Pranešimas - A8-0387/2018Pranešimas
A8-0387/2018

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija)

  23.11.2018 - (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)) - ***I

  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
  (Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnis)


  Procedūra : 2018/0160(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0387/2018
  Pateikti tekstai :
  A8-0387/2018
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija)

  (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0316),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0210/2018),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –  atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius,

  –  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0387/2018),

  A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus, nekeičiant jų esmės;

  1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą su pakeitimais, padarytais atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

  PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

   

   

   

   

  TEISĖS TARNYBŲ

  KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

  2018 m. liepos 12 d., Briuselis

  NUOMONĖ

    PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

      TARYBAI

      KOMISIJAI

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija)

  2018 m. gegužės 24 d. COM(2018)03162018/0160(COD)

  Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2018 m birželio 13 d. susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

  Šiame posėdyje[1] apsvarsčiusi pasiūlymą dėl 2005 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama kodifikuoti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

  1. 11 išnašos tekstas turėtų būti pakeistas taip: „Patvirtintos Jungtinių Tautų Ekonominės ir Socialinės Tarybos 1957 m. liepos 31 d. rezoliucija 663 C (XXIV) ir 1977 m. gegužės 13 d. rezoliucija 2076 (LXII)“.

  2. 45 konstatuojamojoje dalyje tekstas „vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB“ turėtų būti pakeistas tekstu „vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679.

  3. Versijoje anglų kalba prieš 52 konstatuojamąją dalį pateikiamame nuorodos langelyje nuoroda „2016/2134 24 konstatuojamoji dalis“ turėtų būti tokia: „1236/2005 24 konstatuojamoji dalis“.

  4. 27 straipsnyje tekstas „remiantis Direktyvoje 95/46/EB [...] nustatytomis taisyklėmis“ turėtų būti pakeistas tekstu „remiantis Reglamente (ES) 2016/679 [...] nustatytomis taisyklėmis“.

  5. VII priede dabartinis formos pavadinimas („Leidimas eksportuoti arba importuoti prekes, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui (Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005)“) turėtų būti pakeistas taip: „Leidimas eksportuoti arba importuoti prekes, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui (Reglamentas (EB) [...])“. Tos formos 15 punkte tekstas „pagal Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 9 straipsnio 1 dalį“ turėtų būti pakeistas tekstu „pagal Reglamento (ES) [...] 21 straipsnio 1 dalį“. Versijoje anglų kalba formos paaiškinamosiose pastabose 6 langelyje pateikta išnaša, atitinkanti nuorodą į Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1106/2012, turėtų būti pakeista taip: „2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7)“.

  6. VIII priede dabartinis formos pavadinimas („Leidimas teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui ir mirties bausmei vykdyti (Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005)“) turėtų būti pakeistas taip: „Leidimas teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui ir mirties bausmei vykdyti (Reglamentas (ES) [...])“. Formos 1 punkte tekstas „Leidimas teikti tarpininkavimo paslaugas (Reglamentas Nr. 1236/2005)“ turėtų būti pakeistas tekstu „Leidimas teikti tarpininkavimo paslaugas (Reglamentas (ES) [...])“. 19 punkte tekstas „pagal Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 9 straipsnio 1 dalį“ turėtų būti pakeistas tekstu „pagal Reglamento (ES) [...] 21 straipsnio 1 dalį“.

  7. IX priede dabartinis formos pavadinimas („Leidimas teikti techninę pagalbą, susijusią su prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui ir mirties bausmei vykdyti (Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005)“) turėtų būti pakeistas taip: „Leidimas teikti techninę pagalbą, susijusią su prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui ir mirties bausmei vykdyti (Reglamentas (ES) [...])“. Formos 1 punkte tekstas „Leidimas teikti techninę pagalbą (Reglamentas Nr. 1236/2005)“ turėtų būti pakeistas tekstu „Leidimas teikti techninę pagalbą (Reglamentas (ES) [...])“. 3 punkte nuoroda „7a“ turėtų būti pakeista į „15“, o nuoroda „7e“ turėtų būti pakeista į „19“. 15 punkte tekstas „pagal Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 9 straipsnio 1 dalį“ turėtų būti pakeistas tekstu „pagal Reglamento (ES) [...] 21 straipsnio 1 dalį“.

  Taigi apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

  • [1]   Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui (kodifikavimas)

  Nuorodos

  COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  24.5.2018

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  31.5.2018

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  3.9.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  20.11.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

  Pateikimo data

  23.11.2018

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  23

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  ECR

  Sajjad Karim, Kosma Złotowski

  EFDD

  Laura Ferrara

  ENF

  Gilles Lebreton

  GUE/NGL

  Kostas Chrysogonos

  PPE

  Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 26 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika