MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio)

23.11.2018 - (COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifiointi – työjärjestyksen 103 artikla)


Menettely : 2018/0160(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0387/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0387/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0316),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0210/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0387/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel 12. heinäkuuta 2018

LAUSUNTO

     EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio)

COM(2018)0316 of 24.5.2018 – 2018/0160(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 13. kesäkuuta 2018 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[1] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla kodifioidaan tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen 27. kesäkuuta 2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1236/2005, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1. Alaviitteen nro 11 sanamuotoa olisi muutettava seuraavasti: ”Hyväksytty Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston 31.7.1957 annetulla päätöslauselmalla 633 C (XXIV) ja 13.5.1977 annetulla päätöslauselmalla 2076 (LXII).

2. Johdanto-osan 45 kappaleessa sanat ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY” olisi muutettava muotoon ”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679”.

3. Johdanto-osan 52 kappaletta edeltävässä viittauksessa ilmauksen ”2016/2134 johdanto-osan 24 kappale” olisi oltava ”1236/2005 johdanto-osan 24 kappale”.

4. Ehdotuksen 27 artiklassa sanat ”direktiivissä 95/46/EY” olisi muutettava muotoon ”asetuksessa (EU) 2016/679”.

5. Liitteessä VII olevan lomakkeen otsikko ”Sellaisten tavaroiden vienti- tai tuontilupa, joita voitaisiin käyttää kidutukseen (asetus (EY) N:o 1236/2005)” olisi muutettava muotoon ”Sellaisten tavaroiden vienti- tai tuontilupa, joita voitaisiin käyttää kidutukseen (asetus (EU) […]'”. Saman lomakkeen 15 kohdassa sanat ”asetuksen (EY) N:o 1236/2005 9 artiklan 1 kohdan nojalla” olisi muutettava muotoon ”asetuksen (EU) […] 21 artiklan 1 kohdan nojalla”. Lomakkeen selityksissä ruudun 6 alaviitteessä oleva viittaus komission asetukseen (EU) N:o 1106/2012 olisi muutettava seuraavasti: ”Komission asetus (EU) N:o 1106/2012, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7)”.

6. Liitteessä VIII olevan lomakkeen otsikko ”Sellaisiin tavaroihin liittyvien välityspalvelujen tarjoamista koskeva lupa, joita voi käyttää kidutukseen tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon (asetus (EY) N:o 1236/2005)” olisi muutettava muotoon ”Sellaisiin tavaroihin liittyvien välityspalvelujen tarjoamista koskeva lupa, joita voi käyttää kidutukseen tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon (asetus (EU) […])”. Lomakkeen 1 kohdassa sanat ”Välityspalveluja koskeva lupa (asetus 1236/2005)” olisi muutettava muotoon ”Välityspalveluja koskeva lupa (asetus (EU) […])”. Lomakkeen 19 kohdassa sanat ”asetuksen (EY) N:o 1236/2005 9 artiklan 1 kohdan nojalla” olisi muutettava muotoon ”asetuksen (EU) […] 21 artiklan 1 kohdan nojalla”.

7. Liitteessä IX olevan lomakkeen otsikko ”Sellaisiin tavaroihin liittyvän teknisen avun toimittamista koskeva lupa, joita voi käyttää kidutukseen tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon (asetus (EY) N:o 1236/2005)” olisi muutettava muotoon ”Sellaisiin tavaroihin liittyvän teknisen avun toimittamista koskeva lupa, joita voi käyttää kidutukseen tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon (asetus (EU) […])”. Lomakkeen 1 kohdassa sanat ”Teknistä apua koskeva lupa (asetus 1236/2005)”olisi muutettava muotoon ”Teknistä apua koskeva lupa (asetus […])”. Kohdassa 3 ilmaus ”7a” olisi korvattava ilmauksella ”15” ja ilmaus ”7e” olisi korvattava ilmauksella ”19”. 15 kohdassa sanat ”asetuksen (EY) N:o 1236/2005 9 artiklan 1 kohdan nojalla” olisi muutettava muotoon ”asetuksen (EU) […] 21 artiklan 1 kohdan nojalla”.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER  H. LEGAL          L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies  Neuvoston oikeudellinen neuvonantaja  Pääjohtaja

  • [1]   Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Annettu EP: lle (pvä)

24.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

31.5.2018

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 26. marraskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö