Procedura : 2018/0160(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0387/2018

Teksty złożone :

A8-0387/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/11/2018 - 8.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0467

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 675kWORD 55k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (tekst jednolity)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Ujednolicenie – art. 103 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (tekst jednolity)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0316),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0210/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–  uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0387/2018),

A.  mając na uwadze, że według konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 12 lipca 2018 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (tekst jednolity)

COM(2018)0316 z dnia 24.5.2018 – 2018/0160(COD)

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a zwłaszcza pkt 4 tego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji spotkała się w dniu 13 czerwca 2018 r. między innymi w celu przeprowadzenia analizy wniosku przedłożonego przez Komisję.

Badając(1) wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, co następuje:

1. tekst przypisu nr 11 należy dostosować w sposób następujący: „Zatwierdzone rezolucjami 663 C (XXIV) z 31 lipca 1957 r. i 2076 (LXII) z 13 maja.1977 r. Rady Ekonomicznej i Społecznej ONZ”.

2. W motywie 45 sformułowanie „zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE” należy zastąpić sformułowaniem „zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679”.

3. W wersji angielskiej w polu odniesienia poprzedzającym motyw 52 określenie „2016/2134 recital 24” powinno brzmieć „1236/2005 recital 24”.

4. W art. 27 sformułowanie „zgodnie z zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE” należy zastąpić sformułowaniem „zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679”.

5. W załączniku VII obecny tytuł formularza („Pozwolenie na wywóz lub przywóz towarów, które mogłyby być stosowane do zadawania tortur (rozporządzenie (WE) nr 1236/2005”) powinien zostać dostosowany, by brzmieć „Pozwolenie na wywóz lub przywóz towarów, które mogłyby być stosowane do zadawania tortur (rozporządzenie (UE) nr [...])”. W pkt 15 tego formularza słowa „zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1236/2005” należy zastąpić słowami „zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [...]”. W wyjaśnieniach dotyczących formularza przypis odpowiadający odniesieniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1106/2012 w polu 6 należy zastąpić sformułowaniem: „ rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7)”.

6. W załączniku VIII obecny tytuł formularza („Pozwolenie na świadczenie usług pośrednictwa w związku z towarami, które mogłyby być użyte do zadawania tortur lub wykonywania kary śmierci (rozporządzenie (WE) nr 1236/2005”) należy zastąpić słowami „Pozwolenie na świadczenie usług pośrednictwa w związku z towarami, które mogłyby być użyte do zadawania tortur lub wykonywania kary śmierci (rozporządzenie (UE) [...])”. W pkt 1 formularza sformułowanie „Pozwolenie na świadczenie usług pośrednictwa (rozporządzenie (WE) nr 1236/2005)” należy zastąpić sformułowaniem „Pozwolenie na świadczenie usług pośrednictwa (rozporządzenie (UE) [...])”. W pkt 19 słowa „zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1236/2005” należy zastąpić słowami „zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [...]”.

7. W załączniku IX obecny tytuł formularza („Pozwolenie na świadczenie pomocy technicznej w związku z towarami, które mogłyby być użyte do zadawania tortur lub wykonywania kary śmierci (rozporządzenie (WE) nr 1236/2005”) należy zastąpić słowami „Pozwolenie na świadczenie pomocy technicznej w związku z towarami, które mogłyby być użyte do zadawania tortur lub wykonywania kary śmierci (rozporządzenie (UE) [...])”. W pkt 1 formularza sformułowanie „Pozwolenie na świadczenie pomocy technicznej (rozporządzenie 1236/2005)” należy zastąpić sformułowaniem „Pozwolenie na świa dczenie pomocy technicznej (rozporządzenie (UE) [...])”. W pkt 3 wskazanie „7a” należy zastąpić wskazaniem „15”, a wskazanie „7e” należy zastąpić wskazaniem „19”. W pkt 15 słowa „zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1236/2005” należy zastąpić słowami „zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [...]”.

Zbadanie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednogłośne stwierdzenie, że wniosek rzeczywiście ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER

H. LEGAL

L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego

Dyrektor Generalny

(1)

  Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję w języku angielskim będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (tekst jednolity)

Odsyłacze

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Data przedstawienia w PE

24.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

31.5.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Data złożenia

23.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności