ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό

23.11.2018 - (2018/2091(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγητής: Γιώργος Γραμματικάκης

Διαδικασία : 2018/2091(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0388/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0388/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό

(2018/2091(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινωνική διάσκεψη κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, το Θεματολόγιο των Ηγετών για την παιδεία και τον πολιτισμό του Νοεμβρίου 2017 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για την κοινωνική διάσταση της Ένωσης, την παιδεία και τον πολιτισμό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγών οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Απριλίου 2008, σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη[4],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2007, σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών[5],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ[6],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης»[7],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ[8],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο[9],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Απριλίου 2008, σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης[10],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τους διαρθρωτικούς και οικονομικούς φραγμούς στην πρόσβαση στον πολιτισμό[11],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ[12],

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε η Οργάνωση του ΟΗΕ για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την κοινωνία (Σύμβαση του Φάρο) της 27ης Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ[13],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό[14],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2015-2018)[15],

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ στον πολιτιστικό τομέα για την περίοδο 2015-2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2015, όσον αφορά στις συνέργειες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με άλλους τομείς για την προώθηση της καινοτομίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης[16],

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΥΕ/ΑΠ) της 8ης Ιουνίου 2016 με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό (COM(2010)0390),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2010 με τίτλο «Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας» (COM(2010)0183),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018) (COM(2016)0543),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην ΕΕ» (COM(2012)0537),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2012 για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2012)0789),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» (COM(2014)0477),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2012 της ομάδας εργασίας των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στον πολιτισμό,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων για τους πολίτες της ΕΕ (COM(2010)0769),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη διπλή φορολόγηση στην ενιαία αγορά (COM(2011)0712),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2015 με τίτλο «Τρόποι για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα εντός της ΕΕ» της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την εξάλειψη των φορολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2017 της ομάδας εργασίας των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) με τίτλο «Πώς μπορούν ο πολιτισμός και οι τέχνες να προωθήσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο στο πλαίσιο της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης;»,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017, στην οποία οι ηγέτες 27 κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δηλώνουν την επιθυμία τους για μια φιλόδοξη Ένωση, «μια Ένωση όπου οι πολίτες της θα έχουν νέες ευκαιρίες για πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση» «μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία»,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Νταβός, της 22ας Ιανουαρίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό δομημένο περιβάλλον υψηλής ποιότητας (Baukultur), στην οποία οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Πολιτισμού επισήμαναν την «επιτακτική η ανάγκη […] ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων για την προστασία και την προώθηση των πολιτιστικών αξιών του ευρωπαϊκού δομημένου περιβάλλοντος», καθώς και την «ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης του δομημένου περιβάλλοντος με επίκεντρο τον πολιτισμό»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0388/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες για τη νέα ατζέντα και η ειδική κατά τομέα προσέγγιση είναι στοιχεία ευπρόσδεκτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρέχεται ίση, ειδικά προσαρμοσμένη υποστήριξη, επικεντρωμένη στις τομεακές προκλήσεις, σε όλους τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, και ότι η πολιτιστική πολυμορφία και ο διαπολιτισμικός διάλογος θα πρέπει να διατηρηθούν ως οριζόντιες προτεραιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό και ότι η νέα ατζέντα για τον πολιτισμό θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση, επέκταση και διάδοση μιας δυναμικής και ποικιλόμορφης πολιτιστικής σκηνής, διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ατζέντα για τον πολιτισμό θα πρέπει να παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο για την αλλαγή των πολιτιστικών οικοσυστημάτων και την προώθηση των συνεργειών μεταξύ τομέων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξέρχεται από μια σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση, κατά την οποία οι εθνικοί και περιφερειακοί προϋπολογισμοί για τον πολιτισμό πολύ συχνά ήταν, δυστυχώς, μεταξύ των πρώτων που υφίσταντο περικοπές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με κοινωνικές ανισότητες και ανεργία των νέων, αυξανόμενο λαϊκισμό και ριζοσπαστικοποίηση, και έχει ολοένα και πιο ετερογενή πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός είναι, συνεπώς, πιο σημαντικός από ποτέ για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και διαπολιτισμικού διαλόγου και για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της πολυμορφίας της έκφρασης, της επικοινωνίας και της δημιουργίας των πολιτών, καθώς και για την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των ατόμων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημιουργικοί και πολιτιστικοί τομείς της Ευρώπης αποτελούν τα ισχυρότερα περιουσιακά στοιχεία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεύουν το 4,2 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, δημιουργούν 8,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αντιστοιχούν στο 3,7 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, και είναι οικονομικά ανθεκτικοί, ακόμη και σε περιόδους κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς αυτοί ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, η οποία τροφοδοτεί όλους τους τομείς δραστηριότητας, ενώ παράλληλα προσφέρουν υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των νέων και των γυναικών σε σχέση με άλλους τομείς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της μουσικής στην Ευρώπη είναι πολύ δυναμικός, αντιστοιχώντας σε 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας και κύκλο εργασιών 25 δισεκατομμυρίων ευρώ· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι εξακολουθεί να υποχρηματοδοτείται σοβαρά, ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα νέα μοντέλα επιγραμμικής διανομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από ένα συνολικό προϋπολογισμό 1,46 δισεκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, έως τον Ιούλιο του 2018 μόνο 51 εκατομμύρια ευρώ είχαν διατεθεί σε έργα που αφορούν τη μουσική, ιδίως δε την κλασική μουσική· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πολυμορφία του ευρωπαϊκού τομέα της μουσικής, ούτε την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική του συμβολή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή και ένταξη, ιδίως μέσω της συμμετοχής των μειονοτήτων, των μειονεκτουσών ομάδων, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική έκκληση για την ενσωμάτωση των μεταναστών στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη έχει μεν αποδειχθεί αποτελεσματική, αλλά οι ανάγκες υπερβαίνουν τη χρηματοδότηση, το δε πρόγραμμα υποχρηματοδοτείται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του τομέα του πολιτισμού αντιμετωπίζουν συχνά επισφαλείς και ασταθείς καταστάσεις με ανεπαρκή ή μηδενική κοινωνική ασφάλιση και απρόβλεπτα εισοδήματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση έχουν αναγνωρισθεί, σε επίπεδο ΕΕ, στην αναθεωρημένη σύσταση όσον αφορά τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλές τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες θα πρέπει να περιλαμβάνονται πλήρως στα εκπαιδευτικά συστήματα, ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης η οποία θα είναι συνεργατική, δημιουργική και θα κινητοποιείται για την προώθηση της βιωσιμότητας, της ένταξης και της συνοχής μεταξύ των πολιτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτιστικά δίκτυα αποτελούν ένα ισχυρό μέσο για τη σφυρηλάτηση διαπροσωπικών δεσμών και μακροχρόνιων ειρηνικών διασυνοριακών συνδέσεων και διαλόγου και, ως εκ τούτου, για την τόνωση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των παγκόσμιων ρυθμίσεων και της ανάδυσης ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα ατζέντα για τον πολιτισμό και τονίζει ότι αντιπροσωπεύει μια τεράστια ευκαιρία για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής για τον πολιτισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αναγνωρίζεται από τους ευρωπαίους πολίτες και εκτός των συνόρων της ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι μπορεί να στεφθεί από επιτυχία μόνο εάν παράλληλα υποστηριχθεί από σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για τη Δημιουργική Ευρώπη και αν καλλιεργηθούν συνέργειες και αλληλεπιδράσεις με άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολιστική, εγκάρσια προσέγγισης για τον πολιτισμό·

2.  επαναβεβαιώνει τον κινητήριο ρόλο του πολιτισμού και των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ) στην επιδίωξη των στόχων της πολιτικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης εντός της επικράτειας της Ένωσης, και ζητεί να ληφθεί αυτό υπόψη κατά την κατανομή των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής·

3.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) 2018 αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από την μοναδική ισχύ και πολυμορφία και την εγγενή αξία του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ και τον ζωτικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, δημιουργώντας την αίσθηση του ανήκειν, προωθώντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και καθορίζοντας την ταυτότητά μας και τις θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της πολυμορφίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης·

4.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την πολιτιστική κληρονομιά και τονίζει την ανάγκη να εστιάσουμε τόσο στις υλικές όσο και στις άυλες πτυχές της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και στους δεσμούς που έχει με σύγχρονα καλλιτεχνικά και δημιουργικά έργα και με τη σύγχρονη καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να δημιουργηθεί μόνιμος δομημένος διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη συγκέντρωση των γνώσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τον συντονισμό της προάσπισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, ως μέσο για την εδραίωση της μακρόπνοης κληρονομιάς του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και για την υποστήριξη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης· υπογραμμίζει ότι αυτός ο δομημένος διάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους τομείς του πολιτισμού, της δημιουργίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συμπληρωματικά σχέδια δράσης σε εθνικό επίπεδο, και θεωρεί το σχέδιο δράσης ευκαιρία για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο των 10 ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πέραν του ΕΕΠΚ 2018 ,και να προωθήσουν τις συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του ΕΕΠΚ 2018·

5.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε νέες απρόβλεπτες συνθήκες δεν θα εμποδίσει την επίτευξη των στόχων που έχουν ήδη συμφωνηθεί στον τομέα του πολιτισμού· υπενθυμίζει ότι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από νέο προϋπολογισμό προερχόμενο από νέες πηγές, και όχι μέσω ανακατανομής των υφιστάμενων πόρων·

6.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ενιαία πύλη της ΕΕ αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά, στην οποία θα συγκεντρώνονται πληροφορίες από όλα τα προγράμματα της ΕΕ που χρηματοδοτούν την πολιτιστική κληρονομιά και η οποία θα είναι διαρθρωμένη σε τρία κύρια τμήματα: δυνατότητες χρηματοδότησης πολιτιστικής κληρονομιάς, βάση δεδομένων με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και αριστείας από τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και σχετικές αναφορές, και ειδήσεις και σύνδεσμοι που αφορούν τις εξελίξεις της πολιτικής στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες προσεγγίσεις στη συστηματική συλλογή δεδομένων από όλους τους ΤΠΔ και να εγγυηθούν ότι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικοί στατιστικοί κωδικοί και περισσότερο ποιοτικοί δείκτες, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα σε έναν όλο και φτωχότερο από άποψη δεδομένων δημόσιο τομέα και στους ψηφιακούς φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν πλούτο δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται για την απόκτηση μεριδίου αγοράς και την αποσταθεροποίηση των δραστηριοποιούμενων στον τομέα·

8.  καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει πίνακες επιδόσεων σε επίπεδο ΕΕ για μέτρηση της πολιτιστικής και μιντιακής πολυφωνίας, να αναπτύξει δείκτες και να παρακολουθεί την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την πολυμορφία στη δημιουργία, τη διανομή και την προσφορά δημιουργικών έργων·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του πλαισίου «Η μουσική κινεί την Ευρώπη», ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την τόνωση της δημιουργικότητας, της πολυμορφίας και της καινοτομίας στον τομέα της μουσικής στην Ευρώπη και της τομεακής δράσης για τη μουσική στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην κινητικότητα των καλλιτεχνών και του ρεπερτορίου εντός και πέραν της Ευρώπης, στη διανομή, στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, στη διαφάνεια και την ευθύνη των ψηφιακών πλατφορμών για καλλιτέχνες, στην πολυμορφία των υπηρεσιών συνεχούς ροής, στη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε πληροφορίες και στη χαρτογράφηση του τομέα, κατά την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων της ΕΕ για τη μουσική·

10.  επικροτεί τη δημιουργία ενός επιγραμμικού ευρετηρίου για τις ευρωπαϊκές ταινίες και τη δρομολόγηση της πρώτης εβδομάδας κινηματογράφου της ΕΕ και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με καλλιτέχνες και τις βιομηχανίας της δημιουργίας, να ενισχύσουν την προβολή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως με την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρωπαϊκών ταινιών και με την προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκών πλατφορμών που να παρέχουν πρόσβαση σε αδειοδοτημένες ταινίες της ΕΕ, οι οποίες θα ανταμείβουν τους καλλιτέχνες και τους κατόχους των δικαιωμάτων με δίκαιο τρόπο και με σεβασμό στην αρχή της εδαφικότητας· υπογραμμίζει επίσης τη θετική εμπειρία του Κινηματογραφικού Βραβείου LUX για την προώθηση ευρωπαϊκών ταινιών και τη διευκόλυνση της διανομής τους·

11.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία του αστικού θεματολογίου για την ΕΕ και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και πόλεων, μεταξύ άλλων ενδιαφερομένων μερών, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της καινοτομίας στις πόλεις της Ευρώπης, καθώς και τον εντοπισμό και την επιτυχή αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων·

12.  καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει ειδική δράση για την κινητικότητα των έργων τέχνης, ενδεχομένως υπό μορφή επιχορήγησης για περιοδεία, καθώς αυτό θα παρέτεινε τον κύκλο ζωής πολλών έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»·

Πολιτιστική και καλλιτεχνική διάσταση

13.  αναγνωρίζει την εγγενή αξία που έχει η ελεύθερη πολιτιστική, καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση και η μεγαλύτερη πρόσβαση των ατόμων στον πολιτισμό, μεταξύ άλλων μέσω ειδικών μέτρων·

14.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την παροχή στήριξης στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, καθώς αυτά αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο που φέρνει κοντά πολίτες από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς μεταξύ των πολιτών· υπογραμμίζει ότι τα φεστιβάλ είναι μια δύναμη που ενώνει και έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία, τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, την οικονομία, την πολιτιστική κληρονομιά και την εξωτερική ανάπτυξη·

15.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ανακήρυξης «Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Προσωπικότητας της χρονιάς», που στις εκδηλώσεις της θα συμπεριλαμβάνεται σειρά δραστηριοτήτων και έργων σε ολόκληρη την Ευρώπη που θα τιμούν τη ζωή και το έργο του συγκεκριμένου προσώπου και θα τονίζουν τον αντίκτυπό του στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και της ευρωπαϊκής ταυτότητας·

16.  ζητεί την αξιοποίηση του επαγγελματισμού των καλλιτεχνών, των συγγραφέων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, της δημιουργίας και των οπτικοακουστικών μέσων, καθώς αποτελούν βασικό στήριγμα για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διάστασης του πολιτισμού, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής καινοτομίας, της εδαφικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης·

17.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον πολιτισμό ως μια «ήπια δύναμη» που δίνει στους πολίτες την ικανότητα και τη δύναμη να είναι υπεύθυνα ηγετικά μέλη στην κοινωνία, με ακεραιότητα, ενθουσιασμό και ενσυναίσθηση·

18.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την Ευρώπη ικανή να γίνει ένας τόπος υπεύθυνων πολιτών που οικοδομούν σχέσεις πέραν των δικών τους πολιτισμών, καλλιεργούν την κριτική σκέψη και ενθαρρύνουν την καινοτομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και συμμετοχή των άλλων·

19.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την πολιτισμική πολυμορφία, την ένταξη των μεταναστών και την ποιότητα της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά·

20.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις συνεργασίες μεταξύ των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, των εκπαιδευτών, των συνειδητοποιημένων πολιτών και των επαγγελματιών του κλάδου των επιχειρήσεων, προκειμένου να τονωθεί και να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον του κοινού για τον πολιτισμό·

21.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την παροχή στήριξης στα πολιτιστικά δίκτυα που λειτουργούν ως μέσο συλλογικής γνώσης, εμπειρίας και μνήμης, παρέχοντας άτυπη ανταλλαγή πληροφοριών, τονώνοντας τον διάλογο και την ανάπτυξη του πολιτισμού, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των δυνατοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας, και συμβάλλοντας σε έναν ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο·

Κοινωνική διάσταση

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να εισαγάγει δράσεις αφιερωμένες στην κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, αλλά υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί τον κατάλληλο προϋπολογισμό και απλοποιημένες διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου να αποφευχθούν τα εμπόδια, όπως π.χ. σε σχέση με τις θεωρήσεις, ιδίως αυτές από τρίτες χώρες· τονίζει ότι απαιτείται συγκεκριμένη δράση για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια και οι φραγμοί που έχουν ως αποτέλεσμα την υπερβολική ή διπλή φορολόγηση των καλλιτεχνών·

23.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία μια ενιαία διαδικτυακή πύλη που να περιέχει πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα φιλοξενίας και τις ευκαιρίες κινητικότητας·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την αφαίρεση του άρθρου 17 του υποδείγματος σύμβασης του ΟΟΣΑ από διμερείς φορολογικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή, ως ενδιάμεση λύση, να θεσπίσει τομεακό κώδικα δεοντολογίας για την παρακράτηση φόρου, που να περιγράφει αναλυτικά τις επιλογές για τη μείωση του κόστους και να απλουστεύει τις διαδικασίες παρουσιάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές και τις διαθέσιμες εξαιρέσεις·

25.  ζητεί κατοχύρωση του δικαιώματος των εργαζομένων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για δίκαιη αντιμετώπιση όσον αφορά την αμοιβή, τις συμβατικές συμφωνίες και τις συνθήκες εργασίας· επισημαίνει τη βασισμένη σε συγκεκριμένα έργα, επισφαλή και άτυπη απασχόληση των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού στην Ευρώπη· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ολοκληρωμένα μέτρα προκειμένου να μειωθεί η γκρίζα ζώνη μέσω της εναρμόνισης και να βελτιωθούν οι συμβατικοί όροι για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ευρωπαϊκή κλίμακα, αναφορικά με την συλλογική εκπροσώπηση, την κοινωνική ασφάλιση και την άμεση και έμμεση φορολογία· ζητεί να λαμβάνονται πλήρως υπόψη στα καθεστώτα ασφάλισης σε ολόκληρη την Ένωση οι ιδιαιτερότητες των μη τυπικών μορφών απασχόλησης·

26.  υπογραμμίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά και οι πολιτιστικοί χώροι διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση των πόλεων και την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κατοίκων· ενθαρρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της (JRC), το έργο του οποίου δίνει νόημα και προσανατολισμό στο παρελθόν των πόλεων, να αναπτύξουν περαιτέρω το Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων, και καλεί τις πόλεις και τους δήμους να προβούν σε καλύτερη αξιοποίησή του·

27.  αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στη γειτονία για την αποκόμιση κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών οφελών σε τοπικές κοινότητες, ιδίως σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα και σε περιθωριοποιημένες περιοχές, όπως οι απόκεντρες και οι αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη, τις πόλεις και τους δήμους να υποστηρίξουν, συνεπώς, τις δραστηριότητες αυτές μέσω συγκεκριμένων μέτρων, όπως είναι οι προσαρμοσμένοι κανονισμοί τοπικής διαίρεσης, οι χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες και η επαναχρησιμοποίηση εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων·

28.  υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός έχει αποδεδειγμένη επίδραση στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση της ικανοποίησης από τη ζωή και της ευζωίας και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει καίριο ρόλο για τη μείωση της πίεσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη καθώς φιλοξενεί έναν ολοένα και πιο ποικιλόμορφο από πολιτιστική άποψη πληθυσμό· τονίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ο πολιτισμός και ο διαπολιτισμικός διάλογος στην ενίσχυση της θέσης των μεταναστών και στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσής τους·

29.  εκφράζει τη λύπη του διότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2017, το 36 % των Ευρωπαίων δεν συμμετείχαν σε καμία πολιτιστική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο έτος· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ του πολιτισμού, της τέχνης, της δημιουργίας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της καλλιτεχνικής έρευνας· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να επενδύσουν στη συμμετοχή του κοινού, τη συμμετοχή της κοινότητας και την πολιτιστική τους ικανότητα, και να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, ιδίως για τις πλέον μειονεκτούσες ομάδες·

30.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη στενότερων συνεργειών μεταξύ του πολιτιστικού τομέα και της εκπαίδευσης, για παράδειγμα με την προώθηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων ή με τη συμμετοχή καλλιτεχνών στη σχολική διαδικασία· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθεί επαρκής στήριξη με δημόσιους πόρους σε καλλιτέχνες μάνατζερ, διδάσκοντες, διευκολυντές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τομείς·

31.  τονίζει τη σημασία των αποτελεσματικών μέτρων για την προώθηση της πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των παιδιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση για τη στήριξη έργων πολιτιστικής παραγωγής που απευθύνονται σε παιδιά·

32.  τονίζει την προστιθέμενη αξία των τεχνών, της μουσικής και των ανθρωπιστικών σπουδών στα σχολικά προγράμματα, καθώς συνεισφέρουν στην αυξανόμενη δημιουργικότητα, εμπνέουν ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και προωθούν την κριτική σκέψη· υπογραμμίζει ότι αυξάνονται οι ανάγκες για δεξιότητες πολιτισμού και δημιουργίας στο ψηφιακό τοπίο και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπερβούν τον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ κλάδων και να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση από την προσέγγιση STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) στην προσέγγιση STEAM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά) στο πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης, και να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που θα βασίζεται στη διά βίου εκπαίδευση για τους επαγγελματίες του πολιτισμού, της δημιουργίας και του οπτικοακουστικού τομέα· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της μουσικής και των τεχνών στα σχολικά προγράμματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάπτυξη ενός εγχειριδίου για την ευρωπαϊκή πολιτιστική ιστορία·

33.  τονίζει ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την προαγωγή του πολιτισμού είναι η δημιουργία ασφαλούς και κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος για τους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ισχυρές επενδύσεις για τη συντήρηση των δημόσιων εγκαταστάσεων, ιδίως των σχολείων, με σκοπό τη βελτίωση της αντισεισμικής ασφάλειας, εφόσον απαιτείται, και την εξάλειψη των αρχιτεκτονικών εμποδίων·

34.  επισημαίνει ότι ο ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών καθιστά επιτακτική την ανάγκη να υιοθετηθεί μια προσέγγιση διά βίου μάθησης η οποία να είναι προσβάσιμη από τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, και να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ του πολιτισμού και της εκπαίδευσης στους τομείς της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης·

35.  αναγνωρίζει το δυναμικό των δημιουργικών κόμβων ως χώρων συνεργασίας για τους επαγγελματίες των ΤΠΔ· τονίζει, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένοι τομείς χρειάζονται πρωτίστως την ανάπτυξη ικανοτήτων σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές και τις διαχειριστικές δεξιότητες, αντί να επικεντρώνονται απλώς στη νέα ψηφιακή καινοτομία·

36.  σημειώνει ότι οι δημοκρατικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αξίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η δημοκρατία και η αλληλεγγύη, βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις, λόγω της αυξανόμενης πόλωσης τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια στρατηγική προσέγγιση για την προστασία των πολιτιστικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, και του δικαιώματος για ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της ανάπτυξης δεικτών και συστημάτων παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

37.  συμφωνεί ότι η πολιτιστική συμμετοχή και η καθημερινή δημιουργικότητα συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και στην οικοδόμηση υγιών κοινωνιών· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να διασφαλιστεί επαρκές εύρος εντός των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εγγενής και μοναδική αξία της εργασίας των καλλιτεχνών·

38.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να προαχθεί η πρόσβαση των γυναικών σε όλα τα καλλιτεχνικά, πολιτιστικά και δημιουργικά επαγγέλματα και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια για την πρόσβαση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις πολιτιστικών φορέων και ιδρυμάτων, ακαδημιών και πανεπιστημίων·

Οικονομική διάσταση

39.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών με την παροχή σταθερής, αξιόπιστης και βιώσιμης χρηματοδοτικής υποστήριξης· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, παρά την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ της επένδυσης στον πολιτισμό, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη αντιπροσωπεύει μόλις το 0,15 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, εκ του οποίου μόνο το 31 % είναι δεσμευμένο για τον πολιτισμό· παρατηρεί ότι οι τομείς πολιτικής της Δημιουργικής Ευρώπης θα διευρυνθούν· σημειώνει τη νέα πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και επικροτεί προτεινόμενη αύξηση στη χρηματοδότηση ως ένα πρώτο καλό βήμα, αλλά ζητεί να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για το νέο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και καταστεί πιο προσιτό το πρόγραμμα για μικρότερους οργανισμούς·

40.  τονίζει ότι η δημοτικότητα του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση και τη διοικητική πολυπλοκότητά του, οδήγησε στο χαμηλό ποσοστό επιτυχίας του που άγγιξε μόλις το 16,2 % και σε σημαντικές περιφερειακές και γεωγραφικές ανισορροπίες όσον αφορά τα έργα που λαμβάνουν στήριξη· επισημαίνει ότι αυτό, σε συνδυασμό με τη διοικητική πολυπλοκότητα, λειτουργεί αποτρεπτικά, προκαλώντας απογοήτευση για το πρόγραμμα και την πολιτιστική δράση της ΕΕ, και εμποδίζει πολλούς παράγοντες ΤΔΠ από το να υποβάλλουν αίτηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να επανεξεταστεί η διαδικασία επιλογής με βάση τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στην έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης·

41.  υπογραμμίζει τη σημασία της διευκόλυνσης και του εξορθολογισμού της πρόσβασης των μικρών πολιτιστικών φορέων και των ΜΜΕ στη Δημιουργική Ευρώπη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη εισαγωγής ενός ειδικού σκέλους που θα προορίζεται αποκλειστικά για τους εν λόγω φορείς και επιχειρήσεις, ιδίως όσους είναι από περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές·

42.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην πρόταση ΠΔΠ της Επιτροπής, ο πολιτισμός και οι τέχνες δεν αναφέρεται στην πλειονότητα των τομέων πολιτικής, στους οποίους έχουν συμβολή, και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους παράγοντες ΤΠΔ, να σχεδιάσουν ολιστικές και συντονισμένες στρατηγικές για την ενσωμάτωση του πολιτισμού και των τεχνών σε άλλους τομείς πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα πρόσβασης μικρότερων φορέων στη χρηματοδότηση·

43.  υπογραμμίζει τον εγκάρσιο αντίκτυπο του πολιτισμού και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν έκθεση σχετικά με το πόσα χρηματοδοτικά κονδύλια χορηγούνται στον πολιτισμό επί του συνόλου των προγραμμάτων χρηματοδότησης και να διασφαλίσουν ότι το ποσοστό αυτό ανέρχεται τουλάχιστον στο 1% του επόμενου ΠΔΠ· καλεί τις περιφέρειες της ΕΕ να ορίσουν τον πολιτισμό, την πολιτιστική δημιουργία και τους ΤΠΔ ως προτεραιότητα στα διαρθρωτικά ταμεία και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την πολιτιστική διάσταση στους στρατηγικούς στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους·

44.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια διαδικτυακή πύλη «ενιαίας εξυπηρέτησης» όπου όλα τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ θα παρατίθεται με τρόπο εύχρηστο, περιεκτικό, καινοτόμο και αποτελεσματικό, με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και βοήθεια για την εφαρμογή·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν πως χορηγούνται επαρκείς πόροι στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, στη βάση της εγγενούς αξίας των καλλιτεχνικών και δημιουργικών έργων·

46.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους πολιτιστικούς τομείς που κινδυνεύουν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ή προσοχής, ένας εκ των οποίων είναι και η ποίηση·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στον κάθε τομέα· υπενθυμίζει ότι οι επιδοτήσεις είναι ζωτικής σημασίας όταν εξετάζεται το οικοσύστημα του πολιτισμού στο σύνολό του, εκτιμώντας τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ορθό τρόπο και παρέχοντας υποστήριξη σε καινοτόμες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές πρακτικές· υπενθυμίζει επίσης ότι, ενώ τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως οι εγγυήσεις, τα δάνεια και οι συμμετοχές, είναι κατάλληλα για έργα που παράγουν κέρδη, οι επιχορηγήσεις πρέπει να παραμείνουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης, ιδίως για τις μικρές δομές·

48.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας· εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη γεωγραφική του κάλυψη και προτείνει να παρέχεται μικροχρηματοδότηση όταν πρόκειται για πολύ μικρούς παράγοντες, δεδομένου ότι οι ΤΠΔ αποτελούνται, στην συντριπτική τους πλειονότητα από ΜΜΕ, 95% των οποίων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες αξιολογούν καλύτερα τα δικαιώματα του δημιουργού και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία·

49.  ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού, σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς τομείς, τις κοινότητες και τους πολίτες, καθώς και με την UNESCO, για τον καθορισμό χώρων πολιτιστικής κληρονομίας, και με το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσα από την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών· ζητεί την αναβάθμιση των περιφερειών της ΕΕ ως εξεχόντων ευρωπαϊκών προορισμών (EDEN)·

Digital4Culture

50.  σημειώνει ότι η ψηφιακή επανάσταση έχει μεταμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη και ο πολιτισμός παράγονται, διανέμονται και απολαμβάνονται, παρουσιάζοντας ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα εγείροντας προκλήσεις στις ήδη τεταμένες συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των δημιουργών και απειλώντας την οικονομική τους επιβίωση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δίκαιη αμοιβή, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας για τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και την αναγνώριση του καθεστώτος των καλλιτεχνών·

51.  αναγνωρίζει τη θετική συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διευκόλυνση και διεύρυνση των δυνατοτήτων διατήρησης και πρόσβασης σε περιεχόμενο και υπηρεσίες των τομέων του πολιτισμού, των τεχνών, της δημιουργίας και των οπτικοακουστικών μέσων, για παράδειγμα με την επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα και τις διεπαφές ανθρώπου-μηχανής, αλλά και την παραγωγή εκπαιδευτικών και αφηγηματικών βιντεοπαιχνιδιών και τη δημιουργία ενός Νέφους Πολιτιστικής Κληρονομιάς· καλεί εν προκειμένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις συνέργειες σε αυτό το πλαίσιο, ιδίως με τα προγράμματα «Ψηφιακή Ευρώπη» και «Ορίζων Ευρώπη».

52.  θεωρεί ότι η προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού βρίσκεται στο επίκεντρο των εισοδημάτων των ΤΔΠ και καλωσορίζει την νέα πρόταση όσον αφορά την οδηγία για τα δικαιώματα του δημιουργού και τα μέτρα της υπέρ της προστασίας των εκδοτών, υπέρ του κλεισίματος του χάσματος αξίας ανάμεσα στις βιομηχανίες της δημιουργίας και τις ψηφιακές πλατφόρμες, υπέρ της αύξησης της διαφάνειας και της ισορροπίας στις συμβατικές σχέσεις των δημιουργών και των ερμηνευτών και για την προστασία από τον κίνδυνο ιδιοποίησης διανοητικής ιδιοκτησίας· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η δημιουργία μιας δίκαιης ψηφιακής αγοράς στην οποία οι δημιουργοί θα αμείβονται δίκαια·

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διανομή, την προώθηση και την οικονομική αξιοποίηση περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα του δημιουργού έχουν την ξεκάθαρη υποχρέωση να αποκτούν άδειες από τους δικαιούχους και να αμείβουν δίκαια τους καλλιτέχνες, τους συγγραφείς, τους εκδότες, τους παραγωγούς, τους δημοσιογράφους και τους δημιουργούς για την ψηφιακή χρήση του έργου τους·

54.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η σύνδεση μεταξύ της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό και της ψηφιακής ατζέντας, προκειμένου να αυξηθούν οι υπάρχουσες συνέργειες·

55.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση, ιδίως μεταξύ των ανηλίκων, της προστασίας των δεδομένων, του ψηφιακού γραμματισμού και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, δεδομένου ότι αυτός είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων ζητημάτων, της ηλεκτρονικής χειραγώγησης και της μικροστόχευσης·

56.  τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία η παροχή κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον πολιτιστικό τομέα, με στόχο την προώθηση και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·

Εξωτερική διάσταση

57.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προστασία και η προώθηση του πολιτισμού δεν συμπεριελήφθη ως στόχος στην Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι ο πολιτισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο, και ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συνέργειες με δεδομένη τη διάσταση της γειτονίας και τη διεθνή διάσταση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»·

58.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της στρατηγικής για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις και να αυξήσει τους πόρους που προορίζονται για τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρωτοβουλίες και σχέδια προώθησης του πολιτισμού, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με το EUNIC·

59.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Συμβουλίου να καταρτίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις και ζητεί τη δημιουργία σημείων επαφής για τον πολιτισμό σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, την κατάλληλη κατάρτιση των υπαλλήλων και την ανάμιξη των τοπικών και των φορέων βάσης, της κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών πολιτιστικών δικτύων, μεταξύ άλλων κατά την προπαρασκευαστική δράση για τα Ευρωπαϊκά Σπίτια Πολιτισμού· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλλουν έκθεση για την κατάσταση της εφαρμογής των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων ανά διετία·

°

°  °

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

 • [1]  ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 142.
 • [2]  ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 95.
 • [3]  ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 28.
 • [4]  ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 25.
 • [5]  ΕΕ C 125 E της 22.5.2008, σ. 223.
 • [6]  ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 135.
 • [7]  ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 88.
 • [8]  ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 16.
 • [9]  ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 57.
 • [10]  ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 32.
 • [11]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0262.
 • [12]  ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 19.
 • [13]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221.
 • [14]  ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1.
 • [15]  ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 4.
 • [16]  ΕΕ C 172 της 27.5.2015, σ. 13.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις, όπως οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες, ο ετερογενής πληθυσμός, ο λαϊκισμός, η ριζοσπαστικοποίηση και οι απειλές για την ασφάλεια που σείουν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θέτουν υπό αμφισβήτηση την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είναι σημαντικό να ανακαλύψουμε εκ νέου τους δεσμούς που μας συνδέουν. Εκεί ο πολιτισμός μπορεί να διαδραματίσει ένα ζωτικό ρόλο, καθώς παράγει την αίσθηση του ανήκειν, προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και καθορίζει τις βασικές μας αξίες και την ταυτότητά μας.

Ωστόσο, πέραν του ότι αποτελούν τμήμα της ήπιας ισχύος της, οι τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού στην Ευρώπη συνιστούν τα πιο ισχυρά της στοιχεία. Πρόκειται για τομείς οικονομικά ανθεκτικούς, ακόμα και σε περιόδους κρίσης, ενώ προσφέρουν υψηλότερο ποσοστό σε θέσεις απασχόλησης για τους νέους από την πλειονότητα των άλλων τομέων. Πρόκειται στην πραγματικότητα για τον τρίτο μεγαλύτερο εργοδότη στην ΕΕ, μετά τον κατασκευαστικό κλάδο, και τον κλάδο της παραγωγής τροφίμων και ποτών, απ’ όπου παράγεται ένα σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα.

Η τρέχουσα άνευ προηγουμένου ώθηση, σε επίπεδο ΕΕ, που γνωρίζει η προστασία και η προώθηση του πολιτισμού, όπως έχει εκφραστεί στην Διακήρυξη της Ρώμης και στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμπεργκ, σε συνδυασμό με το Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να διαμορφωθεί μια συνεκτική, περιεκτική και βιώσιμη πολιτική για τον πολιτισμό της ΕΕ. Πρόκειται για μια ευκαιρία την οποία δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε, εάν επιθυμούμε να παραμείνουμε πραγματικά ενωμένοι μέσα στην πολυμορφία.

Ο στόχος της παρούσας έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας δεν είναι μόνο να τροφοδοτήσει τη διαμόρφωση των πολιτικών για τον πολιτισμό και να αποτιμήσει τα αποτελέσματα των προηγούμενων θεματολογίων. Επιπλέον, αποσκοπεί στην επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές πολιτικές και στη συνεκτικότητα ανάμεσα στη νέα Ατζέντα και άλλα προγράμματα, όπως είναι τα Δημιουργική Ευρώπη και Ευρώπη για τους πολίτες.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες της νέας ατζέντας, ο εισηγητής χαιρετίζει την επιλογή να δομηθούν σε τρεις άξονες: κοινωνικό, οικονομικό και εξωτερικό, καθώς και τη συμπερίληψη μιας ειδικής ανά τομέα προσέγγισης. Ο εισηγητής τονίζει ότι όλοι οι τομείς δημιουργίας και πολιτισμού θα πρέπει να στηριχθούν και ότι η πολιτιστική πολυμορφία και ο διαπολιτισμικός διάλογος θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν οριζόντιες προτεραιότητες.

Ο πολιτισμός έχει αποδειχθεί πως διαθέτει αντίκτυπο στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της αποφυγής αποκλεισμών, του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης, αλλά και στη δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν. Ο ρόλος του στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μέσα από την πολιτιστική συμμετοχή και δημιουργία δεν μπορεί να υποεκτιμηθεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αφορά όλες τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες και τις ηλικιακές ομάδες, αλλά και τις μειονότητες, τους μετανάστες, τους νέους και τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι η πολυμορφία οράματος, φωνών και εκφράσεων που διαθέτει, κάτι που χρειάζεται να διατηρηθεί, να ενισχυθεί και να προωθηθεί.

Η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον χώρο του πολιτισμού έχει σημαντικό αντίκτυπο στην άνθιση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου. Είναι προϋπόθεση για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και συνεργασίας. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση να αναπτυχθεί πρόγραμμα κινητικότητας για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτισμού και ζητεί την αφαίρεση των εμποδίων που απομένουν, όπως είναι οι θεωρήσεις και ο κίνδυνος διπλής φορολόγησης.

Η ενίσχυση των συνεργειών ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό θα αποτελέσει ακόμη μία προτεραιότητα της νέας πολιτικής για τον πολιτισμό. Είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί η αξία της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της μετάβασης από την προσέγγιση STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) σε μια προσέγγιση STEAM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά) όσον αφορά την εκπαίδευση.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη φιλοδοξία της, η νέα ατζέντα μπορεί να στεφθεί με επιτυχία μόνο εάν συνοδεύεται από βιώσιμη και αυξημένη οικονομική στήριξη για τον πολιτισμό. Ο εισηγητής τονίζει ότι η δημοτικότητα του Δημιουργική Ευρώπη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι δραματικά υποχρηματοδοτούμενο, οδήγησε στο χαμηλό 16,2% του συνολικού ποσοστού επιτυχίας του, για την περίοδο 2014-2017, και στο 14% αναφορικά με έργα συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 85% των έργων, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού έργων υψηλής ποιότητας, τα οποία περνούν από την γραφειοκρατικά βεβαρυμμένη διαδικασία υποβολής αίτησης, δεν λαμβάνουν καμία στήριξη. Τούτο λειτουργεί αποτρεπτικά και εμποδίζει πολλούς παράγοντες του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας να υποβάλουν αίτηση, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν έλλειμμα χρηματοδότησης.

Ο εισηγητής, κατά συνέπεια, ζητεί το διπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και την ανάπτυξη μιας ολιστικής και συντονισμένης στρατηγικής για την ενσωμάτωση του πολιτισμού σε άλλους τομείς πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν έκθεση σχετικά με το ύψος των χρηματοδοτικών κονδυλίων που χορηγούνται επί του παρόντος για τον πολιτισμό στο πλαίσιο όλων των προγραμμάτων χρηματοδότησης και να διασφαλίσουν ότι ανέρχεται τουλάχιστον στο 1% του επόμενου ΠΔΠ. Ο εισηγητής καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει έναν ιστότοπο/διαδικτυακή πύλη «ενιαίας εξυπηρέτησης» όπου θα αναφέρονται όλα τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ με τρόπο εύχρηστο, περιεκτικό και αποτελεσματικό.

Η μουσική κινεί την Ευρώπη.

Ο τομέας της μουσικής είναι πολύ σημαντικός για την Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας ένα εκατομμύριο θέσεων εργασίας και 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών. Η Ευρώπη φιλοξενεί ορισμένους από τους κορυφαίους καλλιτέχνες σε παγκόσμιο επίπεδο, συνθέτες, εταιρείες, χώρους, φεστιβάλ και πλατφόρμες συνεχούς ροής. Ωστόσο, ο τομέας της μουσικής υποχρηματοδοτείται σημαντικά και έχει λάβει μέχρι σήμερα μόνον το 3% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, μερίδιο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική συνεισφορά του τομέα της μουσικής. Ο εισηγητής υποστηρίζει σθεναρά την προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Music Moves Europe (Η μουσική κινεί την Ευρώπη), ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την τόνωση της δημιουργικότητας, της πολυμορφίας και της καινοτομίας στον τομέα της μουσικής στην Ευρώπη, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την τομεακή δράση της Επιτροπής για τη μουσική στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε μικρότερους παράγοντες, καθώς στον τομέα της δισκογραφίας το 99% των δισκογραφικών εταιρειών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και αντιπροσωπεύουν το 80% των νέων κυκλοφοριών.

Εξωτερική διάσταση.

Οι πολιτιστικές ανταλλαγές μπορεί να λειτουργήσουν ως μια ισχυρή γέφυρα μεταξύ ατόμων από διαφορετικά εθνοτικά, θρησκευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, ενισχύοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση. Οι πολιτιστικές σχέσεις έχουν υπάρξει κινητήριες δυνάμεις κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης, στον ρου της ιστορίας της ΕΕ. Διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και των επαφών μεταξύ των ατόμων, αλλά και στην αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, ενώ λειτουργούν υπέρ της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενθαρρύνουν την πρόληψη των συγκρούσεων, την επίλυση των διαφορών και την ανθεκτικότητα. Κατά συνέπεια, ο πολιτισμός πρέπει να καταστεί ουσιώδες τμήμα του πολιτικού διαλόγου με τρίτες χώρες και χρειάζεται να εντάσσεται συστηματικά στα αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα. Ο εισηγητής ζητεί την εφαρμογή της στρατηγικής για τις εξωτερικές πολιτιστικές σχέσεις με τη δέουσα προσοχή στους πολιτιστικούς οργανισμούς και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας και βάσης. Ο στόχος δεν είναι η εξαγωγή ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά η δημιουργία δεσμών και η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και των ειρηνικών σχέσεων.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει τη σημασία των ανωτέρω πτυχών, αλλά επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντα ισορροπία μεταξύ τους και ότι η εγγενής αξία του πολιτισμού αποτελεί τον κύριο στόχο των πολιτιστικών πολιτικών. Ο εισηγητής τονίζει ότι θα πρέπει να χορηγούνται επαρκή κονδύλια με βάση την εγγενή αξία των καλλιτεχνικών και δημιουργικών έργων και την ανάγκη αντιμετώπισης νέων, απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως είναι η ενσωμάτωση των μεταναστών, που θα πρέπει να υποστηριχθούν από νέα κονδύλια, χωρίς να υπονομεύονται οι ήδη συμφωνημένοι στόχοι και τα προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τη στρατηγική Digital4Culture, δεδομένου ότι η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγονται, διανέμονται και απολαμβάνονται τόσο η τέχνη όσο και ο πολιτισμός, παρέχοντας δυνατότητες ευρύτερης διάδοσης του περιεχομένου και θέτοντας παράλληλα μεγάλες προκλήσεις στις ήδη δύσκολες συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των δημιουργών, και απειλώντας την οικονομική τους επιβίωση. Ο εισηγητής τονίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων αποτελούν βασική πηγή εσόδων των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Καθώς δεν μπορεί να υπάρξει τέχνη χωρίς καλλιτέχνες, ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη να προστατευτούν οι δημιουργοί στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος και γι’ αυτό το λόγο χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα του δημιουργού. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες που κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διανομή, την προώθηση και την αποτίμηση του περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα του δημιουργού έχουν την ξεκάθαρη υποχρέωση να αποκτήσουν άδειες από τους δικαιούχους και να αμείβουν δίκαια τους καλλιτέχνες, τους συγγραφείς, τους εκδότες, τους παραγωγούς, τους δημοσιογράφους και τους δημιουργούς για την ψηφιακή χρήση του έργου τους. Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι οι απαλλαγές από την ευθύνη αυτή ισχύουν μόνο για τους πραγματικά ουδέτερους και παθητικούς παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών, όπως ορίζει η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η νομολογία του ΔΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς κινητοποίησε πληθώρα παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους φορείς σε ολόκληρη της ΕΕ και απέδειξε ότι ο πολιτισμός μπορεί και πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής. Είναι πλέον καιρός να εξασφαλιστεί η βιώσιμη συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, ώστε να μην πάνε χαμένες αυτές οι προσπάθειες. Ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη συνεκτίμησης τόσο των υλικών όσο και των άυλων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και εξέτασης της σύνδεσης που έχουν με τον σύγχρονο πολιτισμό και τη δημιουργία.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν προσεγγίσεις για τη συλλογή δεδομένων σε όλους τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και για τη χρήση περισσότερων ποιοτικών δεικτών που θα οδηγήσουν στην καλύτερη διαμόρφωση πολιτιστικών πολιτικών και στη μέτρηση του αντικτύπου τους. Επί του παρόντος, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα σε έναν όλο και φτωχότερο, από άποψη δεδομένων, δημόσιο τομέα και σε ψηφιακούς φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν πλούτο δεδομένων. Τέλος, καθώς η ψηφιακή διάδοση της ευρωπαϊκής τέχνης είναι ύψιστης σημασίας, ο εισηγητής προτείνει επίσης την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας που θα παρέχει πρόσβαση σε αδειοδοτημένες ταινίες στην ΕΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Νικόλαος Χουντής, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Danti, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

EFDD

Isabella Adinolfi

PPE

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Michel Reimon, Helga Trüpel

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

2

0

ALDE

Yana Toom

GUE/NGL

Nikolaos Chountis

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου