Tuarascáil - A8-0387/2018Tuarascáil
A8-0387/2018

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach nó le haghaidh pionós (códú)

23.11.2018 - (COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD)) - ***I

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
Rapóirtéir: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Códú – Riail 103 de na Rialacha Nós Imeachta)


Nós Imeachta : 2018/0160(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A8-0387/2018
Téacsanna arna gcur síos :
A8-0387/2018
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach nó le haghaidh pionós (códú)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach – códú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0316),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 207(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0210/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 maidir le modh oibre brostaithe le haghaidh códú oifigiúil téacsanna reachtacha[1],

–  ag féachaint do Rialacha 103 agus 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0387/2018),

A.  de bhrí, i gcomhréir le Meitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint;

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar an togra ón gCoimisiún mar a oiriúnaíodh do na moltaí ó Mheitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

  • [1]  IO C 102, 4.4.1996, lch. 2.

IARSCRÍBHINN: TUAIRIM Ó MHEITHEAL CHOMHAIRLEACH SHEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA PHARLAIMINT NA hEORPA, NA COMHAIRLE AGUS AN CHOIMISIÚIN

 

 

 

 

MEITHEAL CHOMHAIRLEACH

NA SEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA

An Bhruiséil, 12 Iúil 2018

TUAIRIM

  CHUIG:  PARLAIMINT NA hEORPA

    AN CHOMHAIRLE

    AN COIMISIÚN

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach nó le haghaidh pionós (téacs códaithe)

COM(2018)0316 of 24.5.2018 – 2018/0160(COD)

Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 maidir le modh oibre brostaithe le haghaidh códú oifigiúil téacsanna reachtacha, agus go háirithe pointe 4 de, bhí cruinniú ag an Meitheal Chomhairleach, atá comhdhéanta de sheirbhísí dlíthiúla faoi seach Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, an 13 Meitheamh 2018 chun scrúdú a dhéanamh, i measc nithe eile, ar an togra thuasluaite arna thíolacadh ag an gCoimisiún.

Ag an gcruinniú sin[1], is éard a bhí mar thoradh ar scrúdú ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2005 an 27 Meitheamh 2005 i ndáil le trádáil in earraí áirithe a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach, ná go ndearna an Mheitheal Chomhairleach, i gcomhthoil a chéile, an méid seo a leanas a shuí.

1. Ba cheart téacs fhonóta Uimh. 11 a chur in oiriúint i riocht is go léifear mar seo a leanas é: ‘Arna bhformheas le Rún 663 C (XXIV) an 31 Iúil 1957 agus Rún 2076 (LXII) an 13 Bealtaine 1977 ó Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta na Náisiún Aontaithe’.

2. In aithris 45, ba cheart na focail ‘i gcomhréir le Treoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle’ a oiriúnú i riocht is go léifear mar seo iad ‘i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle’.

3. Sa bhosca tagartha roimh aithris 52, ba cheart go mbeadh ‘1236/2005 aithris 24’ in ionad ‘2016/2134 aithris 24’.

4. In Airteagal 27, ba cheart na focail ‘i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos i dTreoir 95/46/CE’ a oiriúnú i riocht is go léifear mar seo iad ‘i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/679’.

5. In Iarscríbhinn VII, ba cheart teideal reatha na foirme (‘údarú i gcomhair onnmhairiú nó allmhairiú earraí a d’fhéadfaí feidhm a bhaint astu chun céastóireacht a dhéanamh (Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005’) a oiriúnú i riocht is go léifear mar seo é 'údarú i gcomhair onnmhairiú nó allmhairiú earraí a d’fhéadfaí feidhm a bhaint astu chun céastóireacht a dhéanamh (Rialachán (AE) […]'. I bpointe 15 den fhoirm sin, ba cheart na focail ‘de bhun Airteagal 9(1) de Rialachán 1236/2005’ a oiriúnú i riocht is go léifear mar seo iad ‘de bhun Airteagal 21(1) de Rialachán (AE) […]’. Sna nótaí míniúcháin a ghabhann leis an bhfoirm, ba cheart an fonóta a chomhfhreagraíonn leis an tagairt do Rialachán (AE) Uimh. 1106/2012 i mBosca 6 a oiriúna i riocht is go léifear mar seo é: ‘Rialachán (AE) Uimh. 1106/2012 ón gCoimisiún an 27 Samhain 2012 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad, maidir le hainmníocht tíortha agus críocha a nuashonrú (IO L 328, 28.11.2012, lch. 7)’.

6. In Iarscríbhinn VIII, ba cheart teideal reatha na foirme (‘údarú le haghaidh soláthar seirbhísí bróicéireachta a bhaineann le hearraí a d’fhéadfaí feidhm a bhaint astu chun céastóireacht a dhéanamh nó le haghaidh pionós an bháis (Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005’) a oiriúnú i riocht is go léifear mar seo é 'údarú le haghaidh soláthar seirbhísí bróicéireachta a bhaineann le hearraí a d’fhéadfaí feidhm a bhaint astu chun céastóireacht a dhéanamh nó le haghaidh pionós an bháis (Rialachán (AE) […]'. I bpointe 1 den fhoirm, ba cheart do na focail ‘Údarú maidir le Seirbhísí Bróicéireachta (Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005)’ a oiriúnú i riocht is go léifear mar seo iad ‘Údarú maidir le Seirbhísí Bróicéireachta (Rialachán (AE) […])’. I bpointe 19, ba cheart na focail ‘de bhun Airteagal 9(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005’ a oiriúnú i riocht is go léifear mar seo iad ‘de bhun Airteagal 21(1) de Rialachán (AE) […]’.

7. In Iarscríbhinn IX, ba cheart teideal reatha na foirme (‘údarú le haghaidh soláthar cúnaimh theicniúil a bhaineann le hearraí a d’fhéadfaí feidhm a bhaint astu chun céastóireacht a dhéanamh nó le haghaidh pionós an bháis (Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005’) a oiriúnú i riocht is go léifear mar seo é 'údarú le haghaidh soláthar cúnaimh theicniúil a bhaineann le hearraí a d’fhéadfaí feidhm a bhaint astu chun céastóireacht a dhéanamh nó le haghaidh pionós an bháis(Rialachán (AE) […]'. I bpointe 1 den fhoirm, ba cheart na focail ‘Údarú maidir le Cúnamh Teicniúil (Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005’)’ a oiriúnú i riocht is go léifear mar seo iad ‘Údarú maidir le Cúnamh Teicniúil (Rialachán (AE) […])’. I bpointe 3, ba cheart an léiriú ‘7a’ a ionadú le ‘15’ agus ba cheart an léiriú ‘7e’ a ionadú le ‘19’. I bpointe 15, ba cheart na focail ‘de bhun Airteagal 9(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005’ a oiriúnú i riocht is go léifear mar seo iad ‘de bhun Airteagal 21(1) de Rialachán (AE) […]’.

Dá thoradh sin, d’fhág scrúdú an togra go raibh sé ar chumas na Meithle Comhairlí a theacht ar an tátal, gan aon easaontú, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dlí-eolaí      Dlí-eolaí      Ardstiúrthóir

  • [1]   Is bunaithe ar an leagan Béarla den togra a rinne an Mheitheal Chomhairleach a cuid oibre, arb é an leagan Béarla sin an mháistirchóip den téacs a bhí á phlé.

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Trádáil in earraí áirithe a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach (códú)

Tagairtí

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Dáta a tíolacadh chun PE

24.5.2018

 

 

 

An coiste freagrach

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

JURI

31.5.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Dáta a ghlactha

20.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

23

0

0

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Dáta don chur síos

23.11.2018

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 26 Samhain 2018
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais