Förfarande : 2018/0160(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0387/2018

Ingivna texter :

A8-0387/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0467

REPORT     ***I
PDF 462kWORD 55k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifiering – artikel 103 i arbetsordningen)

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0316),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0210/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–  med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0387/2018), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 12 juli 2018

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering)

COM(2018)0316 av den 24 maj 2018 – 2018/0160(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 13 juni 2018 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning som syftar till att kodifiera rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och konstaterade enhälligt följande:

1. I fotnot 11 bör texten ändras till följande: ”Godkänd genom resolutionerna 663 C (XXIV) av den 31 juli 1957 och 2076 (LXII) av den 13 maj 1977 från Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd”.

2. I skäl 45 bör lydelsen ”i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG anpassas så att det står i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679”.

3. I referensfältet före skäl 52 borde det i stället för ”2016/2134 skäl 24” ha stått ”1236/2005 skäl 24”.

4. I artikel 27 bör lydelsen ”i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG anpassas så att det står i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679”.

5. I bilaga VII bör den nuvarande titeln på formuläret (”Tillstånd för export eller import av varor som kan användas för tortyr (förordning (EU) nr 1236/2005”) anpassas så att den lyder ”Tillstånd för export eller import av varor som kan användas för tortyr (förordning (EU) […]”. I punkt 15 i det formuläret bör lydelsen ”I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1236/2005” ändras till ”I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EU) [ ...]”. I de förklarande noterna till formuläret bör den fotnot som motsvarar hänvisningen till kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 i Fält 6 anpassas så att den får följande lydelse: ”kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7)”.

6. I bilaga VIII bör den nuvarande titeln på formuläret (”Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser varor som kan användas till tortyr eller dödsstraff (förordning (EG) nr 1236/2005”) anpassas så att den lyder ”Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser varor som kan användas till tortyr eller dödsstraff (förordning (EU) […]”. I punkt 1 i det formuläret bör lydelsen ”Ansökande förmedlare (förordning (EG) nr 1236/2005)” anpassas så att det står ”Ansökande förmedlare (förordning (EU) […])”. I punkt 19 bör lydelsen ”I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1236/2005”anpassas så att det står ”I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EU) [ ...]”.

7. I bilaga IX bör den nuvarande titeln på formuläret (”Tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör varor som kan användas till tortyr eller dödsstraff (förordning (EG) nr 1236/2005”) anpassas så att den lyder ”Tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör varor som kan användas till tortyr eller dödsstraff (förordning (EU) […]”. I punkt 1 i det formuläret bör lydelsen ”Ansökande tillhandahållare av tekniskt bistånd (förordning (EG) nr 1236/2005)” anpassas så att det står ”Ansökande tillhandahållare av tekniskt bistånd (förordning (EU) […])”. I punkt 3 bör ”7a” ersättas med ”15”, och ”7e” bör ersättas med ”19”. I punkt 15 bör lydelsen ”I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1236/2005”anpassas så att det står ”I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EU) [ ...]”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare      Juridisk rådgivare      Generaldirektör

(1)

Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, vilken var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering)

Referensnummer

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Framläggande för parlamentet

24.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

31.5.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Ingivande

23.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 26 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy