POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004

23.11.2018 - (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)) - ***I

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Poročevalec: Guillaume Balas


Postopek : 2016/0397(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0386/2018

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0815),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0521/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja francoskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 7. julija 2017[1],

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 12. julija 2017[2],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za peticije (A8-0386/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Navedba sklicevanja 5

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

—  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 7. julija 20171,

—  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 5. julija 20171,

__________________

__________________

1 UL C 345, 13.10.2017, str. 85.

1 UL C 345, 13.10.2017, str. 85.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju mnenja Odbora regij1a,

 

__________________

 

1a UL C 342, 12.10.17, str. 65.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Posodobljeni sistem koordinacije sistemov socialne varnosti se je začel uporabljati 1. maja 2010 z uredbama (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009.

(1)  Posodobljeni sistem koordinacije sistemov socialne varnosti se je začel uporabljati 1. maja 2010 z uredbama (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, z izjemo določb o uvedbi sistema elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI), ki je namenjen za pomoč pristojnim organom in nosilcem pri čim hitrejši in varnejši izmenjavi informacij.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ocene in razprave v okviru Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti so pokazale, da bi se moral na področjih dajatev za dolgotrajno nego, dajatev za brezposelnost in družinskih dajatev proces posodabljanja nadaljevati.

(3)  Ocene in razprave v okviru Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti so pokazale, da bi se moral na področjih dajatev za dolgotrajno nego, dajatev za brezposelnost in družinskih dajatev proces posodabljanja nadaljevati, da bodo pravila v zvezi s temi dajatvami pravičnejša, jasnejša in enostavnejša za uporabo prek izmenjave izkušenj in najboljše upravne prakse. Za lažje izvajanje takih izmenjav bi bilo treba spodbujati uporabo novih tehnologij.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Opredelitve in merila za določitev invalidnosti se med državami članicami zelo razlikujejo, to pa lahko močno ovira medsebojno priznavanje nacionalnih odločb o invalidnosti in invalidskih vprašanjih, zlasti kar zadeva dostop do posebnih storitev in zmogljivosti, in lahko invalide pri selitvi iz ene države članice v drugo postavi v posebej neugoden položaj na področju socialne varnosti. Da bi olajšali potovanja in selitev invalidov iz ene države članice v drugo, je zato treba zagotoviti sprejetje skupne evropske opredelitve, ki bi bila skladna s Konvencijo OZN o pravicah invalidov, in vzajemno priznavanje statusa invalidnosti med državami članicami, zlasti s hitro uvedbo evropske kartice ugodnosti za invalide v vseh državah članicah, ki bo povezana z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in evropsko kartico socialnega zavarovanja.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Za učinkovito izvajanje Konvencije OZN o pravicah invalidov in zagotavljanje prenosljivosti pravic iz naslova invalidnosti, bi bilo treba spodbujati sprejetje skupne opredelitve, meril in metod za oceno invalidnosti (odstotek invalidnosti) za namene usklajevanja sistemov socialne varnosti.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c)  Pomembno je spoštovati skupne vrednote in načela zdravstvenih sistemov Unije, kot so določena v sklepih Sveta z dne 22. junija 2006 o skupnih vrednotah in načelih zdravstvenih sistemov Evropske unije1a, zlasti temeljne vrednote univerzalnosti, dostopa do kakovostne oskrbe, enakosti in solidarnosti. To je zlasti pomembno za kategorije državljanov, ki niso zaposleni in ne iščejo zaposlitve, kot so študenti, katerih mobilnost bi bilo treba ohraniti z ustreznim dostopom do pravic socialne varnosti, vključno z zdravstvenim zavarovanjem, v državi članici gostiteljici. Kot ugotavlja Svet, „univerzalnost pomeni, da nikomur ni onemogočen dostop do zdravstvenega varstva; solidarnost je tesno povezana s finančno ureditvijo nacionalnih zdravstvenih sistemov ter potrebo po zagotovitvi dostopnosti za vse; enakost je povezana z enakim dostopom glede na potrebo, ne glede na etnično pripadnost, spol, starost, socialni status ali sposobnost plačila.“

 

______________

 

1a UL C 146, 22.6.2006, str. 1.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Še naprej je ključnega pomena, da pravila o koordinaciji sledijo spreminjajočim se pravnim in družbenim razmeram, v katerih se uporabljajo, tako da se še naprej olajšuje uveljavljanje pravic državljanov ter hkrati zagotavljajo pravna jasnost, poštena in pravična porazdelitev finančnega bremena med nosilci vključenih držav članic ter upravna preprostost in izvršljivost pravil.

(4)  Še naprej je ključnega pomena, da pravila o koordinaciji sledijo spreminjajočim se pravnim in družbenim razmeram, v katerih se uporabljajo, tako da se še naprej olajšuje uveljavljanje pravic državljanov ter hkrati zagotavljajo pravna varnost, poštena in pravična porazdelitev finančnega bremena med nosilci vključenih držav članic ter upravna preprostost in izvršljivost pravil. V tem smislu bi bilo treba ustrezno upoštevati Direktivo Sveta 2000/78/ES1a in Konvencijo OZN o pravicah invalidov, zlasti člen 27 Konvencije. Ta uredba je osrednjega pomena za ustrezno delovanje notranjega trga in prostega gibanja oseb. V tem smislu bi bilo treba koordinacijo sistemov socialne varnosti oblikovati tako, da bi ustrezala vsem vrstam sistemov socialne varnosti v državah članicah.

 

__________________________________

 

1a Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, 2.12.2000, str. 16).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Zato bi morale Komisija in države članice s posebnimi podrobnimi študijami pridobiti pregledne javne podatke, da bi omogočili racionalno in učinkovito razpravo na nacionalni ravni in ravni Unije o resničnem obsegu in dejanskem gospodarskem in socialnem učinku morebitnih primerov goljufij ali zlorab nacionalnih sistemov socialne varnosti ter o krepitvi elementov koordinacije, s čimer bi lahko povečali zaupanje med različnimi javnimi službami za zaposlovanje pri spodbujanju ali sistematičnem spremljanju vključevanja mobilnih brezposelnih na trg dela.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Svoboda gibanja je temelj notranjega trga. Notranji trg pa ne more delovati brez vzajemnega zaupanja. Da bi zaščitili prednosti mobilnosti, se mora Unija boriti proti zlorabam, goljufijam in nelojalni konkurenci.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c)  Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 15. marca 2017 o ovirah za prosto gibanje in delo državljanov Evropske unije na notranjem trgu poudaril, da je treba zagotoviti „prenosljivost pravic socialne varnosti (tj. državne pokojnine, zdravstveno zavarovanje, nadomestila za brezposelnost in družinski dodatek) ter posledično zmanjšati ovire za mobilnost delovne sile v Uniji“ ter pozval k „odločnim učinkovitim ukrepom za usklajen sistem skupnih socialnih prispevkov in pravic za vse posameznike v Uniji, kot je kartica socialnega zavarovanja za lažjo sledljivost socialnih prispevkov in pravic socialne varnosti“.

 

______________

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d)  Spodbujati bi bilo treba ukrepe za lažje ugotavljanje in spoštovanje pravic in ugodnosti socialne varnosti po vsej Uniji, na primer uvedbo evropske kartice socialnega zavarovanja, ki bi morala biti povezana z obstoječo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, in evropske kartice ugodnosti za invalide, ter pokrivati vsa področja socialne varnosti.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4e)  Za izboljšanje mobilnosti delavcev, študentov in iskalcev zaposlitve po vsej Uniji je bistveno, da države članice zagotovijo dostop do evropske kartice zdravstvenega zavarovanja za vse državljane brez razlikovanja, tudi za začasne delavce, samozaposlene osebe in osebe v netipičnih delovnih razmerjih, študente in mobilne iskalce zaposlitve.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4f)  Čezmejno zdravstveno varstvo je zlasti pomembno, da se zagotovi ustrezno usklajevanje sistemov socialne varnosti. V tem smislu se izvajanje Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a zelo razlikuje med državami članicami. Zlasti člen 7 navedene direktive bi bilo treba izvajati brez razlikovanja, da se zagotovi svoboda gibanja za državljane Unije in njihove družinske člane.

 

______________

 

1aDirektiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Treba je zagotoviti pravno varnost s pojasnitvijo, da je za ekonomsko neaktivne mobilne državljane dostop do dajatev iz socialne varnosti v državi članici gostiteljici lahko pogojen s tem, da ima državljan zakonsko pravico do prebivanja v tej državi članici v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic33.Zato bi bilo treba ekonomsko neaktivne državljane jasno razlikovati od iskalcev zaposlitve, ki jim je pravica do prebivanja podeljena neposredno s členom 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

črtano

______________

 

44 UL L 158, 30.4.2004, str. 77.

 

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Dajatve za dolgotrajno nego doslej niso bile izrecno vključene v področje uporabe Uredbe (ES) št. 883/2004, temveč so se koordinirale kot dajatve za bolezen, kar je povzročalo pravno negotovost tako za nosilce kot tudi za osebe, ki so zahtevale dajatve za dolgotrajno nego. Treba je oblikovati trden in ustrezen pravni okvir za dajatve za dolgotrajno nego znotraj uredbe ter vključiti jasno opredelitev takih dajatev.

(6)  Dajatve za dolgotrajno nego doslej niso bile izrecno vključene v področje uporabe Uredbe (ES) št. 883/2004, temveč so se koordinirale kot dajatve za bolezen. Treba je vključiti jasno opredelitev takih dajatev v zvezi z dolgotrajno nego in posodobiti pravila, da bi upoštevali njihove posebnosti. Pomembno je pojasniti, da imajo lahko tako ekonomsko neaktivne kot ekonomsko aktivne osebe potrebe po dolgotrajni negi. Namen dajatev za dolgotrajno nego je pomagati ljudem pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti, da se podpre njihova osebna neodvisnost, tudi na delovnem mestu.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Septembra 2017 je predsednik Komisije v svojem govoru o stanju v Uniji izjavil, da v Uniji, kjer so vsi enaki, ne morejo obstajati delavci drugega razreda, in da je absurdno, da obstaja Bančni organ za izvajanje bančnih standardov, ne pa Skupni nadzorni organ za zagotovitev spoštovanja enakosti na enotnem trgu. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 14. septembra 2016 o socialnem dampingu v Evropski uniji spodbudil države članice, „da po potrebi ustanovijo ad hoc dvostranske delovne skupine in večstransko projektno skupino, ki bo povezovala pristojne nacionalne organe in inšpektorje za delo, da bi lahko s soglasjem vseh zadevnih držav članic izvajala čezmejni nadzor na kraju samem v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, v kateri se opravljajo pregledi, v primeru domnevnega socialnega dampinga, nezakonitega dela ali goljufije, in opredelila „podjetja – poštne nabiralnike“, goljufive agencije za zaposlovanje in zlorabe, ki vodijo k izkoriščanju delavcev“.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Uredba (ES) št. 883/2004 določa splošno sprejemljiv pravni okvir. Države članice so moralno zavezane, da si z dvostranskimi sporazumi prizadevajo zmanjšati morebitna upravna bremena za javnost. Sprejeti bi bilo treba ukrepe za ustanovitev nacionalnih organov, ki bodo odgovorni za preverjanje prispevkov v zvezi s čezmejnimi dejavnostmi v ustrezni državi članici, hkrati pa bodo zagotavljali skladnost s pravom Unije. Prizadevati bi si bilo treba tudi za razvoj elektronskega orodja za izmenjavo informacij za namene preverjanja, ki bi nacionalnim inšpektoratom za delo omogočilo hiter dostop do podatkov, ki jih potrebujejo. Zato bi bilo treba to uredbo močno uskladiti z Direktivo 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_______________________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c)  Tehnološki razvoj ponuja nove možnosti za koordinacijo, izmenjavo informacij in izvrševanje. V skladu z belgijsko organizacijo Crossroads Bank for Social Security1a bi se lahko s sistemom elektronskega povezovanja vseh ustreznih organov socialne varnosti izboljšali medsebojni odnosi, preglednost in odgovornost.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6d)  V resoluciji z dne 14. januarja 2014 o učinkovitih inšpekcijah dela kot strategiji za izboljšanje pogojev dela v Evropi Evropski parlament „poudarja, da povezovanje vseh zadevnih socialnih organov v elektronsko omrežje, kot je belgijsko „Crossroads Bank for Social Security“, in s tem povezana enostavnejša izmenjava podatkov med vsemi zadevnimi organi predstavljata koristen instrument, ki nacionalnim inšpekcijam dela omogoča hiter dostop do podatkov, potrebnih za inšpekcije“ in poziva „Komisijo, naj preuči koristi uvedbe in – če je to primerno – omogoči uvedbo evropske kartice socialnega zavarovanja ali drugega elektronskega dokumenta za vso EU, ki ga ne bo mogoče ponarediti in na katerem bodo shranjeni vsi potrebni podatki za preverjanje delovnega razmerja imetnika, kot so status socialnega zavarovanja in delovni čas, zanj pa bodo veljala stroga pravila za varstvo podatkov, zlasti v zvezi z obdelavo občutljivih osebnih podatkov“.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6e)  Da bi optimizirali prosto gibanje oseb, je treba natančneje proučiti povezavo med usklajevanjem na tem področju in usklajevanjem davčnih sistemov, hkrati pa v celoti spoštovati posamezne značilnosti in načelo subsidiarnosti.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6f) V resoluciji z dne 15. marca 2017 o ovirah za prosto gibanje in delo državljanov Evropske unije na notranjem trgu Evropski parlament zlasti poziva k odločnim učinkovitim ukrepom za usklajen sistem na ravni Unije, v katerem bodo zbrani vsi socialni prispevki in pravice vsakega državljana, kot je kartica socialnega zavarovanja za lažjo sledljivost teh prispevkov in pravic.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6g)  Če je zaradi neusklajenosti sistemov socialne varnosti skupina oseb, ki delajo v državi članici, ki ni država njihovega stalnega prebivališča, zaradi določb členov 45 do 48 PDEU v slabšem položaju v primerjavi z delavci, ki niso izkoristili pravice do prostega gibanja, in se jim je v določenem obdobju zagotavljala znatno nižja raven zaščite kot državljanom države članice, v kateri imajo stalno prebivališče, pri čemer zadeve ni mogoče rešiti v skladu s pravili o koordinaciji, bi morala država članica, v kateri imajo ti državljani in njihove družine stalno prebivališče, v dogovoru z ustreznimi državami članicami najti rešitev za odpravo te prikrajšanosti.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da se zagotovi jasnost terminologije v pravu EU, bi bilo treba izraz „napotitev“ uporabljati samo za napotitev delavcev v smislu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev34. Da se poleg tega zagotovi dosledna obravnava zaposlenih in samozaposlenih oseb, je potrebno, da se posebna pravila za določitev zakonodaje, ki se uporablja, v primeru delavcev, ki so začasno napoteni ali poslani v drugo državo članico, dosledno uporabljajo tako za zaposlene kot tudi samozaposlene osebe.

(7)  Da se zagotovi jasnost terminologije v pravu EU, bi bilo treba izraz „napotitev“ uporabljati samo za napotitev delavcev v smislu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev34. Uredba (ES) št. 883/2004 in Uredba (ES) št. 987/2009 bi se morali nanašati na napotene delavce, tudi tiste, ki na področju uporabe Direktive 96/71/ES veljajo za „poslane“ in ne „napotene“ delavce. Da se poleg tega zagotovi dosledna obravnava zaposlenih in samozaposlenih oseb, je potrebno, da se posebna pravila za določitev zakonodaje, ki se uporablja, v primeru delavcev, ki so začasno poslani v drugo državo članico, dosledno uporabljajo tako za zaposlene kot tudi samozaposlene osebe.

__________________________________

__________________________________

34 UL L 018, 21.01.1997 str. 1.

34 UL L 018, 21.01.1997 str. 1.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Na področju dajatev za brezposelnost bi morale vse države članice enotno uporabljati pravila o seštevanju zavarovalnih dob. Z izjemo čezmejnih delavcev iz člena 65(2) bi morala biti pravila o seštevanju dob za namene podelitve pravice do dajatev za brezposelnost pogojena s tem, da je zavarovana oseba nazadnje dopolnila najmanj tri mesece zavarovanja v zadevni državi članici. Predhodno pristojna država članica bi morala postati pristojna za vse zavarovane osebe, ki tega pogoja ne izpolnjujejo. V tem primeru bi morala imeti prijava pri službi za zaposlovanje v državi članici zadnjega zavarovanja enak učinek kot prijava pri službi za zaposlovanje v državi članici, kjer je bila brezposelna oseba predhodno zavarovana.

(8)  Na področju dajatev za brezposelnost bi morale vse države članice enotno uporabljati pravila o seštevanju zavarovalnih dob. Z izjemo čezmejnih delavcev iz člena 65(2) bi morala biti pravila o seštevanju dob za namene podelitve pravice do dajatev za brezposelnost pogojena s tem, da je zavarovana oseba nazadnje dopolnila najmanj en dan zavarovanja v zadevni državi članici.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  V skladu s priporočili iz poročila o državljanstvu EU iz leta 201335 je treba najkrajše obdobje izvoza dajatev za brezposelnost podaljšati s treh na šest mesecev, da se brezposelnim osebam, ki odidejo v drugo državo članico, izboljšajo možnosti za iskanje zaposlitve in ponovno vključitev na trg dela ter da se odpravijo čezmejne neusklajenosti v znanjih in spretnostih.

(9)  V skladu s priporočili iz poročila o državljanstvu EU iz leta 201335 je treba najkrajše obdobje izvoza dajatev za brezposelnost podaljšati s treh na šest mesecev, da se spodbuja mobilnost in se brezposelnim osebam, ki odidejo v drugo državo članico, izboljšajo možnosti za iskanje zaposlitve, prekvalifikacijo in ponovno vključitev na trg dela ter da se odpravijo čezmejne neusklajenosti v znanjih in spretnostih.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Treba je poskrbeti za bolj enakopravno obravnavanje obmejnih in čezmejnih delavcev, in sicer z zagotovitvijo, da obmejni delavci prejmejo dajatve za brezposelnost od države članice zadnje dejavnosti, pod pogojem da so v tej državi članici delali najmanj zadnjih dvanajst mesecev.

(10)  Treba je poskrbeti za bolj enakopravno obravnavanje obmejnih in čezmejnih delavcev, in sicer tako, da se jim omogoči izbira, ali bodo prejemali dajatve za brezposelnost od države članice zadnje dejavnosti ali od države članice stalnega prebivališča, da se poveča verjetnost, da najdejo zaposlitev v državi članici, v kateri so možnosti za to najboljše.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Pomembno je tudi zagotoviti sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi in pojasniti regulativni okvir, ki se uporablja, da se države članice zadnje dejavnosti, države članice predhodne dejavnosti in države članice stalnega prebivališča ne bi opredelile kot nepristojne za plačevanje dajatev v škodo zavarovanih oseb. Sporazumevanje med pristojnim organom države članice zadnje dejavnosti in iskalcem zaposlitve bi moralo potekati v jeziku iskalca zaposlitve. Prav tako je pomembno, da imajo čezmejni iskalci zaposlitve možnost, da se prijavijo pri čezmejni službi za zaposlovanje, če je taka storitev na voljo na geografskem območju, na katerem iščejo zaposlitev.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Čeprav s pravili o koordinaciji ni mogoče preprečiti, da bi bili mobilni državljani slabše zaščiteni kot nemobilni državljani, se države članice spodbujajo k iskanju dvostranskih rešitev v skladu s členom 16 Uredbe (ES) 883/2004, kakor je spremenjena s to uredbo.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10c)  Države članice bi morale biti sposobne poskrbeti za uvedbo dodatkov, s katerimi bi lahko premostili razliko med dajatvami za brezposelnost v državi članici zadnje zaposlitve in tistimi v državi članici stalnega prebivališča.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10d)  Vzpostaviti bi bilo treba službe za čezmejno posredovanje, da bi iskalce zaposlitve spremljale pri iskanju nove zaposlitve, ki je najbližja dejanskim razmeram na obmejnih območjih.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Družinske dajatve, ki naj bi nadomestile dohodke v dobah za vzgojo otrok, so zasnovane tako, da bi zadostile individualnim in osebnim potrebam tistega od staršev, za katerega velja zakonodaja pristojne države članice, in jih je zato mogoče razlikovati od drugih družinskih dajatev, saj naj bi tistemu od staršev, ki jih prejema, nadomestile izgubo dohodkov ali plače v času, ko je vzgajal otroka, ne pa zgolj krile splošne družinske izdatke.

(11)  Družinske denarne dajatve, ki naj bi predvsem nadomestile ali dopolnile dohodke, bodisi delno bodisi v celoti, ki niso bili pridobljeni ali jih oseba ne more pridobiti zaradi vzgoje otrok, so zasnovane tako, da bi zadostile individualnim in osebnim potrebam tistega od staršev, za katerega velja zakonodaja pristojne države članice, in jih je zato mogoče razlikovati od drugih družinskih dajatev, saj naj bi tistemu od staršev, ki jih prejema, nadomestile izgubo dohodkov ali plače v času, ko je vzgajal otroka, ne pa zgolj krile splošne družinske izdatke.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Treba je zagotoviti, da pristojni organi za namene ugotavljanja pravic socialne varnosti v razumnem roku določijo običajno prebivališče.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da se omogoči pravočasno posodabljanje te uredbe glede na razvoj na nacionalni ravni, bi bilo treba na Evropsko komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spreminjanjem prilog k tej uredbi in k Uredbi (ES) št. 987/2009. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki, ter da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 36Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(12)  Da se omogoči pravočasno posodabljanje te uredbe glede na razvoj na nacionalni ravni, bi bilo treba redno spreminjati priloge k tej uredbi in k Uredbi (ES) št. 987/2009.

_________________________________

 

36 UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14.

 

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da se države članice podpre pri njihovih prizadevanjih v boju proti goljufijam in napakam pri uporabi pravil o koordinaciji, je treba vzpostaviti nadaljnjo pravno podlago, s katero bi omogočili lažjo obdelavo osebnih podatkov oseb, za katere se uporabljata uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009. Države članice bi tako lahko redno primerjale podatke svojih pristojnih nosilcev s podatki drugih držav članic, da bi ugotovile napake ali nedoslednosti, ki bi jih bilo treba dodatno raziskati.

(13)  Da se države članice podpre pri njihovih prizadevanjih v boju proti goljufijam in napakam pri uporabi pravil o koordinaciji, je treba vzpostaviti nadaljnjo pravno podlago, s katero bi omogočili lažjo obdelavo osebnih podatkov oseb, za katere se uporabljata uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, pri čemer je treba v celoti in brez izjem upoštevati pravni red Unije na področju varstva osebnih podatkov, zlasti Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Države članice bi tako lahko redno primerjale podatke svojih pristojnih nosilcev s podatki drugih držav članic, da bi ugotovile napake ali nedoslednosti, ki bi jih bilo treba dodatno raziskati.

 

__________________

 

1aUredba (EU) 679/2016 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Da se zagotovi uspešna in učinkovita uporaba pravil o koordinaciji, je treba pojasniti pravila za določanje zakonodaje, ki se uporablja, za zaposlene, ki opravljajo dejavnost v dveh ali več državah članicah, da se zagotovi večja enakopravnost s pogoji, ki se uporabljajo za osebe, ki so napotene ali poslane za opravljanje dejavnosti v eni sami državi članici. Poleg tega bi se morala pravila o napotitvi, ki določajo ohranitev zakonodaje, ki se uporablja, uporabljati samo za osebe, ki so bile predhodno povezane s sistemom socialne varnosti države članice izvora.

(16)  Da se zagotovi uspešna in učinkovita uporaba pravil o koordinaciji, je treba pojasniti pravila za določanje zakonodaje, ki se uporablja, za zaposlene, ki opravljajo dejavnost v dveh ali več državah članicah, da se zagotovi večja enakopravnost s pogoji, ki se uporabljajo za osebe, ki so poslane za opravljanje dejavnosti v eni sami državi članici. Poleg tega bi se morala pravila, ki določajo ohranitev zakonodaje, ki se uporablja, uporabljati samo za osebe, ki so bile predhodno povezane s sistemom socialne varnosti države članice izvora.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Da bi okrepili povezavo med znatnim delom dejavnosti podjetja in zakonodajo, ki se uporablja za osebo, ki jo to podjetje začasno napoti v drugo državo članico, je pomembno vztrajati, da znatni del dejavnosti med drugim obsega več kot 25 % letnega prometa v državi članici, iz katere je oseba napotena.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Evropski komisiji bi bilo treba podeliti izvedbena pooblastila, da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje členov 12 in 13 Uredbe (ES) št. 883/2004. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije37.

(17)  Za dopolnitev te uredbe z uvedbo standardnega postopka za določitev primerov, v katerih se dokumenti izdajo, in primerov, v katerih se dokumenti umaknejo, ker pristojni nosilec države članice zaposlitve izpodbija njihovo pravilnost in veljavnost, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo v skladu z izvajanjem členov 12 in 13 Uredbe (ES) št. 883/2004, kakor je spremenjena s to uredbo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje37. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

_________________________________

_________________________________

37 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je sprejel mnenje1a.

 

_________________________________

 

1a. UL C 91, 26.4.2007, str. 15.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 2 – drugi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   v uvodno izjavo 2 se doda naslednji drugi stavek:

črtano

„Člen 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije zagotavlja vsakemu državljanu Unije pravico do prostega gibanja ob upoštevanju omejitev in pogojev, določenih s Pogodbama in ukrepi, ki so bili sprejeti za njuno uveljavitev.“;

 

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. v uvodno izjavo 5 se za besedilom „različnih nacionalnih zakonodajah“ vstavi naslednje besedilo:

(2)  uvodna izjava 5 se nadomesti z naslednjim:

„, ob upoštevanju pogojev glede dostopa ekonomsko neaktivnih mobilnih državljanov EU do nekaterih dajatev iz socialne varnosti v državi članici gostiteljici iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic40.“;

“(5)  V okviru te koordinacije je v Uniji zadevnim osebam treba zajamčiti enako obravnavanje v različnih nacionalnih zakonodajah in podpreti državljane pri uveljavljanju njihovih pravic do prostega gibanja iz Pogodbe, tudi z zagotavljanjem jasnosti glede države članice, ki je odgovorna za zagotavljanje njihovega dostopa do ustreznega sistema socialne varnosti in vključitve vanj.“;

__________________________________

 

40 UL L 158, 30.4.2004, str. 77.

 

Obrazložitev

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 5a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5a)  Sodišče je presodilo, da imajo države članice pravico, da za ekonomsko neaktivne državljane dostop do dajatev iz socialne varnosti, ki niso socialna pomoč v smislu Direktive 2004/38/ES, v državi članici gostiteljici pogojijo z zakonsko pravico do prebivanja v smislu navedene direktive. Preverjanje zakonske pravice do prebivanja bi bilo treba izvajati v skladu z zahtevo iz Direktive 2004/38/ES. Zato bi bilo treba ekonomsko neaktivne državljane jasno razlikovati od iskalcev zaposlitve, ki jim je pravica do prebivanja podeljena neposredno s členom 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Za izboljšanje pravne jasnosti za državljane in nosilce je treba to sodno prakso kodificirati.

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 5 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5b)  Države članice bi morale zagotoviti, da se ekonomsko neaktivnim mobilnim državljanom EU ne prepreči izpolnjevanje pogoja, da imajo celovito zavarovalno kritje za primer bolezni v državi članici gostiteljici, kot je določeno v Direktivi 2004/38/ES. To lahko pomeni, da se takim državljanom dovoli, da sorazmerno prispevajo v sistem zavarovanja za primer bolezni v državi članici, v kateri običajno prebivajo.

(5b)  Države članice bi morale zagotoviti, da se ekonomsko neaktivnim mobilnim državljanom EU ne prepreči izpolnjevanje pogoja, da imajo celovito zavarovalno kritje za primer bolezni v državi članici gostiteljici, kot je določeno v Direktivi 2004/38/ES. To bi moralo vsaj pomeniti, da se takim državljanom dovoli, da sorazmerno prispevajo v sistem zavarovanja za primer bolezni ali drugače izpolnjujejo ustrezna merila za dostop do zavarovanja za primer bolezni v državi članici, v kateri običajno prebivajo.

Obrazložitev

Celovito zdravstveno zavarovanje je temeljna pravica. Neaktivni mobilni državljani bi morali imeti možnost vključitve v sistem zdravstvenega zavarovanja tudi v državi članici stalnega prebivališča. Države članice bi morale imeti možnost, da uporabijo zavezujoče smernice, kadar neaktivnim mobilnim državljanom EU omogočajo dostop do svojega sistema zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 5 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5c)  Ne glede na omejitve pravice do enakega obravnavanja za ekonomsko neaktivne osebe, ki izhajajo iz Direktive 2004/38/ES ali iz prava Unije, nič v tej uredbi ne bi smelo omejevati temeljnih pravic, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravice do človekovega dostojanstva (člen 1), pravice do življenja (člen 2) in pravice do zdravstvenega varstva (člen 35).“;

črtano

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 20

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

4a. uvodna izjava 20 se nadomesti z naslednjim:

(20)  Na področju dajatev za bolezen, dajatev za materinstvo in enakovrednih dajatev za očetovstvo je treba zaščititi zavarovane osebe pa tudi njihove družinske člane, ki živijo ali začasno bivajo v državi članici, ki ni pristojna država članica.

“(20)  Na področju dajatev za bolezen, dajatev za dolgotrajno nego, dajatev za materinstvo in enakovrednih dajatev za očetovstvo je treba zaščititi zavarovane osebe pa tudi njihove družinske člane, ki živijo ali začasno bivajo v državi članici, ki ni pristojna država članica.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

"(24)  Dajatve za dolgotrajno nego za zavarovane osebe in njihove družinske člane je treba koordinirati v skladu s posebnimi pravili, ki načeloma sledijo pravilom, ki se uporabljajo za dajatve za bolezen, v skladu s sodno prakso Sodišča. Treba je tudi vključiti posebne določbe za primer prekrivanja dajatev za dolgotrajno nego v obliki storitev ali v denarju.“;

"(24)  V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije bi bilo treba dajatve za dolgotrajno nego za zavarovane osebe in njihove družinske člane načeloma še naprej koordinirati v skladu s pravili za dajatve za bolezen. Vendar bi bilo treba v teh pravilih upoštevati posebno naravo dajatev za dolgotrajno nego. Treba je tudi vključiti posebne določbe za primer prekrivanja dajatev za dolgotrajno nego v obliki storitev ali v denarju.“;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 35 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(35a)  Družinske denarne dajatve, ki naj bi nadomestile dohodke v dobah za vzgojo otrok, so individualne in osebne pravice tistega od staršev, za katerega velja zakonodaja pristojne države članice. Zaradi posebne narave teh družinskih dajatev bi jih bilo treba uvrstiti na seznam v delu I Priloge XIII k tej uredbi ter jih uporabljati izključno za tistega od staršev, ki ga zadevajo. Država članica s sekundarno pristojnostjo se lahko odloči, da se prednostna pravila v primeru prekrivanja pravic do družinskih dajatev po zakonodaji pristojne države članice in po zakonodaji države članice stalnega prebivališča družinskih članov ne uporabljajo za take dajatve. Če se država članica odloči, da ne uporablja prednostnih pravil, mora to upoštevati dosledno pri vseh upravičenih osebah v podobni situaciji ter biti vključena na seznam v delu II Priloge XIII.“;

„(35a)  Družinske denarne dajatve, ki naj bi predvsem nadomestile ali dopolnile dohodke, bodisi delno bodisi v celoti, ki niso bili pridobljeni ali jih oseba ne more pridobiti zaradi vzgoje otrok, je mogoče razlikovati od drugih družinskih dajatev, namenjenih kritju družinskih izdatkov. Take dajatve bi lahko razumeli kot individualne in osebne pravice tistega od staršev, za katerega velja zakonodaja pristojne države članice, zato bi morala biti na voljo možnost, da se dodelijo izključno ustreznemu staršu. Takšne individualne dajatve bi bilo treba uvrstiti na seznam v delu I Priloge XIII k tej uredbi. Država članica s sekundarno pristojnostjo se lahko odloči, da se prednostna pravila v primeru prekrivanja pravic do družinskih dajatev po zakonodaji pristojne države članice in po zakonodaji države članice stalnega prebivališča družinskih članov ne uporabljajo za take dajatve. Če se država članica odloči, da ne uporablja prednostnih pravil, mora to upoštevati dosledno pri vseh upravičenih osebah v podobni situaciji, pri čemer morajo biti dajatve vključene na seznam v delu II Priloge XIII.“

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 39 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(39a)  Za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo se uporablja zadevni pravni red EU na področju varstva podatkov, zlasti Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) 42.“;

„(39a)  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jih obravnava ta uredba, se v celoti in brez izjem uporablja zadevni pravni red EU na področju varstva podatkov, zlasti Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)42.“;

__________________________________

__________________________________

42 UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88.

42 UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 46

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46) Da se omogoči pravočasno posodabljanje te uredbe glede na razvoj na nacionalni ravni, bi bilo treba na Evropsko komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spreminjanjem prilog k tej uredbi in k Uredbi (ES) št. 987/2009. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki, ter da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201643. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

črtano

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 47

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti varstvo osebnih podatkov (člen 8), svobodo izbire poklica in pravico do dela (člen 15), lastninsko pravico (člen 17), pravico do nediskriminacije (člen 21), pravice otroka (člen 24), pravice starejših (člen 25), vključenost invalidov (člen 26), pravico do družinskega in poklicnega življenja (člen 33), pravico do socialne varnosti in socialne pomoči (člen 34), pravico do zdravstvenega varstva (člen 35) ter pravico do svobode gibanja in prebivanja (člen 45), ter jo je treba izvajati v skladu s temi pravicami in načeli.

(47)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do človekovega dostojanstva (člen 1), pravico do življenja (člen 2), spoštovanje zasebnega in družinskega življenja (člen 7), varstvo osebnih podatkov (člen 8), svobodo izbire poklica in pravico do dela (člen 15), lastninsko pravico (člen 17), pravico do nediskriminacije (člen 21), enakost žensk in moških (člen 23), pravice otroka (člen 24), pravice starejših (člen 25), vključenost invalidov (člen 26), pravico do družinskega in poklicnega življenja (člen 33), pravico do socialne varnosti in socialne pomoči (člen 34), pravico do zdravstvenega varstva (člen 35) ter pravico do svobode gibanja in prebivanja (člen 45), pa tudi Konvencijo Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter jo je treba izvajati v skladu s temi pravicami in načeli.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 48 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48a)  Nič v tej uredbi ne omejuje neodvisnih pravic in obveznosti, ki jih priznava socialna listina Sveta Evrope, zlasti pravice do socialne varnosti (člen 12), pravice do socialne in zdravstvene pomoči (člen 13), pravice zdomskih delavcev in njihovih družin do varstva in pomoči (člen 19) ter pravice do varstva pred revščino in socialno izključenostjo (člen 30). Zadevne države članice bi morale to uredbo izvajati v skladu s temi pravicami in obveznostmi.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 48 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48b)  Nove določbe za dodelitev dajatve za brezposelnost za čezmejne delavce bi lahko v nekaterih primerih privedle do slabših pogojev za njihovo vrnitev na trg dela. Zato je nujno, da se poveča upravno sodelovanje med pristojnimi organi, odgovornimi za spremljanje čezmejnih delavcev, ter da regulativni okvir spodbuja na primer postopke, ki jih je treba opraviti v državi članici stalnega prebivališča, ter razjasni pristojnosti javne službe za zaposlovanje, odgovorne za njihovo spremljanje, in da je izmenjava med pristojnim nosilcem države članice zadnje dejavnosti in iskalcem zaposlitve opravljena v njegovem jeziku.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 48 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48c)  Države članice lahko poskrbijo za uvedbo dodatkov, s katerimi bi lahko premostili razliko med dajatvami za brezposelnost v državi članici zadnje zaposlitve in tistimi v državi članici stalnega prebivališča.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 48 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48d)  Nič v tej uredbi ne omejuje neodvisnih pravic in obveznosti, ki jih v ustreznih državah članicah priznava Evropska konvencija Sveta Evrope o socialni in zdravstveni pomoči.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 48 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48e)  Poleg tega je pomembno okrepiti sodelovanje med pristojnimi organi in pojasniti regulativni okvir, ki se uporablja, da se države članice zadnje dejavnosti, prejšnje dejavnosti in/ali stalnega prebivališča ne bi izrekle za nepristojne za plačilo dajatev za brezposelnost na škodo zavarovanih oseb.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v točki (c) se besedilo „poglavij 1 in 3 naslova III“ nadomesti z besedilom „poglavij 1, 1a in 3 naslova III“;

črtano

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:

(c)  „zavarovana oseba“ v zvezi s področji socialne varnosti iz poglavij 1 in 3 naslova III pomeni vsako osebo, ki izpolnjuje pogoje za pravico do dajatev, zahtevane po zakonodaji države članice, ki je pristojna po naslovu II, ob upoštevanju določb te uredbe;

(c)  „zavarovana oseba“ v zvezi s področji socialne varnosti iz poglavij 1 in 3 naslova III pomeni vsako osebo, ki izpolnjuje pogoje za pravico do dajatev, zahtevane po zakonodaji države članice, ki je pristojna po naslovu II, za najmanj eno od tveganj, navedenih v poglavju, ki ga je treba uporabiti, ob upoštevanju določb te uredbe.“

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – točka i – točka 1 – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v točki (i)(1)(ii) se za besedilom „poglavja 1 naslova III za bolezen, materinstvo in enakovredne storitve za očetovstvo“ vstavi besedilo „ter poglavja 1a za dajatve za dolgotrajno nego“;

črtano

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – točka i – točka 1 – točka ii

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  v točki (i)(1) se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

(ii)  v zvezi s storitvami na podlagi poglavja 1 naslova III za bolezen, materinstvo in enakovredne storitve za očetovstvo, vsaka oseba, ki je opredeljena ali priznana za člana družine ali za člana gospodinjstva z zakonodajo države članice, v kateri stalno prebiva;

(ii)  v zvezi s storitvami na podlagi poglavja 1 naslova III za bolezen, materinstvo in enakovredne storitve za očetovstvo, vsaka oseba, ki je opredeljena ali priznana za člana družine ali za člana gospodinjstva z zakonodajo države članice, v kateri stalno prebiva;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka c

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – točka va – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  v točki (va)(i) se za besedilom „poglavja 1 naslova III (dajatve za bolezen, materinstvo in enakovredne dajatve za očetovstvo)“ vstavi besedilo „ter poglavja 1a (dajatve za dolgotrajno nego)“ in zadnji stavek se črta;

črtano

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka c a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – točka va – točka i

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ca)  v točki (va) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

(i)  za namene poglavja 1 naslova III (dajatve za bolezen, materinstvo in enakovredne dajatve za očetovstvo) storitve, predvidene v zakonodaji države članice, ki so namenjene za zagotavljanje, razpoložljivost, neposredno plačilo ali povračilo stroškov zdravstvene oskrbe, proizvodov in storitev, ki sodijo pod to oskrbo. To vključuje dolgotrajne storitve;

(i)  za namene poglavja 1 naslova III (dajatve za bolezen, materinstvo in enakovredne dajatve za očetovstvo) storitve, predvidene v zakonodaji države članice, ki so namenjene za zagotavljanje, razpoložljivost, neposredno plačilo ali povračilo stroškov zdravstvene oskrbe, proizvodov in storitev, ki sodijo pod to oskrbo. To vključuje tudi storitve dolgotrajne nege, predvidene v zakonodaji države članice, ki so namenjene za zagotavljanje, razpoložljivost, neposredno plačilo ali povračilo stroškov dolgotrajne nege.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka d

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – točka vb

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vb)  „dajatev za dolgotrajno nego“ pomeni kakršno koli storitev, dajatev v denarju ali kombinacijo obeh za osebe, ki v daljšem časovnem obdobju zaradi starosti, invalidnosti, bolezni ali okvare potrebujejo znatno pomoč druge osebe ali oseb pri opravljanju temeljnih življenjskih aktivnosti, tudi v podporo njihove osebne avtonomije; to vključuje dajatve, odobrene osebi ali za osebo, ki tako pomoč nudi; “;

(vb)  „dajatev za dolgotrajno nego“ pomeni storitev ali dajatev v denarju, katere namen je izpolnjevanje potreb glede nege ali podpore za osebo, ki zaradi starosti, invalidnosti, bolezni ali okvare potrebuje pomoč druge osebe ali oseb pri opravljanju svojih temeljnih aktivnosti v vsakodnevnem življenju v daljšem časovnem obdobju v podporo svoje osebne avtonomije, tudi na delovnem mestu; to vključuje dajatve za enak namen, odobrene osebi ali osebam, ki tako pomoč nudijo;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka d

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – točka vb a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(vba)  „Nadaljevanje zdravljenja“ pomeni nadaljnje preiskave, diagnosticiranje in zdravljenje med celotnim trajanjem bolezni.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka d

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – točka vb b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(vbb)  „Nadaljevanje dolgotrajne nege“ pomeni nadaljnje zagotavljanje storitev dolgotrajne nege zaradi potrebe po negi, ki je bila priznana pred upokojitvijo in se nadaljuje po datumu upokojitve.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

9a.  v členu 3(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

(a)  dajatve za bolezen;

(a)  dajatve za bolezen in dolgotrajno nego;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 3 – odstavek 1 – točka ba

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  v členu 3(1) se za točko (b) vstavi naslednja točka:

črtano

‘(ba)  dajatve za dolgotrajno nego;“;

 

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.   člen 4 Uredbe (ES) št. 883/2004 se nadomesti z naslednjim:

črtano

„Člen 4

 

Enako obravnavanje

 

1.  Če v tej uredbi ni določeno drugače, imajo osebe, za katere se uporablja ta uredba, enake pravice in obveznosti po zakonodaji vsake države članice kot državljani te države članice.

 

2.  Država članica lahko zahteva, da za dostop ekonomsko neaktivne osebe, ki prebiva v tej državi, do njenih dajatev iz socialne varnosti veljajo pogoji za pravico do zakonitega prebivanja, kot določa Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic44.“;

 

___________________________________

 

44 UL L 158, 30.4.2004, str. 77.

 

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka a

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 11 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v odstavku 2 se besedilo „denarne dajatve za bolezen za neomejeno obdobje“ nadomesti z besedilom „denarne dajatve za dolgotrajno nego“;

črtano

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 11 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  V tem naslovu se šteje, da osebe, ki prejemajo denarne dajatve zaradi ali kot posledico svoje dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe, opravljajo navedeno dejavnost. To pa ne velja za invalidske pokojnine, starostne pokojnine ali pokojnine preživelih oseb ali za pokojnine za nesrečo pri delu ali poklicno bolezen ali za denarne dajatve za bolezen za neomejeno obdobje.

‘2.  V tem naslovu se šteje, da osebe, ki prejemajo denarne dajatve zaradi ali kot posledico svoje dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe, opravljajo navedeno dejavnost. To pa ne velja za invalidske pokojnine, starostne pokojnine ali pokojnine preživelih oseb, za pokojnine za nesrečo pri delu ali poklicno bolezen, za denarne dajatve za bolezen za neomejeno obdobje, ali za denarne dajatve za dolgotrajno nego, do katere je oseba, ki potrebuje nego, upravičena.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka a b (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 11 – odstavek 3 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ab)  v odstavku 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

(c)  za osebo, ki v skladu s členom 65 prejema dajatve za brezposelnost po zakonodaji države članice stalnega prebivališča, zakonodaja te države članice;

(c)  za osebo, ki v skladu s členom 65 prejema dajatve za brezposelnost po zakonodaji države članice stalnega prebivališča ali države članice, v kateri je nazadnje opravljala dejavnost kot zaposlena ali samozaposlena oseba, zakonodaja te države članice;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka a c (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 11 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ac) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4.   V tem naslovu se dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe, ki se običajno opravlja na krovu morskega plovila, ki pluje pod zastavo države članice, šteje za dejavnost, ki se opravlja v navedeni državi članici. Za osebo, zaposleno na krovu plovila, ki pluje pod zastavo države članice, in jo za to dejavnost plačuje podjetje ali oseba, katere statutarni sedež ali poslovna enota je v drugi državi članici, velja zakonodaja slednje, če ima v tej državi stalno prebivališče. Podjetje ali oseba, ki izplačuje osebne prejemke, se šteje za delodajalca po tej zakonodaji.

‘4.   V tem naslovu se dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe, ki se običajno opravlja na krovu morskega plovila, ki pluje pod zastavo države članice, šteje za dejavnost, ki se opravlja v navedeni državi članici. Za osebo, zaposleno na krovu plovila, ki pluje pod zastavo države članice, in jo za to dejavnost plačuje delodajalec, katerega statutarni sedež je v drugi državi članici, velja zakonodaja slednje, če ima v tej državi stalno prebivališče.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka b

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 11 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Dejavnost članov letalske posadke ali kabinskega osebja, ki opravljajo potniške ali tovorne storitve v zračnem prometu, se šteje za dejavnost, ki se opravlja izključno v državi članici, v kateri je domača baza, kakor je opredeljena v poddelu FTL Priloge III k Uredbi (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 83/2014 z dne 29. januarja 201445.“;

5.  Dejavnost članov letalske posadke ali kabinskega osebja, ki opravljajo potniške ali tovorne storitve v zračnem prometu, se šteje za dejavnost, ki se opravlja v državi članici, v kateri je domača baza, kakor je opredeljena v Prilogi III k Uredbi (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 83/2014 z dne 29. januarja 201445.

__________________

__________________

45 UL L 28, 31.1.2014, str. 17.

45 UL L 28, 31.1.2014, str. 17.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

Člen 12

Posebna pravila

Posebna pravila

1.  Za osebo, ki opravlja dejavnost zaposlene osebe v državi članici v imenu delodajalca, ki tam običajno opravlja svojo dejavnost, ter je napotena v smislu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev46 ali jo ta delodajalec pošlje v drugo državo članico, da opravlja delo v imenu tega delodajalca, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če

1.  Za osebo, ki opravlja dejavnost zaposlene osebe v državi članici v imenu delodajalca, ki tam običajno opravlja svojo dejavnost, in jo ta delodajalec pošlje v drugo državo članico, da opravlja delo v imenu tega delodajalca, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če

predvideno trajanje takega dela ne presega 24 mesecev in ta oseba ni napotena ali poslana, da bi nadomestila drugo zaposleno ali samozaposleno osebo, ki je bila predhodno napotena ali poslana v smislu tega člena.

(a)  predvideno ali dejansko trajanje takega dela ne presega 18 mesecev;

 

(b)  za zadevno osebo v obdobju najmanj treh mesecev neposredno pred začetkom dejavnosti zaposlene osebe velja zakonodaja države članice, v kateri ima delodajalec sedež;

 

(c)  je pristojni nosilec države članice, v kateri ima delodajalec sedež, pred začetkom dela obveščen o poslanem delavcu in prejme zahtevo za nadaljnjo uporabo zakonodaje te države članice. Če gre za poslovno potovanje, uradna zahteva ni potrebna.

2.  Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe v državi članici in gre opravljat podobno dejavnost v drugo državo članico, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če predvideno trajanje take dejavnosti ne presega 24 mesecev in ta oseba ne nadomešča druge napotene zaposlene ali samozaposlene osebe.“;

2.  Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe v državi članici in ki gre opravljat podobno dejavnost v drugo državo članico, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če:

 

(a)  predvideno ali dejansko trajanje takega dela ne presega 18 mesecev;

 

(b)  za zadevno osebo v obdobju najmanj treh mesecev neposredno pred začetkom dejavnosti velja zakonodaja države članice, v kateri običajno opravlja dejavnost;

 

(c)  je pristojni nosilec v državi članici, v kateri zadevna oseba običajno opravlja dejavnost, obveščen o nadaljevanju dejavnosti v drugi državi članici in je pred začetkom izvajanja dejavnosti prejel zahtevo za nadaljnjo uporabo zakonodaje države tega pristojnega nosilca. Če gre za poslovno potovanje, takšna uradna zahteva ni potrebna.

 

2a.  Za namene odstavkov 1 in 2 se v primeru zamenjave poslanih delavcev, ki opravljajo isto ali podobno nalogo na istem mestu, upošteva skupno trajanje obdobij s statusom poslanega delavca.

 

Ko delavec doseže najdaljše možno obdobje s statusom poslanega delavca, v skladu z zakonodajo prve države članice isto podjetje tega delavca ali samozaposlene osebe tri mesece po koncu zadnjega obdobja ne sme poslati v isto državo članico. Odstopanje od drugega pododstavka se lahko odobri v posebnih okoliščinah.

_________________________________

 

46 UL L 018, 21.1.1997 str. 1. 1.

 

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 13 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

13a.  v členu 13 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost zaposlene osebe in dejavnost samozaposlene osebe v različnih državah članicah, velja:

1.  Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost zaposlene osebe in dejavnost samozaposlene osebe v različnih državah članicah, velja:

(a) zakonodaja države članice stalnega prebivališča, če ta oseba opravlja znaten del svoje dejavnosti v tej državi članici; ali

(a)  zakonodaja države članice stalnega prebivališča, če ta oseba opravlja znaten del svoje dejavnosti v tej državi članici,

(b) če ta oseba ne opravlja znatnega dela svoje dejavnosti v državi članici stalnega prebivališča:

(b)  zakonodaja države članice, v kateri ta oseba opravlja največji del svojih delovnih dejavnosti, če ne prebiva stalno v eni od držav članic, v katerih opravlja znaten del svoje dejavnosti kot zaposlena oseba; ali

 

(ba)  zakonodaja države članice stalnega prebivališča, če je del dejavnosti identičen.“

(i) zakonodaja države članice, v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota podjetja ali delodajalca, če je ta oseba zaposlena pri enem podjetju ali delodajalcu; ali

 

(ii) zakonodaja države članice, v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota podjetij ali delodajalcev, če je ta oseba zaposlena pri dveh ali več podjetjih ali delodajalcih, ki imajo statutarni sedež ali poslovno enoto le v eni državi članici; ali

 

(iii) zakonodaja države članice, v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota podjetja ali delodajalca, ki ni država članica stalnega prebivališča, če je ta oseba zaposlena pri dveh ali več podjetjih ali delodajalcih, ki imajo statutarni sedež ali poslovno enoto v dveh državah članicah, pri čemer je ena od teh država članica stalnega prebivališča.

 

(iv) zakonodaja države članice stalnega prebivališča, če je ta oseba zaposlena pri dveh ali več podjetjih ali delodajalcih, vsaj dva od njih pa imata statutarni sedež ali poslovno enoto v različnih državah članicah, ki niso država članica stalnega prebivališča.

 

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 13 – odstavek 4a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

14.  v členu 13 se za odstavkom 4 vstavi naslednji odstavek 4a:

črtano

“4a.  Za osebo, ki prejema denarne dajatve za brezposelnost od ene države članice in istočasno opravlja dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe v drugi državi članici, velja zakonodaja države članice, ki izplačuje dajatve za brezposelnost.“;

 

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 15 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

14a.  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 15a

 

Novinarji-dopisniki evropskih medijev, napoteni v drugo državo članico

 

Novinarji-dopisniki evropskih medijev, ki so napoteni v drugo državo članico, lahko izbirajo med uporabo zakonodaje države članice, v kateri so zaposleni, uporabo zakonodaje države članice, katere državljani so, ali uporabo zakonodaje države članice, v kateri se nahaja glavni sedež delodajalca.“

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 b (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Naslov III – poglavje 1 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14b.  v poglavju 1 naslova III se naslov nadomesti z naslednjim:

Storitve za bolezen, materinstvo in enakovredne storitve za očetovstvo

„Storitve za bolezen, dolgotrajno nego, materinstvo in enakovredne storitve za očetovstvo“

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 c (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 19

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14c.  člen 19 se nadomesti z naslednjim:

Člen 19

„Člen 19

Začasno bivanje zunaj pristojne države članice

Začasno bivanje zunaj pristojne države članice

1.  Če v odstavku 2 ni določeno drugače, so zavarovana oseba in njeni družinski člani, ki začasno bivajo v državi članici, ki ni pristojna država članica, upravičeni do storitev, ki jih med začasnim bivanjem potrebujejo iz zdravstvenih razlogov, ob upoštevanju narave storitev in pričakovanega trajanja začasnega bivanja. Te storitve v imenu pristojnega nosilca zagotavlja nosilec v kraju začasnega bivanja v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja, kakor da bi bile osebe zavarovane po navedeni zakonodaji.

1.  Če v odstavku 2 ni določeno drugače, so zavarovana oseba in njeni družinski člani, ki začasno bivajo v državi članici, ki ni pristojna država članica, upravičeni do storitev, ki jih med začasnim bivanjem potrebujejo iz zdravstvenih razlogov ali zaradi potrebe po dolgotrajni negi, ob upoštevanju narave storitev in pričakovanega trajanja začasnega bivanja. Te storitve v imenu pristojnega nosilca zagotavlja nosilec v kraju začasnega bivanja v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja, kakor da bi bile osebe zavarovane po navedeni zakonodaji.

2.  Upravna komisija določi seznam storitev, za katere je, da bi jih lahko zagotovili med začasnim bivanjem v drugi državi članici, iz praktičnih razlogov potreben predhoden dogovor med zadevno osebo in nosilcem, ki zagotavlja dajatve.

2.  Upravna komisija določi seznam storitev, za katere je, da bi jih lahko zagotovili med začasnim bivanjem v drugi državi članici, iz praktičnih razlogov potreben predhoden dogovor med zadevno osebo in nosilcem, ki zagotavlja storitev.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka 14 d (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 20 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14d.  naslov člena 20 se nadomesti z naslednjim:

Potovanje za pridobitev storitev – Odobritev ustreznega zdravljenja zunaj države članice stalnega prebivališča

„Potovanje za pridobitev storitev – Odobritev ustreznega zdravljenja in dolgotrajne nege zunaj države članice stalnega prebivališča“

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka 14 e (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 20 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14e.  v členu 20 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Zavarovana oseba, ki ji pristojni nosilec odobri odhod v drugo državo članico na zdravljenje, ki ustreza njenemu zdravstvenemu stanju, prejme storitve, ki jih v imenu pristojnega nosilca zagotovi nosilec v kraju začasnega prebivališča v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja, kakor da bi bila oseba zavarovana po navedeni zakonodaji. Odobri se zdravljenje, ki spada med storitve, določene v zakonodaji države članice, v kateri oseba stalno prebiva, in ji ga ob upoštevanju njenega trenutnega zdravstvenega stanja in verjetnega razvoja bolezni ni možno nuditi v časovnem obdobju, ki je medicinsko utemeljeno.

2.  Zavarovana oseba, ki ji pristojni nosilec odobri odhod v drugo državo članico na zdravljenje ali dolgotrajno nego, ki ustreza njenemu zdravstvenemu stanju, prejme storitve, ki jih v imenu pristojnega nosilca zagotovi nosilec v kraju začasnega prebivališča v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja, kakor da bi bila oseba zavarovana po navedeni zakonodaji. Odobri se zdravljenje ali dolgotrajna nega, ki spada med storitve, določene v zakonodaji države članice, v kateri oseba stalno prebiva, in ji ga ob upoštevanju njenega trenutnega zdravstvenega stanja in verjetnega razvoja bolezni ni možno nuditi v časovnem obdobju, ki je medicinsko utemeljeno, ali v razumnem časovnem obdobju, pri čemer se upošteva trenutna potreba osebe po dolgotrajni negi in verjetni razvoj te potrebe.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 f (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 25

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14f.  člen 25 se nadomesti z naslednjim:

Člen 25

Člen 25

Pokojnine po zakonodaji ene ali več držav članic, ki niso države stalnega prebivališča, kadar je pravica do dajatev v slednji državi članici

Pokojnine po zakonodaji ene ali več držav članic, ki niso države stalnega prebivališča, kadar je pravica do dajatev v slednji državi članici

Kadar prejemnik pokojnine ali pokojnin po zakonodaji ene ali več držav članic stalno prebiva v državi članici, po zakonodaji katere pravica do prejemanja storitev ni pogojena z zavarovanjem ali dejavnostjo zaposlene ali samozaposlene osebe, in od te države članice ne prejema pokojnine, stroški storitev, ki se nudijo njemu in njegovim družinskim članom, bremenijo nosilca ene od držav članic, pristojnih za pokojnino, ki se določi v skladu s členom 24(2), kot da bi bili upokojenec in njegovi družinski člani upravičeni do takih storitev, če bi stalno prebivali v tej državi članici.

Kadar prejemnik pokojnine ali pokojnin po zakonodaji ene ali več držav članic stalno prebiva v državi članici, po zakonodaji katere pravica do prejemanja storitev ni pogojena z zavarovanjem ali dejavnostjo zaposlene ali samozaposlene osebe, in od te države članice ne prejema pokojnine, stroški storitev, ki se nudijo njemu in njegovim družinskim članom, bremenijo nosilca ene od držav članic, pristojnih za pokojnino, ki se določi v skladu s členom 24(2), kot da bi bili upokojenec in njegovi družinski člani upravičeni do storitev, če bi stalno prebivali v tej državi članici.

Obrazložitev

Beseda „takih“ bi se lahko razlagala tako, da država članica ne bi hotela povrniti stroškov storitev dolgotrajne nege, ker po njeni zakonodaji oseba ni upravičena do takih storitev dolgotrajne nege. Zdi se, da to ni namen tega člena.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 g (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 27 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14g.  naslov člena 27 se nadomesti z naslednjim:

Začasno bivanje upokojenca ali njegovih družinskih članov v državi članici, v kateri nimajo stalnega prebivališča – Začasno bivanje v pristojni državi članici – Odobritev ustreznega zdravljenja zunaj države članice stalnega prebivališča

„Začasno bivanje upokojenca ali njegovih družinskih članov v državi članici, v kateri nimajo stalnega prebivališča – Začasno bivanje v pristojni državi članici – Odobritev ustreznega zdravljenja ali dolgotrajne nege zunaj države članice stalnega prebivališča“

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 h (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 27 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14h.   v členu 27 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.  Člen 20 se smiselno uporablja za upokojenca in/ali njegove družinske člane, ki začasno bivajo v državi članici, v kateri nimajo stalnega prebivališča, da bi tam prejeli zdravljenje, ki ustreza njihovemu zdravstvenemu stanju.

3.  Člen 20 se smiselno uporablja za upokojenca in/ali njegove družinske člane, ki začasno bivajo v državi članici, v kateri nimajo stalnega prebivališča, da bi tam prejeli zdravljenje ali dolgotrajno nego, ki ustreza njihovemu zdravstvenemu stanju.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 i (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14i.  v členu 28(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Obmejni delavec, ki se upokoji, je v primeru bolezni upravičen do nadaljnjega prejemanja storitev v državi članici, v kateri je nazadnje opravljal dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe, kolikor gre za nadaljevanje zdravljenja, ki se je začelo v tej državi članici. Izraz "nadaljevanje zdravljenja" pomeni nadaljnje preiskave, diagnosticiranje in zdravljenje bolezni.

„Obmejni delavec, ki se starostno ali invalidsko upokoji, je v primeru bolezni ali potrebe po dolgotrajni negi upravičen do nadaljnjega prejemanja storitev v državi članici, v kateri je nazadnje opravljal dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe, kolikor gre za nadaljevanje zdravljenja ali dolgotrajne nege, ki se je začelo v tej državi članici.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 j (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 28 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14j.  v členu 28 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Upokojenec, ki je v petih letih pred dejanskim datumom starostne ali invalidske pokojnine najmanj dve leti opravljal dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe kot obmejni delavec, je upravičen do storitev v državi članici, v kateri je opravljal tako dejavnost kot obmejni delavec, če sta ta država članica in država članica, v kateri ima sedež pristojni nosilec, odgovoren za stroške storitev, ki so upokojencu zagotovljene v državi članici stalnega prebivališča, izbrali to in sta obe navedeni v Prilogi V.

2.  Upokojenec, ki je v desetih letih pred dejanskim datumom starostne ali invalidske pokojnine najmanj dve leti opravljal dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe kot obmejni delavec, je upravičen do storitev v državi članici, v kateri je opravljal tako dejavnost kot obmejni delavec, če sta ta država članica in država članica, v kateri ima sedež pristojni nosilec, odgovoren za stroške storitev, ki so upokojencu zagotovljene v državi članici stalnega prebivališča, izbrali to in sta obe navedeni v Prilogi V.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 k (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 28 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14k.  v členu 28 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.  Odstavek 2 se smiselno uporablja za družinske člane nekdanjega obmejnega delavca ali njegove preživele osebe, če so bili v obdobjih iz odstavka 2 upravičeni do storitev po členu 18(2), tudi če je obmejni delavec umrl preden je začel prejemati pokojnino, pod pogojem, da je kot obmejni delavec opravljal dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe najmanj dve leti v petih letih pred smrtjo.

3.  Odstavek 2 se smiselno uporablja za družinske člane nekdanjega obmejnega delavca ali njegove preživele osebe, če so bili v obdobjih iz odstavka 2 upravičeni do storitev po členu 18(2), tudi če je obmejni delavec umrl, preden je začel prejemati pokojnino, pod pogojem, da je kot obmejni delavec opravljal dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe najmanj dve leti v desetih letih pred smrtjo.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 l (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 30

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14l.  člen 30 se nadomesti z naslednjim:

Člen 30

Člen 30

Prispevki upokojencev

Prispevki upokojencev

1.  Nosilec države članice, ki je po zakonodaji, ki jo uporablja, odgovoren za odvajanje prispevkov za primer bolezni, materinstva in za enakovredne dajatve za očetovstvo, lahko zahteva in izterja te odvedene prispevke, izračunane v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, samo če stroški dajatev po členih 23 do 26 bremenijo nosilca navedene države članice.

1.  Nosilec države članice, ki je po zakonodaji, ki jo uporablja, odgovoren za odvajanje prispevkov za primer bolezni, dolgotrajne nege, materinstva in za enakovredne dajatve za očetovstvo, lahko zahteva in izterja te odvedene prispevke, izračunane v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, samo če stroški dajatev po členih 23 do 26 bremenijo nosilca navedene države članice.

2.  Kadar je v primerih iz člena 25 pridobitev dajatev za bolezen, materinstvo in enakovrednih dajatev za očetovstvo po zakonodaji države članice, v kateri upokojenec stalno prebiva, pogojena s plačevanjem prispevkov ali s podobnimi plačili na podlagi stalnega prebivanja, se ti prispevki ne plačujejo.

2.  Kadar je v primerih iz člena 25 pridobitev dajatev za bolezen, dolgotrajno nego, materinstvo in enakovrednih dajatev za očetovstvo po zakonodaji države članice, v kateri upokojenec stalno prebiva, pogojena s plačevanjem prispevkov ali s podobnimi plačili na podlagi stalnega prebivanja, se ti prispevki ne plačujejo.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 32 – odstavek 3 – točka a – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  pravice iz dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe zavarovane osebe;

(i)  pravice iz dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe zavarovane osebe, vključno s pravicami, ki izhajajo iz uporabe člena 11(2) ali (3)(c);

Obrazložitev

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 33 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

15a.  vstavi se naslednji člen:

 

Člen 33a

 

Dajatve za dolgotrajno nego

 

“1.  Upravna komisija po posvetovanju s socialnimi partnerji, predstavniškimi združenji upravičencev in zadevnimi strokovnimi organi sestavi podroben seznam dajatev za dolgotrajno nego ter navede, pri katerih gre za storitve in pri katerih za denarne dajatve ter ali je dajatev zagotovljena osebi, ki potrebuje nego, ali osebi, ki zagotavlja takšno nego.

 

2.  Kadar ima dajatev za dolgotrajno nego, ki spada pod to poglavje, tudi značilnosti dajatev, koordiniranih v drugih poglavjih naslova III, lahko države članice z odstopanjem od odstavka 1 koordinirajo take dajatve v skladu s pravili iz tega drugega poglavja, pri čemer navedejo, katero poglavje se uporablja, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

 

(a)   rezultat take koordinacije je za upravičence vsaj tako ugoden, kot če bi se dajatev koordinirala kot dajatev za dolgotrajno nego na podlagi tega poglavja; in

 

(b)  dajatev za dolgotrajno nego je navedena v Prilogi XII.“

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 34

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

16.  Člen se črta.

črtano

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 34

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

16a.  člen 34 se nadomesti z naslednjim:

Člen 34

Člen 34

Prekrivanje dajatev za dolgotrajno nego

Prekrivanje dajatev za dolgotrajno nego

1.  Če je prejemnik denarnih dajatev za dolgotrajno nego, ki jih je treba obravnavati kot dajatve za bolezen in jih torej zagotovi država članica, pristojna za denarne dajatve po členu 21 ali 29, hkrati in po tem poglavju upravičen zahtevati storitve za enak namen od nosilca v kraju stalnega ali začasnega prebivališča v drugi državi članici, in če mora tudi nosilec v prvi državi članici povrniti stroške teh storitev po členu 35, se uporablja splošna določba o preprečevanju prekrivanja dajatev iz člena 10, samo z naslednjo omejitvijo: če oseba zahteva in prejme storitev, se znesek denarne dajatve zniža za znesek storitve, ki se ali se lahko zahteva od nosilca v prvi državi članici, ki mora povrniti stroške.

“1.  Če je prejemnik denarnih dajatev za dolgotrajno nego, zagotovljenih s členom 21 ali 29, hkrati in po tem poglavju upravičen zahtevati storitve za enak namen od nosilca v kraju stalnega ali začasnega prebivališča v drugi državi članici, in če mora tudi nosilec v prvi državi članici povrniti stroške teh storitev po členu 35, se uporablja splošna določba o preprečevanju prekrivanja dajatev iz člena 10, samo z naslednjo omejitvijo: če oseba zahteva in prejme storitev, se znesek denarne dajatve zniža za znesek storitve, ki se ali se lahko zahteva od nosilca v prvi državi članici, ki mora povrniti stroške.

2.  Upravna komisija pripravi seznam denarnih dajatev in storitev, za katere velja odstavek 1.

2.  Upravna komisija pripravi seznam denarnih dajatev in storitev, za katere velja odstavek 1.

3.  Dve ali več držav članic ali njihovi pristojni organi se lahko dogovorijo o drugih ali dopolnilnih ukrepih, ki za osebe ne smejo biti manj ugodni od načel iz odstavka 1.

3.   Dve ali več držav članic ali njihovi pristojni organi se lahko dogovorijo o drugih ali dopolnilnih ukrepih, ki za osebe ne smejo biti manj ugodni od načel iz odstavka 1.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17

Uredba (ES) št. 883/2004

Poglavje 1a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

17.  za členom 35 se vstavi naslednje poglavje:

črtano

„POGLAVJE 1a

 

Dajatve za dolgotrajno nego

 

Člen 35a

 

Splošne določbe

 

1.  Ne glede na posebne določbe tega poglavja se členi 17 do 32 smiselno uporabljajo za dajatve za dolgotrajno nego.

 

2.  Upravna komisija sestavi podroben seznam dajatev za dolgotrajno nego, ki izpolnjujejo merila iz člena 1(vb) te uredbe, ter navede, pri katerih gre za storitve in pri katerih za dajatve v denarju.

 

3.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice dodelijo dajatve za dolgotrajno nego v skladu z drugimi poglavji naslova III, če so dajatev in posebni pogoji, ki veljajo zanjo, navedeni v seznamu v Prilogi XII in je rezultat take koordinacije za upravičence vsaj tako ugoden, kot če bi se dajatev koordinirala na podlagi tega poglavja.

 

Člen 35b

 

Prekrivanje dajatev za dolgotrajno nego

 

1.  Če prejemnik denarnih dajatev za dolgotrajno nego, odobrenih na podlagi zakonodaje pristojne države članice, istočasno in na podlagi tega poglavja prejme storitve za dolgotrajno nego od nosilca v kraju stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča v drugi državi članici ter mora tudi nosilec v prvi državi članici povrniti stroške teh storitev na podlagi člena 35c, se uporablja splošna določba o preprečevanju prekrivanja dajatev iz člena 10, zgolj z naslednjo omejitvijo: znesek denarne dajatve se zmanjša za vračljivi znesek storitve, ki se na podlagi člena 35c lahko zahteva od nosilca v prvi državi članici.

 

2.  Dve ali več držav članic ali njihovi pristojni organi se lahko dogovorijo o drugih ali dopolnilnih ukrepih, ki za zadevne osebe niso manj ugodni od načel iz odstavka 1.

 

Člen 35c

 

Povračilo med nosilci

 

1.  Člen 35 se smiselno uporablja za dajatve za dolgotrajno nego.

 

2.  Če zakonodaja države članice, v kateri se nahaja pristojni nosilec na podlagi tega poglavja, ne zagotavlja storitev za dolgotrajno nego, se za nosilca, ki je ali bi bil v navedeni državi članici na podlagi poglavja 1 pristojen za povračilo zdravstvenih storitev, odobrenih v drugi državi članici, šteje, da je pristojni nosilec tudi na podlagi poglavja 1a.“;

 

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 61

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 61

Člen 61

Posebna pravila o seštevanju zavar ovalnih dob, dob zaposlitve ali dob samozaposlitve

Posebna pravila o seštevanju zavar ovalnih dob, dob zaposlitve ali dob samozaposlitve

1.  Razen v primerih iz člena 65(2) je uporaba člena 6 pogojena s tem, da je zadevna oseba nazadnje dopolnila najmanj tri mesece zavarovanja, zaposlitve ali samozaposlitve v skladu z zakonodajo, na podlagi katere se dajatve zahtevajo.

1.  Ob upoštevanju odstavka 2 pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa, da je pridobitev, ohranitev, ponovna pridobitev ali trajanje pravice do dajatev odvisna od dopolnitve zavarovalnih dob, dob zaposlitve ali samozaposlitve, mora po potrebi upoštevati zavarovalne dobe, dobe zaposlitve ali samozaposlitve, dopolnjene po zakonodaji druge države članice, kakor da bi bile dopolnjene po zakonodaji, ki jo uporablja. Za to seštevanje dob bo pristojna država članica seštela samo dobe, ki se upoštevajo po zakonodaji države članice, v kateri so bile dopolnjene za namene pridobitve in ohranjanja pravice do dajatev za brezposelnost.

2.  Če brezposelna oseba ne izpolnjuje pogojev za seštevanje dob v skladu z odstavkom 1, ker je skupno trajanje njenih nazadnje dopolnjenih dob zavarovanja, zaposlitve ali samozaposlitve v navedeni državi članici krajše od treh mesecev, je ta oseba upravičena do dajatev za brezposelnost v skladu z zakonodajo države članice, v kateri je predhodno dopolnila take dobe v skladu s pogoji in omejitvami iz člena 64a.

2.  Uporaba odstavka 1 je pogojena s tem, da je v skladu z zakonodajo, po kateri je vložen zahtevek za dajatve, zadevna oseba dopolnila:

 

(a)  najmanj en dan zavarovalnih dob, če ta zakonodaja zahteva zavarovalne dobe;

 

(b)  najmanj en dan dob zaposlitve, če ta zakonodaja zahteva dobe zaposlitve; ali

 

(c)  najmanj en dan dob samozaposlitve, če ta zakonodaja zahteva dobe samozaposlitve.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 62 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

19a.  v členu 62 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja predvideva izračun dajatev na podlagi zneska prejšnje plače ali dohodka iz poklicne dejavnosti, upošteva izključno plačo ali dohodek iz poklicne dejavnosti, ki ga oseba prejme za svojo zadnjo dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe po navedeni zakonodaji.

1.  Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja predvideva izračun dajatev na podlagi zneska prejšnje plače ali dohodka iz poklicne dejavnosti, upošteva izključno plačo ali dohodek iz poklicne dejavnosti, ki ga oseba prejme za svoje zadnje dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe po navedeni zakonodaji.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 – točka a

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 64 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v odstavku 1(c) se besedilo „tri mesece“ nadomesti z besedilom „šest mesecev“, besedilo „treh mesecev podaljša do največ šest mesecev“ pa se nadomesti z besedilom „šestih mesecev podaljša do konca obdobja upravičenosti te osebe do dajatev“;

„(c)  upravičenost do dajatev se ohrani šest mesecev po datumu, ko je brezposelna oseba prenehala biti na razpolago službam za zaposlovanje v državi članici, ki jo je zapustila, pod pogojem, da skupno trajanje prejemanja dajatev ne preseže skupne dobe upravičenosti do dajatev po zakonodaji te države članice; pristojne službe ali nosilci lahko podaljšajo obdobje šestih mesecev do konca obdobja upravičenosti te osebe do dajatev;

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 – točka b

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 64 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v odstavku 3 se besedilo „tri mesece“ nadomesti z besedilom „šest mesecev“, besedilo „največ šest mesecev“ pa se nadomesti z besedilom „konca obdobja upravičenosti do dajatev“;

(b)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

 

„3.  Če zakonodaja pristojne države članice ni ugodnejša, se med dvema dobama zaposlitve upravičenost do dajatev iz odstavka 1 ohrani skupno največ za šest mesecev; pristojne službe ali nosilci lahko podaljšajo to obdobje do konca obdobja upravičenosti do dajatev.“

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 64 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

21.  za členom 64 se vstavi naslednji člen 64a:

črtano

„Člen 64a

 

Posebna pravila za brezposelne osebe, ki so odšle v drugo državo članico, ne da bi izpolnjevale pogoje iz člena 61(1) in člena 64

 

V primerih iz člena 61(2) država članica, katere zakonodaja je predhodno veljala za brezposelno osebo, postane pristojna za zagotavljanje dajatev za brezposelnost. Te dajatve se zagotovijo na stroške pristojnega nosilca za obdobje, določeno v členu 64(1)(c), če je brezposelna oseba na razpolago službam za zaposlovanje v državi članici zadnjega zavarovanja in upošteva pogoje iz zakonodaje te države članice. Člen 64(2) do (4) se uporablja smiselno.“;

 

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 65

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 65

Člen 65

Brezposelne osebe, ki so stalno prebivale v državi članici, ki ni pristojna država

Brezposelne osebe, ki so stalno prebivale v državi članici, ki ni pristojna država

1.  Brezposelna oseba, ki je med svojo zadnjo dejavnostjo zaposlene ali samozaposlene osebe stalno prebivala v državi članici, ki ni pristojna država članica, mora biti na razpolago nekdanjemu delodajalcu ali službam za zaposlovanje v pristojni državi članici. Taka oseba prejema dajatve v skladu z zakonodajo pristojne države članice, kot če bi stalno prebivala v tej državi članici. Te dajatve zagotovi nosilec pristojne države članice.

1.  Brezposelna oseba, ki je med svojo zadnjo dejavnostjo zaposlene ali samozaposlene osebe stalno prebivala v državi članici, ki ni pristojna država članica, mora biti na razpolago nekdanjemu delodajalcu ali službam za zaposlovanje v pristojni državi članici. Taka oseba prejema dajatve v skladu z zakonodajo pristojne države članice, kot če bi stalno prebivala v tej državi članici. Te dajatve zagotovi nosilec pristojne države članice. Taka oseba mora biti na razpolago nekdanjemu delodajalcu ali službam za zaposlovanje v pristojni državi članici. Lahko je tudi na razpolago čezmejni službi za zaposlovanje, če takšna služba obstaja na geografskem območju, na katerem išče zaposlitev.

 

1a.  Organi pristojne države članice in države članice stalnega prebivališča tesno sodelujejo in iskalcem zaposlitve pojasnijo pristojnosti javne službe za zaposlovanje, ki je odgovorna za njihovo spremljanje. Poleg tega zagotovijo, da izmenjava med pristojnim nosilcem in iskalcem zaposlitve poteka v jeziku, ki ga ta razume, ter po potrebi vključijo svetovalce EURES iz teh služb.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 je popolnoma brezposelna oseba, ki je med svojo zadnjo dejavnostjo zaposlene ali samozaposlene osebe stalno prebivala v državi članici, ki ni pristojna država članica, in ki ni dopolnila vsaj 12 mesecev zavarovanja za primer brezposelnosti izključno na podlagi zakonodaje pristojne države članice, na razpolago službi za zaposlovanje države članice stalnega prebivališča. Taka oseba prejema dajatve v skladu z zakonodajo države članice stalnega prebivališča, kot če bi vsa obdobja zavarovanja dopolnila na podlagi zakonodaje te države članice. Te dajatve zagotovi nosilec države članice stalnega prebivališča. Namesto tega se lahko popolnoma brezposelna oseba iz tega odstavka, ki bi bila upravičena do dajatve za brezposelnost zgolj na podlagi nacionalne zakonodaje pristojne države članice, če bi v njej stalno prebivala, odloči, da je na razpolago službam za zaposlovanje navedene države članice in da prejema dajatve v skladu z zakonodajo navedene države članice, kot če bi v njej stalno prebivala.

2.  Če je oseba iz odstavka 1 na razpolago službi za zaposlovanje države članice stalnega prebivališča v skladu z drugim pododstavkom navedenega odstavka, prejema dajatve v skladu z zakonodajo države članice stalnega prebivališča, kot če bi vsa obdobja zavarovanja dopolnila na podlagi zakonodaje te države članice. Te dajatve zagotovi nosilec države članice stalnega prebivališča.

3.  Če popolnoma brezposelna oseba iz odstavkov 1 ali 2 ne želi biti ali ostati na razpolago službam za zaposlovanje pristojne države članice, potem ko je bila pri njih že prijavljena, in želi delo iskati v državi članici stalnega prebivališča ali državi članici zadnje dejavnosti, se smiselno uporablja člen 64, z izjemo člena 64(1)(a). Pristojni nosilec lahko obdobje iz prvega stavka člena 64(1)(c) podaljša do konca obdobja upravičenosti do dajatev.

3.  Če popolnoma brezposelna oseba iz odstavkov 1 ali 2 ne želi ostati na razpolago službam za zaposlovanje pristojne države članice, potem ko je bila pri njih že prijavljena, in želi delo iskati v državi članici stalnega prebivališča ali državi članici zadnje dejavnosti, se smiselno uporablja člen 64, z izjemo člena 64(1)(a). Pristojni nosilec lahko obdobje iz prvega stavka člena 64(1)(c) podaljša do konca obdobja upravičenosti do dajatev.

4.  Popolnoma brezposelna oseba iz tega člena je lahko poleg tega, da je na razpolago službam za zaposlovanje pristojne države članice, na razpolago tudi službam za zaposlovanje druge države članice.

 

5.  Odstavki 2 do 4 tega člena se ne uporabljajo za osebo, ki je delno ali občasno brezposelna.

 

 

5a.  Dajatve po odstavku 2, ki jih zagotavlja nosilec v kraju stalnega prebivališča, ta še naprej zagotavlja na lastne stroške. Ob upoštevanju odstavka 7 pa pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja je za osebo nazadnje veljala, nosilcu v kraju stalnega prebivališča povrne celotni znesek dajatev, ki jih je slednji nosilec zagotavljal prve štiri mesece. Ureditev glede povračila se določi z izvedbeno uredbo.

 

5b.  Obdobje povračila iz odstavka 5a se podaljša na osem mesecev, kadar je oseba v preteklih 24 mesecih dopolnila najmanj 12 mesecev zaposlitve ali samozaposlitve v državi članici, katere zakonodaja je zanjo veljala nazadnje, če bi se te dobe upoštevale pri ugotavljanju upravičenosti do dajatev za brezposelnost.

 

5c.  Za namene odstavkov 5a in 5b lahko dve ali več držav članic ali njihovi pristojni organi predvidijo tudi druge metode povračil ali se odpovejo vsem povračilom med nosilci, ki so v njihovi pristojnosti.

Obrazložitev

Uvedba dvanajstmesečnega obdobja, preden lahko obmejni delavec zaprosi za dajatve v državi članici zadnje dejavnosti, lahko povzroči dodatne upravne težave. Z uvedbo možnosti, da lahko obmejni delavci prejemajo dajatve za brezposelnost iz države članice zadnje dejavnosti ali iz države članice stalnega prebivališča, se zmanjšujejo upravne težave in zadevni osebi omogoči, da išče zaposlitev v državi članici, v kateri ima najboljše možnosti najti zaposlitev. Če bo ta predlog spremembe sprejet, je treba ustrezno spremeniti celotno besedilo.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 68 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Družinske denarne dajatve, ki naj bi nadomestile dohodke v dobah za vzgojo otrok in so navedene v delu 1 Priloge XIII, se dodelijo samo osebi, za katero velja zakonodaja pristojne države članice, njeni družinski člani pa nimajo izvedene pravice do takih dajatev. Člen 68a te uredbe se ne uporablja za take dajatve in pristojnemu nosilcu ni treba upoštevati zahtevka, ki ga vloži drugi od staršev, oseba, ki se obravnava kot eden od staršev, ali zavod, ki ima skrbništvo nad otrokom oziroma otroki, v skladu s členom 60(1) izvedbene uredbe.

1.  Družinske denarne dajatve, ki naj bi nadomestile dohodke ali zagotovile dodaten dohodek v dobah za vzgojo otrok in so navedene v delu 1 Priloge XIII, se dodelijo samo osebi, za katero velja zakonodaja pristojne države članice, njeni družinski člani pa nimajo izvedene pravice do takih dajatev. Člen 68a te uredbe se uporablja za take dajatve v primerih, ko posamezni upravičenec do družinskih dajatev, ki nadomeščajo dohodek med vzgojo otroka, ne izpolnjuje svojih obveznosti preživljanja.

Obrazložitev

V primeru, da upravičena oseba živi v drugi državi članici kot njeni otroci in ta oseba ne izpolnjuje svojih obveznosti preživljanja, bi lahko pristojni organi po predlogu Komisije prenehali izplačevati dajatev neposredno otroku ali drugemu staršu. Takemu primeru bi se bilo treba izogniti.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 71 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

23a.  v členu 71 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: „Upravna komisija“) pri Evropski komisiji sestavljajo predstavniki vlad vseh držav članic, ki jim po potrebi pomagajo strokovni svetovalci. Predstavnik Evropske komisije se udeležuje zasedanj Upravne komisije v svetovalni vlogi.

1.   Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: „Upravna komisija“) pri Evropski komisiji sestavljajo predstavniki vlad vseh držav članic, ki jim po potrebi pomagajo strokovni svetovalci. Predstavnik Evropske komisije, predstavnik Evropskega parlamenta in po potrebi predstavniki socialnih partnerjev ter upravičencev, vključno s predstavniki invalidskih organizacij, se udeležujejo zasedanj Upravne komisije v svetovalni vlogi.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 24

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 75a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi zagotovijo, da njihovi nosilci poznajo in uporabljajo vse zakonodajne ali druge določbe, vključno s sklepi Upravne komisije, na področjih, ki jih urejata ta uredba in izvedbena uredba, ter v skladu s pogoji iz teh uredb.

1.  Pristojni organi v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso zagotovijo, da so njihovi ustrezni nosilci seznanjeni z vsemi zakonodajnimi ali drugimi določbami, vključno z odločitvami Upravne komisije, na področjih, ki jih urejata ta uredba in izvedbena uredba, ter v skladu s pogoji iz teh uredb, ter da te določbe uporabljajo.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 24

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 75a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Da se zagotovi pravilna določitev zakonodaje, ki se uporablja, pristojni organi spodbujajo sodelovanje med nosilci in delovnimi inšpektorati v svojih državah članicah.

2.  Da se zagotovi pravilna določitev zakonodaje, ki se uporablja, pristojni organi spodbujajo sodelovanje med ustreznimi zadevnimi nosilci, na primer delovnimi inšpektorati in davčnimi organi v svojih državah članicah.

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 25

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 76 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Komisija je pooblaščena za sprejemanje izvedbenih aktov o določitvi postopka, ki ga je treba upoštevati, da se zagotovijo enotni pogoji za uporabo členov 12 in 13 te uredbe. Ti akti določajo standardni postopek in roke za:

1.  Da se zagotovijo enotni pogoji za uporabo členov 12 in 13 te uredbe in členov 14, 15 in 16 izvedbene uredbe, je Komisija pooblaščena za sprejemanje izvedbenih aktov o določitvi postopka, ki ga je treba upoštevati. Ti akti določajo standardni postopek in roke za:

–  izdajo, format in vsebino prenosnega dokumenta, ki potrjuje zakonodajo o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika,

–  izdajo, elektronski format, varen pred ponarejanjem, in vsebino prenosnega dokumenta, vključno z obveznimi navedbami, ki potrjuje zakonodajo o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika in vključuje enotno evropsko številko socialne varnosti, če je na voljo,

  določitev primerov, v katerih se dokument izda,

 

–  elemente, ki jih je treba preveriti pred izdajo dokumenta,

–  elemente, ki jih je treba preveriti pred izdajo, popravkom ali umikom dokumenta,

  umik dokumenta, kadar pristojni nosilec države članice zaposlitve izpodbija njegovo pravilnost in veljavnost.

 

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 25 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 79

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

25a.  člen 79 se nadomesti z naslednjim:

Člen 79

Člen 79

Financiranje aktivnosti na področju socialne varnosti

Financiranje aktivnosti na področju socialne varnosti

V povezavi s to uredbo in izvedbeno uredbo lahko Evropska komisija v celoti ali delno financira:

V povezavi s to uredbo in izvedbeno uredbo lahko Evropska komisija v celoti ali delno financira:

(a)   aktivnosti za izboljšanje izmenjave informacij med organi in nosilci socialne varnosti držav članic, zlasti elektronske izmenjave podatkov;

(a)  aktivnosti za izboljšanje izmenjave informacij med organi in nosilci socialne varnosti držav članic, zlasti elektronske izmenjave podatkov, na primer elektronski omrežni sistem za socialno varnost;

(b)   vse aktivnosti za zagotavljanje informacij osebam, zajetim v to uredbo, in njihovim zastopnikom o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz te uredbe, s pomočjo najprimernejših sredstev.

(b)  vse aktivnosti za zagotavljanje informacij osebam, zajetim v to uredbo, in njihovim zastopnikom o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz te uredbe, s pomočjo najprimernejših sredstev, kot je evropska številka socialne varnosti.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen -88 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

26a.  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen -88

 

Izdajanje in umik prenosnih dokumentov, ki potrjujejo, katera zakonodaja o socialni varnosti se uporablja

 

Komisija do [...] sprejme delegirane akte v skladu s členom 88a, ki dopolnjujejo člena 12 in 13 te uredbe in člene 14, 15 in 16 izvedbene uredbe, z določitvijo standardnih postopkov v zvezi z:

 

(a)  določanjem okoliščin, v katerih se izdajo, popravijo ali umaknejo prenosni dokumenti, ki potrjujejo, katera zakonodaja o socialni varnosti se uporablja za imetnika, v skladu s prvo alineo člena 76a ter

 

(b)  umikom takih dokumentov, kadar pristojni nosilec države članice zaposlitve upravičeno izpodbija njihovo pravilnost in veljavnost.“

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 88 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 88a

Člen 88a

Izvajanje prenosa pooblastila

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastila iz člena 88 se na Evropsko komisijo prenesejo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti Uredbe (EU) xxx/xxxx].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov -88 in 88 se Komisiji podeli za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti Uredbe (EU) xxxx - COD 2016/397]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 88 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz členov -88 in 88 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

5.   Evropska komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Evropska komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 88, začne veljati samo, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Evropsko komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov -88 in 88, začne veljati samo, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Evropsko komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Priloga I – točka 7

Uredba (ES) št. 883/2004

Priloga XII – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

DENARNE DAJATVE ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO, KI SE IZPLAČUJEJO OB ODSTOPANJU OD ČLENA 35A(1) POGLAVJA 1A

DENARNE DAJATVE ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO, KI SE IZPLAČUJEJO OB ODSTOPANJU OD ČLENA 33A(1) POGLAVJA 1

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Uvodna izjava 13

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

-1.  uvodna izjava 13 se nadomesti z naslednjim:

(13)   Ta uredba določa ukrepe in postopke za spodbujanje mobilnosti zaposlenih in brezposelnih oseb. Obmejni delavci, ki so postali popolnoma brezposelni, se lahko prijavijo na zavodu za zaposlovanje v državi stalnega prebivališča in v državi članici, kjer so bili nazadnje zaposleni. Vendar bi morali biti do denarnega nadomestila upravičeni le v državi članici stalnega prebivališča.

„(13) Ta uredba določa ukrepe in postopke za spodbujanje mobilnosti zaposlenih in brezposelnih oseb. Obmejni delavci, ki so postali popolnoma brezposelni, se lahko prijavijo na zavodu za zaposlovanje v državi stalnega prebivališča in v državi članici, kjer so bili nazadnje zaposleni. “

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 987/2009

Uvodna izjava 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Za zaščito pravic zadevnih oseb bi morale države članice v skladu z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov zagotoviti, da so vsi zahtevki za podatke in odgovori potrebni in sorazmerni za pravilno izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 in te uredbe. Izmenjava podatkov ne bi smela povzročiti samodejnega odvzema pravice do dajatve in vsaka odločitev, sprejeta na podlagi izmenjave podatkov, bi morala spoštovati temeljne pravice in svoboščine zadevnega posameznika, kar pomeni, da temelji na zadostnih dokazih in je zoper njo možen pravičen postopek pritožbe.

(26)  Za zaščito pravic zadevnih oseb bi morale države članice v skladu z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov zagotoviti, da so vsi zahtevki za podatke in odgovori potrebni in sorazmerni za pravilno izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 in te uredbe. Za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo se uporablja pravni red Unije na področju varstva podatkov, zlasti Uredba (EU) 679/2016 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Izmenjava podatkov ne bi smela povzročiti samodejnega odvzema pravice do dajatve in vsaka odločitev, sprejeta na podlagi izmenjave podatkov, bi morala spoštovati temeljne pravice in svoboščine zadevnega posameznika, kar pomeni, da temelji na zadostnih dokazih in je zoper njo možen pravičen postopek pritožbe.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Obrazložitev

V skladu s pripombami Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 1 – odstavek 2 – točka e a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(ea) „goljufija“ pomeni vsako namerno dejanje ali opustitev dejanja z namenom pridobitve ali prejetja dajatev iz socialne varnosti ali izognitve plačilu prispevkov za socialno varnost, ki je v nasprotju s pravom držav članic;“

„(ea)  „goljufija“ pomeni vsako namerno dejanje ali opustitev dejanja z namenom pridobitve ali prejetja dajatev iz socialne varnosti ali izognitve plačilu prispevkov za socialno varnost, ki je v nasprotju s pravom države članice, v skladu z osnovno uredbo in izvedbeno uredbo;“

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 2 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ko so pravice ali obveznosti osebe, za katere se uporabljata osnovna in izvedbena uredba, ugotovljene ali določene, lahko pristojni nosilec od nosilca v državi članici stalnega ali začasnega prebivališča zahteva osebne podatke o tej osebi. Ta zahteva in vsi odgovori se nanašajo na informacije, s pomočjo katerih lahko pristojna država članica ugotovi netočnost dejstev, na katerih temelji dokument ali odločitev o določitvi pravic in obveznosti osebe na podlagi osnovne ali izvedbene uredbe. Zahteva se lahko predloži tudi, kadar ni dvoma o veljavnosti ali točnosti informacij, ki so vsebovane v dokumentu ali na katerih temelji odločitev v danem primeru. Zahteva za informacije in vsi odgovori morajo biti potrebni in sorazmerni.

5.  Ko so pravice ali obveznosti osebe, za katere se uporabljata osnovna in izvedbena uredba, ugotovljene ali določene, lahko pristojni nosilec od nosilca v državi članici stalnega ali začasnega prebivališča zahteva zagotovitev osebnih podatkov o tej osebi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679. Ta zahteva in vsi odgovori so omejeni na informacije, s pomočjo katerih lahko pristojna država članica ugotovi netočnost dejstev, na katerih temelji dokument ali odločitev o določitvi pravic in obveznosti osebe na podlagi osnovne ali izvedbene uredbe. Zahteva se lahko predloži tudi, kadar ni dvoma o veljavnosti ali točnosti informacij, ki so vsebovane v dokumentu ali na katerih temelji odločitev v danem primeru. Zahteva za informacije in vsi odgovori morajo biti obrazloženi, potrebni in sorazmerni.

Obrazložitev

V skladu s pripombami Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 2 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Upravna komisija sestavi podroben seznam vrst zahtev za podatke in odgovorov, ki se lahko predložijo na podlagi odstavka 5, Evropska komisija pa ta seznam potrebno oglašuje. Dovolijo se samo zahteve za podatke in odgovori s seznama.

6.  Upravna komisija sestavi podroben seznam vrst zahtev za podatke in odgovorov, ki se lahko predložijo na podlagi odstavka 5, opredeli, kateri subjekti lahko podajo takšne zahteve in vzpostavi ustrezne postopke in zaščitne ukrepe. Komisija ta seznam potrebno oglašuje. Dovolijo se samo zahteve za podatke in odgovori s seznama.

Obrazložitev

V skladu s pripombami Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dokumente, ki jih izda nosilec države članice in ki potrjujejo položaj neke osebe za namene uporabe osnovne uredbe in izvedbene uredbe, ter dokazila, na podlagi katerih so dokumenti izdani, nosilci drugih držav članic sprejemajo, dokler jih država članica, v kateri so bili izdani, ne umakne ali razglasi za neveljavne. Taki dokumenti bodo veljavni samo, če so izpolnjeni vsi oddelki, ki so označeni kot obvezni.

1.  Dokumente, ki jih izda nosilec države članice in ki potrjujejo položaj neke osebe za namene uporabe osnovne uredbe in izvedbene uredbe, ter dokazila, na podlagi katerih so dokumenti izdani, nosilci drugih držav članic sprejemajo, če jih država članica, v kateri so bili izdani, ne umakne ali razglasi za neveljavne. Taki dokumenti bodo veljavni samo, če so izpolnjeni vsi oddelki, ki so označeni kot obvezni.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primeru dvoma o veljavnosti dokumenta ali točnosti dejstev, na katerih ta temelji, nosilec države članice, ki prejme dokument, zaprosi nosilca, ki je dokument izdal, za potrebna pojasnila in po potrebi za umik navedenega dokumenta.

2.  V primeru dvoma o veljavnosti dokumenta ali točnosti dejstev, na katerih ta temelji, nosilec države članice, ki prejme dokument, zaprosi nosilca, ki je dokument izdal, za potrebna pojasnila in po potrebi za umik navedenega dokumenta.

a)  Ko nosilec, ki je dokument izdal, prejme tako zahtevo, ponovno preuči razloge za izdajo dokumenta in ga po potrebi umakne ali popravi, in sicer v 25 delovnih dneh od prejema zahteve. Ob odkritju neizpodbojnega primera goljufije, ki jo je zagrešil vlagatelj dokumenta, nosilec, ki je dokument izdal, dokument brez odlašanja in z retroaktivnim učinkom umakne ali popravi.

a)  Ko nosilec, ki je dokument izdal, prejme tako zahtevo, ponovno preuči razloge za izdajo dokumenta in ga po potrebi umakne ali popravi, in sicer v 25 delovnih dneh od prejema zahteve. Ob odkritju neizpodbojnega primera goljufije, ki jo je zagrešil vlagatelj dokumenta, nosilec, ki je dokument izdal, dokument brez odlašanja in z retroaktivnim učinkom umakne ali popravi.

b)  Če nosilec, ki je dokument izdal, po ponovni preučitvi razlogov za izdajo dokumenta ne odkrije nobene napake, nosilcu, ki je zahtevo podal, posreduje vsa dokazila v 20 delovnih dneh od prejema zahteve. V nujnih primerih, ki so v zahtevi jasno utemeljeni, se to stori v dveh delovnih dneh od prejema zahteve, tudi če ga nosilec, ki je dokument izdal, še ni preučil v skladu s pododstavkom (a).

b)  Če nosilec, ki je dokument izdal, po ponovni preučitvi razlogov za izdajo dokumenta ne odkrije nobene napake, nosilcu, ki je zahtevo podal, posreduje vsa dokazila v 25 delovnih dneh od prejema zahteve. V primerih, ki so nujni za namene varstva pravic zadevne osebe, se to stori v dveh delovnih dneh od prejema zahteve, tudi če ga nosilec, ki je dokument izdal, še ni preučil v skladu s pododstavkom (a).

c)  Če nosilec, ki je zahtevo podal, po prejemu dokazil še vedno dvomi o veljavnosti dokumenta ali točnosti dejstev, ki so podlaga za navedbe v njem, ali o pravilnosti informacij, na podlagi katerih je bil dokument izdan, lahko v zvezi s tem predloži dokaze in ponovno zahteva pojasnila ter, kadar je primerno, umik zadevnega dokumenta s strani nosilca, ki ga je izdal, v skladu z zgoraj navedenimi postopki in roki.

c)  Če nosilec, ki je zahtevo podal, po prejemu dokazil še vedno dvomi o veljavnosti dokumenta ali točnosti dejstev, ki so podlaga za navedbe v njem, ali o pravilnosti informacij, na podlagi katerih je bil dokument izdan, v zvezi s tem predloži dokaze in ponovno zahteva pojasnila ter, kadar je primerno, umik zadevnega dokumenta s strani nosilca, ki ga je izdal, v skladu z zgoraj navedenimi postopki in roki.

 

ca)  Kadar nosilec, ki je dokument izdal, ne odgovori v veljavnem roku iz točke (b) in če obstaja dvom glede veljavnosti prenosnega dokumenta, ki potrjuje zakonodajo o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika, ali točnost dejstev, na katerih temelji, nosilec, ki je zahtevo podal, o tem obvesti nosilca, ki je dokument izdal, in lahko zahteva vlogo v višini prispevkov, ki bi jih prejela država članica, v kateri se opravlja dejavnost, v skladu s členom 73(3), če bi veljala njena zakonodaja. Ta vloga se prenese nazaj v prvo državo članico, če se ugotovi, da za zadevno osebo velja zakonodaja prve države članice. Če se ugotovi, da za zadevno osebo velja zakonodaja države članice, v kateri se opravlja dejavnost, se upošteva vloga, prenešena na to državo članico, za namene poravnave prispevkov v skladu s členom 73(3).

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 5 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

7a.  v členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

4.  Če zadevna nosilca ne dosežeta dogovora, se lahko zadeva prek pristojnih organov predloži Upravni komisiji po preteku enega meseca po datumu, ko jo bila vložena zahteva nosilca, ki je prejel dokument. Upravna komisija skuša uskladiti stališča v šestih mesecih po datumu, ko ji je bila zadeva predložena.

4.  Če zadevna nosilca ne dosežeta dogovora, se lahko zadeva prek pristojnih organov predloži Upravni komisiji. Upravna komisija uskladi stališča v treh mesecih po datumu, ko ji je bila zadeva predložena. Pristojni organi in zadevni nosilci sprejmejo potrebne ukrepe za uporabo odločitve Upravne komisije, ne da bi posegali v pravico zadevnih organov, nosilcev in oseb, da uveljavljajo pravice v postopkih in pred sodišči, določenimi v zakonodaji držav članic, tej uredbi ali v Pogodbah.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b.  v členu 5 se doda naslednji odstavek 4a:

 

„4a.   Ne glede na odstavke 1 do 4, če je nosilec, ki je zahtevo podal, pridobil dokaze, zbrane v času sodne preiskave, ki dokazujejo, da je bila zakonodaja o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika, ali točnost dejstev, na katerih temelji, pridobljena z goljufijo, zahteva od nosilca, ki je dokument izdal, da dokument umakne ali popravi v 25 delovnih dneh od prejetja zahteve. Nosilec, ki je dokument izdal, umakne ali popravi dokument z retroaktivnim učinkom. Če nosilec, ki je dokument izdal, ne umakne ali popravi zadevnega dokumenta v skladu s prvim odstavkom, se lahko nosilec, ki je zahtevo podal, obrne na nacionalno sodišče, ki odloči o tem, ali se zadevni dokument lahko ne upošteva na podlagi goljufije.“

Obrazložitev

V odboru EMPL je bila izglasovana kot kompromis ustrezna uvodna izjava, ki jo je predlagala Komisija, to je uvodna izjava 15, ki navaja: da se pospeši v razumnem roku.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 c (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 6 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

7c.  v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.   Če zadevni nosilci ali organi ne dosežejo dogovora, se lahko zadeva prek pristojnih organov predloži Upravni komisiji, vendar šele en mesec po datumu, ko so bila izražena različna stališča iz odstavka 1 ali 2. Upravna komisija skuša uskladiti stališča v šestih mesecih po datumu, ko ji je bila zadeva predložena.

„3.   Če zadevni nosilci ali organi ne dosežejo dogovora v treh mesecih od datuma, ko so bila izražena različna stališča, se zadeva prek pristojnih organov predloži Upravni komisiji, vendar šele en mesec po datumu, ko so bila izražena različna stališča iz odstavka 1ali 2. Upravna komisija skuša uskladiti stališča v šestih mesecih po datumu, ko ji je bila zadeva predložena.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 d (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7d.  v členu 7 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a.   Začasni izračun nadomestila ali prispevka iz odstavka 1 se opravi najpozneje en mesec po predložitvi prošnje zadevne osebe.“

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 e (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 11 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

7e.  v členu 11 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.   Če se stališča nosilcev dveh ali več držav članic o določitvi stalnega prebivališča osebe, za katero se uporablja osnovna uredba, razlikujejo, ti nosilci sporazumno določijo središče interesov zadevne osebe na podlagi celostne ocene vseh razpoložljivih informacij v zvezi z ustreznimi dejstvi, med katerimi so lahko:

„1.  Če se stališča nosilcev dveh ali več držav članic o določitvi stalnega prebivališča osebe, za katero se uporablja osnovna uredba, razlikujejo, ti nosilci v treh mesecih od datuma, ko so bila izražena različna stališča, sporazumno določijo središče interesov zadevne osebe na podlagi celostne ocene vseh razpoložljivih informacij v zvezi z ustreznimi dejstvi, med katerimi so lahko:“

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka a

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 14 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za uporabo člena 12(1) osnovne uredbe „oseba, ki opravlja dejavnost zaposlene osebe v državi članici v imenu delodajalca, ki tam običajno opravlja svojo dejavnost, ter je napotena v smislu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ali jo ta delodajalec pošlje v drugo državo članico,“ pomeni tudi osebo, ki se zaposli z namenom, da bo napotena ali poslana v drugo državo članico, če za zadevno osebo neposredno pred začetkom njene zaposlitve že velja zakonodaja države članice pošiljateljice v skladu z naslovom II osnovne uredbe.

1.  Za uporabo člena 12(1) osnovne uredbe „oseba, ki opravlja dejavnost zaposlene osebe v državi članici v imenu delodajalca, ki tam običajno opravlja svojo dejavnost, in jo ta delodajalec pošlje v drugo državo članico,“ pomeni tudi osebo, ki se zaposli z namenom, da bo poslana v drugo državo članico, če za zadevno osebo neposredno pred začetkom njene zaposlitve že velja zakonodaja države članice pošiljateljice v skladu z naslovom II osnovne uredbe.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe so vključena merila, ki so bila izdelana v Direktivi 2014/67/ES za opredelitev znatnega dela dejavnosti.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 14 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2. Za uporabo člena 12(1) osnovne uredbe se besede „ki tam običajno opravlja dejavnosti“ nanašajo na delodajalca, ki običajno opravlja znaten del dejavnosti, ne le notranjih upravljavskih dejavnosti, na ozemlju države članice, v kateri ima sedež, ob upoštevanju vseh meril za opredelitev dejavnosti, ki jih opravlja zadevno podjetje. Ta merila morajo ustrezati posebnim značilnostim vsakega delodajalca in resničnemu značaju dejavnosti, ki jih opravlja.

„2.  Za uporabo člena 12(1) osnovne uredbe se besede „ki tam običajno opravlja dejavnosti“ nanašajo na delodajalca, ki običajno opravlja znaten del dejavnosti. Da bi pristojni organi ugotovili, ali podjetje dejansko opravlja znaten del svoje dejavnosti, ne le notranjih upravljavskih in/ali administrativnih dejavnosti, opravijo celotno oceno vseh dejanskih elementov, ki so značilni za dejavnosti, ki jih podjetje opravlja v državi članici sedeža, pri tem pa upoštevajo daljše obdobje. Ti elementi lahko zajemajo zlasti:

 

(a)  kraj, kjer ima podjetje svoj statutarni sedež in upravo, uporablja poslovne prostore, plačuje davke in prispevke za socialno varnost ter, če je to ustrezno, kjer ima v skladu z nacionalnim pravom dovoljenje za obratovanje ali je registrirano pri trgovinski zbornici ali strokovnih združenjih;

 

(b)  kraj, kjer se delavci zaposlijo in iz katerega so poslani;

 

(c)  pravo, ki se uporablja za pogodbe, ki jih podjetje sklene s svojimi delavci na eni strani in svojimi strankami na drugi strani;

 

(d)  kraj, kjer podjetje opravlja večji del svojih poslovnih dejavnosti in kjer zaposluje administrativno osebje;

 

(e)  število izvedenih naročil in/ali obseg prometa v državi članici, kjer ima podjetje sedež, pri čemer se upošteva poseben položaj med drugim novoustanovljenih podjetij in MSP.“

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe so vključena merila, ki so bila izdelana v Direktivi 2014/67/ES za opredelitev znatnega dela dejavnosti.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka a b (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 14 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

3. Za uporabo člena 12(2) osnovne uredbe se besede „ki običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe“ nanašajo na osebo, ki navadno znaten del dejavnosti opravlja na ozemlju države članice, v kateri ima sedež. Nujno je zlasti, da je ta oseba opravljala svojo dejavnost že nekaj časa pred datumom, ko želi izkoristiti določbe navedenega člena, in da v dobi, ko v drugi državi članici začasno opravljala dejavnost, v državi članici, v kateri ima sedež, še naprej izpolnjuje zahteve za opravljanje svoje dejavnosti, da bo ob vrnitvi z njo lahko nadaljevala.

3. Za uporabo člena 12(2) osnovne uredbe se besede „ki običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe“ nanašajo na osebo, ki navadno znaten del dejavnosti opravlja na ozemlju države članice, v kateri ima sedež. Nujno je zlasti, da je ta oseba opravljala zadostno dejavnost že nekaj časa pred datumom, ko želi izkoristiti določbe navedenega člena, in da v dobi, ko v drugi državi članici začasno opravljala dejavnost, v državi članici, v kateri ima sedež, še naprej izpolnjuje zahteve za opravljanje svoje dejavnosti, da bo ob vrnitvi z njo lahko nadaljevala.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe so vključena merila, ki so bila izdelana v Direktivi 2014/67/ES za opredelitev znatnega dela dejavnosti.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka a c (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac)  za odstavkom 4 se vstavi naslednji odstavek:

 

„4a.  Za namene uporabe točke (c) člena 12(1) in točke (c) člena 12(2) osnovne uredbe „poslovno potovanje“ pomeni začasno dejavnost, povezano s poslovnimi interesi delodajalca, brez opravljanja storitev ali dostave blaga, kot je udeležba na notranjih in zunanjih poslovnih srečanjih, udeležba na konferencah in seminarjih, pogajanja o poslovnih dogovorih, prodaja ali trženje podjetij, opravljanje notranjih revizij ali revizij strank, raziskovanje poslovnih priložnosti ali udeležba na usposabljanju in prejemanje usposabljanja.“

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe so vključena merila, ki so bila izdelana v Direktivi 2014/67/ES za opredelitev znatnega dela dejavnosti.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 14 – odstavek 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  za odstavkom 8 se vstavi naslednji odstavek:

 

„8a.  Za uporabo točke (b) člena 13(1) osnovne uredbe se največji del delovnih dejavnosti osebe določi s primerjavo povprečnih tedenskih ur, oddelanih v državi članici, v kateri oseba opravlja dejavnost.“

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe so vključena merila, ki so bila izdelana v Direktivi 2014/67/ES za opredelitev znatnega dela dejavnosti.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka b b (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 14 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:

10.  Za določitev zakonodaje, ki se uporablja v skladu z odstavkoma 8 in 9, zadevni nosilci upoštevajo stanje, predvideno za naslednjih 12 koledarskih mesecev.

10.  Zakonodaja, ki se uporablja v smislu člena 13 osnovne uredbe, velja za obdobje največ 24 mesecev. Po preteku tega obdobja se zakonodaja, ki se uporablja, ponovno oceni glede na položaj delavca.“

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe so vključena merila, ki so bila izdelana v Direktivi 2014/67/ES za opredelitev znatnega dela dejavnosti.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka 8 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 15 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

8a.   v členu 15 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1. Če v členu 16 izvedbene uredbe ni določeno drugače, delodajalec oziroma zadevna oseba sama, če ne opravlja dejavnosti kot zaposlena oseba, obvesti pristojnega nosilca v državi članici, katere zakonodaja se uporablja, o osebi, ki opravlja svojo dejavnost v državi članici, ki ni pristojna država članica v skladu z naslovom II osnovne uredbe; o tem se obvešča vnaprej. Ta nosilec izda zadevni osebi potrdilo iz člena 19(2) izvedbene uredbe in nosilcu, ki ga imenuje pristojni organ države članice, v kateri se opravlja dejavnost, nemudoma da na voljo informacije o zakonodaji, ki se v skladu s členom 11(3)(b) ali členom 12 osnovne uredbe uporablja za to osebo.

1.  Če v členu 16 izvedbene uredbe ni določeno drugače, delodajalec oziroma zadevna oseba sama, če ne opravlja dejavnosti kot zaposlena oseba, obvesti pristojnega nosilca v državi članici, katere zakonodaja se uporablja, o osebi, ki opravlja svojo dejavnost v državi članici ali več kot eni državi članici, ki ni pristojna država članica v skladu z naslovom II osnovne uredbe; o tem se obvešča vnaprej. Ta nosilec da informacije v zvezi z zakonodajo, ki se v skladu s členom 11(3)(b), členom 12 ali členom 13 osnovne uredbe uporablja za zadevno osebo, brez odlašanja na voljo zadevni osebi in nosilcu, ki ga imenuje pristojni organ države članice, v kateri se opravlja dejavnost.

 

 

 

1a.  Za namene uporabe člena 12 delodajalec oziroma zadevna oseba sama, če ne opravlja dejavnosti kot zaposlena oseba, vnaprej obvesti pristojnega nosilca v državi članici, katere zakonodaja se uporablja.

 

Če se dejavnost ne nanaša na poslovno potovanje, ta nosilec v državi članici v 20 delovnih dneh po prejemu obvestila stori vse naslednje:

 

(a)  oceni, ali so izpolnjeni pogoji za nadaljnjo uporabo zakonodaje zadevne države članice;

 

(b)  izda potrdilo iz člena 19(2) izvedbene uredbe zadevni osebi;

 

(c)  da informacije v zvezi z zakonodajo, ki se v skladu s členom 12 osnovne uredbe uporablja za delavca ali samozaposleno osebo, na voljo nosilcu, ki ga imenuje pristojni organ države članice, v kateri se opravlja dejavnost.

 

Na zahtevo pristojnega nosilca države članice, v kateri se opravlja dejavnost, obveščeni pristojni nosilec sporoči rezultate in podrobne informacije o oceni iz točke (a) drugega pododstavka.

 

Če obveščeni pristojni nosilec ne da ocene na voljo nosilcu države članice, v kateri se opravlja dejavnost, plača dnevno pristojbino, ki je enaka prispevkom, ki bi jih prejel, če bi veljala zakonodaja obveščenega pristojnega nosilca.

 

Med ocenjevanjem iz točke (a) drugega pododstavka za zadevnega delavca ali samozaposleno osebo še vedno velja zakonodaja države članice v obveščenem pristojnem nosilcu.

 

Če po oceni iz točke (a) drugega pododstavka za delavca ali samozaposleno osebo velja zakonodaja države članice, v kateri se opravlja dejavnost, se zakonodaja države članice uporablja retroaktivno in se prispevki ustrezno povrnejo in plačajo.“

 

 

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 15 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 15a

 

Dostava potrdila

 

1.  Za zagotovitev pravočasne dostave potrdil iz člena 19(2) se prek informacijskega sistema za notranji trg, ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a, izvajata upravno sodelovanje in vzajemna pomoč za namene iz člena 15(1).

 

2.  Države članice zagotovijo, da se potrdila iz člena 19(2) zadevnim osebam in delodajalcem izdajo elektronsko.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).“

Obrazložitev

Doslej obrazcev PDA1 vse države niso izdajale elektronsko niti jih državam članicam prejemnicam niso zagotavljale pravočasno. Zato nastajajo zamude, ki bremenijo zadevne državljane in delodajalce. Da bi spodbudili prosti pretok in izboljšali sodelovanje na področju socialne varnosti, bi morale države članice dokument izdajati elektronsko. Za sodelovanje bi morale uporabljati informacijski sistem za notranji trg, ki je namenjen prav izboljšanju sodelovanja v čezmejnih zadevah.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 16 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če navedeni nosilec določi, da se uporablja zakonodaja druge države članice, to stori začasno in o tej začasni odločitvi brez odlašanja obvesti nosilca v državi članici, za katero meni, da je pristojna. Ta odločitev postane dokončna v dveh mesecih po tem, ko je bil nosilec, ki so ga imenovali pristojni organi zadevne države članice, o njej obveščen, razen če slednji prvega nosilca in zadevne osebe obvesti, da še ne more sprejeti začasne določitve ali da ima glede tega drugačno stališče.

3.  Če navedeni nosilec določi, da se uporablja zakonodaja druge države članice, to stori začasno in o tej začasni odločitvi brez odlašanja obvesti nosilca v državi članici, za katero meni, da je pristojna. Ta odločitev postane dokončna v dveh mesecih po tem, ko je bil nosilec, ki so ga imenovali pristojni organi zadevne države članice, o njej obveščen, razen če slednji prvega nosilca in zadevne osebe in delodajalca obvesti, da še ne more sprejeti začasne določitve ali da ima glede tega drugačno stališče.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 16 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja se določi za začasno ali dokončno uporabo, o tem brez odlašanja obvesti zadevno osebo in/ali njenega delodajalca.

5.  Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja se določi za začasno ali dokončno uporabo, o tem brez odlašanja obvesti zadevno osebo in njenega delodajalca.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 19 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če je potrebno za izvajanje zakonodajnih pooblastil na nacionalni ravni ali ravni Unije, se ustrezne informacije o pravicah in obveznostih zadevnih oseb iz naslova socialne varnosti izmenjajo neposredno med pristojnimi nosilci in inšpektorati za delo, organi, pristojnimi za priseljevanje, ali davčnimi organi zadevnih držav, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov za namene, ki niso izvajanje ali izvrševanje pravic in obveznosti na podlagi osnovne uredbe in te uredbe, zlasti za zagotovitev skladnosti z ustreznimi pravnimi obveznostmi na področjih dela, zdravja, varnosti, priseljevanja in davčne zakonodaje. Dodatne podrobnosti se določijo s sklepom Upravne komisije.

4.  Če je potrebno za izvajanje zakonodajnih pooblastil na nacionalni ravni ali ravni Unije, se ustrezne informacije o pravicah in obveznostih zadevnih oseb iz naslova socialne varnosti ob popolnem spoštovanju zasebnosti izmenjajo neposredno med pristojnimi nosilci in inšpektorati za delo, organi, pristojnimi za priseljevanje, ali davčnimi organi zadevnih držav, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov za namene, ki niso izvajanje ali izvrševanje pravic in obveznosti na podlagi osnovne uredbe in te uredbe, izključno za zagotovitev skladnosti z ustreznimi pravnimi obveznostmi na področjih dela, zdravja, varnosti, priseljevanja in davčne zakonodaje. Organi, odgovorni za podatke o socialnem varstvu, obvestijo posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, o prenosu teh podatkov na drug javni upravni organ in o namenu nadaljnje obdelave v skladu z načelom poštene obdelave iz člena 6 Direktive 95/46/ES Evropskega parlament in Sveta1a in točke (a) člena 5(l) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1b. Organi, na katere se prenesejo podatki o socialnem varstvu, obvestijo posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, o svoji identiteti, namenu obdelave in kategorijah obdelanih podatkov v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 11(1) Direktive 95/46/ES in členom 14(1) Uredbe (EU) 2016/679. Dodatne podrobnosti se določijo s sklepom Upravne komisije.

 

_____________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

1b Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Obrazložitev

V skladu s pripombami Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 20 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

11a.  v členu 20 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.   Zadevni nosilci pristojnemu nosilcu države članice, katere zakonodaja se na podlagi naslova II osnovne uredbe uporablja za osebo, sporočijo potrebne informacije za določitev datuma, ko naj se ta zakonodaja začne uporabljati, in prispevkov, ki so jih ta oseba in njen(-i) delodajalec(-lci) dolžni plačati po tej zakonodaji.

1.   Zadevni nosilci pristojnemu nosilcu države članice, katere zakonodaja se na podlagi naslova II osnovne uredbe uporablja za osebo, sporočijo potrebne informacije za določitev datuma, ko naj se ta zakonodaja začne uporabljati, in prispevkov, ki so jih ta oseba in njen(-i) delodajalec(-lci) dolžni plačati po tej zakonodaji in Direktivi 96/71/ES za izračun prispevkov na podlagi plačila.“

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 20 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12.  za členom 20 se vstavi naslednji člen 20a:

črtano

„Člen 20a

 

Pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov

 

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje izvedbenih aktov o določitvi postopka, ki ga je treba upoštevati, da se zagotovijo enotni pogoji za uporabo členov 12 in 13 osnovne uredbe. Ti akti določajo standardni postopek in roke za:

 

  izdajo, format in vsebino prenosnega dokumenta, ki potrjuje zakonodajo o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika,

 

  določitev primerov, v katerih se dokument izda,

 

  elemente, ki jih je treba preveriti pred izdajo dokumenta,

 

  umik dokumenta, kadar pristojni nosilec države članice zaposlitve izpodbija njegovo pravilnost in veljavnost.

 

2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 5 Uredbe (EU) št. 182/201154.

 

3. Komisiji pomaga Upravna komisija, ki je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.“

 

_________________________________

 

54 UL L 55, 28.2.2011, str. 13–18.

 

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 987/2009

Naslov III – Poglavje 1 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dajatve za bolezen, materinstvo in enakovredne dajatve za očetovstvo ter dajatve za dolgotrajno nego

Dajatve za bolezen, dolgotrajno nego, materinstvo in enakovredne dajatve za očetovstvo

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 22 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

13a.  v členu 22 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

 

 

1.  Pristojni organi ali nosilci zagotavljajo, da so zavarovanim osebam na voljo vsi potrebni podatki o postopkih in pogojih za odobritev storitev, kadar so te storitve zagotovljene na ozemlju države članice, ki ni država članica pristojnega nosilca.

1.  Pristojni organi ali nosilci zagotavljajo, da so zavarovanim osebam na voljo vsi potrebni podatki o postopkih in pogojih za odobritev storitev, kadar so te storitve zagotovljene na ozemlju države članice, ki ni država članica pristojnega nosilca. Za lažje usklajevanje dajatev za dolgotrajno nego da Komisija na voljo informacije o tem, kateri nosilci so v posameznih državah članicah odgovorni za katero vrsto dajatev.

 

 

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 23 – zadnji stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

14.  na koncu člena 23 se doda naslednji stavek:

črtano

„Ta določba se smiselno uporablja za dajatve za dolgotrajno nego.“

 

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 23

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

14a.  člen 23 se nadomesti z naslednjim:

Člen 23

„Člen 23

Sistem, ki se uporablja v primeru več kot enega sistema v državi članici stalnega ali začasnega prebivališča

Sistem, ki se uporablja v primeru več kot enega sistema v državi članici stalnega ali začasnega prebivališča

Če zakonodaja države članice stalnega ali začasnega prebivališča vsebuje več kot en sistem zdravstvenega zavarovanja za primere bolezni, materinstva ali očetovstva za več kot eno kategorijo zavarovanih oseb, se v skladu s členi 17, 19(1), 20, 22, 24 in 26 osnovne uredbe uporabljajo določbe zakonodaje o splošnem sistemu za zaposlene delavce.

Če zakonodaja države članice stalnega ali začasnega prebivališča vsebuje več kot en sistem zdravstvenega zavarovanja za primere bolezni, dolgotrajne nege, materinstva ali očetovstva za več kot eno kategorijo zavarovanih oseb, se v skladu s členi 17, 19(1), 20, 22, 24 in 26 osnovne uredbe uporabljajo določbe zakonodaje o splošnem sistemu za zaposlene delavce.“

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 15

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 24 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

15.  v členu 24(3) se besedilo „in 26“ nadomesti z besedilom „,26 in 35a“;

črtano

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 25 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

15a.  v členu 25 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.   Za uporabo člena 19 osnovne uredbe zavarovana oseba izvajalcu zdravstvene oskrbe v državi članici začasnega prebivališča predloži dokument, ki ga je izdal pristojni nosilec in ki potrjuje njeno upravičenje do storitev. Če zavarovana oseba nima takega dokumenta, se nosilec v kraju začasnega prebivališča, na zahtevo ali po potrebi, za njegovo pridobitev obrne na pristojnega nosilca.

„1.  Za uporabo člena 19 osnovne uredbe zavarovana oseba izvajalcu zdravstvene oskrbe ali dolgotrajne nege v državi članici začasnega prebivališča predloži dokument, ki ga je izdal pristojni nosilec in ki potrjuje njeno upravičenost do storitev. Če zavarovana oseba nima takega dokumenta, se nosilec v kraju začasnega prebivališča, na zahtevo ali po potrebi, za njegovo pridobitev obrne na pristojnega nosilca.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 b (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 25 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

15b.  v členu 25 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.  Storitve iz člena 19(1) osnovne uredbe obsegajo storitve, ki se zagotavljajo v državi članici začasnega prebivališča v skladu z njeno zakonodajo in so potrebne iz zdravstvenih razlogov, tako da se zavarovana oseba pred predvidenim koncem začasnega prebivanja ne bi bila prisiljena vrniti v pristojno državo članico, da bi bila deležna potrebnega zdravljenja.

„3.  Storitve iz člena 19(1) osnovne uredbe obsegajo storitve, ki se zagotavljajo v državi članici začasnega prebivališča v skladu z njeno zakonodajo in so potrebne iz zdravstvenih razlogov ali zaradi potrebe po dolgotrajni negi, tako da se zavarovana oseba pred predvidenim koncem začasnega prebivanja ne bi bila prisiljena vrniti v pristojno državo članico, da bi bila deležna potrebnega zdravljenja ali storitev dolgotrajne nege.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 c (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 26

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

15c.  člen 26 se nadomesti z naslednjim:

Člen 26

„Člen 26

Načrtovano zdravljenje

Načrtovano zdravljenje

A. Postopek odobritve

A. Postopek odobritve

1.  Za namene uporabe člena 20(1) osnovne uredbe zavarovana oseba nosilcu v kraju začasnega prebivališča predloži dokument, ki ga izda pristojni nosilec. V tem členu pristojni nosilec pomeni nosilca, ki krije stroške načrtovanega zdravljenja; v primerih iz člena 20(4) in člena 27(5) osnovne uredbe, v katerih se stroški zdravstvenih storitev, ki se zagotovijo v državi članici stalnega prebivališča, povrnejo v pavšalnih zneskih, za pristojnega nosilca velja nosilec v kraju stalnega prebivališča.

1.  Za namene uporabe člena 20(1) osnovne uredbe zavarovana oseba nosilcu v kraju začasnega prebivališča predloži dokument, ki ga izda pristojni nosilec. V tem členu pristojni nosilec pomeni nosilca, ki krije stroške načrtovanega zdravljenja ali dolgotrajne nege; v primerih iz člena 20(4) in člena 27(5) osnovne uredbe, v katerih se stroški zdravstvenih storitev, ki se zagotovijo v državi članici stalnega prebivališča, povrnejo v pavšalnih zneskih, za pristojnega nosilca velja nosilec v kraju stalnega prebivališča.

2.  Če zavarovana oseba v pristojni državi članici nima stalnega prebivališča, odobritev zahteva od nosilca v kraju stalnega prebivališča, ki jo brez odlašanja posreduje pristojnemu nosilcu. V tem primeru nosilec v kraju stalnega prebivališča z izjavo potrdi, da so pogoji iz drugega stavka člena 20(2) osnovne uredbe v državi stalnega prebivališča izpolnjeni. Pristojni nosilec lahko izdajo dovoljenja zavrne le, če v skladu z oceno nosilca v kraju stalnega prebivališča pogoji iz drugega stavka člena 20(2) osnovne uredbe v državi članici stalnega prebivališča zavarovane osebe niso izpolnjeni ali če se lahko enako zdravljenje zagotovi v pristojni državi članici, in sicer v roku, ki je sprejemljiv z zdravniškega vidika, ob upoštevanju trenutnega zdravstvenega stanja in verjetnega poteka bolezni zadevne osebe. Pristojni nosilec obvesti nosilca v državi članici stalnega prebivališča o svoji odločitvi. Če odgovor ne prispe v roku, določenem z nacionalno zakonodajo, se šteje, da je dovoljenje izdal pristojni nosilec.

2.  Če zavarovana oseba v pristojni državi članici nima stalnega prebivališča, odobritev zahteva od nosilca v kraju stalnega prebivališča, ki jo brez odlašanja posreduje pristojnemu nosilcu. V tem primeru nosilec v kraju stalnega prebivališča z izjavo potrdi, da so pogoji iz drugega stavka člena 20(2) osnovne uredbe v državi stalnega prebivališča izpolnjeni. Pristojni nosilec lahko izdajo dovoljenja zavrne le, če v skladu z oceno nosilca v kraju stalnega prebivališča pogoji iz drugega stavka člena 20(2) osnovne uredbe v državi članici stalnega prebivališča zavarovane osebe niso izpolnjeni ali če se lahko enako zdravljenje ali dolgotrajna nega zagotovi v pristojni državi članici, in sicer v roku, ki je sprejemljiv z medicinskega vidika ali na podlagi potrebne dolgotrajne nege, ob upoštevanju trenutnega zdravstvenega stanja ali potrebe po negi in verjetnega poteka bolezni zadevne osebe. Pristojni nosilec obvesti nosilca v državi članici stalnega prebivališča o svoji odločitvi. Če odgovor ne prispe v roku, določenem z nacionalno zakonodajo, se šteje, da je dovoljenje izdal pristojni nosilec.

3.  Če zavarovana oseba, ki nima stalnega prebivališča v pristojni državi članici, potrebuje nujno zdravljenje življenjskega pomena, v skladu z drugim stavkom člena 20(2) osnovne uredbe dovoljenja ni mogoče zavrniti, dovoljenje pa v imenu pristojnega nosilca izda nosilec v kraju stalnega prebivališča, ki o tem brez odlašanja obvesti pristojnega nosilca. Pristojni nosilec sprejme ugotovitve in možnosti zdravljenja v kontekstu potrebe po nujnem zdravljenju življenjskega pomena, ki jih določijo zdravniki, ki jih pooblasti nosilec države članice stalnega prebivališča, ki izda odobritev.

3.  Če zavarovana oseba, ki nima stalnega prebivališča v pristojni državi članici, potrebuje nujno zdravljenje življenjskega pomena, v skladu z drugim stavkom člena 20(2) osnovne uredbe dovoljenja ni mogoče zavrniti, dovoljenje pa v imenu pristojnega nosilca izda nosilec v kraju stalnega prebivališča, ki o tem brez odlašanja obvesti pristojnega nosilca. Pristojni nosilec sprejme ugotovitve in možnosti zdravljenja v kontekstu potrebe po nujnem zdravljenju življenjskega pomena, ki jih določijo zdravniki, ki jih pooblasti nosilec države članice stalnega prebivališča, ki izda odobritev.

4.  Med celotnim potekom postopka za izdajo dovoljenja si pristojni nosilec pridržuje pravico, da zavarovano osebo napoti na zdravniški pregled, ki ga opravi zdravnik po njegovi lastni izbiri v državi članici začasnega ali stalnega prebivališča.

4.  Med celotnim potekom postopka za izdajo dovoljenja si pristojni nosilec pridržuje pravico, da zavarovano osebo napoti na zdravniški pregled ali, v primeru potrebe po dolgotrajni negi, ki ga opravi zdravnik ali strokovnjak po njegovi lastni izbiri v državi članici začasnega ali stalnega prebivališča.

5.  Nosilec v kraju stalnega prebivališča brez poseganja v odločitev glede odobritve obvesti pristojnega nosilca, če je z zdravstvenega vidika primerno dodatno zdravljenje, ki ga zajema obstoječa odobritev.

5.  Nosilec v kraju stalnega prebivališča brez poseganja v odločitev glede odobritve obvesti pristojnega nosilca, če je iz medicinskih razlogov ali v zvezi s potrebo po negi primerno dodatno zdravljenje, ki ga zajema obstoječa odobritev.

B.  Kritje stroškov zdravstvenih storitev, ki jih je imela zavarovana oseba

B.  Kritje stroškov zdravstvenih storitev, ki jih je imela zavarovana oseba

6.  Brez poseganja v odstavek 7 se smiselno uporablja člen 25(4) in (5) izvedbene uredbe.

6.  Brez poseganja v odstavek 7 se smiselno uporablja člen 25(4) in (5) izvedbene uredbe.

7.  Če je zavarovana oseba dejansko sama krila stroške ali del stroškov za odobrene zdravstvene storitve in so stroški, ki jih je pristojni nosilec obvezan povrniti nosilcu v kraju začasnega prebivališča ali zavarovani osebi v skladu z odstavkom 6 (dejanski stroški), nižji od stroškov, ki bi jih moral prevzeti za enako zdravljenje v pristojni državi članici (teoretični stroški), pristojni nosilec na zahtevo povrne stroške zdravljenja, ki jih je ta imela, do višine, za katero teoretični stroški presegajo dejanske stroške. Vendar povrnjeni znesek ne sme presegati stroškov, ki jih je zavarovana oseba dejansko imela, ter se lahko upošteva znesek, ki bi ga zavarovana oseba morala plačati, če bi bila zdravstvena storitev opravljena v pristojni državi članici.

7.  Če je zavarovana oseba dejansko sama krila stroške ali del stroškov za odobrene zdravstvene storitve in so stroški, ki jih je pristojni nosilec obvezan povrniti nosilcu v kraju začasnega prebivališča ali zavarovani osebi v skladu z odstavkom 6 (dejanski stroški), nižji od stroškov, ki bi jih moral prevzeti za enako zdravljenje v pristojni državi članici (teoretični stroški), pristojni nosilec na zahtevo povrne stroške zdravljenja, ki jih je ta imela, do višine, za katero teoretični stroški presegajo dejanske stroške. Vendar povrnjeni znesek ne sme presegati stroškov, ki jih je zavarovana oseba dejansko imela, ter se lahko upošteva znesek, ki bi ga zavarovana oseba morala plačati, če bi bila zdravstvena storitev opravljena v pristojni državi članici.

C. Kritje potnih stroškov in stroškov bivanja v okviru načrtovanega zdravljenja

C.  Kritje potnih stroškov in stroškov bivanja v okviru načrtovanega zdravljenja

8.  Kadar nacionalna zakonodaja pristojnega nosilca zagotavlja povračilo potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so neločljivo povezani z zdravljenjem zavarovane osebe, te stroške za zadevno osebo in po potrebi osebo, ki ga/jo spremlja, krije ta nosilec, kadar je odobreno zdravljenje v drugi državi članici.

8.  Kadar nacionalna zakonodaja pristojnega nosilca zagotavlja povračilo potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so neločljivo povezani z zdravljenjem zavarovane osebe, te stroške za zadevno osebo in po potrebi osebo, ki ga/jo spremlja, krije ta nosilec, kadar je odobreno zdravljenje v drugi državi članici.

D. Družinski člani

D.  Družinski člani

9.  Odstavki 1 do 8 se smiselno uporabljajo za družinske člane zavarovane osebe.

9.  Odstavki 1 do 8 se smiselno uporabljajo za družinske člane zavarovane osebe.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 28 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

16.  v členu 28(1) se za besedilom „na podlagi člena 21(1) osnovne uredbe“ doda besedilo „v skladu z njenim členom 35a“;

črtano

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 17

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 31 – naslov in odstavka 1 in 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

17.  člen 31 se spremeni:

črtano

(c)  naslov se nadomesti z naslednjim naslovom:

 

„Uporaba člena 35b osnovne uredbe“;

 

(d)  v odstavku 1 se besedilo „člena 34“ nadomesti z besedilom „člena 35b“;

 

(e)  v odstavku 2 se besedilo „člena 34(2)“ nadomesti z besedilom „člena 35a(2)“;

 

Obrazložitev

Člen 35b se črta.

Predlog spremembe  143

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 32 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

17a.  v členu 32 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Če je oseba ali skupina oseb na zahtevo izvzeta iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in te osebe torej niso vključene v sistem zdravstvenega zavarovanja, za katerega se uporablja osnovna uredba, nosilec v drugi državi članici zgolj na podlagi tega izvzetja ni odgovoren za kritje stroškov storitev ali denarnih dajatev, ki so bile zagotovljene tem osebam ali njihovim družinskim članom v skladu s poglavjem I naslova III osnovne uredbe.

„1.  Če je oseba ali skupina oseb na zahtevo izvzeta iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali zavarovanja za dolgotrajno nego in te osebe torej niso vključene v sistem zdravstvenega zavarovanja ali zavarovanja za dolgotrajno nego, za katerega se uporablja osnovna uredba, nosilec v drugi državi članici zgolj na podlagi tega izvzetja ni odgovoren za kritje stroškov storitev ali denarnih dajatev, ki so bile zagotovljene tem osebam ali njihovim družinskim članom v skladu s poglavjem I naslova III osnovne uredbe.“

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 32 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

18.  v členu 32 se za odstavkom 3 doda naslednji odstavek 4:

črtano

„4.  „Ta določba se smiselno uporablja za dajatve za dolgotrajno nego.“

 

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 55 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

21.  v odstavku 7 člena 55 se besedilo „člena 65a(3)“ nadomesti z besedilom „člena 64a in člena 65a(3)“;

črtano

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 22

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 55a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

22.  za členom 55 se vstavi naslednji člen 55a:

črtano

„Člen 55a

 

Obveznost službe za zaposlovanje v državi članici zadnjega zavarovanja

 

V primeru iz člena 61(2) osnovne uredbe nosilec države članice zadnjega zavarovanja brez odlašanja pristojnemu nosilcu države članice prejšnjega zavarovanja pošlje dokument, ki vsebuje: datum, ko je zadevna oseba postala brezposelna, zavarovalno dobo ter dobo zaposlitve ali samozaposlitve, dopolnjene na podlagi njegove zakonodaje, relevantne okoliščine brezposelnosti, ki bi lahko vplivale na pravico do dajatev, datum prijave kot brezposelna oseba in njen naslov.“;

 

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 24

Uredba (ES) št. 987/2009

Naslov VI – Poglavje 1 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

24.  naslov poglavja 1 naslova IV se spremeni v:

črtano

„POGLAVJE I

 

Povračilo stroškov dajatev pri uporabi členov 35, 35c in 41 osnovne uredbe“

 

Obrazložitev

Sprememba naslova ni potrebna, saj je bil člen 35a črtan (dolgotrajna nega).

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 26

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 65 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Znesek povprečnega letnega stroška na osebo v vsaki starostni skupini za določeno leto se sporoči Revizijskemu odboru najpozneje do konca drugega leta po zadevnem letu.

1.  Znesek povprečnega letnega stroška na osebo v vsaki starostni skupini za določeno leto se sporoči Revizijskemu odboru najpozneje do konca drugega leta po zadevnem letu, pri čemer morajo biti stroški storitev za bolezen in za dolgotrajno nego v naravi navedeni ločeno.

Obrazložitev

Stroške storitev za bolezen in za dolgotrajno nego v naravi je treba v izračunu povprečnega letnega stroška navajati ločeno, da država, pristojna za izplačilo, stroške lažje razdeli.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 26 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 66 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

26a.  v členu 66 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Povračila, določena v členih 35 in 41 osnovne uredbe se med nosilci v državah članicah izvršijo prek organa za zvezo. Povračila v skladu s členoma 35 in 41 osnovne uredbe se lahko opravijo prek ločenih organov za zvezo.

„2.  Povračila, določena v členih 35 in 41 osnovne uredbe se med nosilci v državah članicah izvršijo prek organa za zvezo. Za povračila v skladu s členoma 35 in 41 osnovne uredbe se lahko predvidi ločen organ za zvezo. Medsebojne terjatve se pobotajo med organi za zvezo. Upravna komisija da podrobna navodila za tak pobot.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=SL)

Obrazložitev

Da se ohrani zaupanje v načelo lojalnega sodelovanja in se zadosti ekonomski vzdržnosti priprave proračuna, ki jo zahtevajo nosilci socialne varnosti, je treba uvesti možnost pobota. Število plačilnih transakcij bi se s tem zmanjšalo, saj bi na mednarodni ravni plačevali samo presežne zneske.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 26 b (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 67

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

26b.  člen 67 se nadomesti z naslednjim:

Člen 67

„Člen 67

Roki za predložitev in poravnavo terjatev

Roki za predložitev in poravnavo terjatev

1.   Terjatve na podlagi dejanskih izdatkov se pri organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, predložijo v dvanajstih mesecih po koncu koledarskega polletja, v katerem so bile terjatve zabeležene v računovodskih izkazih nosilca, upravičenega do terjatev.

1.  Terjatve na podlagi dejanskih izdatkov se pri organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, predložijo v dvanajstih mesecih po koncu koledarskega polletja, v katerem so bile terjatve zabeležene v računovodskih izkazih nosilca, upravičenega do terjatev. Terjatve se pokrijejo v šestih mesecih od predložitve organu za zvezo.

2.  Terjatve na podlagi pavšalnih zneskov za posamezno koledarsko leto se pri organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, predložijo v dvanajstih mesecih, ki sledijo mesecu, v katerem so bili v Uradnem listu Evropske unije objavljeni povprečni stroški za zadevno leto. Seznami iz člena 64(4) izvedbene uredbe se predložijo do konca leta, ki sledi referenčnemu letu.

2.  Terjatve na podlagi pavšalnih zneskov za posamezno koledarsko leto se pri organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, predložijo v dvanajstih mesecih, ki sledijo mesecu, v katerem so bili v Uradnem listu Evropske unije objavljeni povprečni stroški za zadevno leto. Seznami iz člena 64(4) izvedbene uredbe se predložijo do konca leta, ki sledi referenčnemu letu.

3.  V primeru iz drugega odstavka člena 6(5) izvedbene uredbe rok iz odstavkov 1 in 2 tega člena ne začne teči, dokler ni določen pristojni nosilec.

3.  Obdobje iz odstavkov 1 in 2 se ne začne pred datumom, ko nosilec, ki je upravičen do terjatev, izve za terjatev nosilca, ki je pristojen za izplačilo dajatev. Terjatve se lahko predložijo za obdobja upravičenosti do dajatve, ki ne presegajo zadnjih petih koledarskih let. Odločilna je predložitev terjatev organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo.

4.  Terjatve, predložene po preteku rokov iz odstavkov 1 in 2, se ne upoštevajo.

4.  Terjatve, predložene po preteku rokov iz odstavkov 1 in 2, se ne upoštevajo.

5.  Nosilec, pristojen za izplačilo, plača terjatve v 18 mesecih po koncu meseca, v katerem so bile predložene pri organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, organu za zvezo države članice, upravičene do terjatev in opredeljene v členu 66 izvedbene uredbe. To ne velja za terjatve, ki jih je nosilec, pristojen za izplačilo, v tem roku iz utemeljenega razloga zavrnil.

5.  Nosilec, pristojen za izplačilo, plača terjatve v 12 mesecih po koncu meseca, v katerem so bile predložene pri organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, organu za zvezo države članice, upravičene do terjatev in opredeljene v členu 66 izvedbene uredbe. To ne velja za terjatve, ki jih je nosilec, pristojen za izplačilo, v tem roku iz utemeljenega razloga zavrnil. Organ za zvezo države članice, upravičene do terjatev, na takšno zavrnitev odgovori v 12 mesecih od konca meseca, v katerem je bila zavrnitev prejeta. Če takšnega odgovora ne poda, se šteje, da je zavrnitev sprejeta.

6.  Spore v zvezi s terjatvijo je treba poravnati najpozneje 36 mesecev po mesecu, v katerem je bila terjatev predložena.

6.  Spore v zvezi s terjatvijo je treba poravnati najpozneje 36 mesecev po mesecu, v katerem je bila terjatev predložena.

7.  Revizijski odbor omogoči, da se računi zaključijo tudi v primerih, kjer poravnava v roku, navedenem v odstavku 6, ni možna, ter na utemeljeno zahtevo ene od strani o sporu poda mnenje v šestih mesecih, ki sledijo mesecu, v katerem mu je bila zadeva predložena.

7.  Revizijski odbor omogoči, da se računi zaključijo tudi v primerih, kjer poravnava v roku, navedenem v odstavku 6, ni možna, ter na utemeljeno zahtevo ene od strani o sporu poda mnenje v devetih mesecih, ki sledijo mesecu, v katerem mu je bila zadeva predložena. Revizijski odbor zahtevo prejme najpozneje devet mesecev po izteku roka iz odstavka 6.“

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 26 c (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 68 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

26c.  v členu 68 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Obresti se izračunajo na podlagi referenčne stopnje, ki jo Evropska centralna banka uporablja za svoje operacije glavnega refinanciranja. Uporablja se referenčna stopnja, ki velja na prvi dan v mesecu, ko plačilo zapade.

2.  Obresti se izračunajo na podlagi referenčne stopnje, ki jo Evropska centralna banka uporablja za svoje operacije glavnega refinanciranja, povečane za osem odstotnih točk. Uporablja se referenčna stopnja, ki velja na prvi dan v mesecu, ko plačilo zapade.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 70

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

27.  člen 70 se črta;

črtano

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 73 – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če znesek neupravičeno plačanih prispevkov presega znesek, ki ga pravna in/ali fizična oseba dolguje pristojnemu nosilcu, nosilec, ki je neupravičeno prejel prispevke, presežni znesek povrne zadevni pravni in/ali fizični osebi.

Če znesek neupravičeno plačanih prispevkov presega znesek, ki ga pravna in/ali fizična oseba dolguje pristojnemu nosilcu, nosilec, ki je neupravičeno prejel prispevke, presežni znesek povrne zadevni pravni in/ali fizični osebi v skladu z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 73 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Obstoj rokov na podlagi nacionalne zakonodaje ni upravičen razlog za zavrnitev poravnave terjatev med nosilci na podlagi tega člena.

4.  Obstoj rokov in postopkov glede vlog na podlagi nacionalne zakonodaje ni upravičen razlog za zavrnitev poravnave terjatev med nosilci na podlagi tega člena.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 29

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 75 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.   Država članica, v kateri ima oseba, na katero se nanaša povračilo prispevkov za socialno varnost, trenutno stalno ali začasno prebivališče, v 25 delovnih dneh obvesti državo članico, iz katere je treba izvesti povračilo, o izidu povračila.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 30

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 76 – odstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Zaprošeni subjekt potrdi prejem zahteve čim prej, vsekakor pa v 15 koledarskih dneh po njenem prejemu.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 31 – točka b

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 77 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Zaprošeni subjekt potrdi prejem zahteve čim prej, vsekakor pa v 15 koledarskih dneh po njenem prejemu.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 32 – točka d

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 78 – odstavki 6 a, 6 b in 6 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Če je valuta zaprošenega subjekta različna od valute subjekta prosilca, organ prosilec izrazi znesek terjatve, ki naj se izterja, v obeh valutah.

 

6b.  Menjalni tečaj, ki se uporabi za namen pomoči pri izterjavi, je zadnji menjalni tečaj, ki ga je objavila Evropska centralna banka, preden je bila zahteva poslana.

 

6c.  Zaprošeni subjekt potrdi prejem zahteve čim prej, vsekakor pa v 15 koledarskih dneh po njenem prejemu.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 33

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 79 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.   V državi članici zaprošenega subjekta je lahko v zvezi z več terjatvami in več osebami izdan enotni izvršilni naslov v skladu s prvotnim izvršilnim naslovom ali naslovi v državi članici subjekta prosilca.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 34 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 80 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  doda se naslednji odstavek:

 

„2a.  Ne glede na morebitne zneske, ki jih zaprošeni subjekt zbere z izterjanimi obrestmi, se za terjatev šteje, da je bila izterjana v sorazmerju z izterjanim zneskom, izraženim v nacionalni valuti države članice zaprošenega subjekta na podlagi menjalnega tečaja, omenjenega v zahtevi.“

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 35 – točka d

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 81 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Subjekt prosilec za menjavo spremenjenega zneska terjatve v valuto države članice zaprošenega subjekta uporabi menjalni tečaj, ki je uporabljen v njegovi prvotni zahtevi.

Predlog spremembe  162

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 39

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 85 a – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V dogovoru med subjektom prosilcem in zaprošenim subjektom ter v skladu z ureditvijo, ki jo določi zaprošeni subjekt, so uradniki, ki jih pooblasti subjekt prosilec, zaradi spodbujanja vzajemne pomoči iz tega oddelka lahko:

1.  V dogovoru med subjektom prosilcem in zaprošenim subjektom ter v skladu z ureditvijo, ki jo določi zaprošeni subjekt, so uradniki in odgovorni nosilci funkcije, ki jih pooblasti subjekt prosilec ali Evropski organ za delo, zaradi spodbujanja vzajemne pomoči iz tega oddelka lahko:

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 39

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 85 a – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b)  prisotni med upravnimi preiskavami, ki se izvajajo na ozemlju države članice zaprošenega subjekta;

b)  prisotni med upravnimi preiskavami, ki se izvajajo na ozemlju države članice zaprošenega subjekta in/ali subjekta prosilca;

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 39

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 85 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če veljavna zakonodaja države članice zaprošenega subjekta dopušča, se lahko v dogovoru iz odstavka 1(b) določi, da lahko uradniki države članice subjekta prosilca s posamezniki opravijo razgovor in pregledajo dokumentacijo.

2.  Če veljavna zakonodaja države članice zaprošenega subjekta dopušča, se lahko v dogovoru iz odstavka 1(b) določi, da lahko uradniki ali odgovorni nosilci funkcije države članice subjekta prosilca in po potrebi Evropskega organa za delo s posamezniki opravijo razgovor in pregledajo dokumentacijo.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 40 – točka b

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 87 – odstavek 6 – zadnji stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če pa nosilec, ki je bil naprošen za preverjanje, ugotovitve uporabi tudi za dodelitev dajatev zadevni osebi na podlagi zakonodaje, ki jo uporablja, ne zahteva povračila stroškov iz prejšnjega stavka.

Če pa nosilec, ki je bil naprošen za preverjanje, ugotovitve po lastni odločitvi uporabi tudi za dodelitev dajatev zadevni osebi na podlagi zakonodaje, ki jo uporablja, ne zahteva povračila stroškov iz prejšnjega stavka.

Obrazložitev

Jasno mora biti, da zaprošeni nosilec samo v primerih, ko ugotovitve uporablja za dodelitev dajatev zadevni osebi po lastni odločitvi, ne zahteva povračila omenjenih stroškov. V primerih, ko nosilec v kraju začasnega bivališča uporablja ugotovitve za zagotavljanje dajatev v imenu pristojnega nosilca, pa se dejanski znesek stroškov preverjanj povrne.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 40 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 89 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

40a.  v členu 89 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a.   Institucije pristojnih organov državljanom na zahtevo zagotovijo kopijo njihove osebne mape, skupaj s kratkimi in prilagojenimi informacijami o pravilih o določitvi pristojnih organov in njihovih pravic v skladu z osnovno uredbo in izvedbeno uredbo.“

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Točka 9a člena 2 [vstavitev novega člena 15a v Uredbo (ES) 987/2009] se uporablja od ... [pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe – COD2016/0397].

  • [1]  UL C 345, 13.10.2017, str. 85.
  • [2]  UL C 342, 12.10.2017, str. 65.

OBRAZLOŽITEV

Komisija želi s predlogom za revizijo olajšati mobilnost, da posamezniki ne bi izgubili svojih pravic, ko se premikajo po Evropi (v EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški in Švici), ter jim zagotoviti neprekinjeno socialno varnost pri prehajanju iz ene nacionalne zakonodaje v drugo.

Komisija želi spremeniti tri vidike na področju usklajevanja dajatev za brezposelnost:

(1) Obdobje izvoza dajatev za brezposelnost se podaljša s treh na šest mesecev, države članice pa imajo možnost, da to obdobje podaljšajo do prenehanja pravic. Poročevalec podpira ta predlog in predlaga, da bi obdobje za izvoz podaljšali do trenutka, ko preneha upravičenost do dajatev za brezposelnost. Na podlagi študije, ki jo je opravila Komisija, se z daljšim obdobjem za izvoz dajatev za brezposelnost povečajo možnosti, da bi brezposelni našel zaposlitev.

(2) Država članica, v kateri je iskalec zaposlitve nazadnje delal, bo morala upoštevati zavarovalne dobe, ki so bile dopolnjene drugje, če je iskalec zaposlitve v tej državi delal najmanj tri mesece. V nasprotnem primeru bo te dajatve plačala država članica, v kateri je bil iskalec zaposlitve prej dejaven. Sedanja ureditev je za pristojne institucije držav članic precej nejasna. Poročevalec želi spomniti, da je seštevanje eno od temeljnih načel te zakonodaje; prav zato želi zmanjšati minimalno obdobje dejavnosti pred seštevanjem v državi članici zadnje dejavnosti na en mesec.

(3) Kot zadnje bi želel omeniti, da bo morala v primeru čezmejnih delavcev država članica zadnje zaposlitve plačati dajatve za brezposelnost za čezmejne delavce, če so ti tam delali vsaj 12 mesecev. V skladu s sedanjimi pravili je pristojna država članica stalnega prebivališča, tudi če čezmejni delavci plačujejo socialne prispevke v državi dejavnosti.

Zdi se primerno, da država, ki prejema socialne prispevke, tudi plačuje dajatve za brezposelnost. Vendar bi želel poročevalec videti pojasnitev teh določb, zato da spremembe, ki jih predlaga Komisija, ne bodo povzročile praktičnih, upravnih in jezikovnih ovir ali ovir glede usposabljanja, pa tudi pojasnitev v zvezi s pristojnostjo javnih zavodov za zaposlovanje.

Komisija predlaga, da bi ustvarili posebno poglavje o dolgotrajni negi na podlagi pristopa, ki se uporablja za dajatve za bolezen. Poročevalec načeloma pozdravlja to pobudo, vendar želi, da bi Upravna komisija tesneje sodelovala s predstavniki socialnih partnerjev, strokovnih organizacij in zadevnih upravičencev, zlasti pri pripravi seznama dajatev, ki jih bo zajemalo to novo poglavje.

Namen tega predloga je vključiti sedanjo sodno prakso Sodišča Evropske unije v zvezi s pogoji za dostop mobilnih ekonomsko neaktivnih državljanov do dajatev iz socialne varnosti. Poročevalec je seznanjen s to sodno prakso, vendar ocenjuje, da ni naloga zakonodajalcev EU, da bi kodificirali odločitve, ki jih sprejme Sodišče.

Poročevalec tudi podpira Komisijo v nameri, da bi standardizirali postopke za izdajo, format in vsebino prenosnih dokumentov, ki potrjujejo članstvo v sistemu socialnega varstva, ter da bi opredelili primere, ko se izda tak dokument, in postopke za njegov odvzem, če nosilec države članice zaposlitve izpodbija njegovo pravilnost in veljavnost. Nadalje predlaga, da bi okrepili sodelovanje med pristojnimi organi, in meni, da bi morali načelo lojalnega sodelovanja okrepiti z določitvijo krajših rokov za odgovor, pa tudi, da bi moralo neodzivanje pomeniti, da se prenesejo pristojnosti med pristojnimi organi.

Za zagotovitev optimalne izmenjave med upravami in zaščito oseb, na katere se uredbe nanašajo, podpira vzpostavitev nove ureditve (npr. „stično banko za socialno zavarovanje“) in operativnega elektronskega omrežja, ki bi povezovalo organe za socialno varnost (evropsko e-izkaznico in številko socialnega zavarovanja), želi pa si tudi digitalizacijo dokumentov, na katere se uredbe nanašajo.

Po mnenju poročevalca je pomembno tudi pojasniti regulativni okvir, ki se uporablja za napotene delavce (obvezno minimalno obdobje članstva v sistemu socialnega zavarovanja v izvorni državi, izdaja prenosnega dokumenta pred začetkom napotitve itd.), samozaposlene in osebe, ki opravljajo več dejavnosti hkrati.

Nazadnje poročevalec nasprotuje indeksaciji družinskih dajatev v kraju stalnega prebivališča otrok: tudi če podatki niso popolni in ne zajemajo vseh držav, za katere velja uredba o koordinaciji, se manj kot 1 % skupnih družinskih dajatev plača otrokom, ki prebivajo v državi članici, ki ni država, v kateri delajo njihovi starši ali eden od staršev. V tem okviru bi sistem indeksacije, ki zagotavlja lokalizacijo in aktualizacijo zneskov dajatev glede na stalno prebivališče otrok, pomenil, da je treba vzpostaviti zapleten in drag sistem, ki bi vplival na javne finance.

Poročevalec upa, da se bodo razprave o reviziji uredb o koordinaciji odmaknile od stališč in obtoževanja „socialnega turizma“, „splošne goljufije“ ali „prikritega protekcionizma“. S to revizijo je treba zagotoviti neprekinjenost socialnih pravic državljanov, pri tem pa spodbujati kakovostno mobilnost v Evropi.

PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalec je pri pripravi poročila do njegovega sprejetja v odboru prejel prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Arnaud Emériau

stalni predstavnik, Predstavništvo francoskih inštitucij za socialno zavarovanje pri EU (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, direktorica za evropske in mednarodne odnose

Chiara Lorenzini

politična svetovalka – Evropska zveza delavcev v gradbeni in lesni industriji

Jean-Francois Macours

pravni svetovalec, Belgijska zveza delavcev

Isabelle Ory,

novinarka, dopisnica iz Bruslja rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

svetovalec, Evropska zveza upokojencev in starejših

Claire Champeix

strokovna sodelavka, Eurocarers – evropsko združenje, ki zastopa negovalce

Liina Carr, sekretarka zveze sindikatov

Claude Denagtergal, svetovalka/upravna uslužbenka, Evropska konfederacija sindikatov

 

Eugenio Quintieri

generalni sekretar, Evropska zveza gradbenikov (EBC)

Gilles Kounowski

direktor za evropske in mednarodne odnose ter sodelovanje, Državni sklad za družinske dodatke

Rebekah Smith

višja svetovalka, oddelek za socialne zadeve, Business Europe

Werner Buelen

Evropska zveza delavcev v gradbeni in lesni industriji (EFBWW)

Arsène Schmitt

predsednik odbora za zaščito čezmejnih delavcev na območju Mozele

Kaare Barslev

svetovalec ministra, stalno predstavništvo Nizozemske pri EU

Jordi Curell

direktor za mobilnost delavcev v Generalnem direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropska komisija

Stefanie Klein, nemška kontaktna pisarna

Myriam Diallo, svetovalka

Francoska zveza za gradbeništvo

Patrick Liébus,

predsednik Zveze obrtnikov in malih podjetij v gradbeništvu

Cécile Sauveur,

direktorica za pravna in socialna vprašanja, CAPEB

Claude Denagtergal

svetovalka, ETUC – Evropska konfederacija sindikatov

Dr. David Pascal Dion

vodja enote, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropska komisija

Thomas Heidener

vodja pisarne, urad danskih sindikatov

Kaia Iva

estonska ministrica za socialno varstvo

Philip Von Brocksdorff

skupina delodajalcev, Malta, poročevalec CESE o komunikaciji v zvezi s predlogom nove uredbe za koordinacijo sistemov socialne varnosti v EU

Judite Berkemeier

tajništvo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, strokovna skupina SOC

Garance Pineau

namestnica direktorja, direktorat za socialna vprašanja

Francosko podjetniško gibanje – MEDEF

MNENJE Odbora za peticije (24.4.2018)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Pripravljavka mnenja: Soledad Cabezón Ruiz

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 13. decembra 2016 objavila predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004. Namen predloga je posodobiti in poenostaviti veljavna pravila za koordinacijo socialne varnosti, da bi ustrezala socialni in ekonomski stvarnosti v državah članicah, hkrati pa se okrepilo uveljavljanje pravic državljanov v okviru teh uredb.

Pripravljavka mnenja meni, da morajo spremembe obstoječih pravil o koordinaciji sistemov socialne varnosti temeljiti na skupnih vrednotah univerzalnosti, enakosti in solidarnosti, zlasti pri dostopu do zdravstvenih storitev. Predvsem bi morali študentje in invalidi pri selitvi iz ene države članice v drugo brez diskriminacije ohraniti prenosljivost svojih pravic in prejemkov iz naslova socialne varnosti.

Pripravljavka mnenja je seznanjena z novim poglavjem o dajatvah za dolgotrajno nego, ki ga predlaga Komisija, in pozdravlja, da so pravice iz naslova invalidnosti zdaj jasno zajete v tem poglavju. Predlaga, naj upravna komisija pri oblikovanju podrobnega seznama pravic, zajetih v tem poglavju, tesno sodeluje z združenji upravičencev, tudi predstavniki invalidskih organizacij. Poudarja, da je treba evropsko kartico ugodnosti za invalide v vseh državah članicah EU hitro uvesti, ter upravno komisijo poziva, naj spodbuja sprejetje skupne opredelitve in meril za invalidnost, na podlagi katerih bi uskladili sisteme socialne varnosti. Nadeja se, da bo uvedba evropske kartice ugodnosti za invalide omogočila razpravo o pravicah, ki jih kartica krije, nato pa tudi vključitev dodatnih pomembnih pravic na področju nege, zdravstvenega varstva in pomoči, da bodo invalidi lahko v celoti uživali svojo pravico do prostega gibanja v EU.

Odbor za peticije redno prejema peticije v zvezi z vsemi področji socialne varnosti v čezmejnih primerih. Nanj redno naslavljajo vprašanja, povezana s prenosljivostjo pokojninskih pravic in ugodnosti, zlasti ko prihaja do velikih zamud pri pridobivanju ustreznih informacij od pristojnih organov in v zvezi z izračunom pokojninskih pravic za državljane, ki so delali v več kot eni državi članici. Pripravljavka mnenja predlaga, da se za institucije pristojnih držav članic uvedejo roki za ugotavljanje običajnega prebivališča upravičencev, izračun zneska iz pravic ter reševanje morebitnih razhajanj med stališči z drugimi državami članicami. Dostop do prilagojenih in jedrnatih informacij na tem pogosto kompleksnem področju je bistvenega pomena za državljane, da lahko uveljavljajo pravico do prostega gibanja in dela v EU brez diskriminacije.

Ti predlogi bi prispevali k ciljem, ki jih je določila Komisija, da bi okrepila izvrševanje pravic državljanov, hkrati pa zagotovila pravno jasnost in izvršljivost pravil v zvezi s koordinacijo sistemov socialne varnosti ter spoštovanje temeljnih vrednot univerzalnosti, enakosti in solidarnosti, ki veljajo po vsej Evropski uniji.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za peticije poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Opredelitve in merila za določitev invalidnosti se med državami članicami zelo razlikujejo, kar lahko močno ovira medsebojno priznavanje nacionalnih odločb o invalidnosti in invalidskih vprašanjih, zlasti glede dostopa do posebnih storitev in zmogljivosti, zaradi česar se lahko invalidi pri selitvi iz ene države članice v drugo znajdejo v posebej neugodnem položaju na področju socialne varnosti. Da bi olajšali potovanja in selitev invalidov iz ene države članice v drugo, je zato treba zagotoviti sprejetje skupne evropske opredelitve, ki bi bila skladna s Konvencijo OZN o pravicah invalidov, in vzajemno priznavanje statusa invalidnosti med državami članicami, zlasti s hitro uvedbo evropske kartice ugodnosti za invalide v vseh državah članicah, ki bo povezana z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in evropsko kartico socialnega zavarovanja.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Za učinkovito izvajanje Konvencije OZN o pravicah invalidov (UNCRPD) in prenosljivost pravic iz naslova invalidnosti, bi bilo treba spodbujati sprejetje skupne opredelitve, meril in metod za oceno invalidnosti (odstotek invalidnosti) za namene usklajevanja sistemov socialne varnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c)  Pomembno je spoštovati skupne vrednote in načela zdravstvenih sistemov Unije, kot so določena v sklepih Sveta z dne 22. junija 2006 o skupnih vrednotah in načelih zdravstvenih sistemov Evropske unije1a, zlasti temeljne vrednote univerzalnosti, dostopa do oskrbe visoke kakovosti, enakosti in solidarnosti. To je zlasti pomembno za kategorije državljanov, ki niso zaposleni in ne iščejo zaposlitve, kot so študenti, katerih mobilnost bi bilo treba ohraniti z ustreznim dostopom do pravic iz naslova socialne varnosti, vključno z zdravstvenim zavarovanjem, v državi članici gostiteljici. Kot ugotavlja Svet, „univerzalnost pomeni, da nikomur ni onemogočen dostop do zdravstvenega varstva; solidarnost je tesno povezana s finančno ureditvijo naših nacionalnih zdravstvenih sistemov ter potrebo po zagotovitvi dostopnosti za vse; enakost je povezana z enakim dostopom glede na potrebo, ne glede na etnično pripadnost, spol, starost, socialni status ali sposobnost plačila.“

 

______________

 

1a UL C 146, 22.6.2006, str.1.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 15. marca 2017 o ovirah za prosto gibanje in delo državljanov Evropske unije na notranjem trgu poudaril, da je treba zagotoviti „prenosljivost pravic socialne varnosti (tj. državne pokojnine, zdravstveno zavarovanje, nadomestila za brezposelnost in družinski dodatek) ter posledično zmanjšati ovire za mobilnost delovne sile v Uniji ter pozval k odločnim učinkovitim ukrepom za usklajen sistem skupnih socialnih prispevkov in pravic za vse posameznike v Uniji, kot je kartica socialnega zavarovanja za lažjo sledljivost socialnih prispevkov in pravic iz naslova socialne varnosti“.

 

______________

 

1a Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0083

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Spodbujati bi bilo treba ukrepe za lažje ugotavljanje in spoštovanje pravic in ugodnosti iz naslova socialne varnosti po vsej Uniji, na primer uvedbo evropske kartice socialnega zavarovanja, ki bi morala biti povezana z obstoječo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EHIC), in evropske kartice ugodnosti za invalide, ter pokrivati vsa področja socialne varnosti.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c)  Za izboljšanje mobilnosti delavcev, študentov in iskalcev zaposlitve po vsej Uniji je bistveno, da države članice zagotovijo dostop do evropske kartice zdravstvenega zavarovanja za vse državljane brez razlikovanja, tudi za začasne delavce, samozaposlene osebe in osebe v netipičnih delovnih razmerjih, študente in mobilne iskalce zaposlitve.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d)  Čezmejno zdravstveno varstvo je pomembno predvsem, da se zagotovi ustrezno usklajevanje sistemov socialne varnosti. V tem smislu se izvajanje Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a zelo razlikuje med državami članicami. Zlasti člen 7 navedene direktive bi bilo treba izvajati brez razlikovanja, da se zagotovi svoboda gibanja za državljane Unije in njihove družinske člane.

 

______________

 

Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Na področju dajatev za brezposelnost bi morale vse države članice enotno uporabljati pravila o seštevanju zavarovalnih dob. Z izjemo čezmejnih delavcev iz člena 65(2) bi morala biti pravila o seštevanju dob za namene podelitve pravice do dajatev za brezposelnost pogojena s tem, da je zavarovana oseba nazadnje dopolnila najmanj tri mesece zavarovanja v zadevni državi članici. Predhodno pristojna država članica bi morala postati pristojna za vse zavarovane osebe, ki tega pogoja ne izpolnjujejo. V tem primeru bi morala imeti prijava pri službi za zaposlovanje v državi članici zadnjega zavarovanja enak učinek kot prijava pri službi za zaposlovanje v državi članici, kjer je bila brezposelna oseba predhodno zavarovana.

(8)  Na področju dajatev za brezposelnost bi morale vse države članice enotno uporabljati pravila o seštevanju zavarovalnih dob. Z izjemo čezmejnih delavcev iz člena 65(2) bi morala biti pravila o seštevanju dob za namene podelitve pravice do dajatev za brezposelnost pogojena s tem, da je zavarovana oseba nazadnje dopolnila najmanj en mesec zavarovanja v zadevni državi članici. Predhodno pristojna država članica bi morala postati pristojna za vse zavarovane osebe, ki tega pogoja ne izpolnjujejo. V tem primeru bi morala imeti prijava pri službi za zaposlovanje v državi članici zadnjega zavarovanja enak učinek kot prijava pri službi za zaposlovanje v državi članici, kjer je bila brezposelna oseba predhodno zavarovana.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  V skladu s priporočili iz poročila o državljanstvu EU iz leta 201335 je treba najkrajše obdobje izvoza dajatev za brezposelnost podaljšati s treh na šest mesecev, da se brezposelnim osebam, ki odidejo v drugo državo članico, izboljšajo možnosti za iskanje zaposlitve in ponovno vključitev na trg dela ter da se odpravijo čezmejne neusklajenosti v znanjih in spretnostih.

(9)  Obdobje izvoza dajatev za brezposelnost je treba podaljšati do izčrpanja pravic, ki jih je pridobil iskalec zaposlitve, da se brezposelnim osebam, ki odidejo v drugo državo članico, izboljšajo možnosti za iskanje zaposlitve in prekvalifikacijo in ponovno vključitev na trg dela ter da se odpravijo čezmejne neusklajenosti v znanjih in spretnostih.

__________________

__________________

35 COM(2013)0269

35 COM(2013)0269

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Treba je zagotoviti, da pristojni organi za namene ugotavljanja pravic socialne varnosti v razumnem roku določijo običajno prebivališče.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Posamezniki bi morali imeti možnost izbrati običajno prebivališče za namene ugotavljanja pravic socialne varnosti, pristojni organi pa ga v razumnem roku potrditi na podlagi zadostnih dokazov o koreninah v zadevni državi članici.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da se omogoči pravočasno posodabljanje te uredbe glede na razvoj na nacionalni ravni, bi bilo treba na Evropsko komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spreminjanjem prilog k tej uredbi in k Uredbi (ES) št. 987/2009. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki, ter da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.36Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(12)  Da se omogoči pravočasno posodabljanje te uredbe glede na razvoj na nacionalni ravni, bi bilo treba redno posodabljati priloge k tej uredbi in k Uredbi (ES) št. 987/2009.

__________________

 

36 UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14 .

 

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da se države članice podpre pri njihovih prizadevanjih v boju proti goljufijam in napakam pri uporabi pravil o koordinaciji, je treba vzpostaviti nadaljnjo pravno podlago, s katero bi omogočili lažjo obdelavo osebnih podatkov oseb, za katere se uporabljata uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009. Države članice bi tako lahko redno primerjale podatke svojih pristojnih nosilcev s podatki drugih držav članic, da bi ugotovile napake ali nedoslednosti, ki bi jih bilo treba dodatno raziskati.

(13)  Da se države članice podpre pri njihovih prizadevanjih v boju proti goljufijam in napakam pri uporabi pravil o koordinaciji, je treba vzpostaviti nadaljnjo pravno podlago, s katero bi omogočili lažjo obdelavo osebnih podatkov oseb, za katere se uporabljata uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, ob polnem upoštevanju ustreznega pravnega reda Unije na področju varstva podatkov, zlasti Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Države članice bi tako lahko redno primerjale podatke svojih pristojnih nosilcev s podatki drugih držav članic, da bi ugotovile napake ali nedoslednosti, ki bi jih bilo treba dodatno raziskati.

 

______________

 

Uredba (EU) 679/2016 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da se pospeši postopek preverjanja in odvzema dokumentov (zlasti glede zakonodaje o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika) v primeru goljufij in napak, je treba okrepiti sodelovanje in izmenjavo informacij med nosilcem, ki je dokument izdal, in nosilcem, ki zahteva odvzem. Če obstaja dvom glede veljavnosti dokumenta ali pravilnosti dokazila ali če se mnenja držav članic glede določitve zakonodaje, ki se uporablja, razlikujejo, je v interesu držav članic in zadevnih oseb, da vključeni nosilci dosežejo dogovor v razumnem času.

(15)  Da se pospeši postopek preverjanja, popravljanja in odvzema dokumentov (zlasti glede zakonodaje o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika) v primeru goljufij in napak, je treba okrepiti sodelovanje in izmenjavo informacij med nosilcem, ki je dokument izdal, in nosilcem, ki zahteva odvzem. Če obstaja dvom glede veljavnosti dokumenta ali pravilnosti dokazila ali če se mnenja držav članic glede določitve zakonodaje, ki se uporablja, razlikujejo, je v interesu držav članic in zadevnih oseb, da vključeni nosilci dosežejo dogovor v razumnem času. Če v predpisanem roku ni odgovora, je nosilec, ki je zahtevo podal, pristojen za določitev zakonodaje, ki se uporablja.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 5 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5a)  Sodišče je presodilo, da imajo države članice pravico, da za ekonomsko neaktivne državljane dostop do dajatev iz socialne varnosti, ki niso socialna pomoč v smislu Direktive 2004/38/ES, v državi članici gostiteljici pogojijo z zakonsko pravico do prebivanja v smislu navedene direktive. Preverjanje zakonske pravice do prebivanja bi bilo treba izvajati v skladu z zahtevo iz Direktive 2004/38/ES. Zato bi bilo treba ekonomsko neaktivne državljane jasno razlikovati od iskalcev zaposlitve, ki jim je pravica do prebivanja podeljena neposredno s členom 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Za izboljšanje pravne jasnosti za državljane in nosilce je treba to sodno prakso kodificirati.

črtano

Obrazložitev

Odstopanje od načela enakega obravnavanja za več kot 700.000 ekonomsko neaktivnih mobilnih državljanov pomeni precejšnjo vrzel pri usklajevanju sistemov socialne varnosti v Evropski uniji. Predlagane spremembe Komisije ne bodo niti privedle do večje pravne jasnosti niti olajšale položaja zadevnih državljanov. Zato Uredba ne bi smela vključevati navzkrižnega sklicevanja na Direktivo 2004/38/ES.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 5 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5c)  Ne glede na omejitve pravice do enakega obravnavanja za ekonomsko neaktivne osebe, ki izhajajo iz Direktive 2004/38/ES ali iz prava Unije, nič v tej uredbi ne bi smelo omejevati temeljnih pravic, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravice do človekovega dostojanstva (člen 1), pravice do življenja (člen 2) in pravice do zdravstvenega varstva (člen 35).“;

(5c)  Ne glede na omejitve pravice do enakega obravnavanja za ekonomsko neaktivne osebe, ki izhajajo iz Direktive 2004/38/ES ali iz prava Unije, nič v tej uredbi ne bi smelo omejevati temeljnih pravic, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravice do človekovega dostojanstva (člen 1), pravice do življenja (člen 2), pravice do socialne varnosti in socialne pomoči (člen 34) ter pravice do zdravstvenega varstva (člen 35).“;

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 24 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  za uvodno izjavo 24 se vstavi naslednje:

 

„(24a)  Ta uredba ne sme vsebovati razloga, na podlagi katerega bi katera koli razen pristojne države članice zavrnila stalno prebivališče ekonomsko neaktivni osebi zgolj na podlagi prošnje za področja socialne varnosti, ki jih zajema ta uredba.“

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 883/2004

Uvodna izjava 46

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  Da se omogoči pravočasno posodabljanje te uredbe glede na razvoj na nacionalni ravni, bi bilo treba na Evropsko komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spreminjanjem prilog k tej uredbi in k Uredbi (ES) št. 987/2009. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki, ter da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.43 Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

črtano

__________________

 

43 COM(2015)0216.

 

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka d

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – odstavek 1 – točka v b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vb)  „dajatev za dolgotrajno nego“ pomeni kakršno koli storitev, dajatev v denarju ali kombinacijo obeh za osebe, ki v daljšem časovnem obdobju zaradi starosti, invalidnosti, bolezni ali okvare potrebujejo pomoč druge osebe ali oseb pri opravljanju temeljnih življenjskih aktivnosti, tudi v podporo njihove osebne avtonomije; to vključuje dajatve, odobrene osebi ali za osebo, ki tako pomoč nudi;“

(vb)  „dajatev za dolgotrajno nego“ pomeni vsako storitev, dajatev v denarju ali kombinacijo obeh za osebe, ki v daljšem časovnem obdobju zaradi starosti, invalidnosti, bolezni ali okvare potrebujejo pomoč druge osebe ali oseb pri opravljanju temeljnih življenjskih aktivnosti, tudi v podporo njihove osebne avtonomije; to vključuje dajatve, odobrene osebi ali za osebo, ki tako pomoč nudi;“

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica lahko zahteva, da za dostop ekonomsko neaktivne osebe, ki prebiva v tej državi, do njenih dajatev iz socialne varnosti veljajo pogoji za pravico do zakonitega prebivanja, kot določa Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic.44“;

črtano

__________________

 

44 UL L 158, 30.4.2004, str. 77.

 

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 12 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za osebo, ki opravlja dejavnost zaposlene osebe v državi članici v imenu delodajalca, ki tam običajno opravlja svojo dejavnost, ter je napotena v smislu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev46 ali jo ta delodajalec pošlje v drugo državo članico, da opravlja delo v imenu tega delodajalca, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če predvideno trajanje takega dela ne presega 24 mesecev in ta oseba ni napotena ali poslana, da bi nadomestila drugo zaposleno ali samozaposleno osebo, ki je bila predhodno napotena ali poslana v smislu tega člena.

1.  Za osebo, ki opravlja dejavnost zaposlene osebe v državi članici v imenu delodajalca, ki tam običajno opravlja dejavnost, in jo ta delodajalec napoti v drugo državo članico, da opravlja delo v imenu tega delodajalca, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če:

 

(a)  predvideno ali dejansko trajanje takega dela ne presega 6 mesecev in ta oseba ni napotena, da bi nadomestila drugo zaposleno ali samozaposleno osebo, ki je bila predhodno napotena v smislu tega člena; in

 

(b)  je zanjo v obdobju najmanj šestih mesecev neposredno pred začetkom njegove dejavnosti zaposlene osebe že veljala zakonodaja države članice, v kateri ima sedež njen delodajalec.

__________________

 

46 UL L 018 , 21.01.1997 str. 1.

 

Obrazložitev

Ker povprečno trajanje napotitve v skladu s Komisijo ne presega štirih mesecev, je smiselno, da se po šestih mesecih v zvezi s socialnimi prejemki uporablja pravo države zaposlitve.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe v državi članici in gre opravljat podobno dejavnost v drugo državo članico, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če predvideno trajanje take dejavnosti ne presega 24 mesecev in ta oseba ne nadomešča druge napotene zaposlene ali samozaposlene osebe.

2.  Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe v državi članici in ki gre opravljat podobno dejavnost v drugo državo članico, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če:

 

(a)  predvideno ali dejansko trajanje take dejavnosti ne presega 6 mesecev in ta oseba ne nadomešča druge napotene zaposlene ali samozaposlene osebe, in

 

(b)  je zanjo v obdobju vsaj šestih mesecev neposredno pred začetkom njene dejavnosti že veljala zakonodaja države članice, v kateri običajno opravlja svojo dejavnost.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice zagotovijo, da imajo ekonomsko neaktivni mobilni državljani in iskalci zaposlitve dostop do celovitega zavarovalnega kritja za primer bolezni v državi članici gostiteljici, tako da jim omogočijo, da prispevajo sorazmeren delež k zdravstvenemu zavarovanju ali kako drugače izpolnjujejo ustrezna merila za dostop do zdravstvenega zavarovanja v državi članici, v kateri imajo običajno prebivališče.

Obrazložitev

Celovito zdravstveno zavarovanje je temeljna pravica. Neaktivni mobilni državljani bi morali imeti možnost vključitve v sistem zdravstvenega zavarovanja tudi v državi članici stalnega prebivališča. Države članice bi morale imeti možnost, da uporabijo zavezujoče smernice, ko neaktivnim mobilnim državljanom EU omogočajo dostop do svojega sistema zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 35 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravna komisija sestavi podroben seznam dajatev za dolgotrajno nego, ki izpolnjujejo merila iz člena 1(vb) te uredbe, ter navede, pri katerih gre za storitve in pri katerih za dajatve v denarju.

2.    Upravna komisija po temeljitem posvetovanju z ustreznimi socialnimi partnerji ter predstavniki združenj upravičencev, ki vključujejo organizacije za invalide, in vsemi ustreznimi deležniki sestavi izčrpen in podroben seznam dajatev za dolgotrajno nego, ki izpolnjujejo merila iz člena 1(vb) te uredbe, ter navede, pri katerih gre za storitve in pri katerih za dajatve v denarju.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 35 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Upravna komisija zagotovi hitro uvedbo evropske kartice ugodnosti za invalide v vseh državah članicah in spodbuja sprejetje skupne opredelitve invalidnosti in meril za namene te uredbe in izvedbene uredbe.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 52 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

18a.  v členu 52 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a.   Pristojne institucije izračunajo in odobrijo dajatev v treh mesecih od predložitve prošnje.“

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 61 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Razen v primerih iz člena 65(2) je uporaba člena 6 pogojena s tem, da je zadevna oseba nazadnje dopolnila najmanj tri mesece zavarovanja, zaposlitve ali samozaposlitve v skladu z zakonodajo, na podlagi katere se dajatve zahtevajo.

1.  Razen v primerih iz člena 65(2) je uporaba člena 6 pogojena s tem, da je zadevna oseba nazadnje dopolnila najmanj en mesec zavarovanja, zaposlitve ali samozaposlitve v skladu z zakonodajo, na podlagi katere se dajatve zahtevajo.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 61 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če brezposelna oseba ne izpolnjuje pogojev za seštevanje dob v skladu z odstavkom 1, ker je skupno trajanje njenih nazadnje dopolnjenih dob zavarovanja, zaposlitve ali samozaposlitve v navedeni državi članici krajše od treh mesecev, je ta oseba upravičena do dajatev za brezposelnost v skladu z zakonodajo države članice, v kateri je predhodno dopolnila take dobe v skladu s pogoji in omejitvami iz člena 64a.“;

2.  Če brezposelna oseba ne izpolnjuje pogojev za seštevanje dob v skladu z odstavkom 1, ker je skupno trajanje njenih nazadnje dopolnjenih dob zavarovanja, zaposlitve ali samozaposlitve v navedeni državi članici krajše od enega meseca, je ta oseba upravičena do dajatev za brezposelnost v skladu z zakonodajo države članice, v kateri je predhodno dopolnila take dobe v skladu s pogoji in omejitvami iz člena 64a.“;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 – točka a

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 64 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v odstavku 1(c) se besedilo „tri mesece“ nadomesti z besedilom „šest mesecev“, besedilo „treh mesecev podaljša do največ šest mesecev“ pa se nadomesti z besedilom „šestih mesecev podaljša do konca obdobja upravičenosti te osebe do dajatev“;

(a)  v odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

 

„(C) pravica do dajatev za brezposelnost se ohrani do izteka;“

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 64 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  odstavek 2 se črta;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=SL)

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 – točka b

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 64 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v odstavku 3 se besedilo „tri mesece“ nadomesti z besedilom „šest mesecev“, besedilo „največ šest mesecev“ pa se nadomesti z besedilom „konca obdobja upravičenosti do dajatev“;

(b)   odstavek 3 se črta.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 71 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

23a.  v členu 71 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: „Upravna komisija“) pri Komisiji Evropskih skupnosti sestavljajo predstavniki vlad vseh držav članic, ki jim po potrebi pomagajo strokovni svetovalci. Predstavnik Evropske komisije se udeležuje zasedanj Upravne komisije v svetovalni vlogi.

1.   Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: "Upravna komisija") pri Komisiji Evropskih skupnosti sestavljajo predstavniki vlad vseh držav članic, ki jim po potrebi pomagajo strokovni svetovalci. Predstavnik Evropske komisije, predstavnik Evropskega parlamenta in po potrebi predstavniki socialnih partnerjev ter upravičencev, vključno s predstavniki invalidskih organizacij, se udeležujejo zasedanj Upravne komisije v svetovalni vlogi.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=SL)

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 76 a – odstavek 1 – alinea 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  umik dokumenta, kadar pristojni nosilec države članice zaposlitve izpodbija njegovo pravilnost in veljavnost.

–  umik dokumenta:

 

  kadar pristojni nosilec države članice zaposlitve izpodbija njegovo pravilnost in veljavnost,

 

  kadar nosilec, ki ga je izdal, ne odgovori v določenem roku.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 88

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

27.  člen 88 se nadomesti z naslednjim:

črtano

 

 

„Člen 88

 

Prenos pooblastil za posodobitev prilog

 

Evropska komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88a za redno spreminjanje prilog k tej uredbi in izvedbeni uredbi na zahtevo Upravne komisije.

 

Člen 88a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastila iz člena 88 se na Evropsko komisijo prenesejo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti Uredbe (EU) xxx/xxxx].

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 88 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5.  5. Evropska komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 88, začne veljati samo, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Evropsko komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

 

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 1 – odstavek 2 – točka e a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ea)  „goljufija“ pomeni vsako namerno dejanje ali opustitev dejanja z namenom pridobitve ali prejetja dajatev iz socialne varnosti ali izognitve plačilu prispevkov za socialno varnost, ki je v nasprotju s pravom držav članic;“;

(ea)  „goljufija“ pomeni vsako namerno dejanje ali opustitev dejanja, ki povzroči škodo nosilcem in katerega namen je pridobiti ali prejeti dajatev iz socialne varnosti, izogniti se plačilu prispevkov za socialno varnost ali izogniti se članstvu v sistemu socialnega varstva države članice, ki je v nasprotju s pravom držav članic, osnovne uredbe ali izvedbene uredbe;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 2 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ko so pravice ali obveznosti osebe, za katere se uporabljata osnovna in izvedbena uredba, ugotovljene ali določene, lahko pristojni nosilec od nosilca v državi članici stalnega ali začasnega prebivališča zahteva osebne podatke o tej osebi. Ta zahteva in vsi odgovori se nanašajo na informacije, s pomočjo katerih lahko pristojna država članica ugotovi netočnost dejstev, na katerih temelji dokument ali odločitev o določitvi pravic in obveznosti osebe na podlagi osnovne ali izvedbene uredbe. Zahteva se lahko predloži tudi, kadar ni dvoma o veljavnosti ali točnosti informacij, ki so vsebovane v dokumentu ali na katerih temelji odločitev v danem primeru. Zahteva za informacije in vsi odgovori morajo biti potrebni in sorazmerni.

5.  Ko so pravice ali obveznosti osebe, za katere se uporabljata osnovna in izvedbena uredba, ugotovljene ali določene, lahko pristojni nosilec od nosilca v državi članici stalnega ali začasnega prebivališča zahteva osebne podatke o tej osebi ob popolnem spoštovanju zasebnosti. Ta zahteva in vsi odgovori so omejeni na informacije, s pomočjo katerih lahko pristojna država članica ugotovi netočnost dejstev, na katerih temelji dokument ali odločitev o določitvi pravic in obveznosti osebe na podlagi osnovne ali izvedbene uredbe. Zahteva se lahko predloži tudi, kadar ni dvoma o veljavnosti ali točnosti informacij, ki so vsebovane v dokumentu ali na katerih temelji odločitev v danem primeru. Zahteva za informacije in vsi odgovori morajo biti utemeljeni, potrebni in sorazmerni.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 6 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

7a.  v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.   Če zadevni nosilci ali organi ne dosežejo dogovora, se lahko zadeva prek pristojnih organov predloži Upravni komisiji, vendar šele en mesec po datumu, ko so bila izražena različna stališča iz odstavka 1 ali 2. Upravna komisija skuša uskladiti stališča v šestih mesecih po datumu, ko ji je bila zadeva predložena.

3.   Če zadevni nosilci ali organi ne dosežejo dogovora v treh mesecih od datuma, ko so bila izražena različna stališča, se zadeva prek pristojnih organov predloži Upravni komisiji, vendar šele en mesec po datumu, ko so bila izražena različna stališča iz odstavka 1ali 2. Upravna komisija skuša uskladiti stališča v šestih mesecih po datumu, ko ji je bila zadeva predložena.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b.  v členu 7 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a.   Začasni izračun nadomestila ali prispevka iz odstavka 1 se opravi najpozneje en mesec po predložitvi prošnje zadevne osebe.“

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 c (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 11 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

7c.  v členu 11 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.   Če se stališča nosilcev dveh ali več držav članic o določitvi stalnega prebivališča osebe, za katero se uporablja osnovna uredba, razlikujejo, ti nosilci sporazumno določijo središče interesov zadevne osebe na podlagi celostne ocene vseh razpoložljivih informacij v zvezi z ustreznimi dejstvi, med katerimi so lahko:

1.   Če se stališča nosilcev dveh ali več držav članic o določitvi stalnega prebivališča osebe, za katero se uporablja osnovna uredba, razlikujejo, ti nosilci v treh mesecih od datuma, ko so bila izražena različna stališča, sporazumno določijo središče interesov zadevne osebe na podlagi celostne ocene vseh razpoložljivih informacij v zvezi z ustreznimi dejstvi, med katerimi so lahko:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=SL)

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 19 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če je potrebno za izvajanje zakonodajnih pooblastil na nacionalni ravni ali ravni Unije, se ustrezne informacije o pravicah in obveznostih zadevnih oseb iz naslova socialne varnosti izmenjajo neposredno med pristojnimi nosilci in inšpektorati za delo, organi, pristojnimi za priseljevanje, ali davčnimi organi zadevnih držav, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov za namene, ki niso izvajanje ali izvrševanje pravic in obveznosti na podlagi osnovne uredbe in te uredbe, zlasti za zagotovitev skladnosti z ustreznimi pravnimi obveznostmi na področjih dela, zdravja, varnosti, priseljevanja in davčne zakonodaje. Dodatne podrobnosti se določijo s sklepom Upravne komisije.

4.  Če je potrebno za izvajanje zakonodajnih pooblastil na nacionalni ravni ali ravni Unije, se ustrezne informacije o pravicah in obveznostih zadevnih oseb iz naslova socialne varnosti izmenjajo neposredno med pristojnimi nosilci in inšpektorati za delo, organi, pristojnimi za priseljevanje, ali davčnimi organi zadevnih držav, ob popolnem spoštovanju zasebnosti; to lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov za namene, ki niso izvajanje ali izvrševanje pravic in obveznosti na podlagi osnovne uredbe in te uredbe, izključno za zagotovitev skladnosti z ustreznimi pravnimi obveznostmi na področjih dela, zdravja, varnosti, priseljevanja in davčne zakonodaje. Dodatne podrobnosti se določijo s sklepom Upravne komisije.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 26 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 67 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(26a)  v členu 67 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

5.  Nosilec, pristojen za izplačilo, plača terjatve v 18 mesecih po koncu meseca, v katerem so bile predložene pri organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, organu za zvezo države članice, upravičene do terjatev in opredeljene v členu 66 izvedbene uredbe. To ne velja za terjatve, ki jih je nosilec, pristojen za izplačilo, v tem roku iz utemeljenega razloga zavrnil.

5.  Nosilec, pristojen za izplačilo, plača terjatve v 12 mesecih po koncu meseca, v katerem so bile predložene pri organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, organu za zvezo države članice, upravičene do terjatev in opredeljene v členu 66 izvedbene uredbe. To ne velja za terjatve, ki jih je nosilec, pristojen za izplačilo, v tem roku iz utemeljenega razloga zavrnil.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:SL:HTML)

Obrazložitev

Sedanji rok 18 mesecev bi bilo treba skrajšati na 12 mesecev, da se zmanjša stroškovni pritisk na organ za zvezo, ki dajatve financira vnaprej.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 40 a (novo)

Uredba (ES) št. 987/2009

Člen 89 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

40a.  v členu 89 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a.   Institucije pristojnih organov državljanom na zahtevo zagotovijo kopijo njihovega osebnega spisa, skupaj s kratkimi in prilagojenimi informacijami o pravilih o določitvi pristojnih organov in njihovih pravic v skladu z osnovno uredbo in izvedbeno uredbo.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=SL)

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Usklajevanje sistemov socialne varnosti

Referenčni dokumenti

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

PETI

19.1.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Obravnava v odboru

21.2.2018

 

 

 

Datum sprejetja

24.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Usklajevanje sistemov socialne varnosti

Referenčni dokumenti

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Datum predložitve EP

14.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

19

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dietmar Köster

Datum predložitve

23.11.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 10. december 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov