Ziņojums - A8-0387/2018Ziņojums
A8-0387/2018

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija)

  23.11.2018 - (COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD)) - ***I

  Juridiskā komiteja
  Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
  (Kodifikācija – Reglamenta 103. pants)


  Procedūra : 2018/0160(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0387/2018
  Iesniegtie teksti :
  A8-0387/2018
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija)

  (COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0316),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0210/2018),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[1],

  –  ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

  –  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0387/2018),

  A.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā ir teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

  1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

  2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  • [1] OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

  PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

   

   

   

   

  JURIDISKO DIENESTU

  KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

  Briselē, 2018. gada 12. jūlijā

  ATZINUMS

      EIROPAS PARLAMENTAM

      PADOMEI

      KOMISIJAI

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija)

  COM(2018)0316 – 24.5.2018. – 2018/0160(COD)

  Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2018. gada 13. jūnijā rīkoja sanāksmi, lai cit starpā apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

  Šajā sanāksmē[1], izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru kodificē Padomes 2005. gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, Konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk tekstā minēto.

  1. Atsauces Nr. 11 redakcija ir jāpielāgo šādi: „Apstiprināts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu padome 1957. gada 31. jūlija Rezolūciju Nr. 663 C (XXIV) un 1977. gada 13. maija Rezolūciju Nr. 2076 (LXII)”.

  2. Regulas 45. apsvērumā frāze „atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK” būtu jāpielāgo šādi — „atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679”.

  3. Atsauces ailē pirms 52. apsvēruma norāde „2016/2134, 24. apsvērums” būtu jāaizstāj ar norādi „1236/2005, apsvērums 24”.

  4. Regulas 27. pantā frāze „atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem noteikumiem” būtu jāpielāgo šādi: „atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 paredzētajiem noteikumiem”.

  5. VII pielikumā veidlapas pašreizējais nosaukums („atļauja eksportēt vai importēt preces, ko varētu izmantot spīdzināšanai (Regula (EK) Nr. 1236/2005)”) būtu jāpielāgo šādi: „atļauja eksportēt vai importēt preces, ko varētu izmantot spīdzināšanai (Regula (ES) [...])”. Minētās veidlapas 15. punktā frāze „saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1236/2005 9. panta 1. punktu” būtu jāpielāgo šādi: „saskaņā ar Regulas (ES) [...] 21. panta 1. punktu”. Veidlapas paskaidrojumā zemsvītras piezīme, kas atbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 1106/2012 6. ailē sniegtajai atsaucei, būtu jāpielāgo šādi: „Komisijas 2012. gada 27. novembra Regula (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.)”.

  6. VIII pielikumā veidlapas pašreizējais nosaukums („atļauja sniegt starpniecības pakalpojumus, kas saistīti ar precēm, ko varētu izmantot spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei (Regula (EK) Nr. 1236/2005”) būtu jāpielāgo šādi: „atļauja sniegt starpniecības pakalpojumus, kas saistīti ar precēm, ko varētu izmantot spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei (Regula (ES) [...]”). Veidlapas 1. punktā vārdi „Atļauju izsniegšana starpniecības pakalpojumiem (Regula (EK) Nr. 1236/2005 )” būtu jāpielāgo šādi: „Atļauju izsniegšana starpniecības pakalpojumiem (Regula (ES) [...])”. Veidlapas 19. punktā vārdi „saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1236/2005 9. panta 1. punktu” būtu jāpielāgo šādi: „saskaņā ar Regulas (ES) [...] 21. panta 1. punktu”.

  7. IX pielikumā veidlapas pašreizējais nosaukums („atļauja sniegt tehnisko palīdzību, kas saistīta ar precēm, ko varētu izmantot spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei (Regula (EK) Nr. 1236/2005”) būtu jāpielāgo šādi: „atļauja sniegt tehnisko palīdzību, kas saistīta ar precēm, ko varētu izmantot spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei (Regula (ES) [...])”. Veidlapas 1. punktā vārdi „Atļauja sniegt tehnisko palīdzību (Regula (EK) Nr. 1236/2005) ” būtu jāpielāgo šādi: „Atļauja sniegt tehnisko palīdzību (Regula (ES) [...])”. Veidlapas 3. punktā norāde „7a” būtu jāaizstāj ar norādi „15”, un norāde „7e” būtu jāaizstāj ar norādi „19”. Veidlapas 15. punktā vārdi „saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1236/2005 9. panta 1. punktu” būtu jāpielāgo šādi: „saskaņā ar Regulas (ES) [...] 21. panta 1. punktu”.

  Priekšlikuma izskatīšanas gaitā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

  • [1]   Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot angļu valodas versiju, kas ir apspriežamā teksta oriģinālā versija.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Tādu preču tirdzniecība, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija)

  Atsauces

  (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

  Datums, kad to iesniedza EP

  24.5.2018

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  31.5.2018

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  3.9.2018

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  20.11.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

  Iesniegšanas datums

  23.11.2018

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  23

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  ECR

  Sajjad Karim, Kosma Złotowski

  EFDD

  Laura Ferrara

  ENF

  Gilles Lebreton

  GUE/NGL

  Kostas Chrysogonos

  PPE

  Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Key to symbols:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. novembris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika