálnymi partnermi, združeniami zastupujúcimi príjemcov a príslušnými profesijnými organizáciami vypracuje podrobný zoznam dávok dlhodobej starostlivosti, s rozlíšením vecných a peňažných dávok a toho, či sa dávka poskytuje osobe, ktorá potrebuje starostlivosť, alebo osobe, ktorá takú starostlivosť poskytuje.

 

2.  Ak dávka dlhodobej starostlivosti spadajúca pod túto kapitolu má aj charakteristiky dávok koordinovaných podľa inej kapitoly v kapitole III, členské štáty môžu odchylne od odseku 1 koordinovať takéto dávky v súlade s pravidlami ustanovenými v tejto inej kapitole, s uvedením toho, ktorá kapitola sa uplatňuje, za predpokladu, že:

 

a)   výsledok takejto koordinácie je prinajmenšom rovnako priaznivý pre príjemcov, ako by bol, keby bola dávka koordinovaná ako dávka dlhodobej starostlivosti podľa tejto kapitoly; a

 

b)  dávka dlhodobej starostlivosti je uvedená v prílohe XII.“

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 34

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16.  Článok sa vypúšťa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 34

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

16a.  Článok 34 sa nahrádza takto:

Článok 34

Článok 34

Súbeh dávok dlhodobej starostlivosti

Súbeh dávok dlhodobej starostlivosti

1.  Ak poberateľ peňažných dávok dlhodobej starostlivosti, ktoré sa musia považovať za nemocenské dávky, a preto sa poskytujú členským štátom príslušným na peňažné dávky podľa článkov 21 až 29, má súčasne a podľa tejto kapitoly nárok žiadať vecné dávky určené na ten istý účel od inštitúcie miesta bydliska alebo pobytu v inom členskom štáte, a od inštitúcie v prvom členskom štáte sa tiež požadujú, aby uhradila náklady na tieto vecné dávky podľa článku 35, uplatňuje sa všeobecné ustanovenie o zamedzení súbehu dávok uvedené v článku 10, iba s týmto obmedzením: ak daná osoba si nárokuje a poberá vecnú dávku, výška peňažnej dávky sa zníži o výšku vecnej dávky, na ktorú si nárokuje alebo by si mohla nárokovať od inštitúcie prvého členského štátu, od ktorej sa požaduje, aby uhradila náklady.

„1.  Ak poberateľ peňažných dávok dlhodobej starostlivosti, ktoré sa poskytujú podľa článkov 21 až 29, má súčasne a podľa tejto kapitoly nárok žiadať vecné dávky určené na ten istý účel od inštitúcie miesta bydliska alebo pobytu v inom členskom štáte, a od inštitúcie v prvom členskom štáte sa tiež požadujú, aby uhradila náklady na tieto vecné dávky podľa článku 35, uplatňuje sa všeobecné ustanovenie o zamedzení súbehu dávok uvedené v článku 10, iba s týmto obmedzením: ak daná osoba si nárokuje a poberá vecnú dávku, výška peňažnej dávky sa zníži o výšku vecnej dávky, na ktorú si nárokuje alebo by si mohla nárokovať od inštitúcie prvého členského štátu, od ktorej sa požaduje, aby uhradila náklady.

2.  Správna Komisia zostaví zoznam peňažných dávok a vecných dávok, na ktoré sa vzťahuje odsek 1

2.  Správna komisia zostaví zoznam peňažných dávok a vecných dávok, na ktoré sa vzťahuje odsek 1

3.  Dva členské štáty alebo viac členských štátov, resp. ich príslušné orgány sa môžu dohodnúť na iných alebo dodatočných opatreniach, ktoré nesmú byť menej priaznivé pre dané osoby ako zásady stanovené v odseku 1.

3.  Dva členské štáty alebo viac členských štátov, resp. ich príslušné orgány sa môžu dohodnúť na iných alebo dodatočných opatreniach, ktoré nesmú byť menej priaznivé pre dané osoby ako zásady stanovené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 17

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Kapitola 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17.  Za odôvodnenie 35 sa vkladá táto kapitola:

vypúšťa sa

„KAPITOLA 1a

 

Dávky dlhodobej starostlivosti

 

Článok 35a

 

Všeobecné ustanovenia

 

1.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tejto kapitoly sa články 17 až 32 uplatňujú obdobne na dávky dlhodobej starostlivosti.

 

2.  Správna komisia vypracuje podrobný zoznam dávok dlhodobej starostlivosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 1 písm. vb) tohto nariadenia, s rozlíšením vecných a peňažných dávok.

 

3.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty poskytnúť peňažné dávky dlhodobej starostlivosti v súlade s inými kapitolami hlavy III, ak sú dávka a osobitné podmienky, ktorým dávka podlieha, uvedené v prílohe XII a ak výsledok takejto koordinácie je aspoň taký priaznivý pre príjemcov, ako keby bola dávka koordinovaná podľa tejto kapitoly.

 

Článok 35b

 

Súbeh dávok dlhodobej starostlivosti

 

1.  Ak príjemca peňažných dávok dlhodobej starostlivosti poskytnutých v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu získa v rovnakom čase a podľa tejto kapitoly vecné dávky dlhodobej starostlivosti od inštitúcie miesta bydliska alebo pobytu v inom členskom štáte, a od inštitúcie v prvom členskom štáte sa tiež požaduje, aby nahradila náklady na tieto vecné dávky podľa článku 35c, uplatňuje sa všeobecné ustanovenie o zamedzení súbehu dávok uvedené v článku 10, a to iba s týmto obmedzením: výška peňažnej dávky sa zníži o nahraditeľnú sumu vecnej dávky, ktorá je nárokovateľná podľa článku 35c od inštitúcie prvého členského štátu.

 

2.  Dva členské štáty alebo viac členských štátov, resp. ich príslušné orgány sa môžu dohodnúť na iných alebo dodatočných opatreniach, ktoré nesmú byť menej priaznivé pre dané osoby ako zásady stanovené v odseku 1.

 

Článok 35c

 

Náhrady medzi inštitúciami

 

1.  Článok 35 sa uplatňuje obdobne na dávky dlhodobej starostlivosti.

 

2.  Ak sa v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa príslušná inštitúcia nachádza podľa tejto kapitoly, nestanovujú vecné dávky dlhodobej starostlivosti, inštitúcia, ktorá je alebo by bola príslušná v uvedenom členskom štáte podľa kapitoly 1, pokiaľ ide o náhradu vecných nemocenských dávok poskytnutých v inom členskom štáte, sa považuje za príslušnú inštitúciu aj podľa kapitoly 1a.

 

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 61

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 61

Článok 61

Osobitné pravidlá o sčítaní dôb poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti

Osobitné pravidlá o sčítaní dôb poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti

1.  Okrem prípadov uvedených v článku 65 ods. 2 sa uplatňovanie článku 6 podmieňuje tým, že daná osoba bezprostredne ukončila aspoň trojmesačnú dobu poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v súlade s právnymi predpismi, podľa ktorých sa uplatňuje nárok na dávky.

1.  Podliehajúc druhému odseku, príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie, znovunadobudnutie alebo trvanie nároku na dávky dosiahnutím dôb poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, v potrebnom rozsahu zohľadní doby poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, ako keby boli dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Príslušný členský štát pri tomto sčítaní sčítava len obdobia, ktoré sa zohľadňujú podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom boli dokončené, na účely nadobudnutia a zachovania práva na dávky v nezamestnanosti.

2.  Ak nezamestnaná osoba nespĺňa podmienky na sčítanie dôb v súlade s odsekom 1, pretože jej bezprostredne ukončená doba poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v danom členskom štáte trvala menej ako tri mesiace, uvedená osoba má nárok na dávky v nezamestnanosti podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom predtým ukončila takéto doby za podmienok a v rámci obmedzení stanovených v článku 64a.“

2.  Uplatňovanie odseku 1 tohto článku sa podmieňuje tým, že daná osoba bezprostredne ukončila v súlade s právnymi predpismi, podľa ktorých sa uplatňuje nárok na dávky:

 

a)  doby poistenia v trvaní aspoň jedného dňa, ak sa podľa uvedených právnych predpisov vyžadujú doby poistenia;

 

b)  doby zamestnania v trvaní aspoň jedného dňa, ak sa podľa uvedených právnych predpisov vyžadujú doby zamestnania; alebo

 

c)  doby samostatnej zárobkovej činnosti v trvaní aspoň jedného dňa, ak sa podľa uvedených právnych predpisov vyžadujú doby samostatnej zárobkovej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 62 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19a.  V článku 62 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet dávok na základe výšky predchádzajúceho platu alebo príjmu z vykonávania povolania, zohľadní výlučne plat alebo príjem z vykonávania povolania, ktorý daná osoba mala v súvislosti s jej poslednou činnosťou ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podľa uvedených právnych predpisov.

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet dávok na základe výšky predchádzajúceho platu alebo príjmu z vykonávania povolania, zohľadní plat alebo príjem z vykonávania povolania, ktorý daná osoba mala v súvislosti s jej poslednou činnosťou alebo činnosťami ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podľa uvedených právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 64 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  V odseku 1 písm. c) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“ a slová „troch mesiacov predĺžiť maximálne na 6 mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „šiestich mesiacov predĺžiť až do konca obdobia nároku uvedenej osoby na dávky“;

„c)  nárok na dávky sa zachová počas doby šiestich mesiacov od dátumu, kedy nezamestnaná osoba prestala byť k dispozícii službám zamestnanosti členského štátu, z ktorého odišla, za predpokladu, že celkové trvanie poskytovania dávok nepresiahne celkové trvanie doby nároku na dávky podľa právnych predpisov tohto členského štátu; príslušné útvary alebo inštitúcie môžu predĺžiť dobu šiestich mesiacov až do konca obdobia nároku uvedenej osoby na dávky;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 64 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  V odseku 3 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „šesť“ a slová „maximálne na šesť mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „do konca obdobia nároku na dávky“.

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

 

„3.  Pokiaľ právne predpisy príslušného členského štátu nie sú priaznivejšie, maximálna celková doba, po ktorú sa poberá nárok na dávky podľa odseku 1, medzi dvoma obdobiami zamestnania je šesť mesiacov; príslušné úrady alebo inštitúcie môžu toto obdobie predĺžiť až do konca obdobia nároku na dávky.“

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 64a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

21.  Za odôvodnenie 64 sa vkladá tento článok 64a:

vypúšťa sa

„Článok 64a

 

Osobitné pravidlá pre nezamestnané osoby, ktoré sa presťahovali do iného členského štátu bez toho, aby spĺňali podmienky článku 61 ods. 1 a článku 64

 

V situáciách uvedených v článku 61 ods. 2 sa príslušným členským štátom na poskytovanie dávok v nezamestnanosti stáva ten členský štát, ktorého právne predpisy sa predtým vzťahovali na nezamestnanú osobu. Dávky sa poskytujú na náklady príslušnej inštitúcie počas obdobia stanoveného v článku 64 ods. 1 písm. c), ak sa nezamestnaná osoba prihlási v službách zamestnanosti v členskom štáte posledného poistenia a dodržiava podmienky stanovené právnymi predpismi uvedeného členského štátu. Článok 64 ods. 2 až 4 sa uplatňuje obdobne.“

 

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 22

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 65

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 65

Článok 65

Nezamestnané osoby, ktoré mali bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Nezamestnané osoby, ktoré mali bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1.  Nezamestnaná osoba, ktorá počas svojej poslednej činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba mala bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát, sa musí prihlásiť u bývalého zamestnávateľa alebo v službách zamestnanosti v príslušnom členskom štáte. Takáto osoba poberá dávky v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu, ako keby mala bydlisko v uvedenom členskom štáte. Tieto dávky poskytuje inštitúcia príslušného členského štátu.

1.  Nezamestnaná osoba, ktorá počas svojej poslednej činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba mala bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát, sa musí prihlásiť u bývalého zamestnávateľa alebo v službách zamestnanosti v príslušnom členskom štáte. Takáto osoba poberá dávky v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu, ako keby mala bydlisko v uvedenom členskom štáte. Tieto dávky poskytuje inštitúcia príslušného členského štátu. Takáto osoba sa môže navyše prihlásiť v službách zamestnanosti v členskom štáte bydliska. Taktiež sa môže prihlásiť v cezhraničnej službe zamestnanosti, ak takáto služba v geografickej oblasti, v ktorej si hľadá prácu, existuje.

 

1a.  Orgány príslušného členského štátu a členského štátu bydliska úzko spolupracujú a objasňujú uchádzačom o zamestnanie právomoci verejnej služby zamestnanosti zodpovednej za ich následné kroky. Zabezpečia tiež, aby komunikácia medzi príslušnou inštitúciou a uchádzačom o zamestnanie prebiehala v jazyku, ktorému uchádzač rozumie, s prípadnou účasťou poradcov EURES v týchto službách.

2.  Odchylne od odseku 1, úplne nezamestnaná osoba, ktorá počas poslednej činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba mala bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát, a ktorá neukončila aspoň 12 mesiacov poistenia v nezamestnanosti výlučne podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, sa musí prihlásiť v službách zamestnanosti členského štátu bydliska. Takáto osoba poberá dávky v súlade s právnymi predpismi členského štátu bydliska, ako keby ukončila všetky doby poistenia podľa právnych predpisov uvedeného členského štátu. Uvedené dávky poskytuje inštitúcia členského štátu bydliska. Úplne nezamestnaná osoba uvedená v tomto odseku, ktorá by mala nárok na dávky v nezamestnanosti len na základe vnútroštátnych právnych predpisov príslušného členského štátu, ak má bydlisko na území tohto štátu, sa môže prípadne namiesto toho rozhodnúť, že sa prihlási v službách zamestnanosti uvedeného členského štátu a že bude poberať dávky v súlade s právnymi predpismi uvedeného členského štátu, ako keby v ňom mala bydlisko.

2.  Ak osoba uvedená v odseku 1 prihlási v službách zamestnanosti v členskom štáte bydliska v súlade s druhým pododsekom uvedeného odseku, poberá dávky v súlade s právnymi predpismi členského štátu bydliska, ako keby ukončila všetky doby poistenia podľa právnych predpisov uvedeného členského štátu. Uvedené dávky poskytuje inštitúcia členského štátu bydliska.

3.  Ak si úplne nezamestnaná osoba uvedená v odseku 1 alebo 2 neželá prihlásiť sa v službách zamestnanosti príslušného členského štátu alebo im byť naďalej k dispozícii po tom, čo sa zaevidovala, a chce si hľadať prácu v členskom štáte bydliska alebo v členskom štáte poslednej činnosti, uplatňuje sa mutatis mutandis článok 64 s výnimkou jeho odseku 1 písm. a). Príslušná inštitúcia môže obdobie uvedené v článku 64 ods. 1 písm. c) prvej vete predĺžiť až do konca obdobia nároku na dávky.

3.  Ak si úplne nezamestnaná osoba uvedená v odseku 1 alebo 2 neželá byť naďalej k dispozícii službám zamestnanosti príslušného členského štátu po tom, čo sa zaevidovala, a chce si hľadať prácu v členskom štáte bydliska alebo v členskom štáte poslednej činnosti, uplatňuje sa obdobne článok 64 s výnimkou jeho odseku 1 písm. a). Príslušná inštitúcia môže obdobie uvedené v článku 64 ods. 1 písm. c) prvej vete predĺžiť až do konca obdobia nároku na dávky.

4.  Úplne nezamestnaná osoba uvedená v tomto článku sa môže prihlásiť nielen v službách zamestnanosti príslušného členského štátu, ale aj v službách zamestnanosti toho druhého členského štátu.

 

5.  Odseky 2 až 4 tohto článku sa nevzťahujú na osobu, ktorá je čiastočne alebo prerušovane nezamestnaná.

 

 

5a.  Dávky poskytované inštitúciou miesta bydliska podľa odseku 2 sú naďalej poskytované na jej náklady. S výhradou odseku 7 však príslušná inštitúcia členského štátu, právne predpisy ktorého sa na danú osoba vzťahovali naposledy, nahradí inštitúcii miesta bydliska plnú výšku dávok poskytovaných touto inštitúciou počas prvých štyroch mesiacov. Dojednania o náhrade sa ustanovia vo vykonávacom nariadení.

 

5b.  Doba náhrady uvedená v odseku 5a sa však predĺži na osem mesiacov, ak daná osoba počas predchádzajúcich 24 mesiacov dosiahla doby zamestnania alebo samostatne zárobkovo činného zamestnania aspoň 12 mesiacov v členskom štáte, právne predpisy ktorého sa na ňu vzťahovali naposledy, ak takéto doby by zakladali nárok na dávky v nezamestnanosti.

 

5c.  Na účely odsekov 5a a 5b môžu dva alebo viaceré členské štáty alebo ich príslušné orgány určiť iné metódy náhrady, alebo upustiť od všetkých náhrad medzi inštitúciami, ktoré podliehajú pod ich právomoc.

Odôvodnenie

Zavedenie 12-mesačného obdobia pred tým, než sa cezhraničný pracovník môže domáhať dávok v členskom štáte poslednej činnosti, pravdepodobne povedie k ďalším administratívnym ťažkostiam. Namiesto toho, poskytnutie možnosti cezhraničným pracovníkom získať dávky v nezamestnanosti v členskom štáte poslednej činnosti alebo členskom štáte bydliska znižuje administratívne ťažkosti a dáva dotknutej osobe príležitosť hľadať si zamestnanie v členskom štáte, kde má najlepšie šance nájsť si zamestnanie. V prípade prijatia tohto pozmeňujúceho návrhu by sa mali v celom texte vykonať zodpovedajúce zmeny.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 23

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 68b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Peňažné rodinné dávky, ktoré majú nahradiť príjem počas dôb starostlivosti o dieťa a ktoré sú uvedené v prílohe XIII časti 1, sa priznávajú výhradne osobe, ktorá podlieha právnym predpisom príslušného členského štátu, pričom jej rodinní príslušníci nemajú na dávky žiadny odvodený nárok. Článok 68a tohto nariadenia sa neuplatňuje na takéto dávky, ani príslušná inštitúcia nie je povinná zohľadniť žiadosť predloženú druhým rodičom, osobou považovanou za rodiča ani inštitúciou, ktorá vystupuje ako opatrovateľ dieťaťa alebo detí podľa článku 60 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

1.  Peňažné rodinné dávky, ktoré majú nahradiť príjem alebo zabezpečiť dodatočný príjem počas dôb starostlivosti o dieťa a ktoré sú uvedené v prílohe XIII časti 1, sa priznávajú výhradne osobe, ktorá podlieha právnym predpisom príslušného členského štátu, pričom jej rodinní príslušníci nemajú na dávky žiadny odvodený nárok. Článok 68a tohto nariadenia sa uplatňuje na tieto dávky v situáciách, keď si individuálny príjemca rodinných dávok slúžiacich ako náhrada príjmu počas starostlivosti o dieťa neplní svoju vyživovaciu povinnosť.

Odôvodnenie

V prípade, že oprávnená osoba žije v inom členskom štáte ako jeho deti a ak si táto osoba neplní svoje vyživovacie povinnosti, príslušné orgány by mohli – podľa návrhu Komisie – poskytovať dávku priamo deťom alebo druhému rodičovi. Tejto situácii by sa malo zabrániť.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 71 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  V článku 71 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Správna Komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „správna Komisia“) pôsobí pri Európskej komisii, je zložená zo zástupcov vlády každého členského štátu, ktorým pomáhajú, ak je to potrebné odborní poradcovia. Zástupca Európskej komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej komisie vo funkcii poradcu.

1.   Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „správna komisia“) pôsobí pri Európskej komisii, je zložená zo zástupcov vlády každého členského štátu, ktorým v prípade potreby pomáhajú odborní poradcovia. Zástupca Európskej komisie, zástupca Európskeho parlamentu a v prípade potreby zástupcovia sociálnych partnerov, ako aj príjemcov vrátane zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím sa zúčastňujú na zasadnutiach správnej komisie vo funkcii poradcov.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 75a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány zabezpečia, aby ich inštitúcie poznali a uplatňovali všetky právne a iné ustanovenia vrátane rozhodnutí správnej komisie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a vykonávacie nariadenie, a za podmienok v nich stanovených.

1.  Príslušné orgány v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou zabezpečia, aby ich príslušné inštitúcie boli informované o všetkých právnych a iných ustanoveniach vrátane rozhodnutí správnej komisie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a vykonávacie nariadenie, a za podmienok v nich stanovených, a uplatňovali ich.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 75a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S cieľom zabezpečiť správne určenie uplatniteľných právnych predpisov musia príslušné orgány podporovať spoluprácu medzi inštitúciami a inšpektorátmi práce vo svojich členských štátoch.

2.  S cieľom zabezpečiť správne určenie uplatniteľných právnych predpisov musia príslušné orgány podporovať spoluprácu medzi príslušnými dotknutými inštitúciami, akými sú inšpektoráty práce a daňové úrady v ich členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 25

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 76 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, v ktorých bližšie stanoví postup na zabezpečenie jednotných podmienok na uplatňovanie článkov 12 a 13 tohto nariadenia. Týmito aktmi sa stanoví štandardný postup vrátane lehôt na

1.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania článkov 12 a 13 tohto nariadenia a článkov 14, 15 a 16 vykonávacieho nariadenia Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví postup, ktorý sa má dodržiavať. Týmito aktmi sa stanoví štandardný postup vrátane lehôt na

–  vystavenie, formát a obsah prenosného dokumentu potvrdzujúceho právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa uplatňujú na držiteľa,

–  vydávanie, elektronický formát chránený proti falšovaniu a obsah vrátane povinných informácií prenosného dokumentu s povinnými informáciami potvrdzujúceho právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa, a ktorý v prípade, ak existuje, obsahuje jedinečné európske číslo sociálneho zabezpečenia,

  určenie situácií, v ktorých sa dokument vystavuje,

 

–  prvky, ktoré sa musia overiť pred vystavením dokumentu,

–  prvky, ktoré sa musia overiť pred vystavením, opravou alebo zrušením dokumentu,

  zrušenie dokumentu v prípade, že príslušná inštitúcia členského štátu zamestnania spochybňuje jeho presnosť a platnosť.

 

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 25 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 79

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

25a.  Článok 79 sa nahrádza takto:

Článok 79

„Článok 79

Financovanie činností v oblasti sociálneho zabezpečenia

Financovanie činností v oblasti sociálneho zabezpečenia

V súvislosti s týmto nariadením a vykonávacím nariadením môže Európska komisia financovať úplne alebo čiastočne:

V súvislosti s týmto nariadením a vykonávacím nariadením môže Európska komisia financovať úplne alebo čiastočne:

a)   činnosti zamerané na zlepšenie výmeny informácií medzi orgánmi a inštitúciami sociálneho zabezpečenia členských štátov, najmä na elektronickú výmenu údajov;

a)  činnosti zamerané na zlepšenie výmeny informácií medzi orgánmi a inštitúciami sociálneho zabezpečenia členských štátov, najmä na elektronickú výmenu údajov, ako napríklad elektronický systém prepojenia orgánov sociálneho zabezpečenia;

b)   akékoľvek iné činnosti zamerané na poskytovanie informácií iným osobám, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ich zástupcom, o povinnostiach a právach odvodených od tohto nariadenia, za použitia najprimeranejších prostriedkov.

b)  akékoľvek iné činnosti zamerané na poskytovanie informácií iným osobám, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ich zástupcom, o povinnostiach a právach odvodených od tohto nariadenia, za použitia najprimeranejších prostriedkov, ako napríklad európskeho čísla sociálneho zabezpečenia;“

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok -88 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok -88

 

Vystavovanie a rušenie prenosných dokumentov potvrdzujúce uplatniteľné právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia

 

Komisia prijme do [...] delegované akty v súlade s článkom 88a, ktoré dopĺňajú články 12 a 13 tohto nariadenia a články 14, 15 a 16 vykonávacieho nariadenia zavedením štandardného postupu, ktorý sa týka:

 

a)  určenia situácií, v ktorých sa vydávajú, upravujú alebo zrušujú prenosné dokumenty potvrdzujúce právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa, ako je uvedené v prvej zarážke článku 76a; a

 

b)  zrušenia dokumentu v prípade, že príslušná inštitúcia členského štátu zamestnania z oprávnených dôvodov spochybňuje jeho presnosť alebo platnosť.“

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 88a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 88a

Článok 88a

Vykonávanie delegovania právomoci

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty, ktorá podlieha podmienkam stanoveným v tomto článku.

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty, ktorá podlieha podmienkam stanoveným v tomto článku.

2.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 88 sa udeľuje Európskej komisii na neurčité obdobie od [deň nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) xxxx].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku -88 a 88 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) xxxx — COD 2016/397]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím predmetného päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 88 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť žiadnych delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článkoch -88 a 88 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť žiadnych delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia sa musí pred prijatím delegovaného aktu poradiť s odborníkmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty, v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

4.   Komisia sa musí pred prijatím delegovaného aktu poradiť s odborníkmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty, v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5.   Len čo Európska komisia prijme delegovaný akt, oboznámi s touto skutočnosťou súčasne Európsky parlament a Radu.

5.   Len čo Európska komisia prijme delegovaný akt, oboznámi s touto skutočnosťou súčasne Európsky parlament a Radu.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 88 nadobúda účinnosť len vtedy, ak voči nemu Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Európsku komisiu o tom, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov -88 a 88 nadobúda účinnosť len vtedy, ak voči nemu Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Európsku komisiu o tom, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 7

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Príloha XII – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

PEŇAŽNÉ DÁVKY DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI POSKYTOVANÉ ODCHYLNE OD KAPITOLY 1 ČLÁNKU 35A ODS. 1

PEŇAŽNÉ DÁVKY DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI POSKYTOVANÉ ODCHYLNE OD KAPITOLY 1 ČLÁNKU 33A ODS. 1

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Odôvodnenie 13

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Odôvodnenie 13 sa nahrádza takto:

(13)   V tomto nariadení sa ustanovujú opatrenia a postupy na podporu mobility zamestnancov a nezamestnaných osôb. Cezhraniční pracovníci, ktorí sa stanú úplne nezamestnanými, sa môžu prihlásiť v službách zamestnanosti v krajine, v ktorej majú bydlisko, ako aj v členskom štáte, kde boli naposledy zamestnaní. Nárok na dávky by však mali mať iba od členského štátu, v ktorom majú bydlisko.

„ (13)   V tomto nariadení sa ustanovujú opatrenia a postupy na podporu mobility zamestnancov a nezamestnaných osôb. Cezhraniční pracovníci, ktorí sa stanú úplne nezamestnanými, sa môžu prihlásiť v službách zamestnanosti v krajine, v ktorej majú bydlisko, ako aj v členskom štáte, kde boli naposledy zamestnaní. “

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Odôvodnenie 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  V záujme ochrany práv osôb by príslušné členské štáty mali zabezpečiť, aby všetky žiadosti o údaje a odpovede boli nevyhnutné a primerané z hľadiska riadneho vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 a tohto nariadenia, v súlade s európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov. Nemalo by v dôsledku výmeny údajov dochádzať k automatickému zrušeniu nároku na dávky a akékoľvek rozhodnutie prijaté na základe výmeny údajov by malo vychádzať zo základných práv a slobôd danej osoby, a teda by malo byť založené na dostatočných dôkazoch a podliehať spravodlivému odvolaciemu postupu.

(26)  V záujme ochrany práv osôb by príslušné členské štáty mali zabezpečiť, aby všetky žiadosti o údaje a odpovede boli nevyhnutné a primerané z hľadiska riadneho vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 a tohto nariadenia, v súlade s európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov. Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa uplatňuje príslušné acquis Únie o ochrane údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/20161a. Nemalo by v dôsledku výmeny údajov dochádzať k automatickému zrušeniu nároku na dávky a akékoľvek rozhodnutie prijaté na základe výmeny údajov by malo vychádzať zo základných práv a slobôd danej osoby, a teda by malo byť založené na dostatočných dôkazoch a podliehať spravodlivému odvolaciemu postupu.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Odôvodnenie

V súlade s pripomienkami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 1 – odsek 2 – písmeno ea

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„ea) „podvod“ je akékoľvek úmyselné konanie alebo nekonanie s cieľom získať alebo prijímať dávky sociálneho zabezpečenia alebo sa vyhnúť plateniu odvodov na sociálne zabezpečenie v rozpore s právnymi predpismi členského štátu;“

„ea)  „podvod“ je akékoľvek úmyselné konanie alebo nekonanie s cieľom získať alebo prijímať dávky sociálneho zabezpečenia alebo sa vyhnúť plateniu odvodov na sociálne zabezpečenie v rozpore s právnymi predpismi členského štátu, v súlade so základným nariadením alebo vykonávacím nariadením;“

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 2 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade, že boli stanovené alebo určené práva a povinnosti osoby, na ktoré sa uplatňuje základné a vykonávacie nariadenie, môže príslušná inštitúcia požiadať inštitúciu v členskom štáte bydliska alebo pobytu, aby poskytla osobné údaje o uvedenej osobe. Žiadosť a všetky odpovede na ňu sa musia týkať informácií, ktoré umožnia príslušnému členskému štátu zistiť akékoľvek nepresnosti vo faktoch, na ktorých sa zakladá dokument alebo rozhodnutie určujúce práva a povinnosti osoby podľa základného alebo vykonávacieho nariadenia. Žiadosť možno podať aj v prípade, že neexistuje pochybnosť o platnosti alebo správnosti informácií obsiahnutých v dokumente alebo informácií, na ktorých sa v konkrétnom prípade rozhodnutie zakladá. Žiadosť o informácie a všetky odpovede na ňu musia vychádzať z nevyhnutnosti a byť primerané.

5.  V prípade, že boli stanovené alebo určené práva a povinnosti osoby, na ktoré sa uplatňuje základné a vykonávacie nariadenie, môže príslušná inštitúcia požiadať inštitúciu v členskom štáte bydliska alebo pobytu, aby poskytla osobné údaje o uvedenej osobe v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679. Žiadosť a všetky odpovede na ňu sa musia obmedzovať na informácie, ktoré umožnia príslušnému členskému štátu zistiť akékoľvek nepresnosti vo faktoch, na ktorých sa zakladá dokument alebo rozhodnutie určujúce práva a povinnosti osoby podľa základného alebo vykonávacieho nariadenia. Žiadosť možno podať aj v prípade, že neexistuje pochybnosť o platnosti alebo správnosti informácií obsiahnutých v dokumente alebo informácií, na ktorých sa v konkrétnom prípade rozhodnutie zakladá. Žiadosť o informácie a všetky odpovede na ňu musia byť odôvodnené, potrebné a primerané.

Odôvodnenie

V súlade s pripomienkami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 2 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Správna komisia vypracuje podrobný zoznam druhov žiadostí o údaje a odpovedí, ktoré možno predložiť podľa odseku 5, a Európska komisia takýto zoznam náležite zverejní. Povolené sú iba žiadosti o údaje a odpovede, ktoré sú uvedené na zozname.

6.  Správna komisia vypracuje podrobný zoznam druhov žiadostí o údaje a odpovedí, ktoré možno predložiť podľa odseku 5, určí, ktoré subjekty majú byť oprávnené predkladať takéto žiadosti, a stanoví príslušné postupy a záruky. Komisia takýto zoznam náležite zverejní. Povolené sú iba žiadosti o údaje a odpovede, ktoré sú uvedené na zozname.

Odôvodnenie

V súlade s pripomienkami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dokumenty vystavené inštitúciou členského štátu, ktoré osvedčujú situáciu osoby na účely uplatnenia základného nariadenia a vykonávacieho nariadenia, ako aj podporné doklady, na základe ktorých boli dokumenty vystavené, uznávajú inštitúcie iných členských štátov, pokiaľ ich členský štát, v ktorom boli vystavené, nezrušil ani nevyhlásil za neplatné. Takéto dokumenty sú platné len vtedy, ak sú vyplnené všetky oddiely označené ako povinné.

1.  Dokumenty vydané inštitúciou členského štátu, ktoré osvedčujú situáciu osoby na účely uplatnenia základného nariadenia a vykonávacieho nariadenia, ako aj podporné doklady, na základe ktorých boli dokumenty vydané, sú uznávané inštitúciami iných členských štátov, pod podmienkou, že ich členský štát, v ktorom boli vydané, neodňal ani nevyhlásil za neplatné. Takéto dokumenty sú platné len vtedy, ak sú vyplnené všetky oddiely označené ako povinné.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade pochybností o platnosti dokumentu alebo správnosti faktov, z ktorých dokument vychádza, požiada inštitúcia členského štátu, ktorej bol dokument doručený, inštitúciu, ktorá dokument vystavila, o poskytnutie potrebných objasnení a v prípade potreby o zrušenie tohto dokumentu.

2.  V prípade pochybností o platnosti dokumentu alebo správnosti faktov, z ktorých dokument vychádza, požiada inštitúcia členského štátu, ktorej bol dokument doručený, inštitúciu, ktorá dokument vystavila, o poskytnutie potrebných objasnení a v prípade potreby o zrušenie tohto dokumentu.

a)  Pri prijímaní takejto žiadosti vystavujúca inštitúcia prehodnotí dôvody na vystavenie dokumentu a v prípade potreby ho zruší alebo ho opraví do 25 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Pri zistení nevyvrátiteľného prípadu podvodu, ktorého sa dopustil žiadateľ dokumentu, vystavujúca inštitúcia stiahne alebo opraví dokument, a to bezodkladne a s retroaktívnym účinkom;

a)  Pri prijímaní takejto žiadosti vystavujúca inštitúcia prehodnotí dôvody na vystavenie dokumentu a v prípade potreby ho zruší alebo ho opraví do 25 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Pri zistení nevyvrátiteľného prípadu podvodu, ktorého sa dopustil žiadateľ dokumentu, vystavujúca inštitúcia stiahne alebo opraví dokument, a to bezodkladne a s retroaktívnym účinkom;

b)  Ak vystavujúca inštitúcia po prehodnotení dôvodov na vystavenie dokumentu nedokáže odhaliť nijakú chybu, pošle žiadajúcej inštitúcii všetky podporné dôkazy v lehote 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V naliehavých prípadoch, keď boli dôvody naliehavosti jasne uvedené v žiadosti, tak musí urobiť do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti bez ohľadu na to, či vystavujúca inštitúcia ukončila svoje rokovania podľa uvedeného písmena a);

b)  Ak vystavujúca inštitúcia po prehodnotení dôvodov na vystavenie dokumentu nedokáže odhaliť nijakú chybu, pošle žiadajúcej inštitúcii všetky podporné dôkazy v lehote 25 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípadoch, ktoré sú naliehavé kvôli ochrane práv dotknutej osoby, tak musí urobiť do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti bez ohľadu na to, či vystavujúca inštitúcia ukončila svoje rokovania podľa uvedeného pododseku a).

c)  Ak má žiadajúca inštitúcia po tom, čo získa podporné dôkazy, naďalej pochybnosti o platnosti dokumentu alebo správnosti faktov, z ktorých vychádzajú údaje v nich uvedené, a trvá na tom, že informácie, na základe ktorých bol dokument vystavený, nie sú správne, môže na tento účel predložiť dôkaz a podať ďalšiu žiadosť o objasnenie a v prípade potreby o zrušenie tohto dokumentu vystavujúcou inštitúciou v súlade s postupom a časovými rámcami uvedenými vyššie.

c)  Ak má žiadajúca inštitúcia po tom, čo získa podporné dôkazy, naďalej pochybnosti o platnosti dokumentu alebo správnosti faktov, z ktorých vychádzajú údaje v nich uvedené, a trvá na tom, že informácie, na základe ktorých bol dokument vystavený, nie sú správne, predloží na tento účel dôkaz a podať ďalšiu žiadosť o objasnenie a v prípade potreby o zrušenie tohto dokumentu vystavujúcou inštitúciou v súlade s postupom a časovými rámcami uvedenými vyššie.

 

ca)  Ak vystavujúca inštitúcia neodpovie v príslušnej lehote uvedenej v písmene b) a ak existujú pochybnosti o platnosti prenosného dokumentu potvrdzujúceho právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatniteľné na držiteľa alebo v súvislosti s presnosťou skutočností, na ktorých je založený, žiadajúca inštitúcia informuje vystavujúcu inštitúciu o tejto situácii a môže žiadať zálohu vo výške príspevkov, ktoré by dostal členský štát, v ktorom sa činnosť vykonáva, v súlade s článkom 73 ods. 3 v prípade, ak by sa uplatňovali právne predpisy druhého uvedeného členského štátu. Táto záloha sa prevedie späť do prvého členského štátu, ak sa zistí, že na dotknutú osobu sa vzťahujú právne predpisy tohto členského štátu. Ak sa zistí, že na dotknutú osobu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, v ktorom sa táto činnosť vykonáva, záloha prevedená do tohto členského štátu sa zohľadňuje na účely úhrady príspevkov v súlade s článkom 73 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 5 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:

4.  Ak dotknuté inštitúcie nedospejú k dohode, môžu príslušné úrady predložiť záležitosť správnej komisii, a to najskôr jeden mesiac od dátumu, keď inštitúcia, ktorá dostala dokument, predložila svoju žiadosť. Správna komisia sa pokúsi o zosúladenie stanovísk do šiestich mesiacov od dátumu, keď jej bola záležitosť predložená.

4.  Ak dotknuté inštitúcie nedospejú k dohode, môžu príslušné úrady predložiť záležitosť správnej komisii. Správna komisia stanoviská zosúladí do troch mesiacov od dátumu, keď jej bola záležitosť predložená. Príslušné orgány a dotknuté inštitúcie prijmú opatrenia na uplatňovanie takéhoto rozhodnutia správnej komisie bez toho, aby boli dotknuté práva dotknutých orgánov, inštitúcií a osôb využívať postupy a obracať sa na súd v zmysle právnych predpisov členských štátov, tohto nariadenia alebo zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  V článku 5 sa vkladá tento odsek 4a:

 

„4a.   Bez ohľadu na odseky 1 až 4, ak žiadajúca inštitúcia získala dôkazy zhromaždené v priebehu súdneho vyšetrovania, ktoré predstavujú dôkazy o tom, že dokument osvedčujúci právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa, alebo presnosť skutočností, na ktorých boli založené, bol získaný v dôsledku podvodu, požiada vystavujúcu inštitúciu o stiahnutie alebo opravu tohto dokumentu do 25 pracovných dní od prijatia žiadosti. Vydávajúca inštitúcia zruší alebo opraví dokument so spätnou účinnosťou. Ak vydávajúca inštitúcia v súlade s prvým pododsekom nezruší alebo neopraví dotknutý dokument, žiadajúca inštitúcia môže požiadať vnútroštátny súd, aby rozhodol, či sa dotknutý dokument na základe podvodu nemusí zohľadniť.“

Odôvodnenie

.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 c (nové)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 6 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

7c.  V článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.   Ak dotknuté inštitúcie alebo úrady nedospejú k dohode, môžu príslušné úrady predložiť záležitosť správnej komisii najskôr jeden mesiac od dátumu, keď vznikli rozdiely v stanoviskách v zmysle odsekov 1 alebo 2. Správna komisia sa pokúsi o zosúladenie stanovísk do šiestich mesiacov od dátumu, keď jej bola záležitosť predložená.

„3.   Ak dotknuté inštitúcie alebo úrady nedospejú k dohode do troch mesiacov od dátumu, keď vznikli rozdiely v stanoviskách, príslušné úrady predložia záležitosť správnej komisii najskôr jeden mesiac od dátumu, keď vznikli rozdiely v stanoviskách v zmysle odsekov 1 alebo 2. Správna komisia sa pokúsi o zosúladenie stanovísk do šiestich mesiacov od dátumu, keď jej bola záležitosť predložená.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 d (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7d.  V článku 7 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.   Predbežný výpočet dávky alebo príspevku uvedených v odseku 1 sa uskutoční najneskôr jeden mesiac po predložení žiadosti dotknutej osoby.“

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 e (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 11 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

7e.  V článku 11 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.   Ak je rozdiel v stanoviskách inštitúcií dvoch alebo viacerých členských štátov o určení bydliska osoby, na ktorú sa uplatňuje základné nariadenie, tieto inštitúcie po vzájomnej dohode určia centrum záujmov dotknutej osoby na základe celkového posúdenia všetkých dostupných informácií súvisiacich s príslušnými skutočnosťami, ktoré môžu obsahovať:

„1.  Ak je rozdiel v stanoviskách inštitúcií dvoch alebo viacerých členských štátov o určení bydliska osoby, na ktorú sa uplatňuje základné nariadenie, tieto inštitúcie najneskôr do troch mesiacov od dátumu, keď vznikli rozdiely v stanoviskách, po vzájomnej dohode určia centrum záujmov dotknutej osoby na základe celkového posúdenia všetkých dostupných informácií súvisiacich s príslušnými skutočnosťami, ktoré môžu obsahovať:

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely uplatňovania článku 12 ods. 1 základného nariadenia „osoba, ktorá ako zamestnanec vykonáva v členskom štáte činnosť v mene zamestnávateľa, ktorý tam zvyčajne vykonáva svoju činnosť a ktorá je týmto zamestnávateľom vyslaná do iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu v mene tohto zamestnávateľa“ v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, alebo ktorú uvedený zamestnávateľ detašoval do iného členského štátu, zahŕňa aj osobu, ktorá je zamestnaná so zámerom byť vyslaná alebo detašovaná do iného členského štátu, ak sa na danú osobu bezprostredne pred začatím jej zamestnania vzťahujú právne predpisy vysielajúceho členského štátu v súlade s hlavou II základného nariadenia.“;

1.  Na účely uplatňovania článku 12 ods. 1 základného nariadenia „osoba, ktorá ako zamestnanec vykonáva v členskom štáte činnosť v mene zamestnávateľa, ktorý tam zvyčajne vykonáva svoju činnosť a ktorú uvedený zamestnávateľ detašoval do iného členského štátu, zahŕňa aj osobu, ktorá je zamestnaná so zámerom byť detašovaná do iného členského štátu, ak sa na danú osobu bezprostredne pred začatím jej zamestnania vzťahujú právne predpisy vysielajúceho členského štátu v súlade s hlavou II základného nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh začleňuje do textu kritériá vytvorené na vymedzenie pojmu „podstatná činnosť“ v smernici 2014/67/ES.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 14 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

2. Na účely uplatňovania článku 12 ods. 1 základného nariadenia sa slová „ktorá tam zvyčajne vykonáva svoju činnosť“ vzťahujú na zamestnávateľa, ktorý zvyčajne vykonáva svoje podstatné činnosti, ktoré sú iné ako činnosti výlučne vnútorného riadenia, na území členského štátu, v ktorom je usadený, pri zohľadnení všetkých kritérií, ktoré sú typické pre činnosti vykonávané daným podnikom. Príslušné kritériá sa musia prispôsobiť osobitným vlastnostiam každého zamestnávateľa a skutočnej povahe vykonávaných činností.

„2.  Na účely uplatňovania článku 12 ods. 1 základného nariadenia sa slová „ktorý tam zvyčajne vykonáva svoju činnosť“ vzťahujú na zamestnávateľa, ktorý zvyčajne vykonáva svoje podstatné činnosti, ktoré sú iné ako činnosti výlučne vnútorného riadenia. Aby sa zistilo, či podnik skutočne vykonáva iné podstatné činnosti, než čisto vnútorné riadenie a/alebo administratívne činnosti, príslušné orgány vykonajú celkové posúdenie všetkých skutkových okolností, ktoré sú charakteristické pre činnosti, ktoré vykonáva podnik v členskom štáte usadenia, pričom zohľadnia širší časový rámec. Môže ísť predovšetkým o takéto okolnosti:

 

a)  miesto, v ktorom má podnik registrované sídlo a správu, v ktorom využíva kancelárske priestory, v ktorom platí dane a príspevky do systému sociálneho zabezpečenia a v ktorom má prípadne v súlade s vnútroštátnym právom povolenie vykonávať profesijnú činnosť alebo v ktorom je registrovaným členom obchodnej komory alebo profesijného subjektu;

 

b)  miesto, na ktorom sa prijímajú pracovníci, a miesto, z ktorého sú detašovaní;

 

c)  právo uplatniteľné na zmluvy, ktoré podnik uzatvára so svojimi zamestnancami na jednej strane a so svojimi klientmi na strane druhej;

 

d)  miesto, v ktorom podnik vykonáva svoju hlavnú podnikateľskú činnosť a v ktorom zamestnáva administratívnych pracovníkov;

 

e)  počet zrealizovaných zmlúv a/alebo výška obratu uskutočneného v členskom štáte, v ktorom je podnik usadený, s ohľadom na osobitnú situáciu o. i. novozaložených podnikov a MSP.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh začleňuje do textu kritériá vytvorené na vymedzenie pojmu „podstatná činnosť“ v smernici 2014/67/ES.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 14 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

3. Na účely uplatňovania článku 12 ods. 2 základného nariadenia sa slová „ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba“ vzťahujú na osobu, ktorá zvyčajne vykonáva podstatné činnosti na území členského štátu, v ktorom je usadená. Táto osoba predovšetkým musela vykonávať svoju činnosť určitý čas pred dátumom, ku ktorému si želá využiť ustanovenia uvedeného článku, a počas akejkoľvek doby dočasnej činnosti v inom členskom štáte musí v členskom štáte, v ktorom je usadená, naďalej spĺňať požiadavky na vykonávanie svojej činnosti, aby v tejto činnosti mohla pokračovať po svojom návrate.

„3. Na účely uplatňovania článku 12 ods. 2 základného nariadenia sa slová „ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba“ vzťahujú na osobu, ktorá zvyčajne vykonáva podstatné činnosti na území členského štátu, v ktorom je usadená. Táto osoba predovšetkým musela vykonávať dostatočnú činnosť určitý čas pred dátumom, ku ktorému si želá využiť ustanovenia uvedeného článku, a počas akejkoľvek doby dočasnej činnosti v inom členskom štáte musí v členskom štáte, v ktorom je usadená, naďalej spĺňať požiadavky na vykonávanie svojej činnosti, aby v tejto činnosti mohla pokračovať po svojom návrate.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh začleňuje do textu kritériá vytvorené na vymedzenie pojmu „podstatná činnosť“ v smernici 2014/67/ES.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a c (nové)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 14 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  za odsek 4 sa vkladá tento odsek:

 

„4a.  na účel uplatňovania článku 12 ods. 1 písm. c) a článku 12 ods. 2 písm. c) základného nariadenia „služobná cesta“ je dočasná činnosť súvisiaca s obchodnými záujmami zamestnávateľa, ktorá nezahŕňa poskytovanie služieb ani dodávanie tovaru, ako napríklad účasť na interných a externých pracovných stretnutiach, konferenciách a seminároch, vyjednávanie obchodných dohôd, predaj alebo marketingová činnosť, vykonávanie interných auditov alebo auditov klientov, skúmanie podnikateľských príležitostí alebo účasť na školeniach a absolvovanie odbornej prípravy.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh začleňuje do textu kritériá vytvorené na vymedzenie pojmu „podstatná činnosť“ v smernici 2014/67/ES.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 14 – odsek 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  za odsek 8 sa vkladá tento odsek:

 

„8a.  na účely uplatňovania článku 13 ods. 1 písm. b) základného nariadenia sa najväčší podiel jej pracovných činností určuje porovnaním priemerného počtu odpracovaných hodín za týždeň v každom členskom štáte, v ktorom osoba vykonáva činnosť.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh začleňuje do textu kritériá vytvorené na vymedzenie pojmu „podstatná činnosť“ v smernici 2014/67/ES.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b b (nové)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 14 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  Odsek 10 sa nahrádza takto:

10.  Na určenie uplatniteľných právnych predpisov podľa odsekov 8 a 9 dotknuté inštitúcie zohľadňujú predpokladanú situáciu počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.

„10.  Určenie uplatniteľných právnych predpisov v zmysle článku 13 základného nariadenia sa uplatňuje najviac na obdobie 24 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné právne predpisy opätovne posúdia na základe situácie zamestnanca.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh začleňuje do textu kritériá vytvorené na vymedzenie pojmu „podstatná činnosť“ v smernici 2014/67/ES.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 8 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 15 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

8a.   V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Ak sa v článku 16 vykonávacieho nariadenia neustanovuje inak, v prípade, že osoba vykonáva činnosť v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát podľa hlavy II základného nariadenia, zamestnávateľ alebo dotknutá osoba, pokiaľ ide o osobu, ktorá nevykonáva činnosť ako zamestnanec, podľa možnosti vopred informujú o tejto skutočnosti príslušnú inštitúciu členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú. Táto inštitúcia vydá dotknutej osobe osvedčenie uvedené v článku 19 ods. 2 vykonávacieho nariadenia a bezodkladne sprostredkuje inštitúcii, ktorú určil príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva, informácie o právnych predpisoch uplatniteľných na túto osobu podľa článku 11 ods. 3 písm. b) alebo článku 12 základného nariadenia.

„1.  Ak sa v článku 16 vykonávacieho nariadenia neustanovuje inak, v prípade, že osoba vykonáva činnosť v inom členskom štáte alebo vo viac ako jednom inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát podľa hlavy II základného nariadenia, zamestnávateľ alebo dotknutá osoba, pokiaľ ide o osobu, ktorá nevykonáva činnosť ako zamestnanec, vopred informujú o tejto skutočnosti príslušnú inštitúciu členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú. Táto inštitúcia vydá dotknutej osobe osvedčenie uvedené v článku 19 ods. 2 vykonávacieho nariadenia a bezodkladne sprostredkuje inštitúcii, ktorú určil príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva, informácie o právnych predpisoch uplatniteľných na túto osobu podľa článku 11 ods. 3 písm. b), článku 12 alebo článku 13 základného nariadenia.

 

 

 

1a.  Na účely uplatňovania článku 12 zamestnávateľ alebo dotknutá osoba, pokiaľ ide o osobu, ktorá nevykonáva činnosť ako zamestnanec, vopred informujú o tejto skutočnosti príslušnú inštitúciu členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú.

 

Pokiaľ sa uvedená činnosť netýka služobnej cesty, táto príslušná inštitúcia do 20 pracovných dní od uvedeného oznámenia vykoná všetky tieto činnosti:

 

a)  posúdi, či sú splnené podmienky na ďalšie uplatňovanie právnych predpisov príslušného členského štátu;

 

b)  vydá potvrdenie uvedené v článku 19 ods. 2 vykonávacieho nariadenia dotknutej osobe;

 

c)  dá k dispozícii informácie o právnych predpisoch uplatniteľných na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu v súlade s článkom 12 základného nariadenia inštitúcii, ktorú určil príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva.

 

Na žiadosť príslušnej inštitúcie členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva, oznámi príslušná notifikovaná inštitúcia nielen výsledky, ale aj úplné podrobnosti posúdenia uvedeného v druhom pododseku písm. a).

 

Ak notifikovaná príslušná inštitúcia nedá toto posúdenie k dispozícii inštitúcii členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva, zaplatí denný poplatok, ktorý sa rovná príspevkom, ktoré by druhá inštitúcia dostávala, ak by sa uplatňovali právne predpisy notifikovanej príslušnej inštitúcie.

 

Počas posudzovania uvedeného v písmene a) druhého pododseku dotknutý zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba naďalej podlieha právnym predpisom členského štátu v notifikovanej príslušnej inštitúcii.

 

Ak sa po posúdení uvedenom v písmene a) druhého pododseku na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vzťahujú právne predpisy členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva, právne predpisy tohto členského štátu sa uplatňujú so spätnou účinnosťou a príspevky sa vrátia a vyplatia zodpovedajúcim spôsobom.“

 

 

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 15 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 15a

 

Dodanie osvedčenia

 

1.  Aby sa zaručilo včasné dodanie osvedčení uvedených v článku 19 ods. 2, realizujú sa administratívna spolupráca a vzájomná pomoc uvedené v článku 15 ods. 1 prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/20121a.

 

2.  Členské štáty zaistia, aby osvedčenia uvedené v článku 19 ods. 2 boli dotknutým osobám a zamestnávateľom vydávané elektronicky.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).“

Odôvodnenie

Zatiaľ nie všetky členské štáty vydávajú formuláre PDA1 elektronicky, a nie všetky ich poskytujú prijímajúcemu členskému štátu včas. To vedie ku zdržaniam, ktoré sú pre dotknutých občanov a zamestnávateľov záťažou. Na podporu voľného pohybu a zlepšenie spolupráce v oblasti sociálneho zabezpečenia by členské štáty mali tento dokument vydávať elektronicky. Na spoluprácu by členské štáty mali využívať systém IMI, ktorý je vytvorený presne na to, aby zlepšoval spoluprácu v cezhraničných záležitostiach.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 16 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak uvedená inštitúcia rozhodne, že sa uplatňujú právne predpisy iného členského štátu, urobí tak predbežne a bezodkladne informuje inštitúciu členského štátu, ktorú považuje za príslušnú, o tomto predbežnom rozhodnutí. Rozhodnutie sa stáva definitívnym do dvoch mesiacov odo dňa, keď bola inštitúcia určená príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu o ňom informovaná, pokiaľ príslušná inštitúcia neoznámi informujúcej inštitúcii a daným osobám, že ešte nemôže prijať dočasné rozhodnutie alebo že má rozdielny názor na túto skutočnosť.

3.  Ak uvedená inštitúcia rozhodne, že sa uplatňujú právne predpisy iného členského štátu, urobí tak predbežne a bezodkladne informuje inštitúciu členského štátu, ktorú považuje za príslušnú, o tomto predbežnom rozhodnutí. Rozhodnutie sa stáva definitívnym do dvoch mesiacov odo dňa, keď bola inštitúcia určená príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu o ňom informovaná, pokiaľ príslušná inštitúcia neoznámi informujúcej inštitúcii a dotknutým osobám a zamestnávateľovi, že ešte nemôže prijať dočasné rozhodnutie alebo že má rozdielny názor na túto skutočnosť.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 16 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy boli predbežne alebo definitívne určené ako uplatniteľné, musí bezodkladne informovať danú osobu a/alebo jej zamestnávateľa.

5.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy boli predbežne alebo definitívne určené ako uplatniteľné, musí bezodkladne informovať dotknutú osobu a jej zamestnávateľa.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 19 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak je to potrebné pre výkon právomocí na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie, relevantné informácie týkajúce sa práva na sociálne zabezpečenie a povinností daných osôb sa vymieňajú priamo medzi príslušnými inštitúciami a inšpektorátmi práce, imigračnými orgánmi alebo daňovými orgánmi príslušných štátov, pričom môžu zahŕňať spracúvanie osobných údajov na iné účely, ako je uplatňovanie alebo presadzovanie práv a povinností podľa základného nariadenia a tohto nariadenia, najmä s cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušných právnych záväzkov v oblasti práce, zdravia a bezpečnosti, prisťahovalectva a daňového práva. Ďalšie podrobnosti sa stanovia rozhodnutím správnej komisie.

4.  Ak je to potrebné pre výkon právomocí na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie, relevantné informácie týkajúce sa práva na sociálne zabezpečenie a povinností daných osôb sa vymieňajú priamo medzi príslušnými inštitúciami a inšpektorátmi práce, imigračnými orgánmi alebo daňovými orgánmi príslušných štátov, pri zaistení plného dodržiavania súkromia; toto môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov na iné účely, ako je uplatňovanie alebo presadzovanie práv a povinností podľa základného nariadenia a tohto nariadenia výlučne na účel zaistenia dodržiavania príslušných právnych záväzkov v oblasti práce, zdravia a bezpečnosti, prisťahovalectva a daňového práva. Orgány zodpovedné za údaje o sociálnom zabezpečení musia informovať dotknuté osoby o prenose týchto údajov inému orgánu verejnej správy a o účele (účeloch) ich ďalšieho spracovania v súlade so zásadou spravodlivého spracovania stanovenou v článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a a v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/20161b. Orgány, ktorým boli údaje o sociálnom zabezpečení prenesené, musia informovať dotknuté osoby o svojej identite, účele (účeloch) ich spracovania a kategóriách spracovaných údajov v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 95/46/ES a s článkom 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 679/2016. Ďalšie podrobnosti sa stanovia rozhodnutím správnej komisie.

 

_____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Odôvodnenie

V súlade s pripomienkami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 20 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  V článku 20 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.   Dotknuté inštitúcie sprostredkujú príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sú na osobu uplatniteľné podľa hlavy II základného nariadenia, nevyhnutné informácie potrebné na určenie dátumu, ku ktorému sa tieto právne predpisy stávajú uplatniteľnými, ako aj príspevkov, ktoré táto osoba a jej zamestnávateľ alebo zamestnávatelia sú povinní platiť podľa týchto právnych predpisov.

„1.   Dotknuté inštitúcie sprostredkujú príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sú na osobu uplatniteľné podľa hlavy II základného nariadenia, nevyhnutné informácie potrebné na určenie dátumu, ku ktorému sa tieto právne predpisy stávajú uplatniteľnými, ako aj príspevkov, ktoré táto osoba a jej zamestnávateľ alebo zamestnávatelia sú povinní platiť podľa týchto právnych predpisov a smernice 96/71/ES na výpočet príspevkov na základe vyplácanej odmeny.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 20a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12.  Za článok 20 sa vkladá tento článok 20a:

vypúšťa sa

„Článok 20a

 

Právomoc prijímať vykonávacie akty

 

1. Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, v ktorých bližšie stanoví postup na zabezpečenie jednotných podmienok na uplatňovanie článkov 12 a 13 základného nariadenia. Uvedenými aktmi sa stanoví štandardný postup vrátane lehôt na:

 

  vystavenie, formát a obsah prenosného dokumentu potvrdzujúceho právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa uplatňujú na držiteľa,

 

  určenie situácií, v ktorých sa dokument vystavuje,

 

  prvky, ktoré sa musia overiť pred vystavením dokumentu,

 

  zrušenie dokumentu v prípade, že príslušná inštitúcia členského štátu zamestnania spochybňuje jeho presnosť a platnosť.

 

2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/201154.

 

3. Komisii pomáha správna komisia, ktorá je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

 

_________________________________

 

54 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18.

 

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Hlava III – kapitola 1 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Nemocenské dávky, dávky v materstve, rovnocenné dávky v otcovstve a dávky dlhodobej starostlivosti“.

„Nemocenské dávky, dávky dlhodobej starostlivosti, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 22 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  V článku 22 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

 

1.  Príslušné úrady alebo inštitúcie zabezpečia, aby poistenci mali k dispozícii všetky potrebné informácie o postupoch a podmienkach priznávania vecných dávok, ak sa tieto dávky poberajú na území iného členského štátu, ako je štát príslušnej inštitúcie.

1.  Príslušné úrady alebo inštitúcie zabezpečia, aby poistenci mali k dispozícii všetky potrebné informácie o postupoch a podmienkach priznávania vecných dávok, ak sa tieto dávky poberajú na území iného členského štátu, ako je štát príslušnej inštitúcie. Na uľahčenie koordinácie dávok dlhodobej starostlivosti Komisia sprístupní informácie o tom, ktorá inštitúcia je zodpovedná za ktorý typ dávky v každom členskom štáte.

 

 

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 23 – posledná veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14.  Na konci článku 23 sa dopĺňa táto veta:

vypúšťa sa

„Toto ustanovenie sa obdobne uplatňuje na dávky dlhodobej starostlivosti.“

 

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 23

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14a.  Článok 23 sa nahrádza takto:

Článok 23

„Článok 23

Systém uplatniteľný v prípade existencie viac ako jedného systému v členskom štáte bydliska alebo pobytu

Systém uplatniteľný v prípade existencie viac ako jedného systému v členskom štáte bydliska alebo pobytu

Ak právne predpisy členského štátu bydliska alebo pobytu obsahujú viac ako jeden systém nemocenského, materského a otcovského poistenia pre viac ako jednu kategóriu poistencov, ustanoveniami uplatniteľnými podľa článku 17, článku 19 ods. 1 a článkov 20, 22, 24 a 26 základného nariadenia sú ustanovenia právnych predpisov o všeobecnom systéme pre zamestnancov.

Ak právne predpisy členského štátu bydliska alebo pobytu obsahujú viac ako jeden systém nemocenského, materského a otcovského poistenia a poistenia dlhodobej starostlivosti pre viac ako jednu kategóriu poistencov, ustanoveniami uplatniteľnými podľa článku 17, článku 19 ods. 1 a článkov 20, 22, 24 a 26 základného nariadenia sú ustanovenia právnych predpisov o všeobecnom systéme pre zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 24 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15.  V článku 24 ods. 3 sa výraz „ a 26“ nahrádza výrazom „, 26 a 35a“.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 25 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

15a.  V článku 25 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.   Na účely uplatňovania článku 19 základného nariadenia poistenec predloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v členskom štáte pobytu dokument vydaný príslušnou inštitúciou, ktorý preukazuje nárok tohto poistenca na vecné dávky. Ak poistenec takýto dokument nemá, inštitúcia miesta pobytu sa v prípade potreby alebo na základe žiadosti obráti na príslušnú inštitúciu so žiadosťou o jeho poskytnutie.

„1.  Na účely uplatňovania článku 19 základného nariadenia poistenec predloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo dlhodobej starostlivosti v členskom štáte pobytu dokument vydaný príslušnou inštitúciou, ktorý preukazuje nárok tohto poistenca na vecné dávky. Ak poistenec takýto dokument nemá, inštitúcia miesta pobytu sa v prípade potreby alebo na základe žiadosti obráti na príslušnú inštitúciu so žiadosťou o jeho poskytnutie.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 25 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

15b.  V článku 25 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Vecnými dávkami uvedenými v článku 19 ods. 1 základného nariadenia sú tie vecné dávky, ktoré sa poskytujú v členskom štáte pobytu v súlade s jeho právnymi predpismi a ktoré sú zo zdravotných dôvodov nevyhnutné na to, aby poistenec nebol nútený vrátiť sa do príslušného členského štátu pred koncom plánovaného pobytu pre poskytnutie potrebnej liečby.

„3.  Vecnými dávkami uvedenými v článku 19 ods. 1 základného nariadenia sú tie vecné dávky, ktoré sa poskytujú v členskom štáte pobytu v súlade s jeho právnymi predpismi a ktoré sú zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu potreby dlhodobej starostlivosti nevyhnutné na to, aby poistenec nebol nútený vrátiť sa do príslušného členského štátu pred koncom plánovaného pobytu pre poskytnutie potrebnej liečby alebo dlhodobej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 c (nové)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 26

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

15c.  Článok 26 sa nahrádza takto:

Článok 26

„Článok 26

Naplánovaná liečba

Naplánovaná liečba

A. Schvaľovací postup

A. Schvaľovací postup

1.  Na účely uplatňovania článku 20 ods. 1 základného nariadenia poistenec predloží dokument vydaný príslušnou inštitúciou inštitúcii miesta pobytu. Na účely tohto článku je príslušnou inštitúciou inštitúcia, ktorá znáša náklady na naplánovanú liečbu; v prípadoch uvedených v článku 20 ods. 4 a článku 27 ods. 5 základného nariadenia, v ktorých sa vecné dávky poskytované v členskom štáte bydliska preplácajú vo výške pevne stanovených súm, sa pod príslušnou inštitúciou rozumie inštitúcia miesta bydliska.

1.  Na účely uplatňovania článku 20 ods. 1 základného nariadenia poistenec predloží dokument vydaný príslušnou inštitúciou inštitúcii miesta pobytu. Na účely tohto článku je príslušnou inštitúciou inštitúcia, ktorá znáša náklady na naplánovanú liečbu alebo dlhodobú starostlivosť; v prípadoch uvedených v článku 20 ods. 4 a článku 27 ods. 5 základného nariadenia, v ktorých sa vecné dávky poskytované v členskom štáte bydliska preplácajú vo výške pevne stanovených súm, sa pod príslušnou inštitúciou rozumie inštitúcia miesta bydliska.

2.  Ak poistenec nemá bydlisko v príslušnom členskom štáte, požiada o oprávnenie inštitúciu miesta bydliska, ktorá toto oprávnenie bezodkladne zašle príslušnej inštitúcii. V tomto prípade inštitúcia miesta bydliska vydá vyhlásenie o tom, či sú v členskom štáte bydliska splnené podmienky uvedené v článku 20 ods. 2 druhej vete základného nariadenia. Príslušná inštitúcia môže zamietnuť vydanie požadovaného oprávnenia, len ak v súlade s posúdením vydaným inštitúciou miesta bydliska nie sú v členskom štáte bydliska poistenca splnené podmienky uvedené v článku 20 ods. 2 druhej vete základného nariadenia alebo ak v samotnom príslušnom členskom štáte možno poskytnúť rovnakú liečbu v lehote, ktorá je lekársky prijateľná pri zohľadnení súčasného zdravotného stavu a prognózy dotknutej osoby. Príslušná inštitúcia informuje o svojom rozhodnutí inštitúciu členského štátu bydliska. Ak odpoveď nebola doručená v lehote, ktorú stanovujú vnútroštátne právne predpisy príslušnej inštitúcie, berie sa to tak, že táto inštitúcia oprávnenie vydala.

2.  Ak poistenec nemá bydlisko v príslušnom členskom štáte, požiada o oprávnenie inštitúciu miesta bydliska, ktorá toto oprávnenie bezodkladne zašle príslušnej inštitúcii. V tomto prípade inštitúcia miesta bydliska vydá vyhlásenie o tom, či sú v členskom štáte bydliska splnené podmienky uvedené v článku 20 ods. 2 druhej vete základného nariadenia. Príslušná inštitúcia môže zamietnuť vydanie požadovaného oprávnenia, len ak v súlade s posúdením vydaným inštitúciou miesta bydliska nie sú v členskom štáte bydliska poistenca splnené podmienky uvedené v článku 20 ods. 2 druhej vete základného nariadenia alebo ak v samotnom príslušnom členskom štáte možno poskytnúť rovnakú liečbu alebo dlhodobú starostlivosť v lehote, ktorá je lekársky prijateľná, alebo na základe potreby dlhodobej starostlivosti, pri zohľadnení súčasného zdravotného stavu alebo potreby starostlivosti a prognózy dotknutej osoby. Príslušná inštitúcia informuje o svojom rozhodnutí inštitúciu členského štátu bydliska. Ak odpoveď nebola doručená v lehote, ktorú stanovujú vnútroštátne právne predpisy príslušnej inštitúcie, berie sa to tak, že táto inštitúcia oprávnenie vydala.

3.  Ak poistenec, ktorý nemá bydlisko v príslušnom členskom štáte, potrebuje naliehavú a životne dôležitú liečbu a oprávnenie nemožno zamietnuť v súlade s článkom 20 ods. 2 druhou vetou základného nariadenia, oprávnenie vydá v mene príslušnej inštitúcie inštitúcia miesta bydliska, pričom príslušnú inštitúciu o tejto skutočnosti bezodkladne informuje. Príslušná inštitúcia akceptuje zistenia a zvolené možnosti liečby, pokiaľ ide o potrebu naliehavej a životne dôležitej liečby, o ktorých rozhodli lekári schválení inštitúciou miesta bydliska, ktorá vydáva oprávnenie.

3.  Ak poistenec, ktorý nemá bydlisko v príslušnom členskom štáte, potrebuje naliehavú a životne dôležitú liečbu a oprávnenie nemožno zamietnuť v súlade s článkom 20 ods. 2 druhou vetou základného nariadenia, oprávnenie vydá v mene príslušnej inštitúcie inštitúcia miesta bydliska, pričom príslušnú inštitúciu o tejto skutočnosti bezodkladne informuje. Príslušná inštitúcia akceptuje zistenia a zvolené možnosti liečby, pokiaľ ide o potrebu naliehavej a životne dôležitej liečby, o ktorých rozhodli lekári schválení inštitúciou miesta bydliska, ktorá vydáva oprávnenie.

4.  Kedykoľvek v priebehu konania vo veci vydania oprávnenia si príslušná inštitúcia ponecháva právo na preskúmanie zdravotného stavu poistenca lekárom, ktorého si sama zvolí, v členskom štáte pobytu alebo bydliska.

4.  Kedykoľvek v priebehu konania vo veci vydania oprávnenia si príslušná inštitúcia ponecháva právo na preskúmanie zdravotného stavu poistenca v prípade potreby dlhodobej starostlivosti, lekárom alebo odborníkom, ktorého si sama zvolí, v členskom štáte pobytu alebo bydliska.

5.  Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek rozhodnutie o oprávnení, inštitúcia miesta pobytu informuje príslušnú inštitúciu, ak sa z lekárskeho hľadiska ukáže ako vhodné doplniť liečbu, na ktorú sa vzťahuje existujúce oprávnenie.

5.  Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek rozhodnutie o oprávnení, inštitúcia miesta pobytu informuje príslušnú inštitúciu, ak sa z lekárskeho hľadiska alebo vo vzťahu k potrebe starostlivosti ukáže ako vhodné doplniť liečbu, na ktorú sa vzťahuje existujúce oprávnenie.

B.  Úhrada nákladov na vecné dávky, ktoré vznikli poistencovi

B.  Úhrada nákladov na vecné dávky, ktoré vznikli poistencovi

6.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 7, sa primerane uplatňuje článok 25 ods. 4 a 5 vykonávacieho nariadenia.

6.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 7, sa primerane uplatňuje článok 25 ods. 4 a 5 vykonávacieho nariadenia.

7.  Ak poistenec v skutočnosti sám znášal celé náklady na liečbu, pre ktorú bolo vydané oprávnenie, alebo ich časť a náklady, ktoré je príslušná inštitúcia povinná preplatiť inštitúcii miesta pobytu alebo poistencovi podľa odseku 6 (reálne náklady), sú nižšie ako náklady, ktoré by musela zaplatiť za rovnakú liečbu v príslušnom členskom štáte (fiktívne náklady), príslušná inštitúcia preplatí na požiadanie náklady na liečbu, ktoré vznikli poistencovi, a to do výšky, o ktorú fiktívne náklady prevyšujú reálne náklady. Suma náhrady však nesmie presiahnuť náklady, ktoré vznikli poistencovi, a môže zohľadňovať sumu, ktorú by poistenec musel zaplatiť, ak by sa mu liečba poskytla v príslušnom členskom štáte.

7.  Ak poistenec v skutočnosti sám znášal celé náklady na liečbu, pre ktorú bolo vydané oprávnenie, alebo ich časť a náklady, ktoré je príslušná inštitúcia povinná preplatiť inštitúcii miesta pobytu alebo poistencovi podľa odseku 6 (reálne náklady), sú nižšie ako náklady, ktoré by musela zaplatiť za rovnakú liečbu v príslušnom členskom štáte (fiktívne náklady), príslušná inštitúcia preplatí na požiadanie náklady na liečbu, ktoré vznikli poistencovi, a to do výšky, o ktorú fiktívne náklady prevyšujú reálne náklady. Suma náhrady však nesmie presiahnuť náklady, ktoré vznikli poistencovi, a môže zohľadňovať sumu, ktorú by poistenec musel zaplatiť, ak by sa mu liečba poskytla v príslušnom členskom štáte.

C. Náhrada cestovných nákladov a nákladov na pobyt v rámci naplánovanej liečby

C.  Náhrada cestovných nákladov a nákladov na pobyt v rámci naplánovanej liečby

8.  Ak vnútroštátne právne predpisy, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia, ustanovujú náhradu cestovných nákladov a nákladov na pobyt, ktoré nevyhnutne súvisia s liečbou poistenca, táto inštitúcia prevezme tieto náklady vo vzťahu k dotknutej osobe, prípadne osobe, ktorá ju musí sprevádzať, pri vydávaní oprávnenia v prípade liečby v inom členskom štáte.

8.  Ak vnútroštátne právne predpisy, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia, ustanovujú náhradu cestovných nákladov a nákladov na pobyt, ktoré nevyhnutne súvisia s liečbou poistenca, táto inštitúcia prevezme tieto náklady vo vzťahu k dotknutej osobe, prípadne osobe, ktorá ju musí sprevádzať, pri vydávaní oprávnenia v prípade liečby v inom členskom štáte.

D. Rodinní príslušníci

D.  Rodinní príslušníci

9.  Odseky 1 až 8 sa primerane uplatňujú na rodinných príslušníkov poistencov.

9.  Odseky 1 až 8 sa obdobne uplatňujú na rodinných príslušníkov poistencov.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 28 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16.  V článku 28 ods. 1 sa za výraz „podľa článku 21 ods. 1 základného nariadenia“ dopĺňa tento výraz „v súlade s jeho článkom 35a“.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 17

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 31 – názov a odseky 1 a 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17.  Článok 31 sa mení takto:

vypúšťa sa

c)  Názov sa nahrádza takto:

 

„Uplatňovanie článku 35b základného nariadenia“; “

 

d)  V odseku 1 sa výraz „článku 34“ nahrádza výrazom „článku 35b“;

 

e)  V odseku 2 sa výraz „článku 34 ods. 2“ nahrádza výrazom „článku 35a ods. 2“.

 

Odôvodnenie

Článok 35b sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 32 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

17a.  V článku 32 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Ak je osobe alebo skupine osôb na základe žiadosti udelená výnimka z povinného nemocenského poistenia a na tieto osoby sa z tohto dôvodu nevzťahuje systém nemocenského poistenia, na ktorý sa vzťahuje základné nariadenie, inštitúcia iného členského štátu nie je výlučne len na základe tejto výnimky zodpovedná za znášanie nákladov na vecné alebo peňažné dávky, ktoré sa poskytujú týmto osobám alebo ich rodinným príslušníkom podľa hlavy III kapitoly I základného nariadenia.

„1.  Ak je osobe alebo skupine osôb na základe žiadosti udelená výnimka z povinného nemocenského poistenia alebo poistenia dlhodobej starostlivosti a na tieto osoby sa z tohto dôvodu nevzťahuje systém nemocenského poistenia alebo poistenia dlhodobej starostlivosti, na ktorý sa vzťahuje základné nariadenie, inštitúcia iného členského štátu nie je výlučne len na základe tejto výnimky zodpovedná za znášanie nákladov na vecné alebo peňažné dávky, ktoré sa poskytujú týmto osobám alebo ich rodinným príslušníkom podľa hlavy III kapitoly I základného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 18

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 32 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

18.  V článku 32 sa za odsek 3 dopĺňa tento odsek 4:

vypúšťa sa

„4.  Tento článok sa uplatňuje obdobne na dávky dlhodobej starostlivosti.“

 

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 55 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

21.  V článku 55 ods. 7 sa výraz „článku 65a ods. 3“ nahrádza výrazom „článku 64a a článku 65a ods. 3“.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 22

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 55a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

22.  Za článok 55 sa vkladá tento článok 55a:

vypúšťa sa

„Článok 55a

 

Povinnosť služieb zamestnanosti členského štátu posledného poistenia

 

V situácii uvedenej v článku 61 ods. 2 základného nariadenia inštitúcia členského štátu posledného poistenia bezodkladne pošle príslušnej inštitúcii členského štátu predchádzajúceho poistenia dokument obsahujúci: deň, keď sa dotknutá osoba stala nezamestnanou, dobu poistenia, zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť ukončené podľa jeho právnych predpisov, relevantné okolnosti nezamestnanosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky, dátum registrácie ako nezamestnanej osoby a jej adresu.“

 

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Hlava VI – kapitola I – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

24.  Názov kapitoly 1 hlavy IV sa mení takto:

vypúšťa sa

„KAPITOLA I

 

Náhrada nákladov na dávky podľa článkov 35, 35c a článku 41 základného nariadenia“

 

Odôvodnenie

Zmena názvu nie je potrebná, keďže článok 35c bol vypustený (dlhodobá starostlivosť).

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 26

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 65 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Priemerné ročné náklady na osobu v každej vekovej kategórii za konkrétny rok sa oznamujú rade audítorov najneskôr do konca druhého roka nasledujúceho po danom roku.

1.  Priemerné ročné náklady na osobu v každej vekovej kategórii za konkrétny rok sa oznamujú rade audítorov najneskôr do konca druhého roka nasledujúceho po danom roku, pričom vecné nemocenské dávky a dávky dlhodobej starostlivosti sa uvádzajú samostatne.

Odôvodnenie

Náklady na vecné nemocenské dávky a dávky dlhodobej starostlivosti by sa mali vo výpočte priemerných ročných nákladov uvádzať samostatne, aby mohol dlžnícky členský štát náklady ľahšie rozdeliť.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 26 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 66 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

26a.  V článku 66 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Náhrady medzi inštitúciami členských štátov ustanovené podľa článkov 35 a 41 základného nariadenia sa uskutočňujú prostredníctvom styčného orgánu. Môžu existovať samostatné styčné orgány pre náhrady podľa článku 35 a podľa článku 41 základného nariadenia.

„2.  Náhrady medzi inštitúciami členských štátov ustanovené podľa článkov 35 a 41 základného nariadenia sa uskutočňujú prostredníctvom styčného orgánu. Môžu existovať samostatné styčné orgány pre náhrady podľa článkov 35 a 41 základného nariadenia. Vzájomné nároky sa započítavajú medzi styčnými orgánmi. Správna komisia určí podrobný režim tohto započítavania.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=SK)

Odôvodnenie

V záujme zachovania dôvery v zásadu lojálnej spolupráce a uspokojenia hospodárskej životaschopnosti rozpočtovania vyžadovanej inštitúciami sociálneho zabezpečenia by sa mala zaviesť možnosť vzájomného započítavania. Počet platobných transakcií by sa znížil, keďže by sa na medzinárodnej úrovni hradili len presahujúce sumy.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 26 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 67

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

26b.  Článok 67 sa nahrádza takto:

Článok 67

„Článok 67

Lehoty na predkladanie a vyrovnanie nárokov

Lehoty na predkladanie a vyrovnanie nárokov

1.   Nároky, ktoré vychádzajú zo skutočných výdavkov, sa predkladajú styčnému orgánu dlžníckeho členského štátu do dvanástich mesiacov od uplynutia kalendárneho polroka, v ktorom veriteľská inštitúcia tieto nároky zaúčtovala.

1.  Nároky, ktoré vychádzajú zo skutočných výdavkov, sa predkladajú styčnému orgánu dlžníckeho členského štátu do dvanástich mesiacov od uplynutia kalendárneho polroka, v ktorom veriteľská inštitúcia tieto nároky zaúčtovala. Nároky sa uhrádzajú do šiestich mesiacov od ich predloženia styčnému orgánu.

2.  Nároky týkajúce sa pevne stanovených súm za kalendárny rok sa predkladajú styčnému orgánu dlžníckeho členského štátu do dvanástich mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom boli priemerné náklady za daný rok uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Registre uvedené v článku 64 ods. 4 vykonávacieho nariadenia sa predkladajú do konca roka nasledujúceho po referenčnom roku.

2.  Nároky týkajúce sa pevne stanovených súm za kalendárny rok sa predkladajú styčnému orgánu dlžníckeho členského štátu do dvanástich mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom boli priemerné náklady za daný rok uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Registre uvedené v článku 64 ods. 4 vykonávacieho nariadenia sa predkladajú do konca roka nasledujúceho po referenčnom roku.

3.  V prípade uvedenom v článku 6 ods. 5 druhom pododseku vykonávacieho nariadenia lehota stanovená v odsekoch 1 a 2 tohto článku začína plynúť až po tom, ako sa určí príslušná inštitúcia.

3.  Lehota stanovená v odsekoch 1 a 2 tohto článku nezačne plynúť skôr, než v deň, keď sa veriteľská inštitúcia dozvie o nároku dlžníckej inštitúcie. Možno predkladať nároky týkajúce sa dávkových období najviac piatich predchádzajúcich kalendárnych rokov. Rozhodné je predloženie nárokov styčnému orgánu dlžníckeho členského štátu.

4.  Nároky predložené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 sa nezohľadňujú.

4.  Nároky predložené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 sa nezohľadňujú.

5.  Dlžnícka inštitúcia zaplatí pohľadávky styčnému orgánu veriteľského členského štátu uvedenému v článku 66 vykonávacieho nariadenia do osemnástich mesiacov od konca mesiaca, v ktorom sa tieto pohľadávky predložili styčnému orgánu dlžníckeho členského štátu. To sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré dlžnícka inštitúcia v rámci tejto lehoty odôvodnene odmietla.

5.  Dlžnícka inštitúcia zaplatí pohľadávky styčnému orgánu veriteľského členského štátu uvedenému v článku 66 vykonávacieho nariadenia do dvanástich mesiacov od konca mesiaca, v ktorom sa tieto pohľadávky predložili styčnému orgánu dlžníckeho členského štátu. To sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré dlžnícka inštitúcia v rámci tejto lehoty odôvodnene odmietla. Styčný orgán veriteľského členského štátu na takéto odmietnutie zareaguje do 12 mesiacov od konca mesiaca, v ktorom odmietnutie dostal. Ak nezareaguje, považuje sa odmietnutie za prijaté.

6.  Akékoľvek spory týkajúce sa pohľadávok sa urovnajú najneskôr do 36 mesiacov od mesiaca, v ktorom sa pohľadávka predložila.

6.  Akékoľvek spory týkajúce sa pohľadávok sa urovnajú najneskôr do 36 mesiacov od mesiaca, v ktorom sa pohľadávka predložila.

7.  Rada audítorov uľahčí konečné uzavretie účtov v prípadoch, keď nemožno dosiahnuť vyrovnanie v lehote stanovenej v odseku 6, a na základe odôvodnenej žiadosti jednej zo strán poskytne stanovisko k sporu do šiestich mesiacov od mesiaca, v ktorom jej bola vec predložená.

7.  Rada audítorov uľahčí konečné uzavretie účtov v prípadoch, keď nemožno dosiahnuť vyrovnanie v lehote stanovenej v odseku 6, a na základe odôvodnenej žiadosti jednej zo strán poskytne stanovisko k sporu do deviatich mesiacov od mesiaca, v ktorom jej bola vec predložená. Rada audítorov musí žiadosť dostať najneskôr deväť mesiacov po uplynutí lehoty vymedzenej v odseku 6.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 26 c (nové)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 68 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

26c.  V článku 68 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Úrok sa vypočíta na základe referenčnej sadzby uplatňovanej Európskou centrálnou bankou na jej hlavné refinančné operácie. Uplatniteľná referenčná sadzba je sadzba, ktorá je platná v prvý deň mesiaca, v ktorom je platba splatná.

2.  Úrok sa vypočíta na základe referenčnej sadzby uplatňovanej Európskou centrálnou bankou na jej hlavné refinančné operácie plus osem percentuálnych bodov. Uplatniteľná referenčná sadzba je sadzba, ktorá je platná v prvý deň mesiaca, v ktorom je platba splatná.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 70

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

27.  Článok 70 sa vypúšťa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 28

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 73 – odsek 3 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak výška neoprávnene vyplatených príspevkov prevyšuje sumu, ktorú právnická a/alebo fyzická osoba dlhuje inštitúcii určenej ako príslušná inštitúcia, inštitúcia, ktorá neoprávnene dostávala príspevky, vráti preplatok dotknutej právnickej a/alebo fyzickej osobe.

Ak výška neoprávnene vyplatených príspevkov prevyšuje sumu, ktorú právnická a/alebo fyzická osoba dlhuje inštitúcii určenej ako príslušná inštitúcia, inštitúcia, ktorá neoprávnene dostávala príspevky, vráti preplatok dotknutej právnickej a/alebo fyzickej osobe v súlade s vnútroštátnym právom.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 28

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 73 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Existencia lehôt podľa vnútroštátnych právnych predpisov nie je platným dôvodom na odmietnutie vyrovnania pohľadávok medzi inštitúciami podľa tohto článku.

4.  Existencia lehôt a postupov podávania žiadostí podľa vnútroštátnych právnych predpisov nie je platným dôvodom na odmietnutie vyrovnania pohľadávok medzi inštitúciami podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 29

Nariadenie 987/2009/ES

Článok 75 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.   Členský štát, v ktorom má osoba, ktorej sa týka vrátenie príspevkov na sociálne zabezpečenie, v súčasnosti bydlisko alebo pobyt, informuje členský štát, z ktorého sa majú príspevky vrátiť, o výsledku vrátenia do 25 pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 30

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 76 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Dožiadaná strana potvrdí prijatie žiadosti čo najskôr, v každom prípade do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 31 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 77 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Dožiadaná strana potvrdí prijatie žiadosti čo najskôr, v každom prípade do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 32 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 78 – odseky 6a, 6b a 6c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Ak je mena dožiadanej strany iná než mena žiadajúcej strany, žiadajúci orgán vyjadrí sumu pohľadávky, ktorá sa má spätne vymáhať, v oboch menách.

 

6b.  Výmenný kurz, ktorý sa má použiť na účely pomoci so spätným vymáhaním, je posledný výmenný kurz zverejnený Európskou centrálnou bankou pred odoslaním žiadosti.

 

6c.  Dožiadaná strana potvrdí prijatie žiadosti čo najskôr, v každom prípade do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 33

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 79 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.   So zreteľom na niekoľko pohľadávok a niekoľko osôb zodpovedajúcich pôvodnému exekučnému titulu či pôvodným exekučným titulom umožňujúcim vynútenie pohľadávky v členskom štáte žiadajúcej strany možno vystaviť jeden jednotný exekučný titul umožňujúci vynútenie pohľadávky v členskom štáte dožiadanej strany.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 34 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 80 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Dopĺňa sa tento odsek:

 

„2a.  Bez ohľadu na sumy získané dožiadanou stranou prostredníctvom vymoženého úroku sa pohľadávka považuje za vymoženú v pomere ku spätnému vymáhaniu sumy vyjadrenej vo vnútroštátnej mene členského štátu dožiadanej strany na základe výmenného kurzu uvedeného v žiadosti.“

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 35 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 81 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Na účely premeny sumy pohľadávky vyplývajúcej z úpravy na menu členského štátu dožiadanej strany použije žiadajúca strana výmenný kurz použitý v jej pôvodnej žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 39

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 85a – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na základe dohody medzi žiadajúcou a dožadovanou stranou a v súlade s dojednaniami stanovenými dožiadanou stranou môžu úradníci schválení žiadajúcou stranou, s cieľom podpory vzájomnej pomoci stanovenej v tomto oddiele:

1.  Na základe dohody medzi žiadajúcou a dožadovanou stranou a v súlade s dojednaniami stanovenými dožiadanou stranou môžu úradníci a zodpovedné osoby schválené žiadajúcou stranou alebo Európskym orgánom pre prácu, s cieľom podpory vzájomnej pomoci stanovenej v tomto oddiele:

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 39

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 85a – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  byť prítomní na administratívnych zisťovaniach vykonávaných na území členského štátu dožiadanej strany;

b)  byť prítomní na administratívnych zisťovaniach vykonávaných na území členského štátu dožiadanej strany a/alebo žiadajúcej strany;

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 39

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 85a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ to povoľujú platné právne predpisy v členskom štáte dožiadanej strany, môže sa v dohode uvedenej v odseku 1 písm. b) stanoviť, že úradníci členského štátu žiadajúcej strany môžu klásť otázky jednotlivcom a skúmať záznamy.

2.  Pokiaľ to povoľujú platné právne predpisy v členskom štáte dožiadanej strany, môže sa v dohode uvedenej v odseku 1 písm. b) stanoviť, že úradníci alebo zodpovedné osoby členského štátu žiadajúcej strany a v prípade potreby Európskeho orgánu pre prácu môžu klásť otázky jednotlivcom a skúmať záznamy.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 40 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 87 – odsek 6 – posledná veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Ak však inštitúcia, ktorá bola požiadaná o vykonanie kontroly, tiež využíva zistenia na poskytovanie dávok dotknutej osobe podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, nesmie si robiť nárok na náhradu výdavkov uvedených v predchádzajúcej vete.“

Ak však inštitúcia, ktorá bola požiadaná o vykonanie kontroly, tiež využíva zistenia na poskytovanie svojich vlastných dávok dotknutej osobe podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, nesmie si robiť nárok na náhradu výdavkov uvedených v predchádzajúcej vete.

Odôvodnenie

Musí byť jednoznačne jasné, že len v prípadoch, keď dožiadaná inštitúcia využíva zistenia aj na poskytovanie svojich vlastných dávok dotknutej osobe, nesmie si nárokovať úhradu vynaložených výdavkov. V prípadoch, keď inštitúcia miesta pobytu používa zistenia na poskytovanie dávok na účet príslušnej inštitúcie, nahrádza sa skutočná suma výdavkov.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 40 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 89 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

40a.  V článku 89 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.   Inštitúcie príslušných orgánov sprístupnia občanom na požiadanie kópiu ich osobného spisu spolu so stručnými a s prispôsobenými informáciami o pravidlách určujúcich príslušné orgány a o ich právach a nárokoch podľa základného nariadenia a vykonávacieho nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2 bod 9a [vloženie nového článku 15a do nariadenia (ES) č. 987/2009] je uplatniteľný od ... [5 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia – (COD) 2016/0397].

(1)

  Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 85.

(2)

  Ú. v. EÚ C 342, 12.10.2017, s. 65.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie na revíziu nariadenia sa zameriava na podporu mobility osôb s cieľom zabrániť strate ich práv pri premiestňovaní sa v rámci Európy (EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) a zabezpečiť kontinuitu ich sociálnej ochrany, keď sa na tieto osoby vzťahujú raz jedny a raz ďalšie vnútroštátne právne predpisy.

Európska komisia predkladá zmeny v oblasti koordinácie dávok v nezamestnanosti v týchto troch bodoch:

(1) Predĺženie obdobia exportu dávok v nezamestnanosti z troch na šesť mesiacov, pričom členským štátom sa ponecháva možnosť predĺžiť toto obdobie až do skončenia týchto práv. Spravodajca podporuje tento návrh a navrhuje predĺžiť toto obdobie exportu až do skončenia obdobia nároku na dávky v nezamestnanosti. Podľa štúdie vykonanej pre Komisiu sú šance nezamestnaných osôb nájsť si prácu vyššie pri dlhších obdobiach exportu dávok v nezamestnanosti.

(2) Členský štát poslednej činnosti uchádzača o zamestnanie musí zohľadniť obdobia poistenia dosiahnuté inde, ak uchádzač o zamestnanie bude pracovať v tomto štáte najmenej tri mesiace. Inak je na členskom štáte, v ktorom vykonával predtým svoju činnosť, aby mu vyplácal uvedené dávky. Súčasná situácia je pomerne nejasná pre príslušné inštitúcie členských štátov. Spravodajca by chcel pripomenúť, že jednou z hlavných zásad tohto právneho predpisu je sčítanie, a preto navrhuje opätovne znížiť minimálne obdobie činnosti pred sčítaním v členskom štáte poslednej činnosti na jeden mesiac.

(3) Napokon, pokiaľ ide o cezhraničných pracovníkov, vyplácanie dávok v nezamestnanosti cezhraničným pracovníkom bude prislúchať členskému štátu posledného zamestnania, ak v ňom vykonávali činnosť dvanásť mesiacov. Podľa súčasných pravidiel pripadá toto vyplácanie členskému štátu bydliska, hoci cezhraniční pracovníci platia príspevky na sociálne zabezpečenie v krajine ich činnosti.

Hoci sa zdá opodstatnené, aby štát, ktorý dostáva príspevky na sociálne zabezpečenie, bol tiež zodpovedný za vyplácanie dávok v nezamestnanosti, spravodajca si praje objasniť predložené ustanovenia s cieľom zabrániť tomu, aby Komisiou navrhovaná zmena neviedla k praktickým ťažkostiam, čo sa týka administratívy, jazyka alebo ponúk odbornej prípravy, a vysvetliť právomoci verejnej služby zamestnanosti.

Komisia navrhuje vytvoriť osobitnú kapitolu o dlhodobej starostlivosti, ktorá bude založená na logike uplatňovanej pri nemocenských dávkach. Napriek tomu, že spravodajca a priori podporuje túto iniciatívu, prial by si, aby správna komisia nadviazala užšiu spoluprácu so zástupcami sociálnych partnerov, profesijných organizácií a príslušných príjemcov, predovšetkým pri príprave zoznamu činností, na ktoré sa má vzťahovať nová kapitola.

Cieľom návrhu je začleniť nedávnu judikatúru Súdneho dvora EÚ týkajúcu sa podmienok prístupu ekonomicky neaktívnych mobilných občanov k dávkam sociálneho zabezpečenia. Spravodajca berie na vedomie túto judikatúru, domnieva sa však, že európskym zákonodarným orgánom neprislúcha úloha kodifikácie rozhodnutí prijatých Súdnym dvorom.

Spravodajca tiež podporuje Komisiu v jej zámere pristúpiť k štandardizácii postupov, pokiaľ ide o vydávanie, formát a obsah prenosných dokumentov potvrdzujúcich zaradenie do systému sociálneho zabezpečenia, k určeniu situácií, v ktorých sa dokument má vystavovať, a podmienok pre zrušenie dokumentu v prípade, že je spochybnená jeho presnosť a platnosť inštitúciou členského štátu zamestnania. Navrhuje tiež posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a domnieva sa, že zásada lojálnej spolupráce by sa mala posilniť stanovením kratších lehôt na poskytnutie odpovede, pričom neposkytnutie odpovede by malo viesť k presunu právomocí medzi príslušnými orgánmi.

V záujme optimalizácie komunikácie medzi orgánmi verejnej správy a zabezpečenia ochrany osôb uvedených v nariadení podporuje zavedenie nových nástrojov (Všeobecná banka pre sociálne zabezpečenie (Crossroads Bank for Social Security) – zriadenie elektronickej siete prepájajúcej inštitúcie sociálneho zabezpečenia, „elektronický preukaz – a číslo – európskeho sociálneho zabezpečenia“) a rád by bol svedkom digitalizácie dokumentov uvedených v nariadení.

Spravodajca tiež považuje za nevyhnutné vysvetliť regulačný rámec platný pre vyslaných zamestnancov (povinná minimálna dĺžka poistenia v systéme sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu, prenosný dokument vystavený pred začiatkom vyslania...), pre samostatne zárobkovo činné osoby a pre osoby zapísané ako osoby vykonávajúce rôznorodé činnosti.

Napokon spravodajca nesúhlasí, aby rodinné dávky boli indexované v mieste bydliska detí: dokonca aj keď sú údaje neúplné a nepokrývajú všetky krajiny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o koordinácii, spravodajca pripomína, že menej ako 1 % celkových rodinných dávok sa vypláca na deti, ktoré žijú v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom ich rodič (rodičia) pracuje. V tejto súvislosti treba poznamenať, že systém indexácie, ktorým by sa zabezpečilo vyplácanie a aktualizácia výšky dávok v závislosti od miesta bydliska detí, by mal taký vplyv na verejné financie, ktorý by si vyžadoval zavedenie komplexného a nákladného systému.

Podľa spravodajcu by bolo dobré neprihliadať pri rokovaniach o revízii nariadení o koordinácii na pozície a zveličenia, ktoré vedú k sporom týkajúcim sa „cestovania za sociálnymi dávkami“, „všeobecných podvodov“ alebo „skrytého protekcionizmu“. Účelom tejto revízie je koniec koncov umožniť zabezpečiť kontinuitu sociálnych práv občanov a zároveň podporiť kvalitnú mobilitu v Európe.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

Spravodajca by chcel oznámiť, že počas prípravy správy sa na neho obrátili aj tieto zainteresované strany a lobisti.

Subjekt a/alebo osoba

Arnaud Emériau

stály zástupca, zastúpenie francúzskych inštitúcií sociálneho zabezpečenia pri EÚ (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, riaditeľka sekcie pre európske a medzinárodné vzťahy

Chiara Lorenzini

politická poradkyňa, Európska federácia stavbárov a pracovníkov v drevospracujúcom priemysle

Jean-Francois Macours

právny poradca, Belgický všeobecný pracovný zväz

Isabelle Ory,

novinárka, korešpondentka pôsobiaca v Bruseli. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

poradca, Európske združenie dôchodcov a starších ľudí

Claire Champeix

odborný referent, Eurocarers – Európske združenie zastupujúce opatrovateľov

Liina Carr, tajomníčka konfederácie odborových zväzov

Claude Denagtergal, poradkyňa administratívna asistentka, Európska konfederácia odborových zväzov

Eugenio Quintieri

generálny tajomník, Európska konfederácia stavbárov (EBC)

Gilles Kounowski

riaditeľ pre európske a medzinárodné vzťahy a pre spoluprácu, Národný fond rodinných prídavkov

Rebekah Smith

Senior Adviser; oddelenie pre sociálne veci, Business Europe

Werner Buelen

Európska federácia stavbárov a pracovníkov v drevospracujúcom priemysle (EFBWW)

Arsène Schmitt

predseda výboru pre ochranu práv cezhraničných pracovníkov v oblasti rieky Mosela

Kaare Barslev

poradca ministra, Stále zastúpenie Dánska pri EÚ

Jordi Curell,

riaditeľ mobility pracovnej sily na Generálnom riaditeľstve pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

European Commission

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, členka

Francúzska stavebná federácia

Patrick Liébus,

predseda Konfederácie remesiel a malých stavebných podnikov (CAPEB)

Cécile Sauveur,

riaditeľka právnej a sociálnej sekcie, CAPEB

Claude Denagtergal

poradkyňa, Európska konfederácia odborových zväzov

Dr. David Pascal Dion

vedúci oddelenia, GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

European Commission

Thomas Heidener

vedúci združenia, Dánske združenie odborových zväzov

Kaia Iva

ministerka pre sociálnu ochranu Estónska

Philip Von Brocksdorff

skupina pracovníkov, Malta, spravodajca EHSV pre komunikáciu týkajúcu sa návrhu nového nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ

Judite Berkemeier

sekretariát Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru/sekcie SOC

Garance Pineau

zástupca riaditeľa, riaditeľstvo pre sociálne vzťahy

Hnutie francúzskych podnikov – MEDEF


STANOVISKO Výboru pre petície (24.4.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Soledad Cabezón Ruiz

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dňa 13. decembra 2016 Európska komisia uverejnila svoj návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004. Cieľom návrhu je zmodernizovať a zjednodušiť existujúce predpisy koordinácie sociálneho zabezpečenia, aby zodpovedali sociálnej a hospodárskej realite v členských štátoch, a zlepšiť výkon práva občanov podľa týchto právnych predpisov.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že akákoľvek zmena existujúcich predpisov týkajúcich sa koordinácie sociálneho zabezpečenia by sa mala riadiť spoločnými hodnotami univerzálnosti, rovnosti a solidarity, najmä pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti. Najmä študentom a osobám so zdravotným postihnutím by sa bez diskriminácie mala ponechať prenosnosť práv a nárokov sociálneho zabezpečenia pri presťahovaní z jedného členského štátu do druhého.

V tejto súvislosti spravodajkyňa berie na vedomie novú kapitolu o dávkach dlhodobej starostlivosti navrhnutú Komisiou a víta skutočnosť, že dávky v invalidite sú v tejto kapitole teraz jasne pokryté. Navrhuje, aby správna komisia pri určovaní podrobného zoznamu dávok, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, úzko spolupracovala so združeniami príjemcov vrátane zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Spravodajkyňa tiež zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť rýchle zavedenie preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím vo všetkých členských štátoch EÚ, a vyzýva správnu komisiu, aby presadila prijatie spoločného vymedzenia a spoločných kritérií zdravotného postihnutia na účely koordinácie sociálneho zabezpečenia. Spravodajkyňa dúfa, že zavedenie preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím umožní diskusiu o dávkach, na ktoré sa preukaz vzťahuje, s cieľom zahrnúť ďalšie dôležité výhody v oblasti starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli v plnej miere využívať svoje právo na slobodu pohybu v rámci EÚ.

Výbor pre petície pravidelne dostáva petície, ktoré sa týkajú všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia v cezhraničných situáciách. Výboru PETI sa pravidelne dostávajú do pozornosti otázky týkajúce sa prenosnosti dôchodkových práv a dávok, najmä pokiaľ ide o prieťahy v získavaní primeraných informácií zo strany príslušných orgánov, ako aj o výpočte dôchodkových dávok pre občanov, ktorí pracovali vo viac než jednom členskom štáte. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa pre inštitúcie príslušných členských štátov stanovili lehoty na určenie obvyklého pobytu žiadateľov, vypočítanie výšky dávok a vyriešenie prípadných rozdielov v stanoviskách s ostatnými členskými štátmi. Prístup k prispôsobeným a stručným informáciám v tejto tak často zložitej oblasti je takisto mimoriadne dôležitý na zabezpečenie toho, aby občania mohli bez diskriminácie uplatňovať svoje právo slobodne sa pohybovať a pracovať v rámci EÚ.

Tieto návrhy by prispeli k cieľom, ktoré stanovila Komisia v záujme toho, aby sa zlepšil výkon práv občanov a aby sa súčasne zabezpečila právna zrozumiteľnosť a vykonateľnosť predpisov v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a rešpektovali základné hodnoty univerzálnosti, rovnosti a solidarity, ktoré sú spoločné v rámci celej Európskej únie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Vymedzenia a kritériá pre určenie zdravotného postihnutia a invalidity sa v rámci členských štátov značne líšia, a to môže predstavovať hlavnú prekážku pri vzájomnom uznávaní vnútroštátnych rozhodnutí o otázkach zdravotného postihnutia a invalidity, najmä pokiaľ ide o prístup k osobitným službám a zariadeniam, a môže významne znevýhodniť ľudí so zdravotným postihnutím alebo invalidov v oblasti sociálneho zabezpečenia pri prechode z jedného členského štátu do druhého. V záujme uľahčenia cestovania a pohybu osôb so zdravotným postihnutím alebo invalidov z jedného členského štátu do druhého je preto nevyhnutné zabezpečiť prijatie spoločného európskeho vymedzenia v súlade s dohovorom UNCRPD a vzájomné uznávanie statusu osôb so zdravotným postihnutím medzi členskými štátmi, najmä prostredníctvom urýchleného zavedenia preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím vo všetkých členských štátoch, ktorý bude pripojený k európskemu preukazu zdravotného poistenia a európskemu preukazu sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  V záujme zabezpečenia účinného vykonávania a presadzovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) a zaručenia prenosnosti príspevkov pre osoby so zdravotným postihnutím by sa malo podporovať prijatie spoločného vymedzenia, kritérií a metód hodnotenia zdravotného postihnutia (percento zdravotného postihnutia) na účely koordinácie sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c)  Je dôležité dodržiavať spoločné hodnoty a zásady zdravotníckych systémov Únie, ako je uvedené v záveroch Rady z 22. júna 2006 o spoločných hodnotách a zásadách v zdravotníckych systémoch Európskej únie1a, najmä prekrývajúce sa hodnoty univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity. Toto je obzvlášť dôležité pre kategórie osôb, ktoré nie sú zamestnané ani si nehľadajú prácu, ako sú študenti, ktorých mobilita by sa mala zachovať tým, že budú mať primeraný prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotného poistenia v hostiteľskom členskom štáte. Ako uvádza Rada, „univerzálnosť znamená, že k zdravotnej starostlivosti majú prístup všetci; solidarita je úzko spojená s finančným režimom našich národných zdravotníckych systémov a potrebou zabezpečiť dostupnosť pre všetkých; rovnosť sa vzťahuje na rovnaký prístup podľa potreby, bez ohľadu na etnický pôvod, pohlavie, vek, sociálne postavenie alebo schopnosť zaplatiť.“

 

______________

 

1a Ú. v. EÚ C 146, 22.6.2006, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 15. marca 2017 o prekážkach pre občanov EÚ slobodne sa pohybovať a pracovať na vnútornom trhu1a zdôraznil potrebu „zaistiť prenosnosť dávok sociálneho zabezpečenia (napr. štátnych dôchodkov, zdravotného poistenia, dávok v nezamestnanosti a rodinných dávok) a následne odstrániť prekážky mobility pracovnej sily v EÚ“ a požadoval „rázne účinné kroky smerom ku koordinovanému systému súhrnných sociálnych príspevkov a dávok pre každú osobu v rámci EÚ, ako je preukaz sociálneho zabezpečenia určený na uľahčenie vysledovateľnosti príspevkov na sociálne zabezpečenie a iných nárokov“.

 

______________

 

1a Prijaté texty, P8_TA(2017)0083.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  V celej Únii by sa mali presadzovať opatrenia na uľahčenie identifikácie a dodržiavania práv v oblasti sociálneho zabezpečenia a dávok, ako je prijatie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia, ktorý by mal byť spojený so súčasným európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) a s preukazom EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím a mal by zahŕňať všetky oblasti sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c)  V záujme zlepšenia mobility pracovníkov, študentov a uchádzačov o zamestnanie v rámci Únie je nevyhnutné, aby členské štáty zaručili prístup k európskemu preukazu zdravotného poistenia bez diskriminácie všetkým ľuďom vrátane dočasných pracovníkov, samostatne zárobkovo činných osôb a osôb v atypických pracovných pomeroch, ako aj študentom a uchádzačom o prácu využívajúcim právo na voľný pohyb.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4d)  Cezhraničná zdravotná starostlivosť má osobitný význam pre zaručenie rovnocennej koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. V tejto súvislosti sa vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ1a v rámci členských štátov výrazne líši. V záujme zabezpečenia voľného pohybu občanov Únie a ich rodín by sa bez diskriminácie mal vykonávať najmä článok 7 uvedenej smernice.

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EUÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Pravidlá o sčítaní dôb poistenia pri dávkach v nezamestnanosti by sa mali uplatňovať jednotne vo všetkých členských štátoch. S výnimkou cezhraničných pracovníkov uvedených v článku 65 ods. 2 by mali byť pravidlá o sčítaní dôb na účely vzniku nároku na dávky v nezamestnanosti podmienené tým, že poistenec nedávno ukončil aspoň tri mesiace poistenia v danom členskom štáte. Predchádzajúci príslušný členský štát by sa mal stať príslušným pre všetkých poistencov, ktorí nespĺňajú túto podmienku. V tomto prípade by mala mať registrácia v službách zamestnanosti členského štátu posledného poistenia rovnaký účinok ako registrácia v službách zamestnanosti členského štátu, v ktorom bola nezamestnaná osoba predtým poistená.

(8)  Pravidlá o sčítaní dôb poistenia pri dávkach v nezamestnanosti by sa mali uplatňovať jednotne vo všetkých členských štátoch. S výnimkou cezhraničných pracovníkov uvedených v článku 65 ods. 2 by mali byť pravidlá o sčítaní dôb na účely vzniku nároku na dávky v nezamestnanosti podmienené tým, že poistenec nedávno ukončil aspoň jeden mesiac poistenia v danom členskom štáte. Predchádzajúci príslušný členský štát by sa mal stať príslušným pre všetkých poistencov, ktorí nespĺňajú túto podmienku. V tomto prípade by mala mať registrácia v službách zamestnanosti členského štátu posledného poistenia rovnaký účinok ako registrácia v službách zamestnanosti členského štátu, v ktorom bola nezamestnaná osoba predtým poistená.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Podľa odporúčaní uvedených v správe o občianstve EÚ za rok 201335 je potrebné predĺžiť minimálnu dĺžku trvania exportu dávok v nezamestnanosti z troch na šesť mesiacov, aby mali nezamestnané osoby migrujúce do iného členského štátu väčšiu šancu nájsť si prácu a opätovne sa začleniť do pracovného trhu, a zároveň aby sa odstránil cezhraničný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

(9)  Je potrebné predĺžiť dĺžku trvania exportu dávok v nezamestnanosti až do vyčerpania práv nadobudnutých uchádzačom o zamestnanie, aby nezamestnané osoby sťahujúce sa do iného členského štátu mali väčšiu šancu nájsť si prácu, rekvalifikovať sa a opätovne sa začleniť do pracovného trhu a zároveň aby sa odstránil cezhraničný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Je potrebné zabezpečiť, aby príslušné orgány stanovili obvyklý pobyt na účely stanovenia dávok sociálneho zabezpečenia v primeranej lehote.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Jednotlivci by mali mať možnosť zvoliť si ich obvyklý pobyt na účely stanovenia dávok sociálneho zabezpečenia, pričom ich príslušné orgány osvedčia v primeranej časovej lehote na základe preukázanej dostatočnej príslušnosti k dotknutému členskému štátu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom umožniť včasnú aktualizáciu tohto nariadenia podľa vývoja na vnútroštátnej úrovni by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Európsku komisiu, pokiaľ ide o zmeny príloh k tomuto nariadeniu a k nariadeniu (ES) č. 987/2009. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác vykonala príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201636. Najmä v záujme rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov dostávajú Európsky parlament a Rada všetky dokumenty v rovnakom čase ako odborníci z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa týkajú prípravy delegovaných aktov;

(12)  S cieľom umožniť včasnú aktualizáciu tohto nariadenia podľa vývoja na vnútroštátnej úrovni by sa prílohy k tomuto nariadeniu a k nariadeniu (ES) č. 987/2009 mali pravidelne meniť.

__________________

 

36 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

 

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom podporiť členské štáty v ich úsilí bojovať proti podvodom a omylom pri uplatňovaní pravidiel koordinácie treba stanoviť ďalší tolerantný právny základ na uľahčenie spracovávania osobných údajov týkajúcich sa osôb, na ktoré sa uplatňujú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. To by umožnilo členskému štátu pravidelne porovnávať údaje, ktoré uchovávajú jeho príslušné inštitúcie, s údajmi uchovávanými iným členským štátom, a zistiť tak chyby alebo nezrovnalosti, ktoré si vyžadujú ďalšie preskúmanie.

(13)  S cieľom podporiť členské štáty v ich úsilí bojovať proti podvodom a omylom pri uplatňovaní pravidiel koordinácie treba stanoviť ďalší tolerantný právny základ na uľahčenie spracovávania osobných údajov týkajúcich sa osôb, na ktoré sa uplatňujú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 s náležitým ohľadom na príslušné acquis Únie v oblasti ochrany údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/6791a. To by umožnilo členskému štátu pravidelne porovnávať údaje, ktoré uchovávajú jeho príslušné inštitúcie, s údajmi uchovávanými iným členským štátom, a zistiť tak chyby alebo nezrovnalosti, ktoré si vyžadujú ďalšie preskúmanie.

 

______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme urýchlenia postupu overovania a zrušovania dokumentov v prípade podvodu a omylu (najmä pokiaľ ide o právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na vlastníka) je nutné posilniť spoluprácu a výmenu informácií medzi vystavujúcou inštitúciou a inštitúciou, ktorá požaduje zrušenie. V prípade pochybností o platnosti dokumentu alebo správnosti podporných dôkazov, alebo ak sa rozchádzajú stanoviská členských štátov vo veci určenia uplatniteľných právnych predpisov, je v záujme členských štátov a daných osôb, aby príslušné inštitúcie dosiahli v primeranej lehote dohodu.

(15)  V záujme urýchlenia postupu overovania, opravy a zrušovania dokumentov v prípade podvodu a omylu (najmä pokiaľ ide o právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na vlastníka) je nutné posilniť spoluprácu a výmenu informácií medzi vystavujúcou inštitúciou a inštitúciou, ktorá požaduje zrušenie. V prípade pochybností o platnosti dokumentu alebo správnosti podporných dôkazov, alebo ak sa rozchádzajú stanoviská členských štátov vo veci určenia uplatniteľných právnych predpisov, je v záujme členských štátov a daných osôb, aby príslušné inštitúcie dosiahli v primeranej lehote dohodu. V prípade absencie odpovede v rámci stanovenej lehoty by žiadajúca inštitúcia mala mať právomoc určiť platné právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 5 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5a)  Súdny dvor rozhodol, že členské štáty sú oprávnené podmieniť prístup ekonomicky neaktívnych občanov v hostiteľskom členskom štáte k dávkam sociálneho zabezpečenia (ktoré nepredstavujú sociálnu pomoc v zmysle smernice 2004/38/ES) legálnym právom na pobyt v zmysle uvedenej smernice. Overenie legálneho práva na pobyt by sa malo vykonávať v súlade s požiadavkou smernice 2004/38/ES. Na tieto účely by sa mal ekonomicky neaktívny občan jasne odlíšiť od uchádzača o zamestnanie, ktorého právo na pobyt je priznané priamo článkom 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V záujme lepšej právnej zrozumiteľnosti pre občanov a inštitúcie je nutná kodifikácia tejto judikatúry;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Výnimka zo zásady rovnakého zaobchádzania pre viac ako 700 000 ekonomicky neaktívnych občanov využívajúcich právo na voľný pohyb predstavuje značný nedostatok pri koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie. Zmeny navrhované Komisiou nebudú viesť k väčšej právnej zrozumiteľnosti, ani nezmiernia situáciu dotknutých občanov. Krížový odkaz na smernicu 2004/38 by sa preto nemal zapracovať do nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 5c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5c)  bez ohľadu na obmedzenia práva na rovnaké zaobchádzanie pre ekonomicky neaktívne osoby, ktoré vyplývajú zo smernice 2004/38/ES alebo inak na základe práva Únie, nič v tomto nariadení by nemalo obmedzovať základné práva uznané v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä právo na ľudskú dôstojnosť (článok 1), právo na život (článok 2) a právo na zdravotnú starostlivosť (článok 35);

(5c)  bez ohľadu na obmedzenia práva na rovnaké zaobchádzanie pre ekonomicky neaktívne osoby, ktoré vyplývajú zo smernice 2004/38/ES alebo inak na základe práva Únie, nič v tomto nariadení by nemalo obmedzovať základné práva uznané v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä právo na ľudskú dôstojnosť (článok 1), právo na život (článok 2), právo na sociálne zabezpečenie a sociálnu pomoc (článok 34) a právo na zdravotnú starostlivosť (článok 35);

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 24 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Za odôvodnenie 24 sa vkladá tento text:

 

„(24a)  Nič v tomto nariadení by nemalo poskytovať inému ako príslušnému členskému štátu dôvod odmietnuť pobyt ekonomicky neaktívnym osobám výlučne na základe žiadosti o časti sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Odôvodnenie 46

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  S cieľom umožniť včasnú aktualizáciu tohto nariadenia podľa vývoja na vnútroštátnej úrovni by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Európsku komisiu, pokiaľ ide o zmeny príloh k tomuto nariadeniu a k nariadeniu (ES) č. 987/2009. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác vykonala príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.43 Najmä v záujme rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov dostávajú Európsky parlament a Rada všetky dokumenty v rovnakom čase ako odborníci z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa týkajú prípravy delegovaných aktov.

vypúšťa sa

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – odsek 1 – bod vb

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vb)  „dávky dlhodobej starostlivosti“ sú všetky vecné dávky, peňažné dávky alebo kombinácia oboch dávok pre osoby, ktoré si z dôvodu vysokého veku, zdravotného postihnutia, choroby alebo poruchy vyžadujú počas dlhšieho obdobia značnú pomoc od inej osoby alebo osôb pri vykonávaní základných každodenných činností vrátane podpory ich sebestačnosti; sú v nich zahrnuté aj dávky udelené osobe poskytujúcej takúto pomoc alebo dávky určené pre takúto osobu;“

vb)  „dávky dlhodobej starostlivosti“ sú všetky vecné dávky, peňažné dávky alebo kombinácia oboch dávok pre osoby, ktoré si z dôvodu vysokého veku, zdravotného postihnutia, choroby alebo poruchy vyžadujú počas dlhšieho obdobia pomoc od inej osoby alebo osôb pri vykonávaní základných každodenných činností vrátane podpory ich sebestačnosti; sú v nich zahrnuté aj dávky udelené osobe poskytujúcej takúto pomoc alebo dávky určené pre takúto osobu;“

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát môže vyžadovať, aby prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia podliehal v prípade ekonomicky neaktívnej osoby, ktorá má bydlisko v uvedenom členskom štáte, podmienkam práva na legálny pobyt podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov44.“

vypúšťa sa

__________________

 

44 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osoba, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnanec v členskom štáte v mene zamestnávateľa, ktorý tam zvyčajne vykonáva svoju činnosť, a ktorá bola vyslaná v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb46 alebo ktorú detašoval uvedený zamestnávateľ do iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu v mene uvedeného zamestnávateľa, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že očakávané trvanie takejto práce nepresahuje 24 mesiacov a že uvedená osoba nebola vyslaná alebo detašovaná, aby nahradila iného zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vyslaných alebo detašovaných pred ňou v zmysle tohto článku.

1.  Osoba, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnanec v členskom štáte v mene zamestnávateľa, ktorý tam zvyčajne vykonáva svoju činnosť, a ktorá bola vyslaná uvedeným zamestnávateľom do iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu v mene uvedeného zamestnávateľa, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že:

 

a)  očakávané alebo skutočné trvanie takejto práce nepresahuje šesť mesiacov a že uvedená osoba nebola vyslaná alebo detašovaná, aby nahradila iného zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vyslaných alebo detašovaných pred ňou v zmysle tohto článku; a

 

b)  uvedená osoba počas obdobia najmenej šiestich mesiacov pred začatím činnosti ako zamestnaná osoba podlieha právnym predpisom členského štátu, v ktorom sídli jej zamestnávateľ.

__________________

 

46 Ú. v. ES L 018, 21.01.1997, s. 1. 1.

 

Odôvodnenie

Priemerné trvanie vyslania pracovníka je podľa Komisie menej ako štyri mesiace. Preto je primerané, aby sa po šiestich mesiacoch uplatňovalo právo krajiny zamestnania, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Osoba, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v určitom členskom štáte a ktorá chodieva vykonávať podobnú činnosť v inom členskom štáte, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že očakávané trvanie takejto činnosti nepresahuje 24 mesiacov a že táto osoba nenahrádza iného vyslaného zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu.

2.  Osoba, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v určitom členskom štáte a ktorá chodieva vykonávať podobnú činnosť v inom členskom štáte, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že:

 

a)  očakávané alebo skutočné trvanie takejto činnosti nepresahuje šesť mesiacov a že táto osoba nenahrádza iného vyslaného zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu a

 

b)  uvedená osoba počas obdobia najmenej šiestich mesiacov bezprostredne pred začatím činnosti už podliehala právnym predpisom členského štátu, v ktorom obvykle vykonáva jej činnosť.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby mali ekonomicky neaktívni občania využívajúci právo na voľný pohyb a uchádzači o zamestnanie prístup ku komplexnému nemocenskému poisteniu v hostiteľskom členskom štáte tým, že takýmto občanom umožnia primerane prispievať na nemocenské poistenie alebo iným spôsobom splniť kritériá pre prístup k nemocenskému poisteniu v členskom štáte, v ktorom majú obvyklý pobyt.

Odôvodnenie

Komplexné nemocenské poistenie je základné právo. Neaktívni občania využívajúci právo na voľný pohyb by mali mať možnosť získať nemocenské poistenie aj v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko. Členské štáty by mali byť schopné odvolať sa na záväzné usmernenia pri sprístupňovaní ich systému nemocenského poistenia neaktívnym občanom využívajúcim právo na voľný pohyb.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 17

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 35a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Správna komisia vypracuje podrobný zoznam dávok dlhodobej starostlivosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 1 písm. vb) tohto nariadenia, s rozlíšením vecných a peňažných dávok.

2.    Správna komisia po riadnej konzultácii s príslušnými sociálnymi partnermi, ako aj s reprezentatívnymi združeniami príjemcov – vrátane organizácií osôb so zdravotným postihnutím – a všetkými zainteresovanými stranami vypracuje úplný a podrobný zoznam dávok dlhodobej starostlivosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 1 písm. vb) tohto nariadenia, s rozlíšením vecných a peňažných dávok.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 17

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 35a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Správna komisia zabezpečuje rýchle zavedenie preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím vo všetkých členských štátoch a presadzuje prijatie spoločného vymedzenia a spoločných kritérií zdravotného postihnutia na účely tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 18 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 52 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18a.  V článku 52 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.   Príslušné inštitúcie vypočítajú a priznajú splatnú dávku do troch mesiacov od podania žiadosti o jej priznanie.“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 61 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Okrem prípadov uvedených v článku 65 ods. 2 sa uplatňovanie článku 6 podmieňuje tým, že daná osoba bezprostredne ukončila aspoň trojmesačnú dobu poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v súlade s právnymi predpismi, podľa ktorých sa uplatňuje nárok na dávky.

1.  Okrem prípadov uvedených v článku 65 ods. 2 sa uplatňovanie článku 6 podmieňuje tým, že daná osoba bezprostredne ukončila aspoň mesačnú dobu poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v súlade s právnymi predpismi, podľa ktorých sa uplatňuje nárok na dávky.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 61 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak nezamestnaná osoba nespĺňa podmienky na sčítanie dôb v súlade s odsekom 1, pretože jej bezprostredne ukončená doba poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v danom členskom štáte trvala menej ako tri mesiace, uvedená osoba má nárok na dávky v nezamestnanosti podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom predtým ukončila takéto doby za podmienok a v rámci obmedzení stanovených v článku 64a.

2.  Ak nezamestnaná osoba nespĺňa podmienky na sčítanie období v súlade s odsekom 1, pretože jej bezprostredne ukončené obdobie poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v danom členskom štáte celkovo trvalo menej ako jeden mesiac, uvedená osoba má nárok na dávky v nezamestnanosti podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom predtým ukončila takéto obdobia za podmienok a v rámci obmedzení stanovených v článku 64a.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 64 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  V odseku 1 písm. c) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“ a slová „troch mesiacov predĺžiť maximálne na 6 mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „šiestich mesiacov predĺžiť až do konca obdobia nároku uvedenej osoby na dávky“;

a)  V odseku 1 sa písm. c) sa nahrádza takto:

 

„c)  nárok na dávky v nezamestnanosti sa zachováva do jeho skončenia;“

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 64 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  odsek 2 sa vypúšťa;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 64 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  V odseku 3 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „šesť“ a slová „maximálne na šesť mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „do konca obdobia nároku na dávky“.

b)   Odsek 3 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 71 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  V článku 71 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Správna Komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „správna Komisia“) pôsobí pri Európskej komisii, je zložená zo zástupcov vlády každého členského štátu, ktorým pomáhajú, ak je to potrebné odborní poradcovia. Zástupca Komisie Európskych spoločenstiev sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej komisie vo funkcii poradcu.

1.   Správna Komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „správna Komisia“) pôsobí pri Európskej komisii, je zložená zo zástupcov vlády každého členského štátu, ktorým v prípade potreby pomáhajú odborní poradcovia. Zástupca Európskej komisie, zástupca Európskeho parlamentu a v prípade potreby zástupcovia sociálnych partnerov, ako aj príjemcov vrátane zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím sa zúčastňujú na zasadnutiach správnej komisie vo funkcii poradcov.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 25

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 76a – odsek 1 – zarážka 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  zrušenie dokumentu v prípade, že príslušná inštitúcia členského štátu zamestnania spochybňuje jeho presnosť a platnosť.

–  zrušenie dokumentu:

 

  v prípade, že príslušná inštitúcia členského štátu zamestnania spochybňuje jeho presnosť a platnosť;

 

  v prípade, že vydávajúca inštitúcia neodpovie v stanovenej lehote.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 88

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

27.  Článok 88 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

 

 

„Článok 88

 

Delegovanie právomoci aktualizovať prílohy

 

Európska komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 88a na účely zmeny príloh k tomuto nariadeniu a vykonávacieho nariadenia na základe požiadavky správnej komisie.

 

Článok 88a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty, ktorá podlieha podmienkam stanoveným v tomto článku.

 

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 88 sa udeľuje Európskej komisii na neurčité obdobie od [deň nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) xxxx].

 

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 88 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť žiadnych delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia sa musí pred prijatím delegovaného aktu poradiť s odborníkmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty, v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

 

5.  Len čo Európska komisia prijme delegovaný akt, oboznámi s touto skutočnosťou súčasne Európsky parlament a Radu.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 88 nadobúda účinnosť len vtedy, ak voči nemu Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Európsku komisiu o tom, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 1 – odsek 2 – písmeno ea

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ea)  „podvod“ je akékoľvek úmyselné konanie alebo nekonanie s cieľom získať alebo prijímať dávky sociálneho zabezpečenia alebo sa vyhnúť plateniu odvodov na sociálne zabezpečenie v rozpore s právnymi predpismi členského štátu;

ea)  „podvod“ je akékoľvek úmyselné konanie alebo nekonanie poškodzujúce inštitúcie s cieľom získať alebo prijímať dávky sociálneho zabezpečenia alebo obchádzať povinnosť platiť odvody na sociálne zabezpečenie alebo obchádzať pravidlá účasti na systéme sociálneho zabezpečenia členského štátu, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi členského štátu, základného nariadenia alebo vykonávacieho nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 2 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade, že boli stanovené alebo určené práva a povinnosti osoby, na ktoré sa uplatňuje základné a vykonávacie nariadenie, môže príslušná inštitúcia požiadať inštitúciu v členskom štáte bydliska alebo pobytu, aby poskytla osobné údaje o uvedenej osobe. Žiadosť a všetky odpovede na ňu sa musia týkať informácií, ktoré umožnia príslušnému členskému štátu zistiť akékoľvek nepresnosti vo faktoch, na ktorých sa zakladá dokument alebo rozhodnutie určujúce práva a povinnosti osoby podľa základného alebo vykonávacieho nariadenia. Žiadosť možno podať aj v prípade, že neexistuje pochybnosť o platnosti alebo správnosti informácií obsiahnutých v dokumente alebo informácií, na ktorých sa v konkrétnom prípade rozhodnutie zakladá. Žiadosť o informácie a všetky odpovede na ňu musia vychádzať z nevyhnutnosti a byť primerané.

5.  V prípade, že boli stanovené alebo určené práva a povinnosti osoby, na ktoré sa uplatňuje základné a vykonávacie nariadenie, môže príslušná inštitúcia požiadať inštitúciu v členskom štáte bydliska alebo pobytu, aby poskytla osobné údaje o uvedenej osobe pri plnom rešpektovaní súkromia. Žiadosť a všetky odpovede na ňu sa musia obmedziť na informácie, ktoré umožnia príslušnému členskému štátu zistiť akékoľvek nepresnosti vo faktoch, na ktorých sa zakladá dokument alebo rozhodnutie určujúce práva a povinnosti osoby podľa základného alebo vykonávacieho nariadenia. Žiadosť možno podať aj v prípade, že neexistuje pochybnosť o platnosti alebo správnosti informácií obsiahnutých v dokumente alebo informácií, na ktorých sa v konkrétnom prípade rozhodnutie zakladá. Žiadosť o informácie a všetky odpovede na ňu musia vychádzať z odôvodnenia, nevyhnutnosti a byť primerané.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 6 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  V článku 6 sa odsek 3 nahrádza týmto textom:

3.   Ak dotknuté inštitúcie alebo úrady nedospejú k dohode, môžu príslušné úrady predložiť záležitosť správnej komisii najskôr jeden mesiac od dátumu, keď vznikli rozdiely v stanoviskách v zmysle odsekov 1 alebo 2. Správna komisia sa pokúsi o zosúladenie stanovísk do šiestich mesiacov od dátumu, keď jej bola záležitosť predložená.

3.   Ak dotknuté inštitúcie alebo úrady nedospejú k dohode do troch mesiacov od dátumu, keď vznikli rozdiely v stanoviskách, príslušné úrady predložia záležitosť správnej komisii najskôr jeden mesiac od dátumu, keď vznikli rozdiely v stanoviskách v zmysle odsekov 1 alebo 2. Správna komisia sa pokúsi o zosúladenie stanovísk do šiestich mesiacov od dátumu, keď jej bola záležitosť predložená.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  V článku 7 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.   Predbežný výpočet dávky alebo príspevku uvedených v odseku 1 sa uskutoční najneskôr jeden mesiac po predložení žiadosti dotknutej osoby.“

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 11 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

7c.  V článku 11 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.   Ak je rozdiel v stanoviskách inštitúcií dvoch alebo viacerých členských štátov o určení bydliska osoby, na ktorú sa uplatňuje základné nariadenie, tieto inštitúcie po vzájomnej dohode určia centrum záujmov dotknutej osoby na základe celkového posúdenia všetkých dostupných informácií súvisiacich s príslušnými skutočnosťami, ktoré môžu obsahovať:

1.   Ak je rozdiel v stanoviskách inštitúcií dvoch alebo viacerých členských štátov o určení bydliska osoby, na ktorú sa uplatňuje základné nariadenie, tieto inštitúcie najneskôr do troch mesiacov od dátumu, keď vznikli rozdiely v stanoviskách, po vzájomnej dohode určia centrum záujmov dotknutej osoby na základe celkového posúdenia všetkých dostupných informácií súvisiacich s príslušnými skutočnosťami, ktoré môžu obsahovať:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 19 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak je to potrebné pre výkon právomocí na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie, relevantné informácie týkajúce sa práva na sociálne zabezpečenie a povinností daných osôb sa vymieňajú priamo medzi príslušnými inštitúciami a inšpektorátmi práce, imigračnými orgánmi alebo daňovými orgánmi príslušných štátov, pričom môžu zahŕňať spracúvanie osobných údajov na iné účely, ako je uplatňovanie alebo presadzovanie práv a povinností podľa základného nariadenia a tohto nariadenia, najmä s cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušných právnych záväzkov v oblasti práce, zdravia a bezpečnosti, prisťahovalectva a daňového práva. Ďalšie podrobnosti sa stanovia rozhodnutím správnej komisie.

4.  Ak je to potrebné pre výkon právomocí na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie, relevantné informácie týkajúce sa práva na sociálne zabezpečenie a povinností daných osôb sa vymieňajú priamo medzi príslušnými inštitúciami a inšpektorátmi práce, imigračnými orgánmi alebo daňovými orgánmi príslušných štátov, bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom porušili požiadavky na ochranu súkromia. Môže to zahŕňať spracúvanie osobných údajov na iné účely, ako je uplatňovanie alebo presadzovanie práv a povinností podľa základného nariadenia a tohto nariadenia, najmä s cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušných právnych záväzkov v oblasti práce, zdravia a bezpečnosti, prisťahovalectva a daňového práva. Ďalšie podrobnosti sa stanovia rozhodnutím správnej komisie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 26 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 67 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

26a.  Článok 67 odsek 5 sa nahrádza takto:

5.  Dlžnícka inštitúcia zaplatí pohľadávky styčnému orgánu veriteľského členského štátu uvedenému v článku 66 vykonávacieho nariadenia do osemnástich mesiacov od konca mesiaca, v ktorom sa tieto pohľadávky predložili styčnému orgánu dlžníckeho členského štátu. To sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré dlžnícka inštitúcia v rámci tejto lehoty odôvodnene odmietla.

5.  Dlžnícka inštitúcia zaplatí pohľadávky styčnému orgánu veriteľského členského štátu uvedenému v článku 66 vykonávacieho nariadenia do dvanástich mesiacov od konca mesiaca, v ktorom sa tieto pohľadávky predložili styčnému orgánu dlžníckeho členského štátu. To sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré dlžnícka inštitúcia v rámci tejto lehoty odôvodnene odmietla.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:SK:HTML)

Odôvodnenie

Súčasná lehota osemnástich mesiacov by sa mala znížiť na dvanásť mesiacov s cieľom zmierniť nákladové tlaky na styčný orgán, ktorý dávky predbežne financuje.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 40 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 987/2009

Článok 89 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

40a.  V článku 89 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.   Inštitúcie príslušných orgánov sprístupnia občanom na požiadanie kópiu ich osobného spisu spolu so stručnými a s prispôsobenými informáciami o pravidlách určujúcich príslušné orgány a o ich právach a nárokoch podľa základného nariadenia a vykonávacieho nariadenia.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=SK)

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Referenčné čísla

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

PETI

19.1.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Prerokovanie vo výbore

21.2.2018

 

 

 

Dátum prijatia

24.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR ()

Názov

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Referenčné čísla

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Dátum predloženia v EP

14.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

19

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Dietmar Köster

Dátum predloženia

23.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia