BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation)

23.11.2018 - (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikation – forretningsordenens artikel 103)


Procedure : 2018/0160(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0387/2018
Indgivne tekster :
A8-0387/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0316),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0210/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0387/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 12. juli 2018

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation)

COM(2018)0316 af 24.5.2018 – 2018/0160(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 13. juni 2018 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen på dette møde[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kodifikation af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. Ordlyden i fodnote 11 bør tilpasses til at lyde som følger: "Approved by Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977 of the Economic and Social Council of the United Nations".

2. I betragtning 45 bør "in accordance with Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council" ændres til "in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council".

3. I referencefeltet før betragtning 52 burde der i stedet for "2016/2134 recital 24" have stået "1236/2005 recital 24".

4. I artikel 27 bør "in accordance with the rules laid down in Directive 95/46/EC" ændres til "in accordance with the rules laid down in Regulation (EU) 2016/679".

5. I bilag VII bør formularens nuværende titel ("authorisation for export or import of goods that could be used for torture (Regulation (EC) No 1236/2005") ændres til "authorisation for export or import of goods that could be used for torture (Regulation (EU) […]". I rubrik 15 i denne formular bør "pursuant to Article 9(1) of Regulation 1236/2005" ændres til "pursuant to Article 21(1) of Regulation (EU) […]". I de forklarende bemærkninger til formularen bør den fodnote, der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 i rubrik 6, tilpasses til at lyde som følger: "Commission Regulation (EU) No 1106/2012 of 27 November 2012 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards the update of the nomenclature of countries and territories (OJ L 328, 28.11.2012, p. 7)".

6. I bilag VIII bør blankettens nuværende titel ("authorisation for the supply of brokering services related to goods that could be used for torture or for capital punishment (Regulation (EC) No 1236/2005") ændres til "authorisation for the supply of brokering services related to goods that could be used for torture or for capital punishment (Regulation (EU) […]". I rubrik 1 i blanketten bør "Authorisation Brokering Services (Regulation (EC) No 1236/2005')" ændres til "Authorisation Brokering Services (Regulation (EU) […])". I rubrik 19 bør "pursuant to Article 9(1) of Regulation (EC) No 1236/2005" ændres til "pursuant to Article 21(1) of Regulation (EU) […]".

7. I bilag IX bør blankettens nuværende titel ("authorisation for the supply of technical assistance related to goods that could be used for torture or for capital punishment (Regulation (EC) No 1236/2005") ændres til "authorisation for the supply of technical assistance related to goods that could be used for torture or for capital punishment (Regulation (EU) […]". I rubrik 1 i blanketten bør "Authorisation Technical Assistance (Regulation (EC) No 1236/2005)" ændres til "Authorisation Technical Assistance (Regulation (EU) […])". I rubrik 3 bør "7a" erstattes af "15" og "7e" bør erstattes af "19". I rubrik 15 bør "pursuant to Article 9(1) of Regulation (EC) No 1236/2005" ændres til "pursuant to Article 21(1) of Regulation (EU) […]".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver    Juridisk rådgiver      Generaldirektør

  • [1]   Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation)

Referencer

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Dato for høring af EP

24.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

31.5.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Dato for indgivelse

23.11.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 26. november 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik