Procedură : 2018/0160(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0387/2018

Texte depuse :

A8-0387/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0467

RAPORT     ***I
PDF 692kWORD 55k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Codificare – articolul 103 din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0316),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0210/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–  având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0387/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 12 iulie 2018

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat)

COM(2018)0316 din 24.5.2018 – 2018/0160(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 13 iunie 2018 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării(1) propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de codificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, grupul de lucru consultativ, de comun acord, a constatat următoarele:

1. Textul notei de subsol nr. 11 trebuie adaptat după cum urmează: „Aprobate prin rezoluțiile 663 C (XXIV) din 31 iulie 1957 și 2076 (LXII) din 13 mai 1977 ale Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite”.

2. La considerentul 45, sintagma „în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului” trebuie adaptată după cum urmează: ”în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului”.

3. La căsuța care precede considerentul 52, indicația „2016/2134 considerentul 24” ar trebui să fie „1236/2005 considerentul 24”.

4. La articolul 27, sintagma „în conformitate cu normele prevăzute în Directiva 95/46/CE” trebuie adaptată după cum urmează: „în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679”.

5. În anexa VII, titlul actual al formularului [„autorizație pentru exportul sau importul de bunuri susceptibile de a fi utilizate în scopul torturii (Regulamentul (CE) nr. 1236/2005)”] trebuie adaptat după cum urmează: „autorizație pentru exportul sau importul de bunuri susceptibile de a fi utilizate în scopul torturii (Regulamentul (UE) [...])”. La punctul 15 din formularul menționat, sintagma „în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1236/2005” trebuie adaptată după cum urmează: „în temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [...]”. În nota explicativă privind formularul, nota de subsol care corespunde trimiterii la Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei incluse în căsuța 6 trebuie adaptată după cum urmează: „Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7)”.

6. În anexa VIII, titlul actual al formularului [„autorizație pentru furnizarea serviciilor de intermediere legate de bunurile susceptibile de a fi utilizate pentru a aplica tortura sau pedeapsa capitală (Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului)”] trebuie adaptat după cum urmează: „autorizație pentru furnizarea serviciilor de intermediere legate de bunurile susceptibile de a fi utilizate pentru a aplica tortura sau pedeapsa capitală (Regulamentul (UE) [...])”. La punctul 1 din formular, sintagma „Autorizație pentru furnizarea de servicii de intermediere (Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului)” trebuie adaptată după cum urmează: „Autorizație pentru furnizarea de servicii de intermediere (Regulamentul (UE) [...])”. La punctul 19, sintagma „în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1236/2005” trebuie adaptată după cum urmează: „în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [...]”.

7. În anexa IX, titlul actual al formularului [„autorizație pentru furnizarea asistenței tehnice legate de bunurile susceptibile de a fi utilizate pentru a aplica tortura sau pedeapsa capitală (Regulamentul (CE) nr. 1236/2005) al Consiliului”] trebuie adaptat după cum urmează: „autorizație pentru furnizarea asistenței tehnice legate de bunurile susceptibile de a fi utilizate pentru a aplica tortura sau pedeapsa capitală (Regulamentul (UE) [...])”. La punctul 1 din formular, sintagma „Autorizație pentru furnizarea de asistență tehnică (Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului)” trebuie adaptată după cum urmează: „Autorizație pentru furnizarea de asistență tehnică (Regulamentul (UE) [...])”. La punctul 3, indicația „7a” trebuie înlocuită cu „15”, iar indicația „7e” trebuie înlocuită cu „19”. La punctul 15, sintagma „în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1236/2005” trebuie adaptată după cum urmează: „în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [...]”.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat)

Referințe

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Data prezentării la PE

24.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

31.5.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Data depunerii

23.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate