BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og forordning (EU) 2017/2107

23.11.2018 - (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører: Marco Affronte


Procedure : 2018/0109(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0389/2018
Indgivne tekster :
A8-0389/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og forordning (EU) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0229),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0162/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0389/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den videnskabelige vurdering viser, at sværdfisk har været overfisket i de sidste 30 år, og at bestanden, hvis der ikke snart skrides ind, potentielt kan blive ramt af et fuldstændigt sammenbrud.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Middelhavssværdfisk, som er fanget og er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, skal smides ud i henhold til punkt 17 i ICCAT-henstilling 16-05, medmindre de falder ind under de grænser for bifangster, som medlemsstaterne har fastsat i deres årlige fiskeriplaner. Med henblik på EU’s opfyldelse af sine internationale forpligtelser i henhold til ICCAT fastsætter den delegerede forordning (EU) 2018/191 undtagelser fra landingsforpligtelsen for middelhavssværdfisk som fastlagt i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den delegerede forordning (EU) 2018/191 gennemfører nogle af bestemmelserne i ICCAT-henstilling 16-05 vedrørende kravet om udsmidning af sværdfisk om bord på fartøjer, der overskrider deres tildelte kvote og/eller den højest tilladte bifangst. Anvendelsesområdet for denne delegerede forordning omfatter fartøjer, der udøver rekreativt fiskeri.

(8)  Middelhavssværdfisk, som er fanget og er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, skal smides ud i henhold til punkt 17 i ICCAT-henstilling 16-05, medmindre de falder ind under de grænser for bifangster, som medlemsstaterne har fastsat i deres årlige fiskeriplaner. Med henblik på EU’s opfyldelse af sine internationale forpligtelser i henhold til ICCAT fastsætter den delegerede forordning (EU) 2018/191 undtagelser fra landingsforpligtelsen for middelhavssværdfisk som fastlagt i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den delegerede forordning (EU) 2018/191 gennemfører nogle af bestemmelserne i ICCAT-henstilling 16-05 vedrørende kravet om udsmidning af sværdfisk om bord på fartøjer, der overskrider deres tildelte kvote og/eller den højest tilladte bifangst. Anvendelsesområdet for denne delegerede forordning omfatter fartøjer til rekreativt fiskeri.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I charteraftaler hersker der ofte uklarhed, hvad angår forholdet mellem ejeren, befragteren og flagstaten, og nogle IUU-fiskere unddrager sig kontrol ved at misbruge ordningen i forbindelse med chartringen af fiskerfartøjer. Chartring er forbudt i forordning (EU) 2016/16277 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet. Som en forebyggende foranstaltning giver det derfor mening at beskytte en bestand, der er under genopretning, og at vedtage et lignende forbud i den flerårige genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet for at sikre overensstemmelse med EU-retten.

(12)  I charteraftaler hersker der ofte uklarhed, hvad angår forholdet mellem ejeren, befragteren og flagstaten, og nogle fiskere, der udøver IIU-aktiviteter, unddrager sig kontrol ved at misbruge ordningen i forbindelse med chartringen af fiskerfartøjer. Chartring er forbudt i forordning (EU) 2016/16277 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet. Som en forebyggende foranstaltning giver det derfor mening at beskytte en bestand, der er under genopretning, og at vedtage et lignende forbud i den flerårige genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet for at sikre overensstemmelse med EU-retten.

__________________

__________________

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1627 af 14. september 2016 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 1).

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1627 af 14. september 2016 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)   For hurtigt at kunne gennemføre kommende ændringer af ICCAT's henstillinger i EU-retten bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af bilagene til denne forordning samt bestemmelserne i forordningens artikel 34, stk. 1. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning8. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(14)   For hurtigt at kunne gennemføre kommende henstillinger fra ICCAT om ændring af den genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet, der er opstillet i ICCAT-henstilling 16-05, i EU-retten, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af de relevante artikler i og bilagene til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning8. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

__________________

__________________

8 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

8 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der almindelige bestemmelser om EU’s gennemførelse af den flerårige genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet (Xiphias gladius) som anbefalet af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT). Denne plan løber fra 2017 til udgangen af 2031 (”genopretningsplanen”).

Ved denne forordning fastsættes der almindelige bestemmelser om EU’s gennemførelse af den flerårige genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet (Xiphias gladius), som er vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT). Denne plan løber fra 2017 til udgangen af 2031 (”genopretningsplanen”).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  opererer i ICCAT-konventionsområdet og fisker efter sværdfisk i Middelhavet eller

i)  fisker efter sværdfisk i Middelhavet eller

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  foretager omladninger – også uden for ICCAT-konventionsområdet – af sværdfisk fanget i Middelhavet

ii)  foretager omladninger eller ombordtagning – også uden for ICCAT-konventionsområdet – af sværdfisk fanget i Middelhavet

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tredjelandsfiskerfartøjer og tredjelandsfartøjer, der udøver rekreativt fiskeri, som opererer i EU-farvande og fisker efter middelhavssværdfisk,

b)  tredjelandsfiskerfartøjer og tredjelandsfartøjer, der udøver rekreativt fiskeri, som opererer i EU-farvande, og som fisker efter sværdfisk i Middelhavet,

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17a)  "stort fiskerfartøj": et fiskerfartøj med en længde overalt på over 20 m

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 17 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17b)  "ICCAT's register over store fiskerfartøjer": det register, som ICCAT's sekretariat fører over store fiskerfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter ICCAT-arter i ICCAT-konventionsområdet

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19a)  "cirkelkrog": en krog, der er rundet, så krogspidsen peger vinkelret ind mod krogskaftet;

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Afsnit II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

FORVALTNINGS-, TEKNISKE BEVARELSES- OG KONTROLFORANSTALTNINGER

FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER SAMT TEKNISKE BEVARELSES- OG KONTROLFORANSTALTNINGER

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender medlemsstaterne gennemsigtige og objektive kriterier, herunder af miljømæssig, social og økonomisk art, når de tildeler de fiskerimuligheder, de har til rådighed, og de bestræber sig endvidere på at fordele de nationale kvoter ligeligt blandt de forskellige fartøjskategorier under hensyntagen til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri og sørge for incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der anvender selektive fiskeredskaber eller bruger fangstmetoder med reduceret miljøbelastning.

1. I overensstemmelse med artikel17 i forordning (EU) nr.1380/2013 anvender medlemsstaterne gennemsigtige og objektive kriterier, herunder af miljømæssig, social og økonomisk art, når de tildeler de fiskerimuligheder, de har til rådighed. De nationale kvoter fordeles ligeligt blandt de forskellige fartøjskategorier idet det navnlig sikres, at der tildeles kvoter til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri. Medlemsstaterne indfører incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der anvender selektive fiskeredskaber eller bruger fangstmetoder med reduceret miljøbelastning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne bestræber sig på at fordele eventuelle forhøjelser af de fiskerimuligheder, der er en følge af en vellykket gennemførelse af denne forordning, på fiskerfartøjer, som ikke tidligere har fået tildelt nogen kvote af sværdfisk, og som opfylder de kriterier for tildeling af fiskerimuligheder, der er fastsat i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013, med henblik på at bidrage til målet om en ligelig og retfærdig fordeling af kvoterne mellem de forskellige fartøjskategorier.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen deres fiskeriplaner senest den 1. marts hvert år. Disse planer skal være i overensstemmelse med ICCAT's retningslinjer for indsendelse af data og information og skal omfatte detaljerede oplysninger om den kvote for middelhavssværdfisk, der er tildelt efter redskabstype, herunder rekreativt fiskeri, når dette er relevant, og bifangster.

1.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen deres fiskeriplaner senest den 1. marts hvert år. Disse planer skal være i overensstemmelse med ICCAT's retningslinjer for indsendelse af data og information og skal omfatte detaljerede oplysninger om den kvote for middelhavssværdfisk, der er tildelt efter redskabstype, herunder kvoter, der er tildelt rekreativt fiskeri, når dette er relevant, og bifangster.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne overvåger effekten af forbuddet omhandlet i stk. 1 og 2 og forelægger Kommissionen mindst to måneder og 15 dage før ICCAT's årsmøde hvert år alle relevante oplysninger om de passende kontroller og inspektioner, de har foretaget i det foregående år for at sikre overholdelse af de nævnte stykker. Kommissionen videresender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat senest to måneder før ICCAT's årsmøde hvert år.

3.  Medlemsstaterne overvåger effekten af forbuddet omhandlet i stk. 1 og 2 og forelægger Kommissionen mindst to måneder og 15 dage før ICCAT's årsmøde hvert år alle relevante oplysninger om de passende kontroller og inspektioner, de har foretaget i det foregående år for at sikre overholdelse af denne artikel. Kommissionen videresender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat senest to måneder før ICCAT's årsmøde hvert år.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Utilsigtede bifangster af sværdfisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse

Utilsigtede fangster af sværdfisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 11, stk. 1, kan fiskerfartøjer, der fisker målrettet efter sværdfisk, beholde om bord, omlade, overføre, lande, transportere, opbevare, sælge, frembyde eller udbyde til salg utilsigtede fangster af sværdfisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, forudsat at disse fangster ikke overstiger 5 % i vægt eller antal fisk af den samlede fangst af sværdfisk for fartøjet.

Uanset artikel 11, stk. 1, kan fiskerfartøjer, der fisker efter sværdfisk, beholde om bord, omlade, overføre, lande, transportere, opbevare, sælge, frembyde eller udbyde til salg utilsigtede fangster af sværdfisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, forudsat at disse fangster ikke overstiger 5 % i vægt eller antal individer af den samlede fangst af sværdfisk for fartøjet, idet de maksimumsgrænser for bifangst, som medlemsstaterne fastsætter i deres årlige fiskeriplaner, ikke overskrides.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bifangsterne af sværdfisk må på intet tidspunkt efter et fiskeri overskride den samlede fangst om bord i vægt eller antal fisk fanget inden for langlinefiskeri.

udgår

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er det i rekreativt fiskeri forbudt at fange, beholde om bord, omlade eller lande mere end én sværdfisk pr. fartøj pr. dag. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre og lette genudsættelsen af sværdfisk, der er fanget levende i rekreativt fiskeri.

3.  Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er det i rekreativt fiskeri forbudt at fange, beholde om bord, omlade eller lande mere end én sværdfisk pr. fartøj pr. dag. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre og lette genudsættelsen af sværdfisk, der er fanget levende i rekreativt fiskeri, og bør kunne træffe mere restriktive foranstaltninger med henblik på at opnå en bedre beskyttelse af sværdfisk.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis den kvote, der er tildelt flagmedlemsstaten, er opbrugt, landes døde sværdfisk hele og uforarbejdede og konfiskeres, og der træffes passende opfølgende foranstaltninger. Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med artikel 21 årligt forelægge oplysninger om mængden af sådanne døde sværdfisk for Kommissionen, som videresender oplysningerne til ICCAT's sekretariat.

5.  Hvis den kvote, der er tildelt flagmedlemsstaten, er opbrugt, landes døde sværdfisk hele og uforarbejdede og overdrages til den ansvarlige myndighed. Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med artikel 21 årligt forelægge oplysninger om mængden af sådanne døde sværdfisk for Kommissionen, som videresender oplysningerne til ICCAT's sekretariat.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Som undtagelse fra stk. 1 kan der yderligere anvendes 2 500 afriggede kroge om bord på fiskerfartøjer i forbindelse med ture, der varer længere end to dage.

2.  Som undtagelse fra stk. 1 kan der yderligere anvendes 2 500 afriggede kroge om bord på fiskerfartøjer i forbindelse med ture, der varer længere end to dage. Det er på fangstrejser af mere end to dages varighed tilladt at medføre endnu et sæt klargjorte kroge om bord, forudsat at disse er behørigt fastgjort og stuvet under dækket, således at de ikke umiddelbart kan benyttes.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne skal tilskynde til brug af cirkelkroge

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udsteder tilladelser til fiskeri efter middelhavssværdfisk til fartøjer, der fører deres flag, i henhold til bestemmelserne i forordning (EU) 2017/2403 for:

1. Medlemsstaterne udsteder tilladelser til fiskeri efter middelhavssværdfisk til fartøjer, der fører deres flag, i henhold til bestemmelserne i forordning (EU) 2017/2403, navnlig artikel 20 og artikel 21 heri, for:

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fiskerfartøjer, der fisker efter sværdfisk i Middelhavet,

a) aktive fiskerfartøjer, der fisker efter sværdfisk i Middelhavet, og som, hvis det er relevant, har en tilhørende fangstopgørelse,

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fiskerfartøjer, der fanger sværdfisk i Middelhavet som bifangst, og

udgår

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Tilladelsen til at fiske efter, beholde om bord, omlade, transportere, forarbejde eller lande middelhavssværdfisk gælder kun for de EU-fartøjer, der er opført i ICCAT's fartøjsregister i henhold til den procedure, der er fastsat i artikel 16 og 17.

3.  Tilladelsen til at fiske efter, beholde om bord, omlade, transportere, forarbejde eller lande middelhavssværdfisk gælder kun for de EU-fartøjer, der er opført i ICCAT's fartøjsregister i henhold til den procedure, der er fastsat i artikel 16 og 17, uden at dette berører bestemmelserne i artikel 13 om bifangster.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Oplysningerne om fangstfartøjerne omhandlet i stk. 1, litra a) og b), skal omfatte fartøjets navn og nummer i EU-fiskerflåderegistret (CFR), jf. bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/21815 om EU-fiskerflåderegistret.

2.  Oplysningerne om fartøjerne omhandlet i stk. 1, litra a) og b), skal omfatte fartøjets navn og, hvis det er relevant, nummer i EU-fiskerflåderegistret (CFR), jf. bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/21815 om EU-fiskerflåderegistret.

__________________

__________________

15 EUT L 34 af 9.2.2017, s. 9.

15 EUT L 34 af 9.2.2017, s. 9.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud over oplysningerne omhandlet i stk. 2 underretter medlemsstaterne senest efter 30 dage Kommissionen om enhver tilføjelse til, fjernelse fra eller ændring af oplysningerne om fangstfartøjer, jf. stk. 1. Kommissionen videresender senest 45 dage efter datoen for tilføjelsen, fjernelsen eller ændringen disse oplysninger om fangstfartøjerne til ICCAT's sekretariat.

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, senest 30 dage efter en sådan ændring. Kommissionen underretter senest 15 dage efter at have modtaget en sådan meddelelse ICCAT's sekretariat herom.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I overensstemmelse med artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) 2017/2403 reviderer Kommissionen i løbet af året om nødvendigt oplysningerne om fangstfartøjer omhandlet i stk. 1 ved at stille ajourførte oplysninger til rådighed for ICCAT's sekretariat.

4.  Ud over de oplysninger, der sendes til ICCAT's sekretariat i henhold til denne artikels stk. 3, sender Kommissionen, hvor dette er nødvendigt i henhold til artikel7, stk.6, i forordning nr. 2017/2043, straks ajourførte oplysninger om de fartøjer, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, til ICCAT's sekretariat.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sender senest den 30. juni hvert år elektronisk Kommissionen følgende oplysninger vedrørende fangstfartøjer, der fører deres flag og i det foregående år havde tilladelse til at udøve pelagisk langlinefiskeri eller harpunfiskeri efter middelhavssværdfisk:

1.  Medlemsstaterne sender senest den 30. juni hvert år elektronisk Kommissionen følgende oplysninger vedrørende fiskerfartøjer, der fører deres flag og i det foregående år havde tilladelse til at udøve pelagisk langlinefiskeri eller harpunfiskeri efter middelhavssværdfisk:

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De EU-fiskerfartøjer, der er opført i ICCAT's register over fartøjer med tilladelse til at fiske efter sværdfisk i Middelhavet, og tredjelandsfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter middelhavssværdfisk i EU-farvande, med en længde overalt på over 12 m skal have et fuldt funktionsdygtigt udstyr installeret om bord, der gør, at fartøjet automatisk kan lokaliseres og identificeres gennem fartøjsovervågningssystemet (FOS), der automatisk sender positionsdata med regelmæssige mellemrum i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

1.  De EU-fiskerfartøjer, der er opført i ICCAT's register over fartøjer med tilladelse til at fiske efter sværdfisk i Middelhavet, og tredjelandsfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter middelhavssværdfisk i EU-farvande, med en længde overalt på over 15 m skal have et fuldt funktionsdygtigt udstyr installeret om bord, der gør, at fartøjet automatisk kan lokaliseres og identificeres gennem fartøjsovervågningssystemet (FOS), der automatisk sender positionsdata med regelmæssige mellemrum i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Af kontrolhensyn transmissionen af FOS-data fra fangstfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter middelhavssværdfisk, ikke afbrydes, når fartøjerne er i havn.

2.  Af kontrolhensyn kan transmissionen af FOS-data fra fangstfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter middelhavssværdfisk, afbrydes, når fartøjerne er i havn, forudsat at det garanteres, at den slås til igen i samme position.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det er forbudt at chartre EU-fiskerfartøjer til fiskeri efter sværdfisk i Middelhavet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat sikrer, at der er udsendt nationale videnskabelige observatører til mindst 20 % af de pelagiske langlinefartøjer, der fisker efter sværdfisk i Middelhavet. Den procentvise dækning vil blive målt i antal fiskedage, træk eller fangstrejser.

2. Til... [tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse] sikrer hver medlemsstat, at der er udsendt nationale videnskabelige observatører til mindst 10 % af de pelagiske langlinefartøjer, der fisker efter sværdfisk i Middelhavet. Efter denne dato kan den berørte medlemsstat reducere observatørdækningen til mindst 5 %. Den procentvise dækning vil blive målt i antal fiskedage, træk eller fangstrejser.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, indsendes i det format, der er fastsat i seneste udgave af ICCAT's retningslinjer for indsendelse af data og oplysninger.

5.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, indsendes i det format, der er fastsat i den seneste udgave af ICCAT's retningslinjer for indsendelse af data og oplysninger.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som er opført i det i artikel 16 omhandlede fartøjsregister, meddeler desuden mindst fire timer før forventet ankomst i havn de kompetente myndigheder i den medlemsstat (herunder flagmedlemsstaten) eller CPC, hvis havne eller landingsfaciliteter de ønsker at benytte, følgende:

2.  Førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som er opført i det i artikel 16 omhandlede fartøjsregister, meddeler desuden inden ankomst i havn de kompetente myndigheder i den medlemsstat (herunder flagmedlemsstaten) eller CPC, hvis havne eller landingsfaciliteter de ønsker at benytte, følgende:

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved rekreativt fiskeri er det forbudt at fange, beholde om bord, omlade eller lande mere end én sværdfisk pr. fartøj pr. dag.

2.  Ved rekreativt fiskeri er det forbudt at fange, beholde om bord, omlade eller lande mere end én sværdfisk pr. fartøj pr. måned.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  navn og adresse på fartøjets ejer/ejere og operatør/operatører.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De årsrapporter, der er omhandlet i denne artikel, offentliggøres på Kommissionens websted.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 34, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 34, tillægges Kommissionen for en periode på tre år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af treårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

  • [1]  EUT C af , s. .

BEGRUNDELSE

Situationen for sværdfisk i Middelhavet vækker stigende bekymring, og denne art har været overfisket i mere end 30 år. Den store andel af unge sværdfisk i fangsterne har en negativ indvirkning på gydebiomassen.

Det haster med at få vendt denne situation og vedtaget en genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet for at standse det hurtige fald i bestanden og hjælpe med at genopbygge den til et niveau, der er foreneligt med ICCAT-konventionens mål.

Den Europæiske Union er kontraherende part i Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), den regionale fiskeriforvaltningsorganisation (RFFO) med ansvar for forvaltningen af tun og tunlignende arter i Atlanterhavet og de tilstødende farvande.

ICCAT har beføjelse til at træffe beslutninger ("henstillinger") vedrørende bevarelse og forvaltning af fiskeriet i kompetenceområdet. Disse retsakter er bindende for de kontraherende parter. De skal gennemføres i EU-retten så hurtigt som muligt.

Dette forslag har til formål at gennemføre ICCAT's henstilling 16-05 i EU-retten, således at EU kan opfylde sine internationale forpligtelser og give operatørerne retssikkerhed med hensyn til regler og forpligtelser.

Under ICCAT's årlige møde i 2016, som blev afholdt i Vilamoura (Portugal), tog de kontraherende parter og de samarbejdende ikkekontraherende parter, enheder eller fiskerienheder i Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden et afgørende skridt i forhold til at tackle den alarmerende situation for sværdfisk i Middelhavet (Xiphias gladius) ved at vedtage en 15-årig genopretningsplan i ICCAT's henstilling 16-05.

Forslagets indhold

Selv om genopretningsplanen har været gennemført af medlemsstaterne siden januar 2017, er foranstaltningerne blevet udbredt til flere EU-forordninger, hvilket til tider skaber problemer med fortolkningen af reglerne. Forslaget har derfor to formål: a) at fastsætte retsgrundlaget for gennemførelsen af genopretningsplanen og b) at samle forvaltnings- og kontrolreglerne for genopretningsplanen for sværdfisk i Middelhavet i en enkelt retsakt.

Henstillingen indeholder regler for bevarelse, forvaltning og regulering af bestanden af sværdfisk i Middelhavet for at opnå en biomasse svarende til det maksimalt bæredygtige udbytte inden 2031, idet sandsynligheden for at nå dette mål ligger på mindst 60 %.

I henhold til ICCAT-henstilling 16-05 skal sværdfisk om bord på fartøjer, herunder inden for sportsfiskeri og rekreativt fiskeri, der overstiger den tildelte kvote for fartøjet og/eller den maksimalt tilladte bifangst, smides ud. Middelhavssværdfisk om bord på fartøjer, der er mindre end den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, skal ligeledes smides ud. Dette gælder dog ikke en given bifangst, der er fastsat af medlemsstaterne i deres årlige fiskeriplaner.

De foranstaltninger, der er vedtaget i ICCAT's henstilling 16-05, og som gennemføres ved denne forordning, er mere restriktive eller mere præcise end de allerede gældende, således at bestanden kan blive genoprettet. De væsentligste forskelle kan sammenfattes som følger:

•  Mindstereferencestørrelser for bevarelse af bestanden: Forslaget forbyder at fiske efter, beholde om bord, omlade, lande, transportere, oplagre, sælge, frembyde eller udbyde til salg fangster og bifangster af sværdfisk, herunder inden for rekreativt fiskeri: a) med en længde på under 100 cm fra underkæbe til haledelingspunktet eller b) med en levende vægt på under 11,4 kg eller 10,2 kg renset vægt uden gæller og indvolde.

•  Højeste antal kroge: Forslaget fastsætter det højeste antal kroge, der må sættes eller medføres om bord på fiskerfartøjer, der fisker efter sværdfisk i Middelhavet, til 2 500 kroge.

•  Lukkede perioder: Der må i perioden 1. januar til 31. marts hvert år ikke fanges middelhavssværdfisk (hverken som målart eller som bifangst), og sådanne fisk må ikke beholdes om bord, omlades eller landes i den nævnte periode. For at beskytte middelhavssværdfisken gælder en forbudsperiode for langlinefartøjer, der fisker efter hvid tun i Middelhavet (Thunnus alalunga), fra den 1. oktober til 30. november hvert år.

•  Definition af TAC'er og tildeling af kvoter: Disse blev allerede gennemført i 2017 og er nu optaget i Rådets forordning (EU) 2018/120 om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande. Det er derfor ikke nødvendigt at medtage gennemførelsen af fiskerimuligheder i dette forslag.

Genopretningsplanen tager hensyn til kendetegnene ved de forskellige redskabstyper og fangstmetoder. Ved gennemførelsen af genopretningsplanen bør EU og medlemsstaterne bestræbe sig på at fremme det kystnære fiskeri og anvendelsen af selektive fiskeredskaber og fangstmetoder med nedsat indvirkning på miljøet, herunder redskaber og metoder, der anvendes inden for traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri, og dermed bidrage til at sikre de lokale økonomier en rimelig levestandard.

Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at der er et presserende behov for, at Unionen vedtager genopretningsplanen for sværdfisk, da bestandens tilstand er kritisk.

Ordføreren beklager, at forslaget fraviger artikel 2 i den fælles fiskeripolitik: Udnyttelsesgraden for det maksimale bæredygtige udbytte skal nås inden udgangen af 2015, hvor det er muligt, og på et gradvist stigende grundlag senest inden udgangen af 2020 for alle bestande", men forstår motiverne bag denne fravigelse. Bestanden udnyttes ikke blot af Den Europæiske Union, men også af alle de lande, der har kyst ud til Middelhavet, og forvaltes af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), hvoraf Den Europæiske Union er en af de 51 kontraherende parter, og selv under anvendelse af alle de meget vidtgående foranstaltninger for EU-flåden (dvs. den samlede lukning af fiskeriet) vil det ikke være muligt at nå den biomasse, der kan give det maksimale bæredygtige udbytte, senest i 2020.

Ordføreren anerkender, at EF ved et par lejligheder er gået videre end den bogstavelige gennemførelse af henstilling 16-05, men mener, at dette hænger sammen med fiskebestandens alarmerende tilstand.

Der er behov for en ekstra indsats i observatørdækningen. Det stående udvalg for Forskning og Statistik (SCRS) har i sine rapporter fra 2016 og 2017 gjort opmærksom på behovet for at øge dataindsamlingen, især for så vidt angår kontrol med udsmid og landinger. Den regionale koordineringsgruppe af stærkt vandrende arter har gjort opmærksom på, at biologiske data er knappe og skal indsamles i alle fartøjskategorier. Erfaringerne fra andre genopretningsplaner, navnlig genoprettelsen af østlig almindelig tun, viser, at en høj kontrolstandard er et af de vigtigste elementer i en vellykket plan. Det er grunden til, at de specifikke fiskeritilladelser og en styrkelse af systemet til lokalisering af fartøjerne (FOS og andre) er afgørende for genopretningen af bestanden.

På den anden side gælder der ofte strengere foranstaltninger end dem, der er vedtaget i RFFO'erne, for EU-flåden. Vi må gennem vores aktivitet i RFFO'erne overbevise tredjelandene om, at de i disse tilfælde skal overholde EU-standarderne.

Ordføreren ønsker at styrke konceptet om, at kvoterne, når der tildeles fiskerimuligheder, fordeles rimeligt mellem de forskellige fartøjskategorier, idet der tages hensyn til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri. Desuden bør der, hvis kontingentet øges, tages nye fartøjer i betragtning med henblik på distribution for at undgå en monopolisering af fiskerimulighederne.

Ved gennemførelsen af genopretningsplanen bør Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig på at fremme kystfiskeriaktiviteter anvendelse af fiskeredskaber og fangstmetoder, der er selektive, og som har en begrænset indvirkning på miljøet. I denne forbindelse mener ordføreren, at brugen af cirkelkroge til sværdfisk bør fremmes, da de reducerer bifangster af følsomme arter såsom havskildpadder og gør, at der fanges færre undermålssværdfisk, uden at det har indflydelse på mængden af landinger.

23.7.2018

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Fiskeriudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EU) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed forelægger Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er det i rekreativt fiskeri forbudt at fange, beholde om bord, omlade eller lande mere end én sværdfisk pr. fartøj pr. dag. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre og lette genudsættelsen af sværdfisk, der er fanget levende i rekreativt fiskeri.

3.  Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er det i rekreativt fiskeri forbudt at fange, beholde om bord, omlade eller lande mere end én sværdfisk pr. fartøj pr. dag. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre og lette genudsættelsen af sværdfisk, der er fanget levende i rekreativt fiskeri, og bør kunne træffe mere restriktive foranstaltninger med henblik på at opnå en bedre beskyttelse af sværdfisk.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fiskerfartøjer, der fisker efter sværdfisk i Middelhavet,

a)  aktive fiskerfartøjer som defineret i forordning (EU) nr. 1380/2013, der fisker efter sværdfisk i Middelhavet, og som, hvis det er relevant, har en tilhørende fangstopgørelse,

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fiskerfartøjer, der fanger sværdfisk i Middelhavet som bifangst, og

b)  aktive fiskerfartøjer som defineret i forordning (EU) nr. 1380/2013, der fanger sværdfisk i Middelhavet som bifangst, og

Begrundelse

Denne forvaltningsplan er en mulighed for at sikre, at fartøjer med tilladelse til at fiske i RFFO-områder rent faktisk er aktive eller opererer i disse områder. Præcise oplysninger om, hvor og efter hvilke arter fartøjer fisker, er afgørende for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed inden for det globale fiskeri og bæredygtig forvaltning af fiskebestandene.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hver medlemsstat sikrer, at der er udsendt nationale videnskabelige observatører til mindst 20 % af de pelagiske langlinefartøjer, der fisker efter sværdfisk i Middelhavet. Den procentvise dækning vil blive målt i antal fiskedage, træk eller fangstrejser.

2.  Hver medlemsstat sikrer, at der er udsendt nationale videnskabelige observatører til mindst 30 % af de pelagiske langlinefartøjer, der fisker efter sværdfisk i Middelhavet. Den procentvise dækning vil blive målt i antal fiskedage, træk eller fangstrejser.

Begrundelse

ICCAT's videnskabelige udvalg anbefaler, at minimumsniveauet for observatørdækningen af denne redskabstype bør være mindst 20 %. Den alvorlige situation for sværdfisk i Middelhavet kombineret med den lave overholdelsesgrad kræver en høj dækning af observatører for at sikre en fuldstændig og nøjagtig indsamling af fangstdata, der kan få denne genopretningsplan til at fungere.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De årsrapporter, der er omhandlet i denne artikel, offentliggøres på Kommissionens websted.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EU) 2017/2107

Referencer

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

2.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.5.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Dato for vedtagelse

10.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EU) 2017/2107

Referencer

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Dato for høring af EP

24.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

2.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Dato for indgivelse

23.11.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. december 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik