Процедура : 2018/0109(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0389/2018

Внесени текстове :

A8-0389/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.21

Приети текстове :

P8_TA(2019)0353

ДОКЛАД     ***I
PDF 873kWORD 111k
23.11.2018
PE 626.718v02-00 A8-0389/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8‑0162/2018 – 2018/0109(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Марко Афронте

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8‑0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0229),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0162/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0389/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Научните оценки показват, че през последните 30 години риба меч e подложена на прекомерен улов и че ако скоро не бъдат предприети действия, запасът от нея е потенциално изправен пред пълно изчезване.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Уловените в Средиземно море екземпляри риба меч, които са под минималния референтен размер за опазване, трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с точка 17 от Препоръка 16-05 на ICCAT, освен ако попадат в ограниченията на прилова, установени от държавите членки в техните годишни риболовни планове. За да се осигури спазването на международните задължения на Съюза в рамките на ICCAT, в Делегиран регламент (ЕС) 2018/191 се предвиждат дерогации от задължението за разтоварване на уловената в Средиземно море риба меч в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. С Делегиран регламент (ЕС) 2018/191 се прилагат някои разпоредби на Препоръка 16-05 на ICCAT, в които се установява задължението за изхвърляне на намиращите се на борда на риболовните кораби екземпляри риба меч, надвишаващи квотата на тези кораби и/или максималното равнище на разрешения им прилов. В обхвата на посочения делегиран регламент са включени и корабите, извършващи любителски риболов.

(8)  Уловените в Средиземно море екземпляри риба меч, които са под минималния референтен размер за опазване, трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с точка 17 от Препоръка 16-05 на ICCAT, освен ако попадат в ограниченията на прилова, установени от държавите членки в техните годишни риболовни планове. За да се осигури спазването на международните задължения на Съюза в рамките на ICCAT, в Делегиран регламент (ЕС) 2018/191 се предвиждат дерогации от задължението за разтоварване на уловената в Средиземно море риба меч в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. С Делегиран регламент (ЕС) 2018/191 се прилагат някои разпоредби на Препоръка 16-05 на ICCAT, в които се установява задължението за изхвърляне на намиращите се на борда на риболовните кораби екземпляри риба меч, надвишаващи квотата на тези кораби и/или максималното равнище на разрешения им прилов. В обхвата на посочения делегиран регламент са включени и корабите за любителски риболов.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В договореностите за наемане на риболовни кораби отношенията между собственика, наемателя и държавата на знамето често са неясни и някои рибари, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, успяват да избегнат проверките чрез злоупотреба с тези договорености. Наемането на риболовни кораби е забранено по силата на Регламент (ЕС) 2016/16277, с който се установява многогодишен план за възстановяване на червения тон в Атлантическия океан и Средиземно море. Следователно — като превантивна мярка за защита на възстановяващите се запаси и с оглед на съгласуваността с правото на Съюза — е целесъобразно подобна забрана да бъде предвидена и в рамките на многогодишния план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море.

(12)  В договореностите за наемане на риболовни кораби отношенията между собственика, наемателя и държавата на знамето често са неясни и някои оператори, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, успяват да избегнат проверките чрез злоупотреба с тези договорености. Наемането на риболовни кораби е забранено по силата на Регламент (ЕС) 2016/16277, с който се установява многогодишен план за възстановяване на червения тон в Атлантическия океан и Средиземно море. Следователно — като превантивна мярка за защита на възстановяващите се запаси и с оглед на съгласуваността с правото на Съюза — е целесъобразно подобна забрана да бъде предвидена и в рамките на многогодишния план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море.

__________________

__________________

7 Регламент (ЕС) 2016/1627 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 1).

7 Регламент (ЕС) 2016/1627 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)   С цел бързото въвеждане в правото на Съюза на бъдещите изменения в препоръките на ICCAT, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на разпоредбите, посочени в член 34, параграф 1 от настоящия регламент, и на приложенията към него. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество8. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(14)   С цел бързото въвеждане в правото на Съюза на бъдещите препоръки на ICCAT, с които се изменя планът за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море, въведен с Препоръка 16-05 на ICCAT, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на съответните членове на настоящия регламент и на приложенията към него. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество8. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

__________________

__________________

8 Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

8 Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се установяват общите правила за прилагане от страна на Съюза на многогодишния план за възстановяване на запаса от риба меч (Xiphias gladius) в Средиземно море по препоръка на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), чиято продължителност обхваща периода 2017—2031 г. (наричан по-нататък „планът за възстановяване“).

С настоящия регламент се установяват общите правила за прилагане от страна на Съюза на многогодишния план за възстановяване на запаса от риба меч (Xiphias gladius) в Средиземно море, приети от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), чиято продължителност обхваща периода 2017—2031 г. (наричан по-нататък „планът за възстановяване“).

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  извършват дейност в зоната на Конвенцията ICCAT, насочена към улов на риба меч в Средиземно море; или

i)  улов на риба меч в Средиземно море; или

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  трансбордират — включително извън зоната на Конвенцията ICCAT — риба меч, уловена в Средиземно море;

ii)  трансбордират или държат на борда — включително извън зоната на Конвенцията ICCAT — риба меч, уловена в Средиземно море;

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  риболовните кораби на трети държави и плавателните съдове на трети държави, извършващи любителски риболов, които извършват дейност във водите на Съюза, насочена към улов на риба меч в Средиземно море;

б)  риболовните кораби на трети държави и плавателните съдове на трети държави, извършващи любителски риболов, които извършват дейност във водите на Съюза и осъществяват улов на риба меч в Средиземно море;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 17 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  „голям риболовен кораб“ означава риболовен кораб с обща дължина над 20 m;

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 17 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  „регистър на ICCAT за големи риболовни кораби“ означава воденият от секретариата на ICCAT списък на големи риболовни кораби, които имат разрешение за улов на обхванати от ICCAT видове в зоната на Конвенцията ICCAT;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  „кука за кръг“ означава кука, закръглена с точката, перпендикулярна на джолана;

Изменение    12

Предложение за регламент

Дял ІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при разпределянето на възможностите за риболов, на които имат право, държавите членки използват прозрачни и обективни критерии, включително от екологичен, социален и икономически характер, и освен това се стремят да разпределят националните квоти между различните сегменти на флота справедливо, като вземат предвид традиционния и непромишления риболов, и се стремят да осигурят стимули на риболовните кораби на Съюза, използващи селективни риболовни уреди или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда.

1. В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при разпределянето на възможностите за риболов, на които имат право, държавите членки използват прозрачни и обективни критерии, включително от екологичен, социален и икономически характер. Националните квоти се разпределят справедливо между различните сегменти на флота, като по-специално се гарантира разпределянето на квоти на традиционния и непромишления риболов. Държавите членки се стремят да осигурят стимули на риболовните кораби на Съюза, използващи селективни риболовни уреди или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки се стремят да разпределят всяко увеличение на възможностите за риболов, произтичащо от успешното прилагане на настоящия регламент, в полза на риболовни кораби, на които преди това не е била разпределена квота за риба меч и които отговарят на критериите за разпределение на възможностите за риболов, определени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел да се допринесе за постигането на равно и справедливо разпределение на квотите между различните сегменти на флота.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок до 1 март всяка година държавите членки представят на Комисията своите риболовни планове. Тези планове трябва да са съобразени с Насоките на ICCAT за изпращане на данни и информация и да включват подробна информация относно квотата на рибата меч в Средиземно море, разпределена по вид уреди, в това число уреди за любителски риболов (когато е приложимо), както и относно прилова.

1.  В срок до 1 март всяка година държавите членки представят на Комисията своите риболовни планове. Тези планове трябва да са съобразени с Насоките на ICCAT за изпращане на данни и информация и да включват подробна информация относно квотата на рибата меч в Средиземно море, разпределена по вид уреди, в това число квотата, разпределена за любителски риболов, когато е приложимо, както и за прилов.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки следят за ефективността на посочените в параграфи 1 и 2 забрани, като най-малко два месеца и 15 дни преди провеждането на всяко годишно заседание на ICCAT представят на Комисията цялата значима информация за всички съответни проверки и инспекции, извършени през предходната година, за да се гарантира спазване на разпоредбите на посочените параграфи. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT най-малко два месеца преди всяко годишно заседание на ICCAT.

3.  Държавите членки следят за ефективността на посочените в параграфи 1 и 2 забрани, като най-малко два месеца и 15 дни преди провеждането на всяко годишно заседание на ICCAT представят на Комисията цялата значима информация за всички съответни проверки и инспекции, извършени през предходната година, за да се гарантира спазване на разпоредбите на настоящия член. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT най-малко два месеца преди всяко годишно заседание на ICCAT.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Случаен улов на риба меч под минималния референтен размер за опазване

Случаен улов на риба меч под минималния референтен размер за опазване

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо от разпоредбите на член 11, параграф 1 корабите, които извършват активен улов на риба меч, могат да задържат на борда, да трансбордират, прехвърлят, разтоварват, транспортират, съхраняват, продават, излагат или предлагат за продажба прилов на риба меч под минималния референтен размер за опазване, при условие че той не надвишава 5 % от общия улов на риба меч на кораба по тегло или брой на екземплярите.

Независимо от разпоредбите на член 11, параграф 1 риболовните кораби, които извършват улов на риба меч, могат да задържат на борда, да трансбордират, прехвърлят, разтоварват, транспортират, съхраняват, продават, излагат или предлагат за продажба случаен улов на риба меч под минималния референтен размер за опазване, при условие че този улов не надвишава 5% от общия улов на риба меч на кораба по тегло или брой на екземплярите, без да се надвишават ограниченията на прилова, установени от държавите членки в техните годишни риболовни планове.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  След извършването на риболовна операция приловът на риба меч не може в нито един момент да надвишава общия улов на борда по тегло или брой на екземплярите, уловени при риболов с парагади.

заличава се

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при любителския риболов се забраняват уловът, задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на повече от един екземпляр риба меч на кораб на ден. Държавите членки предприемат необходимите мерки, с които да се гарантира и улесни освобождаването на риба меч, уловена жива при любителски риболов.

3.  Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при любителския риболов се забраняват уловът, задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на повече от един екземпляр риба меч на кораб на ден. Държавите членки предприемат необходимите мерки, с които да се гарантира и улесни освобождаването на риба меч, уловена жива при любителски риболов, и следва да могат да предприемат по-ограничителни мерки, спомагащи за по-голяма защита на риба меч.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако квотата, разпределена на държавата членка на знамето, е изчерпана, мъртвите екземпляри риба меч се разтоварват цели и непреработени, като те подлежат на конфискация и съответните последващи действия. Държавите членки ежегодно представят на Комисията информация за количествата мъртва риба меч, като в съответствие с член 21 Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

5.  Ако квотата, разпределена на държавата членка на знамето, е изчерпана, мъртвите екземпляри риба меч се разтоварват цели и непреработени, като те се изземват от определения компетентен орган. Държавите членки ежегодно представят на Комисията информация за количествата мъртва риба меч, като в съответствие с член 21 Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 риболовните кораби могат да носят на борда допълнително количество от 2500 немонтирани резервни куки за рейсовете, чиято продължителност надхвърля два дни.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 риболовните кораби могат да носят на борда допълнително количество от 2500 немонтирани резервни куки за рейсовете, чиято продължителност надхвърля два дни. При рейсове, по-дълги от два дни, може да бъде разрешено на борда да има втори комплект монтирани резервни куки, при условие че той е надлежно завързан и прибран на долните палуби, така че да не може да се използва лесно.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки насърчават използването на куки с кръг;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2403 държавите членки издават разрешения за улов на риба меч в Средиземно море за корабите, плаващи под тяхното знаме, за:

1. В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2403, и по-специално с членове 20 и 21 от него, държавите членки издават разрешения за улов на риба меч в Средиземно море за корабите, плаващи под тяхното знаме, за:

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) риболовните кораби, извършващи целеви улов на риба меч в Средиземно море;

a) активните риболовни кораби, извършващи целеви улов на риба меч в Средиземно море, и когато е приложимо, разполагащи със съответен регистър на улова;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  риболовните кораби, извършващи улов на риба меч в Средиземно море под формата на прилов; както и

заличава се

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Целевият улов на риба меч в Средиземно море, както и нейното задържане на борда, трансбордиране, транспортиране, преработване или разтоварване, се разрешава само за корабите на Съюза, включени в регистъра на ICCAT в съответствие с процедурата по членове 16 и 17.

3.  Целевият улов на риба меч в Средиземно море, както и нейното задържане на борда, трансбордиране, транспортиране, преработване или разтоварване, се разрешава само за корабите на Съюза, включени в регистъра на ICCAT в съответствие с процедурата по членове 16 и 17, без да се засягат разпоредбите на член 13 относно прилова.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Информацията за риболовните кораби по параграф 1, букви а) и б) трябва да съдържа името на съответния кораб и номера му в регистъра на флота на Съюза (CFR), както е определен в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/21815 на Комисията относно регистъра на риболовния флот на Съюза.

2.  Информацията за риболовните кораби по параграф 1, букви а) и б) трябва да съдържа името на съответния кораб, и когато е целесъобразно, номера му в регистъра на флота на Съюза (CFR), както е определен в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/21815 на Комисията относно регистъра на риболовния флот на Съюза.

__________________

__________________

15 OВ L 34, 9.2.2017 г., стр. 9.

15 OВ L 34, 9.2.2017 г., стр. 9.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Наред с информацията, посочена в параграф 2, държавите членки уведомяват в 30-дневен срок Комисията за всички допълнения, заличавания или изменения в информацията за риболовните кораби по параграф 1. Комисията предава тази информация на секретариата на ICCAT най-късно в срок от 45 дни от датата, на която информацията за посочените риболовни кораби е била допълнена, заличена или изменена.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в информацията, посочена в параграфи 1 и 2, не по-късно от 30 дни след такава промяна. Комисията информира секретариата на ICCAT в срок от 15 дни след получаването на такова уведомление.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В съответствие с член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2403 при необходимост Комисията изменя през годината информацията за риболовните кораби по параграф 1 чрез предоставяне на актуализирана информация на секретариата на ICCAT.

4.  В допълнение към всяка информация, предадена на секретариата на ICCAT в съответствие с параграф 3 от настоящия член, Комисията, когато е необходимо, съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2043, незабавно изпраща на секретариата на ICCAT актуализирана информация за корабите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок до 30 юни всяка година държавите членки представят на Комисията по електронен път следната информация относно плаващите под тяхно знаме риболовни кораби, получили разрешение да извършват улов на риба меч в Средиземно море с плаващи парагади или харпуни през предходната година:

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Риболовните кораби на Съюза, които са вписани в регистъра на ICCAT и притежават разрешение за улов на риба меч в Средиземно море, и корабите на трети държави, които притежават разрешение за улов на риба меч във водите на Съюза и чиято обща дължина надхвърля 12 m, трябва да разполагат с инсталирано на борда напълно функциониращо устройство, което позволява да бъдат автоматично локализирани и идентифицирани чрез системата за наблюдение на кораби (VMS), като излъчва през равни интервали данни за местоположението в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

1.  Риболовните кораби на Съюза, които са вписани в регистъра на ICCAT и притежават разрешение за улов на риба меч в Средиземно море, и корабите на трети държави, които притежават разрешение за улов на риба меч във водите на Съюза и чиято обща дължина надхвърля 15 m, трябва да разполагат с инсталирано на борда напълно функциониращо устройство, което позволява да бъдат автоматично локализирани и идентифицирани чрез системата за наблюдение на кораби (VMS), като излъчва през равни интервали данни за местоположението в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С оглед на контрола риболовните кораби, които притежават разрешение за улов на риба меч в Средиземно море, не могат да прекъсват предаването на данни от VMS, когато се намират в пристанище.

2.  С оглед на контрола риболовните кораби, които притежават разрешение за улов на риба меч в Средиземно море, могат да прекъсват предаването на данни от VMS, когато се намират в пристанище, при условие че е осигурена възможност за възобновяване на предаването в същата позиция.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Наемането на риболовни кораби на Съюза с цел извършване на улов на риба меч в Средиземно море се забранява.

Наемането на риболовни кораби на Съюза с цел извършването на улов на риба меч в Средиземно море се забранява.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка засегната държава членка гарантира разполагането на национални научни наблюдатели на най-малко 20 % от корабите с плаващи парагади, които извършват целеви улов на риба меч в Средиземно море. Процентното присъствие се измерва в риболовни дни, брой на операциите по пускане и изваждане или рейсове.

2. В срок до... [три години от датата на влизане в сила на настоящия регламент] всяка засегната държава членка гарантира разполагането на национални научни наблюдатели на най-малко 10% от корабите с плаващи парагади, които извършват целеви улов на риба меч в Средиземно море. След тази дата засегнатата държава членка може да намали броя на наблюдателите до най-малко 5%. Процентното присъствие се измерва в риболовни дни, брой на операциите по пускане и изваждане или рейсове.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Посочената в параграфи 1, 2 и 3 информация се представя във формата, определен в последното издание на Насоките на ICCAT за изпращане на данни и информация.

5.  Посочената в параграфи 1, 2 и 3 информация се представя във формата, определен в най-скорошното издание на Насоките на ICCAT за изпращане на данни и информация.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Най-малко четири часа преди очаквания час на пристигане в пристанището капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, които са включени в списъка с кораби, посочен в член 16, уведомяват компетентния орган на държавата членка (включително държавата членка на знамето) или на ДСК, чиито пристанища или съоръжения за разтоварване възнамеряват да използват, за следното:

2.  Най-малко четири часа преди очаквания час на пристигане в пристанището капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, които са включени в списъка с кораби, посочен в член 16, уведомяват преди пристигането си в пристанището компетентния орган на държавата членка (включително държавата членка на знамето) или на ДСК, чиито пристанища или съоръжения за разтоварване възнамеряват да използват, за следното:

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При любителския риболов се забранява уловът, задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на повече от един екземпляр риба меч дневно за всеки кораб.

2.  При любителския риболов се забранява уловът, задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на повече от един екземпляр риба меч месечно за всеки кораб.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  име и адрес на собственика (или собствениците) и оператора (или операторите) на риболовния кораб.

д)  име и адрес на собственика (или собствениците) и оператора (или операторите) на кораба.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Годишните доклади, посочени в настоящия член, се публикуват на уебсайта на Комисията.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 34, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 34, се предоставя на Комисията за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

(1)

OВ C …, …, стр.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Състоянието на запаса от риба меч в Средиземно море е повод за нарастващо безпокойство, тъй като тя е подложена на прекомерен риболов в продължение на повече от 30 години. Високият дял на младите екземпляри риба меч в улова оказва отрицателно въздействие върху хвърлящата хайвер биомаса.

Спешно е необходимо това положение да се обърне и да се приеме план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море, за да се спре бързото намаляване на запаса и да се помогне за възстановяването му в съответствие с целта на Конвенцията ICCAT.

Европейският съюз е договаряща страна в Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), Регионалната организация за управление на рибарството (РОУР), отговаряща за управлението на риба тон и подобните на нея видове в Атлантическия океан и в съседните морета.

ICCAT разполага с правомощия да приема решения със задължително действие („препоръки“) относно опазването на запаса от риба и управлението на рибарството в своята област на компетентност; тези актове са задължителни за договарящите страни; те трябва да бъдат транспонирани в правото на Съюза във възможно най-кратък срок.

Целта на настоящото предложение е Препоръка 16-05 на ICCAT да бъде транспонирана в правото на ЕС, за да се даде възможност на Съюза да изпълни международните си задължения, а на операторите да се предостави правна сигурност по отношение на правилата и задълженията.

По време на годишното заседание на ICCAT през 2016 г., проведено във Виламура (Португалия), договарящите страни и сътрудничещите им държави, които не са договарящи страни, предприеха решителна стъпка към преодоляване на тревожното положение във връзка със запаса от риба меч (Xiphias gladius) в Средиземно море посредством приемането на 15-годишен план за възстановяване в Препоръка 16-05 на ICCAT.

Съдържание на предложението

Въпреки че планът за възстановяване се прилага от държавите членки от януари 2017 г. насам, мерките са разпръснати в няколко регламента на ЕС, което понякога създава проблем с тълкуването на правилата. Ето защо настоящото предложение има двояка цел: а) създаване на правно основание за прилагане на плана за възстановяване и б) съсредоточаване в един правен акт на правилата за управление и за контрол по отношение на плана за възстановяване на средиземноморската риба меч.

В препоръката се съдържат правила за опазването, управлението и контрола на запаса от риба меч в Средиземно море, с цел до 2031 г. да се постигне целта — с вероятност от най-малко 60% — за ниво на биомаса, съответстващо на максималния устойчив улов.

Препоръка 16-05 на ICCAT налага задължение за изхвърляне на намиращия се на борда на риболовните кораби улов на риба меч — дори когато той е осъществен при спортен и любителски риболов — щом надвишава квотата, предоставена на съответния кораб, и/или максималното равнище на разрешен прилов. Намиращите се на борда на кораби екземпляри риба меч, които са били уловени в Средиземно море и са под минималния референтен размер за опазване, също трябва да бъдат изхвърлени, освен ако попадат в ограниченията на прилова, установени от държавите членки в техните годишни риболовни планове.

С оглед на възстановяването на запаса мерките, които бяха приети с Препоръка 16-05 на ICCAT и се транспонират чрез настоящия регламент, са по-ограничителни или по-прецизни от действащите понастоящем мерки. Основните различия могат да бъдат обобщени, както следва:

•  минимален референтен размер за опазване: с предложението се забранява извършването на целеви риболов, задържането на борда, трансбордирането, разтоварването, транспортирането, съхраняването, продажбата, излагането или предлагането за продажба на улов и прилов на риба меч, включително от любителски риболов: а) с дължина на тялото от долната челюст до развилката на опашната перка (LJFL) под 100 cm; или б) чието закръглено тегло е по-малко от 11,4 kg или чието тегло в изкормено състояние и без хриле е под 10,2 kg;

•  максимален брой куки: в предложението се определя, че максималният брой куки, които могат да се поставят или носят на борда от корабите, извършващи улов на риба меч в Средиземно море, е 2500;

•  Сезон, забранен за риболов: От 1 януари до 31 март всяка година се забранява както целевият улов, така и приловът на риба меч в Средиземно море, както и нейното задържане на борда, трансбордиране и разтоварване. С оглед опазване на риба меч в Средиземно море, от 1 октомври до 30 ноември всяка година се прилага забрана за целевия улов на бял тон (Thunnus alalunga) в същото море от кораби с парагади;

•  Определение на ОДУ и разпределение на квотите: съответните разпоредби във връзка с това бяха транспонирани още през 2017 г. и понастоящем са включени в Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета, който определя възможностите за риболов за 2018 г. по отношение на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими за водите на Съюза, и за риболовните кораби на Съюза по отношение на някои води извън Съюза. Следователно не е необходимо транспонирането на риболовните възможности да се включва в настоящото предложение.

Планът за възстановяване отчита особеностите на различните видове уреди и риболовни техники. При неговото прилагане Съюзът и държавите членки следва да се стремят да насърчават дейностите, свързани с крайбрежния риболов, и използването на риболовни уреди и техники, които са селективни и имат ограничено въздействие върху околната среда — включително уреди и техники, използвани при традиционния и непромишления риболов — като по този начин допринасят за осигуряването на достоен жизнен стандарт за местните икономики.

Позиция на докладчика

Докладчикът счита, че е спешно необходимо Съюзът да приеме план за възстановяване на запаса от риба меч, тъй като състоянието му е критично.

Докладчикът изразява съжаление, че предложението представлява дерогация от член 2 от ОПОР: „максимален устойчив улов, като когато е възможно, нивото на максимален устойчив улов трябва да бъде постигнато до 2015 г., като за всички запаси трябва да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване“, но разбира мотивите за тази дерогация. Запасът не се използва само от Европейския съюз, а от всички крайбрежни държави на Средиземно море, управлява се от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), като Европейският съюз е една от 51-те договарящи страни и макар той да прилага най-драстични мерки за флотата на ЕС (т.е. пълното прекратяване на риболова), нивата на биомаса, чрез които може да се постигне максимален устойчив улов, не биха могли да бъдат достигнати най-късно до 2020 г.;

Докладчикът признава, че ЕС на няколко пъти е стигал по-далеч от буквалното транспониране на Препоръка 16—05, но счита, че това съответства на тревожното положение във връзка със състоянието на запаса от риба.

Налице е необходимост от допълнително усилие в осигуряването на наблюдение. В докладите си от 2016 и 2017 г. Постоянният комитет за изследвания и статистика (SCRS) обърна внимание на необходимостта да се събират повече данни, по-специално относно контрола на изхвърлянията и разтоварванията на риба. Регионалната координационна група за далекомигриращите видове обърна внимание на факта, че биологичните данни са оскъдни и е необходимо да бъдат събирани във всички сегменти на флота. Опитът при други планове за възстановяване, особено възстановяването на източния червен тон, показва, че поддържането на високи стандарти на контрол е един от основните елементи за успеха на плана. Причината за това е, че специфичните разрешителни за риболов и укрепването на системата за локализация на корабите (VMS и други) са от решаващо значение за възстановяването на запаса.

От друга страна, по отношение на флота на ЕС често се прилагат по-строги мерки от приетите от регионалните организации за управление на рибарството. Чрез нашите действия в рамките на регионалните организации за управление на рибарството ние трябва да убедим третите държави в необходимостта от съблюдаване на стандартите на ЕС в тези случаи.

Докладчикът би желал да бъде засилен принципът, че при разпределянето на възможностите за риболов квотите следва да бъдат разпределени справедливо между различните сегменти на флота, като се държи сметка и за традиционния и непромишления риболов. Освен това, ако се увеличи квотата, при разпределянето следва да се вземат предвид новите кораби, за да се избегне монополизация на възможностите за риболов.

При прилагането на плана за възстановяване Съюзът и държавите членки следва да се стремят да насърчават дейностите по крайбрежен риболов и използването на риболовни уреди и техники, които са селективни и имат ограничено въздействие върху околната среда. В това отношение той счита, че следва да се насърчава използването на куки с кръг за улова на риба меч, тъй като това устройство намалява прилова на чувствителни видове, като морските костенурки, и способства за намаляването на улова на екземпляри риба меч с малък размер, без да се оказва влияние върху обема на разтоварванията на сушата.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (23.7.2018)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8‑0162/2018 – 2018/0109(COD))

Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по рибно стопанство да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при любителския риболов се забраняват уловът, задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на повече от един екземпляр риба меч на кораб на ден. Държавите членки предприемат необходимите мерки, с които да се гарантира и улесни освобождаването на риба меч, уловена жива при любителски риболов.

3.  Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при любителския риболов се забраняват уловът, задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на повече от един екземпляр риба меч на кораб на ден. Държавите членки предприемат необходимите мерки, с които да се гарантира и улесни освобождаването на риба меч, уловена жива при любителски риболов, и следва да могат да предприемат по-ограничителни мерки, спомагащи за по-голяма защита на рибата меч.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  риболовните кораби, извършващи целеви улов на риба меч в Средиземно море;

а)  активните риболовни кораби, съгласно определеното в Регламент (ЕС) № 1380/2013, извършващи целеви улов на риба меч в Средиземно море, и когато е приложимо, разполагащи със съответен регистър на улова;

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  риболовните кораби, извършващи улов на риба меч в Средиземно море под формата на прилов; както и

б)  активните риболовни кораби, съгласно определеното в Регламент (ЕС) № 1380/2013, извършващи улов на риба меч в Средиземно море под формата на прилов; както и

Обосновка

Този план за управление е възможност да се гарантира, че корабите, които имат разрешение да извършват риболов в областите на РОУР, са действително активни или работят в тези области. Точна информация за това къде корабите извършват риболов и какви са целевите видове, е от жизненоважно значение за гарантирането на прозрачност и отчетност в областта на рибарството в международен план и устойчивото управление на рибните запаси.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка засегната държава членка гарантира разполагането на национални научни наблюдатели на най-малко 20 % от корабите с плаващи парагади, които извършват целеви улов на риба меч в Средиземно море. Процентното присъствие се измерва в риболовни дни, брой на операциите по пускане и изваждане или рейсове.

2.  Всяка засегната държава членка гарантира разполагането на национални научни наблюдатели на най-малко 30% от корабите с плаващи парагади, които извършват целеви улов на риба меч в Средиземно море. Процентното присъствие се измерва в риболовни дни, брой на операциите по пускане и изваждане или рейсове.

Обосновка

Научните комитети на ICCAT препоръчват минималното ниво на покритие на наблюдателите за този вид уред да бъде най-малко 20% . Тежкото състояние на средиземноморската риба меч, в съчетание с ниско равнище на съответствие, изисква високо равнище на покриване на наблюдателите за пълно и точно събиране на данни за улова, за да може този план за възстановяване да бъде успешен.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Годишните доклади, посочени в настоящия член, се публикуват на уебсайта на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107

Позовавания

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

2.5.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.5.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107

Позовавания

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.4.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

2.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Дата на внасяне

23.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност