Postup : 2018/0109(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0389/2018

Předložené texty :

A8-0389/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.21

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0353

ZPRÁVA     ***I
PDF 793kWORD 95k
23.11.2018
PE 626.718v02-00 A8-0389/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107

(COM(2018) 0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Marco Affronte

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107

(COM(2018) 0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018) 0229),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0162/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0389/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Vědecká posouzení ukazují, že mečoun obecný byl v posledních třiceti letech nadměrně loven a že pokud nebude brzy přijato žádné opatření, populaci mečouna může hrozit úplný zánik.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  U mečounů obecných ve Středozemním moři, kteří byli uloveni a nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, je nutno taktéž provést výmět, pokud ovšem nespadají do limitů pro vedlejší úlovek, které stanovily členské státy ve svých ročních plánech rybolovu. Za účelem plnění mezinárodních závazků podle úmluvy ICCAT ze strany Unie zavádí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/191 odchylky od povinnosti vykládky mečounů obecných ulovených ve Středozemním moři v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/191 provádí do právních předpisů EU některá ustanovení doporučení ICCAT č. 16-05, která stanoví povinnost provádět výmět mečouna obecného na palubě plavidel, která překročí přidělenou kvótu a/nebo svoji maximální povolenou úroveň vedlejších úlovků. Rozsah působnosti nařízení v přenesené pravomoci zahrnuje plavidla provozující rekreační rybolov.

(8)  U mečounů obecných ve Středozemním moři, kteří byli uloveni a nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, je nutno taktéž provést výmět, pokud ovšem nespadají do limitů pro vedlejší úlovek, které stanovily členské státy ve svých ročních plánech rybolovu. Za účelem plnění mezinárodních závazků podle úmluvy ICCAT ze strany Unie zavádí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/191 odchylky od povinnosti vykládky mečounů obecných ulovených ve Středozemním moři v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/191 provádí do právních předpisů EU některá ustanovení doporučení ICCAT č. 16-05, která stanoví povinnost provádět výmět mečouna obecného na palubě plavidel, která překročí přidělenou kvótu a/nebo svoji maximální povolenou úroveň vedlejších úlovků. Rozsah působnosti nařízení v přenesené pravomoci zahrnuje plavidla pro rekreační rybolov.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V ujednáních o pronájmu jsou vztahy mezi majitelem, nájemcem a státem vlajky často nejasné a někteří rybáři provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov se vyhýbají kontrolám tím, že zneužívají ujednání o pronájmu rybářských plavidel. Pronájem zakazuje nařízení (EU) 2016/16277, kterým se zavádí víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Proto je vhodné jako preventivní opatření na ochranu populace, která je ve stadiu obnovy, a v zájmu soudržnosti s právními předpisy Unie přijmout podobný zákaz v rámci víceletého plánu obnovy mečouna obecného ve Středozemním moři.

(12)  V ujednáních o pronájmu jsou vztahy mezi majitelem, nájemcem a státem vlajky často nejasné a někteří provozovatelé nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu se vyhýbají kontrolám tím, že zneužívají ujednání o pronájmu rybářských plavidel. Pronájem zakazuje nařízení (EU) 2016/16277, kterým se zavádí víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Proto je vhodné jako preventivní opatření na ochranu populace, která je ve stadiu obnovy, a v zájmu soudržnosti s právními předpisy Unie přijmout podobný zákaz v rámci víceletého plánu obnovy mečouna obecného ve Středozemním moři.

__________________

__________________

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 ze dne 14. září 2016 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 1).

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 ze dne 14. září 2016 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)   Za účelem rychlého provedení budoucích závazných změn doporučení ICCAT do práva Unie by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh tohoto nařízení, jakož i ustanovení uvedených v čl. 34 odst. 1 tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20168. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž jejich odborníci mají automaticky přístup na jednání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(14)   Za účelem rychlého provedení budoucích závazných změn doporučení ICCAT, měnících plán obnovy mečouna obecného ve Středozemním moři uvedený v doporučení ICCAT 16-05, do práva Unie by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příslušných článků a příloh tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20168. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž jejich odborníci mají automaticky přístup na jednání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

__________________

__________________

8 Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

8 Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví obecná pravidla pro provádění víceletého plánu obnovy populace mečouna obecného (Xiphias gladius) doporučený Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), které začne v roce 2017 a bude pokračovat až do roku 2031 (dále jen „plán obnovy“).

Toto nařízení stanoví obecná pravidla pro provádění víceletého plánu obnovy populace mečouna obecného (Xiphias gladius) přijatého Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), které začne v roce 2017 a bude pokračovat až do roku 2031 (dále jen „plán obnovy“).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  provádějí rybolovnou činnost v oblasti úmluvy ICCAT a loví mečouna obecného ve Středozemním moři; nebo

i)  loví mečouna obecného ve Středozemním moři; nebo

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  překládají, a to i mimo oblast úmluvy ICCAT, mečouny obecné ulovené ve Středozemním moři;

ii)  překládají nebo převážejí, a to i mimo oblast úmluvy ICCAT, mečouny obecné ulovené ve Středozemním moři;

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  rybářská plavidla třetích zemí a plavidla třetích zemí provozující rekreační rybolov, která provádějí rybolovnou činnost ve vodách Unie a loví mečouna obecného ve Středozemním moři;

b)  rybářská plavidla třetích zemí a plavidla třetích zemí provozující rekreační rybolov, která provádějí rybolovnou činnost ve vodách Unie a která loví mečouna obecného ve Středozemním moři;

Pozměňovací návrh  9

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

17a)  „velkým rybářským plavidlem“ rybářské plavidlo, jehož celková délka přesahuje 20 metrů;

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – bod 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

17b)  „evidencí ICCAT velkých rybářských plavidel“ seznam velkých rybářských plavidel, která jsou oprávněna lovit druhy ICCAT v oblasti úmluvy ICCAT, vedený sekretariátem ICCAT;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19a)  „kruhovým háčkem“ zaoblený háček, jehož hrot směřuje kolmo k dříku;

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Hlava II – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ŘÍZENÍ, TECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ A KONTROLA

ŘÍDICÍ OPATŘENÍ, TECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ A KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 členské státy při přidělování rybolovných práv, která mají k dispozici, uplatňují transparentní a objektivní kritéria, včetně kritérií environmentální, sociální a ekonomické povahy, a snaží se rovněž spravedlivě rozdělit vnitrostátní kvóty mezi různé části loďstva při zohlednění tradičníhodrobného rybolovu a poskytovat pobídky rybářským plavidlům Unie, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí.

1. V souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 členské státy při přidělování rybolovných práv, která mají k dispozici, uplatňují transparentní a objektivní kritéria, včetně kritérií environmentální, sociální a ekonomické povahy. Vnitrostátní kvóty se spravedlivě rozdělí mezi různé části loďstva, přičemž se především zajistí, aby byly kvóty přiděleny pro tradičnídrobný rybolov. Členské státy poskytnou pobídky rybářským plavidlům Unie, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy se vynasnaží přidělit případný vyšší počet rybolovných práv, který bude výsledkem úspěšného provádění tohoto nařízení, rybářským plavidlům, jimž předtím nebyly přiděleny žádné kvóty pro lov mečouna obecného a jež splňují kritéria pro přidělování rybolovných práv, jak jsou stanovena v článku 17 nařízení (EU) č. 1380/2013, aby se přispělo k dosažení cíle rovného a spravedlivého rozdělování kvót mezi různé části loďstva.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 1. března každého roku předloží členské státy Komisi své plány rybolovu. Tyto plány musí být v souladu s pokyny ICCAT pro předkládání údajů a informací a musí obsahovat podrobné informace ohledně kvóty pro lov mečouna obecného ve Středozemním moři přidělené podle typu lovného zařízení, včetně případných kvót pro rekreační rybolov a vedlejší úlovky.

1.  Do 1. března každého roku předloží členské státy Komisi své plány rybolovu. Tyto plány musí být v souladu s pokyny ICCAT pro předkládání údajů a informací a musí obsahovat podrobné informace ohledně kvóty pro lov mečouna obecného ve Středozemním moři přidělené podle typu lovného zařízení, včetně kvóty přidělené pro rekreační rybolov a vedlejší úlovky.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy sledují účinnost období zákazu rybolovu uvedených v odstavcích 1 a 2 a předkládají Komisi nejméně dva měsíce a patnáct dní před každoročním výročním zasedáním ICCAT všechny příslušné informace o vhodných kontrolách a inspekcích, které provedly v předchozím roce, aby zajistily dodržování ustanovení uvedených v těchto dvou odstavcích. Komise tyto informace předá sekretariátu ICCAT alespoň dva měsíce před každoročním výročním zasedáním ICCAT.

3.  Členské státy sledují účinnost období zákazu rybolovu uvedených v odstavcích 1 a 2 a předkládají Komisi nejméně dva měsíce a patnáct dní před každoročním výročním zasedáním ICCAT všechny příslušné informace o vhodných kontrolách a inspekcích, které provedly v předchozím roce, aby zajistily dodržování ustanovení uvedených v tomto článku. Komise tyto informace předá sekretariátu ICCAT alespoň dva měsíce před každoročním výročním zasedáním ICCAT.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Náhodné vedlejší úlovky mečouna obecného, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů

Náhodné úlovky mečouna obecného, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bez ohledu na čl. 11 odst. 1 mohou plavidla provádějící odlov, která provozují aktivní rybolov mečouna obecného, uchovávat na palubě, překládat, přemisťovat, vykládat, přepravovat, skladovat, prodávat, vystavovat nebo nabízet k prodeji náhodné úlovky mečouna obecného, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, pokud tyto úlovky nepřesahují 5 % hmotnosti nebo počtu kusů z celkového úlovku mečouna obecného uloveného takovým plavidlem.

Bez ohledu na čl. 11 odst. 1 mohou rybářská plavidla, která provozují rybolov mečouna obecného, uchovávat na palubě, překládat, přemisťovat, vykládat, přepravovat, skladovat, prodávat, vystavovat nebo nabízet k prodeji náhodné úlovky mečouna obecného, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, pokud tyto úlovky nepřesahují 5 % hmotnosti nebo počtu exemplářů z celkového úlovku mečouna obecného uloveného takovým plavidlem, přičemž tyto úlovky nepřesáhnou limit pro vedlejší úlovek, který stanovily členské státy ve svých ročních plánech rybolovu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vedlejší úlovky mečouna obecného nesmí v žádném okamžiku po rybolovné operaci překročit celkový úlovek na palubě podle hmotnosti nebo podle počtu exemplářů ulovených za použití dlouhých lovných šňůr.

vypouští se

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se pro rekreační rybolov zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat více než jednoho mečouna obecného na jedno plavidlo za den. Členské státy přijmou potřebná opatření, která zajistí a usnadní vypuštění živých mečounů obecných ulovených v rámci rekreačního rybolovu.

3.  Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se pro rekreační rybolov zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat více než jednoho mečouna obecného na jedno plavidlo za den. Členské státy přijmou potřebná opatření, která zajistí a usnadní vypuštění živých mečounů obecných ulovených v rámci rekreačního rybolovu, a měly by mít možnost přijmout přísnější opatření, která zlepší ochranu mečouna obecného.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud je kvóta přidělená členskému státu vlajky vyčerpána, mrtvé mečouny obecné je nutno vyložit celé a nezpracované, přičemž budou podléhat zabavení a příslušným následným opatřením. Informace o množství takových mrtvých mečounů obecných členské státy každoročně poskytují Komisi, která je v souladu s článkem 21 předá sekretariátu ICCAT.

5.  Pokud je kvóta přidělená členskému státu vlajky vyčerpána, mrtvé mečouny obecné je nutno vyložit celé a nezpracované, přičemž budou předány určenému orgánu. Informace o množství takových mrtvých mečounů obecných členské státy každoročně poskytují Komisi, která je v souladu s článkem 21 předá sekretariátu ICCAT.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1 je na palubě rybářských plavidel povoleno pro cesty delší než 2 dny dalších 2 500 náhradních háčků neupevněných k udici.

2.  Odchylně od odstavce 1 je na palubě rybářských plavidel povoleno pro cesty delší než 2 dny dalších 2 500 náhradních háčků. Pro cesty delší než 2 dny je povoleno uchovávat na palubě druhý set háčků upevněných k udici za předpokladu, že jsou řádně přivázány a uloženy v podpalubí, aby nebyly připraveny k okamžitému použití.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy podpoří používání kruhových háčků.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2017/2403 vydají členské státy oprávnění k rybolovu mečouna obecného ve Středozemním moři těmto plavidlům plujícím pod jejich vlajkou:

1. V souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2017/2403, zejména jeho články 20 a 21, vydají členské státy oprávnění k rybolovu mečouna obecného ve Středozemním moři těmto plavidlům plujícím pod jejich vlajkou:

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) rybářským plavidlům provozujícím aktivní rybolov mečouna obecného ve Středozemním moři;

a) rybářským plavidlům provozujícím aktivní rybolov mečouna obecného ve Středozemním moři, která vždy, když to je relevantní, mají související záznam úlovků;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  rybářským plavidlům, která mečouna obecného ve Středozemním moři loví jako vedlejší úlovek; a že

vypouští se

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pouze plavidla Unie zařazená do evidence plavidel ICCAT v souladu s postupem stanoveným v článcích 16 a 17 mají oprávnění cíleně lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat, zpracovávat nebo vykládat středomořského mečouna obecného.

3.  Pouze plavidla Unie zařazená do evidence plavidel ICCAT v souladu s postupem stanoveným v článcích 16 a 17 mají oprávnění cíleně lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat, zpracovávat nebo vykládat středomořského mečouna obecného, aniž by byla dotčena ustanovení článku 13 o vedlejších úlovcích.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace podle odst. 1 písm. a) a b) o plavidlech provádějících odlov musí obsahovat název plavidla a jeho číslo v rejstříku loďstva Unie (dále jen „CFR“), jak je definováno v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/21815 týkajícího se rejstříku rybářského loďstva Unie.

2.  Informace podle odst. 1 písm. a) a b) o plavidlech musí obsahovat název plavidla a případně jeho číslo v rejstříku loďstva Unie (dále jen „CFR“), jak je definováno v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/218 týkajícího se rejstříku rybářského loďstva Unie.

__________________

__________________

15 Úř. věst. L 34, 9.2.2017, s. 9.

15 Úř. věst. L 34, 9.2.2017, s. 9.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě informací podle odstavce 2 vyrozumí členské státy Komisi nejpozději do 30 dnů od jakéhokoli doplnění, vypuštění nebo změny informací podle odstavce 1 o plavidlech provádějících odlov. Komise nejpozději do 45 dnů od data, k němuž bylo provedeno doplnění, výmaz nebo změna informací o těchto plavidlech provádějících odlov, předá dotyčné informace sekretariátu ICCAT.

3.  Členské státy vyrozumí Komisi o jakýchkoli změnách informací podle odstavců 1 a 2, a to nejpozději do 30 dnů od těchto změn. Komise předá dotyčné informace sekretariátu ICCAT do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V souladu s čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2017/2403 Komise v případě potřeby upraví během roku informace podle odstavce 1 o plavidlech provádějících odlov tím, že sekretariátu ICCAT poskytne aktualizované informace.

4.  Kromě veškerých informací předaných sekretariátu ICCAT v souladu s odstavcem 3 tohoto článku Komise v případě potřeby podle čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2017/2043 neprodleně zašle sekretariátu ICCAT aktualizované údaje o plavidlech, na něž odkazuje odstavec 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 30. června každého roku předloží členské státy Komisi elektronicky tyto informace týkající se plavidel provádějících odlov, která plují pod jejich vlajkou a která v předchozím roce měla oprávnění provozovat rybolov za použití unášených dlouhých lovných šňůr nebo harpun, jehož předmětem byl mečoun obecný ve Středozemním moři:

1.  Do 30. června každého roku předloží členské státy Komisi elektronicky tyto informace týkající se rybářských plavidel, která plují pod jejich vlajkou a která v předchozím roce měla oprávnění provozovat rybolov za použití unášených dlouhých lovných šňůr nebo harpun, jehož předmětem byl mečoun obecný ve Středozemním moři:

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rybářská plavidla Unie zařazená do evidence plavidel ICCAT, která mají oprávnění lovit středomořského mečouna obecného, a plavidla třetích zemí oprávněná lovit středomořského mečouna obecného ve vodách Unie, jejichž celková délka přesahuje 12 metrů, musí mít na palubě plně funkční zařízení, které umožňuje, aby plavidlo bylo v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1224/2009 automaticky lokalizováno a identifikováno prostřednictvím systému sledování plavidel (dále jen „VMS“), a to na základě vysílání údajů o poloze plavidla v pravidelných intervalech.

1.  Rybářská plavidla Unie zařazená do evidence plavidel ICCAT, která mají oprávnění lovit středomořského mečouna obecného, a plavidla třetích zemí oprávněná lovit středomořského mečouna obecného ve vodách Unie, jejichž celková délka přesahuje 15 metrů, musí mít na palubě plně funkční zařízení, které umožňuje, aby plavidlo bylo v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1224/2009 automaticky lokalizováno a identifikováno prostřednictvím systému sledování plavidel (dále jen „VMS“), a to na základě vysílání údajů o poloze plavidla v pravidelných intervalech.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely kontroly se u plavidel provádějících odlov, která jsou oprávněna lovit tuňáka obecného ve Středozemním moři, nesmí přerušit přenos údajů ze systému sledování plavidel v době, kdy jsou plavidla v přístavu.

2.  Pro účely kontroly se u plavidel provádějících odlov, která jsou oprávněna lovit tuňáka obecného ve Středozemním moři, může přenos údajů ze systému sledování plavidel v době, kdy jsou plavidla v přístavu deaktivovat za předpokladu, že se zaručí jeho opětovná aktivace ve stejné poloze.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pronájem rybářských plavidel Unie pro účely odlovu mečouna obecného ve Středozemním moři se zakazuje.

Pronájem rybářských plavidel Unie pro účely rybolovu mečouna obecného ve Středozemním moři se zakazuje.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každý dotyčný členský stát zajistí, aby nejméně na 20 % plavidel provozujících rybolov za použití unášených dlouhých lovných šňůr, jehož předmětem je středomořský mečoun obecný, byli nasazeni vnitrostátní vědečtí pozorovatelé. Procentní pokrytí se bude měřit podle dnů rybolovu, počtu instalací sítí nebo počtu výjezdů.

2. Do ... [tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost] každý dotyčný členský stát zajistí, aby nejméně na 10 % plavidel provozujících rybolov za použití unášených dlouhých lovných šňůr, jehož předmětem je středomořský mečoun obecný, byli nasazeni vnitrostátní vědečtí pozorovatelé. Po tomto datu může dotčený členský stát snížit pokrytí pozorovateli na nejméně 5 %. Procentní pokrytí se bude měřit podle dnů rybolovu, počtu instalací sítí nebo počtu výjezdů.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Informace podle odstavců 1, 2 a 3 se předkládají ve formátu stanoveném v poslední verzi pokynů ICCAT pro předkládání údajů a informací.

5.  Informace podle odstavců 1, 2 a 3 se předkládají ve formátu stanoveném v nejnovější verzi pokynů ICCAT pro předkládání údajů a informací.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Velitelé rybářských plavidel Unie, jejichž celková délka nepřesahuje 12 metrů a která jsou zařazena na seznamu plavidel podle článku 16, oznámí nejméně čtyři hodiny před předpokládaným časem připlutí do přístavu příslušnému orgánu členského státu (včetně členského státu vlajky) nebo smluvní straně úmluvy, jejichž přístavy nebo vykládkové zařízení hodlají využít, alespoň tyto informace:

2.  Velitelé rybářských plavidel Unie, jejichž celková délka nepřesahuje 12 metrů a která jsou zařazena na seznamu plavidel podle článku 16, oznámí před svým připlutím do přístavu příslušnému orgánu členského státu (včetně členského státu vlajky) nebo smluvní straně úmluvy, jejichž přístavy nebo vykládkové zařízení hodlají využít, alespoň tyto informace:

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V rámci rekreačního rybolovu je zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat více než jednoho mečouna obecného na jedno plavidlo denně.

2.  V rámci rekreačního rybolovu je zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat více než jednoho mečouna obecného na jedno plavidlo měsíčně.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  jméno a adresu majitele (majitelů) a provozovatele (provozovatelů) rybářského plavidla.

e)  jméno a adresu majitele (majitelů) a provozovatele (provozovatelů) plavidla.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Výroční zprávy uvedené v tomto článku se zveřejní na webových stránkách Komise.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 34 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 34 je svěřena Komisi na dobu tří let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

(1)

Úř. věst. C číslo, datum, s. xxx.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Stav mečouna obecného ve Středozemním moři, který je loven nadměrně již přes 30 let, je stále více znepokojující. Vysoký podíl nedospělých mečounů v úlovcích má negativní dopad na biomasu reprodukující se populace.

Je naléhavě nutné tento stav zvrátit a přijmout plán obnovy mečouna obecného ve Středozemním moři, aby se zastavil rychlý pokles stavu jeho populace a napomohlo se navrácení populace na úroveň odpovídající cíli úmluvy ICCAT.

Evropská unie je smluvní stranou Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku, regionální organizace pro řízení rybolovu, která je odpovědná za řízení populací tuňáka a tuňákovitých v Atlantském oceánu a přilehlých mořích.

ICCAT má pravomoc přijímat závazná rozhodnutí (dále jen „doporučení“) pro ochranu a správu rybolovných oblastí ve své působnosti; tyto akty jsou pro smluvní strany závazné; musí být co nejrychleji provedeny do práva Unie.

Účelem tohoto návrhu je provést doporučení ICCAT č. 16-05 do práva EU, aby Unie mohla plnit své mezinárodní závazky a poskytla provozovatelům právní jistotu ohledně příslušných pravidel a povinností.

Na výročním zasedání v roce 2016 v portugalském městě Vilamoura smluvní strany ICCAT a státy, organizace nebo rybářské subjekty spolupracující s touto komisí, které nejsou smluvními stranami, podnikly rázný krok k řešení alarmující situace mečouna obecného (Xiphias gladius) ve Středozemním moři přijetím patnáctiletého plánu obnovy v rámci doporučení ICCAT 16-05.

Obsah návrhu

Ačkoli tento plán obnovy provádí členské státy od ledna 2017, opatření se šíří prostřednictvím několika nařízení EU, která někdy komplikují výklad pravidel. Cíl tohoto návrhu je tedy dvojí: a) stanovit právní základ pro provádění plánu obnovy a b) shromáždit v jednom právním textu pravidla pro řízení a kontrolu týkající se plánu obnovy mečouna obecného ve Středozemním moři.

Doporučení stanoví pravidla pro zachování, řízení a kontrolu populace mečouna obecného ve Středozemním moři, aby do roku 2031 dosáhla biomasy odpovídající maximálnímu udržitelnému výnosu s nejméně 60% pravděpodobností dosažení tohoto cíle.

Doporučení ICCAT č. 16-05 stanoví povinnost výmětu mečouna obecného na palubě plavidel, a to i v rámci sportovního a rekreačního rybolovu, pokud množství ulovených mečounů obecných přesahuje přidělenou kvótu plavidla a/nebo maximální povolenou úroveň vedlejších úlovků. V případě mečounů obecných ulovených ve Středozemním moři, kteří se nacházejí na palubě rybářských plavidel a kteří nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, se musí taktéž provádět výmět, ovšem s výjimkou daného limitu pro vedlejší úlovek, který stanovily členské státy ve svých ročních plánech rybolovu.

Opatření přijatá doporučením ICCAT č. 16-05, která do právních předpisů EU provádí toto nařízení, jsou restriktivnější nebo přesnější než již platná opatření, aby byla možná obnova populace. Hlavní rozdíly lze shrnout takto:

•  minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů: návrh zakazuje cíleně lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, přepravovat, skladovat, prodávat, vystavovat nebo nabízet k prodeji úlovky a vedlejší úlovky mečouna obecného (přičemž tento zákaz se vztahuje i na sportovní a rekreační rybolov): a) o délce menší než 100 cm od konce spodní čelisti po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve (LJFL); nebo b) vážícího méně než 11,4 kg zaokrouhlené živé hmotnosti nebo 10,2 kg po odstranění žaber a vnitřností;

•  maximální počet háčků: návrh stanovuje maximální počet háčků, které lze nastražit nebo vzít na palubu plavidel lovících mečouna obecného ve Středozemním moři, na 2 500;

•  Období zákazu rybolovu: v období od 1. ledna do 31. března každého roku je ve Středozemním moři zakázáno lovit (jako cílový druh i jako vedlejší úlovek), uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat mečouna obecného. V zájmu ochrany mečouna obecného ve Středozemním moři platí pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry k lovu středomořského tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) období zákazu rybolovu od 1. října do 30. listopadu každého roku;

•  Vymezení TAC a přidělení kvót: byla provedena do právních předpisů EU již v roce 2017 a jsou nyní zahrnuta v nařízení Rady (EU) 2018/120, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací. Není proto nutné zahrnout do tohoto návrhu provedení rybolovných práv do právních předpisů EU.

Plán obnovy zohledňuje specifika různých typů lovných zařízení a technik rybolovu. Při jeho provádění by Unie a členské státy měly usilovat o podporu pobřežních rybolovných činností a využívání lovných zařízení a technik rybolovu, které jsou selektivní a mají menší dopad na životní prostředí, včetně zařízení a technik využívaných při tradičním a drobném rybolovu, a přispívat tak k dobré životní úrovni v rámci místních ekonomik.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj je přesvědčen, že je naléhavě nutné, aby EU přijala plán obnovy mečouna obecného, jelikož stav jeho populace je kritický.

Zpravodaj lituje toho, že návrh se odchyluje od článku 2 společné rybářské politiky (SRP): „bude pokud možno postupně a přírůstkově dosaženo míry využití pro maximální udržitelný výnos do roku 2015 a pro všechny populace nejpozději do roku 2020“, avšak chápe pohnutky tohoto odchýlení. Populaci mečouna využívá nejen Evropská unie, ale i všechny pobřežní země Středozemního moře, a řídí ji Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), přičemž Evropská unie je jednou z jejích 51 smluvních stran, a dokonce ani při uplatnění nejtvrdších opatření na loďstvo EU (tzn. úplný zákaz rybolovu) by nešlo dosáhnout úrovně biomasy schopné produkovat maximální udržitelný výnos nejpozději do roku 2020;

Zpravodaj uznává, že Evropská komise několikrát překročila doslovné provedení doporučení 16-05, ale domnívá se, že je to v souladu s alarmujícím stavem této rybí populace.

Pokud jde o přítomnost pozorovatelů, je zapotřebí mimořádného úsilí. Stálý výbor pro výzkum a statistiku upozornil ve svých zprávách z let 2016 a 2017 na potřebu zvýšit sběr údajů, zejména pokud jde o kontrolu výmětů a vykládek. Regionální koordinační skupina pro vysoce stěhovavé druhy upozornila na skutečnost, že biologické údaje jsou nedostatečné a musejí být shromažďovány ve všech segmentech loďstva. Zkušenosti s jinými plány obnovy, zejména s plánem obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku, ukazují, že udržení vysokých standardů kontroly je jedním z hlavních prvků úspěchu plánu. Právě z toho důvodu jsou pro obnovu populace klíčová povolení k rybolovu a posílení systému lokalizace plavidel (systém sledování plavidel (VMS) a jiné).

Na druhou stranu se na loďstvo EU často uplatňují přísnější opatření než ta, která přijaly regionální organizace pro řízení rybolovu. Musíme svou činností v regionálních organizacích pro řízení rybolovu přesvědčit třetí země, aby v takových případech dodržovaly normy EU.

Zpravodaj by rád posílil myšlenku, že při přidělování rybolovných práv by kvóty měly být spravedlivě rozdělovány mezi různé části loďstva, přičemž je třeba zohlednit tradiční a drobný rybolov. Pokud budou navíc kvóty navýšeny, mělo by se z hlediska přidělování uvažovat o nových plavidlech, aby se zabránilo monopolizaci rybolovných práv.

Při provádění plánu obnovy by Unie a členské státy měly usilovat o podporu pobřežních rybolovných činností a využívání lovných zařízení a technik rybolovu, které jsou selektivní a mají menší dopad na životní prostředí. V tomto ohledu je přesvědčen, že je třeba podporovat používání kruhových háčků pro rybolov mečouna obecného, jelikož snižuje vedlejší úlovky citlivých druhů, jako jsou mořské želvy, a napomáhá snížení odlovu podměrečných mečounů obecných, aniž by byl ovlivněn objem vykládek.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (23.7.2018)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) č. 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se pro rekreační rybolov zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat více než jednoho mečouna obecného na jedno plavidlo za den. Členské státy přijmou potřebná opatření, která zajistí a usnadní vypuštění živých mečounů obecných ulovených v rámci rekreačního rybolovu.

3.  Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se pro rekreační rybolov zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat více než jednoho mečouna obecného na jedno plavidlo za den. Členské státy přijmou potřebná opatření, která zajistí a usnadní vypuštění živých mečounů obecných ulovených v rámci rekreačního rybolovu, a mohou přijmout přísnější opatření, která posílí ochranu mečouna obecného.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  rybářským plavidlům provozujícím aktivní rybolov mečouna obecného ve Středozemním moři;

a)  rybářským plavidlům ve smyslu nařízení (EU) č. 1380/2013, provozujícím aktivní rybolov mečouna obecného ve Středozemním moři, která vždy, když to je relevantní, mají související záznam úlovků;

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  rybářským plavidlům, která mečouna obecného ve Středozemním moři loví jako vedlejší úlovek; a

b)  aktivním rybářským plavidlům ve smyslu nařízení (EU) č. 1380/2013, která mečouna obecného ve Středozemním moři loví jako vedlejší úlovek; a

Odůvodnění

Tento plán řízení umožní zajistit, aby plavidla, která mají rybolovné povolení v oblastech pod správou regionálních organizací pro řízení rybolovu, byla skutečně aktivní nebo skutečně působila v těchto oblastech. Přesné informace o tom, kde a které druhy plavidla loví, mají zásadní význam pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti v globálním rybolovu a pro udržitelné řízení rybích populací.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý dotyčný členský stát zajistí, aby nejméně na 20 % plavidel provozujících rybolov za použití unášených dlouhých lovných šňůr, jehož předmětem je středomořský mečoun obecný, byli nasazeni vnitrostátní vědečtí pozorovatelé. Procentní pokrytí se bude měřit podle dnů rybolovu, počtu instalací sítí nebo počtu výjezdů.

2.  Každý dotyčný členský stát zajistí, aby nejméně na 30 % plavidel provozujících rybolov za použití unášených dlouhých lovných šňůr, jehož předmětem je středomořský mečoun obecný, byli nasazeni vnitrostátní vědečtí pozorovatelé. Procentní pokrytí se bude měřit podle dnů rybolovu, počtu instalací sítí nebo počtu výjezdů.

Odůvodnění

Vědecký výbor ICCAT v případě tohoto lovného zařízení doporučuje, aby byli pozorovatelé přítomni minimálně na 20 % plavidel. Zoufalý stav populace mečouna obecného ve Středozemním moři spolu s nedůsledným dodržováním předpisů vyžadují vyšší nasazení pozorovatelů, aby bylo zajištěno shromažďování úplných a přesných údajů o úlovcích a úspěšné fungování plánu obnovy.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Výroční zprávy uvedené v tomto článku se zveřejní na webových stránkách Komise.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107

Referenční údaje

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

2.5.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.5.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a změna nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107

Referenční údaje

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Datum předložení EP

24.4.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

2.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Datum předložení

23.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 10. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí