Förfarande : 2016/0397(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0386/2018

Ingivna texter :

A8-0386/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Antagna texter :


BETÄNKANDE     ***I
PDF 1322kWORD 181k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

(COM(2016)0815 – C8‑0521/2016 – 2016/0397(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Guillaume Balas

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR FRAMSTÄLLNINGAR
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0815),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0521/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 7 juli 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 12 juli 2017(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för framställningar (A8-0386/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Beaktandeled 5

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 7 juli 20171,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 5 juli 20171,

__________________

__________________

1 EUT C 345, 13.10.2017, s. 85.

1 EUT C 345, 13.10.2017, s. 85.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Beaktandeled 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande1a,

 

__________________

 

1a EUT C 342, 12.10.17, s. 65.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Ett moderniserat system för samordning av den sociala tryggheten började tillämpas från och med den 1 maj 2010 genom förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009.

(1)  Ett moderniserat system för samordning av den sociala tryggheten började tillämpas från och med den 1 maj 2010 genom förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, med undantag för de bestämmelser som rör införandet av det elektroniska utbytet av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) avsett att hjälpa de behöriga myndigheterna och institutionerna att snabbare och säkrare utbyta information.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Vid bedömningar och diskussioner i administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har det framkommit att moderniseringsprocessen bör fortsätta för förmåner vid långvarigt vårdbehov, arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner.

(3)  Vid bedömningar och diskussioner i administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har det framkommit att moderniseringsprocessen bör fortsätta för förmåner vid långvarigt vårdbehov, arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner, för att reglerna för dessa förmåner ska bli mer rättvisa, tydliga och lättare att tillämpa genom utbyte av erfarenheter och god förvaltningspraxis. För att underlätta sådant utbyte bör användningen av ny teknik främjas.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Medlemsstaterna har mycket olika definitioner av och kriterier för funktionsnedsättning och invaliditet, vilket kan innebära ett stort hinder för det ömsesidiga erkännandet av nationella beslut som rör funktionsnedsättning och invaliditet, framför allt avseende tillgången till särskilda tjänster och anläggningar, och det kan betyda att personer med funktionsnedsättning eller invaliditet blir särskilt missgynnade i fråga om social trygghet när de rör sig mellan medlemsstater. För att personer med funktionsnedsättning eller invaliditet lättare ska kunna resa och röra sig mellan medlemsstater måste därför antagandet av en gemensam europeisk definition i överensstämmelse med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas samt ett ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av statusen för funktionsnedsättning, framför allt genom att snabbt införa EU-intyget om funktionsnedsättning i alla medlemsstater, som kommer att vara knutet till det europeiska sjukförsäkringskortet och det europeiska socialförsäkringskortet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  För att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras och verkställas effektivt, och för att garantera att personer med funktionsnedsättning ska kunna överföra förmåner bör antagandet av gemensamma definitioner, kriterier och metoder för utvärdering av funktionsnedsättning (procentuell funktionsnedsättning)främjas, i syfte att samordna de sociala trygghetssystemen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  Det är viktigt med respekt för de gemensamma värderingarna och principerna i unionens hälso- och sjukvårdssystem enligt vad som avses i rådets slutsatser av den 22 juni 2006 om gemensamma värderingar och principer i Europeiska unionens hälso- och sjukvårdssystem1a, särskilt de övergripande värderingarna om allmängiltighet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet. Detta är särskilt viktigt för de kategorier av medborgare som varken arbetar eller söker arbete, såsom studerande, vilkas rörlighet bör bibehållas genom att de får tillräcklig tillgång till socialförsäkringsförmåner, bland dem också hälso- och sjukförsäkring, i värdmedlemsstaten. Rådet har framhållit att ”allmängiltighet innebär att ingen utestängs från tillgång till hälso- och sjukvård. Solidaritet hör nära samman med hur våra nationella hälso- och sjukvårdssystem är ekonomiskt ordnade och behovet av att säkerställa tillgång till dem. Rättvisa avser lika tillgång enligt behov oberoende av etnisk tillhörighet, kön, ålder, social status eller betalningsförmåga.”

 

______________

 

1a EUT C 146, 22.6.2006, s. 1.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det förblir viktigt att se till att samordningsreglerna håller jämna steg med det föränderliga rättsliga och samhälleliga sammanhang där de används genom att ytterligare underlätta utövandet av medborgarnas rättigheter och samtidigt säkerställa rättslig tydlighet, en rättvis fördelning av den finansiella bördan mellan institutionerna i de berörda medlemsstaterna, samt förenklad förvaltning och tillämpning av reglerna.

(4)  Det förblir viktigt att se till att samordningsreglerna håller jämna steg med det föränderliga rättsliga och samhälleliga sammanhang där de används genom att ytterligare underlätta utövandet av medborgarnas rättigheter och samtidigt säkerställa rättssäkerhet, en rättvis fördelning av den finansiella bördan mellan institutionerna i de berörda medlemsstaterna, samt förenklad förvaltning och tillämpning av reglerna. I detta sammanhang bör det tas vederbörlig hänsyn till rådets direktiv 2000/78/EG1a och Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt artikel 27. Denna förordning är avgörande för att den inre marknaden och den fria rörligheten för personer ska fungera smidigt. I detta avseende bör samordningen av den sociala tryggheten utformas på ett sådant sätt att den lämpar sig för alla slags sociala trygghetssystem i medlemsstaterna.

 

__________________________________

 

1aRådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Kommissionen och medlemsstaterna bör därför tillhandahålla transparenta offentliga uppgifter som tas fram genom specifika och fördjupade studier som möjliggör en rationell och verkningsfull debatt på nationell och europeisk nivå om den verkliga omfattningen på och de reella ekonomiska och sociala effekterna av potentiella fall av bedrägeri inom eller missbruk av de nationella socialförsäkringssystemen samt om hur samordningsarrangemang kan stärkas för att öka förtroendet för de olika offentliga arbetsförmedlingarna i samband med att integreringen av rörliga arbetslösa på arbetsmarknaden främjas eller systematiskt övervakas.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Fri rörlighet är en av den inre marknadens hörnstenar. Den inre marknaden kan dock inte fungera om det saknas ömsesidigt förtroende. För att slå vakt om fördelarna med rörlighet måste unionen bekämpa missbruk, bedrägeri och illojal konkurrens.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  I sin resolution av den 15 mars 2017 om hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden betonade Europaparlamentet behovet av att ”se till att människor kan ta med sig sina socialförsäkringsförmåner (t.ex. statlig pension, sjukförsäkring, arbetslöshetsunderstöd och familjebidrag) och därigenom minska hindren för arbetskraftens rörlighet inom EU” och efterlyste ”resoluta och effektiva åtgärder i riktning mot ett samordnat system av sammantagna sociala bidrag och förmåner för varje enskild person inom EU, såsom ett socialförsäkringskort för att underlätta spårbarheten av vilka avgifter som betalats in och vilka rättigheter en person har”.

 

______________

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d)  Åtgärder för att underlätta en kartläggning och ett upprätthållande av socialförsäkringsrättigheter och förmåner i hela unionen bör främjas, till exempel genom att ett europeiskt socialförsäkringskort antas, vilket bör vara knutet till det befintliga europeiska sjukförsäkringskortet och EU-intyget om funktionsnedsättning och omfatta alla områden för social trygghet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e)  För att åstadkomma bättre rörlighet för arbetstagare, studerande och arbetssökande runt om i unionen måste medlemsstaterna garantera alla tillgång till det europeiska socialförsäkringskortet, även tillfälligt anställda, egenföretagare och personer i atypiska arbetsförhållanden, liksom studerande och rörliga arbetssökande, utan diskriminering.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f)  Gränsöverskridande hälso- och sjukvård är särskilt viktigt för att garantera en rättvis samordning av de sociala trygghetssystemen. Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU1a varierar kraftigt mellan medlemsstaterna. Framför allt bör artikel 7 i det direktivet genomföras utan diskriminering för att säkerställa fri rörlighet för unionsmedborgare och deras familjer.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Det är nödvändigt att säkerställa rättssäkerheten genom att klargöra att tillgången till socialförsäkringsförmåner i den mottagande medlemsstaten för rörliga medborgare som är utanför arbetskraften kan göras avhängig av att de har laglig uppehållsrätt i den medlemsstaten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier33. För dessa ändamål bör en medborgare som står utanför arbetsmarknaden tydligt åtskiljas från en arbetssökande, vars uppehållsrätt följer direkt av artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

utgår

______________

 

33 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Förmåner vid långvarigt vårdbehov har hittills inte uttryckligen inbegripits i det materiella tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 883/2004, utan har samordnats som förmåner vid sjukdom, vilket leder till rättsosäkerhet för både institutioner och personer som ansöker om förmåner vid långvarigt vårdbehov. Det finns ett behov av att utveckla lämpliga och stabila bestämmelser för förmåner vid långvarigt vårdbehov i förordningen, där det ingår en tydlig definition av sådana förmåner.

(6)  Förmåner vid långvarigt vårdbehov har hittills inte uttryckligen inbegripits i det materiella tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 883/2004, utan har samordnats som förmåner vid sjukdom. Det finns ett behov av att låta en tydlig definition av sådana förmåner vid långvarigt vårdbehov ingå och att uppdatera bestämmelserna så att dessa förmåners särdrag kan beaktas. Det är viktigt att klargöra att ekonomiskt inaktiva personer såväl som ekonomiskt aktiva personer kan ha långvariga vårdbehov. Syftet med förmåner vid långvarigt vårdbehov är att hjälpa människor att klara av sin vardag för att främja personligt självbestämmande, även på arbetsplatsen.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Den 13 september 2017 förklarade kommissionens ordförande i sitt tal om tillståndet i unionen att ”i ett jämlikt EU får det inte finnas andra klassens arbetstagare” och att det är ”orimligt att ha en bankmyndighet för att genomdriva krav på bankerna, men ingen arbetsmyndighet för att se till att vår inre marknad är rättvis”. Europaparlamentet uppmuntrar i sin resolution av den 14 september 2016 om social dumpning i Europeiska unionen ”medlemsstaterna, där så är tillämpligt, att bilda tillfälliga bilaterala insatsstyrkor och, där så behövs, en multilateral insatsstyrka, där nationella behöriga myndigheter och yrkesinspektörer ingår, för att efter godkännande av alla berörda medlemsstater genomföra gränsöverskridande kontroller på plats i enlighet med nationell lagstiftning i de medlemsstater där kontrollera sker vid misstänkta fall av social dumpning och arbete under otillåtna villkor, samt att identifiera så kallade brevlådeföretag, fuskande rekryteringsbyråer och regelmissbruk som resulterar i utnyttjande av arbetstagare”.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Förordning (EG) nr 883/2004 inrättar ett på det stora hela godtagbart regelverk. Medlemsstaternas har en moralisk skyldighet att försöka minska den administrativa bördan för medborgarna med hjälp av bilaterala avtal. Man bör sträva efter att inrätta nationella institutioner som övervakar de bidrag som betalas in för gränsöverskridande verksamhet i den berörda medlemsstaten, samtidigt som efterlevnaden av unionslagstiftningen beaktas. Dessutom bör ett elektroniskt verktyg för informationsutbyte i kontrollsyfte utvecklas så att nationella yrkesinspektioner snabbt ska komma åt de uppgifter som de behöver. Förordningen bör därför nära samordnas med Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG 1a.

 

_______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c)  Teknikutvecklingen medför nya möjligheter till samordning, informationsutbyte och verkställighet. Belgiens system Crossroads Bank for Social Security1a, skulle kunna tjäna som modell för ett elektroniskt nätverk mellan alla berörda socialförsäkringsmyndigheter och skulle kunna förbättra de ömsesidiga relationerna, transparensen och ansvarsskyldigheten.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 6d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6d)  I sin resolution av den 14 januari 2014 om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa, påpekade Europaparlamentet ”att ett elektroniskt nätverk med alla berörda socialförsäkringsmyndigheter, till exempel belgiska Crossroads Bank for Social Security, som underlättar datautbytet mellan alla berörda myndigheter, är till nytta för att nationella yrkesinspektioner snabbt ska komma åt de uppgifter de behöver för inspektionerna” och uppmanade ”kommissionen att undersöka fördelarna med att införa och, om lämpligt, tillgängliggöra ett förfalskningssäkert europeiskt socialförsäkringskort eller annat EU-omfattande elektroniskt dokument, som kan lagra alla uppgifter som behövs för kontroll av ett arbetsförhållande, såsom uppgifter om personens socialförsäkringsstatus och arbetstider, och som skulle omfattas av strikta bestämmelser för uppgiftsskydd, särskilt i den mån integritetskänsliga personuppgifter behandlas”.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 6e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6e)  För att åstadkomma största möjliga fria rörlighet för personer krävs en närmare undersökning av sambandet mellan samordningen på detta område och samordningen av skattesystemen, med full respekt för dessa systems särdrag och subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 6f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6f) Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2017 om hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden efterlyser resoluta och effektiva åtgärder i riktning mot ett samordnat system av sammantagna sociala bidrag och förmåner för varje enskild person inom EU, såsom ett socialförsäkringskort för att underlätta spårbarheten av vilka avgifter som betalats in och vilka rättigheter en person har.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 6 g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6g)  Om en viss grupp personer, som bor i en annan medlemsstat än den de arbetar i, och artiklarna 45–48 i EUF-fördraget innebär att denna grupp missgynnas i förhållande till de arbetstagare som inte har utnyttjat den fria rörligheten för arbetstagare – på grund av att de sociala trygghetssystemen inte har anpassats till varandra och de under en viss period har ett betydligt sämre skydd än medborgarna i bosättningsmedlemsstaten, och om samordningsreglerna inte kan åtgärda denna situation – så bör bosättningsmedlemsstaten där dessa medborgare bor med sina familjer, tillsammans med berörda medlemsstater, enas om ett sätt att lösa detta.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att säkerställa en tydlig terminologi i EU-lagstiftningen bör begreppet ”utstationering” endast användas för utstationering av arbetstagare i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster34. För att uppnå konsekvent behandling av både anställda och egenföretagare är det dessutom nödvändigt att de särskilda reglerna för fastställande av tillämplig lagstiftning för arbetstagare som är tillfälligt utstationerade i eller utsända till en annan medlemsstat tillämpas konsekvent på både anställda och egenföretagare.

(7)  För att säkerställa en tydlig terminologi i EU-lagstiftningen bör begreppet ”utstationering” endast användas för utstationering av arbetstagare i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster34. Förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 bör hänvisa till arbetstagare som utstationerats, inklusive dem som omfattas av direktiv 96/71/EG, som ”utsända” snarare än som ”utstationerade”. För att uppnå konsekvent behandling av både anställda och egenföretagare är det dessutom nödvändigt att de särskilda reglerna för fastställande av tillämplig lagstiftning för arbetstagare som är tillfälligt utsända till en annan medlemsstat tillämpas konsekvent på både anställda och egenföretagare.

__________________________________

__________________________________

34 EGT L 018, 21.1.1997, s. 1.

34 EGT L 018, 21.1.1997, s. 1.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Vad gäller arbetslöshetsförmåner bör reglerna för sammanläggning av försäkringsperioder tillämpas enhetligt i alla medlemsstater. Med undantag för de arbetstagare som avses i artikel 65.2 bör det i reglerna för sammanläggning av försäkringsperioder i syfte att uppbära arbetslöshetsförmåner införas ett krav på att en försäkrad person senast har varit försäkrad i minst tre månader i den medlemsstaten. Den tidigare behöriga medlemsstaten bör bli behörig för alla försäkrade personer som inte uppfyller detta krav. I detta fall bör registrering hos arbetsförmedlingen i den medlemsstat där den arbetslösa personen senast var försäkrad ha samma verkan som registrering hos arbetsförmedlingen i den medlemsstat där personen tidigare var försäkrad.

(8)  Vad gäller arbetslöshetsförmåner bör reglerna för sammanläggning av försäkringsperioder tillämpas enhetligt i alla medlemsstater. Med undantag för de arbetstagare som avses i artikel 65.2 bör det i reglerna för sammanläggning av försäkringsperioder i syfte att uppbära arbetslöshetsförmåner införas ett krav på att en försäkrad person senast har varit försäkrad i minst en dag i den medlemsstaten.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Till följd av rekommendationerna i rapporten om EU-medborgarskapet 201335 finns det ett behov av att förlänga den kortaste möjliga perioden för export av arbetslöshetsförmåner från tre till sex månader för att förbättra arbetslösa personers möjligheter att flytta från en medlemsstat till en annan för att söka arbete och deras chanser att återintegreras på arbetsmarknaden, och för att ta itu med kompetensglappet mellan länder.

(9)  Till följd av rekommendationerna i rapporten om EU-medborgarskapet 201335 finns det ett behov av att förlänga den kortaste möjliga perioden för export av arbetslöshetsförmåner från tre till sex månader för att främja rörligheten och förbättra arbetslösa personers möjligheter att flytta från en medlemsstat till en annan för att söka arbete och deras chanser att omskolas och återintegreras på arbetsmarknaden, och för att ta itu med kompetensglappet mellan länder.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Det finns ett behov av att säkerställa mer jämlik behandling av gränsarbetare och andra som arbetar i ett annat land genom att säkerställa att gränsarbetare får arbetslöshetsförmåner från den medlemsstat där de senast var yrkesverksamma, förutsatt att de har arbetat i den medlemsstaten under minst de senaste tolv månaderna.

(10)  Det finns ett behov av att säkerställa mer jämlik behandling av gränsarbetare och andra som arbetar i ett annat land genom att låta gränsarbetare välja mellan att arbetslöshetsförmåner antingen från den medlemsstat där de senast var yrkesverksamma eller från deras bosättningsmedlemsstat, för att öka deras möjligheter att hitta arbete i den medlemsstat där chansen att göra det är som störst.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Det är också viktigt att stärka samarbetet mellan de behöriga nationella myndigheterna och förtydliga den tillämpliga rättsliga ramen så att den medlemsstat där de senast var yrkesverksamma, den medlemsstat där de tidigare var yrkesverksamma och/eller bosättningsmedlemsstaten inte avsäger sig ansvaret att betala ut arbetslöshetsförmåner, till nackdel för försäkringstagarna. Kommunikationen mellan den behöriga myndigheten i den medlemsstat där personen senast var yrkesverksam och den arbetssökande bör ske på den arbetssökandes språk. Gränsarbetare måste också kunna ställa sig till en gränsöverskridande arbetsförmedlings förfogande, förutsatt att det finns en sådan i det geografiska området som motsvarar det område inom vilket personen söker arbete.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b)  I och med att samordningsregler inte kan motverka att mobila medborgare har ett sämre skydd än icke-mobila medborgare uppmanas medlemsstaterna att hitta bilaterala lösningar i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 883/2004, ändrad genom den här förordningen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 10c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10c)  Medlemsstaterna bör kunna införa tilläggsbelopp för att utjämna skillnaden mellan arbetslöshetsförmåner från den medlemsstat där personen senast var yrkesverksam och från bosättningsmedlemsstaten.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 10d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10d)  Gränsöverskridande arbetsförmedlingstjänster som ger stöd åt personer som söker nytt arbete måste utvecklas så nära gränsområdena som möjligt.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Familjeförmåner som är avsedda att ersätta inkomstbortfall under perioder för vård av barn är utformade så att de motsvarar de enskilda och personliga behoven hos den förälder som omfattas av lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten och skiljer sig därmed från övriga familjeförmåner, eftersom de är avsedda att kompensera föräldern för inkomstbortfall eller utebliven lön under perioder för vård av barn i stället för att enbart vara avsedda för allmänna familjeutgifter.

(11)  Kontanta familjeförmåner som i första hand är avsedda att ersätta inkomstbortfall eller ge en extra inkomst som inte intjänats, antingen helt eller delvis, eller som en person inte kan intjäna, till följd av vård av barn är utformade så att de motsvarar de enskilda och personliga behoven hos den förälder som omfattas av lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten och skiljer sig därmed från övriga familjeförmåner, eftersom de är avsedda att kompensera föräldern för inkomstbortfall eller utebliven lön under perioder för vård av barn i stället för att enbart vara avsedda för allmänna familjeutgifter.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Det behöver säkerställas att de behöriga myndigheterna avgör hemvist, för att socialförsäkringsförmånerna ska kunna fastställas inom en rimlig tid.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att möjliggöra en snabb uppdatering av denna förordning i linje med utvecklingen på nationell nivå bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till Europeiska kommissionen för att ändra bilagorna i denna förordning och förordning (EG) nr 987/2009. Det är viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201636. Framför allt för att säkerställa lika stor delaktighet i utarbetandet av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet alla dokument vid samma tidpunkt som medlemsstaternas experter och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med utarbetandet av delegerade akter.

(12)  För att denna förordning snabbt ska kunna uppdateras i linje med utvecklingen på nationell nivå bör bilagorna i denna förordning och i förordning (EG) nr 987/2009 ändras med regelbundna mellanrum.

_________________________________

 

36 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

 

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att stödja medlemsstaterna i deras arbete för att bekämpa bedrägerier och felaktigheter i tillämpningen av samordningsreglerna är det nödvändigt att fastställa en mer öppen rättslig grund för att underlätta behandlingen av personuppgifter om personer som omfattas av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009. Detta skulle ge en medlemsstat möjlighet att regelbundet jämföra uppgifter som innehas av dess behöriga institutioner med uppgifter som en annan medlemsstat innehar för att identifiera felaktigheter eller inkonsekvenser som kräver ytterligare utredning.

(13)  För att stödja medlemsstaterna i deras arbete för att bekämpa bedrägerier och felaktigheter i tillämpningen av samordningsreglerna är det nödvändigt att underlätta behandlingen av personuppgifter om personer som omfattas av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, samtidigt som unionsrätten om skydd av personuppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a ska respekteras fullt ut och utan undantag. Detta skulle ge en medlemsstat möjlighet att regelbundet jämföra uppgifter som innehas av dess behöriga institutioner med uppgifter som en annan medlemsstat innehar för att identifiera felaktigheter eller inkonsekvenser som kräver ytterligare utredning.

 

__________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa att samordningsreglerna fungerar ändamålsenligt och effektivt är det nödvändigt att klargöra reglerna för fastställande av tillämplig lagstiftning för arbetstagare som bedriver ekonomisk verksamhet i två eller flera medlemsstater för att uppnå större jämlikhet med de villkor som gäller för arbetstagare som är utstationerade i en medlemsstat eller som har sänts ut till en medlemsstat för att bedriva ekonomisk verksamhet. Dessutom bör de utstationeringsbestämmelser som innebär att den tillämpliga lagstiftningen fortsätter gälla, enbart avse personer som hade en tidigare koppling till det sociala trygghetssystemet i ursprungsmedlemsstaten.

(16)  För att säkerställa att samordningsreglerna fungerar ändamålsenligt och effektivt är det nödvändigt att klargöra reglerna för fastställande av tillämplig lagstiftning för arbetstagare som bedriver ekonomisk verksamhet i två eller flera medlemsstater för att uppnå större jämlikhet med de villkor som gäller för arbetstagare som har sänts ut till en medlemsstat för att bedriva ekonomisk verksamhet. Dessutom bör de bestämmelser som innebär att den tillämpliga lagstiftningen fortsätter gälla, enbart avse personer som hade en tidigare koppling till det sociala trygghetssystemet i ursprungsmedlemsstaten.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  För att stärka kopplingen mellan företagets huvudsakliga verksamhet och den lagstiftning som är tillämplig på den person som företaget tillfälligt utstationerar till en annan medlemsstat är det viktigt att betona att den huvudsakliga verksamheten bland annat innebär att över 25 % av årsomsättningen har realiserats i den medlemsstat som personen utstationerats från.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artiklarna 12 och 13 i förordning (EU) nr 883/2004 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter37.

(17)  För att komplettera denna förordning genom inrättande av ett standardförfarande för att avgöra i vilka situationer handlingarna ska utfärdas respektive återkallas på grund av att den behöriga institutionen i anställningsmedlemsstaten bestrider att handlingen är korrekt eller giltig, ska befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen när det gäller genomförandet av artiklarna 12 och 13 i förordning (EG) nr 883/2004, ändrad genom den här förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelsen av delegerade akter.

_________________________________

_________________________________

37 EUT L 55, 21.1.2011, s. 13.

37 EUT L 123, 21.1.2016, s. 1.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och har avgett ett yttrande1a.

 

_________________________________

 

1a EUT C 92, 26.4.2007, s. 15.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 2 – mening 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   I skäl 2 ska en andra mening läggas till:

utgår

”Artikel 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt garanterar varje unionsmedborgare rätt till fri rörlighet, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen.”

 

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I skäl 5 ska följande mening läggas till efter ”olika nationella lagstiftningar [säkerställas] för berörda personer”:

2.  Skäl 5 ska ersättas med följande:

”med förbehåll för de villkor som gäller tillgång för rörliga EU-medborgare utanför arbetskraften till socialförsäkringsförmåner i den mottagande medlemsstaten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier40.”

”5  Inom ramen för denna samordning måste likabehandling i förhållande till olika nationella lagstiftningar säkerställas för berörda personer inom unionen, och medborgare måste få stöd med att utöva sina fördragsfästa rättigheter till fri rörlighet, inte minst genom att garanteras tydlighet om vilken medlemsstat som är ansvarig för att säkerställa deras tillgång till och täckning av det relevanta sociala trygghetssystemet.”

__________________________________

 

40 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Motivering

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5a  Domstolen har fastställt att medlemsstater har rätt att åt EU‑medborgare utanför arbetskraften ge tillgång till socialförsäkringsförmåner i den mottagande medlemsstaten, vilket inte utgör socialt bistånd i den mening som avses i direktiv 2004/38/EG och som villkor ställa uppehållsrätt i den mening som avses i det direktivet. Kontroll av uppehållsrätten bör göras i enlighet med kravet i direktiv 2004/38/EG. I detta syfte bör en medborgare utanför arbetskraften tydligt åtskiljas från en arbetssökande vars uppehållsrätt följer direkt av artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. För att förbättra klarheten angående rättsläget för medborgare utanför arbetskraften och institutioner behövs kodifiering av denna rättspraxis.

utgår

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 5b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5b  Medlemsstaterna bör se till att rörliga EU-medborgare utanför arbetskraften inte hindras från att uppfylla kravet på att ha en heltäckande sjukförsäkring i den mottagande medlemsstaten i enlighet med direktiv 2004/38/EG. Detta kan innebära att låta sådana medborgare på ett proportionellt sätt bidra till ett sjukförsäkringssystem i den medlemsstat där de har sin hemvist.

5b.  Medlemsstaterna bör se till att rörliga EU-medborgare utanför arbetskraften inte hindras från att uppfylla kravet på att ha en heltäckande sjukförsäkring i den mottagande medlemsstaten i enlighet med direktiv 2004/38/EG. Detta bör åtminstone innebära att låta sådana medborgare på ett proportionellt sätt bidra till ett sjukförsäkringssystem, eller på annat sätt uppfylla de relevanta kriterierna för tillgång till sjukförsäkring, i den medlemsstat där de har sin hemvist.

Motivering

Heltäckande sjukförsäkring är en grundläggande rättighet. Rörliga medborgare utanför arbetskraften bör kunna sjukförsäkra sig också i sin bosättningsmedlemsstat. Medlemsstaterna bör ha bindande riktlinjer att gå efter när de gör sitt sjukförsäkringssystem tillgängligt för rörliga EU-medborgare utanför arbetskraften.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 5c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5c  Utan att det påverkar de begränsningar av rätten till likabehandling för personer utanför arbetskraften som följer av direktiv 2004/38/EG eller på annat sätt i enlighet med unionslagstiftningen, bör ingenting i denna förordning begränsa de grundläggande rättigheterna som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat rätten till mänsklig värdighet (artikel 1) och rätten till liv (artikel 2) och rätten till hälsoskydd (artikel 35).”

utgår

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 20

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4a Skäl 20 ska ersättas med följande:

20  När det gäller förmåner vid sjukdom, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner bör försäkrade personer, och deras familjemedlemmar, som är bosatta eller vistas i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten, ges skydd.

20  När det gäller förmåner vid sjukdom, förmåner vid långvarigt vårdbehov, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner bör försäkrade personer, och deras familjemedlemmar, som är bosatta eller vistas i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten, ges skydd.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”24  Förmåner vid långvarigt vårdbehov för försäkrade personer och deras familjemedlemmar behöver samordnas enligt särskilda bestämmelser som i princip följer bestämmelser för sjukförmåner i enlighet med domstolens rättspraxis. Det är också nödvändigt att föreskriva särskilda bestämmelser vid sammanträffande av kontantförmåner vid långvarigt vårdbehov och vårdförmåner vid långvarigt vårdbehov.”

”24  I enlighet med domstolens rättspraxis bör förmåner vid långvarigt vårdbehov för försäkrade personer och deras familjemedlemmar i princip fortsätta att samordnas i enlighet med bestämmelserna för sjukförmåner. Dessa bestämmelser bör emellertid ta hänsyn till särdragen hos förmåner vid långvarigt vårdbehov. Det är också nödvändigt att föreskriva särskilda bestämmelser vid sammanträffande av kontantförmåner vid långvarigt vårdbehov och vårdförmåner vid långvarigt vårdbehov.”

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 35a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”35a  Familjeförmåner i form av kontantförmåner som är avsedda att ersätta inkomstbortfall under perioder för vård av barn är enskilda rättigheter som är personliga för den förälder som omfattas av lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten. Med tanke på dessa familjeförmåners särskilda egenskaper bör sådana förmåner förtecknas i del I i bilaga XIII till den här förordningen och förbehålls uteslutande den berörda föräldern. Medlemsstater med sekundär behörighet kan välja att prioriteringsregler när rätter till familjeförmåner enligt lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten och enligt lagstiftningen i den medlemsstat där familjemedlemmarna är bosatta sammanträffar inte ska tillämpas på sådana förmåner. Om en medlemsstat väljer att inte tillämpa prioriteringsreglerna ska den göra det konsekvent för alla ersättningsberättigade personer i motsvarande situation och det ska förtecknas i del II i bilaga XIII.”

”35a  Familjeförmåner i form av kontantförmåner som främst är avsedda att ersätta inkomstbortfall eller ge en extra inkomst som inte intjänats, helt eller delvis, eller en inkomst som personen inte kan intjäna på grund av vård av barn kan särskiljas från andra familjeförmåner som är avsedda att täcka familjeutgifter. Eftersom sådana förmåner kan betraktas som enskilda rättigheter som är personliga för den förälder som omfattas av lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten bör det vara möjligt att förbehålla dem uteslutande för den berörda föräldern. Sådana enskilda förmåner bör förtecknas i del I i bilaga XIII till den här förordningen. Medlemsstater med sekundär behörighet kan välja att prioriteringsregler när rätter till familjeförmåner enligt lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten och enligt lagstiftningen i den medlemsstat där familjemedlemmarna är bosatta sammanträffar inte ska tillämpas på sådana förmåner. Om en medlemsstat väljer att inte tillämpa prioriteringsreglerna ska den göra det konsekvent för alla ersättningsberättigade personer i motsvarande situation, förutsatt att förmånerna ifråga förtecknas i del II i bilaga XIII.”

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 39a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”39a  Tillämplig EU-lagstiftning för skydd av personuppgifter, särskilt förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)42, ska tillämpas på behandling av personuppgifter enligt denna förordning.”

”39a  Tillämplig EU-lagstiftning för skydd av personuppgifter, särskilt förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)42, ska tillämpas till fullo och utan undantag på behandling av personuppgifter som berörs av denna förordning.”

__________________________________

__________________________________

42 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

42 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 46

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”46 För att möjliggöra en snabb uppdatering av denna förordning i linje med utvecklingen på nationell nivå bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till Europeiska kommissionen för att ändra bilagorna i denna förordning och förordning (EG) nr 987/2009. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, bland annat på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201643. Särskilt för att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelserna av delegerade akter ska Europaparlamentet och rådet få alla dokument samtidigt som medlemsstaternas experter och deras experter ska systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelser av delegerade akter.

utgår

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 47

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat skydd av personuppgifter (artikel 8), fritt yrkesval och rätt att arbeta (artikel 15), rätt till egendom (artikel 17), icke-diskriminering (artikel 21), barnets rättigheter (artikel 24), äldres rättigheter (artikel 25), integrering av personer med funktionshinder (artikel 26), familjeliv och yrkesliv (artikel 33), rätten till social trygghet och socialt stöd (artikel 34), hälsoskydd (artikel 35) och rörelse- och uppehållsfrihet (artikel 45), och den måste genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer.

47  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat rätten till mänsklig värdighet (artikel 1), rätten till liv (artikel 2), respekt för privatlivet och familjelivet (artikel 7), skydd av personuppgifter (artikel 8), fritt yrkesval och rätt att arbeta (artikel 15), rätt till egendom (artikel 17), icke-diskriminering (artikel 21), jämställdhet mellan kvinnor och män (artikel 23), barnets rättigheter (artikel 24), äldres rättigheter (artikel 25), integrering av personer med funktionshinder (artikel 26), familjeliv och yrkesliv (artikel 33), rätten till social trygghet och socialt stöd (artikel 34), hälsoskydd (artikel 35) och rörelse- och uppehållsfrihet (artikel 45) samt i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och den måste genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 48a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

48a  Inget i denna förordning begränsar de oberoende rättigheter och skyldigheter som erkänns i Europarådets sociala stadga, särskilt rätten till social trygghet (artikel 12), rätten till social och medicinsk hjälp (artikel 13), migrerande arbetstagares och deras familjers rätt till skydd och hjälp (artikel 19) och rätten till skydd mot fattigdom och social utslagning (artikel 30). Denna förordning bör tillämpas av de berörda medlemsstaterna i enlighet med dessa rättigheter och skyldigheter.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 48b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

48b  De nya bestämmelserna om arbetslöshetsersättning för gränsarbetare skulle i vissa fall kunna försämra villkoren för deras återinträde på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att stärka det administrativa samarbetet mellan behöriga myndigheter som har till uppgift att stödja gränsarbetare och se till att regelverket bland annat underlättar de administrativa momenten i bosättningsmedlemsstaten, genom att klargöra den offentliga arbetsmarknadsförmedlingens befogenhet som ansvarar för att ge dem stöd och se till att kontakterna mellan den behöriga institutionen i den medlemsstat där personen senast var yrkesverksam och den arbetssökande sker på den arbetssökandes språk.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 8

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 48c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

48c  Medlemsstaterna får införa tilläggsbelopp för att utjämna skillnaden mellan arbetslöshetsförmåner från den medlemsstat där personen senast var yrkesverksam och från bosättningsmedlemsstaten.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 48d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

48d  Inget i denna förordning begränsar de oberoende rättigheter och skyldigheter som erkänns i Europarådets konvention om social och medicinsk hjälp i de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 8

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 48e (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

48e  Det är också viktigt att stärka samarbetet mellan behöriga myndigheter och klargöra det tillämpliga regelverket så att de medlemsstater där personen senast var yrkesverksam, tidigare var yrkesverksam och/eller är bosatt inte avsäger sig ansvaret för att utbetala arbetslöshetsförmåner, till nackdel för de försäkrade.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 9 – led a

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – punkt c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  I punkt c ska ”avdelning III, kapitlen 1 och 3” ersättas med ”avdelning III, kapitlen 1, 1a och 3”.

utgår

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

aa)  Led c ska ersättas med följande:

c)  försäkrad person: i fråga om de grenar av trygghetssystemen som omfattas av bestämmelserna i avdelning III, kapitlen 1 och 3, varje person som uppfyller villkoren i lagstiftningen i den medlemsstat som är behörig enligt bestämmelserna i avdelning II för rätt till en förmån, med beaktande av bestämmelserna i denna förordning.

c)  försäkrad person: i fråga om de grenar av trygghetssystemen som omfattas av bestämmelserna i avdelning III, kapitlen 1 och 3, varje person som uppfyller villkoren i lagstiftningen i den medlemsstat som är behörig enligt bestämmelserna i avdelning II för rätt till en förmån, för minst en av de risker som omfattas av det kapitel som ska tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led b

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – punkt i – led 1 – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  I punkt i 1 ii ska efter orden ”avdelning III, kapitel 1 om sjukdom, moderskap och liknande faderskapsförmåner” orden ”och kapitel 1a om förmåner vid långvarigt vårdbehov” införas.

utgår

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – punkt i – led 1 – led ii

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ba)  I led i 1 ska led ii ersättas med följande:

ii)  i fråga om vårdförmåner enligt avdelning III, kapitel 1 om sjukdom, moderskap och liknande faderskapsförmåner, en person som definieras eller erkänns som familjemedlem eller som betecknas som medlem av hushållet enligt lagstiftningen i den medlemsstat där denne är bosatt.

ii)  i fråga om vårdförmåner enligt avdelning III kapitel 1 om sjukdom, långvarigt vårdbehov, moderskap och liknande faderskapsförmåner, en person som definieras eller erkänns som familjemedlem eller som betecknas som medlem av hushållet enligt lagstiftningen i den medlemsstat där denne är bosatt.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led c

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – punkt va – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  I punkt va i ska efter orden ”avdelning III kapitel 1 (förmåner vid sjukdom, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner)” orden ”och kapitel 1a (förmåner vid långvarigt vårdbehov)” införas och den sista meningen strykas.

utgår

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led ca (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – punkt va – led i

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ca)  I led va ska led i ersättas med följande:

i)  enligt avdelning III kapitel 1 (förmåner vid sjukdom, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner): vårdförmåner som tillhandahålls enligt en medlemsstats lagstiftning vilka är avsedda att tillhandahålla, tillgängliggöra, direkt betala eller ersätta kostnaden för sjukvård och sjukvårdsprodukter samt sidotjänster till denna vård; Detta inbegriper förmåner vid långvarigt vårdbehov,

i)  enligt avdelning III kapitel 1 (förmåner vid sjukdom, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner): vårdförmåner som tillhandahålls enligt en medlemsstats lagstiftning vilka är avsedda att tillhandahålla, tillgängliggöra, direkt betala eller ersätta kostnaden för sjukvård och sjukvårdsprodukter samt sidotjänster till denna vård; Detta inbegriper även förmåner vid långvarigt vårdbehov som tillhandahålls enligt en medlemsstats lagstiftning vilka är avsedda att tillhandahålla, tillgängliggöra, direkt betala eller ersätta kostnaden för långvarig vård.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led d

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – punkt vb

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vb)  vårdförmån vid långvarigt vårdbehov: varje vårdförmån, kontantförmån eller en kombination av båda för personer som under längre tid på grund av ålder, funktionshinder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver betydande hjälp av en annan person eller personer för att utföra aktiviteter i det dagliga livet, däribland stöd för personligt självbestämmande; detta inbegriper förmåner som beviljas personer som tillhandahåller sådan hjälp.”

vb)  förmån vid långvarigt vårdbehov: en vårdförmån eller kontantförmån som syftar till att tillgodose en persons vård- eller stödbehov, som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom eller funktionshinder, behöver hjälp av en annan person eller personer för att utföra sina aktiviteter i det dagliga livet under längre tid, i syfte att stödja deras personliga självbestämmande, även på arbetsplatsen; detta inbegriper förmåner som av samma anledning beviljas den person eller de personer som tillhandahåller sådan hjälp.”

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led d

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – led vba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

vba)  fortsatt behandling: fortsatt utredning, diagnostisering och behandling under hela sjukdomstiden.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led d

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – led vbb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

vbb)  fortsatt långvarig vård: fortsatt beviljande av förmåner vid långvarigt vårdbehov på grund av det vårdbehov som fastställdes före pensionsåldern och som kvarstår därefter.”

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 3 – punkt 1 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

9a.  I artikel 3.1 ska led a ersättas med följande:

a)  förmåner vid sjukdom,

”a)  förmåner vid sjukdom och långvarigt vårdbehov,

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 3 – punkt 1 – led ba

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  I artikel 3.1 ska följande led införas efter led b:

utgår

”ba)  förmåner vid långvarigt vårdbehov;”

 

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.   Artikel 4 i förordning (EG) nr 883/2004 ska ersättas med följande:

utgår

”Artikel 4

 

Likabehandling

 

1.  Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall de personer på vilka denna förordning skall tillämpas ha samma rättigheter och skyldigheter enligt en medlemsstats lagstiftning som denna medlemsstats egna medborgare.

 

2.  En medlemsstat får kräva att en EU-medborgare utanför arbetskraften som är bosatt i den medlemsstaten får tillgång till den medlemsstatens socialförsäkringsförmåner enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier44.”

 

___________________________________

 

44 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led a

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 11 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  I punkt 2 ska orden ”kontanta sjukvårdsförmåner som är obegränsade i tid” ersättas med orden ”kontantförmåner vid långvarigt vårdbehov”.

utgår

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 11 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

2.  Vid tillämpningen av denna avdelning skall de personer som med anledning av sitt arbete som anställd eller sin verksamhet som egenföretagare erhåller en kontantförmån anses utöva denna verksamhet. Detta skall inte gälla ersättning i form av pensioner vid invaliditet, ålderdom eller till efterlevande eller ersättning i form av pension vid olycksfall i arbetet eller arbetssjukdomar och inte heller kontanta sjukvårdsförmåner som är obegränsade i tid.

2.  Vid tillämpningen av denna avdelning skall de personer som med anledning av sitt arbete som anställd eller sin verksamhet som egenföretagare erhåller en kontantförmån anses utöva denna verksamhet. Detta ska inte gälla ersättning i form av pensioner vid invaliditet, ålderdom eller till efterlevande eller ersättning i form av pension vid olycksfall i arbetet eller arbetssjukdomar, kontanta sjukförmåner som täcker behandling som är obegränsad i tid och inte heller kontanta förmåner vid långvarigt vårdbehov som den behövande har rätt till.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led ab (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 11 – punkt 3 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ab)  I punkt 3 ska led c ersättas med följande:

(c)  en person som erhåller arbetslöshetsersättning i enlighet med artikel 65 enligt lagstiftningen i den medlemsstat där denne är bosatt omfattas av den medlemsstatens lagstiftning,

”c)  en person som erhåller arbetslöshetsersättning i enlighet med artikel 65 enligt lagstiftningen i den medlemsstat där denne är bosatt, eller i den medlemsstat där personen senast arbetade som anställd eller bedrev verksam som egenföretagare, omfattas av den medlemsstatens lagstiftning,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led ac (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 11 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ac) Punkt 4 ska ersättas med följande:

4.   Vid tillämpningen av denna avdelning skall arbete som anställd eller verksamhet som egen företagare vilket normalt utförs ombord på ett havsgående fartyg som för en medlemsstats flagg betraktas som arbete utfört i denna medlemsstat. Dock skall den som är anställd på ett fartyg under en medlemsstats flagg och som får sin lön för denna verksamhet från ett företag eller en person som har sitt säte eller är bosatt i en annan medlemsstat, omfattas av den sistnämnda medlemsstatens lagstiftning, om han är bosatt i den staten. Det företag eller den person som betalar lönen skall betraktas som arbetsgivare vid tillämpningen av den lagstiftningen.

4.   Vid tillämpningen av denna avdelning skall arbete som anställd eller verksamhet som egen företagare vilket normalt utförs ombord på ett havsgående fartyg som för en medlemsstats flagg betraktas som arbete utfört i denna medlemsstat. Dock ska den som är anställd på ett fartyg under en medlemsstats flagg och som får sin lön för denna verksamhet från en arbetsgivare som har sitt säte i en annan medlemsstat omfattas av den sistnämnda medlemsstatens lagstiftning, om han är bosatt i den staten.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led b

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 11 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Arbete som innebär att en medlem av flygbesättningen eller kabinbesättningen utför tjänster som rör passagerar- eller godsbefordran, ska anses vara arbete som bedrivs uteslutande i den medlemsstat där stationeringsorten, enligt definitionen i bilaga III, del FTL till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och förordning (EG) nr 216/2008, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 83/2014 av den 29 januari 201445, är belägen.

”5.  Arbete som innebär att en medlem av flygbesättningen eller kabinbesättningen utför tjänster som rör passagerar- eller godsbefordran, ska anses vara arbete som bedrivs i den medlemsstat där stationeringsorten, enligt definitionen i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och förordning (EG) nr 216/2008, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 83/2014 av den 29 januari 201445, är belägen.

__________________

__________________

45 EUT L 28, 31.01.2014, s. 17.

45 EUT L 28, 31.01.2014, s. 17.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

Artikel 12

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser

1.  En person som arbetar som anställd i en medlemsstat hos en arbetsgivare som normalt bedriver sin verksamhet i den medlemsstaten och arbetsgivaren sänder ut i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster46 eller som arbetsgivaren stationerar för att för arbetsgivarens räkning utföra ett arbete i en annan medlemsstat, ska fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda medlemsstaten, under förutsättning att

1.  En person som arbetar som anställd i en medlemsstat hos en arbetsgivare som normalt bedriver sin verksamhet i den medlemsstaten och arbetsgivaren sänder ut för att för arbetsgivarens räkning utföra ett arbete i en annan medlemsstat, ska fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda medlemsstaten, under förutsättning att

detta arbete inte varar längre än 24 månader och att personen inte sänds ut för att ersätta en annan anställd eller egenföretagare som tidigare stationerats eller sänts ut i den mening som avses i denna artikel.

a)  detta arbete inte förväntas vara eller verkligen varar längre än 18 månader,

 

b)  den berörda personen omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där arbetsgivaren är etablerad under minst tre månader omedelbart innan anställningen inleds,

 

c)  den behöriga institutionen i den medlemsstat där arbetsgivaren är etablerad har underrättas om utsändandet innan arbetet inleds, och har innan arbetet utförs, tagit emot en begäran om att dess lagstiftning ska fortsätta tillämpas ; ingen sådan formell begäran behöver göras om arbetet avser en affärsresa.

2.  En person som normalt bedriver verksamhet som egenföretagare i en medlemsstat och som ska bedriva liknande verksamhet i en annan medlemsstat, ska fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda medlemsstaten, under förutsättning att verksamheten inte förväntas vara längre än 24 månader och att personen inte ersätter en annan anställd eller egenföretagare.

2.  En person som normalt bedriver verksamhet som egenföretagare i en medlemsstat och som ska bedriva liknande verksamhet i en annan medlemsstat, ska fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda medlemsstaten, under förutsättning att

 

a)  verksamheten inte förväntas vara eller verkligen varar längre än 18 månader,

 

b)  den berörda personen har omfattats av lagstiftningen i den medlemsstat där han eller hon normalt bedriver yrkesverksamhet under minst tre månader omedelbart innan yrkesverksamheten inleds,

 

c)  den behöriga institutionen i den medlemsstat där den berörda personen normalt bedriver verksamhet har underrättats om yrkesverksamheten i den andra medlemsstaten och mottagit en begäran innan yrkesverksamheten inleds om en fortsatt tillämpning av dess lagstiftning; ingen sådan formell begäran behöver göras om verksamheten avser en affärsresa.

 

2a.  För tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska, vid ersättande av utsända arbetstagare som utför samma eller liknande arbete på samma plats, den sammanlagda varaktigheten av den period då arbetstagarna är utsända beaktas.

 

Om en arbetstagare har nått den maximala tiden för utsändande ska arbetstagaren eller egenföretagaren inte längre få sändas ut av samma företag till samma medlemsstat enligt lagstiftningen i den första medlemsstaten förrän tidigast tre månader efter det att den senaste perioden då arbetstagaren varit utsänd avslutats. Undantag från det andra stycket för beviljas under särskilda omständigheter.

_________________________________

 

46 EGT L 018, 21.1.1997, s. 1.

 

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 13 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

13a.  Artikel 13.1 ska ersättas med följande:

1.  En person som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater ska omfattas av

”1.  En person som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater ska omfattas av

a) lagstiftningen i den medlemsstat där han eller hon är bosatt om han eller hon utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten, eller

a)  lagstiftningen i den medlemsstat där han eller hon är bosatt om han eller hon utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten,

b) om han eller hon inte utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstat där han eller hon är bosatt,

b)  lagstiftningen i den medlemsstat där han eller hon huvudsakligen är yrkesverksam, om han eller hon inte är bosatt i en av de medlemsstater där han eller hon utför en väsentlig del av sitt arbete som anställd, eller

 

ba)  lagstiftningen i den medlemsstat där personen är bosatt om andelen arbete är identisk,

i) omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där företagets eller arbetsgivarens säte eller verksamhetsställe är beläget, om han eller hon är anställd av ett företag eller en arbetsgivare, eller

 

ii) omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där företagens eller arbetsgivarnas säte eller verksamhetsställe är beläget, om han eller hon är anställd av två eller flera företag eller arbetsgivare som har sina säten eller verksamhetsställen i en enda medlemsstat, eller

 

iii) omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där företagets eller arbetsgivarens säte eller verksamhetsställe är beläget utanför den medlemsstat där han eller hon är bosatt, om han eller hon är anställd av två eller flera företag eller arbetsgivare som har sitt säte eller verksamhetsställe i två medlemsstater, varav den ena är bosättningsmedlemsstaten, eller

 

iv) omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där han eller hon är bosatt, om han eller hon är anställd av två eller flera företag eller arbetsgivare, varav minst två har sitt säte eller verksamhetsställe i olika medlemsstater utanför den medlemsstat där han eller hon är bosatt.

 

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 13 – punkt 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14.  I artikel 13 ska följande införas som punkt 4a efter punkt 4:

utgår

”4a.  En person som får kontanta arbetslöshetsförmåner från en medlemsstat och som samtidigt arbetar som anställd eller bedriver verksamhet som egenföretagare i en annan medlemsstat ska omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat som betalar ut arbetslöshetsersättning.”

 

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 15a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

14a.  Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 15a

 

Utsända journalister från europeiska medier som är utstationerade i en annan medlemsstat

 

Utsända journalister från europeiska medier som är utstationerade i en annan medlemsstat kan välja mellan att tillämpa lagstiftningen i den medlemsstat där de är anställda, lagstiftningen i den medlemsstat där de är medborgare eller lagstiftningen i den medlemsstat där deras huvudsakliga arbetsgivare är etablerad.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14b (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Avdelning III – kapitel 1 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14b.  I avdelning III ska kapitel I ersättas med följande:

Förmåner vid sjukdom, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner

Förmåner vid sjukdom, förmåner vid långvarigt vårdbehov, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14c (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 19

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14c.  Artikel 19 ska ersättas med följande:

Artikel 19

Artikel 19

Vistelse utanför den behöriga medlemsstaten

Vistelse utanför den behöriga medlemsstaten

1.  Om inte annat följer av punkt 2 skall en försäkrad person och dennes familjemedlemmar som vistas i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten ha rätt till de vårdförmåner som av medicinska skäl blir nödvändiga under vistelsen med beaktande av förmånernas karaktär och vistelsens förväntade längd. Dessa förmåner skall för den behöriga institutionens räkning utges av institutionen på vistelseorten i enlighet med den lagstiftning som den tillämpar, som om de berörda personerna vore försäkrade enligt denna lagstiftning.

1.  Om inte annat följer av punkt 2 ska en försäkrad person och hans eller hennes familjemedlemmar som vistas i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten ha rätt till de vårdförmåner som antingen av medicinska skäl eller på grund av långvarigt vårdbehov blir nödvändiga under vistelsen med beaktande av förmånernas karaktär och vistelsens förväntade längd. Dessa förmåner ska för den behöriga institutionens räkning utges av institutionen på vistelseorten i enlighet med den lagstiftning som den tillämpar, som om de berörda personerna vore försäkrade enligt denna lagstiftning.

2.  Den administrativa kommissionen skall fastställa en förteckning över vårdförmåner som, för att de skall kunna utges under en vistelse i en annan medlemsstat, av praktiska skäl förutsätter en i förväg upprättad överenskommelse mellan den berörda personen och den institution som tillhandahåller vården.

2.  Den administrativa kommissionen skall fastställa en förteckning över vårdförmåner som, för att de skall kunna utges under en vistelse i en annan medlemsstat, av praktiska skäl förutsätter en i förväg upprättad överenskommelse mellan den berörda personen och den institution som tillhandahåller förmånen.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 14 – led 14d (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 20 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14d.  I artikel 20 ska rubriken ersättas med följande:

Resa i syfte att erhålla vårdförmåner – tillstånd till lämplig behandling utanför bosättningsmedlemsstaten

Resa i syfte att erhålla vårdförmåner – tillstånd till lämplig behandling och långvarig vård utanför bosättningsmedlemsstaten

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 14 – led 14e (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 20 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14e.  Artikel 20.2 ska ersättas med följande:

2.  En försäkrad person som av den behöriga institutionen fått tillstånd att resa till en annan medlemsstat i syfte att där få den vård som är lämplig med hänsyn till hans hälsotillstånd, skall erhålla de vårdförmåner som för den behöriga institutionens räkning utges av institutionen på vistelseorten i enlighet med bestämmelserna i den lagstiftning som institutionen tillämpar, som om personen vore försäkrad enligt denna lagstiftning. Tillstånd skall beviljas om den behandling det gäller finns bland de förmåner som tillhandahålls enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den berörda personen är bosatt och denna behandling inte kan ges inom den tid som är medicinskt försvarbar, med hänsyn till personens aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp.

2.  En försäkrad person som av den behöriga institutionen fått tillstånd att resa till en annan medlemsstat i syfte att där få den behandling eller långvariga vård som är lämplig med hänsyn till hans eller hennes hälsotillstånd, ska erhålla de vårdförmåner som för den behöriga institutionens räkning utges av institutionen på vistelseorten i enlighet med bestämmelserna i den lagstiftning som institutionen tillämpar, som om personen vore försäkrad enligt denna lagstiftning. Tillstånd skall beviljas om den behandling eller långvariga vård det gäller finns bland de förmåner som tillhandahålls enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den berörda personen är bosatt och denna behandling inte kan ges inom den tid som är medicinskt försvarbar, med hänsyn till personens aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp, eller inom en rimlig tid, med hänsyn till personens aktuella långvariga vårdbehov och den sannolika utvecklingen av detta behov.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14f (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 25

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14f.  Artikel 25 ska ersättas med följande:

Artikel 25

Artikel 25

Pension enligt lagstiftningen i en eller flera andra medlemsstater än bosättningsmedlemsstaten om rätt till vårdförmåner föreligger i den senare medlemsstaten

Pension enligt lagstiftningen i en eller flera andra medlemsstater än bosättningsmedlemsstaten om rätt till vårdförmåner föreligger i den senare medlemsstaten

Om en person som erhåller pension eller pensioner enligt lagstiftningen i en eller flera medlemsstater är bosatt i en medlemsstat enligt vars lagstiftning rätten till vårdförmåner inte är beroende av försäkring, eller av arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare, och ingen pension erhålls från den medlemsstaten, skall kostnaderna för vårdförmåner för den berörda personen och dennes familjemedlemmar betalas av den av medlemsstatens institutioner som i enlighet med artikel 24.2 är behörig med avseende på dennes pensioner, i den utsträckning som pensionstagaren och dennes familjemedlemmar skulle ha haft rätt till dessa vårdförmåner om de vore bosatta i den medlemsstaten.

Om en person som erhåller pension eller pensioner enligt lagstiftningen i en eller flera medlemsstater är bosatt i en medlemsstat enligt vars lagstiftning rätten till vårdförmåner inte är beroende av försäkring, eller av arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare, och ingen pension erhålls från den medlemsstaten, skall kostnaderna för vårdförmåner för den berörda personen och dennes familjemedlemmar betalas av den av medlemsstatens institutioner som i enlighet med artikel 24.2 är behörig med avseende på dennes pensioner, i den utsträckning som pensionstagaren och dennes familjemedlemmar skulle ha haft rätt till vårdförmåner om de vore bosatta i den medlemsstaten.

Motivering

”Dessa” skulle kunna tolkas på ett sätt så att en medlemsstat vägrar att ersätta vårdförmåner vid långvarigt vårdbehov eftersom det enligt lagstiftningen i den medlemsstaten inte finns någon rätt till sådana vårdförmåner vid långvarigt vårdbehov. Det verkar som om detta inte vore avsikten med denna artikel.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14g (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 27 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14g.  I artikel 27 ska rubriken ersättas med följande:

Pensionstagarens eller dennes familjemedlemmars vistelse i en annan medlemsstat än den där de är bosatta – vistelse i den behöriga medlemsstaten – tillstånd till nödvändig behandling utanför bosättningsmedlemsstaten

”Pensionstagarens eller dennes familjemedlemmars vistelse i en annan medlemsstat än den där de är bosatta – vistelse i den behöriga medlemsstaten – tillstånd till nödvändig behandling eller långvarig vård utanför bosättningsmedlemsstaten”

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14h (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 27 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14h.   Artikel 27.3 ska ersättas med följande:

3.  Artikel 20 skall också tillämpas på en pensionstagare och/eller de av dennes familjemedlemmar som vistas i en annan medlemsstat än den i vilken de är bosatta för att där erhålla den behandling som är lämplig med hänsyn till deras tillstånd.

3.  Artikel 20 ska också tillämpas på en pensionstagare och/eller de av dennes familjemedlemmar som vistas i en annan medlemsstat än den i vilken de är bosatta för att där erhålla den behandling eller långvariga vård som är lämplig med hänsyn till deras tillstånd.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14i (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14i.  I artikel 28.1 ska första stycket ersättas med följande:

En gränsarbetare som har gått i pension av ålders- eller invaliditetsskäl har rätt att även i fortsättningen få vårdförmåner vid sjukdom i den medlemsstat där denna senast bedrev verksamhet som anställd eller egenföretagare, i den utsträckning det rör sig om fortsatt behandling som har inletts i denna medlemsstat. Med ”fortsatt behandling” avses fortsatt utredning, diagnostisering och behandling av en sjukdom under hela dess varaktighet.

En gränsarbetare som har gått i pension av ålders- eller invaliditetsskäl har rätt att även i fortsättningen få vårdförmåner vid sjukdom eller vid långvarigt vårdbehov i den medlemsstat där han eller hon senast arbetat som anställd eller bedrivit verksamhet som egenföretagare, i den utsträckning det rör sig om fortsatt behandling eller långvarig vård som inletts i denna medlemsstat.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14j (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 28 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14j.  I artikel 28 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.  En pensionstagare som under de sista fem åren innan rätt till ålderspension eller invalidpension föreligger i minst två år i egenskap av gränsarbetare arbetat som anställd eller bedrivit verksamhet som egenföretagare skall ha rätt till vårdförmåner i den medlemsstat där han senast i egenskap av gränsarbetare, om denna medlemsstat och den medlemsstat där den behöriga institution är belägen som är ansvarig för kostnaderna för de vårdförmåner som pensionstagaren har rätt till i sin bosättningsmedlemsstat, har valt detta alternativ och båda är förtecknade i bilaga V.

2.  En pensionstagare som under de sista tio åren innan rätt till ålderspension eller invalidpension föreligger i minst två år i egenskap av gränsarbetare arbetat som anställd eller bedrivit verksamhet som egenföretagare skall ha rätt till vårdförmåner i den medlemsstat där han senast i egenskap av gränsarbetare, om denna medlemsstat och den medlemsstat där den behöriga institution är belägen som är ansvarig för kostnaderna för de vårdförmåner som pensionstagaren har rätt till i sin bosättningsmedlemsstat, har valt detta alternativ och båda är förtecknade i bilaga V.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14k (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 28 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14k.  I artikel 28 ska punkt 3 ersättas med följande:

3.  Punkt 2 skall också tillämpas på familjemedlemmar till en tidigare gränsarbetare, eller dennes efterlevande, om de, under den tid som avses i punkt 2, hade rätt till vårdförmåner enligt artikel 18.2, även om gränsarbetaren avlidit före pensioneringen, om denne under åtminstone två år av de sista fem åren före sin död i egenskap av gränsarbetare arbetat som anställd eller bedrivit verksamhet som egenföretagare.

3.  Punkt 2 ska också tillämpas på familjemedlemmar till en tidigare gränsarbetare, eller dennes efterlevande, om de, under den tid som avses i punkt 2, hade rätt till vårdförmåner enligt artikel 18.2, även om gränsarbetaren avlidit före pensioneringen, om denne under åtminstone två år av de sista tio åren före sin död i egenskap av gränsarbetare arbetat som anställd eller bedrivit verksamhet som egenföretagare.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14l (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 30

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14l.  Artikel 30 ska ersättas med följande:

Artikel 30

”Artikel 30

Avgifter som skall betalas av pensionstagare

Avgifter som ska betalas av pensionstagare

1.  Den institution i en medlemsstat som enligt den lagstiftning som institutionen tillämpar skall göra avdrag från pensionen för att täcka avgifter för att erhålla sjukförmåner, moderskap- och likvärdiga faderskapsförmåner får begära och återkräva sådana avgifter, beräknade i enlighet med den lagstiftning som den tillämpar endast om en institution i den berörda medlemsstaten skall betala kostnaderna för de förmåner som utges enligt artiklarna 23–26.

1.  Den institution i en medlemsstat som enligt den lagstiftning som institutionen tillämpar ska göra avdrag från pensionen för att täcka avgifter för att erhålla sjukförmåner, förmåner vid långvarigt vårdbehov, moderskap- och likvärdiga faderskapsförmåner får begära och återkräva sådana avgifter, beräknade i enlighet med den lagstiftning som den tillämpar endast om en institution i den berörda medlemsstaten ska betala kostnaderna för de förmåner som utges enligt artiklarna 23–26.

2.  När, i de fall som anges i artikel 25, inbetalning av avgifter eller liknande betalningar enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den berörda pensionstagaren är bosatt utgör en förutsättning för att erhålla sjukvårdsförmåner, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner får dessa avgifter inte krävas in på grundval av bosättningen.

2.  När, i de fall som anges i artikel 25, inbetalning av avgifter eller liknande betalningar enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den berörda pensionstagaren är bosatt utgör en förutsättning för att erhålla sjukvårdsförmåner, förmåner vid långvarig vård, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner får dessa avgifter inte krävas in på grundval av bosättningen.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 32 – punkt 3 – led a – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Rättigheter som den försäkrade personen förvärvat på grund av arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare.

i)  Rättigheter som den försäkrade personen förvärvat på grund av arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare, inbegripet rättigheter som följer av tillämpningen av artikel 11.2 eller 11.3 c.

Motivering

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 33a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15a.  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 33a

 

Förmåner vid långvarigt vårdbehov

 

”1.  Den administrativa kommissionen ska, efter samråd med arbetsmarknadens parter, förmånstagares intresseorganisationer och de berörda yrkesorganisationerna, utarbeta en utförlig förteckning över förmåner vid långvarigt vårdbehov genom att specificera vilka förmåner som utgör vårdförmåner respektive kontantförmåner och om förmånen tillhandahålls den vårdbehövande eller den person som tillhandahåller vården.

 

2.  Om en förmån vid långvarigt vårdbehov som omfattas av detta kapitel också har särdrag av förmåner som samordnas i enlighet med ett annat kapitel i avdelning III får en medlemsstat genom undantag samordna sådana förmåner i enlighet med reglerna som fastställts i detta andra kapitel, med angivande av vilket kapitel som är tillämpligt, förutsatt att

 

a)   resultatet av en sådan samordning är minst lika gynnsamt för förmånstagarna som om förmånen hade samordnats som en förmån vid långvarigt vårdbehov enligt detta kapitel, och

 

b)  förmånen vid långvarigt vårdbehov är förtecknade i bilaga XII.”

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 34

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16.  Artikel 34 ska utgå.

utgår

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 34

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

16a.  Artikel 34 ska ersättas med följande:

Artikel 34

Artikel 34

Sammanträffande av omvårdnadsförmåner

Sammanträffande av omvårdnadsförmåner

1.  Om en person som erhåller sådana kontantförmåner vid långvarigt vårdbehov som måste behandlas som sjukförmåner och därför utges av den medlemsstat som enligt artikel 21 eller 29 är behörig att utbetala kontantförmåner, samtidigt och enligt detta kapitel har rätt att kräva vårdförmåner för samma ändamål från institutionen där personen är bosatt eller vistas i en annan medlemsstat, och ersättning för kostnaderna för dessa vårdförmåner även skall betalas av en institution i den första medlemsstaten enligt artikel 35, skall den allmänna bestämmelsen om sammanträffande av förmåner i artikel 10 tillämpas, varvid endast följande begränsning skall gälla: Om den berörda personen begär och erhåller vårdförmåner, skall kontantförmånen minskas med beloppet på den vårdförmån som begärs eller kan begäras från den institution i den första medlemsstaten som är skyldig att ersätta kostnaden.

1.  Om en person som erhåller sådana kontantförmåner som utges enligt artikel 21 eller 29, samtidigt och enligt detta kapitel har rätt att kräva vårdförmåner för samma ändamål från institutionen där personen är bosatt eller vistas i en annan medlemsstat, och ersättning för kostnaderna för dessa vårdförmåner även ska betalas av en institution i den första medlemsstaten enligt artikel 35, ska den allmänna bestämmelsen om sammanträffande av förmåner i artikel 10 tillämpas, varvid endast följande begränsning ska gälla: Om den berörda personen begär och erhåller vårdförmåner, ska kontantförmånen minskas med beloppet på den vårdförmån som begärs eller kan begäras från den institution i den första medlemsstaten som är skyldig att ersätta kostnaden.

2.  Den administrativa kommissionen skall utarbeta en förteckning över de kontantförmåner och vårdförmåner som omfattas av punkt 1.

2.  Den administrativa kommissionen ska utarbeta en förteckning över de kontantförmåner och vårdförmåner som omfattas av punkt 1.

3.  Två eller flera medlemsstater, eller deras behöriga myndigheter, får komma överens om andra eller kompletterande åtgärder, som dock inte skall vara mindre gynnsamma för de berörda personerna än de principer som fastställs i punkt 1.

3.  Två eller flera medlemsstater, eller deras behöriga myndigheter, får komma överens om andra eller kompletterande åtgärder, som dock inte ska vara mindre gynnsamma för de berörda personerna än de principer som fastställs i punkt 1.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 17

Förordning (EG) nr 883/2004

Kapitel 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17.  Efter artikel 35 ska följande kapitel införas:

utgår

”KAPITEL 1a

 

Förmåner vid långvarigt vårdbehov

 

Artikel 35a

 

Allmänna bestämmelser

 

1.  Utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i detta kapitel ska artiklarna 17–32 i tillämpliga delar gälla förmåner vid långvarigt vårdbehov.

 

2.  Administrativa kommissionen ska utarbeta en utförlig förteckning över förmåner vid långvarigt vårdbehov som uppfyller kriterierna i artikel 1 vb i denna förordning genom att specificera vilka som utgör vårdförmåner och vilka kontantförmåner.

 

3.  Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna bevilja kontantförmåner vid långvarigt vårdbehov enligt andra kapitel i avdelning III om förmånerna och de särskilda villkoren för förmånen är förtecknade i bilaga XII och förutsatt att resultatet av en sådan samordning är minst lika gynnsamt för förmånstagarna som om förmånen hade samordnats enligt detta kapitel.

 

Artikel 35b

 

Sammanträffande av förmåner vid långvarigt vårdbehov

 

1.  Om en person som erhåller kontantförmåner vid långvarigt vårdbehov som beviljas enligt den behöriga medlemsstatens lagstiftning, samtidigt och enligt detta kapitel får vårdförmåner vid långvarigt vårdbehov från institutionen där personen är bosatt eller vistas i en annan medlemsstat, och ersättning för kostnaderna för dessa vårdförmåner även ska betalas av en institution i den första medlemsstaten enligt artikel 35c, ska den allmänna bestämmelsen om sammanträffande av förmåner i artikel 10 tillämpas, varvid endast följande begränsning ska gälla: kontantförmånen ska minskas med det belopp som ska ersättas för den vårdförmån som kan begäras enligt artikel 35c från institutionen i den första medlemsstaten.

 

2.  Två eller flera medlemsstater, eller deras behöriga myndigheter, får komma överens om andra eller kompletterande åtgärder, som dock inte ska vara mindre gynnsamma för de berörda personerna än de principer som fastställs i punkt 1.

 

Artikel 35c

 

Återbetalning mellan institutioner

 

1.  Artikel 35 ska i tillämpliga delar gälla förmåner vid långvarigt vårdbehov.

 

2.  Om lagstiftningen i en medlemsstat där den behöriga institutionen enligt detta kapitel är belägen inte föreskriver förmåner vid långvarigt vårdbehov ska den institution som är eller skulle vara behörig i den medlemsstaten enligt kapitel 1 för ersättning för förmåner vid sjukdom som beviljats i en annan medlemsstat anses vara den behöriga institutionen enligt kapitel 1a.”

 

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 61

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 61

”Artikel 61

Särskilda bestämmelser för sammanläggning av försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare

Särskilda bestämmelser för sammanläggning av försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare

1.  Utom i de fall som avses i artikel 65.2 ska artikel 6 tillämpas endast om den berörda personen senast har fullgjort en försäkringsperiod, anställningsperiod eller en period som egenföretagare på minst tre månader i enlighet med den lagstiftning enligt vilken ansökan om förmåner görs.

1.  Den behöriga institutionen i en medlemsstat, i vars lagstiftning förvärv, bibehållande, återfående eller varaktighet av rätt till förmåner grundas på antingen fullgjorda försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare, ska, med förbehåll för punkt 2, i nödvändig utsträckning beakta de försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare som fullgjorts enligt en annan medlemsstats lagstiftning, som om de hade fullgjorts enligt den lagstiftning som institutionen tillämpar. När det gäller denna sammanläggning ska endast de perioder som beaktas enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de har fullgjorts, i syfte att förvärva och behålla rätten till arbetslöshetsförmåner, slås samman av den behöriga medlemsstaten.

2.  Om den arbetslösa personen inte uppfyller villkoren för sammanläggning av perioder enligt punkt 1 för att den totala längden på de senast fullgjorda försäkringsperioderna, anställningsperioderna eller perioderna av verksamhet som egenföretagare i den medlemsstaten är mindre än tre månader, ska personen ha rätt till arbetslöshetsförmåner enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den arbetslösa personen tidigare har fullgjort sådana perioder, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i artikel 64a.”

2.  Punkt 1 ska tillämpas endast om den berörda personen i enlighet med den lagstiftning enligt vilken ansökan om förmåner görs, har fullgjort

 

a)  försäkringsperioder på minst en dag, om det i lagstiftningen krävs försäkringsperioder,

 

b)  anställningsperioder på minst en dag, om det i lagstiftningen krävs anställningsperioder, eller

 

c)  perioder som egenföretagare på minst en dag, om det i lagstiftningen krävs perioder av verksamhet som egenföretagare.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 62 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

19a.  Artikel 62.1 ska ersättas med följande:

1.  Den behöriga institutionen i en medlemsstat, i vars lagstiftning det föreskrivs att beräkningen av förmånerna utgår från den tidigare lönens eller yrkesinkomstens storlek, skall endast beakta den lön eller yrkesinkomst som personen hade vid sitt senaste arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare vilken omfattades av denna lagstiftning.

1.  Den behöriga institutionen i en medlemsstat, i vars lagstiftning det föreskrivs att beräkningen av förmånerna utgår från den tidigare lönens eller yrkesinkomstens storlek, skall beakta den lön eller yrkesinkomst som personen hade vid sitt senaste arbete eller arbeten som anställd eller verksamhet eller verksamheter som egenföretagare vilken omfattades av denna lagstiftning.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20 – led a

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 64 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  I punkt 1c ska ”tre” ersättas med ”sex” och ”med tre månader till högst sex månader” ersättas med ”med sex månader till slutet av den period under vilken personen har rätt till förmåner”.

”c)  Rätten till förmåner ska bibehållas under en period om sex månader från och med den dag då den arbetslösa personen upphörde att stå till arbetsförmedlingens förfogande i den medlemsstat som personen lämnade, under förutsättning att den sammanlagda tiden för utgivande av förmåner inte överstiger den tid under vilken personen har rätt till förmåner enligt den medlemsstatens lagstiftning. de behöriga arbetsförmedlingarna eller institutionerna får förlänga perioden på sex månader till slutet av den period under vilken personen har rätt till förmåner.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20 – led b

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 64 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  I punkt 3 ska ”tre” ersättas med ”sex” och ”upp till högst sex månader” ersättas med till slutet av perioden för rätt till förmåner.

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

 

”3.  Såvida inte den behöriga medlemsstatens lagstiftning är mer gynnsam ska den längsta totala period som rätten till förmåner bibehålls mellan två anställningsperioder enligt punkt 1 vara sex månader. De behöriga arbetsförmedlingarna eller institutionerna får förlänga den perioden till slutet av perioden för rätt till förmåner.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 64a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21.  Efter artikel 64 ska följande artikel 64a läggas till:

utgår

”Artikel 64a

 

Särskilda bestämmelser för arbetslösa personer som beger sig till en annan medlemsstat utan att uppfylla villkoren i artikel 61.1 och artikel 64

 

I de situationer som avses i artikel 61.2 ska den medlemsstat vars lagstiftning den arbetslösa personen omfattas av bli behörig att tillhandhålla arbetslöshetsförmåner. De ska utges på bekostnad av den behöriga institutionen för den period som fastställs i artikel 64.1 c om den arbetslösa personen ställer sig till förfogande för arbetsförmedlingen i den medlemsstat där han eller hon senast var försäkrad och uppfyller villkoren i den medlemsstatens lagstiftning. Artikel 6.2–6.4 ska gälla i tillämpliga delar.”

 

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 22

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 65

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 65

”Artikel 65

Arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än i den behöriga staten

Arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än i den behöriga staten

1.  En arbetslös person som under sin senaste anställning eller period av verksamhet som egenföretagare var bosatt i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten ska ställa sig till den tidigare arbetsgivarens eller arbetsförmedlingens förfogande i den behöriga medlemsstaten. Personen ska erhålla förmåner i enlighet med lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten som om personen vore bosatt i denna stat. Förmånerna skall utges av institutionen i den behöriga medlemsstaten.

1.  En arbetslös person som under sin senaste anställning eller period av verksamhet som egenföretagare var bosatt i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten ska ställa sig till den tidigare arbetsgivarens eller arbetsförmedlingens förfogande i den behöriga medlemsstaten. Personen ska erhålla förmåner i enlighet med lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten som om personen vore bosatt i denna stat. Förmånerna ska utges av institutionen i den behöriga medlemsstaten. Personen får också ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande i den medlemsstat där han eller hon är bosatt. Personen får också ställa sig till en gränsöverskridande arbetsförmedlings förfogande, om det finns en sådan förmedling i det geografiska område där han eller hon söker arbete.

 

1a.  Myndigheterna i den behöriga medlemsstaten och myndigheterna i bosättningsmedlemsstaten ska ha ett nära samarbete och klargöra för de arbetssökande den befogenhet som den arbetsförmedling med ansvar för uppföljningen av dem har. De ska även säkerställa att utbyten mellan den behöriga institutionen och den arbetssökande sker på ett språk som den arbetssökande förstår, eventuellt genom att engagera Eures-rådgivare i denna arbetsförmedling.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska en helt arbetslös person som under sin senaste anställning eller period av verksamhet som egenföretagare var bosatt i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten och som inte fullgjort en försäkringsperiod på minst 12 månader uteslutande enligt lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten, ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande i den medlemsstat där han är bosatt. Personen ska erhålla förmåner i enlighet med lagstiftningen i bosättningsmedlemsstaten som om han eller hon hade fullgjort alla försäkringsperioder enligt lagstiftningen i den medlemsstaten. Förmånerna ska utges av bosättningsmedlemsstatens institution. Alternativt kan en helt arbetslös person som det hänvisas till i denna punkt som skulle ha rätt till arbetslöshetsförmåner enbart enligt nationell lagstiftning i den behöriga medlemsstaten om personen vore bosatt i den medlemsstaten istället välja att ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande i den medlemsstaten och erhålla förmåner i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten som om han eller hon vore bosatt där.

2.  Om en sådan person som avses i punkt 1 ställer sig till arbetsförmedlingens förfogande i den medlemsstat där han eller hon är bosatt, i enlighet med andra stycket i den punkten ska han eller hon erhålla förmåner i enlighet med lagstiftningen i bosättningsmedlemsstaten som om han eller hon hade fullgjort alla försäkringsperioder enligt lagstiftningen i den medlemsstaten. Förmånerna ska utges av bosättningsmedlemsstatens institution.

3.  Om en helt arbetslös person som avses i punkterna 1 eller 2 inte vill ställa sig eller fortsätta att stå till arbetsförmedlingens förfogande i den behöriga medlemsstaten efter att ha registrerat sig där utan vill söka arbete i bosättningsmedlemsstaten eller den medlemsstat där personen senast var verksam ska artikel 64, utom artikel 64.1 a, också tillämpas på motsvarande sätt. Den behöriga institutionen får förlänga den period som anges i artikel 64.1 c första meningen, som dock inte får överskrida den tid under vilken personen har rätt till förmåner.

3.  Om en helt arbetslös person som avses i punkterna 1 eller 2 inte vill fortsätta att stå till arbetsförmedlingens förfogande i den behöriga medlemsstaten efter att ha registrerat sig där utan vill söka arbete i bosättningsmedlemsstaten eller den medlemsstat där personen senast var verksam ska artikel 64, utom artikel 64.1 a, också tillämpas på motsvarande sätt. Den behöriga institutionen får förlänga den period som anges i artikel 64.1 c första meningen, som dock inte får överskrida den tid under vilken personen har rätt till förmåner.

4.  En helt arbetslös person som avses i denna artikel får förutom att ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande i den behöriga medlemsstaten även ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande i den andra medlemsstaten.

 

5.  Punkterna 2–4 i denna artikel ska inte tillämpas på en person som är delvis eller periodvis arbetslös.”

 

 

5a.  De förmåner som utges av institutionen på bosättningsorten enligt punkt 2 ska fortsatt bekostas av denna. Den behöriga institutionen i den medlemsstat vars lagstiftning personen senast omfattades av ska dock med förbehåll för punkt 7 återbetala till den behöriga institutionen på bosättningsorten hela det förmånsbelopp som utgetts av den senare institutionen under de första fyra månaderna. Förfarandena för återbetalning ska fastställas i tillämpningsförordningen.

 

5b.  Den återbetalningsperiod som anges i punkt 5a ska förlängas till åtta månader när den berörda personen under de föregående 24 månaderna har fullgjort anställningsperioder eller perioder som egenföretagare på minst 12 månader i den medlemsstat vars lagstiftning personen senast omfattades av när sådana perioder skulle ge rätt till arbetslöshetsförmåner.

 

5c.  Vid tillämpning av punkterna 5a och 5b får två eller flera medlemsstater eller deras behöriga myndigheter föreskriva andra metoder för återbetalning eller avstå från all återbetalning mellan institutioner under deras jurisdiktion.

Motivering

Ett införande av en tolvmånadersperiod innan en gränsarbetare kan begära förmåner i den medlemsstat där personen senast var verksam kommer troligen att leda till ytterligare administrativa svårigheter. Att i stället ge gränsarbetare valet att erhålla arbetslöshetsförmåner från den medlemsstat där personen senast var verksam eller från bosättningsmedlemsstaten skulle minska administrativa svårigheter och ge personen i fråga möjlighet att söka efter en anställning i den medlemsstat där personen har störst chans att hitta en sådan. Om denna ändring antas bör motsvarande ändringar göras i hela texten.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 68b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Familjeförmåner i form av kontantförmåner som är avsedda att ersätta inkomstbortfall under perioder för vård av barn och som förtecknas i del 1 i bilaga XIII ska beviljas enbart åt den person som omfattas av lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten och personens familjemedlemmar ska inte ha någon härledd rätt till sådana förmåner. Artikel 68a i denna förordning ska inte tillämpassådana förmåner och den behöriga institutionen ska inte vara skyldig att beakta en ansökan som inlämnats av den andra föräldern, av en person som betraktas som förälder eller av en person eller institution som är barnets eller barnens vårdnadshavare enligt artikel 60.1 i tillämpningsförordningen.

1.  Familjeförmåner i form av kontantförmåner som är avsedda att ersätta inkomstbortfall eller bevilja ytterligare inkomst under perioder för vård av barn och som förtecknas i del 1 i bilaga XIII ska beviljas enbart åt den person som omfattas av lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten och personens familjemedlemmar ska inte ha någon härledd rätt till sådana förmåner. Artikel 68a i denna förordning är tillämpligdessa förmåner i situationer när den enskilda förmånstagaren av familjeförmåner som fungerar som ersättning vid inkomstbortfall under vård av barn inte uppfyller sina underhållsskyldigheter.

Motivering

Ifall den ersättningsberättigade personen är bosatt i en annan medlemsstat än sina barn och inte uppfyller sina underhållsskyldigheter kan de behöriga myndigheterna – enligt kommissionens förslag – inte längre tillhandahålla förmånen direkt till barnen eller den andra föräldern. Sådant bör undvikas.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 23a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 71 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

23a.  Artikel 71.1 ska ersättas med följande:

1.  Administrativa kommission för samordning av de sociala trygghetssystemen, nedan kallad ”administrativa kommissionen”, som är knuten till Europeiska kommissionen, skall bestå av en regeringsföreträdare för varje medlemsstat och vid behov biträdas av sakkunniga rådgivare. En företrädare för Europeiska kommissionen skall delta i administrativa kommissionens arbete som rådgivare.

”1.   Administrativa kommission för samordning av de sociala trygghetssystemen, nedan kallad ”administrativa kommissionen”, som är knuten till kommissionen, ska bestå av en regeringsföreträdare för varje medlemsstat och vid behov biträdas av sakkunniga rådgivare. En företrädare för kommissionen, en företrädare för Europaparlamentet samt, när så är lämpligt, företrädare för arbetsmarknadens parter och för förmånstagarna, inklusive företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning, ska delta i administrativa kommissionens arbete som rådgivare.”

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 24

förordning (EG) nr 883/2004.

Artikel 75a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De behöriga myndigheterna ska se till att deras institutioner är informerade om och tillämpar alla bestämmelser, oavsett om det rör sig om lagstiftning eller inte, inklusive beslut av administrativa kommissionen, inom de områden som täcks av och enligt de villkor som föreskrivs i denna förordning och tillämpningsförordningen.

1.  De behöriga myndigheterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning och/eller praxis, säkerställa att deras relevanta institutioner är informerade om och tillämpar alla bestämmelser, oavsett om det rör sig om lagstiftning eller inte, inklusive beslut av administrativa kommissionen, inom de områden som täcks av och enligt de villkor som föreskrivs i denna förordning och tillämpningsförordningen.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 24

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 75a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att se till att man fattar rätt beslut om vilken lagstiftning som ska tillämpas ska de behöriga myndigheterna främja samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och yrkesinspektioner.”

2.  För att säkerställa ett korrekt beslutsfattande om vilken lagstiftning som ska tillämpas ska de behöriga myndigheterna främja samarbete mellan medlemsstaternas lämpliga berörda institutioner, såsom yrkesinspektioner och skattemyndigheter.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 25

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 76a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter som specificerar vilket förfarande som ska följas för att säkerställa enhetlig tillämpning av artiklarna 12 och 13 i denna förordning. Dessa rättsakter ska upprätta ett standardförfarande bland annat för tidsfrister för:

1.  För att säkerställa enhetlig tillämpning av artiklarna 12 och 13 i denna förordning och av artiklarna 14, 15 och 16 i tillämpningsförordningen ska kommissionen anta genomförandeakter som specificerar vilket förfarande som ska följas. Dessa rättsakter ska upprätta ett standardförfarande bland annat för tidsfrister för:

–  Utfärdande, format och innehållet i ett intyg som styrker vilken socialförsäkringslagstiftning innehavaren omfattas av.

–  Utfärdande, förfalskningssäkert elektroniskt format och innehållet, med obligatoriska uppgifter, i ett intyg som styrker vilken socialförsäkringslagstiftning innehavaren omfattas av, och som inbegriper det gemensamma europeiska socialförsäkringsnumret.

  Fastställande av i vilka situationer intyget ska utfärdas.

 

–  De faktorer som ska styrkas innan intyget kan utfärdas.

–  Vilka faktorer som ska styrkas innan intyget kan utfärdas, korrigeras eller återkallas.

  Återkallande av intyget om den behöriga institutionen i anställningsstaten bestrider att intyget är korrekt eller giltigt.

 

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 25a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 79

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

25a.  Artikel 79 ska ersättas med följande:

Artikel 79

”Artikel 79

Finansiering av insatser på området social trygghet

Finansiering av insatser på området social trygghet

Inom ramen för denna förordning och tillämpningsförordningen får Europeiska kommissionen helt eller delvis finansiera

Inom ramen för denna förordning och tillämpningsförordningen får Europeiska kommissionen helt eller delvis finansiera

a)   insatser för att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaternas myndigheter och institutioner med ansvar för social trygghet, särskilt elektroniskt informationsutbyte,

a)  insatser för att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaternas myndigheter och institutioner med ansvar för social trygghet, särskilt elektroniskt informationsutbyte, exempelvis i form av ett elektroniskt nätverk för socialförsäkringsfrågor,

b)   övrig verksamhet vars syfte är att på lämpligast möjliga sätt tillhandahålla information till de personer som omfattas av denna förordning och deras företrädare om de rättigheter och skyldigheter som följer av denna förordning.

b)  övrig verksamhet vars syfte är att på lämpligast möjliga sätt tillhandahålla information till de personer som omfattas av denna förordning och deras företrädare om de rättigheter och skyldigheter som följer av denna förordning, såsom ett europeiskt socialförsäkringsnummer.

.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel -88 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

26a.  

 

”Artikel -88

 

Utfärdande och återkallande av intyg om den tillämpliga socialförsäkringslagstiftningen

 

Kommissionen ska senast den […] anta delegerade akter i enlighet med artikel 88a och därmed komplettera artiklarna 12 och 13 i denna förordning och artiklarna 14, 15 och 16 i tillämpningsförordningen genom att fastställa ett standardförfarande för

 

a)  fastställande av i vilka situationer de intyg för utlandet som styrker vilken socialförsäkringslagstiftning innehavaren omfattas av, såsom avses i första strecksatsen i artikel 76a, ska utfärdas, korrigeras eller återkallas, och

 

b)  återkallande av intyget om den behöriga institutionen i anställningsstaten av motiverade skäl bestrider att intyget är korrekt eller giltigt.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 88a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 88a

Artikel 88a

Utövande av delegering

Utövande av delegering

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 88 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [den dag då förordning (EU) xxxx träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna -88 och 88 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med ... [den dag då förordning (EU) xxxx - COD 2016/397 träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 88 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid en senare i beslutet angiven dag. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna -88 och 88 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid en senare i beslutet angiven dag. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 88 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat Europeiska kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna -88 och 88 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat Europeiska kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 7

Förordning (EG) nr 883/2004

Bilaga XII – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KONTANTFÖRMÅNER VID LÅNGVARIGT VÅRDBEHOV SOM UTGES MED AVVIKELSE FRÅN ARTIKEL 35a.1 I KAPITEL 1a

KONTANTFÖRMÅNER VID LÅNGVARIGT VÅRDBEHOV SOM UTGES MED AVVIKELSE FRÅN ARTIKEL 33a.1 I KAPITEL 1

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Skäl 13

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1.  Skäl 13 ska ersättas med följande:

(13)   Denna förordning omfattar åtgärder och förfaranden för att främja rörligheten bland arbetstagare och arbetslösa personer. Gränsarbetare som blivit helt arbetslösa kan ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande både i bosättningslandet och i den medlemsstat där de senast arbetat. De bör dock endast ha rätt till förmåner från bosättningsmedlemsstaten.

Denna förordning omfattar åtgärder och förfaranden för att främja rörligheten bland arbetstagare och arbetslösa personer. Gränsarbetare som blivit helt arbetslösa kan ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande både i bosättningslandet och i den medlemsstat där de senast arbetat.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Förordning (EG) nr 987/2009

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

26.  För att skydda berörda personers rättigheter bör medlemsstaterna se till att alla förfrågningar om uppgifter och svar är nödvändiga och proportionella för korrekt genomförande av förordning (EG) nr 883/2004 och denna förordning i enlighet med den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Utbytet av uppgifter får inte leda till att rätten till förmåner automatiskt stryks och alla beslut som fattats på grundval av utbytet bör respektera de grundläggande rättigheterna och friheterna för den berörda personen så att det grundas på tillräcklig bevisning och rätten till ett rättvist överklagandeförfarande.”.

26.  För att skydda berörda personers rättigheter bör medlemsstaterna se till att alla förfrågningar om uppgifter och svar är nödvändiga och proportionella för korrekt genomförande av förordning (EG) nr 883/2004 och denna förordning i enlighet med den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Tillämplig EU-lagstiftning för skydd av personuppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 679/20161a ska tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Utbytet av uppgifter får inte leda till att rätten till förmåner automatiskt stryks och alla beslut som fattats på grundval av utbytet bör respektera de grundläggande rättigheterna och friheterna för den berörda personen så att det grundas på tillräcklig bevisning och rätten till ett rättvist överklagandeförfarande.”.

 

_________________

 

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 679/2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Motivering

I överensstämmelse med synpunkterna från Europeiska datatillsynsmannen på förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 1 – punkt 2 – led ea

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”ea) bedrägeri: varje uppsåtlig handling eller uppsåtlig underlåtenhet i syfte att få socialförsäkringsförmåner eller att undvika att betala socialförsäkringsavgifter i strid med lagstiftningen i en medlemsstat.”.

”ea)  bedrägeri: varje uppsåtlig handling eller uppsåtlig underlåtenhet i syfte att få socialförsäkringsförmåner eller att undvika att betala socialförsäkringsavgifter i strid med lagstiftningen i en medlemsstat, i enlighet med grundförordningen och tillämpningsförordningen.”.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 2 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  När en persons rättigheter eller skyldigheter som omfattas av grundförordningen eller tillämpningsförordningarna har fastställts får den behöriga institutionen begära att institutionen i medlemsstaten där personen är bosatt eller vistas lämnar personuppgifter. Begäran och eventuella svar ska gälla information som gör det möjligt för den behöriga medlemsstaten att identifiera eventuella oriktiga uppgifter eller beslut som ligger till grund för fastställandet av en persons rättigheter eller skyldigheter enligt grundförordningen eller tillämpningsförordningen. En begäran kan också göras även om det inte råder någon tvekan om att de uppgifter som ingår i handlingarna eller som ligger till grund för beslutet i ett särskilt fall, är giltiga eller riktiga. Begäran om uppgifter och alla svar måste vara nödvändiga och proportionerliga.

”5.  När en persons rättigheter eller skyldigheter som omfattas av grundförordningen eller tillämpningsförordningarna har fastställts får den behöriga institutionen begära att institutionen i medlemsstaten där personen är bosatt eller vistas överför personuppgifter i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679. Begäran och eventuella svar ska begränsas till information som gör det möjligt för den behöriga medlemsstaten att identifiera eventuella oriktiga uppgifter eller beslut som ligger till grund för fastställandet av en persons rättigheter eller skyldigheter enligt grundförordningen eller tillämpningsförordningen. En begäran kan också göras även om det inte råder någon tvekan om att de uppgifter som ingår i handlingarna eller som ligger till grund för beslutet i ett särskilt fall, är giltiga eller riktiga. Begäran om uppgifter och alla svar måste vara motiverade, nödvändiga och proportionerliga.

Motivering

I överensstämmelse med synpunkterna från Europeiska datatillsynsmannen på förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 2 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Administrativa kommissionen ska upprätta en detaljerad förteckning över de typer av begäran om uppgifter och svar som får göras enligt punkt 5 och Europeiska kommissionen ska offentliggöra förteckningen på lämpligt sätt. Endast begäran om uppgifter och svar som förtecknas är tillåtna.

6.  Administrativa kommissionen ska upprätta en detaljerad förteckning över de typer av begäranden om uppgifter och svar som får göras enligt punkt 5, ange vilka enheter som ska få göra en sådan begäran och fastställa tillämpliga förfaranden och skyddsåtgärder. Kommissionen ska offentliggöra förteckningen på lämpligt sätt. Endast begäran om uppgifter och svar som förtecknas är tillåtna.

Motivering

I överensstämmelse med synpunkterna från Europeiska datatillsynsmannen på förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  De handlingar som en medlemsstats institution utfärdar för att intyga en persons ställning vid tillämpningen av grundförordningen och tillämpningsförordningen samt de styrkande underlag som ligger till grund för utfärdandet av handlingarna, ska godtas av de andra medlemsstaternas institutioner så länge som de inte dras tillbaka eller förklaras ogiltiga av den medlemsstat där de har utfärdats. Sådana handlingar är giltiga endast om alla delar som anges vara obligatoriska är ifyllda.

”1.  De handlingar som en medlemsstats institution utfärdar för att intyga en persons ställning vid tillämpningen av grundförordningen och tillämpningsförordningen samt de styrkande underlag som ligger till grund för utfärdandet av handlingarna, ska godtas av de andra medlemsstaternas institutioner, förutsatt att de inte dras tillbaka eller förklaras ogiltiga av den medlemsstat där de har utfärdats. Sådana handlingar är giltiga endast om alla delar som anges vara obligatoriska är ifyllda.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 5 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det råder tvivel om handlingens giltighet eller huruvida de fakta som ligger till grund för de uppgifter som anges i handlingen är korrekta, ska institutionen i den medlemsstat som tar emot handlingen vända sig till den utfärdande institutionen och begära nödvändiga förtydliganden och, i förekommande fall, att handlingen återkallas.

2.  När det råder tvivel om handlingens giltighet eller huruvida de fakta som ligger till grund för de uppgifter som anges i handlingen är korrekta, ska institutionen i den medlemsstat som tar emot handlingen vända sig till den utfärdande institutionen och begära nödvändiga förtydliganden och, i förekommande fall, att handlingen återkallas.

a)  Om den utfärdande institutionen får en sådan begäran ska den ompröva grunderna för utfärdandet av handlingen och, vid behov, återkalla eller korrigera den inom 25 arbetsdagar från mottagandet av begäran. Om man upptäcker att sökanden gjort sig skyldig till ett obestridligt fall av bedrägeri i fråga om handlingen ska den utfärdande institutionen återkalla eller korrigera handlingen omedelbart med retroaktiv effekt.

a)  Om den utfärdande institutionen får en sådan begäran ska den ompröva grunderna för utfärdandet av handlingen och, vid behov, återkalla eller korrigera den inom 25 arbetsdagar från mottagandet av begäran. Om man upptäcker att sökanden gjort sig skyldig till ett obestridligt fall av bedrägeri i fråga om handlingen ska den utfärdande institutionen återkalla eller korrigera handlingen omedelbart med retroaktiv effekt.

b)  Om den utfärdande institutionen, efter att ha omprövat grunderna för utfärdandet av handlingen inte kan upptäcka eventuella fel ska den sända alla styrkande handlingar till den begärande institutionen inom 20 arbetsdagar från mottagandet av begäran. I brådskande fall, där skälen till ärendets brådskande natur klart anges i begäran, ska detta ske inom två arbetsdagar från och med mottagandet av begäran, oavsett om den utfärdande institutionen eventuellt inte har avslutat sina överläggningar enligt a ovan.

b)  Om den utfärdande institutionen, efter att ha omprövat grunderna för utfärdandet av handlingen inte kan upptäcka eventuella fel ska den sända alla styrkande handlingar till den begärande institutionen inom 25 arbetsdagar från mottagandet av begäran. I fall som är brådskande för att den berörda personens rättigheter behöver skyddas ska detta ske inom två arbetsdagar från och med mottagandet av begäran, oavsett om den utfärdande institutionen eventuellt inte har avslutat sina överläggningar enligt led a ovan.

c)  Om den begärande institutionen efter att ha mottagit bevisningen fortfarande tvivlar på handlingens giltighet eller huruvida de fakta som ligger till grund för de uppgifter som anges i handlingen är korrekta eller riktigheten när det gäller de faktiska omständigheter som ligger till grund för de uppgifter som anges däri, får den lägga fram bevis för detta och lämna in en ny begäran om förtydligande och i förekommande fall att den utfärdande institutionen drar tillbaka handlingen enligt förfarandet och tidsramar ovan.”.

c)  Om den begärande institutionen efter att ha mottagit bevisningen fortfarande tvivlar på handlingens giltighet eller huruvida de fakta som ligger till grund för de uppgifter som anges i handlingen är korrekta eller riktigheten när det gäller de faktiska omständigheter som ligger till grund för de uppgifter som anges däri, ska den lägga fram bevis för detta och lämna in en ny begäran om förtydligande och i förekommande fall att den utfärdande institutionen drar tillbaka handlingen enligt förfarandet och tidsramar ovan.”.

 

ca)  Om den utfärdande institutionen inte svarar inom den tidsgräns som gäller enligt led b och det råder tvivel, antingen om giltigheten av ett intyg för utlandet där det bekräftas vilken socialförsäkringslagstiftning som innehavaren omfattas av eller om att de fakta sol ligger till grund för intyget är korrekta ska den begärande institutionen underrätta den utfärdande institutionen om detta och får begära att det betalas en deposition som ska vara lika med de avgifter som den medlemsstat där verksamheten utövas skulle ha fått i enlighet med artikel 73.3 om den medlemsstatens lagstiftning vore tillämplig. Depositionen ska återbetalas till den förstnämnda medlemsstaten om det fastställs att en person omfattas av den medlemsstatens lagstiftning. Om det fastställs att en person omfattas av lagstiftningen i den medlemsstaten där verksamheten bedrivs ska den deposition som överförts till den medlemsstaten tas i betraktande vid reglering av bidrag i enlighet med artikel 73.3.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 5 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7a.  Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

4.  Om de berörda institutionerna inte kommer överens får de behöriga myndigheterna hänskjuta frågan till administrativa kommissionen tidigast en månad efter den dag då begäran lämnades av den institution som tog emot handlingen. Administrativa kommissionen ska försöka jämka samman ståndpunkterna inom sex månader efter det att ärendet hänsköts till den.

4.  Om de berörda institutionerna inte kommer överens får de behöriga myndigheterna hänskjuta frågan till administrativa kommissionen. Administrativa kommissionen ska jämka samman ståndpunkterna inom tre månader efter det att ärendet hänsköts till den. De behöriga myndigheterna och de berörda institutionerna ska vidta de åtgärder som krävs för att tillämpa ett sådant beslut av administrativa kommissionen, utan att det påverkar den rätt som myndigheter, institutioner och berörda personer har att utnyttja de förfaranden och domstolar som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning, denna förordning eller fördragen.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7b (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  I artikel 5 ska följande punkt 4a läggas till:

 

”4a.   Om en begärande institution vid en förundersökning kommit över bevis för att en handling som bekräftar antingen vilken socialförsäkringslagstiftning innehavaren omfattas av eller korrektheten i de fakta som detta bygger på utverkats med hjälp av bedrägeri ska den begärande institution anmoda den utfärdande institutionen att återkalla eller korrigera handlingen inom 25 arbetsdagar från och med mottagandet av denna anmodan. Den utfärdande institutionen ska återkalla eller korrigera handlingen omedelbart och med retroaktiv effekt. Om den utfärdande institutionen inte återkallar eller korrigerar den ifrågavarande handlingen i enlighet med första stycket får den begärande institutionen hänvända sig till en nationell domstol för beslutsfattande om huruvida det går att bortse från den ifrågavarande handlingen med hänvisning till att den är bedräglig.”

Motivering

.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7c (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 6 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7c.  Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

3.   Om de berörda institutionerna eller myndigheterna inte kommer överens får de behöriga myndigheterna hänskjuta frågan till administrativa kommissionen tidigast en månad efter den dag då åsiktsskillnaden enligt punkt 1 eller 2 uppstod. Administrativa kommissionen ska försöka jämka samman ståndpunkterna inom sex månader efter det att ärendet hänsköts till den.

”3.   Om de berörda institutionerna eller myndigheterna inte kommer överens senast inom tre månader efter den dag då en åsiktsskillnad uppstått ska de behöriga myndigheterna hänskjuta frågan till administrativa kommissionen tidigast en månad efter den dag då åsiktsskillnaden enligt punkt 1 eller 2 uppstod. Administrativa kommissionen ska försöka jämka samman ståndpunkterna inom sex månader efter det att ärendet hänsköts till den.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7d (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7d.  I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

 

”1a.   Den provisoriska beräkningen av förmåner och avgifter som avses i punkt 1 ska utföras senast en månad efter att den berörda personen ingått med sin begäran.”

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7e (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7e.  Artikel 11.1 ska ersättas med följande:

1.   Om två eller flera medlemsstaters institutioner har skilda uppfattningar när det gäller att fastställa bosättningsorten för en person som omfattas av grundförordningen, ska dessa institutioner i samförstånd fastställa var den berörda personen har sina huvudsakliga intressen, på grundval av en samlad bedömning av alla tillgängliga uppgifter om relevanta fakta, vilket skulle kunna omfatta följande:

”1.  Om två eller flera medlemsstaters institutioner har skilda uppfattningar när det gäller att fastställa bosättningsorten för en person som omfattas av grundförordningen, ska dessa institutioner, senast tre månader efter att åsiktsskillnaden uppkommit, i samförstånd fastställa var den berörda personen har sina huvudsakliga intressen, på grundval av en samlad bedömning av alla tillgängliga uppgifter om relevanta fakta, vilket skulle kunna omfatta följande:”

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8 – led a

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Vid tillämpningen av artikel 12.1 i grundförordningen menas med ”en person som är anställd i en medlemsstat hos en arbetsgivare som vanligen bedriver sin verksamhet där, när personens arbetsgivare stationerar denne för att för arbetsgivarens räkning utföra ett arbete i en annan medlemsstat i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster eller som arbetsgivaren sänder ut till en annan medlemsstat”, bl.a. en person som anställs i syfte att sändas ut till en annan medlemsstat under förutsättning att den berörda personen, omedelbart innan denne tillträder anställningen, redan omfattas av lagstiftningen i den utsändande medlemsstaten enligt avdelning II i grundförordningen.”.

”1.  Vid tillämpningen av artikel 12.1 i grundförordningen menas med ”en person som är anställd i en medlemsstat hos en arbetsgivare som vanligen bedriver sin verksamhet där, när personens arbetsgivare [...] sänder ut [personen] till en annan medlemsstat”, bl.a. en person som anställs i syfte att sändas ut till en annan medlemsstat under förutsättning att den berörda personen, omedelbart innan denne tillträder anställningen, redan omfattas av lagstiftningen i den utsändande medlemsstaten enligt avdelning II i grundförordningen.

Motivering

I denna ändring integreras de kriterier som har utarbetats för att definiera omfattande verksamhet i direktiv 2014/67/EG.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 14 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

2. Vid tillämpningen av artikel 12.1 i grundförordningen ska uttrycket ”som normalt bedriver sin verksamhet där”, avse en arbetsgivare som vanligtvis bedriver annan omfattande verksamhet än rent intern administrativ verksamhet på territoriet i den medlemsstat där företaget är etablerat, med beaktande av alla kriterier som kännetecknar den verksamhet som bedrivs av det berörda företaget. De relevanta kriterierna måste vara anpassade till varje arbetsgivares särdrag och den verkliga arten av den verksamhet som bedrivs.

”2.  Vid tillämpningen av artikel 12.1 i grundförordningen ska uttrycket ”som normalt bedriver sin verksamhet där”, avse en arbetsgivare som vanligtvis bedriver omfattande verksamhet. För att avgöra om ett företag verkligen bedriver omfattande verksamhet annat än rent intern administrativ verksamhet och/eller förvaltningsverksamhet ska de behöriga myndigheterna göra en helhetsbedömning ur ett bredare tidsperspektiv av alla faktiska omständigheter som kännetecknar den verksamhet som ett företag bedriver i etableringsmedlemsstaten. Exempel på sådana omständigheter är framför allt följande:

 

a)  Den plats där företaget har sitt säte och sin förvaltning, använder kontorslokaler, betalar skatt och socialförsäkringsavgifter samt, i förekommande fall, i enlighet med nationell rätt, innehar en yrkeslicens eller är registrerat vid handelskammare eller i branschorganisationer.

 

b)  Den plats där arbetstagare rekryteras och från vilken de sänds ut.

 

c)  Den rätt som är tillämplig på avtal som företaget ingår med sina arbetstagare respektive med sina kunder.

 

d)  Den plats där företaget utför en väsentlig del av sin affärsverksamhet och där dess administrativa personal är anställd.

 

e)  Antalet avtal och/eller storleken på omsättningen i den medlemsstat där företaget är etablerat, varvid den särskilda situationen för bland annat nyetablerade företag och små och medelstora företag ska beaktas.”

Motivering

I denna ändring integreras de kriterier som har utarbetats för att definiera omfattande verksamhet i direktiv 2014/67/EG.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8 – led ab (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 14 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

3. När artikel 12.2 i grundförordningen ska tillämpas, ska uttrycket ”en person som normalt bedriver verksamhet som egenföretagare” avse en person som stadigvarande utövar omfattande verksamhet på territoriet i den medlemsstat där personen är etablerad. Denna person måste framför allt redan ha utövat sin verksamhet under en viss tid innan denne önskar utnyttja bestämmelserna i den artikeln och måste, under alla perioder av tillfällig verksamhet i en annan medlemsstat fortsätta att, i den medlemsstat där personen är etablerad, uppfylla kraven för utövande av sin verksamhet i syfte att kunna återuppta denna vid återkomsten.

”3. När artikel 12.2 i grundförordningen ska tillämpas, ska uttrycket ”en person som normalt bedriver verksamhet som egenföretagare” avse en person som stadigvarande utövar omfattande verksamhet på territoriet i den medlemsstat där personen är etablerad. Denna person måste framför allt redan ha utövat en tillräcklig verksamhet under en viss tid innan denne önskar utnyttja bestämmelserna i den artikeln och måste, under alla perioder av tillfällig verksamhet i en annan medlemsstat fortsätta att, i den medlemsstat där personen är etablerad, uppfylla kraven för utövande av sin verksamhet i syfte att kunna återuppta denna vid återkomsten.

Motivering

I denna ändring integreras de kriterier som har utarbetats för att definiera omfattande verksamhet i direktiv 2014/67/EG.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8 – led ac (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 14 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ac)  Följande punkt ska införas efter punkt 4:

 

”4a.  Vid tillämpning av artikel 12.1 c och 12.2 c i grundförordningen, ska uttrycket ”affärsresa” avse en tillfällig verksamhet som har samband med arbetsgivarens affärsintressen, men inte består av tillhandahållande av tjänster eller leverans av varor, såsom närvaro vid interna och externa affärssammanträden och vid konferenser och seminarier, förhandlingar om affärsöverenskommelser, genomförande av försäljnings- eller marknadsföringsåtgärder, utförande av revision internt eller hos kunder, liksom också att ta reda på affärsmöjligheter, eller att delta i och få utbildning

Motivering

I denna ändring integreras de kriterier som har utarbetats för att definiera omfattande verksamhet i direktiv 2014/67/EG.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 14 – punkt 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Följande punkt ska införas efter punkt 8:

 

”8a.  Vid tillämpning av artikel 13.1 b i grundförordningen ska uttrycket ”största delen av yrkesverksamheten” fastställas genom en jämförelse mellan det genomsnittliga antalet arbetstimmar per vecka i var och en av de medlemsstater där personen utövar verksamhet”.

Motivering

I denna ändring integreras de kriterier som har utarbetats för att definiera omfattande verksamhet i direktiv 2014/67/EG.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8 – led bb (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 14 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb)  Punkt 10 ska ersättas med följande:

10.  För att kunna fastställa tillämplig lagstiftning enligt punkterna 8 och 9 ska de berörda institutionerna beakta den situation som kan förväntas uppstå under de följande tolv kalendermånaderna.

”10.  Fastställandet av tillämplig lagstiftning i den mening som avses i artikel 13 i grundförordningen ska göras för en giltighetsperiod på högst 24 månader. Efter denna period ska frågan om tillämplig lagstiftning utvärderas på nytt med hänsyn till den anställdes situation.”

Motivering

I denna ändring integreras de kriterier som har utarbetats för att definiera omfattande verksamhet i direktiv 2014/67/EG.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 15 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8a.   Artikel 15.1 ska ersättas med följande:

1. När en person arbetar som anställd eller utövar verksamhet i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten enligt avdelning II i grundförordningen ska, om inte något annat anges i artikel 16 i tillämpningsförordningen, arbetsgivaren eller när det gäller en person som inte arbetar som anställd den berörda personen själv, om möjligt i förväg informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig. Den institutionen ska till den berörda personen utfärda det intyg som avses i artikel 19.2 i genomförandeförordningen, och utan dröjsmål göra information om den lagstiftning som enligt artikel 11.3 b eller 12 i grundförordningen ska tillämpas på den berörda personen tillgänglig för den institution som har utsetts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där arbetet utförs.

”1.  När en person arbetar som anställd eller utövar verksamhet i en annan medlemsstat eller fler än en medlemsstat än den behöriga medlemsstaten enligt avdelning II i grundförordningen ska, om inte något annat anges i artikel 16 i tillämpningsförordningen, arbetsgivaren eller, när det gäller en person som inte arbetar som anställd, den berörda personen själv, i förväg informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig. Den institutionen ska utan dröjsmål göra information om den lagstiftning som i enlighet med artikel 11.3 b eller artikel 12 eller artikel 13 i grundförordningen ska tillämpas på den berörda personen tillgänglig för den berörda personen och den institution som har utsetts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där arbetet utförs.”

 

 

 

1a.  När artikel 12 tillämpas ska arbetsgivaren, eller, när det gäller en person som inte arbetar som anställd, den berörda personen själv, i förväg informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig.

 

Om den verksamhet som utövas inte är en affärsresa ska den behöriga institutionen inom 20 arbetsdagar efter att den underrättats göra allt som anges nedan:

 

a)  Bedöma om villkoren för fortsatt tillämpning av den relevanta medlemsstatens lagstiftning är uppfyllda.

 

b)  Till den berörda personen utfärda det intyg som avses i artikel 19.2 i tillämpningsförordningen.

 

c)  För den institution som har utsetts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där verksamheten utövas tillgängliggöra information om vilken lagstiftning som, i enlighet med grundförordningen, är tillämplig på arbetstagaren eller egenföretagaren.

 

På begäran av den behöriga institutionen i den medlemsstat där verksamheten utövas ska den behöriga institution som mottagit informationen till den förstnämnda institutionen översända inte bara resultaten utan alla enskildheter i den bedömning som avses i andra stycket led a.

 

Om den behöriga institution som mottagit informationen inte tillgängliggör denna bedömning för institutionen i den medlemsstat där verksamheten utövas ska den betala en daglig avgift som motsvarar de avgifter som den sistnämnda institutionen skulle få om lagstiftningen hos den behöriga institution som mottagit informationen vore tillämplig.

 

Under tiden för den bedömning som avses i andra stycket led a ska den berörda arbetstagaren eller egenföretagaren fortsätta att underlyda lagstiftningen i den medlemsstat där den behöriga institution som mottagit informationen är belägen.

 

Om det efter den bedömning som avses i andra stycket led a anses att arbetstagaren eller egenföretagaren underlyder lagstiftningen i den medlemsstat där verksamheten utövas ska sistnämnda lagstiftning tillämpas retroaktivt, och avgifter ska ersättas och utbetalas i enlighet med detta.”

 

 

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 15a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  

 

”Artikel 15a

 

Överlämnande av intyget

 

1.  För att garantera att de intyg som avses i artikel 19.2 överlämnas i god tid ska det administrativa samarbete och det ömsesidiga bistånd som avses i artikel 15.1 genomföras med hjälp av det informationssystem för den inre marknaden (IMI) som fastställdes i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/20121a.

 

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de intyg som avses i artikel 19.2 utfärdas till de berörda personerna och till arbetsgivarna på elektronisk väg.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1).

Motivering

Än så länge utfärdar inte alla medlemsstater PDA1-intyg på elektronisk väg, och översänder dem inte heller till den mottagande medlemsstaten i god tid. Detta leder till betungande förseningar för de berörda medborgarna och arbetsgivarna. För att främja den fria rörligheten och förbättra samarbetet på socialförsäkringsområdet bör medlemsstaterna utfärda dessa dokument på elektronisk väg. Vid samarbete bör medlemsstaterna använda sig av IMI, som har utarbetats just för att öka samarbetet i gränsöverskridande ärenden.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 16 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den institutionen fastställer att lagstiftningen i en annan medlemsstat gäller ska den fatta ett provisoriskt beslut och utan dröjsmål underrätta institutionen i den medlemsstat som den anser vara behörig om detta provisoriska beslut. Beslutet blir slutgiltigt inom två månader efter det att den institution som har utsetts av de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten har informerats om det, om inte den senare institutionen meddelar den förstnämnda institutionen och de berörda personerna att den ännu inte kan godkänna beslutet, eller att den har en avvikande åsikt om detta.

3.  Om den institutionen fastställer att lagstiftningen i en annan medlemsstat gäller ska den fatta ett provisoriskt beslut och utan dröjsmål underrätta institutionen i den medlemsstat som den anser vara behörig om detta provisoriska beslut. Beslutet blir slutgiltigt inom två månader efter det att den institution som har utsetts av de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten har informerats om det, om inte den senare institutionen meddelar den förstnämnda institutionen och de berörda personerna samt den berörda arbetsgivaren att den ännu inte kan godkänna beslutet, eller att den har en avvikande åsikt om detta.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 16 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den behöriga institutionen i den medlemsstat vars lagstiftning, antingen provisoriskt eller slutgiltigt, har fastställts vara tillämplig ska utan dröjsmål underrätta den berörda personen och/eller personens arbetsgivare om detta.”

5.  Den behöriga institutionen i den medlemsstat vars lagstiftning, antingen provisoriskt eller slutgiltigt, har fastställts vara tillämplig ska utan dröjsmål underrätta den berörda personen och personens arbetsgivare om detta.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 11

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 19 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om nödvändigt för utövandet av en lagstiftande befogenhet på nationell nivå och på unionsnivå ska utbyte av relevanta uppgifter om de berörda personernas rättigheter och skyldigheter i fråga om social trygghet ske mellan de behöriga institutionerna och yrkesinspektionerna, de berörda staternas invandrings- eller skattemyndigheter, till exempel behandling av personuppgifter för andra ändamål än för verkställandet av en persons rättigheter och skyldigheter enligt grundförordningen eller denna förordning, särskilt för att säkerställa efterlevnaden av relevanta rättsliga skyldigheter vad gäller arbetsrätt och lagstiftning om hälsa och säkerhet, migration och beskattning. Ytterligare uppgifter ska fastställas genom administrativa kommissionens beslut.

4.  Om nödvändigt för utövandet av en lagstiftande befogenhet på nationell nivå och på unionsnivå ska utbyte av relevanta uppgifter om de berörda personernas rättigheter och skyldigheter i fråga om social trygghet ske mellan de behöriga institutionerna och yrkesinspektionerna, de berörda staternas invandrings- eller skattemyndigheter, med fullständig respekt för personernas integritet, till exempel behandling av personuppgifter för andra ändamål än för verkställandet av en persons rättigheter och skyldigheter enligt grundförordningen eller denna förordning, enbart för att säkerställa efterlevnaden av relevanta rättsliga skyldigheter vad gäller arbetsrätt och lagstiftning om hälsa och säkerhet, migration och beskattning. De myndigheter som ansvarar för socialförsäkringsuppgifterna ska informera de registrerade om överföringen av dessa uppgifter till en annan offentlig myndighet och om ändamålet/ändamålen för denna vidarebehandling, i enlighet med principen om rättvis behandling som anges i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 1a och artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 679/20161b. De myndigheter till vilka socialförsäkringsuppgifter överförs ska informera de registrerade om sin identitet, ändamålet/ändamålen med behandlingen av uppgifterna och de kategorier av uppgifter som behandlas i enlighet med artikel 11.1 a, b och c i direktiv 95/46/EG och i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) 679/2016. Ytterligare uppgifter ska fastställas genom administrativa kommissionens beslut.

 

_____________

 

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 679/2016 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Motivering

I överensstämmelse med synpunkterna från Europeiska datatillsynsmannen på förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 11a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 20 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

11a.  Artikel 20.1 ska ersättas med följande:

1.   De berörda institutionerna ska till den behöriga institutionen i den medlemsstat vars lagstiftning enligt avdelning II i grundförordningen är tillämplig på en person, lämna de uppgifter som behövs för att fastställa den dag då den lagstiftningen blir tillämplig samt de avgifter som personen och dennes arbetsgivare ska betala enligt den lagstiftningen.

”1.   De berörda institutionerna ska till den behöriga institutionen i den medlemsstat vars lagstiftning enligt avdelning II i grundförordningen är tillämplig på en person, lämna de uppgifter som behövs för att fastställa den dag då den lagstiftningen blir tillämplig samt de avgifter som personen och dennes arbetsgivare ska betala enligt den lagstiftningen och direktiv 96/71/EG för beräkning av avgifter på grundval av den ersättning som betalas ut.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 20a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  Följande artikel ska införas som artikel 20a efter artikel 20:

utgår

”Artikel 20a

 

Befogenhet att anta genomförandeakter

 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter som specificerar vilket förfarande som ska följas för att säkerställa enhetlig tillämpning av artiklarna 12 och 13 i grundförordning. Dessa rättsakter ska upprätta ett standardförfarande bland annat för tidsfrister för:

 

  Utfärdande, format och innehållet i ett intyg som styrker vilken socialförsäkringslagstiftning innehavaren omfattas av.

 

  Fastställande av i vilka situationer intyget ska utfärdas.

 

  Vilka faktorer som ska styrkas innan intyget kan utfärdas.

 

  Återkallande av intyget om den behöriga institutionen i anställningsstaten bestrider att intyget är korrekt eller giltigt.

 

2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/201154.

 

3. Kommissionen ska biträdas av administrativa kommissionen som ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.”

 

_________________________________

 

54 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 13

Förordning (EG) nr 987/2009

Avdelning III – kapitel 1 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”förmåner vid sjukdom, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner samt förmåner vid långvarigt vårdbehov”.

Förmåner vid sjukdom, förmåner vid långvarigt vårdbehov, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 13a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 22 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

13a.  Artikel 22.1 ska ersättas med följande:

 

 

1.  De behöriga myndigheterna eller institutionerna ska se till att försäkrade personer lämnas all nödvändig information om förfarandena och villkoren för beviljandet av vårdförmåner när sådana förmåner tas emot inom territoriet för en annan medlemsstat än den behöriga institutionens medlemsstat.

”1.  De behöriga myndigheterna eller institutionerna ska se till att försäkrade personer lämnas all nödvändig information om förfarandena och villkoren för beviljandet av vårdförmåner när sådana förmåner tas emot inom territoriet för en annan medlemsstat än den behöriga institutionens medlemsstat. För att underlätta samordningen av förmåner vid långvarigt vårdbehov ska kommissionen göra information tillgänglig om vilken institution som ansvarar för vilken typ av förmåner i varje medlemsstat.

 

 

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 14

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 23 – sista meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14.  I slutet av artikel 23 ska följande mening läggas till:

utgår

Denna bestämmelse ska i tillämpliga delar gälla förmåner vid långvarigt vårdbehov.

 

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 14a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 23

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14a.  Artikel 23 ska ersättas med följande:

Artikel 23

”Artikel 23

Tillämpliga bestämmelser när det finns flera än ett system i bosättnings- eller vistelsemedlemsstaten

Tillämpliga bestämmelser när det finns flera än ett system i bosättnings- eller vistelsemedlemsstaten

Om bosättnings- eller vistelsemedlemsstatens lagstiftning omfattar flera än ett försäkringssystem vid sjukdom, moderskap eller faderskap för flera än en kategori av försäkrade personer, ska de tillämpliga bestämmelserna enligt artiklarna 17, 19.1, 20, 22, 24 och 26 i grundförordningen vara bestämmelserna i lagstiftningen om det allmänna systemet för anställda.

Om bosättnings- eller vistelsemedlemsstatens lagstiftning omfattar fler än ett försäkringssystem vid sjukdom, långvarigt vårdbehov, moderskap eller faderskap för flera än en kategori av försäkrade personer, ska de tillämpliga bestämmelserna enligt artiklarna 17, 19.1, 20, 22, 24 och 26 i grundförordningen vara bestämmelserna i lagstiftningen om det allmänna systemet för anställda.".

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 15

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 24 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15.  I artikel 24.3 ska ”och 26” ersättas med ”, 26 och 35a”.

utgår

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 15a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 25 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

15a.  Artikel 25.1 ska ersättas med följande:

1.   När artikel 19 i grundförordningen tillämpas ska den försäkrade personen tillhandahålla vårdgivaren i den medlemsstat där han eller hon vistas en handling som utfärdats av dennes behöriga institution och i vilken det anges att personen har rätt till vårdförmåner. Om den försäkrade personen inte har en sådan handling, ska institutionen på vistelseorten, på begäran eller om det av andra skäl är nödvändigt, vända sig till den behöriga institutionen för att erhålla handlingen.

”1.  När artikel 19 i grundförordningen tillämpas ska den försäkrade personen tillhandahålla vårdgivaren eller givaren av långvarig vård i den medlemsstat där han eller hon vistas en handling som utfärdats av dennes behöriga institution och i vilken det anges att personen har rätt till vårdförmåner. Om den försäkrade personen inte har en sådan handling, ska institutionen på vistelseorten, på begäran eller om det av andra skäl är nödvändigt, vända sig till den behöriga institutionen för att erhålla handlingen.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 15b (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 25 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

15b.  Artikel 25.3 ska ersättas med följande:

3.  De vårdförmåner som avses i artikel 19.1 i grundförordningen ska avse de vårdförmåner som utges i vistelsemedlemsstaten, enligt dess lagstiftning, och som av medicinska skäl är nödvändiga för att den försäkrade personen inte ska vara tvungen att före slutet av sin planerade vistelse återvända till den behöriga medlemsstaten för att få den nödvändiga behandlingen.

”3.  De vårdförmåner som avses i artikel 19.1 i grundförordningen ska avse de vårdförmåner som utges i vistelsemedlemsstaten, enligt dess lagstiftning, och som av medicinska skäl eller till följd av behovet av långvarig vård är nödvändiga för att den försäkrade personen inte ska vara tvungen att före slutet av sin planerade vistelse återvända till den behöriga medlemsstaten för att få den behandling eller de förmåner vid långvarigt vårdbehov som är nödvändiga.".

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15c (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 26

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

15c.  Artikel 26 ska ersättas med följande:

Artikel 26

”Artikel 26

Planerad vård

Planerad vård

A. Tillståndsförfarande

A. Tillståndsförfarande

1.  När artikel 20.1 i grundförordningen tillämpas ska den försäkrade personen för institutionen på vistelseorten uppvisa en handling som har utfärdats av den behöriga institutionen. I denna artikel avses med behörig institution den institution som bär kostnaden för den planerade vården; i de fall som avses i artiklarna 20.4 och 27.5 i grundförordningen, där de vårdförmåner som tillhandahålls bosättningsmedlemsstaten ersätts på grundval av fasta belopp, ska institutionen på bosättningsorten anses vara den behöriga institutionen.

1.  När artikel 20.1 i grundförordningen tillämpas ska den försäkrade personen för institutionen på vistelseorten uppvisa en handling som har utfärdats av den behöriga institutionen. I denna artikel avses med behörig institution den institution som bär kostnaden för den planerade vården eller långvariga vården; i de fall som avses i artiklarna 20.4 och 27.5 i grundförordningen, där de vårdförmåner som tillhandahålls bosättningsmedlemsstaten ersätts på grundval av fasta belopp, ska institutionen på bosättningsorten anses vara den behöriga institutionen.

2.  Om en försäkrad person inte är bosatt i den behöriga medlemsstaten, ska denne söka tillstånd från institutionen på bosättningsorten, vilken ska vidarebefordra den till den behöriga institutionen utan dröjsmål. I dessa fall ska institutionen på bosättningsorten intyga huruvida villkoren i artikel 20.2 andra meningen i grundförordningen är uppfyllda i bosättningsmedlemsstaten. Den behöriga institutionen får vägra att bevilja det begärda tillståndet endast om, enligt en bedömning från institutionen på bosättningsorten, villkoren enligt artikel 20.2 andra meningen i grundförordningen inte är uppfyllda i den försäkrade personens bosättningsmedlemsstat, eller om samma vård kan tillhandahållas i den behöriga medlemsstaten inom en tid som är medicinskt försvarbar med hänsyn till personens aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp. Den behöriga institutionen ska informera bosättningsorten om sitt beslut. Om inget svar lämnas inom den tidsfrist som fastställs i den nationella lagstiftningen ska den behöriga institutionen anses ha beviljat tillståndet.

2.  Om en försäkrad person inte är bosatt i den behöriga medlemsstaten, ska denne söka tillstånd från institutionen på bosättningsorten, vilken ska vidarebefordra den till den behöriga institutionen utan dröjsmål. I dessa fall ska institutionen på bosättningsorten intyga huruvida villkoren i artikel 20.2 andra meningen i grundförordningen är uppfyllda i bosättningsmedlemsstaten. Den behöriga institutionen får vägra att utfärda det begärda tillståndet endast om, enligt en bedömning från institutionen på bosättningsorten, villkoren enligt artikel 20.2 andra meningen i grundförordningen inte är uppfyllda i den försäkrade personens bosättningsmedlemsstat, eller om samma vård eller långvariga vård kan tillhandahållas i den behöriga medlemsstaten inom en tid som är medicinskt försvarbar eller på grundval av det långvariga vårdbehovet, med beaktande av den berörda personens hälsotillstånd eller vårdbehov och trolig utveckling av hans eller hennes sjukdom. Den behöriga institutionen ska informera bosättningsorten om sitt beslut. Om inget svar lämnas inom den tidsfrist som fastställs i den nationella lagstiftningen ska den behöriga institutionen anses ha beviljat tillståndet.

3.  Om en försäkrad person som inte är bosatt i den behöriga medlemsstaten är i behov av akut livsnödvändig vård, och tillståndet inte kan vägras enligt artikel 20.2 andra meningen i grundförordningen ska tillståndet beviljas av institutionen på bosättningsorten för den behöriga institutionens räkning, som omedelbart ska underrättas av institutionen på bosättningsorten. Den behöriga institutionen ska godta de undersöknings- och behandlingsbeslut som fastställts av läkare som har godkänts av den institution på bosättningsorten som utfärdar tillståndet beträffande behovet av akut livsnödvändig vård.

3.  Om en försäkrad person som inte är bosatt i den behöriga medlemsstaten är i behov av akut livsnödvändig vård, och tillståndet inte kan vägras enligt artikel 20.2 andra meningen i grundförordningen ska tillståndet beviljas av institutionen på bosättningsorten för den behöriga institutionens räkning, som omedelbart ska underrättas av institutionen på bosättningsorten. Den behöriga institutionen ska godta de undersöknings- och behandlingsbeslut som fastställts av läkare som har godkänts av den institution på bosättningsorten som utfärdar tillståndet beträffande behovet av akut livsnödvändig vård.

4.  Den behöriga institutionen ska när som helst under förfarandet för beviljande av tillståndet ha rätt att kräva att den försäkrade personen undersöks av en läkare i vistelse- eller bosättningsmedlemsstaten som institutionen själv väljer.

4.  Den behöriga institutionen ska när som helst under förfarandet för beviljande av tillståndet ha rätt att kräva att den försäkrade personen undersöks av en läkare som institutionen själv väljer eller, när det gäller behov av långvarig vård, av en läkare eller annan expert som institutionen själv väljer i vistelse- eller bosättningsmedlemsstaten.

5.  Institutionen på vistelseorten ska, utan att det påverkar något beslut om tillstånd, informera den behöriga institutionen för det fall det förefaller medicinskt lämpligt att komplettera den vård som omfattas av det gällande tillståndet.

5.  Institutionen på vistelseorten ska, utan att det påverkar något beslut om tillstånd, informera den behöriga institutionen för det fall det förefaller medicinskt lämpligt eller lämpligt i förhållande till vårdbehovet att komplettera den vård som omfattas av det gällande tillståndet.

B.  Ersättning av den försäkrade personens utgifter för vårdförmåner

B.  Ersättning av den försäkrade personens utgifter för vårdförmåner

6.  Artikel 25.4 och 25.5 i tillämpningsförordningen ska även gälla, dock utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7.

6.  Artikel 25.4 och 25.5 i tillämpningsförordningen ska även gälla, dock utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7.

7.  Om den försäkrade personen faktiskt har betalat alla eller en del av kostnaderna för den läkarvård som omfattas av tillståndet och de kostnader som den behöriga institutionen är skyldig att ersätta institutionen på vistelseorten eller den försäkrade personen enligt punkt 6 (faktisk kostnad) är lägre än de kostnader som den hade varit tvungen att betala för samma behandling i den behöriga medlemsstaten (fiktiv kostnad), ska den behöriga institutionen, på begäran, ersätta den försäkrade personens vårdkostnader upp till det belopp med vilket den fiktiva kostnaden överstiger den faktiska kostnaden. Ersättningsbeloppet får dock inte överstiga beloppet av den försäkrade personens faktiska utgifter, och hänsyn får tas till det belopp som den försäkrade personen skulle ha fått betala om behandlingen hade getts i den behöriga medlemsstaten.

7.  Om den försäkrade personen faktiskt har betalat alla eller en del av kostnaderna för den läkarvård som omfattas av tillståndet och de kostnader som den behöriga institutionen är skyldig att ersätta institutionen på vistelseorten eller den försäkrade personen enligt punkt 6 (faktisk kostnad) är lägre än de kostnader som den hade varit tvungen att betala för samma behandling i den behöriga medlemsstaten (fiktiv kostnad), ska den behöriga institutionen, på begäran, ersätta den försäkrade personens vårdkostnader upp till det belopp med vilket den fiktiva kostnaden överstiger den faktiska kostnaden. Ersättningsbeloppet får dock inte överstiga beloppet av den försäkrade personens faktiska utgifter, och hänsyn får tas till det belopp som den försäkrade personen skulle ha fått betala om behandlingen hade getts i den behöriga medlemsstaten.

C. Ersättning av utgifter för resor och uppehälle i samband med planerad vård

C.  Ersättning av utgifter för resor och uppehälle i samband med planerad vård

8.  Om det i den nationella lagstiftning som är tillämplig på den behöriga institutionen föreskrivs om ersättning för de utgifter för resor och uppehälle som har direkt samband med behandlingen av den försäkrade personen, ska institutionen stå för sådana kostnader för den berörda personen och, om nödvändigt, för en medföljande person, när ett tillstånd beviljas för behandling i en annan medlemsstat.

8.  Om det i den nationella lagstiftning som är tillämplig på den behöriga institutionen föreskrivs om ersättning för de utgifter för resor och uppehälle som har direkt samband med behandlingen av den försäkrade personen, ska institutionen stå för sådana kostnader för den berörda personen och, om nödvändigt, för en medföljande person, när ett tillstånd beviljas för behandling i en annan medlemsstat.

D. Familjemedlemmar

D.  Familjemedlemmar

9.  Punkterna 1–8 ska även gälla för de försäkrade personernas familjemedlemmar.

9.  Punkterna 1–8 ska även gälla för de försäkrade personernas familjemedlemmar.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 16

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 28 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16.  I artikel 28.1 efter ”enligt artikel 21.1” i grundförordningen ska följande läggas till ”enligt artikel 35a i denna”.

utgår

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 31 – rubriken och punkterna 1 och 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17.  Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

utgår

a)  Titeln ska ersättas med följande:

 

”Tillämpning av artikel 35b i grundförordningen”.

 

b)  I punkt 1 ska ”artikel 34” ersättas med ”artikel 35b”.

 

c)  I punkt 2 ska ”artikel 34.2” ersättas med ”artikel 35a 2”.

 

Motivering

Artikel 35b ska utgå.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 2 –led 17a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 32 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

17a.  Artikel 32.1 ska ersättas med följande:

1.  Om en person eller en grupp av personer på begäran har undantagits från obligatorisk sjukförsäkring och alltså inte omfattas av ett system för sjukförsäkring på vilket grundförordningen är tillämplig, ska inte institutionen i en annan medlemsstat, uteslutande på grund av detta undantag, bli ansvarigt för att bära kostnaderna för vård- eller kontantförmåner till sådana personer eller en familjemedlem enligt avdelning III kapitel I i grundförordningen.

”1.  Om en person eller en grupp av personer på begäran har undantagits från obligatorisk sjukförsäkring eller försäkring för långvarig vård och alltså inte omfattas av ett system för sjukförsäkring eller försäkring för långvarig vård på vilket grundförordningen är tillämplig, ska inte institutionen i en annan medlemsstat, uteslutande på grund av detta undantag, bli ansvarigt för att bära kostnaderna för vård- eller kontantförmåner till sådana personer eller en familjemedlem enligt avdelning III kapitel 1 i grundförordningen.".

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 18

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 32 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18.  Följande punkt 4 ska läggas till efter punkt 3:

utgår

”4.  Denna bestämmelse ska i tillämpliga delar gälla förmåner vid långvarigt vårdbehov.”

 

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 21

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 55 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21.  I artikel 55.7 ska ”artikel 65a 3” ersättas med ”artikel 64a och artikel 65a 3”.

utgår

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 22

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 55a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

22.  Följande artikel ska införas som artikel 55a efter artikel 55:

utgår

”Artikel 55a

 

Arbetsförmedlingens skyldigheter i den medlemsstat där personen senast var försäkrad

 

I den situation som avses i artikel 61.2 i grundförordningen ska institutionen i den medlemsstat där personen senast var försäkrad omedelbart skicka en handling till den behöriga institutionen i den medlemsstat där personen tidigare varit försäkrad med följande uppgifter: dag då den berörda personen blev arbetslös, försäkringsperiod, fullgjorda perioder som anställd eller egenföretagare enligt landets lagstiftning, relevanta omständigheter i arbetslösheten som kan påverka rätten till förmåner, dag då personen registrerats som arbetslös och adress.”.

 

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 24

Förordning (EG) nr 987/2009

Avdelning IV – kapitel I – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

24.  Kapitel I i avdelning IV ändras till:

utgår

”KAPITEL I

 

Återbetalning av förmåner enligt artiklarna 35, 35 c och 41 i grundförordningen”

 

Motivering

No Change of title needed as article 35c has been deleted (LTC)

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 26

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 65 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den genomsnittliga årskostnaden per person i varje åldersgrupp ett bestämt år ska meddelas revisionskommittén senast vid utgången av det andra året efter det år uppgifterna avser.

1.  Den genomsnittliga årskostnaden per person i varje åldersgrupp ett bestämt år ska meddelas revisionskommittén senast vid utgången av det andra året efter det år uppgifterna avser, med separat angivande av vårdförmåner vid sjukdom respektive vid långvarigt vårdbehov.

Motivering

Kostnaderna för vårdförmåner vid sjukdom respektive vid långvarigt vårdbehov bör anges separat inom ramen för beräkningen av den genomsnittliga årskostnaden, så att det blir lättare för gäldenärsstaten att dela upp kostnaderna.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 26a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 66 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

26a.  Artikel 66.2 ska ersättas med följande:

2.  De återbetalningar mellan medlemsstaternas institutioner som avses i artiklarna 35 och 41 i grundförordningen ska göras genom förbindelseorganet. Det får finnas särskilda förbindelseorgan för återbetalningar enligt artikel 35 respektive artikel 41 i grundförordningen.

”2.  De återbetalningar mellan medlemsstaternas institutioner som avses i artiklarna 35 och 41 i grundförordningen ska göras genom förbindelseorganet. Det får finnas ett särskilt förbindelseorgan för återbetalningar enligt 35 respektive artikel i grundförordningen. Ömsesidiga fordringar ska kvittas mellan förbindelseorganen. Administrativa kommissionen ska fastställa detaljerade arrangemang för denna kvittning.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=SV)

Motivering

För att bibehålla förtroendet för principen om lojalt samarbete och tillgodose den ekonomiska bärkraft i budgeteringen som krävs av socialförsäkringsmyndigheterna, ska möjligheten till kvittning införas. Antalet betalningstransaktioner skulle minska eftersom endast överskottsbeloppen skulle betalas internationellt.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 26b (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 67

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

26b.  Artikel 67 ska ersättas med följande:

Artikel 67

”Artikel 67

Tidsfrister för inlämnande och reglering av fordringar

Tidsfrister för inlämnande och reglering av fordringar

1.   Fordringar grundade på faktiska utgifter ska lämnas in till gäldenärsmedlemsstatens förbindelseorgan inom tolv månader efter utgången av det kalenderhalvår under vilket dessa fordringar bokfördes i borgenärsinstitutionens räkenskaper.

1.  Fordringar grundade på faktiska utgifter ska lämnas in till gäldenärsmedlemsstatens förbindelseorgan inom tolv månader efter utgången av det kalenderhalvår under vilket dessa fordringar bokfördes i borgenärsinstitutionens räkenskaper. Fordringar ska regleras inom sex månader efter att de inlämnats till förbindelseorganet.

2.  Fordringar på grundval av fasta belopp för ett kalenderår ska lämnas in till gäldenärsmedlemsstatens förbindelseorgan inom tolv månader efter den månad då de genomsnittliga kostnaderna för det berörda året offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning. Förteckningarna som avses i artikel 64.4 i tillämpningsförordningen ska företes senast vid slutet av året efter referensåret.

2.  Fordringar på grundval av fasta belopp för ett kalenderår ska lämnas in till gäldenärsmedlemsstatens förbindelseorgan inom tolv månader efter den månad då de genomsnittliga kostnaderna för det berörda året offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning. Förteckningarna som avses i artikel 64.4 i tillämpningsförordningen ska företes senast vid slutet av året efter referensåret.

3.  I det fall som avses i artikel 6.5 andra stycket i tillämpningsförordningen ska den tidsfrist som anges i punkterna 1 och 2 i den här artikeln inte börja löpa innan behörig institution har fastställts.

3.  Den period som avses i punkterna 1 och 2 ska inte börja löpa före den dag då borgenärsinstitutionen blir medveten om gäldenärsinstitutionens fordring. Fordringar får lämnas in för ersättningsperioder som hänför sig högst till de närmast föregående fem kalenderåren. Inlämning av fordringar till gäldenärsmedlemsstatens förbindelseorgan ska vara rättsligt bindande.”

4.  Fordringar som lämnas in efter de tidsfrister som anges i punkterna 1 och 2 ska inte beaktas.

4.  Fordringar som lämnas in efter de tidsfrister som anges i punkterna 1 och 2 ska inte beaktas.

5.  Fordringarna ska betalas av gäldenärsinstitutionen till det förbindelseorgan i borgenärsmedlemsstaten som avses i artikel 66 i tillämpningsförordningen inom 18 månader efter utgången av den månad de lämnades in till gäldenärsmedlemsstatens förbindelseorgan. Detta gäller inte de fordringar som gäldenärsinstitutionen av relevanta skäl har tillbakavisat under den perioden.

5.  Fordringarna ska betalas av gäldenärsinstitutionen till det förbindelseorgan i borgenärsmedlemsstaten som avses i artikel 66 i tillämpningsförordningen inom 12 månader efter utgången av den månad de lämnades in till gäldenärsmedlemsstatens förbindelseorgan. Detta ska inte gälla de fordringar som gäldenärsinstitutionen av relevanta skäl har tillbakavisat under den perioden.” Borgenärsmedlemsstatens förbindelseorgan ska svara på en sådan tillbakavisning inom tolv månader från slutet av den månad under vilken tillbakavisningen mottogs. Om svar inte avges ska tillbakavisningen anses ha godtagits.

6.  Alla tvister ska biläggas senast 36 månader efter den månad då fordran lämnades in.

6.  Alla tvister ska biläggas senast 36 månader efter den månad då fordran lämnades in.

7.  Revisionskommittén ska underlätta det slutgiltiga avslutandet av räkenskaperna om tvisten inte kan biläggas inom den tid som anges i punkt 6 och ska, efter motiverad begäran från någon av parterna, lämna ett yttrande om tvisten inom sex månader efter den månad under vilken ärendet hänsköts till kommittén.

7.  Revisionskommittén ska underlätta det slutgiltiga avslutandet av räkenskaperna om tvisten inte kan biläggas inom den tid som anges i punkt 6 och ska, efter motiverad begäran från någon av parterna, lämna ett yttrande om tvisten inom nio månader efter den månad under vilken ärendet hänsköts till kommittén. Revisionskommittén ska motta begäran senast nio månader efter det att den period som fastställdes i punkt 6 har gått ut.”

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 26c (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 68 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

26c.  Artikel 68.2 ersättas med följande:

2.  Denna ränta ska beräknas på grundval av den referensränta som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner. Den referensränta som gäller den första dagen i den månad då förfallodagen infaller ska tillämpas.

”2.  Denna ränta ska beräknas på grundval av den referensränta som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner plus åtta procentenheter. Den referensränta som gäller den första dagen i den månad då förfallodagen infaller ska tillämpas.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 27

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 70

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

27.  Artikel 70 ska utgå.

utgår

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 28

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 73 – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de felaktigt betalade avgifterna överstiger det belopp som den juridiska och/eller fysiska personen är skyldig den institution som fastställts som behörig, ska den institution som felaktigt mottog avgifterna återbetala överskottet till den berörda juridiska och/eller fysiska personen.

Om de felaktigt betalade avgifterna överstiger det belopp som den juridiska och/eller fysiska personen är skyldig den institution som fastställts som behörig, ska den institution som felaktigt mottog avgifterna återbetala överskottet till den berörda juridiska och/eller fysiska personen i enlighet med nationell lag.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 28

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 73 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tidsfrister i nationell lagstiftning utgöra inte en giltig grund för att vägra reglering av fordringar mellan institutioner enligt denna artikel.

4.  Tidsfrister och ansökningsförfaranden i nationell lagstiftning utgör inte en giltig grund för att vägra reglering av fordringar mellan institutioner enligt denna artikel.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 29

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 75 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.   Den medlemsstat i vilken den person som berörs av återbetalningen av socialförsäkringsavgifterna för närvarande bor eller vistas ska inom 25 arbetsdagar meddela den medlemsstat från vilken återbetalningen ska göras om resultatet av återbetalningen.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 30

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 76 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Den anmodade parten ska erkänna mottagandet av begäran så snart som möjligt och i vilket fall som helst inom 15 kalenderdagar från mottagandet

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 31 – led b

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 77 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Den anmodade parten ska erkänna mottagandet av begäran så snart som möjligt och i vilket fall som helst inom 15 kalenderdagar från mottagandet

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 32 – led d

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 78 – punkterna 6a, 6b och 6c (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Om den anmodade parten har annan valuta än den sökande parten, ska den sökande myndigheten ange beloppet för den fordran som ska drivas in i båda valutorna.

 

6b.  Vid bistånd med indrivning ska den växelkurs användas som senast offentliggjorts av Europeiska centralbanken innan begäran skickas.

 

6c.  Den anmodade parten ska erkänna mottagandet av begäran så snart som möjligt och i vilket fall som helst inom 15 kalenderdagar från mottagandet

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 33

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 79 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.   Ett enda enhetligt dokument som medger verkställighet i den anmodade partens medlemsstat får utfärdas för flera fordringar och flera personer, om det motsvarar det eller de ursprungliga dokument som medger verkställighet i den sökande partens medlemsstat.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 34 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 80 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Följande punkt ska läggas till:

 

”2a.  Oberoende av vilka belopp som indrivits av den anmodade parten med avseende på återbetald ränta ska en fordring anses vara återbetald i proportion till återbetalningen av det belopp som anges i den nationella valutan i den anmodade partens medlemsstat på grundval av den växelkurs som nämns i begäran.”

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 35 – led d

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 81 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Vid omräkning av det fordringsbelopp som följer av justering till valutan i den anmodade partens medlemsstat ska den sökande parten använda samma växelkurs som i sin ursprungliga begäran.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 39

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 85a – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom överenskommelse mellan den sökande parten och den anmodade parten och i enlighet med de villkor som fastställts av den anmodade parten får de tjänstemän som bemyndigats av den sökande parten för att främja sådant ömsesidigt bistånd som föreskrivs i detta avsnitt

1.  Genom överenskommelse mellan den sökande parten och den anmodade parten och i enlighet med de villkor som fastställts av den anmodade parten får de tjänstemän och ansvariga som bemyndigats av den sökande parten eller av det europeiska arbetsmarknadsverket för att främja sådant ömsesidigt bistånd som föreskrivs i detta avsnitt

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 39

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 85a – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  närvara vid administrativa utredningar som utförs på den anmodade medlemsstatens territorium,

b)  närvara vid administrativa utredningar som utförs på den anmodade och/eller sökande medlemsstatens territorium,

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 39

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 85a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det är tillåtet enligt den gällande lagstiftningen i den anmodade medlemsstaten kan det i den överenskommelse som avses i punkt 1 b föreskrivas att tjänstemän från den sökande medlemsstaten får höra enskilda personer och granska handlingar.

2.  Om det är tillåtet enligt den gällande lagstiftningen i den anmodade medlemsstaten kan det i den överenskommelse som avses i punkt 1 b föreskrivas att tjänstemän eller ansvariga från den sökande medlemsstaten, och vid behov det europeiska arbetsmarknadsverket, får höra enskilda personer och granska handlingar.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 40 – led b

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 87 – punkt 6 – sista meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Om den institution som uppmanats att utföra kontrollen också använder resultaten för att bevilja förmåner åt den berörda personen enligt den lagstiftning som den tillämpar ska den emellertid inte göra anspråk på den ersättning som avses i föregående mening.”

Om den institution som uppmanats att utföra kontrollen också använder resultaten för att bevilja förmåner för egen räkning åt den berörda personen enligt den lagstiftning som den tillämpar ska den emellertid inte göra anspråk på den ersättning som avses i föregående mening.

Motivering

Det måste göras klart att det endast är i fall då den anmodade institutionen även använder resultaten till att bevilja förmåner för egen räkning åt den berörda personen som den inte ska göra anspråk på den ersättning som avses. Om vistelseinstitutionen använder resultaten till att bevilja förmåner för den behöriga institutionens räkning ska den faktiska kostnaden för kontrollerna återbetalas.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 40a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 89 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

40a.  I artikel 89 ska följande punkt läggas till:

 

”1a.   De behöriga myndigheternas institutioner ska på begäran ställa till medborgarnas förfogande en kopia av deras personakt, tillsammans med kortfattad och ändamålsanpassad information om vilka regler som enligt grundförordningen och tillämpningsförordningen gäller för fastställande, både av behörig myndighet och av rättigheter och förmåner.”

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2.9a [en ny artikel 15a införs i förordning (EG) 987/2009] ska vara tillämplig från och med ... [fem år efter ikraftträdandet av denna förordning – COD2016/0397].

(1)

EUT C 345, 13.10.2017, s. 85.

(2)

EUT C 342, 12.10.2017, s. 65.


MOTIVERING

Med den föreslagna översynen vill kommissionen underlätta rörligheten för enskilda personer för att undvika att rättigheter går förlorade när de flyttar inom Europa (EU, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) och säkerställa kontinuiteten i deras sociala skydd när de går från en nationell lagstiftning till en annan.

Kommissionen föreslår ändringar i tre avseenden vad gäller samordningen av arbetslöshetsförmåner:

1. Perioden för export av arbetslöshetsförmåner förlängs från tre till sex månader, med möjlighet för medlemsstaterna att förlänga denna period tills rättigheterna har uttömts. Föredraganden stöder förslaget och föreslår att perioden för export förlängs tills rätten till arbetslöshetsförmåner har uttömts. Enligt den studie som utförts åt kommissionen innebär en längre exportperiod för arbetslöshetsförmånerna ökade möjligheter för den arbetslöse att hitta ett nytt arbete.

2. Den medlemsstat där den arbetssökande senast utövade yrkesverksamhet måste beakta de försäkringsperioder som har fullgjorts på annat håll om den arbetssökande har arbetat i den medlemsstaten i minst tre månader. Annars är det den medlemsstat där personen tidigare har utövat yrkesverksamhet som måste betala ut dessa förmåner. Den nuvarande situationen är ganska förvirrande för de behöriga institutionerna i medlemsstaterna. Föredraganden vill påminna om att sammanläggningen utgör en av lagstiftningens grundläggande principer, och föreslår därför att minimiperioden för yrkesverksamhet minskas till en månad före sammanläggningen i den medlemsstat personen senast utövade yrkesverksamhet.

3. När det gäller gränsarbetare är det upp till den medlemsstat där personen senast var anställd att betala ut hans eller hennes arbetslöshetsförmåner om de har varit yrkesverksamma där i tolv månader. Enligt de nuvarande reglerna är det bosättningsmedlemsstaten som är behörig, även om gränsarbetare betalar sina sociala avgifter i det land där de är yrkesverksamma.

Det är rimligt att den stat som tar emot de sociala avgifterna också är ansvarig för att betala ut arbetslöshetsförmånerna, men föredraganden vill att bestämmelserna förtydligas för att undvika att de förändringar som kommissionen föreslår leder till praktiska, administrativa och språkliga svårigheter eller problem i samband med utbildningserbjudanden, och anser att de offentliga arbetsförmedlingarnas behörighet bör förtydligas.

Kommissionen föreslår att ett särskilt kapitel om långtidsvård införs som bygger på det tillvägagångssätt som tillämpas för förmåner vid sjukdom. Även om föredraganden ställer sig positiv till detta initiativ, skulle han vilja att administrativa kommissionen samarbetar närmare med företrädare för arbetsmarknadsparterna, yrkesorganisationerna och berörda förmånstagare, särskilt vid utarbetandet av en förteckning över de förmåner som avses i detta nya kapitel.

Förslaget syftar till att införliva den senaste rättspraxisen från EU-domstolen om villkoren för tillträde till socialförsäkringsförmåner för mobila medborgare utanför arbetskraften. Föredraganden noterar domstolens rättspraxis, men anser att det inte är upp till EU:s lagstiftare att genomföra en kodifiering av de beslut som fattas av domstolen.

Föredraganden stöder även kommissionen i dess avsikt att genomföra en standardisering av förfarandena för utfärdande, format och innehållet av de intyg som styrker socialförsäkringstillhörighet, för fastställande av i vilka situationer intyget ska utfärdas såväl som för de villkor som avser återkallande av intyget då dess tillförlitlighet och giltighet bestrids av institutionen i den medlemsstat där personen är anställd. Han föreslår dessutom ett stärkt samarbete mellan behöriga myndigheter och anser att principen om lojalt samarbete bör stärkas genom att kortare svarstider fastställs, och menar att ett uteblivet svar bör betyda att ansvaret överförs mellan de behöriga myndigheterna.

För att säkerställa effektivast möjliga användning av utbyten mellan förvaltningar och för att säkerställa skyddet av de personer som omfattas av förordningarna, stöder föredraganden införandet av nya regler (Crossroads Bank for Social Security), av ett elektroniskt nätverk som sammanlänkar socialförsäkringsmyndigheter, och av ett europeiskt elektroniskt socialförsäkringskort och -nummer), och vill se en digitalisering av dokument som omfattas av förordningarna.

Föredraganden anser att det också är nödvändigt att klargöra den rättsliga ramen för utstationerade arbetstagare (obligatorisk minimiperiod för socialförsäkringstillhörighet i den utsändande staten, utfärdande i förväg av intyget före utstationeringens början,...), för egenföretagare och personer som utövar flera olika verksamheter.

Slutligen motsätter sig föredraganden indexeringen av familjeförmåner där barnen är bosatta – även om uppgifterna är ofullständiga och inte täcker alla de länder som berörs av samordningsförordningen får vi inte glömma att mindre än 1 % av de totala familjeförmånerna betalas ut för barn som är bosatta i en annan medlemsstat än den där deras förälder/föräldrar arbetar. I detta sammanhang skulle ett indexeringssystem som lokaliserar och uppdaterar förmåner utifrån barnens bostadsort innebära ett komplext och kostsamt system med konsekvenser för de offentliga finanserna.

Föredraganden hoppas att diskussionerna om översynen av samordningsförordningarna inte fastnar i låsta positioner och begrepp såsom ”social turism”, ”omfattande bedrägeri” eller ”förtäckt protektionism”: Om denna översyn sker på rätt sätt bör kontinuerliga sociala rättigheter kunna garanteras medborgarna, samtidigt som man främjar en rörlighet av hög kvalitet i Europa.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

Föredragaren skulle vilja framhålla att han under utarbetandet av betänkandet kontaktades av bland annat följande intressenter och lobbyister.

Entity and/or person

Arnaud Emériau

 

Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)

Delphine Rudelli

 

UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

 

Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

 

Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

 

Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

 

Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers

Liina Carr, Confederal Secretary

 

Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation

 

Eugenio Quintieri

 

Secretary General, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

 

Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

 

Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

 

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

 

Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

 

Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU

Jordi Curell,

 

director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Stefanie Klein

Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, Conseillère

 

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

 

Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur

 

Directrice du pôle juridique et social , CAPEB

Claude Denagtergal

 

Advisor, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

 

Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Thomas Heidener

 

Head of Office, Danish Trade Union Office

Kaia Iva

 

Estonian Minister of Social Protection

Philip Von Brocksdorff

 

Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE

Judite Berkemeier

 

Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC

Garance Pineau

 

Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales

Mouvement des entreprises de France - MEDEF

2016/0397(COD)


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR FRAMSTÄLLNINGAR (24.4.2018)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

(COM(2016)0815 – C8‑0521/2016 – 2016/0397(COD))

Föredragande av yttrande: Soledad Cabezón Ruiz

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 13 december 2016 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004. Syftet med förslaget är att modernisera och förenkla de nuvarande reglerna för samordning av den sociala tryggheten, för att de ska motsvara den samhälleliga och ekonomiska verkligheten i medlemsstaterna, och att förbättra utövandet av medborgerliga rättigheter med stöd av nämnda förordningar.

Föredraganden anser att eventuella ändringar av reglerna för samordning av den sociala tryggheten bör styras av de gemensamma värden som heter allmängiltighet, rättvisa och solidaritet, särskilt när det gäller tillgången till hälso- och sjukvårdsförmåner. Framför allt bör studerande och personer med funktionsnedsättning få ha kvar möjligheten att utan diskriminering överföra sina rättigheter och förmåner inom socialförsäkringens område vid flyttning från en medlemsstat till en annan.

Här noterar föredraganden det långa kapitlet om förmåner vid långvarigt vårdbehov i kommissionens förslag, och välkomnar att förmåner till personer med funktionsnedsättning nu klart och tydligt finns med i kapitlet. Föredraganden föreslår att administrativa kommissionen samarbetar närmare med förmånstagarorganisationer, bland dem också företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning, vid fastställandet av den utförliga förteckningen över vilka förmåner som omfattas av detta kapitel. Föredraganden betonar också att det måste säkerställas att EU-intyget om funktionsnedsättning snabbt börjar användas i alla medlemsstater, och uppmanar administrativa kommissionen att arbeta för att det antas en gemensam definition av begreppet funktionsnedsättning och gemensamma kriterier för det, avsedda att användas vid samordning av den sociala tryggheten. Föredraganden hoppas att genomförandet av EU-intyget om funktionsnedsättning kommer att möjliggöra diskussioner om vilka förmåner som omfattas av kortet, för att man ska kunna få med ytterligare viktiga förmåner inom området omsorg, hälso- och sjukvård och hjälp, så att personer med funktionsnedsättning helt och fullt kan använda sig av sin fria rörlighet inom EU.

Utskottet för framställningar får hela tiden ta emot framställningar om allt som hänger samman med social trygghet i gränsöverskridande situationer. Utskottet för framställningar får jämt och ständigt höra om frågor som berör möjligheten att överföra pensionsrättigheter och pensionsförmåner, framför allt om att det tar så länge att få lämpliga upplysningar från de behöriga myndigheterna, samt om beräkningen av pensionsförmåner för medborgare som arbetat i fler än en medlemsstat. Föredraganden föreslår att det ställs upp tidsgränser för hur länge det ska få ta för de behöriga medlemsstaternas institutioner att fastställa de sökandes stadigvarande bosättningsort, beräkna förmånsbeloppen och lösa eventuella åsiktsskillnader med andra medlemsstater. Dessutom är det av yttersta vikt att det går att få tag på ändamålsanpassad och kortfattad information om detta ofta nog så invecklade ämnesområde, för att medborgarna utan diskriminering ska kunna utöva sin fria rörlighet och sin rätt att arbeta inom EU.

Dessa förslag skulle bidra till kommissionens mål om att förbättra utövandet av medborgerliga rättigheter, samtidigt som det säkerställs att rättslig klarhet råder inom området samordning av den sociala tryggheten och att gällande regler kan verkställas, liksom också respekt för de övergripande värderingar som heter allmängiltighet, rättvisa och solidaritet och är gemensamma för hela Europeiska unionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Olika medlemsstater har högst olika definitioner av begreppen funktionsnedsättning och invaliditet, och detta kan bli ett svårt hinder för det ömsesidiga erkännandet av nationella beslut om funktionsnedsättning och invaliditet, framför allt när det gäller tillgången till särskilda tjänster och anläggningar, så att personer med funktionsnedsättning eller invaliditet kan bli särskilt missgynnade i fråga om social trygghet när de flyttar från en medlemsstat till en annan. För att personer med funktionsnedsättning eller invaliditet ska få det lättare att resa och flytta från en medlemsstat till en annan måste det därför säkerställas att det antas en gemensam europeisk definition i överensstämmelse med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt att medlemsstaterna ömsesidigt erkänner status som person med funktionsnedsättning, framför allt genom att EU-intyget om funktionsnedsättning snabbt tas i bruk i alla medlemsstater, vilket kommer att vara kopplat till det europeiska sjukförsäkringskortet och det europeiska socialförsäkringskortet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  För att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras och verkställas effektivt och för att garantera att personer med funktionsnedsättning kan ta med sig sina förmåner bör man, med tanke på samordningen av de sociala trygghetssystemen, arbeta för att det antas gemensamma definitioner, kriterier och metoder för utvärdering av funktionsnedsättning (procentuell funktionsnedsättning).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  Det är viktigt med respekt för de gemensamma värderingarna och principerna i unionens hälso- och sjukvårdssystem enligt vad som avses i rådets slutsatser av den 22 juni 2006 om gemensamma värderingar och principer i Europeiska unionens hälso- och sjukvårdssystem1a, särskilt de övergripande värderingarna om allmängiltighet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet. Detta är särskilt viktigt för sådana kategorier av medborgare som varken arbetar eller söker arbete, såsom studerande, vilkas rörlighet bör bevaras genom att de på lämpligt sätt får tillgång till socialförsäkringsförmåner, bland dem också sjukförsäkring, i värdmedlemsstaten. Rådet har framhållit följande: ”Allmängiltighet innebär att ingen utestängs från tillgång till hälso- och sjukvård. Solidaritet hör nära samman med hur våra nationella hälso- och sjukvårdssystem är ekonomiskt ordnade och behovet av att alla skall ha tillgång till dem. Rättvisa avser lika tillgång enligt behov oberoende av etnisk tillhörighet, kön, ålder, social status eller betalningsförmåga.”

 

______________

 

1a EUT C 146, 22.6.2006, s. 1.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I sin resolution av den 15 mars 2017 om hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden betonade Europaparlamentet behovet av att ”se till att människor kan ta med sig sina socialförsäkringsförmåner (t.ex. statlig pension, sjukförsäkring, arbetslöshetsunderstöd och familjebidrag) och därigenom minska hindren för arbetskraftens rörlighet inom EU” och efterlyste ”resoluta och effektiva åtgärder i riktning mot ett samordnat system av sammantagna sociala bidrag och förmåner för varje enskild person inom EU, såsom ett socialförsäkringskort för att underlätta spårbarheten av vilka avgifter som betalats in och vilka rättigheter en person har”.

 

______________

 

1a Antagna texter, P8_TA(2017)0083.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Man bör arbeta för åtgärder som gör det lättare att reda ut vilka socialförsäkringsrättigheter och -förmåner den enskilde har och upprätthålla dem runt om i unionen, till exempel genom att det antas ett europeiskt socialförsäkringskort, vilket bör förknippas med det befintliga europeiska sjukförsäkringskortet och EU-intyget om funktionsnedsättning och omfatta alla områden av social trygghet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  Av omsorg om bättre rörlighet för arbetstagare, studerande och arbetssökande runt om i unionen är det väsentligt att medlemsstaterna garanterar att det europeiska socialförsäkringskortet utan diskriminering finns att tillgå för alla, alltså också för tillfälligt anställda, egenföretagare och personer i atypiska arbetsförhållanden, samt studerande och rörliga arbetssökande.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d)  Gränsöverskridande hälso- och sjukvård är av särskild relevans för att en rättvis samordning av de sociala trygghetssystemen ska garanteras. Här råder stora skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU1a. Framför allt bör artikel 7 i det direktivet genomföras utan diskriminering för att säkerställa fri rörlighet för unionsmedborgare och deras familjer.

 

______________

 

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Vad gäller arbetslöshetsförmåner bör reglerna för sammanläggning av försäkringsperioder tillämpas enhetligt i alla medlemsstater. Med undantag för de arbetstagare som avses i artikel 65.2 bör det i reglerna för sammanläggning av försäkringsperioder i syfte att uppbära arbetslöshetsförmåner införas ett krav på att en försäkrad person senast har varit försäkrad i minst tre månader i den medlemsstaten. Den tidigare behöriga medlemsstaten bör bli behörig för alla försäkrade personer som inte uppfyller detta krav. I detta fall bör registrering hos arbetsförmedlingen i den medlemsstat där den arbetslösa personen senast var försäkrad ha samma verkan som registrering hos arbetsförmedlingen i den medlemsstat där personen tidigare var försäkrad.

(8)  Vad gäller arbetslöshetsförmåner bör reglerna för sammanläggning av försäkringsperioder tillämpas enhetligt i alla medlemsstater. Med undantag för de arbetstagare som avses i artikel 65.2 bör det i reglerna för sammanläggning av försäkringsperioder i syfte att uppbära arbetslöshetsförmåner införas ett krav på att en försäkrad person senast har varit försäkrad i minst en månad i den medlemsstaten. Den tidigare behöriga medlemsstaten bör bli behörig för alla försäkrade personer som inte uppfyller detta krav. I detta fall bör registrering hos arbetsförmedlingen i den medlemsstat där den arbetslösa personen senast var försäkrad ha samma verkan som registrering hos arbetsförmedlingen i den medlemsstat där personen tidigare var försäkrad.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Till följd av rekommendationerna i rapporten om EU-medborgarskapet 201335 finns det ett behov av att förlänga den kortaste möjliga perioden för export av arbetslöshetsförmåner från tre till sex månader för att förbättra arbetslösa personers möjligheter att flytta från en medlemsstat till en annan för att söka arbete och deras chanser att återintegreras på arbetsmarknaden, och för att ta itu med kompetensglappet mellan länder.

(9)  Perioden för export av arbetslöshetsförmåner fram till dess att den arbetssökandes förvärvade rättigheter uttömts behöver förlängas, för att arbetslösa personer ska få det lättare att flytta från en medlemsstat till en annan för att söka arbete och bättre chanser till återkvalificering och återintegrering på arbetsmarknaden, och för att ta itu med kompetensglappet mellan länder.

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Det behöver säkerställas att de behöriga myndigheterna avgör vad som är stadigvarande bosättningsort, för att socialförsäkringsförmånerna ska kunna fastställas inom en rimlig tid.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Den enskilde bör få välja sin stadigvarande bosättningsort med tanke på fastställandet av socialförsäkringsförmåner, varefter de behöriga myndigheterna, inom rimlig tid och på grundval av att tillräcklig anknytning till den berörda medlemsstaten styrkts, kan utfärda intyg om bosättningsorten.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att möjliggöra en snabb uppdatering av denna förordning i linje med utvecklingen på nationell nivå bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till Europeiska kommissionen för att ändra bilagorna i denna förordning och förordning (EG) nr 987/2009. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, bland annat på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201636. Särskilt för att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelserna av delegerade akter ska Europaparlamentet och rådet få alla dokument samtidigt som medlemsstaternas experter och deras experter ska systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelser av delegerade akter.

(12)  För att möjliggöra en snabb uppdatering av denna förordning i linje med utvecklingen på nationell nivå bör bilagorna till denna förordning och förordning (EG) nr 987/2009 regelbundet ändras.

__________________

 

EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

 

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att stödja medlemsstaterna i deras arbete för att bekämpa bedrägerier och felaktigheter i tillämpningen av samordningsreglerna är det nödvändigt att fastställa en mer öppen rättslig grund för att underlätta behandlingen av personuppgifter om personer som omfattas av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009. Detta skulle ge en medlemsstat möjlighet att regelbundet jämföra uppgifter som innehas av dess behöriga institutioner med uppgifter som en annan medlemsstat innehar för att identifiera felaktigheter eller inkonsekvenser som kräver ytterligare utredning.

(13)  För att stödja medlemsstaterna i deras arbete för att bekämpa bedrägerier och felaktigheter i tillämpningen av samordningsreglerna är det nödvändigt att fastställa en mer öppen rättslig grund för att underlätta behandlingen av personuppgifter om personer som omfattas av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, varvid vederbörlig hänsyn bör tas till unionens relevanta regelverk för dataskydd, framför allt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a. Detta skulle ge en medlemsstat möjlighet att regelbundet jämföra uppgifter som innehas av dess behöriga institutioner med uppgifter som en annan medlemsstat innehar för att identifiera felaktigheter eller inkonsekvenser som kräver ytterligare utredning.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att påskynda förfarandet för kontroll och återkallande av handlingar (särskilt när det gäller den socialförsäkringslagstiftning som omfattar innehavaren) vid bedrägerier och felaktigheter är det nödvändigt att stärka samarbetet och informationsutbytet mellan den utfärdande institutionen och institutionen som begär ett återkallande. När det råder tvivel om handlingens giltighet eller huruvida de styrkande handlingarna är korrekta, eller när det råder skilda uppfattningar mellan medlemsstater om fastställandet av tillämplig lagstiftning, ligger det i de berörda medlemsstaternas och personernas intresse att de berörda institutionerna når en överenskommelse inom rimlig tid.

(15)  För att påskynda förfarandet för kontroll, korrigering och återkallande av handlingar (särskilt när det gäller den socialförsäkringslagstiftning som omfattar innehavaren) vid bedrägerier och felaktigheter är det nödvändigt att stärka samarbetet och informationsutbytet mellan den utfärdande institutionen och institutionen som begär ett återkallande. När det råder tvivel om handlingens giltighet eller huruvida de styrkande handlingarna är korrekta, eller när det råder skilda uppfattningar mellan medlemsstater om fastställandet av tillämplig lagstiftning, ligger det i de berörda medlemsstaternas och personernas intresse att de berörda institutionerna når en överenskommelse inom rimlig tid. Om inget svar inkommer inom föreskriven tid bör den begärande institutionen få behörighet att bestämma vilken lagstiftning som är tillämplig.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5a  Domstolen har fastställt att medlemsstater har rätt att åt EU-medborgare utanför arbetskraften ge tillgång till socialförsäkringsförmåner i den mottagande medlemsstaten, vilket inte utgör socialt bistånd i den mening som avses i direktiv 2004/38/EG och som villkor ställa uppehållsrätt i den mening som avses i det direktivet. Kontroll av uppehållsrätten bör göras i enlighet med kravet i direktiv 2004/38/EG. I detta syfte bör en medborgare utanför arbetskraften tydligt åtskiljas från en arbetssökande vars uppehållsrätt följer direkt av artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. För att förbättra klarheten angående rättsläget för medborgare utanför arbetskraften och institutioner behövs kodifiering av denna rättspraxis.

utgår

Motivering

Att likabehandlingsprincipen inte gäller för över 700 000 rörliga medborgare utanför arbetskraften innebär att det finns en avsevärd lucka i samordningen av de sociala trygghetssystemen inom Europeiska unionen. De ändringar som föreslås av kommissionen kommer varken att skapa ökad rättslig klarhet eller underlätta situationen för de ifrågavarande medborgarna. Därför bör det inte tas med någon korshänvisning till direktiv 2004/38/EG i förordningen.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 5c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5c  Utan att det påverkar de begränsningar av rätten till likabehandling för personer utanför arbetskraften som följer av direktiv 2004/38/EG eller på annat sätt i enlighet med unionslagstiftningen, bör ingenting i denna förordning begränsa de grundläggande rättigheterna som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat rätten till mänsklig värdighet (artikel 1) och rätten till liv (artikel 2) och rätten till hälsoskydd (artikel 35).”

5c  Utan att det påverkar de begränsningar av rätten till likabehandling för personer utanför arbetskraften som följer av direktiv 2004/38/EG eller på annat sätt i enlighet med unionslagstiftningen, bör ingenting i denna förordning begränsa de grundläggande rättigheterna som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat rätten till mänsklig värdighet (artikel 1), rätten till liv (artikel 2), rätten till social trygghet och socialbidrag (artikel 34) och rätten till hälsoskydd (artikel 35).”

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 24a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Efter skäl 24 ska följande införas:

 

”(24a)  Ingenting i denna förordning bör ge en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten grund att neka personer utanför arbetskraften uppehållsrätt enbart på grund av att de ansökt om de grenar av social trygghet som omfattas av denna förordning.ˮ

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 883/2004

Skäl 46

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”46  För att möjliggöra en snabb uppdatering av denna förordning i linje med utvecklingen på nationell nivå bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till Europeiska kommissionen för att ändra bilagorna i denna förordning och förordning (EG) nr 987/2009. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, bland annat på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201643. Särskilt för att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelserna av delegerade akter ska Europaparlamentet och rådet få alla dokument samtidigt som medlemsstaternas experter och deras experter ska systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelser av delegerade akter.

utgår

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led d

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – led vb

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”vb)  vårdförmån vid långvarigt vårdbehov: varje vårdförmån, kontantförmån eller en kombination av båda för personer som under längre tid på grund av ålder, funktionshinder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver betydande hjälp av en annan person eller personer för att utföra aktiviteter i det dagliga livet, däribland stöd för personligt självbestämmande; detta inbegriper förmåner som beviljas personer som tillhandahåller sådan hjälp.”

”vb)  vårdförmån vid långvarigt vårdbehov: varje vårdförmån, kontantförmån eller en kombination av båda för personer som under längre tid på grund av ålder, funktionshinder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp av en annan person eller personer för att utföra aktiviteter i det dagliga livet, däribland stöd för personligt självbestämmande; detta inbegriper förmåner som beviljas personer som tillhandahåller sådan hjälp.”

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat får kräva att en EU-medborgare utanför arbetskraften som är bosatt i den medlemsstaten får tillgång till den medlemsstatens socialförsäkringsförmåner enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier44.”

utgår

__________________

 

44 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.

 

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En person som arbetar som anställd i en medlemsstat hos en arbetsgivare som normalt bedriver sin verksamhet i den medlemsstaten och arbetsgivaren sänder ut i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster46 eller som arbetsgivaren stationerar för att för arbetsgivarens räkning utföra ett arbete i en annan medlemsstat, ska fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda medlemsstaten, under förutsättning att detta arbete inte varar längre än 24 månader och att personen inte sänds ut för att ersätta en annan anställd eller egenföretagare som tidigare stationerats eller sänts ut i den mening som avses i denna artikel.

1.  En person som arbetar som anställd i en medlemsstat hos en arbetsgivare som normalt bedriver sin verksamhet i den medlemsstaten och som arbetsgivaren stationerar ut för att för arbetsgivarens räkning utföra ett arbete i en annan medlemsstat, ska fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda medlemsstaten, under förutsättning att

 

a)  detta arbete inte förväntas vara eller faktiskt varar längre än sex månader och att personen inte stationeras eller sänds ut för att ersätta en annan anställd eller egenföretagare som tidigare stationerats eller sänts ut i den mening som avses i denna artikel, och

 

b)  personen i fråga, under en period om minst sex månader omedelbart innan anställningen påbörjas, redan omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där arbetsgivaren är etablerad.

__________________

 

46 EGT L 018, 21.01.1997, s. 1.

 

Motivering

Den genomsnittliga varaktigheten av en utstationering är mindre än fyra månader, enligt kommissionen. Efter sex månader är det därför rimligt att lagen i anställningslandet tillämpas i fråga om socialförsäkringsskydd.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 12 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En person som normalt bedriver verksamhet som egenföretagare i en medlemsstat och som ska bedriva liknande verksamhet i en annan medlemsstat, ska fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda medlemsstaten, under förutsättning att verksamheten inte förväntas vara längre än 24 månader och att personen inte ersätter en annan anställd eller egenföretagare.

2.  En person som normalt bedriver verksamhet som egenföretagare i en medlemsstat och som ska bedriva liknande verksamhet i en annan medlemsstat, ska fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda medlemsstaten, under förutsättning att

 

a)  verksamheten inte förväntas vara eller faktiskt varar längre än sex månader och att personen inte ersätter en annan utstationerad anställd eller egenföretagare, och

 

b)  personen i fråga, under en period om minst sex månader omedelbart innan yrkesverksamheten påbörjas, redan omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där han eller hon normalt bedriver yrkesverksamhet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att rörliga medborgare utanför arbetskraften och arbetssökande kan få tillgång till heltäckande sjukförsäkring i den mottagande medlemsstaten genom att låta sådana medborgare på ett proportionellt sätt bidra till ett sjukförsäkringssystem, eller på annat sätt uppfylla de relevanta kriterierna för tillgång till sjukförsäkring, i den medlemsstat där de är stadigvarande bosatta.

Motivering

Heltäckande sjukförsäkring är en grundläggande rättighet. Rörliga medborgare utanför arbetskraften bör kunna sjukförsäkra sig också i sin bosättningsmedlemsstat. Medlemsstaterna bör ha bindande riktlinjer att gå efter när de gör sitt sjukförsäkringssystem tillgängligt för rörliga EU-medborgare utanför arbetskraften.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 17

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 35a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Administrativa kommissionen ska utarbeta en utförlig förteckning över förmåner vid långvarigt vårdbehov som uppfyller kriterierna i artikel 1 vb i denna förordning genom att specificera vilka som utgör vårdförmåner och vilka kontantförmåner.

2.    Administrativa kommissionen ska, efter lämpligt samråd med berörda arbetsmarknadsparter och föreningar som företräder förmånstagarna, bland annat organisationer för personer med funktionsnedsättning, jämte alla relevanta berörda parter, utarbeta en uttömmande och detaljerad förteckning över förmåner vid långvarigt vårdbehov som uppfyller kriterierna i artikel 1 vb i denna förordning genom att specificera vilka som utgör vårdförmåner och vilka kontantförmåner.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 17

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 35a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Administrativa kommissionen ska säkerställa att EU-intyget om funktionsnedsättning snabbt börjar användas i alla medlemsstater och arbeta för att det antas en gemensam definition av begreppet funktionsnedsättning och gemensamma kriterier för det, avsedda att användas vid tillämpningen av denna förordning och genomförandeförordningen.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 52 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

18a.  I artikel 52 ska följande punkt läggas till:

 

”1a.   De behöriga institutionerna ska beräkna och bevilja den förmån som tillkommer förmånstagaren inom tre månader efter att ansökan om detta inlämnats.”

Ändringsförslag    27  

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 61 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utom i de fall som avses i artikel 65.2 ska artikel 6 tillämpas endast om den berörda personen senast har fullgjort en försäkringsperiod, anställningsperiod eller en period som egenföretagare på minst tre månader i enlighet med den lagstiftning enligt vilken ansökan om förmåner görs.

1.  Utom i de fall som avses i artikel 65.2 ska artikel 6 tillämpas endast om den berörda personen senast har fullgjort en försäkringsperiod, anställningsperiod eller en period som egenföretagare på minst en månad i enlighet med den lagstiftning enligt vilken ansökan om förmåner görs.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 61 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den arbetslösa personen inte uppfyller villkoren för sammanläggning av perioder enligt punkt 1 för att den totala längden på de senast fullgjorda försäkringsperioderna, anställningsperioderna eller perioderna av verksamhet som egenföretagare i den medlemsstaten är mindre än tre månader, ska personen ha rätt till arbetslöshetsförmåner enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den arbetslösa personen tidigare har fullgjort sådana perioder, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i artikel 64a.”

2.  Om den arbetslösa personen inte uppfyller villkoren för sammanläggning av perioder enligt punkt 1 för att den totala längden på de senast fullgjorda försäkringsperioderna, anställningsperioderna eller perioderna av verksamhet som egenföretagare i den medlemsstaten är mindre än en månad, ska personen ha rätt till arbetslöshetsförmåner enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den arbetslösa personen tidigare har fullgjort sådana perioder, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i artikel 64a.”

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20 – led a

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 64 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  I punkt 1c ska ”tre” ersättas med ”sex” och ”med tre månader till högst sex månader” ersättas med ”med sex månader till slutet av den period under vilken personen har rätt till förmåner”.

a)  I punkt 1 ska led c ersättas med följande:

 

”c)   Rätten till arbetslöshetsförmåner ska bibehållas tills de är uttömda.”

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 64 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Punkt 2 ska utgå.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=EN)

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20 – led B

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 64 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  I punkt 3 ska ”tre” ersättas med ”sex” och ”upp till högst sex månader” ersättas med ”till slutet av perioden för rätt till förmåner”.

b)   Punkt 3 ska utgå.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23a (nytt)

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 71 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

23a.  Artikel 71.1 ska ersättas med följande:

1.  Administrativa kommission för samordning av de sociala trygghetssystemen, nedan kallad administrativa kommissionen, som är knuten till Europeiska kommissionen, skall bestå av en regeringsföreträdare för varje medlemsstat och vid behov biträdas av sakkunniga rådgivare. En företrädare för Europeiska kommissionen skall delta i administrativa kommissionens arbete som rådgivare.

1.   Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, nedan kallad administrativa kommissionen, som är anknuten till kommissionen, ska bestå av en regeringsföreträdare för varje medlemsstat och vid behov biträdas av sakkunniga rådgivare. En företrädare för kommissionen, en företrädare för Europaparlamentet samt, i förekommande fall, företrädare för arbetsmarknadens parter och för förmånstagarna, inklusive företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning, ska delta i administrativa kommissionens arbete som rådgivare.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=SV)

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 25

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 76a – punkt 1 – strecksats 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Återkallande av intyget om den behöriga institutionen i anställningsstaten bestrider att intyget är korrekt eller giltigt.

–  Återkallande av intyget:

 

  om den behöriga institutionen i anställningsstaten bestrider att intyget är korrekt eller giltigt,

 

  om den utfärdande institutionen inte svarar inom den angivna tidsfristen.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 88

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

27.  Artikel 88 ska ersättas med följande:

utgår

”Artikel 88

 

Delegerade befogenheter att uppdatera bilagorna

 

Kommissionen har befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88a att regelbundet ändra bilagorna till denna förordning och tillämpningsförordningen på begäran av administrativa kommissionen.

 

Artikel 88a

 

Utövande av delegering

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 88 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [den dag då förordning (EU) xxxx träder i kraft].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 88 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid en senare i beslutet angiven dag. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 88 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat Europeiska kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 1 – punkt 2 – led ea

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”ea)  bedrägeri: varje uppsåtlig handling eller uppsåtlig underlåtenhet i syfte att få socialförsäkringsförmåner eller att undvika att betala socialförsäkringsavgifter i strid med lagstiftningen i en medlemsstat.”.

”ea)  bedrägeri: varje uppsåtlig handling eller uppsåtlig underlåtenhet som blir till förfång för institutioner och begås i syfte att få socialförsäkringsförmåner eller att undvika att betala socialförsäkringsavgifter eller att kringgå en medlemsstats regler för socialförsäkringstillhörighet, i strid med lagstiftningen i den medlemsstaten, grundförordningen eller tillämpningsförordningen.”.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 2 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  När en persons rättigheter eller skyldigheter som omfattas av grundförordningen eller tillämpningsförordningarna har fastställts får den behöriga institutionen begära att institutionen i medlemsstaten där personen är bosatt eller vistas lämnar personuppgifter. Begäran och eventuella svar ska gälla information som gör det möjligt för den behöriga medlemsstaten att identifiera eventuella oriktiga uppgifter eller beslut som ligger till grund för fastställandet av en persons rättigheter eller skyldigheter enligt grundförordningen eller tillämpningsförordningen. En begäran kan också göras även om det inte råder någon tvekan om att de uppgifter som ingår i handlingarna eller som ligger till grund för beslutet i ett särskilt fall, är giltiga eller riktiga. Begäran om uppgifter och alla svar måste vara nödvändiga och proportionerliga.

”5.  När en persons rättigheter eller skyldigheter som omfattas av grundförordningen eller tillämpningsförordningarna har fastställts får den behöriga institutionen begära att institutionen i medlemsstaten där personen är bosatt eller vistas lämnar personuppgifter, varvid integritetsskyddet fullständigt ska respekteras. Begäran och eventuella svar ska vara begränsade till information som gör det möjligt för den behöriga medlemsstaten att identifiera eventuella oriktiga uppgifter eller beslut som ligger till grund för fastställandet av en persons rättigheter eller skyldigheter enligt grundförordningen eller tillämpningsförordningen. En begäran kan också göras även om det inte råder någon tvekan om att de uppgifter som ingår i handlingarna eller som ligger till grund för beslutet i ett särskilt fall, är giltiga eller riktiga. Begäran om uppgifter och alla svar ska vara motiverade, nödvändiga och proportionerliga.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 6 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7a.  Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

3.   Om de berörda institutionerna eller myndigheterna inte kommer överens får de behöriga myndigheterna hänskjuta frågan till administrativa kommissionen tidigast en månad efter den dag då åsiktsskillnaden enligt punkt 1 eller 2 uppstod. Administrativa kommissionen ska försöka jämka samman ståndpunkterna inom sex månader efter det att ärendet hänsköts till den.

3.   Om de berörda institutionerna eller myndigheterna inte kommer överens senast inom tre månader efter den dag då en åsiktsskillnad uppstått ska de behöriga myndigheterna hänskjuta frågan till administrativa kommissionen tidigast en månad efter den dag då åsiktsskillnaden enligt punkt 1 eller 2 uppstod. Administrativa kommissionen ska försöka jämka samman ståndpunkterna inom sex månader efter det att ärendet hänsköts till den.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7b (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

 

”1a.   Den provisoriska beräkningen av förmåner och avgifter som avses i punkt 1 ska utföras senast en månad efter att den berörda personen ingått med sin begäran.”

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7c (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 11 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7c.  Artikel 11.1 ska ersättas med följande:

1.   Om två eller flera medlemsstaters institutioner har skilda uppfattningar när det gäller att fastställa bosättningsorten för en person som omfattas av grundförordningen, ska dessa institutioner i samförstånd fastställa var den berörda personen har sina huvudsakliga intressen, på grundval av en samlad bedömning av alla tillgängliga uppgifter om relevanta fakta, vilket skulle kunna omfatta följande:

1.   Om två eller flera medlemsstaters institutioner har skilda uppfattningar när det gäller att fastställa bosättningsorten för en person som omfattas av grundförordningen, ska dessa institutioner, senast tre månader efter att åsiktsskillnaden uppkommit, i samförstånd fastställa var den berörda personen har sina huvudsakliga intressen, på grundval av en samlad bedömning av alla tillgängliga uppgifter om relevanta fakta, vilket skulle kunna omfatta följande:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=SV)

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 11

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 19 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om nödvändigt för utövandet av en lagstiftande befogenhet på nationell nivå och på unionsnivå ska utbyte av relevanta uppgifter om de berörda personernas rättigheter och skyldigheter i fråga om social trygghet ske mellan de behöriga institutionerna och yrkesinspektionerna, de berörda staternas invandrings- eller skattemyndigheter, till exempel behandling av personuppgifter för andra ändamål än för verkställandet av en persons rättigheter och skyldigheter enligt grundförordningen eller denna förordning, särskilt för att säkerställa efterlevnaden av relevanta rättsliga skyldigheter vad gäller arbetsrätt och lagstiftning om hälsa och säkerhet, migration och beskattning. Ytterligare uppgifter ska fastställas genom administrativa kommissionens beslut.

4.  Om nödvändigt för utövandet av en lagstiftande befogenhet på nationell nivå och på unionsnivå ska utbyte av relevanta uppgifter om de berörda personernas rättigheter och skyldigheter i fråga om social trygghet ske mellan de behöriga institutionerna och yrkesinspektionerna och de berörda staternas invandrings- eller skattemyndigheter, varvid integritetsskyddet fullständigt ska respekteras. Därvid kan det röra sig om till exempel behandling av personuppgifter för andra ändamål än för verkställandet av en persons rättigheter och skyldigheter enligt grundförordningen eller denna förordning, uteslutande för att säkerställa efterlevnaden av relevanta rättsliga skyldigheter vad gäller arbetsrätt och lagstiftning om hälsa och säkerhet, migration och beskattning. Ytterligare uppgifter ska fastställas genom administrativa kommissionens beslut.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 26a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 67 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

26a.  Artikel 67.5 ska ersättas med följande:

5.  Fordringarna ska betalas av gäldenärsinstitutionen till det förbindelseorgan i borgenärsmedlemsstaten som avses i artikel 66 i tillämpningsförordningen inom 18 månader efter utgången av den månad de lämnades in till gäldenärsmedlemsstatens förbindelseorgan. Detta gäller inte de fordringar som gäldenärsinstitutionen av relevanta skäl har tillbakavisat under den perioden.

5.  Fordringarna ska betalas av gäldenärsinstitutionen till det förbindelseorgan i borgenärsmedlemsstaten som avses i artikel 66 i tillämpningsförordningen inom 12 månader efter utgången av den månad de lämnades in till gäldenärsmedlemsstatens förbindelseorgan. Detta gäller inte de fordringar som gäldenärsinstitutionen av relevanta skäl har tillbakavisat under den perioden.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:SV:HTML)

Motivering

Den nuvarande tidsperioden på 18 månader bör minskas till 12 månader för att lätta på kostnadstrycket för det förbindelseorgan som förhandsfinansierar en förmån.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 40a (nytt)

Förordning (EG) nr 987/2009

Artikel 89 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

40a.  I artikel 89 ska följande punkt läggas till:

 

”1a.   De behöriga myndigheternas institutioner ska på begäran ställa till medborgarnas förfogande en kopia av deras personakt, tillsammans med kortfattad och ändamålsanpassad information om vilka regler som enligt grundförordningen och genomförandeförordningen gäller för fastställande, både av behörig myndighet och av rättigheter och förmåner.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=SV)

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Referensnummer

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

PETI

19.1.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Behandling i utskott

21.2.2018

 

 

 

Antagande

24.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Referensnummer

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Framläggande för parlamentet

14.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Föredragande

       Utnämning

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Behandling i utskott

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

19

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dietmar Köster

Ingivande

23.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy