Διαδικασία : 2018/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0387/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0387/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0467

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 773kWORD 57k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Κωδικοποίηση – άρθρο 103 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0316),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0210/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων(A8-0387/2018),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ   ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση)

COM(2018)0316 of 24.5.2018 – 2018/0160(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων, και συγκεκριμένα το σημείο 4 της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 13 Ιουνίου 2018 με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση(1), η συμβουλευτική ομάδα αφού εξέτασε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, διαπίστωσε με κοινή συμφωνία τα εξής:

1. Το κείμενο της υποσημείωσης αριθ. 11 πρέπει να προσαρμοστεί και να λάβει την ακόλουθη μορφή: «Εγκρίθηκαν με τα ψηφίσματα 663 C (XXIV) της 31ης Ιουλίου 1957 και 2076 (LXII) της 13ης Μαΐου 1977 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών».

2. Στην αιτιολογική σκέψη 45, το κείμενο «σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

3. Στο πλαίσιο αναφοράς πριν από την αιτιολογική σκέψη 52, η ένδειξη «2016/2134 αιτιολογική σκέψη 24» πρέπει να είναι «1236/2005 αιτιολογική σκέψη 24».

4. Στο άρθρο 27, το κείμενο «σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ» πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679».

5. Στο παράρτημα VII, ο τίτλος του εντύπου («Άδεια εξαγωγής ή εισαγωγής αντικειμένων τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005)» πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «Άδεια εξαγωγής ή εισαγωγής αντικειμένων τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια (κανονισμός (ΕE) […])». Στο σημείο 15 του εν λόγω εντύπου, η φράση «βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1236/2005» πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ ) [...]». Στις επεξηγηματικές σημειώσεις για το έντυπο, η υποσημείωση που αντιστοιχεί στην παραπομπή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής στο τετράγωνο 6 πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7)».

6. Στο παράρτημα VIII, ο τίτλος του εντύπου («Άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών σε σχέση με αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή για τη θανατική ποινή (κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005) πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «Άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών σε σχέση με αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή για τη θανατική ποινή (κανονισμός (EE) […]». Στο σημείο 1 του εντύπου, το κείμενο «Άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 )» πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «Άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών (κανονισμός (ΕΕ) [...] )». Στο σημείο 19, το κείμενο «βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005» πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΕ) [...]».

7. Στο Παράρτημα ΙΧ, ο τίτλος του εντύπου («Άδεια παροχής τεχνικής βοήθειας σε σχέση με αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή για τη θανατική ποινή (κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005») πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «Άδεια παροχής τεχνικής βοήθειας σε σχέση με αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή για τη θανατική ποινή (κανονισμός (EE) […]». Στο σημείο 1 του εντύπου, το κείμενο «Άδεια παροχής τεχνικής βοήθειας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 )» πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «Άδεια τεχνικής βοήθειας (κανονισμός (ΕΕ) [...] )». Στο σημείο 3, η ένδειξη «7α» πρέπει να αντικατασταθεί από την ένδειξη «15» και η ένδειξη «7ε» αντικαθίσταται από την ένδειξη «19». Στο σημείο 15, το κείμενο «βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005» πρέπει να προσαρμοστεί ως εξής: «βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΕ) [...]».

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης επέτρεψε στη συμβουλευτική ομάδα να συμπεράνει, διά κοινής συμφωνίας, ότι η πρόταση περιορίζεται σε απλή κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

(1)

  Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

31.5.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Ημερομηνία κατάθεσης

23.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 26 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου