ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст)

23.11.2018 - (COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Лидия Йоанна Герингер де Оденберг
(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)


Процедура : 2018/0160(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0387/2018
Внесени текстове :
A8-0387/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0316),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0210/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове[1],

–  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0387/2018),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 12 юли 2018 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст)

COM(2018)0316 от 24.5.2018 г. – 2018/0160(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 13 юни 2018 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на това заседание[1], след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за кодифициране на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

1. Формулировката на бележка под линия 11 в английския текст следва да се адаптира, така че да гласи следното: „Одобрени с Резолюции 663 С (ХХIV) от 31 юли 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 май 1977 г. на Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации.“

2. В съображение 45 думите „в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета“ следва да се адаптират, така че да гласят „в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.“

3. В референтното поле, предшестващо съображение 52, обозначението „2016/2134, съображение 24“ следва да гласи „1236/2005 съображение 24“.

4. В член 27 думите „в съответствие с правилата, установени в Директива 95/64/ЕО“ следва да бъдат адаптирани, така че да гласят „в съответствие с правилата, установени в Регламент (ЕС) № 2016/679“.

5. В приложение VII настоящото заглавие на формуляра („Разрешително за износ или внос на стоки, които биха могли да бъдат използвани за изтезания (Регламент (ЕО) № 1236/2005“) следва да се адаптира, така че да гласи „Разрешение за износ или внос на стоки, които биха могли да бъдат използвани за изтезания (Регламент (ЕС) […]“) В точка 15 от този формуляр думите „в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1236/2005“ следва да се адаптират, така че да гласят „съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС ) [...]“. В обяснителните бележки към формуляра бележката под линия, съответстваща на позоваването на Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията в клетка 6 следва да се адаптира, така че да гласи следното: „Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7 )“.

6. В приложение VIII настоящото заглавие на формуляра („Разрешение за предоставянето на брокерски услуги във връзка със стоки, които биха могли да бъдат използвани за изтезания или с цел прилагане на смъртно наказание (Регламент (ЕО) № 1236/2005“) следва да бъде адаптирано, така че да гласи „Разрешение за предоставянето на брокерски услуги във връзка със стоки, които биха могли да бъдат използвани за изтезания или с цел прилагане на смъртно наказание (Регламент (ЕО) […]“) В точка 1 от формуляра думите „Разрешение за брокерски услуги (Регламент (ЕО) № 1236/2005)“ следва да се адаптират, така че да гласят „Разрешение за брокерски услуги (Регламент (ЕС) [...] )“. В точка 19 думите „съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1236/2005“ следва да се адаптират, така че да гласят „съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС ) [...]“.

7. В приложение IX настоящото заглавие на формуляра („Разрешение за предоставянето на брокерски услуги във връзка със стоки, които биха могли да бъдат използвани за изтезания или с цел прилагане на смъртно наказание (Регламент (ЕО) № 1236/2005“) следва да бъде адаптирано, така че да гласи „Разрешение за предоставянето на техническа помощ във връзка със стоки, които биха могли да бъдат използвани за изтезания или с цел прилагане на смъртно наказание (Регламент (ЕС) […]“) В точка 1 от формуляра думите „Разрешение за техническа помощ (Регламент (ЕО) № 1236/2005)“ следва да се адаптират, така че да гласят „Разрешение за техническа помощ (Регламент (ЕС) [...] )“. В точка 3 обозначението „7а“ следва да се замени с „15“, а обозначението „7д“ следва да се замени с „19“. В точка 15 думите „съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1236/2005“ следва да се адаптират, така че да гласят „съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС ) [...]“.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи с единодушие, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

31.5.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Дата на внасяне

23.11.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 26 ноември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност