Postup : 2018/0160(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0387/2018

Predkladané texty :

A8-0387/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0467

SPRÁVA     ***I
PDF 704kWORD 59k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Kodifikácia – článok 103 rokovacieho poriadku

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0316),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0210/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–  so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0387/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 102, 4.4.1996, s. 2.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 12. júla 2018

STANOVISKO

  PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

    RADU

    KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie)

COM(2018)0316 z 24.5.2018 – 2018/0160(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 13. júna 2018 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Po preskúmaní(1) návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na účely kodifikácie nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala toto:

1. Znenie poznámky pod čiarou č. 11 by sa malo upraviť takto: „Schválené rezolúciami 663 C (XXIV) z 31.7.1957 a 2076 (LXII) z 13.5.1977 Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov“.

2. V odôvodnení 45 by sa slová „v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES“ mali nahradiť slovami „v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679“.

3. V anglickej verzii by sa odkaz uvedený pred odôvodnením 52 „2016/2134 recital 24“ mal nahradiť odkazom „1236/2005 recital 24“.

4. V článku 27 by sa slová „v súlade s pravidlami stanovenými v smernici 95/46/ES“ mali nahradiť slovami „v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679“.

5. V prílohe VII by sa súčasný názov tlačiva („Povolenie na vývoz alebo dovoz tovaru, ktorý by sa mohol použiť na mučenie [nariadenie (ES) č. 1236/2005]“) mal nahradiť slovami „Povolenie na vývoz alebo dovoz tovaru, ktorý by mohol byť použitý na mučenie [nariadenie (EÚ) [...]“. V kolónke 15 tohto tlačiva by sa slová „podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1236/2005“ mali nahradiť slovami „podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) [...]“. V anglickej verzii vo vysvetlivkách k tlačivu by sa poznámka pod čiarou zodpovedajúca odkazu na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 v kolónke 6 mala upraviť takto: „Commission Regulation (EU) No 1106/2012 of 27 November 2012 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards the update of the nomenclature of countries and territories (OJ L 328, 28.11.2012, p. 7)“.

6. V prílohe VIII by sa súčasný názov tlačiva („Povolenie na poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie alebo na vykonanie trestu smrti [nariadenie (ES) č. 1236/2005]“) mal nahradiť slovami „Povolenie na poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarom, ktorý by mohol byť použitý na mučenie alebo vykonanie trestu smrti [nariadenie (EÚ) [...]]“. V kolónke 1 tlačiva by sa slová „Povolenie na sprostredkovateľské služby (nariadenie 1236/2005)“ mali nahradiť slovami „Povolenie na sprostredkovateľské služby (nariadenie (EÚ) [...])“. V kolónke 19 by sa slová „podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1236/2005“ mali nahradiť slovami „podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) [...]“.

7. V prílohe IX by sa súčasný názov tlačiva („Povolenie na poskytovanie technickej pomoci v súvislosti s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie alebo na vykonanie trestu smrti [nariadenie (ES) č. 1236/2005]“) mal nahradiť slovami „Povolenie na poskytovanie technickej pomoci v súvislosti s tovarom, ktorý by mohol byť použitý na mučenie alebo vykonanie trestu smrti (nariadenie (EÚ) [...])“. V kolónke 1 tlačiva by sa slová „Povolenie na technickú pomoc (nariadenie 1236/2005)“ mali nahradiť slovami „Povolenie na technickú pomoc (nariadenie (EÚ) [...])“. V kolónke 3 by sa údaj „7a“ mal nahradiť údajom „15“ a údaj „7e“ by sa mal nahradiť údajom „19“. V kolónke 15 by sa slová „podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1236/2005“ mali nahradiť slovami „podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ ) [...]“.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby      vedúci právneho servisu      generálny riaditeľ

(1)

  Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Dátum predloženia v EP

24.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

31.5.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Dátum predloženia

23.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 26. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia