Eljárás : 2018/0160(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0387/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0387/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/11/2018 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0467

JELENTÉS     ***I
PDF 476kWORD 55k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 103. cikke)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0316),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0210/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel eljárási szabályzat 103. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0387/2018),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2018. július 12.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  EURÓPAI PARLAMENT

    TANÁCS

    BIZOTTSÁG

Javaslat egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg)

COM(2018)0316, 2018.5.24. – 2018/0160(COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2018. június 13-án összeült, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent említett javaslatot.

Az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet kodifikációjára vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálata alkalmával ezen az ülésen(1) a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg.

1. A 11. lábjegyzet szövegét a következőképpen kell kiigazítani: „Elfogadta az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa az 1957.7.31-i, 663 C (XXIV) és az 1977.5.13-i, 2076 (LXII) határozatával.

2. A (45) preambulumbekezdésben „a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban” szöveget „az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban” szöveg váltja fel.

3. Az (52) preambulumbekezdést megelőző szövegdobozban a „2016/2134 (24) preambulumbekezdés” szövegrész helyesen: „1236/2005 (24) preambulumbekezdés”.

4. A 27. cikkben „a 95/46/EK irányelvben megállapított szabályokkal összhangban” szöveget „az (EU) 2016/679 rendeletben megállapított szabályokkal összhangban” szöveg váltja fel.

5. A VII. mellékletben a formanyomtatvány jelenlegi címét („Engedély kínzásra felhasználható áruk kivitelére vagy behozatalára (1236/2005/EK rendelet)”) ki kell igazítani oly módon, hogy az „Engedély kínzásra felhasználható áruk kivitelére vagy behozatalára (EU) [...] rendelet)” legyen. E formanyomtatvány 15. pontjában „az 1236/2005 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján” szöveget „az (EU) [...] rendelet 21. cikkének (1) bekezdése alapján” szöveg váltja fel. Az e formanyomtatványhoz fűzött magyarázó megjegyzésekben a 6. rovatban található, az 1106/2012/EU bizottsági rendeletre hivatkozó lábjegyzetet a következőképpen kell kiigazítani: „A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).

6. A VIII. mellékletben a formanyomtatvány jelenlegi címét („Kínzásra vagy halálbüntetés végrehajtására felhasználható árukhoz kapcsolódó brókertevékenységek végzésének engedélyezése (1236/2005/EK rendelet)”) ki kell igazítani oly módon, hogy az „Kínzásra vagy halálbüntetés végrehajtására felhasználható árukhoz kapcsolódó brókertevékenységek végzésének engedélyezése (EU) [...] rendelet)” legyen. A formanyomtatvány 1. pontjában az „Engedély brókerszolgáltatásokra (1236/2005/EK rendelet)” szöveget az „Engedély brókerszolgáltatásokra ((EU) [...] rendelet)” szöveg váltja fel. A 19. pontban „az 1236/2005 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján” szöveget „az (EU) [...] rendelet 21. cikkének (1) bekezdése alapján” szöveg váltja fel.

7. A IX. mellékletben a formanyomtatvány jelenlegi címét („Kínzásra vagy halálbüntetés végrehajtására felhasználható árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás engedélyezése (1236/2005/EK rendelet)”) ki kell igazítani oly módon, hogy az „Kínzásra vagy halálbüntetés végrehajtására felhasználható árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás engedélyezése (EU) [...] rendelet)” legyen. A formanyomtatvány 1. pontjában az „Engedély technikai segítségnyújtásra (1236/2005/EK rendelet)” részt az „Engedély technikai segítségnyújtásra (EU) [...] rendelet)” szöveg váltja fel. A 3. pontban a „7a” jelzést a „15” jelzés váltja fel, a „7e” jelzést pedig a „19”. A 15. pontban „az 1236/2005 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján” szöveget „az (EU) [...] rendelet 21. cikkének (1) bekezdése alapján” szöveg váltja fel.

A javaslat vizsgálata eredményeként a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag megállapította, hogy a javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelme (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

24.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

31.5.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Benyújtás dátuma

23.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. november 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat