Postopek : 2018/0160(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0387/2018

Predložena besedila :

A8-0387/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0467

POROČILO     ***I
PDF 686kWORD 54k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0316),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0210/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(1),

–  ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0387/2018),

A.  ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 102, 4.4.1996, str. 2.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 12. julija 2018

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo)

COM(2018)0316 z dne 24. 5. 2018 – 2018/0160(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti z odstavkom 4, se je 13. junija 2018 sestala posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da bi proučila omenjeni predlog Komisije.

Na tem srečanju(1) je posvetovalna delovna skupina preučila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, in soglasno ugotovila naslednje:

1. Prilagoditi bi bilo treba besedilo opombe št. 11 tako, da bi se glasilo: „Odobreno z Resolucijama 663 C (XXIV) z dne 31.7.1957 in 2076 (LXII) z dne 13.5.1977 Ekonomsko-socialnega sveta Organizacije združenih narodov.“

2. V uvodni izjavi 45 bi bilo treba besedilo „v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta“ prilagoditi tako, da bi se glasilo „v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta“.

3. V referenčnem okvirčku pred uvodno izjavo 52 bi se navedba „2016/2134, uvodna izjava 24“ morala glasiti „1236/2005, uvodna izjava 24“.

4. V členu 27 bi bilo treba besedilo „v skladu s pravili, določenimi v Direktivi 95/46/ES“ prilagoditi tako, da bi se glasilo „v skladu s pravili, določenimi v Uredbi (EU) 2016/679.

5. V Prilogi VII bi bilo treba spremeniti sedanji naslov obrazca („dovoljenje za izvoz ali uvoz blaga, ki bi se lahko uporabilo za mučenje (Uredba (ES) št. 1236/2005“), tako, da bi se glasil „dovoljenje za izvoz ali uvoz blaga, ki bi se lahko uporabilo za mučenje (Uredba (EU) [... ]“). V točki 15 navedenega obrazca bi bilo treba besedilo „ v skladu s členom 9(1) Uredbe (ES ) št. 1236/2005“ spremeniti tako, da bi se glasilo „v skladu s členom 21(1) Uredbe (EU) [ ...]“. V pojasnjevalnih opombah k obrazcu bi bilo treba opombo, ki ustreza sklicu na Uredbo Komisije (EU) št. 1106/2012 v okvirčku 6, prilagoditi tako, da bi se glasila: „ Uredba Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o Izvedbeni uredbi (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str.  7).“

6. V Prilogi VII bi bilo treba sedanji naslov obrazca („dovoljenje za opravljanje posredniških storitev v zvezi z blagom, ki bi se lahko uporabilo za mučenje ali izvrševanje smrtne kazni (Uredba (ES) št. 1236/2005)“) prilagoditi tako, da bi se glasil „dovoljenje za opravljanje posredniških storitev v zvezi z blagom, ki bi se lahko uporabilo za mučenje ali izvrševanje smrtne kazni (Uredba (EU) [... ]“). V točki 1 obrazca bi bilo treba besedilo „Dovoljenje za posredniške storitve (Uredba (ES) št. 1236/2005)“ prilagoditi tako, da bi se glasilo „Dovoljenje za posredniške storitve (Uredba (EU) [...])“. V točki 19 navedenega obrazca bi bilo treba besedilo „v skladu s členom 9(1) Uredbe (ES ) št. 1236/2005“ prilagoditi tako, da bi se glasilo „v skladu s členom 21(1) Uredbe (EU) [ ...]“.

7. V Prilogi IX bi bilo treba sedanji naslov obrazca („dovoljenje za zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z blagom, ki bi se lahko uporabilo za mučenje ali izvrševanje smrtne kazni (Uredba (ES) št. 1236/2005“) prilagoditi tako, da bi se glasil „dovoljenje za zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z blagom, ki bi se lahko uporabilo za mučenje ali izvrševanje smrtne kazni (Uredba (EU) [... ]“). V točki 1 obrazca bi bilo treba besedilo „Dovoljenje za tehnično pomoč (Uredba (ES) št. 1236/2005)“ prilagoditi tako, da bi se glasilo „Dovoljenje za tehnično pomoč (Uredba (EU) [...])“. V točki 3 bi bilo treba se navedbo „7a“ nadomestiti s 15, navedbo „7e“ pa z „19“. V točki 15 navedenega obrazca bi bilo treba besedilo „v skladu s členom 9(1) Uredbe (ES ) št. 1236/2005“ prilagoditi tako, da bi se glasilo „v skladu s členom 21(1) Uredbe (EU) [ ...]“.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec      pravni svetovalec    generalni direktor

(1)

  Posvetovalna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Datum predložitve EP

24.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

31.5.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Datum predložitve

23.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 26. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov